Verder wil ik ook mijn ouders, familie en vrienden bedanken om mij te steunen tijdens het onderzoek van mijn thesis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder wil ik ook mijn ouders, familie en vrienden bedanken om mij te steunen tijdens het onderzoek van mijn thesis."

Transcriptie

1

2

3 Voorwoord Graag wil ik mijn promotoren Steven Malliet en Ann Laenen bedanken bij het verwezenlijken van deze thesis. Daarbij wil ik alle docenten en medestudenten bedanken voor hun feedback en voor het leuke masterjaar. Verder wil ik ook mijn ouders, familie en vrienden bedanken om mij te steunen tijdens het onderzoek van mijn thesis. Last but not least, wil ik ook de directeur, leerkrachten en kinderen bedanken. Dankzij hen heb ik nuttige informatie kunnen verzamelen om mijn thesis en prototype te kunnen ontwikkelen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben betreffende dit onderwerp, kan u mijn gegevens terug vinden op mijn e-portfolio of kan u mij contacteren via mijn adres

4 Table of Contents Voorwoord... 3 Abstract... 6 Reclame is geen kinderspel... 6 Inleiding Theoretisch kader Reclame Reclamedoelstellingen Soorten reclame Ethische aspecten van reclame Tweenagers Wie? De middelen en kanalen Theoriën uit de psychologie Studies over reclame gericht naar kinderen Visie commerciële tv-zender Nickelodeon Visie Rozendaal, Buijzen & Valkenburg Games Inleiding Educatieve games Educatieve theoriën Rules of Engagement Conclusie Probleemstelling, onderzoeksvraag & onderzoeksmethodologie Probleemstelling Onderzoekvraag & deelvragen Onderzoekmethodologie Prototype Inleiding ontwikkeling prototype Inleiding paper prototyping Paper Prototyping Inhoud spel Concept

5 3.3.2 Concept Alpha versie Betaversie Analyse betaversie Resultaten enquête Finale prototype Titel Samenvatting verloop spel Aanpassingen Conclusie Bronnen Boeken : Websites : Bijlagen Bijlage 1: Vragen Quiz Bijlage 2: Interview Bijlage 3: Enquête Bijlage 4: resultaten enquête... 65

6 Abstract Reclame is geen kinderspel De aanwezigheid van reclame in onze samenleving wordt naarmate de tijd vordert enkel sterker. Via verschillende wegen komen wij dagelijks in aanraking met reclame. Het is belangrijk dat wij een kritische kijk ontwikkelen op dit fenomeen. Adverteerders richten hun reclame niet enkel op volwassenen, maar ook op kinderen. Op jonge leeftijd worden zij al geconfronteerd met reclame, en daarom is het belangrijk dat zij deze boodschappen juist interpreteren. Ik onderzoek in mijn thesis hoe kinderen van 9 tot 12 jaar door middel van een serious game meer bewust kunnen leren omgaan met, en een beter inzicht kunnen verkrijgen in reclame. In de cursussen begrijpend lezen en taalbeschouwing krijgen kinderen van 9 tot 12 jaar op de basisschool al enkele lessen over dit onderwerp. Leerkrachten illustreren deze lessen doorgaans aan de hand van voorbeelden uit actuele reclamecampagnes. Daarnaast nam ook de reclamesector zelf een initiatief door middel van de educatieve campagne Wees reclamewijs. Dit project werd echter slecht onthaald bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs. In mijn onderzoek probeer ik na te gaan in hoeverre het gebruik van een game deze initiatieven kan aanvullen en verbeteren. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een reeks diepte-interviews met leerkrachten en een reeks co-design sessies met kinderen. Op basis van de resultaten wordt een eerste prototype van een educatief spel gerealiseerd. Via het prototype kunnen kinderen op een andere wijze leren omgaan met reclame. Hiertoe maken ze gebruik van een interactief spel dat hen aanzet om ervaringen op te doen met betrekking tot reclameboodschappen, er kritisch over na te denken en vervolgens een eigen mening erover te vormen.

7 Inleiding In onze huidige samenleving is reclame niet meer weg te denken, ook al zouden sommigen dat wel willen. Reclame vertelt ons wat er allemaal voor handen is aan producten, diensten en denkbeelden. Reclame probeert ons daarbij te overtuigen dat we dat allemaal nodig hebben of moeten steunen omwille van diverse redenen. Hierbij is het belangrijk dat wij een kritische kijk hebben op al deze informatie die wij ontvangen. Niet iedereen, onder andere een kind, kan zich even goed verweren tegen deze boodschappen. Kinderen komen meer en meer in contact met reclame. Ze worden overladen met reclame op televisie, reclameboekjes, affiches, etc. Reclamemakers zien in dat reclame effectief een invloed heeft op kinderen. De adverteerders vinden kinderen van 8 tot 12 jaar, de tweenagers, een zeer interessante doelgroep omdat zij beschikken over een relatief klein budget en zij kunnen hun omgeving (on)bewust beïnvloeden tot het aankopen van bepaalde producten en diensten. Daarenboven als kinderen op deze jonge leeftijd voor een bepaald product kiezen, kan de kans groter worden dat hij/ zij dit product voor de rest van zijn/ haar leven zal kiezen. Adverteerders hebben dus genoeg redenen om kinderen als doelgroep te kiezen. (An van Looy, 2006) Daarom zijn kinderen van 9 tot 12 jaar een zeer interessante doelgroep voor mijn thesis. Ik wil hen een medium, een serious game, aanbieden waardoor zij zich op een leuke en interactieve manier kunnen bijleren over het mechanisme van reclame. Want voor de tweenagers is het niet altijd evident om al deze reclameboodschappen op een kritische wijze te bekijken en er de correcte conclusies uit te trekken. Kan men dat eigenlijk verwachten van een kind van deze leeftijdscategorie? Daar zijn twee verschillende opvattingen over. Enerzijds halen de adverteerders aan dat kinderen van 7 tot 12 jaar reclame zeer goed begrijpen. Dit wordt beschreven in een persbericht van Nickelodeon in In het boek Consumensjes van Inge Bottelberghs wordt dit aangehaald. Anderzijds wijzen onderzoeken erop onder andere van Valkenburg dat kinderen van 7 tot 12 jaar niet in staat zijn om het doel van een reclamespot te begrijpen, maar wel kunnen herkennen dat het een reclameboodschap is. Ook de psychologische theorie rond de cognitieve ontwikkelingsfasen van Piaget geeft aan dat kinderen in deze leeftijdscategorie wel systematischer en logischer leren nadenken maar nog geen logische verbanden kunnen leggen tussen zaken. Daarbij gebruiken reclamemakers het model van Piaget om hun doelgroep te analyseren.

8 In deel 1 van deze thesis geef ik een overzicht over wat reclame is en inhoud. Ook wordt de doelgroep, namelijk de tweenagers, uitgebreid besproken. In dit deel worden ook 2 recente studies besproken waarin men nagaat of kinderen de intenties van reclame begrijpen. Adverteerders en onderzoekers hebben 2 verschillende visies hierover. Wat houden deze visies precies in? Welke visie pas ik toe in mijn prototype en waarom? Als laatste van dit onderdeel bespreek ik educatieve games, namelijk serious games. Wat is een educatief game? Hoe kan je het leerproces van de speler versterken in een game? Welke factoren spelen een belangrijke rol om een speler zodanig te motiveren om het spel nog een keer te spelen? In deel 2 bespreek ik de onderzoeksvraag met deelvragen en de onderzoeksmethoden. In het derde deel van deze thesis bespreek ik de verschillende fases van mijn prototype. De conclusie van deze thesis wordt in het allerlaatste deel weergegeven.

9 1. Theoretisch kader 1.1 Reclame Reclame bestaat al eeuwenlang en is doorheen de tijd erg geëvolueerd. Het woord reclame komt van het latijnse woord reclamare. De betekenis van reclamare is opnieuw schreeuwen en geeft aan dat de eerste vorm van reclame mond aan mond reclame was. (phobos.be,2009) De hedendaagse definitie van reclame door Kotler is elke bestaande vorm van nietpersoonlijke presentatie en promotie van ideeën, producten of diensten door de massamedia, bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, televisie of radio door een met name genoemde afzender. (2006) En zeker niet te vergeten, dat allemaal tegen een zo laag mogelijke prijs. Reclame maken rond bepaalde ideeën, producten of diensten moeten aan bepaalde regels voldoen. Voor sommige doelgroepen, onder andere kinderen, zijn de regels of wetten rond reclame strenger omdat zij een gemakkelijkere beïnvloedbare groep zijn. De belgische wetgeving probeert kinderen te beschermen tegen reclame en haar doelstellingen waar ze nog niet klaar voor zijn of nadelig kunnen zijn voor hen Reclamedoelstellingen Een reclamedoelstelling in een organisatie houdt algemeen in dat men binnen een bepaalde periode een nadrukkelijke communicatietaak moet uitvoeren voor een bepaalde doelgroep. (Kotler,2006) Reclamemakers willen altijd een bepaalde reclamedoelstelling behalen met hun boodschap over een bepaald product, dienst of denkbeeld. Er zijn drie soorten doelstellingen namelijk informeren, overtuigen of herinneren Soorten reclame Informatieve reclame Informatieve reclame wordt vooral gebruikt als men iets nieuws wil introduceren. Er wordt een omschrijving gegeven wat het product of dienst precies is, waardoor voor de klant de angst voor het onbekende wordt verminderd. (Kotler, 2006) Een preventiecampagne is ook een vorm van informatieve reclame. Reclamemakers willen mensen informeren over iets of op iets wijzen. Dit heeft absoluut niet een commercieel doel. Overredende reclame Overredende reclame houdt in dat men de (potentiële) klant probeert te overtuigen om het product of dienst aan te schaffen. Als de concurrentie toeneemt, wordt dit belangrijk. Het bedrijf in kwestie zal de klant proberen te overtuigen om zijn merk te kiezen omdat het een meerwaarde heeft in vergelijking met de andere merken/ aanbiedingen. Overredende reclame kan soms leiden tot vergelijkende reclame waarin men een merk direct of indirect vergelijkt met andere merken. Dit kan erg ver gaan tot het zwart maken van de concurrentie. Dit soort praktijken is in België niet toegelaten. (Kotler, 2006) Ook testimoniale reclame valt hieronder. Experten, idolen, etc. raden het product of dienst aan en geven daarbij enkele redenen bij. Hierbij lijkt het alsof zij zelf dit product ook gebruiken. (Holland, 2005)

10 Herinneringsreclame Herinneringsreclame wordt gebruikt om de consumenten te laten herinneren aan diversie producten of diensten. De inhoud van deze producten of diensten worden niet meer omschreven in de reclame en men moet de consument ook niet meer overtuigen. Het thema en de inhoud is zeer duidelijk en algemeen gekend. Men probeert vooral de loyaliteit van de klanten te versterken. Een voorbeeld hiervan is Coca-Cola. (Kotler, 2006) Ethische aspecten van reclame Ethiek is een kritische studie over de handelingen en denkwijze van de mens en beschrijft hoe de morele opvattingen zouden moeten zijn. Uit deze kritische studies worden conclusies vastgesteld waardoor de mens zijn eigen handelingen en die van een ander kan beoordelen als goed of fout. (Wikipedia; Aerts, Jorissen, Segers & Verstraeten, 2005) De hedendaagse maatschappij heeft al heel wat ethische waarden en normen opgesteld en zij verwacht ook dat deze gerespecteerd en nageleefd wordt. Bedrijven en reclamemakers moeten hier rekening mee houden. Wie dat niet doet, kan aangesproken worden door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame of breekt simpelweg de wet. (An Van Looy,2006) De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) Om tot ethisch verantwoorde reclame te komen, wordt er controle gedaan op reclame door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. Dit is een zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België. Dit orgaan werd opgericht door de Raad voor de Reclame in De Raad voor de Reclame heeft als doel om de commerciële communicatie te bevorderen, te valideren en te verdedigen. Deze vzw werd in 1967 opgericht en bestaat uit diverse verenigingen van adverteerders, reclamebureaus en media. De reden waarom de Raad voor de Reclame deze instantie heeft opgericht is niet enkel om tot ethisch verantwoorde reclame te komen en om te voorkomen dat het vertrouwen van de consumenten in reclameboodschappen geschonden wordt. Zij willen vooral niet dat de wetgeving wordt uitgebreid en verstrengd omwille van onverantwoorde reclameboodschappen van bedrijven die zich niet aan de regels van de reclame-ethiek houden. Dit is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van de bedrijven die wel alles volgens het boekje doen om ethisch verantwoorde reclame te communiceren. (JEP; An Van Looy,2006) Wetgeving Via de wetgeving worden kinderen beschermd voor allerlei zaken waar ze nog niet klaar voor zijn of nadelig kunnen zijn voor hen. De ethische waarden en normen rond kinderen en reclame worden in de wetgeving duidelijk weergegeven. Doorheen de jaren zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in België rond reclame gericht op kinderen. De meest recente wetgeving omtrent dit onderwerp zijn de volgende: In het decreet van 27 Maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt er vermeld dat:

11 Reclame die gericht is op kinderen moet duidelijk herkenbaar zijn voor hen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 71) Reclame mag kinderen niet rechtstreeks er toe aanzetten om een bepaald product of dienst te kopen of te huren waarbij men profiteert van de goedgelovigheid van de kinderen. Ook mag men hen niet motiveren om hun ouders of anderen over te halen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 72) Reclame mag hen ook niet geestelijke, morele of fysieke schade veroorzaken of leiden tot gevaarlijke situaties of handelen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 74) Reclame mag geen gevoelens van angst of ongemak opwekken bij kinderen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 74) Reclame voor kinderen mag het gezag en de verantwoordelijkheid van de ouders en de opvoeders niet ondermijnen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 73) Het is verboden om reclame te maken over speelgoed dat lijkt op vuurwapens. (decreet, 27 Maart 2009, art. 73) Reclame mag absoluut geen geweld tonen, banaliseren, tolereren, idealiseren of aanmoedigen. Ook mag het geen asociaal gedrag tonen of aanmoedigen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 73) Reclame mag kinderen zeker niet misleiden over de eigenschappen, de afmetingen, de waarde, de aard, de levensduur of prestaties van een product, de effecten op de gezondheid, de leeftijd die vereist is voor het gebruik en de haalbare resultaten van een product. (decreet, 27 Maart 2009, art. 75) Reclame mag niet suggereren of verklaren dat wanneer een kind een product niet heeft, dat dit kind minderwaardig of onpopulair is ten opzichte van andere kinderen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 76) En nog veel meer... De wetgeving rond reclame gericht naar kinderen heeft al heel wat aanpassingen achter de rug. Een belangrijke aanpassing was vijfminutenregel. De discussies over deze regel is vaak in de pers gekomen. Vijfminutenregel In 1991 werd de vijfminutenregel in Vlaanderen ingevoerd om kinderen onder de 12 jaar te beschermen tegen de hoeveelheid reclamedruk van reclamespotjes. Vlaamse tv-zenders werden hierdoor verplicht om geen reclame vijf minuten voor en na een kinderprogramma uit te zenden. Ook tijdens een kinderprogramma was het verboden om reclame uit te zenden, maar dit alles werd omzeild. Vlaamse tv-zenders omzeilden deze regel door de reclameboodschappen tussen kinderprogramma s te vervangen door deze vijf minuten enkel videoclips of bloopers uit te zenden. Na deze vijf minuten zond men daarna toch reclame uit. Sommige Vlaamse commerciële zenders negeerden ook de regel. Uit het onderzoek Kinderen en tv-reclame in Vlaanderen: een overzicht en evaluatie van de regelgeving van Wendy Thijs bleek dat VTM en VT4 zich niet aan de regel hielden. De Vlaamse commerciële zenders vonden dat zij benadeeld werden omdat zij zich hieraan moesten houden en buitenlandse zenders zoals Nickelodeon

12 niet. Dit creëerde oneerlijke concurrentie. Het geld dat commerciële zenders verdienen aan reclame, geven ze uit aan het kopen en produceren van kwalitatieve programma s en andere kosten. In 2006 werd de vijfminutenregel afgeschaft omdat deze absoluut niet werkte in de praktijk. (Nieuwsblad, 2005; Gezindsbond, 2006; Gva, 2006) Misleidende praktijken Misleidende reclame Misleidende reclame is volgens Kotler de mogelijkheden of de werking van een product te mooi voorstellen, klanten de winkel in lokken voor een product dat niet in voorraad is, of frauduleuze prijsvragen houden. (Kotler, 2006) Hierbij krijgt de consument incorrecte of onvolledige informatie over het product of dienst. Bedrijven die onethische reclame communiceren hebben een grote kans om aangeklaagd te worden. Manipulerende en suggestieve reclame Manipulerende en suggestieve reclame gericht naar kinderen is absoluut verboden. Het is ethisch niet verantwoord om in een reclameboodschap te suggereren dat men bij het aanschaffen van een product of dienst voordelen heeft ten opzichte van andere kinderen. Kinderen die het product niet kunnen aanschaffen, zullen zich minderwaardig en misschien uitgesloten voelen in de groepen op school. Reclame mag ook niet suggereren dat een kind minderwaardig is of minder populair zal zijn als hij/ zij het product niet bezit. In de Belgische wetgeving in het decreet van 27 Maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt dit duidelijk en verder omschreven. Misleidende verpakking Misleidende verpakking is een groter volume suggereren door subtiel ontworpen verpakkingen, het pak niet volledig vullen, misleidende beschrijving van de inhoud en misleidende opgave van de hoeveelheid of de maat. (Kotler, 2006) Iedereen is wel al eens teleurgesteld geweest over een aankoop waarbij hij dacht dat het product groter of krachtiger zou zijn. Sommige chipzakken lijken erg vol, maar bij het openen van de zak blijkt dat de zak maar half gevuld is. Het gewicht van het product is wel omschreven maar is moeilijk voor te stellen. Effecten van reclame De invloed van reclame en de effecten ervan worden vaak besproken in diverse literatuur. Dit is niet altijd even duidelijk wat men daar juist mee bedoelt. Effecten van reclame kan men namelijk opdelen in bedoelde effecten en onbedoelde effecten. (Valkenburg, 2002) Bedoelde effecten De bedoelde effecten van reclame zijn de ware intenties die een reclamemaker wilt bereiken met zijn boodschap. Dit kan bijvoorbeeld merkbewustzijn verhogen, merkvoorkeuren versterken en koopintentie aanwakkeren bij kinderen. (Valkenburg, 2002)

13 Onbedoelde effecten De onbedoelde effecten van reclame leiden tot ongewenste gevolgen. De gevolgen hiervan kunnen zijn: het versterken van materialisme, meer conflicten in het gezin aanwakkeren, ongelukkig voelen en aanzetten tot ongezonde eetgewoontes. (Valkenburg, 2002) Versterking van materialisme? Er zijn positieve verbanden gevonden tussen de kijkfrequentie van commerciële televisie en matialistische attitudes van kinderen en volwassenen in alle correlationele studies (Bandura, Peeters & Valkenburg, 1999) hierover behalve op één uitzonder na, namelijk de studie van Wright et al. in Daarbij toont ook het experimenteel onderzoek van Wilson et al. in 2002 aan dat reclame een invloed heeft op het matialistische gedrag van kinderen. (Valkenburg,2002) Verhoging van aantal conflicten in een gezin? Ook hier is een positief verband gevonden. Drie correlationele studies onderzochten het verband tussen reclame en ouder-kindconflict (Valkenburg et al. 1999). Na het bekijken van reclame vragen kinderen sneller en meer achter de geadverteerde producten aan hun ouders. De ouders kunnen niet op alles ingaan wat hun kinderen vragen en zeggen daardoor ook vaker neen, dus leidt dit tot een conflict tussen ouder en kind. (Valkenburg, 2002) Ongelukkig voelen? Er zijn een aantal onderzoekers die beweren dat reclame kinderen ongelukkig kan maken. Het ongelukkig zijn/maken van kinderen kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Kinderen zien vaak in reclame een weergave van een perfecte wereld waarin alles mooi is (mooie en aantrekkelijke mensen, iedereen is gelukkig, een geweldig product,etc.). Als het kind dan nadenkt over zijn/haar wereld kan dit contrast hen ongelukkig maken. Over deze hypothese zijn weinig onderzoeken terug te vinden. In de studie van Martin en Kennedy in 1993 werden meisjes van negen tot 18 jaar onderzocht en vond men dat er geen invloed van reclame aanwezig was van het zelfbeeld op vlak van aantrekkelijkheid. (Valkenburg, 2002) Ook door het materialisme van kinderen zou een reden kunnen zijn waardoor kinderen zich ongelukkig kunnen voelen. Hier is tot op het heden nog geen onderzoek naar gevoerd bij kinderen dat deze hypothese kan staven, ook al kunnen wij het wel inbeelden dat dit kan gebeuren. Uiteindelijk kan men nog geen duidelijk antwoord geven op dit onbedoelde effect. Er is hier nog te weinig onderzoek naar gevoerd. Aanzetten tot ongezonde eetgewoonten? In vijf correlationele studies en in zes experimenten onderzocht men of er verbanden waren tussen reclame en de eetgewoonten van kinderen en volwassenen (Valkenburg, 2002). In de correlationele studies onderzocht men de eetpatronen van kinderen op basis van zelfrapportage. Andere studies basseerden zich op de leeftijd, sekse, sociaaleconomische status en schoolprestaties. Uit deze studies is men tot de conclusie gekomen dat kinderen uit gezinnen waar er geen strenge of weinig regels aanwezig zijn op vlak van snacks en snoep een

14 sterker verband hebben. De eetgewoonten van de ouders hebben wel nog altijd een grotere invloed op hun kinderen dan reclame. Uit drie van de zes experimenten kon men concluderen dat wanneer kinderen pas een reclame hadden gezien over snoep, dan meestal ook snoep verkiezen boven fruit als tussendoortje. Twee van de zes onderzoeken vonden geen effect en het resterende onderzoek vond het tegenovergestelde effect.

15 1.2 Tweenagers Kinderen van variërende leeftijdscategorieën kunnen erg verschillen van elkaar. Er zijn onderzoeken gedaan door Valkenburg en Piaget om aan deze leeftijdsgroepen kenmerken te geven. Op basis van deze onderzoeken zal ik een correcter beeld schetsen van de doelgroep voor mijn prototype Wie? Tweenagers zijn kinderen van negen tot twaalf jaar. Deze term wordt vaak in de marketingwereld gebruikt voor deze doelgroep. Vanaf negen jaar beginnen kinderen een eigen mening te vormen en zaken sceptischer te bekijken. Tweenagers vormen groepen die bepaalde voorkeuren, interesses en normen hebben die ze zelf opgesteld hebben. Wie deze niet deelt, kan er ook niet bijhoren. Dit soort groepen noemt men peer groups. Tweenagers willen graag erg betrokken zijn en loyaal zijn tot de groep waar ze toe behoren. Ze zijn erg gevoelig aan de mening van anderen en willen daarom niet in aanzien dalen bij de anderen uit de groep. (Valkenburg,2002) Er vindt ook een verschuiving plaats van de gewenste producten. Kinderen vanaf negen jaar verliezen hun interesse in speelgoed. Producten met een sociale functie zoals kleding, gadgets, media, etc. worden erg belangrijk. (Valkenburg,2002) Verzamelen Tweenagers verzamelen ook graag zaken zoals de gogo s omdat het hen differentieert van anderen en het hen soms sociale mogelijkheden biedt zoals het spelen van bepaalde spellen en het ruilen van verzamelstukken. Dit wordt vooral aangewakkerd doordat reclamemakers verzamelingen van kaarten, figuurtjes, etc. aanbieden en deze zo overbrengen alsof het belangrijk is (of een meerwaarde biedt) om deze in hun bezit te hebben. (Valkenburg,2002) Realisme, kwaliteit & echtheid Het realisme in diverse zaken spreekt hen erg aan, kinderachtige dingen laten ze achter zich. Ze kijken graag naar programma s die bestemd zijn voor een iets ouder publiek zoals The Simpsons. Dit zorgt ervoor dat zij een voorkeur ontwikkelen naar karakters toe in mediaproducten. Special effects en fantasiefiguren met bovenmenselijke krachten zijn niet meer zo indrukwekkend. Ze kijken op naar en gaan zich identificeren met muzikale idolen, filmsterren en topsporters. (Valkenburg) De kwaliteit en echtheid van producten wordt belangrijker. Tweenagers hebben een oog voor detail bij het analyseren van producten die hen aanspreken. Men hecht bijvoorbeeld belang aan merken van gadgets. Het ene merk is het andere niet. (Valkenburg,2002) Internetgebruik Op vlak van internettoepassingen bleek ook, uit een onderzoek van Valkenburg, dat de tweenagers internet ongeveer op dezelfde manier gebruiken als volwassenen. De kinderen bezoeken websites over geweld, seksualiteit, online communicatie over relaties en romantiek. (Valkenburg,2002)

16 1.2.2 De middelen en kanalen Reclamemakers hebben verschillende middelen of kunnen via verschillende mediakanalen de doelgroepen bereiken. In dit onderdeel bespreek ik de meest gebruikte manieren van reclamemakers om de tweenagers te bereiken. Mond tot mondreclame is de meest effectieve reclame omdat kinderen hun omgeving zelf gaan beïnvloeden door hun voorkeuren in producten en merken te uiten. De plek waar dit vooral gebeurt tussen de leerlingen is op de speelplaats. Voor de reclamemakers is deze manier de goedkoopste manier om hun product te promoten. De normale hypes zijn reclamecampagnes die meteen aanslaan bij mensen en zijn enorm populair. In Vlaanderen was bijvoorbeeld iedereen meteen weg met het reclamespotje Who took my badjas? van Belgacom. Momenteel zijn de gogo s ook erg populair. Dit plastieken figuurtje krijg je mee vanaf een aankoop van 20 euro bij Carrefour. Een ander soort hype is de sluimerende hype. Dit is een hype die zeer traag op gang komt en razend populair wordt. Een voorbeeld hiervan is jumpen. (thesis_spaaracties) Premiums zijn kleine geschenken die men krijgt bij een aankoop van een product. Deze kunnen een hype worden, dit hangt af van hoe erg het in de smaak valt bij de doelgroep. In chipzakken kon je vroeger flippo s terugvinden. Deze waren toen erg in trek. Deze werden verzameld door velen. Er werd druk met deze plastieken schijfjes gespeeld en geruild op de speelplaats. (Valkenburg, 2002) Via de televisie wordt een enorm aantal kinderen bereikt. Op Nickelodeon, Kzoom, (VT4,) etc. worden er reclamespotjes rond speelgoed en merchandise, films, programma s en dergelijke getoond. Via programmalange commercials zoals de Power Rangers, Ninja Turtles, Pokémon en Teletubbies worden kinderen geprikkeld om deze figuurtjes aan te schaffen. Dit is pure merchandising. Het programma de Teletubbies wordt als een educatief programma voorgesteld maar heeft als doel producten te verkopen. Dit doet men om de weerstand van de ouders te omzeilen. (Hilda Algra, 2007) In de bioscopen worden er niet enkel reclamespotjes getoond voordat een film begint, maar krijgen kinderen boekjes, folders, foto s, posters van characters uit nieuwe films. Daarenboven wordt er merchandise van films verkocht in de vorm van knuffels bijvoorbeeld. Reclame in de vorm van print zijn de reclameboekjes, affiches, posters, etc. De reclameboekjes die men voor de feestdagen en belangrijke dagen voor kinderen in de bus krijgt zijn soms alleen gericht op kinderen. Rond Kerstmis, Sinterklaas en Pasen wordt extra veel reclame gemaakt zodat kinderen zoveel mogelijk op hun wenslijstje zetten. Overal om ons heen zien we logo s van merken. Op onze kleren, op toestellen en voorwerpen die we dagelijks gebruiken, op billboards naast de weg, op affiches, in de kranten of tijdschriften, in folders, in films en tv-programma s, in computerspellen, etc. worden we telkens herinnerd aan een merk. Dit noemt men branding.

17 Het internet is ook geen onbekend medium voor vele kinderen van negen tot twaalf jaar. Ze spelen vaak online spelletjes via diverse websites. Op websites zoals en bevinden zich online advertenties. Het is opvallend dat deze online advertenties vaak gericht zijn naar volwassenen, namelijk de ouders, en niet naar de kinderen toe. Enkele voorbeelden zijn de rabobank, de post en chevrolet. Andere online advertenties, die wel gericht zijn naar kinderen en op dit soort websites staan, proberen deze jonge surfers te lokken naar andere online spelletjes die zich bevinden op andere websites. Kinderen bezoeken ook de websites van Ketnet, Kzoom, studio100 waar men ook reclame maakt rond hun eigen producten. Op de website van is er de optie om de link van de website door te sturen naar je vrienden. Je moet hierbij je eigen gegevens eerst invullen en daarna het adres van een vriend. Dit is een digitale manier om aan virale marketing te doen. Hierdoor verzamelen ze enorm veel gegevens van hun doelgroep waarbij ze zelf erg weinig moeite voor moeten doen om aan deze gegevens te geraken. Ze kunnen zo gemakkelijk de doelgroep telkens een sturen over nieuwe programma s, wedstrijden en dergelijke. Het achterlaten van een adres op een website kan de kans vergroten op ongewenste reclame in de mailbox namelijk spam. Via de radio worden er ook reclameboodschappen uitgezonden gericht naar kinderen. Men gebruikt vaak gekke stemmetjes en humor in de boodschappen om de aandacht van de kinderen te trekken. Vroeger werd er weinig tot geen initiatief genomen om deze doelgroep te bereiken. Vlaamse tv-zenders zoals Kzoom en Ketnet hebben radiozenders opgericht en deze kan je beluisteren via de websites van deze tv-zenders. Deze radiozenders zijn speciaal gericht op hun doelgroep. Reclameboodschappen worden niet uitgezonden op deze radiozenders, wel wordt de naam van de radiozender regelmatig herhaald. Net zoals op alle radiozenders worden de positieve mails van jonge luisteraars voorgelezen en ingesproken telefoonberichten gedraaid van luisteraars. Direct mail is ook van toepassing bij kinderen. Ze krijgen bijvoorbeeld een uitnodiging op hun verjaardag om naar de winkel te gaan voor een verrassing, krijgen een kortingsbon of dergelijke. Hoe verzamelen ze de gegevens van kinderen? Dit doen ze op een zeer inventieve manier. Een winkel organiseert een kleurwedstrijd bijvoorbeeld. Om de kandidaten te laten weten of ze gewonnen hebben, moeten ze hun gegevens invullen voor het indienen van hun tekening. Dit is een zeer makkelijke manier om gegevens te verzamelen. Na dit overzicht van de tweenagers als consumenten en hun leefwereld, gaan we even kijken naar de cognitieve capaciteiten van kinderen van deze en andere leeftijdscategorieën volgens de psycholoog Piaget. De ontwikkelingspsychologie van Piaget geeft een duidelijke en overzichtelijke weergave van wat kinderen op een bepaalde leeftijd kunnen begrijpen en wat niet.

18 1.2.3 Theoriën uit de psychologie De cognitieve ontwikkeling De Zwitserse psycholoog en bioloog Jean Piaget ( ) bestudeerde de psychologische ontwikkeling van kinderen. Hij ontdekte en ontwikkelde op basis van de intelligentietest van Alfred Binet de theorie rond de cognitieve ontwikkeling van kinderen. (Delfos, 2009) De theorie rond de cognitieve ontwikkeling van Paiget is nog steeds een belangrijk gegeven. In veel onderzoeken rond kinderen grijpt men vaak terug naar deze theorie. Ook op vlak van marketing en communicatie naar kinderen toe wordt dit onwikkelingsmodel als inspiratiebron gebruikt door reclamemakers. De reclamemakers hebben doorheen de jaren het ontwikkelingsmodel aangepast omdat er op vlak van cultuur en technologie heel wat vooruitgang is geboekt sinds het onstaan van de cognitieve ontwikkelingstheorie uit de 20 ste eeuw.( Bottelberghs, 2007) De vier perioden De cognitieve ontwikkeling wordt door Piaget opgedeeld in vier perioden. Voor mijn thesis is de derde periode over concreet-operationeel denken het meeste relevant en daarom ook iets uitvoeriger besproken. Inge Bottelbergs geeft in haar boek Consumensjes (2007) ook een overzicht weer welke media- en communicatievoorkeur kinderen in een bepaalde fase hebben. Daarop kunnen adverteerders op kunnen inspelen. Dit wordt ook telkens toegelicht in de passende periode. Eerste periode De eerste periode begint van de geboorte tot twee jaar en noemt sensori-motorisch handelen. De zintuiglijke en motorische handelingen komen in deze periode tot stand. Dit houdt in dat een baby geleidelijk aan zichzelf van de objecten zal kunnen onderscheiden, meer bewust wordt van de relatie tussen de handelingen en de gevolgen daarvan in zijn of haar omgeving. Ook leert het kind dat wanneer een object even niet zichtbaar is toch blijft bestaan. Piaget noemt dit de objectpermanentie. (Delfos, 2009) Robotfase van 0 tot 2,5 jaar: Kinderen in dit stadium houden van eenvoudige bewegende objecten/ speelgoed met felle kleuren en simpele muziekdeuntjes. Tijdens deze fase beginnen ze ook een naam te geven aan dingen die ze zien, bijvoorbeeld op tv. Dit wordt in marketingtermen verbal labeling genoemd.(bottelberghs, 2007) Tweede periode In de tweede periode die loopt van twee tot zeven jaar wordt het preoperationeel denken ontwikkelt. Tijdens deze periode komt het onsystematisch en onlogisch denken tot stand. De kinderen van deze leeftijdscategorie gebruiken taal om zich te uiten en kunnen objecten via beelden of woorden benoemen. Dit is echter vanuit hun eigen perspectief (egocentrisch). In deze periode leert het kind ook het conservatieprincipe. Dit houdt in dat een bepaalde hoeveelheid hetzelfde blijft in eender welke vorm. (Delfos, 2009)

19 Magische fase van 2,5 tot 5 jaar: Deze kinderen zijn gefascineerd door tv, computerspelletjes, etc. De grens tussen fantasie en realiteit is erg vaag voor hen en zijn ze daarom ook gelijk weg van vriendelijke of grappige fantasiefiguren. Figuren zoals Samson en Gert zijn erg geliefd. Dit soort figuren bevinden zich in een vertrouwde context en kunnen de mogelijkheid tot identificatie en imitatie bieden. (Bottelberghs, 2007) Derde periode Tijdens de derde periode, van zeven tot twaalf jaar, ontwikkelt zich het concreet-operationeel denken. Het systematisch en logisch denken komt hier naar boven. In deze leeftijdscategorie kunnen zij logische operaties toepassen op concrete problemen. Het kind gaat vanaf nu het conservatieprincipe op verschillende vlakken toepassen. Kinderen zullen geleidelijk aan de hoeveelheid en de lengte van iets, de substantie, het gewicht, tijd, snelheid, etc. begrijpen. Conservatieproblemen oplossen zou normaal gezien geen probleem meer moeten zijn, omdat zij vanaf deze leeftijdscategorie met meerdere aspecten kunnen rekening houden en dus daardoor minder egocentrisch zijn. Ook het begrip reversibiliteit is hen niet vreemd. Ze vinden het niet vreemd als men een bol klei herkneedt tot een kleien ring en dat het mogelijk is om deze terug te kneden tot de oorspronkelijke vorm. Ook leren kinderen vanaf zeven jaar objecten te categoriseren en deze op orde te schikken binnen een dimensie. De ontwikkeling rond symbolen gebeurt ook in deze periode. Deze zijn niet van taalkundige aard, maar motorisch zoals een gebaar. In taal komen symbolen voor en deze zullen de kinderen wel herkennen, maar ze kunnen nog geen logische verbanden leggen. (Delfos, 2009; Feldman, 2007) Gedurende deze periode maken kinderen vanaf zeven jaar enorme vooruitgang. Er zijn wel grenzen, namelijk dat ze niet verder kunnen dan de concrete, fysieke realiteit. Verder is het niet mogelijk voor hen om abstracte of hypothetische vragen te begrijpen. (Feldman, 2007) Realistische fase van 6 tot 8 jaar: Kinderen van 6 tot 8 jaar kunnen een beter onderscheid maken tussen fantasie en realiteit. Daardoor ontstaat er een grote interesse voor dieren, natuur en avontuur. Hun interesse in educatieve kinderprogramma s gaat achteruit en hun interesse in geweldadigere televisie stijgt. Ze houden van spanning, actie en geweld. (Goegebuer, 2004; via Bottelberghs, 2007)) Cognitieve fase van 9 tot 12 jaar: De media en communicatievoorkeur gaat bij deze leeftijdsgroep uit naar realistische zaken en naar sociale relaties.ze houden van tv-programma s waarin relaties en emoties centraal staan. Producten of merken die gericht zijn naar jongere kinderen worden onmiddelijk afgeschreven. Ze kijken vooral op naar de volwassenwereld. (Bottelberghs, 2007) Vierde periode In de laatste en vierde periode die begint vanaf twaalf jaar ontwikkelt het formeel-operationeel denken. Dit betekent dat men vanaf deze leeftijd abstract en hypothetisch-deductief kan nadenken. Logische verbanden leggen, systematisch problemen oplossen, abstracte

20 onderwerpen en idealisme zijn zaken die mogelijk zijn om aan de kinderen voor te leggen. (Delfos, 2009) 1.3. Studies over reclame gericht naar kinderen De laatste jaren worden er veel discussies gevoerd rond reclame en kinderen. Hier zijn twee visies over. Enerzijds halen de adverteerders en fabrikanten van kinderproducten aan dat kinderen zeer bewust zijn van reclame en dat zij volleerde consumenten zijn die in staat zijn reclame te verwerken op een kritische wijze. Anderzijds staan de beleidsmakers, ouders en consumentenorganisaties. Zij zeggen dat kinderen gevoeliger zijn voor reclame dan volwassenen. Dit komt door gebrek aan kennis en ervaring volgens hen. (bron: onderzoek Valkenburg, (zie Bandyopadhyay, Kindra & Sharp, 2001; Kunkel e.a., 2004)) Omdat ik in mijn thesis een onderzoek doe naar hoe kinderen van 9 tot 12 jaar door middel van een serious game meer bewust kunnen leren omgaan met reclame en een beter inzicht kunnen verkrijgen, is het esentieel dat beide visies en de onderzoeken daarvan een plaats krijgen in deze thesis. Zijn kinderen volleerde consumenten? Kunnen zij reclame verwerken op een kritische wijze? Twee onderzoeken, waarvan de eindresultaten compleet verschillend zijn van elkaar, worden besproken in dit hoofdstuk. Het eerste onderzoek is van het onderzoeksbureau Insite Consulting in opdracht van tv-zender Nickelodeon. Uit dit onderzoek kwam men tot de conclusie dat kinderen reclamekenners zijn en reclame goed begrijpen. Het tweede onderzoek is uitgevoerd door Rozendaal,E., Buijzen, M., & Valkenburg. Rozendaal is een promovenda, Dr. Buijzen is een universitair docent en Prof en dr. Patti Valkenburg is hoogleraar op de Universiteit van Amsterdam op de afdeling Amsterdam School of Communications Research ASCoR. Beide studies dateren van 2008.

PEDAGOGISCH DOSSIER: RECLAMEOPVOEDING. Jongeren leren kritisch omgaan met reclame voor voeding

PEDAGOGISCH DOSSIER: RECLAMEOPVOEDING. Jongeren leren kritisch omgaan met reclame voor voeding PEDAGOGISCH DOSSIER: RECLAMEOPVOEDING Jongeren leren kritisch omgaan met reclame voor voeding Colofon Dit dossier en de bijhorende opdrachten en illustraties (Powerpointpresentatie) zijn samengesteld door

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 1 ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 2 Pre-University College Humanities www.ru.nl/puchumanities Zwolle en Nijmegen 2013 Student: Sanne Versteeg (MA)

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Projectgroep

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Marketing van voeding in de schoolomgeving

Marketing van voeding in de schoolomgeving UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Marketing van voeding in de schoolomgeving Een onderzoek naar de reputatie en verwachtingen van maaltijden in de lagere school Beleidsrapport

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Tis mcampus Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor lager onderwijs - BALO Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Academiejaar

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Klassieke marketing in een modern jasje?

Klassieke marketing in een modern jasje? Klassieke marketing in een modern jasje? Onderzoek naar een op jongeren gerichte marketingstrategie voor klassieke concerten. Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media Rijksuniversiteit Groningen Jacolien

Nadere informatie

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs j~êàçäéáå=kfgp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden 2183018 +31631559623 Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education

Nadere informatie

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Het belang van webshops als internationalisatiestrategie in de modesector: Een kwalitatieve studie Eindrapport

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/116521

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT. Wetenschappelijke verhandeling

ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT. Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

Mediaethiek onderzoek. Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content

Mediaethiek onderzoek. Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content Mediaethiek onderzoek Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content Studenten: Heinze Havinga Klas: KNT1B Opleiding: Kunst en Techniek Project: Verborgen verleiders Docent: Paul Visschedijk,

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING Bart Hufen Hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel. Bart Hufen - BrandNewGame VOORWOORD Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie