Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/ Fax: 052/ Website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be"

Transcriptie

1 Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/ Fax: 052/ Website: Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/ Website: J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 1

2 Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Proces en analyse Doelstellingen en acties Prioriteit brandveiligheid Interactief bestuur Toegankelijkheid 21 Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid Proces en analyse Doelstellingen en acties Prioriteit jeugd en cultuur Interactief bestuur Toegankelijkheid 40 Hoofdstuk 3: Financieel programma 43 J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 2

3 Voorwoord Het opstellen van een nieuw degelijk jeugdbeleid vergde ook deze keer heel wat energie en inzicht in de noden van de Zeelse jeugd. Inspraak en participatie waren de rode draad doorheen de samenstelling van het nieuw JBP Er werd een stuurgroep geïnstalleerd. Een gevarieerde groep die aandacht schonk aan zowel het jeugdwerkbeleid, waaronder de georganiseerde jeugd valt; als het jeugdbeleid, waaronder individuele kinderen en jongeren vallen. Een grondige evaluatie van het huidige JBP, waarbij gerealiseerde en niet gerealiseerde projecten werden bekeken, vormden de start van een heel proces. Met veel enthousiasme werden onderwerpen met betrekking tot jeugd tot in de late uurtjes bediscussieerd en besproken. Opmerkelijk is dat de gemeente Zele voor de komende drie jaar geen aanspraak meer kan maken op de extra middelen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Niettemin willen we deze doelgroep niet uit het oog verliezen en zullen we enkele acties op poten zetten. We gingen op zoek naar oplossingen en verschuivingen van de middelen, om een zo realistisch mogelijk plan op te stellen. Een JBP is dan ook het belangrijkste document voor jeugd tijdens de komende 3 jaren, maar hier blijft het niet bij. We blijven als bestuur inspelen op vragen van de jeugd en tendensen die er heersen. In het vorige jeugdbeleidsplan zijn we er in geslaagd enkele mooie projecten uit te werken. Zoals het project Graffiti onder de brug en een project waarbij jongeren zelf instonden voor de uitbouw van een skatepark op sportplein Ter Elst. De jeugdraad is en blijft natuurlijk een nauw betrokken adviesorgaan. Die overal zijn inspraak in had. Een terugkoppeling naar het bestuur en vica versa was, is, en blijft dan ook de evidentie op zich. Tot slot wil ik iedereen bedanken en van harte feliciteren met hun bereikte resultaat en inspanningen. In het bijzonder de deskundigen, de stuurgroep en de gemeentelijke jeugdraad. Het afgewerkte resultaat vindt u op de volgende pagina s terug. Geert Roosenboom Schepen Van Jeugd J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 3

4 Inleiding Wat is een jeugdbeleidsplan? Doelstellingen voor de volgende 3 jaar Voorwaarde om centen te krijgen JBP bestaat uit twee hoofdstukken. Uit het jeugdwerkbeleid (dit heeft alles te maken met jeugdwerkorganisaties) en het jeugdbeleid (alles wat kinderen en jongeren aanbelangt). Aan elk hoofdstuk hangt een prioriteit vast, waarop de gemeente kan intekenen. Voor jeugdwerkbeleid is dit brandveiligheid en voor jeugdbeleid is de prioriteit jeugd- en jongerencultuur. Een plan van de gemeente Het JBP moet verantwoord worden. In ruil voor de opmaak van een jeugdbeleidsplan ontvangt elke gemeente middelen van de Vlaamse overheid (zogenaamd 'trekkingsrecht'). Eens het plan is opgemaakt, moet het natuurlijk worden uitgevoerd. In de gemeenten verloopt die uitvoering jaarlijks, op het ritme van de financiële planning. De verantwoordingsnota dient in essentie voor twee zaken: 1. De verantwoordingsnota beschrijft de wijze waarop het college het jeugdbeleidsplan in het voorbije jaar heeft uitgevoerd. 2. De verantwoordingsnota beschrijft hoe het plan voor de toekomst eventueel wordt bijgestuurd. De verantwoordingsnota wordt jaarlijks voor advies aan de gemeentelijke jeugdraad voorgelegd. Het advies van de jeugdraad bij de verantwoordingsnota is vereist. Indien de gemeentelijke jeugdraad opmerkingen maakt, moet ook het gemotiveerde standpunt van het college of de deputatie ten aanzien van deze opmerkingen worden toegevoegd. De verantwoordingsnota moet jaarlijks voor 1 juni aan de afdeling Jeugd worden bezorgd. Formele vereisten waaraan een jeugdbeleidsplan moet voldoen: Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003, gewijzigd bij de besluiten van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007,, ter uitvoering van het decreet, inzake het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeentebesturen die een brandveiligheidsbeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeentebesturen die een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur als onderdeel van hun jeugdbeleid J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 4

5 Hoofdstuk 1: JEUGDWERKBELEID J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 5

6 1.1. PROCES EN ANALYSE Er werd een stuurgroep geïnstalleerd om het jeugdbeleidsplan op te maken. Deze evalueert het huidige jeugdbeleidsplan, stuurt het planningsproces voor , bepaalt wie er zal gehoord worden, organiseert inspraakmomenten en geeft mee vorm aan het nieuwe plan. Het dagelijks bestuur van de gemeentelijke jeugdraad boog zich over een evenwichtige samenstelling van de stuurgroep. Er werden persoonlijke contacten aangesproken, waarna ook een oproep naar verenigingen werd gelanceerd om een potentiële vertegenwoordiger voor te dragen. Uiteindelijk werd op het college van 26/01/2010 volgende samenstelling goedgekeurd: - Geert Roosenboom (schepen van jeugd) - Tinneke Moens (jeugdconsulent) - Dagmar Van Driessche (leider KLJ Zele Heikant) - Stefan De Clerck (leerkracht 5 de leerjaar basisschool Heikant) - Seppe De Roover (coördinator jeugdcentrum Juvenes) - Pieter Herwege (voorzitter jeugdraad) - Leentje De Greif (lid Rhetorika, leerkracht 2 de kleuterklas) - Filip De Koning (leerkracht in het KSO) - Frederik Gelorini (educatief medewerker jeugddienst CM) De stuurgroep legde volgend traject af: 09/12/2009: Stuurgroep: - Uiteenzetting: Wat is een JBP? - Hoe inspraak organiseren? - Opstellen werkagenda 12/01/2010: - Bespreking sneuveltekst visie gemeentebestuur - Hoe relevante gegevens verzamelen en inspraak en participatie organiseren 17/02/ Toegankelijkheid: Voorstelling Uit de Marge - Gluren bij de buren 29/03/ Evaluatie JBP Bespreking bevragingen 28/04/ Doelstellingen en acties formuleren voor prioriteit jeugdcultuur 08/05/ Doelstellingen en acties formuleren hoofdstuk jeugdbeleid 11/05/ Bespreking voorontwerp hoofdstuk jeugdbeleid - Doelstellingen en acties formuleren hoofdstuk jeugdwerkbeleid 17/05/ Jeugdbeleid: doelstellingen met betrekking tot jeugdcultuur, diversiteit en jeugdinformatie. 15/07/ Bespreking stand van zaken - Bespreking technisch advies afdeling jeugd betreffende ontwerp van jeugdbeleidsplan van de gemeente Zele J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 6

7 - Bespreking aangepast ontwerpplan - Concrete acties koppelen aan budgetten 22/07/ Overlopen aangepast ontwerpplan - Ontwerp -advies Uit De marge m.b.t. het beleid ten behoeve aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bespreken: Doelstellingen en acties formuleren 29/07/ Uiteenzetting advies Uit De Marge door Bart Neirynck 25/08/ Bespreking definitief JBP Aan de opstelling van het jeugdbeleidplan moet een inspraakprocedure voorafgaan, waarbij volgende actoren betrokken worden particuliere plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar deskundigen inzake kinderen, jongeren en jeugdwerk de gemeentelijke jeugdraad Het verleden heeft geleerd dat bevragingen vaak bevestigen wat we reeds weten. In de stuurgroep werd op voorhand afgesproken om geen energie in tijdrovende onderzoekmethodes te steken. Wel werd er gekozen voor een schriftelijke enquêtering, aangevuld met reeds beschikbare, kwantitatieve gegevens Particuliere plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven Analyse gehaald uit bevraging: Schriftelijke enquête jeugdverenigingen Volgende functies worden door de jeugdverenigingen voor de gemeentelijke jeugdraad als belangrijk geacht: - Activiteiten organiseren die zoveel mogelijk Zeelse jeugd met elkaar in contact brengen - De belangen van de jeugd behartigen bij het gemeentebestuur - Beslissingen van het gemeentebestuur communiceren naar de jeugd - Jeugdbewegingen ondersteunen Aan al deze functies wordt een gelijk gewicht toegekend. Daarnaast wordt ook ontmoeting vermeld als een belangrijk werkpunt. De jeugdraad leeft in Zele. Jeugdverenigingen kunnen er vlot informatie over vinden, al staat men vrij neutraal over de bekendheid ervan. Volgens het merendeel van de jeugdverenigingen worden de kinderen en jongeren voldoende geïnformeerd over het verenigingsleven in Zele. Alle mogelijke wegen om kinderen te informeren over vrijetijdsbesteding zijn goed. Promo voeren via het internet, de school, flyers of affiches worden als het productiefst beschouwd. Verspreiding van info via de gemeentelijke infoborden krijgt de minste stemmen. De kinderen en jongeren kunnen ook bereikt worden via Facebook, de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de jeugdgids en een jeugdsite. Daarnaast zijn evenementen zoals de Roefeldag en De Zeelse jeugd van tegenwoordig interessante kanalen om info te verspreiden. De verenigingen zelf worden het vlotst bereikt door het internet, mond- aan mond reclame en affiches en flyers. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 7

8 Als er een jeugdsite wordt ontwikkeld moeten er vooral contactgegevens van verenigingen terug te vinden zijn, aangevuld met relevante info over de werking en links naar de eigen sites. Daarnaast wil men ook een activiteitenkalender en een zeker aanbod aan spelletjes. Het merendeel van de verenigingen heeft voldoende ruimte om activiteiten te organiseren. De rest kampt met een zeker tekort, waarbij ook de vraag naar een cultureel centrum wordt vermeld. De helft huurt lokalen voor hun gewone werking. Vaak gaat het om lokalen van de parochie. Bijna de helft van de verenigingen verhuurt zelf zijn lokalen aan diverse verenigingen. Er gaan ook kampen door op de terreinen van verschillende jeugdverenigingen.de verenigingen zijn vragende partij om de brandveiligheid van de jeugdlokalen te onderzoeken. De verenigingen hebben verschillende doelen waaronder ontmoeting, ontplooiing van creativiteit, spel en vorming. Andere verenigingen bieden ook sport aan. De verenigingen gaan groepsgericht te werk, al wordt ook de individuele aanpak gehanteerd. De voornaamste doelgroep zijn kinderen en jongeren, waarbij sommige verenigingen zich toespitsen op een bepaalde leeftijdscategorie. Over het algemeen gaat het over gemengde groepen, met uitzondering van twee jeugdbewegingen die een aparte werking hebben voor jongens en meisjes. De verenigingen staan in principe open voor iedereen, maar er zijn bijna geen andersvaliden aangesloten. Men staat ook nogal verdeeld tegenover het idee om actief de toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te verhogen. 1/3 probeert dit doel effectief te bereiken, onder andere door een vriendjesdag te organiseren, laag inschrijvingsgeld te vragen, te werken met speelbonnen, zelf kinderen aan te spreken,.. Het merendeel van de verenigingen vraagt lidgeld, maar dit blijft sowieso binnen de perken. Schriftelijke enquête speelpleinwerking Volgens beide speelpleinwerkingen moet het speelplein particulier blijven. Er wordt opgemerkt dat er meer logistieke en financiële ondersteuning van de gemeente noodzakelijk wordt. Hierbij verwijst men naar de vergoeding van de monitoren. Momenteel beschikken beide speelpleinwerkingen over voldoende infrastructurele mogelijkheden. Speelplein Pietieterken beschikt over voldoende monitoren om een kwalitatief speelplein uit te bouwen, maar bij VP Marsupilami is dit niet het geval. Men vindt dat er meer extra financiële ondersteuning moet komen van de gemeente. Op die manier kan men jongeren aantrekken om monitor te worden. Het is moeilijk om jongeren te motiveren om vrijwillig op het speelplein te staan. Jongeren gaan vaak op zoek naar een vakantiejob om iets extra bij te verdienen. Ze willen graag op reis, moeten hun GSM- onkosten betalen, De vergoeding die momenteel voorzien wordt, zou opgetrokken moeten worden. Het huidige budget bedraagt De leiding ervaart het speelpleinwerk als een leuke vrijetijdsbesteding voor kinderen én een leuke manier om met vrienden door te brengen. Het is ook een goedkope kinderopvang voor ouders. Kinderen met een handicap hebben recht op een aangepaste vrijetijdsbesteding en kunnen terecht op het speelplein. Hiervoor hebben ze wel genoeg achtergrondinformatie nodig. De gemeente moet middelen inzetten om het speelplein inclusief te maken. Er wordt aan pedagogisch opgeleide monitoren gedacht. De gemeente moet het speelplein logistiek blijven ondersteunen door het aanbieden van spelmateriaal en ter beschikking stellen van de gemeentelijk bus -en kampvervoer. In kader van de extra middelen voor MKKJ (Maatschappelijk Ketsbare Kinderen en Jongeren) werd De Speleman komt opgestart. Beide speelpleinwerkingen vinden dat het project niet langer in stand moet gehouden worden. Het wordt eerder als een last beschouwd en de doelgroep wordt niet bereikt. Graag willen ze een gezamenlijke startdag organiseren. Een openspeelpleindag, waarbij kinderen,jongeren, ouders,.. kunnen kennis maken met het speelplein. In de toekomst moet de gemeente instaan voor de financiële ondersteuning van deze gezamenlijk startdag. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 8

9 Daarnaast vindt het speelplein het belangrijk dat de gemeente instaat voor de promo van het speelpleinwerk. Dit door het opstellen en verspreiden van een flyer en gebruik te maken van publicatieruimte in De Zelenaar. Ook zou de verspreiding van de speelbonnen in stand moeten gehouden worden, voor mensen die het echt nodig hebben. Het speelplein is tevreden over de samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst. Er is tevredenheid over de evaluatiemomenten die sinds 2009 doorgaan. Analyse gehaald uit evaluatie jeugdbeleidsplan : Financiële ondersteuning: Er worden subsidies voorzien. Er zijn verschillende subsidiereglementen ter ondersteuning van de reguliere- en culturele jeugdverenigingen en het speelpleinwerk. Het subsidiereglement wordt als goed ervaren. Jaarlijks wordt er inspraak georganiseerd om na te gaan of iedereen nog tevreden is. Indien er opmerkingen zijn kan het subsidiereglement herbekeken worden. De financiële ondersteuning van het jeugdcentrum Juvenes gebeurt door middel van een loonsubsidie voor de jeugdcentrumcoördinator. Logistieke en materiële ondersteuning De jeugdverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad kunnen voor het vervoer in de zomervakantie beroep doen op vervoer georganiseerd door de gemeente. Jaarlijks wordt hiervoor een vergadering vast gelegd. De vrachtwagens en camionetten van de technische dienst worden ter beschikking gesteld. Tijdens de zomervakantie kunnen de jeugdverenigingen ook terecht bij de jeugden sportdienst voor sport- en kampmateriaal. Zij dienen hun aanvraag gelijktijdig in met de aanvraag tot het gebruik van gemeentelijk kampvervoer op de jeugddienst. Doorheen het jaar kan tal van materiaal uitgeleend worden uit de uitleendienst van de jeugddienst. De verenigingen dienen tijdig hun aanvraag in te dienen en een waarborg te betalen. Materiaal van de uitleendienst wordt uitgeleend aan: Gemeentelijke organisaties Adviesraden Leden van de jeugdraad Buurtcomités Scholen Ook de gemeentelijke uitleendienst is gekend. Er is een huishoudelijk reglement voor het gebruik van materiaal en/ of verschillende accommodaties opgesteld. Elke aanvraag wordt schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. technische dienst, Markt 50, 9240 Zele minimum 4 weken voor de datum van de activiteit. Inhoudelijke en promotionele ondersteuning Als promotie van het Zeelse jeugdwerk wordt de jaarlijkse jeugdprijs uitgereikt. Deze wordt afwisselend uitgereikt aan een reguliere, speelpleinwerking en culturele vereniging. Verenigingen die speciale inspanningen, activiteiten, enz. geleverd hebben kunnen een kandidatuur indienen. Er kunnen ook personen naar voor geschoven worden. Aan de jeugdprijs wordt een activiteit gekoppeld voor kinderen en jongeren die betrokken zijn bij het plaatselijk jeugdwerk. Door het gemeentebestuur worden 7 vaste metalen constructies, eigendom van de gemeente, ter beschikking gesteld van Zeelse verenigingen en instellingen, voor het aankondigen van sociaalculturele, jeugd- en sportactiviteiten, wijkfeesten en aanverwante doeleinden, die in de gemeente georganiseerd worden. De verenigingen maken hier gebruik van. Elke vereniging staat zelf in voor het beschilderen of beletteren van de aankondigingborden voor een bepaalde activiteit. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld voor het gebruik van gemeentelijke infoborden met inschuifpanelen. Dit reglement is te verkrijgen op de technische dienst, de jeugddienst kan dit ook bezorgen. Digitaal te verkrijgen op de gemeentelijk website J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 9

10 Er is geregeld vraag naar het plaatsen van driepikkels. Dit kan, als de vereniging een schriftelijke aanvraag richt naar het college van burgemeester en schepenen. In het vorig jeugdbeleidsplan werd een jeugdgids opgesteld. In de gids staat info en contactgegevens van de verschillende jeugdverenigingen. Aangezien de contactgegevens van jeugdverenigingen geregeld wijzigen werd geopteerd om een nieuwe gids uit te brengen. Door de verspreiding van de gids wordt een breed doelpubliek bereikt. Kadervorming Gedurende de voorbije jaren heeft het plaatselijk jeugdwerk en individuele jongeren steeds gebruik gemaakt van de financiële ondersteuning die de gemeente aanbiedt met betrekking tot kadervorming. Steeds meer aanvragen worden ingediend door individuele jongeren. Dit vooral door doorverwijzing van de organisaties die de vorming aanbieden. Er werd beslist om kadervorming op te trekken en de doelstelling: Aanbieden van jaarlijkse vorming door de jeugddienst/ jeugdraad uit het vorig JBP te halen. In het verleden bood de jeugddienst en jeugdraad verschillende vormingen aan. De opkomst hierop was steeds beperkt en diende vaak geannuleerd te worden, wegens geen inschrijvingen. De stuurgroep is van mening dat er voldoende vormingen worden aangeboden door bepaalde organisaties die praktisch is en gericht naar het plaatselijk jeugdwerk. Door het optrekken van de kadervorming willen we jongeren aanmoedigen om kadervorming te volgen. Indien er vraag is om een bepaalde vorming te volgen kan dit bekeken worden. In het verleden beschikte elke werkvorm over een eigen reglement en afzonderlijke subsidiepot. Indien er een overschot was in een bepaalde werkvorm, werd deze automatisch overgeheveld naar een sector waar de vraag naar kadervormingtussenkomst veel groter is dan het voorzien budget. Aangezien dit steeds het geval was werd voorgesteld om alle aanvragen tot kadervorming in één subsidiepot te steken. Het deelnameattest dienst steeds bezorgd te worden op de gemeentelijke jeugddienst. Jeugdwerkinfrastructuur Er moet blijven geïnvesteerd worden in jeugdwerkinfrastructuur. De acties die opgenomen werden in het vorig JBP zijn goed. De jeugdverenigingen moeten duidelijk op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden die het gemeentebestuur aanbiedt. Analyse van de objectieve gegevens: Zele telt 22 jeugdwerkinitiatieven, die jeugdsubsidies ontvangen. Wij kunnen deze als volgt opdelen: 11 reguliere jeugdverenigingen 8 culturele jeugdverenigingen 2 particuliere speelpleinwerkingen 1 jeugdcentrum Reguliere verenigingen Naam Locatie Werking Doelgroep Akabe Eekstraat 35 Zaterdagnamiddag 2 keer per maand 14u30 tot 17u00 Kinderen en jongeren met een handicap Anadolu jeugd Rotkotstraat 4 Losse activiteiten Turkse kinderen en jongeren Chiro Jochi Huivelde 211 C Zondagnamiddag Jongens: 6 tot 18jaar 14u00 tot 17u30 J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 10

11 Chiro Jochim Huivelde 211 C Zondagnamiddag 14u00 tot 17u30 Jeugd Rode Kruis Lokerenbaan 43 Zondagnamiddag Tweewekelijks 14u00 tot 17u30 KLJ Zele-Centrum Heilig Hartplein 12 Zondagvoormiddag Tweewekelijks KLJ Zele- Heikant Heikant 272A Zondagnamiddag 14u00 tot 17u00 Vrijdagavond 19u30 tot 22u30 KSA-VKSJ Heilig Hartplein 9 Zaterdagnamiddag 14u00 tot 17u00 Meisjes: 6 tot 18jaar Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Oud en Nieuw Kapellestraat 7 Losse activiteiten Oud- leerlingen van Pius X en Scouts en Gidsen (St-Ingnatius, jongens) Eekstraat 35 Zaterdagnamiddag 14u00 tot 17u00 OLVI-instituut Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Scouts en Gidsen (St- Lutgardus, meisjes) Eekstraat 35 Zaterdagnamiddag 14u00 tot 17u00 Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Culturele verenigingen Naam Locatie Werking Doelgroep Balletschool Diaghilev Heilig Hartplein 12 Afhankelijk van de Kinderen en jongeren groep vanaf 4 jaar In Vehementi Spiritu Durmen 178 Vrijdagavond voor de knapen van 17u30-19u00 Jeugdrhetorika Kloosterstraat / +16 jarigen:repetities en speeldata vallen tussen 1 september en 31 Jeugd Zeelse Postzegelkring Heilig Hartplein 12 maart Vrijdagavond van 20u00 tot 22u00 Zondagmorgen 10u00 tot 12u30 Jeugdatelier Were Di Lokerenbaan 43 Zaterdagvoormiddag: 09u45 tot 12u15 Zatedagnamiddag: 13u00 tot 15u30 Jeugdharmonie Markt 7 Vrijdagavond van 19u00 tot 21u30 Jongens vanaf 6 jaar Kinderen en jongeren vanaf 6 jaar Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar Koreo Piko Kapellestraat 4 Vrijdagavond Kinderen en jongeren J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 11

12 Start 17u30 Einde 22u15 Zaterdagvoormiddag Makeblijde Kouterstraat 108 Vrijdagavond van 17u30 tot 18u45 Zaterdagmorgen van 10u00 tot 12u30 vanaf 6 jaar Meisjes vanaf 7 jaar Speelpleinwerk Naam Locatie Werking Doelgroep Speelplein Pietieterken Koevliet 1A Elke weekdag in juli van 13u45 tot 17u daags kamp in augustus VP Marsupilami Heilig Hart plein 9 1 ste en 2 de week van juli en 1 ste, 2 de, 3 de en 4 de week augustus van 13u30tot 17u30 Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot 15 jaar Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot 14 jaar Jeugdcentrum Naam Locatie Werking Doelgroep Juvenes Kloosterstraat 31 Dinsdag: Woensdag: Donderdag (enkel tijdens schoolvakanties): Vrijdag: (tijdens schoolvakanties om 13u00) (tijdens fuiven tot 03.00) Zondag: Naast de gewone instuif biedt het jeugdcentrum verschillende workshops en activiteiten aan. Kinderen en jongeren vanaf 14 jaar J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 12

13 1.1.2.Kinderen en jongeren 3 tot 25 jaar Analyse rondvraag kinderen 5 de en 6 de leerjaar Basisschool Zele- Heikant Het merendeel van de leerlingen zijn aangesloten bij een jeugdbeweging, speelpleinwerk, sportclub of culturele vereniging. Leerlingen die niet aangesloten zijn laten verstaan dat ze geen tijd of interesse hebben om zich aan te sluiten bij een georganiseerde vereniging. De kinderen krijgen graag meer info over het verenigingsleven in Zele. Dit via school, het internet, De Zelenaar, infopanelen en de post. Tieneronderzoek 2009 In 2009 werd een rapport opgesteld met verwachtingen van Zeelse tieners ivm door de jeugddienst georganiseerde activiteiten. De jeugddienst van de gemeente Zele wou meer informatie te verzamelen omtrent de verwachtingen van Zeelse tieners ivm hun vrijetijdsbesteding en mogelijke interesse in initiatieven georganiseerd door de Zeelse jeugddienst. Het was een schriftelijke bevraging bij de leerlingen van secundaire school OLVI- Pius X in Zele. Uit de bevraging kwam het volgende betreffende aansluiting verenigingsleven: Net 1 op 2 is lid van minstens 1 vereniging. Vooral jongens en leerlingen ASO en TSO zijn lid van een vereniging. Men is vooral lid van een sportvereniging en in veel mindere mate van een reguliere vereniging Deskundigen inzake kinderen, jongeren en jeugdwerk An D heer (Sportambtenaar) Veroniek De Leenheer (Cultuurambtenaar) Christel Immegeers (Integratieambtenaar, gelijke onderwijskansen en diversiteit) Tinneke Moens (Jeugdambtenaar) Daan Fierens (Verkeersambtenaar) Erik Van Holewinckel (Hoofd technische dienst) Anja Coppejans (Brugfiguur) Maria Claeys (Hoofdmaatschappelijk werkster OCMW) J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 13

14 Bart Neyrinck en Robert Crivits van Uit de Marge. Op het college van 09/02/2010 stemde het gemeentebestuur in voor advies Uit De Marge in samenwerking met provinciebestuur bij de ondersteuning van de opmaak van het lokaal jeugdbeleidsplan betreffende het luik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Op basis van het beschikbare cijfermateriaal, bestaande omgevinganalyses en interviews met lokale deskundigen en bevoorrechte getuigen krijgt men een beeld van de lokale situatie, de noden en behoeften van kwetsbare groepen. Daarnaast bekeek men met de lokale actoren het beschikbare lokale aanbod. Zij voerden een beleidsvoorbereidend actieonderzoek dat uitmondde in voorstellen. Seppe De Roover (Jeugdcentrumcoördinator) Jos Dauwe (Brandweercommandant) Gemeentelijke jeugdraad Activiteiten Jeugdraad: Uitreiking jeugdprijs Milieuactiedag *Roefeldag Klusterrock Dag van de jeugdbeweging Jeugdraadquiz De jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. In de algemene vergadering zetelen zowel jongeren uit een jeugdvereniging als niet georganiseerde jongeren, evenals in het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen. De algemene vergadering komt min. 4 keer per jaar samen, afhankelijk van de agendapunten. De gemeentelijke jeugdraad is in eerste plaats een adviesraad. Deze raad, waarin enkel jongeren zetelen, geeft op eigen initiatief of op vraag van het college advies over jeugdgerelateerde zaken. Verder zet de jeugdraad jongeren- en kinderactiviteiten op touw. *Roefeldag: Op initiatief van de gemeentelijke jeugdraad organiseert de gemeente jaarlijks dit evenement. Deze dag geeft kinderen tussen 6 en 12 jaar de kans geven om een handje mee te helpen achter de schermen van handelaars en diensten. Elk jaar doen een 500-tal kinderen mee aan deze dag. De kleinsten 1 e /2 e /3 e leerjaar kunnen genieten van de roefelgroentjes. De kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten: oa. zich uitleven in het groot speeldorp, deelnemen aan workshops, bezoek aan de brandweer, dansen, een bezoek brengen aan een kleine kinderboerderij, De kinderen van 4 e /5 e /6 e leerjaar, onze roefelsnoepers kunnen eens een kijkje nemen bij de Zeelse middenstanders bij oa: een bloemist, een slager, een kapsalon, Er zijn ook een tal van andere activiteiten Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor en formuleert de agendapunten voor de jeugdraad. Het werkingsjaar start in september en eindigt in augustus. De gemeentelijke jeugdraad speelt een actieve rol tijdens de opmaak van het jeugdbeleidsplan. Naar het dagelijks bestuur werd steeds teruggekoppeld naar het verloop van de stuurgroep. Het JBP was steeds een agendapunt op de algemene vergadering in het planningsjaar van het JBP. Er werd een vragenlijst opgesteld met betrekking tot het JBP , die op een AV door de leden van de jeugdraad werd ingevuld. Op een AV werd een oefening gedaan waarbij we polsten naar hoever de verschillende verenigingen momenteel staan betreffende de brandveiligheid van alle J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 14

15 jeugdlokalen. Iedereen ging op één rij staan en positioneerde zich afhankelijk van de graad van in orde. Samenstelling dagelijks bestuur Naam: functie: adres: Pieter Herwege Voorzitter Neereindestraat 51, 9240 Zele Sylvia De Weggheleire Ondervoorzitster Muizestraatje 1, 9290 Overmere Joris Poppe Lid G.Gezellestraat 27, 9240 Zele Seppe De Roover Lid, (jeugdhuiscoördinator) Kloosterstraat 31, 9240 Zele Fabrice Hofman Lid Huivelde 218, 9240 Zele Sanne De Donder Lid Veldeken 159, 9240 Zele Ramesh Van Geeteruyen Lid BVA Wijk K 293, 9240 Zele Geert Roosenboom Schepen van jeugd A Geerincklaan 66, 9240 Zele Tinneke Moens Jeugdmedewerker Markt 50,9240 Zele Algemene vergadering jeugdraad Naam: Vertegenwoordigt adres: Mathieu Theus Akabe Dendermondebaan 236 bus 2, 9240 Zele Celik Cerdar Anadolu Jeugd Nieuwe Kouterdreef 5, 9240 Zele Gerben Rasschaert Chiro Jochi Rinkhout 195, 9240 Zele Kim Carnoy Chiro Jochim F. Timmermansstraat 18, 9240 Zele Tineke D heer Chiro Jochim Noordlangstraat 21, 9240 Zele Lynn Van Kerckhove Jeugd Rode Kruis Veldekenstraat 49, 9240 Zele Katrien Pletinck KLJ Centrum Veldeken 7a, 9240 Zele Hans De Kimpe KLJ Centrum Langestraat 252a, 9240 Zele Matthias Vercauteren KLJ Heikant Heikant 65, 9240 Zele Natasja Roels KLJ Heikant H. Teirlinckstraat 11, 9240 Zele Roeland De Geyter KSA Heikant 66, 9240 Zele Jef Smekens KSA Lokerenbaan 16, 9240 Zele Barbara De Smedt Scouts Juttestraat 19, 9240 Zele Wouter Withofs Scouts Heikant 1, 9240 Zele Jeroen Van Hespen Speelplein Pietieterken Stokstraat 104, 9240 Zele Julie Vermeir Speelplein Pietieterken Narcislaan, 9240 Zele Kristof De Saedelaere VP Marsupilami Huivelde 90, 9240 Zele Lieselot Heirwegh Diaghilev A. Geerincklaan 26 W3, 9240 Zele Marc Van Steen In Vehementi Spiritu Dorp 20, 9290 Berlare Stefanie Leirens Jeugd Rhetorika Drukkerijstraat 7, 9240 Zele Nele Poppe Jeugdharmonie G. Gezellstraat 27, 9240 Zele Thomas Bauwens Jeugdharmonie H. Teirlinckstraat 7, 9240 Zele Jolien Van De Velde Koreo Piko Roskotstraat 12, 9240 Zele Deborah De Maere Koreo Piko Kil 15, 9240 Zele Sofie D haese Makeblijde H. Conciencestraat 10, 9240 Zele Nele Goossens Makeblijde F. De Pillecijnstraat 45, 9240 Zele Jan De Wilde Were Di Kouterbosstraat 6 W2, 9240 Zele Pieter-Jan Van Der Burght De Zeelse Postzegelkring Dendermondsebaan 45, 9240 Zele Guido Geerinck Afgevaardigde cultuurraad Kloosterstraat 15, 9240 Zele David De Mets Jong VLD Huis ten halve 1 W3, 9240 Zele J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 15

16 Nadine van Hoorinck CD&V jongeren BVA Wijk H 200, 9240 Zele Maria Claeys OCMW Koevliet 3, 9240 Zele CONTACTPUNTEN VOOR JEUGD Gemeentelijke jeugddienst Tinneke Moens Markt Zele tel. 052/ fax 052/ De jeugddienst bevindt zich in de inkomhal van het gemeentehuis. De jeugddienst is toegankelijk op: Maandag : 09u00-12u00 14u00-17u00 17u00-19u30 Dinsdag: 09u00-12u00 14u00-17u00 Woensdag: 09u00-12u30 Donderdag: 09u00-12u00 14u00-17u00 Vrijdag: 09u00-12u30 Schepen voor jeugd Geert Roosenboom Avil Geerinklaan Zele tel. 0479/ Geert. Voorzitter jeugdraad Pieter Herwege Neereindestraat Zele tel. 0498/ J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 16

17 1.2. DOELSTELLINGEN EN ACTIES ONDERSTEUNEN VAN HET JEUGDWERK VISIE Het gemeentebestuur wil blijven investeren in Zeelse jeugdverenigingen. Er zijn verschillende subsidiereglementen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, speelpleinen, en culturele verenigingen. Er is een evenredige verdeling. Indien bepaalde verenigingen deze menig niet delen, kunnen zij dit steeds melden; en kan, in samenspraak met de gemeentelijke jeugdraad, het reglement herzien worden. Op vlak van financiële ondersteuning engageert de gemeente zich er toe om het speelpleinwerk extra te ondersteunen. In Zele zijn twee particuliere speelpleinwerkingen actief. De gemeente en het speelpleinwerk wil dit zo houden. De gemeente wil extra ondersteuning bieden voor de begeleiders van het speelplein, dit als extra stimulans voor de leidingsploeg. Jeugdcentrum Juvenes zal financieel ondersteund blijven door middel van loonsubsidie voor de jeugdhuiscoördinator. Er is een nauwe samenwerking met het jeugdhuis. Bij de aanstelling van de nieuwe jeugdhuiscoördinator, werd in onderling overleg met de raad van bestuur, zijn takenpakket ingevuld. De jeugdhuiscoördinator heeft een heel gevarieerd en uitgebreid takenpakket. Hij is een lokale actor. Jeugdverenigingen kunnen in de toekomst voor de zomerkampen blijven beroep doen op vervoer georganiseerd door de gemeente. De gemeentelijke uitleendienst van de jeugdraad blijft actief. De jeugdraad stelt haar beamer, springkasteel en trampoline ter beschikking voor verhuur. Voor gemeentelijke activiteiten en adviesraden worden deze gratis ter beschikking gesteld. Gemeentelijke organisaties, adviesraden, leden van de jeugdraad, buurtcomités en scholen kunnen beroep doen op de uitleendienst. De uitleendienst zal in de toekomst niet uitgebreid worden. Materiaal dat nu reeds in het pakket van de uitleendienst zit wordt zal, indien nodig, vervangen worden. Zodanig dat jeugdverenigingen sport- en keukenmateriaal kunnen blijven lenen voor kampen, activiteiten, festijnen. Het materiaal dient tijdig aangevraagd te worden op de gemeentelijke jeugddienst. Audiovisueel materiaal kan uitgeleend worden in de uitleendienst van de provincie. Er bestaat de mogelijkheid om gemeentelijk vervoer aan te vragen voor het ophalen van materiaal bij de provinciale uitleendienst. Hiervoor moet een aanvraag gericht worden t.a.v. het college van Burgemeester en schepenen. Jeugdverenigingen hebben nood aan ruimte. Het gemeentebestuur wil waar het kan hierin ondersteuning bieden. In het verleden werd geïnvesteerd in jeugdwerkinfrastructuur. Er is nog steeds budget over dat naar jeugdwerkinfrastructuur kan gaan. Er kunnen steeds individuele aanvragen gericht worden aan het college voor jeugdwerkinfrastructuur. Jeugdverenigingen kunnen bekendheid geven aan hun activiteiten. Er kan steeds gebruik gemaakt worden gemeentelijke infoborden. Deze dienen tijdig aangevraagd te worden op de technische dienst. Jeugdverenigingen zijn vaak vragende partij voor het plaatsen van driepikkels. Zij dienen een aanvraag te richten naar het college. Het gemeentebestuur is zich bewust van het feit dat jeugdverenigingen promotie moeten kunnen maken voor hun verenigingen en hun geplande activiteiten. Het particulier jeugdwerk moet open staan voor alle kinderen en jongeren. Het gemeentebestuur wil jeugdverenigingen aanmoedigen om hierin de nodige stappen te ondernemen. Hoe zij dit invullen ligt aan de vereniging zelf. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 17

18 1.2.1.Doelstelling: Financiële ondersteuning Actie Het regulier jeugdverenigingsleven financieel ondersteunen op basis van het subsidiereglement , , ,93 2 Het cultureel jeugdverenigingleven financieel ondersteunen op basis van het subsidiereglement 7.029, , ,10 3 Het particulier speelpleinwerk financieel ondersteunen op basis van het subsidiereglement 6.231, , ,98 4 Extra financiële ondersteuning voor de begeleiders van , , ,00 het particulier speelpleinwerk. 5 Ondersteuning jeugdhuis Juvenes via loonsubsidie van de jeugdhuiscoördinator , , , Doelstelling: Logistieke en materiële ondersteuning Actie Gratis beschikbaar stellen en onderhouden van 500,00 500,00 500,00 kampmaterialen, vanuit de gemeentelijke uitleendienst 2 Voorzien van gemeentelijk kampvervoer, om op die 6.470, , ,00 manier de kostprijs van het kamp te drukken 3 Gratis beschikbaar stellen en onderhouden van 500,00 500,00 500,00 spelmateriaal, vanuit de gemeentelijke uitleendienst 4 Gratis beschikbaar stellen en onderhouden van het 0,00 0,00 0,00 springkasteel en trampoline bij organisatie van evenementen, georganiseerd door jeugdverenigingen 5 Verhuur beamer en scherm, vanuit de gemeentelijke uitleendienst 0,00 0,00 0, Doelstelling: Inhoudelijke en promotionele ondersteuning Actie Jaarlijkse uitreiking van de jeugdprijs 500,00 500,00 500,00 2 Door het gemeentebestuur worden 7 vaste metalen 0,00 0,00 0,00 constructies, eigendom van de gemeente, ter beschikking gesteld aan jeugdverenigingen, voor het aankondigen van evenementen. 3 Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende 0,00 0,00 0,00 aanplakborden. Het gemeentebestuur staat open voor suggesties, voor de plaatsing hiervan 4 De gemeente onderzoekt alternatieve manieren van 0,00 0,00 0,00 publiciteit voor jeugdactiviteiten. 5 Verspreiding van een jeugdgids 0,00 0,00 0,00 6 Aankondiging van evenementen op de 0,00 0,00 0,00 activiteitenkalender van de gemeentelijke website 7 Promotie Zeelse jeugdsite waarop uitgebreid info terug te vinden is over het Zeelse jeugdwerk 500,00 500,00 500,00 8 Aankondigingen van evenementen kunnen opgenomen worden in de activiteitenkalender van 0,00 0,00 0,00 J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 18

19 De Zelenaar Doelstelling: Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke jeugdraad als actieve partner Actie Het gemeentebestuur stelt de jeugdconsulent aan als 0,00 0,00 0,00 secretaris van de gemeentelijke jeugdraad 2 Het gemeentebestuur neemt zich voor om bij 0,00 0,00 0,00 beleidsbeslissingen rond jeugd het advies te vragen aan de gemeentelijke jeugdraad 3 Financiële ondersteuning voor de organisatie van activiteiten en projecten 1.000, , , Doelstelling: Plaatsbezoek aan de lokale jeugdverenigingen. Actie In deze planperiode plaatsbezoek aan de verschillende jeugdverenigingen, aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad. Waar de aanwezigheid verwacht wordt van de jeugdconsulent en de schepen van jeugd. 0,00 0,00 0, Doelstelling: Het gemeentebestuur schenkt verdere aandacht aan jeugdwerkinfrastructuur. Actie Inventarisatie van de jeugdlokalen aan de hand van 0,00 0,00 0,00 brandweerverslag en plaatsbezoeken 2 Mogelijkheid tot het aanvragen van een renteloze rekening bij het gemeentebestuur. De aanvraag dient te gebeuren aan het schepencollege. Er wordt voor elke aanvraag advies gevraagd aan de werkgroep jeugdwerkinfrastructuur. KADERVORMING VISIE Een jeugdvereniging kan extra kwaliteit bieden als hun leiding vorming heeft gevolgd. Jeugdverenigingen moeten daarom hun leden aanmoedigen om kadervorming te volgen door cursussen van hun leden te betalen. De gemeente wil kadervorming stimuleren door vormingssubsidies. Speelpleinen, reguliere jeugdverenigingen, culturele jeugdverenigingen, jeugdhuis Juvenes en individuele jongeren hebben recht op vormingssubsidies. Kadervorming is een samenhangende vorming en begeleiding van verantwoordelijken en kandidaatverantwoordelijken die verbonden zijn aan een initiatief dat zich richt tot jongeren en die belast zijn of zullen worden met het animeren en begeleiden van deelnemers aan jeugdinitiatieven of met het beheer van deze jeugdinitiatieven. Ettelijke weekends en vakantieweken worden besteed om het begeleidingspotentieel in een goede conditie te houden. Daarom wordt kadervorming in het decreet plaatselijk jeugdwerkbeleid als een belangrijke functie voor de kwaliteitsverbetering van het jeugdwerk gedefinieerd. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 19

20 1.2.7.Doelstelling: Ondersteuning van de reguliere jeugdverenigingen, culturele jeugdverenigingen, particulier speelpleinwerk, jeugdhuis en individuele jongeren via kadervorming. Actie Op basis van het kadervormingsubsidiereglement worden wordt kadervorming terugbetaald aan reguliere jeugdverenigingen, culturele jeugdverenigingen, particulier speelpleinwerk, jeugdhuis en individuele jongeren 3.000, , , PRIORITEIT BRANDVEILIGHEID VISIE Het gemeentebestuur wil ingaan op de prioriteit brandveiligheid. Elk jeugdlokaal moet voldoen aan brandveiligheidsnormen voor openbare gebouwen. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie zal het gemeentebestuur instaan voor een plaatsbezoek. Er zal een afspraak gemaakt worden met de plaatselijke brandweer om controles uit te voeren. In een eerste fase zal een plaatsbezoek worden afgelegd bij de reguliere jeugdverenigingen. In het najaar van 2010 zal de plaatselijke brandweer plaatsbezoeken afleggen bij de 9 reguliere jeugdverenigingen, aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad. De gemeente wil instaan voor duidelijke richtlijnen rond brandveiligheid. De gemeente zorgt voor informatie, sensibilisering en opleiding van jeugdwerkers. Herstellingen en onderhoudswerken voor een jeugdlokaal brandveilig te maken kunnen ongeacht de eigenaareventueel door projectsubsidies gedragen worden. Het gemeentebestuur wil ondersteuning bieden waar mogelijk. Het jeugdverenigingsleven kan steeds terecht bij de gemeentelijke jeugddienst. In overleg en samenspraak kan gezocht worden naar mogelijkheden en oplossingen Doelstelling: Onderzoek naar de stand van zaken in de bestaande jeugdlokalen. Actie Checklist steunpunt jeugd laten invullen door 0,00 0,00 0,00 jeugdverenigingen 2 Plaatsbezoek door de brandweer bij de reguliere jeugdverenigingen 0,00 0,00 0, Doelstelling: Vorming en sensibiliseren Actie Aanbieden van vorming rond brandveiligheid binnen 600,00 600,00 600,00 de eigen jeugdvereniging door steunpunt jeugd 2 Aanbieden brandblusoefening aan de leden van een 602,30 602,30 602,30 jeugdvereniging 3 Aanbieden van een evacuatieoefening in de jeugdlokalen 0,00 0,00 0,00 J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 20

21 1.3.3.Doelstelling: Investeren in infrastructuur Actie Gezamenlijke aankoop brandpreventiemateriaal 1.000, , ,00 2 Financiële ondersteuning op basis van het aangepast subsidie reglement jeugdwerkinfrastructuur , , , INTERACTIEF BESTUUR Interactief bestuur zorgt ervoor dat er draagvlak gecreëerd en vergroot wordt. Wanneer kinderen en jongeren betrokken worden bij het maken en uitvoeren van beleid, zal het veel meer op hun noden, behoeften en vragen afgestemd zijn. Het jeugdwerk wordt steeds betrokken bij nieuwe initiatieven, wijzigingen. Maandelijks wordt er een dagelijks bestuur gepland van de gemeentelijke jeugdraad. De jeugdconsulent is secretaris van de jeugdraad. De schepen van jeugd is steeds aanwezig op het dagelijks bestuur en algemene vergadering van de jeugdraad. Hij koppelt terug over de zaken met betrekking tot jeugd, die wekelijks op het college van burgemeester en schepenen besproken worden. Hij staat open voor opmerkingen en suggesties. Het dagelijks bestuur bespreekt telkens de agendapunten voor de algemene vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad. Bij de opmaak van het plan werd steeds teruggekoppeld naar de stand van zaken bij de opstelling van het JBP. Elk jaar worden er een 6-tal algemene vergaderingen gepland. Er worden werkgroepen ingelast naargelang de behoeften. De jeugdverenigingen kunnen steeds met vragen steeds terecht bij de jeugddienst. De kinderen en jongeren moeten op de hoogte zijn van het plan. Het gemeentebestuur zal het plan op verschillende manieren communiceren naar de inwoners. Zo zal er een artikel verschijnen in de De Zelenaar (editie jan-feb 2011). Wordt het plan nog eens officieel voorgesteld op de algemene vergadering van de jeugdraad. Er zullen exemplaren verstuurd worden naar belangrijke actoren in het veld. Het plan zal op de gemeentelijke website geplaatst worden en de mogelijkheid om te downloaden. 1.5.TOEGANKELIJKHEID VISIE Het is de taak van de gemeente om een zicht te krijgen welke groep kinderen en jongeren uit de boot vallen in het bestaande jeugdwerk. De gemeente werkt samen met Uit de Marge, een vzw die ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door maatschappelijke verandering. Dit realiseren ze door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren. In het verleden kreeg Zele extra middelen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De gemeente moet voldoen aan bepaalde bepalingen in het uitvoeringbesluit van de Vlaamse regering. Voor het JBP krijgt de gemeente Zele geen extra trekkingrechten zijn voor MKKJ. In maart 2010 is er een vindplaatsgerichte jeugdwerker aan de slag gegaan in Zele op halftijdse basis. Deze aanstelling wordt gecoördineerd door vzw, Uit de Marge. De jeugdwerker moet tussen de jongeren komen te staan. Het is een vertrouwenspersoon die contacten legt met bepaalde organisaties. Uit De Marge werkt in samenwerking met en in opdracht van de gemeente aan een positief beleid ten behoeve van rondhangende jongeren en hun netwerken. Dat beleid moet bijdragen tot integratie van deze jongeren in de Zeelse gemeenschap. Uit de Marge hanteert een positief uitgangspunt: de versterking van de maatschappelijke participatie van de doelgroep en het versterken van de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen bevordert de integratie en het algemeen welzijn van de held gemeenschap in Zele. De aanpak van Uit De Marge is procesmatig en geïntegreerd. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 21

22 PROCES EN ANALYSE Samenkomst met moedergroep van Leerpunt in het Pius-X-college 24 maart 2010 De Turkse moeders kregen een uitleg over het vrijetijdsaanbod voor hun kinderen. De jeugdconsulent (Tinneke Moens) gaf een schetst in het aanbod van de jeugddienst- en sportdienst (sportkampen, aanbod in de kleine vakanties, Buitenspeeldag, Roefeldag, jeugdverenigingen, alsook de speelpleinwerking). Naar aanleiding van het project Selamuze wordt de werking van de muziekacademie voorgesteld door Christel Immegeers. Selamuze is een project van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Lokeren. Zele heeft hiervan een onderafdeling. Samen met de integratiedienst van Lokeren en Odicé probeert men om meer allochtone kinderen toe te leiden naar de muziekacademie. Bevraging: Om na te gaan welke vrijetijdsbesteding de kinderen doen werd een bevraging gedaan aan de moeders. Hieruit blijkt dat de meeste kinderen thuis spelen. Jongens gaan doorgaans naar het voetbal. Sommigen nemen ook deel aan de lessen in de Turkse moskee. Geen enkel kind gaat naar een jeugdbeweging. Knelpunten rond jeugdwerk: - Jeugdverenigingen zijn te weinig bekend - Men heeft geen traditie om naar een vereniging te gaan - Kinderen maken zich te vuil - gemengde werking - culturele verschillen (o.a. voeding) - niet te combineren met andere activiteiten (bvb. voetbal) Analyse gehaald uit evaluatie jeugdbeleidsplan De gemeente Zele maakte in het verleden aanspraak op extra middelen ter ondersteuning van de specifieke inspanningen die jeugdwerkinitiatieven leveren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (MKKJ) De gemeente moest aantonen dat deze middelen daadwerkelijk aan deze welbepaalde acties en doelgroepen werden besteed en dat acties jeugdwerk betreffen. Elk jaar slaagden zij hierin. Voor het JBP kan de gemeente geen aanspraak maken op deze extra middelen. Betreffende het jeugdwerk werden deze middelen aangewend voor promotie van de verschillende jeugdverenigingen, werden speelbonnen verdeeld, kreeg het speelpleinwerk en de jeugdverenigingen extra ondersteuning. Het verdelen van de speelbonnen liep niet van een leien dakje. Het was moeilijk om te bepalen wie recht had op deze bon en wie niet. In de toekomst mensen doorverwijzen naar het sociaal- participatie fonds. Het speelpleinwerk moet financieel extra blijven ondersteund worden. In Zele zijn twee particuliere speelpleinwerkingen actief die de financiële ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Elke zomer bereiken zij gemiddeld elk 120 kinderen. Ook maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het speelpleinwerk is zeer laagdrempelig. Met de vooruitzichten op het nieuw jeugdbeleidsplan (met extra middelen voor MKKJ) wou het gemeentebestuur afstappen van de verschillende kleine inspanningen en overgaan tot de aanstelling van een vindplaatsgerichte jeugdwerker. Hiervoor werd alvast een samenwerking opgesteld met Uit de Marge. In maart 2010 werd een deeltijds vindplaatsgerichte jeugdwerker aangesteld. De jeugdwerker wordt gecoached door een stafmedewerker van Uit de Marge. Analyse door Uit De Marge In het college van 09/02/2010 besliste het gemeentebestuur om beroep te doen op Uit De Marge voor advies bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan , meer bepaald voor het luik maatschappelijk kwetsbare jongeren. Uit de Marge zorgde voor een beleidsvoorbereidend actieonderzoek dat uitmondde in voorstellen. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 22

23 Op basis van beschikbaar cijfermateriaal, bestaande omgevingsanalyses en interviews met lokale deskundigen en bevoorrechte getuigen kreeg Uit de Marge een beeld van de lokale situatie, de noden en behoeften van kwetsbare groepen. *Deskundigen die gehoord zijn: Anja Copejans (brugfiguur onderwijs) An D heer (sportdienst) Johan De Donder (Pius X) Veroniek De Leenheer (gemeente Zele) Christian De Rocker (zonechef politie) Seppe De Roover (Juvenes) Ludo De Wilde (LOP-deskundige) Ward De Paepe (Vrij Lager Onderwijs) Kristof De Sadelaere (Speelplein VP Marsupilami) Benedicte Haegemans (ODiCe) Christel Immegeers (integratiedienst) Jos Jacobs (ODiCe) Hans Knop (CD&V) Freddy Massart (voorzitter OCMW) Tinneke Moens (Gemeentelijke Jeugddienst) Özel Okay (secretaris Moskee Zele) Okan Sahin (jongerenwerking Moskee Zele) Agnes Ongena (CAW regio Dendermonde) Geert Roosenboom (schepen van jeugd en integratie) Jeroen Van Hespen (Speelplein Pietieterken) Süleyman Yildirim (voorzitter Moskee Zele) *Naslagwerk: Jeugdbeleidplan Zele Jaarverslag integratiedienst Zele 2009 Verenigingssportbeleidsplan Werkingsverslag brugfiguur Zele Dossier Hangjongeren, Zele: Lijst Massart (2009) Zelevisie, Gemeente Zele, s.d. M & M, Een mentorprogramma van ODiCe vzw, 23 februari 2010 Thuis op school, Onderwijsproject: ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs , ODiCe vzw Ontwerp beleidsplan CAW Regio Dendermonde, Presentatie Gelijke Onderwijskansen Hamme-Zele Secundair, Het advies opgesteld door Uit de Marge heeft de basis gevormd voor het opstellen van doelstellingen en acties ronde toegankelijkheid. Onderstaand vindt u info terug, opgesteld door Uit de Marge: *De bestaande mainstream jeugdverenigingen bereiken amper kinderen of jongeren uit maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De speelpleinwerkingen bereiken wel een aantal kinderen uit deze doelgroepen, zowel van autochtone als van allochtone afkomst. Ze ontwikkelen momenteel wel geen beleid in functie van deze groepen en er is ook geen doorstroming naar de leiding. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 23

24 *In de moskee is een groep jongeren gestart met een nieuwe jongerenwerking. Ze richten een zithoek in, installeren een biljart en een kickertafel. De initiatiefnemers willen activiteiten organiseren voor (wellicht) drie leeftijdsgroepen: 8-12 jaar, jaar en 16 en ouder. De leiding denkt aan activiteiten als uitstapjes, bowling, zwemmen, knutselen, voetbaltornooitjes Men wil minstens één aangepaste activiteit per leeftijdgroep per maand organiseren. De bedoeling is om vier leidinggevenden per leeftijdgroep in te zetten en men wil op korte termijn 50 tot 100 jongeren bereiken. Het is ook de bedoeling om samen te werken met andere reguliere jeugdverenigingen. De initiatiefnemers zijn, naar eigen zeggen, vragende partij om nieuwe leidinggevenden te laten deelnemen aan een animatorcursus. De huidige leiding heeft een goede herinnering aan een cursus waaraan ze enkele jaren geleden zelf hebben deelgenomen. Het is belangrijk dat de jongeren hier wat beter worden opgevoed. Opbouwen van een vriendenkring, aan sport doen en tijd investeren in een jeugdvereniging zijn betere vormen van energiebesteding. Zaken die het jeugdwerk reeds toegankelijker maken: Brugfiguur: Via de brugfiguur tracht het gemeentebestuur het lokaal jeugdwerk toegankelijk te maken. De taak van de brugfiguur bestaat er in om maatschappelijk kwetsbare kinderen te ondersteunen samen met directies en leerkrachten binnen en buiten de school. Het uitgangspunt hierbij is dat elk kind evenveel recht heeft op goed onderwijs. Dit is niet vanzelfsprekend en elke achterstand die zeer bepalend is in de schoolloopbaan start reeds vanaf de kleuterklas. Ongeacht de intelligentie of mogelijkheden van het kind hangt er veel af van de omgang van de school met het kind, de taal die thuis gesproken wordt, de opleiding van de ouders en de sociale context van het gezin. Ouders kunnen leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en begeleiden door hulp te bieden bij huiswerk, te begrijpen wat hun kind op school moet kennen en vertrouwd te zijn met onze taal. De brugfiguur slaat hierbij de brug tussen school en thuis. Ze gaat drempels verlagen voor alle ouders en kinderen en ervoor zorgen dat er een goede communicatie is tussen school en gezin zodat de kloof tussen thuis en school verkleint. Ze legt contacten met de ouders aan de schoolpoort en bouwt vertrouwen op. Samen met de leerkrachten tracht ze tot een positief resultaat te komen. De klemtoon ligt wel op de werking met de ouders die bij vragen steeds bij de brugfiguur terecht kunnen, naast de reeds bestaande contacten met de klasleerkracht, directie en zorgcoördinator in de school van hun kind. Dialoog tussen ouders en kinderen en leerkrachten blijft van primair belang. Zo worden ouders meer betrokken bij de school en opvoeding van hun kind. Leerkrachten kunnen op deze manier de thuissituatie van de kinderen beter inschatten. Zo worden ouders en leerkrachten echte partners in de opvoeding. Naast de schoolpoortcontacten organiseert de brugfiguur regelmatig drempelverlagende activiteiten. Ze ondersteunt info- momenten en klascontacten door moeilijk bereikbare ouders er naar toe te leiden en informeert en promoot activiteiten op school en in de buurt. Ook behoort begeleiding van de ouders en bemiddeling bij conflicten tot het takenpakket indien nodig, net als het stimuleren van ouderparticipatie en het bevorderen van contacten tussen ouders en leerkrachten. Ook het promoten van deelname door ouders aan pedagogisch-didactische activiteiten behoort tot de taken van de brugfiguur net als het toeleiden naar en begeleiden van kinderen uit de doelgroepen naar zinvolle vrijetijdsbesteding (jeugdbewegingen) en sportactiviteiten. De brugfiguur organiseert koffiemomenten waarbij de jeugd- en sportdienst een uiteenzetting geven wat de mogelijkheden zijn binnen het vrijetijdsaanbod in Zele. Info over het Zeelse jeugdwerk wordt hierbij duidelijk naar voor gebracht. De brugfiguur is bereikbaar aan de schoolpoort en op school. Op maandagavond in het gemeentehuis van 17u30 tot 19u30. Telefonisch op het nummer J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 24

25 Socio- culturele sportieve participatiepremie: Via de sociale dienst van het OCMW kan je beroep doen op de toelage voor sociale, culturele en sportieve participatie. Er kan een financiële tussenkomst per persoon en per kalenderjaar van max. 150 toegekend worden. Bij een tussenkomst voor kinderen neemt het OCMW het totale bedrag ten laste. Voor volwassenen wordt 90% van het totale bedrag ten laste genomen. De premie kan aangevraagd worden voor volgende activiteiten: Lidgeld sportclub, lidgeld culturele vereniging, lidgeld jeugdverenigingen Tussenkomst in activiteiten van dergelijke verenigingen Sportieve- culturele activiteiten in schoolverband Benodigdheden/ materiaal ( met een max. van 50 / jaar) voor activiteiten via school of vereniging. Voor algemene vragen over deze dienstverlening: Sociale Dienst, Padweg 4a Zele, tel. 052/ , fax. 052/ Doelstelling: Ondersteuning van de lokale jeugdverenigingen door de jeugdopbouwwerker. Actie Vorming door jeugdopbouwwerker rond het werken 0,00 0,00 0,00 met MKKJ 2 Coaching rond laagdrempelig werken en toegankelijkheid van de jeugdverenigingen 0,00 0,00 0, Doelstelling: Extra ondersteuning speelpleinwerk Actie Financiële ondersteuning voor de begeleiders van het particulier speelpleinwerk Zie p Zie p Zie p Financieel verslag m.b.t. vergoeding van de monitoren 0,00 0,00 0,00 door het speelpleinwerk, aan het gemeentebestuur 3 Plaatsbezoek door de jeugddienst tijdens werking 0,00 0,00 0,00 speelplein 4 Jaarlijkse evaluatie speelpleinwerk 0,00 0,00 0,00 5 Mogelijkheden bekijken tot het organiseren van inclusief speelpleinwerk in samenwerking met VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) en Uit de Marge 0,00 0,00 0,00 J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 25

26 Hoofdstuk 2: JEUGDBELEID J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 26

27 2.1. PROCES EN ANALYSE DEMOGRAFIE Zele telde inwoners op 31 december Op 31 december 2008 telt Zele jongeren van 0 tot en met 24 jaar, wat 30,25% van de totale bevolking is. Volgens het jongerencahier 2009 is Zele één van de gemeenten met het hoogste aantal 0 tot 24 jarigen. En ook één van de gemeenten die het laagste aantal 60- plussers in de bevolking heeft. Volgens het jongerencahier was het aantal jongeren als volgt verdeeld. Jongens meisjes percentage voorschoolse leeftijd (0 tot 2 jaar) ,64% kleuterleeftijd (3 tot 5 jaar) ,26% lagere schoolleeftijd (6 tot 11jaar) ,03% tieners (12 tot 15 jaar) ,19% jongeren (16 tot 17 jaar) ,05% jongvolwassenen (18 tot 24 jaar) ,83% BEVOLKINGDDICHTHEID gemeente bevolkings- aantal oppervlakte (in km²) bevolkingsdichtheid Zele ,1 618,04 SPREIDING VAN DE JEUGD OP WIJKNIVEAU Er werd een opsplitsing gemaakt tussen de kinderen van 0 tot 3 jaar ( ) en kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar ( ). De 0 tot 3 jarigen. Centrum: 435 Huivelde: 70 Durmen: 59 Heikant: 117 Avermaat:34 De 2,5 tot 12 jarigen. Centrum: 1329 Huivelde: 222 Durmen: 188 Heikant: 368 Avermaat:118 MAATSCHAPPELIJKE ACHTERSTELLING BIJ KINDEREN EN JONGEREN Toelichting indicatoren maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Gegevens zijn uit observatiejaren 2006,2007 en Voor de volgende planperiode krijgt de gemeente geen extra trekkingsrechten voor MKKJ. In totaal zijn er kinderen en jongeren in Zele (0-24 jaar) J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 27

28 1. Inwoners jonger dan 25 jaar uit een land dat niet behoort tot de groep van de rijkste landen, zoals bepaald in de statisticals profiles of LDC s, 2001 van de INCTAD 2. Het aantal kinderen, geboren in maatschappelijk kwetsbare gezinnen, volgens de typologie van Kind en Gezin: 3. Gemiddeld aantal jongeren onder maatregel, zonder of met kosten bij de comités voor bijzondere jeugdzorg: 4. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (WZUA), jonger dan 25 jaar: Het gemiddeld aantal leefloners, jonger dan 25 jaar: Gemiddeld aantal kinderen en jongeren types 1,3 en 8 van het buitengewoon lager onderwijs (BULO) en types 1,2 en 3 van het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO): 7. Het gemiddeld aantal jongeren in het deeltijds onderwijs (DBSO) en deeltijds zeevisserijonderwijs (DZV): 8. Het gemiddeld aantal jongeren in het gewoon voltijds secundair beroepsonderwijs (BSO): JEUGDDIENST In Zele is er één jeugdconsulent aangesteld, een eenmansdienst. De jeugdconsulent is belast met een waaier van opdrachten. Er zijn drie kerntaken die elke jeugdconsulent als basisopdracht ter harte neemt. Nl. het ontwikkelen van beleid voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren, verzorgen van participatie en normen, creëren en stimuleren van netwerken. Het ontwikkelen van beleid voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren Het ondersteunen van de particuliere jeugdwerkinitiatieven in de gemeente en het uitbouwen en stimuleren van een aanvullend vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. De jeugdconsulent dient er voor te zorgen dat het jeugdwerk in de gemeente zich optimaal kan ontwikkelen. De ondersteuning kan diverse nomen aannemen. Verzorgen van participatie en normen Ondersteunen van de gemeentelijke jeugdraad Communicatieve planning bij jeugdwerkbeleidsplan Verzorgen van inspraak en/of participatie bij projecten Creëren en stimuleren van netwerken Zorgen voor samenwerking tussen diensten De jeugddienst organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren In de korte vakanties worden er activiteiten aangeboden door de jeugd- en sportdienst. Dit voor 6-12 jarigen. Elke vakantie probeert dienst verschillende leeftijdsgroepen te bereiken. De kinderen krijgen op school een vakantieboekje. Ze dienen zich op voorhand in te schrijven voor de activiteiten. Er wordt een uitstap naar de siniscoop georganiseerd, daguitstap, theatervoorstelling, Sinds 2009 organiseert de jeugddienst enkele tieneractiviteiten. De tieners worden hiervan op de hoogte gebracht een flyer op de secundaire school van Zele verspreid. De activiteiten worden ook vermeld op de site van Zele (www.zele.be) en de jeugdsite van Zele. Alle activiteiten verschijnen steeds in de J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 28

29 Zelenaar ( Tweemaandelijks verschijnt onze gemeentelijke informatiekrant De Zelenaar. Op die manier houden we onze Zelenaars op de hoogte van wat reilt en zeilt in de gemeente.) De jeugddienst van Zele werkt nauw samen met de sportdienst. De diensten zitten samen gehuisvest in het gemeentehuis. Beide diensten stemmen hun aanbod op elkaar af en stellen samen een vakantieboekje op. De jeugd- en sportdienst heeft een gezamenlijk logo, om zich kenbaar te maken. De jeugd- en sportdienst organiseert samen de Buitenspeeldag. De buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten en anderzijds openbare besturen en ouders moet stimuleren om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in hun buurt. Het is een project in samenwerking met de Vlaamse overheid en jongerenzender Nickelodeon. De organisatie hiervan kende telkens een groot succes in Zele door een deelname van een 500-tal kinderen. Kinderen kijken steeds uit naar de volgende editie. Beide diensten zullen in de toekomst blijven instaan voor de organisatie van de Buitenspeeldag. Als inwoner van Zele is het mogelijk om een speelstraat in te richten. Dit betekent dat de straat voor een bepaalde periode tijdens de vakantie wordt afgesloten voor alle verkeer (behalve voor bewoners) en dat deze volledig wordt omgetoverd tot speelterrein voor de kinderen. De voorwaarde is wel dat er een aantal volwassen bewoners aangesteld worden als verantwoordelijken, zodat deze alles in goede banen kunnen leiden. Er werd een reglement opgesteld en aanvraagformulieren zijn voorhanden. Alle aanvragen dienen gericht te worden aan de gemeentelijke jeugddienst. In het verleden werden weinig tot geen speelstraten georganiseerd. Hier moet meer bekendheid aan gegeven worden. AULAM AULAM is een overlegplatform tussen verschillende gemeenten waarop ervaringen en informatie worden uitgewisseld. Dit over het lokaal, regionaal en intergemeentelijk jeugd(werk)beleid. AULAM werd vroeger REDIO genoemd. En vond zijn ontstaan in december Het is geëvolueerd van een overleg van jeugdraden naar een overleg met jeugddiensten. De interlokale vereniging AULAM heeft als doelstelling het jeugd(werk)beleid in de ruime zin van het woord van de voormelde deelnemende gemeenten te stimuleren en op elkaar af te stemmen, intergemeentelijk overleg te creëren en onderhouden waaruit gemeentelijke en intergemeentelijke jeugd(werk)activiteiten en projecten voortvloeien. In het verleden werden verschillende activiteiten op poten gezet. De laatste jaren is dit beperkt gebleven tot jaarlijks een tieneractiviteit, schepenavond en jeugdradenvergadering. In de toekomst willen we deze activiteiten uitbreiden. Door activiteiten samen te organiseren kunnen we kostprijs drukken en een bredere doelgroep bereiken. Tussen Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De beherende gemeente is Dendermonde. Het beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke deelnemende gemeente. De vertegenwoordigers van de gemeenten in het beheerscomité moeten steeds schepen bevoegd voor jeugd zijn. De deelnememende gemeenten kunnen eveneens een plaatsvervangend afgevaardigde aanstellen. De plaatsvervangende afgevaardigde vervangt de afgevaardigde die tijdelijk belet is. De plaatsvervangende afgevaardigde moet gemeenteraadslid zijn. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 29

30 JEUGDRUIMTE Onder jeugdruimte worden alle publieke ruimten verstaan die direct of indirect ten dienste staan van kinderen en jongeren in de gemeente. Het gaat hier dan om een skatepark, de fuifzaal en het gemeentelijk speelpleintje, maar ook om de straat, het dorpsplein, de fietspaden, Kinderen hebben ruimte nodig om te kunnen spelen. Speelpleintjes zijn hier de geschikte plaats voor. Jaarlijks probeert het gemeentebestuur een speelpleintje aan te pakken. Er wordt geopteerd om per speelpleintje zich te richten naar een bepaalde leeftijdsgroep. Onderhoud en herstel van de speelpleintjes is belangrijk. Er wordt ook steeds rekening gehouden met de opmerkingen uit de buurt. Het gemeentebestuur staat in voor de periodieke controle van de speelpleintjes. B.V.A. wijk I & J Dit speelpleintje werd in 2010 hernieuwd. Oude toestellen werden verwijderd. Nieuwe kwamen in de plaats. Dit speelpleintje is gericht naar kinderen van 2 tot 6 jaar. T- schommel Veertje voor 4 personen Combinatietoestel (Klimmen, klauteren en glijden) Zandwereld Gemeentelijk Sport en Wandelpark Ter Elst Speeltoren ( blijdorp) Avonturenpad Lignet Schommel frame met houden zittingen Dubbele metalen wip Mini-pitch (kunsgrasveld) Fit-o-meter Skatepark: In 2010 werd een skatepark uitgebouwd door jongeren zelf. Er werd een bedrag van begroot. De omheinding diende nog aangebracht te worden en een degelijk skatereglement uitgewerkt. Een actie die in 2011 zeker zal uitgevoerd worden Vlasschaard Geen toestellen H. Consciencestraat Fitness vloertje Push en pull 2 goalen Narcislaan Geen toestellen Van Hesedreef / B.V.A wijk K & L Verhard terrein Voetbalplein met twee goalen Verbindingsstraat Geen toestellen J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 30

31 VEILIG NAAR SCHOOL Bij de actie veilig verkeer - schoolbegin, doet Zele zijn gebruikelijk duitje in de zak. Een paar scholen werken met gemachtigde opzichters die zij aanstellen (meestal vrijwilligers) Ook binnen de verkeersdienst werkt een gemachtigd opzichter die dagelijks aan de schoolpoort staat. Daarnaast is er van de leerkrachten extra begeleiding aan de schoolpoorten de eerste schooldagen. Met de politie is de afspraak gemaakt om extra personeel in te zetten gedurende het schoolbegin. Trouwens op de cruciale punten is er via de wijkwerking elke morgen extra politiebegeleiding. Sedert jaren dragen schoolkinderen uit de basisschool fluo hesjes. Het gemeentebestuur is trouwens met die primeur gestart (heeft toen VTM en VRT gehaald). Via de politiedienst krijgt ieder nieuwe klas van het schooljaar, deze fluo vestjes gratis aangeboden. Vanaf medio september start ook het jaarlijks weerkerend project Veduca, waarin bij de start de schoolomgevingen worden verkend door de 1 e leerjaren van de basisscholen. Ook hier geeft het gemeentebestuur extra ondersteuning (logistiek en organisatie: dienst verkeer & mobiliteit begeleiding op straat: politie)praktisch iedere klas van elke basisschool komt in aanmerking om in het schooljaar een ondersteunend lesmoment te krijgen. Apotheose naar einde schooljaar: verkeerswedstrijd voor 4, 5 en 6 (alle basisscholen). De gemeentelijke verkeerswedstrijd loopt jaarlijks van de eerste woensdag na het paasverlof tot de prijsuitreiking in juni. Gemiddeld 450 leerlingen uit het basisonderwijs schrijven in en nemen deel aan twee grote delen. Eerst een theorieproef en nadien een praktijkproef. Tijdens de prijsuitreiking, telkens in juni, ontvangen 90 leerlingen een prachtige prijs in natura. Het budget voor de prijzen, ongeveer wordt integraal aan de leerlingen geschonken. KINDEREN EN JONGEREN 3 TOT 25 JAAR *Analyse uit rondvraag leerlingen 5 de en 6 de leerjaar basisschool Zele- Heikant 2/3 vindt het veilig aan school. De meerderheid wijdt dit aan de hekkens bij het fietspad, controles door de politie en de wegmarkeringen. Het is niet veilig aan school wegens onvoldoende parkeerplaatsen en het onverantwoord rijgedrag van de automobilisten. Het merendeel van de leerlingen kent de jeugddienst en neemt deel aan activiteiten georganiseerd door de gemeente. De Buitenspeeldag is gekend. Kinderen die aangeven dat zij niet deelnemen aan gemeentelijke activiteiten hebben geen tijd of geen interesse. Sommigen mogen niet van thuis. De kinderen geven aan dat er onvoldoende ruimte is waar ze veilig buiten kunnen spelen. In de buurt waar ze wonen is geen speelterrein. *Tieneronderzoek In 2009 werd een rapport opgesteld met verwachtingen van Zeelse tieners in de door jeugddienst georganiseerde activiteiten. De jeugddienst van de gemeente Zele wou meer informatie te verzamelen omtrent de verwachtingen van Zeelse tieners ivm hun vrijetijdsbesteding en mogelijke interesse in initiatieven georganiseerd door de Zeelse jeugddienst. Het was een schriftelijke bevraging bij de leerlingen van secundaire school OLVI- Pius X in Zele. De steekproefsamenstelling was de volgende: J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 31

32 Uit de bevraging kwam het volgende betreffende invulling van de vrije tijd: In hun vrije tijd gaan jongeren liefst met vrienden om. Daarnaast brengen zij ook veel tijd door met computeren, TV kijken en muziek luisteren. Enkele andere vaststellingen: sporten: eerder jongens, jaar en ASO winkelen, film gaan en uitgaan neemt aan belang toe vanaf 15 jaar lezen van boeken is er vooral bij meisjes, jonger dan 14 in ASO en TSO Op zowat 10% na gaat iedereen minstens enkele keren per jaar sporten of naar een bioscoop. Anderzijds gaat ongeveer de helft nooit fuiven buiten Zele, naar een vereniging of naar een theatervoorstelling. Fuiven in en buiten Zele: minder bij meisjes en logisch- bij jarigen Naar een vereniging: Minder bij meisjes en leerlingen BSO. Naar theater: Indien toch, eerder meisjes, 15 plus en studie ASO TV: Tieners kijken vooral naar commerciële zenders (VTM, VT 4, 2Be) en minder naar de openbare zenders. - Regionale TV wordt nauwelijks bekeken. - Enkele andere vaststellingen: o Bepaalde zenders spreken vooral meisjes aan (VTM, Vijf TV, Vitaya) o Sommige zenders trekken vooral jarigen aan (TVM; Canvas lees Ketnet), andere zenders (2 Be) vooral oudere tieners o Openbare zenders hebben meer succes in ASO, zenders als TMF en MTV richten zich dan weer eerder tot BSO en TSO Radio: Q-Music is veruit de meest populaire muziekzender, op ruime afstand gevolgd door StuBru en MnM. Enkele andere vaststellingen: o Q-music is iets meer vrouwelijk en jong o StuBru is aantrekkelijker vanaf 15 jaar en eerder voor ASO en TSO studenten o Indien jonger dan 14 zijn er meer die geen favoriete muziekzender hebben Kranten: 3 op 10 leest geen krant, 1 op 4 leest een internet-krant.ook bij tieners is Het Laatste Nieuws de meest populaire krant. Kwaliteitskranten worden door tieners nauwelijks gelezen. Enkele andere vaststellingen:vooral indien jonger dan 14 jaar wordt geen krant gelezen J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 32

33 Leesgedrag: 3 op 10 leest niet in zijn vrije tijd,minder dan 1 op 5 leest graag een boek. Joepie is veruit het meest populaire magazine. Algemene tijdschriften als Humo of Knack worden weinig gelezen. Enkele andere vaststellingen: o Vooral jongens lezen niet in hun vrije tijd o Vooral meisjes lezen boeken o Lezen van boeken daalt met de leeftijd o Vooral ASO- leerlingen lezen (nog) boeken Internet: Minder dan 1 op 10 gebruikt het internet enkel ifv school, Sociale netwerk sites zijn uitermate populair, Ook games zijn bij de jongere tieners erg in trek Enkele andere vaststellingen: o You tube is erg in tot 15 jaar o Vooral jongens downloaden flimpjes o Netlog is vooral aantrekkelijk tot 15 jaar o Facebook vindt dan weer meer aanhangers bij wat oudere tieners Tieneractiviteiten: Zijn er voldoende tieneractiviteiten? 4 op 10 vindt dat er onvoldoende tieneractiviteiten zijn, 50% weet het niet Tieneractiviteiten kunnen zowel tijdens schooljaar als in vakantieperiodes georganiseerd worden. 1 op 2 weet niet of er voldoende tieneractiviteiten op sportvlak zijn. 25% vindt van wel, quasi even veel vinden van niet. Bij de vraag naar het ideale sportieve tienerprogramma valt vooral de vraag naar initiatie van onbekende sporten op, vooral bij jongens. Ook al voor jongens is er veel vraag naar het klassieke voetbal. De desiderata van meisjes liggen anders: zij kiezen meer voor zwemmen, groepssporten/samen sporten, dansen, Tijdens schooljaar: weinig verschil tussen de verschillende momenten: jongens verkiezen eerder vrijdagavond, meisjes net niet, voorkeur voor de namiddagen situeren zich vooral bij 16 jarigen Tijdens vakantieperiode: globaal lichte voorkeur voor namiddagactiviteiten, vooral bij jarigen; ouderen kiezen eerder voor de avond. o Organisatie van fuiven geniet de voorkeur, vooral bij 15 plus o Voor jongens zijn voetbalactiviteiten en meer in het algemeen sportactiviteiten/kampen zeer aantrekkelijk o Meisjes hebben eerder voorkeur voor zwemmen en dansinitiatie o Belangrijkste voorwaarde om deel te nemen is dat vrienden ook aanwezig zijn, gevolgd door de voorwaarde dat het leuk moet zijn. Het prijselement speelt veel minder. Vooral tot 16 jaar is de aanwezigheid van vrienden cruciaal Er is niet meteen nood aan een eigen tienerplek. J e u g d b e l e i d s p l a n Pagina 33

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord. Januari Augustus 2012

Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord. Januari Augustus 2012 Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord Januari Augustus 2012 Wettelijk Depotnr D/2012/12.73713 2 Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord - Januari Augustus

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie