Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven BIJLAGE: TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG D.D. 4 juli 2013 Nummer: 11 Datum: 4 juli 2013 Gegevens onderneming: Bartels Advocaten B.V. Faillissementsnummer: 09/743 F Datum uitspraak: 24 november 2009 Curator: Mr.A.van den End R-C: Mr M.H.F. van Vugt (v/h Mr.A.C.Schroten) Activiteiten onderneming: advocatenpraktijk Omzetgegevens: 2009: ca Personeel gemiddeld aantal: 17 personen (15 fte's) Saldo einde verslagperiode: ,22 Verslagperiode: 16 november 2012 t/m 3 juli 2013 Bestede uren in verslag periode: 11,9 Bestede uren Totaal: 530,8 1.1 Directie en organisatie : Bromios B.V. is bestuurder/enig aandeelhouder van Bartels Advocaten B.V.; mr D.A.N. Bartels is op zijn beurt bestuurder/enig aandeelhouder van Bromios B.V. 1.2 Winst en verlies : Geprognotiseerd verlies over 2009: circa Balanstotaal : Geprognotiseerd balanstotaal per 31/12/ Door derden zijn verschillende procedures aanhangig gemaakt tegen ondermeer de failliete vennootschap. In deze procedures wordt de vennootschap en haar (indirekte) bestuurder onrechtmatig handelen verweten. De procedures zijn geschorst voorzover deze de failliete vennootschap betreffen. 1.4 Lopende procedures : In de verslagperiode is een schikking tot stand gekomen met betrekking tot het volgende. Een opdrachtgever had Bartels Advocaten B.V. c.q. één van haar advocaten aansprakelijk gesteld omdat de opdracht niet goed zou zijn uitgevoerd. De betrokken opdrachtgever zou daardoor schade hebben geleden. Voor het geval de aansprakelijkheid in rechte

2 vastgesteld zou worden zou deze vallen onder de door het kantoor met Nationale Nederlanden (NN) afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het faillissement leverde voor de opdrachtgever de complicatie op dat een eventuele uitkering van NN in de boedel zou vallen en dat met het bedrag van de uitkering eerst de boedelcrediteuren zouden moeten worden betaald. Voor zover er vervolgens nog iets resteerde zou dit aan de betrokken opdrachtgever ten goede komen in mindering op de door deze geleden schade. Een en ander was voor de opdrachtgever in eerste instantie reden om te overwegen geen werk van de zaak te maken. In tweede instantie is een regeling getroffen met NN inhoudende dat laatstgenoemde ter zake van de vergoeding van de gestelde schade een bedrag van ter beschikking stelde. In combinatie daarmee heeft de boedel er mee ingestemd dat zij hiervan zou ontvangen terwijl het resterende deel van het door NN beschikbaar gestelde bedrag rechtstreeks aan de opdrachtgever in mindering op zijn schade betaald zou worden. Met instemming van alle betrokkenen is de zaak aldus afgehandeld. Genoemd bedrag is in de verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven. De gebruikelijke bij de bedrijfsvoering behorende verzekeringen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering was per datum faillissement reeds door de verzekeraar opgezegd. 1.5 Verzekeringen : 1.6 Huur : 1.7 Oorzaak faillissement : Bartels Advocaten B.V. had door tussenkomst van mr D.A.N. Bartels een verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingaande 1 maart 2009, afgesloten. De verzekeraar heeft de verzekering bij schrijven d.d. 20 januari 2010 met onmiddellijke ingang opgezegd. De grond voor de opzegging was het desgevraagd niet vermelden bij het afsluiten van de verzekering dat in het verleden reeds sprake was geweest van claims. De in gebruik zijnde kantoorruimte werd gehuurd. De huur is inmiddels opgezegd. De volgende factoren zijn onder meer van belang waar het gaat om de oorzaken van het faillissement: 1.De ondeugdelijkheid van het bedrijfsmodel Het bedrijfsmodel van de failliete vennootschap was, gelet op hetgeen hieronder volgt met betrekking tot haar liquiditeits- en solvabiliteitspositie, te zeer afhankelijk van inschattingen waarvan de uitkomst

3 onzeker was, zoals: - de inschatting betreffende de benodigde inkomsten (in de vorm van aan cliënten in rekening te brengen entree-fee) om de werkzaamheden te kunnen verrichten. De vennootschap was niet in staat om een overschrijding van de geplande kosten op te vangen. - de inschatting dat de werkzaamheden daadwerkelijk resultaat en derhalve de met de cliënten overeengekomen succes-fee zouden opleveren. Inmiddels is gebleken dat door cliënten in diverse fondsen belegde gelden niet terug te halen zijn ten gevolge van het beleid van het beleggende fonds, uitmondend in het faillissement ervan. 2. Een, gelet op de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de vennootschap, ondeugdelijke financiële inrichting van de praktijkvoering - ongeveer 75% van de activiteiten van het advocatenkantoor betrof de behartiging (in groepsverband) van de belangen van individuele beleggers. De beleggers gaven steeds ieder voor zich opdracht aan het kantoor om werkzaamheden te verrichten. Zij waren, bijvoorbeeld fondsgewijs, niet georganiseerd in een vereniging of stichting. De inkomsten die het kantoor ontving van de verschillende beleggers werden niet (per fonds/groep beleggers) gescheiden gehouden. Dit geldt ook voor aan cliënten op voorhand in rekening gebrachte kosten derden (griffierecht in verband met een te voeren procedure, kosten verbonden aan een te leggen beslag etc.) - werkkapitaal (liquiditeit), qua omvang passend bij de aard van de praktijk, ontbrak. Dit gegeven is te meer van belang gelet op hetgeen hierboven is vermeld over de inschattingen waarop de praktijkvoering was gebaseerd. Banken waren in 2009 niet bereid een kredietfaciliteit aan de vennootschap te verlenen ten behoeve van het benodigde werkkapitaal. - de vennootschap was niet solvabel. Er was geen noemenswaardig eigen vermogen in de vennootschap aanwezig. 3. Diverse bijkomende omstandigheden. - de wijze waarop mr Bartels de praktijkvoering

4 combineerde met optredens in de publiciteit en daarmee gepaard gaande uitlatingen riepen veel weerstand op. Bij herhaling vormden uitlatingen van mr Bartels voor derden aanleiding om in kort geding rectificatie van Bartels Advocaten B.V. en van mr Bartels privé te vragen. De vorderingen werden veelal toegewezen. De aan een en ander te besteden tijd en geld ging ten koste van de normale bedrijfsvoering. - de cijfers waren geflatteerd. Over 2008 werd bijv. een omzet gerapporteerd van Hierin was een bedrag ad begrepen betreffende in het dossier Palm Invest nog te behalen omzet op basis van de afgesproken succes-fee. In dit verband is van belang dat er ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2008 onvoldoende aanwijzingen waren dat genoemde succes-fee gerealiseerd zou worden. Bedoelde omzet is niet gerealiseerd en inmiddels is Palm Invest in staat van faillissement verklaard. De cijfers 2008 waren voorts geflatteerd door het ontbreken van een voorziening dubieuze debiteuren. In de derde plaats is in dit verband van belang dat er tussen de failliete vennootschap en haar bestuurder Bromios B.V. een managementovereenkomst bestond. De over 2008 door de vennootschap verschuldigde managementfee ad (in het 1 e verslag werd, gelet op de tekst van de managementovereenkomst, abusievelijk als jaarlijks verschuldigde managementfee een bedrag ad in plaats van genoemd) werd niet uitbetaald. Op de balans van 2008 werd ten onrechte geen voorziening opgenomen met betrekking tot deze schuld. Mr Bartels heeft met betrekking tot de managementfee aangegeven dat Bromios B.V. daarvan afstand had gedaan. Dit zou volgen uit het gegeven dat de managementfee niet in de jaarrekening was opgenomen. 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 17 personen (15 fte's) 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 8 fte's (gemiddeld over 2008)

5 2.3 Datum ontslagaanzegging : 26 november 2009 : De werkzaamheden zijn afgerond. 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : : 3.5 Beschrijving : Inventaris/computers 3.6 Verkoopopbrengst : 6.211, Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : : De verkoop is afgerond Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Het onderhanden werk heeft betrekking op ten behoeve van cliënten in behandeling zijnde dossiers. In alle op groepsclaims betrekking hebbende dossiers was, zoals hierboven reeds ter sprake kwam, sprake van een vooruit te betalen entree-fee. Pas na betaling werd het dossier ten behoeve van de desbetreffende cliënt geopend. In de overige dossiers was ook veelal sprake van een, eveneens vooruit te betalen, vaste fee Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : De werkzaamheden in en de overdracht van de dossiers is afgerond.. De vooruitbetaling van de voor het verrichten van de werkzaamheden verschuldigde fee brengt met zich mee dat het onderhanden werk praktisch geen nog te factureren omzet vertegenwoordigt. : De werkzaamheden zijn afgerond

6 3.12 Beschrijving : Niet van toepassing 3.13 Verkoopopbrengst : : 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : 4.3 Boedelbijdrage : De nog resterende debiteuren zullen als oninbaar moeten worden afgeboekt : De werkzaamheden zijn afgerond 5.1 Vordering van bank(en) : geen kopieermachine Ricoh, inmiddels opgehaald 5.2 Leasecontracten : 2 leaseauto's, inmiddels ingeleverd 5.3 Beschrijving zekerheden : 5.4 Separatistenpositie : 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud : 5.7 Reclamerechten : 5.8 Retentierechten : : De werkzaamheden zijn afgerond 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing 6.2 Financiële verslaglegging : :

7 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : : 7.1 Boekhoudplicht : 7.2 Depot jaarrekeningen : 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : neen Beperkte balans per 31 december 2008 gedeponeerd op 19 februari Stortingsverpl. aandelen : aandelenkapitaal Volgens de uitkomst van een eerste onderzoek is er geen sprake geweest van onttrekking van gelden aan de failliete vennootschap. In dit opzicht is mogelijk sprake geweest van een onjuiste beeldvorming door het in de publiciteit noemen door de directie van de vennootschap van onjuiste aantallen cliënten t.w. aantallen die het tienvoudige waren van het werkelijke aantal cliënten van de vennootschap. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zoals vermeld in het 1 e verslag is in de verslagperiode onderzocht of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De uitkomst van het onderzoek is dat er voldoende redenen zijn om Bromios B.V. (als bestuurder van Bartels Advocaten B.V.) en mr Bartels (als bestuurder van Bromios B.V.) aansprakelijk te stellen voor de schade die de gezamenlijke crediteuren lijden ten gevolge van onbehoorlijk bestuur. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Bromios B.V. en mr Bartels onrechtmatig hebben gehandeld jegens de gezamenlijke crediteuren van Bartels Advocaten B.V. en ook uit dien hoofde aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hetgeen de gezamenlijke crediteuren in het faillissement te vorderen hebben. De gronden voor de aanwezig geachte aansprakelijkheid zijn de volgende: a. door onvoldoende kapitalisering/financiering was er geen sprake van een verantwoorde bedrijfsvoering; b. in de gepubliceerde jaarrekeningen betreffende

8 2006, 2007 en 2008 schetste de vennootschap/het bestuur een te gunstig beeld voor wat betreft het behaalde resultaat en het in Bartels Advocaten B.V. aanwezige eigen vermogen; c. de belangen van de cliënten van Bartels Advocaten B.V. waren onvoldoende veilig gesteld omdat een daarvoor benodigde projectadministratie ontbrak; d. Bromios B.V. en mr Bartels (en in het verlengde van hen ook Bartels Advocaten B.V.) handelden in uitingen op de website (van Bartels Advocaten B.V.) en door beschuldigingen in de media bij voortduring onrechtmatig jegens derden; Dit werd in verschillende kort geding vonnissen uitgemaakt. e. Het bestuur ging in 2009 onverminderd door met het maken van kosten in Bartels Advocaten B.V., bijvoorbeeld door het blijven aaannemen van (nieuw) personeel. Het bestuur negeerde hiermee alle signalen die aangaven dat de vennootschap bij ongewijzigd beleid in staat van faillissement zou geraken. f. de handelwijze van mr Bartels had tot gevolg dat hij door de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam als advocaat in de uitoefening van zijn praktijk werd geschorst. Ten gevolge hiervan kon mr Bartels niet meer op een normale wijze leiding geven aan onder meer de op het kantoor werkzame advocaten. Voortzetting van de onderneming werd hierdoor, in combinatie met de omstandigheden waarin het kantoor overigens al verkeerde, onmogelijk; g. De opzegging per 31 december 2009 van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering was een direct gevolg van de handelwijze van mr Bartels. Door de opzegging werd, opnieuw in combinatie met de omstandigheden waarin het kantoor overigens al verkeerde, de voortzetting van de onderneming onmogelijk. De rechtbank Utrecht heeft op 20 april 2011 onder rolnr /HA ZA in de door de curator tegen Bromios B.V. en mr Bartels aanhangig gemaakte procedure een eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft Bromios B.V. en mr Bartels hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het bedrag van het tekort in het faillissement van Bartels Advocaten B.V., op te maken bij staat en onder voorbehoud van eventuele

9 matiging. De rechtbank heeft Bromios B.V. en mr Bartels voorts veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van ,- bij wijze van voorschot op het door hen, na vaststelling van de omvang daarvan, te betalen tekort in het faillissement van de failliete vennootschap. Beide gedaagden zijn tenslotte ook veroordeeld, eveneens uitvoerbaar bij voorraad, in de betaling van de proceskosten ad 6.758,89. Betaling van beide laatstgenoemde bedragen is ondanks herhaalde sommatie van de curator nog niet gevolgd. Mr Bartels en Bromios B.V. hebben aangegeven van het vonnis in appel te zullen gaan. Het vonnis van 20 april 2011 is aan dit verslag gehecht. De curator verwijst voor wat betreft de door de rechtbank van belang geachte overwegingen naar de inhoud van het vonnis. In de verslagperiode hebben de boedel enerzijds en Bromios B.V. en mr Bartels anderezijds een schikking getroffen. Deze schikking houdt in dat Bromios B.V. en mr Bartels in termijnen ,- aan de boedel zullen voldoen. De eerste termijn is conform de gemaakte afspraak eind november op de in dit verband geopende inzake rekening voldaan. De overeenkomst houdt in dat de laatste termijn uiterlijk 30 september 2012 op de rekening moet zijn overgemaakt. De door Bromios B.V. en mr Bartels in de vorige verslagperiode uitgebrachte appeldagvaarding is door hen bij het Hof aangebracht. De procedure zal worden aangehouden. Wanneer de overeenkomst volledig is nagekomen kan de appelprocedure alsnog beëindigd worden. Onderdeel van de overeenkomst is dat de boedel na ontvangst van het bedrag ad ,- Bromios B.V. en mr Bartels niet langer aansprakelijk zal houden voor het tekort in het faillissement van Bartels Advocaten B.V. De t/m maart 2012 verschuldigde maandelijkse termijnen zijn voldaan. Van het overeengekomen bedrag ad is daarmee betaald. De laatste termijn moet eind september 2012 worden voldaan. De appelprocedure wordt, in afwachting van de nakoming van

10 de gemaakte afspraken, aangehouden. In de verslagperiode van 1 april tot 15 november werden 3 van de overeengekomen 7 termijnen van voldaan. Ook de betaling van de eind september 2012 door mr Bartels en Bromios B.V. verschuldigde slottermijn is niet gevolgd. Op grond van mededelingen van mr Bartels is de verwachting gerechtvaardigd dat de schikking alsnog voor het einde van dit kalenderjaar volledig zal worden nagekomen. De curator acht het niet noodzakelijk om in afwachting daarvan maatregelen te nemen. 7.6 Paulianeus handelen : : Ondanks diverse toezeggingen over de betaling van het resterende bedrag da is in de verslagperiode geen enkele betaling meer ontvangen. Gelet op de door mr Bartels gedane toezeggingen was de verwachting gerechtvaardigd dat het bij wijze van schadevergoeding te betalen bedrag ad thans volledig zou zijn voldaan. Nu de gedane toezeggingen bij herhaling niet zijn nagekomen zal het faillissement van Bromios B.V. en mr Bartels aangevraagd worden In onderzoek in combinatie met de tegen Bromios B.V. en mr Bartels lopende (appel)procedure Het doen van onderzoek, het voeren van de (appel)procedure De uitvoering van de overeenkomst inzake de schikking c.q. de faillissementsaanvrage als hierboven aangegeven. 8.1 Boedelvorderingen UWV : ,73 verhuurder , Pref. vord. van de fiscus : ,00 (incl. vordering ex art. 29 lid 2 wet OB) 8.3 Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : ,- Preferente vordering personeel 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : Voorlopig erkend ,47 Waarvan intercompany: ,61 Voorlopig betwist ,84; aantal:71

11 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Als er na betaling van de faillissementskosten nog actief resteert zal dit ten goede komen aan het UWV als boedelcrediteur : Inventarisatie/beoordeling vorderingen 9.1 Naam wederpartij(en) : 9.2 Aard procedure : 9.3 Stand procedure : De per datum faillissement lopende procedures, waarin de vennootschap gedaagde is, worden in overleg met de eisende partijen voor wat betreft de vennootschap zoveel mogelijk beëindigd. In enkele incassoprocedures is de vennootschap eisende partij. : De gebruikelijke werkzaamheden 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak : : Raming: in de loop van Indiening volgend verslag : Over 6 maanden Bewaking van de uitvoering van de hierboven genoemde overeenkomst inzake de met Bromios B.V. en mr Bartels getroffen schikking. Aanvrage faillissement van Bromios B.V. en mr D.A.N. Bartels. : Zie boven

In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven

In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven Nummer: 3 Datum: 27

Nadere informatie

In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven

In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven Nummer: 2 Datum: 26

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 8 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/125 NL:TZ:0000000533:F001 14-07-2015 mr. P. de Wilde mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Slaapspecialist Leeuwarden

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 april 2015 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

Nummer. Datum 25 augustus 2006

Nummer. Datum 25 augustus 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e verslag Datum 25 augustus 2006 Gegevens onderneming Breda Expeditie BV Faillissementsnummer 06/468 F Datum uitspraak 8 augustus 2006 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Wijzingen t.o.v. het vorige verslag zijn hieronder cursief weergegeven. Nummer: 2 Datum: 5 december 2013

Wijzingen t.o.v. het vorige verslag zijn hieronder cursief weergegeven. Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage: financieel verslag d.d. 5 december 2013 Wijzingen t.o.v. het vorige verslag zijn hieronder cursief weergegeven. Nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/162 NL:TZ:0000013262:F001 17-05-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. M Koopmans Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 1 Datum: 8 mei 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 1 Datum: 8 mei 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd te Almere, voorheen feitelijk gevestigd te Almere aan de Grote

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 februari 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 19 januari 2010 Curator: Mr. L. Wieringa R-C: Mr. H.M. Patijn Activiteiten

Nadere informatie

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester : 5 uur 24 minuten : D.I.E. van Dijke LLB : 4 uur 48 minuten : F.T. Hiemstra : 36 minuten

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester : 5 uur 24 minuten : D.I.E. van Dijke LLB : 4 uur 48 minuten : F.T. Hiemstra : 36 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 28 oktober 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Noble Planet Energy International B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/340 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 27 januari Mr.C.P.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 27 januari Mr.C.P. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlagen: 1. Financieel verslag 2. Crediteurenlijst Nummer: 2 Datum: 31 mei 2011 Gegevens onderneming: Faillissementsnummer: Import

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Nummer: Datum: 15-7-014 Datum uitspraak: 18-03-014 Curator: Mr S.K. Li (bij beschikking van 0-3-014)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Nummer: Datum: 23-3-2015 Datum uitspraak: 18-03-201 Curator: Mr S.K. Li (bij beschikking van 20-3-201)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 8-6-2011 WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Datum uitspraak:

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Nummer: 4

Datum: 26 februari 2013 Nummer: 4 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 26 februari 2013 Nummer: 4 Gegevens onderneming : besloten vennootschap Uniek Interieurs B.V., h.o.d.n. Partout Interiors en Partout

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 18 januari 2010 Nummer 1 Gegevens onderneming M.A. Rook Holding B.V. Datum uitspraak 15 december 2009 Curator Mr.J.J. Wittekamp R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/514 NL:TZ:0000000947:F001 20-10-2015 mr. J.A. Velenturf mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Van Gils Logistics BV

Nadere informatie

Nummer: 10 Datum: 14 mei 2013

Nummer: 10 Datum: 14 mei 2013 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 10 Datum: 14 mei 2013 Gegevens onderneming: Timmerfabriek Barsema Tolbert BV Faillissementsnummer: F 10/324 Datum uitspraak: 7 december

Nadere informatie

Nummer: 9 Datum: 13 februari 2013

Nummer: 9 Datum: 13 februari 2013 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 9 Datum: 13 februari 2013 Gegevens onderneming: Timmerfabriek Barsema Tolbert BV Faillissementsnummer: F 10/324 Datum uitspraak: 7

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding Faillissementsnummer : C/16/14/359 F Datum uitspraak : 22 april 2014 B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 29 april 2011

Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Datum uitspraak: 12 april 2011 Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevr. mr C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2007 Gegevens onderneming : Maja International B.V. tevens h.o.d.n. De Greef Distributie, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3931 MS) Woudenberg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 30032016 Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: RC: F.09/14/680 NL:TZ:0000001757:F001 16092014 mr. F.Th.P. van Voorst mr. J.A. van Dorp Algemeen Gegevens onderneming te vinden

Nadere informatie

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 maart 2016 Nummer: twee Gegevens onderneming : Bij de Vaate Goes B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/603 F Datum uitspraak : 8 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/234 NL:TZ:0000006070:F001 10-05-2016 mr. A.J. van der Knijff mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming Singaradja B.V.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Nummer: 5 e + tevens EIND-verslag Datum: 12-5-2015 Datum uitspraak: 18-03-2014 Curator: Mr S.K. Li

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 september 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 september 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 september 2006 Gegevens onderneming : Van Gool Gereedschapmakerij B.V. Faillissementsnummer : 02/457 F Datum uitspraak : 17.12.2002 Curator : : mr M.P. Poelman

Nadere informatie

1 e openbare verslag. Omzetgegevens 833.057 (jaarrekening 2007) Personeel gemiddeld aantal 13,3 (jaarrekening 2007)

1 e openbare verslag. Omzetgegevens 833.057 (jaarrekening 2007) Personeel gemiddeld aantal 13,3 (jaarrekening 2007) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 16 oktober 2009 Gegevens onderneming Building Care Beheer BV Inschrijfnummer KvK: 20094379 Faillissementsnummer 09/581 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016 Gegevens onderneming : S2 Vastgoed IX B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/75 F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 14 april 2013 Gegevens onderneming: Poral A.S. Faillissementsnummer: 12/274 F Datum uitspraak: 18 april 2012 Curator: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENT PLANET B.V. IN LIQUIDATIE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34315635, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Mosplein

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.04/13/246 NL:TZ:0000005397:F001 29-07-2013 mr. H.A.W. van Wel mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Onderhavig verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/865 NL:TZ:0000001093:F001 03-11-2015 Mr. R.J. Borghans mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Skye Sales Professionals

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 22 maart 2011 Gegevens: RAZA Schoonmaakbedrijf B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. gevestigd aan Mosplein 32 (1032 JX) te

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 oktober 2014 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/15/67 NL:TZ:0000000895:F001 03-03-2015 mr. A. Veenstra mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming HB Infra BV Reindersdijk

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Gegevens onderneming : Loopwijzer B.V. Faillissementsnummer : F 09/439 Datum uitspraak : 16 juni 2009 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der Meer Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 07-03-2011 inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connexion Plaza Amsterdam B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/9 NL:TZ:0000001035:F001 06-01-2015 mr. M. Eefting mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming OV nummer 1 in KEI = feitelijk

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 december 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 8-6-2011 WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : J. Gelling Holding B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/189 F Datum uitspraak : 12 mei 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 6 juli 2012 Gegevens onderneming: Stichting Beheer Participatie Gelden ( Stichting ). Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 januari 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 januari 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 januari 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Petit Anvers B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Maas Innovations B.V. Nummer: 3 Datum: 2 februari 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Maas Innovations B.V. Nummer: 3 Datum: 2 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap MAAS INNOVATIONS B.V., statutair gevestigd te Lelystad, feitelijk gevestigd aan het adres Schouw 52 31, (8232 XG) Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000008891:F002 01-11-2016 mr. J.M. Sprangers mr. Antje Goederee Algemeen Gegevens onderneming Gebr. Piek Beheer B.V. gevestigd te Eesveen (8347

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Moes Bouw Onderhoud Renovatie Almere B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1332BJ) Almere aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG MARTENNO HOLDING B.V. Nummer: 2 Datum: 4 april 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG MARTENNO HOLDING B.V. Nummer: 2 Datum: 4 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARTENNO HOLDING B.V., gevestigd te Hilversum, kantoorhoudend aan het adres Orchideestraat 19a te (1214 BG) Hilversum, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Activiteiten onderneming Omzetgegevens 833.057 (jaarrekening 2007) Personeel gemiddeld aantal 13,3 (jaarrekening 2007) 182,24 uur

Activiteiten onderneming Omzetgegevens 833.057 (jaarrekening 2007) Personeel gemiddeld aantal 13,3 (jaarrekening 2007) 182,24 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 8 e openbare verslag Datum 1 juni 2011 Gegevens onderneming Building Care Holland BV Inschrijfnummer KvK: 20089645 Faillissementsnummer 09/580 F Datum uitspraak

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA.  Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming BVI Installaties BV (kvk: 18072750) Faillissementsnummer 11/281 F Datum uitspraak 24 mei 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/596 NL:TZ:0000001712:F001 01-12-2015 mr. M.G.I.W. Teunis mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Kamer van Koophandel te onder nr. 34376662, statutair gevestigd te, gevestigd aan Admiraal de Ruijterweg 84 1 hoog (1056 GN) te

Nadere informatie

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 7de openbare verslag Datum 23 september 2010 Gegevens onderneming Cart-o-box Europe BV Faillissementsnummer 09/16 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Curator Mr

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

tevens houdende eindverslag

tevens houdende eindverslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 december 2011 tevens houdende eindverslag Gegevens onderneming : Agra Bouw BV Faillissementsnummer : 10/638 F Datum uitspraak : 23 november 2010 Curator : mr L.L.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 september 2014 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Rehoma B.V. Faillissementsnummer : C/02/13/560 F Datum uitspraak :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/173 NL:TZ:0000012959:F001 02-05-2017 mr. J.M. Molkenboer mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming Patientline Holding

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 18 augustus 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

4FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 17 november 2015

4FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 17 november 2015 4FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 17 november 2015 Gegevens onderneming : Dean V B.V. Faillissementsnummer : F.02/15/25 Datum uitspraak : 20 januari 2015 Curator : mr. P.A. Kerkhof Rechter-Commissaris

Nadere informatie

1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder heeft het faillissement aangevraagd van zowel Admo International Nederland Beheer BV

1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder heeft het faillissement aangevraagd van zowel Admo International Nederland Beheer BV FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 5 Gegevens onderneming : Naam: Admo Lighting B.V. Faillissementsnummer : 12/252F Datum uitspraak : 15-5-2012 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd te Datum uitspraak: 10 maart 2015

Nadere informatie

3de openbare verslag ex art. 73a Fw Datum 19 december 2011

3de openbare verslag ex art. 73a Fw Datum 19 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 3de openbare verslag ex art. 73a Fw Datum 19 december 2011 Gegevens onderneming HME Holding B.V. (kvk: 08157488) Faillissementsnummer 11/98 F Rb Breda (11/92

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. 2 de openbare verslag Datum 11 mei 2011. Nummer

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. 2 de openbare verslag Datum 11 mei 2011. Nummer FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 11 mei 2011 Gegevens onderneming Adviez Deelnemingen BV (kvk: 20133181) Faillissementsnummer 11/ 24 F Datum uitspraak 18 januari

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 e tevens EINDverslag Datum: 27-1-2016 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STICHTING ABC BEHEER Nummer: 6 Datum: 31 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STICHTING ABC BEHEER Nummer: 6 Datum: 31 maart 2015 Gegevens onderneming : STICHTING ABC BEHEER, gevestigd te (8243 PK) Lelystad aan het adres Zeilweg 12, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39083896. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 1 december 2011 Gegevens onderneming: Partijhandel Alko B.V. Faillissementsnummer: 11/52 F Datum uitspraak: 1 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum en

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/108 NL:TZ:0000004939:F001 29-03-2016 mr. H.A.W. van Wel mr. M.M. Vanhommerig Algemeen Gegevens onderneming Kalahari B.V. (eerder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/9 NL:TZ:0000001035:F001 06-01-2015 mr. M. Eefting mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming OV nummer 1 in KEI = feitelijk

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/13/335 NL:TZ:0000001881:F001 04-04-2013 mr. F.Th.P. van Voorst mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming Activiteiten onderneming

Nadere informatie