illustraties in dit jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "illustraties in dit jaarverslag"

Transcriptie

1

2 illustraties in dit jaarverslag De omslag en de illustratiepagina s van dit verslag verbeelden de strategie van Telegraaf Media Groep. Uitgangspunt daarvan is het vergroten van het aandeel van TMG in de mediaconsumptie. Dat willen we realiseren door het aanboren van nieuwe markten en door het optimaliseren en innoveren van bestaande producten en diensten. Daarnaast zoekt TMG naar mogelijkheden haar expertise te exporteren naar nieuwe geografische markten en doet het concern strategische investeringen in nieuwe activiteiten of het vergroten van belangen in bestaande deelnemingen.

3 telegraaf media groep n.v. Bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam Postadres Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via Voor meer informatie: The annual report is available in the English language via For more information:

4 inhoud 4 jaarverslag 4 Samenstelling Raad van Bestuur 5 Samenstelling Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van Commissarissen aan aandeelhouders 9 Geconsolideerde kerncijfers 11 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur 15 Vooruitzichten 17 Geconsolideerde gegevens 25 Uitgeefactiviteiten 25 Landelijke dagbladen 29 Regionale dagbladen 31 Huis-aan-huisbladen 33 Tijdschriften 37 Overige activiteiten 38 Facilitaire bedrijven 40 Deelnemingen 43 Code corporate governance 119 overige gegevens 119 Accountantsverklaring 121 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst 122 Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. 123 Stichting Preferente aandelen Telegraaf Media Groep N.V. 124 Uitgaven en activiteiten van Telegraaf Media Groep per 31 december Directies dochterondernemingen per 31 december Kengetallen per balansdatum 47 jaarrekening 47 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 48 Geconsolideerde balans 50 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 51 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 52 Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling 65 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 103 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 104 Vennootschappelijke balans 107 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

5 4 JAARVERSLAG 2005 samenstelling raad van bestuur (PER 31 DECEMBER 2005) drs. A.J. Swartjes (1949) Voorzitter De heer drs. A.J. Swartjes is sinds 1 januari 1991 directeur. Vanaf 1978 heeft hij diverse functies bekleed binnen het Telegraaf-concern. In de periode 1974 tot en met 1978 was hij achtereenvolgens werkzaam bij Reader s Digest en bij Colgate/Palmolive. De heer Swartjes studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. mr. J. Olde Kalter (1944) Lid Raad van Bestuur De heer mr. J. Olde Kalter is per 1 januari 1995 benoemd tot directeur en is tevens hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf. Sinds 1970 is hij in dienst bij De Telegraaf en heeft diverse functies binnen het concern bekleed, onder meer in de Verenigde Staten. De heer Olde Kalter studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) Financieel directeur De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997 was hij als partner verbonden aan de maatschap Deloitte & Touche Registeraccountants. Daarvoor was hij reeds in de accountantspraktijk werkzaam. De heer Arp heeft bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

6 JAARVERSLAG samenstelling raad van commissarissen (PER 31 DECEMBER 2005) A.J. van Puijenbroek voorzitter Leeftijd Nationaliteit Beroep/hoofdfunctie Nevenfuncties Eerste benoeming Lopende termijn jaar Nederlandse Directeur N.V. Exploitatiemaatschappij Van Puijenbroek Voorzitter Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. Secretaris Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Prof. dr. W. van Voorden vice-voorzitter Leeftijd Nationaliteit Beroep/hoofdfunctie Nevenfuncties Eerste benoeming Lopende termijn jaar Nederlandse Voorzitter CTZ (College Toezicht Zorgverzekeringen) Emeritus Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam Emeritus Hoogleraar Universiteit van Tilburg Commissariaten bij Batenburg Beheer N.V., Panteia B.V. ir. H.L. Weenen secretaris Leeftijd 61 jaar Nationaliteit Nederlandse Eerste benoeming Lopende termijn Mevrouw ir. M. Tiemstra Leeftijd 51 jaar Nationaliteit Nederlandse Beroep/hoofdfunctie Lid van de executive board van Eureko B.V. Eerste benoeming Lopende termijn L.G. van Aken Leeftijd Nationaliteit Nevenfuncties Eerste benoeming Lopende termijn jaar Nederlandse Bestuurslid Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Boekanier Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van aandelen in H.J. Wols Holding B.V. Voorzitter Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

7 6 JAARVERSLAG 2005 verslag van de raad van commissarissen aan aandeelhouders Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 2005 en de winst- en verliesrekening over 2005 met de toelichtingen, zoals deze door de raad van bestuur zijn samengesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring. De jaarrekening is door ons besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst en vervolgens door ons vastgesteld. Overeenkomstig het versterkte aanbevelingsrecht (artikel 158 lid 6 Boek 2 BW) heeft de centrale ondernemingsraad aanbevolen om tot herbenoeming van de heer prof. dr. W. van Voorden als commissaris van Telegraaf Media Groep N.V. over te gaan. Overeenkomstig deze aanbeveling heeft de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 20 april 2005 de heer Van Voorden herbenoemd. Ons college heeft in het afgelopen jaar zevenmaal met de raad van bestuur vergaderd en onder meer aandacht besteed aan de strategie en de organisatie, de risico's verbonden aan de onderneming (zie ook pagina 23 in dit jaarverslag) en de financiële zaken. In het verslagjaar is in het bijzonder aandacht besteed aan de uitwerking van de onderdelen van de strategie van Telegraaf Media Groep N.V., aan de samenstelling van de raad van bestuur, aan de omruil van de aandelen van SBS Broadcasting B.V. in SBS S.à.r.l., aan de vergroting van het minderheidsbelang in Expomedia Group Plc, aan de aankoop van de resterende aandelen in Media Groep West B.V. en Mobillion B.V., aan de voorgenomen deelneming in Sky Radio Ltd en aan de mogelijke verkoop van Media Groep Limburg B.V. en Grafisch Bedrijf Media Groep Limburg B.V. Eveneens is de nodige aandacht besteed aan de voorgenomen kostenbesparingen en aan de vermindering van het personeelsbestand. In twee vergaderingen hebben wij overleg gevoerd met de externe accountant. Buiten aanwezigheid van de raad van bestuur hebben wij ons eigen functioneren, de relatie tot de raad van bestuur en het besturingsmodel, de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur besproken.

8 JAARVERSLAG De heer drs. ing. W.O. Kok, lid van de raad van bestuur (COO), heeft zijn dienstverband met Telegraaf Media Groep N.V. beëindigd per 31 augustus Aanleiding was een verschil van inzicht over het te voeren beleid van Telegraaf Media Groep N.V. binnen de raad van bestuur. Wij zijn de heer Kok erkentelijk voor zijn inzet voor Telegraaf Media Groep N.V. gedurende de vele jaren dat hij verbonden is geweest aan het concern. De raad van commissarissen heeft aan de hand van zijn bezoldigingsbeleid de beloning van de raad van bestuur vastgesteld. De individuele beloning van de leden van de raad van bestuur is opgenomen in het jaarverslag In het verslagjaar nam één van onze leden deel aan een overlegvergadering met de centrale ondernemingsraad. Wij stellen u voor: 1. De jaarrekening over 2005 overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen. 2. De raad van bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in De commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht in Het dividend over het boekjaar 2005 per aandeel van 0,25 nominaal goed te keuren op 0,44 in contanten (2004: 0,30 in contanten per aandeel van 0,25 nominaal). 5. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 27 april 2006 bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. Namens de Raad van Commissarissen A.J. van Puijenbroek, voorzitter Amsterdam, 15 maart 2006 Graag willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de raad van bestuur en medewerkers voor de wijze waarop zij in 2005 hun taak hebben verricht.

9

10 JAARVERSLAG geconsolideerde kerncijfers telegraaf media groep n.v. Bedragen in duizenden euro s Netto omzet Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Netto resultaat Aandeel derden Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V Voorstel resultaatbestemming (niet verwerkt in de jaarrekening) Ten gunste/laste van reserves Dividenduitkering (uit het resultaat) Uitkeringspercentage 35% 23% Kasstroom uit operationele activiteiten Per aandeel: Resultaat 1,25 1,29 Kasstroom uit operationele activiteiten 1,40 1,26 Dividend 0,44 0,30 Aantal personeelsleden ultimo (fte)

11

12 JAARVERSLAG voorwoord voorzitter raad van bestuur investeren in verandering Onder aanhoudend moeilijke economische omstandigheden heeft Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in een versnelde invulling van de strategie. Optimaliseren, innoveren en inter nationaliseren blijven daarin centrale thema s. Doel is het vergroten van het aandeel in de mediaconsumptie. Met gedrukte media, nog altijd de basis van TMG, maar ook via digitale media, radio en televisie, in Nederland en in nieuwe markten als Zweden en Oekraïne. Economische onzekerheid Economisch gezien was 2005 opnieuw een moeilijk jaar. Desondanks steeg de omzet over 2005 met 6,1% tot 736,7 miljoen. De omzetstijging vloeit voornamelijk voort uit de acquisitie van nieuwe activiteiten. Het bedrijfsresultaat nam toe van 26,3 miljoen tot 53,2 miljoen. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden in beide jaren, waaronder boekwinsten, reorganisatielasten en een vrijval van de pensioen- en vut-voor zieningen, daalde het bedrijfsresultaat echter met circa 14% tot 32,6 miljoen. De netto winst, opgesteld volgens IFRS-grondslagen, kwam uit op 65,4 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2004 ( 67,7 miljoen). Per aan deel bedroeg de winst 1,25 tegen 1,29 in Er wordt een dividend voorgesteld van 0,44 in contanten (2004: 0,30). De daling van het resultaat was met name het gevolg van dalende oplagecijfers en advertentieomzetten bij de dagbladen en de tijd schriften. De mate waarin oplages en omzetten onder druk stonden verschilde sterk per medium type en per titel. Oplages en advertenties onder druk De oplages van de Nederlandse dagbladen daalden tussen 1 oktober 2004 en 30 september 2005 met 3,7% tot ruim 3,9 miljoen. Bij de lande lijke dagbladen bedroeg de daling 3,2% en bij de regionale dagbladen 4,1%. De verspreide oplage van dagblad De Telegraaf liep met 2,7% terug tot exemplaren. De regionale dagbladen van HDC Media presteerden relatief goed met een oplagedaling van minder dan 2%. Het advertentievolume van alle Nederlandse dagbladen, exclusief de zondagkranten, daalde in 2005 met 9%. Daarbij daalde het advertentievolume bij de landelijke dagbladen met 4% en bij de regionale dagbladen met 11%. Bij dagblad De Telegraaf was sprake van een daling van de advertentievolumes, exclusief de zondagkrant, met 3%. De regionale dagbladen van HDC Media deden het ook in advertentievolume relatief goed, met een gelijkblijvend volume ten opzichte van Het advertentievolume bij Media Groep Limburg (MGL) daalde met 9%. In deze cijfers zijn niet de ontwikkelingen meegenomen van de gratis dagbladen, waaronder Sp!ts. De gemiddelde oplage van Sp!ts steeg in 2005 met 6,7% tot exemplaren. De huidige dagelijkse oplage, zonder rekening te houden met vakantieperiodes, is exemplaren. Als enige van de landelijke en gratis dagbladen liet Sp!ts ook een forse groei zien van de totale mediabestedingen. Het marktaandeel steeg van 6,5% in 2004 naar 8,5% in 2005, het advertentievolume steeg met 24%. Bij de tijdschriften stonden oplages en advertentieomzetten onder druk.

13 12 JAARVERSLAG 2005 Mede door groeiende concurrentie als gevolg van de introductie van veel nieuwe titels was van een verbetering van advertentievolumes nog geen sprake. De oplages van de meeste titels van De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG) stagneerden. Belangrijke uitzondering was CosmoGIRL!, dat de oplage met 26% zag stijgen tot gemiddeld ruim Van sterke groei was sprake bij de aantallen bezoekers en opbrengsten van internetactiviteiten. Het gemiddelde aantal pageviews van het hele Telegraaf-netwerk (inclusief de classified sites speurders.nl, auto telegraaf.nl en vacaturekrant.nl) verdubbelde ruim over geheel 2005 tot 8,9 miljoen per dag. De advertentieopbrengsten stegen met 49% tot 13,1 miljoen. Strategische focus De marktontwikkelingen in 2005 bevestigen de trendmatige ontwikkeling in de mediawereld. Omzetten en oplages van gedrukte media staan onder druk. Nieuw media, radio en televisie winnen steeds meer terrein. De dynamiek in de markt is groot, wat naast bedreigingen ook heel veel kansen met zich brengt voor mediabedrijven als TMG. De markt van mediaconsumptie is een enorme markt. Een markt waarin ook TMG, als één van de grootste mediabedrijven in Nederland, een zeer sterke positie heeft. Een positie die is gebaseerd op sterke merken met topposities in de markt en medewerkers met zeer veel ervaring. Die marktpositie van TMG is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van gedrukte media, waarvan het aandeel in mediaconsumptie en advertentiebestedingen al jaren terugloopt. Om dat aandeel te kunnen vergroten, wil TMG investeren in mediatypen die wel groei laten zien, zoals internet, radio en televisie en in nieuwe producten en uitingen. Hiertoe wordt, naast besparingen, geïnvesteerd in bestaande producten, in het benutten van de uitgeefexpertise in andere landen en het verbreden van de portfolio met multimediale producten. Op elk van deze terreinen is in 2005 belangrijke vooruitgang geboekt. Optimalisering gedrukte media Aanhoudende kostenbeperking blijft noodzakelijk voor de gedrukte media. Anders en goedkoper is hier de uitdaging. TMG heeft in het verleden veel succes gehad met een marktbenadering in gedrukte producten waarbij de technische kwaliteit voorop stond. Drukcapaciteit, drukkwaliteit en distributie waren belangrijke succesfactoren. De marktverhoudingen noodzaken derhalve tot lagere kosten en het realiseren van schaalvoordelen. Lagere oplages en advertentieopbrengsten versterken die druk. Het tot in detail inzichtelijk maken van alle kostencomponenten van de facilitaire bedrijven (ICT, drukken en distri butie) moet uitgevers in staat stellen keuzes te maken die leiden tot eigentijdse, optimale print producten met een maximaal rendement. In dit kader worden niet alleen voortgaande kosten bezuinigingen doorgevoerd, maar wordt ook de discussie gevoerd over mogelijke samenwerking of outsourcing op het gebied van ondersteunende diensten. Tegelijkertijd wordt er ook geïnvesteerd in de inhoudelijke kwaliteit van de gedrukte producten. Die producten moeten immers aantrekkelijk blijven voor kritische consumenten en meegaan in veranderende wensen van lezers. Bij dagblad

14 JAARVERSLAG De Telegraaf komt dit onder meer tot uiting in de introductie van de zondagkrant in maart 2004, het opzetten van regionale deel redacties en het introduceren van nieuwe rubrieken in de krant. De omzet uit weekendabonnementen bij dagblad De Telegraaf groeide. De regionale dagbladen van HDC Media zijn overgeschakeld van avondkranten naar ochtendkranten. Bij de huis-aan-huisbladen hebben een fikse reorganisatie en de digitalisering van het productieproces tot lagere kosten geleid en een verfijning van het aanbod tot circa 500 lokale edities mogelijk gemaakt. Bij TTG wordt geïnvesteerd in nieuwe titels als CosmoGIRL! en JAN. Stuk voor stuk maat regelen die een positief effect hebben gehad op oplage cijfers en advertentieopbrengsten. Daar waar schaalvoordelen niet te realiseren zijn, wordt desinvestering over wogen, zoals bijvoorbeeld bij de activiteiten in Limburg. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in activiteiten die aansluiten op gedrukte media of meegaan in ontwikkelingen die de positie van deze media bedreigen. Voorbeeld hiervan is een website die inspeelt op de sterke opkomst van internet als concurrent van de rubrieksadvertentie in dagbladen. Speurders.nl behoort tot de koplopers onder de markt plaatsen op internet, waarmee een belang rijk deel van het verlies aan marktaandeel van rubrieks advertenties in de krant is teruggewonnen. Zoals bij zoveel initiatieven op internet is ook hier de uitdaging om uiteindelijk de daarbij behorende financiële resultaten te behalen. Investeren in andere markten en mediatypen TMG heeft altijd een beleid gevoerd dat sterk was gericht op het bereiken van uiteenlopende doelgroepen met een combinatie van informatie en entertainment: een model dat jarenlang met succes is toegepast. De laatste jaren is de dynamiek van media markten en mediaconsumptie echter drastisch gewijzigd. De concurrentie is toe genomen door nieuwe toetreders en mediatypen en de snelheid van informatieoverdracht is aanzienlijk gestegen. Bovendien is er een groeiende groep gebruikers die interactief invulling wil geven aan informatievoorziening. Ook dit is een markt waarin TMG actief wil participeren en wil groeien. TMG is op internet en in interactieve media de grootste aanbieder op de Nederlandse markt. Mobillion bijvoorbeeld behoort tot de koplopers op dit gebied. Het bedrijf is begonnen als aanbieder van interactieve teletekst, maar levert nu input voor inter actieve televisie en internet. Een voorbeeld hiervan is een internetcommunity voor jongeren waarin televisieprogramma s worden in gezet om multimediatoepassingen te stimuleren. Maar ook behoort met unieke bezoekers per dag tot de meest succes volle interactieve internetsites in Nederland. Ook de verwerving per 1 januari 2006 van een belang van 70% in de datingsites relatieplanet.nl en Iwannadate.nl en de oprichting van Telegraaf Classified Media B.V. passen in dit beleid. Een nieuw markt segment voor TMG vormt ook de markt voor narrow casting; de ontwikkeling en exploitatie van inhoud (content) op digitale schermen en het koppelen van deze schermen aan backofficesystemen (zoals bedrijfsnetwerken en voorraadsystemen). Deze markt heeft TMG in november 2005 betreden door de

15 14 JAARVERSLAG 2005 verwerving van een 40%-belang in Media Librium B.V., exploitant van digitale media. Naast investeringen in internet en interactieve media, wil TMG ook haar positie in radio en televisie versterken. Probleem hierbij is dat de crossownership-regels in de Nederlandse Mediawet de groeimogelijkheden van uitgevers als TMG in radio en televisie op de Nederlandse mediamarkt beperken. Mede daarom is het belang van 27% in SBS Broadcasting B.V. eind 2005 omgezet in een 21,39%-belang (na verwatering begin %) in de moeder maatschappij SBS Broadcasting S.à.r.l. Deze transactie biedt TMG de mogelijkheid om deel te nemen in de sterke internationale groei van SBS. Met de partners in SBS, zal TMG samenwerkingsmogelijkheden in en buiten Nederland onderzoeken om het potentieel van de strategische combinatie ten volle te benutten. In februari 2006 heeft een consortium onder leiding van TMG, met financiële ondersteuning van de investerings maatschappij ING Corporate Investments Participaties B.V. (ING CI) Sky Radio Limited overgenomen. Omdat de cross ownership-regeling in de Nederlandse Mediawet niet toestaat dat TMG een belang groter dan % houdt in een nationale commerciële omroep instelling, verkrijgt TMG een minder heidsbelang in het consortium. TMG heeft een optie om het belang van ING CI in het consortium over te nemen als TMG s aandeel in de totale oplage van de Nederlandse dagbladen onder de 25% daalt of indien de huidige mediaregelgeving wordt versoepeld. Ten aanzien van de regels van de Mediawet lijkt de politieke bereidheid aanwezig te zijn om na te denken over de bestaande regelgeving. De huidige Mediawet lijkt immers niet meer afgestemd op de huidige marktsituatie en er is dringend behoefte aan nieuwe uitgangspunten voor beleid. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een rapport opgesteld dat door de Tweede Kamer zal worden besproken. Dit voorziet in regelgeving die meer ruimte laat voor crossownership. Snelheid in deze discussie is geboden, want de dynamiek op de mediamarkten brengt met zich dat ver anderingen in marktverhoudingen zich in hoog tempo voltrekken. Toenemende internationalisering Omdat de groeimogelijkheden in de Nederlandse mediamarkt vooralsnog beperkt worden door de wetgeving en omdat andere markten ruimte bieden voor snellere groei, heeft TMG nieuwe geografische markten betreden. Na de succesvolle entree op de Zweedse markt enkele jaren geleden is in 2005 een tijdschriftenuitgeverij in Oekraïne overgenomen. Oekraïne is een markt waar kennis van gedrukte mediaproducten nog volop ruimte biedt voor groei, maar waar tegelijkertijd vraag bestaat naar nieuwe mediatypen als internet, interactieve media en narrowcasting. De advertentiemarkt groeit nog sterk en er is een enorme behoefte aan nieuwe media-uitingen, terwijl de capaciteit van de bestaande aanbieders beperkt is. Een van de eerste initiatieven van TMG op deze markt was de introductie van een gratis dagblad naar het model van Sp!ts. Bij gebrek aan voldoende drukcapaciteit verschijnt de krant nu nog driemaal per week, in een beperkte oplage.

16 JAARVERSLAG vooruitzichten Voor TMG is 2005 een jaar geworden waarin invulling is gegeven aan de kleine letter g in ons logo; het natuurkundig symbool voor versnelling. Een versnelde invulling van groei in andere mediatypen dan gedrukte media. Simpelweg omdat de consumenten ons zijn voorgegaan in die keuze en wij als mediagroep niet willen achterblijven. Want in media-exploitatie ligt onze kennis en passie. We willen minder afhankelijk worden van gedrukte media en een groter deel van mediaconsumptie in andere mediatypen claimen. Tegelijkertijd voegen we nieuwe waarden toe aan bestaande media door gebruik van dezelfde informatie in uiteenlopende verschijningsvormen (in druk, op internet, via de telefoon). Digitalisering maakt dit mogelijk. Het betreden van nieuwe groeimarkten, waar grote vraag bestaat naar zowel de nieuwe als de meer traditionele media, biedt nieuwe groeikansen. Ook voor dit jaar wordt geen winstverwachting afgegeven. In de eerste plaats is er nog on voldoende zicht op de ontwikkelingen in de advertentie markt. Over de eerste acht weken van dit jaar is er per saldo sprake van een licht dalende advertentieomzet bij dagblad De Telegraaf en de regionale dagbladen. De inkomsten uit losse verkoop staan even eens nog onder druk. Sp!ts weet de opgaande lijn in de advertentie omzet echter vast te houden. Verder vinden er in 2006 nogal wat ver schuivingen plaats in de activiteitenportfolio, te weten de voorgenomen verkoop van Media Groep Limburg, Nieuwsdruk Limburg en mogelijk Uitgeverij De Trompetter in de loop van 2006 en de aankoop van Sky Radio Ltd per 1 april aanstaande (33,33%). Onzekerheid bestaat nog over het tijdstip waarop TMG, in het kader van de mediawetgeving, 100% van Sky Radio Ltd mag verwerven. Daarnaast is ultimo 2005 het 27%-belang in SBS Broadcasting B.V. vervangen door een 21,39%-belang (na verwatering begin %) in SBS S.à.r.l. De invloed van een en ander op het resultaat van 2006 is op dit moment daarom nog niet in kaart te brengen. Op het nettoresultaat 2006 zullen van positieve invloed zijn: de boekwinst bij eventuele verkoop van de Limburgse activiteiten, de resultaten van de verworven deelnemingen, de effecten van de eerder getroffen reorganisatiemaatregelen en de groeiende omzet uit online-activiteiten. Van negatieve invloed zullen zijn: de benodigde reorganisatievoorzieningen in het kader van de verdere bezuinigingsmaatregelen en een verwachte papierprijsstijging. In het algemeen blijven de ontwikkeling van de economie en de gevolgen voor de media bestedingen het meest belangrijk. De cashflow over 2006 zal positief worden beïnvloed bij een eventuele verkoop van de Limburgse activiteiten. Voor de aankoop van het belang in Sky Radio is circa 20 miljoen eigen middelen nodig, het overige zal worden gefinancierd. Met de hiermee vrijkomende liquiditeiten behoort, afhankelijk van de omvang en realisatie van mogelijke acquisities en de ontwikkeling van de beurskoers, inkoop van eigen aan delen in 2006 eveneens tot de mogelijkheden. Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V. drs. A.J. Swartjes, voorzitter Amsterdam, 15 maart 2006

17

18 JAARVERSLAG geconsolideerde gegevens financiële gang van zaken resultaten De jaarcijfers van zowel 2005 als 2004 zijn opgesteld volgens de thans geldende IFRSgrondslagen. In toelichting 33 vanaf pagina 95 van dit verslag staat, ter informatie, een vergelijking van de jaarcijfers 2004 herrekend volgens de IFRS-grondslagen met de cijfers volgens Dutch GAAP-grondslagen, zoals die vorig jaar zijn gepubliceerd. In dezelfde paragraaf wordt de invloed van IFRS op de resultaten afzonderlijk toegelicht. Over 2005 werd een nettowinst behaald van 65,4 miljoen tegenover een nettowinst van 67,7 miljoen over Het bedrijfsresultaat nam toe van 26,3 miljoen in 2004 tot 53,2 miljoen in De netto-omzet steeg met 42,4 miljoen. De advertentieomzet steeg met 15 miljoen, vooral dankzij de acquisities van Bongers Beheer, Bohil Media en diverse tijdschriften titels in Oekraïne. Autonoom was er echter nauwelijks sprake van omzetgroei. De omzet uit abonnementen en losse verkoop daalde met 2,3 miljoen. De omzet uit weekendabonnementen bij dagblad De Telegraaf steeg weliswaar, maar de inkomsten bij de tijdschriften en de regionale dagbladen daalden. De omzet uit distributieactiviteiten voor derden nam toe met 6,6 miljoen als gevolg van het verwerven van verspreidorders van Aldipress en PCM. De overige omzet nam toe met 23,1 miljoen, dankzij het overnemen van verschillende nieuwe activiteiten door Telegraaf Expomedia Events (TE2) en het consolideren van het in 2005 verworven meerder heidsbelang in Mobillion. De totale bedrijfskosten stegen per saldo van 670 miljoen tot 686,3 miljoen, waarin enerzijds begrepen de kosten van nieuwe activiteiten ad 33,4 miljoen en anderzijds eenmalige baten van 27 miljoen inzake gewijzigde pensioen- en vut-regelingen. De kosten van grond- en hulpstoffen stegen enigszins onder invloed van nieuwe activiteiten, waaronder de aankoop van Bongers Beheer en Bohil Media, alsmede een effectief 3,4% hogere papierprijs. Daartegenover stond een lager verbruik ten opzichte van 2004 als gevolg van volumedaling. De loonkosten stegen met circa 2,5%. Het aantal werknemers nam toe door de overname van nieuwe activiteiten en er was sprake van een gemiddelde loonkostenstijging van circa 2%. Een en ander werd gecompenseerd door de reorganisatiemaatregelen van voorgaande jaren. De sociale lasten en pensioenlasten daalden per saldo met circa 27 miljoen door eenmalige baten. Deels is dit een gevolg van de nieuwe pensioenafspraken met Stichting-Telegraaf pensioenfonds 1959 waardoor (onder IFRS) sprake is van een overgang van Defined Benefit-regeling naar een collectief Defined Contribution-regeling. Daarnaast is het een gevolg van de versobering van de vut-aanspraken en de regeling ziektekostenverzekering gepensioneerden. De afschrijvingen op materiële vaste activa daalden met 3,2 miljoen en de afschrijvingen op immateriële vaste activa namen toe met 4,8

19 18 JAARVERSLAG 2005 miljoen als gevolg van verschuivingen in het kader van IFRS. De overige bedrijfskosten vertoonden een stijging van ruim 34 miljoen. Hierin zijn met name begrepen de kosten van nieuwe activiteiten ad 23,3 miljoen, toegenomen promotie kosten van nieuwe activiteiten en hogere automatiseringskosten. Daartegenover stonden ruim 4 miljoen lagere drukkosten als gevolg van herziene druk contracten voor de tijdschriften en TV Weekeinde. Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen steeg per saldo met 2,6 miljoen tot 9,8 miljoen, voornamelijk door 1,7 miljoen hoger resultaat in SBS Broadcasting B.V. Het netto financieringsresultaat nam toe door het saldo van 1,4 miljoen meer ontvangen dividend van Koninklijke Wegener N.V. en 0,1 miljoen lagere rentebaten. De overige financiële baten en lasten hebben betrekking op de eenmalige baten inzake de ver koop van het in 2005 opgebouwde belang in SBS SA en de verkoop van het 50%-belang in de teletekstactiviteiten van Media Groep West B.V. In 2004 stond hier tegenover een eenmalige boekwinst ad 13,2 miljoen op verkoop van de belangen in ANP Holding B.V. en Brouwer Groep B.V. Onder herwaardering financiële vaste activa is ingevolge de toepassing van IFRS, zowel over 2005 als over 2004, de waarde stijging opgenomen van de deelneming in Wegener naar fair value. De kasstroom uit de operationele activiteiten steeg van 66,3 miljoen over 2004 tot 73,6 miljoen over netto-omzet De netto-omzet is met 6,1% gestegen van 694,3 miljoen over 2004 tot 736,7 miljoen over Belangrijke factoren hierbij waren ges tegen advertentie-inkomsten ( 15 miljoen), distributie omzet ( 6,6 miljoen) en overige omzet ( 23,1 miljoen) en een daling van de omzet uit losse verkoop met 2,3 miljoen. 0,9% 30,8% 4,7% 4% 2,3% 49,8% 39,2% 8,9% 2,7% 56,7% NETTO-OMZET ( 736,686 MILJOEN) Advertenties Abonnementen + losse verkoop Drukwerk voor derden Distributie Overige omzet GOEDEREN EN DIENSTEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE Goederen en diensten TOEGEVOEGDE WAARDE Personeelskosten Diversen Vennootschapsbelasting Nettowinst Bij dagblad De Telegraaf daalde het advertentievolume met 3% ten opzichte van 2004, voornamelijk in de sector rubrieksadvertenties. Bij Sp!ts werd een volumestijging van 27% gerealiseerd. Bij de regionale dagbladen was er sprake van een volumegroei met 1%, met name in de categorie personeel. De huis-aan-huisbladen

20 JAARVERSLAG groeiden in volume als gevolg van de overname van Bongers Beheer. De tijdschriften verloren advertentieomzet, deels beïnvloed door het afstoten van de titels MAN in Nederland en Hemmet's Bazaar in Zweden. Daarentegen werd in Nederland de nieuwe titel JAN geïntroduceerd. In totaal bestond de concernomzet in 2005 voor 366,6 miljoen aan advertentie-inkomsten (49,8%) en voor 288,6 miljoen (39,2%) uit oplage-inkomsten. De omzet van drukorders voor derden bedroeg 16,7 miljoen (2,3%), de distributieopbrengst bedroeg 35,4 miljoen (4,8%) en de overige omzet bedroeg 29,3 miljoen (4%). In 2004 was dit respectievelijk 351,6 miljoen, 291 miljoen, 15,8 miljoen, 28,8 miljoen en 7,2 miljoen, ofwel 50,6%, 41,9%, 2,3%, 4,2% en 1%. De omzet is als volgt te specificeren: x 1 miljoen Landelijke dagbladen 346,4 (47%) 330,9 (48%) Regionale dagbladen 179,8 (24%) 180,6 (26%) Huis-aan-huisbladen 80,6 (11%) 72,9 (11%) Tijdschriften 51,9 (7%) 53,7 (8%) Distributie 34,6 (5%) 28,6 (4%) Drukorders 16,7 (2%) 15,7 (2%) Overige activiteiten 26,7 (4%) 8,1 (1%) 736,7 (100%) 690,5 (100%) Van de concernomzet is in ,8 miljoen (1,1%) in de overige EU-landen gerealiseerd, tegen 0,2 miljoen in De omzet per werknemer (fte) nam toe met 7% van in 2004 (op basis van IFRS) tot in De afgelopen vijf jaar ont wikkelden de omzet, het gemiddeld aantal mensjaren en de omzet per werknemer zich als volgt: toegevoegde waarde De totale toegevoegde waarde van het concern en het gemiddelde per werknemer hebben zich in de afgelopen vijf jaar als volgt ontwikkeld: Toegevoegde waarde eigen vermogen Per werknemer (x 1 miljoen) (x 1.000) 2001* * * *(Dutch GAAP) Concernomzet Gemiddeld aantal Gemiddelde omzet (x 1 miljoen) mensjaren per werknemer (x 1.000) 2001* 822, * 704, * 683, , , *(Dutch GAAP) Inclusief het over 2005 behaalde resultaat is het eigen vermogen toegenomen van 480,6 miljoen ultimo 2004 tot 530,5 miljoen ultimo In het vermogen is nog geen rekening gehouden met het over 2005 uit te keren dividend.

binnenkant cover In april 2005 hebben de aandeelhouders goedkeuring verleend aan de naamswijziging van het concern in Telegraaf Media Groep N.V.

binnenkant cover In april 2005 hebben de aandeelhouders goedkeuring verleend aan de naamswijziging van het concern in Telegraaf Media Groep N.V. binnenkant cover Een gevolg van verandering In april 2005 hebben de aandeelhouders goedkeuring verleend aan de naamswijziging van het concern in Telegraaf Media Groep N.V. Een nieuwe naam die de multimediale

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2008 TMG

HALFJAARBERICHT 2008 TMG HALFJAARBERICHT 2008 TMG 15 augustus 2008 1 van 6 Het bedrijfsresultaat van TMG is exclusief bijzondere lasten en amortisatie bij een fractioneel lagere omzet gedaald van 31,8 miljoen naar 26,2 miljoen.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Resultaat TMG derde kwartaal 2011

Resultaat TMG derde kwartaal 2011 Amsterdam, 11 november 2011 1 van 6 Resultaat TMG derde kwartaal 2011 Ten opzichte van het derde kwartaal 2010: Opbrengsten stijgen met 1,5 miljoen (1,1%) naar 141,0 miljoen. Internetopbrengsten stijgen

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

telegraaf media groep n.v.

telegraaf media groep n.v. telegraaf media groep n.v. Bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam Postadres Postbus 376, 1000 EB Amsterdam 020-585 9111 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Liquiditeitspositie stijgt met 2,8 miljoen t.o.v. 30 juni 2014 naar 34,7 miljoen, ondanks substantiële uitgaven vanwege reorganisaties;

Liquiditeitspositie stijgt met 2,8 miljoen t.o.v. 30 juni 2014 naar 34,7 miljoen, ondanks substantiële uitgaven vanwege reorganisaties; 31 jul 2015 TMG MAAKT TEMPO BIJ AANBRENGEN STRATEGISCHE FOCUS Hoofdpunten eerste halfjaar Aanbrengen van strategische focus leidt tot nieuwe initiatieven en cultuur; Transitie in volle gang bij nagenoeg

Nadere informatie

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012 Amsterdam, 11 mei 2012 1 van 5 Resultaat TMG eerste kwartaal 2012 Ten opzichte van het eerste kwartaal 2011: Opbrengsten stijgen fractioneel naar 137,7 miljoen (eerste kwartaal 2011: 136,9 miljoen). Internetopbrengsten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers TMG 2014

Halfjaarcijfers TMG 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 1 augustus 2014 Halfjaarcijfers TMG 2014 Advertentieomzet lager dan verwacht; kostenreductie voor op schema Hoofdpunten eerste halfjaar 2014 Genormaliseerd EBITDA-resultaat daalde

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Resultaat TMG tweede kwartaal 2012

Resultaat TMG tweede kwartaal 2012 Amsterdam, 17 augustus 2012 1 van 6 Resultaat TMG tweede kwartaal 2012 Van positieve invloed op de tweede kwartaalresultaten 2012 is geweest het meeconsolideren van de Franse puzzeluitgever Megastar Groupe

Nadere informatie

Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen

Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen PERSBERICHT Daling in opbrengsten TMG gecompenseerd door verdere kostenbesparingen Eenmalige boekwinst leidt tot uitzonderlijk hoog nettoresultaat in moeilijke markt. Ontwikkelingen in hoofdlijnen: Genormaliseerd

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Brought to you by Global Reports. aarverslag 2003

Brought to you by Global Reports. aarverslag 2003 aarverslag 2003 N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf Bezoekadres: Postadres: Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Telefoon: 020-5859111 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

PERSBERICHT. Bewogen jaar 2008 voor Wegener

PERSBERICHT. Bewogen jaar 2008 voor Wegener Concern Communicatie Postbus 26 7300 HB Apeldoorn PERSBERICHT Bewogen jaar 2008 voor Wegener Laan van Westenenk 4 7336 AZ Apeldoorn T: (055) 538 86 52 F: (055) 538 86 66 www.wegener.nl Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen?

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? 1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? Themabericht: De Nederlandse krantensector De Nederlandse krantensector is een sterk geconcentreerde sector. De belangrijkste ontwikkelingen waar zij op dit moment

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

TMG Corporate Communication & Investor Relations. 17 april 2008 Telegraaf Media Groep N.V.

TMG Corporate Communication & Investor Relations. 17 april 2008 Telegraaf Media Groep N.V. TMG Corporate Communication & Investor Relations 17 april 2008 Telegraaf Media Groep N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2008 TMG Corporate Communication & Investor Relations 17 april

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

MARGEVERBETERING ESSENTIEEL Ad Swartjes - CEO. SCHERPER FINANCIEEL BELEID INGEZET Fred Arp - CFO. UITGEVEN IS EN BLIJFT TEAMWORK Patrick Morley - COO

MARGEVERBETERING ESSENTIEEL Ad Swartjes - CEO. SCHERPER FINANCIEEL BELEID INGEZET Fred Arp - CFO. UITGEVEN IS EN BLIJFT TEAMWORK Patrick Morley - COO Jaarverslag 2007 MARGEVERBETERING ESSENTIEEL Ad Swartjes - CEO SCHERPER FINANCIEEL BELEID INGEZET Fred Arp - CFO UITGEVEN IS EN BLIJFT TEAMWORK Patrick Morley - COO Het jaarverslag is digitaal beschikbaar

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g TMG j a a r v e r s l a g 09 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via www.tmg.nl Voor meer informatie: corporatecommunication@tmg.nl The annual report is available in the English language via: www.tmg.nl

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Welkom. Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V.

Welkom. Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V. Welkom Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V. 2 2 1. Opening Michiel Boersma Welkom CEO-wisseling en opdracht CEO ad interim Gedelegeerd Commissaris Oproep vergadering Aangemelde aandeelhouders

Nadere informatie

Telegraaf Media Groep N.V. Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via www.tmg.nl. Voor meer informatie: corporatecommunication@tmg.

Telegraaf Media Groep N.V. Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via www.tmg.nl. Voor meer informatie: corporatecommunication@tmg. Jaarverslag Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via www.tmg.nl Voor meer informatie: corporatecommunication@tmg.nl The annual report is available in the English language via: www.tmg.nl For more information:

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Persbericht Willemstad, Curaçao, 2 november 2012 AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Het bestuur van AamigoO Group NV ( AamigoO ) maakt bekend dat zij naar aanleiding van een beoordeling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014 Leek, 29 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2014

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

halfjaarbericht 2007

halfjaarbericht 2007 halfjaarbericht 2007 telegraaf media groep n.v. Bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam 020-585 9111 Postadres Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Het halfjaarbericht is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie