Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle"

Transcriptie

1 Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle ANWB ledenteam

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding 1.2 Focus ANWB ledenteam 2 Huidige fiscale situatie 2.1 Huidig beleid 2.2 Sterke en zwakke punten huidig beleid 2.3 Conclusies team 3 Voorstellen voor herziening 3.1 Focus op particuliere markt Autokosten Uitgangspunten particulier autobezit Segmentatie Kosten elektrisch vs conventioneel Conclusie 3.2 Voorgestelde maatregelen Aanschafsubsidie voor EV Behoud huidig beleid MRB + BPM Aanscherping bijtelling en MIA

3 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding Maart 2015 rijden er ongeveer elektrische auto s op de Nederlandse wegen. Dit zijn auto s die geheel of gedeeltelijk aangedreven worden door een elektromotor en een batterij. Een elektrische auto verschilt van een normale hybride auto door de aanwezigheid van een stekkeraansluiting. De elektrische auto kan via een stopcontact (laadpunt) opgeladen worden. Ongeveer 85% van het totaal aantal elektrische auto s is een plug- in hybride (of range extender). De overige 15% is volledig elektrisch. Gesteld kan worden dat de elektrische auto afgelopen jaren volwassen is geworden in de zakelijke markt. Hierdoor is een aantal barrières verminderd (of deels weggenomen): - Prijs van de elektrische auto (nieuw) is gedaald; - Aanbod aan elektrische voertuigen is sterk toegenomen (qua merk en toepassing); - Actieradius van de voertuigen is verbeterd; - Eerste basis (snel)laadinfrastructuur (thuis, werk en onderweg) is ontwikkeld; - Elektrische auto is in publieke opinie gemeengoed geworden. De eerste eigenaren van elektrische auto s zijn, ondanks de barrières, positief over het gebruiksgemak van de auto. Figuur 1. Tevredenheid huidige EV rijders.

4 Op basis van de huidige aantallen elektrische auto s, in combinatie met verwachtingen van experts, kunnen we stellen dat Nederland op koers ligt om de doelstelling van elektrische auto s in 2020 te halen. Daarmee zal Nederland de komende jaren de huidige koploperspositie kunnen continueren. Dit is belangrijk om de gewenste doelstellingen achter het actieplan elektrisch rijden (FET) te realiseren: - Vermindering CO2 uitstoot door verkeer - Vermindering bijdrage aan lokale luchtverontreiniging - Vermindering olie-afhankelijkheid - Realisatie van groene groei (werkgelegenheid) Echter, de forse stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren krijgen ook kritiek. Politiek en maatschappelijk is er discussie over nut, noodzaak, wenselijkheid en houdbaarheid van deze (stimulerings)maatregelen. Enkele pijnpunten : - Plug in elektrische auto s rijden onvoldoende op elektriciteit en teveel op fossiele brandstoffen - Er zijn nauwelijks particuliere (massamarkt) elektrische autobezitters door stimuleringsmaatregelen in de zakelijke markt - Elektrische auto s lijken na de leaseperiode te verdwijnen naar het buitenland Voor de doorontwikkeling van elektrisch rijden zijn de komende jaren voldoende (maatschappelijk geaccepteerde) prikkels nodig. Zonder stimuleringsmaatregelen zal de verkoop van elektrische auto s bijna stilvallen en zullen de huidige elektrische auto s voor een groot deel worden geëxporteerd naar landen met een (zeer) gunstig fiscaal systeem (anno 2015: Noorwegen / Rusland / Frankrijk). Hierdoor zullen ook de doelstellingen niet gehaald worden. Aan de andere kant zal overstimulering leiden tot meer en heftigere politieke en maatschappelijke discussie. Ook dit is zeer onwenselijk voor de continuïteit. Daarom is het belangrijk om met duurzame en doordachte maatregelen tot de juiste stimulering te komen voor de cruciale periode van 2017 tot Focus ANWB leden team In de teamopdracht (vanuit organisatie Green Taks Battle) is reeds focus aangebracht. Maatregelen moeten effect hebben op: 1. Meer elektrische auto s / scooters / Light Urban Vehicles / busjes / vrachtwagens etc 2. Meer elektrisch gebruik van plug in elektrische auto s 3. Effectieve uitrol van laadinfrastructuur 4. Speciale aandacht voor de particuliere en tweedehands markt Het ANWB ledenteam kiest ervoor om in vernieuwende maatregelen te focussen op punten 1,2 en 4. Om de groei in aantallen elektrische auto s duurzaam te realiseren is de periode een cruciaal moment (en een kans) om de particuliere markt te verleiden een elektrische auto aan te schaffen.

5 De uitrol van de elektrische auto in de zakelijke markt heeft de afgelopen jaren veel van de drempels verminderd of opgelost. Echter, zowel voor de zakelijke rijder als de particuliere rijder blijven er anno 2015 nog drempels bestaan. De belangrijkste: - Prijs van het voertuig - Actieradius van een betaalbare elektrische auto - Laadmogelijkheden in de openbare ruimte (m.n. laden in de buurt) Om de gewenste 1 miljoen elektrische auto s in 2025 (maar ook de in 2020) te realiseren zal de elektrische auto in Nederland voorlopig nog gestimuleerd moeten blijven. Dit is van belang voor zowel nieuw als gebruikte elektrische auto s. Zonder gericht beleid zal de elektrische auto een 2 e leven in het buitenland gaan krijgen. Het voorbereiden en faciliteren van de consumentenmarkt is daarvoor het meest kansrijk. Het is de overtuiging van het team dat de ontwikkeling van een particuliere markt (voor 2 e hands en nieuw) doorslaggevend zal zijn in het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast blijft de aanwas vanuit de zakelijke markt komende jaren onverminderd belangrijk. De ingezette afbouw van stimuleringsmaatregelen zal gelijke tred moeten houden met de prijsdaling in dit segment. Volledige afschaffing van gunstige fiscale bijtelling (zowel voor full electric als voor plug in electric) is in de periode niet wenselijk. Ook in de zakelijke markt zal de stimulans aanwezig moeten blijven.

6 2. Huidige fiscale situatie 2.1 Huidige fiscale situatie MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s met een CO 2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km blijft er in 2015 een vrijstelling MRB gelden. In 2016 verandert dit en zijn alleen de volledig elektrische auto s nog vrijgesteld. Voor auto s met een CO2 uitstoot van 1 t/m 50 g/km komt er een halftarief (de helft van de normaal verschuldigde MRB). MRB voor (semi) elektrisch met CO 2 uitstoot van maximaal 50 g/km Volledig elektrisch vrijstelling vrijstelling Plug-in hybrides en range extender Figuur 2. MRB in 2015 en 2016 vrijstelling halftarief kg gewichtscorrectie BPM vrijstelling voor volledig elektrische auto s tot 2018 Het BPM bedrag is (sinds 2013) volledig bepaald op basis van de hoeveelheid CO2 uitstoot. Binnen bepaalde bandbreedtes, de zogenaamde schijven, wordt voor elke gram CO2 uitstoot een tarief in rekening gebracht, waarbij voor elke opvolgende schijf een hoger tarief geldt. Volledig elektrische auto s zijn (tot 2018) vrijgesteld van BPM. Per 1 januari 2015 bestaat er een nieuwe 1 e schijf voor auto s met een uitstoot van 1 tot 82 gram CO2 uitstoot. Zie figuur 3. Tevens is een starttarief ingevoerd van 175,- welke voor elk voertuig geldt.

7 Tarieven BPM * Toeslagen boven 70 g/km CO2 boven 67 g/km CO2 Dieseltoeslag (variabel) per gram CO2 boven CO2 grens Vrijstellingen Nul-emissie auto s (volledig elektrisch / waterstof) CO2-grens (g/km) < 1 < 1 Starttarief Auto s met CO2-uitstoot > 0 g/km CO2-grenswaarden tariefschijven benzine en diesel van tot en met van tot en met 1 e schijf (nieuw in 2015) e schijf e schijf e schijf e schijf > 180 > 174 Tariefstelling BPM benzine en diesel in per gram CO2 1 e schijf (nieuw in 2015) e schijf e schijf e schijf e schijf Figuur 3. Tarieven BPM 2015 en 2016 *) in de tarieven van 2016 is nog geen rekening gehouden met inflatiecorrectie Bijtelling Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de auto van de zaak privé gebruikt wordt. Normaliter bedraagt de bijtelling 25% van de cataloguswaarde van de auto. Afhankelijk van de hoeveelheid CO2 uitstoot van de auto kan er sprake zijn van een verlaagde bijtelling. CO2-grenzen in g/km 2015 CO2-grenzen in g/km 2016 Alle auto s CO2-uitstoot CO2-uitstoot Alle auto s in g/km in g/km 4% bijtelling (volledig elektrisch) 0 4% bijtelling (volledig elektrisch) 0 Benzine en diesel van tot en met Benzine en diesel van tot en met 7% bijtelling (semi elektrisch) 1 tot 50 15% bijtelling 1 tot 50 14% bijtelling 51 tot 82 21% bijtelling 51 tot % bijtelling 83 tot % bijtelling > % bijtelling > 110 Figuur 4. Bijtelling 2015 en 2016

8 Mia- Vamil Volledig elektrische auto s en semi-elektrische auto s (uitstoot tot 50 gram CO2) komen in aanmerking voor de Milieu Investerings Aftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie is een deel van de aanschafkosten terug te krijgen. Dit geldt alleen voor bedrijven / ondernemers. Ook een oplaadpunt voor elektrische auto s valt onder de MIA 2.2 Sterke en zwakke punten huidig beleid Het sterkste punt van het huidige fiscale beleid (inclusief vastgesteld beleid 2016) t.a.v. de elektrische auto is waarschijnlijk dat het goed gewerkt heeft. Nieuwe techniek heeft de weg naar de automobilist weten te vinden. Er is een verandering gerealiseerd waardoor meer automobilisten deze nieuwe (toekomstbestendige) techniek afnemen en gebruiken. Tegelijkertijd is door de jaren heen ook zichtbaar dat (naarmate de auto s in prijs dalen en barrières verdwijnen) de stimuleringsmaatregelen ook langzaam minder worden. Wat betreft de zwakke punten (verbeterpunten) zijn er een aantal: - Perverse stimulering ondernemers en bedrijven: o Met name voor de zakelijke rijder / ondernemer leidt de veelheid en complexiteit aan regelingen tot een mogelijkheid deze te stapelen. Hierdoor is op een gegeven moment een situatie ontstaan dat de stimulering nagenoeg pervers werd. o Grootste gedeelte van de stimulering is een gevolg van de bijtelling en Mia- Vamil regeling. Deze 2 regelingen hebben voor specifieke groepen een majeur effect op de TCO van de elektrische auto. Particuliere autobezitters kennen deze regelingen. Dit zien we o.a. terug in de adoptiecijfers van elektrisch vervoer in de particuliere markt. - Maatschappelijk draagvlak o Groeiend ongenoegen onder particuliere autobezitters die het gevoel hebben voor de kosten van de stimuleringsmaatregelingen in de zakelijke markt op te draaien. Gevoel van oneerlijkheid dat de particulier nauwelijks gebruik kan maken van de stimuleringsmaatregelen - Onderscheid tussen volledig elektrisch en plug in elektrisch o Daadwerkelijk onderscheid is pas sinds 2013 gemaakt. In 2014 en 2015 is het onderscheid nog klein waardoor er een enorme groei is in semi elektrische auto s en minieme groei in volledig elektrisch. - Houdbaarheid overheidsinkomsten o Houdbaarheid van de regelingen. Het lijkt dat de regelingen ten onder gaan aan eigen succes. Het grote succes van veelal (duurdere segment) plug- in hybrides vormen een bedreiging voor de (robuustheid van) overheidsinkomsten. - Daadwerkelijke CO2 uitstoot. o Doordat plug in elektrische auto s en volledig elektrische auto s lange tijd op een gelijke manier zijn gestimuleerd zien we de verhouding 85 vs 15 %. Veel plug- in hybride auto s worden onvoldoende elektrisch gereden en stoten daardoor alsnog veel CO2 uit. De huidige fiscale methode kent geen mogelijkheid om te belonen o.b.v. praktijkgedrag. - Marktonzekerheid o Onduidelijke restwaarde van (met name plug in) elektrische auto s

9 2.3 Conclusie team: De stimuleringsmaatregelen van afgelopen jaren zijn succesvol geweest in de zakelijke markt. De komende jaren zal de stap naar de particuliere markt gezet moeten worden. Het ANWB ledenteam denkt dat stimulering in de zakelijke markt zal moeten blijven bestaan de komende jaren. Wel is de stimuleringsnoodzaak over het hoogtepunt heen en kan deze langzaam worden afgebouwd. De golf rolt en zal verantwoord uit moeten rollen richting De golf in de particuliere markt moet de komende jaren gecreëerd/ opgebouwd worden. Daarna zal ook deze gecontroleerd uit moeten rollen. Belangrijke aanknopingspunten bij nieuwe maatregelen: 1. Verminderen stimulering zakelijke markt (zie beleid 2016) en intensiveren op de particuliere (en 2 e hands) markt. 2. Lange termijn zekerheid is nodig om handelingsperspectief te bieden en ongewenste effecten (zoals restwaardebepaling en / of export 2 e hands) te elimineren. 3. Bij voorkeur transitie naar sturen op basis van gebruik ipv bezit (semi) elektrische auto. Figuur 5: Golf van stimulering ombuigen naar de particuliere markt.

10 3. Voorstellen voor herziening 3.1 Focus op stimulering particuliere markt In Nederland rijden in totaal ruim 8 miljoen auto s rond. Ruim 71% van de huishoudens heeft 1 of meerdere auto s in bezit. Ruim 48% van de Nederlandse huishoudens heeft de beschikking over 2 auto s. Verreweg het grootste deel van particuliere voertuigen (ruim 77 %) rijdt op benzine, 19 % op diesel en slechts 4% op alternatieven brandstoffen. De gemiddelde particuliere benzine- auto (in Nederland) rijd ongeveer km/jaar. Bij de dieselauto ligt dit aanmerkelijk hoger: rond de km/jaar. Verreweg de meeste auto s worden aangeschaft. Sinds een aantal jaar is een lease constructie (private lease) in opkomst. Net als het aandeel alternatieve aandrijvingen is dit op het totaal nog nihil Autokosten Particuliere autobezitters hebben een nauwelijks reëel beeld van de daadwerkelijke autokosten. Over het algemeen zijn de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie het referentiekader om in te schatten wat de autokosten zijn. Een gemiddelde auto kost (sterk afhankelijk van gebruik) 500,- à 600,- in de maand. De variatie in daadwerkelijke kosten is fors en afhankelijk van vele factoren. Met name het aantal kilometers wat wordt gereden, de afschrijving en de bijbehorende restwaarde bepalen voor het grootste gedeelte de maandelijkse kosten. De particuliere automobilist betaalt diverse autobelastingen. Op de aanschaf betaalt men BPM en BTW. Maandelijks wordt een bedrag betaald aan MRB (motorrijtuigenbelasting) en Provinciale opcenten. Over de brandstof wordt accijns en BTW betaald Uitgangspunten particulier Vanuit de interactie met ANWB leden zijn een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen die dienen als uitgangspunten voor de voorgestelde maatregelen: 1. Maatregel moet daadwerkelijk bijdragen aan verbetering luchtkwaliteit en vermindering CO2 uitstoot 2. Maatregel moet helder en simpel zijn. Controleerbaar en effectief. 3. Maatregel moet lange termijn zekerheid bieden (vooraf vastgestelde looptijd). Dat is iets anders dan tot in de oneindigheid stimulerend 4. Elke weggebruiker zou in beginsel ook moeten meebetalen voor het gebruik van de weg

11 3.1.3 Segmentatie Particuliere automobilisten geven niet alleen de kosten op als belangrijke drempel om elektrisch te gaan rijden. Minstens zo belangrijk blijft: - Beleid op gemeentelijk niveau voor openbare laadpalen - Tarieven van stroom op openbare (snel)laadpalen - Aanbod en diversiteit van elektrische auto s. Gedurende het traject met ANWB leden is het gevoel ontstaan dat de incentives voor de particuliere markt voornamelijk tot doel moet hebben de early adapters over de streep te trekken. In geval van de particuliere markt focussen we op particuliere autobezitters die: - Rond de a kilometer per jaar rijden - Beschikken over een eigen parkeerplaats - Ruimte hebben voor eigen energie-opwekking (PV installatie). Hierdoor ontstaat een potentiele groep afnemers die oog hebben voor de voordelen en nauwelijks last hebben van de (nu nog bestaande) barrières. Met een beperkt jaarkilometrage is de automobilist slechts in enkele gevallen afhankelijk van openbare (snel)laadinfrastructuur. Beschikking over een eigen oprit maakt het plaatsen van een laadpunt eenvoudig. Tevens heeft de eigenaar van het voertuig een direct financieel belang waardoor het rijden op (eigen) stroom logisch is. Dit zal het aandeel elektrisch gereden kilometers van een PHEV vergroten. De mogelijkheid om een eigen PV installatie te combineren met het bezit van een elektrische auto maakt de investeringskosten (nog) hoger maar maakt de Total Cost of Ownership (TCO) positief. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 6: Overwegingen van groep potentiële particulieren om een elektrische auto aan te schaffen.

12 Kosten elektrische auto vs conventionele auto Om de early adapters te verleiden een elektrische auto aan te schaffen hebben we diverse elektrische auto s vergeleken met een vergelijkbare variant op benzine of diesel. Het vergelijken van een elektrische auto met een benzine/ diesel variant is lastig. In onderstaand voorbeeld is de huidige BPM vrijstelling verwerkt. Zonder deze vrijstelling zouden de verschillen aanmerkelijk groter zijn. Het verschil in aanschafprijs varieert rond de 4000 a 5000,- Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nissan Leaf 80 kw full electric 5- d tekna aut. BMW i3 125 kw full electric 5-d aut. Renault Zoe 65 kw full electric 5- d intens aut. Kilometerkosten (cent/ km) Aanschafprijs Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nissan Qashqai 1.2 DiGT 85 kw 5-d connet edition Xtronic aut. BMW 2 active tourer 218i 100 kw 5- d automaat Renault Clio 1.2 Tce 88 kw 5- dynamique edc-aut. Kilometerkosten (cent/ km) Aanschafprijs Figuur 7: Aanschafprijs elektrische auto met vergelijkbare benzine variant (optie 1) Stellen we de grenzen voor een vergelijkbare benzine / diesel net anders dan komt onderstaand verschil in prijs eruit. Hierbij ligt het verschil tussen de 7.500,- en ,-. Elektrisch Vergelijk Benzine Verschil BMW i BMW 1-serie Ford Focus Ford Focus (nieuw model) Mercedes B klasse Mercedes B klasse Nissan Leaf Nissan Pulsar Renault Zoe Life Renault Clio Smart Smart (nieuw model) VW Up! VW Up! VW Golf VW Golf Figuur 8: Aanschafprijs elektrische auto met vergelijkbare benzine variant (optie 2) Het voordeel van een elektrische auto is dat tegenover de hoge aanschafkosten een verwachte lage onderhoud en gebruikskosten staan. Zou je een elektrische auto nieuw aanschaffen en vervolgens 4 jaar kilometer per jaar rijden dan liggen de kosten aanmerkelijk dichter bij elkaar. Onderstaande bedragen zijn totale kosten per maand inclusief de voordelen rondom BPM en MRB die gelden voor huidige elektrische voertuigen. Voor elektrisch: Maandkosten (euro per maand) Vast Variabel Rente Totaal Voor benzine Maandkosten (euro per maand) Vast Variabel Rente Totaal Figuur 9 Autokosten per maand elektrisch vs benzine optie 1

13 Conclusie Om de doorgroei van elektrische auto s in Nederland effectief te stimuleren is een focus op de particuliere markt doorslaggevend. Hiermee wordt een markt voor 2 e hands elektrische auto s (huidige leaseauto s) gecreëerd en wordt de nieuwe elektrische auto bereikbaar voor specifieke (gunstige) segmenten van de particuliere markt. De segmentatie is gebaseerd op: - Kilometrage per jaar (geen probleem met actieradius) - Bezitten van prive parkeerplaats (geen probleem met openbare laadpunten) - Mogelijkheid voor eigen PV installatie (verdere vergroening en financieel voordeel) Om de particuliere auto-bezitter te verleiden moet de regeling eenvoudig, eerlijk en tijdelijk zijn. De maatregel moet zoveel mogelijk aansluiten op het aanschafpatroon van de consument. De hoogte van de benodigde subsidie is moeilijk te bepalen. Er is nog weinig kennis (cijfers) over restwaarde en afschrijving. Ook is het moeilijk om een vergelijkbaar conventioneel voertuig te bepalen per EV als referentieauto.

14 3.2 Voorgestelde maatregelen ANWB ledenteam: Maatregelen particuliere markt 1. Creëer een aanschafsubsidie voor particuliere autobezitters Aanschafsubsidie voor de particuliere autokoper. Zowel op een nieuwe als op een tweede hands elektrische auto. Belangrijke aandachtspunten: - Hoogte van de aanschafsubsidie daalt naarmate de prijsdaling van de nieuwe elektrische verder doorzet; - De aanschafsubsidie moet (deels) terugbetaald worden op het moment dat de auto binnen x periode wordt doorverkocht (vergelijkbaar met MIA); - De aanschafsubsidie moet deels worden terugbetaald (in geval van plug in elektrisch) wanneer niet aan vooraf vastgesteld percentage elektrisch gereden kilometers wordt voldaan. Voordelen van aanschafsubsidie volgens ANWB leden: - Eenvoudig, uitvoerbaar, helder en transparant. Sluit uit aan bij wensen en gedrag particuliere autokopers - Zal early adapters verleiden. Met name mensen met een eigen oprit (geen probleem met (openbare)laadvoorziening), in het bezit van zonnepanelen (goedkope eigen stroom) - Vergelijkbaar met zakelijk voordeel vanuit de MIA - Voorkomt weglekken van elektrische auto s uit de zakelijke markt naar het buitenland Bereik en hoogte van de subsidie: Een aanschafsubsidie moet gelden voor zowel volledig elektrische als plug in elektrische auto s. Zowel voor nieuwe auto s alsmede voor 2 e hands. De hoogte van de aanschafsubsidie zal gedifferentieerd moeten worden naar deze categorieën. De aanschafsubsidie zal effectief zijn bij een bedrag tussen de 1000,- en 6000,-. De variatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door 2 e hands vs nieuw. En tussen volledig elektrisch en plug in elektrisch.

15 Aanknopingspunten probleemstelling: - Met de maatregel wordt de particuliere autobezitter verleid een elektrische auto aan te schaffen - Particuliere autobezitter heeft direct financieel voordeel bij rijden op stroom en zal intrinsiek gemotiveerd zijn (duurzaamheid en financiën) zoveel mogelijk op stroom te rijden - De regeling is eenvoudig, uitvoerbaar, helder en transparant en sluit daarmee aan op het aankoopgedrag van de consument. Deze is niet gewend om op zakelijke manier naar zijn of haar auto te kijken. Het prijskaartje bepaalt in belangrijke mate de keuze voor een bepaald type auto. - Voorkomt weglekken 2 e hands elektrische auto s door het creëren van marktvraag. Effecten van maatregel - Maatregel zal leiden tot meer elektrische auto s o Behoud van huidige generatie (leasemarkt 2015) elektrische auto s in Nederlands wagenpark o Stimuleert particuliere aanschaf - Maatregel zal leiden tot meer elektrisch gebruik van semi-elektrische auto s o Financieel voordeel van elektrisch rijden direct bij eigenaar voertuig o Triggert de duurzaam georiënteerde consument - Maatregel levert niet direct een effectievere uitrol van laadinfrastructuur o Voornamelijk mensen met eigen oprit zullen besluiten een EV aan te schaffen omdat zij goedkoop kunnen laden (realisatie laadpunt is geen probleem) o Levert meer elektrische auto s op in Nederland waardoor het voor investeerders interessanter wordt om te investeren in laadpunten - Maatregel levert grootste kans op ontwikkeling particuliere markt o Maatregel sluit aan op behoeften consument. Kosten maatregel: Verwachting is dat in totaal particuliere autobezitters over zullen gaan op de aanschaf van een elektrische auto in de periode De totale kosten komen dan neer op: x = 100 miljoen euro

16 2. Behoud vrijstelling MRB in de periode voor Full Electric en continueer het halftarief MRB + gewichtscorrectie voor plug in elektrische voertuigen 3. Behoud BPM vrijstelling voor Full Electric in de periode en continueer het beleid voor plug in. Belangrijke aandachtspunten: - Zorg voor lange termijn zekerheid. De TCO van een elektrische auto is (nog) omgeven met een hoge mate van onzekerheid. Continueer bestaande maatregelen en werk gefaseerd toe naar een afbouw. - Bouw een methode in waarmee niet alleen het bezit van een elektrisch voertuig wordt gestimuleerd, maar meer nog het elektrisch gebruik ervan. - Zorg dat BPM voordeel ook daadwerkelijk bij de eindgebruiker (afnemer) terecht komt - Maatregel moet na 2020 worden afgebouwd. Uiteindelijk streven is dat iedereen die van de weg gebruikt maakt ook hiervoor betaalt. Voordelen van continuering huidige BPM en MRB beleid: - Sluit aan op de ingezette route van stimulering en geleidelijke afbouw. Voortzetting van dit huidige beleid maakt overheidsbeleid betrouwbaar en transparant. - Maatregel waar tot op heden (in de praktijk) alleen door de zakelijke rijder gebruik van is gemaakt. Bij uitstek een maatregel om nu de consumentenmarkt mee te verleiden. - Zal early adapters verleiden. Met name mensen met een eigen oprit (geen probleem met (openbare)laadvoorziening), in het bezit van zonnepanelen (goedkope eigen stroom) - Voorkomt weglekken van elektrische auto s uit de zakelijke markt naar het buitenland - Onderscheid tussen full elecric en plug in electric Afbouwmogelijkheden: In 2015 is begonnen met een halftarief MRB voor plug in elektrische voertuigen, een Starttarief BPM en een 1 e schijf BPM waarbinnen ook de plug in voertuigen vallen. Hiermee is een eerste stap gezet in de afbouw van deze fiscale stimulering. Het ANWB ledenteam pleit ervoor om pas in 2020 de volgende stap hierin te zetten. Aanknopingspunten probleemstelling: - Met de maatregel wordt de particuliere (die eigenlijk pas vanaf 2016 / 2017 op gang zal komen) gelijke voordelen geboden als de zakelijke markt. - Particuliere autobezitter heeft direct financieel voordeel bij rijden op stroom en zal intrinsiek gemotiveerd zijn (duurzaamheid en financiën) zoveel mogelijk op stroom te rijden - De regeling is een bekend instrument en is succesvol gebleken de afgelopen jaren. Daarmee sluit de regeling aan op reeds bekende patronen. Het biedt lange termijn zekerheid. - Voorkomt weglekken 2 e hands elektrische auto s door het creëren van marktvraag.

17 Effecten van maatregel - Maatregel zal leiden tot meer elektrische auto s o Behoud van huidige generatie (leasemarkt 2015) elektrische auto s in Nederlands wagenpark o Stimuleert particuliere aanschaf - Maatregel zal leiden tot meer elektrisch gebruik van semi-elektrische auto s o Financieel voordeel van elektrisch rijden direct bij eigenaar voertuig o Triggert de duurzaam georiënteerde consument - Maatregel levert niet direct een effectievere uitrol van laadinfrastructuur o Voornamelijk mensen met eigen oprit zullen besluiten een EV aan te schaffen omdat zij goedkoop kunnen laden (realisatie laadpunt is geen probleem) o Levert meer elektrische auto s op in Nederland waardoor het voor investeerders interessanter wordt om te investeren in laadpunten - Maatregel levert grote bijdrage aan ontwikkeling particuliere markt o Maatregel sluit aan op bekende patronen bij de consument. Kosten van de maatregel: De kosten van de maatregel zijn nog niet helemaal duidelijk. Door het starttarief BPM, de introductie van de 1 e schijf en het halftarief MRB voor plug in elektrische auto s nemen de overheidsinkomsten iets toe.

18 3.2.2 Maatregelen zakelijke markt 4. Scherp huidige regelingen (bijtelling / MIA) aan in de periode Belangrijke aandachtspunten: - Zorg voor voldoende onderscheid tussen full electric en plug in electric in de bijtelling. - Ontwikkel systeem waarop daadwerkelijke elektrisch gereden kilometers worden gestimuleerd. Beloon het gebruik van stroom. - Na 2020 zou de plug-in elektrische auto geen aparte bijtellingscategorie meer nodig moeten hebben. Volledig elektrisch zal daarna nog apart behandeld moeten worden. Voordelen van aanscherping huidige fiscale regelingen zakelijke markt: - Sluit aan op de ingezette route van stimulering en geleidelijke afbouw. Voortzetting van dit huidige beleid maakt overheidsbeleid betrouwbaar en transparant. - Aanscherping van beleid zorgt voor hogere (stabiele) inkomsten overheid. - Maatregel stimuleert het gebruik van volledig elektrische auto s + het gebruik van elektriciteit bij plug in elektrische auto s - Helder en transparant - Onderscheid tussen full elecric en plug in electric Afbouwmogelijkheden: Vanaf 2012 zien we een geleidelijke afbouw van de bijtellingsvoordelen voor zakelijk gebruik van (semi) elektrische auto s. Doorzetten van dit beleid is helder en transparant. Vanaf 2013 zien we tevens onderscheid in fiscale behandeling full electric en semi- elektrisch. Vanaf 2016 zal dit onderscheid groter worden en zullen er fors meer inkomsten zijn voor de overheid. Elektrische auto s zijn duur in aanschaf en leveren daarmee (ook met 15% bijtelling) een flinke inkomstenbron voor de overheid op. Na 2020 zou (volgens) het ANWB ledenteam de semi-elektrische auto (zoals we die nu kennen) geen aparte fiscale behandeling meer nodig moeten hebben. Full electric zal ook dan gestimuleerd moeten blijven worden. Aanknopingspunten probleemstelling: - Met de maatregel daalt het bijtellingsvoordeel mee met de prijsdaling van elektrische voertuigen - Verbetering van de overheidsinkomsten - In lijn met afbouwbeleid (uitvoering van tijdelijke maatregel) - De regeling is een bekend instrument en is succesvol gebleken de afgelopen jaren. Daarmee sluit de regeling aan op reeds bekende patronen. Het biedt lange termijn zekerheid. - Stimuleert full electric t.o.v. plug in electric.

19 Effecten van maatregel - Maatregel zal leiden tot meer elektrische auto s o Stimulerend voor goedkopere plug in modellen o Stimuleren full electric t.o.v. plug in electric - Maatregel werkt toe naar een herstel van stabiele overheidsinkomsten - Maatregel levert niet direct een effectievere uitrol van laadinfrastructuur o Levert nog steeds meer elektrische auto s op in Nederland waardoor het voor investeerders interessanter wordt om te investeren in laadpunten Verhoging inkomsten van de overheid: De effecten van de maatregel zijn positief voor de overheidsinkomsten.

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

EV s slimmer laden. Samenvatting. Green Tax Battle electric - Team Science

EV s slimmer laden. Samenvatting. Green Tax Battle electric - Team Science EV s slimmer laden Green Tax Battle electric - Team Science Team members: Auke Hoekstra (TU/e, NKL, Elaad en Alliander), Maarten Steinbuch (TU/e), Bert van Wee (TUD), Frank Rieck (Hogeschool Rotterdam

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 211 212 33 7 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de

Nadere informatie

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) boterhammen

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) boterhammen Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) boterhammen Voorstellen voor het opplussen, aftoppen en verbreden van fiscale maatregelen voor elektrisch rijden 1. Samenvatting De kern van ons

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation MANAGEMENT SOLUTIONS FOR COMPANIES AND GOVERNMENTS Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008-2013 en vooruitblik automarktontwikkelingen tot 2020 In samenwerking met: Oktober

Nadere informatie

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en biologische boterhammen

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en biologische boterhammen Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en biologische boterhammen Voorstellen voor het opplussen, aftoppen en verbreden van fiscale maatregelen voor elektrisch rijden. Wij stellen een verbetering van

Nadere informatie

Nederland Elektrisch EV-wijzer

Nederland Elektrisch EV-wijzer Nederland Elektrisch EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! Voorbeelden en best practices van leasebeleid dat goed gebruik van plug-in-voertuigen bevordert

Nadere informatie

Nederland Elektrisch EV-wijzer

Nederland Elektrisch EV-wijzer Nederland Elektrisch EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! Voorbeelden en best practices van leasebeleid dat goed gebruik van plug-in-voertuigen bevordert

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën Rotterdam, 30 mei 2011 Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing

Nadere informatie

Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten. (versie 2, na commentaarronde)

Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten. (versie 2, na commentaarronde) Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten (versie 2, na commentaarronde) 2 Naar een Green Deal voor de kostendekkende uitrol van openbare laadpunten Inhoud Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S

VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S VERGROENING VAN DE AANSCHAFBELASTING VOOR PERSONENAUTO S Effecten op de verkoop van zuinige auto s en de uitstoot BELEIDSSTUDIE Vergroening van de aanschafbelasting voor personenauto s Effecten op de

Nadere informatie

Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit?

Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit? Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit? Rien van der Knaap OC rien@oc.nl Esther Hemel OC esther@oc.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

De visie van BOVAG Autodealers op de toekomst

De visie van BOVAG Autodealers op de toekomst De visie van BOVAG Autodealers op de toekomst Automotive Retail in 2015 Succesvolle automotive retail businessmodellen De visie van BOVAG Autodealers op de toekomst Automotive Retail in 2015 Succesvolle

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015?

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? Rapportage Trendonderzoek - personenwagenbranche Wat wordt er van de medewerker in 2015 gevraagd? In opdracht van OOMT

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Een fiscale impuls gaf het zwakke autojaar 2013 toch nog enige schwung. Zakelijke kopers verlekkerden

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie