Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale"

Transcriptie

1 Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale Arbeidsvoorwaarden Een belangrijk verschil is de arbeidsduur: Achmea heeft gemiddeld 36 uur met 206 uur verlof en 7 uur diversiteitsdag (met ook nog de variant 38 uur gemiddeld, kan in een werkweek van 40 uur en 104 ATV-uren). Zorg van de Zaak Netwerk heeft een werkweek van 40 uur met 48 ATV-uren (gemiddeld ± 39 uur) met, afhankelijk van leeftijd, verlof van 200 tot 240 uur. Als u op basis van jaaruren de vergelijking maakt, werkt u bij Achmea iets meer uren. Hoeveel meer is afhankelijk van leeftijd, hoe ouder des te meer uren werkt u bij Achmea ten opzichte van Zorg van de Zaak Netwerk. Salaris is ook een belangrijk verschil: - Het basissalaris van Achmea is bijna over de gehele linie hoger, alleen schaal B van Achmea is lager dan schaal 2 van Zorg van de Zaak Netwerk. Ruwweg geldt: hoe hoger de schaal, des te groter het verschil. - Indeling via het bij Zorg van de Zaak Netwerk gebruikte Hay-systeem (Achmea: Berenschot) leidt ook nog tot verschillen. Bijvoorbeeld: schaal D-functies bij Achmea kunnen bij Zorg van de Zaak Netwerk terechtkomen in schaal 4 of 5. - Zorg van de Zaak Netwerk kent geen eindejaarsuitkering. Bij Achmea is deze, afhankelijk van uw achtergrond, 4,33%, 5,33% of 8,33%. - Ook zijn er verschillen in variabele beloning, er is geen winstuitkering en er zijn verschillende toeslagen en onkostenvergoedingen. De bovenstaande optelsom leidt ertoe dat na de overgang nog slechts 2,5% van de medewerkers kan groeien in de salarisschaal, waar dat bij Achmea nog 26,5% van de medewerkers is. De loondoorbetaling bij ziekte is qua hoogte vergelijkbaar, maar bij Zorg van de Zaak Netwerk in het tweede ziektejaar iets lager. Bij beide geldt een aanvullingsmogelijkheid tot 100%. De voorwaarden voor 100% zijn bij Achmea gunstiger, al geeft Zorg van de Zaak Netwerk aan (informeel) dezelfde regels te hanteren, maar die liggen niet vast. De regelingen voor inkomensaanvullingen bij arbeidsongeschiktheid zijn ook verschillend: is bij Achmea beter als u uw restverdiencapaciteit kunt benutten, maar als u dat niet kunt is de regeling van Zorg van de Zaak Netwerk veel beter. Hiervoor is namelijk in de pensioenregeling een aanvullingsregeling getroffen. NB: Als u een vrijwillige WGA-hiaatverzekering (WGA: Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) hebt afgesloten, dan hebt u nu ook een aanvulling. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (IVA: Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten) is de regeling van Achmea beter. Zorg van de Zaak Netwerk kent geen korting op verzekeringen en hypotheken, het is dan ook geen verzekeraar. Er wordt gekeken welke kortingen Achmea kan bieden aan Zorg van de Zaak Netwerk, zodat er toch kortingen kunnen blijven gelden. Hierop hebben we nog geen inzicht. Voor wat betreft de hypotheekkorting wordt een tijdelijke compensatie in een afbouwregeling geboden. Verschillen in regelingen voor ouderen: pensioen in zicht, extra studieverlof en onbetaald verlof voorafgaand aan pensioen bij Achmea versus een korter werkregeling voor 55+ ers bij Zorg van de Zaak Netwerk (al is wel aangegeven dat Zorg van de Zaak Netwerk het voornemen heeft deze op korte termijn te wijzigen/af te schaffen). Vergoeding woon-werkverkeer voor wat betreft het openbaar vervoer is gelijk. Het eigen vervoer is tot een afstand van 42 kilometer gelijk of beter bij Zorg van de Zaak Netwerk, doordat de kilometervergoeding bij Zorg van de Zaak Netwerk 0,19 per km is bij een reisafstand van km enkele reis. Vergoeding zakelijke reizen bij Achmea beter: 0,03 per km meer, mogelijkheid huurauto en lagere drempel voor het toekennen van een leaseauto. Daar staat tegenover dat Zorg van de Zaak Netwerk geen eigen bijdrage heeft voor de leaseauto, wel een beperktere keus: alleen een A- of B- label. Achmea kent vaste onkostenvergoedingen; bij Zorg van de Zaak Netwerk op declaratiebasis.

2 Binnen Achmea worden de kosten van verplichte registratie en opleidingen volledig vergoed; bij Zorg van de Zaak Netwerk geldt dat ook voor de registratie maar de opleidingen worden slechts voor 75% vergoed. Daarnaast vergoedt Achmea maximaal één lidmaatschap voor overige beroepsverenigingen; Zorg van de Zaak Netwerk vergoedt geen lidmaatschap voor overige beroepsverenigingen. Bij Zorg van de Zaak Netwerk is geen BHV-vergoeding (BHV: Bedrijfhulpverlening). Voorstel werkgevers is om het totale inkomen op jaarbasis te herrekenen naar een nieuw maandsalaris en u op basis van dat maandbedrag in de salarisschaal van Zorg van de Zaak Netwerk te plaatsen. Dus een optelsom van 12 x maandloon + eindejaarsuitkering + vakantiegeld : 12,96 = maandsalaris. Vervolgens word u ingedeeld in de Hay-functiecategorie en wordt op basis van uw nieuwe maandsalaris uw RSP (Relatieve Salaris Positie) bepaald. Met uitzondering van 2,5% van de medewerkers is iedereen dan bovenschalig, een zeer grote groep is zeer ruim bovenschalig (meer dan 600 medewerkers hebben dan een RSP van 125% en meer tot 170% en enkelen nog hoger). Hebt u nog specifieke toeslagen, zoals FAR, FSP, levensloop, werkgeversbijdrage zorgverzekering, overgangscompensatie, persoonlijke toeslag etc., dan worden deze als nominale toeslag voortgezet (niet pensioengevend). Deze toeslagen worden bij het maandsalaris opgeteld en dat bedrag bepaalt uw totale RSP. Zolang deze RSP niet ingegroeid is tot onder de 100% RSP van het Zorg van de Zaak Netwerk- normsalaris wordt het salaris bevroren. Door de optelsom van salaris en toeslagen schuift de RSP voor een groot deel van de medewerkers nog eens 5% naar boven. Als u een RSP van 130% hebt, dan kunt u ervan uitgaan dat het jarenlang duurt voordat u weer een loonsverhoging krijgt. Kortom, uw koopkracht gaat (behoorlijk) naar beneden. Voor wat betreft de werktijd gaan de werkgevers ervan uit dat iedereen mee overgaat met de eigen contractsomvang. Aangezien het aantal te werken jaaruren voor iedereen bij Zorg van de Zaak Netwerk lager is dan bij Achmea, wordt er vanuit gegaan dat het meerdere (tussen de 10 en 46 uur op jaarbasis) via het keuzesysteem verkocht wordt en u zo uw gelijke inkomen houdt. De LAD en de andere werknemersorganisaties zien onvoldoende voordelen in de voorstellen van werkgevers om te komen tot harmonisatie-afspraken. Het risico dat de meeste werknemers niet zullen willen instemmen met de gemaakte afspraken, omdat ze nadeel opleveren of geen voordeel, achten wij te groot. Wel willen we afspraken maken over de onderdelen die bij Zorg van de Zaak Netwerk niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden of niet doorwerken, zoals de bedrijfsgebonden regelingen en winstuitkering Pensioen De belangrijkste pensioenverschillen zijn: De hoogte van de franchise (het bedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt omdat u naast uw pensioen ook AOW (Algemene Ouderdomswet) ontvangt. Bij Achmea is die franchise (o.b.v. 36 uur) en bij PFZW is die (o.b.v. 40 uur). Hebt u een kortere werkweek dan 40 uur dan wordt de franchise bij PFZW lager omdat die dan berekend wordt naar uw parttimepercentage, 36/40 ste bijvoorbeeld. Door de lagere franchise bij PFZW een hogere pensioengrondslag (het inkomen waarover u pensioen opbouwt). Opbouwpercentage bij Achmea 2,0% of 2,25% van uw pensioengrondslag. Bij PFZW is dat 2,05%, maar is tijdelijk verlaagd naar 1,95%. Hoe tijdelijk tijdelijk is weten we niet, voorlopig zien we nog geen verbetering in de financiële positie van pensioenfondsen. Achmea kent een onvoorwaardelijke indexatie op basis van de loonsverhoging in de cao. Bij PFZW geldt een voorwaardelijke indexatie op basis van de loonsverhoging in de cao s van aangesloten werkgevers. Op dit moment indexeert PFZW niet. Groot negatief verschil in het partner- en wezenpensioen in de PFZW-regeling.

3 Eigen bijdrage van de werknemer is bij Achmea 6% van de pensioengrondslag en bij Zorg van de Zaak Netwerk 9,877% van de pensioengrondslag. Bedenk ook dat bij PFZW een hogere pensioengrondslag geldt dus het verschil in euro s is nog groter. Zoals we onder de arbeidsongeschiktheid al schreven, zit in de pensioenregeling van PFZW een regeling voor inkomensaanvulling bij het minder dan 50% benutten van de verdiencapaciteit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA). Dit is ontegenzeggelijk een plus. Dan geldt er bij Achmea nog een aantal overgangsbepalingen, geregeld in de pensioenregeling (zoals het verhoogde opbouwpercentage van 2,25%) of in de cao (zoals de aanvulling tot 70%). Conclusie Conclusie is dat, afhankelijk van met welke uitgangspunten (zoals opbouwpercentage: 2,05% of 1,95%, verwacht toekomstig indexatiepercentage, rekenrente etc.) een negatief verschil voor PFZW uitkomt. Lagere opbouw met een hogere eigen bijdrage. Het voorstel van de werkgevers is om een pensioencompensatie te geven, zijnde een tegemoetkoming in de hogere eigen bijdrage van de werknemer voor de duur van 3 jaar na overgang: 100% in het eerste jaar, 66% in het tweede jaar en 33% in het derde jaar. De werknemersorganisaties waaronder de LAD vinden dit een wel zeer matige compensatie van de veel meer omvattende negatieve verschillen in het pensioen. Er moet wat ons betreft meer en beter en langer gecompenseerd worden. Sociaal Plan Op 7 maart 2012 hebben we een voorstel voor een sociaal plan van Zorg van de Zaak Netwerk gekregen, dat is toen niet besproken. In het overleg van 15 maart 2012 hebben we het eerste verkennende en informatieve gesprek hierover gehad. Het voorstel zit anders in elkaar dan het sociaal plan van Achmea, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Er is geen herplaatsingtermijn van negen maanden (inclusief opzegtermijn), maar de kans om intern te herplaatsen wordt wel onderzocht. De organisatie is veel kleiner en daardoor snel op eventuele vacatures te scannen en te matchen. Als dat niet lukt wordt u boventallig en wordt een beëindigingprocedure duurt ± 4 weken gestart. Vervolgens wordt opgezegd en gaat de opzegtermijn lopen. Die is afhankelijk van de lengte van het dienstverband 1 tot 4 maanden. (< 5 jaar = 1 maand; 5-10 jaar = 2 maanden; jaar = 3 maanden; 15 jaar = 4 maanden; dienstjaren bij Achmea tellen mee). Tegelijkertijd gaat ook een outplacementtraect lopen van maximaal zes maanden. Bij beëindiging wordt een ontslagvergoeding ter grootte van 80% van de nieuwe kantonrechterformele (dienstjaren < 35 jaar x 0,5; van jaar x 1; van jaar x 1,5 en > 55 jaar x 2) toegekend. De formule is dan A (maandinkomen) x B (gewogen dienstjaren) x 0,8. Dit is dus het voorstel van de werkgever! De werknemersorganisaties waaronder de LAD zien als onderhandelpunten: de lengte van de procedure, de opzegtermijn, de lengte van het outplacementtraect en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bovendien willen we ook een regeling specifiek gericht op ouderen en werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Juridisch kader WOO Het doel van art. 7:662 e.v. BW (WOO: Wet Overgang Onderneming) is het beschermen van werknemers bij een overgang van hun onderneming of een onderdeel daarvan. Dit wordt bereikt door de nieuwe werkgever te verplichten alle aan de onderneming verbonden werknemers over te nemen met behoud van hun rechten en verplichtingen. De wet koppelt aan de overgang het dwingende gevolg dat de werknemer automatisch (van rechtswege) met behoud van alle uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen overgaat. Dit betreft de arbeidsvoorwaarden in de cao en de individuele arbeidsovereenkomst, maar niet het pensioen en de

4 regelingen die in redelijkheid niet uitgevoerd kunnen worden door een andere werkgever (zogenaamde bedrijfsgebonden regelingen). ETO-redenen Een ontslag door Achmea of Zorg van de Zaak Netwerk vanwege of met het oog op de overgang is volgens de richtlijn en het Europees Gerechtshof niet geoorloofd. Indien een ontslag plaatsvindt rond een overgang, maar de reden niet in de overgang zelf ligt maar in economische, technische of organisatorische redenen (ETO-redenen), kan ontslag plaatsvinden volgens de normale regels. De werkgever zal dan wel moeten aantonen en onderbouwen dat er sprake is van een ETO-reden. Ondanks deze eis hebben wij aan Achmea en Zorg van de Zaak Netwerk gevraagd om te onderzoeken hoeveel boventalligheid er op dit moment feitelijk binnen Achmea Vitale is en wat de kansen zijn dat die na overgang oplost of misschien juist nog vergroot. Is dat het geval dan willen we bespreken of het niet wenselijker is om nog voor de overgang medewerkers, voor wie zowel voor als na de overgang boventalligheid geldt, als herplaatser te duiden conform het Sociaal Plan Achmea. Uiteraard hebben we liever helemaal geen boventalligheid en werkbehoud voor iedereen. Werknemer niet verplicht mee over te gaan De situatie kan zich voordoen dat een werknemer zelf niet wil overgaan naar de nieuwe werkgever. Een werknemer is niet verplicht mee over te gaan. In zo n geval eindigt de arbeidsovereenkomst volgens de Hoge Raad van rechtswege. Dus ontslag voor rekening en risico van de werknemer. Tenzij er sprake is van een wijziging van omstandigheden ten nadele van de werknemer en de arbeidsovereenkomst om die reden wordt ontbonden. Dan wordt dit aangemerkt als een reden die voor rekening van werkgever komt. De kantonrechter zal bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek moeten betrekken of de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat het billijk is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en voorts zal hij beoordelen of de werknemer een vergoeding toekomt. Dit zal niet snel het geval zijn. Uitzendkrachten en personeels-bv Uitzendkrachten gaan niet automatisch mee over, omdat zij geen arbeidsovereenkomst met Achmea hebben. Voor werknemers die in dienst zijn van een personeels-bv en die werkzaam zijn bij een werkmaatschappij die wordt overgedragen, heeft de rechter FNV Bondgenoten vooralsnog in het gelijk gesteld dat wel de WOO van toepassing is (Heineken/Albron-zaak). Afspraken bij overgang onderneming Formeel juridisch is het op grond van de jurisprudentie van het Europees Gerechtshof niet geoorloofd om als werknemersorganisatie afspraken te maken voorafgaand aan een overgang van een onderneming. Dit in verband met de bescherming van de rechten van werknemers (behoud van alle rechten en plichten voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst). In de praktijk worden desondanks weleens afspraken gemaakt met het oog op de harmonisering van arbeidsvoorwaarden. Maar strikt genomen mag dit niet, er moet dus een heel goede reden zijn om het wel te doen. Meestal zijn dergelijke afspraken aan de orde als er tegen het verlies van een arbeidsvoorwaarde een heel goede andere arbeidsvoorwaarde staat of als er sprake is van bedrijfsgebonden regelingen. Detachering na overgang Er wordt weleens afgesproken dat personeel in dienst blijft van de overdragende onderneming en vervolgens wordt gedetacheerd naar de overnemende onderneming. Tussen de twee bedrijven wordt dan een overeenkomst tot opdracht met betrekking tot het personeel gesloten. Echter, op het moment dat de inlener besluit om de opdracht te beëindigen, heeft het personeel geen werk om op terug te vallen bij de eigen werkgever. Er kunnen redenen zijn om dergelijke afspraken wel te maken bijvoorbeeld als werknemers anders een heel goede pensioenregeling zouden verliezen. Er moet echter telkens een bewuste afweging worden gemaakt, want als een werknemer wordt ontslagen, komt er immers ook een einde aan de pensioenregeling.

5 Ook hierbij geldt het risico dat de afspraken later niet geldig blijken te zijn, omdat de rechten van de werknemer van rechtswege (automatisch) zijn overgegaan. Uit jurisprudentie blijkt dat het moment van overgang niet naar eigen inzicht van werkgever en/of werknemer bepaald kan worden, zodat aan het einde van de detachering alsnog de overgang kan plaatsvinden. De overgang van de arbeidsovereenkomst vindt plaats op hetzelfde tijdstip als dat van de overgang van de onderneming. Permanente detachering bij een verkrijger in het kader van overgang onderneming lijkt dan ook op grond van jurisprudentie niet mogelijk te zijn. Overgang van onderneming en de geldende cao Op grond van artikel 2a van de Wet AVV (AVV: Algemeen Verbindend Verklaring) en artikel 14 a van de Wet CAO blijft na overgang van de onderneming de bij de vervreemder (= Achmea) geldende cao doorlopen tot het moment dat deze afloopt of tot het moment dat bij de verkrijger (= Zorg van de Zaak Netwerk) een nieuwe cao gaat gelden. Doorwerking van cao-bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst De zogenaamde normatieve bepalingen van de cao werken door in de individuele arbeidsovereenkomst. Als de cao na de overgang afloopt, blijven deze bepalingen gelden omdat ze als het ware opgenomen zijn in de individuele arbeidsovereenkomst. Er geldt dan wel weer onderhandelingsvrijheid dus als werkgever en werknemer nieuwe afspraken maken, gaan die gelden. NB: Normatieve cao-bepalingen zijn de regelingen die verplichtingen bevatten tussen de individuele werkgever en de werknemer, niet die tussen werkgever en werknemersorganisaties. Nieuwe cao bij nieuwe werkgever Als bij de overnemende werkgever een nieuwe cao gaat gelden, is het zaak te weten welk karakter deze cao heeft. Is het een minimum-cao (dan mag je er ten gunste van de werknemers van afwijken) of is het een standaard-cao (dan mag je er op geen enkele wijze van afwijken, tenzij in de cao zelf bij een bepaalde regeling is opgenomen dat er wel mag worden afgeweken). Is de nieuwe cao een minimum-cao dan blijven de ingedaalde (vanuit de cao in de individuele arbeidsovereenkomst) arbeidsvoorwaarden gelden indien ze beter zijn dan de voorwaarden uit de cao. Voor de werknemer een voordelige situatie. Is de nieuwe cao een standaard-cao dan wordt de situatie lastig. De werkgever mag dan niet afwijken van de cao en alle betere voorwaarden uit de individuele arbeidsovereenkomst (voorheen oude cao) mogen dus niet meer toegepast worden als ze afwijken van de cao. Geen cao bij Zorg van de Zaak Netwerk Bij Zorg van de Zaak Netwerk is er op dit moment geen cao; er gelden voor de verschillende onderdelen zeven verschillende arbeidsvoorwaarden regelingen (waarvan één cao uit een eerdere overname). Deze hebben niet de kracht van een cao, ze zijn met de medezeggenschap afgesproken en niet met de werknemersorganisaties. Door Zorg van de Zaak Netwerk is wel de wens uitgesproken om voor het gehele Netwerk, met de werknemersorganisaties, tot één cao te komen. Wanneer dat zijn beslag moet krijgen is nog onduidelijk. Dat betekent dat zolang er geen nieuwe cao is de arbeidsvoorwaarden uit de oude cao, als onderdeel van uw individuele arbeidsovereenkomst, blijven gelden. Tenzij de nieuwe werkgever kan aantonen dat het onredelijk is dat van hem te vragen en/of er vanuit andere werknemers op grond van ongelijke behandeling druk gezet wordt op het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. U behoudt dan de arbeidsvoorwaarden die op het moment van overgang gelden, dus geen toekomstige salarisontwikkelingen of andere wijzigingen in de cao. Toekomstige wettelijke (dwingende) wijzigingen die doorwerken in de cao worden wel doorgevoerd maar een eventuele compensatie of corrigerende cao-bepaling werkt niet door.

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR

Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Behoort bij punt 7 van de agenda van de 250 ste vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2013 NOTA VOOR HET BESTUUR Betreft: Arbeidsrechtelijke consequenties Wet Overgang van Onderneming Bij het overdragen

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014 Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014-1 - Een nieuw onderhandelingsresultaat Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

HARMONISATIE AFSPRAKEN TELFORT ARBEIDSVOORWAARDEN NAAR KPN CAO

HARMONISATIE AFSPRAKEN TELFORT ARBEIDSVOORWAARDEN NAAR KPN CAO Partijen: 1. KPN BV, hierbij vertegenwoordigd door Lia Belilos, CHO KPN Group en 2. Abvakabo FNV, hierbij vertegenwoordigd door Joost van Herpen 3. Qlix, hierbij vertegenwoordigd door Caspar Vlaar Overwegende

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Versie 13 januari 2015

Versie 13 januari 2015 Versie 13 januari 2015 Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar Securitas Preambule Dit overnameprotocol is van toepassing op de (voorgenomen) outsourcing van de eenheid Group Shared Services,

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d

Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d. 24-04-2008 Partijen: KPN Contact B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen,

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

1. T(!kst ongewijzigd.

1. T(!kst ongewijzigd. ADDENDUM BIJ HET SOCIAAL PLAN ANWB 2013-2015 ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, enerzijds en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp en De Unie, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Criteria & aandachtspunten Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Algemene ontwerpeisen Teneinde

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d.

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 18 december 2013 Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Modules arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

KPN Contact CAO 2010. toelichting principeakkoord 25 juni 2010. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

KPN Contact CAO 2010. toelichting principeakkoord 25 juni 2010. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend KPN Contact CAO 2010 toelichting principeakkoord 25 juni 2010 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Inhoudsopgave 1. Overwegingen en uitgangspunten 2. Nieuw hoofdstuk voor Directe medewerkers

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Principe Akkoord Overgang werknemers van de MOA-Stichtingen naar Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A)

Principe Akkoord Overgang werknemers van de MOA-Stichtingen naar Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A) Principe Akkoord Overgang werknemers van de MOA-Stichtingen naar Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A) Inleiding In het overleg van 11 mei 2010 is het voorstel van het GC A besproken om het saldo aan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS Partijen: 1. KPN B.V. (verder: KPN), te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en 2. ABVAKABOFNV, te

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en ABVAKABO FNV te Zoetermeer, hierbij

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Casus 3 Het zal je werk maar zijn

Casus 3 Het zal je werk maar zijn Casus 3 Het zal je werk maar zijn Het CAO-recht is lastig. Veel partijen zijn namelijk bij een CAO betrokken: vakbonden, werkgevers(organisaties), werknemers die lid zijn van een vakbond die aan de CAO

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Op d.d. 17 september 2007 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de sector-cao

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie