inhoud Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap? aanvullende pensioenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap? aanvullende pensioenen"

Transcriptie

1 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud In het meinummer van deze nieuwsbrief bespraken we het huwelijksstelsel van de individuele levensverzekering van de echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel. Vandaag stellen we een zelfde onderzoek in voor de levensverzekeringen van de tweede en derde pijler. Het Grondwettelijk Hof heeft zich onlangs in het debat gemengd. De tweede pijler viseert voornamelijk de collectieve en individuele pensioentoezeggingen en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Deze stelsels worden beheerst door sociaalrechtelijke bepalingen (voornamelijk de WAP en de WAPZ) die ze als aanvullend pensioen kwalificeren. In het Europees recht vallen ze onder de ondernemingsregelingen inzake sociale zekerheid. Bijgevolg moet dat ook het geval zijn in het burgerlijk recht, tenzij de wet het anders voorschrijft en moet het huwelijksstelsel van de aanvullende pensioenen hetzelfde zijn, ongeacht: de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds); het pensioen gevormd wordt door bijdragen aan een pensioeninstelling of intern gefinancierd wordt (zogeheten interne pensioenbeloften ); het pensioen gevormd wordt in collectieve of individuele kapitalisatie; het collectieve of individuele pensioentoezeggingen betreft; de pensioentoezegging gedaan wordt door één of meer ondernemingen, een sector, dan wel uitgaat van een persoonlijk initiatief (zoals bij het VAPZ); de financiering gebeurt door werkgevers- of persoonlijke bijdragen; de prestaties uitgekeerd worden in de vorm van een rente of een kapitaal. In tegenstelling tot de tweedepijlerpensioenen worden de derdepijlerverzekeringen in het klassiek langetermijnsparen en de pensioenspaarverzekering enkel vanuit fiscaal oogpunt als een pensioen(inkomen) beschouwd. O.i. is het dan ook verantwoord om deze levensverzekeringen huwelijksvermogensrechtelijk als individuele verzekeringen te behandelen (zie Life & Benefits, mei 2011), tenzij in het huwelijkscontract anders werd overeengekomen. De aanvullende pensioenen verkregen door een in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot komen tijdens de duur van de huwelijksgemeenschap toe aan de gemeenschap, en wel als beroepsinkomstenvervangende uitkeringen (art van het Burgerlijk Wetboek, verder afgekort als B.W. ). Dat is zelfs zo als het pensioen voortvloeit uit een beroepsactiviteit die vóór het huwelijk werd uitgeoefend. Dat geldt zowel voor pensioenkapitalen als voor renten. Pensioenuitkeringen na de ontbinding van de gemeenschap zijn daarentegen eigen goederen, zelfs als de beroepsactiviteit tijdens het huwelijk werd uitgeoeaanvullende pensioenen Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap? 1 rechtspraak Kan de werkgever zijn pensioenstelsel eenzijdig wijzigen? 5 levensverzekeringen Fiscale regeling voor uitbetalingen door Bijzonder Beschermingsfonds 7 Tweedepijlerpensioenen VRAGEN STAAT VRIJ Deze nieuwsbrief wil voeling houden met wat u belangrijk vindt. Uw suggesties voor artikels zijn dan ook welkom. Het liefst per brief, fax of . Het is echter niet de bedoeling dat de redactie persoonlijk advies verleent en als hotline dienst doet. Redactie Life & Benefits tel fax Derdepijlerpensioenen Burgerlijk Wetboek TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" oktober 2011 nr. 8 Jaargang 2 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P aanvullende pensioenen Maakt de groepsverzekering deel uit van de huwgemeenschap?

2 2 LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER 2011 KLUWER Echtscheiding Commissie voor Verzekeringen Rechtspraak en rechtsleer fend. In tegenstelling tot de individuele verzekering (art B.W.; zie Life & Benefits, mei 2011), is het tijdstip van de verkrijging van het recht op een pensioen hier irrelevant. Daarenboven is hier geen vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap, zelfs niet als het gemeenschappelijk vermogen het toekomstig pensioenrecht heeft gefinancierd (art B.W.). Gelet op de tekst van artikel B.W. zelf en de aard van de tweedepijlerpensioenen, zien we geen enkele reden om het toepassingsgebied ervan te beperken tot de wettelijke pensioenen. Wanneer de gemeenschap ontbonden wordt op een ogenblik waarop de aangeslotene zijn aanvullend pensioen nog niet heeft verkregen, is bovenvermeld artikel B.W. van toepassing. Het recht op het pensioen is hem eigen. Hij moet er het gemeenschappelijk vermogen die er de premies van zou hebben betaald niet voor vergoeden. Bij ontbinding van de huwgemeenschap door het overlijden van de echtgenoot van de aangeslotene, is deze laatste dus geen vergoeding verschuldigd aan de huwgemeenschap, die op dat ogenblik vereffend wordt. Bij echtscheiding zou dit ook zo moeten zijn maar in dat geval vinden sommigen het blijkbaar niet kunnen dat er geen vergoeding verschuldigd zou zijn aan de huwgemeenschap. Volgens deze commentatoren zou de waarde van de op dat ogenblik bestaande pensioenreserve ergens moeten verdeeld worden omdat het om een gemeenschappelijke vorm van sparen zou gaan. Dit is niet het geval voor het wettelijk pensioen van een gescheiden werknemer. Dit pensioen valt ten laste van de overheid en niet van de aangeslotene. Dit hele debat wordt treffend geïllustreerd door de discussies binnen de Commissie voor Verzekeringen zoals blijkt uit haar advies C/ van 31 mei 2005 (te raadplegen op inzake de artikelen 127 en 128 van de wet op landverzekeringsovereenkomst (verder afgekort als WLVO ). De Commissie is niet tot een unaniem advies gekomen. De vertegenwoordigers van de verzekeraars, de pensioenfondsen en sommige tussenpersonen hielden voornamelijk voor dat artikel B.W. zowel moet toegepast worden op de aanvullende pensioenen als op de wettelijke pensioenen. Ze onderstreepten onder meer dat de in de overheidssector opgebouwde pensioenen onder artikel B.W. vallen en dat het onbillijk zou zijn in het geval van een koppel dat bestaat uit een ambtenaar en een werknemer uit de privésector dat voor hun respectievelijke pensioenaanspraken verschillende regels zouden gelden. De verbruikersorganisaties en een delegatie van tussenpersonen meenden daarentegen dat de groepsverzekeringen en de aanvullende pensioenen als gemeenschappelijke goederen moeten worden beschouwd net zoals de individuele verzekeringen. Zo zou de vermogenswaarde van het aanvullend pensioen moeten worden verdeeld op het ogenblik van de echtscheiding. Ten tijde van de hervorming van de huwelijksstelsels door de wet van 14 juli 1976 stemde de rechtspraak in met het beginsel van de afwezigheid van vergoeding. Zo werd bvb. beslist dat het rustpensioen of het kapitaal gevormd door de groepverzekering afgesloten vóór of tijdens het huwelijk, overeenkomstig het nieuwe artikel , eigen blijft aan diens titularis, zonder dat de begunstigde aan de gemeenschap vergoeding verschuldigd is. Dezelfde oplossing wordt immers traditioneel voorbehouden aan de pensioenen van ambtenaren, bedienden en werklieden, zonder dat de begunstigde echtgenoot de gemeenschap een vergoeding verschuldigd is. Indien de rechten van de begunstigde op een aanvullend pensioen door toepassing van de inkortings-, inbreng- of vergoedingsregels worden beknot, zullen de sociale oogmerken die door de groepsverzekeringsinstellingen worden nagestreefd niet worden bereikt (Bergen, 17 mei 1978, eigen vertaling). Verschillende andere uitspraken gingen in dezelfde richting.

3 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER Grondwettelijk Hof Kritiek Gezinssparen? In het bijzonder na de invoegetreding van de Landverzekeringswet van 25 juni 1992 (WLVO) is er een soort ommekeer geweest en nam het standpunt waarbij de groepsverzekering werd beschouwd als een gemeenschappelijke spaarvorm de overhand in de rechtsleer en de rechtspraak. Dit standpunt wordt nu nog versterkt door de motivering van een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de artikelen 127 en 128 WLVO. In zijn arrest nr. 136/2011 van 27 juli 2011 veroordeelde het Grondwettelijk Hof onlangs andermaal de kwestieuze artikelen 127 en 128 WLVO: In de interpretatie volgens welke, wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van gemeenschap van goederen, het kapitaal van de verplichte groepsverzekering die de werkgever van één van hen aangaat ten voordele van zijn werknemer ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, als een eigen goed wordt beschouwd, schenden de artikelen 127 en 128 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Deze uitspraak komt neer op een uitbreiding tot de groepsverzekering van het veelbesproken arrest van 26 mei 1999 van het Arbitragehof betreffende de individuele verzekering. Nochtans beogen de artikelen 127 en 128 slechts de verzekering die een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedongen. Ze zijn kennelijk niet van toepassing op een verzekering onderschreven door een werkgever. Het Hof walst daar vlotjes over heen en stelt dat de werkgeversbijdragen deel uitmaken van het loon in de zin van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en in geld waardeerbare voordelen zijn die worden betaald als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Deze vorm van verloning valt binnen het gemeenschappelijk vermogen waartoe dan ook de pensioenreserve van de groepsverzekering behoort. Dit komt erop neer dat de groepsverzekering in eerste instantie geen recht op een persoonlijk aanvullend uitgesteld pensioen vormt maar eerder als een onmiddellijke spaarverrichting wordt beschouwd. De groepsverzekering mag dan wel een levensverzekering zijn, dat betekent daarom nog niet dat de artikelen 127 en 128 WLVO er op van toepassing zijn. Deze artikelen zijn ontegensprekelijk geschreven voor de individuele verzekering. Een pak auteurs vindt het overigens jammer dat ze in de Landverzekeringswet geen enkele bepaling vinden die gewijd is aan de groepsverzekering. De werkgeversbijdragen worden inderdaad voor de toepassing van sommige maar dus niet voor alle bepalingen van het sociaal recht beschouwd als loon in de vorm van een in geld waardeerbaar voordeel dat het eigenlijke loon aanvult. Dit is het geval voor de opzegvergoedingen waarvan de berekeningsgrondslag de werkgeverspensioenbijdragen bevat. In andere gevallen (bvb. inzake betaling van het loon bij schorsing van het arbeidscontract) is dat niet zo. En heel wat artikelen van de voormelde Loonbeschermingswet van 12 april 1965 gelden evenmin voor werkgeverspensioenbijdragen. Het argument is dus niet sluitend. Uiteindelijk komt dit alles er op neer om zoals gezegd uitgestelde verloning van de aangeslotene te beschouwen als een onmiddellijke spaarverrichting ten bate van het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Dit is de ontkenning zelve van de hele pensioendimensie van de groepsverzekering. Is de groepsverzekering eigenlijk wel een vorm van gezinssparen? Sparen wordt gekenmerkt door een vrijwillig opzijzetten van inkomsten en door een beschikbaarheid, toch op zijn minst op bepaalde momenten. Welnu, een pensioenkapitaal uit een groepsverzekering is geen vrijwillige spaarvorm. De pensioenuitkering wordt gevormd door op het loon verplicht ingehouden bijdragen (net zoals

4 4 LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER 2011 KLUWER Evaluatie Oplossing buiten het huwelijksvermogensrecht? de sociale bijdragen) of meestal door de betaling van werkgeversbijdragen waartoe de werkgever zichzelf verbonden heeft of waartoe hij gehouden is door collectieve overeenkomsten die vaak boven zijn hoofd gesloten zijn (denk aan sectorale pensioenen). Er is evenmin sprake van beschikbare spaartegoeden gelet op het wettelijk afkoopverbod. Het pensioenkapitaal wordt inderdaad pas uitgekeerd op de pensioenleeftijd of vanaf 60 jaar indien het pensioenplan dit toestaat. Wel kunnen bepaalde tweedepijlerverzekeringen via de technieken van voorschot en verpanding, aangesproken worden ter financiering van vastgoedoperaties. Dit doet echter niets af aan de pensioenfilosofie in die zin dat vastgoedverwerving de toekomstig gepensioneerde de huurlast voor zijn woning laat uitsparen. En vergeten wij ook niet dat bij vervreemding van het goed in kwestie de aangeslotene het voorschot of de lening moet terugbetalen. Aangezien de aangeslotene niet over de mogelijkheid beschikt om zijn deel van de pensioenreserve te ontvangen, is hij aldus gedoemd om genoegen te nemen met een ongelijk en ongunstig deel van de gemeenschap indien zijn exechtgenoot er niet mee instemt om pas later te worden vergoed op het ogenblik van de uitbetaling van het aanvullend pensioen. De oplossing weerhouden door het Hof komt neer op het ontkennen van de pensioendimensie van de groepsverzekering en aldus op het buitenspelzetten van het hoger besproken artikel B.W. Tot op heden werd nochtans geen enkele geldige reden aangevoerd om af te wijken van die regel voor de tweedepijlerpensioenen. Beroep doen op artikel B.W. laat bovendien toe om alle kwesties te regelen die men kan hebben over de toepassing van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake andere aanvullende pensioenen dan groepsverzekeringen zoals deze opgebouwd bij pensioenfondsen. Dit artikel B.W. zorgt daarenboven voor een perfecte eenheid tussen de pensioensystemen onafhankelijk van hun financieringswijze en -graad op een gegeven ogenblik. In afwachting dat de wetgever klaarheid schept, blijven de aangeslotenen en hun raadgevers vrij om een standpunt te ontwikkelen dat tegen de uitspraak (en diens motivering) van het Grondwettelijk Hof ingaat. Het dictum van die laatste heeft zich immers niet uitgesproken over de toepassing van artikel B.W., maar over andere bepalingen, te weten de artikelen 127 en 128 WLVO. De idee is opgekomen om de bescherming van de echtgescheiden echtgenoot los te koppelen van de huwelijksstelselkwesties. In deze gedachtegang zou het recht van de echtgescheiden echtgenoot niet steunen op een verdeling van de gemeenschap maar op een effectief recht op een deel van het aanvullend pensioen van de andere echtgenoot (zie Pensioen & Partners, - De zoektocht naar een nieuw wettelijk kader Verdeling van de aanvullende pensioenrechten bij echtscheiding, Leergang Pensioenrecht K.U. Leuven, Actualiteitscollege van 16 maart 2010). Dat recht zou ook toegekend worden aan echtgenoten met scheiding van goederen en zelfs aan wettelijke of andere samenwonende partners. Moeten we echt zo ver gaan om de pensioentoezegging zelf tussen de exechtgenoten op te splitsen? Dat zou in sommige gevallen kunnen leiden tot situaties waar één gescheiden echtgenoot overbeschermd wordt omdat hij bijvoorbeeld zijn ambtenarenpensioen kan cumuleren met de helft van het aanvullend privépensioen van zijn ex. Dit voorstel stuit dan ook op bezwaren, niet alleen op het conceptuele vlak maar ook op het vlak van diens praktische uitwerking. Tenzij het om een aanmoediging van het celibaat gaat. Claude Devoet Eredocent aan de ULB

5 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER rechtspraak Kan de werkgever zijn pensioenstelsel eenzijdig wijzigen? Het Arbeidshof van Brussel heeft de geldigheid en tegenstelbaarheid ten aanzien van werknemers bevestigd van bedingen in het pensioenreglement die de werkgever toelaten dit reglement eenzijdig te wijzigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De beginselen De vraag of de werkgever het recht heeft om zijn gewoon pensioenstelsel (in tegenstelling tot een sociaal stelsel) te wijzigen zonder de toestemming van de werknemers is niet zonder belang. De ontwikkelingen in het leven van ondernemingen hebben immers regelmatig tot gevolg dat werkgevers de inhoud en de draagwijdte van de pensioenstelsels die binnen hun onderneming van toepassing zijn, moeten herbekijken. De Wet Aanvullende Pensioenen van 28 april 2003 (verder afgekort als WAP ) definieert een basiskader dat echter behoorlijk wat ruimte voor interpretatie en nuancering laat. Artikel 5 van de WAP voorziet dat de beslissing tot invoering, wijziging of opheffing van een pensioentoezegging tot de uitsluitende bevoegdheid van de werkgever behoort. Dit op het eerste zicht duidelijke en eenvoudige beginsel van autonomie van de werkgever kent een belangrijke uitzondering, met name artikel 7 van de WAP. Dit artikel vereist afhankelijk van het al dan niet bestaan van werknemersvertegenwoordigingsorganen binnen de onderneming het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst of de toepassing van de procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement wanneer het pensioenstelsel van toepassing is op alle werknemers van de onderneming en het eveneens gefinancierd wordt door persoonlijke bijdragen van haar werknemers. De voorbereidende werken van de WAP en de rechtsleer zijn het er over eens dat artikel 5 van de WAP niet toegepast kan worden zonder rekening te houden met de wettelijke beginselen die de vrijheid van de werkgever afbakenen om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dit is gebaseerd op het principe waarbij het pensioenreglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en de werkgeversbijdragen deel uitmaken van het loon. Deze wettelijke beginselen vloeien hoofdzakelijk voort uit artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek dat bepaalt dat alle overeenkomsten kracht van wet hebben tussen de partijen die deze hebben aangegaan en dat deze te goeder trouw moeten worden uitgevoerd en artikel 25 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten dat voorziet dat elk beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om bepaalde voorwaarden van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig is. Na verloop van tijd heeft de combinatie van deze beginselen geleid tot een meerderheidsstrekking in de rechtsleer: het pensioenreglement van een gewoon pensioenstelsel dat niet beantwoordt aan de voormelde voorwaarden van artikel 7 van de WAP kan eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd wanneer dit reglement een beding bevat dat de werkgever toelaat om dit te doen binnen bepaalde voorwaarden die niet enkel en alleen afhangen van zijn wil en dat hij te goeder trouw van dit beding gebruik maakt.

6 6 LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER 2011 KLUWER De feiten Arrest van het Hof Er dient echter opgemerkt te worden dat de rechtspraak omtrent dit onderwerp behoorlijk schaars is wat het belang rechtvaardigt van het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 25 mei Een werkgever beslist eenzijdig om gedurende 16 maanden de storting van de werkgeversbijdragen in het pensioenluik van het pensioenstelsel dat van toepassing is op zijn bedienden op te schorten. Het gaat om een groepsverzekering die uitsluitend gefinancierd wordt door de werkgever. De opschorting duurde van september 2003 (dus kort voor de inwerkingtreding van de WAP) tot december 2004 (en dus tot na de inwerkingtreding van de WAP). Naar aanleiding van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst meer dan 4 jaar na het begin van deze schorsing betwist één der betrokken werknemers deze opschorting en eist dat de achterstallige werkgeversbijdragen in de groepsverzekering alsnog worden gestort of dat het overeenstemmende bedrag aan hem wordt uitbetaald als schadevergoeding voor het door de werkgever niet uitvoeren van zijn contractuele verbintenis. De werknemer voert aan dat deze opschorting die een wijziging van het pensioenplan uitmaakt het voorwerp had moeten uitmaken van een CAO of minstens van zijn individueel akkoord op basis van artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek en artikel 25 van de wet op de arbeidsovereenkomsten. De werkgever rechtvaardigt op basis van de principes die wij hierboven hebben hernomen haar beslissing door het feit dat zij zich gebaseerd heeft op een beding in het reglement dat haar toelaat om eenzijdig het pensioenstelsel te wijzigen omwille van economische redenen. Bovendien heeft zij alle aangeslotenen daarvan schriftelijk geïnformeerd zonder dat de betrokkene deze beslissing op het ogenblik van de feiten had aangevochten. De analyse van het Arbeidshof van Brussel is bijzonder interessant aangezien zij een aantal principes bevestigt die door de rechtsleer vooropgesteld werden. Het Hof stelt vast dat het pensioenreglement een beding bevat dat de werkgever toelaat om eenzijdig het pensioenstelsel te wijzigen. Het stelt eveneens vast dit beding geldig was voor zover het geen «carte blanche» geeft aan de werkgever en dat de werkgever daarvan geen misbruik maakt. Volgens het Hof is een dergelijk beding tegenstelbaar aan de werknemers die aangesloten zijn bij het pensioenstelsel: door zich aan te sluiten bij het pensioenstelsel aanvaarden zij de bedingen van het pensioenreglement met inbegrip van het eenzijdige wijzigingsbeding. Het Hof merkt bovendien op dat in de arbeidsovereenkomst geen enkel aanvullend pensioenvoordeel gewaarborgd was. In deze omstandigheden is er dus geen tegenstrijdigheid met artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek. Het Hof analyseert de vraag ook vanuit de invalshoek van artikel 25 van de wet op de arbeidsovereenkomsten. Volgens het Hof heeft het toenemend belang van aanvullende pensioenen als aanvulling op het wettelijk pensioen tot gevolg dat zij een belangrijk uitgesteld voordeel bieden op de pensioenleeftijd. Het gaat dus om een essentieel element van de arbeidsovereenkomst dat niet eenzijdig kan worden gewijzigd, zelfs niet tijdelijk. Het Hof leidt daaruit af dat een dergelijke wijziging als een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd. Het is aan de werknemer om te reageren binnen een korte bedenktijd. Indien hij niet reageert, wordt een stilzwijgende instemming verondersteld. Deze redenering brengt de werknemers toch wel in een lastig parket: als een werknemer de planwijziging betwist, moet hij dat binnen een redelijke termijn doen en loopt hij het risico door de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door de werkgever te moeten inroepen, zijn werk te verliezen. Het Hof stelt vast dat de belanghebbende geïnformeerd werd door de werkgever van zijn beslissing om de storting van de werkgeversbijdragen in het pensioenplan op te schorten en dat hij daartegen niet geprotesteerd heeft.

7 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER Uit het geheel van deze elementen leidt het Hof af dat de werknemer het eens was met deze beslissing van de werkgever die gerechtvaardigd werd door economische redenen en in overeenstemming was met het wijzigingsbeding in het pensioenreglement. Hij kan die beslissing achteraf dus niet meer aanvechten. Tip: In geval van wijziging van een gewoon pensioenpla, dient nagegaan te worden of het pensioenreglement de werkgever toelaat om het pensioenreglement eenzijdig te wijzigen in objectieve omstandigheden. Corinne Merla Advocaat-Vennoot Stibbe levensverzekeringen Fiscale regeling voor uitbetalingen door Bijzonder Beschermingsfonds Tot eind 2010 was het speciaal beschermingsstelsel (staatswaarborg van euro) nog facultatief voor verzekeringen. Begin dit jaar werd die staatswaarborg voor bepaalde tak 21-levensverzekeringen verplicht (Life & Benefits, juni 2010). Toen APRA Leven begin dit jaar in de problemen kwam, werd beroep gedaan op die waarborg. Naar aanleiding van de vereffening van APRA Leven rees echter de vraag hoe de tussenkomst door het Bijzonder Beschermingsfonds fiscaal behandeld moet worden. De wetgever heeft die vraag onlangs beantwoord. Nieuwe wet Belastingvrije overdracht Het KB van 14 november 2008, dat de invoering van het Bijzonder Beschermingsfonds regelt, voorziet dat de tussenkomst van het Fonds maximaal euro bedraagt en beperkt wordt tot de afkoopwaarde van het contract verminderd met de taksen. Op11 augustus 2011 verscheen de wet van 28 juli 2011 in het Belgisch Staatsblad die de fiscale behandeling regelt van de tussenkomst door het Bijzonder Beschermingsfonds in het kader van de voormelde staatsgarantie. De vrees bestond immers dat de vervroegde uitbetaling van de afkoopwaarde fiscaal gepenaliseerd zou worden voor een groot aantal APRA-klanten, niettegenstaande deze uitbetaling het gevolg is van een omstandigheid waarop die klanten geen vat hadden. Om deze situatie te vermijden, werd er een wettelijke regeling uitgewerkt die een belastingvrije uitbetaling mogelijk maakt indien de klant de afkoopwaarde overdraagt naar een nieuw verzekeringscontract bij een andere verzekeraar. De fiscale neutraliteit heeft niet alleen betrekking op de uitbetaling van de waarde van het oorspronkelijke contract (geen belastingheffing) maar ook op de herinvestering ervan in het nieuwe contract (geen premietaks). Er wordt hierbij wel als voorwaarde gesteld dat de afkoopwaarde niet verloopt via de klant hetgeen fiscaal als een vervroegde afkoop zou worden beschouwd maar rechtstreeks wordt overgedragen naar een andere verzekeraar. Bovendien moet het nieuwe contract beantwoorden aan dezelfde fiscale voorwaarden als het oorspronkelijke contract.

8 8 LIFE & BENEFITS NR 8 OKTOBER 2011 KLUWER Fiscale neutraliteit Deze belastingvrije overdracht impliceert dat de verzekeraar bij wie het nieuwe contract wordt aangegaan de historiek van het oorspronkelijke contract bijhoudt om de eventuele latere belastingheffing bij afkoop of uitkering te bepalen. Voor de niet-gefiscaliseerde contracten betekent dit dat er rekening moet worden gehouden met de reeds verlopen termijn van het oorspronkelijke contract om te bepalen of er al dan niet roerende voorheffing is verschuldigd (cf. sommige levensverzekeringen die pas na acht jaar vrijgesteld worden van roerende voorheffing). Voor de gefiscaliseerde contracten dient er eveneens rekening te worden gehouden met de reeds verlopen termijn van het oorspronkelijke contract en, desgevallend met de leeftijd waarop het oorspronkelijke contract is gesloten (cf. sommige polissen die een minimale looptijd van 10 jaar moeten hebben, bepaalde polissen die uiterlijk op een bepaalde leeftijd moeten gesloten worden, enz.). Specifiek voor het pensioensparen is ook voorzien dat betalingen die tijdens hetzelfde belastbare tijdperk werden gedaan in uitvoering van het oorspronkelijke en het nieuwe contract beschouwd worden als betalingen voor één enkele spaarverzekering (ter herinnering: in het pensioensparen mag men in hetzelfde jaar slechts premies of bijdragen fiscaal inbrengen met betrekking tot één enkel pensioenspaarcontract). Deze wettelijke regeling geldt niet enkel voor de zaak APRA Leven. Zij is voortaan algemeen van toepassing op alle gevallen waarin het Bijzonder Beschermingsfonds kan tussenkomen of waarin een curator of vereffenaar naar aanleiding van de ingebrekestelling van een verzekeraar een som uitbetaalt aan klanten. Sammy Bogaert en Edwin Desnyder (met dank aan Assuralia voor de toelating tot overname van dit artikel uit Assurinfo) Noot van de redactie In het voormeld artikel wordt terecht aangestipt dat voor de toepassing van de fiscale bepalingen rekening wordt gehouden met de leeftijd waarop de oorspronkelijke polis is gesloten. Die bepaling geldt echter blijkbaar enkel voor de toepassing van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en bvb. niet voor de toepassing van de zogeheten anticipatieve heffing in de regimes van het klassieke langetermijnsparen en het pensioensparen. Die anticipatieve heffing wordt geregeld in een ander fiscaal wetboek. Denk hierbij aan uiteenlopende regels inzake anticipatieve heffing naargelang de polis vóór of na 55 jaar werd gesloten (anticipatieve heffing op 60 jaar dan wel op de 10 de verjaardag van de polis). Men zou verwachten dat indien de polis initieel vóór 55 jaar werd gesloten en het Beschermingsfonds bvb. tussenkomst op 57 jaar de polis na overdracht nog steeds geacht wordt vóór 55 jaar te zijn gesloten met dan de meer voordelige toepassing van de anticipatieve heffing op 60 jaar. Maar bij een strikte lezing van de wet is dat dus niet zo. Hopelijk zal dit bugje rechtgezet worden in een reparatiewet. Redactiecomité: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Hoofdredactie: Paul Van Eesbeeck - Eindredactie: Patrick Lambrecht De nieuwsbrief Life & Benefits is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht (Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht mr. Ludo Vermeulen Inleiding Wettelijk pensioen werknemers zelfstandigen ambtenaren en huwelijksvermogensrecht Aanvullend pensioen Arbitragehof 26 mei 1999

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Uitkering van de verzekerde overlijdensprestaties: nalatenschap versus de wettelijke erfgenamen? Gevolgen voor de 2de pijler. Door de wet van 13.1.2012 1

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden Pensioenreglement Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32 (0)2 406 38 97 - FAX

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracte... http://www.fsma.be/nl/news/article/faq/faqapraleven.aspx 1 of 1 04/10/2012 09:06 PM Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds APRA Leven, vennootschap in vereffening De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds uitgave 11 augustus 2011 www.bijzonderbeschermingsfonds.be BIJZONDER BESCHERMINGSFONDS

Nadere informatie

1. WAP : IS INDIVIDUEEL AKKOORD NODIG BIJ VERANDERING VAN VERZEKERAAR? Life & Benefits, september 2004, brief CBFA van 31 augustus 2004

1. WAP : IS INDIVIDUEEL AKKOORD NODIG BIJ VERANDERING VAN VERZEKERAAR? Life & Benefits, september 2004, brief CBFA van 31 augustus 2004 Nr. 58 Nederlandse versie september 2004 Leven 1. WAP : IS INDIVIDUEEL AKKOORD NODIG BIJ VERANDERING VAN VERZEKERAAR? Life & Benefits, september 2004, brief CBFA van 31 augustus 2004 Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het

Nadere informatie

1. VOORTZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING Life & Benefits, april 2006; Les pensions complémentaires en pratique, deel 6

1. VOORTZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING Life & Benefits, april 2006; Les pensions complémentaires en pratique, deel 6 Nr 76 Mei 2006 Leven 1. VOORTZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING Life & Benefits, april 2006; Les pensions complémentaires en pratique, deel 6 De wet Vandenbroucke op de aanvullende pensioenen

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene en

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid.

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid. Aon Hewitt Update@Work Augustus 2014 Nummer 5 Jaargang 10 Nieuwsbrief over personeelsbeleid Inhoudsopgave 01 Uittreding 03 Multi-inrichterspensioenstelsel 03 Databank opbouw aanvullende pensioenen (DB2P)

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

inhoud aanvullende pensioenen Het begrip uittreding krijgt een ruimere invulling

inhoud aanvullende pensioenen Het begrip uittreding krijgt een ruimere invulling LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" januari 2015 nr. 1 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357 inhoud aanvullende pensioenen Het begrip

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

9. Aanvullende pensioenen

9. Aanvullende pensioenen 9. Aanvullende pensioenen In de privé-sector heeft ongeveer 1 werknemer op 3 een aanvullend pensioen. Daarmee situeert België zich gelijk aan het Europees gemiddelde, maar duidelijk onder het Verenigd

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies Betreft Aangifte-instructies DB2P Datum 14/01/2013 Versie ZS 01.00 1. Inleiding 1.1. Algemeen Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie De niet voor beslag of overdracht vatbare n van de inkomsten bijgewerkt ingevolge het koninklijk besluit van 8 december 2008 tot uitvoering van artikel 1409, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.: 12.12.2008)

Nadere informatie

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen Uitkeringsdatum aanvullend pensioen wet 18/12/2015, vanaf 1/1/2016 Kempische Verzekeringskring Luc.Vereycken@Vereycken.be Inhoud workshop 2 Overzicht van het pensioenlandschap Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 NOVEMBER 2012 C.11.0332.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0332.N L.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

De Wet op de Aanvullende Pensioenen

De Wet op de Aanvullende Pensioenen EMPLOYEE BENEFITS De Wet op de Aanvullende Pensioenen De nieuwe spelregels De Wet op de Aanvullende Pensioenen De Wet op de Aanvullende Pensioenen, kortweg de WAP*, zorgt voor een verdere integratie van

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Rolnummer 4024. Arrest nr. 42/2007 van 15 maart 2007 A R R E S T

Rolnummer 4024. Arrest nr. 42/2007 van 15 maart 2007 A R R E S T Rolnummer 4024 Arrest nr. 42/2007 van 15 maart 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 102 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, ingesteld door Réginald

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Brussel, 10 december 2003 ADVIES N 3

Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Brussel, 10 december 2003 ADVIES N 3 Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Brussel, 10 december 2003 ADVIES N 3 Uitgebracht door de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen betreffende de vragen die door

Nadere informatie

inhoud tweede pijler zelfstandigen

inhoud tweede pijler zelfstandigen TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" februari 2014 nr. 2 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud tweede pijler zelfstandigen VAPZ

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE Aanvullende pensioenen Hervorming 2020-2040 Serge Tubeeckx 30/09/2014 Extract uit het verslag van de experten: Serge TUBEECKX - 30/09/2014-115067 - CONTASSUR 2 I. De aanvullende pensioenprestaties mogen

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie