Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen Vrouwelijke Philips-medewerkers over hun pensioen

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De belangrijkste ontwikkelingen in bij Philips Pensioenfonds Pensioen: de meest waardevolle 7 secundaire arbeidsvoorwaarde! In dialoog met het bestuur van 8 Philips Pensioenfonds? Iets doen voor andere mensen, 9 dat heeft me altijd aangesproken De krant lezen in de tijd van de baas 10 Puzzel 19 Een ander pensioenoverzicht voor 12 het Philips flex pensioen Pensioen is meer gericht op mannen 13 dan op vrouwen Vrouwelijke Philips-medewerkers over hun pensioen Test uw pensioenkennis! 16 Uit elkaar? Scheiding en pensioen 18 Veelgestelde vragen over de 20 nieuwe pensioenspecificatie Pensioenuitkering met 1,25% verhoogd 21 Luilekkerland voor verzamelaars 22 Interview met Dick Klaassen van het Philips-museum in Eindhoven Korte mededelingen, colofon en agenda 24 2

3 Voorwoord Beste lezers, Voor u ligt de zesde uitgave van Generaties. In deze editie besteden we uitvoerig aandacht aan de ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds in het afgelopen jaar. Dit naar aanleiding van het jaarverslag dat Philips Pensioenfonds heeft uitgebracht. Generaties vroeg twee bestuursleden, Eric Coutinho en Edwin Spijkers, voor u terug te blikken op het jaar Het interview met beide bestuursleden leest u op pagina 4 tot en met 6. Ook vroegen wij BlackRock, de vermogensbeheerder aan wie Philips Pensioenfonds het grootste deel van het vermogensbeheer heeft uitbesteed, kort iets te vertellen over hun activiteiten voor Philips Pensioenfonds. Hier leest u alles over op pagina 10 en 11. Jasper Kemme Verder informeren wij u in dit nummer van Generaties weer over actuele thema s, zoals indexatie en pensioen na een echtscheiding. Ook vroegen wij enkele vrouwelijke Philips-medewerkers hun reactie te geven op de stelling: pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Tot slot nodig ik u van harte uit voor de Vergadering van Aangeslotenen op 22 mei. Tijdens deze vergadering vertellen wij u meer over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en kunt u in gesprek gaan met het bestuur van Philips Pensioenfonds. Ik wens u veel leesplezier en hoop u op 22 mei te mogen begroeten. Jasper Kemme Directeur Philips Pensioenfonds 3

4 De belangrijkste ontwikkelingen in 2006 bij Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds heeft het jaarverslag over 2006 uitgebracht. In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen tijdens het afgelopen jaar. Ook wordt er verslag gedaan van de belangrijkste besluiten. Generaties vroeg Eric Coutinho en Edwin Spijkers, beiden lid van het bestuur (College van Beheer) van Philips Pensioenfonds en voorzitter van een of meerdere commissies, terug te blikken op Een dynamisch jaar In 2006 is er veel gebeurd. Belangrijke thema s die aan de orde zijn geweest, zijn indexatie en het vaststellen van de pensioenpremie die de onderneming aan Philips Pensioenfonds moet betalen om de pensioen regeling te financieren. Daarnaast is de verzelfstandiging van Philips Semiconductors een belangrijk punt op de agenda geweest. Eric Coutinho licht toe: Onder de nieuwe naam NXP is Philips Semiconductors een zelfstandige onderneming geworden. Hierdoor moest NXP uit de Philips-CAO en dus ook uit Philips Pensioenfonds. We wilden NXP de ruimte geven om een eigen pensioen fonds op te richten. De Pensioencommissie van Philips Pensioenfonds heeft hierin geadviseerd. Het resultaat daarvan is dat de circa NXP-werknemers tijdelijk bij Philips Pensioenfonds aangesloten blijven. Ook is er gewerkt aan het reglement van het Philips Executives Pension Plan. Eric Coutinho: Per 1 januari 2006 is er een nieuwe pensioenregeling voor executives ingevoerd. We hebben het afgelopen jaar gekeken naar het reglement en bepaald wat er precies nog vastgelegd moest worden. Reglement tegenover menselijke overwegingen Philips Pensioenfonds beheert de pensioenen van zo n mensen. Het pensioenbeheer is uitbesteed aan Hewitt Associates. Hewitt Associates administreert de pensioenen, informeert de deelnemers over hun pensioen en betaalt de pensioenen uit. Iedereen die iets wil weten over zijn of haar pensioen bij Philips Pensioenfonds, kan hiervoor bij Hewitt Associates terecht. Even voorstellen: Eric Coutinho Eric Coutinho is sinds juli 2006 betrokken bij Philips Pensioenfonds als werkgevers vertegenwoordiger in het College van Beheer. Hij is de vice-voorzitter van het College. Daarnaast is hij voorzitter van de Pensioen-. Klachten- en Governance commissie. Binnen Philips is Eric Coutinho werkzaam als Chief Legal Officer en Company Secretary bij Philips International in Amsterdam. Tevens is hij lid van het Group Management Committee (GMC). 4

5 Even voorstellen: Edwin Spijkers Edwin Spijkers is sinds oktober 2003 als werknemerslid van het College van Beheer betrokken bij Philips Pensioenfonds. Hij vervult de rol van voorzitter van de Communicatiecommissie en is lid van de Auditcommissie. In het dagelijks leven is hij werkzaam als Technology Licensing Officer bij Philips International (Intellectual Properties & Standards) op de High Tech Campus in Eindhoven. een ondersteuning is voor de zorgvuldigheid waarmee de commissie dit proces aanpakt. Soms geeft een vraag aanleiding tot een klacht. Eric Coutinho vertelt: Als een deelnemer een vraag heeft over iets, bijvoorbeeld over de hoogte van zijn pensioenuitkering, neemt hij eerst contact op met Hewitt Associates die de vraag beantwoordt. Dan komt het wel eens voor dat een deelnemer het niet eens is met het antwoord. Hij of zij kan dan een klacht indienen. Deze komt terecht bij de Klachtencommissie van Philips Pensioenfonds, die vervolgens de klacht in behandeling neemt. In 2006 zijn er in totaal 27 klachten bij de Klachtencommissie ingediend. Minder dan in voorgaande jaren, maar de klachten waren ingewikkelder. De meeste klachten gingen over de hoogte van het pensioen en keuzes rondom de nabestaandenvoorziening. Naar iedere klacht die binnenkomt wordt serieus gekeken. Ook al is het reglement goed uitgevoerd, soms is een situatie zo bezwaarlijk dat de commissie besluit in het voordeel van het individu. Eric Coutinho: Je komt soms schrijnende gevallen tegen, waarin je enerzijds te maken hebt met een reglement met heel heldere regels en ander zijds met menselijke overwegingen. Als commissielid worstel je dan wel eens met de beslissingen die je moet nemen. Een vijftal keren schakelde de klager nadat de Klachtencommissie een uitspraak had gedaan over zijn of haar klacht, de Ombudsman Pensioenen in. Dit is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Eric Coutinho: De ombudsman kwam steeds tot dezelfde conclusie als de Klachtencommissie, wat toch Luisteren naar de deelnemers Luisteren naar de deelnemers is ook voor het invullen van het communicatiebeleid erg belangrijk. Zo heeft Philips Pensioenfonds in mei 2006 aan lezers gevraagd hun mening te geven over Generaties. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de invulling. Maar dat was niet het enige. Edwin Spijkers: Het afgelopen jaar zijn ook de website en de Pensioenplanner geëvalueerd. Met circa hits per maand op de website en zo n 30 à 40 hits per dag voor de Pensioenplanner zijn dit belangrijke graadmeters voor ons van wat de deelnemers bezighoudt. Ook hebben we in 2006 voorbereidingen getroffen voor de invoering van het Uniform Pensioen- overzicht. Dat is een hele klus geweest en we zijn nog niet helemaal klaar. We proberen de informatie van Philips Pensioenfonds zo leesbaar en begrijpelijk mogelijk te maken. Maar je ontkomt er niet aan dat je een aantal technische zaken moet neerzetten. Wat dat betreft zou het niet verkeerd zijn als er op school al een uurtje pensioenkunde gegeven zou worden! De Pensioenwet die per 1 januari 2007 is ingevoerd, stelt scherpe eisen aan de communicatie van pensioenfondsen. Edwin Spijkers: Philips Pensioenfonds loopt voorop in de wijze waarop het communiceert. Naar aanleiding van de nieuwe wet zullen we weliswaar enkele zaken moeten aanpassen, maar 80 tot 90% van wat er formeel in de nieuwe Pensioenwet is vastgelegd, wordt door Philips Pensioenfonds al in de praktijk gebracht. 5

6 Vertegenwoordiging van verschillende belangen Een ander belangrijk thema in 2006 was het pensioenfondsbestuur. Er zijn landelijke principes geformuleerd die ertoe moeten leiden dat de zogenaamde governance (bestuur, toezicht en verantwoording) van pensioenfondsen verder wordt verbeterd en dat voor de buitenwereld zichtbaar is wat er bij pensioenfondsen gebeurt. De mensen die zijn aangesloten bij een fonds moeten er immers van uit kunnen gaan dat het fonds zorgvuldig en professioneel het pensioen beheert. Eric Coutinho: Binnen Philips Pensioenfonds houdt de Governancecommissie zich hiermee bezig. Deze commissie heeft in 2006 een analyse gemaakt en een advies uitgebracht over de manier waarop die landelijke principes bij Philips Pensioenfonds kunnen worden ingevoerd. Het gaat dan onder meer om het instellen van een verantwoordingsorgaan, evenredige vertegenwoordiging van werknemers en pensioengerechtigden en de regeling van medezeggenschap. Kortom, allemaal vraagstukken waarbij we kijken hoe de verschillende belangen in het bestuur en andere organen van Philips Pensioenfonds kunnen worden vertegenwoordigd. Ook de deskundigheid en kennis van de bestuursleden is nauwkeurig onder de loep genomen. Edwin Spijkers legt uit: Naast wettelijke eisen heeft Philips Pensioendfonds een eigen opleidingsplan opgesteld waarbij we hebben gekeken naar gebieden waarin iemand eventueel bijgeschoold kan worden. Goed samenwerkende club Beide heren zijn zeer te spreken over de goede sfeer en de voortrekkersrol die Philips Pensioenfonds vervult binnen Nederland. Er is een goede afvaardiging van de werkgever, werknemers en gepensioneerden en een goede bewaking van het beheer. Het is een goed samenwerkende club, aldus Eric Coutinho wordt naar verwachting opnieuw een dynamisch jaar. Edwin Spijkers: De afgelopen vier jaar is er op pensioengebied veel veranderd bij Philips. Het zou daarom goed zijn als er na 2007 even wat rust komt. Aanvragen jaarverslag In het jaarverslag 2006 van Philips Pensioenfonds leest u meer over de belangrijkste ontwikkelingen en achtergronden. Het volledige jaar verslag kunt u bij ons opvragen. U kunt dat per doen of per post (Hewitt Associates, afdeling Communicatie Pensioenen, Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven). Ook kunt u het jaarverslag downloaden via onze website (www.philipspensioenfonds.nl). 6

7 Pensioen: de meest waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde! Pensioen is de belangrijkste en meest waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde. Om het pensioen van alle Philips-medewerkers in Nederland te financieren, betaalde de onderneming in 2006 ongeveer 250 miljoen euro aan pensioenpremies aan Philips Pensioenfonds. Gemiddeld is dat bijna euro per medewerker. Ondanks de grote bedragen die er met uw pensioen gemoeid zijn, blijkt in de praktijk dat veel mensen geen idee hebben van hoe hun pensioenregeling eruit ziet. Generaties zet daarom deze keer de belangrijkste kenmerken van het Philips flex pensioen 2006 (de regeling waarin verreweg de meeste Philips-medewerkers hun pensioen opbouwen) voor u op een rij. Belangrijkste kenmerken Philips flex pensioen 2006 Het Philips flex pensioen 2006 is van toepassing op diegenen die zijn geboren na 1949 en die op 1 januari 2006 in dienst waren bij Philips. Ook nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2006 nemen deel aan deze pensioenregeling. Per 31 december 2006 was het Philips flex pensioen 2006 van toepassing op ruim medewerkers. Andere pensioenregeling? Naast het Philips flex pensioen 2006, kent Philips Pensioenfonds andere pensioenregelingen. De belangrijkste kenmerken van alle regelingen vindt u op Franchise Opbouwpercentage Pensioenrichtleeftijd Nabestaandenpensioen tot 65 jaar Wezenpensioen Bijdrage werknemers % van de pensioengrondslag + 0,6% van de franchise 65 jaar 50% van de pensioengrondslag Voor kinderen tot 21 jaar 0% Pensioenrichtleeftijd De pensioenrichtleeftijd binnen het Philips flex pensioen is 65 jaar. Dit wil zeggen dat er bij de berekening van uw pensioen van wordt uitgegaan dat u op 65 jaar met pensioen gaat. U kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan; dit heeft dan wel consequenties voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Franchise Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op vanwege het bestaan van de AOW. Het deel waarover u geen pensioen opbouwt, noemen we de franchise. Pensioengrondslag Het gedeelte van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. De pensioengrondslag is gelijk aan uw totale jaarinkomen verminderd met de franchise. 7

8 In dialoog met het bestuur van Philips Pensioenfonds? Ieder jaar organiseert Philips Pensioenfonds de Vergadering van Aangeslotenen. Wij nodigen alle medewerkers en pensioenontvangers van harte uit om deze vergadering op 22 mei bij te wonen. 8 Tijdens de vergadering wordt u geïnformeerd over de recente ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds en de achtergronden bij de belangrijkste feiten uit het jaarverslag over Ook kunt u in gesprek gaan met het bestuur van het Fonds. Verder worden er nieuwe bestuursleden voorgedragen die u kunt benoemen. Kortom: u kunt meepraten over uw pensioen en invloed uitoefenen op de invulling van het bestuur van Philips Pensioenfonds. Waar en wanneer? De Vergadering van Aangeslotenen vindt plaats op dinsdag 22 mei 2007 om uur in de Philips Hall van het Evoluon te Eindhoven. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden voor deze vergadering. Wilt u vragen stellen? Wilt u tijdens de vergadering vragen stellen, dan verzoeken wij u met het oog op een vlotte afhandeling deze uiterlijk 14 mei a.s. per of schriftelijk in te dienen bij het College van Beheer van Philips Pensioenfonds: Postbus 80031, 5600 JZ Eindhoven of Eindhoven, april 2007 Namens de voorzitter, Peter Breimer, secretaris Agenda 1. Opening 2. Algemene ontwikkelingen met betrekking tot beleggingen en pensioenen 3. Notulen Vergadering van Aangeslotenen 2006 van Philips Pensioenfonds en goedkeuring jaarverslag over het boekjaar (Her-)benoeming leden College van Beheer 5. Rondvraag Wist u dat? De onderneming vrijwel de volledige pensioenregeling financiert en aan Philips Pensioenfonds het afgelopen jaar ongeveer 250 miljoen euro premie heeft betaald? De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds verder is gestegen en eind % bedroeg? Dit betekent dat tegenover iedere euro aan pensioenverplichtingen 1,34 aan vermogen staat. Philips Pensioenfonds in 2006 voor ruim 14,5 miljard euro heeft belegd? Alle Philips-gepensioneerden het afgelopen jaar bij elkaar ruim 680 miljoen euro aan pensioenuitkeringen hebben ontvangen? Philips Pensioenfonds er in 2006 per saldo ruim 600 gepensioneerden bij heeft gekregen?

9 Iets doen voor andere mensen, dat heeft me altijd aan gesproken Binnenkort verlaat Wim Siebelink, na 21 jaar, het College van Beheer van Philips Pensioenfonds. Generaties nodigde het langstzittende Collegelid uit voor een gesprek en vroeg hem naar zijn werk en zijn ervaringen in het bestuur bij Philips Pensioenfonds. Voordat Wim (60) lid werd van het College van Beheer, was hij lid van de OR en betrokken bij CAO-onderhandelingen voor de CNV. In maart 1986 werd hij gevraagd om plaats te nemen in het College. Wim: Ik ben er langzaam ingerold en eigenlijk met veel plezier al die tijd blijven zitten. Binnen Philips werk ik in de armaturenfabriek in Winterswijk. De combinatie tussen handwerk in de fabriek en denkwerk in het College is me altijd uitstekend bevallen. Omdat Wim geen volle periode van vier jaar meer kan meedoen tot aan zijn pensionering, besloot hij onlangs een punt te zetten achter zijn activiteiten voor het College van Beheer. In mei is Wim voor de laatste keer als bestuurslid aanwezig bij de Vergadering van Aangeslotenen. Momenteel houdt Wim zich vooral nog bezig met het opzetten van een archief voor het College. Niet achterover zitten, maar meedenken De pensioenwereld heeft, vooral in de laatste jaren, veel veranderingen ondergaan. Als je in de pensioenmaterie zit, kun je het wel bijbenen. Maar voor veel mensen is het naar mijn idee een beetje te snel gegaan. Dat zorgt voor onrust. Mensen vangen wat op en beginnen zich af te vragen of dat gevolgen heeft voor hen. Als bestuur kun je dan niet achterover gaan zitten, je moet naar de mensen luisteren en met ze meedenken. Daarom is communicatie volgens hem zo belangrijk. Philips Pensioenfonds loopt daarin behoorlijk voorop, aldus Wim. Ook met de website, alhoewel Wim soms wel eens betwijfelt of hiermee iedereen wordt bereikt. Niet iedereen heeft een pc op de werkplek of thuis. Collega s met vragen over hun pensioen kloppen dan ook geregeld bij Wim aan. Ik heb wel eens voorlichtingsbijeenkomsten in het land gegeven. Iets doen voor andere mensen, dat heeft me altijd aangesproken. Veel van opgestoken Wim zou iedereen aanraden om zich kandidaat te stellen voor het College van Beheer. Als je over bestuurlijke capaciteiten beschikt en je denkt erover om lid te worden, moet je het zeker doen. De werkzaamheden zijn zeer divers en het contact met de mensen is erg leuk. Binnen het College kun je bovendien actief zijn in diverse commissies. Ik heb bijvoorbeeld in de commissie voor pensioenbeleid en communicatiebeleid gezeten en daar veel van opgestoken. Ik heb dingen bij mezelf ontdekt waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. Als het werk bij het College van Beheer er straks op zit, zal Wim zich niet vervelen. Hij heeft nog een paar jaar te gaan tot aan zijn pensioen en bovendien heeft Wim genoeg hobby s. Hij kijkt ernaar uit om zich straks na zijn pensioen helemaal te kunnen storten op zijn grote passie: treinen en modelbouw! Wim Siebelink 9

10 De krant lezen in de tijd van de baas Pensioenfondsen moeten ervoor zorgen dat ze steeds voldoende geld in kas hebben om de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Daarnaast proberen de pensioen- fondsen hun pensioenvermogen te vergroten. Meer vermogen betekent immers een betere financiële positie. Omdat sparen via een spaarrekening te weinig oplevert, geven fondsen de voorkeur aan beleggen. De meeste pensioenfondsen beleggen niet zelf, maar laten zich hierin ondersteunen door een vermogensbeheerder. Een belangrijke vermogensbeheerder van Philips Pensioenfonds is BlackRock. We vroegen Hans Kamminga en Marc Rovers, beiden werkzaam op de afdeling Vastrentende beleggingen van BlackRock, eens toe te lichten wat er allemaal komt kijken bij beleggen voor een pensioenfonds. Een pensioenfonds kan zijn vermogen op diverse manieren beleggen om het pensioenvermogen te vergroten. Marc Rovers: Het fonds kan het geld op een soort spaarrekening bij een bank zetten. Dat is veilig, maar levert weinig op. Een pensioenfonds kan er ook voor kiezen het geld uit te lenen aan een onderneming of een overheid en daar een vaste rentevergoeding voor vragen, bijvoorbeeld via (staats)obligaties. Dit zijn de vastrentende beleggingen. Het levert iets meer op dan sparen bij de bank. De derde mogelijkheid is beleggen in aandelen. Marc Rovers Beleggingsmandaat De afspraken tussen Philips Pensioenfonds en BlackRock zijn vastgelegd in een zogenaamd mandaat. Daarin staat onder meer omschreven welke beleggingsstijl BlackRock mag hanteren namens Philips Pensioenfonds en hoeveel risico genomen mag worden. Dat levert meer op, maar het risico ligt ook een flink stuk hoger. Tot slot kan het fonds ook geld beleggen in onroerend goed (kantoren, winkels en huizen) of in alternatieven zoals grondstoffen en hedgefondsen. Voor welke invulling wordt gekozen, is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en de samenstelling van het deelnemersbestand. Beleggingsbeleid bij Philips Pensioenfonds Net als bij de meeste pensioenfondsen is ook het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds erop gericht een zo goed mogelijke balans te bereiken tussen het beperken van de risico s en het behalen van een zo gunstig mogelijk rendement. Om dit te realiseren, is er een splitsing gemaakt in een zogenaamde matching 10

11 Hans Kamminga portefeuille en een return portefeuille. Marc Rovers: Onze afdeling is verantwoordelijk voor de matching portefeuille. Het doel van de matching portefeuille is ervoor te zorgen dat een groot deel van de nominale verplichtingen van Philips Pensioenfonds (dit zijn de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst betaald moeten worden) is afgedekt. We kijken dus voortdurend naar het totale vermogen dat het Pensioen fonds nodig heeft om zijn verplichtingen te kunnen blijven betalen. Op basis daarvan beleggen we in verschillende beleggingssoorten zoals obligaties en hypotheken. We beleggen natuurlijk niet alles in hetzelfde, maar doen dat zo veel mogelijk gespreid om de risico s te verkleinen. Onze taak is ervoor te zorgen dat de waardeverandering van die beleggingen voortdurend aansluit op de waardeverandering van (een groot deel van) de verplichtingen van het Pensioenfonds. Dit wordt matchen genoemd. De rest van de beleggingen, de return portefeuille, zit vooral in onroerend goed en aandelen. Het doel van deze portefeuille is extra rendement genereren, maar daar staat ook een hoger risico tegenover. De return portefeuille wordt vooral gebruikt om extra middelen te genereren zodat een zo goed mogelijk indexatiebeleid gevoerd kan worden. al bijgepraat van over de hele wereld. s Middags spreken we met de collega s in de VS. Daarnaast neemt ieder van ons nog deel in wereldwijde wekelijkse bijeenkomsten over de beleggingsstrategie voor zijn onderdeel. Beleggen is een global business geworden, de rentebewegingen in de hele wereld zijn enorm sterk met elkaar verbonden. Marc Rovers vult aan: Alle informatie die we binnenkrijgen, wordt dus met elkaar en met de collega s in Londen besproken. Op basis daarvan maken we beleggings keuzes. Hans Kamminga: We zijn eigenlijk informatieverwerkers. Onze taak is om alle informatie die bij ons binnenkomt zodanig te kanaliseren en interpreteren dat we voor Philips Pensioenfonds de goede beslissingen nemen. Om ons werk te kunnen doen, moeten we dus letterlijk de krant lezen in de tijd van de baas! Fusie MLIM met BlackRock Tot voor kort verzorgde Merrill Lynch Investment Managers (MLIM) het grootste deel van het vermogensbeheer voor Philips Pensioenfonds. De meeste deelnemers zullen deze naam wel herkennen. Sinds 1 oktober 2006 is MLIM gefuseerd met een andere vermogensbeheerder, BlackRock. Website Wilt u het complete interview met BlackRock lezen? Kijkt u dan op onze website: Informatieverwerkers Omdat beleggingen onderhevig zijn aan allerlei externe factoren, moet de vermogensbeheerder steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, wereldwijd. Hans Kamminga: We beginnen iedere dag met een telefonische vergadering met BlackRock-collega s uit Londen, Australië en Japan. Dus we worden s ochtends 11

12 Een ander pensioenoverzicht voor het Philips flex pensioen Alle deelnemers aan het Philips flex pensioen ontvangen binnenkort het eerste Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Generaties zet enkele verschillen met het oude pensioenoverzicht voor u op een rij. 1 2 Waarom zijn de verschillende pensioenonderdelen verdwenen? De bedragen op het UPO zijn totaalbedragen. Er wordt alleen nog onderscheid gemaakt naar pensioenleeftijd. Achter van 62,5 tot 65 jaar ziet u bijvoorbeeld het totaalpensioen staan dat u vanaf uw 62,5-ste tot 65-ste ontvangt. De totaalbedragen kunnen bestaan uit de pensioenonderdelen ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering, suppletietoeslag, ouderdomspensioen uit vrijwillige inkoop en tegemoetkoming premiecompensatie. Waarom wijken de bedragen af van de bedragen in de Pensioenplanner? Met de Pensioenplanner kunt u uw pensioen plannen. Daarvoor gaat de Pensioenplanner uit van een standaardsituatie, waarmee u vervolgens simulaties uitvoert. Voor de standaardsituatie is al uw pensioen herrekend naar een pensioenleeftijd van 62,5 jaar. Als u kiest voor een andere pensioenleeftijd, ziet u het effect daarvan op de hoogte van uw pensioen. Op uw UPO ziet u de bedragen bij de pensioenleeftijd volgens het betreffende reglement. Meer vragen en antwoorden? Op onze website (www.philipspensioenfonds.nl) vindt u uitgebreidere antwoorden op de bovenstaande vragen én meer vragen en antwoorden. Na de verzending van het UPO worden eventuele extra vragen aangevuld op de website. 3 4 Zo kunt u een stukje pensioen hebben dat op 62,5 jaar ingaat en een deel dat op 65 jaar ingaat. Daarom kunt u de bedragen op uw UPO niet vergelijken met die in de Pensioenplanner. Waarom zie ik achter sommige onderdelen 0 staan? Op uw 65-ste en bij de beëindiging van uw dienstverband kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor een recht op nabestaandenpensioen. Om u duidelijk te maken dat u géén nabestaandenpensioen heeft als u hier niet voor kiest, hebben de pensioenfondsen met elkaar afgesproken om hier 0 te vermelden. Wilt u wél een nabestaandenpensioen, dan kunt u daarvoor kiezen. Factor A is vermeld op mijn UPO. Krijg ik in het najaar nog een aparte opgave? Deelnemers aan het Philips flex pensioen worden voortaan via het UPO geïnformeerd over hun factor A. Deze heeft u nodig als u belastingaangifte doet en lijfrentepremies wilt aftrekken van uw inkomstenbelasting. U ontvangt vanaf nu geen aparte opgave meer voor factor A. Daarom moet u uw UPO goed bewaren. U kunt de factor A uit het UPO 2007 gebruiken als u begin 2008 belastingaangifte doet over

13 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen Vrouwelijke Philips-medewerkers over hun pensioen Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Intomart GfK blijkt dat veel vrouwen minder pensioen opbouwen dan mannen. Vrouwen die te maken krijgen met zorgtaken, bijvoorbeeld na de geboorte van een kind, kiezen er vaak voor in deeltijd te gaan werken of (tijdelijk) te stoppen met werken. Ze zien het pensioen van hun partner als basis en dat van zichzelf als een extraatje. Ze zijn zich hierbij vaak niet bewust van de invloed van bepaalde gebeurtenissen op de pensioensituatie, zoals een scheiding of het overlijden van hun partner. In de zoektocht naar het pensioenbewustzijn onder Philipsmedewerkers richt Generaties zich deze keer op de vrouwelijke medewerkers. Hoe zit het met hun economische zelfstandigheid? Weten zij welke gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op hun pensioen? Hebben zij aanvullende maatregelen getroffen? Om hier achter te komen, vroeg Philips Pensioenfonds aan een aantal vrouwelijke medewerkers op de High Tech Campus in Eindhoven en aan een inmiddels gepensioneerde medewerkster wat zij vinden van de volgende stelling: Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen Pensioenregelingen zijn volgens mij vooral ingericht op klassieke gezinssituaties: een echtpaar waarvan de man voltijds werkt, en de vrouw niet, of eventueel parttime. Verder zijn pensioenregelingen sterk gericht op werknemers die op basis van een traditioneel contract zijn aangesteld en weinig of niet switchen van werkgever. In pensioenregelingen wordt weinig rekening gehouden met de steeds groter wordende groep mensen die niet in een dergelijk standaard raamwerk past van 40 jaar bij eenzelfde baas. Dit probleem speelt volgens mij bij zowel mannen als vrouwen. Naam: Jettie Hoonhout Leeftijd: 44 jaar Locatie: Philips Research Laboratories Functie: Senior Scientist 13

14 14 Naam: Maddy Janse Leeftijd: 64 jaar Locatie: Philips Research Laboratories Functie: Principal Scientist Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Er is geen verschil in pensioen als vrouwen kiezen voor eenzelfde carrièrepad als mannen. Onder dezelfde omstandigheden kunnen vrouwen dus hetzelfde uit het pensioen halen als mannen. Zodra vrouwen echter parttime gaan werken, moeten ze veel alerter zijn met betrekking tot hun pensioenopbouw en handhaving van rechten dan mannen. Voor mannen lijkt het meer vanzelf te gaan. De overheid en werkgevers hebben bijvoorbeeld allerlei mogelijkheden gecreëerd voor mannen en vrouwen om zorg en baan te combineren. Dat is leuk en aardig, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat de vrouwen de zorg voor kinderen (of anderen) op zich nemen, met als gevolg dat ze minder pensioen opbouwen. Werkgevers en overheid geven vaak niet voldoende informatie over de invloed van de aangeboden arbeidsvoorwaarden op het pensioen. Er ontstaat dan een perceptief verschil tussen theorie en praktijk.

15 Ik ben op mijn 14e begonnen aan de lopende band in de productie van radio s en televisies. In 1957 trouwde ik en werd mijn pensioen door Philips afgekocht. Van dat geld kocht ik een slaapkamermeublement! Omstreeks 1970 ben ik weer bij Philips gaan werken. Vanaf 1972 ben ik pensioen gaan opbouwen, omdat getrouwde vrouwen toen pas in het pensioenfonds werden toegelaten. Nu bouwen alle werkende vrouwen pensioen op, dus ze krijgen in ieder geval meer dan wat er vroeger mogelijk was. Maar omdat veel vrouwen in deeltijd gaan werken en er geen rekening wordt gehouden met zorgtaken, is het nog altijd veel minder dan mannen. Daarom ben ik het wel eens met de stelling. Mannen hebben meestal ook een hoger salaris dan vrouwen en ze werken vaker fulltime. Naam: Truus van Dijken Leeftijd: 73 jaar Gepensioneerd Vrouwen bouwen gemiddeld (veel) minder pensioen op dan mannen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar helaas is er een aanzienlijke groep vrouwen die als gevolg daarvan na het pensioen in een financieel minder rooskleurige situatie komt. Dat is in mijn ogen een ongewenste maar geen verrassende situatie, want nog niet zo heel lang geleden zag onze maatschappij pensioen opbouw als een verantwoordelijkheid van vooral de man. Gelukkig is dat aan het veranderen. Naam: Nicole van Schijndel Leeftijd: 34 jaar Locatie: Philips Research Laboratories Functie: Senior Scientist Philips Pensioenfonds over vrouwen en pensioen Het inkomen van nu is het pensioen van later Waar veel vrouwen nog te weinig rekening mee houden, is dat het pensioen van later nu wordt opgebouwd. Belangrijke beslissingen in het leven, zoals de keuze om in deeltijd te gaan werken of (tijdelijk) niet te werken, hebben invloed op het pensioen. Het pensioen is uiteindelijk een optelsom van uw persoonlijke arbeidssituatie door alle jaren heen. Als beide partners bij elkaar blijven, is ook het pensioen op die situatie afgestemd. Maar als de partner wegvalt, bijvoorbeeld door echtscheiding, valt daarmee ook een deel van de (toekomstige) pensioenopbouw voor de vrouw weg. En daarmee wordt het pensioen een stuk lager dan waar rekening mee was gehouden. Het is dus erg belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten. Philips Pensioenfonds helpt u daarbij door bijvoorbeeld jaarlijks een pensioenoverzicht te versturen waarop u kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Door het pensioenoverzicht van u en dat van uw partner naast elkaar te leggen, kunt u zien hoeveel inkomen u later samen heeft. Ook met de Pensioenplanner kunt u meer inzicht krijgen in uw persoonlijke pensioensituatie. Op vindt u daarnaast ook links naar enkele websites die u een overzicht geven van de belangrijkste levensgebeurtenissen en de gevolgen ervan voor uw pensioen. 15

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2008 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie