In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven."

Transcriptie

1 CO2 prestatieladder Draka In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven. Portfolio CO2 prestatieladder Kabelbedrijven Draka Nederland BV Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : Harrie Sluijer : Manager QSHE KDN : Eric Driessen : Managing Director KDN Datum laatste uitgifte : dec 2010 Versie : 10.4

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatorische grenzen 4 3. CO2 inventarisatie 5 4. Energie reductiedoelstellingen 6 5. Energie reductiemaatregelen 8 6. Energiemanagement Communicatieplan Overzicht CO2 bewust initiatieven 13 Bijlagen Bijlage 1 : Referentiejaar CO2 footprint KDN 2009 Bijlage 2 : Voortgang CO2 footprint KDN 2010H1 KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 2 van 15

3 1. Inleiding Voor Draka is het vanzelfsprekend om rekening te houden met de mens en het milieu. Draka voelt zich verantwoordelijk om de milieu-effecten van haar bedrijfsprocessen te kennen en maximaal mogelijkheden te benutten om de negatieve effecten op het milieu te beperken. Het beheersen van CO2-emissies is een belangrijke factor in deze activiteiten. Draka werkt hard om haar producten zo duurzaam en energie-efficiënt als mogelijk te vervaardigen. We onderzoeken voortdurend manieren om nieuwe, veilige en milieuverantwoorde alternatieven te ontwikkelen. Het terugdringen van CO2-emissie is een fundamenteel aspect in het zorgen voor een leefbaar klimaat. Het opstellen van een carbon footprint sluit prima aan bij de duurzaamheidsgedachte die binnen Draka leeft. De door Prorail ontwikkelde CO2-prestatieladder is ook voor Draka een praktisch instrument om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te verminderen. Dit document is bedoeld om alle aspecten rond de CO2-prestatieladder te benoemen en voor de betrokkenen inzichtelijk te maken hoe het klimaatbewustzijn binnen Draka is georganiseerd. In een volgende fase zal dit document worden opgenomen als integraal onderdeel van het ISO14001 milieuzorgsysteem dat sinds 1997 is geïntroduceerd. Draka heeft naast het milieumanagement ook een gecertificeerd kwaliteit- en arbomanagementsysteem volgens ISO9001 resp. OHSAS KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 3 van 15

4 2. Organisatorische grenzen [gerelateerde docs:] [analyse inkoopomzet KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] De organisatie grenzen voor de CO2 footprint en de CO2 ladderbeoordeling is de juridische eenheid van Kabelbedrijven Draka Nederland BV (hierna genoemd Draka). Onder Draka vallen 3 productiebedrijven, de verkoop organisatie, alle overige centrale afdelingen met ondersteunende activiteiten en de directie. De grenzen vallen samen met de grenzen waarbinnen het kwaliteit-, arbo- en milieuzorgsysteem is gecertificeerd. Via de laterale methode is beoordeeld of er concernaanbieders vallen binnen 80% van inkoopomzet, hetgeen niet het geval is. In onderstaand organogram is de Draka organisatie en locaties weergegeven. Er werken in totaal 459 personen (448,3 fte) bij Draka. Draka Holding NV Industry & Energy & Communications Specialty Infrastructure Kabelbedrijven Draka Nederland BV Managing director E. Driessen Vestiging Verkooporganisatie Amsterdam E. Driessen ai R. van Veen Vestiging Centrale afdelingen Emmen K. vd Sluijs E. Driessen Vestiging Nieuw Bergen P. van Hoorn KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 4 van 15

5 3. CO2 inventarisatie Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 footprint Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 3.A.1/3.A.2 Het basisjaar voor de CO2 footprint is door Draka vastgelegd op In de eerste fase naar certificering volgens de CO2-prestatieladder van Prorail zijn de CO2 emissies volgens scope 1 en 2 (definitie Prorail) geïnventariseerd. In een volgende fase van het CO2 beleid zal Draka tevens onderzoek gaan doen naar de emissies die onder scope 3 vallen. Want ook daar is een aanzienlijk verbeterpotentieel aanwezig. Met name in afvalreductie, dematerialisatie zowel in kabels als in haspels en efficiënte transportplanning van kabels en compounds is Draka al geruime tijd bezig om milieukosten en dus CO2 uitstoot te verminderen. In onderstaande diagrammen is de verdeling weergegeven in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) CO2-emissies en in percentages per emissiebron. In bijlage 1 is de uitgewerkte CO2 footprint opgenomen, met verdeling per scope. De grafiek laat een duidelijk beeld zien dat de ca. 97% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van aardgas en elektriciteit. Strategie zal dus gericht zijn op maatregelen om deze 2 energiestromen te reduceren. CO2-emissie 2009 Kabelbedrijven Draka Nederland BV totaal ton CO2 indirecte emissie ton directe emissie 4318 ton CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 21,4% 1.1 Brandstof aardgas 2,4% 0,3% 0,5% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2.2 Vliegtuig km's 75,5% 2.3 Elektriciteit KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 5 van 15

6 4. Energie reductiedoelstellingen Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 footprint Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 1.B.1-2.B.1 t/m 2.B.4-3.B.1 Uit voorgaande hoofdstuk blijkt dat het overgrote deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het elektriciteit- en gasverbruik bij het kabelproductie proces. Uit analyse van verbruikscijfers van verlichting en verwarming van gebouwen blijkt ook dat deze sterk gerelateerd zijn aan de bedrijfstijden van productiehallen en opslagmagazijnen en nauwelijks aan het energieverbruik in kantoorpanden. Uitstoot door de overige gedefinieerde CO2-bronnen als brandstofverbruik voor eigen materieel en mobiliteit (leasewagen, zakelijke privé km s en vliegreizen) is slechts 3% op totale CO2- uitstoot. Hiervoor worden kwalitatieve doelstellingen gehanteerd. Koude middelen zijn (conform Prorail handboek 1.1) zijn niet in de CO2 inventaris opgenomen. Voor een aanmerkelijke vermindering van de CO2-emissie binnen scope 1 en 2 is daarom de doelstelling gerelateerd aan het energieverbruik door de productieprocessen. Draka heeft als doelstelling om eind 2013 haar uitstoot van CO2 met minimaal 10% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Bij het vaststellen van de prioriteiten in CO2 reductiemaatregelen heeft Draka tevens gekozen voor het verduurzamen van haar energieverbruik. Het energieverbruik is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van de totale CO2 uitstoot. Hiermee zet Draka een forse stap in het verkleinen van haar totale CO2 footprint en het verduurzamen van haar productieproces. Groene stroom Met ingang van 2011 is een 3-jarig contract afgesloten voor levering van waterkracht stroom afkomstig uit Noorwegen. Deze stroomsoort heeft geen SMK keur maar valt onder categorie E met een conversiefactor van 300 g CO2/kWh en zal naar alle waarschijnlijkheid nog van toepassing zijn in Onduidelijk is nog hoelang categorie E bij de berekening in de CO2 prestatieladder gebruikt mag worden. In 2011 zal hierdoor voorlopig een eenmalige reductie van ca. 42% op de totale CO2 uitstoot van scope 2 worden gerealiseerd. Op volgende pagina is in tabelvorm de doelstelling per scope vermeld. Onafhankelijk van veranderende voorwaarden in de berekeningsmethode voor de CO2 prestatieladder heeft Draka zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk over te schakelen naar hernieuwbare energie. Draka wil hiermee invulling geven aan een actief milieubeleid en kiest voor duurzame oplossingen om bij al haar activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten. Productievolume De CO2-emissie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde kabels en compounds. Daarvoor is een speciale indicator ontwikkeld op basis van het jaarverbruik van 7 hoofdmaterialen die in onze productieprocessen worden toegepast. Deze hoofdmaterialen zijn: koper polyetheen kunststof staal lood (*mbzh = moeilijk brandbaar zonder halogenen) mbzh* kunststof pvc kunststof rubber Deze emissie indicator geeft de kg CO2 uitstoot per ton verwerkt materiaal in de kabelfabrieken. KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 6 van 15

7 Reductiedoelstelling overzicht In de volgende tabel zijn de reductiedoelstellingen weergegeven. Doelstelling is om per scope 10% aan CO2-uitstoot per ton materiaalverbruik te reduceren. Per jaar zal ongeveer 2,5% in CO2-uitstoot worden nagestreefd. Waarbij in 2011 voor scope 2 een eenmalige verlaging van ca. 42% van toepassing is eind 2013 REDUCTIEDOELSTELLING CO2-emissie kg CO2 per ton materiaalverbruik reductietarget kg CO2 per ton materiaalverbruik CO2-emissie [ton CO2] [kg CO2/ton mat] % [kg CO2/ton mat] materiaalverbruik [ton] Scope ,4 10,0% 60,6 Scope ,0 10,0% 194,4 Totaal ,3 10,0% 255,0 In onderstaande tabel zijn de eerste resultaten vermeld van voortgang over het eerste half jaar van In bijlage 2 is de is de uitgewerkte CO2 footprint opgenomen over 2010H1, met daarin de verdeling per scope. Resultaat tov H1 kg CO2 per ton kg CO2 per ton CO2-emissie materiaalverbruik CO2-emissie materiaalverbruik verschil tov target [ton CO2] [kg CO2/ton mat] [ton CO2] [kg CO2/ton mat] materiaalverbruik [ton] Scope , ,8-24,4% Scope , ,9-1,8% Totaal , Gerealiseerd: 303,8-7,2% Reductietarget: 255,0 10% De gemiddelde emissie indicator over de eerste helft van 2010 is uitgekomen op -7,2%. Belangrijke factoren in 2010 die een rol (gaan) spelen in de toename van de CO2 emissie tov het referentiejaar waren oa: inefficiënte benutting productielijnen door kortere productieruns aanpassing van ploegenroosters, soms geen continudienst meer door sluiting van fabriek elders integratie van nieuwe productenpakketten; veel proefseries zijn ongunstig voor het energieverbruik incidenteel hoger gasverbruik door te late omschakeling winter/zomer stand verwarmingsketel Onderzocht zal nog worden, hoe het beste een correctie kan worden toegepast op lage wintertemperaturen die in sommige jaren het aardgasverbruik kunnen beïnvloeden. KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 7 van 15

8 5. Energie reductiemaatregelen Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 emissie Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 1.B.1-2.B.1 t/m 2.B.4-3.B.1 Draka Holding heeft een Corporate CO2 reductie beleid opgesteld met de daarin de focus op het verhogen van energie efficiency van zowel productieprocessen als producten. Er vindt geen compensatie plaats van CO2 uitstoot. Eerste prioriteit is om te investeren in het energie efficiënter maken van de eigen productieprocessen. In het kader van de rapportages voor de CO2 prestatieladder niveau 3 is de focus op CO2- uitstoot die onder scope 1 en 2 vallen. Binnen Draka is echter ook een aanzienlijk verbeterpotentieel bij de uitstoot bronnen die onder scope 3 vallen. Hiervoor zijn in afgelopen jaren al diverse verbeterprogramma s opgestart. Enkele hiervan zijn ook in het overzicht met reductiemaatregelen vermeld. Op de volgende pagina is een niet uitputtende opsomming weergegeven van reductiemaatregelen en mogelijkheden die in komende periode worden genomen of al gestart zijn als uitwerking van voorgaande energiebesparingsplannen en/of energie auditrapporten. KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 8 van 15

9 CO2 reductiemaatregelen + mogelijkheden Scope 1 periode door Gasverbruik gebouwen Optimalisatie temperatuurregelingen fabriekshallen voor 2010 engineering Gepaste temperatuurverlaging fabriekshallen 2009 ev facilities Zoveel mogelijk toepassen van snelsluit roldeuren continu facilities Hete luchtgordijnen bijtijds uitschakelen in voorjaar 2011 facilities Gasverbruik productieprocessen Heet watervulcanisatie XLPE vervangen door omgevingslucht vulcanisatie continu R&D Zomerstanden verwarmingsketels bijtijds inschakelen/controleren. continu facilities Rijdend materieel LPG-heftrucks zoveel mogelijk vervangen door elektrische trucks continu inkoop Onderzoek naar inhuur van A en B label auto's 2011 inkoop Scope 2 Elektriciteitsverbruik gebouwen Oude lichtarmaturen vervangen door energiezuiniger HF armaturen continu facilities Energie bewustzijnscampagne medewerkers oa Toolbox opzetten 2011 Centrale lichtschakelaars om delen gebouwen uit te schakelen voor 2010 engineering Oude pc+beeldschermen vervangen door energiezuinig alternatieven ICT Aantal ICT servers verminderen / serverpark uitbesteden 2010 ev ICT Elektriciteitsverbruik productieprocessen Opsporen en verminderen lekverliezen in persluchtinstallaties; Leak & Seek-programma continu TD Zoveel mogelijk oude regelingen vervangen door frequentie geregelde installaties continu TD Project OEE, machine efficiency verbeteren 2010 ev FPT Inkoop groene stroom 2011 directie Frequentieomvormer toepassen tbv koelwatersysteem in VE 2010 engineering Nieuwe start werkgroep BOME "Bewust Omgaan Met Energie" in VE 2010 productie Presentatie energiebewustzijn "Machine uit? Dit bespaart een flinke duit!" in VA 2010 ev prod/td Mobiliteit Zoveel mogelijk gebruik maken van webex meetingen continu allen Zoveel mogelijk carpoolen bij onderling bezoek vestigingen continu allen Scope 3 Ingehuurd transport Logistiek LLP-project reductie Europese transport km's (Logistic Lead Provider -project) 2010 ev logistiek Transport tender; criteria voor CO2 uitstoot vrachtwagens 2011 logistiek Introductie nieuwe haspelmaten voor optimaler vulling haspels voor 2009 Introductie lichter+recyclebaar kunststof verkoophaspel 2009 prod.man. Ingekochte grondstoffen DEEP project vermindering materiaalmeerverbruik FPT Recycling kunststof door toepassing hotmelt cutters bij extrusielijnen continu FPT Toepassing duurzaam geproduceerd hout voor verkoophaspels voor 2010 inkoop KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 9 van 15

10 6. Energiemanagement Auditchecklijst ID: 1.A.1/1.A.2/1.A.3-2.A.1/2.A.2/2.A.3-1.B.2-3.B.2 [gerelateerde docs:] [KDN energieverbruik ACTUEEL locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Monitoring] [Energiebesparingsplannen 2006 locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] [Energy survey reports 2008 locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] [Energiezorg Plan locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] Vanuit de verbetercyclus van ons ISO14001 milieuzorgsysteem zijn in de afgelopen jaren energieverbruiks-analyses gemaakt om het aandeel van de grote verbruikers (zie bijv. onderstaande taartdiagrammen van vestiging A dam) vast te stellen. Uit deze in 2010 opnieuw geactualiseerde analyses zijn diverse verbetermaatregelen voortgekomen. Elke maatregel wordt beoordeeld hoe kansrijk ze zijn ten opzichte van het verbeterpotentieel en de daarmee samenhangende investeringskosten en terugverdientijden. Binnen Draka is een monitoringsysteem opgezet en verantwoordelijkheden toegewezen en vastgelegd in het Energiezorg plan De verbruiksgetallen zijn input voor het management overleg per vestiging. In het -rapport wordt de trend gevolgd en verbeteracties vastgelegd. In het milieuplan wordt jaarlijks de planning van de verbeteracties gevolgd. ref.nr. Taak Structuur en verantwoordelijkheid Energiemanagement KDN Directie KDN Vestigingsleider Hoofd TD / Engineering (a) (b) (c) (d) Facilities beheerder 1 Energiebeleid V+C V+C U A+C J 2 Planning acties V U K Wettelijke eisen V+C A+C K Doelen en uitvoeringsprogramma A+C A+C K 3 Implementatie & uitvoering V V Communicatie (overleg) U U+C K Controle uitvoering maatregelen U U C C K 4 Controle & corrigerende maatregelen V Monitoring energiecijfers V+U U U+C C M Acties bij afwijking energiecijfers V+U U C C M Energiedocumenten V+U C U+C M 5 Evaluatie (werking E-zorg) V V V+U C U+C K functionaris vestiging KDN Frequentie M = maand K= kwartaal J= jaar KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 10 van 15

11 7. Communicatieplan Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [Communicatieplan CO2 bewust.doc locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 1.C.1/1.C.2-2.C.1 t/m 2.C.3-3.C.1/3.C.2 In een separaat document is het communicatiebeleid toegelicht en het een planning opgesteld. In bijgaande tabellen zijn overzichten weergegeven van de geplande acties en de structureel terugkerende communicatiemomenten. De certificering kan in 2 fasen worden ingedeeld; Fase 1: periode tot aan de certificering Fase 2: periode startende na de certificering FASE 1 Certificering data Doel / Actie Hoe Verantwoordelijk September Directie + VO-leden presenteren PvA Presentatie PvA in VO Eind september Externe bekendmaking certificering Publicatie op internet en een artikel in extern magazine Draadkracht Communicatie Eind oktober Specifiek de Presentatie tijdens budi buitendienst informeren vergadering 8 november 1 e document review Audit door KEMA Half november Alle medewerkers informeren Interne mailing & een publicatie op intranet Communicatie Begin november Externe bekendmaking reductiedoelstellingen Publicatie op internet plaatsen ICT Eind november Informeren tijdens management meeting Presentatie MCM 30 november 2 e document review Audit door KEMA Begin december Specifiek de binnendienst informeren Presentatie geven tijdens bidi vergadering Half december Certificeringsaudit Audit door KEMA Januari Interne & externe publicatie over uitslag CO2 bewust certificaat Communicatie Publicatie op intranet, internet, publicatie in intern magazine (About Us) en extern magazine Draadkracht KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 11 van 15

12 FASE 2 Structurele communicatie Draka website Draka website Doel /actie CO2 footprint + doelstellingen voortgang CO2 reductie resultaten en ontwikkelingen Doel-groep Freq. Verantwoordelijk extern 1x per jr Communicatie extern 2x per jr Communicatie Magazine Draadkracht voortgang reductieresultaten CO2 bewust extern min. 1x per jr Communicatie - Magazine About Us - Intranet voortgang resultaten CO2 bewust intern alle medew. min. 2x per jr Communicatie - Buitendienst vergadering - CMT vergadering - intranet Directie roadshow Draka resultaten voortgang resultaten CO2 bewust alle medewerkers CO2 bewust resultaten intern management en commercie intern alle medew. 2x per jr 1x per jr Directie Management communicatie meeting (MCM) voortgang resultaten CO2 bewust gedrag intern management 2x per jr Toolbox werkvloer fabrieken Energiebewust = CO2 OK vanaf 2011H2 Opleidingsmodule nieuwe medewerkers vanaf dec rapport bijdrage aan energiebesparing en gedrag CO2 footprint en gedrag energieverbruiktrends CO2 footprint intern productie medew. intern nieuwe medew. intern alle medew volgens rooster ad-hoc 4x per jr productie KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 12 van 15

13 8. Overzicht CO2 bewust initiatieven Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [diverse docs locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Initiatieven CO2 reductie] 1.D.1/1.D.2-2.D.1/2.D.2-3.D.1 De vierde invalshoek van de CO2 prestatieladder is Participatie. Navolgend een overzicht met de aspecten over deelname bij initiatieven. Daarnaast worden er door het jaar heen verschillende seminars, voorlichtingssessies, themadagen over energiebesparingen en duurzaamheid bijgewoond. Deze worden oa georganiseerd VNO-NCW, FME, Bedrijfsmilieudienst en diverse ingenieursbureaus. Binnen Draka is een speciale Duurzaamheid projectgroep actief om duurzame mogelijkheden en initiatieven te ontwikkelen in het productieproces, in de sector en in de keten. 1D1: Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector of keteninitiatieven op het gebied van CO2 reductie Projectgroep Duurzaamheid Nieuwsbrief Dutch power Nieuwsbrief Green Buildings Nieuwsbrief Energiegids.nl Nieuwsbrief Clubvan30 1D2: Sector en keteninitiatieven zijn besproken in managementoverleg Duurzaamheid initiatieven in de installatiemarkt Innovatiecentrum met duurzame kabel oplossingen CO2 Prestatieladder CO2 Footprint database 2D1: Bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door inschrijving en of betaling van contributie of sponsoring Lidmaatschap UNETO-VNI Lidmaatschap NEDEK Lidmaatschap Europakabel Milieubarometer 2D2: Bedrijf neemt (beperkt) actief deel in sector of keteninitiatief LCA kabels in kader van cradle-to-cradle toepassing voor kabels en leidingen i.s.m. o.a. Alliander, Tennet, TKF, Prysmian Presentatie en uitleg ECO Advies tool aan ET-relaties 3D1 Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of aanleveren van informatie aan het initiatief Ontwikkeling en introductie ECO Advies tool Deelname UNETO-VNI Themadag Duurzaamheid & Energiebesparing, zowel spreker als standhouder kennismarkt Deelname aan Carbon Disclosure Project vanaf 2008 KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 13 van 15

14 BIJLAGE 1: Referentiejaar CO2 footprint KDN 2009 Bedrijfsnaam Kabelbedrijven Draka Nederland BV jaar 2009 Locaties Amsterdam - Emmen - Nieuw Bergen versie 10-3 Invuller Harrie Sluijer datum september 2010 paraaf Toelichting data Totale CO 2 Emissie in kg en % CO 2 -Conversiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid schatting (ja / nee) 2009 CO 2 Emissie (ton) conform CO2-prestatieladder % CO 2 Emissie (ton) conform GHG protocol % ,0% ,0% 1. Directe Emissie bronnen ,8% ,0% 1.1 Stationaire verbrandingsapparatuur (Gas) ,4% ,6% Aardgas energieleverancier 1825 g CO 2 / m m 3 nee 3888, , Brandstofverbruik 430 2,4% 430 2,4% 1.3a Brandstofverbruik eigen materieel CO2 per eenheid 131,88 0,7% 131,88 0,7% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 865 liter nee 2,71 2,71 Stookolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 120,65 120,65 Gasolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 2719 liter nee 8,52 8,52 Smeerolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / kg 0 kg 0,00 0,00 1.3b Brandstofverbruik leaseauto's geel + grijs 298 1,6% 298 1,7% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 297,82 297,82 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 2. Indirecte Emissie bronnen ,2% ,0% 2.1 Zakelijke km 53 0,3% n.v.t. Aantal zakelijke km met prive auto salarisadministratie: declaratie km 210 g / km km nee 52,96 n.v.t. 2.2 Vliegen 85 0,5% n.v.t. vliegtuig < 700 km reisbureau 345 g / km km nee 15,74 n.v.t. vliegtuig km reisbureau 245 g / km km nee 36,98 n.v.t. vliegtuig > km reisbureau 220 g / km km nee 32,67 n.v.t. 2.3 Elektriciteit per leverancier en product ,5% ,0% Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Essent Retail 525 g CO 2 / kwh KWh nee 13705, ,80 Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Overige leveranciers 615 g CO 2 / kwh 0 KWh 0,00 0,00 CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 CO2-emissie conform GHG protocol 21,4% 1.1 Brandstof aardgas 21,6% 1.1 Brandstof aardgas 2,4% 0,3% 0,5% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2,4% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.2 Vliegtuig km's 75,5% 2.3 Elektriciteit 2.3 Elektriciteit 76,0% KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 14 van 15

15 BIJLAGE 2: Voortgang CO2 footprint KDN 2010H1 Bedrijfsnaam Kabelbedrijven Draka Nederland BV jaar 2010H1 Locaties Amsterdam - Emmen - Nieuw Bergen versie 10-3 Invuller Harrie Sluijer datum oktober 2010 paraaf Toelichting data Verreden lease km's deels geschat ivm overgang naar nieuwe leasemaatschappij. Totale CO 2 Emissie in kg en % CO 2 -Conversiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid schatting (ja / nee) 2010H1 CO 2 Emissie (ton) conform CO2-prestatieladder % CO 2 Emissie (ton) conform GHG protocol % ,0% ,0% 1. Directe Emissie bronnen ,6% ,8% 1.1 Stationaire verbrandingsapparatuur (Gas) ,6% ,8% Aardgas energieleverancier 1825 g CO 2 / m ,429 m 3 nee 2653, , Brandstofverbruik 203 2,0% 203 2,0% 1.3a Brandstofverbruik eigen materieel CO2 per eenheid 61,08 0,6% 61,08 0,6% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 1621 liter nee 5,08 5,08 Stookolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 55,74 55,74 Gasolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 85 liter nee 0,27 0,27 Smeerolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / kg 0 kg 0,00 0,00 1.3b Brandstofverbruik leaseauto's geel + grijs 142 1,4% 142 1,4% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter ja 141,98 141,98 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 2. Indirecte Emissie bronnen ,4% ,2% 2.1 Zakelijke km 26 0,3% n.v.t. Aantal zakelijke km met prive auto salarisadministratie: declaratie km 210 g / km km nee 26,27 n.v.t. 2.2 Vliegen 60 0,6% n.v.t. vliegtuig < 700 km reisbureau 345 g / km km nee 13,87 n.v.t. vliegtuig km reisbureau 245 g / km km nee 26,36 n.v.t. vliegtuig > km reisbureau 220 g / km km nee 19,63 n.v.t. 2.3 Elektriciteit per leverancier en product ,6% ,2% Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Essent Retail 525 g CO 2 / kwh KWh nee 7410, ,37 Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Overige leveranciers 615 g CO 2 / kwh 0 KWh 0,00 0,00 CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 CO2-emissie conform GHG protocol 1.1 Brandstof aardgas 25,6% 25,8% 1.1 Brandstof aardgas 1.3 Brandstof transport + lease km's 2,0% 0,3% 0,6% 71,6% 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2,0% 2.2 Vliegtuig km's 2.3 Elektriciteit 72,2% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.3 Elektriciteit KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 15 van 15

1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6

1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6 Aan Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : leden Energieteam KDN : Harrie Sluijer : manager QSHE KDN : Eric Driessen : Managing Director KDN datum : december 2010 Versie : 10.2 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie