Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma

2 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken voor elkaar te krijgen. Het CDA wil een gemeente waar het goed is om te leven, te werken en te wonen. Waar mensen naar elkaar om willen zien en samen tot veel in staat zijn. Dat past bij het christendemocratisch mensbeeld: ruimte voor identiteit en het geloof dat je niet alleen voor jezelf leeft. Het CDA wil de komende jaren verder bouwen aan een gemeenschap waarin mensen elkaar kennen, samen naar oplossingen zoeken en naar vermogen een steentje bijdragen. Mensen die, om welke reden dan ook, niet mee kunnen doen willen we helpen. We verzetten ons tegen aantasting van onze gemeenschap. Het CDA wil daarvoor vijf bewegingen in onze samenleving inzetten: 1.Mensen maken hun leefomgeving; 2.Van grenzen naar ruimte; 3.Voorkomen is beter dan genezen; 4.Iedereen doet mee; 5.Niet alles is in geld uit te drukken. 1.Mensen maken hun leefomgeving Ons ideaal is een gemeente waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners en een ondersteunende overheid. 1.1 Een ondersteunende overheid Bij een ondersteunende overheid past een gemeente die dienstbaar en betrouwbaar is en ruimte biedt aan initiatieven. Door samenwerken komen we in beweging. Dat betekent dat de gemeente samen met de burger naar oplossingen gaat zoeken: niet kijken wat er mag, maar uitzoeken wat er kan. De gemeentebestuurders staan positief tegenover nieuwe initiatieven. De inwoners worden gevraagd actief mee te denken en te doen. Beheer maatschappelijke voorzieningen. Verenigingen beheren zoveel mogelijk zelf voorzieningen als buurtgebouwen en sportaccommodaties. De gemeente betaalt daarbij een vergoeding aan betreffende vereniging. Nieuw beleid. Bij voorbereiding van nieuw beleid, zoals bestemmingsplannen of inrichting van groen, straten en pleinen, worden burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers betrokken. Dorps- en buurtraden. De gemeente ondersteunt een actief dorps- en buurtradenbeleid. Initiatieven vanuit dorpen of buurten voor een betere leefomgeving worden gestimuleerd. De gemeente reserveert hiervoor jaarlijks een bedrag. 2

3 1.2 Een dienstverlenende overheid Bij een dienstverlenende overheid hoort een snelle en gemakkelijk toegankelijke informatievoorziening van de gemeente naar de burger. De gemeente zorgt voor een goede communicatie door efficiënt te reageren op vragen van burgers. Voor een kwalitatief goede dienstverlening is voldoende kennis van zaken noodzakelijk. Bij het zo efficiënt mogelijk opdoen van kennis wordt niet alleen binnen de ambtelijke organisatie gekeken maar ook daarbuiten. Contact met de gemeente. De gemeente houdt met de openstelling van het gemeentehuis rekening met de werktijden van mensen. Burgers die niet zelf naar de balie kunnen komen wordt een flexibele oplossing geboden. De burger houdt de keuze hoe zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon of contact aan de balie. Voor contact via internet is een gemakkelijk toegankelijke website noodzakelijk. De burger dient gemakkelijk te kunnen zien waar men met welke vragen terecht kan. Samenwerking met andere gemeenten. Het CDA vindt het belangrijk dat een gemeente weet wat er leeft bij de mensen. Het bestuur dient korte lijnen met de inwoners te hebben. Het CDA is voor samenwerking met andere gemeenten, wanneer dat goedkoper is of wanneer de kwaliteit hierdoor verhoogd kan worden. Midden-Drenthe is een Europese gemeente. Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende Europese kennis aanwezig is bij gemeenten om actief aan te sluiten bij de Europese markt en maximaal gebruik te kunnen maken van Europese subsidies De lokale cultuur Samenleven komt ook tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht. Kunst in openbare ruimten wordt gestimuleerd door expositiemogelijkheden aan te bieden aan lokale kunstenaars. Waar mogelijk wordt hiervoor samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie via scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid. Alle instellingen dragen daaraan bij. De bibliotheek is een belangrijke voorziening die op redelijke afstand beschikbaar dient te zijn voor elke inwoner van Midden-Drenthe. Wanneer een dorp niet meer beschikt over een bibliotheek dan worden er alternatieven geboden zoals een uitleenpunt in een buurthuis of hulp bij het digitaal reserveren van boeken. Nieuwe media zorgen voor nieuwe contacten. Internet biedt veel mogelijkheden, denk aan het thuiswerken, interactieve TV en telefonie via internet (VOIP). Wij verwachten dat er in de toekomst nog veel meer kansen liggen via het snelle netwerk zoals zorg op afstand voor het onderwijs en voor welzijnstaken. In het beleid heeft de gemeente oog voor deze ontwikkeling. De gemeente zet zich actief in voor realisatie van een snelle internetverbinding voor alle inwoners. 3

4 2. Van grenzen naar ruimte Een ondersteunende overheid die uitgaat van een betrokken samenleving en eigen verantwoordelijkheid van de mensen is terughoudend met het opstellen van regels. Door het teruggeven van verantwoordelijkheden en initiatieven aan de gemeenschap, krijgen we een sterke en flexibele samenleving. Bij de regels die er zijn, wijst de gemeente de burger de weg. Op die manier creëren we ruimte. 2.1 Ruimte aan lokale bedrijven In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van die samenleving Terughoudend met regels. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden door bij (ver)bouwplannen van ondernemers terughoudend om te gaan met welstandseisen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. Maatschappelijk betrokken ondernemen wordt bevorderd. Voorbeelden hiervan zijn sponsoring van projecten en het re-integreren van gehandicapten herintreders en/of langdurig werklozen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. 2.2 Duidelijke regels Regels zijn er voor de burgers. Wanneer regels zo opgesteld worden dat ze duidelijk en effectief zijn, dan schept dat ruimte in plaats van grenzen. Het subsidiebeleid behoort eenvoudig te zijn met duidelijke kaders voor de aanvrager. Bij budgetsubsidies aan maatschappelijke instellingen zal de gemeente sturen op wát een instelling moet doen in plaats van hoe dat gedaan moet worden. Bij subsidies aan andere instellingen en verenigingen is het effect van de verstrekte subsidies leidend. Wanneer een gemeente stuurt op resultaat, is dit ook te controleren zodat er op een verantwoorde manier met het gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Praktijkproeven vóór nieuwe regels. Het CDA is voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak als het gaat om het opstellen van nieuw beleid of het schrijven van nota s. Nieuwe nota s zullen worden geschreven in samenspraak met mensen om wie het gaat. Als het kan wordt de betrokkenen de mogelijkheid gegeven voor proefdraaien met de nieuwe aanpak. Nieuwe regels zullen worden geëvalueerd met mogelijkheden tot bijsturing. 4

5 2.3 Zuinig op onze ruimte Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid is een van de sterkste punten op het platteland waar we zuinig op moeten zijn. Leefbaarheid wordt ook bepaald door hoe mensen met elkaar omgaan. Hierbij is respect voor elkaar en voor elkaars overtuiging een essentieel onderdeel. Behoud van voorzieningen is de grootste zorg voor de leefbaarheid in delen van onze plattelandsgemeente. Initiatieven van bewoners om voorzieningen in stand te houden met inzet van vrijwilligers, worden aangemoedigd. Lokale regelgeving of beperkte kosten voor de gemeente mogen daarbij geen belemmering vormen. Elk dorp moet een eigen ontmoetingsplek, zoals een buurthuis, houden. Krimp en onderwijs. CDA is voor behoud van basisscholen in krimpgebieden wanneer dit financieel haalbaar is en de kwaliteit gewaarborgd wordt. Keuzevrijheid voor ouders op basis van identiteit van onderwijs moet blijven bestaan. Bij dreigende sluiting zoeken de scholen in samenspraak met ouders naar oplossingen. De gemeente denkt mee als er problemen ontstaan bij bereikbaarheid van een eventuele nieuwe of verder gelegen school. Dit kan door overleg met het reguliere openbaar vervoer over bijvoorbeeld verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en bustijden. De woningbouw. Het CDA vraagt aandacht voor de moeilijke positie van doelgroepen, zoals starters en ouderen, op de woningmarkt. Wij zijn van mening dat stimulerende maatregelen, als startersleningen, de doorstroom op de woningmarkt bevorderen. In moeilijke tijden horen bouwprojecten flexibel te worden uitgevoerd en gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen en om op maat gesneden woningen te kunnen aanbieden. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo bovengenoemde doelgroepen te helpen aan een betaalbare c.q. geschikte woning (ook huurwoningen in het middensegment en duurdere). De gemeente zal flexibele bestemmingsplannen hanteren zodat bewoners meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door achter de gevel bouwen. Hierbij zal ook gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor drie generaties. Nieuwbouw. De nieuwbouw hoort passend te zijn bij het karakter en bij de sterke kanten van het dorp. Bij aanvragen voor kleine bedrijvigheid in of bij een woning zal de gemeente kijken wat er mogelijk is; niet direct verbieden maar adviseren. Dat geldt ook voor aanpassingen om beter te kunnen voldoen aan wonen met zorg aan huis. De gemeente zet zich in om samen met private partijen, ook in kleine kernen, nieuwe economische mogelijkheden aan te trekken. Hierbij past ook een actieve houding van de gemeente ter bevordering van voorzieningen als snel internet. Infrastructuur. De gemeente zorgt voor een goed onderhouden wegennet. Voor onderhoud van wegen hoort er, net als bij alle andere kapitaalgoederen, een goed plan van aanpak aan ten grondslag liggen. Voor onderhoud van bruggen pleit het CDA voor een bruggenbeheersplan. 5

6 3.Voorkomen is beter Het CDA wil dat iedereen meedoet waar het kan, maar ook dat noodzakelijke zorg bereikbaar is voor iedereen. Door niet meer vanzelfsprekend ervan uit te gaan dat men krijgt waar men recht op heeft, maar dat men krijgt wat men nodig heeft en door in te zetten op preventie, wordt het beroep op dure voorzieningen beperkt. Op deze manier blijft de zorg betaalbaar voor mensen die dat echt nodig hebben. Gezond leven, sporten, jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. De gemeente investeert op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat deze aan de orde zijn Zorg In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. De gemeente investeert in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en in voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor alle burgers. Van de burger wordt gevraagd ook eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde levensstijl. Zorg dichtbij huis. Zorg op wijkniveau of op dorpsniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken. Ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers ondersteunen door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende met als doel om diens mantelzorgers(s) vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroepsmatig of vrijwillig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. Via het steunpunt mantelzorg kan de gemeente de partijen bij elkaar brengen. Slimme zorg. Nieuwe technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Mantelzorgers kunnen via een website het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Steeds meer ouderen kunnen uit de voeten met internet. Door gerichte online platforms in te richten kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen. 3.2 Een goed begin is het halve werk. Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken wanneer de gemeente de kans grijpt om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt zich bezig met de ondersteuning van die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben en houdt er toezicht op dat de zorg niet versnipperd raakt, maar dat in de hulpverlening met name één hulpverlener contact met het gezin heeft. Het centrum stimuleert ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn. 6

7 Sport is gezond en vormend. Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport de teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA wil het jeugdlidmaatschap stimuleren door voorlichting en promotie op scholen. Samen met verenigingen kijkt de gemeente naar mogelijkheden om jongeren actief te houden Ondersteuning voor ouderen Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. Het CDA vindt dat maatschappelijke ondersteuning voor ouderen gericht moet zijn op de specifieke persoonlijke behoefte van de oudere medemens. Daarbij wordt bijzonder aandacht geschonken aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren met gepaste maatwerkondersteuning. Participatie van ouderen en voorkoming van vereenzaming wordt bewerkstelligd door ouderenbonden te helpen bij het opzetten van sociale netwerken, sport en cursussen. Stichting Welzijn kan daarbij helpen. Ook kerken die via huisbezoek ouderen bereiken worden daarbij betrokken. Het CDA vindt dat gemeentelijk beleid erop gericht moet zijn om ouderen uit te nodigen hun talenten in te zetten voor algemeen maatschappelijke taken. Bevorderd wordt daarbij het kunnen functioneren binnen sociale verbanden. Levensloopbestendig wonen, woongroepen of de zogenoemde kangoeroewoningen zijn voorbeelden van woonwensen van ouderen waar men bij nieuwe (ver)bouwprojecten aandacht aan moet schenken. Goed luisteren naar de woonwensen van de verschillende ouderen is hierbij essentieel. 3.4 Onveiligheid voorkomen en bestrijden De gemeente heeft een belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Veiligheidsbeleid krijgt vorm in de samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen buurtverenigingen horecaondernemers winkeliers etc. Veiligheid hangt ook samen met de verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Zo kunnen burgers zelf een bijdrage leveren aan hun eigen veiligheid door het actief melden van onveilige situaties. Politie in de buurt. Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van politie in de buurt is belangrijk voor de veiligheid. Iedereen moet de politie gemakkelijk kunnen vinden en contact kunnen leggen wanneer dat nodig is. Overlast door alcohol moet worden voorkomen. Het CDA is voor een proactief alcohol beleid. De leeftijdsgrens van 16 (en straks 18) jaar voor aankoop van alcohol wordt streng gehandhaafd in samenspraak met de winkeliers. Voor alcohol en drugs is voorlichting aan ouders belangrijk om hen op hun verantwoordelijkheid aan te kunnen spreken. Via voorlichting op scholen kunnen kinderen leren wat de gevolgen van alcohol gebruik zijn. Bij vandalisme wordt de schade verhaald op de daders. Gemeenten herstellen binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. 7

8 Brandweer en brandpreventie. Per 1 januari 2014 wordt de brandweerzorg regionaal geregeld. Risico s van te veel overlegstructuren die daardoor teveel geld kosten bij reorganisaties is een aandachtspunt van het CDA. Vrijwilligers blijven onmisbaar voor de brandweer. Door regelmatig tevredenheidonderzoeken te houden krijgt men inzicht in het wel en wee van de vrijwilligers bij de brandweer. Een voorbeeld van brandpreventie is voorlichting over het installeren van rookmelders. Rampenbestrijding. De gemeente bereidt zich voor op eventuele incidenten en crises. Dat vraagt om goede (regionale) afspraken en veel oefenen. 4.Iedereen doet mee Iedereen doet mee. Ieder mens is van waarde en heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en een steentje wil bijdragen. Maar ook een samenleving waar er zekerheid is voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Werk en vrijwilligerswerk zijn bij uitstek een middel om deel te nemen aan de samenleving en geeft mensen het gevoel dat ze erbij horen. Naast de nodige solidariteit worden mensen ook aangesproken op hun persoonlijke verantwoordelijkheden Maatschappelijke ondersteuning Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning). Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving staat de gemeente garant voor ondersteuning. Daarbij bepalen niet de professionals of de gemeente wat mensen nodig hebben, maar verwoorden mensen dat zelf in een open gesprek met de WMO-medewerker. Het CDA staat achter deze werkwijze zolang er een vangnet blijft voor een ieder die dat nodig heeft. Een WMO-medewerker denkt mee en bemiddelt bij het vinden van de best mogelijke oplossing. De gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van voldoende passend en kwalitatief goed aanbod Welzijn van mensen Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Iedereen doet mee en hoort erbij. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Het CDA wil initiatieven ondersteunen die deze samenleving dichterbij brengt. Het welzijnswerk in de gemeente kan hierin een stimulerende functie hebben. Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk. De voedselbanken voorzien in voedsel en kleding. De verdere problematiek wordt via de gemeente door professionals aangepakt via de WMO. 8

9 Armoedebeleid. Bij armoede gaat het niet alleen om inkomen, maar ook om voorkoming van vereenzaming en meedoen in de maatschappij. Het CDA vindt dat armoede bestreden moet worden. Er moet oog zijn voor de menselijke maat. Samen met de gemeente wordt er gekeken naar wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Wanneer dit duidelijk is, kan er via professionele begeleiding gewerkt worden aan een oplossing Weer aan het werk Werkloosheid is een ernstig groeiend probleem. De huidige economische omstandigheden maken de oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te horen. Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of dagbesteding. Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid worden. De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Voor veel jongeren betekent werkloosheid een moeizame start op de arbeidsmarkt met alles wat daaruit voortvloeit. Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen. Tegenprestatie. Gemeenten verplichten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en niet in een re-integratietraject zitten, tot het leveren van een tegenprestatie. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Een combinatie met de WMO is dan mogelijk. Werkgeversteam. Het opbouwen van een goede relatie met het bedrijfsleven is een voorwaarde voor het begeleiden van mensen van bijstand naar werk. Maatwerk om een goede match te maken tussen werkgever en werknemer is het uitgangspunt. Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Veel maatschappelijke nuttige taken zouden blijven liggen als er geen vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de samenleving. Vrijwilligers worden hierin ondersteund door ze inspraak te geven in beleid, voorzieningen te bieden voor deskundigheidsbevordering en door praktische ondersteuning. Het steunpunt Meedoen Midden Drenthe vervult een belangrijke rol rond het vrijwilligerswerk. Een gratis VOG voor vrijwilligers, door het CDA aangekaart bij de gemeente, kan het voor vrijwilligersorganisaties gemakkelijker maken vrijwilligers te vinden Goed onderwijs Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van problemen. De gemeente zet zich maximaal in om de voorzieningen op peil te houden. Schoolgebouwen. Voor goed onderwijs is een goed schoolgebouw een voorwaarde. Bij nieuwbouw maken de scholen zelf een huisvestingsplan. Het multifunctioneel kunnen gebruiken van de scholen is daarbij een belangrijk punt. Op dit moment is goede huisvesting van het voortgezet onderwijs in Beilen een punt van aandacht. De voorkeur van het CDA gaat uit naar een nieuw te realiseren samenwerkingsschool, anders op de bestaande locaties. 9

10 Keuzevrijheid van onderwijs. De vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan. Ook in regio s waar er sprake is van een dalend leerlingaantal. 5.Niet alles is in geld uit te drukken Niet alles is in geld uit te drukken. De leefbaarheid is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons mooie landschap, voor de kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan het dorp verbonden zijn. Wij zijn rentmeesters van wat van waarde is. Wij mogen genieten van de natuur en van haar vruchten leven. Daarin zit ook economische potentie. Het draaiende houden van de lokale economie is essentieel voor een gemeente waar men wil leven, werken en wonen. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Tegelijkertijd horen we er zorg voor te dragen dat we de natuur intact laten en bewaren Gezonde lokale economie De gemeente zorgt voor randvoorwaarden die nodig zijn voor bedrijfsontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en biedt daarbij ondersteuning. Maar zij gaat niet voor de individuele ondernemer keuzes maken. Grote bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. Het CDA koestert deze werkgelegenheid. Een uitnodigend vestigingsbeleid van de gemeente zodat bedrijven ruimte krijgen, kan ertoe leiden dat meer bedrijven zich hier willen vestigen. Om het Midden- en kleinbedrijf te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de ondernemersvereniging, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente voert een actief leegstandsbeleid in samenspraak met de ondernemers. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor velen in de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente zorgt voor een goede infrastructuur voor toerisme. De gemeente maakt werk van marketing en promotie zodat de toerist Midden-Drenthe weet te vinden. Voor deze activiteiten wordt toeristenbelasting geheven. Onze toeristenbelasting behoort Drenthe-breed te worden afgestemd. Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, ook voor het zwaardere verkeer. Nieuwe vormen van collectief vervoer kunnen bevorderd worden via parkmanagement. Ook digitale bereikbaarheid door glasvezel wordt in het parkmanagement meegenomen. Waar mogelijk worden eerst bedrijventerreinen geherstructureerd alvorens nieuwe aan te leggen. De koopzondag. Het CDA is terughoudend bij uitbreiding van het aantal koopzondagen. Bij de uitbreiding van het aantal koopzondagen behoren ook de kleine ondernemers en het personeel te worden gehoord. 10

11 5.2. Gezonde agrarische sector De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de burgers en de toerist. We hechten waarde aan de eigenheid van kleine kernen. Bestaande agrarische bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen. Het CDA wil bij noodzaak van groei vooral inzetten op hervestiging van bestaande agrarische bedrijven als er sprake is van een conflict met de leefomgeving. De gemeente denkt mee over een oplossing, bijvoorbeeld door te kijken naar een alternatieve plek voor voortzetting van het bedrijf en dit dan planologisch mogelijk te maken. Het CDA is terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur. Als een agrarisch bedrijf stopt zijn we voorstander van een nieuwe bestemming. Door bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken. Of door de ruimte te geven aan een zorgboerderij of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap. Voorwaarde hierbij is wel dat dit geen belemmering mag vormen voor onze agrariërs bij bestaande bedrijfsvoering of uitbreiding. 5.3 Milieu. We moeten zuinig zijn op het milieu waarin we leven. Een goed milieu is onbetaalbaar en iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen gebruiken, maar ook bewaren is het uitgangspunt. De gemeente behoort hierbij een voorbeeldfunctie te vervullen. Duurzaamheid. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaam omgaan met energie. Het CDA heeft afgelopen jaren ook meegedaan aan bevordering van duurzaamheid door actieve deelname aan de millenniumwerkgroep van onze gemeente. Het CDA wil onderzoek voor vormen van alternatieve energie bevorderen en het gebruik ervan stimuleren. Duurzaam bouwen. Het CDA streeft naar verduurzaming van het woningbezit met minimaal 2 of 3 energieklassen. Overleg van de gemeente met de woningcorporaties is hiervoor nodig, evenals aandacht voor duurzaamheid bij nieuwbouw. Dit resulteert in gezonder wonen, lagere energielasten en het maken van aantrekkelijke woonvormen. Afval. Bij inzameling van afval wordt in de overeenkomst met de inzamelaar gestreefd naar het zoveel mogelijk recyclen van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven is: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) definitief verwerken. Zwerfafval terugdringen. De gemeente kan de inzameling van zwerfafval aanmoedigen door vrijwilligers te faciliteren, bijvoorbeeld door materiaal voor de inzameling gratis ter beschikking te stellen. 11

12 5.4. Wel in geld uit te drukken Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat we via de Rijksoverheid ontvangen. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam behoren om te gaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, openheid, duidelijkheid en gematigde lokale lasten. Leges moeten kostendekkend zijn. Van de gemeente mag er worden verwacht dat door efficiënt te werken, deze kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Sparen en weerstandsvermogen. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormen geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen. Bij aankoop van grond en vastgoed wordt er eerst onderzoek gedaan naar de noodzaak. Grote bouwplannen worden opgeknipt in deelplannen, zodat tussentijds kan worden bijgesteld op basis van marktonderzoek. Er wordt gezocht naar samenwerking met projectontwikkelaars, waardoor de gemeente minder financiële risico s loopt. Reeds aangekochte gronden die voorlopig niet kunnen worden bebouwd worden niet tegen goedkope prijzen verkocht. Het inzetten van grond voor tijdelijke bestemmingen, zoals sportvelden of als evenemententerrein, heeft uit maatschappelijk oogpunt, de voorkeur. Bezittingen moeten efficiënt worden onderhouden en gebruikt. De gemeente zal hiervoor kritisch moeten kijken naar het bestaande bestand van de kapitaalgoederen. Bezittingen zoals gebouwen die niet meer door de gemeente worden gebruikt, kunnen worden verkocht. Openheid en duidelijkheid over financiën. Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente; de burgers moeten gemakkelijk kunnen zien waar het geld aan uitgegeven wordt. 12

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Waarde(n)vol Samenleven. Inleiding

Waarde(n)vol Samenleven. Inleiding CDA-verkiezingsprogramma Waarde(n)vol Samenleven Inleiding Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar

Nadere informatie

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ELF DORPEN STERK.

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ELF DORPEN STERK. MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ELF DORPEN STERK www.cdaboxmeer.nl www.facebook.nl/cdaboxmeer www.twitter.com/cdaboxmeer Inhoud Voorwoord...2 Wat hebben we de afgelopen periode bereikt:...3 Van vrijblijvend naar

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Meer samenleving! Verkiezingsprogramma van het CDA Sint Anthonis 2014

Meer samenleving! Verkiezingsprogramma van het CDA Sint Anthonis 2014 Meer samenleving! Verkiezingsprogramma van het CDA Sint Anthonis 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving... 4 2. Van grenzen naar ruimte:

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 Inhoud Inhoud... 2 1. Welzijn en zorg... 4 2. Jeugd... 5 3. Onderwijs... 5

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Samen Verantwoordelijk

Samen Verantwoordelijk Samen Verantwoordelijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 (Vastgesteld ALV 27-11-2013) Samen voor de toekomst Inleiding Het CDA gemeente Losser 1 is een moderne christendemocratische volkspartij. Bij ons staat

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen.

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland 2014-2018 Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. De komende jaren gaat de

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

verkiezingsprogramma Samen verder in Midden-Drenthe!

verkiezingsprogramma Samen verder in Midden-Drenthe! verkiezingsprogramma 2018-2022 Samen verder in Midden-Drenthe! vastgestelde versie, 27 november 2017 Vooraf Het CDA is een partij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

De gemeente Borger-Odoorn dat zijn wij, jij en ik.

De gemeente Borger-Odoorn dat zijn wij, jij en ik. De gemeente Borger-Odoorn dat zijn wij, jij en ik. concept 21-10-2013 voor gemeentelijke Verkiezingsprogramma 2014-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Borger-Odoorn in beweging... 5 1) Van vrijblijvend

Nadere informatie

Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Van grenzen naar ruimte minder regels en meer mogelijkheden...

Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Van grenzen naar ruimte minder regels en meer mogelijkheden... Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Samenlevingsgericht werken... 2 Leve de lokale cultuur... 2 Dienstverlenend werken... 2 Bestuurlijke schaal en betrokken burgers...

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

PROGRAMMA MIDDEN TUSSEN DE MENSEN

PROGRAMMA MIDDEN TUSSEN DE MENSEN Leiderdorp PROGRAMMA 2014-2018 MIDDEN TUSSEN DE MENSEN INLEIDING Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 wil het CDA, in nauwe samenwerking met de Christen Unie en het SGP, het verschil maken.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Gemeenteprogramma

Gemeenteprogramma Enkhuizen Gemeenteprogramma 2014-2018 De samenleving, niet de overheid Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een gemeentelijke overheid die naast u staat

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

CDA Borger-Odoorn De gemeente Borger-Odoorn dat zijn wij, jij en ik.

CDA Borger-Odoorn De gemeente Borger-Odoorn dat zijn wij, jij en ik. CDA Borger-Odoorn 2014-2018 De gemeente Borger-Odoorn dat zijn wij, jij en ik. Verkiezingsprogramma 2014-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Borger-Odoorn in beweging... 5 1) Van vrijblijvend naar betrokken:

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Raadsprogramma concept in 48 punten

Raadsprogramma concept in 48 punten Raadsprogramma concept in 48 punten Fracties formuleren gezamenlijke visie Op 2, 8 en 9 april zijn afgevaardigden van de verschillende fracties met elkaar aan tafel gegaan en hebben zij 86 punten besproken.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Verantwoord anders. Coalitieakkoord Coalitieakkoord gemeente Steenwijkerland 1

Verantwoord anders. Coalitieakkoord Coalitieakkoord gemeente Steenwijkerland 1 Verantwoord anders Coalitieakkoord 2014 2018 Coalitieakkoord 2014-2018 gemeente Steenwijkerland 1 Verantwoord anders coalitieakkoord 2014-2018, Steenwijkerland Inleiding De verkiezingsuitslag van 19 maart

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Partnerbijeenkomst I: 3 juli 2017 Tijdens de eerste bijeenkomst met partners zijn we

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

2014-2018. Verkiezingsprogramma. Midden tusken de minsken. Achtkarspelen

2014-2018. Verkiezingsprogramma. Midden tusken de minsken. Achtkarspelen 2014-2018 Verkiezingsprogramma Midden tusken de minsken Achtkarspelen Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Wat je kiest doet ertoe 1.1 De Samenleving, niet de overheid 1.2 Wij zien een taak voor iedereen 1.3

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

Daadkrachtig voor een betere toekomst!

Daadkrachtig voor een betere toekomst! Daadkrachtig voor een betere toekomst! Een stevige gemeente Omdat de rijksoverheid steeds meer taken overdraagt aan gemeenten, is er behoefte aan sterke en daadkrachtige gemeenten. Ook Krimpen aan den

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie