Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder"

Transcriptie

1 Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2

2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden

3 01 inleiding Deze Werkinstructie is een bijlage bij de Handleiding CO 2 -Prestatieladder waarin de opzet van het systeem en documenten globaal beschreven zijn. In de Werkinstructie wordt per op te leveren document beschreven hoe u het portfolio zou kunnen opbouwen dat u aan de CI moet overleggen om het certificaat te behalen. De indelingen die in deze Werkinstructie voorkomen dienen slechts als voorbeeld, en zijn niet verplicht. U kunt uw documenten zelf naar eigen inzicht opstellen, mits deze aan de eisen van de CO 2 -Prestatieladder voldoen. Het Handboek is leidend wanneer er onverhoopt een tegenstrijdigheid mocht ontstaan tussen het Handboek en deze Werkinstructie of wanneer de criteria onvolledig worden weergeven. In de Werkinstructie zijn tips opgenomen over handige werkwijzen en mogelijke oplossingen. Deze tips zijn geen onderdeel van de eisen van het Handboek. 4 5

4 1.1 Index Portfolio Bedrijf 1.2 Index Portfolio Project met Gunningvoordeel In onderstaande tabel zijn de documenten te vinden die in het portfolio voor het bedrijf kunnen zitten. Onder het bedrijf wordt verstaan: de overhead en de projecten (1). Zoals beschreven in de Handleiding moet het bedrijf zich in alle projecten inspannen voor CO 2 -reductie. Deze index omvat niveau 3. Dit betekent dat ook aan de onderliggende niveaus 1 en 2 voldaan is. Onderdeel Documentatie Vindplaats in deze werkinstructie Voorbereiding Beschrijving organisatorische grenzen Hoofdstuk 2.2 KvK uittreksels van alle bedrijven binnen de or ganisatorische grenzen Dit hoeft echter niet per individueel project inzichtelijk te zijn. Een uitzondering zijn de projecten met gunningvoordeel: voor deze projecten moet het bedrijf administratieve bewijslast kunnen laten zien aan de auditor van de vertaling van de eisen in het concrete project. (2) Het bedrijf is vrij om zelf een methode te kiezen voor deze administratieve bewijslast. Een manier om dit te doen is per project een apart projectportfolio opstellen. In onderstaande tabel staat beschreven hoe een dergelijk portfolio voor de projecten met gunningvoordeel er uit zou kunnen zien. Kiest u ervoor om niet met een projectportfolio te werken, dan zult u voor de projecten met gunningvoordeel onderstaande vereiste informatie op een andere manier aantoonbaar moeten maken in uw bedrijfsportfolio. Deze Werkinstructie gaat ervan uit dat u werkt met een projectportfolio. A. Inzicht Overzicht energiestromen en energieverbruikers Hoofdstuk 3.1 Energie audit verslag Hoofdstuk 3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -footprint Hoofdstuk 3.3 Bewijslast cijfers CO 2 -footprint (facturen, uittreksels uit administratie, berekeningen obv schattingen) Inventarisatie reductiemogelijkheden Hoofdstuk 3.4 B. Reductie Energie Management Actieplan Hoofdstuk 4.1 Onderschrijving hoger management (notulen, handtekening, beleidsverklaring) C. Transparantie Communicatieplan inclusief stakeholder analyse Hoofdstuk 5.1 Communicatie uitingen intern Hoofdstuk 5.2 Communicatie uitingen extern D. Participatie Inventarisatie mogelijke initiatieven en keuze van initiatief Hoofdstuk 6 Bewijs van actieve deelname aan sector of keten initiatief, inclusief budget Afronding Zelfbeoordeling Beschrijving van de stuurcyclus Hoofdstuk 7.1 Onderdeel Documentatie Vindplaats in deze werkinstructie Inzicht Overzicht energiestromen en energieverbruikers van het project Hoofdstuk Beschrijving verdeelsleutel projecten (Emissie inventaris en) CO 2 -footprint project Hoofdstuk (bijdrage van het project aan de bedrijfs-footprint) Bewijslast cijfers CO 2 -footprint (indien nodig met behulp van facturen, uittreksels uit administratie, berekeningen op basis van schattingen) Inventarisatie reductiemogelijkheden Hoofdstuk Reductie Energie Management Actieplan project (afgeleid van bedrijfsactieplan, Hoofdstuk met o.a de toegepaste maatregelen voor het project als bijdrage aan realisatie van bedrijfsdoelstellingen) Transparantie Communicatieplan incl stakeholder analyse project Hoofdstuk (afgeleid van stakeholders op bedrijfsniveau) Communicatie uitingen intern project Hoofdstuk Communicatie uitingen extern project Naast bovenstaande documenten kunt u werken met een projectplan voor de implementatie. Dit plan wordt dan opgesteld tijdens de voorbereiding (zie Hoofdstuk 2.1). 1 Zie paragraaf 2.4 van de Handleiding voor een toelichting op het verschil tussen overhead en projecten. 2 Zie projecten met gunningvoordeel in de begrippenlijst bij de Handleiding. 6 7

5 02 Voorbereiding 8 9

6 2.1 Projectplan voor implementatie 2.2 Organisatorische grenzen Optioneel Optioneel Het plan voor de implementatie bevat: De doelstelling voor het te behalen ladderniveau; De projectorganisatie; De planning; Het budget; De taakverdeling. Als u één BV heeft of op holding niveau werkt en alle dochterbedrijven binnen de grenzen meeneemt, dan is dit document optioneel. U kunt de organisatiegrenzen dan bijvoorbeeld ook beschrijven in de emissie-inventaris. Zijn de organisatorische grenzen ingewikkelder, dan is het aan te bevelen om ze in een apart document te beschrijven, dat als vaste bijlage opgenomen wordt in de emissie-inventaris. Het projectplan is een optioneel intern document en hoeft niet opgenomen te worden in het portfolio eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder bijlage B: Organisatorische grens GHG Protocol Corporate Standard Hoofdstuk Inhoud van het document Juridische structuur van het bedrijf, weergegeven in een organogram. Uittreksel van de Kamer van Koophandel, voor elke onderneming binnen de organisatorische grenzen. Beschrijving van de organisatorische grens: welk deel van het bedrijf wordt meegenomen voor certificering op de CO 2 -Prestatieladder en waarom Wanneer er slechts een deel van een concern wordt gecertificeerd: - Uitwerking laterale analyse, zoals beschreven in het Handboek CO 2 -Prestatieladder, bijlage B: Organisatorische grens, p 59-63, de GHG Protocol Corporate Standard Hoofdstuk 2 en in de Handleiding Projectportfolio Voor het projectportfolio is geen aparte beschrijving van de organisatorische grenzen nodig

7 03 Inzicht 12 13

8 3.1 Overzicht energiestromen en energieverbruikers 3.2 Energie Audit Verslag Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder: p Eisen ISO voor energiemanagement, bijlage A Inhoud van het document Noteer per energiestroom het totale verbruik in het afgelopen jaar en, indien beschikbaar, in enkele voorgaande jaren. Maak een overzicht van alle geïnventariseerde energieverbruikers van de belangrijkste energiestromen in uw bedrijf en de projecten. Werk van groot naar klein. - Elektriciteit: verlichting kantoren en bouwplaatsen, kantoorapparatuur, elektrisch gereedschap, elektrische transportmiddelen zoals bouwliften, elektrische verwarming, etc. - Gas: verwarming - Brandstof: kranen, aggregaten, auto s, busjes, vrachtwagens, etc. Noteer van de individuele verbruikers die veel energie verbruiken zoveel mogelijk beschikbare informatie over het verbruik. Dit helpt in de rangschikking van groot naar klein. - Elektriciteit: vermogen, gebruikstijd, vollast - Gas: vermogen, gebruikstijd, vollast - Brandstof: Auto s: normverbruik, gereden kilometers en verbruikte liters per jaar (= samen werkelijk verbruik) Materieel: vermogen, verbruik per draaiuur, aantal draaiuren, geproduceerde hoeveelheden in m 3 of ton, vaarkilometers, etc Projectportfolio Maak een lijst met de te verwachten grote energieverbruikers in Scope 1 en 2 in het project. Op basis van de kostenraming is meestal voldoende inzicht in de relevante activiteiten verkregen. Vermeld van elke grote energieverbruiker zoveel mogelijk informatie over het verbruik, de draaiuren, geproduceerde hoeveelheden in m 3 of ton, gemaakte kilometers, etc... Gebruik de kentallen van uw eigen bedrijf. Reken zo uit hoeveel brandstof/elektriciteit/gas deze naar verwachting gaat gebruiken in het gehele project. Heeft u voor een energiestroom onvoldoende gegevens over het verbruik in het project, dan kunt u voor het project een schatting maken op basis van gegevens die u op bedrijfsniveau registreert (zie Hoofdstuk 4.2 van de Handleiding voor een toelichting over de toerekening van uitstoot naar individuele projecten). Is de betreffende energiestroom naar verwachting klein van omvang in het project, dan kunt u deze ook open laten. TIP: om uw portfolio overzichtelijk te houden, kunt u deze informatie toevoegen aan reeds bestaande documenten, bijvoorbeeld als bijlage bij het Energie Audit Verslag Inhoud van het document Beschrijf wie de energie audit heeft uitgevoerd, inclusief de onderbouwing van voldoende kennis en onafhankelijkheid Beschrijf hoe het bedrijf fysiek in elkaar zit: kantoorlocaties/ projectlocaties/ productielocaties etc. Beschrijf de referentie voor het toewijzen van de CO 2 -uitstoot aan overhead en (verschillende groepen van) projecten. Bijvoorbeeld: CO 2 -uitstoot per ton product, per e omzet of per FTE. Beschrijf hoe gecontroleerd is of alle belangrijke energieverbruikers per energiestroom en de reductiemogelijkheden volledig in kaart zijn voor het bedrijf en de projecten en wat de uitkomst van deze controle is. Gebruik hiervoor: - De emissie-inventaris - Het overzicht energiestromen en energieverbruikers - De inventarisatie van reductiemogelijkheden Benoem welke stappen genomen worden om het huidige inzicht in het verbruik van grote energieverbruikers verder te verbeteren. Benoem op basis van het overzicht van energieverbruikers en energie stromen de gebieden met significant energieverbruik. Dit zijn de energie verbruikers die de meeste energie verbruiken binnen een energiestroom. Voor meer informatie over het uitvoeren van energie audits, zie bijlage A.4 van ISO Elektriciteits-verbruiker Vermogen Gebruikstijd Vollast bedrijfstijd Energie-verbruik Percentage (kw) (uren per jaar) (%) (kwh per jaar) (%) A B C D = B x C x D totaal jaarverbruik volgens factuur: som van deze kolom Gasverbruiker Belasting Gebruikstijd Vollast bedrijfstijd Energie-verbruik Percentage (kw) (uren per jaar) (%) (m 3 per jaar) (%) A B C D = B x C x D x 0,103 totaal jaarverbruik volgens factuur: som van deze kolom Brandstof-verbruiker Normverbruik Aantal gereden Brandstof-verbruik Werkelijk verbruik Percentage (liter per 100 km) kilometers (liter per jaar) (liter per 100 km) (%) A B C D = D / (C/100) totaal jaarverbruik volgens factuur: som van deze kolom 14 15

9 3.3 Emissie-inventaris met CO 2 -footprint Projectportfolio Beschrijf wie de energie audit heeft uitgevoerd, inclusief de onderbouwing van voldoende kennis en onafhankelijkheid Beschrijf hoe gecontroleerd is of het overzicht van energiestromen en energieverbruikers van het project overeenkomt met de belangrijke energiestromen en de grootste energieverbruikers in het gehele bedrijf om de volledigheid hiervan te controleren. Beschrijft ook hoe gecontoleerd is of het overzicht van reductiemogelijkheden op bedrijfsniveau voldoende compleet is voor dit specifieke project. Beschrijf de uitkomst van de controle. Benoem welke stappen genomen worden om het huidige inzicht in het verbruik van grote energieverbruikers in het project verder te verbeteren. Blijkt uit de controle dat er belangrijke energiestromen of reductiemogelijkheden over het hoofd worden gezien op bedrijfsniveau, dan dienen deze toegevoegd te worden aan de relevante documenten in het bedrijfsportfolio. Is er al eerder een energie audit verslag gemaakt van een soortgelijk project, dan kunt u hiernaar verwijzen en beschrijven waarom de projecten vergelijkbaar zijn Eisen ISO , met name 7.3, punten a t/m q (3) Inhoud van het document Beschrijf het basisjaar; dit is het jaar waarin u voor het eerst de CO 2 -footprint uitrekent en het jaar op basis waarvan u de reductiedoelstelling bepaalt Achterhaal van elke energiestroom die geïnventariseerd is voor het bedrijf en de projecten hoeveel energie gebruikt is in het basisjaar, op basis van de inventarisatie van de energiestromen. - Scope 1: Verwarming: aantal m 3 gas of aantal GJ stadsverwarming Brandstoffen: aantal liters brandstof van lease-auto s, bedrijfswagens en materieel zoals kranen en aggregaten. Wanneer dit niet beschikbaar is: gereden kilometers, geproduceerde tonnen, m 3, draaiuren etc.. Bulkleveringen: alles wat als brandstof gebruikt wordt. - Scope 2: Elektriciteit: aantal kwh, groene of grijze stroom (groene stroom is alleen groen wanneer het Nederlandse windenergie is, zie eisen op p. 71 Handboek CO 2 -Prestatieladder). Andere vormen (water, biomassa of zon) mogen ook, maar zijn lastiger te bewijzen. Zakelijke reizen met privé-auto: aantal gedeclareerde kilometers Vliegkilometers: aantal kilometers vliegafstand (let op korte, middellange of lange vluchten) Reken de energiestromen om naar CO 2 met behulp van de conversiefactoren in het Handboek CO 2 -Prestatieladder bijlage C. Beschrijf naast de berekening (bijvoorbeeld in het Excel-bestand waarin de CO 2 -berekening is gemaakt óf in een bijgevoegde rapportage) conform ISO , 7.3, punten a t/m q: - Verantwoordelijkheden voor het opstellen van de emissie-inventaris - Wat het basisjaar is en wat de rapportageperiode is van de emissie-inventaris - Wat de organisatorische en operationele grenzen zijn (welke Scopes en energiestromen maken onderdeel uit van de inventaris) - Hoe de berekeningen zijn gemaakt en hoe de verdeling over de projecten is berekend - Welke onzekerheden er bestaan in de gemaakte berekeningen (bijvoorbeeld: gemaakte schattingen) 3 ISO is een norm voor het kwantificeren en rapporteren over CO 2 -uitstoot. In 7.3 van deze norm is uiteengezet welke informatie precies gerapporteerd dient te worden bij het opstellen van een emissieinventaris. Door deze informatie te rapporteren geeft u inzicht in de reikwijdte van de emissie-inventaris en hoe deze tot stand is gekomen

10 Hier onder staat een voorbeeld voor het berekenen van de CO 2 -footprint. Vul dit in voor alle activiteiten die vallen onder de te certificeren organisatie. Maak een scheiding tussen overhead en projecten. Invulsheet met conversiefactoren Hoeveelheid conversiefactor (4) C co 2 uitstoot Scope 1 Verwarming [invullen] m 3 gas 1825 g CO 2 / m 3 [hoeveelheid x conversiefactor] Eigen wagenpark [invullen] liter benzine 2780 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] [invullen] liter diesel 3135 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] [invullen] liter LPG 1860 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] Leaseauto s [invullen] liter benzine 2780 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] [invullen] liter diesel 3135 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] [invullen] liter LPG 1860 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] Projectportfolio Voor een project met gunningvoordeel moet inzichtelijk zijn welke bijdrage het specifieke project levert aan de bedrijfs-footprint. In de bedrijfs-footprint staat bijvoorbeeld het totaal aan gasolie dat u heeft verstookt. In de footprint van het project is dan te zien welk deel van het totaal is toe te rekenen aan het project. Doe dit volgens de verdeelsleutel die u voor uw bedrijf bepaald heeft. In de praktijk zal het meestal een mix zijn van geregistreerde en via verdeelsleutels verkregen emissie-gegevens. Voor emissies die u als bedrijf zelf wilt reduceren via maatregelen in de projecten ligt het immers voor de hand dat u die registreert, bijvoorbeeld aan de hand van een factuur. Voor emissies waar u geen concrete maatregelen op neemt zal een verdeelsleutel prima voldoen. Bulkleveringen [invullen] liter rode diesel 3135 g CO 2 / liter [hoeveelheid x conversiefactor] of gasolie Scope 2 Vliegreizen - enkele reis <700 km [invullen] vlucht km s 270 g CO 2 / reizigerskm [hoeveelheid x conversiefactor] Vliegreizen - enkele reis km [invullen] vlucht km s 200 g CO 2 / reizigerskm [hoeveelheid x conversiefactor] Vliegreizen - enkele reis >2500 km [invullen] vlucht km s 135 g CO 2 / reizigerskm [hoeveelheid x conversiefactor] Zakelijke reizen privé auto [invullen] gedeclareerde km 210 g CO 2 / voertuigkm [hoeveelheid x conversiefactor] Elektriciteit [invullen] kwh 455 g CO 2 / kwh [hoeveelheid x conversiefactor] TIP: Om steeds voldoende inhoudelijke input te hebben voor uw halfjaarlijkse communicatie (zie Hoofdstuk 5.2) en om tijdig trends te signaleren en bij te kunnen sturen, is het handig om elk halfjaar uw CO 2 -footprint op te stellen. 4 De hier weergegeven conversiefactoren zijn afkomstig uit het Handboek CO 2 -Prestatieladder versie 2.2 van april Voor de meest actuele conversiefactoren, zie de meest recente versie van het Handboek CO 2 -Prestatieladder

11 3.4 Inventarisatie reductiemogelijkheden Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder: p Inhoud van het document Beschrijf in het verleden getroffen maatregelen voor energie en/of CO 2 -reductie. Beschrijf welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden in het bedrijf en in de projecten op de gebieden met significant energieverbruik. Kijk ook welke maatregelen andere bedrijven in uw sector nemen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de inventarisatie van initiatieven of de voorbeelden op Beschrijf welke ideeën er ingebracht zijn door de eigen medewerkers Projectportfolio Beschrijf op basis van de inventarisatie van reductiemogelijkheden op bedrijfsniveau welke van de mogelijkheden wel en niet in het project toegepast worden, en waarom. Op basis van het overzicht met energiestromen en energieverbruikers kan bepaald worden wat een bepaalde CO 2 -reductie maatregel oplevert in het project. TIP: om uw portfolio overzichtelijk te houden, kunt u deze informatie toevoegen aan reeds bestaande documenten, zoals het Energie Audit Verslag of het Energie Management Actieplan

12 04 Reductie 22 23

13 4.1 Energie Management Actieplan Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder: p. 93 en ISO 50001: paragrafen 4.4.3, 4.4.6, en Inhoud van het document Stel reductiedoelstellingen vast: Voor scope 1 en 2 apart benoemen in een percentage of een absoluut CO 2 -getal. Relateer dit bij voorkeur aan aantal medewerkers, omzet of productiehoeveelheden. Beschrijving van hoe de doelstellingen betrekking hebben op de projecten. Beschrijving van de maatregelen en hun (beoogde) opbrengst in CO 2 en of energie. Beschrijving van de doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom, inclusief bijbehorende maatregelen voor de projecten. Beschrijf per reductiemaatregel: De emissiestroom waarop deze betrekking heeft; Hoeveel CO 2 en of energie er bespaard wordt met de maatregel, in welk tijdbestek (inschatting); In welke projecten of type projecten de maatregel zal worden toegepast en waarom; Plan van aanpak met daarin: - Verantwoordelijkheden en verantwoordelijken; - Middelen en tijdsbestek ; - Informatiebehoefte; - Monitoring en bijsturing. Optioneel kunt u ook beschrijven: - De reden waarom voor deze maatregel gekozen is; - Investeringskosten en opbrengsten (inschatting); Projectportfolio Voor het project met gunningvoordeel wordt aantoonbaar gemaakt welke maatregelen uit het Energie Management Actieplan van de organisatie van toepassing zijn op het project met gunningvoordeel. Bekijk of in de lijst met maatregelen uit het Energie Management Actieplan van de organisatie maatregelen zijn gedefinieerd die van toepassing zijn op het project. Beschrijf of deze maatregelen van toepassing zijn in het project en waarom. Beschrijf van de relevante maatregelen verantwoordelijken en uitvoerders in het project met gunningvoordeel. Beschrijf de bijdrage van het specifieke project aan de reductiedoelstelling van het bedrijf. Het kan natuurlijk dat binnen het bedrijf specifiek voor het project eigen doelstellingen en prestatieindicatoren worden afgesproken om op te kunnen bijsturen. Dit is echter geen vereiste. Een lid van het hoger management moet het gehele energie management actieplan goedkeuren, conform de verantwoordelijkheden zoals benoemd in de stuurcyclus (zie Hoofdstuk 7.1). Dit kan bijvoorbeeld door een handtekening te zetten op het document. In onderstaande tabel wordt een voorbeeld gegeven van een overzicht van maatregelen en doelstellingen per emissiestroom. Maatregelen Scope Emissie-stroom K kantoor Opbrengst Projecten Opbrengst 1 Gas m 3 [Beschrijving maatregel] m 3 [Beschrijving maatregel] m 3 Brandstof ltr ltr ltr 2 Elektriciteit kwh kwh kwh Vlieg km km km km Zakelijke km km km km Totale besparing [totaal] [totaal] [totaal] 24 25

14 05 Transparantie 26 27

15 5.1 Communicatieplan Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder: p Inhoud van het document Identificatie externe stakeholders - Welke externe partijen hebben belang bij CO 2 -reductie in uw bedrijf en uw projecten? Denk bijvoorbeeld aan: Andere bedrijven in de branche die bezig zijn met CO 2 -reductie Overheden als regelgever voor CO 2 -reductiebeleid (bijvoorbeeld milieudienst) Opdrachtgevers met een CO 2 -reductieambitie Belangenverenigingen en NGOs - Met welke partijen wilt u om andere redenen ook communiceren over uw CO 2 -aanpak? Denk bijvoorbeeld aan: Onderaannemers Andere opdrachtgevers Leveranciers Kennisinstituten Identificatie van de interne stakeholders - Betrek de medewerkers bij uw CO 2 -beleid door goede communicatie. Hoe bereikt u iedereen in de organisatie? Boodschap per doelgroep - Deel de belanghebbenden in doelgroepen in. Bijvoorbeeld: Belangrijke interne belanghebbenden Minder belangrijke interne belanghebbenden Belangrijke externe belanghebbenden Minder belangrijke externe belanghebbenden - Stel vast welke boodschap de doelgroepen moeten ontvangen. De inhoud van de communicatie-uitingen (intern en extern), deze omvatten minstens: - Het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf; - Het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf; - De behaalde besparingen in CO 2 -uitstoot; - De individuele bijdrage van medewerkers aan specifieke maatregelen Overzicht van middelen Beschrijf hoe ervoor gezorgd wordt dat de volgende vereiste documenten op uw bedrijfswebsite worden gepubliceerd (inclusief de nummering van de bijbehorende eis), tijdig worden bijgewerkt en actueel worden gehouden: - Uw CO 2 -Bewust Certificaat - CO 2 footprint: 3.A.1 - Periodieke rapportage: 3.A.1 - Energie management actieplan: 3.B.2 - Communicatieplan: 3.C.2 - Communicatie uitingen: 3.C.1 - Deelname initiatief: 3.D.1 Maak een overzicht van de verantwoordelijken en uitvoerders van communicatie in het bedrijf en de projecten Maak een planning, bijvoorbeeld: Doelgroep Boodschap Middel Moment/ Frequentie Verantwoordelijke Interne belanghebbenden CO 2 footprint, Nieuwsbrief Halfjaarlijks, in februari Communicatie-manager reductiemaatregelen en augustus & -doelstellingen Projectportfolio Voor het project met gunningvoordeel kan een apart (verkort) communicatieplan opgesteld worden. Dit kan worden afgeleid van het communicatieplan voor de gehele organisatie. Bepaal welke stakeholders op bedrijfsniveau van toepassing zijn in het project. Maak een overzicht van de communicatiemiddelen die worden ingezet tijdens het project. Maak een overzicht van de verantwoordelijken en uitvoerders van communicatie in het project. Maak een planning voor de communicatie op het project en over het project (in en buiten het bedrijf), op dezelfde wijze als de planning in het communicatieplan voor de organisatie. Communicatiemiddel Doelgroep Verschijningsfrequentie Website Nieuwsbrief Personeelsblad Relatiemagazine Afdelingsvergadering 28 29

16 5.2 Communicatie-uitingen Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder: p Inhoud Communiceer ééns per half jaar intern en extern conform het Communicatieplan over: CO 2 -footprint in de afgelopen periode (inclusief Projecten met gunningsvoordeel, zie 5.2.3); Energiebeleid en maatregelen in het bedrijf en in de projecten (inclusief Projecten met gunningsvoordeel, zie 5.2.3); Trends (inclusief Projecten met gunningsvoordeel, zie 5.2.3); - Vergelijking met basisjaar en tussenliggende jaren; - Analyse van trends; Voortgang reductiedoelstellingen; Onzekerheden; De individuele bijdrage van medewerkers aan CO 2 -reductie, bijvoorbeeld door het bijdragen aan maatregelen of het meedenken over reductie-opties Projectportfolio Beschrijf elk half jaar de onderstaande zaken voor het project met gunningvoordeel. Dit is ook input voor de communicatie-uitingen van de organisatie. CO 2 -bijdrage van het project aan de CO 2 -uitstoot van het bedrijf; Analyse van trends; Voortgang maatregelen; Onzekerheden; Medewerker bijdrage. TIP: De inhoud van de communicatie-uitingen gaat verder dan enkel de CO 2 -footprint in de relevante periode. Zo moet u een analyse maken van trends en voortgang. Deze informatie is later ook nodig voor de interne audit en directiebeoordeling. Het kan daarom handig zijn om tegelijk met het halfjaarlijks opstellen van de CO 2 -footprint standaard een (interne) rapportage op te stellen waarin u de footprint analyseert, belangrijke wijzigingen in de organisatie of in de methodiek voor de emissie-inventaris benoemd, en bovenstaande vereiste communicatieonderwerpen beschrijft. Zo legt u de informatie direct vast als u de footprint opstelt, heeft u meteen alle inhoudelijke input voor de communicatie-uitingen, interne audit en directiebeoordeling, en hoeft u maar één keer een document op te stellen. Het is volgens de ladder op niveau 3 echter niet vereist om al deze informatie te bundelen in één document

17 06 Participatie 32 33

18 6.1 Inventarisatie mogelijke initiatieven en keuze initiatief Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder: p Inhoud Rapporteer over de inventarisatie van de mogelijke initiatieven Beschrijf van het gekozen initiatief: - Wat het initiatief inhoudt; - Waarom er voor dit initiatief is gekozen en door wie; - Waar in uw bedrijf de CO 2 -reductie uit het initiatief zou kunnen plaatsvinden en het verband met de materiële Scope 1 en 2 emissies in uw projecten - Hoe uw organisatie bijdraagt aan de voortgang van het initiatief en wat de deelname aan het initiatief u naar verwachting oplevert; - Wie er vanuit uw organisatie verantwoordelijk is voor een voldoende actieve deelname; - Welk budget is vrijgemaakt voor deelname. TIP: om uw portfolio overzichtelijk te houden, kunt u deze informatie toevoegen aan reeds bestaande documenten, bijvoorbeeld aan het Energie Management Actieplan

19 07 afronding 36 37

20 7.1 Beschrijving van de stuurcyclus Eisen Handboek CO 2 -Prestatieladder, p , punt 2.C Inhoud Beschrijf de Plan-Do-Check-Act stuurcyclus en, indien van toepassing, de samenhang met uw andere managementsystemen. Hieronder staat een voorbeeld van de uit te voeren activiteiten in de stuurcyclus. Plan Energie Management Actieplan opstellen Communicatieplan opstellen Do Uitvoeren acties (maatregelen, initiatieven, monitoring, communicatie etc.) Check Organisatorische grenzen, operationele grenzen en kwantificeringsmethode controleren Emissie inventaris opstellen Trends beschrijven en voortgang reductiemaatregelen controleren voor emissie inventaris Uitvoeren interne audit en directiebeoordeling Act Energie Audit Verslag en overzicht van energiegebruikers actualiseren Communicatieplan actualiseren Energie Management Actieplan actualiseren TIP: U kunt de besturingscyclus van het CO 2 -managementsysteem goed inrichten door het opstellen van een apart document waarin bovenstaande informatie wordt uitgewerkt. U kunt daarnaast overwegen om aan dit document aanvullende informatie toe te voegen over: 1. de manier waarop invulling wordt gegeven aan de op niveau 3 vereiste interne audit van het managementsysteem en de directiebeoordeling 2. het verbeteren van de kwaliteit van de emissie-inventaris. Daarbij kunt u denken aan het beantwoorden van de volgende vragen: a. Wie verzamelt de data en hoe? b. Welke verbeteringen zijn er mogelijk en hoe worden deze doorgevoerd? c. Hoe controleren en evalueren we de doorgevoerde verbeteringen? Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling zult u moeten laten zien hoe u werkt aan verbetering van de kwaliteit van de emissie-inventaris. U bent hierbij vrij in het kiezen van een aanpak. Het documenteren en doorvoeren van verbeterpunten is belangrijk om ervoor te zorgen dat u de emissie-inventaris goed blijft opstellen, ook in de periode na certificering, zodat u niet het risico loopt uw niveau 3 certificaat kwijt te raken. Het is daarom zeer aan te bevelen om dit te borgen in een plan zoals hierboven beschreven. Beschrijf voor ieder document in het portfolio wie er voor verantwoordelijk is binnen uw bedrijf en de projecten, bijvoorbeeld zoals in onderstaande tabel. Document inhoud Verantwoordelijke actualiseer periode Projectportfolio Voor het project portfolio is geen aparte stuurcyclus nodig voor het behalen van het bedrijfscertificaat. In de stuurcyclus op bedrijfsniveau worden verantwoordelijkheden toegewezen voor het project met gunningvoordeel

21 08 In stand houden 40 41

22 8 In stand houden Colofon Nadat u het certificaat heeft behaald, blijft u de stuurcyclus doorlopen en documenteert u uw diverse vorderingen ter voorbereiding op de jaarlijkse herbeoordeling. Zo breidt u langzamerhand uw documentatie uit en legt u verbeteringen vast. Deze werkinstructie is een bijlage bij de Handleiding CO 2 -Prestatieladder en is tot stand gekomen in opdracht van SKAO. SKAO bedankt Rijkswaterstaat en ProRail voor hun waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de handleiding. Voldoen aan eisen rondom kwaliteitsmanagement van opdrachtgevers U kunt te maken krijgen met opdrachtgevers die veel waarde hechten aan kwaliteitsmanagement. Hoe zij hier invulling aan geven verschilt per opdrachtgever. Zo kan het zijn dat u in het bezit moet zijn van een erkenning om mee te kunnen doen aan een aanbesteding, en dat bij het behalen van die erkenning eisen worden gesteld aan kwaliteitsmanagement. Het kan ook zijn dat bij een aanbesteding eisen aan u worden gesteld rondom kwaliteitsmanagement. De eisen rondom kwaliteitsmanagement van opdrachtgevers kunnen betrekking hebben op het gehele project, maar ook op specifieke aspecten zoals veiligheid of CO 2. Teksten: Primum Vormgeving: Rijk Concept & Creatie Publicatiedatum: 23 april 2014 Versie: 1.0 Voor u is het belangrijk om bij uw kwaliteitsmanagement van uw CO 2 -reductie-aanpak ook aan te sluiten bij de werkwijze en eisen van uw opdrachtgever op het gebied van kwaliteitsmanagement, naast de eisen van de CO 2 -Prestatieladder. Dit betekent dat u tijdig bekijkt welke eisen uw opdrachtgever stelt aan kwaliteitsmanagement in uw bedrijf en/of project(en), en hoe u uw CO 2 -management hierin een plek kunt geven. Denk vooraf ook na over de handigste manier om de bijbehorende documentatie op te stellen, die nodig is om richting uw opdrachtgever aan te tonen dat u aan de kwaliteitsmanagementeisen voldoet, met zo min mogelijk administratieve lasten. Een goede integratie van uw kwaliteitsmanagement op CO 2 -gebied met het overige vereiste kwaliteitsmanagement kan bijdragen aan het vertrouwen van de opdrachtgever dat u aan de gestelde eisen voldoet en zal blijven voldoen

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 3

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2012

Periodieke rapportage 2012 Periodieke rapportage 2012 15 april 2013 1-8 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 3 1.1. Beschrijving van de organisatie... 3 1.2. Verantwoordelijkheden... 4 1.3. Basisjaar... 4 1.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. Pagina: 1 van 5 Projectnaam, project 1: Groot onderhoud openbare ruimte Noord Oost Opdrachtgever : Organisatie (bedrijf): Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. BEDRIJF... 3 3. ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEGEBRUIKERS... 4 4. GEBIEDEN MET SIGNIFICANT ENERGIEVERBRUIK... 6

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder Voortgangsrapportage 2014

CO 2 prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Pagina 1 van 13 CO 2 prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Januari t/m juni Alsema B.V. Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

KWALITEITSMANAGEMENT PLAN

KWALITEITSMANAGEMENT PLAN KWALITEITSMANAGEMENT PLAN Erp, augustus 2017 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord namens de directie: B. Kerkhof Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stuurcyclus

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Periodieke rapportage H2 2014 CO 2 -prestatieladder

Periodieke rapportage H2 2014 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage H2 2014 CO 2 -prestatieladder 2 maart 2015 1-12 02-03-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 4 1.1. Beschrijving van de organisatie... 4 1.2. Verantwoordelijkheden... 5 1.3. Basisjaar...

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement. plan. J Muilwijk. Hoofdstuk: INLEIDING

Kwaliteitsmanagement. plan. J Muilwijk. Hoofdstuk: INLEIDING Kwaliteitsmanagement plan J Muilwijk Hoofdstuk: INLEIDING 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Kwaliteitsmanagementplan Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever De Heer land en water b.v.

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3 Opbouw van het rapport 3 1.4 Autorisatie 3

1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3 Opbouw van het rapport 3 1.4 Autorisatie 3 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3 Opbouw van het rapport 3 1.4 Autorisatie 3 2 Stuurcyclus energiemanagementprogramma 4 2.1 Stuurcyclus 4 2.2 Verantwoordlijkheden 4 2.3 Documentatiesysteem

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015. Aboma Holding bv

Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015. Aboma Holding bv Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015 Aboma Holding bv Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Handboek CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 5 2.1. Eisen voor niveau 1 5 2.2. Eisen voor niveau 2 6 2.3. Eisen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan &

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Inleiding Stuurcyclus Energiemanagement Methodiek voor de emissie inventaris

Inleiding Stuurcyclus Energiemanagement Methodiek voor de emissie inventaris 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Stuurcyclus 4 2.2 Verantwoordelijkheden 5 2.3 Documentatiesysteem 5 3. Methodiek voor de emissie inventaris 7 3.1 Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO 2-functionaris, Reijm Groep I B.V. Patricia de Leeuw-Booltink,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman

CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman CO 2 emissie / footprint 2011 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 inventarisatie 2011 Datum Mei 2012 Versie 004 Status

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Voortgangsrapportage 2014

CO 2 -prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 7 - Voortgangsrapportage juli t/m december 2014 Pagina 1 van 15 CO 2 -prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Juli t/m december Alsema B.V. 7 - Voortgangsrapportage juli t/m december 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder CO2-Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem 1.2 Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: 2015 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 12 februari 2016 Versie: 2.0 Auteur: Berjan Zandink, Harry Boerkamp en Gerda de Raad 1. Inleiding

Nadere informatie