1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland"

Transcriptie

1

2 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland

3 Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON Voorwaardescheppende activiteiten (beheer en verenigingsactiviteiten) Belangenbehartiging Interne communicatieactiviteiten Publieke lokale media-instellingen Financieel verslag 37 Bijlage Overzicht van alle publieke lokale omroepen 40 inhoudsopgave 3

4 Ten geleide Van 5 voor 12 naar een nieuwe dag De publieke media bevinden zich in turbulent vaarwater. De mediaconsument verandert zijn gedrag, nieuwe technologieën met internet als drager veranderen de waardeketen en de politiek-bestuurlijke context daarvan is eufemistisch uitgedrukt nogal dynamisch. Ook als lokale omroepen dobberden wij op de woelige baren van die woeste zee. Het roer moest om is het jaar geweest waarin we als sector de steven hebben geweerd en koers hebben gezet naar een nieuwe toekomst, naar een nieuwe stip op de horizon die richting geeft aan onze missie: het bijdragen aan democratie, emancipatie, sociale cohesie en participatie van de burger in zijn natuurlijke habitat, door het bieden van een publieke, crossmediale infrastructuur - van, voor en door die burger. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een verantwoording van onze activiteiten. Toch hechten we er zeer aan om de uitgangspunten die onze nieuwe koers hebben bepaald - de missie en de visie van onze sector - hier nogmaals expliciet op te nemen, al is het maar omdat het formuleren en accorderen van die uitgangspunten misschien wel het belangrijkste resultaat van het afgelopen jaar is geweest. Dat inleidende hoofdstuk vormt dan ook de contextuele verantwoording van de koerswijziging die in 2011 is ingezet. Het bestuur, Maart 2012 ten geleide 4

5 Missie en visie van de lokale publieke omroep Missie De kernwaarde van de media Media vormen de wortels van onze democratische samenleving. Hun informatisering heeft de emancipatie en participatie van burgers in het democratische proces mogelijk gemaakt. In Nederland heeft dat geleid tot een prachtig pluriforme publieke omroep en een grote verscheidenheid aan dagbladen en tijdschriften. De verzuilde publieke omroep heeft herkenning van het eigene gecombineerd met kennisgeving van het andere; het gekleurde krantenlandschap stimuleert interne én publieke discussie, waarop het democratische proces kan groeien. Die waarde van de media moeten we koesteren. Internet Inmiddels heeft het internet zich verankerd in het medialandschap. De traditionele informatiekanalen van kranten, tijdschriften, radio en televisie monden allemaal uit in het internet, dat dé mondiale kennis- en informatievijver is geworden. Publiceren is daarbij peanuts. Mensen bloggen hun autobiografie, knutselen hun eigen televisie-uitzending van de nieuwtjes in hun persoonlijke levenssfeer en hypen zich regelmatig - vanuit de huiskamer als studio - een weg naar hun mondiale one minute of fame; het meest bekeken mediakanaal ter wereld heet niet voor niets YouTube: jij, jouw leven, jouw uitzending staat centraal. Gemeenschapszin Naast deze individualisering - of misschien wel juist dóór deze individualisering - ontwikkelt zich parallel een nieuwe soort gemeenschapszin, bijvoorbeeld in online communities: gelijkgestemde individuen vinden elkaar eenvoudig op het internet en vormen virtuele gemeenschapjes van interactieve zenders en ontvangers, waaruit overigens opvallend veel realiteit voortvloeit. Steeds vaker initiëren deze sites ook maatschappelijke en politieke processen: belangenverenigingen en burgerinitiatieven vinden hun legitimatie middels internetbezoekers en politici beïnvloeden besluitvormingsprocessen door uitgekiend te twitteren. Er verschijnen wijkgerichte televisiewebsites en wethouders houden interactieve blogs bij, waarop burgers tevens problemen in hun buurt via het uploaden van foto s aan de kaak kunnen stellen. En natuurlijk is de raadsvergadering voor iedereen live te volgen in geluid en beeld. De kansen van het nieuwe mediaparadigma appelleren aan onze emancipatoire, liberale en democratische verworvenheden en beginselen, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie. Door de informatieconcurrentie en de interactieve burgerparticipatie in het mediaproces voorkómen ze juist het verworden van de democratie tot een mediacratie. Actief burgerschap en sociale cohesie in de lokale gemeenschap worden gestimuleerd; verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving worden vergroot en gespreid; solidariteit met mensen met fysieke of mobiele beperkingen neemt toe door hun mediale betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten. Het zijn reële mogelijkheden van virtuele mediaparticipatie. We zouden het ons moeten wensen, dat onze pluriforme media zich versterken vanuit het onderzoeken van al deze kansen en het behouden van het goede. Maar tussen wens en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Landelijke, provinciale en gemeentelijke publieke media-instellingen Ons publieke omroepbestel is uitgelijnd op de bestuurlijke indeling van Nederland. Parallel daaraan zijn er drie omroeplagen: de landelijke omroepen, de regionale omroepen en de lokale omroepen. Onze sector wil de verankering en positionering in het publieke bestel borgen. Daarbij geldt dat alle drie 1 de omroeplagen 1 Daarnaast is de Wereldomroep onderdeel van het publieke bestel, maar valt buiten deze bestuurlijke indeling. missie en visie van de lokale omroep 5

6 een gezamenlijk appèl hebben gedaan op de Minister van OCW: voor de sector als geheel en maakt Nederland tot mediaal gidsland 2. Samen met de Wereldomroep vormen de NPO, ROOS en OLON het Nederlandse publieke mediabestel, dat in de optelsom garant staat voor stevige journalistieke ambities en publieke waarden als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en pluriformiteit. De verschillende lagen van de publieke omroep en de printsector zijn, ieder op hun eigen wijze, van belang voor de journalistieke infrastructuur van Nederland. Goed geïnformeerde burgers, die vrije toegang hebben tot informatie, staan aan de basis van onze democratie. In dit licht is het van belang dat de publieke omroepen in staat worden gesteld om samen met de printsector de journalistieke functie te behouden en zo mogelijk te versterken. Wettelijke barrières zouden daarvoor moeten worden weggenomen en mogelijkheden voor publiekprivate samenwerking worden verruimd. De OLON hecht zeer aan dit gezamenlijk optrekken in het belang van het publieke bestel. De landelijke omroepen spelen in op de kansen die ontstaan, zoals in de verschuiving van broadcasting naar personalized casting. Zij experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van méér interactie met de kijker en luisteraar, met (digitale) themakanalen en met een uitgekiende inzet van social media, internetsites en apps. Dat leidt tot belangrijke innovaties Zij bedienen de Nederlandse community, als (doel) groep met gedeelde normen en waarden, maar tevens een breed spectrum van levensbeschouwingen en lifestyles; de regionale omroepen differentiëren dat naar de verschillende provinciale invalshoeken. Toch staan beide lagen letterlijk op grote afstand van de directe leefomgeving van burger om dáár de nieuwe mediale mogelijkheden maatschappelijk te kapitaliseren. Het móét gebeuren in de natuurlijke habitat van de mensen. Alleen lokale omroepen kunnen de noodzakelijke crossmediale infrastructuur bieden voor de stakeholders in die lokale community: burgers, maatschappelijk middenveld, bedrijven en overheid. In een globaliserend media-aanbod ligt daar juist een kans voor de lokale omroepen: zij kunnen een uiterst belangrijke maatschappelijke waarde toevoegen als zij de (cross)mediale infrastructuur kunnen bieden waarin burgers elkaar informeren en inspireren in hun eigen omgeving: hun straat, hun wijk, hun dorp, hun stad, hun streek. Want dat is de kleinste gemene deler van een samenhangende gemeenschap. De OLON zet in op meer samenwerking en meer (content-)uitwisseling binnen het bestel. 2 Ook op deze plaats moet daarbij worden gewaarschuwd voor de negatieve impact daarop van bepaalde overheidsmaatregelen jegens de NPO: het zijn niet eens zo zeer de bezuinigingen, maar vooral de opgeworpen inhoudelijke drempels die het innovatief vermogen van de gehele mediasector aantasten, zoals de beperkingen ten aanzien van de inzet van internet, themakanalen en publiek-private samenwerkingen. missie en visie van de lokale omroep 6

7 Visie Doelstelling De kerntaken van een lokale publieke media-instelling (zoals de lokale omroepen in formele zin worden aangeduid in de wetgeving) zijn: het zorg dragen voor een onafhankelijke nieuwsen informatievoorziening aan de lokale samenleving; het aanbieden aan de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) van een crossmediaal platform voor de productie, uitwisseling en uitzending van programma s van ideeën en opinies; het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om zelf direct publieke lokale content te produceren en verspreiden. Het hogere doel hierbij is het versterken van de maatschappelijke cohesie, democratie, informatisering, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen, lokale samenleving. Kaderstelling Maar wat betekent dat nou precies? Wat is lokaal, wat is publiek en wat is een media-instelling? Lokaal betekent primair gericht op de sociaalculturele leefomgeving van de burger: nieuws- en informatievoorziening over en vanuit zijn natuurlijke habitat. Die leefomgeving trekt zich echter niks aan van de gemeentegrenzen die de bestuurlijke inrichting van Nederland trekt. Dat betekent voor lokale omroepen, die in principe wél formeel binnen gemeentegrenzen opereren, dat in veel gevallen afstemming en samenwerking wenselijk of zelfs noodzakelijk is om de inhoudelijke, journalistieke en mediale doelstelling te kunnen realiseren. Dat geldt minder principieel, maar wel pragmatisch, ook waar er efficiencyvoordelen te behalen zijn. De sector wordt immers gekenmerkt door beperkte middelen, die deels met overheidsgeld worden betaald. Alleen door samenwerking en gemeenschappelijke faciliteiten, in de regio en landelijk, kunnen lokale omroepen een optimaal product realiseren: maximaal maatschappelijk rendement tegen minimale maatschappelijke kosten. Publiek betekent met een maatschappelijke opdracht. Het bestaansrecht van een publieke lokale omroep valt of staat met de maatschappelijke waardecreatie. Net zoals dat voor de landelijke omroep geldt, hoort daar ook entertainment bij. De kernwaarde blijft echter bestaan uit die maatschappelijke taak: de onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving. Noblesse oblige. Media-instelling betekent een organisatie die alle mediakanalen inzet om haar doel effectief te bereiken. Traditioneel zijn dat radio via de ether en tv via de kabel. Internet speelt daarbij een steeds voornamere rol, als website, maar als ook in andere apparaten zoals mobiele telefoons en tablets: internet wordt steeds meer de drager van radio- en tv-uitzendingen; digitale broadcasting is en blijft daarnaast een heel belangrijk kanaal. Naast broadcasting (eenrichtingsverkeer) wordt interactie met de mediaconsument (en tussen consumenten) steeds belangrijker. Omroepen zijn zender, én ontvanger. Succesfactoren Netwerk: intern Iedere omroep is autonoom. Het geeft geen pas om derden (zoals de OLON) te laten bepalen wat goed is voor die lokale organisatie. Wat in de wet is gedefinieerd als toereikend media aanbod kan alleen ter plaatse worden bepaald; bovendien heeft de betreffende gemeente vooralsnog de zeggenschap om het toereikend media-aanbod te bepalen. Anderzijds is de eis om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren terecht, ook als (kwaliteits-)eis van omroepen missie en visie van de lokale omroep 7

8 aan elkaar. De buitenwereld mag van een lokale omroep - of een samenwerkingsverband daarvan - verwachten dat het bepaalde mogelijkheden en mediale faciliteiten biedt. Alleen dan kan het imago van de sector worden versterkt en kan de sector zich profileren als een volwaardige derde laag in het publieke omroepbestel. Samenwerking is dan ook cruciaal. Dat betekent onder andere het delen van kennis en van faciliteiten. Ook uitwisseling van (journalistieke) producten is van belang. Door krachtenbundeling kunnen belangrijke inkoopvoordelen worden behaald, en zelfs misschien wel verkoopvoordelen, zoals reclamezendtijd. Dat geldt voor omroepen in een regio en voor het collectief van alle publieke lokale omroepen. Netwerk: extern De sector zal zich beter moeten profileren en positioneren bij haar partners en haar stakeholders. Het moet voor betrokken derden duidelijk worden waar de sector voor staat, wat zij kan leveren en wat haar toegevoegde waarde is. Het is een mentaliteitsomslag om niet langer te denken vanuit een underdogpositie, maar vanuit eigen kracht, en om de positie als derde laag van het publieke bestel te claimen op basis van de werkelijke waarde die we als sector kunnen leveren. En die wordt almaar groter. Dat beeld zal extern moeten worden uitgedragen: de positionering en ambitie van de publieke lokale omroep zal bij diverse partijen moeten worden geagendeerd, inclusief een integrale benadering van die partijen inzake wat daar van hun kant voor nodig is: geen versnipperde contacten, maar strak relatiemanagement met een duidelijke agenda en gefocust doel. En moeten we laten zien wat we kunnen: If you have it, flaunt it!, dus met een goede communicatiestrategie pronken met al die veren van de lokale omroepen: schitterende journalistieke mediaproducties en hoge, aantoonbare maatschappelijke waarde. Het consequent uitdragen van de kernwaarden is een belangrijk speerpunt binnen de nieuwe communicatiestrategie. Laten zien wat de lokale omroepen doen. Er wordt op een eenduidige, heldere manier gecommuniceerd, waarin o.a. een nieuwe, toegankelijke website een centrale rol krijgt. Zowel voor het profileren van de sector (laten zien wat de omroepen doen) als ter ondersteuning van de lokale omroepen (bijv. kenniscentrum, OLON-shop). Belangrijk is dat informatie makkelijk en toegankelijk is in een gebruiksvriendelijke virtuele omgeving. Ook worden er FAQlijsten op de website geplaatst zodat veelgestelde vragen snel vindbaar zijn. De OLON zal helder zijn over wat externen en leden mogen verwachtingen betreft de dienstverlening, bijvoorbeeld door het opstellen van protocollen waarin staat binnen welke termijn vragen beantwoord moeten worden en een overzicht van dienstverlening waarvoor partijen, tegen welke kosten, bij de OLON of haar omroepen terecht kunnen. Kennis Er is heel erg veel kennis aanwezig bij de lokale omroepen. Niemand weet beter dan de mensen in de praktijk wat er voor nodig is om hoogwaardige mediaproducties te maken en te verspreiden. Die kennis moet structureel worden geïnventariseerd, verzameld en ontsloten voor alle omroepen. Er wordt nog te vaak door heel veel omroepen tegelijk het wiel uitgevonden. Dat kan veel efficiënter en effectiever. Kennismanagement binnen de sector verdient dan ook een extra impuls. Niet alleen het naar boven halen van kennis bij leden is van belang. Ook de centrale ontwikkeling en ontsluiting van kennis is heel belangrijk, zoals het beschikbaar stellen van bepaalde sjablonen en templates voor bijvoorbeeld vergunningaanvragen, beleidsplannen of hoe start ik met tv-uitzendingen. Ook de gezamenlijke kennisontwikkeling, bijvoorbeeld in themagroepen, zoals de Platforms voor Kennis en Expertise nu georganiseerd zijn, is waardevol. missie en visie van de lokale omroep 8

9 Daarnaast is het cruciaal dat er voldoende opleidingscapaciteit is. De cursussen die nu al gegeven (en zeer gewaardeerd) worden, moeten worden uitgebreid; ook daar geldt voor dat (regionale) samenwerking nieuwe mogelijkheden biedt, net als samenwerking met de andere publieke omroeplagen. Opleiding is ook van belang voor de bijzondere functie die de lokale omroepen al lange tijd hebben in het publiek bestel, te weten de kweekvijver van talent voor de regionale en landelijke omroepen Faciliteiten Sommige productieprocessen worden eenvoudiger en goedkoper. Andere nieuwe en noodzakelijke faciliteiten worden echter steeds complexer en duurder. De mediainnovaties gaan momenteel zo snel, dat het voor individuele omroepen vaak niet mogelijk is deze zelfstandig te ontwikkelen. Bovendien zien omroepen door de grote hoeveelheid mogelijkheden en leveranciers soms door de bomen het bos niet meer. Hier moet het collectief in actie komen. Daarnaast is het voor de herkenbaarheid van de sector van belang dat er een aantal collectieve faciliteiten wordt gerealiseerd, waarmee de mediaconsument de content van zijn gemeenschap op een moderne wijze kan vinden. Een zogeheten app op de mobiele telefoon is daar een goed voorbeeld van. Tot slot geldt dat veel omroepen momenteel afhankelijk zijn van derde (commerciële) partijen voor bijvoorbeeld hun digitale doorgifte. Het zou de ambitie moeten zijn om als sector zelf op centraal niveau faciliteiten te ontwikkelen waardoor de afhankelijkheid en kosten van derden afnemen, zoals bijvoorbeeld een centraal digitaal aanleverpunt (mediahub), van waaruit de distributie naar alle digitale infrastructuren (kabelaars, KPN, set top boxen, CTV, etc.) wordt georganiseerd. Voor de sector zou het goed zijn als de collectiviteitsregelingen zoals die nu bijvoorbeeld gelden voor BUMA worden uitgebreid met een shop met allerlei inkoopvoordelen, van hardware tot verbindingen, van onderlinge marktplaats tot verzekeringen, van websitesjablonen tot uitzending gemist-functionaliteit. missie en visie van de lokale omroep 9

10 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON 1.1 Doelstelling De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland is het door de overheid op grond van de Mediawet aangewezen overlegorgaan voor publieke lokale omroepen in Nederland. Onderstaand overzicht geeft aan dat het aantal lokale omroepen dat bij de OLON is aangesloten 98% is. Aantal leden vanaf 2001 jaar aantal leden aantal omroepen % lid % % % % % % % % % % % Tabel 1.1 Jaarverslag 2011 Structuur van de vereniging 1.2 Structuur organisatie Het Bestuur bestond op 31 december 2011 uit de volgende personen: Voorzitter: M.W. Vroom Secretaris: R.J. Landman Penningmeester: P.W. Feijt Algemeen lid: R. Eg Algemeen lid: G.L. Fredriksz Algemeen lid: J.S. Ponsen Algemeen lid: A. Zandbergen De leden van het bestuur ontvangen alleen een reiskostenvergoeding voor hun werkzaamheden voor de OLON. doelstelling en organisatiestructuur OLON 10

11 2. Voorwaardescheppende activiteiten (beheer en verenigingsactiviteiten) 2.1 Personeel en organisatie Samenstelling bureau Vanaf 1 januari 2008 is er sprake van een bedrijfsbureau en beleidsafdeling. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het beheer, de bedrijfsuitvoeringsaspecten binnen het bureau: zoals faciliteiten, financieel beheer, secretariële ondersteuning, project uitvoering en het management informatie systeem. Deze afdeling wordt gevormd door: mw. M.J. van Batenburg secretaresse mw. J.F. van der Beek projectmedewerker mw. drs. M.J.B van den Berg communicatiemedewerker mw. I.J.D.A Geukers hoofd bedrijfsbureau mw. B.P.M. van Lijden-Pepels medewerker financiële administratie De beleidsafdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van beleidsprojecten; en het signaleren en vertalen in beleid van media ontwikkelingen die van belang zijn voor de OLON en haar leden. Hieronder hoort externe vertegenwoordiging van de OLON op het terrein van lobby op nationaal en internationaal niveau. Deze afdeling bestaat uit: mw. drs. C.M.H. Bastiaansen senior beleidsadviseur dhr. drs. M.W.P.C.M. van der Voort senior beleidsadviseur Vanaf 1 augustus 2011 is drs. H. Disch aangesteld als interim directeur met als opdracht om leiding te geven aan het strategische veranderingsproces van de lokale omroepsector, als derde laag van het Nederlandse publieke omroepbestel. De interim directeur fungeert als schakel tussen het bestuur en het bureau. voorwaardescheppende activiteiten 11

12 Sociaal jaarverslag De OLON is als werkgever sinds 1988 aangesloten bij de CAO voor Omroeppersoneel. Wet Bescherming Persoonsgegevens Het reglement Wet Bescherming Persoonsgegevens is in 2011 ongewijzigd van kracht gebleven. Code Goed Bestuur en Integriteit De OLON onderschrijft de Code Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep en voert deze in alle geledingen van de organisatie uit. Functiewaardering & profielen Tijdens de functioneringsgesprekken zijn alle functieprofielen besproken en daar waar nodig gewijzigd. Geen topinkomsten In het kader van de Wet Openbaarmaking uit de Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) zijn er ook over 2010 (dat wil zeggen net als in voorgaande jaren) geen mededelingen te doen, aangezien de salarissen en vergoedingen gedaan door de OLON aan haar personeelsleden hiervoor te laag zijn. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in 2011 viel onder categorie laag. Personeelshandboek Het personeelshandboek is daar waar nodig bijgewerkt. Arbowet & regelgeving De BHV er/preventiemedewerker is op herhalingscursus geweest. Ook is er gedurende dit jaar weer aandacht geschonken aan onder andere de gevaren van RSI en werkhouding. 2.2 Verenigingsactiviteiten Algemene Ledenvergadering Op zaterdag 17 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de OLON plaats. 48 stemgerechtigde omroepen, vertegenwoordigd door 67 omroepmedewerkers, bezochten deze vergadering in Nijmegen. Op de agenda stond onder andere het financiële verslag en het bestuursbeleid over Belangrijkste punt op de agenda was het Visieplan. Dit werd met applaus aangenomen door de leden. Het middagprogramma begon met een column van Jan Slagter (Omroep Max) gevolgd door paneldiscussie over de toekomst van de publieke omroep met Ruurd Bierman (NPO), Gerard Schuiteman (ROOS), Martijn Vroom (OLON) en Jan Slagter. De middag werd afgesloten door inspirerende verhalen van 2 lokale omroepen: Ferry Ouwendijk vertelde over het succes van de Westlandse Omroep Stichting en Flip van Willigen van TV Enschede FM vertelde het verhaal van Enschede: van failliete omroep tot Lokale Omroep van het Jaar. voorwaardescheppende activiteiten 12

13 3. Belangenbehartiging 3.1 Vertegenwoordiging nationaal Overleg met wet- en regelgevende instanties, toezichthouders, belangenorganisaties en Tweede Kamer In 2011 voerde de OLON regelmatig overleg met het ministerie van OCW en EZ, het Commissariaat voor de Media, NPO en ROOS, VNG, Agentschap Telecom en de leden van de Tweede Kamer. De belangrijkste thema s waren het visitatieonderzoek Lokale omroep, sector onder de radar, de mediabrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart, de financiering van de publieke lokale media-instellingen, de toegang tot distributienetwerken, het oplossen van verzorgingsproblemen in de analoge ether en de samenhang en samenwerking tussen de publieke omroeplagen. Mediabeleid Algemeen De OLON werd op 16 mei 2011door de minister uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit overleg werd door de minister benadrukt dat zij hecht aan de lokale omroepsector. Die vervullen volgens haar een belangrijke maatschappelijke functie. De OLON vroeg de minister om in de aangekondigde beleidsbrief, over de (landelijke) publieke omroep, expliciet in te gaan op de waarde van de lokale omroep als onderdeel van het publieke omroepbestel. En om daarin tevens aan te geven op welke wijze de minister de situatie voor de lokale publieke omroepen op korte en lange termijn denkt te verbeteren. Er zit namelijk een groot gat tussen wat op dit moment wettelijk van de lokale omroep wordt verwacht en de (financiële) middelen die daarvoor beschikbaar zijn. De OLON heeft de minister gevraagd die stappen te nemen die nodig zijn om de sector op essentiële punten te ondersteunen en versterken. In de maanden voorafgaand aan het verschijnen van de zogenaamde juni-brief is door de OLON veelvuldig overleg gevoerd met de media-en telecom woordvoerders in de Tweede Kamer. Ondertussen werden door het bestuur van de OLON ook intern stappen gezet door het voeren van een kerntaken- en kernwaardendiscussie en werd er gewerkt aan een concreet plan om de sector op de kaart te zetten. Op 17 juni 2011kwam de brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart met daarin haar visie op de publieke omroep, en met name de uitwerking van de in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen. Voor de landelijke publieke omroep een bezuiniging van 127,3 miljoen euro. Volgens de minister noodzakelijk om het bestel open, bestuurbaar en doelmatig te houden. De minister had in haar brief ook een paar paragrafen aan de lokale omroep sector gewijd. Hierin stond een bevestiging van de erkenning van de lokale publieke omroep als integraal onderdeel van het publieke omroep bestel en een bevestiging van geldende voorschriften en bekostigingswijze. Over de functie van de lokale omroepen schrijft de minster: De lokale publieke omroepen hebben een groot aandeel in de instandhouding van een gevarieerd nieuwsaanbod op plaatselijk niveau. Hun programma-aanbod moet op grond van de Mediawet voor minimaal vijftig procent bestaan uit programma-aanbod gericht op het eigen verzorgingsgebied. Zij spelen hiermee een belangrijke rol in het goed functioneren van de lokale democratie. Ook vervullen de lokale omroepen een belangrijke functie als kweekvijver voor jong journalistiek talent. In de Mediabrief wordt verder aangekondigd dat de subsidies voor de lokale minderheden programmering in de grote steden aan de organisaties FunX en MTNL worden geschrapt: De minister is van mening dat de specifieke minderhedenprogrammering op lokaal niveau voortaan moet worden ingevuld door de bestaande algemene media-instellingen. Tot slot worden er ruimere mogelijkheden aangekondigd voor publiekprivate samenwerking (met uitgevers en culturele instellingen) onder een experimenteerartikel in de wet. Ook wordt de subsidie aan de OLON, in het kader van solidariteitskorting verminderd. Kortom geen concrete actie om de positie van de lokale publieke omroepen te versterken en te belangenbehartiging 13

14 waarborgen zodat waar gemaakt kan worden wat de Mediawet voorschrijft. De weken voor de behandeling van de mediabrief in de Tweede Kamer werden lokale omroepen door de OLON opgeroepen om interviews te houden met Tweede Kamerleden in de eigen woonplaats en/of ze te benaderen via en social media met als doel de minister tijdens het debat over haar mediabrief aan te spreken over het ontbreken van concrete maatregelen om de positie van de lokale omroep te verbeteren. Tijdens de commissievergadering van 27 juni 2011 bleek het effect van de acties: er werden door D66, SP, CDA, PvdA en VVD vragen gesteld over de positie van de lokale omroepen, variërend van de haperende doorgifte via de digitale kabel tot het doorbetalen door weigerachtige gemeenten aan lokale omroepen van de 1,30 euro die deze gemeenten per huishouden incasseren. Rode lijn in het debat: de politiek wilde dat de Minister een visie gaf op de lokale omroep als onderdeel van het publiek bestel. De minister zegde toe dat zij na de zomer met een brief hierover zou komen. Niet hier Op 5 december 2011 werd de lokale omroepbrief van de minister openbaar en werd duidelijk dat de minister een aantal strategische uitgangspunten zoals de OLON die heeft gedefinieerd in haar visieplan omarmde. De brief bevatte een aantal kapstokken die cruciaal zijn om te komen tot nadere invulling en realisatie van dit het OLON visieplan. Financiering De slechte economische tijden hadden tot gevolg dat veel gemeenten ook wilden bezuinigen op de bekostiging van de lokale omroep. Dit terwijl bijna de helft van de omroepen nog niet eens de (veelal ontoereikende) bijdrage uit het gemeentefonds ontvingen. Op 22 april 2011werden door Van der Ham (D66) schriftelijke vragen gesteld over de financiering van de lokale omroep. Hierin werd de minister o.a. gevraagd te bevestigen dat de gemeenten niet gerechtigd zijn om te bezuinigingen op de bedragen die samenhangen met hun zorgplicht ten aanzien van het bekostigen van lokale publieke alleen vanwege budgettaire motieven. Op 17 mei 2011 werden de vragen beantwoord. De minister wees naar het Commissariaat en de gemeenten. Het Commissariaat stelde zich in deze echter uiterst terughoudend op en wachtte af wat de rechtbank ervan vond. Op 24 juni 2011stuurde de minister van OCW een brief aan de VNG waarin ze de VNG nogmaals wijst op de wettelijke verplichting van gemeenten om de lokale omroep te bekostigen. Uitspraken rechtbank Arnhem en Den Haag Eind mei 2010 werd door de Stichting Omroep Overbetuwe en de OLON beroep ingesteld bij de Rechtbank te Arnhem tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe van 26 april 2010 om de aanvraag voor de bekostiging van de omroep slechts gedeeltelijk te honoreren. Met deze (proef)procedure hoopte de OLON helder te krijgen wat de reikwijdte van het bekostigingsartikel in de Mediawet was. Op 23 december 2010 kwam de Rechtbank met een tussenuitspraak waarin werd geconstateerd dat het besluit van de gemeente onvoldoende was gemotiveerd. De gemeente kreeg van de rechtbank 6 weken de tijd om, aan de hand van de begroting van de omroep en gelet op de zorgplicht op grond van de Mediawet 2008, gemotiveerd toe te lichten dat de lokale omroep met de (lagere) bekostiging in het jaar 2010 in een toereikend mediaaanbod kon (blijven) voorzien en dat de continuïteit van bekostiging was gewaarborgd. Op 7 juli 2011 werd de uitspraak van de Rechtbank Arnhem bekend. De lokale omroep kreeg gelijk als het gaat om de motivering door de gemeente van de beslissing op het bezwaar, maar uiteindelijk gaat de rechtbank mee in een aantal besparingen die worden voorgesteld door de gemeente Overbetuwe. In overleg met de Omroep Overbetuwe werd besloten om niet in hoger beroep te gaan. De voorliggende uitspraak belangenbehartiging 14

15 leverde geen echt nieuwe inzichten op: de gemeente mag afwijken van het richtbedrag van 1,30 euro per woonruimte mits het goed wordt gemotiveerd in het licht van een lokaal toereikend media-aanbod en de continuïteit van de bekostiging. De OLON verwacht niet dat de hoogste bestuursrechter tot een andere uitspraak komt op dit principiële punt. Belangrijker is het antwoord op de vraag wat een lokale toereikend media-aanbod is en wie dit bepaalt. Op 11 augustus 2011 vond bij de Rechtbank Den Haag de zitting plaats over het beroep van Zoetermeer FM tegen het besluit van de gemeente Zoetermeer om voor het jaar 2010 niet de gevraagde ,- te bekostigen maar slechts ,-. Op 7 september 2011 volgde de uitspraak. Volgens de Rechtbank Den Haag had de gemeente onvoldoende onderbouwd waarom de omroep met het lagere bedrag toch in een lokaal toereikend media-aanbod zou kunnen (blijven) voorzien. Het bestreden besluit is daarom vernietigd en de gemeente Zoetermeer moet zich opnieuw buigen over de aanvraag van de omroep. De rechtbank Den Haag concludeerde evenals de Rechtbank Arnhem dat de 1,30 per wooneenheid niet kan worden gezien als een onder- of bovengrens voor de gemeentelijke bekostiging. Daarbij concludeerde de rechtbank Den Haag ook dat de basis voor de bekostiging van de lokale omroep door de gemeente een goed onderbouwd beleidsplan is en een begroting die álle daarmee samenhangende kosten duidelijk in beeld brengt. Daar horen ook noodzakelijke investeringen in technische infrastructuur, opleidingskosten, professionele ondersteuning voor vrijwilligers, afschrijvingen e.d. bij. Het verleden is daarbij geen graadmeter. Nu het omstreden besluit werd vernietigd moest de gemeente Zoetermeer opnieuw besluiten over de aanvraag. Eind 2011 waren omroep in gemeente nog in gesprek en had de gemeente nog geen nieuw besluit over de bekostiging voor 2010 (en 2011) genomen. Overige beroepzaken In navolging van de Lokale Omroep Overbetuwe en Zoetermeer FM waren ook de lokale omroepen uit Made en Drimmelen, Bronckhorst, en Winterswijk in beroep gegaan bij de Rechtbank tegen de beslissing op bezwaar van hun gemeente. De lokale omroep voor Made en Drimmelen trok het beroep bij de Rechtbank Breda in nadat de gemeente alsnog besloot tot een hogere bekostiging. Aan het einde van het jaar waren er nog geen uitspraken bekend in de overige procedures. Doorgifte digitale (kabel)pakketten Handhavingsverzoeken Schagen en Heuden Op 14 april 2011 kwam het besluit van het Commissariaat voor de Media over het handhavingsverzoek van lokale omroep Schagen FM. Schagen FM had het Commissariaat verzocht een uitspraak te doen over de onredelijk hoge kosten die kabelexploitant Ziggo in rekening brengt voor de aanlevering van het digitale signaal van de lokale omroep en met name ook het feit dat Ziggo de omroep dwingt tot één specifieke manier van aanleveren. Volgens de omroep werd het recht op doorgifte hierdoor bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt. In de uitspraak van 14 april 2011 wees het Commissariaat het verzoek om bestuursrechtelijke handhaving af. Het Commissariaat stelde dat de techniek en de bedragen die van toepassing zijn op de aanlevering en doorgifte van analoge signalen niet zondermeer kunnen worden vergeleken en toegepast op de aanlevering en doorgifte van digitale signalen. Ze achtte het redelijk dat Ziggo, die 170 lokale omroepen moet bedienen, verlangt dat het programmasignaal op een uniforme wijze wordt aangeleverd en de kwaliteit gegarandeerd is. Ook de kosten die Ziggo in rekening brengt voor de technische oplossing vond het Commissariaat niet onredelijk. belangenbehartiging 15

16 Op 28 april 2011 maakte het Commissariaat voor de Media ook haar besluit over het handhavingsverzoek van de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) bekend. Dit besluit week wat betreft de kosten en techniek nauwelijks af van het besluit over het handhavingsverzoek van Schagen FM. In de uitspraak over het verzoek van HTR ging het Commissariaat echter nog een stap verder. Ze stelde dat de eventueel hogere afdracht aan rechtenorganisaties bij doorgifte in een groter gebied geen belemmering zou vormen op het recht op doorgifte. Zowel Schagen FM, de HTR en OLON waren niet van plan het hier bij te laten. Beide omroepen hebben met ondersteuning van de OLON bezwaar gemaakt tegen het besluit. Daarbij is aan het Commissariaat expliciet gevraagd om in haar besluiten ook de mededingingsrechtelijke regels nadrukkelijk toe te passen. Schagen FM heeft het Commissariaat verzocht om in de bezwaarprocedure het standpunt vande NMa hierover te vernemen. Beide omroepen zijn nogmaals gehoord door het Commissariaat. Ook de lokale omroepen uit Olst-Wijhe (Airplay Media) en Alphen aan den Rijn hadden in 2011 een procedure lopen bij het Commissariaat over de voorwaarden die Ziggo stelt aan het aanleveren van het signaal. Eind 2011 was er nog geen besluit genomen door het Commissariaat in deze zaken. Door Haverkamp (CDA) werden in april 2011 Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak rond Schagen FM. Op 27 mei 2011 kwam het antwoord van de minister: Ze stelde dat de kabelbedrijven geen vergoeding vragen voor de doorgifte zelf en constateerde dat ruim 60 lokale omroepen al wel worden doorgegeven. Verder verwees zij naar het besluit van het Commissariaat. Overleg NL Kabel Op 28 oktober 2011 had de OLON na lange tijd weer overleg met NL Kabel, de belangenbehartiger van de kabelexploitanten in Nederland. Voor de OLON zijn 2 punten erg belangrijk: 1. de kosten van de digitale doorgifte 2. dat een oplossing komt voor het feit dat steeds meer distributeurs de lokale content willen ontsluiten. De OLON stelt dat de lokale omroepen onmogelijk aan alle verschillende aanleverspecificaties kunnen voldoen. Vandaar dat de realisatie van een centrale mediahub hoog op de agenda staat: dat is voor omroepen én voor de hele keten veel efficiënter en effectiever. Afgesproken is dat nader onderzocht gaat worden of een dergelijk centraal aflever- c.q. ophaalpunt voor de kabelaars technisch en financieel haalbaar is. Tot slot heeft de OLON aangedrongen op afspraken over de vindbaarheid van lokale omroepen in de EPG s. Samenwerking journalistieke print en omroepmedia In 2011 nam de OLON deel aan het overleg van de platformgroep regionale mediacentra. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van journalistieke beroepsorganisaties (ROOS, OLON, NDP, NNP, NVJ, Genootschap) die gerichte belangstelling hebben voor het gezamenlijk verkennen van (vormen van) regionale samenwerking. Daarbij wordt de mogelijkheid onderzocht om enkele proeftuinen op te zetten voor printomroep-samenwerking in verschillende regio s in Nederland. Na een vastgestelde periode, met goede monitoring en effectmeting van die proeftuinen, kan worden vastgesteld welke formules al dan niet werken in de praktijk. Overleg VNG-convenant Het overleg met de VNG werd in 2011 nieuw leven ingeblazen. De aangekondigde brief van de minister over de lokale omroep en het nieuwe visieplan van de OLON vormden daartoe de aanleiding. In november 2011 werd de OLON uitgenodigd om haar plannen toe te lichten bij de VNG Commissie voor Onderwijs Cultuur en Sport. Er was duidelijk sprake van herkenning en erkenning van de noodzaak tot verandering. Op ambtelijk niveau is daarna begonnen met het voorbereiden van een convenant dat de belangenbehartiging 16

17 waardevolle rol van de lokale publieke omroep nogmaals bevestigt, én nadrukkelijker ook kwalitatieve en financiële invulling geeft. Overleg Commissariaat Het overleg met het Commissariaat voor de Media stond in de eerste helft van 2011 in het teken van de operationalisatie van de bekostigingsplicht, de doorgifte in digitale kabelpakketten en de wijziging van het toezicht op de sector. Nadat het nieuwe visieplan van de OLON door de leden was aangenomen is met het Commissariaat het overleg geopend over het op te stellenconvenant tussen OLON, VNG en OCW en het opstellen van een nieuwe planning en control cyclus voor de sector. Daarbij is met name gesproken over welke rol de OLON zou moeten nemen om de taak van het Commissariaat op het terrein van toezicht en handhaving beter tot zijn recht te laten komen. Bijvoorbeeld door als sector met een keurmerk te komen waardoor het Commissariaat op een groot aantal punten zou worden ontlast. Advies AT5 Door de OLON is gesproken met de heer Van der Steenhoven die door de gemeente Amsterdam was ingehuurd om te adviseren over de toekomst van het mediabeleid in Amsterdam. Aanleiding was de discussie rond de financiering van AT5. Het was positief te zien dat veel van de adviezen van Salto en de OLON zijn overgenomen door de onderzoekers: zo is de regie op de lokale omroep, inclusief AT5, teruggelegd bij Salto, die zendgemachtigde is. Gezamenlijke overeenkomsten Ook in 2011 konden lokale omroepen via de OLON deelnemen aan collectieve regelingen voor de afdracht van Buma/Stemra en SENA rechten. Ook konden omroepen via de OLON het NOS journaal en de ANWB verkeersinformatie overnemen Voor de afdracht BUMA/STEMRA betaalden de omroepen aan de OLON een voorschot omdat er nog geen overeenstemming was voor de Wel was er sprake van overleg tussen beide partijen. Eind 2011 was nog geen overeenstemming bereikt. De collectieve overeenkomst met SENA liep op 31 december 2011 af. Op 19 december 2011 zijn de gesprekken gestart over een nieuwe overeenkomst. Radionieuws De collectieve overeenkomst met NOS Journaal werd in 2011 voortgezet. Sinds 2006 is het ook mogelijk om het NOS Journaal te downloaden vanaf een centrale server. De meeste omroepen die het NOS Journaal doorgeven maken hier inmiddels naar volle tevredenheid gebruik van. Het NOS Journaal wordt in vier formaten aangeboden: MP3, MP2, WAV en MP3 genormaliseerd naar 0 db. De OLON heeft ook een speciale mailinglijst waar alle lokale omroepmedewerkers berichten kunnen plaatsen en lezen over het NOS Journaal. Eventuele technische mankementen van de server worden via deze mailserver gemeld. Twee medewerkers van de NOS zijn ook aangesloten bij deze mailserver. Vanaf 2010 kregen de lokale omroepen ook de mogelijkheid om NOS Headlines uit te zenden. Deze bulletins kunnen zij downloaden vanaf een speciale server. Deze bulletins dienen wel op het hele uur te worden uitgezonden. NOS Headlines zijn de korte op jongeren gerichte bulletins die op de hele uren op 3FM worden uitgezonden. Het NOS Headlines radionieuws wordt gemaakt op werkdagen van 07:00 t/m 19:00 uur. En in het weekend van 08:00 t/m 15:00 uur. Op 19 maart 2011 verzorgde de NOS een workshop Radionieuws maken voor beginners tijdens de Opleidingendag bij de NOS in Hilversum. Op de Opleidingendag van 1 oktober 2011 verzorgde de NOS de volgende workshops: maken van een sportprogramma radio voor gevorderden en verslaggeving televisie voor beginners. Op 5 november 2011, tijdens de Lokale Omroep Nieuwsdag (bij de NOS in Hilversum), verzorgde de NOS de volgende workshops: Headlines en Politieke Verslaggeving. De kortingsregeling voor OLONleden bij NOVUM werd belangenbehartiging 17

18 in 2011 gehandhaafd. Er zijn in 2011 ook verkennende gesprekken gevoerd met het ANP over doorgifte van het ANP Nieuws aan lokale omroepen. ANWB De OLON en de ANWB hebben een overeenkomst gesloten waardoor het mogelijk is dat lokale omroepen dagelijks het (regionale)verkeersbulletin kunnen overnemen. De ANWB biedt vanaf 1 januari 2011 de mogelijkheid dat lokale omroepen ieder half uur een actueel verkeersbulletin downloaden. Deelname en bijdragen aan commissies en overlegorganen, lidmaatschappen De OLON nam in 2011 namens de publieke lokale media-instellingen deel aan diverse commissies en overlegorganen, zoals onder andere het Overleg Platform Telecom (OPT) en het Nationaal Frequentie Overleg (NFO). De OLON was in 2011 namens de publieke lokale media-instellingen lid van verschillende andere organisaties. Namens de leden zorgde de OLON voor de afdracht aan het NICAM. Eveneens verzorgde de OLON namens de leden de afdracht aan de Stichting Reclame Code (SRC). Aansluiting bij de SRC is een wettelijke voorwaarde voor omroepen om reclame te mogen uitzenden. Daarnaast was de OLON lid van vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Het lidmaatschap van de Stichting Digiradio en het geassocieerd lidmaatschap van het DRM-consortium werden in 2011 gecontinueerd alsook het lidmaatschap van de OLON van CMFE en PMSE. Analoge etherdistributie De OLON was sinds 2009 in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de ontvangstproblemen van lokale analoge etherradio. Ook de Tweede Kamer had belangstelling voor deze zaak en aan de minister op 15 december 2010 gevraagd om een overzicht van de stand van zaken. Dit overzicht kwam begin 2011 beschikbaar; het is te vinden in een brief die op 13 januari 2011 aan de Kamer is gestuurd. De OLON heeft meegewerkt aan het overzicht door het beschikbaar stellen van de resultaten van een enquête over ontvangstproblemen die zij in september 2009 uitgezet had onder de lokale omroepen. Op 25 januari 2011 werd een vervolgoverleg met het Ministerie gepland. Themamiddag Agentschap Telecom Op vrijdag 11 februari 2011 organiseerde Agentschap Telecom een themamiddag te Zwolle voor alle lokale omroepen in Nederland. Alle lokale omroepen hadden hiervoor in december 2010 een schriftelijke uitnodiging gehad. Het doel van de bijeenkomst was om de lokale omroepen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast werd in samenwerking met het Commissariaat voor de Media uitleg gegeven over beleid en uitvoering voor lokale omroepen. Als onderdeel van het programma werden drie workshops georganiseerd over frequentieplanning, regelgeving en toezicht en digital dividend/pmse. De bijeenkomst werd bijgewoond door zo n 80 lokale omroepmedewerkers. AT dialoogsessies Op 7 juli 2011 vond de eerste dialoogsessie tussen Agentschap Telecom (AT) en de marktpartijen (zoals de OLON, NPO, Vereniging van commerciële radio s, etc.) plaats. De dialoogsessie is een uitvloeisel van de wens van de Tweede Kamer om de verhoudingen tussen het Agentschap en de marktpartijen te verbeteren. De OLON is als één van de marktpartijen aanwezig geweest bij de dialoogsessie, de OLON delegatie bestond uit de OLON advocaat die al langere tijd bezig is om via juridisch weg belangrijke informatie te verkrijgen (zoals informatie over de FunX-frequenties en het beleidskader dat AT hanteert), drie ervaringdeskundigen van lokale omroepen, en Michel van der Voort namens de OLON. Naar het oordeel van de delegatieleden verliep de dialoogsessie voor de publieke lokale omroepen belangenbehartiging 18

19 behoorlijk positief, daarbij zijn voor de lokale omroepen vooral twee zaken van belang: 1. het oplossen van bestaande ontvangstproblemen: Alle aanwezigen waren het er over eens dat het Agentschap veel klantvriendelijker moet gaan opereren. De houding tot nu toe bij een vraag uit de markt is nu nee, tenzij, dat moet veranderen in hoe kunnen wij u helpen om uw wensen te realiseren. Dat is precies wat ook de OLON steeds heeft voorgesteld: veel van de ontvangstproblemen van lokale omroepen kunnen verholpen worden met kleine technische aanpassingen waar verder niemand hinder van heeft en die dus gewoon moeten kunnen. 2. Ruimte voor experimenten De OLON delegatie heeft aangegeven dat de omroepen erg gebaat zijn bij verruiming van de experimenteermogelijkheden. Het zijn juist de lokale omroepen die vaak van alles willen uitproberen omdat bestaande oplossingen niet geschikt of te duur zijn. DVB-T (Digitenne) is daar een mooi voorbeeld van: er is op de landelijke Digitenne netwerken van KPN geen plaats voor lokale omroepen, en dus zijn er een paar lokale omroepen aan de slag gegaan: ze hebben restfrequenties gevonden en zijn daarop met een zender in eigen beheer gestart met uitzenden. Wat de OLON nu gevraagd heeft is om lokale omroepen voortaan alle ruimte te geven voor allerlei soorten experimenten. Daarnaast wil de OLON dat omroepen met een soort gedoogvergunningen moeten kunnen uitzenden als een techniek bruikbaar blijkt te zijn en andere partijen er geen last van hebben, terwijl er tegelijkertijd nog geen beleid voor bestaat. Dit is ook het geval bij DVB-T: het kan technisch, niemand heeft er last van, maar Agentschap verbiedt het omdat er geen beleid is dat zegt dat het mag. Experimenten als met lokale DVB-T zijn juist ook van groot belang voor toekomstig beleid: de politiek gaat vaak pas echt nadenken over nieuw of aangepast beleid voor lokale omroepen als wij haar in de praktijk kunnen laten zien wat er mogelijk is. De uitkomsten van de dialoogsessie van 7 juli 2011 werden in de maanden daarna in een brief voor de minister vervat. In september 2011 kwamen het Agentschap en de marktpartijen opnieuw bij elkaar om over dat concept en vervolgacties te praten. Na het verschijnen van de brief van de minister werden nieuwe dialoggsessies georganiseerd om de problemen stuk voor stuk helder te krijgen en op te lossen. Tijdelijke audio verbindingen: PMSE Op 14 november 2011 vond de jaarlijkse ledenvergadering van de PMSE plaats. De PMSE is een vereniging die is opgericht om de belangen van de gebruikers van draadloze audioverbindingen te behartigen. Deze belangen komen in het gedrang doordat de (Europese) overheid op basis van het zogenaamde digitaal dividend de beschikbare bandbreedte wil herverdelen. De lobby vanuit de mobiele telecom-operators heeft weten te bewerkstelligen dat veel ruimte naar mobiele toepassingen gaan. De vraag is dan natuurlijk wat er moet gebeuren met de bij lokale omroepen en andere partijen in gebruik zijnde mobiele draadloze apparatuur die dezelfde bandbreedte gebruikt. Op de website van de OLON vindt u alle verslagen van de PMSE bijeenkomsten en de PMSE nieuwsbrief. TDAB: Call Max Global BV verwerft vergunning voor de L-Band Agentschap Telecom verleende op 1 februari 2009 twee frequentievergunningen voor digitale omroep. De vergunning met frequentieruimte voor omroep in de L-band (1452 MHz tot 1479,5 MHz) werd verleend aan CallMax. Het bedrijf dat de vergunning voor de L-Band heeft verworven heeft de verplichting om binnen elk van de 117 zendgebieden in elk geval drie lokale radiostations door te te geven. De OLON had op 3 maart 2009 een eerste gesprek met Call Max Global BV over de voorwaarden waaronder publieke lokale radioomroepen kunnen worden doorgegeven. Afgesproken werd dat CallMax een voorstel zou uitwerken waarmee lokale omroepen concreet aan de belangenbehartiging 19

20 slag zouden kunnen. Het voorstel bleef echter uit en het werd stil rond de uitrol van het netwerk voor de L-band, een stilte die tot eind 2011 zou voortduren. Digitale lokale ethertelevisie De OLON pleitte er bij de politiek voor om structureel digitale lokale ethertelevisie mogelijk te maken. Het onderwerp werd ook meegenomen in de dialoogsessies met Agentschap Telecom. Overleg publieke omroep In 2011 heeft de OLON ieder kwartaal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de ROOS en de NPO. Doel van het overleg is om op de vlakken waar dat voor alle partijen nuttig is de samenwerking te bevorderen. In 2011 zijn een aantal concrete projecten uitgevoerd zoals rond het verkrijgen van toegang tot de faciliteiten van uitzending gemist. Naast de projecten vond er steeds meer overleg plaats op de momenten dat dat zinnig is voor bijvoorbeeld de politieke lobby. Zo werd in verband met de aangekondigde junibrief van Minister Van Bijsterveldt door NPO, ROOS en OLON een gezamenlijke brief gestuurd die pleit voor het in samenhang beschouwen van de drie publieke omroeplagen. Overleg OLON met RNC De OLON had op 1 februari 2011 een verkennend overleg met de RNC (Radio Nieuws Centrale). De RNC is opgezet als een verzamel- en distributie centrum voor nieuws en nieuwtjes van regionale omroepen, in samenwerking met de NOS en de Wereldomroep. De RNC is anno 2011 ook actief op het gebied van televisie. Bij het overleg met de OLON en RNC werd gesproken over mogelijkheden om ook lokale omroepen in de RNC en bij het uitwisselen van nieuws te betrekken. Partijen staan hier in principe positief tegenover, de eerste gedachten gaan uit naar een pilot met een aantal omroepen. ROOS-dagen Op 16 en 17 maart 2011 vonden de ROOS-dagen plaats in Ermelo. Tijdens de ROOS-dagen kunnen de medewerkers van regionale omroepen lezingen en workshops over allerlei onderwerpen volgen. Ook vindt traditioneel op woensdagavond de uitreiking plaats van de NL-Awards 2010, de regionale tegenhanger van de Lokale Omroep Awards. Dit jaar waren voor het eerst, op uitnodiging van ROOS, ook een aantal medewerkers van lokale omroepen aanwezig. De ROOS wil hiermee bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de medewerkers bij de verschillende lagen van de publieke omroep. De OLON was ook op beide dagen vertegenwoordigd. Afspraak met Omroep MAX Op 31 maart 2011 vond overleg plaats met vertegenwoordigers van Omroep MAX. Directe aanleiding was het aanbod van Omroep MAX tot samenwerking met lokale omroepen, o.a. door het uitwisselen van programma s. Omroep MAX gaf aan open te staan voor vele vormen van samenwerking met lokale omroepen. Uitgangspunt daarbij is dat je als publieke omroepen elkaar moet versterken, niet beconcurreren. Op dit moment wordt al met enkele omroepen samengewerkt. Zo herhaalt AT5 KoffieMAX en een muziekprogramma en heeft de lokale omroep uit Diemen een aflevering van het Oudste Familiebedrijf van Nederland heruitgezonden. MAX is ook geinteresseerd in programma s van lokale omroepen. Maar daarnaast kan er ook samengewerkt worden door het maken van co-producties, het verhuren van goedkope studiotijd, het bieden van stages, begeleiding van bijzonder talenten en het geven van workshops. Binnen enkele weken zullen de lokale omroepen in elk geval geïnformeerd worden over de voorwaarden waaronder programma s (fragmenten) van Omroep MAX mogen worden overgenomen. belangenbehartiging 20

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Voorstel van ROOS voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep - April 2015 De regionale omroepen inspireren mensen

Nadere informatie

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 kabelraad 07 informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket Op 9 februari jl. werd de analoge uitzending van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE, STRATEGIE EN ORGANISATIE 2.1. MISSIE 3 2.2. STRATEGIE 2.2.1. REVOLUTIE 2.2.2. REALISATIE 2.2.3. VAN REVOLUTIE NAAR EVOLUTIE 2.2.4. BESTURING

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg Afd: Griffie Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt. van de agenda van de vergadering van.. 2014. Onderwerp: Rekenkamerrapport Open

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie