Jaarverslag Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen!

2 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële verwerving 8 6. Communicatie 9 7. Junior Cultuur Dag Ketenpartners Effecten Vooruitzichten 2015 en slotwoord 14 Toelichting op de balans per 31 december Staat van baten en lasten 16 Toelichting op de staat van baten en lasten over Begroting Toelichting op de begroting

3 1. Voorwoord Bestuur De stichting Leergeld Zoetermeer verloor in 2014 haar gewaardeerde bestuurslid Jos Janssen. Hij overleed geheel onverwacht en liet een vrouw en zoon achter. Wij waren geschokt toen we vernamen waarom hij op onze bestuursvergadering ontbrak. Wij zijn Jos dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage aan de stichting en zullen zijn gedachtenis in ere houden. Doelstelling De stichting Leergeld stelt zich ten doel om kinderen van vier tot achttien jaar, waarvan de ouders onvoldoende financiële bestedingsruimte hebben, te helpen. Leergeld wil bevorderen dat kinderen en ouders het gevoel krijgen (of behouden) erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij. Voorwaarde is, dat de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. De naam Leergeld is zeer bewust gekozen. Daarbij kan er op twee manieren uitleg aan worden gegeven: 1. De stichting geeft financiële en materiële ondersteuning(o.a. sport en cultuur), waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om te kunnen leren. 2. Als wij als maatschappij met dit probleem niets doen, dan zullen wij als maatschappij leergeld moeten betalen. Ontstaan Leergeld dankt zijn ontstaan aan de viering van het 150 jarige bestaan de Vincentiusvereniging op 28 mei De eerste stichting Leergeld was de Stichting Leergeld Tilburg. De binnenkomende signalen die de aanleiding tot dit initiatief vormden, waren duidelijk: er is een toenemende armoede in Tilburg en in heel Nederland. Vooral schoolgaande kinderen worden daar ook op langere termijn de dupe van. 3 Voordat Leergeld werd opgericht, heeft de Vincentiusvereniging Tilburg toentertijd opdracht gegeven aan het Provinciaal Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling (PON) in Noord-Brabant om de noodzaak en de haalbaarheid van zo n stimuleringsorganisatie te onderzoeken en om met concrete voorstellen te komen. In april 1996 was het PON-rapport klaar. Op basis van de resultaten van dit onderzoek viel het besluit om Stichting Leergeld Tilburg op te richten: een organisatie van waaruit steun kan worden verleend aan schoolgaande kinderen die in de greep van de armoede zitten. Het gaat dan om kinderen die door de armoede thuis niet volop kunnen deelnemen aan het schoolleven. Ook zijn er kinderen voor wie de gewone kosten die een schoolopleiding met zich meebrengt, te hoog zijn. Toen Stichting Leergeld Tilburg ongeveer één jaar bestond, heeft zij zich op de sociale conferentie mogen presenteren. Vele vertegenwoordigers waaronder lokale en de landelijke overheid, waren enthousiast over de opzet, doelgroep en formule. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft toen een eenmalige subsidie gegeven omdat zij het belang inziet van verdere verspreiding van Leergeld. Omdat de aanvragen van mensen onder de armoedegrens alleen maar meer toenamen om elders een Leergeld kwam er een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door deze subsidie was het financieel mogelijk om een overkoepelend orgaan op te zetten, Stichting Leergeld Nederland. Leergeld Nederland In 1999 is de Stichting Leergeld Nederland opgericht om ervoor te zorgen dat de Leergeld-aanpak in heel Nederland op dezelfde leest geschoeid is. Leergeld Nederland heeft de naam Leergeld daarom gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau. In 2005 is de Stichting Leergeld Nederland overgegaan in een Vereniging. Leergeld Nederland is een overkoepelende organisatie van lokale Stichtingen Leergeld in Nederland Al snel werd dit idee nagevolgd in andere plaatsen in Nederland. Momenteel zijn er ca. 75 lokale stichtingen in het land.

4 Leergeld Zoetermeer Zo werd Stichting Leergeld in Zoetermeer opgericht in het jaar 2005, op 7 april om precies te zijn. Er was een comité van aanbeveling welke bestond uit mevrouw Huizer, tot april 2007 Lid gedeputeerde staten Provincie Zuid-Holland, de heer Bert van Leeuwen TV presentator en producent, de heer Luijkx directeur van kamer van koophandel Zoetermeer, de heer van Pernis, voorzitter raad van bestuur Siemens Nederland N.V. en de heer Sanders Ned. Tenniskampioen tussen 1974 en Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en er voor gezorgd dat er ook een Leergeld in Zoetermeer zou komen en hebben het bestuur van Stichting Leergeld benoemd. Regionaal De landelijke politiek draagt op dit moment bepaalde taken over aan de lokale overheid. Vele gemeenten hebben zich bezonnen hoe ze met deze verantwoordelijkheid moeten omgaan. In Zoetermeer is de gemeente er toe overgegaan om de stichting Leergeld Zoetermeer te betrekken bij de uitvoering van taken richting doelgroep. De gemeenten Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland voerden in 2014 gesprekken met onze stichting om ook voor die gemeenten vergelijkbaar werk uit te gaan voeren. Deze gesprekken verlopen positief en leiden in 2015 waarschijnlijk tot concrete afspraken. Junior Cultuurdag 2014 De stichting Leergeld Zoetermeer heeft in 2014 voor de eerste keer een Junior Cultuur Dag georganiseerd. Wij wilden onze doelgroep kennis laten maken met zoveel mogelijk culturele instellingen in Zoetermeer. Samen met de Storytellers hebben wij die dag in juni tot een succes gemaakt. We hebben de intentie om deze dag jaarlijks te herhalen. Wij danken onze sponsors voor hun steun en bijdragen. Zij hebben het samen met de gemeente Zoetermeer, Fonds 1818 en de Rabobank mogelijk gemaakt om vele kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen en mee te laten doen. 4 Namens het bestuur, Voorzitter Stichting Leergeld Zoetermeer, Marco Sikkel sport cultuur welzijn

5 2. Visie en doelstelling In het 9e jaarverslag van Stichting Leergeld Zoetermeer legt het bestuur verantwoording af van haar activiteiten en het financieel beleid in Visie Alle kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen. Elk kind dat meedoet telt mee. Doelstelling Ons ervoor inzetten dat kinderen als gevolg van armoede thuis, nu en later in de maatschappij, niet aan de zijlijn komen te staan. Stichting Leergeld Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. De stichting ondersteunt kinderen uit minimagezinnen in Zoetermeer. Door armoede dreigen deze kinderen uitgesloten te worden van het sociaal-maatschappelijke leven. Zij zijn daardoor geen lid van een sportclub en volgen geen lessen buiten de school. De ouders hebben geen geld voor een computer, schoolbenodigdheden, huiswerkbegeleiding of zelfs voor een fiets. Stichting Leergeld Zoetermeer betaalt echter geen schoolreisjes. 5

6 3. Organisatie 3a. Leergeld Nederland Stichting Leergeld Zoetermeer is onderdeel van de landelijke organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Anno 2014 zijn bij deze vereniging inmiddels 75 lokale stichtingen aangesloten. De stichtingen zijn verspreid over geheel Nederland. De aangesloten stichtingen hebben zich verplicht om uniforme, door de vereniging vastgestelde richtlijnen, te hanteren. De vereniging functioneert vervolgens facilitair voor de aangesloten stichtingen. In 2009 is besloten dat de vereniging zich vooral zal richten op het verkrijgen van landelijke bekendheid van Leergeld en op het verkrijgen van fondsen op landelijk niveau. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is met ingang van 2010 een contributiebijdrage gevraagd van de lokale stichtingen. Stichting Leergeld Zoetermeer is vertegenwoordigd tijdens de algemene ledenvergaderingen van Leergeld Nederland heeft gezien de turbulente ontwikkelingen van de vereniging zich beperkt tot een minimale bijdrage. 3b. Het Bestuur In 2014 bestond het bestuur van de stichting uit o.a. de volgende personen: Naam Marco Sikkel Vacature Carolien van Rossum Bert van Eken Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid 6 We namen afscheid van Tom van Agen. Zijn particuliere werkzaamheden namen Tom dermate in beslag, dat hij die niet meer kon combineren met die van Leergeld Zoetermeer. Van het bestuurslid Jos Janssen moesten we helaas afscheid nemen. Hij overleed in september c. Goede AO en huisvesting Het bestuur blijft ernaar streven om de administratieve procedures en de financiële administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit heeft geleid tot reële bureaukosten en een geringere behoefte aan kantoorruimte. Stichting Leergeld Zoetermeer is al drie jaar lang gehuisvest binnen het Sharebiz principe aan het Koraalrood d. Medewerkers (vrijwilligers) De stichting Leergeld heeft jaarlijks een vaste kern tussen de zeven en tien vrijwilligers en een coördinator die zowel administratieve werkzaamheden verrichten als huisbezoeken afleggen. Leergeld is haar vrijwilligers zeer dankbaar en zoekt elk jaar naar een creatieve manier om middelen te verwerven voor de vrijwilligersbijdrage zodat deze niet afgaan van de giften en subsidies.

7 4. Werkwijze Leergeld in Zoetermeer In haar negenjarige jarig bestaan heeft de Stichting Leergeld Zoetermeer een volwaardige plek in Zoetermeer ingenomen. De stichting benadert haar behoeftestellers terughoudend via organisaties en/of functionarissen in het maatschappelijk werk, jeugdzorg, eerstelijns gezondheidszorg, onderwijs en de gemeentelijke dienst Werk, Zorg en Inkomen. De terughoudendheid is noodzakelijk omdat blijkt dat potentiële cliënten de weg naar stichting Leergeld goed weten te vinden. Het lukt niet altijd om voldoende middelen te verkrijgen om aan alle aanvragen te voldoen. In 2014 kunnen dankzij de sponsors en een extra bijdrage van de gemeente Zoetermeer weer wat meer kinderen op weg worden geholpen. De aanvraagprocedure Voor de aanvraag van een voorziening wordt de procedure gehanteerd die door Leergeld Nederland is voorgeschreven. Deze procedure komt in het kort hier op neer: Na een eerste contact met de aanvrager wordt een formulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen en tezamen met een inkomstenspecificatie(s) in te leveren. De intermediair krijgt zo een indruk of de aanvrager voldoet aan de door Leergeld gestelde criteria en om een kennismakingsbezoek bij de aanvrager af te leggen voor een gesprek. Dit gesprek moet de nodige informatie opleveren voor de intermediair om te kunnen beslissen of alle voorliggende voorzieningen zijn benut en of de aanvrager wat inkomen betreft voor Leergeldhulp in aanmerking komt. De coördinator beslist aan de hand van de richtlijnen die hiervoor door het bestuur zijn opgesteld. In afwijkende gevallen wordt de beslissing genomen of de aanvraag wordt goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de beslissingscommissie, die bestaat uit de coördinator en een lid van het bestuur. De verwerking van de aanvraag De administratieve medewerker verwerkt de aanvraag en de coördinator bewaakt of er binnen de gestelde termijn op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt. Als deze termijn wordt overschreden vervalt de toezegging en moet desgewenst opnieuw een aanvraag worden ingediend. 7 Maandelijks wordt een verplichtingenoverzicht gemaakt waarmee wordt beoordeeld of er op korte en lange termijn nog voldoende middelen aanwezig zijn om aanvragen te kunnen honoreren. Dit verplichtingenoverzicht is een vast agendapunt tijdens de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen en geeft inzicht in het continueringvraagstuk.

8 5. Financiële verwerving Van de gemeente Zoetermeer werd in 2014 subsidie ontvangen. Deze subsidie is o.a. bestemd ter dekking van de exploitatiekosten van het kantoor en voor de doelgroep. De subsidie van de gemeente is een belangrijke afweging voor de goede doelen fondsen en voor het bedrijfsleven om aan de stichting een sponsorbedrag toe te kennen. In de contacten met potentiële sponsoren blijkt steeds weer dat om twee redenen een overheidssubsidie noodzakelijk is, willen deze instanties tot een bijdrage overgaan, te weten: 1. Een overheidssubsidie geeft hen een bepaalde zekerheid dat de te sponsoren stichting een betrouwbare en degelijke organisatie is en tevens draagt de overheidssubsidie er toe bij dat de door hen bijgedragen euro s voor bijna 100% ten goede komen aan de doelgroep van de stichting. 2. Voor het stichtingsbestuur is dit een stimulans om er elk jaar naar te streven om 75% van het totale begrotingsbedrag en zo mogelijk nog meer ten goede te laten komen aan de doelgroep. Het principe van Leergeld is local for local Het bestuur van Leergeld Zoetermeer probeert via verschillende wegen haar netwerk met het plaatselijke bedrijfsleven te versterken. In dat kader probeert de stichting met gebruikmaking van haar lidmaatschap van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ) contact te leggen en te onderhouden met vertegenwoordigers van het plaatselijk bedrijfsleven. Tot en met 2014 is een duurzame sponsorrelatie ontstaan met de woningbouwcorporatie De Goede Woning en Onderwijsgroep Unicoz. Indien sponsoren daar prijs op stellen, wordt hun logo met eventueel de bijbehorende bedrijfsinformatie geplaatst op de website en wordt in de media aandacht besteedt aan hun bijdrage(n). 8 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Leergeld Zoetermeer is door de belastingdienst erkend als ANBI. Dit houdt in dat u uw giften welke u eenmalig of periodiek schenkt onder voorwaarden mag aftrekken. Op de site van de Belastingdienst kunt u daar alles over vinden. Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!

9 6. Communicatie Leergeld Zoetermeer publiceert sinds 2011 halfjaarlijks een externe nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden in de maanden juni en december g d naar onze relaties, maar kunnen ook worden opgevraagd. De nieuwsbrieven bevatten onderwerpen die in desbetreffende halfjaarlijkse periode aan de orde zijn geweest. De actualiteiten rondom Stichting Leergeld Zoetermeer alsook de genoemde nieuwsbrieven worden tevens gepubliceerd op onze website De meerjarendoelstelling heeft Leergeld Zoetermeer verwoord in het Meerjarenbeleidsplan

10 7. Junior Cultuurdag De stichting organiseerde op 28 juni een junior Cultuur Dag. Leergeld Zoetermeer schakelde de Storytellers in voor de organisatie. Aanvankelijk werkten we samen met het Jeugdcultuurfonds ( JCF), maar tijdens het proces bleek het voor het JCF niet mogelijk een bijdrage aan deze dag te geven. Heel veel culturele partners in Zoetermeer droegen wel enthousiast bij aan het welslagen van de dag. 10 De dag kende de volgende onderdelen: De Kunststrijd: Basisscholen mochten drie kunstwerken inleveren, die door kinderen in elkaar waren geknutseld. Scholen werden digitaal benaderd (mail). Besturen zegden toe de activiteit bij de scholen te propageren. We maakten folders en verspreidden die onder de scholen. Negen basisscholen schreven voor de wedstrijd in. De kunstwerken zijn tentoongesteld in de hal van het stadhuis. Op 28 juni maakte burgemeester Aptroot de winnaar bekend: de Clausschool uit Rokkeveen. Ex-wethouders Haring veilde de kunstwerken onder het publiek op het stadhuisplein. De winnende school ontving als prijs vrijkaartjes voor de bioscoop Utopolis voor een klas kinderen. Tevens ontving de school een wisselbokaal. Openstelling van de vestiging van diverse culturele instellingen, zoals het CKC, het Stadsmuseum, Kwadranttheater en andere locaties. De HTM stelde vrijkaartjes voor het openbaar vervoer om deze instellingen te bezoeken. Een open podium op het Stadhuisplein waar de instellingen zich kunnen presenteren. Van s ochtends 11 uur tot s middags 16 uur traden de verenigingen op voor een enthousiast publiek. Het weer werkte ook mee. Een kleurwedstrijd voor kinderen. Zij konden een fiets winnen. Weinig kinderen deden daar aan mee. We danken de vele sponsoren die deze dag mogelijk maakten.

11 8. Ketenpartners Vaste ketenpartners De aanvragen die bij Leergeld Zoetermeer binnen komen, hebben vaak betrekking op eenzelfde type voorzieningen. Dit zijn computers, fietsen, deelname aan sportactiviteiten, activiteiten gericht op culturele- en muzikale vorming en activiteiten in schoolverband waarvoor aan de ouders door de school een bijdrage wordt gevraagd. Echter scholen gaan en zullen steeds meer (moeten) gaan investeren in de technologie op school, maar de kinderen worden wel steeds meer voorbereid op de (digitale) wereld van morgen. Als kinderen dat met de hulpmiddelen van vandaag (zoals de desktop en tablet) moeten doen en zij daarmee niet meer mee kunnen doen, zal dit de gelijke kansen onder de jeugd doen afnemen. Dit is onacceptabel. Net zomin als dat kinderen niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, doordat zij in armoede leven, mogen zij niet de aansluiting missen bij de virtuele wereld. Ook dit dient de komende jaren ruim aandacht te krijgen in het armoedebeleid. Aangezien Leergeld die aanvragen in toenemende mate op zich af ziet komen, kan en mag dit niet worden genegeerd. Het kan niet worden afgedaan met het argument, dat het nog niet noodzakelijk is, want hoe ver weg de virtuele wereld voor sommigen van ons nog lijkt te zijn, voor veel gezinnen en kinderen is het een snel naderende harde werkelijkheid met aanzienlijk hogere kosten. Sportkleding Bakker sport 2000 in het Stadshart van Zoetermeer geeft de kinderen via de stichting Leergeld 20% korting op hun benodigde sportkleding indien zij beschikken over een voucher van Leergeld. Hun aanvraag moet dan zijn goedgekeurd. EcoWare Fietsen en computers Evenals alle voorgaande jaren is er met EcoWare, een leerwerkbedrijf in Zoetermeer, een goede relatie. Leergeld verwijst de aanvragers voor een betrouwbare tweedehands fiets of computer naar dit bedrijf. Op basis van een standaard bedrag kan met een Leergeldvoucher aldaar het product worden afgehaald. Over de gang van zaken wordt jaarlijks overleg gevoerd. EcoWare beschikt naast een computerwerkplaats ook over een fietsenwerkplaats, alwaar de klanten naartoe worden doorverwezen. Bij EcoWare ontvangen de aanvragers een goed werkende computerconfiguratie. Het is apparatuur waarmee gewerkt kan worden op het Internet en waarmee bijvoorbeeld ook werkstukken voor de school te maken zijn. EcoWare verzorgt de aflevering, de installatie en tegen betaling desgewenst de opleiding. Doordat Leergeld Zoetermeer en Leergeld Den Haag afnemers zijn, zijn daarmee ook jongeren na 18 jaar geholpen betreffende het arbeidsmarktperspectief. 11 Biking2Skool In samenwerking met het voortgezet onderwijs heeft Biking2Skool kinderen leren fietsen die zich daarvoor hadden opgegeven en is in samenwerking met Leergeld de fiets verstrekt als zij die niet konden betalen. Ook hebben de kinderen gefietst voor het goede doel en de cheque van 260 die de kinderen in kilometers bij elkaar hebben gefietst is bestemd voor de dierenopvang van Zoetermeer. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid Holland Ook met het Jeugdsportfonds( JSF) en Jeugdcultuurfonds ( JCF) heeft Leergeld Zoetermeer al vele jaren samengewerkt. Hulpvragen die betrekking hebben op deelname aan sportactiviteiten worden volgens de geldende JSF/ JCF procedures, welke overeenkomen met die van stichting Leergeld, behandeld. Bij een wederzijdse toekenning worden de kosten van een door het NOC*NSF goedgekeurde sportactiviteit tot een vastgesteld maximumbedrag door ons gedeclareerd bij het JSF. Daarbij wordt rekening gehouden met de ZoetermeerPasvouchers. Het eventuele kostenverschil draagt Leergeld bij. De gelden gaan niet naar de ouders, maar worden rechtstreeks aan de vereniging of leverancier betaald. De toekenningen gelden voor een jaar en dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

12 Met een vertegenwoordiger van het JSF/JCF Zuid-Holland is tenminste een keer per jaar contact om de gang van zaken te evalueren. Fonds 1818 Dit fonds steunt projecten op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie. Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten, die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Fonds 1818 draagt Leergeld Zoetermeer al jaren een warm hart toe. Mede het project van Biking2skool en muziek en dans voor elk kind is door hen in de afgelopen jaren gesteund. Het Fonds 1818 ondersteunde ook onze Junior Cultuurdag. De Goede Woning Is een zeer trouwe sponsor van Leergeld Zoetermeer. Naast dat de Goede Woning oog heeft voor haar bewoners toont ze met haar bijdrage dat ze ook begaan is met de Zoetermeerse Samenleving. In plaats van relatie geschenken te ontvangen van hun relaties vragen zij aan deze relaties om een bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld en de Goede Woning verdubbelt deze giften. Wij zijn De Goede Woning zeer erkentelijk hiervoor. 12 Gemeente Zoetermeer De gemeente Zoetermeer heeft zich de laatste jaren als een partner getoond en gemanifesteerd waar de kinderen op kunnen rekenen. Ook menig politieke partij heeft de werkzaamheden van Leergeld de laatste jaren omarmd. Van december 2013 tot juli 2014 heeft de gemeente Zoetermeer aan EcoWare een bedrag van extra subsidie geschonken om fietsen en computers af te geven voor de kinderen uit de gezinnen van de Stichting Leergeld Zoetermeer. Het hele bedrag is ook voor fietsen en computers aan de kinderen besteed. Rene de Zeeuw Pica Point Voor komend jaar zal de website worden aangepast aan de huidige tijdsgeest en huisstijl aan de vereisten van Leergeld Nederland. PicAPoint van René de Zeeuw draagt zorg voor het onderhoud aan de website. Alles indruk De huisstijl en de vormgeving wordt al meerdere jaren gratis ondersteund en naar volle tevredenheid door Natascha Peschke. Zij levert fantastisch werk. Wie nog meer? Naast de vaste partners ontvangt de stichting zowel van particulieren en bedrijven giften die bijdragen aan de doelstelling. In 2013 is een welkome aanvulling van het Oranjefonds ontvangen om de kantoorautomatisering aanzienlijk te verbeteren en de doorlooptijd van de aanvragen te verkorten. In 2014 hebben wij deze modernisering gerealiseerd. Fresch PC Zoetermeer heeft deze vervanging tegen een redelijk tarief en naar volle tevredenheid voor haar rekening genomen. Het kantoormeubilair is vervangen door vrijwel nieuwe meubels afkomstig van een collegabedrijf in ons kantorencomplex. Want nu meedoen is straks meetellen!

13 9. Effecten 2014 In 2014 heeft de Stichting Leergeld Zoetermeer 1258 aanvragen afgehandeld om kinderen financieel te ondersteunen en om deel te nemen aan sport en cultuur, voor het aanschaffen van een fiets of schoolbenodigdheden zoals een computer. Op 31 december 2014 stonden er nog 244 aanvragen op de wachtlijst, en 210 aanvragen zijn er in 2014 afgewezen. 13

14 10. Vooruitzichten 2015 en slotwoord Vooruitzichten In 2014 is het aandeel huishoudens en personen onder de armoedegrens toegenomen. In voorgaande jaren was dit ook het geval. Ramingen wijzen op een lichte daling in De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen. Bij al deze groepen was sprake van een verdere verslechtering van de inkomenspositie ten opzichte van Armoede concentreert zich in de grote steden. De postcodegebieden met de meeste armoede liggen in Leeuwarden en Den Haag. Bij het bestrijden van de armoede is de stichting Leergeld Zoetermeer daarbij de aangewezen partner in Zoetermeer. De steun en het toezicht van de gemeente en de lokale politieke partijen zijn daarbij onmisbaar. In 2014 heeft die lokale politiek en de gemeente bewezen Leergeld te willen omarmen en te behouden. Intensivering in aandacht vanuit de private sector en het bedrijfsleven in Zoetermeer is een speerpunt in De samenwerking met de gemeenten Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland zullen we in 2015 concretiseren. Onze ondersteuning zullen we aan de schaalvergroting moeten aanpassen. We zullen de grenzen van onze mogelijkheden opzoeken, maar niet overschrijden. Op financieel gebied zullen we onze begroting eveneens moeten wijzigen. De financiële stromen van de gemeenten zullen uiteraard volkomen gescheiden blijven. Het bestuur zal in 2015 uitgebreid moeten worden. We zoeken geschikte kandidaten. 14 Slotwoord Met onze inzet en in het bijzonder van onze coördinator en vrijwilligers hebben we in 2014 veel kinderen weten te bereiken. Juist nu komt het erop aan om er met elkaar in de Zoetermeerse samenleving voor te zorgen dat kinderen mee kunnen blijven doen. Bovendien is er voor gezinnen het initiatief van Stimulansz, Nibud en het Ministerie van SZW. Via deze site kunnen gezinnen uitgebreide informatie krijgen over geldzaken, minimaregelingen en allerlei instanties die te maken hebben met het verbeteren van de positie van kinderen in armoede, bijvoorbeeld vakantiemogelijkheden, sport&hobby, schoolkosten e.d. Leergeld wordt hierbij ook veelvuldig genoemd als organisatie waar ouders terecht kunnen desalniettemin draagt dit initiatief bij het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. Wij danken allen die Leergeld in 2014 hebben gesteund en we verwelkomen u graag in 2015.

15 Jaarrekening 2014 Toelichting op de balans per 31 december 2014 De post liquide middelen kan als volgt gespecificeerd worden: Specificatie post liquide middelen Rekening courant Rabobank nr. NL71RABO Ontvangen rente 886 Rabobank Bedrijfstelerekening Totaal liquide middelen De post nog te betalen posten kent de volgende specificatie: Specificatie nog te betalen kosten: Nog te betalen toezeggingen primair doel Vooruit ontvangen Fonds Vooruit ontvangen Gemeente Zoetermeer Diverse nog te betalen posten Totaal nog te betalen posten Balans per 31 december, bedragen in Euro Activa Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Totaal activa Passiva Continuiteitsreserve begin boekjaar Saldo van baten en lasten lopend boekjaar Continuiteitsreserve per einde boekjaar Te betalen posten Totaal passiva

16 Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 Baten Subsidie Gemeente Zoetermeer Vrijval waarderingsubsidie gem. Zoetermeer Stichting NN via leergeld Nederland Fonds 1818/Biking2skool JSF verstrekkingen Gift Oranje Fonds voor Pc s kantoor Begroting Junior Cultuurdag 2014 Bijdrage Fonds 1818 Rabobank Sponsoren Vrijval reservering Fonds 1818 muziek en dans Giften schenkingen Rente baten Totaal baten Bestedingen Bevordering en verstrekking t.b.v. doelgroep Junior Cultuurdag 2014 Bestedingen Fonds 1818/CKC JSF verstrekkingen via Leergeld Besteding project Biking2Skool Stichting NN Totaal verstrekkingen aan de doelgroep % % Kosten Beheer en Administratie Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten beheer en administratie Bestuurskosten Kosten fondsen en middelen verwerving Bankkosten Totaal kosten beheer en administratie Totaal van de lasten Saldo van baten en lasten Totaal % 7% 100% %

17 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 Baten Door de Gemeente Zoetermeer is over het jaar 2013 een niet structurele waarderingssubsidie toegekend van waarvan het totale bedrag wordt aangewend voor de doelgroep (in 2014 is hiervan gebruikt en wordt in 2015 volledig uitgeput. Het bedrag 7.000,00 welke wij mochten ontvangen van Het Oranje Fonds voor de vervanging van de kantoor computers is in 2014 volledig besteedt. In 2014 werden giften ontvangen van de volgende instellingen: Avond4daagse De Goede Woning en relaties Pelgrimshoeve Bijdrage fonds 1818 Rabobank Particulieren Stichting NN Oranje fonds Lasten Over het jaar 2014 werd ten behoeve van de primaire doelstelling van de stichting voor een bedrag van ten laste van het resultaat gebracht. In totaal werden gedurende 2014 met behulp van de inzet van de Stichting Leergeld voor een totaalbedrag van * aan bevordering en verstrekkingen gedaan. *Noot: Leergeld Zoetermeer heeft in 2014 administratief bijgedragen aan de verstrekking van computers voor ouderen en fietsen en computers voor jongeren in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en Ecoware voor een bedrag van respectievelijk (ouderen) en (jongeren). Dit geld behoort toe aan de balans van EcoWare die na bemiddeling en inzet van Leergeld het materiaal heeft verstrekt. 17 meedoen

18 Begroting 2015 Begroting 2015 Inkomsten Giften / Schenkingen Opbrengst subs./vergoed. Gemeente Subsidie Schoolkosten Overeenkomst Schoolkosten Lansingerland Geoormerkte bijdrage Fonds 1818 Ontvangen bankrente / spaartegoeden Totaal inkomsten Totaal besteding aan doelgroep Totaal Personeelskosten Totaal Huisvestingskosten Totaal vrijwilligers bijdrage Totaal Bestuurskosten Totaal kosten beheer en administratie Totaal financieringslasten Totaal kosten van fondsenwerving Totale uitgaven Toelichting op de begroting 2015 De omvang van de begroting wordt in grote mate bepaald door private en publieke inkomsten. Voor 2015, wordt verwacht dat er circa 7, 5% vanuit de private sector kan worden verkregen op basis van de verwachte begrotingsinkomsten. Het overnemen van de verstrekking schoolkosten (van Categoraal naar maatwerk) maakt dat de begroting ten opzicht van 2014 er een aanzienlijke groei bij de inkomsten waarneembaar is. De verwachting is dat het begrote bedrag schoolkosten geheel wordt uitgeput. Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen

19 19

20 Stichting Leergeld Zoetermeer Postbus AC Zoetermeer T Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en met duidelijke vermelding van de bron van herkomst. U kunt het jaarverslag ook downloaden via Het in dit jaarverslag eventuele beschreven praktijkvoorbeeld is waarheidsgetrouw, maar de daarin genoemde namen zijn om privacyredenen gefingeerd. De getoonde foto s zijn niet die van kinderen behorend tot onze doelgroep. We hebben de uiterste zorg besteed aan de kwaliteit van dit jaarverslag. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met het Secretariaat, Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer,

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zoetermeer. De stichting die alle kinderen in Zoetermeer wil laten meedoen! Jaarverslag 2011

Stichting Leergeld Zoetermeer. De stichting die alle kinderen in Zoetermeer wil laten meedoen! Jaarverslag 2011 Stichting Leergeld Zoetermeer De stichting die alle kinderen in Zoetermeer wil laten meedoen! Jaarverslag 2011 Secretariaat: Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer Tel.: 079-3162384 E-mail: secretariaat@leergeldzoetermeer.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018 Stichting Leergeld Walcheren, Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen E leergeldwalcheren@planet.nl; T 0118 418930; www. leergeld.nl/waar werkt leergeld NL74

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee!

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee! Stichting Leergeld Zoetermeer Alle kinderen doen mee! Leergeld onbezoldigd bestuur Onbezoldigd bestuur waardoor maximale inzet van gelden t.b.v. de doelgroep komen. Bestuur: Marco Sikkel (Voorzitter/publieke

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice.

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice. JAARREKENING 2015 Vooraf Separaat aan de jaarrekening 2015 is een jaarverslag 2015 opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de ondernomen activiteiten, de werkzaamheden, de doelgroep, de aantallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG De stichting die alle kinderen wil laten meedoen!

JAARVERSLAG De stichting die alle kinderen wil laten meedoen! JAARVERSLAG 2012 De stichting die alle kinderen wil laten meedoen! INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële verwerving 9 6. Communicatie 10 7. Ketenpartners

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld IJsselstein. Alle kinderen mogen meedoen! cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld IJsselstein. Alle kinderen mogen meedoen! cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld IJsselstein Alle kinderen mogen meedoen! cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoudsopgave Inleiding 5 Doelstelling en doelgroep Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Westbetuwe Blad 1 van 7 Van de voorzitter Meedoen en niet buitengesloten voelen; dat is ons motto! In 2016 hebben de vrijwilligers van Leergeld West Betuwe weer meer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Zaaknummer: 00427387 Onderwerp: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Collegevoorstel Inleiding In november 2014 is Stichting Leergeld Heusden opgericht. Deze stichting richt zich op

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Stichting Leergeld Voorne Putten, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24385134 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG Leiden, juni Stichting Leergeld Leiden 1 van 8

STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG Leiden, juni Stichting Leergeld Leiden 1 van 8 STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG 2013 Leiden, juni 2014 Stichting Leergeld Leiden 1 van 8 Jaarverslag 2013 van Stichting Leergeld Leiden Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Noord Drenthe

Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Noord Drenthe Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Noord Drenthe COLOFON Stichting Leergeld Noord Drenthe Postbus 30 9400 AA Assen Telefoon: 06 13148609 E-mail: leergeldassen@gmail.com Website: www.leergeld.nl/noorddrenthe

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2012

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2012 1. BESTUUR en ORGANISATIE De Stichting Leergeld Lelystad is opgericht 13 januari 2009. De inschrijving in de Kamer van Koophandel staat geregistreerd onder

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Onze missie 3 Algemene gegevens.. 4 Verslag van het bestuur over 2013 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zoetermeer. Postbus AC ZOETERMEER / JR / HY Zoetermeer, 3 maart 2016

Stichting Leergeld Zoetermeer. Postbus AC ZOETERMEER / JR / HY Zoetermeer, 3 maart 2016 Stichting Leergeld Zoetermeer. Postbus 7121 2701 AC ZOETERMEER 9000 / JR / HY Zoetermeer, 3 maart 2016 Verslag van de voorzitter Het jaar 2015 heeft de stichting Leergeld Zoetermeer e.o. een stevige bijdrage

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het tweede verslagjaar van

Nadere informatie

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2014 4 3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard 4 4. Doelgroep 4 5. Activiteiten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Al e kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen

Al e kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen Inhoud: 1. Voorwoord... blz. 2 2. Doelstelling..... blz. 2 3. Organisatie..... blz. 2 a. Leergeld Nederland... blz. 2 b. Het bestuur..... blz. 2-3 c. Comité van Aanbeveling... blz. 3 d. Werkorganisatie......

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol

Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol Inhoudsopgave Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5

Nadere informatie

Jaarverslag Vlietenburgstraat GM Voorburg

Jaarverslag Vlietenburgstraat GM Voorburg Jaarverslag 2016 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Jaarverslag en Jaarrekening 2016 2 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het achtste

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ontstaan en doelstelling Leergeld Leeuwarden 4 2. Werkwijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda Doelstelling Leergeld is een burgerinitiatief ontstaan uit de behoefte meer te doen aan de bestrijding van achterstand bij jongeren ter voorkoming van het

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht.

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht. College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Ida Hellebrekers Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 21 oktober 2015 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Met enige trots kunnen wij u mededelen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Stichting Passend Uitdagend Onderwijs voor Talentvolle Leerlingen Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarrekening 2 2. Informatie over de Stichting 2 3. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Beleidsplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Intermediairs 4 3. Werkwijze 4 4. Samenwerking met Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! INHOUDSOPGAVE: 1. Ontstaan en doelstelling blz. 3 2. Bestuur en organisatie blz.

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Financiëel verslag 2014

Financiëel verslag 2014 Financiëel verslag 2014 Beuningen, 31 Maart 2015 F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2014 Algemeen Inleiding Stichting

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2014 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

! Brandligt.^/r, digitaai akkoord. Jd.d. Onderwerp Maatschappelijke Participatie van Kinderen

! Brandligt.^/r, digitaai akkoord. Jd.d. Onderwerp Maatschappelijke Participatie van Kinderen Samenleving Gescand archief datum 2 2-05-20V» Stad Doorkiesnummers: Telefoon 0622467943 Aan Het college van burgemeester en wethouders Afschrift aan A. Hoekman s i n :: paraaf ' --V;. ' "thouder! Brandligt.^/r,

Nadere informatie

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort 2017-2020 Verbreden en verbinden Bouwstenen Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Amersfoort november 2016 SAMENVATTING EN BEGROTING

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VECHT VOOR JEUGD

JAARVERSLAG STICHTING VECHT VOOR JEUGD JAARVERSLAG 2016 STICHTING VECHT VOOR JEUGD Inhoudsopgave 1. Voorblad 2. Voorwoord 3. Activiteiten 4. Publiciteit Externe contacten Interne organisatie 5. Financiën 6. Financiën 7. Financiën Conclusie

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie