1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland"

Transcriptie

1

2 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland

3 Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON Voorwaardescheppende activiteiten (beheer en verenigingsactiviteiten) Belangenbehartiging Interne communicatieactiviteiten Publieke lokale media-instellingen Financieel verslag 37 Bijlage Overzicht van alle publieke lokale omroepen 40 inhoudsopgave 3

4 Ten geleide Van 5 voor 12 naar een nieuwe dag De publieke media bevinden zich in turbulent vaarwater. De mediaconsument verandert zijn gedrag, nieuwe technologieën met internet als drager veranderen de waardeketen en de politiek-bestuurlijke context daarvan is eufemistisch uitgedrukt nogal dynamisch. Ook als lokale omroepen dobberden wij op de woelige baren van die woeste zee. Het roer moest om is het jaar geweest waarin we als sector de steven hebben geweerd en koers hebben gezet naar een nieuwe toekomst, naar een nieuwe stip op de horizon die richting geeft aan onze missie: het bijdragen aan democratie, emancipatie, sociale cohesie en participatie van de burger in zijn natuurlijke habitat, door het bieden van een publieke, crossmediale infrastructuur - van, voor en door die burger. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een verantwoording van onze activiteiten. Toch hechten we er zeer aan om de uitgangspunten die onze nieuwe koers hebben bepaald - de missie en de visie van onze sector - hier nogmaals expliciet op te nemen, al is het maar omdat het formuleren en accorderen van die uitgangspunten misschien wel het belangrijkste resultaat van het afgelopen jaar is geweest. Dat inleidende hoofdstuk vormt dan ook de contextuele verantwoording van de koerswijziging die in 2011 is ingezet. Het bestuur, Maart 2012 ten geleide 4

5 Missie en visie van de lokale publieke omroep Missie De kernwaarde van de media Media vormen de wortels van onze democratische samenleving. Hun informatisering heeft de emancipatie en participatie van burgers in het democratische proces mogelijk gemaakt. In Nederland heeft dat geleid tot een prachtig pluriforme publieke omroep en een grote verscheidenheid aan dagbladen en tijdschriften. De verzuilde publieke omroep heeft herkenning van het eigene gecombineerd met kennisgeving van het andere; het gekleurde krantenlandschap stimuleert interne én publieke discussie, waarop het democratische proces kan groeien. Die waarde van de media moeten we koesteren. Internet Inmiddels heeft het internet zich verankerd in het medialandschap. De traditionele informatiekanalen van kranten, tijdschriften, radio en televisie monden allemaal uit in het internet, dat dé mondiale kennis- en informatievijver is geworden. Publiceren is daarbij peanuts. Mensen bloggen hun autobiografie, knutselen hun eigen televisie-uitzending van de nieuwtjes in hun persoonlijke levenssfeer en hypen zich regelmatig - vanuit de huiskamer als studio - een weg naar hun mondiale one minute of fame; het meest bekeken mediakanaal ter wereld heet niet voor niets YouTube: jij, jouw leven, jouw uitzending staat centraal. Gemeenschapszin Naast deze individualisering - of misschien wel juist dóór deze individualisering - ontwikkelt zich parallel een nieuwe soort gemeenschapszin, bijvoorbeeld in online communities: gelijkgestemde individuen vinden elkaar eenvoudig op het internet en vormen virtuele gemeenschapjes van interactieve zenders en ontvangers, waaruit overigens opvallend veel realiteit voortvloeit. Steeds vaker initiëren deze sites ook maatschappelijke en politieke processen: belangenverenigingen en burgerinitiatieven vinden hun legitimatie middels internetbezoekers en politici beïnvloeden besluitvormingsprocessen door uitgekiend te twitteren. Er verschijnen wijkgerichte televisiewebsites en wethouders houden interactieve blogs bij, waarop burgers tevens problemen in hun buurt via het uploaden van foto s aan de kaak kunnen stellen. En natuurlijk is de raadsvergadering voor iedereen live te volgen in geluid en beeld. De kansen van het nieuwe mediaparadigma appelleren aan onze emancipatoire, liberale en democratische verworvenheden en beginselen, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie. Door de informatieconcurrentie en de interactieve burgerparticipatie in het mediaproces voorkómen ze juist het verworden van de democratie tot een mediacratie. Actief burgerschap en sociale cohesie in de lokale gemeenschap worden gestimuleerd; verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving worden vergroot en gespreid; solidariteit met mensen met fysieke of mobiele beperkingen neemt toe door hun mediale betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten. Het zijn reële mogelijkheden van virtuele mediaparticipatie. We zouden het ons moeten wensen, dat onze pluriforme media zich versterken vanuit het onderzoeken van al deze kansen en het behouden van het goede. Maar tussen wens en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Landelijke, provinciale en gemeentelijke publieke media-instellingen Ons publieke omroepbestel is uitgelijnd op de bestuurlijke indeling van Nederland. Parallel daaraan zijn er drie omroeplagen: de landelijke omroepen, de regionale omroepen en de lokale omroepen. Onze sector wil de verankering en positionering in het publieke bestel borgen. Daarbij geldt dat alle drie 1 de omroeplagen 1 Daarnaast is de Wereldomroep onderdeel van het publieke bestel, maar valt buiten deze bestuurlijke indeling. missie en visie van de lokale omroep 5

6 een gezamenlijk appèl hebben gedaan op de Minister van OCW: voor de sector als geheel en maakt Nederland tot mediaal gidsland 2. Samen met de Wereldomroep vormen de NPO, ROOS en OLON het Nederlandse publieke mediabestel, dat in de optelsom garant staat voor stevige journalistieke ambities en publieke waarden als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en pluriformiteit. De verschillende lagen van de publieke omroep en de printsector zijn, ieder op hun eigen wijze, van belang voor de journalistieke infrastructuur van Nederland. Goed geïnformeerde burgers, die vrije toegang hebben tot informatie, staan aan de basis van onze democratie. In dit licht is het van belang dat de publieke omroepen in staat worden gesteld om samen met de printsector de journalistieke functie te behouden en zo mogelijk te versterken. Wettelijke barrières zouden daarvoor moeten worden weggenomen en mogelijkheden voor publiekprivate samenwerking worden verruimd. De OLON hecht zeer aan dit gezamenlijk optrekken in het belang van het publieke bestel. De landelijke omroepen spelen in op de kansen die ontstaan, zoals in de verschuiving van broadcasting naar personalized casting. Zij experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van méér interactie met de kijker en luisteraar, met (digitale) themakanalen en met een uitgekiende inzet van social media, internetsites en apps. Dat leidt tot belangrijke innovaties Zij bedienen de Nederlandse community, als (doel) groep met gedeelde normen en waarden, maar tevens een breed spectrum van levensbeschouwingen en lifestyles; de regionale omroepen differentiëren dat naar de verschillende provinciale invalshoeken. Toch staan beide lagen letterlijk op grote afstand van de directe leefomgeving van burger om dáár de nieuwe mediale mogelijkheden maatschappelijk te kapitaliseren. Het móét gebeuren in de natuurlijke habitat van de mensen. Alleen lokale omroepen kunnen de noodzakelijke crossmediale infrastructuur bieden voor de stakeholders in die lokale community: burgers, maatschappelijk middenveld, bedrijven en overheid. In een globaliserend media-aanbod ligt daar juist een kans voor de lokale omroepen: zij kunnen een uiterst belangrijke maatschappelijke waarde toevoegen als zij de (cross)mediale infrastructuur kunnen bieden waarin burgers elkaar informeren en inspireren in hun eigen omgeving: hun straat, hun wijk, hun dorp, hun stad, hun streek. Want dat is de kleinste gemene deler van een samenhangende gemeenschap. De OLON zet in op meer samenwerking en meer (content-)uitwisseling binnen het bestel. 2 Ook op deze plaats moet daarbij worden gewaarschuwd voor de negatieve impact daarop van bepaalde overheidsmaatregelen jegens de NPO: het zijn niet eens zo zeer de bezuinigingen, maar vooral de opgeworpen inhoudelijke drempels die het innovatief vermogen van de gehele mediasector aantasten, zoals de beperkingen ten aanzien van de inzet van internet, themakanalen en publiek-private samenwerkingen. missie en visie van de lokale omroep 6

7 Visie Doelstelling De kerntaken van een lokale publieke media-instelling (zoals de lokale omroepen in formele zin worden aangeduid in de wetgeving) zijn: het zorg dragen voor een onafhankelijke nieuwsen informatievoorziening aan de lokale samenleving; het aanbieden aan de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) van een crossmediaal platform voor de productie, uitwisseling en uitzending van programma s van ideeën en opinies; het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om zelf direct publieke lokale content te produceren en verspreiden. Het hogere doel hierbij is het versterken van de maatschappelijke cohesie, democratie, informatisering, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen, lokale samenleving. Kaderstelling Maar wat betekent dat nou precies? Wat is lokaal, wat is publiek en wat is een media-instelling? Lokaal betekent primair gericht op de sociaalculturele leefomgeving van de burger: nieuws- en informatievoorziening over en vanuit zijn natuurlijke habitat. Die leefomgeving trekt zich echter niks aan van de gemeentegrenzen die de bestuurlijke inrichting van Nederland trekt. Dat betekent voor lokale omroepen, die in principe wél formeel binnen gemeentegrenzen opereren, dat in veel gevallen afstemming en samenwerking wenselijk of zelfs noodzakelijk is om de inhoudelijke, journalistieke en mediale doelstelling te kunnen realiseren. Dat geldt minder principieel, maar wel pragmatisch, ook waar er efficiencyvoordelen te behalen zijn. De sector wordt immers gekenmerkt door beperkte middelen, die deels met overheidsgeld worden betaald. Alleen door samenwerking en gemeenschappelijke faciliteiten, in de regio en landelijk, kunnen lokale omroepen een optimaal product realiseren: maximaal maatschappelijk rendement tegen minimale maatschappelijke kosten. Publiek betekent met een maatschappelijke opdracht. Het bestaansrecht van een publieke lokale omroep valt of staat met de maatschappelijke waardecreatie. Net zoals dat voor de landelijke omroep geldt, hoort daar ook entertainment bij. De kernwaarde blijft echter bestaan uit die maatschappelijke taak: de onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving. Noblesse oblige. Media-instelling betekent een organisatie die alle mediakanalen inzet om haar doel effectief te bereiken. Traditioneel zijn dat radio via de ether en tv via de kabel. Internet speelt daarbij een steeds voornamere rol, als website, maar als ook in andere apparaten zoals mobiele telefoons en tablets: internet wordt steeds meer de drager van radio- en tv-uitzendingen; digitale broadcasting is en blijft daarnaast een heel belangrijk kanaal. Naast broadcasting (eenrichtingsverkeer) wordt interactie met de mediaconsument (en tussen consumenten) steeds belangrijker. Omroepen zijn zender, én ontvanger. Succesfactoren Netwerk: intern Iedere omroep is autonoom. Het geeft geen pas om derden (zoals de OLON) te laten bepalen wat goed is voor die lokale organisatie. Wat in de wet is gedefinieerd als toereikend media aanbod kan alleen ter plaatse worden bepaald; bovendien heeft de betreffende gemeente vooralsnog de zeggenschap om het toereikend media-aanbod te bepalen. Anderzijds is de eis om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren terecht, ook als (kwaliteits-)eis van omroepen missie en visie van de lokale omroep 7

8 aan elkaar. De buitenwereld mag van een lokale omroep - of een samenwerkingsverband daarvan - verwachten dat het bepaalde mogelijkheden en mediale faciliteiten biedt. Alleen dan kan het imago van de sector worden versterkt en kan de sector zich profileren als een volwaardige derde laag in het publieke omroepbestel. Samenwerking is dan ook cruciaal. Dat betekent onder andere het delen van kennis en van faciliteiten. Ook uitwisseling van (journalistieke) producten is van belang. Door krachtenbundeling kunnen belangrijke inkoopvoordelen worden behaald, en zelfs misschien wel verkoopvoordelen, zoals reclamezendtijd. Dat geldt voor omroepen in een regio en voor het collectief van alle publieke lokale omroepen. Netwerk: extern De sector zal zich beter moeten profileren en positioneren bij haar partners en haar stakeholders. Het moet voor betrokken derden duidelijk worden waar de sector voor staat, wat zij kan leveren en wat haar toegevoegde waarde is. Het is een mentaliteitsomslag om niet langer te denken vanuit een underdogpositie, maar vanuit eigen kracht, en om de positie als derde laag van het publieke bestel te claimen op basis van de werkelijke waarde die we als sector kunnen leveren. En die wordt almaar groter. Dat beeld zal extern moeten worden uitgedragen: de positionering en ambitie van de publieke lokale omroep zal bij diverse partijen moeten worden geagendeerd, inclusief een integrale benadering van die partijen inzake wat daar van hun kant voor nodig is: geen versnipperde contacten, maar strak relatiemanagement met een duidelijke agenda en gefocust doel. En moeten we laten zien wat we kunnen: If you have it, flaunt it!, dus met een goede communicatiestrategie pronken met al die veren van de lokale omroepen: schitterende journalistieke mediaproducties en hoge, aantoonbare maatschappelijke waarde. Het consequent uitdragen van de kernwaarden is een belangrijk speerpunt binnen de nieuwe communicatiestrategie. Laten zien wat de lokale omroepen doen. Er wordt op een eenduidige, heldere manier gecommuniceerd, waarin o.a. een nieuwe, toegankelijke website een centrale rol krijgt. Zowel voor het profileren van de sector (laten zien wat de omroepen doen) als ter ondersteuning van de lokale omroepen (bijv. kenniscentrum, OLON-shop). Belangrijk is dat informatie makkelijk en toegankelijk is in een gebruiksvriendelijke virtuele omgeving. Ook worden er FAQlijsten op de website geplaatst zodat veelgestelde vragen snel vindbaar zijn. De OLON zal helder zijn over wat externen en leden mogen verwachtingen betreft de dienstverlening, bijvoorbeeld door het opstellen van protocollen waarin staat binnen welke termijn vragen beantwoord moeten worden en een overzicht van dienstverlening waarvoor partijen, tegen welke kosten, bij de OLON of haar omroepen terecht kunnen. Kennis Er is heel erg veel kennis aanwezig bij de lokale omroepen. Niemand weet beter dan de mensen in de praktijk wat er voor nodig is om hoogwaardige mediaproducties te maken en te verspreiden. Die kennis moet structureel worden geïnventariseerd, verzameld en ontsloten voor alle omroepen. Er wordt nog te vaak door heel veel omroepen tegelijk het wiel uitgevonden. Dat kan veel efficiënter en effectiever. Kennismanagement binnen de sector verdient dan ook een extra impuls. Niet alleen het naar boven halen van kennis bij leden is van belang. Ook de centrale ontwikkeling en ontsluiting van kennis is heel belangrijk, zoals het beschikbaar stellen van bepaalde sjablonen en templates voor bijvoorbeeld vergunningaanvragen, beleidsplannen of hoe start ik met tv-uitzendingen. Ook de gezamenlijke kennisontwikkeling, bijvoorbeeld in themagroepen, zoals de Platforms voor Kennis en Expertise nu georganiseerd zijn, is waardevol. missie en visie van de lokale omroep 8

9 Daarnaast is het cruciaal dat er voldoende opleidingscapaciteit is. De cursussen die nu al gegeven (en zeer gewaardeerd) worden, moeten worden uitgebreid; ook daar geldt voor dat (regionale) samenwerking nieuwe mogelijkheden biedt, net als samenwerking met de andere publieke omroeplagen. Opleiding is ook van belang voor de bijzondere functie die de lokale omroepen al lange tijd hebben in het publiek bestel, te weten de kweekvijver van talent voor de regionale en landelijke omroepen Faciliteiten Sommige productieprocessen worden eenvoudiger en goedkoper. Andere nieuwe en noodzakelijke faciliteiten worden echter steeds complexer en duurder. De mediainnovaties gaan momenteel zo snel, dat het voor individuele omroepen vaak niet mogelijk is deze zelfstandig te ontwikkelen. Bovendien zien omroepen door de grote hoeveelheid mogelijkheden en leveranciers soms door de bomen het bos niet meer. Hier moet het collectief in actie komen. Daarnaast is het voor de herkenbaarheid van de sector van belang dat er een aantal collectieve faciliteiten wordt gerealiseerd, waarmee de mediaconsument de content van zijn gemeenschap op een moderne wijze kan vinden. Een zogeheten app op de mobiele telefoon is daar een goed voorbeeld van. Tot slot geldt dat veel omroepen momenteel afhankelijk zijn van derde (commerciële) partijen voor bijvoorbeeld hun digitale doorgifte. Het zou de ambitie moeten zijn om als sector zelf op centraal niveau faciliteiten te ontwikkelen waardoor de afhankelijkheid en kosten van derden afnemen, zoals bijvoorbeeld een centraal digitaal aanleverpunt (mediahub), van waaruit de distributie naar alle digitale infrastructuren (kabelaars, KPN, set top boxen, CTV, etc.) wordt georganiseerd. Voor de sector zou het goed zijn als de collectiviteitsregelingen zoals die nu bijvoorbeeld gelden voor BUMA worden uitgebreid met een shop met allerlei inkoopvoordelen, van hardware tot verbindingen, van onderlinge marktplaats tot verzekeringen, van websitesjablonen tot uitzending gemist-functionaliteit. missie en visie van de lokale omroep 9

10 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON 1.1 Doelstelling De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland is het door de overheid op grond van de Mediawet aangewezen overlegorgaan voor publieke lokale omroepen in Nederland. Onderstaand overzicht geeft aan dat het aantal lokale omroepen dat bij de OLON is aangesloten 98% is. Aantal leden vanaf 2001 jaar aantal leden aantal omroepen % lid % % % % % % % % % % % Tabel 1.1 Jaarverslag 2011 Structuur van de vereniging 1.2 Structuur organisatie Het Bestuur bestond op 31 december 2011 uit de volgende personen: Voorzitter: M.W. Vroom Secretaris: R.J. Landman Penningmeester: P.W. Feijt Algemeen lid: R. Eg Algemeen lid: G.L. Fredriksz Algemeen lid: J.S. Ponsen Algemeen lid: A. Zandbergen De leden van het bestuur ontvangen alleen een reiskostenvergoeding voor hun werkzaamheden voor de OLON. doelstelling en organisatiestructuur OLON 10

11 2. Voorwaardescheppende activiteiten (beheer en verenigingsactiviteiten) 2.1 Personeel en organisatie Samenstelling bureau Vanaf 1 januari 2008 is er sprake van een bedrijfsbureau en beleidsafdeling. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het beheer, de bedrijfsuitvoeringsaspecten binnen het bureau: zoals faciliteiten, financieel beheer, secretariële ondersteuning, project uitvoering en het management informatie systeem. Deze afdeling wordt gevormd door: mw. M.J. van Batenburg secretaresse mw. J.F. van der Beek projectmedewerker mw. drs. M.J.B van den Berg communicatiemedewerker mw. I.J.D.A Geukers hoofd bedrijfsbureau mw. B.P.M. van Lijden-Pepels medewerker financiële administratie De beleidsafdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van beleidsprojecten; en het signaleren en vertalen in beleid van media ontwikkelingen die van belang zijn voor de OLON en haar leden. Hieronder hoort externe vertegenwoordiging van de OLON op het terrein van lobby op nationaal en internationaal niveau. Deze afdeling bestaat uit: mw. drs. C.M.H. Bastiaansen senior beleidsadviseur dhr. drs. M.W.P.C.M. van der Voort senior beleidsadviseur Vanaf 1 augustus 2011 is drs. H. Disch aangesteld als interim directeur met als opdracht om leiding te geven aan het strategische veranderingsproces van de lokale omroepsector, als derde laag van het Nederlandse publieke omroepbestel. De interim directeur fungeert als schakel tussen het bestuur en het bureau. voorwaardescheppende activiteiten 11

12 Sociaal jaarverslag De OLON is als werkgever sinds 1988 aangesloten bij de CAO voor Omroeppersoneel. Wet Bescherming Persoonsgegevens Het reglement Wet Bescherming Persoonsgegevens is in 2011 ongewijzigd van kracht gebleven. Code Goed Bestuur en Integriteit De OLON onderschrijft de Code Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep en voert deze in alle geledingen van de organisatie uit. Functiewaardering & profielen Tijdens de functioneringsgesprekken zijn alle functieprofielen besproken en daar waar nodig gewijzigd. Geen topinkomsten In het kader van de Wet Openbaarmaking uit de Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) zijn er ook over 2010 (dat wil zeggen net als in voorgaande jaren) geen mededelingen te doen, aangezien de salarissen en vergoedingen gedaan door de OLON aan haar personeelsleden hiervoor te laag zijn. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in 2011 viel onder categorie laag. Personeelshandboek Het personeelshandboek is daar waar nodig bijgewerkt. Arbowet & regelgeving De BHV er/preventiemedewerker is op herhalingscursus geweest. Ook is er gedurende dit jaar weer aandacht geschonken aan onder andere de gevaren van RSI en werkhouding. 2.2 Verenigingsactiviteiten Algemene Ledenvergadering Op zaterdag 17 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de OLON plaats. 48 stemgerechtigde omroepen, vertegenwoordigd door 67 omroepmedewerkers, bezochten deze vergadering in Nijmegen. Op de agenda stond onder andere het financiële verslag en het bestuursbeleid over Belangrijkste punt op de agenda was het Visieplan. Dit werd met applaus aangenomen door de leden. Het middagprogramma begon met een column van Jan Slagter (Omroep Max) gevolgd door paneldiscussie over de toekomst van de publieke omroep met Ruurd Bierman (NPO), Gerard Schuiteman (ROOS), Martijn Vroom (OLON) en Jan Slagter. De middag werd afgesloten door inspirerende verhalen van 2 lokale omroepen: Ferry Ouwendijk vertelde over het succes van de Westlandse Omroep Stichting en Flip van Willigen van TV Enschede FM vertelde het verhaal van Enschede: van failliete omroep tot Lokale Omroep van het Jaar. voorwaardescheppende activiteiten 12

13 3. Belangenbehartiging 3.1 Vertegenwoordiging nationaal Overleg met wet- en regelgevende instanties, toezichthouders, belangenorganisaties en Tweede Kamer In 2011 voerde de OLON regelmatig overleg met het ministerie van OCW en EZ, het Commissariaat voor de Media, NPO en ROOS, VNG, Agentschap Telecom en de leden van de Tweede Kamer. De belangrijkste thema s waren het visitatieonderzoek Lokale omroep, sector onder de radar, de mediabrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart, de financiering van de publieke lokale media-instellingen, de toegang tot distributienetwerken, het oplossen van verzorgingsproblemen in de analoge ether en de samenhang en samenwerking tussen de publieke omroeplagen. Mediabeleid Algemeen De OLON werd op 16 mei 2011door de minister uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit overleg werd door de minister benadrukt dat zij hecht aan de lokale omroepsector. Die vervullen volgens haar een belangrijke maatschappelijke functie. De OLON vroeg de minister om in de aangekondigde beleidsbrief, over de (landelijke) publieke omroep, expliciet in te gaan op de waarde van de lokale omroep als onderdeel van het publieke omroepbestel. En om daarin tevens aan te geven op welke wijze de minister de situatie voor de lokale publieke omroepen op korte en lange termijn denkt te verbeteren. Er zit namelijk een groot gat tussen wat op dit moment wettelijk van de lokale omroep wordt verwacht en de (financiële) middelen die daarvoor beschikbaar zijn. De OLON heeft de minister gevraagd die stappen te nemen die nodig zijn om de sector op essentiële punten te ondersteunen en versterken. In de maanden voorafgaand aan het verschijnen van de zogenaamde juni-brief is door de OLON veelvuldig overleg gevoerd met de media-en telecom woordvoerders in de Tweede Kamer. Ondertussen werden door het bestuur van de OLON ook intern stappen gezet door het voeren van een kerntaken- en kernwaardendiscussie en werd er gewerkt aan een concreet plan om de sector op de kaart te zetten. Op 17 juni 2011kwam de brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart met daarin haar visie op de publieke omroep, en met name de uitwerking van de in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen. Voor de landelijke publieke omroep een bezuiniging van 127,3 miljoen euro. Volgens de minister noodzakelijk om het bestel open, bestuurbaar en doelmatig te houden. De minister had in haar brief ook een paar paragrafen aan de lokale omroep sector gewijd. Hierin stond een bevestiging van de erkenning van de lokale publieke omroep als integraal onderdeel van het publieke omroep bestel en een bevestiging van geldende voorschriften en bekostigingswijze. Over de functie van de lokale omroepen schrijft de minster: De lokale publieke omroepen hebben een groot aandeel in de instandhouding van een gevarieerd nieuwsaanbod op plaatselijk niveau. Hun programma-aanbod moet op grond van de Mediawet voor minimaal vijftig procent bestaan uit programma-aanbod gericht op het eigen verzorgingsgebied. Zij spelen hiermee een belangrijke rol in het goed functioneren van de lokale democratie. Ook vervullen de lokale omroepen een belangrijke functie als kweekvijver voor jong journalistiek talent. In de Mediabrief wordt verder aangekondigd dat de subsidies voor de lokale minderheden programmering in de grote steden aan de organisaties FunX en MTNL worden geschrapt: De minister is van mening dat de specifieke minderhedenprogrammering op lokaal niveau voortaan moet worden ingevuld door de bestaande algemene media-instellingen. Tot slot worden er ruimere mogelijkheden aangekondigd voor publiekprivate samenwerking (met uitgevers en culturele instellingen) onder een experimenteerartikel in de wet. Ook wordt de subsidie aan de OLON, in het kader van solidariteitskorting verminderd. Kortom geen concrete actie om de positie van de lokale publieke omroepen te versterken en te belangenbehartiging 13

14 waarborgen zodat waar gemaakt kan worden wat de Mediawet voorschrijft. De weken voor de behandeling van de mediabrief in de Tweede Kamer werden lokale omroepen door de OLON opgeroepen om interviews te houden met Tweede Kamerleden in de eigen woonplaats en/of ze te benaderen via en social media met als doel de minister tijdens het debat over haar mediabrief aan te spreken over het ontbreken van concrete maatregelen om de positie van de lokale omroep te verbeteren. Tijdens de commissievergadering van 27 juni 2011 bleek het effect van de acties: er werden door D66, SP, CDA, PvdA en VVD vragen gesteld over de positie van de lokale omroepen, variërend van de haperende doorgifte via de digitale kabel tot het doorbetalen door weigerachtige gemeenten aan lokale omroepen van de 1,30 euro die deze gemeenten per huishouden incasseren. Rode lijn in het debat: de politiek wilde dat de Minister een visie gaf op de lokale omroep als onderdeel van het publiek bestel. De minister zegde toe dat zij na de zomer met een brief hierover zou komen. Niet hier Op 5 december 2011 werd de lokale omroepbrief van de minister openbaar en werd duidelijk dat de minister een aantal strategische uitgangspunten zoals de OLON die heeft gedefinieerd in haar visieplan omarmde. De brief bevatte een aantal kapstokken die cruciaal zijn om te komen tot nadere invulling en realisatie van dit het OLON visieplan. Financiering De slechte economische tijden hadden tot gevolg dat veel gemeenten ook wilden bezuinigen op de bekostiging van de lokale omroep. Dit terwijl bijna de helft van de omroepen nog niet eens de (veelal ontoereikende) bijdrage uit het gemeentefonds ontvingen. Op 22 april 2011werden door Van der Ham (D66) schriftelijke vragen gesteld over de financiering van de lokale omroep. Hierin werd de minister o.a. gevraagd te bevestigen dat de gemeenten niet gerechtigd zijn om te bezuinigingen op de bedragen die samenhangen met hun zorgplicht ten aanzien van het bekostigen van lokale publieke alleen vanwege budgettaire motieven. Op 17 mei 2011 werden de vragen beantwoord. De minister wees naar het Commissariaat en de gemeenten. Het Commissariaat stelde zich in deze echter uiterst terughoudend op en wachtte af wat de rechtbank ervan vond. Op 24 juni 2011stuurde de minister van OCW een brief aan de VNG waarin ze de VNG nogmaals wijst op de wettelijke verplichting van gemeenten om de lokale omroep te bekostigen. Uitspraken rechtbank Arnhem en Den Haag Eind mei 2010 werd door de Stichting Omroep Overbetuwe en de OLON beroep ingesteld bij de Rechtbank te Arnhem tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe van 26 april 2010 om de aanvraag voor de bekostiging van de omroep slechts gedeeltelijk te honoreren. Met deze (proef)procedure hoopte de OLON helder te krijgen wat de reikwijdte van het bekostigingsartikel in de Mediawet was. Op 23 december 2010 kwam de Rechtbank met een tussenuitspraak waarin werd geconstateerd dat het besluit van de gemeente onvoldoende was gemotiveerd. De gemeente kreeg van de rechtbank 6 weken de tijd om, aan de hand van de begroting van de omroep en gelet op de zorgplicht op grond van de Mediawet 2008, gemotiveerd toe te lichten dat de lokale omroep met de (lagere) bekostiging in het jaar 2010 in een toereikend mediaaanbod kon (blijven) voorzien en dat de continuïteit van bekostiging was gewaarborgd. Op 7 juli 2011 werd de uitspraak van de Rechtbank Arnhem bekend. De lokale omroep kreeg gelijk als het gaat om de motivering door de gemeente van de beslissing op het bezwaar, maar uiteindelijk gaat de rechtbank mee in een aantal besparingen die worden voorgesteld door de gemeente Overbetuwe. In overleg met de Omroep Overbetuwe werd besloten om niet in hoger beroep te gaan. De voorliggende uitspraak belangenbehartiging 14

15 leverde geen echt nieuwe inzichten op: de gemeente mag afwijken van het richtbedrag van 1,30 euro per woonruimte mits het goed wordt gemotiveerd in het licht van een lokaal toereikend media-aanbod en de continuïteit van de bekostiging. De OLON verwacht niet dat de hoogste bestuursrechter tot een andere uitspraak komt op dit principiële punt. Belangrijker is het antwoord op de vraag wat een lokale toereikend media-aanbod is en wie dit bepaalt. Op 11 augustus 2011 vond bij de Rechtbank Den Haag de zitting plaats over het beroep van Zoetermeer FM tegen het besluit van de gemeente Zoetermeer om voor het jaar 2010 niet de gevraagde ,- te bekostigen maar slechts ,-. Op 7 september 2011 volgde de uitspraak. Volgens de Rechtbank Den Haag had de gemeente onvoldoende onderbouwd waarom de omroep met het lagere bedrag toch in een lokaal toereikend media-aanbod zou kunnen (blijven) voorzien. Het bestreden besluit is daarom vernietigd en de gemeente Zoetermeer moet zich opnieuw buigen over de aanvraag van de omroep. De rechtbank Den Haag concludeerde evenals de Rechtbank Arnhem dat de 1,30 per wooneenheid niet kan worden gezien als een onder- of bovengrens voor de gemeentelijke bekostiging. Daarbij concludeerde de rechtbank Den Haag ook dat de basis voor de bekostiging van de lokale omroep door de gemeente een goed onderbouwd beleidsplan is en een begroting die álle daarmee samenhangende kosten duidelijk in beeld brengt. Daar horen ook noodzakelijke investeringen in technische infrastructuur, opleidingskosten, professionele ondersteuning voor vrijwilligers, afschrijvingen e.d. bij. Het verleden is daarbij geen graadmeter. Nu het omstreden besluit werd vernietigd moest de gemeente Zoetermeer opnieuw besluiten over de aanvraag. Eind 2011 waren omroep in gemeente nog in gesprek en had de gemeente nog geen nieuw besluit over de bekostiging voor 2010 (en 2011) genomen. Overige beroepzaken In navolging van de Lokale Omroep Overbetuwe en Zoetermeer FM waren ook de lokale omroepen uit Made en Drimmelen, Bronckhorst, en Winterswijk in beroep gegaan bij de Rechtbank tegen de beslissing op bezwaar van hun gemeente. De lokale omroep voor Made en Drimmelen trok het beroep bij de Rechtbank Breda in nadat de gemeente alsnog besloot tot een hogere bekostiging. Aan het einde van het jaar waren er nog geen uitspraken bekend in de overige procedures. Doorgifte digitale (kabel)pakketten Handhavingsverzoeken Schagen en Heuden Op 14 april 2011 kwam het besluit van het Commissariaat voor de Media over het handhavingsverzoek van lokale omroep Schagen FM. Schagen FM had het Commissariaat verzocht een uitspraak te doen over de onredelijk hoge kosten die kabelexploitant Ziggo in rekening brengt voor de aanlevering van het digitale signaal van de lokale omroep en met name ook het feit dat Ziggo de omroep dwingt tot één specifieke manier van aanleveren. Volgens de omroep werd het recht op doorgifte hierdoor bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt. In de uitspraak van 14 april 2011 wees het Commissariaat het verzoek om bestuursrechtelijke handhaving af. Het Commissariaat stelde dat de techniek en de bedragen die van toepassing zijn op de aanlevering en doorgifte van analoge signalen niet zondermeer kunnen worden vergeleken en toegepast op de aanlevering en doorgifte van digitale signalen. Ze achtte het redelijk dat Ziggo, die 170 lokale omroepen moet bedienen, verlangt dat het programmasignaal op een uniforme wijze wordt aangeleverd en de kwaliteit gegarandeerd is. Ook de kosten die Ziggo in rekening brengt voor de technische oplossing vond het Commissariaat niet onredelijk. belangenbehartiging 15

16 Op 28 april 2011 maakte het Commissariaat voor de Media ook haar besluit over het handhavingsverzoek van de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) bekend. Dit besluit week wat betreft de kosten en techniek nauwelijks af van het besluit over het handhavingsverzoek van Schagen FM. In de uitspraak over het verzoek van HTR ging het Commissariaat echter nog een stap verder. Ze stelde dat de eventueel hogere afdracht aan rechtenorganisaties bij doorgifte in een groter gebied geen belemmering zou vormen op het recht op doorgifte. Zowel Schagen FM, de HTR en OLON waren niet van plan het hier bij te laten. Beide omroepen hebben met ondersteuning van de OLON bezwaar gemaakt tegen het besluit. Daarbij is aan het Commissariaat expliciet gevraagd om in haar besluiten ook de mededingingsrechtelijke regels nadrukkelijk toe te passen. Schagen FM heeft het Commissariaat verzocht om in de bezwaarprocedure het standpunt vande NMa hierover te vernemen. Beide omroepen zijn nogmaals gehoord door het Commissariaat. Ook de lokale omroepen uit Olst-Wijhe (Airplay Media) en Alphen aan den Rijn hadden in 2011 een procedure lopen bij het Commissariaat over de voorwaarden die Ziggo stelt aan het aanleveren van het signaal. Eind 2011 was er nog geen besluit genomen door het Commissariaat in deze zaken. Door Haverkamp (CDA) werden in april 2011 Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak rond Schagen FM. Op 27 mei 2011 kwam het antwoord van de minister: Ze stelde dat de kabelbedrijven geen vergoeding vragen voor de doorgifte zelf en constateerde dat ruim 60 lokale omroepen al wel worden doorgegeven. Verder verwees zij naar het besluit van het Commissariaat. Overleg NL Kabel Op 28 oktober 2011 had de OLON na lange tijd weer overleg met NL Kabel, de belangenbehartiger van de kabelexploitanten in Nederland. Voor de OLON zijn 2 punten erg belangrijk: 1. de kosten van de digitale doorgifte 2. dat een oplossing komt voor het feit dat steeds meer distributeurs de lokale content willen ontsluiten. De OLON stelt dat de lokale omroepen onmogelijk aan alle verschillende aanleverspecificaties kunnen voldoen. Vandaar dat de realisatie van een centrale mediahub hoog op de agenda staat: dat is voor omroepen én voor de hele keten veel efficiënter en effectiever. Afgesproken is dat nader onderzocht gaat worden of een dergelijk centraal aflever- c.q. ophaalpunt voor de kabelaars technisch en financieel haalbaar is. Tot slot heeft de OLON aangedrongen op afspraken over de vindbaarheid van lokale omroepen in de EPG s. Samenwerking journalistieke print en omroepmedia In 2011 nam de OLON deel aan het overleg van de platformgroep regionale mediacentra. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van journalistieke beroepsorganisaties (ROOS, OLON, NDP, NNP, NVJ, Genootschap) die gerichte belangstelling hebben voor het gezamenlijk verkennen van (vormen van) regionale samenwerking. Daarbij wordt de mogelijkheid onderzocht om enkele proeftuinen op te zetten voor printomroep-samenwerking in verschillende regio s in Nederland. Na een vastgestelde periode, met goede monitoring en effectmeting van die proeftuinen, kan worden vastgesteld welke formules al dan niet werken in de praktijk. Overleg VNG-convenant Het overleg met de VNG werd in 2011 nieuw leven ingeblazen. De aangekondigde brief van de minister over de lokale omroep en het nieuwe visieplan van de OLON vormden daartoe de aanleiding. In november 2011 werd de OLON uitgenodigd om haar plannen toe te lichten bij de VNG Commissie voor Onderwijs Cultuur en Sport. Er was duidelijk sprake van herkenning en erkenning van de noodzaak tot verandering. Op ambtelijk niveau is daarna begonnen met het voorbereiden van een convenant dat de belangenbehartiging 16

17 waardevolle rol van de lokale publieke omroep nogmaals bevestigt, én nadrukkelijker ook kwalitatieve en financiële invulling geeft. Overleg Commissariaat Het overleg met het Commissariaat voor de Media stond in de eerste helft van 2011 in het teken van de operationalisatie van de bekostigingsplicht, de doorgifte in digitale kabelpakketten en de wijziging van het toezicht op de sector. Nadat het nieuwe visieplan van de OLON door de leden was aangenomen is met het Commissariaat het overleg geopend over het op te stellenconvenant tussen OLON, VNG en OCW en het opstellen van een nieuwe planning en control cyclus voor de sector. Daarbij is met name gesproken over welke rol de OLON zou moeten nemen om de taak van het Commissariaat op het terrein van toezicht en handhaving beter tot zijn recht te laten komen. Bijvoorbeeld door als sector met een keurmerk te komen waardoor het Commissariaat op een groot aantal punten zou worden ontlast. Advies AT5 Door de OLON is gesproken met de heer Van der Steenhoven die door de gemeente Amsterdam was ingehuurd om te adviseren over de toekomst van het mediabeleid in Amsterdam. Aanleiding was de discussie rond de financiering van AT5. Het was positief te zien dat veel van de adviezen van Salto en de OLON zijn overgenomen door de onderzoekers: zo is de regie op de lokale omroep, inclusief AT5, teruggelegd bij Salto, die zendgemachtigde is. Gezamenlijke overeenkomsten Ook in 2011 konden lokale omroepen via de OLON deelnemen aan collectieve regelingen voor de afdracht van Buma/Stemra en SENA rechten. Ook konden omroepen via de OLON het NOS journaal en de ANWB verkeersinformatie overnemen Voor de afdracht BUMA/STEMRA betaalden de omroepen aan de OLON een voorschot omdat er nog geen overeenstemming was voor de Wel was er sprake van overleg tussen beide partijen. Eind 2011 was nog geen overeenstemming bereikt. De collectieve overeenkomst met SENA liep op 31 december 2011 af. Op 19 december 2011 zijn de gesprekken gestart over een nieuwe overeenkomst. Radionieuws De collectieve overeenkomst met NOS Journaal werd in 2011 voortgezet. Sinds 2006 is het ook mogelijk om het NOS Journaal te downloaden vanaf een centrale server. De meeste omroepen die het NOS Journaal doorgeven maken hier inmiddels naar volle tevredenheid gebruik van. Het NOS Journaal wordt in vier formaten aangeboden: MP3, MP2, WAV en MP3 genormaliseerd naar 0 db. De OLON heeft ook een speciale mailinglijst waar alle lokale omroepmedewerkers berichten kunnen plaatsen en lezen over het NOS Journaal. Eventuele technische mankementen van de server worden via deze mailserver gemeld. Twee medewerkers van de NOS zijn ook aangesloten bij deze mailserver. Vanaf 2010 kregen de lokale omroepen ook de mogelijkheid om NOS Headlines uit te zenden. Deze bulletins kunnen zij downloaden vanaf een speciale server. Deze bulletins dienen wel op het hele uur te worden uitgezonden. NOS Headlines zijn de korte op jongeren gerichte bulletins die op de hele uren op 3FM worden uitgezonden. Het NOS Headlines radionieuws wordt gemaakt op werkdagen van 07:00 t/m 19:00 uur. En in het weekend van 08:00 t/m 15:00 uur. Op 19 maart 2011 verzorgde de NOS een workshop Radionieuws maken voor beginners tijdens de Opleidingendag bij de NOS in Hilversum. Op de Opleidingendag van 1 oktober 2011 verzorgde de NOS de volgende workshops: maken van een sportprogramma radio voor gevorderden en verslaggeving televisie voor beginners. Op 5 november 2011, tijdens de Lokale Omroep Nieuwsdag (bij de NOS in Hilversum), verzorgde de NOS de volgende workshops: Headlines en Politieke Verslaggeving. De kortingsregeling voor OLONleden bij NOVUM werd belangenbehartiging 17

18 in 2011 gehandhaafd. Er zijn in 2011 ook verkennende gesprekken gevoerd met het ANP over doorgifte van het ANP Nieuws aan lokale omroepen. ANWB De OLON en de ANWB hebben een overeenkomst gesloten waardoor het mogelijk is dat lokale omroepen dagelijks het (regionale)verkeersbulletin kunnen overnemen. De ANWB biedt vanaf 1 januari 2011 de mogelijkheid dat lokale omroepen ieder half uur een actueel verkeersbulletin downloaden. Deelname en bijdragen aan commissies en overlegorganen, lidmaatschappen De OLON nam in 2011 namens de publieke lokale media-instellingen deel aan diverse commissies en overlegorganen, zoals onder andere het Overleg Platform Telecom (OPT) en het Nationaal Frequentie Overleg (NFO). De OLON was in 2011 namens de publieke lokale media-instellingen lid van verschillende andere organisaties. Namens de leden zorgde de OLON voor de afdracht aan het NICAM. Eveneens verzorgde de OLON namens de leden de afdracht aan de Stichting Reclame Code (SRC). Aansluiting bij de SRC is een wettelijke voorwaarde voor omroepen om reclame te mogen uitzenden. Daarnaast was de OLON lid van vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Het lidmaatschap van de Stichting Digiradio en het geassocieerd lidmaatschap van het DRM-consortium werden in 2011 gecontinueerd alsook het lidmaatschap van de OLON van CMFE en PMSE. Analoge etherdistributie De OLON was sinds 2009 in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de ontvangstproblemen van lokale analoge etherradio. Ook de Tweede Kamer had belangstelling voor deze zaak en aan de minister op 15 december 2010 gevraagd om een overzicht van de stand van zaken. Dit overzicht kwam begin 2011 beschikbaar; het is te vinden in een brief die op 13 januari 2011 aan de Kamer is gestuurd. De OLON heeft meegewerkt aan het overzicht door het beschikbaar stellen van de resultaten van een enquête over ontvangstproblemen die zij in september 2009 uitgezet had onder de lokale omroepen. Op 25 januari 2011 werd een vervolgoverleg met het Ministerie gepland. Themamiddag Agentschap Telecom Op vrijdag 11 februari 2011 organiseerde Agentschap Telecom een themamiddag te Zwolle voor alle lokale omroepen in Nederland. Alle lokale omroepen hadden hiervoor in december 2010 een schriftelijke uitnodiging gehad. Het doel van de bijeenkomst was om de lokale omroepen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast werd in samenwerking met het Commissariaat voor de Media uitleg gegeven over beleid en uitvoering voor lokale omroepen. Als onderdeel van het programma werden drie workshops georganiseerd over frequentieplanning, regelgeving en toezicht en digital dividend/pmse. De bijeenkomst werd bijgewoond door zo n 80 lokale omroepmedewerkers. AT dialoogsessies Op 7 juli 2011 vond de eerste dialoogsessie tussen Agentschap Telecom (AT) en de marktpartijen (zoals de OLON, NPO, Vereniging van commerciële radio s, etc.) plaats. De dialoogsessie is een uitvloeisel van de wens van de Tweede Kamer om de verhoudingen tussen het Agentschap en de marktpartijen te verbeteren. De OLON is als één van de marktpartijen aanwezig geweest bij de dialoogsessie, de OLON delegatie bestond uit de OLON advocaat die al langere tijd bezig is om via juridisch weg belangrijke informatie te verkrijgen (zoals informatie over de FunX-frequenties en het beleidskader dat AT hanteert), drie ervaringdeskundigen van lokale omroepen, en Michel van der Voort namens de OLON. Naar het oordeel van de delegatieleden verliep de dialoogsessie voor de publieke lokale omroepen belangenbehartiging 18

19 behoorlijk positief, daarbij zijn voor de lokale omroepen vooral twee zaken van belang: 1. het oplossen van bestaande ontvangstproblemen: Alle aanwezigen waren het er over eens dat het Agentschap veel klantvriendelijker moet gaan opereren. De houding tot nu toe bij een vraag uit de markt is nu nee, tenzij, dat moet veranderen in hoe kunnen wij u helpen om uw wensen te realiseren. Dat is precies wat ook de OLON steeds heeft voorgesteld: veel van de ontvangstproblemen van lokale omroepen kunnen verholpen worden met kleine technische aanpassingen waar verder niemand hinder van heeft en die dus gewoon moeten kunnen. 2. Ruimte voor experimenten De OLON delegatie heeft aangegeven dat de omroepen erg gebaat zijn bij verruiming van de experimenteermogelijkheden. Het zijn juist de lokale omroepen die vaak van alles willen uitproberen omdat bestaande oplossingen niet geschikt of te duur zijn. DVB-T (Digitenne) is daar een mooi voorbeeld van: er is op de landelijke Digitenne netwerken van KPN geen plaats voor lokale omroepen, en dus zijn er een paar lokale omroepen aan de slag gegaan: ze hebben restfrequenties gevonden en zijn daarop met een zender in eigen beheer gestart met uitzenden. Wat de OLON nu gevraagd heeft is om lokale omroepen voortaan alle ruimte te geven voor allerlei soorten experimenten. Daarnaast wil de OLON dat omroepen met een soort gedoogvergunningen moeten kunnen uitzenden als een techniek bruikbaar blijkt te zijn en andere partijen er geen last van hebben, terwijl er tegelijkertijd nog geen beleid voor bestaat. Dit is ook het geval bij DVB-T: het kan technisch, niemand heeft er last van, maar Agentschap verbiedt het omdat er geen beleid is dat zegt dat het mag. Experimenten als met lokale DVB-T zijn juist ook van groot belang voor toekomstig beleid: de politiek gaat vaak pas echt nadenken over nieuw of aangepast beleid voor lokale omroepen als wij haar in de praktijk kunnen laten zien wat er mogelijk is. De uitkomsten van de dialoogsessie van 7 juli 2011 werden in de maanden daarna in een brief voor de minister vervat. In september 2011 kwamen het Agentschap en de marktpartijen opnieuw bij elkaar om over dat concept en vervolgacties te praten. Na het verschijnen van de brief van de minister werden nieuwe dialoggsessies georganiseerd om de problemen stuk voor stuk helder te krijgen en op te lossen. Tijdelijke audio verbindingen: PMSE Op 14 november 2011 vond de jaarlijkse ledenvergadering van de PMSE plaats. De PMSE is een vereniging die is opgericht om de belangen van de gebruikers van draadloze audioverbindingen te behartigen. Deze belangen komen in het gedrang doordat de (Europese) overheid op basis van het zogenaamde digitaal dividend de beschikbare bandbreedte wil herverdelen. De lobby vanuit de mobiele telecom-operators heeft weten te bewerkstelligen dat veel ruimte naar mobiele toepassingen gaan. De vraag is dan natuurlijk wat er moet gebeuren met de bij lokale omroepen en andere partijen in gebruik zijnde mobiele draadloze apparatuur die dezelfde bandbreedte gebruikt. Op de website van de OLON vindt u alle verslagen van de PMSE bijeenkomsten en de PMSE nieuwsbrief. TDAB: Call Max Global BV verwerft vergunning voor de L-Band Agentschap Telecom verleende op 1 februari 2009 twee frequentievergunningen voor digitale omroep. De vergunning met frequentieruimte voor omroep in de L-band (1452 MHz tot 1479,5 MHz) werd verleend aan CallMax. Het bedrijf dat de vergunning voor de L-Band heeft verworven heeft de verplichting om binnen elk van de 117 zendgebieden in elk geval drie lokale radiostations door te te geven. De OLON had op 3 maart 2009 een eerste gesprek met Call Max Global BV over de voorwaarden waaronder publieke lokale radioomroepen kunnen worden doorgegeven. Afgesproken werd dat CallMax een voorstel zou uitwerken waarmee lokale omroepen concreet aan de belangenbehartiging 19

20 slag zouden kunnen. Het voorstel bleef echter uit en het werd stil rond de uitrol van het netwerk voor de L-band, een stilte die tot eind 2011 zou voortduren. Digitale lokale ethertelevisie De OLON pleitte er bij de politiek voor om structureel digitale lokale ethertelevisie mogelijk te maken. Het onderwerp werd ook meegenomen in de dialoogsessies met Agentschap Telecom. Overleg publieke omroep In 2011 heeft de OLON ieder kwartaal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de ROOS en de NPO. Doel van het overleg is om op de vlakken waar dat voor alle partijen nuttig is de samenwerking te bevorderen. In 2011 zijn een aantal concrete projecten uitgevoerd zoals rond het verkrijgen van toegang tot de faciliteiten van uitzending gemist. Naast de projecten vond er steeds meer overleg plaats op de momenten dat dat zinnig is voor bijvoorbeeld de politieke lobby. Zo werd in verband met de aangekondigde junibrief van Minister Van Bijsterveldt door NPO, ROOS en OLON een gezamenlijke brief gestuurd die pleit voor het in samenhang beschouwen van de drie publieke omroeplagen. Overleg OLON met RNC De OLON had op 1 februari 2011 een verkennend overleg met de RNC (Radio Nieuws Centrale). De RNC is opgezet als een verzamel- en distributie centrum voor nieuws en nieuwtjes van regionale omroepen, in samenwerking met de NOS en de Wereldomroep. De RNC is anno 2011 ook actief op het gebied van televisie. Bij het overleg met de OLON en RNC werd gesproken over mogelijkheden om ook lokale omroepen in de RNC en bij het uitwisselen van nieuws te betrekken. Partijen staan hier in principe positief tegenover, de eerste gedachten gaan uit naar een pilot met een aantal omroepen. ROOS-dagen Op 16 en 17 maart 2011 vonden de ROOS-dagen plaats in Ermelo. Tijdens de ROOS-dagen kunnen de medewerkers van regionale omroepen lezingen en workshops over allerlei onderwerpen volgen. Ook vindt traditioneel op woensdagavond de uitreiking plaats van de NL-Awards 2010, de regionale tegenhanger van de Lokale Omroep Awards. Dit jaar waren voor het eerst, op uitnodiging van ROOS, ook een aantal medewerkers van lokale omroepen aanwezig. De ROOS wil hiermee bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de medewerkers bij de verschillende lagen van de publieke omroep. De OLON was ook op beide dagen vertegenwoordigd. Afspraak met Omroep MAX Op 31 maart 2011 vond overleg plaats met vertegenwoordigers van Omroep MAX. Directe aanleiding was het aanbod van Omroep MAX tot samenwerking met lokale omroepen, o.a. door het uitwisselen van programma s. Omroep MAX gaf aan open te staan voor vele vormen van samenwerking met lokale omroepen. Uitgangspunt daarbij is dat je als publieke omroepen elkaar moet versterken, niet beconcurreren. Op dit moment wordt al met enkele omroepen samengewerkt. Zo herhaalt AT5 KoffieMAX en een muziekprogramma en heeft de lokale omroep uit Diemen een aflevering van het Oudste Familiebedrijf van Nederland heruitgezonden. MAX is ook geinteresseerd in programma s van lokale omroepen. Maar daarnaast kan er ook samengewerkt worden door het maken van co-producties, het verhuren van goedkope studiotijd, het bieden van stages, begeleiding van bijzonder talenten en het geven van workshops. Binnen enkele weken zullen de lokale omroepen in elk geval geïnformeerd worden over de voorwaarden waaronder programma s (fragmenten) van Omroep MAX mogen worden overgenomen. belangenbehartiging 20

'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON. 1. Inleiding. 2. Aanleiding. 3. Context

'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON. 1. Inleiding. 2. Aanleiding. 3. Context ...oi..~..1,,~.,~ I. ''',,'''' 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' van VNG en OLON 1. Inleiding Het 'Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen' (oftewel op basis van Mediawet 2008:

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

De Lokale Omroep. midden in de samenleving

De Lokale Omroep. midden in de samenleving De Lokale Omroep midden in de samenleving De Lokale Omroep is de grootste mediaorganisatie van Nederland maar heeft het moeilijk. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van. omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van. omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON 5 2. Voorwaardescheppende activiteiten (beheer

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.61, 2.70, 6.13, eerste lid, aanhef en onder c, en het tweede lid, onder a, van de Mediawet 2008,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.61, 2.70, 6.13, eerste lid, aanhef en onder c, en het tweede lid, onder a, van de Mediawet 2008, Besluit Kenmerk: 23557/2011002840 Betreft: bestuursrechtelijke handhaving Commissariaat voor de Media Gezien het verzoek van 9 september 2010 van de Stichting Stad Schagen Radio, ontvangen op 13 september

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00E4962E38* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer 323 Directeur: mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.15-15691 Datum: 16 februari 2016 Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Besluit op handhavingsverzoek

Besluit op handhavingsverzoek Besluit op handhavingsverzoek Kenmerk:25508/2012011251 Betreft: Bestuursrechtelijke handhaving Het Commissariaat voor de Media, gezien het verzoek van 8 augustus 2011 van de Lokale Omroepstichting Alphen

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Van het bestuur. Vereniging. Oproep. nummer. voor en over de lokale omroepen. jaargang 12 - september 2011. Geachte leden,

Van het bestuur. Vereniging. Oproep. nummer. voor en over de lokale omroepen. jaargang 12 - september 2011. Geachte leden, voor en over de lokale omroepen jaargang 12 - september 2011 nummer 7 Van het bestuur Geachte leden, Het zijn dynamische tijden en ook in onze mediasector gebeurt veel. De bezuinigingen op de Publieke

Nadere informatie

VERBINDEN IN DE REGIO

VERBINDEN IN DE REGIO VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

VERBINDEN IN DE REGIO

VERBINDEN IN DE REGIO VERBINDEN IN DE REGIO OKTOBER 2013 Samen zetten we in 2014 de stap naar samenwerking tussen lokale omroepen in de regio. We gaan streekomroepen vormen, die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

OLON Jaarverslag 2013

OLON Jaarverslag 2013 OLON 2013 Jaarverslag Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling en visie... 4 2.1 Doelstelling OLON... 4 2.2 Context... 4 2.2.1. Visieplan... 4 2.2.2. Veranderprogramma... 4 3. Beheer en exploitatie...

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.038* Nummer : R2013.038/Z120000763 Onderwerp : Aanwijzing lokale publieke media-instelling Aan de raad Samenvatting Zowel Stichting Streekomroep De Kempen als Stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2016-2017 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 BTW 802529987 B 01 website: www.merweradio.nl KvK 41120687 e-mail : merwertv@hotmail.com E-Mail document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 Aan: B&W, de leden

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina 2

Inhoudsopgave Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 2 Ten geleide 1. Doelstelling en organisatiestructuur 2. Voorwaardenscheppende activiteiten (beheer en verenigingsactiviteiten) 3. Publieke lokale media-instellingen 4. Belangenbehartiging

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 november 2016 Lokale publieke omroep. 1.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 november 2016 Lokale publieke omroep. 1. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Beschikking op handhavingsverzoek

Beschikking op handhavingsverzoek Beschikking op handhavingsverzoek Kenmerk: 624329/636398 Betreft: handhavingsverzoek RadioNL B.V. Het Commissariaat voor de Media, Gezien het verzoek van RadioNL B.V. om bestuursrechtelijke handhaving

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap datum 5 juli 2013 Betreffende wetsvoorstel: 33426

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Voorstel tot het vaststellen van aanvullende criteria beoordeling lokale publieke mediainstelling.

Voorstel tot het vaststellen van aanvullende criteria beoordeling lokale publieke mediainstelling. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 12.00268 vergaderdatum raad 1 maart 2012 jaar/nummer P. Melzer

Nadere informatie

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur,

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur, EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Uit21938 Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit Behandeld door Email Telefoonnummer Bijlagen Kopie aan Geachte Directie en Bestuur, Op 25 september

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Onderwerp: Aanvraag zendmacht lokale omroep 2015-2020 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL - Besluit - Commissie en Raad (1) Uw raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, REGIO8/Optimaal FM wil ook de komende vijf jaar de publieke omroep voor de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek blijven.

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

Van het bestuur. Vereniging. Oproep. nummer. voor en over de lokale omroepen. jaargang 12 - juli/augustus. Help jezelf

Van het bestuur. Vereniging. Oproep. nummer. voor en over de lokale omroepen. jaargang 12 - juli/augustus. Help jezelf voor en over de lokale omroepen jaargang 12 - juli/augustus nummer Van het bestuur Help jezelf Barcelona tegen Manchester United is een voetbalwedstrijd en dat betekent 15 minuten rust tussen 2 speelhelften.

Nadere informatie

Jaarverslag Regionale Programmaraad Breda e. o. 2011

Jaarverslag Regionale Programmaraad Breda e. o. 2011 Jaarverslag Regionale Programmaraad Breda e. o. 2011 Onze Regio Er worden zes gemeenten vertegenwoordigd in de Regionale Programmaraad Breda en Omstreken: Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Etten-Leur,

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 15 april 2014 (kenmerk 619878/623042) op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van één van de televisieprogrammakanalen

Nadere informatie

B en W. nr. ` d.d

B en W. nr. ` d.d B en W. nr. `12.0801 d.d. 4-9-2012 Onderwerp Vaststelling brief aan gemeenteraad met stand van zake en procedure voor advies lokale omroep Leiden voor 2013-2017 Besluiten:Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 25523/2011013352 Betreft: Beslissing op bezwaar Stichting Stad Schagen Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 12 april 2011, kenmerk 23557/2011002840,

Nadere informatie

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT 3 2.1. MISSIE 3 2.2. DIMENSIES VAN LOKAAL TOEREIKEND MEDIA-AANBOD 4 2.2.1. EISEN VERSUS AUTONOMIE 4 2.2.2. MEDIAPRODUCT 4 2.2.3. RELEVANTIE

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 363 Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. de heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 oktober 2017 Advies over Concessiebeleidsplan RPO Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid J. Wijsmuller. sv 87 RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 27 mei 2003

Gemeente Den Haag. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid J. Wijsmuller. sv 87 RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 27 mei 2003 RIS105918_03-06-2003 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid J. Wijsmuller sv 87 RIS 105918 Regnr. BSD/2003.1025 Den Haag, 27 mei 2003 Inzake: gemeentelijk radiobeleid De

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Notitie discussie mediabeleid Gemeente Stein / Lokale Omroep Stein

Notitie discussie mediabeleid Gemeente Stein / Lokale Omroep Stein Notitie discussie mediabeleid Gemeente Stein / Lokale Omroep Stein NOTITIE DISCUSSIE MEDIABELEID GEMEENTE STEIN/ LOKALE OMROEP STEIN 1 INHOUD 1. Inleiding 03 2. Vernieuwingsconvenant VNG, OLON 04 3. Rol

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

UITWERKING 2013 CONVENANT

UITWERKING 2013 CONVENANT UITWERKING CONVENANT 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE, STRATEGIE EN ORGANISATIE 2.1. MISSIE 3 2.2. STRATEGIE 2.2.1. REVOLUTIE 2.2.2. REALISATIE 2.2.3. VAN REVOLUTIE NAAR EVOLUTIE 2.2.4. BESTURING

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Kaderstelling oprichting. Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen: NPO Lokaal

Kaderstelling oprichting. Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen: NPO Lokaal Kaderstelling oprichting Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen: NPO Lokaal 1. Inleiding Medialandschap Het medialandschap verandert, structureel en ingrijpend. Zo leidt innovatieve mediatechnologie

Nadere informatie

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel Raadsvergadering: 11 januari 2011 Agendapunt: 14 Kenmerk: Datum voorstel: 14 december 2010 Portefeuillehouder: Burgemeester J.D. Alssema Informant: Mevrouw B. Hoogeveen Bastiaans Onderwerp: Lokale omroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1368 Vragen van de leden

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 672592/674153 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het NOS Jeugdjournaal en het produceren van aanvullend audiovisueel materiaal ten behoeve

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie