provinsje fryslân provincie fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinsje fryslân provincie fryslân"

Transcriptie

1 provinsje fryslân postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) d) Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus HM LEEUWARDEN provmcie Wfryslan.nl Leeuwarden, 16september2014 Verzonden, 16 5, O14 Ons kenmerk : Afdeling : Beleid Behandeld door : A.J. Swart Ranshuysen /(058) of a.j.swartranshuysen fryslan.nl Uw kenmerk : Steatemerk en Statencommissie op 3 en 10 september 2014 Bijlage(n) : 2 Onderwerp : Toezending Memorie van Toelichting Uitvoeringsprogramma Zorgeco nomie lnnoveren en verbinden met zorg - Geachte Statenleden, Op 3 september jl. heeft de eerste Steatemerk plaatsgevonden waarbij u de gelegenheid had om technische vragen te stellen over het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie. Op 10 sep tember heeft u over dit thema in de commissie gesproken. Naar aanleiding van de hier ge stelde vragen en uw advies, hebben wij besloten om een Memorie van Toelichting op te stel len om deze vragen te verhelderen en daarmee eventuele onduidelijkheden voor de besluit vorming in de vergadering van 24 september a.s. weg te nemen. Aanleiding Uitvoeringsprogramma Tijdens de discussies kwam naar voren wat de aanleiding is geweest voor dit Uitvoerings programma. Zoals genoemd in hoofdstuk 1 komt dit Uitvoeringsprogramma voort uit de be leidsnota Economie groen, slim en grensverleggend (2012). De insteek is dan innovatiebe vordering in het MKB die toegepast kan worden in de zorgsector. Uw Staten hebben verder de opdracht gegeven om geen apart zorgbeleid meer op te stellen, maar dit inclusief beleid te maken binnen de kerntaken. Economie is hier één van. Betrokkenheid veld bij Uitvoeri ngsprogramma Dit Uitvoeringsprogramma is opgesteld mede in overleg met het veld. Zoals gesteld in het Uitvoeringsprogramma (pagina 8) heeft er op 21 maart 2014 een succesvolle werkconferen tie plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van partijen. Genodigden betroffen vertegenwoordigers uit de zorg, MKB, kennisinstellingen, onderwijsveld, gemeenten en an dere sectoren zoals Zorgbelang, Partoer, Landschapsbeheer en Keunstwurk. De uitkomsten van deze conferentie hebben gediend als input voor de ambities, de programmalijnen en de - 1/5 - Ons

2 provinsj e fryslân b gevraagde rol van de provincie. De werkconferentie heeft al geleid tot succesvolle samen werking tussen het MKB en de zorg, zoals bijvoorbeeld tussen Coolminds (virtual reality) en Reik (voormalig Tjallingahiem). Als bijlage is de deelnemerslijst toegevoegd. In de bijlage van het Uitvoeringsprogramma staat het verslag van de werkconferentie (zie bijlage III). Er zijn aparte gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders van de afzonderlijke programmalijnen (onder meer HANNN, Springboard, Venturaplus, VFG, zorgverzekeraar). De genodigden van de werkconferentie hebben daarnaast de mogelijkheid gehad om op diverse conceptversies te reageren via het door de provincie opgezette digitaal platform Yammer. Een aantal partijen hebben hiervan gebruik gemaakt (zoals de Kring Huisartsen Friesland, HANNN, Coolminds, Zorgbelang, VFG, etc.) Daar waar mogelijk zijn deze opmer kingen meegenomen. Lopende initiatieven Het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie start vanaf een rijdende trein. Insteek van het Uit voeringsprogramma is om enerzijds partijen bij elkaar te brengen door te makelen en te schakelen en anderzijds kwalitatief goede projecten te subsidiëren. U gaf aan dat er in uw beleving projecten op de plank liggen die direct uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment lopen al meerdere bestaande Europese, landelijke en provinciale fondsen waar projecten voor ingediend kunnen worden (zie pag. 43). De ambtelijke inzet is er nu al op gericht dit proces verder aan te jagen door partijen op deze mogelijkheden te wijzen en te ondersteu nen om te komen tot volwaardige subsidieaanvragen. Op dit moment staat Fryslân Fernijt IV open. Deze regeling biedt al ruimte voor zorgecono mische projecten. In totaal is hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar. Looptijd van deze regeling is 1 april 2014 tot en met december Dit betreft een ontschot budget, wat ook beschik baar is voor andere economische speerpunten. Daarnaast wordt er in noordelijk verband ingezet op projectverwerving uit Interreg VA middelen (i.s.m. Duitsland, schatting ruim 100 miljoen beschikbaar). Op 2 oktober a.s. wordt hiervoor een partnersearch bijeenkomst geor ganiseerd, waarbij diverse Friese partijen aanhaken. Daarnaast biedt het rijk via ZonMw mo gelijkheden voor zorginnovatieprojecten. Deze regeling is met name interessant voor de zorgpartijen in Fryslân. Vanaf 2015 komen er ook nieuwe OP-EFRO middelen beschikbaar. De omschreven middelen willen wij graag in Fryslân laten landen. Daarom hebben we met diverse partijen al overleggen gevoerd over projecten en financieringsmogelijkheden, onder andere met Zorgbelang, gemeente Dongeradeel, Venturaplus, Limis, GGZ Friesland, Plantein, Living Foods, Mobilea, etc.. Het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN), medegefinancierd door de drie noordelijke provincies voor 2014 (en mogelijk 2015) heeft tevens als opdracht om projecten aan te jagen. Met hun expertise en kennis wordt gericht ingezet op de verwerving van Eu ropese subsidiemiddelen, zoals Horizon 2020, AAL en EIP AHA voor zowel MKB als zorgin stellingen. Voor de opdracht aan HANNN vanuit de provincie refereren we aan de bijlage van het UP (bijlage 1). Om lopende initiatieven aan elkaar te verbinden en informatie te delen is het digitaal platform Zorgeconomie op Yammer opgericht. Dit platform heeft op dit moment al 45 deelnemers. Hierbij kunt u denken aan informatie over de openstelling diverse subsidiestromen en over best practices. Hiermee is al gestart met één van de genoemde actiepunten uit het Uitvoe ringsprogramma. -2/5 Ons

3 provinsj e fryslân Tot slot zijn in de voorgaande periode van de innovatiestimuleringsregeling Fryslën Fernijt III ook al diverse projecten op het gebied van zorgeconomie gesubsidieerd. Concreetheid In het Uitvoeringsprogramma is onder meer sprake van het organiseren van themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten gaan verder dan alleen praten, maar zijn gericht op thematische projectontwikkeling. Het idee is om partijen uit bijv. de voedingssector of gamingsector aan tafel te plaatsen bij partijen uit de zorgsector met de vraag om project ideeën / -wensen uit te wisselen. Juist deze interactie, die er vanuit de dagelijkse werkpraktijk niet is, biedt ruimte voor het ontstaan van vraaggestuurde innovatieve projecten. çl CJ) Met de opbrengst van zo n bijeenkomst, wordt gekeken wat er nodig is om de gegenereerde projectideeën verder te brengen, bijvoorbeeld naar een geschikte subsidieregeling, extra partners toevoegen zoals kennisinstellingen etc.. Randvoorwaarde voor provinciale subsidie hierbij is wel dat dit past binnen onze rol en doelstellingen. Over de uitvoering van het UP, zoals de opbrengst van deze themabijeenkomsten, zal jaarlijks worden gerapporteerd aan Ps. De aanpak in het Uitvoeringsprogramma is beschreven als bottom-up: de plannen komen uit het veld, wij faciliteren en jagen aan en geven mogelijk cofinanciering. Deze aanpak verschilt wezenlijk van karakter in vergelijking met een rol waarbij de provincie als primaire partij een wettelijke verantwoordelijkheid heeft, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een tunnel, waarbij wij als initiatiefnemer zelf projecten opstarten en begroten. We willen nogmaals benadrukken dat de stakeholders tijdens de werkconferentie en andere gelegenheden nadrukkelijk hebben gevraagd om een provinciale rol die gericht is op het bijelkaar brengen van de partijen. Vanwege de bottom-up benadering en de keuze om eerst de mogelijkheden van de be staande ontschotte budgetten te verkennen, kunnen wij nu geen concreter beeld schetsen. Onderscheid variant B en C Variant C verschilt van B met een verdubbeling van het aantal bijeenkomsten en projecten. Daarnaast is er in variant C financiële ruimte gecreëerd voor: - de aanstelling van een projectverwerver/-aanjager, bovenop de ambtelijke inzet en de inzet van clusterorganisatie Healthy Ageing Noord Nederland (HANNN); - meer procesgeld, wat besteed kan worden aan lobby, aanjagen, verbinden en meer pro jectontwikkeling.; - een hoger communicatiebudget, waarmee we partijen in Fryslân kunnen informeren over lopende ontwikkelingen die met elkaar verbonden kunnen worden; - ruimte voor een intensievere monitoringsinspanning via jaarlijkse monitoring naast een be gin- en eindmonitor. Wij hebben gekozen voor variant B, omdat er op dit moment al voorzien is in meerdere fi nanciële stromen om innovatie te stimuleren, zowel Europees, landelijk, in noordelijk verband als provinciaal. Alsook vanwege de rol van de provincie zoals beschreven door de stakehol ders tijdens de werkconferentie. Door de stakeholders is ook aangegeven dat de provincie niet zelf moet uitvoeren maar gebruik moet maken van de al bestaande (en gesubsidieerde) netwerken. Op basis van de ervaringen over de periode en de actualisatie van programma, willen we bekijken hoever het staat met de behaalde resultaten en of een grote re inzet van de provincie vereist is. - 3 / 5 - Ons

4 Ons provinsje fryslân t Begrotingswijzigi ng transitiemiddelen sociaal beleid De bijgevoegde begrotingswijziging heeft betrekking op programmalijn 3 Procesinnovatie in de zorg. Hierbij is geen sprake van een overheveling van de middelen van het sociale do mein naar het MKB. Deze middelen zijn destijds gereserveerd voor de uitvoering van het plan van aanpak transitie sociaal beleid voor onder meer een injectie van sociale kwaliteit in beleid en sociale interventies in de kerntaken. Het overhevelen van een deel van dit budget voor programmalijn 3 past in onze ogen in het invlechten van de zorg (inclusief beleid) in de kerntaak van economie. Programmalijn 3, is in tegenstelling tot programmalijnen 1 en 4 namelijk nadrukkelijk georiënteerd vanuit de be- hoeften in de zorgsector en de gemeenten. Het budget is bijvoorbeeld bedoeld voor experi menteren en implementeren van nieuwe werkwijzen in de zorg en derhalve een rechtmatige inzet van met de beschikbaar gestelde transitiemiddelen zorg inclusief beleid te laten zijn. We vinden de inzet van een deel van de transitiemiddelen voor deze programmalijn dan ook zeer legitiem. Il Deze zorgvernieuwing biedt daarmee kansen voor business development en een optimale aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Hierbij kan worden ingespeeld op de gevolgen van de diverse decentralisaties en nieuw rijksbeleid (zoals de nieuwe rol van de wijkverpleegkundi ge, langer thuis blijven wonen etc.). Gedacht kan worden aan projecten a la Frieslab en de uitrol van succesvolle Frieslabprojecten. Daarnaast kan gedacht worden om dit budget in te zetten voor de implementatie van het advies van de Commissie Kaljouw in Fryslân. Fryslân is voor ook nog broedplaats om het advies aan de minister te implementeren. Hierover vindt regelmatig overleg met de Commissie plaats. Het advies van commissie Kal jouw wordt voorjaar 2015 verwacht. Mochten uw Staten niet akkoord gaan met de begrotingswijziging dan is er naast de huidige bestaande budgetten (zoals Fryslân Fernijt, Interreg) geen budget voor de uitvoering van programmalijn 3. Bovengenoemde project ideeën komen naar alle verwachting niet in aan merking voor subsidie uit de meer economisch georiënteerde beschikbare budgetten. Monitoring U heeft aangegeven inzicht te willen in de nulsituatie om de vorderingen te kunnen monito ren. In het UP (hoofdstuk 6) hebben we aangegeven hoe we de monitoring willen uitvoeren. In 2014 willen we een nulmeting gaan opstellen. Hierover is ook al overleg gevoerd met de provinciale afdeling BGI. Afhankelijk van de variant die gekozen wordt, zal er een nul- en eindmeting worden uitgevoerd (variant B) danwel jaarlijks worden gemonitord (variant C). flnnin+niflnt,,.-,.,,-4n n-,nni+nrinrq in nrn In It iil, nn in knn int-vn rln nrnnnkrn inn nrninn+nn nn nr +i,i_ LJLiIOLIIII IJ VI 1 Ll II ILiI II L.JI II I IZ JI II L rijri 1 II 1 1 I J V I 1 JI 1 It..I II V I 1 JI JJtV...tI 1 1 Cl.t..,LI V 1 teiten zijn behaald en een bijdrage hebben geleverd aan de opgestelde doelen per pro grammalijn. Hiervoor verwijzen we u naar de omschrijvingen per programmalijn. Werkgelegenheid Er is diverse malen gevraagd naar werkgelegenheidsdoelstellingen. Omdat wij als provincie geen primaire partner zijn in het domein van de zorgeconomie kunnen wij geen uitspraak doen over het effect op de werkgelegenheid. Onze activiteiten zijn aanvullend op die van de primaire partners, zoals het MKB en de zorg. Uit divers onderzoek blijkt dat het MKB fungeert als vliegwiel voor economische groei. Daar om is het algemeen uitgangspunt van de in 2012 vastgestelde beleidsnota Economie groen, slim en grensverleggend het stimuleren van innovatie (en export) bij het MKB. Uit ander on - 4/ 5 -

5 provinsje fryslân provincie frys1.n derzoek is gebleken dat het MKB op diverse onderdelen in de innovatieketen ondersteuning kan gebruiken om de gewenste innovatie (en dus een stimulering van de werkgelegenheid) te realiseren. Hier wordt in het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie op ingezet. Wat betreft de werkgelegenheid in de zorg, deze staat onder druk door de gevolgen van de decentralisaties, bezuinigingen en rijksbeleid. Dit blijkt ook uit de gegevens van Venturaplus (zie bijlage II van het Uitvoeringsprogramma). Echter, ook hierbij geldt dat de provincie geen primaire partij is. De verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk, gemeenten, Zorgverzekeraar/ zorgkantoor en de zorginstellingen zelf. Venturaplus speelt hierin ook een belangrijke rol. Wat we vanuit het Uitvoeringsprogramma willen doen is, in afstemming met Venturaplus aan te haken bij de uitkomsten van Commissie Kaljouw. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het aanbod van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel in de zorg op basis van de zorgbehoefte. Zie verder de uitwerking van programmalijn II op pagina 35. In de monitoring kan via de gegevens uit het werkgelegenheidsregister Lisa wel inzicht worden gegeven in de werkgelegenheidscijfers in de zorg en aanpalende organisaties. i Begroti ngsaanpassing Er is via een mail aan de woordvoerders (9 september 2014) een aangepaste versie van de begrotingsvarianten gestuurd waarin een optelfout bij begrotingsvariant C is hersteld. Deze optelfout had betrekking op het jaar Het gaat om de optelling van de totale en onge dekte kosten. Hier stond bij de totale kosten Dit moet zijn Hierdoor komt het deel ongedekt in plaats van op De genoemde bedragen wa ren correct, maar door een formulefout in excell was de bij Programmalijn 2 on derwijs en arbeidsmarkt niet meegeteld. De aangepaste begroting is toegevoegd. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gedeputeerde Staten van Fryslân, J.A. Jorritsma, voorzitter den Berg, secretaris -5/5- Ons

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Zoals vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 17 maart 2015 1 MONITORINGSRAPPORTAGE GASTVRIJ FRYSLÂN In de nota Gastvrij Fryslân (PS 26 maart 2014)

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14. Energieprogramma 2012-2015

Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14. Energieprogramma 2012-2015 Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14 Energieprogramma 2012-2015 Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt het nieuwe Energieprogramma 2012-2015 van de provincie Drenthe. Het

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe

Energie in beweging. van zaaien naar oogsten. provincie drenthe Energie in beweging van zaaien naar oogsten provincie drenthe Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 4 maart 2013 Geachte leden der Provinciale Staten van Drenthe, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig Slim&Zuinig Verantwoordingsrapportage 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig 1 De inhoudsopgave De aanleiding... 3 De afspraken... 4 De maatregelen... 5 De financiën... 12 Het proces en resultaat... 13 2 De

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16.04.2013 2013/0111954 ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon 038 499 75 41 e-mail JC.Walman@overijssel.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie