REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)"

Transcriptie

1 REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) A. ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: NVH of Vereniging: De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten Artikel 2 De Tuchtrechtspraak omvat het beslissen omtrent het opleggen van disciplinaire maatregelen aan deze huidtherapeuten, ingeval zij zich hebben gedragen in strijd met één of meer bepalingen van de op hen van toepassing zijnde Beroepscode Huidtherapeuten. BEVOEGDE ORGANEN Artikel 3 De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Commissie van Toezicht met hoger beroep op de Commissie van Beroep, welke in hoogste ressort oordeelt. WERKINGSSFEER Artikel 4 1. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op gewone leden van de Vereniging. 2. In geval van tijdige, op de voorgeschreven wijze plaats gehad hebbende schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door een lid zal, wanneer dit lid vóór of op 31 december van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap eindigt betrokken is of wordt bij een tuchtzaak zoals bedoeld in artikel 2, de afwikkeling van deze tuchtzaak volledig geschieden volgens de in het Reglement gestelde regels en zal het betrokken lid ook na het eindigen van zijn lidmaatschap ten aanzien van de behandeling en de uitspraak tot hetzelfde verplicht en gerechtigd zijn als ware hij nog lid. 3. Wanneer blijkt, na opzegging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar door het bestuur op grond van het ondanks herhaalde aanmaning niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de Vereniging, dat het opgezegde lid voor 1 januari van het verenigingsjaar, volgende op het jaar waarin de opzegging plaatsvond, betrokken is of wordt bij een tuchtzaak, zoals bedoeld in artikel 2 van dit reglement, zal de afhandeling van de tuchtzaak volledig geschieden volgens de in het Reglement gestelde regels en zal het betrokken lid ook na het eindigen van zijn lidmaatschap ten aanzien van de behandeling en de uitspraak tot hetzelfde verplicht en gerechtigd zijn als ware hij nog lid. 4. Mocht in een situatie, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, het betrokken lid alsnog tijdig en op de voorgeschreven wijze zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen, dan zal de afhandeling van de tuchtzaak volledig geschieden volgens de in het Reglement gestelde Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

2 regels en zal het betrokken lid ook na het eindigen van zijn lidmaatschap ten aanzien van de behandeling en de uitspraak tot hetzelfde verplicht en gerechtigd zijn als ware hij nog lid. Artikel 5 Leden, ten aanzien van wie een maatregel, als bedoeld in artikel 32, lid 1 sub d van dit Reglement is opgelegd, hebben gedurende de loop van de schorsing geen enkel recht, doch zijn gehouden de verplichtingen der leden na te komen. B. DE COMMISSIE VAN TOEZICHT SAMENSTELLING Artikel 6 1. De Commissie van Toezicht telt een rechtsgeleerd lid, dat tevens voorzitter van de Commissie van Toezicht is, een rechtsgeleerd lid dat tevens secretaris van de Commissie is en drie leden-huidtherapeuten, alsmede een plaatsvervanger voor de voorzitter, tevens rechtsgeleerde, een plaatsvervanger voor de secretaris tevens rechtsgeleerde, en drie plaatsvervangende leden-huidtherapeuten. 2. De leden en plaatsvervangende leden-huidtherapeuten dienen tenminste 5 jaar lid te zijn van de Vereniging en gedurende die periode regelmatig de huidtherapeutische praktijk te hebben uitgeoefend. 3. De leden en plaatsvervangende leden-huidtherapeuten worden voor een termijn van vier jaren door het bestuur van de Vereniging na overleg met de Commissie van Toezicht benoemd 4. De aftredende leden en plaatsvervangende leden-huidtherapeuten zijn terstond herkiesbaar, doch niet meer dan tweemaal, zodat een lid in totaal maximaal twaalf jaren zitting heeft in de commissie. 5. De voorzitter,en plaatsvervangend voorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris worden voor een termijn van vier jaren, op voordracht van het bestuur, gehoord hebbende de aanbevelingen van de Commissie van Toezicht, door de Algemene Ledenvergadering benoemd 6. De aftredende voorzitter en plaatsvervangende voorzitter en de secretaris en plaatsvervangende secretaris zijn terstond herkiesbaar, doch niet meer dan twee maal, zodat elk van dezen in totaal maximaal twaalf jaren zitting heeft in de commissie. Artikel 7 Het lidmaatschap van de Commissie van Toezicht is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de Vereniging en van de Commissie van Beroep. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 8 De leden van de Commissie van Toezicht treden op als wijze mensen op persoonlijke titel.. Artikel 9 De Commissie van Toezicht beslist met gewone meerderheid van stemmen. In geval dat de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De mening van een minderheid behoort tot het raadkamergeheim. Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

3 Artikel Voorzitter, secretaris en leden van de Commissie van Toezicht dienen zich te verschonen, indien en zodra er te hunner aanzien feiten of omstandigheden bestaan, welke de schijn van partijdigheid (kunnen) of belangenverstrengeling oproepen. 2. Op verzoek van een partij in geding kunnen voorzitter, secretaris en leden van de Commissie van Toezicht worden gewraakt, indien er te hunner aanzien feiten of omstandigheden bestaan, welke de schijn van partijdigheid of belangenverstrengeling oproepen. 3. Over de wraking wordt door de overige leden van de Commissie van Toezicht zo spoedig mogelijk beslist. In geval van het staken van stemmen wordt het verzoek tot wraking toegestaan. 4. Een lid dat zich heeft verschoond of dat gewraakt is wordt vervangen door een plaatsvervangend lid. Artikel 11 Indien een lid van de Commissie van Toezicht partij is bij een klacht, wordt zijn plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid. Artikel 12 De Commissie van Toezicht kan getuigen en deskundigen horen. Artikel 13 De zittingen van de Commissie van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Commissie van Toezicht anders beslist. Artikel 14 De voorzitter, secretaris en leden van de Commissie van Toezicht alsmede hun plaatsvervangers en de door de Commissie van Toezicht gehoorde getuigen en deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht van al hetgeen hen in deze kwaliteit ter kennis komt. Artikel 15 De Commissie van Toezicht doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Algemene Vergadering van de Vereniging. Artikel 16 De leden van de Commissie van Toezicht ontvangen vergoeding van onkosten ten laste van de Vereniging. C. DE COMMISSIE VAN BEROEP SAMENSTELLING Artikel 17 De Commissie van Beroep telt één rechtsgeleerd lid, dat tevens voorzitter van de Commissie van Beroep is, twee leden-huidtherapeuten, alsmede een plaatsvervanger voor de voorzitter, Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

4 tevens rechtsgeleerde en twee plaatsvervangende leden-huidtherapeuten, die op voordracht van het bestuur van de Vereniging zullen worden gekozen. De leden kiezen uit hun midden de secretaris van de Commissie. Artikel 18 Artikel 6, leden 2 tot en met 6 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 19 Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de Vereniging of van de Commissie van Toezicht. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 20 De artikelen 8 tot en met 16 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing. D. TUCHTRECHTSPRAAK PROCEDURE IN EERSTE AANLEG Artikel Een klacht tegen een lid van de Vereniging kan worden ingebracht door iedere rechtstreeks belanghebbende, of door het bestuur van de Vereniging. 2. Een klacht wordt aangebracht door het indienen bij de secretaris van de Commissie van Toezicht van een gemotiveerde schriftelijke omschrijving van die klacht. Artikel 22 De Commissie van Toezicht is bevoegd samenhangende klachten te voegen en gevoegde klachten te splitsen. Artikel De Commissie van Toezicht neemt kennis van alle niet-anonieme klachten. 2. Indien de klacht onvoldoende is gemotiveerd, wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn klacht van een nadere motivering te voorzien. Artikel De Commissie van Toezicht is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen of de behandeling op te schorten, indien blijkt, dat de klacht wordt of zal worden behandeld door een overheidsorgaan, dat bevoegd is tot het opleggen van strafmaatregelen. 2. Indien de Commissie van Toezicht meent, dat een klacht (tevens) behoort te worden behandeld door een overheidsorgaan, dan kan zij aan de klager in overweging geven zijn klacht (tevens) bij het betreffende orgaan in te dienen, c.q. aangifte te doen. Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

5 Artikel 25 De Commissie van Toezicht neemt kennelijk ongegronde klachten, klachten betreffende feiten welke meer dan 10 jaren in het verleden liggen, alsmede klachten welke naar haar oordeel van te geringe betekenis zijn of klachten, welke ook na toepassing van artikel 23 lid 2 van dit reglement onvoldoende gemotiveerd zijn, niet in behandeling. Artikel Een beslissing van de Commissie van Toezicht, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, of artikel 25 van dit reglement, wordt schriftelijk aan klager medegedeeld. 2. Een dergelijke beslissing wordt niet geacht te zijn een uitspraak van de Commissie van Toezicht als bedoeld in artikel 39, lid 1 van dit reglement. Artikel Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen, zendt de Commissie van Toezicht een afschrift van de klacht aan de beklaagde. De beklaagde wordt meegedeeld dat deze binnen vier weken na verzending een verweerschrift kan indienen. 2. Van het verweerschrift zendt de Commissie van Toezicht een afschrift aan klager. 3. Indien daartoe naar het oordeel van de Commissie van Toezicht aanleiding bestaat, geeft zij binnen door haar te bepalen termijnen gelegenheid tot schriftelijke re- en dupliek. 4. De in dit artikel bepaalde termijnen kunnen op verzoek van de desbetreffende partij éénmalig worden verlengd met een door de Commissie te bepalen termijn. Reageert de desbetreffende partij niet binnen de gestelde termijn, dan wordt deze geacht geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid het gevraagde schriftuur in te dienen. Een na de tweede termijn ingediend schriftuur wordt geacht niet te zijn ingediend. Artikel 28 Wanneer de beklaagde geen verweer voert, wordt de klacht gegrond verklaard, tenzij de klacht de Commissie van Toezicht ongegrond voorkomt. De aan de behandeling verbonden kosten kunnen bij de uitspraak geheel of ten dele ten laste van beklaagde gebracht worden. De kosten worden door de Commissie van Toezicht vastgesteld ingevolge artikel 32, lid f van dit reglement. Artikel Indien de Commissie van Toezicht van oordeel is dat de klacht geen mondelinge behandeling behoeft, bericht zij dit aan klager en beklaagde, onder mededeling dat zij wel tot een mondelinge behandeling zal overgaan indien klager of beklaagde, dan wel beiden, binnen veertien dagen daartoe de wens te kennen geven. 2. Indien de Commissie van Toezicht van oordeel is, dat de klacht mondelinge behandeling behoeft, of, indien klager of beklaagde, dan wet beiden, de wens daartoe te kennen hebben gegeven, roept zij klager en beklaagde op om ter zitting van de Commissie van Toezicht te verschijnen. Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

6 Artikel Klager en beklaagde behoren, behoudens bijzondere omstandigheden, voor de mondelinge behandeling te verschijnen. Ingeval van zodanige bijzondere omstandigheden zijn klager en beklaagde bevoegd zich ter zitting te laten vertegenwoordigen. 2. Klager en beklaagde zijn bevoegd zich door een raadsman of raadsvrouwe te laten bijstaan. Artikel Tenzij lid 2 van dit artikel van toepassing is, hoort de Commissie van Toezicht ter zitting klager en beklaagde in elkaars tegenwoordigheid, zo ze zijn verschenen. Tenzij lid 2 van dit artikel van toepassing is, worden getuigen en deskundigen door de Commissie van Toezicht eveneens, zo ze zijn verschenen, in tegenwoordigheid van klager en beklaagde gehoord. Klager en beklaagde krijgen de gelegenheid aan getuigen en deskundigen vragen te stellen. 2. Confrontatie van klager en beklaagde blijft achterwege, indien daartoe, al dan niet op verzoek van partijen of van één van hen, naar het oordeel van de Commissie van Toezicht redenen bestaan. 3. Aan de beklaagde wordt het laatste woord gelaten. 4. De secretaris maakt van de mondelinge behandeling een verslag op, dat door de voorzitter en de secretaris wordt vastgesteld en ondertekend. Artikel Indien de Commissie van Toezicht van oordeel is dat een lid zich heeft gedragen in strijd met een of meer bepalingen van de van toepassing zijnde Beroepscode voor huidtherapeuten kunnen aan dit lid één of meer van de navolgende maatregelen worden opgelegd: a. Waarschuwing. b. Berisping. c. Intrekking van een of meer rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, voor de duur van ten hoogste vijf jaar, eventueel onder vaststelling van de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn alvorens de geschorste rechten weer kunnen herleven. d. Schorsing van het lidmaatschap voor de duur van ten hoogste vijf jaar, eventueel onder vaststelling van de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn alvorens de geschorste rechten weer kunnen herleven. e. Ontzetting uit het lidmaatschap. f.veroordeling tot vergoeding van kosten van de Commissie. 2. De Commissie van Toezicht kan bepalen, dat één of meer van de door haar opgelegde maatregelen pas zullen ingaan, indien de betrokkene één of meer door de Commissie van Toezicht vast te stellen bijzondere voorwaarden niet binnen een daarvoor te stellen termijn volledig is nagekomen. Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

7 Artikel 33 De Commissie van Toezicht kan bepalen dat haar uitspraak op een door haar te bepalen wijze openbaar zal worden gemaakt, al dan niet met opneming van de personalia van beklaagde c.q. met opneming van de motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de uitspraak vermeld. Artikel 34 De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak wordt met redenen omkleed en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De uitspraak wordt gedagtekend. Artikel 35 De uitspraak wordt door de secretaris van de Commissie van Toezicht, met vermelding van het bepaalde in artikel 39 van dit reglement aan klager en beklaagde toegezonden. Artikel 36 De uitspraak gaat in kracht van gewijsde door het verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is ingesteld. Artikel Indien een maatregel is opgelegd, zendt de secretaris van de Commissie van Toezicht, zodra de beroepstermijn is verstreken, een afschrift van de uitspraak aan het bestuur van de Vereniging. 2. Indien een maatregel, als bedoeld in artikel 32, lid 1 sub c, d en/of e van dit reglement is opgelegd, dan wel één of meer van deze maatregelen voorwaardelijk is opgelegd krachtens artikel 32 lid 2 van dit reglement, doet het bestuur van de Vereniging hiervan mededeling aan de leden. 3. Indien krachtens artikel 33 van dit reglement is bepaald dat de uitspraak op enigerlei wijze openbaar zal worden gemaakt, draagt het bestuur van de Vereniging hiervoor zorg. Artikel 38 Na afdoening van een zaak worden de daarop betrekking hebbende stukken gedeponeerd in het vertrouwelijk archief van de Vereniging onder beheer van de (ambtelijk) secretaris van het bestuur die wordt aangemerkt als registerhouder in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PROCEDURE IN BEROEP Artikel Bij de Commissie van Beroep kan beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van de Commissie van Toezicht door klager en beklaagde. Het beroep dient te worden ingesteld binnen vier weken na de dag van verzending van de uitspraak. 2. Het beroep wordt ingesteld door het indienen bij de secretaris van de Commissie van Beroep van een gemotiveerd beroepsschrift. 3. Beklaagde kan van een uitspraak als bedoeld in artikel 28 van dit reglement beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

8 Artikel 40 De secretaris van de Commissie van Beroep zendt een afschrift van het beroepsschrift aan de wederpartij onder mededeling dat deze binnen een bepaalde termijn, welke tenminste veertien dagen en ten hoogste vier weken beloopt, schriftelijk kan reageren. Van het antwoord zendt de secretaris een afschrift aan appellant. Artikel 41 De secretaris van de Commissie van Beroep geeft van het instellen van beroep kennis aan de secretaris van het bestuur en aan de secretaris van de Commissie van Toezicht met uitnodiging tot toezending van alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Artikel De Commissie van Beroep kan besluiten zonder mondelinge behandeling op de stukken recht te doen. 2. Indien de Commissie van Beroep tot mondelinge behandeling besluit, roept zij partijen op ter zitting van de Commissie van Beroep te verschijnen. 3. De artikelen 30, 31 en 32 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel De Commissie van Beroep kan de uitspraak van de Commissie van Toezicht in beroep: a. Bevestigen. b. Geheel of gedeeltelijk vernietigen. 2. Indien de Commissie van Beroep de uitspraak van de Commissie van Toezicht geheel of gedeeltelijk vernietigt, stelt zij daarvoor een nieuwe uitspraak in de plaats. Artikel 44 De secretaris van de Commissie van Beroep zendt van de uitspraak in hoger beroep gedaan een afschrift aan partijen, aan het bestuur van de Vereniging en aan de Commissie van Toezicht. Artikel 45 De artikelen 37, lid 2 en 3, en 38 zijn van overeenkomstige toepassing. E. SLOTBEPALINGEN Artikel 46 Dit Reglement kan worden aangehaald als: "Reglement Tuchtrechtspraak". Het treedt in werking op de dag, volgende op de datum van vaststelling in de Algemene Ledenvergadering. Artikel 47 Wijzigingen in dit Reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur, gehoord hebbende de aanbevelingen van de Commissies van Toezicht en Beroep. Artikel 48 Bij twijfel over de uitleg van een bepaling van dit Reglement, beslist de Commissie onder wiens bevoegdheid een zaak ressorteert. Reglement Tuchtrechtspraak Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten /8

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK Nederlands Genootschap voor Sportmassage

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK Nederlands Genootschap voor Sportmassage REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK Nederlands Genootschap voor Sportmassage Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: NGS: Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK KNGF

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK KNGF REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK KNGF ACHTERGROND Het KNGF heeft op grond van artikel 2 van de statuten onder meer tot doel de ontwikkeling van de fysiotherapie en het behartigen van onder andere de beroepsinhoudelijke

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

algemene vergadering : de algemene vergadering van de vereniging is het orgaan dat bestaat uit stemgerechtigde leden;

algemene vergadering : de algemene vergadering van de vereniging is het orgaan dat bestaat uit stemgerechtigde leden; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de NOB zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 11 juni 2014 door het besluit van de algemene vergadering.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

Reglement voor Klachtenbehandeling

Reglement voor Klachtenbehandeling Reglement voor Klachtenbehandeling Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 25 t/m 28 de Gedragscode van NOLOC, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Algemeen Artikel 1 Dit Reglement voor

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE FEDERATIE TMV

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE FEDERATIE TMV 1 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE FEDERATIE TMV Definities Artikel 1 Onder geschillencommissie wordt verstaan: de geschillencommissie als bedoeld in artikel 33 van de statuten van de Federatie; Onder Federatie

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad.

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad. Reglement van Tucht Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

De Raad van Tucht 001:01-01-2016 1

De Raad van Tucht 001:01-01-2016 1 Reglement op de Tuchtrechtspraak als bedoeld in artikel 22 van de statuten van het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) vastgesteld en in werking getreden op 1 januari 2011, wijzigingen in artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014

UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 UITTREKSEL uit het Huishoudelijk Reglement van de Stichting ROTA 8 mei 2014 Hoofdstuk 2 Vaststelling van het Reglement omtrent de behandeling van klachten door het Bestuur (Het Klachtenreglement Reclamewezen)

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING 2016 COLLEGE VAN TOEZICHT PROTOCOL KLACHTBEHANDELING INLEIDING In dit protocol zijn de regels vastgelegd die betrekking hebben op het indienen van een schriftelijke klacht tegen een lid van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

Reglement College van Toezicht Osteopathie

Reglement College van Toezicht Osteopathie Reglement College van Toezicht Osteopathie Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het College van Toezicht is een in tuchtzaken rechtsprekend orgaan, hierna tevens aan te duiden als tuchtcollege. 2.

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding. Toepasselijkheid, doel, werkingssfeer en uitvoering interne tuchtrechtspraak

Inleiding. Toepasselijkheid, doel, werkingssfeer en uitvoering interne tuchtrechtspraak Reglement interne tuchtrechtspraak Van de Raad voor de Beroepscode Inleiding Op verzoek van het toenmalige bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft de Raad voor de Beroepscode

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie SCEN

Reglement Klachtencommissie SCEN Reglement Klachtencommissie SCEN Organisatie/Auteur: KNMG, SCEN, september 2016 1 Toepasselijkheid, doel en uitvoering klachtprocedure Artikel 1. Toepasselijkheid reglement De bepalingen van dit reglement

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT VOOR HET CARROSSERIEBEDRIJF REGLEMENT TOELICHTING

COMMISSIE VAN TOEZICHT VOOR HET CARROSSERIEBEDRIJF REGLEMENT TOELICHTING TOELICHTING De Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf heeft tot taak de behandeling van geschillen tussen leden van de Vereniging FOCWA Carrosseriebouw, Vereniging FOCWA Schadeherstel, Vereniging

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Reglement intern tuchtrecht. Phorza 2009

Reglement intern tuchtrecht. Phorza 2009 Reglement intern tuchtrecht Phorza 2009 Reglement intern tuchtrecht Phorza De algemene ledenvergadering van Phorza, beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies: Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Tuchtreglement SRA 1. Afdeling 1 Algemene bepalingen

Tuchtreglement SRA 1. Afdeling 1 Algemene bepalingen Tuchtreglement SRA Reglement inzake de taak en werkwijze van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de SRA, als bedoeld in de statuten van de Stichting Register

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Reglement van de klachten- en geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183,

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR PENSIOENFONDS PGB Reglement voor de Commissie van Bezwaar Pensioenfonds PGB 1 REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEZWAAR als bedoeld in artikel 16 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema Pagina: 1 van 7 Reglement Pagina: 2 van 7 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Het aanhangig maken van een beroep 3 3 Samenstelling van een 3 4 Inlichtingen 4 5 Geheimhouding 4 6 Procedure 4 7 Uitspraak 6 8 Overige

Nadere informatie

2 Samenstelling College van Beroep PEFC Nederland

2 Samenstelling College van Beroep PEFC Nederland PCSN VII - Reglement College van Beroep 1 Doel Doel van dit reglement is zorg te dragen voor een adequate afhandeling van een beroep ingesteld tegen besluiten van het bestuur van PEFC Nederland betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA

REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA REGLEMENT VAN BEROEP VAN DE KNSA ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Besluit : de schriftelijk vastgelegde beslissing of uitspraak van een bestuur of enig ander orgaan van de KNSA 2. Klager : de vereniging of de

Nadere informatie

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden.

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden. Reglement betreffende de voorzitter van de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Voorzitter) en de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Commissie) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN Mei 2014 1 1 Algemene Bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen a. BeVo: Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken.

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep nr. RGL0668/03 Datum uitgifte: 2003-01-03 Uitgever: Blad 1 van 6 Vastgesteld door het Bestuur van Stichting IKOB te Barneveld op 3 januari 2003 (datum inwerkingtreding);

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTRECHT VAN DE STICHTING TUCHTRECHTSPAAK VAN DE NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE

REGLEMENT TUCHTRECHT VAN DE STICHTING TUCHTRECHTSPAAK VAN DE NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE REGLEMENT TUCHTRECHT VAN DE STICHTING TUCHTRECHTSPAAK VAN DE NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE Begrippen - NAP: de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. - Tuchtstichting: de stichting Tuchtrechtspraak

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

stichting tuchtrechtspraak nap

stichting tuchtrechtspraak nap REGLEMENT TUCHTRECHT VAN DE STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK NAP TUCHTRECHTSPRAAK VAN TOEPASSING OP DE GEREGISTREERDE THERAPEUTEN BIJ DE NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden Preambule Het Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden is het geheel

Nadere informatie

(.J; KEURMERK. Reglement Beroepscommissie t.b.v. Gedragscode Privacy RRS RITR E GISTRATI E SYSTE MEN

(.J; KEURMERK. Reglement Beroepscommissie t.b.v. Gedragscode Privacy RRS RITR E GISTRATI E SYSTE MEN Reglement Beroepscommissie t.b.v. Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (.J; KEURMERK RITR E GISTRATI E SYSTE

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland

Reglement Commissie van Beroep. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Reglement Commissie van Beroep Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Januari 2016 Pagina 1 van 7 Reglement van de Commissie van Beroep overeenkomstig artikel 14.6 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

A6 Reglement van Beroep

A6 Reglement van Beroep A6 Reglement van Beroep Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid Reglement Tuchtrechtspraak Vastgesteld door de bondsvergadering van: 16 november 2013 Treedt in werking op 16 november 2013. Herziening vastgesteld door de bondsvergadering op 24 mei 2014. TUCHTREGLEMENT

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk heeft, Gelet op artikel 14 van de Statuten van de Stichting Beter Leven keurmerk,

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE KCAF

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE KCAF April 07 REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE KCAF INHOUDSOPGAVE Artikel : Begripsomschrijving Artikel : Samenstelling Commissie Artikel 3 : Taak Commissie Artikel 4 : Bevoegdheid Commissie Artikel 5: Geheimhouding

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Versie 4 7 februari 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. PPO; Opleidingsinstituut PPO, Postmaster Psychologie en Orthopedagogiek;

Nadere informatie

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities Reglement van het Tuchtcollege van St!R Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 College: het Tuchtcollege van St!R; 1.2 St!R: Stichting Registratie; 1.3 Gedragscode: Gedragscode

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN per 1 januari 2017 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie