Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder"

Transcriptie

1 Foto: Martine Sprangers SCP-onderzoek naar opvoeding, sociaal netwerk, buurt en ontwikkeling van kinderen Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder Door Simone de Roos en Freek Bucx 8 In de hedendaagse berichtgeving over ouderschap en opvoeding zijn regelmatig bezorgde geluiden te horen: ouders worden steeds onzekerder, kampen met steeds meer opvoedingsvragen en schieten zelfs in een opvoedingskramp. Opvoeden zou vooral een privéaangelegenheid zijn waarbij ouders weinig steun krijgen vanuit hun sociale omgeving. De meeste ouders oordelen echter positief over het opvoeden van hun kinderen, blijkt uit het onderzoek Opvoeden in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een ruime meerderheid van de ouders is te spreken over de hulp vanuit het sociale netwerk en de rol van de buurt als medeopvoeder. De opvoeding van kinderen krijgt de laatste jaren weer volop politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht. Die aandacht is niet onverdeeld positief. Zo zijn ouders zelf kritisch over elkaars opvoeding. In een enquête onder ouders in 2007 blijkt maar liefst 78 procent zich te ergeren aan andermans kinderen en vindt een meerderheid van 64 procent dat er strenger opgevoed moet worden (J/M, 2007). Ook betwijfelen wetenschappers en politici soms of ouders tegenwoordig wel voldoende zijn toegerust om hun kinderen op te voeden (Hermanns, 2009; ministerie voor Jeugd en Gezin; 2008). Door allerlei veranderingen in en rondom gezinnen zijn veel oude vanzelfsprekendheden op losse schroeven komen te staan (Zeijl en Van Egten, 2008). Dat zou ouders onzeker maken. Bovendien wijzen sommigen er op dat hedendaagse ouders slechts in beperkte mate BSL - JEC _JEC 008

2 Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder kunnen terugvallen op steun uit hun persoonlijke netwerk en hun buurt (RMO/RVZ, 2009). De overheid gaat er dan ook van uit dat ouders van nu wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de opvoeding (Ministerie voor Jeugd en Gezin, 2008). Tegelijkertijd is er weinig bekend over hoe ouders daadwerkelijk de opvoeding van hun kinderen vormgeven en welke rol de sociale omgeving daarbij speelt. Het laatste grootschalige, representatieve onderzoek naar opvoeden in Nederland dateerde alweer van meer dan vijftien jaar geleden (Rispens en anderen, 1996). Daarom heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2010 een grootschalig onderzoek uitgevoerd, Opvoeden in Nederland, een enquête onder bijna ouders van thuiswonende kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Per gezin is één ouder benaderd, de vader of de moeder. De ouders hebben informatie gegeven over de opvoeding van hun kinderen en de mate waarin zij daarbij steun krijgen vanuit hun sociale netwerk en hun buurt. Ook rapporteerden zij over de gezondheid en het gedrag van een van hun kinderen. De bevindingen uit dit onderzoek zijn beschreven in het Gezinsrapport 2011, dat in mei verscheen (Bucx, 2011). Ondersteuning, controle en structuur In de opvoeding begeleiden ouders het kind bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandig participerend lid van de samenleving. Dat doen ouders door het kind een verzorgende en beschermende omgeving en structuur te bieden en door eisen te stellen aan het gedrag van het kind en daarop controle uit te oefenen (Groenendaal en Deković, 2000). Opvoeden in Nederland maakt daarom onderscheid naar drie aspecten, ondersteuning, controle en structuur, in lijn met eerder onderzoek (Rispens en anderen, 1996; Verhoeven en anderen, 2007). Ondersteuning verwijst naar de mate waarin ouders genegenheid aan hun kind laten zien en responsief zijn. Responsief zijn betekent dat ouders de behoeften van hun kind opmerken en daar adequaat op reageren, bijvoorbeeld door hun kind te troosten als het verdrietig is. Verreweg de meeste ouders meer dan 90 procent geven aan veel genegenheid aan hun kind te laten zien en goed te weten wat er in hun kind omgaat en wat het nodig heeft. Het uitoefenen van controle heeft te maken met het in goede banen leiden van het gedrag van het kind. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kind straffen wanneer het iets doet wat niet mag of het juist belonen bij gewenst gedrag. Wanneer ouders straffen, zondert 63 procent van de ouders het kind af, bijvoorbeeld door het naar zijn kamer te sturen. Ouders zijn veel minder geneigd hun kind fysiek te straffen; 15 procent deelt wel eens een pedagogische tik uit. Nagenoeg alle 9 BSL - JEC _JEC 009

3 Simone de Roos en Freek Bucx 10 ouders 99 procent geven hun kind een complimentje wanneer het iets goed heeft gedaan. Twee derde van de ouders gaat vaak iets leuks doen met hun kind als beloning voor gewenst gedrag. Een andere maatregel om controle uit te oefenen is het kind negeren. Ouders werpen hun kind bijvoorbeeld bij overtredingen een boze blik toe en kijken er vervolgens niet meer naar om of praten pas weer met het kind als het zich beter gedraagt. Een minderheid van de ouders tussen de 19 en 40 procent zegt deze dingen vaak te doen. Ouders kunnen het gedrag van hun kind ook reguleren door uitleg en informatie te geven over waarom iets moet of niet mag, en door zelfstandig gedrag te stimuleren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste ouders de regels liever uitleggen dan van bovenaf opleggen. Zo maakt 96 procent van de ouders hun kind duidelijk waarom zij straffen. Ruim driekwart van de ouders moedigt hun kind aan zich onafhankelijk op te stellen en zelf beslissingen te nemen. Structuur heeft betrekking op de mate waarin ouders een ordelijke omgeving scheppen, regelmaat in het dagritme aanbrengen en consequent zijn in hun gedrag tegenover het kind. Meer dan 90 procent van de ouders geeft aan veel aandacht te besteden aan regelmaat en een ordelijke omgeving; ze zorgen voor een schoon huis en vaste routines, bijvoorbeeld een vast tijdstip voor het avondeten. Wel is bijna een derde van de ouders naar eigen zeggen niet zo consistent in het handhaven van regels voor de kinderen. 32 procent van de ouders deelt bijvoorbeeld vaak een lichtere straf uit dan gepland. Uit eerder onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat de ingrediënten voor een goede en effectieve opvoeding bestaan uit het bieden van veel ondersteuning, het veelvuldig gebruikmaken van uitleg om controle uit te oefenen, het veelvuldig stimuleren van zelfstandigheid, en het geven van voldoende structuur (Groenendaal en Deković, 2000). Volgens deze maatstaven doen de meeste ouders het dus naar eigen zeggen goed. Het overgrote merendeel van de ouders ruim 95 procent is ook tevreden met hoe het thuis gaat en voelt zich competent als opvoeder. Dat betekent niet dat alles altijd vlekkeloos verloopt. Want 18 procent van de vaders en 22 procent van de moeders heeft soms het gevoel dat ze de opvoeding van hun kind niet goed in de hand hebben. Ook vindt ongeveer de helft van de ouders het ouderschap moeilijker dan zij van tevoren dachten. Informele steun Zijn ouders vooral op zichzelf aangewezen in de opvoeding van hun kinderen, of is er ook een helpende hand vanuit de omgeving? De BSL - JEC _JEC 010

4 Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder meeste ouders blijken te beschikken over een praatpaal in de omgeving. Zo praat bijna 80 procent van de ouders minstens een paar keer per jaar met ouders of andere familieleden, vrienden, kennissen of buren over de opvoeding of krijgt advies van hen. De helft van alle ouders krijgt een paar keer per maand of vaker steun uit ten minste één hoek van dit informele sociale netwerk. Ook kunnen ouders vaak aankloppen bij hun netwerk voor een oppas of het halen en brengen van hun kinderen. Ouders krijgen deze vorm van ondersteuning vooral van hun eigen ouders. 62 procent van de ouders ontvangt deze praktische hulp minstens een paar keer per jaar van hun ouders, 41 procent minstens een paar keer per maand. Ook al hebben ouders in Nederland regelmatig contact met anderen over de opvoeding, zij lopen de deur beslist niet plat. Ongeveer 20 procent heeft zelden of nooit met iemand uit zijn netwerk contact over de opvoeding en nog eens 30 procent slechts enkele keren per jaar. Dat kan te maken hebben met de cultuur van het zelf doen die in Nederland heerst ten aanzien van het opvoeden van kinderen. Ouders in Nederland hebben een duidelijke voorkeur om de opvoeding en verzorging van kinderen zoveel mogelijk zelf in de hand te houden, bleek uit eerder onderzoek (Portegijs en anderen, 2006). Ook willen ouders anderen niet tot last zijn. Het is dus zeker niet zo dat Nederlandse gezinnen geïsoleerd zijn en zich op hun eigen eilandje terugtrekken. Wel zien ouders de opvoeding van kinderen vooral als een eigen gezinsverantwoordelijkheid en veel minder als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gezin en naaste omgeving. De naaste gezinsomgeving het informele sociale netwerk van ouders en de buurt is wel betrokken bij de opvoeding, maar staat tegelijkertijd op afstand. Het sociale netwerk van ouders wordt voornamelijk actief op momenten dat ouders zich onzeker voelen over hun pedagogische kwaliteiten of wanneer ze zich in een moeilijke situatie bevinden en om hulp verlegen zitten. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij alleenstaande ouders: het gemis van een partner met wie zij de zorg voor de opvoeding kunnen delen, wordt deels gecompenseerd doordat zij kunnen terugvallen op steun uit hun persoonlijke netwerk. Twee derde van de ouders is tevreden met het luisterend oor en de tips die zij krijgen van mensen om hen heen. Slechts een klein deel van alle ouders minder dan 10 procent heeft behoefte aan meer steun. Dan gaat het met name om advies over de opvoeding of de gelegenheid om met anderen te praten over de opvoeding. Meer dan gemiddeld hebben ouders met jonge kinderen en alleenstaande ouders behoefte aan meer steun op dit gebied. Ook ouders die onzeker zijn over hun vaardigheden als opvoeder en 11 BSL - JEC _JEC 011

5 Simone de Roos en Freek Bucx ouders die minder effectieve opvoedingsstrategieën hanteren, geven vaker aan behoefte te hebben aan meer informele steun. De buurt als medeopvoeder 12 Niet alleen het informele sociale netwerk kan ouders helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Ook de buurt kan ouders tot steun zijn: buurtgenoten kunnen een oogje in het zeil houden en kinderen corrigeren wanneer ze asociaal of ander ongewenst gedrag vertonen (Sampson en anderen, 1999). Uit Opvoeden in Nederland blijkt dat de meeste ouders hun buurt kind- en gezinsvriendelijk vinden. Meer dan twee derde van de ouders meldt dat ouders in de buurt met elkaar over de kinderen praten en elkaar helpen als er iets aan de hand is. Ze zijn iets minder positief over de interesse die ouders in de buurt tonen voor hoe andere ouders opvoeden slechts iets meer dan de helft van de ouders ervaart die interesse. Buurtgenoten praten dus wel over de kinderen, maar vragen minder naar wat andere ouders bezighoudt bij het opvoeden. Ook dit kan samenhangen met de eerdergenoemde cultuur van het zelf doen in de opvoeding. Interesse tonen in andermans opvoeding kan in een dergelijke cultuur snel als bemoeienis worden ervaren (Speetjens en anderen, 2009). Wat betreft sociale controle zegt een ruime meerderheid van de ouders 70 tot 85 procent dat mensen de kinderen in de buurt kennen en in de gaten houden. Buurtgenoten spreken kinderen erop aan als ze geen rekening houden met anderen. Veel minder ouders 57 procent vinden dat buurtgenoten optreden tegen rondhangende jongeren. Verder ervaren de meeste ouders het opgroeiklimaat in de buurt als positief. Zo beoordeelt 90 procent van de ouders hun buurt als een goede buurt voor kinderen om in op te groeien. Volgens 79 procent van de ouders komen kinderen in hun buurt ook vaak bij andere gezinnen over de vloer. Niet alle buurten worden echter als even kind- en gezinsvriendelijk ervaren. In buurten met meer sociale achterstand, dat wil zeggen met een laag gemiddeld inkomen en opleidingsniveau en met relatief veel werkloosheid, is de onderlinge betrokkenheid en sociale controle volgens ouders lager en is ook het opgroeiklimaat minder positief dan in andere buurten. BSL - JEC _JEC 012

6 Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder Kwetsbare gezinnen Niet voor alle ouders geldt dat het goed gaat met de opvoeding en dat ze voldoende ondersteuning krijgen uit hun sociale netwerk en de buurt. Dan gaat het voornamelijk om ouders die leven in gezinsomstandigheden met een groter risico op problemen, zoals alleenstaande ouders, laagopgeleide ouders en ouders met een laag inkomen. Als ouders de zorg en opvoeding niet kunnen delen met een partner en in financiële nood verkeren, kan dat leiden tot spanningen en stress, wat weer een wissel kan trekken op de kwaliteit van de opvoeding. Ouders in dergelijke kwetsbare omstandigheden maken minder vaak gebruik van effectieve opvoedingsstrategieën dan andere ouders, blijkt uit Opvoeden in Nederland. Deze ouders straffen en negeren hun kind vaker, stimuleren de autonomie van het kind minder vaak en zijn minder consistent en voorspelbaar in hun gedrag tegenover hun kind dan andere ouders. Bovendien ontvangen ouders die van weinig geld moeten rondkomen en laag opgeleid zijn relatief weinig informele steun en hebben ze vaak behoefte aan meer steun. Dat laatste geldt ook voor alleenstaande ouders. Hoewel alleenstaande ouders meer informele opvoedingsondersteuning van hun ouders en vrienden krijgen dan tweeoudergezinnen, kunnen ze naar eigen zeggen nog meer hulp gebruiken. Alleenstaande ouders ontberen natuurlijk de steun van een partner bij de opvoeding en hebben vaak te maken met complexe problemen rond een scheidingssituatie, waardoor ze waarschijnlijk meer behoefte aan steun hebben dan andere ouders en een groter beroep op hun omgeving doen. Verder ervaren al deze kwetsbare groepen ouders hun buurt als minder kind- en gezinsvriendelijk. Deze ouders hebben dus op verschillende terreinen van hun opvoedingssituatie minder positieve ervaringen. Ook blijken hun kinderen vergeleken met andere kinderen een groter risico te lopen op het ontwikkelen van probleemgedrag en een slechtere gezondheid. 13 De ontwikkeling van kinderen De bevindingen uit Opvoeden in Nederland suggereren dat de steun van het sociale netwerk en de buurt de kwaliteit van het opvoedend handelen van ouders kan vergroten, en dat dit op zijn beurt weer een positieve weerslag kan hebben op het gedrag van kinderen. Zo vertonen ouders die tevreden zijn met de steun uit hun netwerk meer ondersteunend en zelfstandigheid bevorderend gedrag, leggen zij de BSL - JEC _JEC 013

7 Simone de Roos en Freek Bucx 14 regels meer uit, zijn zij meer consistent en voelen zij zich meer competent dan ouders die ontevreden zijn met de steun. Ondersteunend en consequent gedrag van ouders en een positieve opvoedingsbeleving blijken op hun beurt weer samen te gaan met een gunstige ontwikkeling van het kind. Want ouders die tevreden zijn over de opvoeding van hun kind, hun kind veel genegenheid tonen en responsief en consequent zijn, hebben vaker kinderen die gezond zijn en weinig last hebben van probleemgedrag dan ouders die minder tevreden zijn en een kwalitatief minder goede opvoeding bieden. Vanzelfsprekend kunnen deze samenhangen twee kanten op werken. Een kwalitatief goede opvoeding door ouders en een positieve kijk op de opvoeding kan bijdragen aan een gunstige ontwikkeling van een kind, maar omgekeerd kunnen problemen van kinderen er ook toe leiden dat ouders minder effectief gaan opvoeden en minder tevreden zijn over die opvoeding. Het onderzoek Opvoeden in Nederland vond plaats op één moment, waardoor wel een samenhang is aangetoond tussen de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen, maar geen uitspraken te doen zijn over oorzakelijke verbanden. Daarvoor is het noodzakelijk om ouders en kinderen over langere tijd te volgen. Overigens loopt de relatie tussen informele ondersteuning en het gedrag van kinderen niet alleen indirect, via de opvoeding die ouders geven. Uit het onderzoek blijkt dat steun vanuit het bredere sociale netwerk van ouders ook onafhankelijk van de opvoeding een directe, afzonderlijke bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de kans op teruggetrokken en angstig gedrag, sombere gevoelens en psychosomatische klachten van kinderen. Deze directe rol van het sociale netwerk van ouders bij het gedrag van kinderen is echter kleiner dan de indirecte rol die het netwerk speelt via de opvoeding door ouders. Kinderen in de buurt Naast het sociale netwerk speelt ook de buurt een rol bij het gedrag en de gezondheid van kinderen. Los van de opvoeding door ouders kan de buurt een gunstig effect hebben op hun ontwikkeling. Zo zijn kinderen die volgens hun ouders wonen in een buurt met een gunstig opgroeiklimaat, waarin ze veilig buiten kunnen spelen en vaak bij andere gezinnen over de vloer komen, meestal gezonder en socialer en hebben ze minder problemen in de omgang met leeftijdgenoten dan kinderen uit een buurt met een minder gunstig opgroeiklimaat. Een buurt met een prettig opgroeiklimaat zorgt ervoor dat kinderen weinig last hebben van omgevingsstress en veel ervaring BSL - JEC _JEC 014

8 Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder kunnen opdoen in het contact met andere kinderen. Dat komt hun sociale ontwikkeling ten goede. Deze directe rol van de buurt is overigens klein vergeleken met de rol van de ouders. De buurt speelt vooral een indirecte rol, via de opvoeding door ouders. In sociaal zwakkere buurten maken ouders vaker gebruik van minder effectieve opvoedingsstrategieën zoals straffen en negeren, en dat kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. In buurten waarin volgens ouders meer sociale controle is en het opgroeiklimaat ook gunstiger is, maken ouders zich minder zorgen over de opvoeding en zijn zij meer ondersteunend en consistent in hun gedrag tegenover hun kinderen. En een positieve opvoedingsbeleving en ondersteunend en consequent gedrag van ouders hangen op hun beurt weer samen met een gunstigere ontwikkeling van de kinderen. Kortom, het onderzoek suggereert dat het informele sociale netwerk van ouders en de buurt een belangrijke rol kunnen spelen in het opvoeden en opgroeien van kinderen, maar dat die rol vooral indirect van aard is. Advies en steun van mensen om je heen die je kent en vertrouwt, kan stress en onzekerheid bij ouders verminderen en hen helpen hun opvoedingsstrategieën bij te schaven en te verfijnen. En dat kan weer een gunstige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De meeste ouders vinden dat zij voldoende steun uit hun netwerk ontvangen en ervaren hun buurt als ondersteunend. Dat geldt echter niet voor alle ouders. Vooral ouders in een kwetsbare gezinssituatie alleenstaande ouders, laag opgeleide ouders en ouders met een laag inkomen en ouders in sociaal zwakkere buurten hebben behoefte aan meer steun. De Centra voor Jeugd en Gezin die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zouden met name in deze situaties een belangrijke functie kunnen vervullen, door aan de ene kant ouders advies en raad te geven en aan de andere kant de informele netwerken van ouders te versterken door hen in contact te brengen met andere ouders. 15 Dit artikel is gebaseerd op het Gezinsrapport Het rapport is te downloaden en te bestellen via Dit artikel is, net als de andere artikelen in dit nummer, gratis te downloaden via > Kennis > Jaargang 2011 > No 3/2011. BSL - JEC _JEC 015

9 Simone de Roos en Freek Bucx Verder lezen 16 Bucx, F. (red.) (2011). Gezinsrapport Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau. Groenendaal, H. & Deković, M. (2000). Risicofactoren voor de kwaliteit van de opvoeding. Pedagogiek, jaargang 20, nummer 1, pagina Hashima, P. & Amato, P. (1994). Poverty, Social Support, and Parental Behaviour. Child Development, jaargang 65, nummer 2, pagina Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Inaugurele rede Kohnstammleerstoel. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. J/M (2007). Ouderonderzoek. J/M, september 2007, pagina Kesselring, M., Gemmeke, M. & Geschiere, M. (2010). CJG kan opvoedkundige kracht van de omgeving versterken. Jeugd en Co Kennis, jaargang 4, nummer 3, pagina Leventhal, T. & Brooks-Gun, J. (2000). The neighborhoods they live in. The effects of neighborhood residence on child and adolescent outcomes. Psychological Bulletin, jaargang 126, nummer 2, pagina Ministerie voor Jeugd en Gezin (2008). De kracht van het gezin. Nota gezinsbeleid Den Haag, Ministerie voor Jeugd en Gezin. Portegijs, W., Hermans, B. & Lalta, V. (red.) (2006). Emancipatiemonitor Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau. Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen, Van Gorcum. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2009). Investeren rondom kinderen. Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Sampson, R. J., Morenoff, J.D. & Earls, F. (1999). Beyond Social Capital. Spatial Dynamics of Collective Efficacy for Children. American Sociological Review, jaargang 64, nummer 5, pagina Speetjens, P., Linden, D. van der & Goossens, F. (2009). Kennis over opvoeden. De vragen van ouders, het aanbod van de overheid en de mogelijkheden van de markt. Utrecht, Trimbos-instituut. Verhoeven, M., Junger, M., Aken, C. van, Deković, M. & Aken, M.A.G. van (2007). Parenting During Toddlerhood. Contributions of Parental, Contextual, and Child Characteristics. Journal of Family Issues, jaargang 28, nummer 12, pagina Zeijl, E. & Egten, C. van (2008). Over opvoeden gesproken... Jeugdbeleid, jaargang 2, nummer 1, pagina Simone de Roos is auteur van het Gezinsrapport Zij werkt als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Freek Bucx is redacteur en auteur van het Gezinsrapport 2011.Hijwerktals onderzoeker bij de onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau. BSL - JEC _JEC 016

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Versterking voor gezinnen

Versterking voor gezinnen Versterking voor gezinnen Versterken van de village preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving Zorg in familieverband preadvies over zorgrelaties tussen generaties Den Haag, september 2008 1 Versterking

Nadere informatie

Naar Hollands gebruik?

Naar Hollands gebruik? Naar Hollands gebruik? Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten Verdiepingsstudie Diversiteit in het Jeugdbeleid Angela

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Foto: Martine Sprangers De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Door Cora Bartelink Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken

Nadere informatie

Wat mogen we van de buren verwachten?

Wat mogen we van de buren verwachten? Burgerkracht door buren Deze verkenning gaat over de vraag wat burgers als buurman of buurvrouw op het gebied van zorg kunnen betekenen. Dat is niet hetzelfde als de burger als vrijwilliger. Vrijwilligers

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn. Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien

Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn. Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn Top tien positieve ontwikkeling jeugd Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien Inleiding Sinds de jaren 80 heeft de aandacht van praktijkwerkers en beleidsmakers

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort

Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort Foto: Martine Sprangers Een pleidooi voor een krachtig opvoedoffensief Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort Door Hilde Kalthoff 8 Kinderen en jongeren uit niet-westerse migrantengezinnen

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

CJG kan sociaal netwerk van gezinnen versterken

CJG kan sociaal netwerk van gezinnen versterken Foto: Herbert Wiggerman De verbindende rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG kan sociaal netwerk van gezinnen versterken Door Lotte van Vliet en Marije Kesselring Het ministerie voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Relaties in de groep. Hoofdstuk 5

Relaties in de groep. Hoofdstuk 5 76 Mohamed (6) is vandaag nieuw in de groep. Hij loopt aan de hand van pedagogisch medewerker Hans mee uit school naar de groepsruimte. Hans laat hem zien waar zijn haakje aan de kapstok is en zijn kastje

Nadere informatie

Eerst denken en dan doen

Eerst denken en dan doen Eerst denken en dan doen Over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk Dr. Mr. Goos Cardol 3 Eerst denken en dan doen over het versterken van de eigen

Nadere informatie

Kindermishandeling voorkomen: het kan!

Kindermishandeling voorkomen: het kan! Kindermishandeling voorkomen: het kan! PREVENTIE IN GEMEENTEN omslag1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Preventiepunt 1: Screening tijdens de zwangerschap 7 Preventiepunt 2: Voorlichting geweldloos opvoeden

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Sociale samenhang: mythe of must?

Sociale samenhang: mythe of must? Sociale samenhang: mythe of must? Misvattingen, discussies en beleidsimplicaties Wmo in de buurt leefbaarheid en sociale samenhang colofon: uitgave: DSP-Groep BV, Amsterdam tekst: Maaike Dautzenberg, Carla

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie