Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 juli 2010 / 102/2010. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 juli 2010 / 102/2010. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t."

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 juli 21 / 12/21 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang actieplan Jeugd aan de slag Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 923 / Onderwijs / 952 Portefeuillehouder T. Tankir / H. Beerten Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 juni 21 Samenvatting Eind augustus 29 heeft de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons regionaal actieplan om de jeugdwerkloosheid in Gelderland Zuid als gevolg van de economische crisis te bestrijden goedgekeurd. De gemeente Nijmegen heeft als coördinerende gemeente voor de uitvoering van het actieplan Jeugd aan de slag 1,3 miljoen ontvangen, in 21 ontvangen we,65 miljoen. Ons voorstel aan u is deze middelen toe te voegen aan het programma Werk & Inkomen. De voortgang van het project Jeugd aan de slag is onderwerp van de bijgevoegde raadsbrief. Voorstel om te besluiten 1. De middelen ad 65.,- over te hevelen van de concernstelpost naar programma Werk & Inkomen, product Werk 2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen (BW-986). Opgesteld door, telefoonnummer, Jan Marten de Hoop, 2541, RVS toevoeging tweede tranche

2 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 29 juni 29 is het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het actieplan beschrijft hoe het kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen jongeren door de economische crisis heen wil helpen. Voorkomen moet worden dat grote groepen jongeren straks thuiszitten, zonder werk of school. Doel van het actieplan is daarom te zorgen dat jongeren toch een baan, een leerwerkplaats, of een stageplaats krijgen, langer op school blijven, of dat jongeren een andere of vervolgopleiding gaan volgen. Met jongeren wordt de groep personen tussen de 18 en 27 jaar oud bedoeld. Als gevolg van de inspanningen op landelijk niveau, hebben we in de regio Gelderland-Zuid een regionaal actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld: het actieplan Jeugd aan de slag. In het actieplan is de ambitie geformuleerd om eind 21 5 jongeren extra succesvol bemiddeld te hebben naar werk en/of opleiding. Om een beeld te vormen: het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren in de arbeidsmarktregio Gelderland-Zuid bedroeg eind maart jongeren. Het totale aantal werklozen in de regio bedroeg op datzelfde moment Het actieplan Jeugd aan de slag betreft een crisismaatregel. Het actieplan wordt uitgevoerd als aanvulling op de reguliere taken die wij uitvoeren om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De bijgaande voortgangsbrief wordt ter informatie aangeboden om een helder beeld te verschaffen aangaande de stand van zaken rondom het actieplan Jeugd aan de slag. In de brief wordt het actieplan toegelicht en worden de resultaten tot nu toe besproken. De brief wordt verzonden naar de besturen van alle gemeenten uit de arbeidsmarktregio Gelderland- Zuid. Aangezien de gemeente Nijmegen coördinerende gemeente is voor de uitvoering van het regionale plan is aan u het voorstel de middelen die in juni 21 zijn overgemaakt aan de gemeente en op de concernstelpost staan, over te hevelen naar het programma Werk & Inkomen, product Werk. De middelen worden volledig ingezet om de jeugdwerkloosheid in de regio Gelderland Zuid te bestrijden. 1.1 Wettelijk- of beleidskader In juni heeft het Rijk via een decentralisatie-uitkering 65.,- ten behoeve van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de regio overgemaakt aan de gemeente Nijmegen. Dit is in de meicirculaire gecommuniceerd. 1.2 Relatie met programma De uitvoering van de jeugdwerkloosheid vindt plaats binnen het programma Werk & Inkomen. 2 Doelstelling Via dit voorstel wordt gerealiseerd dat de beschikbare middelen toegevoegd worden aan het programma Werk & Inkomen. RVS toevoeging tweede tranche

3 Voorstel aan de Raad 2 3 Argumenten Het is uw bevoegdheid de middelen toe te voegen aan het programma. In onderstaande tabel geven we aan op welke wijze we de totale beschikbare middelen voor de jeugdwerkloosheid verdelen na conforme besluitvorming in uw raad. Over de verdeling van de middelen is al besloten in de stuurgroep Jeugd aan de slag, in de ze stuurgroep zijn de regiogemeenten en het UWV WERKbedrijf vertegenwoordigd. Een groot aantal projecten is al in ganggezet. Daadwerkelijke betaling kan plaatsvinden na de vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijziging. In de onderstaande tabel staat de verdeling van de middelen over de diverse projecten. De projecten met een * zijn de nieuwe of voort te zetten projecten. Een toelichting op de projecten treft u aan in de bijgevoegde voortgangsbrief. Tabel 1 Overzicht verdeling over projecten Verdeling convenantmiddelen Jeugd aan de slag Over doelstellingen en projecten Aantal jongeren Omvang Doelstelling 1: werk creëren 1. Leer- en innovatiepark Lenteveld - Lenteveld (eerste fase) - Lenteveld (voorbereidende fase)* - Lenteveld (bouw van de uitkijktoren)* Subtotaal Aanvullende maatregelen voor realiseren match 1 - Arrangement uitzendbranche* - Arrangement uitzendbureau* - Beschermde leerwerkplaatsen - Verlengde schakelperiode - Versterking jongerenloket / VSV* pm Subtotaal Werkgeversbenadering - Voorlichting werkgevers regio Nijmegen - Jongerenvouchers* - Voorschakeling BBL / COOP* - Intensieve BBL / COOP (2 jaar)* Subtotaal Sectorale arrangementen - activiteiten colo I - activiteiten colo II* Subtotaal In de eerste tranche was het project 5 baan van stichting Regiowerk gehonoreerd. In gezamenlijk overleg is besloten het project niet verder tot uitvoering te brengen vanwege verschillende andere initiatieven in de uitzendbranche in relatie tot noodzakelijke investeringen in het project die niet in verhouding staan tot de korte looptijd en eenmalig karakter van het project. RVS toevoeging tweede tranche

4 Voorstel aan de Raad 3 Verdeling convenantmiddelen Jeugd aan de slag Over doelstellingen en projecten Aantal Omvang jongeren Totaal doelstelling Doelstelling 2: jongeren behouden 5. Servicepunt Techniek - versterking Subtotaal BBL en BOL in techniek en bouwsector - praktijkgerichte BOL 29/21 - ondersteuning BBL in de Bouw pm Subtotaal Ondersteuning andere sectoren - Hogeschool Arnhem en Nijmegen (sectoren voor hoger opgeleiden)* - scholing en loonkosten* Subtotaal Totaal doelstelling Doelstelling 3: Informatievoorziening voor en over jongeren Informatievoorziening - specificaties groep jongeren - voorlichting scholieren en decanen Subtotaal Projectleiding Jeugd aan de slag - actieplan I - projectleiding - communicatie* Subtotaal Totaal doelstelling Totaal Jeugd aan de slag Risico s Er zijn geen financiële risico s aan dit voorstel verbonden. 5 Financiën In de tweede week van juni 21 (meicirculaire) is de tweede tranche van de rijksmiddelen aan de coördinerende gemeenten overgemaakt. De uitbetaling vindt plaats in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Voor de regio Gelderland Zuid is in 29 1,3 miljoen ontvangen en in Gemeente Nijmegen als coördinerende gemeente ontvangt de middelen. RVS toevoeging tweede tranche

5 Voorstel aan de Raad 4 De eerste rijksbijdrage ad 1,3 miljoen heeft u al toegevoegd aan het programma Werk & Inkomen. We stellen u nu voor ook de tweede rijksbijdrage ad 65. over te hevelen van de concernstelpost naar programma Werk & Inkomen product Werk. In totaal heeft het rijk Tot nu toe is 1.95.,- voor de regio Gelderland Zuid ontvangen en geven we conform raming 1.95.,- uit. We zetten dus alle beschikbare middelen in. Er geldt naar het rijk toe geen terugbetalingsverplichting, het betreft een decentralisatieuitkering. 6 Communicatie Niet van toepassing 7 Uitvoering en evaluatie Voor de uitvoering van het actieplan is een stuurgroep Jeugd aan de slag benoemd. Hierin hebben Nijmegen, regiogemeenten en het UWV WERKbedrijf zitting. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA Bijlage(n): Begrotingswijziging en Voortgangsbrief. RVS toevoeging tweede tranche

6 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon 1424 Telefax (24) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 22 juni 21 Ons kenmerk L12/ Contactpersoon Jan Marten de Hoop Onderwerp Voortgangsbrief Jeugd aan de slag Datum uw brief Doorkiesnummer (24) Geachte leden van de raad, Op 29 juni 29 is het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het actieplan beschrijft hoe het kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen jongeren door de economische crisis heen wil helpen. Voorkomen moet worden dat grote groepen jongeren straks thuiszitten, zonder werk of school. Doel van het actieplan is daarom te zorgen dat jongeren toch een baan, een leerwerkplaats, of een stageplaats krijgen, langer op school blijven, of dat jongeren een andere of vervolgopleiding gaan volgen. Met jongeren wordt de groep personen tussen de 18 en 27 jaar oud bedoeld. Als gevolg van de inspanningen op landelijk niveau, hebben we in de regio Gelderland-Zuid een regionaal actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld: het actieplan Jeugd aan de slag. In het actieplan is de ambitie geformuleerd om eind 21 5 jongeren extra succesvol bemiddeld te hebben naar werk en/of opleiding. Om een beeld te vormen: het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren in de arbeidsmarktregio Gelderland-Zuid bedroeg eind maart jongeren. Het totale aantal werklozen in de regio bedroeg op datzelfde moment Het actieplan Jeugd aan de slag betreft een crisismaatregel. Het actieplan wordt uitgevoerd als aanvulling op de reguliere taken die wij uitvoeren om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Deze voortgangsbrief wordt ter informatie aangeboden om een helder beeld te verschaffen aangaande de stand van zaken rondom het actieplan Jeugd aan de slag. In de brief wordt het actieplan toegelicht en worden de resultaten tot nu toe besproken. De brief wordt verzonden naar de besturen van alle gemeenten uit de arbeidsmarktregio Gelderland-Zuid. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA Voortgangsbrief definitief (2)

7 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Landelijk plan Regionaal plan Ontwikkeling jeugdwerkloosheid Het actieplan Jeugd aan de slag 2.1 Ambities Doelen Projecten: de stand van zaken Financiën en resultaten 3.1 Financiën Resultaten Voortgangsbrief definitief (2)

8 2 1. Inleiding Op 29 juni 29 is het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het actieplan beschrijft hoe het kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen jongeren door de economische crisis heen wil helpen. Voorkomen moet worden dat grote groepen jongeren straks thuiszitten, zonder werk of school. Doel van het actieplan is daarom te zorgen dat jongeren toch een baan, een leerwerkplaats, of een stageplaats krijgen, langer op school blijven, of dat jongeren een andere of vervolgopleiding gaan volgen. Met jongeren wordt de groep personen tussen de 18 en 27 jaar oud bedoeld. 1.1 Landelijk plan Bij aanvang van het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheid waren er in Nederland 55.8 nietwerkende werkzoekende (nww) jongeren. Het betreft hier ongeveer 11,5% van de totale aantal nww-ers in Nederland op dat moment. Om de problemen die ten grondslag liggen aan de jeugdwerkloosheid integraal aan te pakken is er gekozen om de nadruk te leggen op een vijftal hoofdpunten, te weten: 1. mbo-leerlingen met een slecht arbeidsmarktperspectief langer door laten leren; Convenanten met 3 regio s, met daarin concrete maatregelen voor iedere regio om de jeugdwerkloosheid te bestrijden; Matching-offensief om de vraag van werkgevers en de kwaliteiten van jongeren beter bij elkaar te brengen; Leerwerkbanen/stages voor iedere schoolverlater die langer dan drie maanden thuis zit; Kansen en voorzieningen voor kwetsbare jongeren, waaronder de Plusvoorzieningen, de 24-uurs opvang voor leerlingen en het verbinden van jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt. 1.2 Regionaal plan De regio Gelderland-Zuid kende bij aanvang van het actieplan Jeugdwerkloosheid werkloze jongeren. Dit aantal betrof ongeveer 13,4% van de totale werkloosheid in de regio. Omdat het percentage nww-jongeren ten opzichte van het totale aantal nww-ers in de regio hoger ligt dan het percentage op landelijk niveau, is er besloten een ambitieus regionaal actieplan op te stellen. Het regionale actieplan Jeugd aan de slag is een uitwerking van het tweede bullet: convenanten met de regio. De gemeente Nijmegen heeft als coördinerende gemeente het convenant met de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) getekend en de middelen ontvangen ter uitvoering van het actieplan Jeugd aan de slag. In eerste instantie ging het om een bedrag van 1,3 miljoen euro. In 21 is er een tweede tranche ad 65. euro aan toegevoegd. De gemeente Nijmegen besluit, als coördinerende gemeente, ten aanzien van de toekenning van de middelen, na overleg met diverse partijen. In augustus 29 is het actieplan Jeugd aan de slag vastgesteld met de volgende doelstelling: Onze ambitie is om uiterlijk 1 januari 211 het aandeel jeugdwerklozen in de totale werkloosheid terug te brengen op het landelijke percentage. Op dat moment kwam het er op neer dat die doelstelling werd bereikt wanneer afgerond 25 jongeren succesvol werden bemiddeld naar werk en/of opleiding. Echter in maart 21, ten tijde van de vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2 Voortgangsbrief definitief (2)

9 3 Jeugd aan de slag, bleek het percentage jeugdwerklozen ten opzichte van de totale werkloosheid in de regio Gelderland-Zuid nog steeds ver af te staan van het landelijke percentage. In de volgende paragraaf wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid. Daarnaast werd op dat moment duidelijk dat het Rijk ook de tweede tranche middelen ad 65. zou gaan uitbetalen. Deze zaken bracht de stuurgroep er in maart 21 toe om de ambitie aan te scherpen van 25 jongeren naar 5 jongeren extra succesvol bemiddelen naar werk en/of opleiding. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van alle regiogemeenten, twee wethouders van de gemeente Nijmegen en een vertegenwoordiging van het UWV WERKbedrijf. In dit programma zijn de eerste acties samengevoegd met acties in 21 tot een volledig uitvoeringsprogramma. In hoofdstuk 2 van deze voortgangsbrief worden de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma verder uitgelegd. Het uitvoeringsprogramma is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De partners waarmee wordt samengewerkt zijn ROC Nijmegen, UWV WERKbedrijf, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Royal Haskoning, de Kamer van Koophandel, Calibris, Born Bouwopleidingsbedrijf en Stichting Praktijkonderwijs. De regiogemeenten waarmee wordt samengewerkt zijn Beuningen, Druten, Groesbeek, Millingen, Mook en Middelaar, Ubbergen en West Maas en Waal. 1.3 Ontwikkeling jeugdwerkloosheid Ondanks het voorzichtige economische herstel is er nog steeds sprake van een stijgende werkloosheid. In tijden van crises blijken jongeren extra kwetsbaar te zijn. De werkloosheid onder jongeren neemt nog steeds sneller toe dan het totale nww-bestand (nww = niet-werkende werkzoekende). Het UWV WERKbedrijf publiceert ieder kwartaal de arbeidsmarktcijfers en daaruit blijkt dat het percentage nww-ers onder de 27 jaar het afgelopen jaar in de regio Gelderland-Zuid aanzienlijk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde: Percentage jeugdwerklozen ten opzichte van de totale werkloosheid Maart 29 Juni 29 September 29 December 29 Maart 21 Nederland 11,36 11,54 11,82 12,6 12,4 Gelderland-Zuid 13, 13,43 14,38 15,15 14,18 Sinds de invoering van het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheid krijgt de bestrijding van jeugdwerkloosheid hoge prioriteit. In Nederland verloopt de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid volgens onderstaand beeld. De werkloosheid onder jongeren is ultimo maart 21 met 23% toegenomen ten opzichte van maart 29. Dit is meer dan het totale bestand niet-werkende werkzoekenden, dat in dezelfde periode met 13% toenam. Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren is in de maand maart in Nederland gestegen tot personen. Na maanden van stijging is in maart de omvang van de jeugdwerkloosheid met 1% in lichte mate gedaald. Het aantal laaggeschoolde jongeren (basis en vmbo) nam in een jaar tijd met respectievelijk 7% en 17% toe. Het aantal hoger opgeleide jongeren (hbo en wo) groeide 3 Voortgangsbrief definitief (2)

10 4 veel sterker met 53%. Ook de toename van jongeren met een mbo-opleiding is duidelijk bovengemiddeld (+39%). De arbeidsmarktregio Gelderland-Zuid laat de volgende ontwikkelingen zien met betrekking tot de jeugdwerkloosheid: Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren in de arbeidsmarktregio Gelderland- Zuid bedraagt eind maart jongeren. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een toename van 17%. In de komende maanden wordt verwacht dat het aantal jongeren verder zal stijgen. De toename van de jongeren is vooral groot bij de mannen (+19%) en bij de hoger opgeleiden (+67%). De instroom van jongeren in de maand maart bedraagt 289 personen. Dit is ten opzichte van vorig jaar met -13% afgenomen. Ondanks de toename van de werkloosheid onder de hoger opgeleiden staan de meeste jongeren ingeschreven voor de lagere verzorgende en dienstverlenende beroepen, gevolgd door de elementaire en lagere technische en industrieberoepen, de elementaire verzorgende en dienstverlenende beroepen, de middelbare economisch-administratieve beroepen en de lagere transportberoepen. De meeste werkloze jongeren staan ingeschreven in de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Beuningen. 4 Voortgangsbrief definitief (2)

11 5 2. Het actieplan Jeugd aan de Slag Bij de start van het project is het actieplan Jeugd aan de slag gericht op een sluitende aanpak voor alle jongeren. Er is hierbij een onderscheid gemaakt in vier groepen jongeren, te weten: leerlingen, deelnemers en studenten; schoolverlaters met en zonder startkwalificatie; werkloze jongeren; werkende jongeren die met werkloosheid worden bedreigd. Op basis van de tot nu toe gerealiseerde resultaten van de inganggezette acties én de bijgestelde analyse van het aanbod op de arbeidsmarkt kiezen we ervoor in het vervolg meer scherpte aan te brengen in de doelgroep van het programma Jeugd aan de slag. Schoolverlaters en werkloze jongeren verdienen onze aandacht, omdat zij, als gevolg van de crisis, als eerste afvallen in sollicitatieprocedures en daarom moeilijk aan werkervaring komen. We willen voorkomen dat deze groepen jongeren voor langere tijd thuis komen te zitten. We blijven ons richten op een sluitende aanpak, maar leggen derhalve de focus op de volgende twee groepen jongeren: schoolverlaters met en zonder startkwalificatie; werkloze jongeren. 2.1 Ambities Met het geld van het kabinet en met de inzet en maatregelen van de samenwerkingspartners willen wij in de regio Gelderland-Zuid bereiken dat het aandeel van jongeren in de totale werkloosheid afneemt. Landelijk was dit aandeel eind maart 21 zoals vermeld 12,4%, in de regio was dat 14,18%. Aan het eind van 21 willen we het verschil volledig weggewerkt hebben. Aangezien we op dit moment echter nog ver van onze ambitie zijn verwijderd en we momenteel meer zicht hebben op de totale omvang van financiële middelen, hebben we ervoor gekozen de ambitie te verhogen naar 5 jongeren extra succesvol bemiddelen naar werk en/of opleiding. Op deze manier willen we het regionale percentage jeugdwerklozen ten opzichte van de totale regionale werkloosheid gelijk krijgen aan het landelijke percentage. Het actieplan Jeugd aan de slag is een aanvullende maatregel om jongeren te begeleiden naar werk en/of opleiding. Naast deze aanvullende maatregel voeren de gemeenten uit de regio Gelderland-Zuid tevens hun reguliere taken uit. Zo kunnen jongeren zich bijvoorbeeld melden bij het Regionaal Jongerenloket, alwaar zij in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in aanmerking kunnen komen voor een werkleeraanbod (WLA) en verzorgen we allerlei trainingen en cursussen ten behoeve van een succesvol reintegratietraject. 2.2 Doelen Het programma Jeugd aan de slag drie hoofddoelstellingen: 1. Werk voor jongeren; Binnen deze doelstelling zorgen we, in nauw overleg met de samenwerkingspartners én werkgevers, voor voldoende en gevarieerde werkgelegenheid in de regio voor de gemêleerde groep jongeren. Dat is onze ambitie voor deze hoofddoelstelling: werk creëren voor jongeren. 5 Voortgangsbrief definitief (2)

12 6 2. Jongeren behouden voor de arbeidsmarkt; We willen zo veel als mogelijk jongeren behouden voor de arbeidsmarkt. Vooral de techniek- en bouwsector kampen met problemen als gevolg van de economische crisis. We willen dat jongeren behouden blijven voor deze sectoren. 3. Informatievoorziening over en voor jongeren verbeteren. Bij de ontwikkeling van het actieplan Jeugd aan de slag constateren we dat een aantal gegevens niet of zeer lastig en omslachtig boven tafel komen. We willen er, samen met de onderwijsinstellingen, kenniscentra en het jongerenloket, voor zorgen dat de gegevens beter toegankelijk worden. 2.3 Projecten: de stand van zaken Aan de drie hoofddoelstellingen zijn een aantal subdoelen gekoppeld. Per subdoel is in de onderstaande tabel terug te zien welke projecten er georganiseerd zijn en worden. Daarna volgt een beknopte kwalitatieve uiteenzetting per project. 5 jongeren aan de slag DOELSTELLINGEN SUBDOELEN ACTIES 1. Werk voor jongeren 1.1 Additioneel werk creëren Project Lenteveld 1.2 Investeren in de toeleiding 2. Behoud jongeren voor de arbeidsmarkt 1.3 Stimuleren van de regionale werkgelegenheid Beschermde leerwerkplaatsen Verlengde schakelperiode Versterking jongerenloket Kenniscentra Voorlichting werkgevers regio Sectorarrangementen Jongerenvouchers 2.1 Toeleiden naar Techniek Servicepunt Techniek 2.2 Opleidingsbedrijven ondersteunen Praktijkgerichte bol Ondersteuning BBL in de bouw Kleinschalige projecten 3. Informatievoorziening 3.1 Informatie Managementinformatie groep jongeren Voorlichting jongeren en decanen 3.2 Projectleiding Projectleiding Jeugd aan de slag Communicatiebudget 6 Voortgangsbrief definitief (2)

13 7 Om een globaal beeld te vormen van de verschillende acties volgt hieronder een korte uitleg van een aantal projecten. In het uitvoeringsprogramma Jeugd aan de slag (3 maart 21) staan alle acties uitvoerig beschreven. Project Lenteveld Het plan Lenteveld beoogt jongeren en bedrijven een alternatief te bieden door tijdelijk zinvol werk voor en door jongeren te creëren. De gemeente Nijmegen heeft nog onbenutte grond in nieuwbouwwijk de Waalsprong. De eerste fase van het project heeft een ondernemersplan opgeleverd op basis waarvan de coördinerende gemeente een besluit neemt over het daadwerkelijk opstarten van leer- en innovatiepark Lenteveld. Momenteel zijn we fase 2 aan het voorbereiden. Het is de bedoeling dat in de Waalsprong uitkijktorens worden gebouwd. De torens moeten ontworpen en gebouwd worden door (werkloze) jongeren onder deskundige leiding van een aannemer. Beschermde leerwerkplaatsen (Iriszorg en ROC) ROC en Iriszorg zijn een geïntegreerd aanbod voor kwetsbare jongeren aan het ontwikkelen binnen het concept van het leerwerkhuis Sancta Maria. Er worden leerwerkplaatsen aangeboden teneinde wonen, leren en werken zoveel mogelijk te integreren. Via het speciaal op maat ontwikkelde onderwijsprogramma worden de bewoners van Sancta Maria toegeleid naar arbeid en/of een vervolgopleiding om uiteindelijk een eigen inkomen te verwerven en te participeren in de samenleving. Verlengde schakelperiode Het praktijkonderwijs wordt geconfronteerd met het feit dat hun leerlingen (18+) in de huidige omstandigheden lastig een werkplek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Door een individueel traject aan te bieden waarin een combinatie van diverse instrumenten wordt toegepast is het doel dat de leerlingen die door de recessie niet aan het werk komen, toch hun competenties behouden dan wel uitbreiden. Er zijn in het derde tertaal 29 nog geen verlengde schakeltrajecten gestart. Wél zijn vanaf januari 21 de eerste trajecten gestart. Versterking Jongerenloket Uit de instroomcijfers van het regionale jongerenloket blijkt dat de inloop van jongeren stijgt. Gezien de aantallen en de verschillende activiteiten die uitgevoerd moeten worden ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid willen we een deel van de convenantmiddelen inzetten voor extra jongerenadviseurs die specifieke opdrachten krijgen voor de bemiddeling van jongeren naar werk en/of opleiding. We zetten vooralsnog in op 2,5 fte jongerenadviseurs met een specifieke opdracht. De raming is dat zij gezamenlijk 1 tot 125 jongeren succesvol bemiddelen naar werk en/of scholing. Kenniscentra De kenniscentra zetten hun volledige netwerk in van adviseurs met kennis van de regionale arbeidsmarkt, de scholingsmarkt, de vacatures in de eigen sector en de sectorale Cao-afspraken en stimuleringsmaatregelen. Om dit sectoraal georganiseerde netwerk toegankelijk te maken voor regionale partijen en gemeenten snel en goed van dienst te kunnen zijn wordt er één contactpersoon voor de samenwerkende kenniscentra beschikbaar gesteld. Momenteel is Colo bezig met het maken van een totaal overzicht van kansrijke beroepen. Daarnaast doet zij aan deskundigheidsbevordering van de jongerenadviseurs en informeert ze betrokken partijen in de regio over de mogelijkheden van matchingsite stagemarkt.nl. 7 Voortgangsbrief definitief (2)

14 8 Voorlichting werkgevers regio De Kamer van Koophandel stelt zich ten doel branchegericht werkgevers te benaderen via de bestaande structuren. Het doel is dat werkgevers een realistisch beeld hebben van jongeren in hun bedrijf dan wel het beschikbaar stellen van leer- en stageplekken ten einde de positie van jongeren op de regionale arbeidsmarkt te behouden. In december 29 hebben seminars over loonkostensubsidies plaatsgevonden voor circa 25 ondernemers uit de regio. Daarnaast is door het UWV WERKbedrijf een MKB-avond georganiseerd en door VNO NCW en masterclass Loonkostensubsidie voor ongeveer 4 werkgevers. Sectorarrangementen Kenmerkend voor het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheid is het afsluiten van landelijke arrangementen tussen (onder andere) de VNG en diverse vakbonden en branches. Eén van de afgesloten arrangementen is die met de uitzendbranche. Begin februari 21 is een gesprek gevoerd met STOOF en een aantal uitzendbureaus in onze arbeidsmarktregio over de mogelijke toepassing van het landelijk afgesloten arrangement met de uitzendbranche. We hebben besloten om in te zetten op regionale toepassing van het arrangement. Ook in de sectoren bouw, luchtvaart en metaal zijn arrangementen afgesloten. Al voor het sectorarrangement Bouw hadden we afspraken met BORN Bouwopleidingsbedrijf. Deze afspraken komen erop neer dat we BORN financieel ondersteunen bij de realisering van een praktijkgerichte BOL. Het gaat voor de bouw om circa 2 deelnemers. Of de arrangementen luchtvaart en metaal voor onze regio interessant zijn, hebben we nog in onderzoek. Jongerenvouchers Doel van het project is om 1 jongeren voor minimaal zes maanden aan werk en ervaring te helpen door 1 jongerenvouchers te verstrekken aan werkgevers in de regio Gelderland Zuid. Werkgevers hebben zich in de laatste week van mei 21 kunnen inschrijven voor een voucher. In totaal hebben 121 werkgevers zich ingeschreven voor één of meerdere vouchers. De voucher maakt het mogelijk de drempel die bestaat tussen het wel of niet in dienst nemen te verlagen. De loonkosten vormen in veel gevallen het probleem om een jongere aan te kunnen nemen. Servicepunt Techniek In het servicepunt Techniek wordt ten aanzien van de jeugdwerkloosheidsproblematiek samengewerkt teneinde werkloze jongeren te bemiddelen binnen technische branches, bij te dragen aan anticyclische opleidingsinitiatieven, het in stand houden van scholingsvoorzieningen en het realiseren praktijkgericht scholingsaanbod voor nieuwe instroom. Praktijkgerichte BOL De opleidingsbedrijven in de technieksector kampen met het probleem dat zij hun leerling-werknemers niet uit kunnen plaatsen. De leerling-werknemers hebben een arbeidsovereenkomst met het opleidingsbedrijf. In normale tijden staan tegenover deze loonkosten, inleenvergoedingen van de leerbedrijven waaraan de leerling-werknemers worden uitgeleend. Als alternatief voor deze BBL-route is door de opleidingsbedrijven en het ROC Nijmegen een praktijkgerichte BOL-route ontwikkeld. Het gaat om de opleidingsbedrijven ROI (installatietechniek), RBOC (elektrotechniek), Vakopleiding Techniek (metaal/elektro) en Born Bouwopleidingsbedrijf Nijmegen (bouw). 8 Voortgangsbrief definitief (2)

15 9 Ondersteuning BBL in de bouw BORN Bouwopleidingsbedrijf kampt met het probleem dat leerling-werknemers niet uitgeplaatst kunnen worden. De ontwikkeling van de praktijkgerichte BOL is een alternatief om jongeren toch aan het werk te krijgen. Daarnaast wordt dor gemeenten in de regio daar waar mogelijk financiële ondersteuning geboden aan BORN Bouwopleidingsbedrijf. Samen met de realisering van de praktijkgerichte BOL is dit een regionale uitwerking van het sectorarrangement voor de bouw. Kleinschalige projecten Naast de genoemde projecten worden er nog enkele kleinschalige projecten ondersteund. Op dit moment heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen bijvoorbeeld een projectvoorstel ingediend, waarin zij vragen om ondersteuning voor de organisatie van een aantal extra activiteiten om net afgestudeerde aan het werk te helpen. Dit voorstel is ingediend gezien het gegeven dat uit de cijfers uit het vorige hoofdstuk bleek dat ook veel hoger opgeleiden niet aan het werk komen. Managementinformatie groep jongeren Het doel van deze actie is dat we in beeld brengen welke gegevens van jongeren geregistreerd moeten worden voor een goede match en managementinformatie, waar deze gegevens al geregistreerd worden, wat er aanvullend geregistreerd moet worden en wie hiervoor verantwoordelijk is en welke tijd hiermee is gemoeid. Voorlichting jongeren en decanen De Kamer van Koophandel breidt het aantal voorlichtingen op scholen met informatie over arbeidsmarktperspectieven uit. Daarnaast is er een lesbrief ontwikkeld en zijn de medewerkers die de presentaties geven bij de lesbrief intern opgeleid, zodat zij de boodschap op jongeren goed kunnen overbrengen. Projectleiding Jeugd aan de slag De coördinerende gemeente maakt voor het aanvragen van rijksmiddelen in 29 en 21 kosten. Ze coördineert daarnaast de uitvoering van het actieplan Jeugd aan de slag en ze coördineert de uitvoering van het convenant met het Rijk. Communicatiebudget Bij de uitvoering van de jongerenvouchers hebben we gemerkt dat aandacht in de media, eigen website en logo zinvol is: in zeer korte tijd is er veel belangstelling bij veel werkgevers gerealiseerd. Dit is dan ook de reden om een budget op te nemen voor verdere communicatiestrategieën over Jeugd aan de slag. Voor dit project geldt dat er nog nadere uitvoeringsplannen voor opgesteld moeten worden. 9 Voortgangsbrief definitief (2)

16 1 3. Financiën en resultaten Nu de aanleiding, doelen en ambities bekend zijn en projecten nader zijn uitgelegd is het van belang te kijken naar de begroting en de behaalde resultaten. De verdeling van de middelen heeft in oktober en november 29 plaatsgevonden door het college van B&W van Nijmegen. In juni 21 heeft een derde verdelingsronde plaatsgevonden. De gewijzigde doelstelling is hierin verwerkt. De resultaten tot nu toe zijn op 25 mei aangeleverd door alle samenwerkingspartners. 3.1 Financiën In mei hebben we als coördinerende gemeente opnieuw rijksmiddelen ontvangen om de jeugdwerkloosheid in de regio Gelderland-Zuid te bestrijden. In september 29 hebben we reeds 1,3 miljoen ontvangen, in mei is dit bedrag aangevuld met een rijksbijdrage van,65 miljoen. In 21 volgt hoogstwaarschijnlijk nog een derde betaling: de omvang hiervan is echter afhankelijk van de geboekte resultaten van de regio over de afgelopen periode. Daarnaast hebben we een ESF-aanvraag ingediend. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of de aanvraag wordt toegekend. In de onderstaande tabel staat de verdeling van de middelen over de diverse projecten. De projecten met een * zijn nieuwe of voort te zetten projecten. Verdeling convenantmiddelen Jeugd aan de slag Over doelstellingen en projecten Aantal Omvang Doelstelling 1: werk creëren 1. Leer- en innovatiepark Lenteveld - Lenteveld (eerste fase) - Lenteveld (voorbereidende fase)* - Lenteveld (bouw van de uitkijktoren)* Subtotaal Aanvullende maatregelen voor realiseren match - Arrangement uitzendbranche* - Arrangement uitzendbureau* - Beschermde leerwerkplaatsen - Verlengde schakelperiode - Versterking jongerenloket* pm Subtotaal Werkgeversbenadering - Voorlichting werkgevers regio Nijmegen - Jongerenvouchers* - Voorschakeling BBL / COOP* - Intensieve BBL / COOP (2 jaar)* Subtotaal Sectorale arrangementen - activiteiten colo I - activiteiten colo II* Voortgangsbrief definitief (2)

17 11 Verdeling convenantmiddelen Jeugd aan de slag Over doelstellingen en projecten Aantal Omvang Subtotaal Totaal doelstelling Doelstelling 2: jongeren behouden 5. Servicepunt Techniek - versterking Subtotaal BBL en BOL in techniek en bouwsector - praktijkgerichte BOL 29/21 - ondersteuning BBL in de Bouw pm Subtotaal Ondersteuning andere sectoren - Hogeschool Arnhem en Nijmegen (sectoren voor hoger opgeleiden)* - scholing en loonkosten* Subtotaal Totaal doelstelling Doelstelling 3: Informatievoorziening voor en over jongeren 7. Informatievoorziening - specificaties groep jongeren - voorlichting scholieren en decanen Subtotaal Projectleiding Jeugd aan de slag - actieplan I - projectleiding - communicatie* Subtotaal Totaal doelstelling Totaal Jeugd aan de slag COOP / BBL Eén nieuw uit te voeren project uit de bovenstaande tabel is nog niet toegelicht. Het betreft het project Coop / BBL. In de voormalige mensa in Nijmegen wordt een grote Coop geopend. Om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel is én dat juist de kwetsbare jongeren ook een kans krijgen om werk te vinden is in samenwerking met de werkgever, de gemeenten en het ROC Nijmegen een alternatieve leerroute ontwikkeld. Door deze leerroute krijgen kwetsbare jongeren de mogelijkheid om na een voorschakeltraject een BBL-plek te bemachtigen in de nieuwe Coop. Aangezien het hier gaat om kwetsbare jongeren is er met het ROC Nijmegen een overeenkomst afgesloten om extra begeleiding en ondersteuning aan de jongeren te waarborgen. Hierdoor wordt de voortijdige schooluitval zeer klein. Het streven is om 2 jongeren een leerwerkplek te bieden Voortgangsbrief definitief (2)

18 Resultaten Op 25 mei 21 hebben alle samenwerkende partijen doorgegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de verschillende projecten. Voor zover de resultaten in kwantitatieve eenheden te vangen zijn, zijn ze weergegeven in de onderstaande tabel. Projecten Ambitie Gerealiseerd Doelstelling 1: werk creëren 1. Leer- en innovatiepark Lenteveld - Lenteveld (eerste fase) - Lenteveld (voorbereidende fase)* - Lenteveld (bouw van de uitkijktoren)* Nog niet gestart Subtotaal Aanvullende maatregelen voor realiseren match - Arrangement uitzendbranche* - Arrangement uitzendbureau* - Beschermde leerwerkplaatsen - Verlengde schakelperiode - Versterking jongerenloket* Nog niet gestart Nog niet gestart Schatting: 7 Subtotaal Werkgeversbenadering - Voorlichting werkgevers regio Nijmegen - Jongerenvouchers* - Voorschakeling BBL / COOP* - Intensieve BBL / COOP (2 jaar)* 1 2 Nog niet gestart Nog niet gestart Subtotaal Sectorale arrangementen - activiteiten colo I - activiteiten colo II* Subtotaal Totaal doelstelling Doelstelling 2: jongeren behouden 5. Servicepunt Techniek - versterking 25 Nog onbekend Subtotaal BBL en BOL in techniek en bouwsector - praktijkgerichte BOL 29/21 - ondersteuning BBL in de Bouw Nog onbekend Subtotaal Ondersteuning andere sectoren - Hogeschool Arnhem en Nijmegen (sectoren voor hoger opgeleiden)* - scholing en loonkosten* 6 23 Nog niet gestart Nog niet gestart Subtotaal 83 Totaal doelstelling Voortgangsbrief definitief (2)

19 13 Projecten Ambitie Gerealiseerd Doelstelling 3: Informatievoorziening voor en over jongeren 7. Informatievoorziening - specificaties groep jongeren - voorlichting scholieren en decanen Subtotaal 8. Projectleiding Jeugd aan de slag - actieplan I - projectleiding - communicatie* Subtotaal Totaal doelstelling 3 Totaal Jeugd aan de slag Uit deze tabel met resultaten blijkt dat er al een grote groep jongeren teruggeleid is naar werk en/of opleiding en dat er ook nog een grote uitdaging voor ons ligt om onze eigen doelstelling te behalen. De getallen zijn echter ietwat vertekenend, omdat een gedeelte van de resultaten niet direct te kwantificeren is en omdat het grootste gedeelte van de resultaten nog onbekend is. Dit laatste heeft er met name mee te maken dat projecten zeer recentelijk zijn afgerond, momenteel nog lopen of zelfs nog van start moeten gaan. Al met al kunnen we concluderen dat een grote groep jongeren de weg gevonden heeft naar werk en/of opleiding. De komende tijd willen we het actieplan Jeugd aan de slag meer bekendheid geven, in het bijzonder bij werkgevers. Daarnaast hebben we hoge verwachtingen van het project Lenteveld, de jongerenvouchers en de overige nieuwe projecten die de komende maanden worden opgestart Voortgangsbrief definitief (2)

20 Financieie bijsluiter begrotingswijziging : BW-986 Verdelingsvoorstel III actieplan Jeu Bedragen x ju n Totaal effect wijziging 923 Werk & Inkomen Was S Voorstel: 1. Rijksmidd Jeugd a/d Slag Totaal 923 Werk & Inkomen , Bestuur & Middelen Was fi Voorstel: 1. Rijksmidd Jeugd a/d Slag Totaal 961 Bestuur & Middelen Pagina 1

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verdelingsvoorstel III actieplan Jeugd aan de slag

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verdelingsvoorstel III actieplan Jeugd aan de slag Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdelingsvoorstel III actieplan Jeugd aan de slag Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 923 / Onderwijs / 952 BW-nummer BW-986 Portefeuillehouder T. Tankir /

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 16/211 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 3-9-211 Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen 211-212 m.b.t. Jeugd aan de

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt Ingekomen stuk D3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D10 (PA 4 april 2012) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief N.v.t.

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D10 (PA 4 april 2012) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief N.v.t. Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D10 (PA 4 april 2012) Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024)

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D5 (PA 19 september 2012) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D5 (PA 19 september 2012) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D5 (PA 19 september 2012) Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024)

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Datum uw brief N.v.t.

Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Ingekomen stuk D9 (PA 13 februari 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland Maart 2010 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2010 Versie 0.1 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben met de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.286 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.081.286 Datum Zaaknummer 2009-09-01011

Nadere informatie

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In een ingezonden

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie Vergadering 1 december 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie B&W vergadering : 03 november 2015 Dienst / afdeling : Werk en Inkomen Aan de gemeenteraad, Het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk'

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Ontsluiting werkzoekendenbestand Reg.nummer: 2013/311890

Raadsstuk. Onderwerp: Ontsluiting werkzoekendenbestand Reg.nummer: 2013/311890 Raadsstuk Onderwerp: Ontsluiting werkzoekendenbestand Reg.nummer: 2013/311890 1 Inleiding Het ministerie van SZW stelt een decentralisatie-uitkering (rijksbudget) van 5 miljoen beschikbaar voor regionale

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D8 (4 september 2013) Beleidsontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D8 (4 september 2013) Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D8 (4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Centrumgemeente Arnhem, namens de regio Gelderland-Midden Cluster Beleid & Regie Auteur en contactpersoon: de heer drs. G (Gerard)

Nadere informatie

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III GEMEENTE ţįįl*, BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Strategisch arbeidsmarktbeleid "Werk is de uitkomst!' en inzet Beunings maatwerk Raadsvergadering 24 februari 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek Bijlagen 0 Bijlage 1: Verkenning arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid Deze analyse geeft een beeld op hoofdlijnen van de jeugdwerkloosheid en werkgelegenheid

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP In de Provincie Limburg De deelnemende partijen: Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Venlo, gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Openbaar Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel - Evaluatienota

Raadsvoorstel - Evaluatienota Raadsvoorstel - Evaluatienota E1 Zaaknummer: Z-16-36722 Documentnummer: VB/Raad/16/00230 Vergadering B&W: 1 maart 2016 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk 2015/2016 Raadsvergadering: 31 maart

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010 Jeugdwerkloosheid Regionale jongeren delen ervaringen OCD november 2010 Presentatie opbouw Regionale cijfers Werkwijze en begeleiding UWV Ervaringen van jongeren Waardering van jongeren Wensen van jongeren

Nadere informatie