jongeren in Hulsberg aan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jongeren in Hulsberg aan"

Transcriptie

1 nieuwsblad Nuth Bijna 7 ton voor betere paden op drie kerkhoven & Leon Rijkx nieuwe kopman van CDA woensdag 5 juni 2013 Jaargang 54 No 23 Week 23 Omstreken NUTH HULSBERG SCHIMMERT VAESRADE WIJNANDSRADE ULESTRATEN 7 Infobulletin 8 Désirée Schmalschläger Gemeente binnenkort aan de slag Nuth als burgemeester Nuth 4 11 INFObulletin EXTRA - 6 maart 2013 Besluiten Raadsvergaderingen Subsidie van euro voor inrichten van JOP Van onze verslaggever m.b.t. realiseren van een woning en vakantieappartementen in het pand Grijzegrubben 35 te Nuth. De raad besluit: de vereiste Verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen om een ontheffi ng te kunnen verlenen ex artikel 4 lid 9, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, voor het realiseren van een woning en twee vakantieappartementen op het perceel Grijzegrubben 35 te Nuth. HULSBERG - Direct na de zomer niet langer vernielingen aan huizen, de pastorij en grafstenen. Geen geplas meer tegen muurtjes noch kapot gegooide flessen bier. En vooral geen brutale opmerkingen meer naar buurtbewoners en Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen m.b.t. het slopen van bedrijfshallen en het bouwen van een privé zwembad en stallingruimten achter de woning Hunnecum 17 te Nuth. De raad besluit: de vereiste Verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te passanten. verlenen voor de realisatie van een privézwembad en stallingsruimten voor werktuigvoertuigen. Ook aan het openlijk dealen en waterpijp roken komt een einde in de Kerkheuvel, Raadhuistraat, de Kaalstreek en rondom verzorgingshuis Panhuys in Hulsberg. Want bestuurlijk Nuth zoekt naarstig naar een JOP ofwel een jongeren ontmoetingsplek. Kortom, een officiële en controleerbare hangplek voor de Hulsbergse Raadsvoorstel inzake het voteren van een startkrediet voor het Project Energie en Duurzaamheid. De raad besluit: als startkapitaal ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de eerste fase in het beleid omtrent Energie en duurzaamheid en dit ten laste te brengen van de post vrije reserve voor voorkomende gevallen ; 2 de raad wordt in het tweede kwartaal door het college geïnformeerd over de voortgang en de uitwerking van de sporen communicatie en voorlichting, inventarisatie duurzaamheidskwaliteit en duurzaamheid als toetsingskader voor gemeentelijke besluiten. Raadsvoorstel inzake Buitenring Parkstad Limburg. Conceptbesluittekst amendement PvdA, CDA, LN en Trots: opgeschoten jeugd. 1 Besluit 5 als volgt te wijzigen: in te stemmen om het bedrag ad ,30 uit de verkoop van de tracégronden, na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012, te storten in de algemene reserve; 2 Besluit 7 als volgt te wijzigen: Aan de provincie medewerking aan gewenste uitbreiding van De Horsel te vragen ter compensatie voor het verlies van ca binnen de exploitatie van bedrijventerrein De Horsel, dat optreedt door minder bedrijfsgrond uit te geven door na genomen. het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012 de aanleg van de keerlus bij de Huib van de Kreekeweg, welk verlies ten laste wordt gebracht van de algemene reserve. Een hele opluchting, zo blijkt uit gesprekken van de wijkpolitie met de omwonenden die al vanaf 2002 overlast ondervinden van vernielzuchtige hangjongeren. Nu, tien jaar later, worden hun klachten serieus Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 5 tegen (GroenLinks en LPGN ) aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 5 tegen (GroenLinks en LPGN) en daarmee besluit de raad: 1. In afwijking van het gestelde in artikel 6.4 van de Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Chateau Gilbert Kasteel Wijnandsrade December vorig jaar verlangde de raad van het college een samenscholingsverbod in Hulsberg. Het college daarentegen wilde eerst een onderzoek naar het inrichten van een JOP. wanneer gronden door wijzigingen in het PIP 2012, ontwerp en uitvoering, niet gebruikt worden voor de aanleg van de Buitenring. 2. In te stemmen met het van toepassing verklaren van de Planschadeverordening Provincie Limburg 3. Kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst van 10 december 2012 waarin afspraken tussen provincie, Parkstad en gemeenten zijn vastgelegd in verband met de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de Buitenring, en om eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken. 4. De eigen Procedureverordening tegemoetkoming planschade 2011 buiten toepassing te verklaren, voor planschadeverzoeken die het gevolg zijn van gemeentelijke besluiten benodigd voor realisering van de Buitenring. 5. In te stemmen om het bedrag van ,30 uit de verkoop van de tracégronden, na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012, te storten in de reserve Bouwgrondexploitaties. 6. In te stemmen met de verkoop van zgn. stikstofcompensatiegronden en de defi nitieve opbrengst welke geraamd wordt op ,- ten gunste te brengen van het project Revitalisering de Horsel. 7. Aan de provincie medewerking aan gewenste uitbreiding van De Horsel te vragen ter compensatie voor het verlies van ca binnen de exploitatie van bedrijventerrein De Horsel, dat optreedt door minder bedrijfsgrond uit te geven door na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012 de aanleg van de keerlus bij de Huib van de Kreekeweg, welk verlies ten laste wordt gebracht van de reserve Bouwgrondexploitaties. 8. Het bedrag van ,- dat door de Provincie betaald wordt voor de opbrengstderving van minder uit te geven bedrijfsoppervlak door de aanleg van de ontsluitingsweg naar het bedrijf MBK, toe te voegen aan de grondexploitatie van Bedrijventerrein De Horsel. 9. In te stemmen met het aanpassingsplan voor de voetbalvelden van RKVV Vaesrade en eveneens in te stemmen met de uitvoering van de opties en de extra kosten welke geraamd worden op ca , -, te dekken uit de beschikbare restantruimte binnen de Reserve Majeure Projecten. 10. Wanneer de Raad van State het provinciale Inpassingsplan 2012 vernietigt, worden de hierboven verwoorde opzij besluiten geacht leggen. niet te zijn genomen, met inachtneming van besluit 1c, eerste bullit. Politie en gemeente krijgen weinig grip op hangjongeren In het huidige voorstel geven zowel de politie als de gemeente toe dat zij nauwelijks grip krijgen op jeugdgroepen die overigens niet alleen uit Hulsberg afkomstig zijn. Met ondersteuning van jeugd- en jongeren wil de gemeente samen met de omwonenden in gesprek komen met de overlast gevende jongeren over de gewenste inrichting van zo n JOP. Hiervoor wil Nuth een maximaal budget van euro! NIEUWS van Chateau Gilbert! De motie van de coalitie m.b.t. de Buitenring wordt unaniem aangenomen. De raad besluit: Het college op te dragen onder voorbehoud van een positief besluit door de Raad van State t.a.v. het Inpassingsplan 2012 vóór de zomervakantie 2013 een bestuurlijke politieke conferentie te beleggen over de bezwaren van de gemeente Nuth tegen het (op termijn) mogelijk afsluiten van de op- en afritten van de A76 in de gemeente Nuth, waarvoor uitgenodigd worden de betrokken bestuurders van de rijksoverheid en de provincie, de Zondag 23 juni: Wijnfeest!!! Gratis entree!!! Lees verder op pagina 3 Openingstijden: Woens- t/m zondag vanaf 12 u Diner Iedere Vrijdagavond Terras geopend!!! Uiteraard onderkent de politie dat jongeren zich niet aan hun afspraken houden. Dan is de kans groot dat er alsnog een samenscholingsverbod komt. Met nadruk wijst het college erop dat een JOP ervoor zorgt dat het Limburg 2005/1.0 en als invulling van de overeenkomst woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer en tussen Provincie en Parkstad Limburg van 15 van de fracties in de Provinciale Staten en de raad van de Nuth pakt juli 2009 over de grondoverdracht: overlast gemeente Nuth. van a. In te stemmen met de overdracht van gronden voor de weg tegen de huidige marktwaarde. De vergoeding Initiatiefvoorstel betreffende vaststelling controlepro- en uitbetaling door de Provincie vindt plaats conform tocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening de waarden van de tracégronde van de gemeente Nuth. b. In te stemmen met de vergoeding door de Provincie BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 08 JANUARI voor de verkoop van de gronden voor stikstofcompensatie, Conceptbesluittekst amendement raadsleden Jetten, conform het overzicht gronden natuur- en stikstofcompensatie. Vliegen en Houben: In het controleprotocol de volgende tekst op te nemen: Initiatiefvoorstel betreffende vaststelling profielschets c. In te stemmen met de daadwerkelijke fysieke overdracht door het college van B&W van gronden voor het leproces van de jaarrekening zijn van belang: De volgende momenten van communicatie in het contro- jongeren in Hulsberg aan burgemeester gemeente Nuth De raad besluit: De Profi elschets burgemeester gemeente Nuth 2013 tracé, onder de voorwaarde dat: - De auditcommissie adviseert de raad bij het vaststellen van het controleprotocol; voor de jaarrekening vast te stellen. - De gronden tegen dezelfde vergoedingen worden teruggeleverd in het geval in 2013 geen onherroepelijk inpassingsplan voorligt. de problematiek inzake de deconfiture van Licom NV als speerpunt in het onderzoek mee te nemen BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 05 FEBRUARI Een recht van terugkoop geldt gedurende een periode - Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende van vijf jaren na overdracht - tegen de zelfde accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen vergoeding en in de oorspronkelijke fysieke staat, overleg plaats tussen accountant en auditcommissie, een vertegenwoordiging van de lokale rekenkamercommissie, de portefeuillehouder Financiën, de gemeentesecretaris en het hoofd Bedrijfsvoering. - In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden op grond van de overeengekomen rapportagewensen aan de auditcommissie en aan de gemeenteraad gerapporteerd. - Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan de auditcommissie en aan de gemeenteraad en in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders. De accountant bespreekt dit in de vergadering van de auditcommissie, waarna de commissie een advies aan de raad over de jaarrekening formuleert. - Indien de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek van de accountant en het advies van de auditcommissie te kennen geeft een nadere toelichting van de accountant te willen ontvangen, komt de accountant, daartoe uitgenodigd, naar de raadsvergadering. Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen. Het geamendeerde initiatiefvoorstel wordt unaniem door de raad aangenomen en daardoor Besluit de raad: In het controleprotocol de tekst op te nemen zoals in het aangenomen amendement is weergegeven Het controlerapport voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 van de gemeente Nuth vast te stellen, met als ingangsdatum Motie inzake geldigheidstermijn anterieure overeenkomsten/toezeggingen. Besluit: De motie wordt unaniem door de raad aangenomen. De raad besluit: Het college op te dragen omwille van duidelijkheid in beleid richting gemeente en aanvrager standaard een geldigheidstermijn op te nemen van drie jaar voor verklaringen van geen bedenkingen door de raad, ingaande op de dag van betekening. Hoewel het verkiezingsprogramma voor de komende jaren komende tijd nog wordt opgesteld, gaf Rijkx aan dat Samen bouwen aan een financieel gezonde en veilige gemeente in ieder geval een kernthe- Motie inzake onderzoek tot deelname aan pilotprojecten provincie Limburg inzake winning duurzame (sport) energie Besluit: de motie wordt unaniem door de raad ma blijft. aanvaard. De raad besluit: Het college op te dragen: 1 de mogelijkheden te onderzoeken om als gemeente deel te nemen aan de pilot rondom duurzame Limburgse sportenergie; 2 de sportvereniging Hockey Club Nuth, de voetbalverenigingen VV Vaesrade en RKSV Minor te informeren over de kansen die dit project te bieden heeft; 3 de provincie Limburg als initiator van dit project vanaf de start te betrekken bij de gesprekken; 4 de gemeenteraad van Nuth vóór 1 april 2013 te informeren over de gevoerde gesprekken en de reacties vanuit de provincie en de betrokken verenigingen _infobulletin_extra.indd :16 woon- en leefklimaat wordt verbeterd. Hoe de raad erover denkt zal blijken tijdens de op 18 juni te houden openbare vergadering. Leon Rijkx nieuwe lijsttrekker CDA Nuth NUTH - Leon Rijkx is de nieuwe lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Dat heeft de partij bevestigd tegenover deze krant. Andere speerpunten die de nieuwe lijsttrekker vast aanstipte zijn rechtvaardigheid, solidariteit, verantwoording nemen en geven, maar bovenal: de mens centraal stellen. Met vijf zetels is het CDA de grootste partij in Nuth. Een interview met de nieuwe voorman van het CDA leest u verderop in deze krant. Bel voor een gratis prijsopgave Tel Al meer dan 45 jaar een vertrouwd adres c1000 Knols Schimmert 25% KORTING!!! C1000 Oerbroden Origine, donker, pompoen, zonnepit heel / gesneden Het beste voor buiten Heetwaterreinigers % KORTING!!! C1000 Dole Bananen kilo % KORTING!!! C1000 Champignons fijn bakje à 250 gram Machines voor: TUIN EN PARK LANDBOUW GRONDVERZET LADEN EN LOSSEN REINIGING GLADHEIDBESTRIJDING Bedrijventerrein De Valkenberg Valkenburg a/d Geul T donderdag Keurkoopjesdag Elke 4e Barbecueworst Gratis! De beste slagerij van Nederland !! Voor een uitgebreide keuze van Maaltijden, Snacks, Vleeswaren, Rauwkosten, Salades, Tapas, en noem maar op, moet je natuurlijk bij Keurslagerij Jack & Tonny Keulen zijn. Bent u op zoek naar lekkere recepten, zie onze website Vers vlees Souvlaki Magere Runderpoulet Voorgegaarde Kipfilet Uienburger per stuk Shoarmavlees 500 gram Specialiteit v/d week Kalfsbrochette vrijdag en zaterdag Uit eigen keuken Rundergoulash 500 gram Kipreepjes in Stroganoffsaus 500 gram Soep v/d week Tomaten-crème soep 1 liter Snack v/d week Gehaktbroodje per stuk hele week Uit eigen worstmakerij Gebakken Pastei Eigen Cervelaat klein of groot Kalfsleverworst Uit eigen keuken Spitskool rauwkostsalade Waldorf schepsalade maandag/dinsdag Verse Braadworst 500 gram Verse Saucijsjes 500 gram woensdag gehaktdag Gekruid gemengd gehakt 500 gram Div. soorten gekruid gehakt o.a. Stroganoff Gehakt, Bretons gehakt, etc. 500 gram Aanbiedingen geldig van donderdag 6 juni t/m woensdag 12 juni a.s. Prijswijzingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Jack & Tonny Keulen, keurslager Kerkstraat 26 - Hulsberg. Tel weekspecialiteiten Vers vlees special Pineappel Inside Vleeswaren special Bretons Gehakt Maaltijd special Aspergeschotel Maaltijd salade Macaroni Salade Menu v/d week Gekookte aardappelen, bloemkool, saucijsje en bakje rauwkost (even in de magnetron) 55 50

2 2 kerkklokje Parochie H. Bavo Nuth Pastorie tel , b.g.g adres: Koster tel Parochiespreekuur voor vragen en intenties van maandag en woensdag door een vrijwilliger uit de parochie in het Kabuuske en vrijdag door pastoor in de pastorie, telkens van half u. Tel Parochie-Service: telefonisch opgeven ( ) tijdens spreekuur Kabuuske van 9.30u.-10u. Website: adres: MISINTENTIES VAN 8 JUNI t/m 14 JUNI: Zaterdag 8 juni (H. Medardus) uur H. Mis (Dameskoor) voor: ZWD Mia Brouns-Paulssen; ouders Bemelmans-Crijns (b.g.v. moeders verj); Johan Willems (verj), tevens ouders Willems-Francort en schoonzoon Jan Dautzenberg; JRD Math Delbressine, tevens echtg. Anna Delbressine-Wouters en dochter Paula. Zondag 9 juni (10 e zondag door het jaar C) géén H. Mis om 9.30 uur; wel om uur (feest)mis in samenwerking met de Poolse gemeenschap b.g.v. 250 jaar St. Bavokerk (Bavokoor) voor: parochie; JRD ouders Smeijsters- Schrijnemakers, kinderen en schoonkinderen (stg); Nic Brassé; Wiel Brassé (Tervoorst); Eugène Wouters (ofg), tevens echtg. Nelly Wouters-Van Eert; 10 e JRD Frans Gerards. Maandag 10 juni 9.00 uur H. Mis voor: biddende moeders. Woensdag 12 juni (H. Odulfus) 9.00 uur H. Mis voor: de zieken. Vrijdag 14 juni (H. Lidwina) 9.00 uur H. Mis voor: bijzondere intentie; uur H. Mis (Ambissjes) waaronder vormseltoediening (Mgr. de Jong). 1. Thema 10 e zondag door het jaar (C) Na Pinksteren, Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag pakken we vandaag weer de gewone (groene) draad van het liturgisch leven op en volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. In het evangelie van deze zondag (Luc. 7,11-17) ontmoet hij bij de stad Naïn een uitvaartstoet. Een drama, want de overledene betrof niet alleen de enige zoon van zijn moeder, maar die moeder was ook nog weduwe. Die stond dus na de uitvaart helemaal alleen. Gelukkig waren er heel wat goedwillende mensen op de uitvaart afgekomen die haar van hun innige deelneming wilden betuigen. Ook Jezus betuigt zijn deelneming, maar wel op een heel speciale manier: schrei maar niet, sprak hij tot de weduwe. Dit is echter niet bedoeld als goedkope troost, want even later zal Jezus de overleden jongeling aan zijn moeder teruggeven. Dat klinkt natuurlijk mooi, misschien wel te mooi om waar te kunnen zijn, maar uiteindelijk gaat het de evangelist daar niet om. Waar het hem om gaat is dat allen door ontzag (werden) bevangen en God verheerlijkten, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft genadig neergezien op zijn volk. De evangelist wil Jezus hiermee aanwijzen als de Heer over levenden en doden, ja meer nog als de verrijzenis en het leven. Het is (immers) Jezus zelf die op de laatste dag hen zal doen verrijzen die in Hem geloofd hebben en die zijn lichaam gegeten en zijn bloed gedronken hebben. Hij geeft hiervan nu reeds een teken en een onderpand door sommige doden het leven terug te geven (KKK 994). Toch is dat voor veel mensen te hoog gegrepen. Dat kan toch niet? Dat bestaat toch niet? Op geen enkel punt ontmoet het christelijk geloof meer tegenstand dan inzake de verrijzenis van het lichaam, hooguit aanvaardt men dat het leven van de mens na de dood in geestelijke zin wordt voortgezet (KKK 996). Maar: geloven wij dan alleen nog maar wat we zelf voor mogelijk houden, of mag God ook ons eens met zijn verrijzeniskracht verbaasd doen staan en ook wij eens kunnen beamen dat God genadig op zijn volk heeft neergezien? 2. PERSONALIA Op vrijdag 31 mei namen we vanuit onze kerk afscheid van Doortje Peeters-Szalaga ( ) die tot voor enkele jaren aan de Pastorijstraat 12 alhier woonde. Haar ouders kwamen uit Polen en woonden in het Duitse Ruhrgebied toen ze ter wereld kwam, om uiteindelijk via (Zuid- en Noord-)Frankrijk hier in Nederland terecht te komen, waar haar vader werk vond in de mijn en zich met zijn gezin hier in Nuth, in de Ziepe (Bavostraat) vestigde. In het kruidenierswinkeltje van Hellebroek leerde Doortje haar man Johnny kennen, die toen als bedrijfsleider bij de COOP werkte. Ze trouwden in 1949 en kregen twee dochters. Johnny begon uiteindelijk een eigen kruidenierswinkel in het Schaesbergerveld in Heerlen. Toen hij in 1972 als oud verzetsman en als ex-politiek-gevangene vervroegd met pensioen kon gaan, gingen ze extra genieten van de vrije tijd die hen nu ter beschikking stond. Zo gingen ze veel wandelen en toertjes maken, gezellig ergens een terrasje pikken of ergens uit eten. Johnny begon echter in 1983 met zijn hart te sukkelen en kwam na diverse zware operaties in 1993 te overlijden. Dat was een zwaar verlies voor haar en omdat ze na verloop van tijd dreigde te vereenzamen haalde haar oudste dochter haar bij zich in huis. Eind 2009 moest ze op afdeling Maretak van huize Op den Toren worden opgenomen, waar ze op zaterdag 25 mei - voorzien van het sacrament der zieken - kwam te overlijden. Na de uitvaartmis in onze kerk volgde de begrafenis op ons kerkhof. N 3. EINDELIJK IS HET ZO VER! Eindelijk is het dan zo ver: zondag 9 juni wordt in het kader van het 250-jarig bestaan van de Bavokerk de parochiedag gehouden. Zomer 2011 is een groep vrijwilligers bij elkaar gekomen om te onderzoeken of het haalbaar was om na 10 jaar weer een parochiedag te houden. Iedereen reageerde positief. Daarom is een groepje aan de uitwerking begonnen. Steeds weer werden er nieuwe mensen bij betrokken en nu, na anderhalf jaar plannen uitwerken, zijn we er klaar voor. Hopelijk zijn de weergoden er ook klaar voor. Deze parochiedag heeft als thema gekregen: KLEUR GEVEN AAN DE KERK. Letterlijk de kerk kleuren kunnen we bij een hoge opbrengst van deze dag. Figuurlijk (maar ook vaak letterlijk) geven o.a. onze vrijwilligers kleur aan onze kerk. Hierover hebt u kunnen lezen in de brochure die huis-aanhuis is bezorgd. Wat is er te doen op 9 juni? We beginnen met een feestelijke Eucharistieviering om uur, die we samen vieren met de Poolse gemeenschap. De mis wordt opgeluisterd door het Gem. Kerkkoor St. Bavo o.l.v. dirigent Maurice Wiche, aangevuld met vier solisten: Majorie Ginczinger, Rob Meijers, Ben Heijnen en Frans Kokkelmans. De organist is natuurlijk Ed Coenen. De communicanten en Poolse kinderen vervullen een rol in deze viering en zingen ook twee liederen. Na de mis is er een buitenprogramma met o.a. demonstraties/uitvoeringen van Nuther verenigingen. Ook in het kerkgebouw zijn er nog tal van activiteiten. Voor de jeugd is een uitgebreid programma opgesteld. En natuurlijk kunt u eten en drinken voor het goede doel. Het hele programma staat elders in deze uitgave van Nuth & Omstreken en kunt u ook lezen op onze parochiewebsite: We wensen u een gezellige, kleurige en inspirerende dag! Stuurgroep Bavo JAAR St. BAVOKERK (9) De oude kerk had aanvankelijk een stenen (gemetseld) gewelf, maar dat was vanwege bouwvalligheid in 1698 door een houten plafond met stucwerk vervangen. Dat alles vermocht niet te verhullen dat de kerk in een erbarmelijke staat verkeerde. Op verzoek van het Akense domkapittel bracht ene G. Horstmans op 14 september 1736 middels een rapport de mankementen van de (oude) kerke tot Nuijth in beeld: (1) ten eersten bevonden de mueren aen twee voeten dick ende negen duijmen uijt het loot is uijtwerts hangende; (2) heb ik bevonden deselve muijren op vier plaetsen doorborsten recht door de boogen gelijck te sien is op het gewulf van het afbehanck aen den rechten hant hetw. men in de kerck niet en kan sien om het gepleesters wil; (3) heb ick de balcken gevonden door de kerck gaende met houte schleutels so dick als eene arm en eenen balck gevonden naer den tooren vuijl (rot) met eenen lap op; (4) heb ick gevonden dat het kapwerck naer den tooren altemael vuijl en ten deele en stucken is en bijnaer niet eenen gansen keeper ofte planck daer op is; (5) heb ick gevonden de schleutelen ten deele daer het kapwerck op is rustende onderstepen met een planck en een stijp op de sleutel tot onder den keeper; (6) heb ick gevonden gerindel houtes naerderhandt in het kapwerck vastgenaegelt om bij mallekandere te houden, daerv. sijn sommige vervuijlt, sommige afgebroken uijt de naegels; (7) heb ick gevonden het wulfsel aen eenen kant op een plaets gebonden aen een sleutel vast met een seil en een stuck kiltens; (8) soo heb ick bevonden geenen boogstijl noch geenen boogbalck op de ganse kerck, nu alleen het dack op de keeperen staen rustende ende het voorseijde dack onmoegelijck langh meer soo kan staen om des willen die keperen wie boven gesaegt mehrderthels vuijl ende in stucken seinds, want daer en is geen wurm toen veirsboom in, niet meer als hier en daer een stuck handt so daer onder gesteken daer de keeperen en stucken sijn. De bevindingen logen er niet om, toch zou het nog ruim 25 jaar duren voordat er echt schot in de zaak kwam. Wordt vervolgd 5. WEET U DAT: - wij ons verheugen op de komende feestsmis en parochiedag op 9 juni? - deze in het teken staan van 250 jaar St. Bavokerk? - er het afgelopen jaar veel werk verzet is om het een en ander goed te laten verlopen? - ook op de dag zelf velen hun steentje aan de festiviteiten zullen bijdragen? - wij iedereen daarvoor zeer erkentelijk zijn? - hopelijk ook U ons die dag door Uw aanwezigheid en deelname wil steunen? - dit alleen al de nodige kleur aan kerk en parochie geeft? - wij desalniettemin hopen dat het enthousiasme niet tot deze dag beperkt zal blijven? - dat wij als kerk-mensen van Nuth ook in de toekomst kleur kennisgevingen Dankbetuiging Wij willen iedereen bijzonder dank zeggen voor dat berichtje, die kaart of dat gesprek rond het overlijden en uitvaart op 19 april j.l. van onze mam Mia Brouns-Paulssen Mam zou zeggen: Dat deit ne miensj good Speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwiliggers Cicero: lokatie Op den Toren, pastoor L Ortye, en kapelcommissie Hellebroek. Familie Brouns De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdagavond 8 juni a.s. om uur in de kerk van de H. Bavo te Nuth. Dankbetuiging Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij de begrafenis van onze lieve moeder Joke Keijzer-Keijdener Zij overleed op in de leeftijd van 87 jaar. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de verzorgenden team 2 van verzorgingshuis Panhuys te Hulsberg, alwaar mam haar laatste 5 jaar met heel veel plezier heeft mogen doorbrengen. Dit was haar vakantieoord. p/a Kleingenhoutersteeg XC Hulsberg Marleen Gijzen-Keijzer Christine Vleugels-Keijzer 24 uur per dag bereikbaar * verzorgen van begrafenissen en crematies * mogelijkheid tot thuisopbaring * eigen mortuarium met 4 rouwkamers * aula geschikt voor koffietafels, of kleine dienst * wij staan open voor uw persoonlijke wensen * dienstverlening voor alle verzekeringen U staat er niet alléén voor! Wilfred en Patricia van den Hout Kathagen HG Vaesrade/Nuth blijven bekennen? - op vrijdagavond 14 juni weer de jaarlijkse vormselviering wordt gehouden? - op dit moment een dertigtal kinderen uit onze parochie zich daarop voorbereiden? - dit jaar onze hulpbisschop Mgr. de Jong het vormsel zal komen toedienen? Spreuk van de week: De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst.

3 Als eerste wordt kerkhof in Hulsberg beklinkerd handgemaakte limburgse Zitmeubelen opheffings uitverkoop banken, fauteuils, woonaccessoires, eiken tafels en kasten van topmerken. alles tegen weggeefprijzen! wij gaan stoppen alles moet weg!!! super lage prijzen vaesrade 56 nuth t aangepaste openingstijden: do en vr uur en Za uur. N Bijna 7 ton voor betere paden op drie kerkhoven in gemeente Nuth Van onze verslaggever HULSBERG Zelf vindt bestuurlijk Nuth bijna zeven ton wel erg veel geld voor paden van klinkers op het kerkhof in Hulsberg en het asfalteren van de begraafplaatsen in Schimmert en Wijnandsrade. Het is dan ook aan de raad van Nuth of deze totale kosten opwegen tegen de hinder die blijkbaar menigeen ondervindt bij een bezoek aan vooral het kerkhof in Hulsberg. De panoramische ligging op een helling geeft ook wateroverlast en modder, waardoor bezitters van rollaters en scooters hun dierbare overledenen op het kerkhof niet of met de grootste moeite kunnen bereiken.,,het kerkhof zal altijd intensief onderhoud vergen. Klinkerverharding is dan ook de beste oplossing, adviseert het college, dat de hoogste prioriteit geeft aan Hulsberg. Over de klachten is het college glashelder:,,in 2011 zijn er acht Chateau Gilbert op z n best: Het gratis Wijnfeest! Op 23 juni verandert Kasteel Wijnandsrade in het paradijs op aarde. Vanaf uur kunt u genieten van ons Wijnfeest. Met medewerking van alle grote wijnboeren uit Limburg, de Bloaskapel en de Franse accordeonist. Tot uur kunt u proeven van alle lekkere dingen die Limburg te bieden heeft. Als u er echt geen genoeg van kunt krijgen, kunt vanaf uur ook nog deelnemen aan het grote Wijnboerendiner op ons terras. Daarvoor moet u dan wel tijdig reserveren en 75,- p.p. (all-in!) meebrengen. Van Melick, De Confrérie en Chateau Gilbert leggen u dan helemaal in de watten. Dus grijp de telefoon en reserveer snel!!! Reguliere Openingstijden: Woensdag t/m zondag Vanaf uur Diner Iedere Vrijdag Vanaf uur Als het echt speciaal moet zijn... Chateau Gilbert Opfergeltstraat 2c 6363 BW Wijnandsrade klachten of meldingen over overlast doorgegeven. En vorig jaar twaalf. Het college volgt de wens van de raad om alle begraafplaatsen onder de loep en op de schop te nemen. De totale kosten zijn te verdelen over Hulsberg (bijna 4 ton), Wijnandsrade (iets meer dan 1 ton) en Schimmert ( euro). Het kerkhof in Vaesrade is niet meegeteld, want dat is een kerkelijk en geen gemeentelijke begraafplaats. SV Hulsberg houdt Kirmes Moandig draaiend HULSBERG Voor de tweede keer houdt SV Hulsberg op maandag 10 juni een Kirmes Moandig op het Europaplein. SV Hulsberg wil daarmee de kermis weer draaiend krijgen. Initiatiefnemer was de vorig jaar overleden Math Huijts. Vandaar dat de kermis Math Huijts Kirmes Moandig heet. Vanaf 16:00 uur zullen Wir sind Spitze unplugged en Big Benny het Europaplein op de kop zetten. DJ Chris D. zal tussendoor zorgen voor de traditionele kermisklanken. Foto Frans Rade Stationstraat Nuth Alle fotowerk - Fotoafdrukken - Digitale albums - Pasfoto s - VVV informatie en bonnen - Alle batterijen - Stomerijservice Bavostraat doet mee aan Nationale Buitenspeeldag NUTH Tijdens de Nationale Buitenspeeldag op 12 juni wordt de Bavostraat in Nuth omgetoverd tot een speelparadijs voor kinderen van alle leeftijden. Er vinden verschillende activiteiten plaats, zoals Oud Hollandse spelletjes, een rommelmarkt en natuurlijk veel muziek en dans. Vanaf uur wordt de Bavostraat afgezet. De speeldag duurt van tot uur. Overigens is het Buitenspeeldag-team op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie en aanmelden als vrijwilliger: Lochtman: of Bemelmans: Spelt Honing brood, Spelt bonk en Spelt wit E-nummer & lactose vrij! aanbiedingen week 23 Spelt wit en Volkoren... e 2,49 Spelt bonk e 1,99 Pakje Speltkoren e 1,59 Roomcroissant met aardbei... e 1,69 Belgische appelvlaai e 9,29 Advobeitje e 13,49 Heerlen - Kerkrade - Voerendaal - Nuth - Gulpen - Brunssum - Landgraaf - Hoensbroek - Eygelshoven - Treebeek de hele maand juni Familie-bak kibbeling ca. 500 gram Geldig op de donderdagmorgen-markt in Schimmert en op de vrijdagmiddag-markt in Nuth Aktie geldig de hele maand juni incl. saus 7. 50! Wie doet er mee? Mooi Nuth Mooi! In het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen zijn wij bezig met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Dit programma is er niet alleen om alle inwoners ervan te overtuigen dat een stem op de Partij van de Arbeid een juiste is, het is ook de leidraad voor onze nieuwe raadsfractie. Met het verkiezingsprogramma in de hand moeten zij raadsvoorstellen toetsen of zelf opstellen. Wij geloven in een breed gedragen programma, een programma van en voor onze inwoners. Heb jij een plan, een goed idee of heb je een oplossing voor een probleem op lokaal niveau? Ga direct naar onze website en deel jouw idee met ons of breng je stem uit op een van de ideeën! Op de jaarmarkt in Nierhoven zullen wij de beste 5 ideeën bekend maken en uiteraard maken deze ideeën deel uit van ons verkiezingsprogramma. Wie doet er mee? Mooi Nuth Mooi! onze nieuwe website : ons twitteraccount onze facebookpagina : facebook.com/groups/pvdanuth 3

4 4 sport N Vaesrade ook volgend seizoen in tweede klasse Van onze sportredactie Mikle Maas en Jerry Lee de Groot zorgden voor de Vaesrade goals. De tegentreffer van Leonidas kwam pas in de 90e minuut. Vaesrade is ook volgend seizoen tweede klasser. De ploeg die door velen al afgeschreven leek, speelde als herboren in de nacompetitie. Nadat in de eerste ronde derde klasser Kerkrade West twee keer geklopt werd, moest ook een andere derdeklasser Leonidas uit Wolder eraan geloven. Na de 2-0 thuisoverwinning werd het in Wolder 1-2 voor de geel blauwen. Doelman Max Elze stopte bij een 0-1 stand een strafschop en was met die redding heel belangrijk. Onze trainer en ik zijn er altijd in blijven geloven, vertelde Karel Pijls, de elftalleider van Vaesrade. De ploeg had met ontzettend veel blessures te kampen en miste heel vaak spelers door schorsingen. En als je geen derde klasser aankan, heb je eigenlijk niets te zoeken in de tweede klasse. Volgend jaar komen we prachtige ploegen tegen. GSV, Caesar en de Ster zijn nieuw. Leuk toch, vertelde Pijls. Jeugdspelers van HCN mikken op plek in Limburgse teams Gerrit Olijve vond Leonidas een goede ploeg. Maar zij zijn te lief. In de nacompetitie gelden andere wetten en die hebben wij gehanteerd. Tijd voor een feestje zou ik zeggen. Wij gaan dit behoud na een heel moeilijk seizoen misschien nog wel uitbundiger vieren dan een titel. En feestvieren kunnen ze in Voasje. De ploeg heeft het dubbel en dwars verdiend. Na de confrontaties met de eerder gemelde ploegen is er natuurlijk ook weer de derby tegen Minor dat niet in de eerste klasse is gekomen. Child-Learn marathon in Schimmert SCHIMMERT - Voor de vierde keer wordt op zondag 16 juni in Schimmert de Child-Learn marathon gehouden. Ook is er een halve marathon en een Kids Run. Nieuw zijn de afstanden van 7 en 14 kilometer. Tijdens de Kids Run is er een online verbinding met de schoolkinderen in India voor wie de opbrengst van de marathon ook bedoeld is. Inschrijven gaat via of bellen met C. Okkersen: Vaesrade Dames 1 kampioen VAESRADE Door de dames van OVCS met 3-0 te verslaan, is het eerste damesteam van RKVV Vaesrade kampioen geworden. Zaterdag 15 juni krijgen de kampioenen een receptie aangeboden door het bestuur van VV Vaesrade. Aanvang tot uur. Miniteam LTC Nuth kampioen NUTH Het miniteam van LTC Nuth is kampioen. Het uit Jill Claessen, Noa Bertrand en Niels de Boer geformeerde team wist in de afgelopen zeven weken de meeste tenniswedstrijden te winnen. Goed voor de kampioenstitel en een glaasje kinderchampagne om erop te toosten. Hockeymeiden Nuth kampioen Een deel van de Nuthse jeugdafvaardiging die probeert door te dringen tot het Limburgs team. V.l.n.r.: Wout Ploumen, Gijs Ploumen, Daan Hautvast, Thijs Gerards, keepster Juliënne Mertens, Puck Bartholomee, Eline Sieben, Lonneke Boelkens en (liggend) keeper jean-luc van der Schaft NUTH - Ook dit jaar neemt een grote jeugddelegatie van Hockeyclub Nuth deel aan de selectietrainingen voor het Limburgs meisjes C- (11-12 jaar), B-team (13-14 jaar) of jongens C- of B-team. De selectietrainingen in Maastricht vinden plaats op maandagavond 10 juni voor de C-jeugd en dinsdagavond 11 juni voor de B-jeugd. Voor HCN strijden Gijs Ploumen (11), Dan Hautvast (12) en keeper Jean-Luc van der Schaft (12) om in het Limburgs jongens C-team te komen. Voor een plek in het meisjes C-team strijden Puck Bartholomee (11) en keepster Juliënne Mertens (12). Een dag later (11 juni) streven Wout Ploumen (14), Thijs Gerards (14) en keeper Stijn Diependaal (13) naar deelname in het Limburgs jongens B-team. Voor het meisjes B-team knokken Eline Sieben (12), Lonneke Boelkens (12) en keepster Merel van Straten (14). De selectie voor het Limburgse team is de eerste stap op weg naar de selectie voor de Oranje jeugdteams. Minor E1 ongeslagen kampioen NUTH - Het team van Minor E1 werd onlangs ongeslagen kampioen. Op de foto achterste rij v.l.n.r.: Remy, Alex, Najib, Roel, Fleur, Kim, Amber. Voorste rij v.l.n.r.: Colin, Jason, Femke, Niels en Bo. Duivenuitslagen PDV de Hoop Nuth Uitslag Lorris 01-06: Th. Grootjans 1, 2, 4, 16, 26, 35, 45, 48; M. Wouters 3, 11, 13, 22, 28, 32, 36; M. Zelis 5, 20, 30; L. Palmen & Zn 6, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 38, 50; L. Stevelmans 7, 10; N. Deelen 8, 12, 21, 34, 40, 43, 44; F. Woudstra 25, 27, 46; W. Weijermans 29, 49; J. Moonen 33, 37, 39, 42; J. Cobben 41,47. PDV de Eendracht Hulsberg Uitslag Lorris 01-06: Pierre Voncken 1, 5, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 26; Zef en Math Loyens 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 25, 28; Math van Spanje 11; L. Smeets 12, 13, 14, 15, 29; Henny Dekker 27. Van onze sportredactie Handbalvereniging Minor vierde afgelopen weekeinde de seizoenssluiting. Vrijdagavond speelden zowel dames 1 als 2 tegen de buren Wijnandia. Eenmaal was er winst voor Wijnandia en een keer won Minor. Daarna was het de beurt aan de heren senioren. Zij namen het op tegen de oude glorie die het recreantenteam vormen. De oudjes met het slangenmens Frank Visser in de gelederen lieten fraaie handbalstaaltjes zien. Jos Knolmüller en Henk Meurders verdedigden een helft het doel. Mark NUTH - Het meisjes D1-team (11-12 jaar) van Hockeyclub Nuth (HCN) is kampioen geworden in de derde klasse. Zaterdag werd Kerkrade met 6-0 kansloos naar huis gestuurd. De hockeymeiden scoorden afgelopen lenteseizoen gemiddeld vier doelpunten per wedstrijd en kregen er gemiddeld een tegen. Ze verloren slechts een wedstrijd. Op de foto de uitgelaten meiden van HCN en coach Joep Velraeds na het behalen van het kampioenschap. Minor handballers vierden einde van het seizoen Oude glorie laat nog fraaie handbalstaaltjes zien Schhwartz liet nog een paar prachtige acties zien, die doeltreffend afgesloten werden. Loek van de Mortel en Jos Linssen zorgden voor de opbouw terwijl Paul Vanderwal op de rechterhoek speelde. Sven Kikken en Rick Steins deden ook bij de recreanten mee en dat was merkbaar. Paul Weijermans was de coach op de bank terwijl Heinz Notermans langs de kant de rol van mental coach vervulde. De recreanten hadden pech dat sterspeler Ummels in de warming up een hamstring blessure opliep. Hij speeldé maar een minuut. De fluit werd gehanteerd door oud international Jenny Grenda, die vlak daarvoor nog het doel bij de vrouwen verdedigd had. De 66 jarige deed dit prima. De tafel werd bemand door zus Dienie. Er werd 3x 20 minuten gespeeld. De eindstand was in het voordeel van de Minor mannen. Na afloop werd er bij Gitek natuurlijk nagepraat over de heldendaad die vlak daarvoor verricht was. Ook kwamen uiteraard na het gele vocht de nodige anekdotes van vroeger bovendrijven. Een leuke afsluiting van het jaar. De jeugd sloot het seizoen zondag af met een wandeltocht, waarbij onderweg een aantal opdrachten uitgevoerd moesten worden. Dat evenement werd afgesloten met een goed gevulde barbecue. Minor dat enige kampioenen had dit seizoen kon terugkijken op een goed jaar en deed dat ook.

5 N & O 5 Nu 3 maanden korting op Glasvezel Alles-in-één Standaard /mnd* Overal in en om het huis tv-kijken op je laptop, tablet en smartphone Met één druk op de knop een programma even op pauze zetten Supersnel internetten met 100 Mbit/s Heb je al mobiel van KPN? Maak je KPN Compleet. En krijg het Pluspakket gratis! AD kpn winkel kpn.com/glasvezelactie * De eerste 3 maanden betaal je 45,- /mnd voor Glasvezel Alles-in-één Standaard met Interactieve HD TV, Supersnel internet en Bellen. Daarna betaal je 68,- / mnd. Je ontvangt het Pluspakket gratis zolang je Compleet bent. Reconstructie duurt zeker tot februari Aanpak wateroverlast leidt tot verkeersoverlast Grijzegrubben GRIJZEGRUBBEN - Zeker tot februari volgend jaar zal Grijzegrubben verkeersoverlast lijden door reconstructiewerkzaamheden in Grijzegrubben. Doel is de steeds terugkerende wateroverlast op te heffen. Om dit voor elkaar te krijgen wordt een regenwaterbuffer langs de Maastrichterweg ter hoogte van de Dreckweg aangelegd en een regenwaterbuffer nabij de Hoekweg. Om al dit water vervolgens af te kunnen voeren, is het nodig een aparte regenwaterleiding door Grijzegrubben aan te leggen, zodat het regenwater uiteindelijk de Platsbeek in kan stromen. Daarvoor moet de hele weg in Grijzegrubben worden opgebroken om daarna opnieuw in te richten. Na ongeveer tien maanden uitvoering zal Grijzegrubben dan ook weer een aantrekkelijke straat zijn. En G. Wijnands Bouwmaterialen b.v. Uw bouwpartner! OPENINGSTIJDEN Ma. t/m Vr u. en van u. Zaterdag u. SHOWTUIN/SHOWROOM BUSINESSPARK STEIN 145 ELSLOO TEL ALLÉÉN DIT WEEKEND 15% KORTING * OP TEGELS EN BESTRATING * MUV LOPENDE ACTIES tegels natuursteen bestratingen systeemvloeren bouwmaterialen houden de bewoners het eindelijk droog. De aanpak van het waterprobleem houdt wel in dat de direct aanliggende straten moeilijk of via een omweg bereikbaar zijn. De gemeente Nuth adviseert verkeer dat geen directe bestemming in Grijzegrubben heeft, niet via Grijzegrubben of Terstraten te rijden. Bij alle invalswegen naar Grijzegrubben komen waarschuwingsborden met een adviesroute. Vind ik leuk Duurzaamheid is HOT?! Over wonen, rijden, leven, eten, werken. Wat? Alles wat je wil weten over duurzaamheid in zijn vele verschijningsvormen. Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten wat hij zoal (in eigen buurt en eigen huis) aan duurzaamheid kan doen. Wanneer? Dinsdagavond 11 juni van tot uur, open om uur. Waar? Brommelen 23 - Wijnandsrade Hoe? Een deskundige op dit gebied, Jacques Kimman, lector aan Hogeschool Zuyd, vertelt kort over de vele vormen van duurzaamheid. Daarna is er discussie over wat haalbare alternatieven zijn voor je eigen omgeving. Door? GroenLinks Nuth Aanmelden? Kan, op of Dan weten we hoeveel stoelen en vlaaien we klaar moeten zetten, maar hoeft niet. Volg ons ook op facebook Groen Links Nuth. Lid worden kan via Uw totaalinstallateur voor gas, water, cv, airco, badkamers, sanitair, (design)radiatoren e.d. Bezoek op afspraak onze showroom in Vaesrade! Tel GSM

6 OUTDOOr ZONDAG 7 JULI 2013 BIJ AAN DE MEULE TE BEEK UUr TOT UUr. MET OPTREDENS VAN: MILK INc. 2 BrOThErs ON ThE 4Th floor, DJ PAUL ELsTAK, ZANGEr rinus ( MET scooter ), DIETEr KOBLENZ, 90 s forever PrOMO TOUr, DJ rico vrijhoeven, DJ henri KIcKEN

7 N Ik ben voorstander van dialoog met de burgers Leon Rijkx nieuwe kopman van CDA Van onze redactie NUTH Leon Rijkx uit Wijnandsrade is de nieuwe lijsttrekker van het CDA in Nuth. Daarmee volgt hij de huidige wethouder Van den Berg op die volgend jaar een punt zet achter zijn politieke loopbaan. Aan de nieuwe kopman van het CDA legde onze redactie de volgende vragen voor. Waarom wilt u de kar voor het CDA gaan trekken? In tijden dat velen kritiek hebben op en hun onvrede uitspreken over het politieke gebeuren vragen partijen naar gedreven mensen, die met hart en ziel de belangen van de politieke partij waarin zij zich herkennen, willen uitdragen. En dan samen met alle mensen die deze groepering ook een warm hart toedragen. In deze gedachten wil ik graag invulling geven aan het leiderschap voor het CDA, zodat wij ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 niet alleen mogen rekenen op onze trouwe aanhang, maar dat ons gedegen verkiezingsprogramma met name ook nieuwe en jonge kiezers zal aanspreken. Ik ben voorstander van de dialoog met de burgers, zodat hun persoonlijke politieke betrokkenheid zal toenemen. Politiek voor en door onze inwoners. Wat blijft het kernthema van het CDA onder uw leiding? Samen bouwen aan een financieel gezonde en veilige gemeente, waar het voor iedereen fijn is om te wonen. Betaalbare goede zorg. Leefbaarheid in alle kernen, ook voor de lange termijn. Waar nodig samenwerking op alle terreinen, zowel binnen als buiten de gemeente. Welke speerpunten koestert u bovenal? In gezamenlijkheid dicht bij onze kernen doen wat onze inwoners willen, na afweging van het gemeentelijke belang. Rechtvaardigheid, solidariteit, verantwoording nemen en geven, daar waar nodig, zorg voor de natuur en cultuur. Waakzaamheid over onze voorzieningen. Maar bovenal: de mens centraal stellen. Leon Rijkx, de nieuwe lijsttrekker van het CDA in Nuth. Sinds wanneer bent u politiek actief in Nuth? Zeer actief vier jaar bij het CDA in onze gemeente, maar reeds vele jaren politiek betrokken op de achtergrond. Raadhuisstraat Hulsberg. Tel occasions: Peugeot vanaf e 4.950,- Citroen C1... vanaf e 5.000,- Toyota Aygo... vanaf e 4.500,- Altijd meerdere gebruikte Peugeot Citroën C1 - Toyota Aygo in voorraad REMMENSERVICE ONZE SPECIALITEIT Nieuwe remmen nodig? Bel ons voor Uw prijs! AIRCO REINIGEN? Bezoek onze website en lees meer over het reinigen van uw airco. Zeven horecabedrijven in Nuth beboet door gebrekkig hygiëne NUTH Maar liefst zeven horecabedrijven in de gemeente Nuth zijn vorig jaar beboet en/ of gewaarschuwd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (VVWA) wegens het niet nakomen van hygiëneregels. 7 In totaal zijn er zeventien horecalocaties onder de loep genomen. De boete of berisping slaat op het te lang bewaren van voedsel, de kans op ongedierte en vieze opslagruimtes. Om welke bedrijven het gaat, maakt de VVWA niet bekend. 50% KORTING op 1 product van de bloemenen plantenafdeling Dat verdient een bloemetje! Jumbo doet er alles aan om uw ideale supermarkt te zijn. Zo vinden wij dat u gegarandeerd zeven dagen lang moet kunnen genieten van een bos bloemen. Daarom hebben wij de unieke vaasgarantie. Staan de bloemen minder dan een week, dan krijgt u van ons gratis een nieuw vergelijkbaar boeket. Ervaar het zelf! Waardebon voor 50% korting op 1 product van de bloemen- en plantenafdeling! Waardebon inwisselbaar bij onderstaande Jumbo van woensdag 5 juni t/m dinsdag 11 juni Maximaal één waardebon per transactie/klant. Korting geldt voor 1 product van de bloemen- en plantenafdeling. Nuth: Markt

8 INFObulletin NO 11-5 juni 2013 NO 11-5 juni 2013 Bouwfonds neemt klanten mee bij ontwikkelproces Schimmert Installatie burgemeester Désirée Schmalschläger Donderdag 27 juni vindt de officiële installatie plaats van burgemeester Désirée Schmalschläger. De bijzondere raadsvergadering vindt plaats om in de Raadzaal van het gemeentehuis. Vanaf uur bent u allen van harte uitgenodigd burgemeester Désirée Schmalschläger en haar echtgenoot te feliciteren in het Trefcentrum in Nuth. SLUITING PUBLIEKSBALIES GEMEENTEHUIS HET GEMEENTEHUIS IS OP DONDERDAG 27 JUNI GESLOTEN VAN TOT Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE DECORATIEGELEGENHEID 2014 Op 26 april jl. is aan 8 inwoners uit de gemeente Nuth een Koninklijke Onderscheiding (KO) uitgereikt. Zij ontvingen deze onderscheiding voor hun jarenlange vrijwillige inzet binnen onze gemeenschap. Ook voor de algemene decoratiegelegenheid 2014 is de gemeente weer op zoek naar mensen die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor verenigingen, instellingen of anderszins en die het verdienen in het zonnetje te worden gezet. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, aarzel dan niet en neem contact op met Rinie Beckers-Souren via het algemene nummer Zij kan u meer vertellen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding en hoe een voordracht moet worden ingediend. U kunt hier uiteraard ook terecht voor een aanvraagformulier. De aanvragen moeten digitaal worden ingediend. Het overzichtje kunt u gebruiken om te bepalen wanneer iemand in aanmerking kan komen voor een onderscheiding. U kunt tot uiterlijk 3 juli 2013 een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding bij de gemeente indienen. RUIM 25 BELANGSTELLENDEN AANWEZIG OP INFORMATIEBIJEENKOMST Op dinsdag 29 mei organiseerde Bouwfonds Ontwikkeling een informatiebijeenkomst over de toekomstige nieuwbouwwoningen in het centrumplan in Schimmert. Tijdens deze avond, gehouden in zaal t Weverke, werden de eerste ideeën voor woningen en plattegronden met de belangstellenden gedeeld. Bouwfonds Ontwikkeling had via een woonwensen onderzoek op voorhand de wensen van potentiele kopers geïnventariseerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in een aantal voorbeeldwoningen en plattegronden die tijdens de avond zijn gepresenteerd. Vervolgens stond de mening van de belangstellenden centraal. Spreekt het ontwerp u aan, welke indeling heeft uw voorkeur, een aantal voorbeelden van de gestelde vragen. Als vervolg op deze avond gaat Bouwfonds met de belangstellenden rond de tafel om de woningen in het plan naar de wens van de klant verder te ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog bij Bouwfonds Ontwikkeling melden (www. bouwfonds.nl). Mijn zoon zoekt een starterswoning. Bij een eerder project, een tijdje geleden, was hij te laat. We zijn blij dat er nu weer leuke nieuwbouwwoningen in verkoop komen. En zo divers! Voor ieder wat wils aldus een enthousiaste bezoekster. Over Centrumplan Schimmert Bouwfonds Ontwikkeling gaat samen met de gemeente Nuth circa 15 nieuwbouwwoningen in het centrumplan in Schimmert ontwikkelen. Afhankelijk van de behoefte vanuit de markt worden de woningen in verkoop gebracht. De woningen liggen in het verlengde van de straat Pachtdael. Alle voorzieningen zoals winkels, een basisschool, speeltuin en café zijn op loopafstand. Over Bouwfonds Ontwikkeling Bouwfonds Ontwikkeling is een ontwikkelaar van integrale woongebieden en kleinschalige multifunctionele projecten. Het bedrijf is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, de vastgoedonderneming van Rabobank. In Nederland is Bouwfonds al jarenlang marktleider op binnenstedelijke en uitleglocaties en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Sinds 1946 heeft Bouwfonds meer dan woningen gerealiseerd. Onder de naam Bouwfonds Property Development is 1993 ook internationaal een sterke positie opgebouwd, met een plaats in de top-3 van woningontwikkelaars in Duitsland en in de top-10 in Frankrijk. Het is zover! In juni wordt uw eerste BEST-tas opgehaald! Openbare vergadering KOMPAS Het Algemeen Bestuur van Kompas, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Nuth, komt op maandag 24 juni 2013 in openbare vergadering bijeen om uur in het gemeentehuis te Nuth. Agenda en stukken liggen 6 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij bovengenoemde gemeenten. Kijk op uw Rd4-afvalwijzer voor de juiste inzameldatum.

9 INFObulletin NO 11-5 juni 2013 Verkeersoverlast Grijzegrubben RECONSTRUCTIE GRIJZEGRUBBEN Na een lange voorbereidingsperiode zijn 20 mei de werkzaamheden in het kader van de reconstructie in Grijzegrubben van start gegaan. Deze werkzaamheden hebben als doel de steeds terugkerende wateroverlast op te heffen. Om dit voor elkaar te krijgen wordt een regenwaterbuffer langs de Maastrichterweg ter hoogte van de Dreckweg aangelegd, en een regenwaterbuffer nabij de Hoekweg. Colofon Dit infobulletin is een uitgave van de gemeente Nuth. De inhoud wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, het is echter altijd mogelijk dat er een foutje insluipt. De artikelen hebben veelal een informatief karakter. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Gemeente Nuth Telefonisch contact het algemene telefoonnummer van het gemeentehuis is Bereikbaar: van maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Op vrijdagen van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot tot 16:00 uur. Om al dit water vervolgens af te kunnen voeren is het nodig een aparte regenwaterleiding door Grijzegrubben aan te leggen, zodat het regenwater uiteindelijk de Platsbeek in kan stromen. Hiervoor is het nodig de hele weg in Grijzegrubben op te breken, waarbij we tevens het vuilwaterriool wordt vervangen, en de weg opnieuw gaan inrichten. Na ongeveer 10 maanden uitvoering zal Grijzegrubben dan ook een aantrekkelijke straat zijn geworden, en zullen de bewoners verlost zijn van de steeds terugkerende wateroverlast.. Ernstige verkeershinder Tot en met februari 2014 zal Grijzegrubben en de direct aanliggende straten moeilijk, of via een omweg bereikbaar zijn. De Gemeente Nuth adviseert verkeer dat geen directe bestemming in Grijzegrubben heeft niet via Grijzegrubben of Terstraten te rijden. Dit levert u alleen maar vertraging en ergernis op. Bij alle invalswegen naar Grijzegrubben staan dan ook voorwaarschuwingsborden met een adviesroute. De inwoners van Grijzegrubben en aanliggende straten worden via bewonersbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en de wegafsluitingen in directe omgeving. Meer informatie gewenst? Voor meer informatie kunt U bellen naar de Gemeente Nuth via ons (nieuwe) telefoonnr of via ons meldingenformulier. Bezoekadres: Deweverplein 1, 6361 AA Nuth Correspondentieadres: Postbus 22000, 6360 AA Nuth Website: Klantcontactcentrum bij het klantcontactcentrum van de gemeente Nuth kunt u terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. Dit kan persoonlijk, telefonisch, digitaal en schriftelijk. Openingstijden balies U kunt zonder afspraak terecht van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. Op donderdag zijn de balies ook open tussen 14:00 en 19:00. Na 17:00 uur kunt u echter niet meer terecht voor het verrichten van zaken ten behoeve van de burgerlijke stand (zoals aangifte geboorte, overlijden, huwelijk/afgifte akten van geboorte, overlijden of huwelijk), naturalisatie, vestigingen uit het buitenland en zaken omtrent Wonen en Bouwen. Voor het aanvragen of afhalen van de reisdocumenten en rijbewijzen, afschriften of uittreksels, verhuizingen of een verklaring omtrent gedrag kunt u op donderdagavond wel tot 19:00 uur terecht. Afspraak maken Wij werken ook op afspraak, op maandag tot en met woensdag en op vrijdag tussen 13:30 en 16:00 uur. Deze afspraak kunt u online maken via of telefonisch via Bekendmakingen VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (WEEK 21/22) zaaknummer adres project verzenddatum W Langstraat 14 in Schimmert het bouwen van een woning met garage en aanleggen inrit W Trichterstraat 32 in Schimmert het uitbreiden van een woonhuis De verleende vergunning ligt ter inzage bij het cluster Wonen & Bouwen, van maandag tot en met vrijdag van uur en donderdagmiddag van uur. Met eventuele vragen kan men zich tijdens kantooruren te allen tijde wenden tot het loket van het klantcontactcentrum (KCC). Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar voor uw vragen onder nummer U kunt binnen 6 weken na datum verzending vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Nuth, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. VERLENGEN PROCEDURE TERMIJN WABO AANVRAAG GELEGEN TUSSEN SWIER 35 EN 39 TE WIJNANDSRADE Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders van Nuth maken bekend dat zij besloten hebben om: - de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken, waarmee de uiterlijke datum voor het besluit 24 juli 2013 zal zijn, ten behoeve van een omgevingsvergunning (W ) voor het bouwen van een woonhuis, gelegen tussen Swier 35 en 39. Bezwaarmogelijkheden/Voorlopige voorziening Belanghebbenden, waaronder de aanvrager, kunnen tegen het voorliggende en/of bijgaand besluit bezwaar aantekenen. De bezwaar ter mijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze wordt bekendgemaakt, de bezwaartermijn bedraagt zes weken. Online producten bestellen voor het aanvragen van een aantal producten hoeft u zelfs niet meer naar het gemeentehuis te komen. Via onze digitale balie op kunt u 24 uur per dag online een antwoord vinden op uw vraag of online producten bestellen. Sociale zaken (Kompas) T Telefonisch spreekuur: iedere werkdag tussen 9:00 en 10:00 uur. Inloop spreekuur: iedere woensdag van 10:00 tot 11:00 uur. Zorgloket T adres: Pastorijstraat 31, Nuth openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8:30 tot 12:30 uur. Wijkpost politie T Het aanlooppunt van de politie op het gemeentehuis is bemand op maandag tussen en uur en op donderdag van tot uur. Overige informatie en telefoonnummers vindt u op of in de gemeentegids. Vormgeving en opmaak: DI-GITTA-AL

10 Altijd op de hoogte van het laatste nieuws... Bezoek onze nieuwe site en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw buurt.

11 N 11 Désirée Schmalschläger binnenkort aan de slag als burgemeester Nuth Désirée Schmalschläger: de nieuwe burgemeester van de gemeente Nuth. Nuth - Désirée Schmalschläger wordt donderdag 27 juni om uur in een buitengewone raadsvergadering geinstalleerd tot burgemeester van de gemeente Nuth. De 47-jarige, die lid is van Groen- Links, is geboren in Heerlen en studeerde rechten in Utrecht. Tot voor kort was ze wethouder van de gemeente Heiloo. Schmalschläger is de opvolger van Hubert Vos, die eind november vertrok naar het Brabantse Asten. Desirée Schmalschläger is de enige GroenLinks-burgemeester in Limburg. Ingezonden Gemeentegids ook als app beschikbaar Van onze redaktie NUTH - De nieuwe gemeentegids van Nuth, die deze maand bij alle huishoudens in de bus valt, is ook beschikbaar als gratis app voor smartphones. Naast de app is er ook een digitale versie van de gids beschikbaar. Op de website van de gemeente komt een link naar een aparte pagina waarop de gemeentegids (digi-gids) staat. De gids wordt dit jaar uitgevoerd in de vorm van een kalender. Naast de vertrouwde gemeentelijke informatie is ook een lijst van alle evenementen en de data van de afvalinzamelingen opgenomen. Kastenspeciaalzaak Hét adres voor: Schuifdeurkasten Inloopkasten Hoekkasten, enz. Overtref jezelf Hubo Roijen Nuinhofstraat BA NUTH Tel: Soul- en discoparty in Nuth NUTH - De Faute Nuther Sool & Disko Party beleeft zaterdag 15 juni zijn première in het Trefcentrum in Nuth. De deuren zijn voor dat festijn vanaf uur open. Dj Wilfried & Dj Soulfreak laten dan in twee area s goede en foute soul-, disco-, funk- en dance classics uit lang vervlogen tijden herleven. Bovendien maakt de meest origineel verklede bezoeker kans op 2 vrijkaarten ter waarde van 16 euro voor The Ultimate Soulxperience op 31 augustus in kasteel Hoensbroek. Kaarten in de voorverkoop kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Kantoorvakhandel Claessens aan de Stationstraat en bij het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. Aan de avondkassa kosten tickets 10 euro. Rechtgezet SCHIMMERT - Niet Paul Bruls maar Paul Lemmens is dirigent van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Remigius, zoals abusievelijk is vermeld. Overigens brengt het koor een cd vol kerkmuziek uit, die te bestellen is via VVD bezorgd over uitblijven subsidie aan sportverenigingen (1) Bij het lezen van het artikel VVD bezorgd over uitblijven subsidie aan sportverenigingen in de vorige editie van N&O bekruipt mij een gevoel van ongeloof. Ik heb het gevoel dat de fractievoorzitter van de VVD zich als de woordvoerder van de sportverenigingen van Nuth opwerpt en de weg helemaal kwijt is. De VVD fractievoorzitter zou het chantage vinden. Hij maakt zich verder in het artikel ook nog zorgen als het college de subsidie niet uitbetaald aan de verenigingen als de huur niet betaald is voor de sportaccommodaties die de verenigingen van de gemeente huurt. Dit is de omgekeerde wereld. Ik hoop dat de sportverenigingen publiekelijk afstand nemen van deze inmengging van de VVD fractie. Uit de overeenkomst met de gemeente ontstaan verbintenissen voor de sportverenigingen waaruit verplichtingen ontstaan, onder andere om de huurpenningen op tijd en zoals afgesproken te betalen. Onafhankelijk van andere afspraken. BASTA. Niet tijdig voldoen aan deze verplichting betekend in gebreke zijn en gaat gepaard met aanmaningen en verhoging met incassokosten. En uiteindelijk opzeggen van de overeenkomst. Ja, het niet uitkeren van de subsidie is een drukmiddel en dat gebeurt ook met de burger als hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Immers als de burger, als voorbeeld, de huur van zijn woning niet betaald of de gemeentelijke belasting niet op tijd betaalt dan ligt er na een maand een aanmaning met represailles zoals incassokosten op de deurmat. Er wordt dan geen relatie gelegd met ontvangen huurtoeslagen. Het past dan ook niet dat hier de VVD zorgen om iets heeft en een standpunt inneemt dat het rechtsgevoel en rechtvaardigheidsgevoel van burgers op de proef stelt. Waarom zouden de sportverenigingen bij niet nakomen van afspraken ontzien worden en de burger niet. Ik zou de VVD fractie willen aanraden zich uitsluitend te concentreren op de zorgen van alle burgers in deze crisis tijd en hier oplossingen aan te dragen bijvoorbeeld inzet om meer respijt te bedingen als de burger zijn huur of gemeentelijke belasting niet op tijd kan betalen. Ik hoop dat het college hier standvastig blijft want dit kan absoluut niet. P.G.M Kaul Wijnandsrade Wilt u met uw mening op deze plaats staan? Schrijf dan een brief met maximaal 250 woorden naar Brieven van lezers mogen niet kwetsend zijn voor personen of bevolkingsgroepen. Brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoon. Zonder naamsvermelding worden geen brieven van lezers geplaatst. Enkel de naam en woonplaats worden gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening van de redactie, maar van de inzender weer.

12 12 ADECO ROLLUIKEN KUNSTSTOFKOZIJNEN ZONWERING HEROAL VEKA ADECO Past. Greymansstraat BM Schinveld Na tien jaar weer parochiedag in Nuth rond en in St. Bavokerk NUTH - Na tien jaar houdt het kerkbestuur en de organisatie rond de viering van het 250-jarig bestaan van de Sint Bavokerk in Nuth op zondag 9 juni weer een parochiedag. Na een feestelijke eucharistieviering vinden er in en rondom de kerk tal van activiteiten plaats. In de kerk wordt samen met de Poolse gemeenschap, het gemengd koor St. Bavo, solisten en de communiekantjes de H. Mis opgeluisterd. Vanaf tot uur is er een foto-expositie van 40 jaar processie, samengesteld door Math van Sprakelaar. Ook is een film te zien over gewelven en de kerktoren / kerkrelieken. Verder is er een wensenboom die door iedereen kan worden ingevuld. Van tot uur is er een presentatie van kerkschatten in de sacristie. Die middag kan men ook voor vakkundige montage en uitstekende service HAROL Tel Fax luisteren naar verhalen van Miel Bruls over de ontstaansgeschiedenis van het kerkgebouw. Eveneens zijn miniconcerten en Ed van Venrooij bespeelt het orgel. Het programma rond de kerk is als volgt: uur: Harmonie St. Bavo uur: Volksdans Poolse gemeenschap uur: Vredeskoor uur: Line Dance uur: Popkoor Ambissjes uur: NAK uur: Dameskoor uur: Kunstveiling uur: Fanfare St. Donatus 17.15: Gipfelstürmer Gymnastiekvereniging Albatros geeft een demonstratie en uiteraard zijn ook de toneelverenigingen St. Donatus en KNA present op deze in ere herstelde parochiedag. MEDEDELING Modelvliegclub Thermiek 58 te Nuth Modelvliegtuigclub Thermiek 58 organiseert op 29 en 30 juni het jaarlijkse Sleeptreffen. Dat weekeinde zal op ons Modelvliegveld hoofdzakelijk gevlogen worden met Zweefvliegtuigen die omhoog gesleept worden met Motorvliegtuigen. Een en ander vind plaats op het terrein gelegen aan de Baarsgrubbenweg te Nuth. Dit is een besloten evenement, maar publiek is altijd welkom. Het Bestuur N In de rubriek Vragen Staat Vrij is nu het woord aan Jos Frusch uit Helle, vijf jaar artistiek directeur van Nederlands oudste theater in Valkenburg. Een godsgeschenk om directeur te zijn van Nederlands oudste theater Met welke ambitie/zorgen stemde je in om directeur te zijn van het Openlucht Theater? Trouwens, hoe lang ben je al directeur? Wie wil er nu niet directeur zijn van het oudste en mooiste openluchttheater van Nederland? En ook nog volledig de vrije hand hebben om de artistieke en beleidsmatige koers uit te stippelen. Toen ik vijf jaar geleden mijn cultureel advies- en communicatiebureau begon, kwam deze prachtige functie al vrij snel op mijn pad. Een godsgeschenk! En een opdracht om eens flink de schouders onder te zetten. Want het ging niet goed met het theater; de bezoekersaantallen liepen dramatisch terug. Het was een hele uitdaging om dat proces om te buigen, maar het is gelukt. Nu maken we ons op voor de glorieuze viering van ons honderdjarig bestaan in Wie er komt, ziet qua decor/uitstraling vele veranderingen. Waren die altijd even makkelijk om te realiseren? We hebben de tijd natuurlijk niet mee. De culturele sector staat flink onder druk zowel financieel als qua imago en dan is er natuurlijk de crisis. Maar gelukkig ziet de gemeente Valkenburg het Openluchttheater als een parel die gekoesterd moet worden. Valkenburg wil meer kwaliteitstoerisme. En het theater speelt daarin een belangrijke rol. Bovendien hebben we een fantastisch vrijwilligerskorps. Zonder die vrijwilligers kan het Openluchttheater niet bestaan. Het is een voorrecht om met deze enthousiaste mensen te kunnen werken. Jos Frusch Het zomerprogramma is heel gevarieerd. Wat of wie beschouw je zelf als hoogtepunt? En waarom dan? Kwaliteit en diversiteit zijn de belangrijkste pijlers van het programma, waarbij ik het van belang vind bekende én onbekende namen te presenteren. Dus popdiva Ellen ten Damme naast het Orchestre International du Vetex, een spectaculair vijftienkoppig Balkanorkest. Of Ali B samen op het podium met een Limburgse harmonie (St. Joseph Sittard) en een Limburgse popband (10 Feet Up). En natuurlijk is het belangrijk dat ook grote professionele Limburgse gezelschappen als Opera Zuid, Het Laagland en het nieuwe Orkest van het Zuiden in het theater optreden. Maar ook een laagdrempelige voorstelling als de eerste Nederlandse Honden Theaterdag, hoort in het specifieke aanbod VRAGEN STAAT VRIJ! van een openluchttheater, vind ik. Het gaat daarbij altijd om kwaliteit. De bezoekers moeten ervan op aan kunnen dat ze een prachtige avond gaan beleven, of ze de artiest nu kennen of niet. Zet je je met je team nu al schrap voor de viering van het 100-jarig OLV in Nu al bezig met toppers? Ja, maar dat verklap ik niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat er in het jubileumjaar een aantal eigen producties zal komen, volledig op de maat en de unieke sfeer van het theater gemaakt. En dat we ons uiterste best gaan doen om in 2016 het podium te overkappen. Nu zijn we te veel afhankelijk van het weer. Hoe ga je om met de vrees dat de buienradar slecht weer voorspelt? Heb paraplu s bij de hand of zijn er waterproof vluchtplaatsen? Dat is iedere keer weer billen knijpen. We hebben wat het weer betreft een paar slechte zomers achter de rug. Gelukkig gaan de voorstellingen altijd door. We hebben alternatieve locaties achter de hand. Dat kan de theaterzaal van de Polfermolen zijn, maar ook de gemeentegrot naast het theater. Bovendien presenteren we een aantal voorstellingen in het overdekte grottheater achter het hoofdpodium. Daar komen de kleinschalige, intieme voorstellingen voor de liefhebbers. Entourage en sfeer zijn daar zeker zo betoverend als in het grote theater op een zwoele zomeravond. Klussenbedrijf OKIDO Gespecialiseerd in: Platte daken Zinkwerk Laat uw dak nakijken op eventuele schade of reparaties Peter van Hal Anjerstraat HD Schinveld Trespa bekleding Isolatie Dakramen (Dakkapellen) Timmerwerken Keukens Badkamers Interieurbouw Voor al uw interieur maatwerk uit eigen werkplaats. o.a. (schuif)- en wandkasten, badmeubels, dressoirs, etc Telefoon: Fax: Mobiel: Daelderweg 31 (nabij Makro) Nuth Tel

13 001018_2004_KIRMISMOANDIG_MATH_HUIJTS.pdf :48 N 13 SPORTVERENIGING HULSBERG 1939 MATH HUIJTS KIRMIS MOANDIG 10 JUNI GRATIS ENTREE EUROPAPLEIN HULSBERG VANAF UUR WIR SIND SPITZE + SPECIAL ACT! Bestel dan online een themataart via de C1000 gebakservice! Vandaag vóór uur besteld op morgen vanaf uur bij ons af te halen.* *Kijk voor de voorwaarden op C1000 Knols Weidestraat DE SCHIMMERT Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag Bondschuttersfeest in het weekend van 21 tot en met 23 juni. COMPLEET SCHADEHERSTEL VOORRUITEN (voor alle verzekeringen,zonder eigen risico) IN- EN VERKOOP AUTO S LASWERKZAAMHEDEN COMPLEET ONDERHOUD AIRCO SERVICE APK KEUREN (zonder afspraak) nieuw! BANDEN EN UITLIJNEN APK 35,- 4 gasmeting 7,- roetmeting 25,- PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW Schuttersstraat 2, Beek-Elsloo (T) Vaesrade klaar voor schuttersspektakel VAESRADE - De dorpsgemeenschap Vaesrade (Voasje) is helemaal klaar voor het bondschuttersfeest in het weekend van 21 tot en met 23 juni. De organisatie heeft een dorpsvlag laten ontwerpen en deze aangeboden aan de inwoners van Vaesrade. Vrijdag 21 juni begint het feestweekend met een receptie voor de 28 jubilarissen van schutterij St. Martinus Vaesrade met aansluitend de Voasjener Oavend. Zaterdag 22 juni is er de Limburgse topperavond met La Bamba, Big Benny, Kartoesj, Fabrizio, Angelina en als afsluiter Erwin. Tussendoor wordt de muziek verzorgd door DJ Leefried. Zondag 23 juni is er een ware schuttersinvasie in Vaesrade. Maar liefst 22 schutterijen komen naar Vaesrade en strijden tijdens de wedstrijden voor de hoogste eer. Vanaf uur trekken de schutterijen op naar het feestterrein. Om uur is de officiële opening met 5 schutterijen en uiteraard met harmonie St. Servatius Vaesrade voorop. Bovendien is er weer een kermis met negen attracties. Verder krijgt eenieder die naar de optocht komt kijken, een bon voor gratis koffie met vlaai In de feesttent is er top amusement met Die Ansentaler Party Express en tussendoor een optreden van Peter der Hossaprinz. Schutterij Sint Martinus Vaesrade is helemaal klaar voor het schutterfestijn in het weekend van 21 tot en met 23 juni

14 14 Onbegrijpelijke overheid Er is iets grondig mis met de overheid. Ik zeg met opzet niet onze overheid, ofschoon ik het toch heb over de Nederlandse. Steeds meer mensen herkennen zich niet meer deze regering en dit parlement, in dit provincie- en gemeentebestuur en al helemaal niet in de instellingen van de Europese Unie. Het gevaar is denkbeeldig dat burgers zich van die overheid gaan afwenden. Siebrand van Haersma Buma, de huidige voorman van het CDA, waarschuwde afgelopen zaterdag op het congres van zijn partij: Het gaat om de samenleving en niet om de overheid. Hij vindt dat de huidige regering teveel blijft steken in het doorgeschoten individualistisch marktdenken van rechts (VVD) en aan de andere kant de allesoverheersende overheid van links (PvdA) en daarom zoekt hij de oplossing in minder overheidsbemoeienis. Voor zijn oplossing is veel te zeggen. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, concludeerde afgelopen vrijdag in zijn jaarlijkse Ombudslezing, dat de bureaucratie van de Nederlandse overheid het grootste probleem is waar burgers tegenaan lopen. Veel mensen vinden de overheid te complex. Zelfs politici begrijpen de ingewikkelde regelgeving niet die ze zelf hebben bedacht. Hoe kun je dat dan van burgers verwachten? Veel frontlijnwerkers (advocaten, maatschappelijk werkers en het juridisch loket) worden geconfronteerd met lastige gevallen, waarin burgers zijn vastgelopen in hun contacten met de overheid en raken gaandeweg het spoor bijster. De meeste problemen worden ervaren met de belastingdienst, de gemeentelijke sociale dienst en het UVV. Niet alleen inzake werk en inkomen en de gezondheidszorg, maar ook bij familie en gezin neemt de kwaliteit van de dienstverlening zienderogen af. Een schrijnend voorbeeld hebben we nog onlangs gezien bij de vermissing van twee jongens, waarvan de stoffelijke overschotten uiteindelijk bij toeval in een afwateringsbuis werden aangetroffen, vermoedelijk gedumpt door hun radeloze vader. Het bleek dat tien afzonderlijke hulpverleningsinstanties zich met dit probleemgezin hadden ingelaten, maar zonder enige coördinatie. Een ander schrijnend voorbeeld is de grootschalige toeslagenfraude van Bulgaren, die ongestoord kon voortduren, terwijl belastingambtenaren precies wisten wat er aan de hand was. Als je dat afzet tegen de heksenjacht op alleenstaande ouderen die wel eens bij een leeftijdsgenoot op bezoek gaan en dan door de Sociale Verzekeringsbank worden beticht van samenlevingsfraude, is elke proportie zoek. Volgens eigen onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt maar 0,001 procent van de ouderen fraude met de AOW te plegen. Moet je daar nou zo n heisa van maken, terwijl de vraag ook nog onder de rechter is wat wel of niet precies geoorloofd is? De lezing van de Nationale ombudsman is van het internet af te plukken. Zes zeer leesbare pagina s met heldere conclusies. Nederland is een land van niets ontziende sancties geworden en iedereen raakt verstrikt in een wirwar van regels die niemand meer snapt. Brenninkmeijer zegt: Kijk naar de samenhang in het beleid en wat de uitvoering ervan voor de burger betekent. Breng de menselijke maat terug in de verhouding tussen overheid en burger. Veel kan digitaal, maar mensen zijn geen robots. Dat geldt voor de burger, maar ook voor de professional op de werkvloer. Het gaat niet alleen om geld. Geef mensen voldoende ruimte om voor menselijke waarden te staan. Een burger is niet zijn burgerservicenummer, maar een mens van vlees en bloed. Deze boodschap werd in de Kamer met geroffel op de tafeltjes ontvangen, maar het zal mij benieuwen of er wat verandert. Jacques N lente-reclame deze aanbiedingen zijn geldig t/m 8 juni 2013 Lentevlaai zonnerogge 9,50 2,15 4 puddingbollen 6,50 Telefoon (046) Nagelbeek 17 - SCHINNEN Open: Dinsdag t/m vrijdag en uur. Zaterdag uur AARDAPPELEN VERS VAN T LAND Nicola vastkokend, Ramos Bloemig, EN FRITESAARDAPPELEN Drumsticks.... per kg e 2,98 3 Gegrilde Hanebouten.... voor e 1,98 Asperges... kg e 2,98 Tomaten.... kg e 0,98 Boerenham gr. Toscaans Gehakt gr. e 3,49 Gebakken Pastei gr. }samen voor Nicola aardappelen kg e 3,98 Pelgrimstocht schutters Vaesrade naar Wittem voor mooi weer op bondsfeest VAESRADE - Hopend op de zegen van St. Gerardus, patroonheilige van de schutters van Vaesrade, tijdens het naderende bondschuttersfeest op 21, 22 en 23 juni, is een 25-tal schutters en aanhang onlangs te voet naar Wittem gelopen. Om klokslag 7.30 uur was het vertrek vanaf het kermisterrein in Vaesrade. Na een tussenstop van een kwartier op de berg tussen Voerendaal en Ubachsberg en een tussenstop van een kwartier op de kwarkbol 2,50 2,95 aardbeiencake bienestichaardbei 8,95 parkeerplaats in Trintelen, kwamen de pelgrims omstreeks uur aan in Wittem. Bij aankomst in het klooster is men opgehaald door de priester, die de schutters en aanhang begeleidde naar de kapel van St. Gerardus. Aldaar zijn kaarsen ontstoken en is er volop gebeden voor mooi weer tijdens bondsschuttersfeest. Aansluitend heeft de priester de hoofdvlag van de dorpsvlag Voasje gezegend. Als dank en volgens traditie overhandigden de schutters drie worsten aan de priester. kerkdiensten Parochie St. Remigius Schimmert Donderdag 6 juni uur: H. Mis voor overleden ouders Quaden-Lemmens, Leo en Henny en alle overleden familieleden. Vrijdag 7 juni. Vanaf 8.30 uur: Communie aan de zieken. Zaterdag 8 juni uur: H. Mis, opgeluisterd door Jeugdkoor Dievanoss. Intenties: overleden ouders Welters-Soons en dochter Mia (gestichte jaardienst); overleden ouders Kubben-Welters (gestichte jaardienst); overleden ouders Lucassen-Janssen (jaardienst); Felix Boshouwers (eerste jaardienst); Maria Offermans. Zondag 9 juni uur: Kinderwoorddienst. Hoogmis, opgeluisterd door het Gregoriaans Koor. Intenties: Wies Leunissen-Ubachs (gestichte jaardienst); Annie Luyten-Meisen (gestichte jaardienst); overleden ouders Akkermans-Willems (gestichte jaardienst); Jan Heuts (gestichte jaardienst); Hub Lucassen (jaardienst), Paul Willems en alle overleden familieleden; Harie Knols (jaardienst). Parochie St. Clemens Hulsberg Zaterdag 8 juni uur: H. Mis met volkszang. Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaardienst Harie Verheijen; Els Ackermans-Mommers; Sjana Ramaekers-Bruins (namens de buurt Jhr. v.d. Maesenstraat); 2e jaardienst Jean Ubaghs; zeswekendienst Jeanny Vossen-Rouwette. Zondag 9 juni. Processiezondag uur: Opstellen en vertrek Sacramentsprocessie bij de kerk; Hoogmis op plein bij Zorgcentrum Panhuys. Voor de parochie en tot intentie van de zieken; ouders Janssen-Schrouff, zonen Wiel en Lei en dochter Mia; overleden ouders Muijs-Speessen en kinderen; jaardienst ouders Louis Gijzen en Bertha Vliegen en zoon Jo Gijzen; Math Huijts; Jo Gijzen, ouders Huijts-Ritzen; Jozef Nuchelmans (v.w. verjaardag); Hub Vaessen en Wallie Stevens; jaardienst Wiel en Tilla von Weersch-Olislagers en schoondochter Igske; jaardienst ouders Starmans-Brouns en overleden familieleden. Woensdag 12 juni uur: H. Mis. Overledenen familie Van der Broeck; ouders Ritzen-Collaris, Elly en Zef Ritzen-Neven; Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen; zielendienst Victor Bosch. ParochieSt. Stephanus Wijnandsrade Zaterdag 8 juni uur: H. Mis; overledenen familie Ritzen-Collon en ouders (st). Zondag 9 juni uur: H. Mis; Jaardienst Peter Jozef (Zef) Marell, tevens voor Mia Marell-Crasborn (st); Cul L Ortye bij gelegenheid van zijn verjaardag, tevens voor Annie L Ortye-Coenen en voor de grootouders Henricus L Ortye en Suzanne L Ortye-Coenen. Dinsdag 11 juni uur: H. Mis. Parochie St. Servatius Vaesrade Zondag 9 juni uur. H. Mis. Intenties: Annie Zwarts-Beckers (offergang); Geert Vankan (offergang). Wij gedenken: Maria Ritzen-Bus 1988; Elisabeth Poels-Lindelauf 1992; Jac Cobben 2008; Annie Zwarts-Beckers 2011.

15 REIZEN... t u de wereld zien! IZEN MET BUSTRANSFER VANUIT EIGEN JACOBS REISBEGELEIDING! IEREIS NOORD-CYPRUS ent u op dit mooiste eiland in de Zee verzekerd van heerlijke temperatuin 5* hotel Malpas bij Kyrenia op basis on. U maakt excursies door een fantasap naar: o.a. de schilderachtige haven en ch centrum van Kyrenia, Nicosia Maroniten-dorp aan de westkust, eorge, Karpaz, etc. Noord-Cyprus is een liek, wordt als zodanig bestuurd en u ok met Lira. /m 23 oktober p.p. (1-pk toeslag 125,- p.p.) PEDICURE ALTA INCL. GOZO ke temperaturen logeert De Gijselaar u 8 dagen in 73 tonio (halfpension) 6436 en AT gaat Amstenrade u vrijwel xcursie. O.a. naar Vittoriosa, Cospicua en T: eft u de Malta Experience, bezoekt u, Mosta en Marsaxlokk M: én 06 zustereiland , samen met een Nederlandstalige gids oiste bezienswaardigheden van mooi n. Daarna mag de winter komen! /m 27 november p.p. (1-pk toeslag 110,- p.p.) PEDICURE MILOU Het beste voor uw voeten Open van ma. t/m vrij. en in de avonduren TIS DE VOLLEDIGE INFORMATIE AAN: Stukadoorsbedrijf NNEN BIJ ONS REISBUREAU IN HARTJE E MARKT 6B. GRATIS PARKEREN VOOR UR EN DE KOFFIE STAAT KLAAR! J.W. Nievelstein Voor al uw stukadoors- en sierpleisterwerk Tevens verkoop van: spachtelputz, sierpleister en latex ook: Dorpsstraat 91 - Bingelrade Tel GSM: SchadeherStel Snel en vakkundig! Scan de code en bekijk uw voordelen met onze App. Voor al uw FEESTEN naar: Hoeve Smeijstershoek BRUILOFTEN - PARTIJEN - KOFFIETAFELS GROTE EN KLEINE ZAAL Gaarne telefonische afspraak maken. Dorpstraat 13 NUTH Tel BEZOEK OOK ONZE WEBSITE: JACOBS REIZEN... N & O laat u de wereld zien! GROEPSREIZEN MET BUSTRANSFER VANUIT LIMBURG EN EIGEN JACOBS REISBEGELEIDING! DUBAI MET ALLE HIGHLIGHTS! Voor de 4e keer: deze groepsreis inclusief schitterende excursies met NL-sprekende gids. Naar o.a. Sharjah & Ajman, stadsrondritten Dubai, Palmeiland, Jumeirah & hotel Atlantis, Indische Oceaan & Oostkust, Abu Dhabi, etc. U vliegt met Lufthansa en logeert in een 4* hotel (halfpension) in Dubai. Completer kunnen we deze reis naar deze zéér bijzondere bestemming, waar alles groter, hoger en indrukwekkender is, niet maken! Datum: : 3 t/m 11 november 2013 Prijs: 1475,- p.p. (1-pk toeslag 325,- p.p.) STANDPLAATSREIS ANDALUSIË Een heerlijke reis die steeds weer uitverkocht is! En dat is niet vreemd, want u verblijft in de beste reistijd - op basis van halfpension - 8 dagen in de allermooiste streek van Spanje. U logeert in het 4* Gran Hotel Costa del Sol in Mijas op basis van halfpension. En u maakt vrijwel dagelijks excursies naar de meest interessante bezienswaardigheden. U ziet o.a. Cordoba, Ronda, Malaga, Sevilla en Granada incl. het Alhambra! Daar wordt u rondgeleid door Nederlands- of Duitstalige gidsen. Ook hier geldt vertrek uit Limburg, met reisbegeleiding, voor de vlucht vanuit Düsseldorf naar Malaga. Datum: 1 t/m 8 oktober 2013 Prijs: 935,- p.p. (1-pk toeslag 150,- p.p.) VRAAG GRATIS DE VOLLEDIGE INFORMATIE AAN: OF LOOP BINNEN BIJ ONS REISBUREAU IN HARTJE BEEK AAN DE MARKT 6B. GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR EN DE KOFFIE STAAT KLAAR! Zie ook: Amnesty Nuth houdt weer schrijfavonden NUTH - Als de Amnesty International Groep Nuth deze week weer de maandelijkse schrijfavond houdt, is er ook goed nieuws. Na acties van Amnesty International is de Cambodjaanse journalist Mam Sanando (72) in hoger beroep vrijgesproken, na eerder tot twintig jaar cel veroordeeld te zijn. Hij werd beschuldigd van het leiden van een opstand tegen de regering. Amnesty maakte bezwaar tegen de veroordeling, omdat Sanando ten tijde van de opstand in het buitenland was. Wie mee wil schrijven is op 5 juni vanaf uur welkom in het Kabuuske aan de Wilhelminastraat te Nuth. Voor meer informatie: Huub Hansen, , Jo Wierts, of Maria Embrechts-Wijckmans, Winnaar vrijkaarten Goed Fout Feest NUTH - Anita Soons uit Schimmert heeft 2 vrijkaarten gewonnen voor het Goed Fout Outdoor Feest dat zondag 7 juli wordt gehouden bij Aan de Meule in Genhout. Nuth mstreken is mediapartner van dit evenement en mocht daarom onder haar lezers twee toegangskaarten ter warde van weggeven. De twee kaarten kunnen vanaf vandaag worden afgehaald bij de redactie van dit blad. Fanfares Schimmert en Geertruid geven concert in Voerendaal SCHIMMERT - Samen met fanfare Sint Gertrudis uit Sint Geertruid en ter voorbereiding op deelname aan het WMC, geeft fanfare St. Caecilia uit Schimmert op vrijdag 7 juni een concert in het Cultureel centrum de Borenburg te Voerendaal. Fanfare St. Caecilia uit Schimmert staat onder leiding van Frenk Rouschop en St. Gertrudis van St. Geertruid onder directie van Jos Dobbelstein. Om 20:00 uur opent St. Gertrudis het concert, dat door de fanfare uit Schimmert wordt afgesloten. Entree vrije gave. Voor meer info zie: Garage sale in Wijnandsrade WIJNANDSRADE - Buurtvereniging t Centrum Wijnandsrade houdt op zondag 9 juni van uur tot uur haar jaarlijkse garage sale. Wie wil weten waar spullen te koop zijn, kan een plattegrond krijgen op Hellebroekerweg 30. Zij-actief naar Han en Durbuy HULSBERG Zij-actief afdeling Hulsberg bezoekt op dinsdag 3 september de grotten van Han en Durbuy, het oudste stadje van België met zijn Middeleeuwse stadskern. Opgeven voor 15 juli bij Margriet Woudstra. De kosten bedragen 45 euro. Ook niet-leden mogen deelnemen aan dit uitstapje. Expositie in galerie Wijnandsrade WIJNANDSRADE Galerie Cerca e Trova in Wijnandsrade houdt een expositie van schilderijen van Carin Ritt en bronzen sculpturen van Doris Rouschen Wensink en van Luus Moonen. De expositie is te bezichtigen op zondag 9 juni van tot uur. Meer informatie: IVN Ulestraten start natuurgidsencursus ULESTRATEN - In september start IVN afdeling Ulestraten een nieuwe natuurgidsencursus in Maastricht onder leiding van John Steijns. De lessen zijn twee tot drie keer op maandagavond en zaterdagmorgen. De aandacht gaat uit naar Hart; ofwel genieten van de natuur, Hoofd ; wat staat voor meer info over planten en dieren en Handen; wat neerkomt op praktisch bezig zijn. Nadere inlichtingen: piccolo s Een zorgenloze ontruiming van woning/ appartement. Zorgeloos en bezemschoon opgeleverd voor een vriendelijke prijs. Bel dakwerken wim hermsen Adviseurs specialisten op dakgebied. Voor al uw dakwerk reparaties en lekkages. Info: NIEUW! EIGEN HUIS SPAREN Van RegioBank Oplossing voor uw aflosvrije hypotheek. Ook interessant voor mensen die een hoge spaarrente wensen. 2,45% (wijzigingen voorbehouden) Slaapt uw spaargeld ook? Bel Of loop eens binnen, RegioBank (OnderdeelSNSReaalGroep) Stationstraat 77 Nuth J. Wachelder Tuinontwerp en adviesbureau. Ook voor tuinaanleg en bestraten van opritten en terrassen. Tel / Iets te koop? Plaats een Piccolo in dit blad! Bestel uw piccolo online via PEDICURE OF SCHOON- HEIDSSPECIALISTE WORDEN? Pediroda start in sept. met branche erkende opl. Leslocatie bij groothandel MB Care te Puth. Info: tel BEHANG EN KLEUR = SFEER VOOR UW INTERIEUR SCHILDERSBEDRIJF LINSSEN Wijnandsrade Tel: GSM: btw nog steeds 6% Klokkenmaker Stijfs Oirsbeek Oud Goud 14 krt? 17,- /30,- per gram. Goudsmid M. Stijfs Oirsbeek Al uw kunststof RAMEN & (TUIN)DEUREN, ook op maat, inmeten en plaatsen tegen fabrieksprijzen. Bel Zie ook: Oude stereo apparatuur of laptops en pc of CD, DVD, versterkers of boxen, televisies of radio s, naaimachines, oude wasautomaten, wasdrogers, koelkasten, 4-pits gasfornuis en ovens komen wij gratis ophalen ook na 17 uur. Tel TE HUUR per 1 juli 2013: App. Deweverstraat 14 Nuth naast gemeentehuis. woonk., keuken, doucheruimte, 2 slpk., 1 rommelkamer, WC, balkon. Huur e 565,- (koud) Tel Te koop aangeboden.: Scootmobiel z.g.a.n. 3 wielen Kleur rood. GARAGE-SALE 9 juni Vraagprijs 550; Nieuwe 2013 Buurtvereniging t accu s. Tel Centrum Wijnandsrade organiseert op zondag 9 Iets te koop? Plaats een Piccolo in dit blad! Bestel juni 2013 van uur tot uur haar jaarlijkse garage-sale. Een platte uw piccolo online via grond kunt u bekomen op Hellebroekerweg nr 30. Bel de gratis KWF Kanker Infolijn Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord N Nieuwsblad Nuth mstreken is een uitgave van Claessens Grafimedia Nuth. Verschijning: Iedere week gratis huis-aan-huis in: Nuth, Hulsberg, Schimmert, Vaesrade, Wijnandsrade en Ulestraten. Redactie-adres: Stationstraat BH Nuth Tel: advertenties: (inleveren: steeds vrijdag uur) redactie: (inleveren: steeds donderdag uur) Nieuwsblad Nuth mstreken is aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP)

16 ACTIE Nederland houdt van gratis!!! En wij houden van weggeven... Magere Varkensfilet (stuk) kilo e kilo GRATIS Vanaf deze week krijgt u bij besteding van elke 10,00 een ++ blokje gratis. ++ is de nieuwe speelgoed rage uit Denemarken. ++ staat voor oneindig veel creaties en vele uren speelplezier! ++ is tevens van tot en met exclusief te koop bij C1000 Knols. Ook s zondags open van uur Week Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 6 juni t/m zondag 9 juni Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. C1000 Knols Weidestraat DE SCHIMMERT Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op redactie@sint-hubertus-genhout.nl bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 3 december 2013 nummer 53 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Infobulletin de Torenvalk 14 april 2015

Infobulletin de Torenvalk 14 april 2015 Agenda 17 april Kunstmenu groep 3-4 21 april Eindtoets groep 8 24 april Koningsspelen met ontbijt op school 18.30 uur: voetbaltoernooi alle basisscholen van Leimuiden groep 5-6-7-8 meisjes/jongens gemengd

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 28 vrijdag 29 augustus 2014

50e JAARGANG NO 28 vrijdag 29 augustus 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

RTG 3 Cluster 2 Breed Welzijn en Samenleving. Datum rondetafelgesprek 24 mei 2011 Raadsvoorstel inzake evaluatie instandhouding gemeenschapshuizen..

RTG 3 Cluster 2 Breed Welzijn en Samenleving. Datum rondetafelgesprek 24 mei 2011 Raadsvoorstel inzake evaluatie instandhouding gemeenschapshuizen.. Pagina 1 van 2. GEMEENTE NUTH gem.reg.nr. GRIFFIE/2011/8984 VERSLAG VAN RONDETAFELGESPREK RTG 3 Cluster 2 Breed Welzijn en Samenleving. Datum rondetafelgesprek 24 mei 2011 Agendapunt Raadsvoorstel inzake

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Dienstverlening

Kwaliteitshandvest Dienstverlening Kwaliteitshandvest Dienstverlening Wat mag u van gemeente Simpelveld verwachten? Voorwoord burgemeester mr. R. de Boer Of het nu gaat om het aanvragen van een rijbewijs, een vergunning of ondersteuning

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Zij krijgen al een forse verhoging van de gemeentelijke lasten door de vorige jaar ingezette forse verhoging van de rioolheffing.

Zij krijgen al een forse verhoging van de gemeentelijke lasten door de vorige jaar ingezette forse verhoging van de rioolheffing. Zij krijgen al een forse verhoging van de gemeentelijke lasten door de vorige jaar ingezette forse verhoging van de rioolheffing. Ten aanzien van de smart geformuleerde ruimte vragende onderwerpen. De

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Spoor ❷ Het begin God s dagboek - gedenkboek God houdt een dagboek bij. Mogelijk staat in dat

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk.

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. We gedenken vanavond Ramón Smits Alvarez. We staan stil bij zijn leven, we staan stil

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief FFF Nummer 1. Hoi Allemaal,

Nieuwsbrief FFF Nummer 1. Hoi Allemaal, Nieuwsbrief FFF 03-09-2017 Nummer 1 Hoi Allemaal, Na 3 lange maanden zonder basketbal gaan we gelukkig komende dinsdag weer beginnen!! Tenminste... mijn kids zijn erg blij dat het seizoen eindelijk weer

Nadere informatie

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH Afdeling Vergunningen Behandeld de heer J.J.H.L. Segers Zaaknummer 2016-0036 Telefoon +31 6 55 41 89 33 Ons kenmerk 2016/15834 Fax +31 43 389

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

De jarigen van 18 november tot en met 16 december. Parkeren in de buurt van onze school

De jarigen van 18 november tot en met 16 december. Parkeren in de buurt van onze school Stefanootje Basisschool Stefanus Panhuysstraat 3 6363 BZ Wijnandsrade 045-5650074 Wijnandsrade, 12 januari 2011 stefanootje@bs-stefanus.nl www.bs-stefanus.nl t Stefanootje verschijnt om de 3 tot 5 weken,

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 44 1 november 2016 nummer 45 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Protocol kampioenschappen Beuningse Boys:

Protocol kampioenschappen Beuningse Boys: Protocol kampioenschappen Beuningse Boys: Hierbij een overzicht van de actielijst van eventueel te organiseren activiteiten bij het behalen van een kampioenschap: SENIOREN: - Selectie elftallen: Ter info,

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W OPENBARE BESLUITENLIJST B&W 21-03-2017 onderwerp ambtelijk advies besluit Vaststellen besluitenlijst b&w 14-03-2017 Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-03-2017 Gebiedsvisie en programma De Groote

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 april 2008

BESLUITENLIJST. Voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 april 2008 PORTEFEUILLE BURGEMEESTER VAN DEN TILLAAR 231 Interne Dienstverlening/secretariaat Concept-besluitenlijst collegevergadering 1 april 2008 Conform vastgesteld met dien verstande dat aan besluit nr. 227

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

40 DAys 40 nights. Werkboekje 40 dagentijd 2014. ProJOP

40 DAys 40 nights. Werkboekje 40 dagentijd 2014. ProJOP 40 DAys 40 nights Werkboekje 40 dagentijd 2014 De 40 dagen tijd is de periode voor Pasen. Het is een periode van stilte: van stilstaan bij waar je mee bezig bent, hoe je jezelf gedraagt, wat voor keuzes

Nadere informatie

Eindelijk allemaal schoolvakantie!!

Eindelijk allemaal schoolvakantie!! Eindelijk allemaal schoolvakantie!! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af te halen in de winkel of de receptie. Er is altijd iemand die het laatste

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste ouder(s)/verzorgers,

Nieuwsbrief. Beste ouder(s)/verzorgers, Nieuwsbrief Jaargang 21 Nr. 6: april 2016 CBS De Zevensprong Appelstraat 2 4413 ET Krabbendijke zevensprong@alphascholengroep.nl www.cbsdezevensprong.nl In dit nummer o.a. Van de redactie Jarigen Vakantierooster

Nadere informatie

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015 Aan de ouders/verzorgers We hadden deze week hoog bezoek. Wethouder Arends en afdelingsmanager onderwijs mevrouw Boxem bezochten op 1 april De Vlonder. Ik mocht het gezelschap rondleiden. De wethouder,

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Regeling nadeelcompensatie provincie Limburg dan wel de Regeling Nadeelcompensatie

Nadere informatie

Story-concept. Via Belgica. Een beknopte weergave van de plannen voor 2017 en 2018.

Story-concept. Via Belgica. Een beknopte weergave van de plannen voor 2017 en 2018. Story-concept Via Belgica Een beknopte weergave van de plannen voor 2017 en 2018. Toos Hofstede toos@viastory.com Versie 2.0, 1 augustus 2017 Over het project Via Belgica Een naam die tot de verbeelding

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie