BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * INKOMSTEN 2013

2 ALGEMENE INFORMATIE Ter herinnering: vanaf 1 januari 2009 geldt als algemene regel dat de diverse fiscale fiches verplicht op elektronische wijze moeten worden ingediend (Zie voorafgaande opmerkingen in dit bericht). Dit bericht is opgesteld, rekening houdend met dat gegeven. Afwijkingen op die regel kunnen slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan en moeten worden aangevraagd bij het terzake bevoegde documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing. Voor die gevallen wordt een afzonderlijk "bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten" gepubliceerd in de vorm van een administratieve circulaire. Aangezien het officiële model van de fiche werd gewijzigd, mag het model m.b.t. de inkomsten van 2012 bijgevolg niet gebruikt worden voor de in 2013 betaalde of toegekende inkomsten. Vermeld de bedragen steeds met 2 decimalen (vb. 250,00). Vooraleer de fiscale fiche in te vullen, raden we u aan aandachtig de rubriek VOORAFGAANDE OPMERKINGEN van dit bericht te lezen. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN Naast de aanpassing van de jaartallen en de indexering van bepaalde bedragen, werden een aantal richtlijnen die van toepassing waren voor het inkomstenjaar 2012 gewijzigd voor het inkomstenjaar Deze wijzigingen bevinden zich op onderstaande bladzijden: Pagina Omschrijving 4 Modellen van de fiches : download-adressen. 11 Uiterste datum van indiening van de documenten: 28 februari Andere vervangingsinkomsten aanpassing van de tabel brugpensioenen en wachtgelden. Vak 8: NN of FIN of geboortedatum en plaats bijkomende inlichtingen 22 nieuw internetadres. Vak 9: TOTAAL - Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en die in 28 aanmerking komen voor de vrijstelling (code 306): nieuwe instructies m.b.t. het te vermelden bedrag + begrenzingen. 29 Vak 10: Aandelenopties (code 249) - datum van toekenning - verduidelijking. Vak 11: Afzonderlijk belastbare inkomsten - achterstallen verkregen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code ) - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 11: Afzonderlijk belastbare inkomsten - Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code ) - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 11: Afzonderlijk belastbare inkomsten - bezoldigingen van de maand december verkregen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking ko- 34 men voor de vrijstelling (code 309) - te vermelden bedrag + begrenzingen. 35 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: verduidelijking. Nieuw vak 14: tegen 33% belastbaar: gelegenheidswerknemers in de horecasector - Nieuwe code Hernummering van de vakken 14 t.e.m. 25 -> 15 t.e.m. 26. Vak 15: Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 310) - te vermelden bedrag + begrenzingen

3 Vak 15: Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen achterstallen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de 39 vrijstelling (code 311) - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 15: Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen opzeggingsvergoedingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 238) 40 - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 16: Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 312) - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 16: Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten 43 ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen achterstallen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 313) - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 16: Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten 44 ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen opzeggingsvergoedingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 239) - te vermelden bedrag + begrenzingen. Vak 18: Bijdragen in de reiskosten Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Schrapping van het vakje neen Bijlage 3: Buitenlandse kaderleden Nieuw adres van bevoegde dienst. Bijlage 5: Bezoldigingen (lijst) diverse verduidelijkingen (zie nrs. 24, 25, 30 en 63-64, 66 31). Bijlage 6: Bepaling van het voordeel van alle aard voor een ter beschikking gesteld voertuig Aanpassing van de CO 2 referentie-uitstoot en percentage Aanpassing van de praktische voorbeelden. Oude bijlage 9: Landen die Fiscaal Identificatienummer toepassen: geschrapt. Nieuwe bijlage 12: Schematisch overzicht vrij te stellen bedrag voor prestaties 78 geleverd tijdens opzegperiode. OPGELET: Op de fiche mogen geen vervangingsinkomsten meer worden vermeld (zie voorafgaande opmerkingen ). BIJKOMENDE INFORMATIE De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank FISCONET via het internet gratis ter beschikking van de burger. Fisconet bevat informatie over diverse fiscale materies (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, successierechten, registratierechten, ) en over aanverwante niet-fiscale materies (Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Burgerlijk Recht, ). De artikels van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (WIB 92), van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92) en de bijhorende administratieve commentaar (ComIB 92) waarnaar wordt verwezen in onderhavig bericht aan de werkgevers kunnen op voormelde site worden geraadpleegd

4 MODELLEN VAN DE FICHES U kan in principe, en zonder voorafgaande toestemming, uw eigen modellen van fiche ontwerpen, op voorwaarde dat deze dezelfde elementen bevatten als het officiële model. Het exemplaar van de fiche dat bestemd is voor de verkrijger van de inkomsten moet hem in staat stellen om zijn aangifte in de inkomstenbelasting in te vullen. Indien u een eigen model ontwerpt, mag u dit beperken tot die rubrieken of vakken waarin gegevens (bedragen of informatie) zijn vermeld. Het is echter uiterst belangrijk dat de nummering van de vakken, de benamingen en de codes van het officiële model gerespecteerd blijven. U kan de fiches ook recto-verso afdrukken, maar in dat geval vestigen wij uw aandacht op de verplichting om op de verso-kant van de bladzijden 1 van 6, 3 van 6 en 5 van 6 van de fiche de verwijzingen af te drukken die verband houden met de door u afgedrukte vakken in het door u gebruikte model. De fiches 281 kunnen in PDF-formaat gratis worden gedownload op / FISCALITEIT / Inkomstenbelastingen / Administratieve richtlijnen en commentaren / Fiscale fiches en bericht aan de schuldenaars van inkomsten

5 INHOUDSOPGAVE Titel Pagina Voorafgaande opmerkingen Hoofding Jaar Vak 1 Nummering van de fiches Vak 2 Datum van indiensttreding Datum van vertrek Vak 3 Schuldenaar van de inkomsten NN of ON Vak 4 Afzender Geadresseerde Vak 5 (Gezinstoestand) Algemeenheden Echtgenoot Kind Andere Diverse Handicap Vak 6 Burgerlijke stand Vak 7 Nr. paritair comité

6 Titel Pagina Vak 8 Nationaal nr. of FIN of geboortedatum en -plaats Vak 9 (Bezoldigingen, andere dan bedoeld in 14, 15a en 16a) Bezoldigingen Vakantiegeld Voordelen van alle aard Aard Bedrag Zijn als voordelen van alle aard te beschouwen Getrouwheidszegels A. Totaal B. Gewone bezoldigingen, andere dan bedoeld in C en begrepen in totaal A (code 250).. 28 C. Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling, begrepen in totaal A (code 306) Vak 10 (Aandelenopties) Percentage Buitenlandse vennootschap Aandelenopties toegekend in 2013 (code 249) Aandelenopties toegekend vóór 2013 (code 248) Vak 11 (Afzonderlijk belastbare inkomsten) Vervroegd vakantiegeld (code 251) Achterstallen 1 gewone (code 252) voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 307) Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoeding 1 die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 262) andere (code 308) Bezoldigingen van de maand december (Overheid) 1 gewone (code 247) voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 309)

7 Titel Pagina Vak 12 Weerverletzegels (code 271) Vak 13 (Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen) Voordelen (code 242) Achterstallen (code 243) Te vermelden bedrag Vak 14 (Tegen 33% belastbaar: gelegenheidswerknemers in de horecasector) Bedrag (code 263) Vak 15 (Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteit verkregen) Bezoldigingen 1 gewone (code 273) voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 310) Vervroegd vakantiegeld (code 274) Achterstallen 1 gewone (code 275) voor gepresteerde opzegtermijn en die in aanmerking komen voor de vrijstelling voldoen (code 311) Opzeggingsvergoedingen 1 die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 238) andere (code 276) Vak 16 (Door de scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen) Bezoldigingen 1 gewone (code 277) voor gepresteerde opzegtermijn en die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (code 312) Vervroegd vakantiegeld (code 278) Achterstallen 1 gewone (code 279) voor gepresteerde opzegtermijn en die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (code 313)

8 Titel Pagina Opzeggingsvergoedingen 1 die in aanmerking komen voor de vrijstelling (code 239) andere (code 280) Vak 17 (Privé-PC) Bedrag van de tussenkomst van de werkgever (code 240) Vak 18 (Bijdragen in de reiskosten) Openbaar gemeenschappelijk vervoer Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig Ander vervoermiddel Totaal (code 254) Vak 19 (Impulsfonds) (code 267) Vak 20 (Inhoudingen voor aanvullend pensioen) Gewone bijdragen en premies (code 285) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting (code 283) Vak 21 (Overuren die recht geven op een overwerktoeslag) Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren (code 246) Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een vermindering van - 66,81% (code 233) ,75 % (code 234) Vak 22 Bedrijfsvoorheffing (code 286) Vak 23 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (code 287) Vak 24 Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst (code 290)

9 Titel Pagina Vak 25 Werkbonus (code 284) Vak 26 (Diverse inlichtingen) Verplaatsingen met de fiets Eigen kosten van de werkgever Fooien Forfait RSZ Grensarbeiders Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn: datum van kennisgeving van de opzegging Bijlagen Bijlage 1: Wettelijke samenwoning Bijlage 2: Bruto belastbaar bedrag en niet ingehouden bedrijfsvoorheffing Bijlage 3: Buitenlandse kaderleden en buitenlandse vorsers Bijlage 4: Gehandicapt kind Gehandicapte persoon Bijlage 5: Bezoldigingen (lijst) Bijlage 6: Vaststelling van het voordeel van alle aard voor een ter beschikking gesteld voertuig Bijlage 7: Aandelenopties: Halvering van het forfaitair vastgestelde voordeel Bijlage 8: Tarief weektreinkaarten 1 e klas Bijlage 9: Samenvattende tabel betreffende sportbeoefenaars Bijlage 10: Statutair personeel Bijlage 11: KB nr. 279 van betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector Bijlage 12: Schematisch overzicht van het maximum in te vullen vrijgesteld bedrag voor bezoldigingen betaald of toegekend voor prestaties geleverd tijdens de opzegperiode Model van de fiche Recto Verso Recto Verso Recto Verso

10 Titel Pagina TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES Richtlijnen Bijzondere gevallen Bedragen die niet werden vermeld of die lager zijn dan het juiste bedrag Bedragen die werden vermeld, zijn hoger dan de juiste bedragen Bedragen die in een verkeerde rubriek werden vermeld Bedragen die op een verkeerde fiche werden vermeld Fouten in de identificatie van de verkrijger Gebruik van attest Pro memorie

11 VOORAFGAANDE OPMERKINGEN UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE DOCUMENTEN Alle schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten moeten vóór 1 maart 2014 langs elektronische weg de fiches indienen betreffende de inkomsten, die onderworpen zijn aan deze voorheffing en die zij hebben betaald of toegekend tijdens het jaar 2013, zelfs indien zij anders dan per kalenderjaar boekhouden. De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing moeten vóór 1 maart aan iedere verkrijger van de inkomsten een afschrift van de fiche overhandigen om de verkrijger in staat te stellen zijn aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners in te vullen (toepassing van artikel 93, KB/WIB 92). Het staat de schuldenaar daarbij vrij om de verkrijger dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezorgen, eventueel via of via de post. Ingeval de fiche uitsluitend via e- mail wordt verstuurd, is het aangewezen dit enkel te doen mits voorafgaand akkoord van de verkrijger van de inkomsten. BELCOTAX Het koninklijk besluit van , tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de VERPLICHTE indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing, verplicht vanaf 1 januari 2009 de indiening langs elektronische weg van de fiches voor alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing. VERVANGINGSINKOMSTEN Met uitzondering van de weerverletzegels mag geen enkel vervangingsinkomen vermeld worden op de fiche Vervangingsinkomsten moeten, naargelang hun aard, worden vermeld op een fiche (verzekering tegen ziekte en invaliditeit), op een fiche (werkloosheidsuitkeringen), op een fiche (verzekeringsinstellingen), op een fiche (werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag) of op een fiche (vervangingsinkomsten). Beoogde vergoedingen Welke voorwaarde(n) Welke fiche Uitkeringen ter uitvoering van de wetgeving betreffende de verzekering tegen Wanneer ze betaald worden door de werkgever in zijn hoedanigheid van verzekeraar ziekte en invaliditeit. Extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen. Betaald door de werkgever Vergoedingen, toelagen, of renten verschuldigd tot uitvoering van de wetgeving betreffende de schadevergoedingen voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg van en naar het werk of voor beroepsziekten. Wanneer de werkgever optreedt als tussenpersoon tussen de verzekeringsinstelling en de verkrijger, en dit zowel bij de betaling van de inkomsten, als bij de berekening en de storting van de ermee verband houdende bedrijfsvoorheffing Bedrijfstoeslag, toegekend in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag (CAO nr. 17 of sectorale of bedrijfs-cao); Aanvullende vergoedingen, toege- Wanneer de werkgever optreedt in zijn hoedanigheid van verzekeraar. Betaald door de werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen

12 kend in het kader van halftijds brugpensioen (CAO nr. 55 of sectorale of bedrijfs-cao) aan: werknemers die op 31 december 2011 reeds van de regeling genoten; werknemers die vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten hebben met hun werkgever om hun arbeidsprestaties te halveren in het kader van halftijds brugpensioen en voor zover dat halftijds brugpensioen is ingegaan vóór 1 april Aanvullende vergoedingen op werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag en op bepaalde werkloosheidsuitkeringen. Aanvullende vergoedingen die door een gewezen werkgever zijn betaald of toegekend: - boven op een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 52 1 jaar heeft bereikt; - aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze verkrijgt of zou kunnen verkrijgen indien hij het werk niet had hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige, voor zover de CAO waarover het gaat geen sectorale CAO is die werd afgesloten vóór 30 september 2005 of een sectorale overeenkomst die een dergelijke overeenkomst verlengt zonder onderbreking. Andere vergoedingen die het herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen vertegenwoordigen. Wachtgelden en gelijkaardige uitkeringen aan 100% van de wedde toegekend wegens ernstige en langdurige ziekte AANDELENOPTIES Bijzonder geval Wanneer aandelenopties worden toegekend door een buitenlandse vennootschap zonder inrichting in België, moeten de fiches worden opgesteld door de Belgische belastingplichtige ten behoeve van wie de begunstigde van de aandelenopties een beroepswerkzaamheid verricht of heeft verricht. PODIUMKUNSTENAARS NIET-INWONERS Alle inkomsten betaald of toegekend aan podiumkunstenaars niet-inwoners, voor de werkzaamheden die zij persoonlijk en als zodanig in België hebben verricht, ongeacht het bedrag of de kwalificatie (bezoldiging, baten, enz.), moeten worden vermeld op een fiche jaar is nog steeds mogelijk onder bepaalde specifieke voorwaarden

13 SPORTBEOEFENAARS NIET-INWONERS Er wordt verwezen naar de toelichting bij vak 15. LONEN EN VERGOEDINGEN BETAALD DOOR CURATOREN Bedoelde personen Curatoren, vereffenaars of personen die gelijkaardige functies uitoefenen zoals bedoeld in artikel 270, 6, WIB 92, die in het kader van de afwikkeling van een faillissement of vereffening bezoldigingen en vergoedingen betalen. Lonen en vergoedingen Vermeld tegenover de passende code van de in te vullen fiche het bedrag van de lonen en vergoedingen betaald door voormelde personen dat volgens de afrekening aan de ex-werknemers is uitgekeerd, vermeerderd met het aandeel van deze werknemers in de effectief ingehouden bedrijfsvoorheffing zelfs indien deze wegens onvoldoende actief niet aan de bevoegde ontvanger is gestort. Bedrijfsvoorheffing Wat de bedrijfsvoorheffing betreft aangaande de bezoldigingen die betrekking hebben op de periode vóór de samenloop van de schuldeisers, die door toepassingsregel nr van bijlage III, KB/WIB 92 (jaar 2013) forfaitair is vastgesteld op 26,75% moeten de curatoren, vereffenaars of diegenen die gelijkaardige functies uitoefenen zoals bedoeld in artikel 270, 6, WIB 92, de effectief ingehouden bedrijfsvoorheffing vermelden, zelfs indien ze wegens onvoldoende actief niet aan de bevoegde ontvanger is gestort. GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING De fiches moeten worden opgemaakt in alle gevallen waarin de bedrijfsvoorheffing in beginsel verschuldigd is krachtens artikel 87, KB/WIB 92, zelfs indien de erin bedoelde inkomsten niet werkelijk aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen werden wegens hun te gering bruto belastbaar bedrag of wegens een bijzondere afwijking bepaald in de toepassingsregels opgenomen in bijlage III, KB/WIB 92 (jaar 2013). INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN De inkomsten die betaald werden aan een inwoner van een staat waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten, moeten hoe dan ook, naar hun aard op een overeenkomstige individuele fiche worden opgenomen. De gegevens die in dergelijke fiches zijn opgenomen kunnen aan de betrokken buitenlandse administraties worden overgemaakt. Wat inwoners van Frankrijk betreft die in België als grensarbeider werkzaam zijn, wordt eraan herinnerd dat, bij het ingeven van de loonfiches duidelijk moet worden aangegeven dat het naargelang het geval om een Franse grensarbeider of Franse seizoensgrensarbeider gaat. De bewijsstukken die de verkrijgers van vrijgestelde inkomsten aan de schuldenaars hebben moeten overhandigen om de inhouding van de bedrijfsvoorheffing te vermijden, moeten door de schuldenaar ter beschikking van de administratie worden gehouden. De formulieren 276 Front./Grens. of 276 Front./Grens. S. evenals hun bijlagen en de documenten tot staving van de daadwerkelijke bewoning van de huisvesting in de Franse grenszone moeten evenwel naar het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing worden gestuurd

14 Die bewijsstukken omvatten eveneens een precieze verwijzing naar het verdrag tot voorkoming van dubbele belasting en het (de) desbetreffende artikel(s) daarvan dat (die) word(t)(en) ingeroepen om de vrijstelling te verantwoorden. Het gaat hier vaak om: 1. een attest waarbij de belastingadministratie van de woonstaat verklaart dat de verkrijger van de inkomsten op fiscaal vlak een inwoner is van die staat in de zin van de overeenkomst, samen met een verklaring van de werkgever die bevestigt dat de beroepswerkzaamheden niet (of slechts gedeeltelijk) in België werden uitgeoefend; 2. een formulier 276 Front./Grens. of 276 Front./Grens. S., ondertekend door een inwoner van Frankrijk die in de hoedanigheid van grensarbeider een beroepswerkzaamheid uitoefent in België, samen met enerzijds een attest van de werkgever waarin deze expliciet bevestigt dat de werknemer zijn activiteit in het betrokken jaar niet meer dan 30 dagen buiten de grenszone heeft uitgeoefend (15% van de gewerkte dagen in het geval van seizoensgrensarbeiders) en een lijst met de precieze data waarop de werknemer de Belgische grenszone verlaten heeft tijdens datzelfde jaar en anderzijds met documenten ter staving van de daadwerkelijke bewoning van de huisvesting in de Franse grenszone; 3. elk bewijsmiddel waaruit blijkt dat een Belgische rijksinwoner gedurende het belastbare tijdperk (of, naargelang de tekst van de overeenkomst, gedurende een periode van 12 maanden, beginnend of eindigend in het betrokken tijdperk) zijn beroepswerkzaamheden voor een Belgische werkgever gedurende meer dan 183 dagen fysiek heeft uitgeoefend op het grondgebied van een staat waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft afgesloten. IN HET BUITENLAND BEHAALDE BEZOLDIGINGEN UIT EEN ALDAAR UITGEOEFENDE WERKZAAMHEID VERKREGEN DOOR PERSONEN DIE GEDURENDE DE PERIODE VAN DIE WERKZAAMHEID ALS NIET- RIJKSINWONERS WORDEN BESCHOUWD De in het buitenland behaalde bezoldigingen uit een aldaar uitgeoefende werkzaamheid verkregen door werknemers van privé-ondernemingen die, wegens die werkzaamheid, hun hoedanigheid van rijksinwoner verliezen en voor de periode van die bezigheid (tenminste 24 maanden) als niet-rijksinwoners worden beschouwd, moeten het voorwerp uitmaken van fiches , zelfs indien die bezoldigingen in België niet in de belasting van niet-inwoners belastbaar zijn omdat zij op de resultaten van een buitenlandse inrichting van de schuldenaar zijn toegerekend of in België zijn vrijgesteld op grond van een door België gesloten overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting. De bewijsstukken, die het niet inhouden van de bedrijfsvoorheffing verantwoorden, moeten ook ter beschikking van de administratie worden gehouden. INFORMATICAPROCEDURE In uitvoering van het KB van (Belgisch Staatsblad van ) worden de fiches 281 enkel ingediend via de toepassing BELCOTAX-ON-WEB. De toepassing BELCOTAX-ON-WEB laat twee verzendingswijzen toe: hetzij online invoeren van gegevens en verzending via internet (procedure gericht op werkgevers die slechts een klein aantal fiches opmaken); hetzij offline aanmaken en verzending via internet. In de webtoepassing is een valideringsprogramma geïntegreerd. De toepassing aanvaardt enkel XML-bestanden die beantwoorden aan het lastenboek zoals opgenomen in de brochure Belcotax

15 De gegevens die langs elektronische weg werden ingegeven, kunnen worden geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd via internet. Het exemplaar van de fiche voor de verkrijger blijft behouden vermits dit hem toelaat om zijn aangifte in de inkomstenbelasting in te vullen. De fiches 281 kunnen gratis worden gedownload in PDF-formaat via / FISCALITEIT / Inkomstenbelastingen / Administratieve richtlijnen en commentaren / Fiscale fiches en bericht aan de schuldenaars van inkomsten. U kunt in principe ook uw eigen model creëren, op voorwaarde dat het dezelfde elementen bevat als het officiële model (zie pagina 4). De brochure Belcotax met de technische beschrijving van de bestanden, kan worden gedownload van de internetsite De procedure voor de invoer van gegevens via het scherm wordt toegelicht in een Powerpoint-slideshow die te downloaden is op Bijkomende inlichtingen inzake Belcotax-on-Web kunnen verkregen worden bij het Contactcenter van de FOD Financiën op het nr. 0257/ De brochure die betrekking heeft op de inkomsten van 2013 heeft enkele wijzigingen ondergaan ten opzichte van de brochure die betrekking heeft op de inkomsten van De ondernemingen of de sociale secretariaten die reeds BELCOTAX gebruiken, moeten hun programma bijgevolg aanpassen

16 FICHE Hoofding JAAR Welk jaar? Vermeld hier het jaar waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Het jaartal moet in cijfers worden vermeld. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES Hoe nummeren? Fiches opgesteld door eenzelfde schuldenaar van de inkomsten moeten doorlopend worden genummerd (zie ook de brochure Belcotax die beschikbaar is op Er moet geen onderscheid worden gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse geadresseerden. Vak 2 DATUM VAN INDIENSTTREDING EN VERTREK Datum van indiensttreding Is de werknemer in de loop van het jaar 2013 in dienst getreden? JA NEEN Vermeld hier de datum van indiensttreding Vermeld hier niets De datum moet als volgt worden vermeld: DD/MM/JJJJ (Voorbeeld: 31/12/2013). Datum van vertrek Is de werknemer nog steeds in dienst op 31 december 2013? JA NEEN Vermeld hier niets Vermeld hier de datum van vertrek De datum moet als volgt worden vermeld: DD/MM/JJJJ (Voorbeeld: 31/12/2013). Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN Wie is de schuldenaar van de inkomsten? De schuldenaar van de inkomsten is diegene die de inkomsten heeft betaald of toegekend. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon of enigerlei vereniging zijn. Identificatie Vermeld hier de volledige identiteit van de schuldenaar, d.w.z. de naam of benaming, straat, nummer en eventueel bus, evenals het postnummer en de gemeente. De naam van de gemeente moet volledig worden vermeld

17 Fusiegemeenten Voor de gefusioneerde gemeenten moet het postnummer worden vermeld dat aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is toegekend. Dat postnummer moet alleen door de naam van die nieuwe gemeente worden gevolgd. NN of ON Hier moet het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de schuldenaar van de inkomsten worden vermeld. Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor de ondernemingen die reeds vóór 1 juli 2003 bestonden, bestaat dit nummer uit het BTW-nummer of het nummer uit het nationaal register van de rechtspersonen, voorafgegaan door een 0. Aan ondernemingen, opgericht na 1 juli 2003, werd een nieuw ondernemingsnummer toegekend dat begint met een 0. Vak 4 AFZENDER Wie is de afzender? De afzender is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die, of het sociaal secretariaat dat de fiche heeft opgesteld. Identificatie Vermeld hier de volledige identiteit van de afzender, d.w.z. de naam of benaming, straat, nummer en eventueel bus, evenals het postnummer en de gemeente. De naam van de gemeente moet volledig worden vermeld. Fusiegemeenten Voor de gefusioneerde gemeenten moet het postnummer worden vermeld dat aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is toegekend. Dat postnummer moet alleen door de naam van die nieuwe gemeente worden gevolgd. Doel In geval van niet-uitreiking zullen de fiches aan de afzender worden teruggezonden. Dit is niet noodzakelijk de schuldenaar van de inkomsten. NN of ON Hier moet het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de afzender worden vermeld. Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor de ondernemingen die reeds vóór 1 juli 2003 bestonden, bestaat dit nummer uit het BTW-nummer of het nummer uit het nationaal register van de rechtspersonen, voorafgegaan door een 0. Aan ondernemingen, opgericht na 1 juli 2003, werd een nieuw ondernemingsnummer toegekend dat begint met een

18 GEADRESSEERDE Wie is de geadresseerde? De geadresseerde is diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen. Dit is steeds een natuurlijk persoon. Identificatie Vermeld hier de volledige identiteit van de geadresseerde, d.w.z. de naam en voornaam, straat, nummer en eventueel bus, evenals het postnummer en de gemeente. De naam van de gemeente moet volledig worden vermeld. Fusiegemeenten Voor de gefusioneerde gemeenten moet het postnummer worden vermeld dat aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is toegekend. Dat postnummer moet alleen door de naam van die nieuwe gemeente worden gevolgd. Naam Vermeld de naam van de verkrijger van de inkomsten in HOOFDLETTERS. Voornamen Vermeld steeds de eerste voornaam volledig. De andere voornamen mogen worden afgekort tot de initialen. Adres Indien de verkrijger van de inkomsten: gedomicilieerd is in België: vermeld dan hier zijn adres op 1 januari 2014 of bij gebrek daaraan zijn laatst gekende adres; niet gedomicilieerd is in België: vermeld dan hier het volledige buitenlandse adres, evenals het land; een personeelslid is van een Belgische privé-onderneming en tewerkgesteld is in een land buiten Europa waarmee België geen overeenkomst tot vermijding van dubbele belasting heeft gesloten: vermeld dan hier het adres in België waar hij verbleef op datum van het vertrek naar het buitenland. Buitenlandse kaderleden Indien de fiche is opgesteld op naam van een buitenlands kaderlid of vorser (zie bijlage 3), breng dan de vermelding EX aan na de aanduiding van de gemeente. Naam en voornamen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner De naam van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mag steeds op de fiches worden vermeld. In de hierna volgende gevallen moet deze evenwel verplicht worden vermeld. Huwelijk 1. Tussen personen van verschillend geslacht: de naam van de echtgenoot moet steeds op de fiches worden vermeld indien de begunstigde van de inkomsten een gehuwde vrouw is. 2. Tussen personen van hetzelfde geslacht: de naam van de echtgenoot moet steeds op de fiches worden vermeld

19 Wettelijk samenwonenden Overeenkomstig artikel 2, 1, 2, WIB 92 worden de wettelijk samenwonenden (zie bijlage 1) gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende met een echtgenoot. De naam van de samenwonende partner (die een gezin vormt met de verkrijger van de inkomsten) moet steeds op de fiche worden vermeld. Vak 5 GEZINSTOESTAND Algemene regel U moet rekening houden met de gezinstoestand van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari Uitzondering Indien u de gezinstoestand van de verkrijger op 1 januari 2014 niet kent, houd dan rekening met de laatste door u gekende gezinstoestand van vóór die datum. Indien de gezinstoestand u werd medegedeeld door de diensten van de Algemene administratie van de FISCALITEIT, moet u met deze toestand, eventueel aangepast aan de na die mededeling ingetreden wijzigingen, rekening houden. Buitenlandse werknemers Indien het gezin van de werknemer verblijft: in België of in de Europese Economische Ruimte: dan moet er rekening worden gehouden met de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner en met alle kinderen en andere personen ten laste; buiten de Europese Economische Ruimte: dan moet er rekening worden gehouden met: de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner (behalve wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij/zij door de belastingplichtige is verlaten); de kinderen waarvoor Belgische kinderbijslag wordt uitbetaald in het land van herkomst van de werknemer. GEZINSTOESTAND (ECHT.) De verkrijger van de inkomsten is ALLEENSTAANDE Vermeld hier het cijfer 0. De verkrijger van de inkomsten is GEHUWD of WETTELIJK SAMENWONEND Indien de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de verkrijger van de inkomsten: persoonlijke beroepsinkomsten heeft: vermeld dan hier het cijfer 1 ; geen beroepsinkomsten heeft: vermeld dan hier het cijfer 2 ;

20 enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten heeft 127,00 euro netto per maand: vermeld dan hier het cijfer 2 ; enkel persoonlijke beroepsinkomsten heeft, andere dan pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten 212,00 euro netto per maand: vermeld dan hier het cijfer 3 ; enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten heeft die tussen 127,00 euro en 423,00 euro netto per maand bedragen: vermeld dan hier het cijfer 3. GEZINSTOESTAND (KIND) Kinderen (Kind) Vermeld hier het aantal kinderen ten laste van de verkrijger. Een zwaar gehandicapt kind (zie bijlage 4) ten laste moet voor twee kinderen worden geteld. Verhoogde kinderbijslag Het kind dat geniet van verhoogde kinderbijslag in het nieuwe stelsel dat van toepassing is op kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 1993 moet eveneens worden beschouwd als een zwaar gehandicapt kind (zie circulaire nr. CIRH.331/ van ). Doodgeboren kind Een doodgeboren kind of een kind verloren bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap moet eveneens als een kind ten laste worden beschouwd, op voorwaarde dat het voorval zich gedurende het jaar 2013 heeft voorgedaan. Vermist of ontvoerd kind Een kind dat in de loop van 2013 vermist of ontvoerd is en dat op 1 januari 2014 nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, moet eveneens als kind ten laste worden beschouwd, op voorwaarde dat het reeds in aanslagjaar 2013 ten laste was en dat kan worden aangetoond dat uiterlijk op 31 december 2013 de verdwijning of ontvoering werd aangegeven bij de politie of desbetreffend een klacht werd ingediend bij het parket of bij de in België voor ontvoerde kinderen bevoegde autoriteiten. GEZINSTOESTAND (ANDERE) Andere Vermeld hier het aantal personen ten laste van de verkrijger, andere dan de echtgenoot en de kinderen. Een zwaar gehandicapt persoon (zie bijlage 4) moet voor twee personen ten laste worden geteld

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse tewerkstelling Wonen aan de ene kant van de grens en werken aan de andere kant van de grens heeft zowel implicaties

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie