Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008"

Transcriptie

1 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus

2 Inleiding De bijdrage van de toerisme en vrije tijdsector aan de Nederlandse samenleving is groot. De sector draagt bij aan de kwaliteit van het leven, brengt bevolkingsgroepen met elkaar in contact en is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit (aantrekkelijke steden en een vitaal platteland). Naast een maatschappelijk belang heeft toerisme en vrije tijd ook een aanzienlijke economische betekenis. De bestedingen van Nederlandse en buitenlandse toeristen lopen jaarlijks in de tientallen miljarden euro s. Daarnaast heeft de sector een substantieel aandeel in de werkgelegenheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In dit rapport wordt getracht op een eenvoudige en overzichtelijke wijze inzicht te geven in het economisch belang van toerisme en vrije tijd voor Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen. Afdeling Onderzoek Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het toekomstperspectief voor de sector is veelbelovend; toerisme en vrije tijd worden gezien als belangrijke economische peilers voor de toekomst van Nederland. 2

3 Inhoudsopgave 3 Inleiding 2 1. Economisch belang toerisme en vrijetijd Enkele belangrijke kengetallen Bestedingen aan toerisme en vrijetijd naar soort Bestedingen aan toerisme en vrijetijd naar sector Vergelijking met andere sectoren Vergelijking met andere landen 9 2. Inkomend toerisme Nederland Bestedingen van buitenlandse verblijfsgasten Bestedingen buitenlandse verblijfstoeristen naar land van herkomst Binnenlands toerisme en vrijetijdsactiviteiten Bestedingen aan binnenlandse vakanties Bestedingen aan binnenlands meerdaags zakelijk toerisme Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in eigen land Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in Nederland naar cluster Bestedingen van Nederlanders aan vakanties en vrijetijd 18 Bijlage 1 Definities 19 Bijlage 2 Bronvermelding 20

4 1. Economisch belang toerisme en vrije tijd voor Nederland Het samengestelde karakter van toerisme en vrije tijd (vervoer/verblijf/ vermaak) maakt het lastig om het economisch belang van de sector te duiden. In de Nationale Rekeningen wordt de sector toerisme en vrije tijd niet als aparte sector onderscheiden. Toerisme en vrije tijd vormen onderdeel van de output van bedrijfstakken als vervoer, horeca e.d. Om tot een bepaling te komen van het belang van de sector wordt door het CBS sinds enige jaren de Satellietrekeningen Toerisme (SRT) samengesteld. Deze macro-economische statistiek, gebaseerd op de nationale rekeningen, brengt het belang van de sector toerisme en vrije tijd voor de Nederlandse economie in kaart. Op de volgende slides zal nader worden ingegaan op enkele uitkomsten van de SRT. Naast enkele belangrijke kengetallen zal een analyse naar stromen en sectoren gemaakt worden. Tevens wordt het belang van de sector in perspectief gezet met ander sectoren en landen. De belangrijkste leidraad bij het samenstellen van de Nederlandse SRT is het internationale handboek Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (UNSD 2001). Uitgangspunt voor de Nederlandse SRT vormen bestedingen aan activiteiten met een recreatief of zakelijke motief (weg van huis of werk), die tenminste twee uur duren (inclusief reistijd). 4

5 1.1 Enkele belangrijke kengetallen Uitgaven aan toerisme in Nederland: 35,3 miljard euro - waarvan door Nederlanders 28,5 miljard - waarvan door buitenlanders 6,8 miljard Toeristische toegevoegde waarde*): 17,1 miljard euro (= 3,0% van het totale Bruto Binnenlands Product) Werkgelegenheid: banen (=4,3% van totale werkgelegenheid) fte s (= 3,7% van totale arbeidsvolume) Bron: CBS / SRT 2007 *) toegevoegde waarde kan grofweg omschreven worden als de omzet van bedrijven minus de waarde van ingekochte goederen en diensten De Satellietrekeningen Toerisme (SRT) bevat informatie over de uitgaven aan en productie van diensten ten behoeve van toeristen. In totaal werd er volgens het CBS in Nederland in ,3 miljard euro uitgegeven aan toerisme. Nederlanders namen hiervan 28,5 miljard voor hun rekening en buitenlandse toeristen 6,8 miljard euro. Het toeristisch Bruto Binnenlands Product (BBP) bedroeg 17,1 miljard euro in 2007 en was hiermee goed voor 3% van het totale BBP. In 2007 waren er naar schatting personen in Nederland werkzaam in de toeristische sector; 4,3% van het totaal aantal werkende personen in Nederland. Uitgedrukt in fte s lag dit aantal lager, wat verklaard kan worden door een relatief hoog aandeel part-time banen. 5

6 1.2 Bestedingen aan toerisme en vrije tijd naar soort Bestedingen aan toerisme en vrije tijd (miljarden euro s) Inkomend toerisme Binnenlands toerisme bestemming binnenland bestemming buitenland 1) Duurz. Recreatiegoederen 2) Sociale overdrachten 3) Totaal ) Het betreft hier alleen de bestedingen voor buitenlandse reizen, die ten gunste komen van de Nederlandse economie; hoofdmoot wordt gevormd door bestedingen aan vliegtickets bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en commissies van Nederlandse reisorganisaties 2) Goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt, zoals caravans, sporratikelen e.d. 3) O.m overheidssubsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten In totaal werd er volgens het CBS in Nederland in ,3 miljard euro uitgegeven aan toerisme en vrije tijd. Van de toeristische uitgaven in Nederland komt tweederde uit binnenlands- en eenvijfde uit inkomend toerisme. In de jaren 2002 en 2003 was door een neergaande conjunctuur sprake van een stabilisatie van de toeristische uitgaven. Na een voorzichtig herstel in 2004 en 2005 groeide de waarde van de toeristische uitgaven in 2006 en 2007 stevig met respectievelijk 4% en 6%. 6 Bron: CBS / SRT

7 1.3 Bestedingen aan toerisme en vrije tijd naar sector Bestedingen aan toerisme en vrije tijd Karakteristieke goederen en diensten (miljarden euro s) 2007 In % % - Accommodatiediensten 2.7 8% - Maaltijd- en drankverstrekking % - Passagiersvervoer % - Reisbemiddeling en reisorganisaties - Cultuur-, sport en recreatie Niet-karakteristieke goederen en diensten 1.0 3% % % BTW 2.7 8% Totaal % De meeste bestedingen voor toerisme en vrije tijd, die ten goede komen van de Nederlandse economie, worden gedaan bij de karakteristieke bedrijfsklassen*). De horeca (accommodatiebedrijven en restaurants/cafés samen) is daarbij goed voor 12,2 miljard en daarmee de grootste contributant. Vervoersbedrijven en cultuur-, sport en recreatie-instellingen (musea, theaters, attractieparken e.d.) zijn respectievelijk goed voor 5,2 en 5 miljard aan bestedingen. Relatief hoog zijn de bestedingen aan de overige (nietkarakteristieke) goederen en diensten. Een groot deel hiervan betreft de aanschaf van duurzame recreatiegoederen zoals caravans en sportartikelen. *) bedrijfsklassen die sterk afhankelijk c.q. illustratief zijn voor toerisme en vrijetijd 7 Bron: CBS / SRT

8 1.4 Vergelijking met andere sectoren Bruto Binnenlands Product 2007 (marktprijzen) 1) mln. euro % Financiële en zakelijke dienstverlening Handel, horeca en reparatie Industrie Zorg en overige dienstverlening Overheid Vervoer, opslag en communicatie Bouwnijverheid Delfstoffenwinning Energie- en waterleidingbedrijven Landbouw, bosbouw en visserij Totaal bedrijfstakken (Toerisme 2) ) In de Nationale Rekeningen, zoals hiernaast weergegeven, wordt toerisme verdeeld over verschillende bedrijfstakken. Uit de SRT blijkt dat wanneer toerisme apart bekeken wordt, de sector 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uitmaakt. Hiermee is toerisme groter dan landbouw, bosbouw en visserij, energie- en waterleidingbedrijven en delfstoffenwinning. De grootste bedrijfstak in termen van de bijdrage aan het BBP is de financiële en zakelijke dienstverlening; ruim een kwart van het BBP wordt hier gegenereerd. Bron: CBS Statline, doorrekening NBTC 8 1) Bovenstaande bedrijfstakken tellen niet op tot het totaal van 534 miljard euro. De verklaring hiervoor is dat niet alle economische kengetallen die worden gebruikt bij de berekening van het BBP toe te delen zijn aan een specifieke bedrijfstak. 2) Toerisme is in de bovenste tabel verdeeld over verschillende bedrijfstakken. Karakteristieke toeristische goederen vallen bijvoorbeeld onder handel, horeca en reparatie, agri-toerisme onder landbouw, bosbouw en visserij en vervoerskosten onder vervoer, opslag en communicatie. Hierdoor is de toeristische sector niet één op één te vergelijken met de andere sectoren.

9 1.5 Vergelijking met andere landen Belang toerisme (in % van het BBP)* Spanje Italië Frankrijk Denemarken USA UK België Nederland Duitsland Zweden Noorwegen Polen 1,9% 2,6% 2,4% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 4,2% 4,0% 3,9% 3,8% 6,8% Wereldwijd wordt in steeds meer landen een SRT samengesteld. Het min of meer uniforme / gestandaardiseerde karakter van de SRT maakt het mogelijk om vergelijkingen tussen landen te maken. In de grafiek hiernaast is een overzicht opgenomen van het belang van de sector uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. Van de gepresenteerde landen neemt Nederland een middenpositie in. 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Bron: CBS, WTTC 9 *Sommige richtlijnen in de internationale handboeken zijn nog niet volledig uitgewerkt, wat ruimte laat voor eigen interpretatie. Hierdoor bestaan er verschillen tussen de landen en zijn bovenstaande cijfers niet één op één te vergelijken.

10 2. Inkomend toerisme Nederland Aantal buitenlandse verblijfsgasten (x 1.000) Bron: CBS, raming 2007 van NBTC Aantal (dag)toeristen in Nederland in 2007 Meerdaags bezoek CBS-geregistreerd Niet CBS-geregistreerd Eendaags bezoek *) Totaal ,0 miljoen 1,4 miljoen 30,0 miljoen 42,4 miljoen In Nederland wordt door het CBS het aantal aankomsten van buitenlandse gasten geregistreerd. Daarbij gaat het om gasten die verblijven in een hotel, bungalowpark, camping of groepsaccommodatie. In 2007 bezochten in totaal zo n 11 miljoen buitenlandse gasten Nederland uit toeristische of zakelijke overwegingen. Vakanties op (eigen) boten, verblijven in tweede woningen, cruises, B&B e.d. worden niet meegenomen in de CBS-cijfers en vallen hier onder niet CBSgeregistreerd. Tevens blijft het dagbezoek, voornamelijk vanuit Duitsland en België, buiten beschouwing. Worden alle bezoeken (één en meerdaags) van buitenlandse toeristen bij elkaar geteld dan bezochten naar schatting zo n 42,4 miljoen buitenlandse toeristen Nederland in *) toeristisch en zakelijk dagbezoek; raming NBTC op basis van consumentenonderzoek in NRW/Niedersachsen en Vlaanderen

11 2.1 Bestedingen van buitenlandse verblijfsgasten Bestedingen voor een meerdaags bezoek aan Nederland in 2005 (basis: CBS-geregistreerde aankomsten) Bezoekmotief Per persoon per verblijf (in ) Per persoon per dag (in ) Toeristisch Zakelijk individueel zakelijk - MICE Accommodatievorm Hotel Huisjescomplex Camping & groepsaccommodatie Gemiddeld Gemiddeld wordt door buitenlandse verblijfsgasten per persoon per bezoek 354 euro uitgegeven. Aan bezoeken met een toeristisch motief wordt gemiddeld 322 euro uitgegeven; voor zakelijke bezoeken is dat 435 euro. Een zakelijke reiziger geeft daarmee per verblijf 1,3 keer meer uit dan een vakantieganger. Per dag is dat zelfs twee keer meer. Binnen het zakelijk reissegment liggen de bestedingen met name hoog voor MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). Gemiddeld wordt zo n 600 euro per persoon per bezoek uitgegeven. Buitenlandse gasten die verblijven in hotels geven beduidend meer uit dan gasten in overige accommodaties. 11 Bron: NBTC /Onderzoek Inkomend Toerisme 2005

12 2.2 Bestedingen buitenlandse verblijfstoeristen naar land van herkomst Bestedingen naar herkomstland in 2005 (basis: CBS geregistreerde aankomsten) Per persoon per verblijf (in ) Per persoon per dag (in ) Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Overig Europa USA Japan Uit het Onderzoek Inkomend Toerisme van NBTC (2005) blijkt dat van de Europese herkomstmarkten de Britten per bezoek het meeste besteden. Duitsers en Belgen relatief het minst, wat terug te voeren is op het motief (vaker toeristisch) en het soort accommodatie waar men in verblijft (relatief veel bungalow en camping). Per bezoek wordt het meest besteed door gasten uit overig intercontinentale landen. In relatief veel gevallen betreft het hier zakelijke bezoeken. Overig Intercontinentaal Bron: NBTC / Onderzoek Inkomend Toerisme

13 3. Binnenlands toerisme en vrijetijdsactiviteiten Aantal binnenlandse meerdaagse verblijven vakanties zakenreizen Bron: NBTC-NIPO Research / CVO, BTM Vrijetijdsactiviteiten (buitenshuis) in Participatie: 99,3% -Frequentie: 5 activiteiten per week -Volume: 4 miljard activiteiten Bij het binnenlands toerisme kan onderscheid gemaakt worden naar a) vakanties, b) zakenreizen en c) dagtochten/vrijetijdsactiviteiten. a) Volgens het CVO (ContinuVakantieOnderzoek) werden in 2007 in totaal zo n 35,2 miljoen vakanties ondernomen, waarvan de helft in eigen land (17,6 miljoen vakanties). b) Het aantal binnenlandse meerdaagse zakenreizen bedraagt zo n 4,8 miljoen op jaarbasis (bron: Business Travel Monitor). c) Vrijetijdsactiviteiten worden door vrijwel alle Nederlanders ondernomen. Gemiddeld worden zo n 5 activiteiten per week ondernomen. In totaal ondernemen Nederlanders ruim 4 miljard uithuizige vrijetijdsactiviteiten in eigen land (bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek). Voor meer informatie m.b.t. gehanteerde definities zie bijlage) 13 Bron: NBTC-NIPO Research / CVTO 2006

14 3.1 Bestedingen aan binnenlandse vakanties Uitgaven binnenlandse vakanties (x mln. euro) Uitgaven binnenlandse vakantie Bestedingen p.p. per vakantie (in euro s) Bestedingen p.p. per dag (euro s) Vaste standplaats Toeristisch Toeristisch Hotel/motel/pension Appartement Zomerhuisje, 2e woning Tijdens de 17,6 miljoen binnenlandse vakanties is in 2007 voor zo n 2,7 miljard euro uitgegeven. Dit betekent dat gemiddeld 154 euro per persoon per vakantie is uitgegeven. Aan vaste standplaatsvakanties (bijvoorbeeld verblijven in eigen stacaravan, tweede woning of boot) wordt gemiddeld 74 euro per persoon per vakantie uitgegeven. Voor toeristische vakanties ligt dit aanzienlijk hoger, namelijk gemiddeld 176 euro. Naar logiesvorm liggen de bestedingen per vakantie het hoogst bij het hotel en appartement. Doordat vakanties in deze logiesvormen gemiddeld genomen wat korter duren wordt het verschil met de andere accommodatievormen per dag nog groter. Woning particulier Kamperen Overig Bron: NBTC-NIPO Research, CVO

15 3.2 Bestedingen aan binnenlands meerdaags zakelijk toerisme Uitgaven binnenlandse meerdaags zakelijke reizen 2006 Motief Bestedingen p.p. per dag (in euro's) Bestedingen p.p. per zakenreis (in euro's) vergadering installatie/reparatie bezoek aan leverancier bezoek aan klant bezoek filiaal/hoofdkantoor congres/beurs/seminar opleiding/training bedrijfsuitje Gemiddeld De omvang en structuur van het binnenlands meerdaags zakelijk reisverkeer wordt door de Business travel Monitor eens in de twee jaar in kaart gebracht. In 2006 maakten 1,2 miljoen Nederlanders in totaal 4,8 miljoen meerdaagse zakelijke reizen in eigen land (gemiddeld vier per persoon). Bij ca. 80% van de zakelijke reizen wordt overnacht in een hotel. Ruim 15% van alle ondernomen zakenreizen hadden een MICEmotief. Gemiddeld werd per ondernomen zakenreis 303 euro uitgegeven. In totaal vertegenwoordigd de meerdaagse binnenlandse zakenreismarkt daarmee een waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bron: NBTC-NIPO Research / Binnenlands Zakelijke Reizen 15

16 3.3 Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in eigen land Miljarden Totale bestedingen 56,2 miljard 2,2 7,1 abonnementen/lidmaatschappen vervoerskosten 46,9 directe kosten Bestedingen Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek brengt wekelijks het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. Uit het CVTO over 2006 blijkt dat in totaal bijna 4 miljard vrijetijdsactiviteiten *) door Nederlanders in eigen land zijn ondernomen. Ten behoeve van deze activiteiten is ruim 56 miljard euro uitgegeven: 47 miljard euro aan directe kosten, 7 miljard aan vervoerskosten en 2 miljard aan vaste kosten als abonnementen, contributries e.d. *)De aantallen in het CVTO liggen aanzienlijk hoger dan die uit het Onderzoek Dagrecreatie van het CBS (dit laatste onderzoek vormt een bouwsteen voor de SRT). Redenen voor de verschillen zijn onder meer een afwijkende vraagstelling, een lagere ondergrens - CVTO meet activiteiten vanaf 1 uur - en het feit dat het CVTO een bredere definitie hanteert (funshoppen wordt bijvoorbeeld uitgebreid meegenomen in het CVTO). 16 Bron: NBTC-NIPO Research / CVTO

17 3.4 Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in Nederland naar cluster Bestedingen aan vrije tijd in 2006* Vrijetijdsactiviteit Aantal activiteiten (x miljoen) Gem. bestedingen (in euro s) Totaal (mld. euro) buitenrecreatie 910 5,50 5,0 waterrecreatie- en sport 170 6,95 1,2 zelf sporten 590 7,15 4,2 sportwedstrijd bezoeken 70 13,20 0,9 wellness/beauty/ontspanning 60 27,50 1,7 attracties bezocht ,40 2,6 evenementen bezocht 90 19,55 1,8 fun shoppen ,60 23,2 cultuur ,20 1,8 uitgaan ,80 8,1 In het CVTO wordt het gedrag rond ruim honderd specifieke vrijetijdsactiviteiten in kaart gebracht. In de tabel hiernaast zijn de activiteiten gegroepeerd in een elftal clusters. Het cluster buitenrecreatie met achterliggende activiteiten als bijvoorbeeld wandelen en fietsen voor plezier - is qua aantal ondernomen activiteiten het grootste cluster, gevolgd door funshoppen. De gemiddelde bestedingen liggen het hoogst voor funshoppen en wellness/beauty activiteiten. Aan buitenrecreatie wordt gemiddeld per activiteit het minste besteed. overige hobby-, verenigingsactiviteiten en cursussen 420 7,05 3,0 Totaal ,6 54,0 17 *Vermelde bedragen zijn exclusief vaste kosten (abonnementen, contributies, ed) Bron: NBTC-NIPO Research, CVTO

18 3.5 Bestedingen van Nederlanders aan vakanties en vrije tijd Uitgaven aan vrije tijd in 2006 (in miljarden euro's) 12,98; 16% 7,00; 9% De SRT richt zich op bestedingen m.b.t. toerisme en vrije tijd die ten goed komen van de Nederlandse economie. Uitgangspunt vormen daarbij bestedingen aan activiteiten met een recreatief of zakelijke motief (weg van huis of werk), die tenminste twee uur duren. Bestedingen voor inhuizige vrijetijdsactiviteiten en uitgaven voor buitenlandse reizen, voor zo ver niet ten bate van de Nederlandse economie, blijven buiten beschouwing. 18 Inhuizige vrijetijdsactiviteiten Uithuizige vrijetijdsactiviteiten Vakanties 59,20; 75% *) Aan inhuizige activiteiten wordt naar schatting 7 miljard uitgegeven. Basis voor deze raming vormen de uitgaven aan media (o.a. audio, video, lectuur en computers) zoals geregistreerd in het Budgetonderzoek van het CBS. Wordt gekozen voor het uitgangspunt van bestedingen door Nederlandse consumenten, dan blijken Nederlanders in totaal zo n 79 miljard euro aan vakanties en vrije tijd uit te geven. Driekwart van de bestedingen wordt uitgegeven aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten (in binnen- en buitenland). 16% van de bestedingen aan vrije tijd wordt uitgegeven aan vakanties, 9% aan inhuizige vrijetijdsactiviteiten.

19 Bijlage 1 Definities BusinessTravelMonitor (BTM) De BusinessTravelMonitor meet eens in de twee jaar het meerdaags zakenreisgedrag van de Nederlandse bevolking. Definitie zakenreis: een verblijf buiten de eigen woning voor werk, waarbij men minimaal een nacht van huis is. ContinuVakantieOnderzoek (CVO): Het ContinuVakantieOnderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd met als doel het in kaart brengen van het vakantiegedrag van Nederlanders. Definitie vakantie: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste 1 overnachting. ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO): Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) meet wekelijks het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Definitie vrijetijdsactiviteit: alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij men minimaal een uur (inclusief reistijd) van huis is. Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT): Driejaarlijks onderzoek uitgevoerd door het NBTC i.s.m. het CBS waarin de activiteiten, motieven, verblijfsduur en uitgaven van buitenlandse gasten in Nederland inzichtelijk gemaakt worden. Definitie verblijfsgast: elke buitenlandse bezoeker die minimaal één overnachting doorbrengt in een hotel, appartement, pension, jeugdhotel, jeugdherberg, kampeerterrein, bungalowpark en groepsaccommodatie. Gasten die langer dan twee maanden in een accommodatie verblijven tellen niet mee. Ook alle verblijven op een vaste standplaats blijven buiten beschouwing. Statistiek Logies Accommodaties (SLA): Deze statistiek van het CBS geeft een overzicht van het aantal gasten en overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties met een uitsplitsing naar o.m. land van herkomst, bezoekmaand en verblijfsduur. Definitie verblijfsgast: elke buitenlandse bezoeker die minimaal één overnachting doorbrengt in een hotel, appartement, pension, jeugdhotel, jeugdherberg, kampeerterrein, bungalowpark en groepsaccommodatie. Gasten die langer dan twee maanden in een accommodatie verblijven tellen niet mee. Ook alle verblijven op een vaste standplaats blijven buiten beschouwing. 19

20 Bijlage 2 Bronvermelding CBS, Budgetonderzoek CBS, Satellietrekeningen Toerisme (SRT) CBS, Statline CBS, Statistiek Logies Accommodaties (SLA) NBTC-NIPO Research, Business Travel Monitor (Binnenlands zakelijke reizen) NBTC-NIPO Research, ContinuVakantieOnderzoek (CVO) NBTC-NIPO Research, ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT) World Travel & Tourism Council (WTTC), Tourism Satellite Accounting Tool 20

21 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in macro-economisch perspectief, 2010 2013*

Toerisme in macro-economisch perspectief, 2010 2013* Rapport Toerisme in macro-economisch perspectief, 2010 2013* Toerismerekeningen (TR), Editie 2014 Maarten van Rossum, Eefje Lammers en Michel van Veen September 2014, Den Haag/Heerlen projectnummer 204831

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2010-2011

ContinuZakenreisOnderzoek 2010-2011 ContinuZakenreisOnderzoek 00-0 Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Datum: februari 0 Bestemd voor: provincie Gelderland NBTC NIPO

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek

ContinuZakenreisOnderzoek ContinuZakenreisOnderzoek 2012-2013 Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: Juni 2015 Bestemd voor: provincie Gelderland NBTC-NIPO

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni 2007 Margot Tempelman Kenniscentrum bij HZ KC vanaf 1 september 2006 bij Hogeschool Zeeland Trendrapport en Trendkrant ook in 2007 uitgegeven Continuïteit van

Nadere informatie

Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Intell & Insights

Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Intell & Insights Toerisme in perspectief Juli 2018 NBTC Holland Marketing Intell & Insights Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontwikkelingen wereldwijd toerisme 2. Ontwikkelingen inkomend toerisme Nederland 3. Analyse benchmark

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 30-1-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF 2011 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2011 Ontwikkelingen

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Nieuw onderzoek naar inkomend toerisme door NBTC Door: Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek Het inkomend toerisme levert de Nederlandse economie

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Naar een landelijke R&T standaard Eindnotitie over bepalen bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector

Naar een landelijke R&T standaard Eindnotitie over bepalen bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector Naar een landelijke R&T standaard Eindnotitie over bepalen bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector Versie 1.2: 18-05-2009 In opdracht van: - provincie Utrecht - provincie Flevoland - provincie

Nadere informatie

Gastvrijheidseconomie

Gastvrijheidseconomie Gastvrijheidseconomie Economisch belang sector Bestedingen en werkgelegenheid* toerisme en recreatie in Nederland in 2012** Inkomend Binnenlands Uitgaand Totaal toerisme toerisme toerisme Toeristisch (x

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Gastvrijheidseconomie

Gastvrijheidseconomie Gastvrijheidseconomie Economisch belang sector Bestedingen en werkgelegenheid* toerisme en recreatie in Nederland in 2011** Inkomend Binnenlands Uitgaand Totaal toerisme toerisme toerisme Toeristisch (x

Nadere informatie

Toerisme in perspectief Januari NBTC Holland Marketing Afdeling Market Insights

Toerisme in perspectief Januari NBTC Holland Marketing Afdeling Market Insights Toerisme in perspectief Januari 2018 NBTC Holland Marketing Afdeling Market Insights Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontwikkelingen wereldwijd toerisme 2. Ontwikkelingen inkomend toerisme Nederland 3. Analyse

Nadere informatie

Satellietrekening Toerisme (SRT)

Satellietrekening Toerisme (SRT) Toerisme in macroeconomisch perspectief, 2001 2006 Satellietrekening Toerisme (SRT) Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland- uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: juni 2017 Contents 1 Kengetallen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G4 en Maastricht

Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G4 en Maastricht Foto: Renzo Gerritsen. Het wed, binnenstad Utrecht. Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G en Maastricht Utrecht.nl/onderzoek 1 13 1 15 16 17 1 13 1 15 16 17 Hotelgasten & overnachtingen Ontwikkeling

Nadere informatie

Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage =

Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Economische Economische Effect effectrapportage Rapportage Strandtoerisme Walcheren Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Diana Korteweg Maris & Jeroen Klijs Kenniscentrum Kusttoerisme

Nadere informatie

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 OMVaNg EN ONTwIkkELINg VaN de ECONOMIsCHE betekenis VaN TOERIsME EN RECREaTIE IN de PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2014 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting Inzicht in participatie en frequentie van het uithuizige vrijetijdsgedrag van Nederlanders NBTC-NIPO Research Postadres Postbus

Nadere informatie

Gastvrijheidseconomie

Gastvrijheidseconomie Gastvrijheidseconomie Economisch belang sector Bestedingen en werkgelegenheid* toerisme en recreatie in Nederland in 2010 ** Inkomend Binnenlands Uitgaand Totaal toerisme toerisme toerisme Toeristisch

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie 2012 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Utrecht

Monitor Toerisme en Recreatie 2012 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Utrecht Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Monitor Toerisme en Recreatie 2012 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Monitor Toerisme en Recreatie 2012

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg

Toeristische Trendrapportage Limburg Toeristische Trendrapportage Limburg 2011-2012 Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling Economische Zaken Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 89 30 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Nederland MarketScan 2011

Nederland MarketScan 2011 Nederland MarketScan 2011 NBTC Research Leidschendam Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is dé marketing- en promotieorganisatie van Nederland.

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

De buitenlandse toerist uitgelicht

De buitenlandse toerist uitgelicht De buitenlandse toerist uitgelicht Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 VOORWOORD Beste lezer, Toerisme is wereldwijd een van de belangrijkste groeisectoren. Ook voor de Nederlandse economie is de toeristische

Nadere informatie

Toerisme in cijfers 2011

Toerisme in cijfers 2011 Toerisme in cijfers 2011 de Nederlandse markt in Vlaanderen Juli 2012 toerisme vlaanderen Inhoudstafel A. DE NEDERLANDSE MARKT IN VLAANDEREN 5 1. Kerncijfers 5 2. Verdeling binnen Vlaanderen 5 3. Trends

Nadere informatie

Toerisme op Noord-Beveland. Omvang en economisch belang

Toerisme op Noord-Beveland. Omvang en economisch belang Toerisme op Noord-Beveland Omvang en economisch belang 2014-2015 Deze rapportage is samengesteld door Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van Gemeente Noord-Beveland. Bij het samenstellen van deze publicatie

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie

Recreatiedruk per provincie Indicator 12 februari 2010 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Recreatie geeft een verhoogde

Nadere informatie

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH S E P T E M B E R 2 0 0 9 TOERISME IN PERSPECTIEF 2009 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2009 Ontwikkelingen

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF 2010 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2010 Ontwikkelingen

Nadere informatie

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 OMVaNg EN ONTwIkkELINg VaN de ECONOMIsCHE betekenis VaN TOERIsME EN RECREaTIE IN de PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2014 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Toelichting bij de cijfers Basis van de

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Opbouw presentatie Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2015

Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Evolutie van het internationaal toerisme 1980-2014 (in miljoen aankomsten) Toerisme is en blijft een groeiende sector, met enkele periodes van vertraagde groei: 1200

Nadere informatie

KERNCIJFERS TOERISME VELUWE

KERNCIJFERS TOERISME VELUWE De brochure Toerisme Veluwe 2016 is een product van VisitVeluwe dat tot stand is gekomen in samenwerking met het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland. Aan dit product kunnen geen rechten

Nadere informatie

UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL

UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2016 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2016 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2016 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2016 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2016 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Karolien Weekers en Pieter De Maesschalck Statistiek Vlaanderen

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie,

Recreatiedruk per provincie, Indicator 21 september 2011 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Recreatie geeft een verhoogde

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2012 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Pieter De Maesschalck, Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2014

Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers bundelt de voornaamste trends en cijfers over het internationale toerisme in Vlaanderen in een handige publicatie.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief Juli NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief Juli 2017 NBTC Holland Marketing Afdeling Research Kerncijfers uit dit rapport Internationale aankomsten 2016 +5% Economische waarde inkomend toerisme Nederland 2016 Prognose inkomend

Nadere informatie

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Staten Generaal 2013 Kennisintro Staten Generaal 2013 Kennisintro Vincent Nijs @centnijs inhoud Kwantitatief wereld - Europa Vlaanderen 7 miljoen buitenlandse aankomsten in 2015? Kwalitatief: tevredenheid van onze klanten? tellen is vertellen

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Augustus 2016 Toelichting bij de cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-069 15 november 2011 9.30 uur Economische groei valt terug Economie 1,1 procent gegroeid op jaarbasis in derde kwartaal Kwartaal op kwartaal 0,3 procent

Nadere informatie

Toerisme in cijfers 2011

Toerisme in cijfers 2011 Toerisme in cijfers 2011 de Belgische markt in Vlaanderen Juli 2012 toerisme vlaanderen INHOUDSTAFEL A. DE BELGISCHE MARKT IN VLAANDEREN 5 1. Kerncijfers 5 2. Verdeling binnen Vlaanderen 5 3. Evoluties

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2013

Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers. In één oogopslag willen we hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Aanleiding & doelstelling

Aanleiding & doelstelling Aanleiding & doelstelling De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel

Nadere informatie