Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven BIJLAGE: TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG D.D. 4 juli 2013 Nummer: 11 Datum: 4 juli 2013 Gegevens onderneming: Bartels Advocaten B.V. Faillissementsnummer: 09/743 F Datum uitspraak: 24 november 2009 Curator: Mr.A.van den End R-C: Mr M.H.F. van Vugt (v/h Mr.A.C.Schroten) Activiteiten onderneming: advocatenpraktijk Omzetgegevens: 2009: ca Personeel gemiddeld aantal: 17 personen (15 fte's) Saldo einde verslagperiode: ,22 Verslagperiode: 16 november 2012 t/m 3 juli 2013 Bestede uren in verslag periode: 11,9 Bestede uren Totaal: 530,8 1.1 Directie en organisatie : Bromios B.V. is bestuurder/enig aandeelhouder van Bartels Advocaten B.V.; mr D.A.N. Bartels is op zijn beurt bestuurder/enig aandeelhouder van Bromios B.V. 1.2 Winst en verlies : Geprognotiseerd verlies over 2009: circa Balanstotaal : Geprognotiseerd balanstotaal per 31/12/ Door derden zijn verschillende procedures aanhangig gemaakt tegen ondermeer de failliete vennootschap. In deze procedures wordt de vennootschap en haar (indirekte) bestuurder onrechtmatig handelen verweten. De procedures zijn geschorst voorzover deze de failliete vennootschap betreffen. 1.4 Lopende procedures : In de verslagperiode is een schikking tot stand gekomen met betrekking tot het volgende. Een opdrachtgever had Bartels Advocaten B.V. c.q. één van haar advocaten aansprakelijk gesteld omdat de opdracht niet goed zou zijn uitgevoerd. De betrokken opdrachtgever zou daardoor schade hebben geleden. Voor het geval de aansprakelijkheid in rechte

2 vastgesteld zou worden zou deze vallen onder de door het kantoor met Nationale Nederlanden (NN) afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het faillissement leverde voor de opdrachtgever de complicatie op dat een eventuele uitkering van NN in de boedel zou vallen en dat met het bedrag van de uitkering eerst de boedelcrediteuren zouden moeten worden betaald. Voor zover er vervolgens nog iets resteerde zou dit aan de betrokken opdrachtgever ten goede komen in mindering op de door deze geleden schade. Een en ander was voor de opdrachtgever in eerste instantie reden om te overwegen geen werk van de zaak te maken. In tweede instantie is een regeling getroffen met NN inhoudende dat laatstgenoemde ter zake van de vergoeding van de gestelde schade een bedrag van ter beschikking stelde. In combinatie daarmee heeft de boedel er mee ingestemd dat zij hiervan zou ontvangen terwijl het resterende deel van het door NN beschikbaar gestelde bedrag rechtstreeks aan de opdrachtgever in mindering op zijn schade betaald zou worden. Met instemming van alle betrokkenen is de zaak aldus afgehandeld. Genoemd bedrag is in de verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven. De gebruikelijke bij de bedrijfsvoering behorende verzekeringen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering was per datum faillissement reeds door de verzekeraar opgezegd. 1.5 Verzekeringen : 1.6 Huur : 1.7 Oorzaak faillissement : Bartels Advocaten B.V. had door tussenkomst van mr D.A.N. Bartels een verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingaande 1 maart 2009, afgesloten. De verzekeraar heeft de verzekering bij schrijven d.d. 20 januari 2010 met onmiddellijke ingang opgezegd. De grond voor de opzegging was het desgevraagd niet vermelden bij het afsluiten van de verzekering dat in het verleden reeds sprake was geweest van claims. De in gebruik zijnde kantoorruimte werd gehuurd. De huur is inmiddels opgezegd. De volgende factoren zijn onder meer van belang waar het gaat om de oorzaken van het faillissement: 1.De ondeugdelijkheid van het bedrijfsmodel Het bedrijfsmodel van de failliete vennootschap was, gelet op hetgeen hieronder volgt met betrekking tot haar liquiditeits- en solvabiliteitspositie, te zeer afhankelijk van inschattingen waarvan de uitkomst

3 onzeker was, zoals: - de inschatting betreffende de benodigde inkomsten (in de vorm van aan cliënten in rekening te brengen entree-fee) om de werkzaamheden te kunnen verrichten. De vennootschap was niet in staat om een overschrijding van de geplande kosten op te vangen. - de inschatting dat de werkzaamheden daadwerkelijk resultaat en derhalve de met de cliënten overeengekomen succes-fee zouden opleveren. Inmiddels is gebleken dat door cliënten in diverse fondsen belegde gelden niet terug te halen zijn ten gevolge van het beleid van het beleggende fonds, uitmondend in het faillissement ervan. 2. Een, gelet op de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de vennootschap, ondeugdelijke financiële inrichting van de praktijkvoering - ongeveer 75% van de activiteiten van het advocatenkantoor betrof de behartiging (in groepsverband) van de belangen van individuele beleggers. De beleggers gaven steeds ieder voor zich opdracht aan het kantoor om werkzaamheden te verrichten. Zij waren, bijvoorbeeld fondsgewijs, niet georganiseerd in een vereniging of stichting. De inkomsten die het kantoor ontving van de verschillende beleggers werden niet (per fonds/groep beleggers) gescheiden gehouden. Dit geldt ook voor aan cliënten op voorhand in rekening gebrachte kosten derden (griffierecht in verband met een te voeren procedure, kosten verbonden aan een te leggen beslag etc.) - werkkapitaal (liquiditeit), qua omvang passend bij de aard van de praktijk, ontbrak. Dit gegeven is te meer van belang gelet op hetgeen hierboven is vermeld over de inschattingen waarop de praktijkvoering was gebaseerd. Banken waren in 2009 niet bereid een kredietfaciliteit aan de vennootschap te verlenen ten behoeve van het benodigde werkkapitaal. - de vennootschap was niet solvabel. Er was geen noemenswaardig eigen vermogen in de vennootschap aanwezig. 3. Diverse bijkomende omstandigheden. - de wijze waarop mr Bartels de praktijkvoering

4 combineerde met optredens in de publiciteit en daarmee gepaard gaande uitlatingen riepen veel weerstand op. Bij herhaling vormden uitlatingen van mr Bartels voor derden aanleiding om in kort geding rectificatie van Bartels Advocaten B.V. en van mr Bartels privé te vragen. De vorderingen werden veelal toegewezen. De aan een en ander te besteden tijd en geld ging ten koste van de normale bedrijfsvoering. - de cijfers waren geflatteerd. Over 2008 werd bijv. een omzet gerapporteerd van Hierin was een bedrag ad begrepen betreffende in het dossier Palm Invest nog te behalen omzet op basis van de afgesproken succes-fee. In dit verband is van belang dat er ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2008 onvoldoende aanwijzingen waren dat genoemde succes-fee gerealiseerd zou worden. Bedoelde omzet is niet gerealiseerd en inmiddels is Palm Invest in staat van faillissement verklaard. De cijfers 2008 waren voorts geflatteerd door het ontbreken van een voorziening dubieuze debiteuren. In de derde plaats is in dit verband van belang dat er tussen de failliete vennootschap en haar bestuurder Bromios B.V. een managementovereenkomst bestond. De over 2008 door de vennootschap verschuldigde managementfee ad (in het 1 e verslag werd, gelet op de tekst van de managementovereenkomst, abusievelijk als jaarlijks verschuldigde managementfee een bedrag ad in plaats van genoemd) werd niet uitbetaald. Op de balans van 2008 werd ten onrechte geen voorziening opgenomen met betrekking tot deze schuld. Mr Bartels heeft met betrekking tot de managementfee aangegeven dat Bromios B.V. daarvan afstand had gedaan. Dit zou volgen uit het gegeven dat de managementfee niet in de jaarrekening was opgenomen. 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 17 personen (15 fte's) 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 8 fte's (gemiddeld over 2008)

5 2.3 Datum ontslagaanzegging : 26 november 2009 : De werkzaamheden zijn afgerond. 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : : 3.5 Beschrijving : Inventaris/computers 3.6 Verkoopopbrengst : 6.211, Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : : De verkoop is afgerond Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Het onderhanden werk heeft betrekking op ten behoeve van cliënten in behandeling zijnde dossiers. In alle op groepsclaims betrekking hebbende dossiers was, zoals hierboven reeds ter sprake kwam, sprake van een vooruit te betalen entree-fee. Pas na betaling werd het dossier ten behoeve van de desbetreffende cliënt geopend. In de overige dossiers was ook veelal sprake van een, eveneens vooruit te betalen, vaste fee Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : De werkzaamheden in en de overdracht van de dossiers is afgerond.. De vooruitbetaling van de voor het verrichten van de werkzaamheden verschuldigde fee brengt met zich mee dat het onderhanden werk praktisch geen nog te factureren omzet vertegenwoordigt. : De werkzaamheden zijn afgerond

6 3.12 Beschrijving : Niet van toepassing 3.13 Verkoopopbrengst : : 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : 4.3 Boedelbijdrage : De nog resterende debiteuren zullen als oninbaar moeten worden afgeboekt : De werkzaamheden zijn afgerond 5.1 Vordering van bank(en) : geen kopieermachine Ricoh, inmiddels opgehaald 5.2 Leasecontracten : 2 leaseauto's, inmiddels ingeleverd 5.3 Beschrijving zekerheden : 5.4 Separatistenpositie : 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud : 5.7 Reclamerechten : 5.8 Retentierechten : : De werkzaamheden zijn afgerond 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing 6.2 Financiële verslaglegging : :

7 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : : 7.1 Boekhoudplicht : 7.2 Depot jaarrekeningen : 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : neen Beperkte balans per 31 december 2008 gedeponeerd op 19 februari Stortingsverpl. aandelen : aandelenkapitaal Volgens de uitkomst van een eerste onderzoek is er geen sprake geweest van onttrekking van gelden aan de failliete vennootschap. In dit opzicht is mogelijk sprake geweest van een onjuiste beeldvorming door het in de publiciteit noemen door de directie van de vennootschap van onjuiste aantallen cliënten t.w. aantallen die het tienvoudige waren van het werkelijke aantal cliënten van de vennootschap. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zoals vermeld in het 1 e verslag is in de verslagperiode onderzocht of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De uitkomst van het onderzoek is dat er voldoende redenen zijn om Bromios B.V. (als bestuurder van Bartels Advocaten B.V.) en mr Bartels (als bestuurder van Bromios B.V.) aansprakelijk te stellen voor de schade die de gezamenlijke crediteuren lijden ten gevolge van onbehoorlijk bestuur. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Bromios B.V. en mr Bartels onrechtmatig hebben gehandeld jegens de gezamenlijke crediteuren van Bartels Advocaten B.V. en ook uit dien hoofde aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hetgeen de gezamenlijke crediteuren in het faillissement te vorderen hebben. De gronden voor de aanwezig geachte aansprakelijkheid zijn de volgende: a. door onvoldoende kapitalisering/financiering was er geen sprake van een verantwoorde bedrijfsvoering; b. in de gepubliceerde jaarrekeningen betreffende

8 2006, 2007 en 2008 schetste de vennootschap/het bestuur een te gunstig beeld voor wat betreft het behaalde resultaat en het in Bartels Advocaten B.V. aanwezige eigen vermogen; c. de belangen van de cliënten van Bartels Advocaten B.V. waren onvoldoende veilig gesteld omdat een daarvoor benodigde projectadministratie ontbrak; d. Bromios B.V. en mr Bartels (en in het verlengde van hen ook Bartels Advocaten B.V.) handelden in uitingen op de website (van Bartels Advocaten B.V.) en door beschuldigingen in de media bij voortduring onrechtmatig jegens derden; Dit werd in verschillende kort geding vonnissen uitgemaakt. e. Het bestuur ging in 2009 onverminderd door met het maken van kosten in Bartels Advocaten B.V., bijvoorbeeld door het blijven aaannemen van (nieuw) personeel. Het bestuur negeerde hiermee alle signalen die aangaven dat de vennootschap bij ongewijzigd beleid in staat van faillissement zou geraken. f. de handelwijze van mr Bartels had tot gevolg dat hij door de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam als advocaat in de uitoefening van zijn praktijk werd geschorst. Ten gevolge hiervan kon mr Bartels niet meer op een normale wijze leiding geven aan onder meer de op het kantoor werkzame advocaten. Voortzetting van de onderneming werd hierdoor, in combinatie met de omstandigheden waarin het kantoor overigens al verkeerde, onmogelijk; g. De opzegging per 31 december 2009 van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering was een direct gevolg van de handelwijze van mr Bartels. Door de opzegging werd, opnieuw in combinatie met de omstandigheden waarin het kantoor overigens al verkeerde, de voortzetting van de onderneming onmogelijk. De rechtbank Utrecht heeft op 20 april 2011 onder rolnr /HA ZA in de door de curator tegen Bromios B.V. en mr Bartels aanhangig gemaakte procedure een eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft Bromios B.V. en mr Bartels hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het bedrag van het tekort in het faillissement van Bartels Advocaten B.V., op te maken bij staat en onder voorbehoud van eventuele

9 matiging. De rechtbank heeft Bromios B.V. en mr Bartels voorts veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van ,- bij wijze van voorschot op het door hen, na vaststelling van de omvang daarvan, te betalen tekort in het faillissement van de failliete vennootschap. Beide gedaagden zijn tenslotte ook veroordeeld, eveneens uitvoerbaar bij voorraad, in de betaling van de proceskosten ad 6.758,89. Betaling van beide laatstgenoemde bedragen is ondanks herhaalde sommatie van de curator nog niet gevolgd. Mr Bartels en Bromios B.V. hebben aangegeven van het vonnis in appel te zullen gaan. Het vonnis van 20 april 2011 is aan dit verslag gehecht. De curator verwijst voor wat betreft de door de rechtbank van belang geachte overwegingen naar de inhoud van het vonnis. In de verslagperiode hebben de boedel enerzijds en Bromios B.V. en mr Bartels anderezijds een schikking getroffen. Deze schikking houdt in dat Bromios B.V. en mr Bartels in termijnen ,- aan de boedel zullen voldoen. De eerste termijn is conform de gemaakte afspraak eind november op de in dit verband geopende inzake rekening voldaan. De overeenkomst houdt in dat de laatste termijn uiterlijk 30 september 2012 op de rekening moet zijn overgemaakt. De door Bromios B.V. en mr Bartels in de vorige verslagperiode uitgebrachte appeldagvaarding is door hen bij het Hof aangebracht. De procedure zal worden aangehouden. Wanneer de overeenkomst volledig is nagekomen kan de appelprocedure alsnog beëindigd worden. Onderdeel van de overeenkomst is dat de boedel na ontvangst van het bedrag ad ,- Bromios B.V. en mr Bartels niet langer aansprakelijk zal houden voor het tekort in het faillissement van Bartels Advocaten B.V. De t/m maart 2012 verschuldigde maandelijkse termijnen zijn voldaan. Van het overeengekomen bedrag ad is daarmee betaald. De laatste termijn moet eind september 2012 worden voldaan. De appelprocedure wordt, in afwachting van de nakoming van

10 de gemaakte afspraken, aangehouden. In de verslagperiode van 1 april tot 15 november werden 3 van de overeengekomen 7 termijnen van voldaan. Ook de betaling van de eind september 2012 door mr Bartels en Bromios B.V. verschuldigde slottermijn is niet gevolgd. Op grond van mededelingen van mr Bartels is de verwachting gerechtvaardigd dat de schikking alsnog voor het einde van dit kalenderjaar volledig zal worden nagekomen. De curator acht het niet noodzakelijk om in afwachting daarvan maatregelen te nemen. 7.6 Paulianeus handelen : : Ondanks diverse toezeggingen over de betaling van het resterende bedrag da is in de verslagperiode geen enkele betaling meer ontvangen. Gelet op de door mr Bartels gedane toezeggingen was de verwachting gerechtvaardigd dat het bij wijze van schadevergoeding te betalen bedrag ad thans volledig zou zijn voldaan. Nu de gedane toezeggingen bij herhaling niet zijn nagekomen zal het faillissement van Bromios B.V. en mr Bartels aangevraagd worden In onderzoek in combinatie met de tegen Bromios B.V. en mr Bartels lopende (appel)procedure Het doen van onderzoek, het voeren van de (appel)procedure De uitvoering van de overeenkomst inzake de schikking c.q. de faillissementsaanvrage als hierboven aangegeven. 8.1 Boedelvorderingen UWV : ,73 verhuurder , Pref. vord. van de fiscus : ,00 (incl. vordering ex art. 29 lid 2 wet OB) 8.3 Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : ,- Preferente vordering personeel 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : Voorlopig erkend ,47 Waarvan intercompany: ,61 Voorlopig betwist ,84; aantal:71

11 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Als er na betaling van de faillissementskosten nog actief resteert zal dit ten goede komen aan het UWV als boedelcrediteur : Inventarisatie/beoordeling vorderingen 9.1 Naam wederpartij(en) : 9.2 Aard procedure : 9.3 Stand procedure : De per datum faillissement lopende procedures, waarin de vennootschap gedaagde is, worden in overleg met de eisende partijen voor wat betreft de vennootschap zoveel mogelijk beëindigd. In enkele incassoprocedures is de vennootschap eisende partij. : De gebruikelijke werkzaamheden 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak : : Raming: in de loop van Indiening volgend verslag : Over 6 maanden Bewaking van de uitvoering van de hierboven genoemde overeenkomst inzake de met Bromios B.V. en mr Bartels getroffen schikking. Aanvrage faillissement van Bromios B.V. en mr D.A.N. Bartels. : Zie boven

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie