illustraties in dit jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "illustraties in dit jaarverslag"

Transcriptie

1

2 illustraties in dit jaarverslag De omslag en de illustratiepagina s van dit verslag verbeelden de strategie van Telegraaf Media Groep. Uitgangspunt daarvan is het vergroten van het aandeel van TMG in de mediaconsumptie. Dat willen we realiseren door het aanboren van nieuwe markten en door het optimaliseren en innoveren van bestaande producten en diensten. Daarnaast zoekt TMG naar mogelijkheden haar expertise te exporteren naar nieuwe geografische markten en doet het concern strategische investeringen in nieuwe activiteiten of het vergroten van belangen in bestaande deelnemingen.

3 telegraaf media groep n.v. Bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam Postadres Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via Voor meer informatie: The annual report is available in the English language via For more information:

4 inhoud 4 jaarverslag 4 Samenstelling Raad van Bestuur 5 Samenstelling Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van Commissarissen aan aandeelhouders 9 Geconsolideerde kerncijfers 11 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur 15 Vooruitzichten 17 Geconsolideerde gegevens 25 Uitgeefactiviteiten 25 Landelijke dagbladen 29 Regionale dagbladen 31 Huis-aan-huisbladen 33 Tijdschriften 37 Overige activiteiten 38 Facilitaire bedrijven 40 Deelnemingen 43 Code corporate governance 119 overige gegevens 119 Accountantsverklaring 121 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst 122 Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. 123 Stichting Preferente aandelen Telegraaf Media Groep N.V. 124 Uitgaven en activiteiten van Telegraaf Media Groep per 31 december Directies dochterondernemingen per 31 december Kengetallen per balansdatum 47 jaarrekening 47 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 48 Geconsolideerde balans 50 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 51 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 52 Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling 65 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 103 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 104 Vennootschappelijke balans 107 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

5 4 JAARVERSLAG 2005 samenstelling raad van bestuur (PER 31 DECEMBER 2005) drs. A.J. Swartjes (1949) Voorzitter De heer drs. A.J. Swartjes is sinds 1 januari 1991 directeur. Vanaf 1978 heeft hij diverse functies bekleed binnen het Telegraaf-concern. In de periode 1974 tot en met 1978 was hij achtereenvolgens werkzaam bij Reader s Digest en bij Colgate/Palmolive. De heer Swartjes studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. mr. J. Olde Kalter (1944) Lid Raad van Bestuur De heer mr. J. Olde Kalter is per 1 januari 1995 benoemd tot directeur en is tevens hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf. Sinds 1970 is hij in dienst bij De Telegraaf en heeft diverse functies binnen het concern bekleed, onder meer in de Verenigde Staten. De heer Olde Kalter studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) Financieel directeur De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997 was hij als partner verbonden aan de maatschap Deloitte & Touche Registeraccountants. Daarvoor was hij reeds in de accountantspraktijk werkzaam. De heer Arp heeft bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

6 JAARVERSLAG samenstelling raad van commissarissen (PER 31 DECEMBER 2005) A.J. van Puijenbroek voorzitter Leeftijd Nationaliteit Beroep/hoofdfunctie Nevenfuncties Eerste benoeming Lopende termijn jaar Nederlandse Directeur N.V. Exploitatiemaatschappij Van Puijenbroek Voorzitter Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. Secretaris Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Prof. dr. W. van Voorden vice-voorzitter Leeftijd Nationaliteit Beroep/hoofdfunctie Nevenfuncties Eerste benoeming Lopende termijn jaar Nederlandse Voorzitter CTZ (College Toezicht Zorgverzekeringen) Emeritus Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam Emeritus Hoogleraar Universiteit van Tilburg Commissariaten bij Batenburg Beheer N.V., Panteia B.V. ir. H.L. Weenen secretaris Leeftijd 61 jaar Nationaliteit Nederlandse Eerste benoeming Lopende termijn Mevrouw ir. M. Tiemstra Leeftijd 51 jaar Nationaliteit Nederlandse Beroep/hoofdfunctie Lid van de executive board van Eureko B.V. Eerste benoeming Lopende termijn L.G. van Aken Leeftijd Nationaliteit Nevenfuncties Eerste benoeming Lopende termijn jaar Nederlandse Bestuurslid Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Boekanier Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van aandelen in H.J. Wols Holding B.V. Voorzitter Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

7 6 JAARVERSLAG 2005 verslag van de raad van commissarissen aan aandeelhouders Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 2005 en de winst- en verliesrekening over 2005 met de toelichtingen, zoals deze door de raad van bestuur zijn samengesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring. De jaarrekening is door ons besproken met de accountant in de jaarlijkse bijeenkomst en vervolgens door ons vastgesteld. Overeenkomstig het versterkte aanbevelingsrecht (artikel 158 lid 6 Boek 2 BW) heeft de centrale ondernemingsraad aanbevolen om tot herbenoeming van de heer prof. dr. W. van Voorden als commissaris van Telegraaf Media Groep N.V. over te gaan. Overeenkomstig deze aanbeveling heeft de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 20 april 2005 de heer Van Voorden herbenoemd. Ons college heeft in het afgelopen jaar zevenmaal met de raad van bestuur vergaderd en onder meer aandacht besteed aan de strategie en de organisatie, de risico's verbonden aan de onderneming (zie ook pagina 23 in dit jaarverslag) en de financiële zaken. In het verslagjaar is in het bijzonder aandacht besteed aan de uitwerking van de onderdelen van de strategie van Telegraaf Media Groep N.V., aan de samenstelling van de raad van bestuur, aan de omruil van de aandelen van SBS Broadcasting B.V. in SBS S.à.r.l., aan de vergroting van het minderheidsbelang in Expomedia Group Plc, aan de aankoop van de resterende aandelen in Media Groep West B.V. en Mobillion B.V., aan de voorgenomen deelneming in Sky Radio Ltd en aan de mogelijke verkoop van Media Groep Limburg B.V. en Grafisch Bedrijf Media Groep Limburg B.V. Eveneens is de nodige aandacht besteed aan de voorgenomen kostenbesparingen en aan de vermindering van het personeelsbestand. In twee vergaderingen hebben wij overleg gevoerd met de externe accountant. Buiten aanwezigheid van de raad van bestuur hebben wij ons eigen functioneren, de relatie tot de raad van bestuur en het besturingsmodel, de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur besproken.

8 JAARVERSLAG De heer drs. ing. W.O. Kok, lid van de raad van bestuur (COO), heeft zijn dienstverband met Telegraaf Media Groep N.V. beëindigd per 31 augustus Aanleiding was een verschil van inzicht over het te voeren beleid van Telegraaf Media Groep N.V. binnen de raad van bestuur. Wij zijn de heer Kok erkentelijk voor zijn inzet voor Telegraaf Media Groep N.V. gedurende de vele jaren dat hij verbonden is geweest aan het concern. De raad van commissarissen heeft aan de hand van zijn bezoldigingsbeleid de beloning van de raad van bestuur vastgesteld. De individuele beloning van de leden van de raad van bestuur is opgenomen in het jaarverslag In het verslagjaar nam één van onze leden deel aan een overlegvergadering met de centrale ondernemingsraad. Wij stellen u voor: 1. De jaarrekening over 2005 overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen. 2. De raad van bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in De commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht in Het dividend over het boekjaar 2005 per aandeel van 0,25 nominaal goed te keuren op 0,44 in contanten (2004: 0,30 in contanten per aandeel van 0,25 nominaal). 5. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 27 april 2006 bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. Namens de Raad van Commissarissen A.J. van Puijenbroek, voorzitter Amsterdam, 15 maart 2006 Graag willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan de raad van bestuur en medewerkers voor de wijze waarop zij in 2005 hun taak hebben verricht.

9

10 JAARVERSLAG geconsolideerde kerncijfers telegraaf media groep n.v. Bedragen in duizenden euro s Netto omzet Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Netto resultaat Aandeel derden Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V Voorstel resultaatbestemming (niet verwerkt in de jaarrekening) Ten gunste/laste van reserves Dividenduitkering (uit het resultaat) Uitkeringspercentage 35% 23% Kasstroom uit operationele activiteiten Per aandeel: Resultaat 1,25 1,29 Kasstroom uit operationele activiteiten 1,40 1,26 Dividend 0,44 0,30 Aantal personeelsleden ultimo (fte)

11

12 JAARVERSLAG voorwoord voorzitter raad van bestuur investeren in verandering Onder aanhoudend moeilijke economische omstandigheden heeft Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in een versnelde invulling van de strategie. Optimaliseren, innoveren en inter nationaliseren blijven daarin centrale thema s. Doel is het vergroten van het aandeel in de mediaconsumptie. Met gedrukte media, nog altijd de basis van TMG, maar ook via digitale media, radio en televisie, in Nederland en in nieuwe markten als Zweden en Oekraïne. Economische onzekerheid Economisch gezien was 2005 opnieuw een moeilijk jaar. Desondanks steeg de omzet over 2005 met 6,1% tot 736,7 miljoen. De omzetstijging vloeit voornamelijk voort uit de acquisitie van nieuwe activiteiten. Het bedrijfsresultaat nam toe van 26,3 miljoen tot 53,2 miljoen. Genormaliseerd voor bijzondere invloeden in beide jaren, waaronder boekwinsten, reorganisatielasten en een vrijval van de pensioen- en vut-voor zieningen, daalde het bedrijfsresultaat echter met circa 14% tot 32,6 miljoen. De netto winst, opgesteld volgens IFRS-grondslagen, kwam uit op 65,4 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2004 ( 67,7 miljoen). Per aan deel bedroeg de winst 1,25 tegen 1,29 in Er wordt een dividend voorgesteld van 0,44 in contanten (2004: 0,30). De daling van het resultaat was met name het gevolg van dalende oplagecijfers en advertentieomzetten bij de dagbladen en de tijd schriften. De mate waarin oplages en omzetten onder druk stonden verschilde sterk per medium type en per titel. Oplages en advertenties onder druk De oplages van de Nederlandse dagbladen daalden tussen 1 oktober 2004 en 30 september 2005 met 3,7% tot ruim 3,9 miljoen. Bij de lande lijke dagbladen bedroeg de daling 3,2% en bij de regionale dagbladen 4,1%. De verspreide oplage van dagblad De Telegraaf liep met 2,7% terug tot exemplaren. De regionale dagbladen van HDC Media presteerden relatief goed met een oplagedaling van minder dan 2%. Het advertentievolume van alle Nederlandse dagbladen, exclusief de zondagkranten, daalde in 2005 met 9%. Daarbij daalde het advertentievolume bij de landelijke dagbladen met 4% en bij de regionale dagbladen met 11%. Bij dagblad De Telegraaf was sprake van een daling van de advertentievolumes, exclusief de zondagkrant, met 3%. De regionale dagbladen van HDC Media deden het ook in advertentievolume relatief goed, met een gelijkblijvend volume ten opzichte van Het advertentievolume bij Media Groep Limburg (MGL) daalde met 9%. In deze cijfers zijn niet de ontwikkelingen meegenomen van de gratis dagbladen, waaronder Sp!ts. De gemiddelde oplage van Sp!ts steeg in 2005 met 6,7% tot exemplaren. De huidige dagelijkse oplage, zonder rekening te houden met vakantieperiodes, is exemplaren. Als enige van de landelijke en gratis dagbladen liet Sp!ts ook een forse groei zien van de totale mediabestedingen. Het marktaandeel steeg van 6,5% in 2004 naar 8,5% in 2005, het advertentievolume steeg met 24%. Bij de tijdschriften stonden oplages en advertentieomzetten onder druk.

13 12 JAARVERSLAG 2005 Mede door groeiende concurrentie als gevolg van de introductie van veel nieuwe titels was van een verbetering van advertentievolumes nog geen sprake. De oplages van de meeste titels van De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG) stagneerden. Belangrijke uitzondering was CosmoGIRL!, dat de oplage met 26% zag stijgen tot gemiddeld ruim Van sterke groei was sprake bij de aantallen bezoekers en opbrengsten van internetactiviteiten. Het gemiddelde aantal pageviews van het hele Telegraaf-netwerk (inclusief de classified sites speurders.nl, auto telegraaf.nl en vacaturekrant.nl) verdubbelde ruim over geheel 2005 tot 8,9 miljoen per dag. De advertentieopbrengsten stegen met 49% tot 13,1 miljoen. Strategische focus De marktontwikkelingen in 2005 bevestigen de trendmatige ontwikkeling in de mediawereld. Omzetten en oplages van gedrukte media staan onder druk. Nieuw media, radio en televisie winnen steeds meer terrein. De dynamiek in de markt is groot, wat naast bedreigingen ook heel veel kansen met zich brengt voor mediabedrijven als TMG. De markt van mediaconsumptie is een enorme markt. Een markt waarin ook TMG, als één van de grootste mediabedrijven in Nederland, een zeer sterke positie heeft. Een positie die is gebaseerd op sterke merken met topposities in de markt en medewerkers met zeer veel ervaring. Die marktpositie van TMG is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van gedrukte media, waarvan het aandeel in mediaconsumptie en advertentiebestedingen al jaren terugloopt. Om dat aandeel te kunnen vergroten, wil TMG investeren in mediatypen die wel groei laten zien, zoals internet, radio en televisie en in nieuwe producten en uitingen. Hiertoe wordt, naast besparingen, geïnvesteerd in bestaande producten, in het benutten van de uitgeefexpertise in andere landen en het verbreden van de portfolio met multimediale producten. Op elk van deze terreinen is in 2005 belangrijke vooruitgang geboekt. Optimalisering gedrukte media Aanhoudende kostenbeperking blijft noodzakelijk voor de gedrukte media. Anders en goedkoper is hier de uitdaging. TMG heeft in het verleden veel succes gehad met een marktbenadering in gedrukte producten waarbij de technische kwaliteit voorop stond. Drukcapaciteit, drukkwaliteit en distributie waren belangrijke succesfactoren. De marktverhoudingen noodzaken derhalve tot lagere kosten en het realiseren van schaalvoordelen. Lagere oplages en advertentieopbrengsten versterken die druk. Het tot in detail inzichtelijk maken van alle kostencomponenten van de facilitaire bedrijven (ICT, drukken en distri butie) moet uitgevers in staat stellen keuzes te maken die leiden tot eigentijdse, optimale print producten met een maximaal rendement. In dit kader worden niet alleen voortgaande kosten bezuinigingen doorgevoerd, maar wordt ook de discussie gevoerd over mogelijke samenwerking of outsourcing op het gebied van ondersteunende diensten. Tegelijkertijd wordt er ook geïnvesteerd in de inhoudelijke kwaliteit van de gedrukte producten. Die producten moeten immers aantrekkelijk blijven voor kritische consumenten en meegaan in veranderende wensen van lezers. Bij dagblad

14 JAARVERSLAG De Telegraaf komt dit onder meer tot uiting in de introductie van de zondagkrant in maart 2004, het opzetten van regionale deel redacties en het introduceren van nieuwe rubrieken in de krant. De omzet uit weekendabonnementen bij dagblad De Telegraaf groeide. De regionale dagbladen van HDC Media zijn overgeschakeld van avondkranten naar ochtendkranten. Bij de huis-aan-huisbladen hebben een fikse reorganisatie en de digitalisering van het productieproces tot lagere kosten geleid en een verfijning van het aanbod tot circa 500 lokale edities mogelijk gemaakt. Bij TTG wordt geïnvesteerd in nieuwe titels als CosmoGIRL! en JAN. Stuk voor stuk maat regelen die een positief effect hebben gehad op oplage cijfers en advertentieopbrengsten. Daar waar schaalvoordelen niet te realiseren zijn, wordt desinvestering over wogen, zoals bijvoorbeeld bij de activiteiten in Limburg. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in activiteiten die aansluiten op gedrukte media of meegaan in ontwikkelingen die de positie van deze media bedreigen. Voorbeeld hiervan is een website die inspeelt op de sterke opkomst van internet als concurrent van de rubrieksadvertentie in dagbladen. Speurders.nl behoort tot de koplopers onder de markt plaatsen op internet, waarmee een belang rijk deel van het verlies aan marktaandeel van rubrieks advertenties in de krant is teruggewonnen. Zoals bij zoveel initiatieven op internet is ook hier de uitdaging om uiteindelijk de daarbij behorende financiële resultaten te behalen. Investeren in andere markten en mediatypen TMG heeft altijd een beleid gevoerd dat sterk was gericht op het bereiken van uiteenlopende doelgroepen met een combinatie van informatie en entertainment: een model dat jarenlang met succes is toegepast. De laatste jaren is de dynamiek van media markten en mediaconsumptie echter drastisch gewijzigd. De concurrentie is toe genomen door nieuwe toetreders en mediatypen en de snelheid van informatieoverdracht is aanzienlijk gestegen. Bovendien is er een groeiende groep gebruikers die interactief invulling wil geven aan informatievoorziening. Ook dit is een markt waarin TMG actief wil participeren en wil groeien. TMG is op internet en in interactieve media de grootste aanbieder op de Nederlandse markt. Mobillion bijvoorbeeld behoort tot de koplopers op dit gebied. Het bedrijf is begonnen als aanbieder van interactieve teletekst, maar levert nu input voor inter actieve televisie en internet. Een voorbeeld hiervan is een internetcommunity voor jongeren waarin televisieprogramma s worden in gezet om multimediatoepassingen te stimuleren. Maar ook behoort met unieke bezoekers per dag tot de meest succes volle interactieve internetsites in Nederland. Ook de verwerving per 1 januari 2006 van een belang van 70% in de datingsites relatieplanet.nl en Iwannadate.nl en de oprichting van Telegraaf Classified Media B.V. passen in dit beleid. Een nieuw markt segment voor TMG vormt ook de markt voor narrow casting; de ontwikkeling en exploitatie van inhoud (content) op digitale schermen en het koppelen van deze schermen aan backofficesystemen (zoals bedrijfsnetwerken en voorraadsystemen). Deze markt heeft TMG in november 2005 betreden door de

15 14 JAARVERSLAG 2005 verwerving van een 40%-belang in Media Librium B.V., exploitant van digitale media. Naast investeringen in internet en interactieve media, wil TMG ook haar positie in radio en televisie versterken. Probleem hierbij is dat de crossownership-regels in de Nederlandse Mediawet de groeimogelijkheden van uitgevers als TMG in radio en televisie op de Nederlandse mediamarkt beperken. Mede daarom is het belang van 27% in SBS Broadcasting B.V. eind 2005 omgezet in een 21,39%-belang (na verwatering begin %) in de moeder maatschappij SBS Broadcasting S.à.r.l. Deze transactie biedt TMG de mogelijkheid om deel te nemen in de sterke internationale groei van SBS. Met de partners in SBS, zal TMG samenwerkingsmogelijkheden in en buiten Nederland onderzoeken om het potentieel van de strategische combinatie ten volle te benutten. In februari 2006 heeft een consortium onder leiding van TMG, met financiële ondersteuning van de investerings maatschappij ING Corporate Investments Participaties B.V. (ING CI) Sky Radio Limited overgenomen. Omdat de cross ownership-regeling in de Nederlandse Mediawet niet toestaat dat TMG een belang groter dan % houdt in een nationale commerciële omroep instelling, verkrijgt TMG een minder heidsbelang in het consortium. TMG heeft een optie om het belang van ING CI in het consortium over te nemen als TMG s aandeel in de totale oplage van de Nederlandse dagbladen onder de 25% daalt of indien de huidige mediaregelgeving wordt versoepeld. Ten aanzien van de regels van de Mediawet lijkt de politieke bereidheid aanwezig te zijn om na te denken over de bestaande regelgeving. De huidige Mediawet lijkt immers niet meer afgestemd op de huidige marktsituatie en er is dringend behoefte aan nieuwe uitgangspunten voor beleid. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een rapport opgesteld dat door de Tweede Kamer zal worden besproken. Dit voorziet in regelgeving die meer ruimte laat voor crossownership. Snelheid in deze discussie is geboden, want de dynamiek op de mediamarkten brengt met zich dat ver anderingen in marktverhoudingen zich in hoog tempo voltrekken. Toenemende internationalisering Omdat de groeimogelijkheden in de Nederlandse mediamarkt vooralsnog beperkt worden door de wetgeving en omdat andere markten ruimte bieden voor snellere groei, heeft TMG nieuwe geografische markten betreden. Na de succesvolle entree op de Zweedse markt enkele jaren geleden is in 2005 een tijdschriftenuitgeverij in Oekraïne overgenomen. Oekraïne is een markt waar kennis van gedrukte mediaproducten nog volop ruimte biedt voor groei, maar waar tegelijkertijd vraag bestaat naar nieuwe mediatypen als internet, interactieve media en narrowcasting. De advertentiemarkt groeit nog sterk en er is een enorme behoefte aan nieuwe media-uitingen, terwijl de capaciteit van de bestaande aanbieders beperkt is. Een van de eerste initiatieven van TMG op deze markt was de introductie van een gratis dagblad naar het model van Sp!ts. Bij gebrek aan voldoende drukcapaciteit verschijnt de krant nu nog driemaal per week, in een beperkte oplage.

16 JAARVERSLAG vooruitzichten Voor TMG is 2005 een jaar geworden waarin invulling is gegeven aan de kleine letter g in ons logo; het natuurkundig symbool voor versnelling. Een versnelde invulling van groei in andere mediatypen dan gedrukte media. Simpelweg omdat de consumenten ons zijn voorgegaan in die keuze en wij als mediagroep niet willen achterblijven. Want in media-exploitatie ligt onze kennis en passie. We willen minder afhankelijk worden van gedrukte media en een groter deel van mediaconsumptie in andere mediatypen claimen. Tegelijkertijd voegen we nieuwe waarden toe aan bestaande media door gebruik van dezelfde informatie in uiteenlopende verschijningsvormen (in druk, op internet, via de telefoon). Digitalisering maakt dit mogelijk. Het betreden van nieuwe groeimarkten, waar grote vraag bestaat naar zowel de nieuwe als de meer traditionele media, biedt nieuwe groeikansen. Ook voor dit jaar wordt geen winstverwachting afgegeven. In de eerste plaats is er nog on voldoende zicht op de ontwikkelingen in de advertentie markt. Over de eerste acht weken van dit jaar is er per saldo sprake van een licht dalende advertentieomzet bij dagblad De Telegraaf en de regionale dagbladen. De inkomsten uit losse verkoop staan even eens nog onder druk. Sp!ts weet de opgaande lijn in de advertentie omzet echter vast te houden. Verder vinden er in 2006 nogal wat ver schuivingen plaats in de activiteitenportfolio, te weten de voorgenomen verkoop van Media Groep Limburg, Nieuwsdruk Limburg en mogelijk Uitgeverij De Trompetter in de loop van 2006 en de aankoop van Sky Radio Ltd per 1 april aanstaande (33,33%). Onzekerheid bestaat nog over het tijdstip waarop TMG, in het kader van de mediawetgeving, 100% van Sky Radio Ltd mag verwerven. Daarnaast is ultimo 2005 het 27%-belang in SBS Broadcasting B.V. vervangen door een 21,39%-belang (na verwatering begin %) in SBS S.à.r.l. De invloed van een en ander op het resultaat van 2006 is op dit moment daarom nog niet in kaart te brengen. Op het nettoresultaat 2006 zullen van positieve invloed zijn: de boekwinst bij eventuele verkoop van de Limburgse activiteiten, de resultaten van de verworven deelnemingen, de effecten van de eerder getroffen reorganisatiemaatregelen en de groeiende omzet uit online-activiteiten. Van negatieve invloed zullen zijn: de benodigde reorganisatievoorzieningen in het kader van de verdere bezuinigingsmaatregelen en een verwachte papierprijsstijging. In het algemeen blijven de ontwikkeling van de economie en de gevolgen voor de media bestedingen het meest belangrijk. De cashflow over 2006 zal positief worden beïnvloed bij een eventuele verkoop van de Limburgse activiteiten. Voor de aankoop van het belang in Sky Radio is circa 20 miljoen eigen middelen nodig, het overige zal worden gefinancierd. Met de hiermee vrijkomende liquiditeiten behoort, afhankelijk van de omvang en realisatie van mogelijke acquisities en de ontwikkeling van de beurskoers, inkoop van eigen aan delen in 2006 eveneens tot de mogelijkheden. Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V. drs. A.J. Swartjes, voorzitter Amsterdam, 15 maart 2006

17

18 JAARVERSLAG geconsolideerde gegevens financiële gang van zaken resultaten De jaarcijfers van zowel 2005 als 2004 zijn opgesteld volgens de thans geldende IFRSgrondslagen. In toelichting 33 vanaf pagina 95 van dit verslag staat, ter informatie, een vergelijking van de jaarcijfers 2004 herrekend volgens de IFRS-grondslagen met de cijfers volgens Dutch GAAP-grondslagen, zoals die vorig jaar zijn gepubliceerd. In dezelfde paragraaf wordt de invloed van IFRS op de resultaten afzonderlijk toegelicht. Over 2005 werd een nettowinst behaald van 65,4 miljoen tegenover een nettowinst van 67,7 miljoen over Het bedrijfsresultaat nam toe van 26,3 miljoen in 2004 tot 53,2 miljoen in De netto-omzet steeg met 42,4 miljoen. De advertentieomzet steeg met 15 miljoen, vooral dankzij de acquisities van Bongers Beheer, Bohil Media en diverse tijdschriften titels in Oekraïne. Autonoom was er echter nauwelijks sprake van omzetgroei. De omzet uit abonnementen en losse verkoop daalde met 2,3 miljoen. De omzet uit weekendabonnementen bij dagblad De Telegraaf steeg weliswaar, maar de inkomsten bij de tijdschriften en de regionale dagbladen daalden. De omzet uit distributieactiviteiten voor derden nam toe met 6,6 miljoen als gevolg van het verwerven van verspreidorders van Aldipress en PCM. De overige omzet nam toe met 23,1 miljoen, dankzij het overnemen van verschillende nieuwe activiteiten door Telegraaf Expomedia Events (TE2) en het consolideren van het in 2005 verworven meerder heidsbelang in Mobillion. De totale bedrijfskosten stegen per saldo van 670 miljoen tot 686,3 miljoen, waarin enerzijds begrepen de kosten van nieuwe activiteiten ad 33,4 miljoen en anderzijds eenmalige baten van 27 miljoen inzake gewijzigde pensioen- en vut-regelingen. De kosten van grond- en hulpstoffen stegen enigszins onder invloed van nieuwe activiteiten, waaronder de aankoop van Bongers Beheer en Bohil Media, alsmede een effectief 3,4% hogere papierprijs. Daartegenover stond een lager verbruik ten opzichte van 2004 als gevolg van volumedaling. De loonkosten stegen met circa 2,5%. Het aantal werknemers nam toe door de overname van nieuwe activiteiten en er was sprake van een gemiddelde loonkostenstijging van circa 2%. Een en ander werd gecompenseerd door de reorganisatiemaatregelen van voorgaande jaren. De sociale lasten en pensioenlasten daalden per saldo met circa 27 miljoen door eenmalige baten. Deels is dit een gevolg van de nieuwe pensioenafspraken met Stichting-Telegraaf pensioenfonds 1959 waardoor (onder IFRS) sprake is van een overgang van Defined Benefit-regeling naar een collectief Defined Contribution-regeling. Daarnaast is het een gevolg van de versobering van de vut-aanspraken en de regeling ziektekostenverzekering gepensioneerden. De afschrijvingen op materiële vaste activa daalden met 3,2 miljoen en de afschrijvingen op immateriële vaste activa namen toe met 4,8

19 18 JAARVERSLAG 2005 miljoen als gevolg van verschuivingen in het kader van IFRS. De overige bedrijfskosten vertoonden een stijging van ruim 34 miljoen. Hierin zijn met name begrepen de kosten van nieuwe activiteiten ad 23,3 miljoen, toegenomen promotie kosten van nieuwe activiteiten en hogere automatiseringskosten. Daartegenover stonden ruim 4 miljoen lagere drukkosten als gevolg van herziene druk contracten voor de tijdschriften en TV Weekeinde. Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen steeg per saldo met 2,6 miljoen tot 9,8 miljoen, voornamelijk door 1,7 miljoen hoger resultaat in SBS Broadcasting B.V. Het netto financieringsresultaat nam toe door het saldo van 1,4 miljoen meer ontvangen dividend van Koninklijke Wegener N.V. en 0,1 miljoen lagere rentebaten. De overige financiële baten en lasten hebben betrekking op de eenmalige baten inzake de ver koop van het in 2005 opgebouwde belang in SBS SA en de verkoop van het 50%-belang in de teletekstactiviteiten van Media Groep West B.V. In 2004 stond hier tegenover een eenmalige boekwinst ad 13,2 miljoen op verkoop van de belangen in ANP Holding B.V. en Brouwer Groep B.V. Onder herwaardering financiële vaste activa is ingevolge de toepassing van IFRS, zowel over 2005 als over 2004, de waarde stijging opgenomen van de deelneming in Wegener naar fair value. De kasstroom uit de operationele activiteiten steeg van 66,3 miljoen over 2004 tot 73,6 miljoen over netto-omzet De netto-omzet is met 6,1% gestegen van 694,3 miljoen over 2004 tot 736,7 miljoen over Belangrijke factoren hierbij waren ges tegen advertentie-inkomsten ( 15 miljoen), distributie omzet ( 6,6 miljoen) en overige omzet ( 23,1 miljoen) en een daling van de omzet uit losse verkoop met 2,3 miljoen. 0,9% 30,8% 4,7% 4% 2,3% 49,8% 39,2% 8,9% 2,7% 56,7% NETTO-OMZET ( 736,686 MILJOEN) Advertenties Abonnementen + losse verkoop Drukwerk voor derden Distributie Overige omzet GOEDEREN EN DIENSTEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE Goederen en diensten TOEGEVOEGDE WAARDE Personeelskosten Diversen Vennootschapsbelasting Nettowinst Bij dagblad De Telegraaf daalde het advertentievolume met 3% ten opzichte van 2004, voornamelijk in de sector rubrieksadvertenties. Bij Sp!ts werd een volumestijging van 27% gerealiseerd. Bij de regionale dagbladen was er sprake van een volumegroei met 1%, met name in de categorie personeel. De huis-aan-huisbladen

20 JAARVERSLAG groeiden in volume als gevolg van de overname van Bongers Beheer. De tijdschriften verloren advertentieomzet, deels beïnvloed door het afstoten van de titels MAN in Nederland en Hemmet's Bazaar in Zweden. Daarentegen werd in Nederland de nieuwe titel JAN geïntroduceerd. In totaal bestond de concernomzet in 2005 voor 366,6 miljoen aan advertentie-inkomsten (49,8%) en voor 288,6 miljoen (39,2%) uit oplage-inkomsten. De omzet van drukorders voor derden bedroeg 16,7 miljoen (2,3%), de distributieopbrengst bedroeg 35,4 miljoen (4,8%) en de overige omzet bedroeg 29,3 miljoen (4%). In 2004 was dit respectievelijk 351,6 miljoen, 291 miljoen, 15,8 miljoen, 28,8 miljoen en 7,2 miljoen, ofwel 50,6%, 41,9%, 2,3%, 4,2% en 1%. De omzet is als volgt te specificeren: x 1 miljoen Landelijke dagbladen 346,4 (47%) 330,9 (48%) Regionale dagbladen 179,8 (24%) 180,6 (26%) Huis-aan-huisbladen 80,6 (11%) 72,9 (11%) Tijdschriften 51,9 (7%) 53,7 (8%) Distributie 34,6 (5%) 28,6 (4%) Drukorders 16,7 (2%) 15,7 (2%) Overige activiteiten 26,7 (4%) 8,1 (1%) 736,7 (100%) 690,5 (100%) Van de concernomzet is in ,8 miljoen (1,1%) in de overige EU-landen gerealiseerd, tegen 0,2 miljoen in De omzet per werknemer (fte) nam toe met 7% van in 2004 (op basis van IFRS) tot in De afgelopen vijf jaar ont wikkelden de omzet, het gemiddeld aantal mensjaren en de omzet per werknemer zich als volgt: toegevoegde waarde De totale toegevoegde waarde van het concern en het gemiddelde per werknemer hebben zich in de afgelopen vijf jaar als volgt ontwikkeld: Toegevoegde waarde eigen vermogen Per werknemer (x 1 miljoen) (x 1.000) 2001* * * *(Dutch GAAP) Concernomzet Gemiddeld aantal Gemiddelde omzet (x 1 miljoen) mensjaren per werknemer (x 1.000) 2001* 822, * 704, * 683, , , *(Dutch GAAP) Inclusief het over 2005 behaalde resultaat is het eigen vermogen toegenomen van 480,6 miljoen ultimo 2004 tot 530,5 miljoen ultimo In het vermogen is nog geen rekening gehouden met het over 2005 uit te keren dividend.

MARGEVERBETERING ESSENTIEEL Ad Swartjes - CEO. SCHERPER FINANCIEEL BELEID INGEZET Fred Arp - CFO. UITGEVEN IS EN BLIJFT TEAMWORK Patrick Morley - COO

MARGEVERBETERING ESSENTIEEL Ad Swartjes - CEO. SCHERPER FINANCIEEL BELEID INGEZET Fred Arp - CFO. UITGEVEN IS EN BLIJFT TEAMWORK Patrick Morley - COO Jaarverslag 2007 MARGEVERBETERING ESSENTIEEL Ad Swartjes - CEO SCHERPER FINANCIEEL BELEID INGEZET Fred Arp - CFO UITGEVEN IS EN BLIJFT TEAMWORK Patrick Morley - COO Het jaarverslag is digitaal beschikbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf Jaarverslag 1997 N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf Diepdruk Vellen-offset Offset-rotatie Afwerking The Annual Report 1997 is this year available in the English

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel 3. Corporate Governance 16. Verklaring inzake Corporate Governance 23. Verslag van de Raad van Commissarissen 24

Bedrijfsprofiel 3. Corporate Governance 16. Verklaring inzake Corporate Governance 23. Verslag van de Raad van Commissarissen 24 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel 3 Corporate Governance 16 Verklaring inzake Corporate Governance 23 Verslag van de Raad van Commissarissen 24 Verslag van de Raad van Bestuur 27 Bestuursverklaring 33 Geconsolideerde

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

BETER BED HOLDING JAARVERSLAG

BETER BED HOLDING JAARVERSLAG 2013 BETER BED HOLDING JAARVERSLAG Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.175 winkels per eind 2013, via

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag AARVERSLAG Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag Jaarverslag Roto Smeets Group 2012 Interview Thema jaarverslagen 2012: Ketenverantwoordelijkheid In het Financieel jaarverslag zijn interviews opgenomen

Nadere informatie

Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening

Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening Jaarrapport 25 Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening KERNPUNTEN 25 > Omzet 63,4 miljoen (24 61,2 miljoen) > Genormaliseerd bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen 9,8 miljoen

Nadere informatie