Spaarnwoude Natuur en recreatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaarnwoude Natuur en recreatie"

Transcriptie

1 Gemeente Haarlem College van B & W/Gemeenteraad Postbus PB HAARLEM Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude Spaarnwoude Natuur en recreatie Recreatieschap Spaarnwoude p/a Recreatie Noord-Holland NV Genieweg 46. Velsen-Zuid Postadres: Postbus RB Haarlem Telefoon (023) Fax (023) adres: www. spaarnwoude,nl KvK nr iak nr.: GEMEENTE HAARLEM Doe nr Velsen-Zuid Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp Bijlage(n) Contactpersoon 20 juli 0998 AdP vastgestelde financiële jaarstukken 7 Henk Wijkhuisen doorkiesnummer (023) ' Kopie: ^ 21 JUL b«w Pargaf afgedaan Geachte leden van het college en de raden/staten, i Hierbij stuur ik u ter kennisname een exemplaar van de jaarrekening 2010, de begrotingswijziging (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP) en de programmabegroting 2012 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP). De hierboven vermelde stukken zijn door het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 6 juli vastgesteld. Hoogachtend, namens het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, j Nr. Reg. raadsst Raadsst. Verg. d.d. Voor kennisgeving aangen. ln h. b&w om preadvies 1 n h. b&w ter afdoening n h. burg, ter afdoening Art. 38 RVO. vragen raadslid Drs. ing, J.W. Nieuwenhuis Manager advies Recreatie Noord-Holland NV Recreatieschap. Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsierdam. Haarlem, Haarlemmerliede en'spaarnwoude. Kaa'rlenfimernieér en Velsen nformalieboerdenj Zorgvrij is gevesiigd le Velsen-Zuid, Genieweg 50 Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van hel bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude hel beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

2 i i " BEGROTNGSWJZGNG SPAARNWOUDE - SGP Spaarnwoude Natuur en recreatie Recreatieschap Spaarnwoude Genieweg 46,1981 n Velsen-Zuid Postbus 2571, 2002 rb Haarlem Telefoon Fax info((dspaarnwoude.nl Website: 1 0 j,. X 4 4 U t ii Velsen-ZfcMeLj '$$$ &.c^ii^. aairf"*»^*ï- '

3 nhoudsopqave 1. FNANCËLE ONDERBOUWNG 1.1 Programmabegroting 3 2. BEGROTNG PER PRODUCT Bestuursadvisering 5 Secretariaat 6 Terreinbeheer voorbereiding 7 Terreinbeheer uitvoering 8 Onroerendgoed 9 Terrein voorlichting 10 Voorlichting en marketing 11 Toezicht terreinen 12 Aanleg van nieuwe gebieden 13 Financieel beheer 14 Blz. 3. BEGROTNG PER KOSTENSOORT 3.1 Exploitatie per kostensoort OVERGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur BJLAGEN 5.1 Bijlage : nvesteringsoverzicht 17 W f i f»! «S W w 0 * f X 4 4 S, i ii f

4 1. FNANCËLE ONDERBOUWNG 1.1 PROGRAMMABEGROTNG Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering 020 Secretariaat 030 Terreinbeheer voorbereiding 040 Terreinbeheer uitvoering 050 Onroerend goed beheer 060 Terrein voorlichting 070 Voorlichting en marketing 080 Havens 090 Educatie 100 Route voorzieningen 110 Toezicht terreinen 120 Agrarisch beheer 130 ntensieve voorzieningen 140 Aanleg nieuwe gebieden 150 Financieel beheer Bijdrage participanten _ Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene resen/e SGP Onttrekking algemene reserve SGP Toevoeging bestem.res. vervangingsinv. SGP Onttrekking bestem.res. vervangingsinv. SGP Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal

5 lasten Wijziging baten saldo lasten na wijziging 1 baten saldo _ _ mwêc^mrimmz

6 2. BEGROTNG PER PRODUCT 010 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Wijziging na wijziging nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Bestuursadvisering Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format Coördineren van uitvoering besluiten goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden Juridische advisering Acties/ speerpunten Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone Herijken evenementenbeleid evenementenbeleid opnieuw vastgesteld Financiën Wijziging Lagere kosten inhuur personeel dec dec nzet gemeenten en provinde positieve besluitvorming bestuur Minder kosten door bezuinigingsmaatregelen op dit product

7 020 Secretariaat Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Secretariaat Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) Administratief ondersteunen van het recreatieschap 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering Archivering en dossiervorming uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuurstukken en foldermateriaal Financiën Wijziging Lagere kosten inhuur personeel Minder kosten door bezuinigingsmaatregelen op dit product; korting uurtarieven RNH '\^^?t-' '.'iu^ü^! OsinS^.-- ^iiiïtik «8 S

8 030 Terreinbeheer voorbereiding Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Terreinbeheer voorbereiding Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden Voorbereiden groot onderhoud wegen één bestek hygiënische maatregelen één bestek maaiwerkzaamheden ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date juridische advisering/toertsing en procedure begeleiding onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele weginspecties, up-to-date Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden Voorbereiden beheerplan Tuinen beheerplan beschikbaar Jaarrond inzet andere partijen van West Deelname planvorming voortgang planvorming Jaarrond inzet andere partijen groengebieden haarlemmermeer Uitgifte Big Spotters Hill ondernemer geselecteerd najaar Afronden verfraaiing Financiën Wijziging Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen budget groot onderhoud voor plus overgebleven budget van 2010 ( )

9 040 Terreinbeheer uitvoering Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Terreinbeheer uitvoering Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Utvoeren reguliere beheer en onderhoud Uitvoeren vervangingen en herinrichting Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten afstemmen beheer met de exploitanten Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West beheer overgedragen aan recreatieschap dec afronding voorbereidingen en inrichting gebeid Verfraaiing Big Spotters Hill verfraaiing afgerond Medio besluitvorming overige Toevoegen beheergebied toevoeging overige delen park Zwanenburg Medio partijen Gebied ingericht Financiën Wijziging Verlaging bedrijfskosten Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen Meer overige inkomsten Bijdrage projecten besparing door verschillende efficiëntie verhogende maatregelen ivm bezuinigingen doorschuiven budget verfraaiing Big Spotters Hill van 2010 vergoeding gemeente Haarlemmermeer voor werkzaamheden bijdrage Haarlemmermeer voor verfraaiing Big Spotters Hill "* &fflë,m<vmi t.

10 050 Onroerend goed beheer Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Onroerend goed beheer Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Beheren van huur- en pachtcontracten Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed marktconforme exploitatie Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden kwaliteit op niveau houden jaarrond Financiën Wijziging Hogere exploitatieopbrengsten Meer huuropbrengsten pannenkoekenrestaurant

11 060 Terrein voorlichting Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Terrein voorlichting Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date bewegwijzering compleet beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers Financiën Wijziging Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium PS «ï ^ M ^ ^ 0 'H - 5 'i 4 f: «tl 2 10

12 070 Voorlichting en marketing Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Voorlichting en marketing Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Verzorgen van communicatie van het website up-to-date recreatieschap naar het publiek minimaal twee persberichten per jaar Actief werven van ondernemers voor bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing private voorzieningen en evenementen Monitoren gebruik van het gebied jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken herhaalonderzoek recreatiemonitor Financiën Wijziging Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium 11

13 110 Toezicht terreinen Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Toezicht terreinen Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Handhaven algemene verordening dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. dagelijkse interne rapportage in het BOA registratiesysteem Vervullen rol als gastheer in het dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten gebied Controleren veiligheids en onderhoudssituatie dagelijkse controle binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden ntensieve handhavingsactie laag niveau overlast zie alleen in geval van gecontinueerd randvoorwaarden toename overlast Financiën Wijziging Lagere personeelskosten Minder inzet extra beveiligers ivm bezuinigingen <-.-':!!>- <.: k- -i -J O <: } 2 4 K U - -"ïi 2 12

14 140 Aanleg van nieuwe gebieden Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Dotaties voorzieningen Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Aanleg nieuw gebied Wijziging na wijziging Acties/ speerpunten Verwacht resultaat Planning Randvoorwaarden Planvorming inrichting deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West Financiën Wijziging Post personeelskosten verschuiving uren vanaf product 030 inzet andere partijen 13

15 150 Financieel beheer Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Wijziging na wijziging Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Financieel beheer Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit Voeren van financiële administratie van het recreatieschap Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening goedkeurende accountantsverklaring goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan BZK laag budgettair risico verantwoording conform bepalingen en contractafspraken Financiën Wijziging Hogere afschrijvingen Lagere financiële baten hogere afschrijvingskosten minder renteopbrengsten door lage stand rente vi 'i : f- fi E ~(- --', 0- a Z - ie 4 K U.-". 'j 2 Ci -f. 1-- i % 'S'«--! ---i O s ir, ti C :. i o ü 14

16 3 BEGROTNG PER KOSTENSOORT 3.1 Exploitatie per kostensoort Wijziging na Omschriivinq wijziging Lasten nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Dotaties voorzieningen Rentekosten Afschrijvingen ~ Totaal lasten Baten Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Bijdrage participanten Bijzondere baten en lasten ~ ~ ~ Totaal baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SGP Onttrekking algemene reserve SGP Toevoeging bestemmingsres. vervangingsinv. SGP Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP Resultaat na bestemming

17 D 1 4. OVERGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 6 juli. Voorzitti J.H.M. Bond w -i! >! M m t -,>j m a i -ri**!,-.,., «Mw i f- i. «S-M O-ai-E 'S'fe'WliM^i s M rt-- J F f-is'^rf a» s x 4 4 u t m s 16

18 5. BJLAGEN 5.1 BJLAGE : NVESTERNGSOVERZCHT Omschrijving in Wijziging in na wijziging in Big Spotter's Hill Deelname projectgroep planvorming Beheerplan Tuinen van West TOTAAL Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2010 (restant budget 2010). Deelname projectgroep planvoming nieuwe gebieden conform offerte RNH N.V.. OVERZCHT VERVANNGSNVESTERNGEN Omschrijving in Wijziging in na wijziging in TOTAAL 17

19 i i PROGRAMMA BEGROTNG 1 SPAARNWOUDE SGP B RM» f t «ff* \ 9Ê"ï méêf*m$' 1 Velsen Zui^jijlj ^U^ =**& «.i i ^rt*^ 4^ Spaarnwoude Natuur en recreatie Recreatieschap Spaarnwoude Genieweg 46,1981 ln Velsen-Zuid Postbus 2571, 2002 rb Haarlem Telefoon Fax Website:

20 1 1 i nhoudsopqave 1. FNANCËLE ONDERBOUWNG 1.1 Programmabegroting Geprognosticeerde balans Meerjarenoverzicht 6 2. BEGROTNG PER PRODUCT Bestuursadvisering 7 Secretariaat 8 Terreinbeheer- voorbereiding 9 Terreinbeheer-uitvoering 10 Onroerend goed beheer 11 Terrein voorlichting 12 Communicatie, voorlichting en marketing 13 Toezicht terreinen 14 Aanleg van nieuwe gebieden 15 Financieel beheer 16 Totaal OVERGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur BJLAGEN 4.1 Bijlage : nvesteringsoverzicht 19 M W :' f-! N S -) -f 0 ii. X rt is fe P- ai J Blz.

21 1. PROGRAMMABEGROTNG Product Omschrijving lasten 2012 baten saldo Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer ntensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten _ _ Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SGP Onttrekking algemene reserve SGP Toevoeging bestemmingsres. Verv.inv. SGP Onttrekking bestemmingsres. Verv.inv. SGP Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal Recreatieschap Spaarnwoude SGP -3- Programmabegroting 2012

22 lasten baten saldo lasten Rekening 2010 baten saldo fit! f» i vis-it. 0 il S x : 4 4 Ut iii Recreatieschap Spaarnwoude SGP 4 Programmabegroting 2012

23 1.2 GEPROGNOSTCEERDE BALANS Tabel 2.2.1: Geprognotiseerde balans per en Aktiva Materiële vaste activa Vorderingen op lange termijn Effecten Deposito's Leningen u/g Totaal vorderingen op lange termijn Saldo werkkapitaal Totaal Passiva Reserves/fondsen Algemene reserve SGP Bestemmingsreserve investeringen SGP Totaal reserves en fondsen Totaal Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen Naam van het fonds Jaar Saldo 1 januari Onttrekking Dotatie Saldo 31 december Algemene reserve SGP Bestemmingsreserve invest. SGP Totaal reserves/fondsen Saldo 31 Naam van het fonds Jaar Saldo 1 januari Onttrekking Dotatie december Algemene reserve SGP Bestemmingsreserve invest. SGP _ Totaal reserves/fondsen Recreatieschap Spaarnwoude SGP -5- Programmabegroting 2012

24 i 1.3 MEERJARENRAMNG Product Omschriivinq Lasten 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens 090 Educatie 100 Route voorzieningen 110 Toezicht terreinen Agrarisch beheer 130 ntensieve voorzieningen 140 Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Totaal lasten Baten 020 Secretariaat 040 Terreinbeheer uitvoering 050 Onroerend goed beheer 090 Educatie 120 Agrarisch beheer 130 ntensieve voorzieningen 150 Financieel beheer Bijdrage participanten Totaal baten Resultaat voor bestemming De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2012 tot en met Bijdrage participanten Verdeling: Provincie Noord Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer N t i f- (4 m 11 0' i> ï" S 4 4 Ut ti Z Recreatieschap Spaarnwoude SGP 6 Programmabegroting 2012

25 2. BEGROTNG PER PRODUCT 010 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Jaarrekening Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Bestuursadvisering Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit 2012 Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap Coördineren van uitvoering besluiten Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden Juridische advisering drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding Acties/ speerpunten Verwacht resultaat 2012 Randvoorwaarden Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone nzet gemeenten en provincie Recreatieschap Spaarnwoude SGP -7- Programmabegroting 2012

26 020 Secretariaat Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Secretariaat 2012 Jaarrekening Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit 2012 Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) Administratief ondersteunen van het recreatieschap 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering Archivering en dossiervorming uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuurstukken en foldermateriaal 0; icx; j 'fh"*rèi4j»;*;->d'^^s.i- ' d2;%;.'3 ;W-Ji,.:jj; Recreatieschap Spaarnwoude SGP -8- Programmabegroting 2012

27 030 Terreinbeheer voorbereiding Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhqud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Jaarrekening Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Terreinbeheer voorbereiding Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit 2012 Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden Voorbereiden groot onderhoud wegen één bestek hygiënische maatregelen één bestek maaiwerkzaamheden ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele weginspecties, up-to-date Acties/ speerpunten Verwacht resultaat 2012 Randvoorwaarden Deelname planvorming groengebieden Haarlemmermeer voortgang planvorming inzet andere partijen Recreatieschap Spaarnwoude SGP -9- Programmabegroting 2012

28 040 Terreinbeheer uitvoering Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Jaarrekening Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Totaal baten Saldo Terreinbeheer uitvoering Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit 2012 Utvoeren reguliere beheer en onderhoud Uitvoeren vervangingen en herinrichting Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten afstemmen beheer met de exploitanten v. -)! : i vi : -;.-: v ji,.. ' i *.. -f--\ 'ïv'-.'-ïiiix-*: -n S-Q^J s..* f V ï'\ W!*P'?' Recreatieschap Spaarnwoude SGP 10 Programmabegroting 2012

29 050 Onroerend goed beheer Financieel overzicht: Lasten: nhuur personeel Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/(vervangings)investeringen Afschrijvingen Rentekosten Jaarrekening Totaal lasten Baten: Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige inkomsten Bijdrage projecten Bijzondere baten en lasten Totaal baten Saldo Onroerend goed beheer Kerntaken/ prestaties Verwachte kwaliteit 2012 Beheren van huur- en pachtcontracten Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed geen achterstanden in naleving van termijnen en voonwaarden contracten standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed marktconforme exploitatie Acties/ speerpunten Verwacht resultaat 2012 Randvoorwaarden Onderhoud gebouwen in gebmik bij derden kwaliteit op niveau houden Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH ONTWERP-BEGROTING 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 PROGRAMMABEGROTING... 4 1. De Biesbosch verdient t... 4 2. De partners... 6 3. Parkschap Beleidsuitvoering... 6

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest Jaarstukken 2014 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl Jaarstukken 2014 - Gemeente Soest

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie