Bestemmingsplan Heiakker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Heiakker"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03 april 2007 Bijlage no. 2e Wettelijke terinzagelegging d.d. 23 april 2007 Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 20 november 2007 no / e Wettelijke terinzagelegging d.d. 07 december 2007 In Werking vanaf d.d. 18 januari 2008 Onherroepelijk d.d. 01 oktober 2008 nr /1/R2 Gemeente Helmond Stedelijke ontwikkeling & Beheer Ruimtelijke Ordening & Verkeer I.v.D / PZ / 14-47h

2

3

4 TOELICHTING

5

6 TOELICHTING behorende bij het bestemmingsplan Heiakker in de gemeente Helmond INHOUD 1 INLEIDING 3 2 STEDENBOUWKUNDIG PLAN Plandeel Wonen Analyse van de wijk Brouwhuis Programma Stedenbouwkundig plan Plandeel Sport Analyse van de geledingszone rond de wijk Brouwhuis Programma Stedenbouwkundig plan 17 3 BELEIDSKADER Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING Milieuzonering Verkeer Geluidhinder Luchtkwaliteit Externe veiligheid Lichthinder Bodemverontreiniging Archeologie en cultuurhistorie Water Flora en fauna Duurzaam bouwen Rood met groen 48 5 JURIDISCHE VORMGEVING Planvorm Toelichting op de bestemmingen 50 I. Algemene en technische bepalingen 50 II. Bestemmingsbepalingen 51 III. Overige bepalingen 53 6 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 55 7 PROCEDURE Overleg Artikel 23 e.v. WRO 63 Bestemmingsplan Heiakker/47 h 1

7 BIJLAGEN: 1. Gegevens berekening luchtkwaliteit; 2. Akoestisch onderzoek; 3. Vooroverlegreacties ex artikel 10 BRO; 4. Zienswijzen ex artikel 23 WRO; 5. Nota beantwoording zienswijzen; 6. Beschikking vaststelling hogere grenswaarden; 7. Convenant Duurzaam bouwen Regio Eindhoven (losse bijlage). Figuur 1: Ligging plangebied 2

8 1 INLEIDING Midden in de wijk Brouwhuis te Helmond bevindt zich een sportcomplex met voetbal- en tennisvelden. De voetbalvereniging VV Bruheze heeft een omvang bereikt die niet meer op het bestaande voetbalcomplex geaccommodeerd kan worden. Ook de tennisvereniging TV t Trambaantje heeft een uitbreidingswens. Ten zuiden van de wijk Brouwhuis ligt de zogeheten geledingszone, een groengebied en tevens buffer naar het bedrijventerrein BZOB. In november 2004 heeft de gemeente Helmond de Gebiedsvisie Geledingszone Brouwhuis vastgesteld. Op basis hiervan heeft gemeente Helmond een voorbereidingsbesluit genomen het sportcomplex uit te plaatsen. De voorkeurslocatie ligt in het meest westelijk deel van de geledingszone, langs de Zuid-Willemsvaart. De vrijkomende gronden van het huidige sportcomplex zouden dan onder voorwaarden kunnen worden ontwikkeld als woningbouwlocatie. Hiertoe heeft de gemeente Helmond een intentieovereenkomst gesloten met Gebroeders Van Wanrooij. Er is een planproces opgezet, waarin de stedenbouwkundige, planologische, technische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid zijn nagegaan. De voorbereidingen zijn uitgevoerd in een plandeel wonen en een plandeel sport. In het plandeel wonen zijn de mogelijkheden van herontwikkeling van de bestaande sportvelden tot woningbouwlocatie onderzocht, terwijl in het plandeel sport de mogelijkheden tot verplaatsing van de sportvelden naar de geledingszone centraal stonden. Voor beide plandelen zijn werkgroepen samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Gebroeders Van Wanrooij, de gemeente Helmond, vertegenwoordigers van VV Bruheze en TV t Trambaantje en externe adviseurs. Het resultaat van dit interactieve proces is de Ontwikkelingsvisie Heiakker, waarin is aangetoond dat verplaatsing van de sportcomplexen en herontwikkeling tot woningbouw haalbaar is. De Ontwikkelingsvisie omvat voor beide plandelen een stedenbouwkundig plan met een doorgewerkte (voorbeeld)verkaveling. De ontwikkelingsvisie is gepresenteerd aan de omwonenden en belanghebbenden in Brouwhuis, waarna de gemeente Helmond een positief besluit heeft genomen. Dit bestemmingsplan heeft als doel de verplaatsing van de sportvelden naar de Geledingszone alsmede woningbouw op de huidige locatie van de sportvelden juridischplanologisch mogelijk te maken. De Ontwikkelingsvisie Heiakker dient als onderlegger voor dit bestemmingsplan, waarin de essenties van het stedenbouwkundig plan vastgelegd worden. Bestemmingsplan Heiakker/47 h 3

9 Bestemmingsplan Heiakker - Toelichting Figuur 3: Historische ontwikkeling van Brouwhuis 4

10 2 STEDENBOUWKUNDIG PLAN 2.1 Plandeel Wonen ANALYSE VAN DE WIJK BROUWHUIS Historie De historische ontwikkeling is in figuur 3 in drie stappen weergegeven. Aan het einde van de negentiende eeuw wordt het gebied waarin zich de huidige wijk Brouwhuis bevindt, gekenmerkt door verspreid in het landschap liggende boerderijcomplexen met bijbehorende landerijen. De waterloop De Weijer is ter plaatse van het plangebied een in het oog springende oost-west lijn. De boerderijcomplexen zijn onderling verbonden door paden, die in de vele hoekverdraaiingen vaak op elkaar aansluiten met karakteristieke driehoekige pleintjes en soms zelfs een vijfsprong. Op of in de nabijheid van de huidige sportveldenlocatie is een aantal van deze historische paden terug te vinden in de huidige structuur, zoals de T- structuur van de Peeleik, de Brouwhuissedijk en de Bruhezerweg. Gezamenlijk met de Weyerbeemd en de Weyerweg, en doorsneden door de Weijerloop, liggen deze paden als een grote ruit om de locatie. Ook kleinere structuren zoals de Veldweg en de Rector Heuvelstraat voeren al terug tot voor Tot ver in de jaren 80 blijft het landschap overwegend open en verstoken van bebouwing. Een clustering van bebouwing aan de T-structuur en een groei van de kern aan de Oude Trambaan en de Hoge Zij, alsmede de aanleg van het spoor en introductie van de provinciale weg in het noorden/oosten zijn de belangrijke ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de huidige structuur van het gebied is eigenlijk pas ontstaan aan het eind van de jaren 80. Grootschalige ingrepen als de realisatie van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en een explosieve groei van de wijk Brouwhuis, gebaseerd op een ringvormige ontsluitingsstructuur van de Rivierensingel, zijn daarin karakterbepalend. De confrontatie van twee structuren De hoofdopzet van de woonwijk Brouwhuis berust feitelijk op een superpositie van twee structuursystemen, die onafhankelijk van elkaar bestaan en op enkele plekken een koppeling kennen. Enerzijds de historische T-structuur en anderzijds de moderne ringvormige structuur. In de historische structuur vormen de Brouwhuissedijk en de Bruhezerweg een structuurlijn in oost-westelijke richting. Hierop aangesloten in noord-zuidrichting ligt de Peeleik. Haaks op deze lintstructuur ligt een aantal verbindingen van een lagere orde in schaal, zoals de Trambaan, de Veldweg en de Rector Heuvelsstraat. Ook de historische waterloop (Weijerloop) ligt haaks op de Peeleik (figuur 3 Historische structuur). Bestemmingsplan Heiakker/47 h 5

11 Bestemmingsplan Heiakker - Toelichting Figuur 4: Impressie van de huidige situatie in plandeel Wonen, inclusief straatnamenkaart 6

12 De grootschalige ruimtelijke ingreep uit de jaren tachtig wordt gedragen door de ringvormige hoofdontsluitingsstructuur van de Rivierensingel, gekoppeld aan de Edelhertlaan. Aan deze ring liggen verschillende buurten met een eigen karakter (figuur 3 Ontwikkeling Brouwhuis). Het over elkaar heen plaatsen van deze twee structuursystemen leidt tot het mozaïekpatroon van bebouwingsweefsels, zoals dat in de wijk te ervaren is. Bij de confrontatie van beide systemen ontstaan de karakteristieke, wigvormige ruimtes die de hoekverdraaiing in de overgang tussen beide systemen oplossen. Het zuidelijk deel van het plangebied ligt sterk in de invloedssfeer van het historische patroon met een sterke oost-west gerichtheid. De landschappelijke structuur van de Weijerloop (met hoge en lage gronden) is de drager van deze oost-westrichting. Het zuidelijk deel van het plangebied is feitelijk de zone waar de Geledingszone doordringt in de wijk. Het noordelijk deel van het plangebied is op te vatten als het interieur van het uitleggebied. Bezien vanuit de hoofdstructuur is er in het plangebied sprake van een tweedeling in karakters van het gebied. Het gebied tussen de Weijerloop en de Heiakker ligt helder in de historische structuur die dient te worden versterkt. Het gebied ten noorden hiervan, ingeklemd tussen de achterzijden van woningen aan de Hoge Zij, de Lavendelheide en de Rivierensingel maakt vooral deel uit van de uitlegstructuur. Functionele analyse van de huidige situatie in plandeel Wonen In het plangebied bevinden zich het voetbalcomplex aan de oostzijde en het tenniscomplex aan de westzijde. Een impressie van het plangebied en zijn omgeving is te zien in figuur 4. De zuidrand van het plangebied grenst aan de Weijerloop en de daarachter gelegen Hertelaan, een woonstraat met eenzijdige bebouwing aan de zuidzijde van één tot twee lagen met een kap. Aan de oostzijde ligt de Rivierensingel, een belangrijke verkeerskundige en stedenbouwkundige drager van de wijk Brouwhuis; hieraan is ook de toegang van het voetbalcomplex gesitueerd. Vanaf de Rivierensingel toont het zuidelijk deel van het plangebied zich als een bolle akker. De noordelijk gelegen voetbalvelden liggen ingeklemd tussen de achtertuinen van woningen aan de Rivierensingel, de Lavendelheide en de Hoge Zij. Het driehoekige gebiedje aan de Lavendelheide is bij het plangebied betrokken. Het voetbal- en tenniscomplex worden van elkaar gescheiden door een voetpad dat vanuit de Hoge Zij aansluit op de Hertelaan ter plaatse van de Reeboklaan. Het tenniscomplex wordt aan de noordzijde begrensd door de bestaande straat Heiakker. Aan de noordzijde van deze straat ligt een viertal woningen. De oostelijk gelegen woningen zijn gericht op het zuiden, terwijl de twee westelijk gelegen woningen kopwoningen zijn die gericht zijn op de noordzuidstraten Hoge Zij en Trambaan. De Trambaan maakt ter plaatse van het tenniscomplex een bocht naar het westen, waaraan woningen zijn geadresseerd. De zijdelingse kavelgrens van de meest oostelijk gelegen woning vormt de westgrens van het tenniscomplex PROGRAMMA Uitgangspunten In de Nota Wonen van februari 2005 wordt voor de inbreidingslocatie van de sportvelden een uitbreiding van het woningbestand voorzien tussen de 110 en 150 wooneenheden. Circa 90% hiervan wordt in de koopsector gerealiseerd, waardoor het percentage Bestemmingsplan Heiakker/47 h 7

13 huurwoningen in de wijk Brouwhuis met ruim één procentpunt daalt tot 41%. Dit past in het streven van de gemeente Helmond om een verdeling tussen huur en koop te realiseren van 40% 60%. Het merendeel hiervan zal als grondgebonden woning gerealiseerd worden, waarbij een element meergezinswoningen mogelijk is. Deze woningen zullen worden gerealiseerd in de volgende gedifferentieerde prijsklassen (prijspeil 2005): 10% sociale koop (< ) 10% middeldure huur (± 600/maand) 20% goedkope koop (< ) 40% middeldure koop ( ) 20% dure koop (> ) Van de middeldure koopwoningen zal 25% specifiek voor de doelgroep 55+ bestemd zijn. Typologieën De woningcategorieën kunnen worden omgeslagen naar een scala van woningtypen en bijbehorende kavelmaten en gebouwvolumes: categorie typologie kavel gebouwvolume sociale koop rijwoning 130 m² 400 m³ middeldure huur rijwoning 130 m² 400 m³ goedkope koop kopwoning rij 200 m² 435 m³ goedkope koop geschakeld 225 m² 500 m³ middeldure koop patio 250 m² 450 m³ middeldure koop appartementen n.v.t. 120 m³ middeldure koop 2/1-kap 275 m² 600 m³ dure koop vrijstaand 425 m² 650 m³ STEDENBOUWKUNDIG PLAN Algemeen Het plandeel Wonen bestaat uit twee delen met een verschillend karakter. Het gebied tussen de Weijerloop en de virtuele lijn tussen Heiakker en ingang tot het voetbalcomplex enerzijds en het gebied ingeklemd tussen de achterzijden van woningen aan de 8

14 Hoge Zij, de Lavendelheide en de Rivierensingel anderzijds. Bij herontwikkeling van het plangebied wordt het verschil tussen deze twee delen benadrukt door de introductie van een nieuwe structuurlijn. Deze nieuwe structuurlijn wordt gebruikt voor een nieuwe oost-west verbinding in het verlengde van de Trambaan, aansluitend op de Rivierensingel. Deze hoofdontsluiting is het visitekaartje van het plan met wisselende doorzichten die beide plandelen aan elkaar hechten. De nieuwe route ligt zuidelijk van de bestaande bomen. Daarbij wordt uitgegaan van handhaving van met name de waardevolle acacia s. De lineariteit van de nieuwe structuurlijn wordt verzacht door een aaneenschakeling van verschillende plein -ruimtes met een dorps karakter. De detaillering en materialisering hiervan zal verder vorm moeten krijgen in de verdere planuitwerking. Uitgangspunt bij de verdere uitwerking is het verduidelijken van de karakterverschillen tussen de verschillende ruimtes. De Weijerloop aan de zuidzijde van het plangebied is vanuit de historische context een belangrijke structuurdrager. In de huidige situatie bestaat de Weijerloop ter plaatse van het plangebied uit een smalle watergang met steile oevers, gedeeltelijk ondergronds in een duiker. Het is wenselijk de overkluizing van de Weijerloop op te heffen dan wel te verminderen. De Weijerloop zal in droge periodes geheel droog vallen. Dit hoort bij het karakter van de loop. Dit pleit voor een smal profiel. Het profiel van de Weijerloop wordt sterk bepaald door de hoogteverschillen. Direct ten noorden van de watergang ligt een bomenrij die gemiddeld een meter hoger ligt dan de Hertelaan aan de zuidzijde. De rest van het plangebied ligt vervolgens gemiddeld nog een meter hoger. Om de beleving van de Weijerloop te verhogen wordt parallel aan het water en noordelijk van de bomen een wandelpad voorgesteld. In het gebied tussen het wandelpad en de hoofdontsluiting wordt het hoogteverschil benut om de waterhuishouding van het plan vorm te geven. Hiertoe worden vanuit de hoofdontsluiting insteekhoven gemaakt tussen bouwvelden van circa 60 meter diep en 50 meter breed. De aansluiting van deze hoven op de hoofdontsluiting vormen de plaatsen waar de openbare ruimtes aan de hoofdontsluiting verbijzonderd worden. In de hoven wordt naast ruimte voor toegangspaden van beperkte breedte ook ruimte gemaakt voor waterberging en uitloop richting de Weijerloop. Adressen van de woningen bevinden zich waar mogelijk aan de hoofdontsluiting en verder aan de hoven; gericht op het wandelpad aan de zuidzijde bevindt zich een beperkt aantal bijzondere woningtypen met een ontsluiting aan de zuidzijde. De noordelijke velden van het voetbalcomplex kunnen gezien worden als het interieur van het uitleggebied. Dit gebied grenst aan drie zijden aan achterkanten van bestaande woningen die om het plangebied heen staan. Deze achterkanten worden beantwoord met achtertuinen van nieuwe woningen. Ter plaatse van de Lavendelheide wordt een koppeling gemaakt ten behoeve van verkeer. Daar waar woningen gericht zijn op de centrale openbare ruimte, zijn voorgevels hierop gericht. Een bijzondere plaats in het plangebied vormt het bouwveld direct ten zuiden van de aansluiting van de hoofdontsluiting op de Rivierensingel. Hier wordt extra ruimte gelaten om afstand te houden tot de verkeersbewegingen op de Rivierensingel, alsmede om de hoekverdraaiing met de omgeving op te lossen. Er ontstaat daardoor een typisch Bestemmingsplan Heiakker/47 h 9

15 driehoekige voorruimte. Ter plaatse kan gebruik gemaakt worden van de bijzonderheid van de bolle akker; een gestapeld bouwvolume dient als een markeringspunt naar het omliggende landschap. De invulling van dit markeringspunt mag er niet toe leiden dat de het plangebied wordt afgeschermd van de omgeving. Bebouwing moet hier niet alleen naar het oosten maar ook naar het noorden en het zuiden een gezicht hebben (alzijdigheid) en voldoende transparantie bieden. Verkeersstructuur Autoverkeer De ontsluiting van het gebied kent drie karakters. De hoofdontsluiting vindt plaats via een centrale toegangsweg in het verlengde van de Trambaan die aangesloten wordt op de Rivierensingel. De rijbaan wordt onderdeel van een grotere openbare ruimte tussen rijen woningen met een parkeergelegenheid in de openbare ruimte aan de zuidzijde en 10

16 Figuur 5: Stedenbouwkundig voorkeursmodel Bestemmingsplan Heiakker/47 h 11

17 een diversiteit aan woningen aan de noordzijde. Om de snelheid in het plangebied laag te houden en de veiligheid te vergroten worden verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van verhoogde kruisingsvlakken, gerealiseerd. De hoofdontsluiting kent twee typen zijstraten. Enerzijds zijstraten naar het noordelijk gebied waarbij een doorkoppeling plaatsvindt naar de Lavendelheide buiten het plangebied. Anderzijds erfstraatjes om de insteekhoven aan de zuidzijde die lusvormig aanhaken op de hoofdontsluiting. Figuur 6: Voorbeeld profiel hoofdontsluiting Langzaam verkeer Voor het langzaam verkeer wordt de verbinding tussen de Hoge Zij en de Hertelaan over de Weijerloop heen gehandhaafd via een van de insteekhoven. Daarnaast wordt een nieuw wandelpad aan de noordzijde van de Weijerloop voorgesteld die de insteekhoven met elkaar verbindt. De zijstraten hebben allen een trottoir. Specifieke fietsvoorzieningen zijn niet nodig; de beperkte verkeersintensiteit maakt een menging van verkeersstromen op de rijbaan mogelijk. Parkeren Om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien moet voldaan worden aan de eisen die gesteld worden in de bouwverordening. Er moet voldoende ruimte (op eigen terrein) beschikbaar zijn om de benodigde parkeerplaatsen te kunnen realiseren. In de groene hoven (wadi s) zijn geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte opgenomen om het groene karakter van de hoven te beschermen. Uiteraard is wel voorzien in parkeerplaatsen op eigen terrein. Om te voorkomen dat de groene hoven toch als parkeerruimte gebruikt gaan worden kunnen desgewenst maatregelen worden genomen. Waterstructuur Het watersysteem van het plangebied maakt onderdeel uit van het watersysteem van Brouwhuis. Uitgangspunt in het watersysteem is het zoveel mogelijk scheiden van afvalwater en schoon regenwater met behulp van een gescheiden stelsel. Daken en schone verharde oppervlakten worden zoveel mogelijk afgekoppeld. De groene insteekhoven ten zuiden van de hoofdontsluiting worden ingericht als wadi s waar het regenwater tijdelijk kan worden gebufferd in combinatie met ondergrondse buffering (kratten). Vervolgens wordt het natuurlijke hoogteverschil aan het einde van de wadi s gebruikt voor een afvoer in de Weijerloop die als overstort wordt gebruikt. Het natuurlijk hoogtever- 12

18 schil biedt mogelijkheden voor een bijzonder ontwerp met bijbehorende inrichting van de openbare ruimte. Groenstructuur Met behulp van de groenstructuur worden de belangrijkste typen openbare ruimtes aangezet. De bestaande bomenrij aan de noordzijde van de Weijerloop wordt daarbij gehandhaafd en zo mogelijk versterkt. Daarnaast wordt de hoofdontsluiting versterkt met een groenstructuur, met name gedragen door bomen. Er is een eerste analyse gemaakt welke bestaande bomen daadwerkelijk gehandhaafd kunnen worden. Daarbij is gekozen voor een uitdunning van de bomenrij aan de zuidzijde om de levensvatbaarheid van de bomen te vergroten. Vooral daar waar aansluitingen van de groene insteekhoven gesitueerd zijn, wordt een karaktervolle inrichting van de openbare ruimte nagestreefd. Gemeenschappelijk uitgangspunt voor de verdere inrichting is een dorps karakter, maar de verschillende plekken mogen binnen dat uitgangspunt van elkaar verschillen. De inrichting van de groene insteekhoven wordt vooral gebaseerd op de functie van de waterbuffering. Bouwvelden De drie structuren (verkeer, groen en water) verdelen het plangebied in een aantal bouwvelden van verschillende omvang en met een verschillend karakter. De te bouwen woningen zullen bij dit karakter aan moeten sluiten. In zijn totaliteit ontstaat een uit te geven woongebied van 3,26 hectare, ofwel ruim 65% van het totale plangebied. Het gebied ten noorden van de hoofdontsluiting is efficiënt verkaveld, waarin een mix van tweekappers, vrijstaande woningen en rijwoningen wordt voorgestaan. De rijwoningen zijn georiënteerd op de hoofdontsluiting en op de nieuwe doorsteek naar de Lavendelheide. De tweekappers en de vrijstaande woningen vormen het spiegelbeeld van de omliggende woningen aan de Hoge Zij, Lavendelheide en Rivierensingel. Deze laatste woningen hebben allen een parkeergelegenheid op eigen terrein. Het gebied ten zuiden van de hoofdontsluiting is steeds opgespannen tussen twee insteekhoven. Aan de hoofdontsluiting kunnen rijwoningen worden gesitueerd, waarmee een strakke rooilijn aan de hoofdontsluiting gerealiseerd kan worden; voordeel van deze keuze is tevens dat de parkeerbehoefte van de rijwoningen in de openbare ruimte opgelost kan worden. Aan de insteekhoven worden vooral geschakelde woningtypes voorzien. Voor het bouwveld direct ten zuiden van de aansluiting van de hoofdontsluiting op de Rivierensingel wordt de voorkeur gegeven aan een gestapeld element. De ligging gericht op het landschap biedt hier toekomstige bewoners een prachtige plaats. Het zicht op de bolle akker en de doorkijk naar de te ontwikkelen wijk vereisen een zeer transparante opzet met een alzijdig gezicht, waarbij de gebouwen als overgang naar het landschap fungeren. Profielen In de ontwikkelingsvisie heiakker zijn diverse profielen in het plangebied uitgewerkt. In de profielen is rekening gehouden met de aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV 2004). Het profiel van de hoofdsontsluiting is in vier vormen uiteengelegd. Dit vindt zijn aanleiding in enerzijds het wijkend gebogen profiel en anderzijds de wens om daar openbare ruimte (groen & pleintje) als verblijfsruimte te kunnen creëren. Daarin vormt de zuidkant met rijbaan, haaks parkeren en trottoir een doorlopend profiel en kan aan de noordkant onderscheid gemaakt worden in diverse Bestemmingsplan Heiakker/47 h 13

19 plekken met een eigen karakter. Het profiel langs de Weijerloop is in twee vormen uiteengelegd, waarbij ervan uitgegaan is dat de huidige overkluizing van de Weijerloop wordt opgeheven. Voor de Weijerloop zelf (de watergang) is voor een smal profiel gekozen, omdat de loop in droge periodes droogvalt en de situatie van een breed modderveld niet wenselijk is. In alle gevallen is de erfscheiding aangegeven als een haag die op particulier terrein wordt gerealiseerd. Voor de kwaliteit van het plan is het belangrijk dat de erfscheiding mee ontworpen en aangebracht wordt bij de bouw met een instandhoudingverplichting in de koop-aanneemovereenkomst. Bijzonderheden Speelplekken Speelplekken kunnen worden gerealiseerd in de openbare ruimte rond de hoofdontsluiting. De oriëntatie van woningen op deze ruimtes maken het tot een sociaal veilige plek, mits teruggelegen van de centrale ontsluitingsas. Speelplekken kunnen dus ook worden gerealiseerd in het noordelijk deel van de groene hoven/wadi s, grenzend aan de hoofdontsluiting. Hondenvoorzieningen Hondenvoorzieningen zijn erg schaars in Brouwhuis. De bestaande hondenvoorziening aan de Hertelaan, ten zuiden van de Weijerloop, kan gehandhaafd blijven. Bij de aansluiting van het plangebied op de Lavendelheide is eveneens ruimte beschikbaar voor een hondenvoorziening. De groene insteekhoven en de noordzijde van de Weijerloop zijn vanwege de waterkwaliteit niet geschikt. 2.2 Plandeel Sport ANALYSE VAN DE GELEDINGSZONE ROND DE WIJK BROUWHUIS Historie Aan het einde van de negentiende eeuw wordt het gebied waarin zich het plandeel Sport bevindt, gekenmerkt door verspreid in het landschap liggende boerderijcomplexen met bijbehorende landerijen. Direct ten zuidoosten van het plangebied ligt het buurtschap Kloostereind met een lange historie. Tot ver in de jaren tachtig blijft het landschap overwegend open en verstoken van bebouwing. Dan vinden grootschalige ingrepen plaats zoals de omlegging van de Zuid- Willemsvaart, een explosieve groei van de wijk Brouwhuis en de ontwikkeling van het bedrijventerrein BZOB. Het tussenliggende gebied, dat wordt ingeklemd door bebouwd gebied en infrastructuur, is bewust als een buffer tussen de woonwijk en het bedrijventerrein BZOB gecreëerd. Het plan om deze zogenoemde geledingszone te creëren maakte onderdeel uit van het onderliggende ruimtelijke concept van de wijk Brouwhuis. In de wijk zijn de tuinen relatief klein gehouden en is het openbaar groen in de straten beperkt, omdat de geledingszone en het in de wijk aangelegde park in de dagelijkse recreatieve activiteiten van de inwoners moesten voorzien. Het plan voor de Geledingszone Brouwhuis is slechts beperkt tot ontwikkeling gekomen als gevolg van beperkte financiële middelen. Hoewel de geledingszone binnen de stedelijke invloedssfeer is komen te liggen, is het op zichzelf de laatste 100 jaar ruimtelijk nauwelijks veranderd. 14

20 Sommige structuren zijn zelfs ouder. De Peeleik en de Stipdonkseweg, de Zeelenloop en de Espendonkseweg zijn al te herkennen op kaarten uit De geledingszone Brouwhuis past binnen de ruimtelijke structuur van Helmond, waarin stedelijke gebieden van elkaar worden gescheiden door groengebieden. Het landelijk gebied dringt via de groene lobben ver het stedelijk weefsel in, waardoor een sterk contact tussen stedelijk en landelijk gebied bestaat. Deze groene lobben hebben ieder een eigen betekenis, karakter en identiteit in relatie tot het stedelijk gebied van Helmond. De geledingszone Brouwhuis heeft een functie voor en een directe relatie met de woonwijk Brouwhuis en niet met het BZOB of het kanaal. De geledingszone geeft de wijk extra woonkwaliteit. De ontwikkeling van de geledingszone is daarmee van invloed op de kwaliteit van de wijk. Beleving van het gebied De agrarische functie bepaalt samen met de bossen en laanbeplanting de ruimtelijke kwaliteit van de geledingszone en daarmee ook de kwaliteit als uitloopgebied. De inwoners van Brouwhuis kunnen in de geledingszone het gevoel hebben dat ze buiten de stad zijn, ondanks dat ze zich midden in het stedelijk gebied bevinden. Een andere kwaliteit van de geledingszone is de relatief grote variatie aan landschappelijke karakteristieken. Het plangebied ligt in een zone die getypeerd kan worden als grootschaliger agrarisch gebied. Het plangebied heeft thans ook grotendeels een agrarische functie. Bewoners van de wijk Brouwhuis kennen het plangebied vooral vanuit het zicht vanaf de Rivierensingel en Peeleik en/of als uitloopgebied via de Driesweg, de Espendonkseweg en het pad langs het kanaal. Een dominant element vormt het loonbedrijf aan de Peeleik, dat door een gebrek aan landschappelijke inpassing (deels juist door afwijkende beplanting) in het oog springt. Bovendien belast dit bedrijf de omgeving door het vrachtverkeer. Het loonbedrijf ligt tegen de bebouwingsconcentratie Kloostereind, maar niet in het plangebied PROGRAMMA In het plangebied wordt ruimte gezocht voor voetbalvereniging VV Bruheze en voor tennisvereniging TV t Trambaantje. In overleg met de verenigingen is een ruimtelijk programma overeengekomen dat als basis heeft gediend voor de stedenbouwkundige visie: Bestemmingsplan Heiakker/47 h 15

21 Voetbal Tennis Aantal velden: 4, waarvan 1 keer kunstgras en 3 keer natuurgras Aantal banen: 4 kunstgras en een oefenkooi Maten velden: hoofdveld (natuurgras) 105x69 meter, overige velden 100x64 meter Vrije uitloop: 4 meter rond de velden Richting velden: bij voorkeur oost-west Verlichting: hoofdveld onverlicht, overige velden verlicht Beveiliging: omheind en afsluitbaar clubhuis Positie clubhuis: centraal tussen de velden, nabij hoofdveld Maten banen: banen: 23,77 x 10,97 meter, oefenkooi: 15 x 6 meter Vrije uitloop: 6,44 meter achter de baan en 3,66 meter naast de baan Richting velden: overwegend noord-zuid met 15 afwijkingsmogelijkheid Uitbreiding: tot maximaal 6 velden Verlichting: volledig verlicht Afstand tot velden: maximaal 50 meter tot hoofdveld, maximaal 150 meter tot andere velden Beveiliging: omheind en afsluitbaar clubhuis Omvang clubhuis: maximaal 750 m² bruto vloeroppervlak Positie clubhuis: centraal tussen de velden, terras uitkijkend over de velden Functionaliteit: kleed- en wasruimtes, kantine, keuken gekoppeld aan terras, bergruimte materialen, ontvangstruimtes Afstand tot velden: Geen norm Omvang clubhuis: maximaal 290 m² bruto vloeroppervlak Beveiliging: afsluitbaar in meer compartimenten Functionaliteit: kleed- en wasruimtes, kantine, keuken gekoppeld aan terras, bergruimte materialen, ontvangstruimtes Beveiliging: afsluitbaar in meer compartimenten Extra wensen: speelgelegenheden bij clubhuis 16

22 2.2.3 STEDENBOUWKUNDIG PLAN Centrale gedachtegang In de ontwikkelingsvisie wordt uitgegaan van een transformatie van het bestaande cultuurlandschap, waarbij ruimtelijk karakteristiek een sterke verwantschap vertoont met de in de Geledingszone Brouwhuis reeds voorkomende patronen. Binnen het decor van de totale open plek naar een structuur gezocht die recht doet het karakter van het gebied, waarbij zandpaden en bomenrijen opnieuw een belangrijke rol spelen. Dit karakter wordt ook versterkt door ruimte te maken voor ecologie, zowel in de beleidsmatig reeds voorgenomen- ecologische verbindingszone langs de Zuid-Willemsvaart en in het beekdal van de Zeelenloop. De velden -zowel voetbal als tennis- worden gepositioneerd in de richting van de lijnen in de ondergrond (bodemgesteldheid). De sportverenigingen worden gezien als dragers van de wijk, waarbij begeleiding wordt geboden aan de vrijetijdsbesteding van jeugdigen. Het sportcomplex krijgt daartoe een eigenstandige plaats in het gebied door de introductie van een nieuw openbaar pad met bomenrij in het verlengde van de zuidelijke rand van de Branshoef en een nieuw openbaar pad langs de Zeelenloop. Binnen dit nieuwe raamwerk wordt een nieuwe kruisvormige ruimtelijke structuur geïntroduceerd die waar mogelijk gebruik maakt van bestaande beplantingen en die het sportcomplex in vier herkenbare delen verdeelt. Het betreft: 1. het noordoostelijk deel met de centrale parkeerplaats; 2. het zuidoostelijk deel met het tenniscomplex; 3. het zuidwestelijk deel met de drie trainings- annex wedstrijdvelden voor voetbal; 4. het noordwestelijk deel met het hoofdveld voor voetbal. Het kruispunt van de vier delen is tevens de formele centrale toegang tot de omheinde sportcomplexen. De clubhuizen zijn op korte afstand van die centrale toegang gesitueerd. Uitgangspunten Verdere kwalitatieve uitgangspunten voor de stedenbouwkundige visie zijn: - Autoverkeer en langzaam verkeer worden zoveel mogelijk gescheiden; - De nieuwe ontsluiting voor autoverkeer vindt plaats op de Rivierensingel, waarmee de positie van de verenigingen ten opzichte van de wijk wordt versterkt; daartoe wordt een nieuwe route op afstand tot de woningen aan de Branshoef voorzien, waarbij het extra inschijnen van koplampen in woonkamers langs de Rivierensingel wordt tegengegaan; - Het autoverkeer wordt rechtstreeks naar een centrale parkeerplaats geleid. Deze parkeerplaats moet op basis van de bouwverordening voldoende parkeerruimte bieden. Overloopcapaciteit voor parkeren wordt mogelijk gemaakt in de bermen langs de nieuwe ontsluitingsweg; Bestemmingsplan Heiakker/47 h 17

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mari├źnkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied

Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Boskoop Wijzigingsplan Goudse Rijweg 4a, Boskoop (WBU) van bestemmingsplan Buitengebied Ingang plangebied. IDN NL.IMRO.0499.BPL13050WBU-ON01 Status Datum Opmerkingen Concept 3 mei 2013 1e concept

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie