Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008"

Transcriptie

1 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus

2 Inleiding De bijdrage van de toerisme en vrije tijdsector aan de Nederlandse samenleving is groot. De sector draagt bij aan de kwaliteit van het leven, brengt bevolkingsgroepen met elkaar in contact en is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit (aantrekkelijke steden en een vitaal platteland). Naast een maatschappelijk belang heeft toerisme en vrije tijd ook een aanzienlijke economische betekenis. De bestedingen van Nederlandse en buitenlandse toeristen lopen jaarlijks in de tientallen miljarden euro s. Daarnaast heeft de sector een substantieel aandeel in de werkgelegenheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In dit rapport wordt getracht op een eenvoudige en overzichtelijke wijze inzicht te geven in het economisch belang van toerisme en vrije tijd voor Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen. Afdeling Onderzoek Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het toekomstperspectief voor de sector is veelbelovend; toerisme en vrije tijd worden gezien als belangrijke economische peilers voor de toekomst van Nederland. 2

3 Inhoudsopgave 3 Inleiding 2 1. Economisch belang toerisme en vrijetijd Enkele belangrijke kengetallen Bestedingen aan toerisme en vrijetijd naar soort Bestedingen aan toerisme en vrijetijd naar sector Vergelijking met andere sectoren Vergelijking met andere landen 9 2. Inkomend toerisme Nederland Bestedingen van buitenlandse verblijfsgasten Bestedingen buitenlandse verblijfstoeristen naar land van herkomst Binnenlands toerisme en vrijetijdsactiviteiten Bestedingen aan binnenlandse vakanties Bestedingen aan binnenlands meerdaags zakelijk toerisme Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in eigen land Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in Nederland naar cluster Bestedingen van Nederlanders aan vakanties en vrijetijd 18 Bijlage 1 Definities 19 Bijlage 2 Bronvermelding 20

4 1. Economisch belang toerisme en vrije tijd voor Nederland Het samengestelde karakter van toerisme en vrije tijd (vervoer/verblijf/ vermaak) maakt het lastig om het economisch belang van de sector te duiden. In de Nationale Rekeningen wordt de sector toerisme en vrije tijd niet als aparte sector onderscheiden. Toerisme en vrije tijd vormen onderdeel van de output van bedrijfstakken als vervoer, horeca e.d. Om tot een bepaling te komen van het belang van de sector wordt door het CBS sinds enige jaren de Satellietrekeningen Toerisme (SRT) samengesteld. Deze macro-economische statistiek, gebaseerd op de nationale rekeningen, brengt het belang van de sector toerisme en vrije tijd voor de Nederlandse economie in kaart. Op de volgende slides zal nader worden ingegaan op enkele uitkomsten van de SRT. Naast enkele belangrijke kengetallen zal een analyse naar stromen en sectoren gemaakt worden. Tevens wordt het belang van de sector in perspectief gezet met ander sectoren en landen. De belangrijkste leidraad bij het samenstellen van de Nederlandse SRT is het internationale handboek Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (UNSD 2001). Uitgangspunt voor de Nederlandse SRT vormen bestedingen aan activiteiten met een recreatief of zakelijke motief (weg van huis of werk), die tenminste twee uur duren (inclusief reistijd). 4

5 1.1 Enkele belangrijke kengetallen Uitgaven aan toerisme in Nederland: 35,3 miljard euro - waarvan door Nederlanders 28,5 miljard - waarvan door buitenlanders 6,8 miljard Toeristische toegevoegde waarde*): 17,1 miljard euro (= 3,0% van het totale Bruto Binnenlands Product) Werkgelegenheid: banen (=4,3% van totale werkgelegenheid) fte s (= 3,7% van totale arbeidsvolume) Bron: CBS / SRT 2007 *) toegevoegde waarde kan grofweg omschreven worden als de omzet van bedrijven minus de waarde van ingekochte goederen en diensten De Satellietrekeningen Toerisme (SRT) bevat informatie over de uitgaven aan en productie van diensten ten behoeve van toeristen. In totaal werd er volgens het CBS in Nederland in ,3 miljard euro uitgegeven aan toerisme. Nederlanders namen hiervan 28,5 miljard voor hun rekening en buitenlandse toeristen 6,8 miljard euro. Het toeristisch Bruto Binnenlands Product (BBP) bedroeg 17,1 miljard euro in 2007 en was hiermee goed voor 3% van het totale BBP. In 2007 waren er naar schatting personen in Nederland werkzaam in de toeristische sector; 4,3% van het totaal aantal werkende personen in Nederland. Uitgedrukt in fte s lag dit aantal lager, wat verklaard kan worden door een relatief hoog aandeel part-time banen. 5

6 1.2 Bestedingen aan toerisme en vrije tijd naar soort Bestedingen aan toerisme en vrije tijd (miljarden euro s) Inkomend toerisme Binnenlands toerisme bestemming binnenland bestemming buitenland 1) Duurz. Recreatiegoederen 2) Sociale overdrachten 3) Totaal ) Het betreft hier alleen de bestedingen voor buitenlandse reizen, die ten gunste komen van de Nederlandse economie; hoofdmoot wordt gevormd door bestedingen aan vliegtickets bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en commissies van Nederlandse reisorganisaties 2) Goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt, zoals caravans, sporratikelen e.d. 3) O.m overheidssubsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten In totaal werd er volgens het CBS in Nederland in ,3 miljard euro uitgegeven aan toerisme en vrije tijd. Van de toeristische uitgaven in Nederland komt tweederde uit binnenlands- en eenvijfde uit inkomend toerisme. In de jaren 2002 en 2003 was door een neergaande conjunctuur sprake van een stabilisatie van de toeristische uitgaven. Na een voorzichtig herstel in 2004 en 2005 groeide de waarde van de toeristische uitgaven in 2006 en 2007 stevig met respectievelijk 4% en 6%. 6 Bron: CBS / SRT

7 1.3 Bestedingen aan toerisme en vrije tijd naar sector Bestedingen aan toerisme en vrije tijd Karakteristieke goederen en diensten (miljarden euro s) 2007 In % % - Accommodatiediensten 2.7 8% - Maaltijd- en drankverstrekking % - Passagiersvervoer % - Reisbemiddeling en reisorganisaties - Cultuur-, sport en recreatie Niet-karakteristieke goederen en diensten 1.0 3% % % BTW 2.7 8% Totaal % De meeste bestedingen voor toerisme en vrije tijd, die ten goede komen van de Nederlandse economie, worden gedaan bij de karakteristieke bedrijfsklassen*). De horeca (accommodatiebedrijven en restaurants/cafés samen) is daarbij goed voor 12,2 miljard en daarmee de grootste contributant. Vervoersbedrijven en cultuur-, sport en recreatie-instellingen (musea, theaters, attractieparken e.d.) zijn respectievelijk goed voor 5,2 en 5 miljard aan bestedingen. Relatief hoog zijn de bestedingen aan de overige (nietkarakteristieke) goederen en diensten. Een groot deel hiervan betreft de aanschaf van duurzame recreatiegoederen zoals caravans en sportartikelen. *) bedrijfsklassen die sterk afhankelijk c.q. illustratief zijn voor toerisme en vrijetijd 7 Bron: CBS / SRT

8 1.4 Vergelijking met andere sectoren Bruto Binnenlands Product 2007 (marktprijzen) 1) mln. euro % Financiële en zakelijke dienstverlening Handel, horeca en reparatie Industrie Zorg en overige dienstverlening Overheid Vervoer, opslag en communicatie Bouwnijverheid Delfstoffenwinning Energie- en waterleidingbedrijven Landbouw, bosbouw en visserij Totaal bedrijfstakken (Toerisme 2) ) In de Nationale Rekeningen, zoals hiernaast weergegeven, wordt toerisme verdeeld over verschillende bedrijfstakken. Uit de SRT blijkt dat wanneer toerisme apart bekeken wordt, de sector 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uitmaakt. Hiermee is toerisme groter dan landbouw, bosbouw en visserij, energie- en waterleidingbedrijven en delfstoffenwinning. De grootste bedrijfstak in termen van de bijdrage aan het BBP is de financiële en zakelijke dienstverlening; ruim een kwart van het BBP wordt hier gegenereerd. Bron: CBS Statline, doorrekening NBTC 8 1) Bovenstaande bedrijfstakken tellen niet op tot het totaal van 534 miljard euro. De verklaring hiervoor is dat niet alle economische kengetallen die worden gebruikt bij de berekening van het BBP toe te delen zijn aan een specifieke bedrijfstak. 2) Toerisme is in de bovenste tabel verdeeld over verschillende bedrijfstakken. Karakteristieke toeristische goederen vallen bijvoorbeeld onder handel, horeca en reparatie, agri-toerisme onder landbouw, bosbouw en visserij en vervoerskosten onder vervoer, opslag en communicatie. Hierdoor is de toeristische sector niet één op één te vergelijken met de andere sectoren.

9 1.5 Vergelijking met andere landen Belang toerisme (in % van het BBP)* Spanje Italië Frankrijk Denemarken USA UK België Nederland Duitsland Zweden Noorwegen Polen 1,9% 2,6% 2,4% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 4,2% 4,0% 3,9% 3,8% 6,8% Wereldwijd wordt in steeds meer landen een SRT samengesteld. Het min of meer uniforme / gestandaardiseerde karakter van de SRT maakt het mogelijk om vergelijkingen tussen landen te maken. In de grafiek hiernaast is een overzicht opgenomen van het belang van de sector uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. Van de gepresenteerde landen neemt Nederland een middenpositie in. 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Bron: CBS, WTTC 9 *Sommige richtlijnen in de internationale handboeken zijn nog niet volledig uitgewerkt, wat ruimte laat voor eigen interpretatie. Hierdoor bestaan er verschillen tussen de landen en zijn bovenstaande cijfers niet één op één te vergelijken.

10 2. Inkomend toerisme Nederland Aantal buitenlandse verblijfsgasten (x 1.000) Bron: CBS, raming 2007 van NBTC Aantal (dag)toeristen in Nederland in 2007 Meerdaags bezoek CBS-geregistreerd Niet CBS-geregistreerd Eendaags bezoek *) Totaal ,0 miljoen 1,4 miljoen 30,0 miljoen 42,4 miljoen In Nederland wordt door het CBS het aantal aankomsten van buitenlandse gasten geregistreerd. Daarbij gaat het om gasten die verblijven in een hotel, bungalowpark, camping of groepsaccommodatie. In 2007 bezochten in totaal zo n 11 miljoen buitenlandse gasten Nederland uit toeristische of zakelijke overwegingen. Vakanties op (eigen) boten, verblijven in tweede woningen, cruises, B&B e.d. worden niet meegenomen in de CBS-cijfers en vallen hier onder niet CBSgeregistreerd. Tevens blijft het dagbezoek, voornamelijk vanuit Duitsland en België, buiten beschouwing. Worden alle bezoeken (één en meerdaags) van buitenlandse toeristen bij elkaar geteld dan bezochten naar schatting zo n 42,4 miljoen buitenlandse toeristen Nederland in *) toeristisch en zakelijk dagbezoek; raming NBTC op basis van consumentenonderzoek in NRW/Niedersachsen en Vlaanderen

11 2.1 Bestedingen van buitenlandse verblijfsgasten Bestedingen voor een meerdaags bezoek aan Nederland in 2005 (basis: CBS-geregistreerde aankomsten) Bezoekmotief Per persoon per verblijf (in ) Per persoon per dag (in ) Toeristisch Zakelijk individueel zakelijk - MICE Accommodatievorm Hotel Huisjescomplex Camping & groepsaccommodatie Gemiddeld Gemiddeld wordt door buitenlandse verblijfsgasten per persoon per bezoek 354 euro uitgegeven. Aan bezoeken met een toeristisch motief wordt gemiddeld 322 euro uitgegeven; voor zakelijke bezoeken is dat 435 euro. Een zakelijke reiziger geeft daarmee per verblijf 1,3 keer meer uit dan een vakantieganger. Per dag is dat zelfs twee keer meer. Binnen het zakelijk reissegment liggen de bestedingen met name hoog voor MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). Gemiddeld wordt zo n 600 euro per persoon per bezoek uitgegeven. Buitenlandse gasten die verblijven in hotels geven beduidend meer uit dan gasten in overige accommodaties. 11 Bron: NBTC /Onderzoek Inkomend Toerisme 2005

12 2.2 Bestedingen buitenlandse verblijfstoeristen naar land van herkomst Bestedingen naar herkomstland in 2005 (basis: CBS geregistreerde aankomsten) Per persoon per verblijf (in ) Per persoon per dag (in ) Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Overig Europa USA Japan Uit het Onderzoek Inkomend Toerisme van NBTC (2005) blijkt dat van de Europese herkomstmarkten de Britten per bezoek het meeste besteden. Duitsers en Belgen relatief het minst, wat terug te voeren is op het motief (vaker toeristisch) en het soort accommodatie waar men in verblijft (relatief veel bungalow en camping). Per bezoek wordt het meest besteed door gasten uit overig intercontinentale landen. In relatief veel gevallen betreft het hier zakelijke bezoeken. Overig Intercontinentaal Bron: NBTC / Onderzoek Inkomend Toerisme

13 3. Binnenlands toerisme en vrijetijdsactiviteiten Aantal binnenlandse meerdaagse verblijven vakanties zakenreizen Bron: NBTC-NIPO Research / CVO, BTM Vrijetijdsactiviteiten (buitenshuis) in Participatie: 99,3% -Frequentie: 5 activiteiten per week -Volume: 4 miljard activiteiten Bij het binnenlands toerisme kan onderscheid gemaakt worden naar a) vakanties, b) zakenreizen en c) dagtochten/vrijetijdsactiviteiten. a) Volgens het CVO (ContinuVakantieOnderzoek) werden in 2007 in totaal zo n 35,2 miljoen vakanties ondernomen, waarvan de helft in eigen land (17,6 miljoen vakanties). b) Het aantal binnenlandse meerdaagse zakenreizen bedraagt zo n 4,8 miljoen op jaarbasis (bron: Business Travel Monitor). c) Vrijetijdsactiviteiten worden door vrijwel alle Nederlanders ondernomen. Gemiddeld worden zo n 5 activiteiten per week ondernomen. In totaal ondernemen Nederlanders ruim 4 miljard uithuizige vrijetijdsactiviteiten in eigen land (bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek). Voor meer informatie m.b.t. gehanteerde definities zie bijlage) 13 Bron: NBTC-NIPO Research / CVTO 2006

14 3.1 Bestedingen aan binnenlandse vakanties Uitgaven binnenlandse vakanties (x mln. euro) Uitgaven binnenlandse vakantie Bestedingen p.p. per vakantie (in euro s) Bestedingen p.p. per dag (euro s) Vaste standplaats Toeristisch Toeristisch Hotel/motel/pension Appartement Zomerhuisje, 2e woning Tijdens de 17,6 miljoen binnenlandse vakanties is in 2007 voor zo n 2,7 miljard euro uitgegeven. Dit betekent dat gemiddeld 154 euro per persoon per vakantie is uitgegeven. Aan vaste standplaatsvakanties (bijvoorbeeld verblijven in eigen stacaravan, tweede woning of boot) wordt gemiddeld 74 euro per persoon per vakantie uitgegeven. Voor toeristische vakanties ligt dit aanzienlijk hoger, namelijk gemiddeld 176 euro. Naar logiesvorm liggen de bestedingen per vakantie het hoogst bij het hotel en appartement. Doordat vakanties in deze logiesvormen gemiddeld genomen wat korter duren wordt het verschil met de andere accommodatievormen per dag nog groter. Woning particulier Kamperen Overig Bron: NBTC-NIPO Research, CVO

15 3.2 Bestedingen aan binnenlands meerdaags zakelijk toerisme Uitgaven binnenlandse meerdaags zakelijke reizen 2006 Motief Bestedingen p.p. per dag (in euro's) Bestedingen p.p. per zakenreis (in euro's) vergadering installatie/reparatie bezoek aan leverancier bezoek aan klant bezoek filiaal/hoofdkantoor congres/beurs/seminar opleiding/training bedrijfsuitje Gemiddeld De omvang en structuur van het binnenlands meerdaags zakelijk reisverkeer wordt door de Business travel Monitor eens in de twee jaar in kaart gebracht. In 2006 maakten 1,2 miljoen Nederlanders in totaal 4,8 miljoen meerdaagse zakelijke reizen in eigen land (gemiddeld vier per persoon). Bij ca. 80% van de zakelijke reizen wordt overnacht in een hotel. Ruim 15% van alle ondernomen zakenreizen hadden een MICEmotief. Gemiddeld werd per ondernomen zakenreis 303 euro uitgegeven. In totaal vertegenwoordigd de meerdaagse binnenlandse zakenreismarkt daarmee een waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bron: NBTC-NIPO Research / Binnenlands Zakelijke Reizen 15

16 3.3 Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in eigen land Miljarden Totale bestedingen 56,2 miljard 2,2 7,1 abonnementen/lidmaatschappen vervoerskosten 46,9 directe kosten Bestedingen Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek brengt wekelijks het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. Uit het CVTO over 2006 blijkt dat in totaal bijna 4 miljard vrijetijdsactiviteiten *) door Nederlanders in eigen land zijn ondernomen. Ten behoeve van deze activiteiten is ruim 56 miljard euro uitgegeven: 47 miljard euro aan directe kosten, 7 miljard aan vervoerskosten en 2 miljard aan vaste kosten als abonnementen, contributries e.d. *)De aantallen in het CVTO liggen aanzienlijk hoger dan die uit het Onderzoek Dagrecreatie van het CBS (dit laatste onderzoek vormt een bouwsteen voor de SRT). Redenen voor de verschillen zijn onder meer een afwijkende vraagstelling, een lagere ondergrens - CVTO meet activiteiten vanaf 1 uur - en het feit dat het CVTO een bredere definitie hanteert (funshoppen wordt bijvoorbeeld uitgebreid meegenomen in het CVTO). 16 Bron: NBTC-NIPO Research / CVTO

17 3.4 Bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten in Nederland naar cluster Bestedingen aan vrije tijd in 2006* Vrijetijdsactiviteit Aantal activiteiten (x miljoen) Gem. bestedingen (in euro s) Totaal (mld. euro) buitenrecreatie 910 5,50 5,0 waterrecreatie- en sport 170 6,95 1,2 zelf sporten 590 7,15 4,2 sportwedstrijd bezoeken 70 13,20 0,9 wellness/beauty/ontspanning 60 27,50 1,7 attracties bezocht ,40 2,6 evenementen bezocht 90 19,55 1,8 fun shoppen ,60 23,2 cultuur ,20 1,8 uitgaan ,80 8,1 In het CVTO wordt het gedrag rond ruim honderd specifieke vrijetijdsactiviteiten in kaart gebracht. In de tabel hiernaast zijn de activiteiten gegroepeerd in een elftal clusters. Het cluster buitenrecreatie met achterliggende activiteiten als bijvoorbeeld wandelen en fietsen voor plezier - is qua aantal ondernomen activiteiten het grootste cluster, gevolgd door funshoppen. De gemiddelde bestedingen liggen het hoogst voor funshoppen en wellness/beauty activiteiten. Aan buitenrecreatie wordt gemiddeld per activiteit het minste besteed. overige hobby-, verenigingsactiviteiten en cursussen 420 7,05 3,0 Totaal ,6 54,0 17 *Vermelde bedragen zijn exclusief vaste kosten (abonnementen, contributies, ed) Bron: NBTC-NIPO Research, CVTO

18 3.5 Bestedingen van Nederlanders aan vakanties en vrije tijd Uitgaven aan vrije tijd in 2006 (in miljarden euro's) 12,98; 16% 7,00; 9% De SRT richt zich op bestedingen m.b.t. toerisme en vrije tijd die ten goed komen van de Nederlandse economie. Uitgangspunt vormen daarbij bestedingen aan activiteiten met een recreatief of zakelijke motief (weg van huis of werk), die tenminste twee uur duren. Bestedingen voor inhuizige vrijetijdsactiviteiten en uitgaven voor buitenlandse reizen, voor zo ver niet ten bate van de Nederlandse economie, blijven buiten beschouwing. 18 Inhuizige vrijetijdsactiviteiten Uithuizige vrijetijdsactiviteiten Vakanties 59,20; 75% *) Aan inhuizige activiteiten wordt naar schatting 7 miljard uitgegeven. Basis voor deze raming vormen de uitgaven aan media (o.a. audio, video, lectuur en computers) zoals geregistreerd in het Budgetonderzoek van het CBS. Wordt gekozen voor het uitgangspunt van bestedingen door Nederlandse consumenten, dan blijken Nederlanders in totaal zo n 79 miljard euro aan vakanties en vrije tijd uit te geven. Driekwart van de bestedingen wordt uitgegeven aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten (in binnen- en buitenland). 16% van de bestedingen aan vrije tijd wordt uitgegeven aan vakanties, 9% aan inhuizige vrijetijdsactiviteiten.

19 Bijlage 1 Definities BusinessTravelMonitor (BTM) De BusinessTravelMonitor meet eens in de twee jaar het meerdaags zakenreisgedrag van de Nederlandse bevolking. Definitie zakenreis: een verblijf buiten de eigen woning voor werk, waarbij men minimaal een nacht van huis is. ContinuVakantieOnderzoek (CVO): Het ContinuVakantieOnderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd met als doel het in kaart brengen van het vakantiegedrag van Nederlanders. Definitie vakantie: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste 1 overnachting. ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO): Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) meet wekelijks het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Definitie vrijetijdsactiviteit: alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij men minimaal een uur (inclusief reistijd) van huis is. Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT): Driejaarlijks onderzoek uitgevoerd door het NBTC i.s.m. het CBS waarin de activiteiten, motieven, verblijfsduur en uitgaven van buitenlandse gasten in Nederland inzichtelijk gemaakt worden. Definitie verblijfsgast: elke buitenlandse bezoeker die minimaal één overnachting doorbrengt in een hotel, appartement, pension, jeugdhotel, jeugdherberg, kampeerterrein, bungalowpark en groepsaccommodatie. Gasten die langer dan twee maanden in een accommodatie verblijven tellen niet mee. Ook alle verblijven op een vaste standplaats blijven buiten beschouwing. Statistiek Logies Accommodaties (SLA): Deze statistiek van het CBS geeft een overzicht van het aantal gasten en overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties met een uitsplitsing naar o.m. land van herkomst, bezoekmaand en verblijfsduur. Definitie verblijfsgast: elke buitenlandse bezoeker die minimaal één overnachting doorbrengt in een hotel, appartement, pension, jeugdhotel, jeugdherberg, kampeerterrein, bungalowpark en groepsaccommodatie. Gasten die langer dan twee maanden in een accommodatie verblijven tellen niet mee. Ook alle verblijven op een vaste standplaats blijven buiten beschouwing. 19

20 Bijlage 2 Bronvermelding CBS, Budgetonderzoek CBS, Satellietrekeningen Toerisme (SRT) CBS, Statline CBS, Statistiek Logies Accommodaties (SLA) NBTC-NIPO Research, Business Travel Monitor (Binnenlands zakelijke reizen) NBTC-NIPO Research, ContinuVakantieOnderzoek (CVO) NBTC-NIPO Research, ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT) World Travel & Tourism Council (WTTC), Tourism Satellite Accounting Tool 20

21 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 OMVaNg EN ONTwIkkELINg VaN de ECONOMIsCHE betekenis VaN TOERIsME EN RECREaTIE IN de PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2014 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) Karolien Weekers Jan Van Praet, Toerisme Vlaanderen Christel Leys, Departement Internationaal Vlaanderen Pieter De

Nadere informatie

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Rapportage in opdracht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) November 2011 Projectnummer MONIT.11.024 ZKA Consultants

Nadere informatie

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden Toerisme in Drenthe: in roerige tijden De economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe Opdrachtgever: Recreatieschap Drenthe, i.s.m. Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Toeristisch Recreatief

Nadere informatie

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond.

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond. Daan BV Ter attentie van de heer ir. D.S. de Kruijk J. Manger Catslaan 1 3971 JM DRIEBERGEN RIJSENBURG Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in

Nadere informatie

MarketScan Duitsland 2013. Den Haag, oktober 2013

MarketScan Duitsland 2013. Den Haag, oktober 2013 MarketScan Duitsland 2013 Den Haag, oktober 2013 NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland.

Nadere informatie

M&C Scan 2013. Research MC&E Business Development & Operations

M&C Scan 2013. Research MC&E Business Development & Operations M&C Scan 2013 Research MC&E Business Development & Operations NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van bestemming Nederland

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Toerisme Monitor 2012

Toerisme Monitor 2012 Toerisme Monitor 2012 Onderzoek naar de ontwikkelingen van de toeristische sector in de provincies Fryslân en Groningen in het jaar 2012 European Tourism Futures Institute exploring opportunities Colofon

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 Rapportage voor: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

MarketScan Scandinavië 2013. Den Haag, mei 2013

MarketScan Scandinavië 2013. Den Haag, mei 2013 MarketScan Scandinavië 2013 Den Haag, mei 2013 NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland.

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014)

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014) Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting (2014) 1 Colofon Betreft: Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting 2014 Opdrachtgever: Gemeenten

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2010 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Managementsamenvatting Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010)

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) FLE R U EVOLAN I M D T E V O OR OPL OSS monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) ING EN Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2011 (economische effectberekening,

Nadere informatie

MarketScan Italië 2013. Den Haag, mei 2013

MarketScan Italië 2013. Den Haag, mei 2013 MarketScan Italië 2013 Den Haag, mei 2013 NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland.

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Zoals vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 17 maart 2015 1 MONITORINGSRAPPORTAGE GASTVRIJ FRYSLÂN In de nota Gastvrij Fryslân (PS 26 maart 2014)

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

MarketScan België 2013

MarketScan België 2013 MarketScan België 2013 Den Haag, oktober 2013 Versie 2 2013 (update oktober) NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

M&C Scan 2014. Research MC&E

M&C Scan 2014. Research MC&E M&C Scan 2014 Research MC&E NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC Holland marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van bestemming Nederland in binnen-en buitenland.

Nadere informatie

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Toerismecahiers Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Colofon Toerisme Vlaanderen - dienst Planning & Onderzoek Raf De Bruyn (hoofd Planning & Onderzoek) Vincent Nijs Jan

Nadere informatie

Lokale markt belangrijk voor vrijetijdsindustrie

Lokale markt belangrijk voor vrijetijdsindustrie Lokale markt belangrijk voor vrijetijdsindustrie Annemarie de Groot en Willem van der Velden 1 Deze notitie geeft inzicht in de herkomst van Nederlandse bezoekers van toeristisch recreatieve voorzieningen,

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Eindrapport. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust. In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen

Eindrapport. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust. In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Eindrapport Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust Hotel, Tourism and Leisure In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Studie naar de terugloop hotelfunctie Vlaamse Kust

Nadere informatie

Profiel vmbo recreatie en toerisme. Profiel vmbo recreatie en toerisme

Profiel vmbo recreatie en toerisme. Profiel vmbo recreatie en toerisme Profiel vmbo recreatie en toerisme Profiel vmbo recreatie en toerisme Profiel vmbo recreatie en toerisme Profiel vmbo recreatie en toerisme Enschede, december 2006 Verantwoording 2006 Stichting leerplanontwikkeling

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie