Jaarverslag Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen!

2 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële verwerving 8 6. Communicatie 9 7. Junior Cultuur Dag Ketenpartners Effecten Vooruitzichten 2015 en slotwoord 14 Toelichting op de balans per 31 december Staat van baten en lasten 16 Toelichting op de staat van baten en lasten over Begroting Toelichting op de begroting

3 1. Voorwoord Bestuur De stichting Leergeld Zoetermeer verloor in 2014 haar gewaardeerde bestuurslid Jos Janssen. Hij overleed geheel onverwacht en liet een vrouw en zoon achter. Wij waren geschokt toen we vernamen waarom hij op onze bestuursvergadering ontbrak. Wij zijn Jos dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage aan de stichting en zullen zijn gedachtenis in ere houden. Doelstelling De stichting Leergeld stelt zich ten doel om kinderen van vier tot achttien jaar, waarvan de ouders onvoldoende financiële bestedingsruimte hebben, te helpen. Leergeld wil bevorderen dat kinderen en ouders het gevoel krijgen (of behouden) erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij. Voorwaarde is, dat de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. De naam Leergeld is zeer bewust gekozen. Daarbij kan er op twee manieren uitleg aan worden gegeven: 1. De stichting geeft financiële en materiële ondersteuning(o.a. sport en cultuur), waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om te kunnen leren. 2. Als wij als maatschappij met dit probleem niets doen, dan zullen wij als maatschappij leergeld moeten betalen. Ontstaan Leergeld dankt zijn ontstaan aan de viering van het 150 jarige bestaan de Vincentiusvereniging op 28 mei De eerste stichting Leergeld was de Stichting Leergeld Tilburg. De binnenkomende signalen die de aanleiding tot dit initiatief vormden, waren duidelijk: er is een toenemende armoede in Tilburg en in heel Nederland. Vooral schoolgaande kinderen worden daar ook op langere termijn de dupe van. 3 Voordat Leergeld werd opgericht, heeft de Vincentiusvereniging Tilburg toentertijd opdracht gegeven aan het Provinciaal Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling (PON) in Noord-Brabant om de noodzaak en de haalbaarheid van zo n stimuleringsorganisatie te onderzoeken en om met concrete voorstellen te komen. In april 1996 was het PON-rapport klaar. Op basis van de resultaten van dit onderzoek viel het besluit om Stichting Leergeld Tilburg op te richten: een organisatie van waaruit steun kan worden verleend aan schoolgaande kinderen die in de greep van de armoede zitten. Het gaat dan om kinderen die door de armoede thuis niet volop kunnen deelnemen aan het schoolleven. Ook zijn er kinderen voor wie de gewone kosten die een schoolopleiding met zich meebrengt, te hoog zijn. Toen Stichting Leergeld Tilburg ongeveer één jaar bestond, heeft zij zich op de sociale conferentie mogen presenteren. Vele vertegenwoordigers waaronder lokale en de landelijke overheid, waren enthousiast over de opzet, doelgroep en formule. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft toen een eenmalige subsidie gegeven omdat zij het belang inziet van verdere verspreiding van Leergeld. Omdat de aanvragen van mensen onder de armoedegrens alleen maar meer toenamen om elders een Leergeld kwam er een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door deze subsidie was het financieel mogelijk om een overkoepelend orgaan op te zetten, Stichting Leergeld Nederland. Leergeld Nederland In 1999 is de Stichting Leergeld Nederland opgericht om ervoor te zorgen dat de Leergeld-aanpak in heel Nederland op dezelfde leest geschoeid is. Leergeld Nederland heeft de naam Leergeld daarom gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau. In 2005 is de Stichting Leergeld Nederland overgegaan in een Vereniging. Leergeld Nederland is een overkoepelende organisatie van lokale Stichtingen Leergeld in Nederland Al snel werd dit idee nagevolgd in andere plaatsen in Nederland. Momenteel zijn er ca. 75 lokale stichtingen in het land.

4 Leergeld Zoetermeer Zo werd Stichting Leergeld in Zoetermeer opgericht in het jaar 2005, op 7 april om precies te zijn. Er was een comité van aanbeveling welke bestond uit mevrouw Huizer, tot april 2007 Lid gedeputeerde staten Provincie Zuid-Holland, de heer Bert van Leeuwen TV presentator en producent, de heer Luijkx directeur van kamer van koophandel Zoetermeer, de heer van Pernis, voorzitter raad van bestuur Siemens Nederland N.V. en de heer Sanders Ned. Tenniskampioen tussen 1974 en Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en er voor gezorgd dat er ook een Leergeld in Zoetermeer zou komen en hebben het bestuur van Stichting Leergeld benoemd. Regionaal De landelijke politiek draagt op dit moment bepaalde taken over aan de lokale overheid. Vele gemeenten hebben zich bezonnen hoe ze met deze verantwoordelijkheid moeten omgaan. In Zoetermeer is de gemeente er toe overgegaan om de stichting Leergeld Zoetermeer te betrekken bij de uitvoering van taken richting doelgroep. De gemeenten Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland voerden in 2014 gesprekken met onze stichting om ook voor die gemeenten vergelijkbaar werk uit te gaan voeren. Deze gesprekken verlopen positief en leiden in 2015 waarschijnlijk tot concrete afspraken. Junior Cultuurdag 2014 De stichting Leergeld Zoetermeer heeft in 2014 voor de eerste keer een Junior Cultuur Dag georganiseerd. Wij wilden onze doelgroep kennis laten maken met zoveel mogelijk culturele instellingen in Zoetermeer. Samen met de Storytellers hebben wij die dag in juni tot een succes gemaakt. We hebben de intentie om deze dag jaarlijks te herhalen. Wij danken onze sponsors voor hun steun en bijdragen. Zij hebben het samen met de gemeente Zoetermeer, Fonds 1818 en de Rabobank mogelijk gemaakt om vele kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen en mee te laten doen. 4 Namens het bestuur, Voorzitter Stichting Leergeld Zoetermeer, Marco Sikkel sport cultuur welzijn

5 2. Visie en doelstelling In het 9e jaarverslag van Stichting Leergeld Zoetermeer legt het bestuur verantwoording af van haar activiteiten en het financieel beleid in Visie Alle kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen. Elk kind dat meedoet telt mee. Doelstelling Ons ervoor inzetten dat kinderen als gevolg van armoede thuis, nu en later in de maatschappij, niet aan de zijlijn komen te staan. Stichting Leergeld Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. De stichting ondersteunt kinderen uit minimagezinnen in Zoetermeer. Door armoede dreigen deze kinderen uitgesloten te worden van het sociaal-maatschappelijke leven. Zij zijn daardoor geen lid van een sportclub en volgen geen lessen buiten de school. De ouders hebben geen geld voor een computer, schoolbenodigdheden, huiswerkbegeleiding of zelfs voor een fiets. Stichting Leergeld Zoetermeer betaalt echter geen schoolreisjes. 5

6 3. Organisatie 3a. Leergeld Nederland Stichting Leergeld Zoetermeer is onderdeel van de landelijke organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Anno 2014 zijn bij deze vereniging inmiddels 75 lokale stichtingen aangesloten. De stichtingen zijn verspreid over geheel Nederland. De aangesloten stichtingen hebben zich verplicht om uniforme, door de vereniging vastgestelde richtlijnen, te hanteren. De vereniging functioneert vervolgens facilitair voor de aangesloten stichtingen. In 2009 is besloten dat de vereniging zich vooral zal richten op het verkrijgen van landelijke bekendheid van Leergeld en op het verkrijgen van fondsen op landelijk niveau. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is met ingang van 2010 een contributiebijdrage gevraagd van de lokale stichtingen. Stichting Leergeld Zoetermeer is vertegenwoordigd tijdens de algemene ledenvergaderingen van Leergeld Nederland heeft gezien de turbulente ontwikkelingen van de vereniging zich beperkt tot een minimale bijdrage. 3b. Het Bestuur In 2014 bestond het bestuur van de stichting uit o.a. de volgende personen: Naam Marco Sikkel Vacature Carolien van Rossum Bert van Eken Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid 6 We namen afscheid van Tom van Agen. Zijn particuliere werkzaamheden namen Tom dermate in beslag, dat hij die niet meer kon combineren met die van Leergeld Zoetermeer. Van het bestuurslid Jos Janssen moesten we helaas afscheid nemen. Hij overleed in september c. Goede AO en huisvesting Het bestuur blijft ernaar streven om de administratieve procedures en de financiële administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit heeft geleid tot reële bureaukosten en een geringere behoefte aan kantoorruimte. Stichting Leergeld Zoetermeer is al drie jaar lang gehuisvest binnen het Sharebiz principe aan het Koraalrood d. Medewerkers (vrijwilligers) De stichting Leergeld heeft jaarlijks een vaste kern tussen de zeven en tien vrijwilligers en een coördinator die zowel administratieve werkzaamheden verrichten als huisbezoeken afleggen. Leergeld is haar vrijwilligers zeer dankbaar en zoekt elk jaar naar een creatieve manier om middelen te verwerven voor de vrijwilligersbijdrage zodat deze niet afgaan van de giften en subsidies.

7 4. Werkwijze Leergeld in Zoetermeer In haar negenjarige jarig bestaan heeft de Stichting Leergeld Zoetermeer een volwaardige plek in Zoetermeer ingenomen. De stichting benadert haar behoeftestellers terughoudend via organisaties en/of functionarissen in het maatschappelijk werk, jeugdzorg, eerstelijns gezondheidszorg, onderwijs en de gemeentelijke dienst Werk, Zorg en Inkomen. De terughoudendheid is noodzakelijk omdat blijkt dat potentiële cliënten de weg naar stichting Leergeld goed weten te vinden. Het lukt niet altijd om voldoende middelen te verkrijgen om aan alle aanvragen te voldoen. In 2014 kunnen dankzij de sponsors en een extra bijdrage van de gemeente Zoetermeer weer wat meer kinderen op weg worden geholpen. De aanvraagprocedure Voor de aanvraag van een voorziening wordt de procedure gehanteerd die door Leergeld Nederland is voorgeschreven. Deze procedure komt in het kort hier op neer: Na een eerste contact met de aanvrager wordt een formulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen en tezamen met een inkomstenspecificatie(s) in te leveren. De intermediair krijgt zo een indruk of de aanvrager voldoet aan de door Leergeld gestelde criteria en om een kennismakingsbezoek bij de aanvrager af te leggen voor een gesprek. Dit gesprek moet de nodige informatie opleveren voor de intermediair om te kunnen beslissen of alle voorliggende voorzieningen zijn benut en of de aanvrager wat inkomen betreft voor Leergeldhulp in aanmerking komt. De coördinator beslist aan de hand van de richtlijnen die hiervoor door het bestuur zijn opgesteld. In afwijkende gevallen wordt de beslissing genomen of de aanvraag wordt goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de beslissingscommissie, die bestaat uit de coördinator en een lid van het bestuur. De verwerking van de aanvraag De administratieve medewerker verwerkt de aanvraag en de coördinator bewaakt of er binnen de gestelde termijn op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt. Als deze termijn wordt overschreden vervalt de toezegging en moet desgewenst opnieuw een aanvraag worden ingediend. 7 Maandelijks wordt een verplichtingenoverzicht gemaakt waarmee wordt beoordeeld of er op korte en lange termijn nog voldoende middelen aanwezig zijn om aanvragen te kunnen honoreren. Dit verplichtingenoverzicht is een vast agendapunt tijdens de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen en geeft inzicht in het continueringvraagstuk.

8 5. Financiële verwerving Van de gemeente Zoetermeer werd in 2014 subsidie ontvangen. Deze subsidie is o.a. bestemd ter dekking van de exploitatiekosten van het kantoor en voor de doelgroep. De subsidie van de gemeente is een belangrijke afweging voor de goede doelen fondsen en voor het bedrijfsleven om aan de stichting een sponsorbedrag toe te kennen. In de contacten met potentiële sponsoren blijkt steeds weer dat om twee redenen een overheidssubsidie noodzakelijk is, willen deze instanties tot een bijdrage overgaan, te weten: 1. Een overheidssubsidie geeft hen een bepaalde zekerheid dat de te sponsoren stichting een betrouwbare en degelijke organisatie is en tevens draagt de overheidssubsidie er toe bij dat de door hen bijgedragen euro s voor bijna 100% ten goede komen aan de doelgroep van de stichting. 2. Voor het stichtingsbestuur is dit een stimulans om er elk jaar naar te streven om 75% van het totale begrotingsbedrag en zo mogelijk nog meer ten goede te laten komen aan de doelgroep. Het principe van Leergeld is local for local Het bestuur van Leergeld Zoetermeer probeert via verschillende wegen haar netwerk met het plaatselijke bedrijfsleven te versterken. In dat kader probeert de stichting met gebruikmaking van haar lidmaatschap van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ) contact te leggen en te onderhouden met vertegenwoordigers van het plaatselijk bedrijfsleven. Tot en met 2014 is een duurzame sponsorrelatie ontstaan met de woningbouwcorporatie De Goede Woning en Onderwijsgroep Unicoz. Indien sponsoren daar prijs op stellen, wordt hun logo met eventueel de bijbehorende bedrijfsinformatie geplaatst op de website en wordt in de media aandacht besteedt aan hun bijdrage(n). 8 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Leergeld Zoetermeer is door de belastingdienst erkend als ANBI. Dit houdt in dat u uw giften welke u eenmalig of periodiek schenkt onder voorwaarden mag aftrekken. Op de site van de Belastingdienst kunt u daar alles over vinden. Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!

9 6. Communicatie Leergeld Zoetermeer publiceert sinds 2011 halfjaarlijks een externe nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden in de maanden juni en december g d naar onze relaties, maar kunnen ook worden opgevraagd. De nieuwsbrieven bevatten onderwerpen die in desbetreffende halfjaarlijkse periode aan de orde zijn geweest. De actualiteiten rondom Stichting Leergeld Zoetermeer alsook de genoemde nieuwsbrieven worden tevens gepubliceerd op onze website De meerjarendoelstelling heeft Leergeld Zoetermeer verwoord in het Meerjarenbeleidsplan

10 7. Junior Cultuurdag De stichting organiseerde op 28 juni een junior Cultuur Dag. Leergeld Zoetermeer schakelde de Storytellers in voor de organisatie. Aanvankelijk werkten we samen met het Jeugdcultuurfonds ( JCF), maar tijdens het proces bleek het voor het JCF niet mogelijk een bijdrage aan deze dag te geven. Heel veel culturele partners in Zoetermeer droegen wel enthousiast bij aan het welslagen van de dag. 10 De dag kende de volgende onderdelen: De Kunststrijd: Basisscholen mochten drie kunstwerken inleveren, die door kinderen in elkaar waren geknutseld. Scholen werden digitaal benaderd (mail). Besturen zegden toe de activiteit bij de scholen te propageren. We maakten folders en verspreidden die onder de scholen. Negen basisscholen schreven voor de wedstrijd in. De kunstwerken zijn tentoongesteld in de hal van het stadhuis. Op 28 juni maakte burgemeester Aptroot de winnaar bekend: de Clausschool uit Rokkeveen. Ex-wethouders Haring veilde de kunstwerken onder het publiek op het stadhuisplein. De winnende school ontving als prijs vrijkaartjes voor de bioscoop Utopolis voor een klas kinderen. Tevens ontving de school een wisselbokaal. Openstelling van de vestiging van diverse culturele instellingen, zoals het CKC, het Stadsmuseum, Kwadranttheater en andere locaties. De HTM stelde vrijkaartjes voor het openbaar vervoer om deze instellingen te bezoeken. Een open podium op het Stadhuisplein waar de instellingen zich kunnen presenteren. Van s ochtends 11 uur tot s middags 16 uur traden de verenigingen op voor een enthousiast publiek. Het weer werkte ook mee. Een kleurwedstrijd voor kinderen. Zij konden een fiets winnen. Weinig kinderen deden daar aan mee. We danken de vele sponsoren die deze dag mogelijk maakten.

11 8. Ketenpartners Vaste ketenpartners De aanvragen die bij Leergeld Zoetermeer binnen komen, hebben vaak betrekking op eenzelfde type voorzieningen. Dit zijn computers, fietsen, deelname aan sportactiviteiten, activiteiten gericht op culturele- en muzikale vorming en activiteiten in schoolverband waarvoor aan de ouders door de school een bijdrage wordt gevraagd. Echter scholen gaan en zullen steeds meer (moeten) gaan investeren in de technologie op school, maar de kinderen worden wel steeds meer voorbereid op de (digitale) wereld van morgen. Als kinderen dat met de hulpmiddelen van vandaag (zoals de desktop en tablet) moeten doen en zij daarmee niet meer mee kunnen doen, zal dit de gelijke kansen onder de jeugd doen afnemen. Dit is onacceptabel. Net zomin als dat kinderen niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, doordat zij in armoede leven, mogen zij niet de aansluiting missen bij de virtuele wereld. Ook dit dient de komende jaren ruim aandacht te krijgen in het armoedebeleid. Aangezien Leergeld die aanvragen in toenemende mate op zich af ziet komen, kan en mag dit niet worden genegeerd. Het kan niet worden afgedaan met het argument, dat het nog niet noodzakelijk is, want hoe ver weg de virtuele wereld voor sommigen van ons nog lijkt te zijn, voor veel gezinnen en kinderen is het een snel naderende harde werkelijkheid met aanzienlijk hogere kosten. Sportkleding Bakker sport 2000 in het Stadshart van Zoetermeer geeft de kinderen via de stichting Leergeld 20% korting op hun benodigde sportkleding indien zij beschikken over een voucher van Leergeld. Hun aanvraag moet dan zijn goedgekeurd. EcoWare Fietsen en computers Evenals alle voorgaande jaren is er met EcoWare, een leerwerkbedrijf in Zoetermeer, een goede relatie. Leergeld verwijst de aanvragers voor een betrouwbare tweedehands fiets of computer naar dit bedrijf. Op basis van een standaard bedrag kan met een Leergeldvoucher aldaar het product worden afgehaald. Over de gang van zaken wordt jaarlijks overleg gevoerd. EcoWare beschikt naast een computerwerkplaats ook over een fietsenwerkplaats, alwaar de klanten naartoe worden doorverwezen. Bij EcoWare ontvangen de aanvragers een goed werkende computerconfiguratie. Het is apparatuur waarmee gewerkt kan worden op het Internet en waarmee bijvoorbeeld ook werkstukken voor de school te maken zijn. EcoWare verzorgt de aflevering, de installatie en tegen betaling desgewenst de opleiding. Doordat Leergeld Zoetermeer en Leergeld Den Haag afnemers zijn, zijn daarmee ook jongeren na 18 jaar geholpen betreffende het arbeidsmarktperspectief. 11 Biking2Skool In samenwerking met het voortgezet onderwijs heeft Biking2Skool kinderen leren fietsen die zich daarvoor hadden opgegeven en is in samenwerking met Leergeld de fiets verstrekt als zij die niet konden betalen. Ook hebben de kinderen gefietst voor het goede doel en de cheque van 260 die de kinderen in kilometers bij elkaar hebben gefietst is bestemd voor de dierenopvang van Zoetermeer. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid Holland Ook met het Jeugdsportfonds( JSF) en Jeugdcultuurfonds ( JCF) heeft Leergeld Zoetermeer al vele jaren samengewerkt. Hulpvragen die betrekking hebben op deelname aan sportactiviteiten worden volgens de geldende JSF/ JCF procedures, welke overeenkomen met die van stichting Leergeld, behandeld. Bij een wederzijdse toekenning worden de kosten van een door het NOC*NSF goedgekeurde sportactiviteit tot een vastgesteld maximumbedrag door ons gedeclareerd bij het JSF. Daarbij wordt rekening gehouden met de ZoetermeerPasvouchers. Het eventuele kostenverschil draagt Leergeld bij. De gelden gaan niet naar de ouders, maar worden rechtstreeks aan de vereniging of leverancier betaald. De toekenningen gelden voor een jaar en dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

12 Met een vertegenwoordiger van het JSF/JCF Zuid-Holland is tenminste een keer per jaar contact om de gang van zaken te evalueren. Fonds 1818 Dit fonds steunt projecten op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie. Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten, die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Fonds 1818 draagt Leergeld Zoetermeer al jaren een warm hart toe. Mede het project van Biking2skool en muziek en dans voor elk kind is door hen in de afgelopen jaren gesteund. Het Fonds 1818 ondersteunde ook onze Junior Cultuurdag. De Goede Woning Is een zeer trouwe sponsor van Leergeld Zoetermeer. Naast dat de Goede Woning oog heeft voor haar bewoners toont ze met haar bijdrage dat ze ook begaan is met de Zoetermeerse Samenleving. In plaats van relatie geschenken te ontvangen van hun relaties vragen zij aan deze relaties om een bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld en de Goede Woning verdubbelt deze giften. Wij zijn De Goede Woning zeer erkentelijk hiervoor. 12 Gemeente Zoetermeer De gemeente Zoetermeer heeft zich de laatste jaren als een partner getoond en gemanifesteerd waar de kinderen op kunnen rekenen. Ook menig politieke partij heeft de werkzaamheden van Leergeld de laatste jaren omarmd. Van december 2013 tot juli 2014 heeft de gemeente Zoetermeer aan EcoWare een bedrag van extra subsidie geschonken om fietsen en computers af te geven voor de kinderen uit de gezinnen van de Stichting Leergeld Zoetermeer. Het hele bedrag is ook voor fietsen en computers aan de kinderen besteed. Rene de Zeeuw Pica Point Voor komend jaar zal de website worden aangepast aan de huidige tijdsgeest en huisstijl aan de vereisten van Leergeld Nederland. PicAPoint van René de Zeeuw draagt zorg voor het onderhoud aan de website. Alles indruk De huisstijl en de vormgeving wordt al meerdere jaren gratis ondersteund en naar volle tevredenheid door Natascha Peschke. Zij levert fantastisch werk. Wie nog meer? Naast de vaste partners ontvangt de stichting zowel van particulieren en bedrijven giften die bijdragen aan de doelstelling. In 2013 is een welkome aanvulling van het Oranjefonds ontvangen om de kantoorautomatisering aanzienlijk te verbeteren en de doorlooptijd van de aanvragen te verkorten. In 2014 hebben wij deze modernisering gerealiseerd. Fresch PC Zoetermeer heeft deze vervanging tegen een redelijk tarief en naar volle tevredenheid voor haar rekening genomen. Het kantoormeubilair is vervangen door vrijwel nieuwe meubels afkomstig van een collegabedrijf in ons kantorencomplex. Want nu meedoen is straks meetellen!

13 9. Effecten 2014 In 2014 heeft de Stichting Leergeld Zoetermeer 1258 aanvragen afgehandeld om kinderen financieel te ondersteunen en om deel te nemen aan sport en cultuur, voor het aanschaffen van een fiets of schoolbenodigdheden zoals een computer. Op 31 december 2014 stonden er nog 244 aanvragen op de wachtlijst, en 210 aanvragen zijn er in 2014 afgewezen. 13

14 10. Vooruitzichten 2015 en slotwoord Vooruitzichten In 2014 is het aandeel huishoudens en personen onder de armoedegrens toegenomen. In voorgaande jaren was dit ook het geval. Ramingen wijzen op een lichte daling in De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen. Bij al deze groepen was sprake van een verdere verslechtering van de inkomenspositie ten opzichte van Armoede concentreert zich in de grote steden. De postcodegebieden met de meeste armoede liggen in Leeuwarden en Den Haag. Bij het bestrijden van de armoede is de stichting Leergeld Zoetermeer daarbij de aangewezen partner in Zoetermeer. De steun en het toezicht van de gemeente en de lokale politieke partijen zijn daarbij onmisbaar. In 2014 heeft die lokale politiek en de gemeente bewezen Leergeld te willen omarmen en te behouden. Intensivering in aandacht vanuit de private sector en het bedrijfsleven in Zoetermeer is een speerpunt in De samenwerking met de gemeenten Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland zullen we in 2015 concretiseren. Onze ondersteuning zullen we aan de schaalvergroting moeten aanpassen. We zullen de grenzen van onze mogelijkheden opzoeken, maar niet overschrijden. Op financieel gebied zullen we onze begroting eveneens moeten wijzigen. De financiële stromen van de gemeenten zullen uiteraard volkomen gescheiden blijven. Het bestuur zal in 2015 uitgebreid moeten worden. We zoeken geschikte kandidaten. 14 Slotwoord Met onze inzet en in het bijzonder van onze coördinator en vrijwilligers hebben we in 2014 veel kinderen weten te bereiken. Juist nu komt het erop aan om er met elkaar in de Zoetermeerse samenleving voor te zorgen dat kinderen mee kunnen blijven doen. Bovendien is er voor gezinnen het initiatief van Stimulansz, Nibud en het Ministerie van SZW. Via deze site kunnen gezinnen uitgebreide informatie krijgen over geldzaken, minimaregelingen en allerlei instanties die te maken hebben met het verbeteren van de positie van kinderen in armoede, bijvoorbeeld vakantiemogelijkheden, sport&hobby, schoolkosten e.d. Leergeld wordt hierbij ook veelvuldig genoemd als organisatie waar ouders terecht kunnen desalniettemin draagt dit initiatief bij het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. Wij danken allen die Leergeld in 2014 hebben gesteund en we verwelkomen u graag in 2015.

15 Jaarrekening 2014 Toelichting op de balans per 31 december 2014 De post liquide middelen kan als volgt gespecificeerd worden: Specificatie post liquide middelen Rekening courant Rabobank nr. NL71RABO Ontvangen rente 886 Rabobank Bedrijfstelerekening Totaal liquide middelen De post nog te betalen posten kent de volgende specificatie: Specificatie nog te betalen kosten: Nog te betalen toezeggingen primair doel Vooruit ontvangen Fonds Vooruit ontvangen Gemeente Zoetermeer Diverse nog te betalen posten Totaal nog te betalen posten Balans per 31 december, bedragen in Euro Activa Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Totaal activa Passiva Continuiteitsreserve begin boekjaar Saldo van baten en lasten lopend boekjaar Continuiteitsreserve per einde boekjaar Te betalen posten Totaal passiva

16 Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 Baten Subsidie Gemeente Zoetermeer Vrijval waarderingsubsidie gem. Zoetermeer Stichting NN via leergeld Nederland Fonds 1818/Biking2skool JSF verstrekkingen Gift Oranje Fonds voor Pc s kantoor Begroting Junior Cultuurdag 2014 Bijdrage Fonds 1818 Rabobank Sponsoren Vrijval reservering Fonds 1818 muziek en dans Giften schenkingen Rente baten Totaal baten Bestedingen Bevordering en verstrekking t.b.v. doelgroep Junior Cultuurdag 2014 Bestedingen Fonds 1818/CKC JSF verstrekkingen via Leergeld Besteding project Biking2Skool Stichting NN Totaal verstrekkingen aan de doelgroep % % Kosten Beheer en Administratie Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten beheer en administratie Bestuurskosten Kosten fondsen en middelen verwerving Bankkosten Totaal kosten beheer en administratie Totaal van de lasten Saldo van baten en lasten Totaal % 7% 100% %

17 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 Baten Door de Gemeente Zoetermeer is over het jaar 2013 een niet structurele waarderingssubsidie toegekend van waarvan het totale bedrag wordt aangewend voor de doelgroep (in 2014 is hiervan gebruikt en wordt in 2015 volledig uitgeput. Het bedrag 7.000,00 welke wij mochten ontvangen van Het Oranje Fonds voor de vervanging van de kantoor computers is in 2014 volledig besteedt. In 2014 werden giften ontvangen van de volgende instellingen: Avond4daagse De Goede Woning en relaties Pelgrimshoeve Bijdrage fonds 1818 Rabobank Particulieren Stichting NN Oranje fonds Lasten Over het jaar 2014 werd ten behoeve van de primaire doelstelling van de stichting voor een bedrag van ten laste van het resultaat gebracht. In totaal werden gedurende 2014 met behulp van de inzet van de Stichting Leergeld voor een totaalbedrag van * aan bevordering en verstrekkingen gedaan. *Noot: Leergeld Zoetermeer heeft in 2014 administratief bijgedragen aan de verstrekking van computers voor ouderen en fietsen en computers voor jongeren in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en Ecoware voor een bedrag van respectievelijk (ouderen) en (jongeren). Dit geld behoort toe aan de balans van EcoWare die na bemiddeling en inzet van Leergeld het materiaal heeft verstrekt. 17 meedoen

18 Begroting 2015 Begroting 2015 Inkomsten Giften / Schenkingen Opbrengst subs./vergoed. Gemeente Subsidie Schoolkosten Overeenkomst Schoolkosten Lansingerland Geoormerkte bijdrage Fonds 1818 Ontvangen bankrente / spaartegoeden Totaal inkomsten Totaal besteding aan doelgroep Totaal Personeelskosten Totaal Huisvestingskosten Totaal vrijwilligers bijdrage Totaal Bestuurskosten Totaal kosten beheer en administratie Totaal financieringslasten Totaal kosten van fondsenwerving Totale uitgaven Toelichting op de begroting 2015 De omvang van de begroting wordt in grote mate bepaald door private en publieke inkomsten. Voor 2015, wordt verwacht dat er circa 7, 5% vanuit de private sector kan worden verkregen op basis van de verwachte begrotingsinkomsten. Het overnemen van de verstrekking schoolkosten (van Categoraal naar maatwerk) maakt dat de begroting ten opzicht van 2014 er een aanzienlijke groei bij de inkomsten waarneembaar is. De verwachting is dat het begrote bedrag schoolkosten geheel wordt uitgeput. Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen

19 19

20 Stichting Leergeld Zoetermeer Postbus AC Zoetermeer T Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en met duidelijke vermelding van de bron van herkomst. U kunt het jaarverslag ook downloaden via Het in dit jaarverslag eventuele beschreven praktijkvoorbeeld is waarheidsgetrouw, maar de daarin genoemde namen zijn om privacyredenen gefingeerd. De getoonde foto s zijn niet die van kinderen behorend tot onze doelgroep. We hebben de uiterste zorg besteed aan de kwaliteit van dit jaarverslag. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met het Secretariaat, Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer,

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 STICHTING LEERGELD ENSCHEDE Jaarverslag 2014 Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 Stichting Leergeld werkt in Enschede samen met het Jeugdsportfonds-

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Amersfoort

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Amersfoort Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Amersfoort 1. Inleiding Er is een grote groep kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wie er financiële belemmeringen zijn om tijdens hun schoolperiode volwaardig

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie