Beveiliging van VenWnet bij externe koppelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiliging van VenWnet bij externe koppelingen"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst Beveiliging van VenWnet bij externe koppelingen

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst Beveiliging van VenWnet bij externe koppelingen Opdrachtgever Directie Organisatie & Informatie drs. R.J. Kuiper Postbus EX Den Haag Opdrachtnemer RWS Meetkundige Dienst Afdeling IBI Postbus GA Delft Datum 13 mei 1997 Rapportnummer: MDIBI-9712

3 Focus van het onderzoek In januari 1996 is door de Meetkundige Dienst in opdracht van de Directie Organisatie & Informatie een onderzoek uitgevoerd, waarin de baseline beveiliging van VenWnet is vastgesteld. Voor het handhaven van deze baseline is het noodzakelijk de koppelingen met externe netwerken en inbelvoorzieningen uitsluitend via VenWnet te laten verlopen en deze adequaat te beveiligen. De Meetkundige Dienst heeft daarom aanvullend onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de wijze waarop VenWnet gekoppeld kan worden aan externe (mogelijk niet-venw-) netwerken. Dit rapport is het resultaat van dat onderzoek. Conclusies Bij de interne beveiliging van VenWnet wordt gebruik gemaakt van een combinatie van organisatorische en technische maatregelen. Wanneer echter een koppeling wordt gemaakt tussen VenWnet en externe netwerken zal een groot deel van de organisatorische maatregelen niet langer doeltreffend zijn. Bij het beveiligen van deze koppeling zal de nadruk daarom liggen op technische maatregelen teneinde het interne netwerk af te schermen tegen bedreigingen van buitenaf. Een firewall is de belangrijkste technische maatregel voor het beveiligen van het koppelpunt tussen het interne en het externe netwerk. Het belangrijkste doel van een firewall is het voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot (de informatie en diensten op) VenWnet en het detecteren van pogingen tot ongeautoriseerde toegang. Afhankelijk van de bedreiging die voorkomt uit koppeling met een specifiek netwerk, zal voor een bepaald type firewall worden gekozen. In het algemeen geldt dat naarmate een firewall meer bescherming biedt tegen bedreigingen uit het te koppelen netwerk, de transparancy (de mate waarin gebruikers en netwerkdiensten hinder ondervinden van de firewall) en performance (de mate waarin de aanwezigheid van de firewall vertraging in het netwerkverkeer oplevert) nadelig worden beinvloed. In dit rapport worden de verschillende typen firewalls en de mate van bescherming die zij bieden beschreven, en er wordt een aanbeveling gedaan over de wijze waarop de koppelingen het best gerealiseerd kunnen worden. Het uitgangspunt voor het beveiligingsmodel van VenWnet is het beveiligen van alle koppelingen tussen VenWnet en andere (zowel lokale als externe) netwerken. De bescherming op de koppelpunten wordt verzorgd door een firewall. Afhankelijk van de bedreigingen, die uit het gekoppelde netwerk kunnen voortkomen, wordt voor een bepaald type firewall gekozen. Voor de koppeling van het netwerk van een organisatie-onderdeel van VenW aan VenWnet wordt vanzelfsprekend voor andere type firewall gekozen dan bij de koppeling van een extern netwerk. Met name de koppeling met Internet vergt, vanwege de hoge mate van dreiging, een hoog niveau van bescherming. In hoofdstuk 8 van het rapport wordt het beveiligingsmodel van VenWnet uitgebreid beschreven.

4 Aanbevelingen Opwaarderen huidige firewall Vanwege de hoge mate van dreiging die van het Internet uitgaat, is de firewall die de koppeling tussen Internet en VenWnet verzorgt het belangrijkste aandachtspunt. Het verdient daarom de aanbeveling in een vervolgopdracht de huidige firewall tussen Internet en VenWnet conform de eisen uit dit rapport in te richten. Vervolgens kan een externe partij worden geselecteerd om de kwaliteit van de opgewaardeerde firewall aan de hand van dit rapport te toetsen. Toegestane protocollen Naast de beveiliging door middel van een firewall moet er voorzichtig worden omgesprongen met het gebruik van bepaalde protocollen, omdat deze gemakkelijk zijn te compromitteren. Het verdient daarom de aanbeveling voor de koppeling met het Internet slechts de volgende protocollen toe te staan: Uitgaand verkeer: Telnet, FTP, r-login, Xll, HTTP, gopher en NNTP; Ingaand verkeer: NTP, Secure Telnet, Secure Shell, anonymous-ftp en HTTP (de laatste twee alleen met zogenaamde 'publieke servers', die op het perimeter netwerk zijn geplaatst en niet op het VenWnet zelf); Bidirectioneel verkeer: DNS en SMTP. Koppelingen aan externe netwerken Uitgangspunt van het beveiligingsmodel is dat alle koppelingen tussen VenWnet en externe netwerken adequaat beveiligd zijn. Op deze wijze wordt een basis beveiligingsniveau (baseline) van VenWnet gecreeerd. Een onvoldoende beveiligde koppeling met een 'onveilig' netwerk, heeft tot gevolg dat VenWnet als geheel 'onveilig' wordt. Het verdient daarom de aanbeveling inbelvoorzieningen en koppelingen met andere netwerken met de centraal opgezette voorzieningen van VenWnet (met vastgesteld en te controleren beveiligingsniveau) te realiseren. Beveiliging van hostsystemen en netwerkdiensten Een firewall biedt geen bescherming tegen 'interne' bedreigingen, de bedreigingen die binnen VenWnet zelf ontstaan. Ook biedt een firewall geen bescherming tegen bedreigingen op netwerkprotocollen die door de firewall zijn toegestaan. Een firewall is daarom geen reden om de beveiliging van de netwerkdiensten en hostsystemen op VenWnet te verwaarlozen. Hostsystemen en netwerkdiensten op VenWnet dienen adequaat beveiligd te zijn. Gebruik van virusscanners Een firewall biedt (over het algemeen) geen bescherming tegen virussen en Trojaanse paarden die door de firewall heen kunnen worden opgehaald. Ook op andere wijzen kunnen systemen en applicaties op VenWnet worden geinfecteerd. Het gebruik van virusscanners op het netwerk en werkplekken is noodzakelijk om het risico van virusinfectie te beperken.

5 Beveiliging van het VenWnet bij externe koppelingen RW. ten Wolde Pinewood Automatisering B V Delft

6 Samenvatting Doel van het onderzoek In navolging op een eerder uitgevoerde opdracht door BSO [Hoo96] waarin de baseline beveiliging van het VenWnet wordt vastgesteld, richt dit onderzoek zich op de netwerkbeveiliging van het VenWnet wanneer dit gekoppeld gaat worden aan externe (mogelijk niet-venw) netwerken. Bedreigingen in de netwerksfeer Bedreigingen vanuit het netwerk die de integriteit, exclusiviteit en beschikbaarheid van de VenW telematicadiensten en data op het VenWnet kunnen aantasten zijn terug te voeren op onderstaande oorzaken: slecht beheerde, en daardoor slecht beveiligde, systemen; aftappen van het netwerk, waardoor onbevoegden met de netwerkdatastroom kunnen meekijken of deze kunnen bei'nvloeden; inherent onveilige applicatieprotocollen door het ontbreken van - of een te zwakke vorm van - toegangscontrole (authenticatie); manipulatie van netwerkprotocollen (op zowel datalink-, netwerk-, transport- en applicatieniveau); opzettelijke overbelasting van het netwerk en uitputting van netwerk gebaseerde systeemresources, waardoor diensten (tijdelijk) kunnen uitvallen; bedreigingen die nog niet onderkend worden of nog niet algemeen bekend zijn en later een rol kunnen gaan spelen. Een bijkomend aspect van bedreigingen in de netwerksfeer is dat indringers vaak onzichtbaar zijn en op grote afstand een aanval kunnen inzetten. Meestal zijn aanvallen moeilijk te detecteren en is de indringer achteraf zeer moeilijk te traceren. Algemene beveiliging van netwerken Bij de beveiliging van interne netwerken (LANs) wordt gebruik gemaakt van een combinatie van technische en organisatorische maatregelen. Technische maatregelen dwingen een veiiig gebruik van de IT-middelen af. Om wille van de werkbaarheid van IT-sy stemen worden vaak met opzet te nemen technische maatregelen achterwege gelaten en wordt de beveiliging gebaseerd op aanvullende organisatorische maatregelen. Deze kunnen bijvoorbeeld bepaalde werkwijzen verbieden. Op ontduiking van de regels staan sancties. Tenslotte geldt voor een intern netwerk, dat dit fysiek is afgeschermd en dat het personeel dat toegang heeft tot het netwerk aan een toegangscontrole is onderworpen. Wanneer een koppeling wordt gemaakt tussen het interne netwerk en een extern netwerk, zullen een groot deel (zo niet alle) organisatorische maatregelen niet langer doeltreffend zijn. Dit effect wordt sterker naar mate de eigen organisatie minder invloed kan uitoefenen op het beheer en de gebruikers van het externe netwerk. Bij het koppelen van externe netwerken zal de nadruk van de beveiliging daarom op technische hulpmiddelen komen te liggen. Een zeer effectieve technische maatregel is het eigen netwerk zo veel mogelijk af te schermen van het externe netwerk door middel van het plaatsen van een netwerk firewall systeem.

7 vi Firewalls Een firewall is een verzameling netwerkcomponenten die tezamen een beveiligde en controleerbare koppeling tussen een intern en extern netwerk vormt, waarbij het interne netwerk beveiligd wordt tegen bedreigingen uit het externe netwerk. De belangrijkste doelstellingen van een firewall zijn: het zoveel mogelijk afschermen van het interne netwerk tegen toegang (lees: netwerk-verkeer) vanaf het externe netwerk. Dit echter met behoud van de gewenste functionaliteit. Dat wil zeggen dat slechts bepaalde veilige netwerkprotocollen worden toegestaan door de firewall. vertragend werken bij een eventuele aanval door een indringer vanaf het externe netwerk.. detectie van een aanval op het interne netwerk of op het beveiligingssysteem zelf. In combinatie met de vertragende werking moet een aanval vroegtijdig verijdeld worden. vastleggen van alle activiteiten in log files zodat een (half uitgevoerde) aanval achteraf zo goed mogelijk is te analyseren en eventueel de identiteit van de indringer is vast te stellen. Een goed ingerichte firewall zal een groot deel van de netwerkbedreigingen wegnemen. Bedreigingen waartegen een firewall geen bescherming biedt zijn: bedreigingen die ontstaan ten gevolge van netwerkverbindingen die buiten de firewall om lopen. bedreigingen die van binnen het interne netwerk ontstaan. door de firewall binnengehaalde virussen en trojan-horses. bedreigingen op netwerkprotocollen die door de firewall zijn toegestaan. geheel nieuwe en nu nog onbekende bedreigingen. Een firewall levert dus een belangrijke bijdrage in de beveiliging van het interne netwerk maar is geen excuus voor het verwaarlozen van de interne beveiliging van hostsystemen en netwerkdiensten. Daarnaast moet een verstandige keuze worden gemaakt in welke netwerkprotocollen door de firewall van en naar het externe netwerk zijn toegestaan. Sommige protocollen zijn te gevaarlijk om doorgelaten te worden. Criteria bij het kiezen van een firewall Er bestaat een ruime keuze in de opbouw en inrichting (de architectuur) van een firewall. Welk type firewall op een gegeven moment moet worden ingezet bij het beveiliging van een intern netwerk, hangt af van onderstaande factoren: de mate waarin de firewall het interne netwerk afschermt (en dus beveiligt) tegen bedreigingen uit het externe netwerk. de kwaliteit van de firewall zelf (in hoeverre is de beveiliging zelf bestand tegen aanvallen). de controleerbaarheid van de beveiliging (op welke wijze en in welke mate kan worden vastgesteld dat het beveiligingssysteem correct werkt). de functionaliteit van de netwerkkoppeling (welke netwerkprotocollen worden door de firewall doorgelaten en welke zijn om beveiligings-technische redenen afgesloten). de transparancy van de firewall (in hoeverre ondervinden telematicadiensten en gebruikers van het netwerk hinder van de aanwezige firewall). de performance van de firewall (wat is het verlies in performance ten gevolge van het inzetten van een firewall).

8 Vll de kosten van de beveiliging. Veelal zijn de gewenste eisen in conflict met elkaar en zal een keuze gemaakt moeten worden voor het type firewall en de configuratie ervan. Er bestaat dus geen 'beste firewall' voor iedere situatie. Beveiligingsmodel van het VenWnet Bij de beveiliging van het VenWnet is uitgegaan van het opdelen van het gehele netwerk in kleinere delen die onderling tegen elkaar beschermd worden door het plaatsen van een beveiligde koppeling in de vorm van een firewall. De basis van het VenWnet wordt gevormd door de backbone. Hierop zijn de afzonderlijke dienstonderdelen van VenW aangesloten. Daarnaast is de backbone gekoppeld aan externe netwerken van organisaties die niet tot VenW behoren (bijvoorbeeld het RCC-net en het Internet). Het beveiligingsmodel gaat uit van het creeren van een basisbeveiliging van de backbone door de koppeling met externe netwerken zeer goed te beveiligen, waarbij de transparency en flexibiliteit van de koppeling van ondergeschikt belang is. De koppeling van ieder dienstonderdeel met de backbone vindt plaats door middel van een firewall waarbij een hogere prioriteit is gegeven aan de flexibiliteit en transparancy, zodat de telematicadiensten tussen verschillende dienstonderdelen zo min mogelijk gehinderd worden door de aanwezigheid van firewalls. De kwaliteit van de beveiliging van deze koppelpunten is lager dan theoretisch mogelijk, maar de bedreigingen uit de backbone zijn laag vanwege de hierop aanwezige basisbeveiliging. Koppeling naar het Internet De koppeling naar het Internet eist, in verband met de hoge mate van bedreigingen, een uitzonderlijk goede beveiliging. De firewall is gekozen met kwaliteit en controleerbaarheid als belangrijkste criteria. De overige eisen (functionaliteit, transparancy, performance en kosten) spelen een ondergeschikte rol.

9 VIII

10 Inhoud Samenvatting v 1 Inleiding 1 2 Netwerkbeveiliging Classificatie van bedreigingen Netwerkbeveiligingsmodel Afwegingen bij beveiligingsmaatregelen Algemeen toepasbare beveiligingsstrategieen 11 3 Overzicht VenWnet 15 4 Afhankelijksheidsanalyse VenWnet 17 5 Betrouwbaarheidseisen VenWnet 19 6 Overzicht van bedreigingen in de TCP/IP protocolfamilie en generieke maatregelen Het netwerk (OSI: physical and datalink layers) Network sniffing op datalink niveau ARP spoofing Network jamming Het IP en ICMP (OSI: network layer) Sniffing op IP laag IP source address spoofing IP source routing IP flooding IP forwarding IP fragmentatie Tiny fragments 28 ix

11 Reassembly attacks ICMP aanvallen 3 f J ICMP destination unreachable 3q ICMP source quench ICMP redirects ICMP router advertisement ICMP address mask reply Routing Protocollen UDP en TCP (OSI: transport layer) UDP and TCP port flooding UDP and TCP reserved ports TCP initial sequence number prediction TCP session hijacking 3g 6.4 De applicatieprotocollen (OSI: application layer) Telnet FTP 3? TFTP 3 g SMTP ( ) 3 g DNS R-utils NTP SNMP A n Finger ^ XI HTTP NNTP RPC NIS NFS A Leverancier specifieke protocollen Overigen ^ Netwerkbeveiliging door middel van een firewall Definitie firewall A n Beveiligingsmogelijkheden van een firewall 47

12 xi Doel van een firewall Waartegen biedt een firewall geen bescherming Invloed van een firewall op het netwerk Firewall technieken Network layer firewalls (IP packet filters) Statische IP packet filters Dynamische IP packet filters Application layer firewalls (proxy systemen) Bastion hosts Basis firewall architecturen Screened network Screened host Screened subnet Dual-homed bastion host 59 8 Beveiligingsmodel voor VenWnet bij koppeling met externe netwerken Koppeling van intern netwerk met de VenWnet backbone Koppeling van het VenWnet met het Internet Koppeling van het VenWnet met overige externe netwerken Virtual private networks 66 9 Kwetsbaarheidsanalyse VenWnet Kwetsbaarheidsanalyse van applicatie-protocollen Kwetsbaarheidanalyse van network layer firewall architecturen Screened network architectuur op basis van een statisch packet filter Screened network architectuur op basis van een dynamisch packet filter Kwetsbaarheidanalyse van application layer firewall architecturen Screened host architectuur Screened subnet architectuur Dual-homed bastion host architectuur Conclusies 79 A Lijst van afkortingen 81 Bibliografie 83

13 Xll 1996, Pinewood Automatisering B.

14 Hoofdstuk 1 Inleiding Probleemstelling Eind 1995 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de baseline beveiliging van het VenWnet. Dit onderzoek is uitgevoerd door BSO en gedocumenteerd in [Hoo96]. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt voornamelijk bij de interne beveiliging van het VenWnet in het geheel. De Meetkundige Dienst (MD), onderdeel van Verkeer en Waterstaat, heeft aan Pinewood Automatisering opdracht gegeven een vervolgonderzoek in te stellen. Hierin moet duidelijk worden aan welke eisen een netwerkkoppeling tussen het VenWnet en een extern netwerk moet voldoen. Vanwege de hoge mate van autonomiteit van een enkele VenW dienstonderdeel met betrekking tot de netwerkbeveiliging ten aanzien van het VenWnet, is tevens onderzocht op welke wijze een onderdeel van VenW gekoppeld moet worden aan de VenWnet backbone zelf. Onderzoeksmethodiek De in dit onderzoek gehanteerde A&K methodiek is conform het op het VIR gebaseerde beleid voor Informatie beveiliging van VenW ([Min94] en [Min95]). In het kort doorloopt deze methodiek vijf afzonderlijke stappen: 1. In de afhankelijkheidsanalyse worden de afhankelijkheden van IT middelen voor de VenW organisatie in kaart gebracht. 2. Hieruit volgen betrouwbaarheidseisen ten aanzien van de criteria beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van IT middelen. 3. De bedreigingen op eerder genoemde criteria van IT middelen worden vastgesteld. 4. Hierna wordt een set van maatregelen gekozen met als doel de bedreigingen af te schermen teneinde aan de betrouwbaarheidseisen te kunnen blijven voldoen. Dit is een iteratief proces waarbij onder andere een evenwicht moet worden gevonden tussen de mate van inspanning en het veiligstellen van de IT middelen. 5. In de kwetsbaarheidsanalyse wordt getoetst of de gekozen maatregelen in voldoende mate de bedreigingen afschermen. Daarna kan het informatiebeleid worden bijgesteld en kunnen de maatregelen worden gei'mplementeerd. Dit is nog eens weergegeven in figuur

15 2 1. Inleiding Bedreigingen Keuze van maatregelen Maatregelen Inform aliebeveiligingsbeleid Afhankelijkheidsanalyse Betrouwbaarheidseisen Kwetsbaarheidsanalyse Bijstellen beleid Uitvoeren maatregelen Bijstellen budget Figuur 1.1: De A&K analyse in beeld. Structuur van het rapport De structuur van het rapport volgt in grote lijnen de afzonderlijke fasen van de A&K analyse, alhoewel 6 V O l 8 Z ^ l 7 r d e i S a f 8 e w e k e n D i t i s - gedaan om de noodzakelijke achtergrond kennis omtrent bedre.gmgen en eventueel te nemen maatregelen te presenteren. Voorafgaand aan de A&K analyse TThnnrnT Ve T C i l g C g e V e n d C S p e d f i e k e P r o b l <* van netwerkbeveiliging (hoofdstuk 2) oofdsen LTch r m e n t l e a r C h i t e C t U U r h C t V C n W n e t, ^ teerd. D* volgende drie hoofdstukken beschrijven de eerste dne stappen van de A&K analyse: de afhankelijkheidsanalyse de d e Sti.! ) e d r e i g i n g C n d i e e e " netwerkkoppeling met zich meebrengt. Een belangrijk huhpmiddel bi, netwerkbeveihging is de zogenaamde firewall. Alvorens in hoofdstuk 8 het gekozen L w n. 8 S vth ""I 6 " t C Z e " e n ' 22t A&K T " " n 3 d e l e n ^ W r d t C e r S t " h C t V 0 r^ a n d e h o o «een overzicht geschetst van de in hoofdstuk 9 de A&K analyse voortgezet met de kwetsbaarheidsanalyse. V C r S C h i l I e n d e t y P C n fircwai1s ( h 0 f d S t U k? ) T e n s l» e W O r d t Beperkingen Er is in dit onderzoek slrikt gekeken naar de netotrk-mlmische aspecten bij he. gebruik van TCP/IP ond^t7p g rote n e " k 0 P P e " n g e n ' «* «n=.w«rkb«vei^i 8 zijn in d i t

16 3 Terminologie De meeste standaard werken over firewalls en netwerkbeveiliging zijn in de Engelse taal geschreven. Er is met opzet voor gekozen om de in dit rapport gebruikte terminologie niet naar het Nederlands te vertalen. Een lijst van gebruikte afkortingen is opgenomen in appendix A. Daar waar het persoonlijk voornaamwoord 'hem' of 'zijn' gebruikt wordt moet vanzelfsprekend 'hem of haar' respectievelijk 'zijn of haar' gelezen worden.

17 1. Inleiding

18 Hoofdstuk 2 Netwerkbeveiliging Netwerkbeveiling behelst het beveiligen van data, hostsystemen en applicaties waarbij bedreigingen ontstaan vanuit het netwerk. De door de Meetkundige Dienst gehanteerde begrippen ten aanzien van de beveiliging zijn (uit [Min94]): exclusiviteit de mate waarin toegang tot en de kennisname van een informatiesysteem en de informatie daarin is beperkt tot een gedefinieerde groep van gerechtigden; integriteit de mate waarin een informatiesysteem zonder fouten is; beschikbaarheid de mate waarin een informatiesysteem in bedrijf is op het moment dat de organisatie het nodig heeft. Bij netwerkbeveiliging gaat het om het handhaven van de exclusiviteit, de integriteit en beschikbaarheid van data welke is opgeslagen op hostsystemen of wordt getransporteerd over het netwerk. Daarnaast moet de integriteit en beschikbaarheid van de hostsystemen zelf en de daarop draaiende netwerkdiensten worden beschermd. Voorwaarde voor de beschikbaarheid van eerder genoemde data, hostsystemen en applicaties is de beschikbaarheid van het netwerk zelf. Bij netwerkbeveiliging gaat het om het minimaliseren van de risico's die voortvloeien uit de bedreigingen. Een 100% zekere beveiliging bestaat niet. Het gaat erom in te zien aan welke bedreigingen een netwerk bloot wordt gesteld bij koppeling aan een ander netwerk en hoe deze bedreigingen zo goed mogelijk afgeschermd kunnen worden. Speciale aandacht moet worden besteed aan het controleren of een eventuele aanval plaats vindt op basis van de minder goed af te schermen bedreigingen. 2.1 Classificatie van bedreigingen Bedreigingen kunnen in verschillende klassen worden ingedeeld: uitlekken van informatie, denial-of-service aanvallen, aanvallen op hostsystemen, falen van authenticatiemechanismen, falen van netwerkprotocollen en 5

19 6 2. Netwerkbeveiliging overige bedreigingen. Uitlekken van informatie Met het uitlekken van data op een netwerk wordt bedoeld het aftappen van het netwerk om op die wijze confidents data te verkrijgen. Dit aftappen, ook wel network sniffing genoemd, hoeft niet op het fysieke interne netwerk plaats te vinden, maar kan op ieder willekeurig netwerk waarover IP-verkeer tussen twee hosts wordt uitgewisseld. Door in te grijpen op de IP routeringsregels kan dit verkeer zelfs omgeleid worden om zodoende over een voor een computervandaal toegankelijk netwerk gerouteerd te worden. Bij network sniffing is de exclusiviteit van de getransporteerde data in gevaar. Een bijzondere vorm van confidence data die op die wijze in verkeerde handen kan vallen zijn authenticatiegegevens. Dit zijn bijvoorbeeld passwords die in onversleutelde vorm over het netwerk worden verstuurd wanneer gebruikers ot clients inloggen op serverapplicaties. Algemene maatregelen ter voorkoming van network sniffing zijn het fysiek beveiligen van het gehele netwerk waarover het verkeer tussen twee IP hosts loopt, inclusief alle andere gekoppelde netwerken waarover IPverkeer gerouteerd kan worden. Hierbij moet de beheer-organisatie volledige controle hebben over alle aangesloten hostsystemen en eventueel nieuw aan te sluiten systemen. Netwerk sniffing programmatuur mag met ter beschikking staan aan onbevoegden en er mogen niet ongecontroleerd (nieuwe) hostsystemen worden aangesloten op het netwerk. In het geval er niet aan deze eis kan worden voldaan, moeten in ieder geval de authenticatiegegevens versleuteld verstuurd worden. Wanneer de data zelf confidentieel is, moet ook deze in versleutelde vorm over het netwerk getransporteerd worden. Denial-of-service aanvallen Denial-of-service aanvallen bedreigen de beschikbaarheid van het gehele netwerk, afzonderlijke hostsystemen of netwerkdiensten en daarmee de beschikbaarheid van opgeslagen of te transporteren data. Dit soort aanvallen kan plaatsvinden vanaf iedere host die in staat is op IP-niveau een netwerk, host of netwerkdienst te benaderen. De enige vorm van beveiliging tegen denial-of-service aanvallen is het isoleren dan wel afschermen van een netwerk, host of netwerkdienst van IP-verkeer dat van buiten het eigen, gecontroleerde netwerk komt. Aanvallen op hostsystemen Iedere host die via het netwerk (IP-laag) is te benaderen, is kwetsbaar voor aanvallen op het systeem zelf Hierbij gaat het om het ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot de host en de opgeslagen data of bepaalde netwerkdiensten. Dit soort aanvallen is ofwel gebaseerd op het falen van het authenticatieproces of maakt misbruik van bugs in netwerkservers die op de host actief zijn. Bij compromittatie van een host of netwerkdienst is er in het ergste geval een potentieel verlies van de exclusiviteit integriteit en beschikbaarheid van alle opgeslagen data. Tevens is de integriteit en de beschikbaarheid van het gecompromitteerde systeem met alle hierop draaiende applicaties in gevaar. Algemene beveiligingsmaatregelen zijn: het zo veiiig mogelijk configureren van iedere host die op netwerk niveau is te benaderen door systemen die buiten de controle-sfeer van de eigen organisatie vallen, dan wel het afschermen van deze hosts op netwerk niveau; de kans dat een systeem gecompromitteerd wordt is kleiner, als dat systeem met vanaf een extern netwerk benaderd kan worden. Falen van authenticatiemechanismen Authenticatie is het proces van het vaststellen van de identiteit van een persoon of client, die toegang vraaet tot een bepaalde netwerkservice. Er zijn verschillende vormen van authenticatie-

20 2.1. Classificatie van bedreigingen 7 Geen Er vindt geen authenticatie plaats en toegang wordt verleend op basis van anonimiteit. Ieder systeem dat een netwerkverbinding met de host of applicatie kan maken, kan toegang verkrijgen tot de dienst. Hostauthenticatie Authenticatie is gebaseerd op de identiteit van een host. Deze wordt afgeleid uit de hostnaam, het IP-adres of wordt op cryptografische wijze verkregen. Eventueel wordt de authenticatie mede gebaseerd op de user-identiteit van het aanroepende proces (in Unix de UID/GID combinatie). Hierbij wordt verondersteld dat dezelfde persoon een gelijke numerieke UID/GID combinatie heeft op beide systemen. Userauthenticatie Authenticatie voor een individuele gebruiker. Deze vorm maakt meestal gebruik van een password (geheime informatie) die aan de serverapplicatie moet worden aangeboden alvorens toegang kan worden verkregen. Wanneer dit password onversleuteld over het netwerk wordt verstuurd en het netwerk zelf kan worden afgeluisterd, bestaat het risico dat het password in verkeerde handen valt. Een methode om bescherming te bieden tegen het afluisteren van onversleutelde passwords over het netwerk wordt verkregen met zogenaamde one-time password systemen, zoals S/Key, SecurelD en Enigma. Een andere aanpak is gebruik te maken van cryptografische authenticatie waarbij alle authenticatiedata versleuteld over het netwerk wordt getransporteerd. Hierbij kan het sleutelbeheer (Engels: key management) een probleem zijn. Authenticatie kan op verschillende manieren falen: Een netwerkdienst die geen authenticatie vereist, verschaft confidentiele data of de integriteit van de applicatie is anderszins in het geding. Hostauthenticatie vindt plaats op basis van de hostnaam of het IP adres. Beiden kunnen gemakkelijk gespoof'd worden (zie paragrafen en 6.4.5). Er vindt authenticatie plaats op basis van UID/GID, maar deze zijn voor een bepaalde gebruiker niet gelijk op het client- en serversysteem. Ook kan het UID/GID gemakkelijk gespoof'd worden. Er vindt userauthenticatie plaats op basis van een password dat onversleuteld over het netwerk wordt getransporteerd Dit kan worden afgeluisterd middels network sniffing. Er vindt authenticatie plaats op basis van passwords of encryptiesleutels en deze zijn op enigerlei wijze in verkeerde handen gevallen. Authenticatie vindt initieel plaats aan het begin van een TCP-sessie. Door middel van TCP session hijacking kan een derde de sessie (en hiermee de identiteit van de oorspronkelijke client) overnemen. Bij cryptografische authenticatie verreweg de meeste veilige vorm kan de distributie en het beheer van de sleutels een probleem zijn. Wanneer de authenticatie faalt zijn de gevolgen ten aanzien van de exclusiviteit, integriteit en beschikbaarheid van het netwerk, de data, hostsystemen en applicaties catastrofaal. Falen van netwerkprotocollen Een laatste vorm van bedreiging is het falen van de netwerkprotocollen zelf. Door inherente ontwerpfouten of door een slechte implementatie van een protocol kunnen bedreigingen ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is 'TCP initial sequence number prediction', beschreven in paragraaf

21 8 2. Netwerkbeveiliging Overige bedreigingen Overige bedreigingen die niet in een van bovenstaande classificaties zijn in te delen, zijn: Aanvallen op het beveiligingssysteem zelf. De kwaliteit van het beveiligingssysteem zelf bepaalt in belangrijke mate in hoeverre dit is beschermd tegen bedreigingen. Aanvallen op subsystemen ter ondersteuning van een eerder geclassificeerde bedreiging. Een aanval wordt vaak ondersteund door het misleiden van andere onderdelen van de beveiliging of van het netwerk. Aanvallen op encryptiesystemen. Wanneer encryptie is gebaseerd op een te klein aantal bits in het versleutel-algorithme, kan deze door brute rekenkracht worden gebroken. Ook een slecht sleutelbeheer (Eng: key management) kan de oorzaak zijn van compromittatie van encryptiesystemen, wanneer de geheime sleutels in verkeerde handen vallen. Tenslotte is er altijd een overblijvende groep van nieuwe, nog onbekende bedreigingen. Algemene aanwijzingen Wanneer de onderstaande richtlijnen worden gehanteerd bij het ontwerpen van nieuwe netwerkapplicaties, valt een groot deel van de eerder genoemde bedreigingen automatisch weg: Wantrouw in principe iedere vorm van informatie die over het netwerk wordt aangeboden. Voorkom het in oversleutelde vorm versturen van authenticatiedata. Maak gebruik van onetime password systemen, zoals S/Key, SecurelD of Enigma. Eventueel kan voor cryptografische authenticatie gekozen worden, waarbij alleen versleutelde authenticatiedata over het netwerk wordt getransporteerd. Maak geen gebruik van zwakke hostauthenticatie op basis van onder andere de hostnaam, het IP source adres, UID/GID combinatie, enzovoorts. In plaats hiervan moet cryptografische hostauthenticatie gebruikt worden. Maak gebruik van end-to-end point encryptie voor de datastroom. onbeveiligd netwerk is dan altijd mogelijk. Veiiig transport over een Maak gebruik van end-to-end point encryptie voor TCP sessies die initieel de sessie authenticeren. Dit voorkomt het falen van de authenticatie ten gevolge van TCP session hijacking. Helaas voldoen de meest gebruikte standaard protocollen en netwerkservices niet aan deze richtlijnen, zodat extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Tegenwoordig raakt men meer doordrongen van de eisen die aan moderne netwerkapplicaties gesteld worden en zijn nieuwe protocollen standaard voorzien van cryptografische authenticatie en end-to-end point dataencryptie. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe 'secure Telnet' (stel(i)), een vervanger voor Telnet en de 'secure shell' (ssh(l)), een vervanger voor de Berkeley r-utilities. 2.2 Netwerkbeveiligingsmodel De wijze waarop bedreigingen vanuit een extern gekoppeld net worden afgeschermd kan op verschillende manieren gebeuren. Geen beveiliging Alleen indien de kosten van een beveiliging niet opwegen tegen de bedreigingen, of wanneer deze zeer laag worden ingeschat dan wel afwezig zijn, kan gekozen worden voor een volledige en onbeveiligde koppeling met een extern netwerk. Op deze optie wordt verder niet ingegaan.

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

TELEWERKEN. Veilig werken op afstand. info@govcert.nl. Auteur(s) : GOVCERT.NL Versie : 1.1. Den Haag : Publieke uitgave: 04.02.2009 2595 AN DEN HAAG

TELEWERKEN. Veilig werken op afstand. info@govcert.nl. Auteur(s) : GOVCERT.NL Versie : 1.1. Den Haag : Publieke uitgave: 04.02.2009 2595 AN DEN HAAG WWW.GOVCERT.NL TELEWERKEN Veilig werken op afstand POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN DEN HAAG TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

Operationele Baseline Beveiliging DWR

Operationele Baseline Beveiliging DWR Operationele Baseline Beveiliging DWR Versie: 1.0 Datum: 1-10-2009 Management samenvatting Dit document bevat een baseline van operationele beveiligingsmaatregelen gericht op de ICTvoorzieningen van de

Nadere informatie

Diginetwerk Architectuur

Diginetwerk Architectuur Diginetwerk Architectuur Versie 0.99 Datum 15 juli 2014 Status Finaal concept 0.99c Colofon Productnaam Versienummer anisatie Diginetwerk Logius Bijlage(n) 0 Auteurs Logius Pagina 2 van 51 Inhoud Colofon...

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Nieuwe Duinweg 24-26 2587 AD Den Haag TELEFOON 070 888 78 51 FAX

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken Internet security de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken ir. Kees Hogewoning ing. Gerrit Th. Lith ing. Marco G.M. van der Kraan Erwin A.J. Verburg en anderen Internet security De beveiliging

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

Bestands en schijfencryptie

Bestands en schijfencryptie Bestands en schijfencryptie Een onderzoek naar de toepasbaarheid binnen SURFnet bv. Marya Steenman & Thijs van den Berg 4 juli 2005 Masteropleiding Systeem- en Netwerkbeheer Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools Een common practice op het gebied van beveiligingstools Bestandsnaam: Een common practice op het gebied van beveiligingstools Versie(datum): 1.1 d.d. 21-10-2009 Pagina: 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie