t- t ÁDMINISTRATIE- EN ADVIESPRAKTIJK BRAND. VAN NIJENRODE Sti:hting Musica Omnia Vincit Ángeheld I IOIT JD AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t- t ÁDMINISTRATIE- EN ADVIESPRAKTIJK BRAND. VAN NIJENRODE Sti:hting Musica Omnia Vincit Ángeheld I IOIT JD AMSTERDAM"

Transcriptie

1 ÁDMNSTRATE- EN ADVESPRAKTJK BRAND. VAN NJENRODE Si:hing Musica Omnia Vinci Ángeheld OT JD AMSTERDAM - G.!or'Or.ni!. " ryo ll, ll83 NN,{rí.lvd Edr rmm MrÍ hdor 59 ll9.{8 Od.rr.r Cd ^mdcl Td.6on ff1 496 l 6l TcLh l g lounan!.n Ádvi.irn níhrijvins LgK Íu Í.r n.v. Brud-vrn Niimdc l.v

2 Sichiíg Musioa Ormia Vinci ADrelvêld OT JD AMSTERDAM JAAR.R.EXDNNG 2O3 Ansclvcor, 23 pril 214 NEOJD Ba B.los FÍ 3 dcc mb r 213 Wirí- n v!ílicaílkoíing ov r 213 Algeo.Dc oclichirg Toolichbg op rb bobos p.r Tocli:hiag q rb wins-.d rílèlr&irg ov.f ) 6 7 9,

3 Siching Moricr OD r Vincil Amselveld OT JD AMSTERDAM Brbr! Fr 3l dece b í 213 na veíweí*ing i sulaab semmiíg ÀC:TVÁ To Vloede acliyr Vorderirgen Dcbiêur n BelaÍingen m55 u) Liqrkle diddoleí b To d rciv..247

4 1-, : i u : E., BRAND- VAN NJENRODE Brh s per 31 december 213 na verweíldng resulaabesemming l-; Tobsl prsiva -l u i LJ L, q L;._ L: L PASSVA Eigen vereogen Overige Í seíve projecen KoÍlopcíde schulden Overige koílopende schulden Slichirg Music{ Omnis Vinci Amselveld OT JD AMSTERDAM Toel- nr br l b

5 " r _ l l r r L: L- L' L. r BRAND- VAN NJENRODE WiÍs- en verliesrekening oyer 213 ODbrenEsen nkomsen Af: Produkiekosen Broo-maÍge Kosen Locai kosen Organ isaiekoseíl Publicieiskosen Algemene kosen BêddjfsÍesulÍra Financiële baen en lasen Resuláe Sliching Musica OmDia Vinci Amsielveld OT JD AMSTERDAM Toel wl w2 wl6 wl8 wl9 w22 w

6 BRAND. VAN NUENRODE Siching Musica Omnia Vinci Amselveld O17 JD AMSTERDAM AlgêmeÍe loelichiing Àlserneen opíichirs vsn de Sichinq De siching is opgerich d.d. 2 december 212. He b suur is als volg samengeseld; de heer E. van Manen de heer A. Loos de heer P. Riebeek SecrelariVvooÍz ier Penningmeeser Besuurslid GrondsleÊen van waarderinq L L L. L. vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende aciva elr psssiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende aciva en pmsiva worden opgenomen egen de nominale waarde: $aardering van vorderingen geschied onder afrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagep van resullàabedalinq Algemeen Hel resulaa word bepaàld als he verschilussen de neo omze en alle hiermee verbonden kosen en andere aan he versla&iaar oe e rekenen lasen. De kosen en lasen worden bepaald me inachneming van de hiervooreeds vermelde waarderingsgrcndslagen. Winsen worden veranwoord in hejaar waarin de goederen zrjn geleverd c.q. de diensen zijn veríich. VeÍliezen welke hun oorsprong vinden in he boekjaar worden in aanmerkingenornen zodra deze voorzienbaar zijn Nelo omze is de opbrengs van de in he verslaglaar aan derden geleverde goederen en diensen exclusief omzebelasing. L 6.

7 Sichirg Musicr Omnir Vinci Amselveld OT JD AMSTERDAM Toelichfirg op de bdrns por 3l d..eebêr 213 3l b55 - Debi oíe! He bedrag van de vorderingen is 2.5 Hra6 - Bd.r.liprer oínzebelasing b - Liodde middelep R.boba*

8 : l l- l: i BRAND- VAN NJENRODE Toeliching op de balsds per31 decedber213 SichiÍg Musics Omnia VÍrci Amselveld O17 JD AMSTERDAM 23 bl9 - OveÍiqe r serae proiecen saldo jaruari Oename saldo 3l december Specificdie oeneme Resulaa boekjaar 8.74' E.'147 3-\ r : bl74 - Overi e koílopende schulden Hiemnder is opgenom n: Adminisraiekosen 1.5 : 8.

9 !- : _ - _- BRAND- VAN NJENRODE Toelichi[g op de wins- ed yerliesrekeridg over 213 wol - pkomsen Subsidies Donaies en Gifen SichiDg Musica Omnia Vinci Amselveld O? JD AMSTERDAM Subsidies Gemeene Amserdam A'damse Fonds vd Kuns S hel amserdamse Fonds Kaendijk y'drucker S1. he Kaenkabine S Willems Koopfonds 15. r U Doí{i6 en Gifen Siching voor de Kuns Rohe Advocaen Prima abel Biz veíeniging Urechsesraa NG Luz Kazakova Cohen Hulsbergen van Boezelaer van Konijnenburg Jonker de Groo Bol piano's AlbeÍ Heijn Blo mis L33 ' (, u 9.

10 BRA.ND- VAN NJENRODE Siching Music. OmDia Vinci Amselveld O7 JD AMSTERDAM ToelichÍing op de wins- en verliesrekeíing over 213 L w2 - Produkiekosen ProdukiekosêÍ Podium Tribune/soelen Geluid en lich Produkieekeningen V leugel/semmen TranspoÍ/park ren Caering cíe aíiesen Huur Amselkerk Aceur Jacques Riebeek Kennemer Jeugd Orkes Nieuw Amserdams KinderkooÍ Fmnk Peerenboom Dansers Daniel Wayenberg Onkosen jonge ariesen Kosfuumhuur s JÓ) U wló - Locriekosen Toileen r5 r5 wle - Ors niariekosen Organ isaiebureau Securiy EHBO Maeriaalkosen a 1.

11 ' BRANDvAN NJ,NRODE ToelichÍing op de wins- en verli6rekenidg over 213 Siching Musicr Omnie Vinci Amselveld OT JD AMSTERDAM w19 - Publicieibkosen Onweryer Websie Drukkosen Public relaions Adverenies w22 - AlEeÍiene kosen l: : l: Leges eveíemenen en obj ecvergunn ingen Besuurskosen Verzekeringspremies Overige algemene kosen w3 - Fins[ciêle baen en laser l.9'7 T 'l ReDlelasen Rene en kosen bank Nl i ll.

12 - l- l- l- - - ADMNSTRATE- EN ADVESPRAKTJK Slichling Musica Omnia Vinci ^mslelveld l OT JD AMSTERDAM JAARREKfNNG H()oPàíhendr 2O3 Amselveen, 23 april 21,{ (;eachle besuursleden, Hiernree inbrmeren wij u over de door ons verriche *,erkzaamheden- Samensellinesverklàrins B*;-Vóíi 'odl *_<-)_.-_.fa;-ain",i Adi; in isfraiecon suler+ BRAND- VAN NJENRODE Opdrach Conform urv opdrach hebben rvij dejaanekening 213 van Siching Musica Omnia Vinci e AÍnserdam bcsaande u i de balans per 3 decembeí 2 3 en de wins-en-verl iesrekcn ing over 2 3 me de oe liching samengeseld. UrY veíanwoordelii kheid Kenmerkend voor een sarnensellingsopdrach is, da wij ons baseren op de door u versreke gegevens. Dc verannoordclijkicid voor dcjuishcid cn dc vollcdigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berus bij u. Veranwoordeliikheid adminisraieconsulen He is onze verarwoordelijkheid als adrninisraieconsulen om de door u versreke opdrach ui e voeíen in overeensemming me Nederlands rech. h overeensenrnring me de voor ons beíoep gcldcdde sandaard voor sanrensellingsopdrachen, besonder onze werkzaamheden in hoofdzaak ui he verzánelen, he vcncrken. hel rubriccrcn cn hc samc vaen van financiëlc gcgcvens. Daamaas hebben uij de aanvaardbaarheid van de bii hel samensellen van dejaarrekening oegepasle gíondslagen op basis van dc door de ondernemírg versrele gegevens geëvalueerd. De aard van onze *erkzaamheden is zodanig dal $ii geen zekerhcid omren de gcrou\\heid van dejaairekening kunnen!eíslíckkcn. Bcvcsliging Op basis van de ons versreke gegevens hebben wij dejaanekening samengeslcld ondcr oepassing van de in Nederland geldende grondslagen voorfinanciële verslaggeving. Wij venrouwen erop hicrmce aan uw opdrach e hebben voldaan. ndien ge\rensl geven wij gfaag nadere oe'ich1ing. l) lirn(r)r: (;chn,h oran jc\raee' O'anjebaan ll, ll83 r"\ lmídveen 19 AB Ouderlerl ad Amsel Teleliron 2 {96 l 6l Teleid 219 l 49 Samen{erkc!'1 mrr Á(óuràÍs enad\neub lnschrijring (.r(. nundêr s9 l. r.n.r. Brand lan Nijenrode \r

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Holding IOPW N.y. Naaldwijk. Publicatiestukken 2009

Holding IOPW N.y. Naaldwijk. Publicatiestukken 2009 Publicatiestukken 2009 l5juni 2010 Inhoud B lad Balans per 31 december 2009 3 Toelichting 4 O2O.4781O22-lpI2 Balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) 31.12.2009 31.12.2008 Actief Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2014 Alphen aan den Rijn, 22 juni 2015 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

2010 STICHTING KERK EN WERELD

2010 STICHTING KERK EN WERELD Rapport inzake de jaarrekening 2010 STICHTING KERK EN WERELD te Utrecht Inhoudsopgave Blz. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie