Inleiding. (analyse externe marktontwikkelingen), Alcon Advies en. die in het kader van het energie convenant, de zoge heten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. (analyse externe marktontwikkelingen), Alcon Advies en. die in het kader van het energie convenant, de zoge heten"

Transcriptie

1 Plan van aanpak

2 Inhoud Inleiding 2 Inhoud 2 Inleiding 4 De wereld van textiel 5 Aanpak Routekaart 9 Trends en uitdagingen per marktsector 14 Selectie van kansen 17 Vervolg van het proces Plan van aanpak Routekaart Textiel is een initiatief van de textiele maakindustrie in Nederland, verenigd in de VTN, (Verenigde Textielindustrie Nederland). VTN is een ledengroepering binnen MODINT, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. In het project werkt MODINT/VTN samen met BECO concurrerend blijven vergt daarnaast voortdurend (projectondersteuning), The Bridge Business Innovators vooruitkijken, innoveren en aanpassen. (analyse externe marktontwikkelingen), Alcon Advies en BMA~Techné (vertaling naar de technische stand van De textielindustrie in Nederland anno 2011 heeft de zaken). Het project Plan van aanpak Routekaart Textiel afgelopen decennia op veel manieren en op veel wordt gefinancierd door AgentschapNL vanuit middelen momen ten aangetoond in staat te zijn tot die noodzakelijke, voortdurende aanpassing. Door concurrentie die in het kader van het energie convenant, de zoge heten MJA-3 afspraken, ter beschikking worden gesteld om een gedwongen is elk bedrijf er op eigen wijze steeds in verdere verduurzaming van de industrie te bevorderen. geslaagd vol doende toegevoegde waarde te genereren voor de klant om de hogere prijs, die aan het produceren Het uiteindelijke doel van deze MJA-3 afspraken is er voor in dit deel van de wereld is verbonden, te rechtvaardigen te zorgen dat in het jaar 2030 de textiele maak industrie en dus terug te verdienen. in de keten minimaal 50% reductie van energie respectievelijk grondstoffen realiseert ten opzichte van het Het resultaat is dat veel bedrijven opereren in verschillende deelmarkten en vaak zelfs in uitgesproken refe rentie jaar Om dat doel te verwezenlijken, is het nodig dat de textiel productie bedrijven in Nederland zich niches. Daarmee is gemeenschappelijk optreden van de staande weten te houden in het wereld wijde speelveld van sector als geheel minder vanzelfsprekend geworden. deze industrie, wat geen vanzelfsprekendheid is. Mede door diverse vormen van ad hoc samenwerking groeide de afgelopen jaren het besef dat gezocht moest Om morgen nog in leven te zijn, moet je vandaag wel worden naar en gewerkt moest worden aan nieuwe door blijven gaan met ademhalen. Zo verwoordde een vormen van gemeenschappelijkheid. van de leden van VTN de spanning tussen dagelijkse bezigheden en vooruitdenken. Concurrerend zijn kun De door de overheid ingeslagen weg, om via MJA-3 je alleen op basis van de dagelijks geleverde prestatie; afspraken sectoren aan te zetten na te denken over hun 2

3 toekomst en daarbij doelstellingen voor verduurzaming centraal te stellen, bood en biedt de sector een uitgelezen kans zowel anders naar de toekomst te kijken, als anders naar zichzelf. De vraag beantwoorden wat de Nederlandse textiele maakindustrie in 2030 produceert, en hoe dat duurzaam kan, dwingt tot nadenken over de vraag welke textiele producten dan door de markt gewenst zijn. Het is, meer dan wat ook, deze constatering geweest, die de leden van VTN heeft geïnspireerd tot het opzetten van het project in de vorm die het nu heeft. Want over welke markten hebben wij het eigenlijk? En wat vragen die markten in 2020 en 2030? Door met deze sectoren in gesprek te gaan, wordt zichtbaar hoe de textielindustrie kan bijdrage aan het helpen oplossen van problemen c.q. het benutten van kansen in die andere sectoren. Ten slotte werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan en meerwaarde schuilt in het onderling uitwisselen van informatie tussen de leden van VTN enerzijds, en met derde partijen anderzijds. Door naar elkaar en elkaars producten en productieprocessen te kijken als potentiële partners in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten, in plaats van als concurrent of buitenstaander, ontstaan kansen op verbetering van de eigen positie via samenwerking. personen bedanken die op een of andere manier tot nu toe bij het project betrokken zijn of zijn geweest. Hun inbreng, hoe gering ook, is zeer waardevol gebleken voor het proces. Aan het einde van het project, wanneer de portfolio van onderzoekprojecten definitief is vastgesteld, zal blijken of die inbreng daarnaast ook materieel van betekenis is geweest. Anderzijds willen we met deze brochure over het eerste halfjaar van het project verantwoording afleggen aan het ministerie van EL&I dat het project via Agentschap NL ondersteunt. Zeist, november 2011 Jef Wintermans Directeur MODINT / VTN Tijdens de gesprekken die hebben geleid tot de vormgeving van het project Plan van aanpak Routekaart Textiel werd al snel duidelijk dat er binnen de sector grote behoefte bestond aan gedegen informatie over wat er in de wereld rondom de textielindustrie gebeurt. Verderop in deze brochure treft u een korte weergave van de informatie die door The Bridge Business Innovators, in samenspraak met veel leden van VTN en tal van externe organisaties, is verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Eveneens werd duidelijk dat er behoefte is om de veelzijdigheid van textiel onder de aandacht brengen bij vertegen woordigers van de wereld buiten de textiel. Het uiteindelijke doel van het project Plan van aanpak Routekaart Textiel is te komen tot een portfolio van onderzoekprojecten. Deze portfolio is gericht op de ontwikkeling van nieuwe product/marktcombinaties, waarin bedrijven uit de textielindustrie samenwerken met andere bedrijven uit die sector en een of meerdere marktpartijen,: een Routekaart 2030 voor de textielindustrie. In deze brochure worden het proces van de routekaart en de resultaten daarvan uit de doeken gedaan. Wij willen daarmee enerzijds alle organisaties, bedrijven en 3

4 De wereld van textiel Textiel is overal aanwezig, soms heel zichtbaar zoals in kleding, bedlinnen of meubelbekleding en soms onzichtbaar zoals in composieten en isolatie. Feit is dat iedereen elke dag omgeven is door textiel. Per jaar worden er 75 miljoen ton textiele vezels geproduceerd voor steeds meer verschillende toepassingen. meer dat deze processen zich verder ontwikkelen. Duurzaamheid en een beperking in het verbruik van grondstoffen en energie worden steeds meer de leidraad in dit proces. Nieuwe structuren als dubbelweefsels en breisels, high tech non-wovens en gestructureerde vezels maken tal van nieuwe toepassingen van textiel mogelijk. Voeg daar aan toe dat nanotechnologie, inkjettechno logie, elektrospinnen van nanovezels en plasmatechnologie nieuwe begrippen in de textielindustrie zijn geworden. Het is dan niet moeilijk voor te stellen dat de textielindustrie erin is geslaagd om traditioneel textiel op een milieuvriendelijkere manier te produceren en textiel met nieuwe geavanceerde eigenschappen te ontwikkelen. Maar er is meer. Smart textiles, de combinatie van textiel en elektronica, hebben de mogelijkheid in zich om gegevens te verzamelen en op basis van deze gegevens acties te ondernemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het meten van hartslag- en ademhalingsfrequentie, het registreren van bewegingen van sporters en in revalidatie, maar ook in dijken en gebouwen (registreren van verzakkingen) en het waarnemen van omgevingseigenschappen, bijvoorbeeld bij een brand of op de arbeidsplaats. Toepassingen van smart textiles helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, om maatschappelijke kosten te reduceren en veiligheid te vergroten. Textiel toepassingen kunnen worden ingedeeld in een aantal segmenten: Kleding Huishoudtextiel en bedlinnen Meubelstoffen en gordijnen Technische toepassingen van textiel, waaronder beschermende kleding, sportkleding, geo-textiel, toepassingen in bouw en constructie, toepassingen in vervoersmiddelen en agro-textiel De wereld van textiel wordt steeds groter. Naast de traditionele toepassingen van textiel worden heel veel nieuwe toepassingen ontwikkeld, waarin dynamische eigenschappen van textiel worden gebruikt of textiel wordt gecombineerd met elektronica. Textiel is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een materiaal dat bij uitstek geschikt is om vele functies in tal van toepassingen te vervullen. Ook in de traditionele toepassingen van textiel is innovatie aan de orde van de dag. Waar vroeger eigenschappen van textiel werden verkregen door mechanische processen (spinnen, weven, breien) en dit te combineren met chemische veredeling, zien we steeds Dynamisch textiel heeft de mogelijkheid om de eigenschappen aan te passen op basis van omgevingsfactoren. Dat kan zijn een kleurverandering op basis van temperatuur, een lengteverandering op basis van vocht of het geven van een elektrisch signaal op basis van beweging. Hierdoor kan textiel signalen afgeven, beter beschermen en tegelijkertijd het comfort verbeteren. Hoewel textiel al een eeuwenoud product is, zien we in het eerste decennium van de 21e eeuw dus een geweldige ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en nieuwe toepassingen met textiel. In het Plan van aanpak Routekaart Textiel wordt een beeld geschetst van toekomstige toepassingen van textiel in een aantal sectoren. Soms betreft het een verbetering van bestaande toepassingen, soms gaat het ook om compleet nieuwe toepassingen die binnen bereik zijn gekomen door recente ontwikkelingen in textieltechnologie. Feit is dat in de nabije toekomst nieuwe toepassingen in textiel de kwaliteit van leven op tal van gebieden verbetert en een grote rol gaat spelen in een duurzamere wereld. 4

5 Aanpak Routekaart Het Plan van aanpak Routekaart Textiel heeft de blik gericht op 2020/2030. Dat is ver in de toekomst, terwijl het vaak al lastig blijkt om de nabije toekomst correct te voorspellen. Maar een dergelijke lange termijnvisie levert wel inspiratie en verbeelding op voor het bedenken van de toekomstige producten en diensten voor de textielbranche. Ramen en deuren open, om frisse wind naar binnen te laten. Dat is de essentie van de gekozen aanpak bij het ontwikkelen van het Plan van aanpak Routekaart Textiel. Door de vraag van bepaalde afzetmarkten te verhelderen, ontstaat zicht op kansen. Dat kunnen kansen zijn die ver weg liggen, maar ook kansen die dicht bij zijn. Welke afzetmarkten op kansen onderzocht moesten worden, was de eerste vraag die daarbij beantwoord moest worden. Op basis van de analyses in de zogenaamde voorstudie en een eerste verkenning van afzetmarkten werd besloten de volgende 5 marktsectoren in het routekaart project te betrekken: bouw, mobiliteit, sport & leisure, veiligheid en zorg. Zo kon aan The Bridge Business Innovators worden gevraagd om trends en ontwikkelingen uit deze 5 sectoren in kaart te brengen. En daarbij vooral te kijken naar de uitdagingen waar die markten mee te maken hebben of zullen krijgen. De routekaart: op zoek naar markt- en toekomstgedreven kansen Verkenning thema s / markten Gemeenschappelijke kansvelden Ontwikkeling programma s Te vormen consortia 5

6 De aanpak in meer detail Voor elk van de gekozen marktsectoren is een werkgroep ingesteld. Alle leden van VTN plus enkele andere textiel producerende ondernemingen, al dan niet lid van MODINT, is de gelegenheid geboden deel te nemen aan de werkgroepen. The Bridge heeft, op basis van deskresearch, interviews en een analyse van politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische ontwikkelingen (PESTEL), voor elk van deze 5 marktsectoren ongeveer 10 tot 15 trends gedefinieerd. De trends geven inzicht in uitdagingen waarmee de marktsector in de toekomst te maken krijgt. Vervolgens zijn die uitdagingen verder uitgediept. Daarbij werden experts uit de wereld van de gekozen marktsectoren gevraagd de benoemde uitdagingen uit hun eigen wereld verder toe te lichten en samen met de vertegenwoordigers van de textiele maakbedrijven de meest kansrijke mogelijkheden in beeld te krijgen. Halverwege het project, eind juni 2011, is aan alle deelnemende bedrijven gevraagd aan te geven in welke kansen men gelooft, met welke onderwerpen, kansen en uitdagingen men de komende tijd aan de slag wil. Deze worden verderop in deze brochure besproken. Die trends zijn in een drietal bijeenkomsten in de werkgroepen besproken. De opgave voor de werkgroepen was de uitdagingen te vertalen naar kansen en ontwikkel doelen voor textiel. Dat leverde een eerste longlist van kansen, vaak nog breed en vaag geformuleerd. Daaruit hebben de in de werkgroep participerende bedrijven een top 3 van meest interessante uitdagingen gekozen. 6 Foto: Artex

7 Van sector trends, naar ontwikkeldoelen voor textiel Inspiratie uit 5 sectoren De wereld van textiel Textiel bedrijven Trends Uitdagingen Kansen Ontwikkeldoelen 7

8 Foto: TenCate 8

9 Trends en uitdagingen per marktsector In dit hoofdstuk van deze brochure treft u weinig tekst en veel beeldmateriaal. Deels omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden. Deels ook omdat in korte tijd zoveel informatie is verzameld, dat een gedetailleerde beschrijving van dat alles een veelvoud aan pagina s zou vergen in deze brochure. Dat zou de leesbaarheid van het geheel sterk verminderen, zonder dat daar een meerwaarde tegenover zou staan. Immers, het doel van het project Plan van aanpak Routekaart Textiel is te komen tot een portfolio van projecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe product/marktcombinaties. Veel aandacht besteden aan alle genoemde kansen is slechts interessant voor enkelen. De leden van VTN beschikken uiteraard over alle informatie, zodat zij ook in de toekomst kunnen terugvallen op ideeën die in de loop van het proces zijn ontstaan maar die in eerste instantie niet op voldoende belangstelling konden rekenen om in de Routekaart 2030 te worden opgenomen. Trends in veiligheid Groeiend veiligheids bewustzijn Milieu en natuurrampen Terrorisme, calamiteiten en conflicten Professionalisering hulpverleners Verdere professionalisering uitrusting Bacteriële en biologische bescherming Preventie, hoge eisen bescherming van mensen Van safety naar security Specialisatie werkkleding 9

10 Trends en uitdagingen per marktsector Hygiëne Trends in de zorg Gerichte technologie Preventie Vitaal oud worden Duurzaamheid Krapte arbeidsmarkt Ondernemerschap Zorg op afstand Zorg experience 10

11 Trends in de bouw Wonen op maat Flexibel bouwen Duurzame energie Renovatie Leven met water Ruimtelijke druk Materiaalketens Smart construction Bouwproces 11

12 Trends en uitdagingen per marktsector Trends in mobiliteit Energiezuinig en groen transport Tijdperk van toegang en beschikbaarheid On board comfort, fun en entertainment Low budget transport Track locations in real-time Trace history and information Veiligheid tijdens de reis Files en betere doorstroming Transport op maat Check conditions with any sensors Unmanned vehicles 12

13 Trends in sport & leisure Overgewicht Senioren recreatie Integratie medisch en sport Extreme and exotic experience Gaming, sport en electronics Outdoor and eventbased recreation Lifestyle Blessure preventie Professionele infrastructuur en uitrusting 13

14 Selectie van kansen Begin juni 2011 hebben alle deelnemende bedrijven een overzicht gekregen van de 83 kansen voor de textiele maakindustrie die door de leden van de werkgroepen in de onderzochte marktsegmenten zijn geïdentificeerd. Door Alcon Advies en BMA~Techné is voor elk van die kansen aangegeven in welke ontwikkelfase de stand van de techniek zich bevindt ( Technological Readiness Levels ). Op 28 juni hebben alle deelnemende bedrijven punten toegekend aan de 83 kansen voor de textiele maakindustrie. Na analyse is aan de leden van MODINT/ VTN voorgesteld om een aantal kansen verder uit te werken. De resterende kansen blijven bewaard en worden voor de komende jaren opgenomen in een projectportfolio dat het hart vormt van de Routekaart score Academic basic technology research research to prove feasibility of textile concept Textile technology development, incl enabling technology Technology readyness level basic principles observed and reported concept and or application defined experimental proof of concept in textile components and textiles subsytems tested in lab, processing Tijd tot markt introductie concept nr , 18, 44, 47 De volgende kansen worden verder opgepakt en uitgewerkt tot een projecten portfolio: , 33, 74 3D textiel als schokabsorptie: vervormbaarheid en veerkracht in front van auto , , 53, 61 Tijd tot markt introductie

15 technology demonstration textile architecture, production technology development textile product test, market trials, production/operation TRL components tested in relevant environment, processing textile prototype tested in relevant environment demonstrated in real life textile market modiefied based on tests an new tests new textile product ready 8 5 to 8 3 to 5 1 to 3 0 to 1 textiel gebaseerde intelligentie en communicatie mogelijkheden, identificatie, tracking tracing, systemen voor mood management als kleur, licht, geur Textiel dat elektriciteit kan geleiden, opvangen/opslaan is enabling technologie voor alle vormen van smart en wearable technologie eenvoudige systemen zijn er wel, bijv armbandjes met indicatoren en zenders. Lumalive en LEDs in textiel zijn ook te koop Tijd tot marktintroductie marktsector mobiliteit, zorg, veiligheid, bouw, sport Bij de opzet en planning van de uitvoering van specifieke projecten zullen een aantal randvoorwaarden een rol spelen. Zo zal er een business case moeten zijn, bij voorkeur een of meer launching customers (bijv. de overheid), zullen er meerdere partijen actief bij de uitvoering betrokken moeten zijn, zullen er externe partijen mee moeten doen en zullen duurzaamheidscriteria een rol spelen zoals recycling, gebruik van biomaterialen (materialen-rotonde) en energie/co2 verbruik. Ook zal er gekeken worden of de benodigde productie systemen (enabling technolgie) beschikbaar zijn of dat voor specifieke product-markt-combinaties productiemiddelen beschikbaar gemaakt moeten worden. 3D textiel constructies Bijv. reloadble textiel voor brandwerendheid/ brandvertraging, ook met oog op coatings Easy cleaning: hygiënisch textiel, vuilafstotende textiel: altijd schoon textiel op basis van bijv. proban, pyrovatex en inherent brand werende vezels Textiel als vervanger van schuim: 3D-breisels Easy cleaning: anti soiling en lotus effecten, waterafstotende textiel mobiliteit, zorg, veiligheid, bouw, sport mobiliteit, zorg, veiligheid, bouw zorg, veiligheid vocht regulerende vezels Vochtregulerende textielen, matrassen. 3D structuren 3D breisels en weefsels, coolmax etc zorg, veiligheid, sport 8 5 to 8 3 to 5 1 to 3 0 to 1 Tijd tot marktintroductie 15

16 Foto: Artex 16

17 Vervolg van het proces Met de textielbedrijven die interesse hebben getoond wordt per kans een werkgroep geformeerd die zich richt op enerzijds de onderzoeksagenda en anderzijds de businesscase. Beiden worden in het kader van het routekaarttraject op hoofdlijnen geformuleerd. Voor het ontwikkelen van de business case wordt gebruik gemaakt van het Business model van Alexander Osterwalder, door BECO aangevuld met de velden maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten. Juist door die aanvulling wordt de bijdrage inzichtelijk gemaakt die deze kansen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De kern van dit model is dat men voortdurend gericht blijft op zijn waarde propositie en de markt waarvoor men dit ontwikkelt. Bovendien dwingt het model tot nadenken over strategische partnerships met wie, en dankzij wie, men zijn waarde propositie kan realiseren. Deze strategische partnerships zijn erg belangrijk voor de werkgroepen. Na de zomer bepaalt iedere werkgroep welke partnerships men wil aangaan en deze partijen worden ook uitgenodigd om in de werkgroep te participeren. Het eindresultaat is dat de MODINT/ VTN leden samen met partners uit de marktsectoren een route hebben opgesteld om de kansen tot nieuwe product markt combinaties (PMC) te ontwikkelen. De PMC s zullen naast (economische) bedrijfsbelangen bij voorkeur ook een maatschappelijk belang dienen ( societal benefit ). In ieder geval dient een bijdrage te worden geleverd aan duurzame ontwikkeling in het algemeen en energieefficiency in het bijzonder. De leden van MODINT/VTN beschikken aan het einde van het jaar over een onderzoeksagenda en projecten portfolio waarin ook de kansen staan opgenomen die op dit moment nog niet verder uitgewerkt worden. Hiermee kan de sector de komende jaren aan de slag zodat in Nederland ook na 2030 nog een textielindustie bestaat, die concurrerend en innovatief is en een belangrijke bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. 17

18 Foto: TenCate 18

19 Plan van aanpak Onderstaande organisaties werken samen. Colofon De brochure Plan van aanpak Routekaart Textiel is een uitgave van de Verenigde Textielindustrie Nederland (VTN) een ledengroepering van MODINT, dé ondernemersorganisatie voor de mode, interieur, tapijt en textielbranche. Postbus 428, 3700 AK Zeist , Auteurs: Jef Wintermans - MODINT Franc van den Berg - BECO Geertje van Hooijdonk - The Bridge Anton Luiken - Alcon Advies B.V. Ger Brinks - BMA Techné Hanneke op den Brouw - Agentschap NL Eindredactie: Communicatie MODINT Vormgeving & druk: Adrichem reclame & evenementen Fotografie en illustraties: VTN Leden, Artex, TenCate en Twijstra The Bridge November Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van VTN/MODINT. De brochure is gedrukt op FSC papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing Hightech systemen & materialen Remanufacturing Colofon Innovatie Zuid Oktober 2013 Thema Hightech systemen en materialen: Remanufacturing Samengesteld door Mare Advies Marko Vreeswijk Inspiratie en inhoudelijke

Nadere informatie

MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT. April 2015. Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee

MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT. April 2015. Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee MKB Aanpak 2015 EINDRAPPORT April 2015 Martin Weissmann, BAMBOO In opdracht van het TKI Wind op Zee 1 SAMENVATTING De doelstelling van het TKI Wind op Zee is om meer MKB als deelnemer aan zich te binden

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid, Aan NEN-commissieleden NEN Communicatie KENMERK ONDERWERP Nieuw NEN Magazine DATUM 2013-06-06 Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T (015) 2 690 435 F (015) 2 690 190 communicatie@nen.nl

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA Samenvatting Strategische kennisagenda voor ICT in de bouw Er komen veel ontwikkelingen op de bouw af: het moet duurzamer, slimmer,

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 11 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima EINDRAPPORTAGE TRACK & TRACE BRONNEN VOOR HET CBS Marco

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie