I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013"

Transcriptie

1 B E L E I D S P L A N

2 I N H O U D 1. Inleiding C.O.V. Excelsior Beschrijving van de huidige situatie De Vereniging Muziek Logistiek Financiën Public Relations Gewenste situatie en mogelijke maatregelen om deze te bereiken De Vereniging Leden Sociaal verband Ledenwerving Commissies Maatschappelijke betrokkenheid Muziek Muziekkeuze Kwaliteit van de koorzang Logistiek Concertuitvoering Koorkleding en accessoires Bezit Financiën Contributie Extra inkomsten Toegangsprijzen Public Relations PR-commissie ExcelsiorKlanken Website Ad Hoc Conclusies en aanbevelingen Evaluatie Tenslotte

3 1. Inleiding De looptijd voor ons huidige Beleidsplan komt alweer tot een einde. Daardoor is het nodig opnieuw serieus te kijken welke weg wij met ons koor op willen gaan. Hoe kunnen we wij doorgaan met het werken aan kwaliteitsverbetering. 2. C.O.V. Excelsior De Vereniging draagt de naam Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior, is gevestigd te Leiderdorp en is opgericht op 1 oktober 1896 onder de naam Christelijke Gemengde Zangvereniging. Het doel van de Vereniging is het zingen van overwegend religieuze muziek, waaronder oratoria, al dan niet met instrumentale begeleiding. Op basis van eerdere beleidsbeslissingen wordt er naar gestreefd om minimaal eenmaal per jaar een concert te geven, zo mogelijk regelmatig mee te werken aan een cantatedienst en incidenteel deel te nemen aan diverse evenementen. Dit doet recht aan het doel van de Vereniging, aan de verwachtingen die je als lid van een oratoriumvereniging mag hebben en aan de ambities van de dirigent. Het samen streven naar goede muzikale prestaties maakt onderdeel uit van het zingen met elkaar. 3. Beschrijving van de huidige situatie In deze beschrijving verdelen we alle activiteiten onder in een vijftal deelgebieden, te weten: 1. De Vereniging 2. Muziek 3. Logistiek 4. Financiën 5. Public Relations 3.1 De Vereniging De Vereniging bestaat uit leden, steunleden en projectleden. Veel van onze leden zijn erg trouw; sommigen zijn al meer dan 35 jaar lid en voelen zich zeer bij de Vereniging betrokken. Het gewone ledenaantal schommelt al geruime tijd rond de 60 à 65 leden. In de afgelopen jaren is het koor aan het vergrijzen. Het is belangrijk nieuwe, liefst jongere leden te werven. Op dit moment lijkt het alsof jonge mensen zich niet aangetrokken voelen tot de klassieke religieuze muziek die wij brengen. Daarnaast heeft ook Excelsior, net als veel andere verenigingen, te maken met het fenomeen dat veel mensen zich liever kort, op projectbasis, verbinden, dan een lidmaatschap aangaan. Dit gaat echter wel ten koste van de continuïteit van het verenigingsleven. Gelukkig lukt het wel om leden op projectbasis te werven en soms levert dit uiteindelijk een lid op. Sinds enkele jaren wordt er na een concert een open repetitie gehouden. Ook dit levert regelmatig nieuwe (project)leden op. Zoveel mogelijk wordt aan een nieuw lid een buddy toegewezen voor een periode van 3 maanden. Het ledenaantal heeft vooral gevolgen voor de muzikale en financiële deelgebieden. Reden om lid te worden van een oratoriumvereniging is het met elkaar kunnen zingen en uitvoeren van vooral oratoriumwerken. Daarnaast vinden mensen het fijn om lid te zijn van een vereniging vanwege het sociale aspect. Na verloop van tijd ontstaat een band met andere leden. Om de betrokkenheid te vergroten is het van belang dat er aandacht en belangstelling voor elkaar is. De commissie Lief en Leed draagt hieraan bij, maar ook kleine zaken als het wekelijkse koekje bij de koffie, bij toerbeurt verzorgd door één van de leden, zijn belangrijk. Ook de wekelijkse mail van de voorzitter blijkt een belangrijk onderdeel hier in te zijn. De koorreizen, maar ook alternatieve activiteiten als deelname aan sportieve en culturele activiteiten, dragen sterk bij aan de saamhorigheid. De koorreizen waren hoogtepunten in de geschiedenis van Excelsior; de laatste jaren zijn Tjechië, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije en Duitsland bezocht. Het streven is altijd om tijdens de reizen één of meer optredens in het programma op te nemen. Voor de reizen bestaat veel belangstelling van koorleden en hun introducés en onderweg wordt veel plezier gemaakt. 2

4 In haar ruim honderdvijftienjarig bestaan heeft Excelsior een niet meer weg te denken plaats in de Leiderdorpse samenleving ingenomen. Toch is het niet meer vanzelfsprekend dat men door familietradities lid wordt van het koor. Leiderdorp is een forensengemeente geworden met een voortdurend wisselende bevolking. Excelsior zal zich daarom steeds opnieuw moeten presenteren en open staan voor andere initiatieven. De afgelopen jaren is er daarom positief gereageerd op verzoeken van b.v. de Oranjevereniging om medewerking te verlenen aan de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei. Ook zijn er contacten met de Leiderdorpse Serviceclubs en met het Leiderdorps Museum (expositie t.g.v. het 110-jarig bestaan) en de Stichting Hart voor Leiderdorp (t.b.v. cd-opname Leiderdorps Volkslied). In de afgelopen jaren organiseerde Excelsior driemaal een Kerst-scratch waarbij de laatste twee keer de datum in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Oude Dorp is bepaald. Op die dag werden door deze stichting de lichtjes in de kerstboom bij de Dorpskerk ontstoken. 3.2 Muziek Samen zingen is volgens de statuten het belangrijkste aspect van de Vereniging. Aan de randvoorwaarden van het muzikale gedeelte wordt altijd de grootste aandacht besteed. Een professionele dirigent is gecontracteerd, in bladmuziek wordt voorzien en muzikale begeleiding tijdens de repetities en uitvoeringen is aanwezig. Voor begeleiding van een concert worden bij voorkeur professionele musici aangetrokken. Om tot een goed resultaat te komen is het van groot belang dat de kwaliteit van de stemmen van de leden optimaal is. In het Huishoudelijk Reglement is geregeld dat de maximum leeftijd om tot het koor toegelaten te worden, 65 jaar is. Uitzondering wordt gemaakt voor mensen met een ruime koorervaring. Bij alle nieuwe leden neemt de dirigent een stemtest af en adviseert het bestuur over de toelating van het lid. Het bestuur beslist hierover en deelt het aspirant lid de beslissing mee. Bij alle overige leden neemt de dirigent periodiek een stemtest af en informeert het bestuur over de stemkwaliteit van het betreffende lid. In de ALV van 2003 is in het Huishoudelijk Reglement opgenomen dat het bestuur het lidmaatschap van een koorlid waarvan de kwaliteit van de stem zodanig achteruit gaat dat het de gehele koorzang negatief beïnvloedt kan opzeggen (art. 1a: Einde lidmaatschap). Het bestuur zal hier uiterst zorgvuldig mee omgaan en neemt een dergelijke beslissing pas als alle andere voorstellen om tot een redelijke oplossing te komen niet het gewenste resultaat hebben. Bij de muziekkeuze worden bestuur en dirigent bijgestaan door de muziekcommissie. De dirigent heeft hierin naast een adviserende, ook een doorslaggevende stem Kwaliteitsverhogende maatregelen Voor de toelatingsstemtest worden intussen wat strengere normen gehanteerd. Ook wordt sinds het concert van 2008 strenger de hand gehouden aan de voorwaarde van het geregeld bezoeken van de repetities. Wanneer een koorlid voorafgaand aan een concert een vooraf vastgesteld minimum aantal repetities om wat voor reden dan ook niet aanwezig is geweest, zal hij/zij moeten voorzingen. De dirigent bepaalt dan of de uit te voeren stukken voldoende worden beheerst en kan eventueel het bestuur adviseren tot uitsluiting van deelname aan het concert. Deze maatregel is inmiddels opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Om de kwaliteit te verhogen zijn de volgende activiteiten ondernomen: - extra repetities - studieweekend - workshops - stemvormingscursus - sancties op absentie - studie cd s - pianist(e) tijdens de laatste repetities voor een concert 3.3 Logistiek Als Christelijke Oratorium Vereniging hebben we van oudsher een nauwe band met de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Dit verklaart het feit dat wij kunnen beschikken over een uitstekende repetitieen uitvoeringsruimte in de Leiderdorpse Dorpskerk, voorts over enige archiefruimte. Onze piano heeft een vaste plaats in de kerk. Dat aan deze huisvesting een financieel prijskaartje hangt zal duidelijk zijn. De prijs-kwaliteitverhouding van onze repetitieruimte heeft doorlopende aandacht van het bestuur. 3

5 De logistiek rond uitvoeringen verloopt goed. Ervaringen uit het verleden zijn vastgelegd in een draaiboek. De realisatie staat of valt daarbij met de inzet van de koorleden zelf. Iedereen zal op zijn/haar tijd een steentje moeten bijdragen, zoals bijvoorbeeld bij de op- en afbouw van het podium. Om te komen tot een goede (visuele) presentatie tijdens een uitvoering geeft het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de kleding van de koorleden. De leden hebben de vrijheid om zich, binnen die richtlijnen, te kleden. Als er sprake is van koorkleding, dan is de samenstelling daarvan een zaak van het bestuur. De koorkleding is eigendom van de koorleden en zij beheren deze kleding zelf. Een vast koorlid zorgt voor de accessoires die bij een concert aan de basiskleding worden toegevoegd (bijvoorbeeld corsages en strikken). 3.4 Bezit Excelsior bezit een eigen piano die regelmatig gestemd moet worden. Deze piano heeft een vaste plaats in de Dorpskerk en mag alleen met toestemming van het bestuur door derden gebruikt worden. Dit gebruik wordt in een overeenkomst vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Aangezien de piano onderhevig is aan flinke temperatuursverschillen en dit nadelig is voor de klank, werd in 2011 een zogenaamde piano life saver ingebouwd. Dit apparaat bewaakt het klimaat in de piano en zorgt ervoor dat de piano minder vaak gestemd moet worden. Bovendien bevindt zich in de kerk een archiefkast met muziekboeken die eigendom van het koor zijn. De bibliothecaris is verantwoordelijk voor de inhoud van de kast. Het prijzenkastje is in maart 2010 inclusief de prijzen overgedragen aan het Leiderdorps Museum. Een geborduurd schilderij, gemaakt door één van de leden en geschonken namens alle leden bij het 100- jarig bestaan was al eerder bij het Leiderdorps Museum ondergebracht. Daar bevindt zich ook het vaandel dat daar in bruikleen gegeven is en door het museum, na restauratie, in goede staat gehouden wordt. Het verenigingsarchief t/m 2000 is geschonken aan het Regionaal Archief Leiden en bevindt zich in Leiden. 3.5 Financiën De inkomsten voor de Vereniging bestaan uit de lidmaatschapsgelden, reguliere subsidie van de gemeente Leiderdorp en incidentele subsidies van diverse fondsen, zoals het Anjerfonds en Fonds De subsidie door de gemeente Leiderdorp staat de laatste jaren erg onder druk. Op 28 september 2007 heeft het bestuur van de Vereniging de Stichting Vrienden van COV Excelsior opgericht. Het doel van deze Stichting is om de Vereniging, indien nodig, financieel te ondersteunen en de verplichtingen uit hoofde van gesloten contracten voor minimaal 1 jaar te kunnen waarborgen. Gelden die binnengehaald worden door inzamelingsacties en sponsoractiviteiten, worden in deze Stichting ondergebracht evenals bijdragen van donateurs, tegenwoordig Vrienden genoemd. Het organiseren en uitvoeren van acties door leden om geld bijeen te brengen voor de vereniging vergt veel inzet van alle leden gedurende het gehele jaar. Jaarlijks wordt een begroting gemaakt en tot nu toe heeft het bestuur de inkomsten en uitgaven goed kunnen beheren en heeft de Vereniging geen schulden. De binnen de Vereniging aanwezige reserve is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe piano in de toekomst. Deze reserve is door de gemeente goedgekeurd. De financiële consequenties van onze voorgenomen plannen behoeven onze grootste aandacht Public Relations Excelsior heeft een eigentijds logo. De PR-commissie van Excelsior onderhoudt de contacten met de plaatselijke pers. Zij zorgt er voor dat concerten, uitvoeringen, bijzondere activiteiten en oproepen voor nieuwe leden in de lokale media gemeld worden. Daarnaast ontwerpt en maakt de commissie voor een concert posters, ansichtkaarten en de omslag van het programmaboekje. De verspreiding hiervan wordt door de leden verzorgd. Een flyer van het koor is door de PR commissie ontworpen en wordt up-to-date gehouden. De flyer wordt gebruikt bij evenementen en presentaties en ligt op strategische plaatsen in het dorp (bibliotheek, gemeentehuis en kerken). Excelsior heeft een verenigingsblad: ExcelsiorKlanken. Het blad komt periodiek uit en de redactie stelt zich ten doel met dit blad nuttige informatie en aangename wetenswaardigheden aan de leden 4

6 aan te bieden. Het verenigingsblad is, naast , een zeer doelmatig medium om leden en Vrienden, die Excelsior Klanken wensen te ontvangen, op de hoogte te houden van het nieuws van Excelsior. Vrienden worden minimaal eenmaal per jaar op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief voor Vrienden. Excelsior is ook aanwezig op het internet; Onderhoud van de website is in eigen beheer (PR commissie). Met de site komt de Vereniging onder de aandacht van een breed publiek. Excelsior is lid van de Contactgroep Leidse Koren (CLK). Het lidmaatschap maakt het mogelijk dat Excelsior wordt vermeld in de lijst van Leidse koren op de website van de contactgroep. Bovendien worden onze concerten vermeld in de concertagenda van de CLK. 4. Gewenste situatie en mogelijke maatregelen om deze te bereiken De Vereniging Leden Naast gewone leden, die voor onbepaalde tijd lid worden van het koor, kent de Vereniging projectleden en steunleden. Projectleden zijn leden die, na het succesvol afleggen van een stemtest, voor een bepaalde periode en gekoppeld aan de activiteiten die moeten leiden tot een succesvol concert, tijdelijk tot de Vereniging toetreden. Zij volgen de noodzakelijke repetities en betalen over de betreffende periode contributie. Steunleden zijn leden die met toestemming van het bestuur én dirigent worden gevraagd het koor te versterken omdat dit voor een goede uitvoering van een concert wenselijk is. Steunleden zijn er ten behoeve van het koor en betalen geen contributie. Leden voelen zich pas betrokken bij het koor en willen zich er voor inzetten als er een band is ontstaan tussen hen en de andere leden. Naast het wekelijkse zingen is er de mogelijkheid om zich ook op ander gebied in te zetten voor het koor. Verplichting leidt hierbij echter tot niets. Om de betrokkenheid te vergroten is het belangrijk dat er aandacht en belangstelling voor elkaar is Sociaal verband Een mogelijkheid om leden meer bij het koor te betrekken is activiteiten voor hen te organiseren. Uit saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid kan een sociale cohesie ontstaan tussen de leden. Hiertoe lenen zich de gezellige afsluitingen van de Algemene Leden Vergadering, het seizoen en het kalenderjaar, al dan niet met boekenmarkt of loterij, de K(oorleden) E(ten) B(ij) A(ndere) K(oorleden) of alternatieve activiteiten. De leden zijn vrij om hier wel of niet aan mee te doen. Bijkomend voordeel van enkele van deze activiteiten is de geldopbrengst voor de Stichting Vrienden van Excelsior. Naast de wekelijkse repetities zijn er incidenteel studieochtenden op zaterdag en indien mogelijk een studieweekend. Het aanbieden van een workshop zou de betrokkenheid nog verder kunnen verhogen. Daarnaast is de koorreis bij uitstek de gelegenheid om de onderlinge band te verstevigen. Een dergelijke activiteit zou eens in de drie à vier jaar plaats moeten vinden. Door te werken aan sfeer en samenhang zal de bereidheid onder de koorleden om mee te werken aan activiteiten toenemen Ledenwerving Wil Excelsior met een goede financiële basis alle door de dirigent en de muziekcommissie voorgedragen werken kunnen zingen, dan is een evenwichtige verdeling van de stemmen noodzakelijk. Minimaal denken we dan aan een verhouding tussen sopranen en alten ten opzichte van tenoren en bassen van 2:1. Op dit moment hebben we rond de 60 à 65 leden, echter niet in de verdeling van 21/21/10/10. We moeten daarom voortdurend alert blijven om meer mensen te interesseren voor het koor, bij voorkeur jongere mensen en vooral tenoren en (eerste) sopranen. 5

7 Een belangrijke bron om uit te putten zijn de projectleden. We moeten ons ervan bewust zijn dat het potentiële nieuwe leden zijn. De aandacht zoals hier onder beschreven voor nieuwe leden geldt zeker ook voor hen. Na ieder concert, aan het begin van een nieuwe studieperiode, zal een open repetitie worden georganiseerd. De ervaring heeft geleerd dat dit een potentiële bron van nieuwe leden is. De opvang van nieuwe leden of gastleden is belangrijk. Nieuwe leden worden geconfronteerd met meer dan zestig nieuwe gezichten en even zovele namen. Naast de gebruikelijke schriftelijke informatie die een nieuw lid van het secretariaat ontvangt, moeten andere zaken gerealiseerd worden. De volgende punten blijven van onverminderd belang: Persoonlijke opvang als belangstellenden zich aanmelden. Toewijzen van een buddy, bij voorkeur het lid dat naast de nieuweling zit, die hem/haar enkele maanden onder zijn/haar hoede neemt en vragen beantwoordt en oplet dat de nieuweling niet aan zijn lot overgelaten wordt. Het up-to-date houden en uitreiken van het smoelenboek, zodat men namen bij de gezichten kan terugvinden. Aan nieuwe leden de statuten en het Huishoudelijke Reglement uitreiken Commissies Commissies werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het contact tussen commissie en bestuur wordt gewaarborgd door, indien mogelijk, een bestuurslid op te nemen in de commissie of door een vast aanspreekpunt naar het bestuur af te spreken. De commissies brengen jaarlijks op de ALV (schriftelijk) verslag uit van hun werkzaamheden. Het zou zeer wenselijk zijn dat de leden in een roulatiesysteem bij toerbeurt deel van een commissie uit maken. In het theoretisch ideale geval zou een commissie in de loop van vier jaar volledig van samenstelling veranderd moeten zijn. Het bestuur streeft ernaar om periodiek de commissies in een bestuursvergadering uit te nodigen Maatschappelijke betrokkenheid Excelsior wil als Vereniging ingebed zijn in het cultureel- en maatschappelijk leven van Leiderdorp. Dit is met name belangrijk omdat: - Excelsior zich regelmatig moet presenteren om zo in aanmerking te blijven komen voor enige vorm van subsidie van de gemeente Leiderdorp, - De naamsbekendheid van belang is bij het werven van nieuwe leden. Om die reden zal er blijvend meer horizontaal samengewerkt moeten worden met andere culturele- en maatschappelijke instellingen in Leiderdorp. Te denken valt aan het continueren van de samenwerking met de lokale Serviceclubs en het betrekken van de Stichting Pluspunt bij projecten t.b.v. ouderen in de gemeente. Ook ondersteuning van lokale activiteiten zoals de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, de Open Monumentendag en het ontsteken van de lichtjes in de Kerstboom bieden mogelijkheden tot samenwerking met andere maatschappelijke en culturele organisaties. Het organiseren van een scratchconcert behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij tevens een goed doel binnen of buiten de gemeente, gesteund kan worden. 4.2 Muziek Muziekkeuze De dirigent heeft een belangrijke inbreng in de keuze van de muziek die het koor ten gehore gaat brengen. De dirigent wordt daarin bijgestaan door de muziekcommissie, die bestaat uit koorleden die daartoe ook de nodige capaciteiten bezitten. Het bestuur stelt de muziekkeuze vast. Aan een meerjarenplanning moet continu gewerkt worden. In de toekomst zal er waarschijnlijk vaker samengewerkt worden met andere koren, waardoor het mogelijk wordt grotere producties ten gehore te brengen. Ook een optreden in een van de grote kerken van Leiden wordt dan mogelijk en op deze manier kunnen ook de kosten voor het begeleidende orkest in de hand gehouden worden. Ook kunnen we onderzoeken of het mogelijk is samen met een amateur-orkest een concert te geven met gesloten beurs. 6

8 Kwaliteit van de koorzang Om op het niveau te blijven waarop we nu staan en dit liefst te verbeteren is het nodig dat alle koorleden zoveel mogelijk iedere repetitie bijwonen. Voor ieder concert wordt vooraf bepaald hoeveel repetities er minimaal moeten worden bijgewoond om te mogen deelnemen aan een concert. In overleg met het bestuur kan de dirigent (tijdelijk) de repetitietijd met een kwartier uitbreiden. Om de repetitietijd zo effectief mogelijk te gebruiken, wordt vooraf bekend gemaakt wat er op een repetitie wordt geoefend. Door gebruik te maken van oefen-cd s is het mogelijk om ook thuis te studeren. Koorleden die door omstandigheden een repetitie gemist hebben, moeten de discipline opbrengen om thuis het gemiste gedeelte extra in te studeren. Het gebruik van oefen-cd s is een extra ondersteuning voor leden die geen muziek van blad kunnen lezen of niet de mogelijkheid hebben een instrument te gebruiken bij het oefenen. Het koor heeft gekozen voor het aantrekken van een gekwalificeerde dirigent. Deze dirigent mag van de leden inzet verwachten. Wij blijven zoeken naar leerzame en toch leuke manieren om de kwaliteit van de koorzang te verbeteren, waaronder workshops en stemvorming. Stemtesten zullen per stemsoort periodiek plaats vinden. Ook het organiseren van studiezaterdagen en -weekenden zal onverminderd de aandacht van het bestuur hebben. 4.3 Logistiek Onder Logistiek wordt verstaan het beheren van de goederen van de Vereniging en de organisatie van de activiteiten Concertuitvoering In de huidige situatie geeft een goed draaiboek inzicht in wat er moet gebeuren bij een uitvoering. Aan de hand hiervan kan het bestuur systematisch volgens het draaiboek de zaken nalopen en het werk en de benodigde menskracht eromheen organiseren en verdelen. Na ieder concert vindt een evaluatie plaats waarna het draaiboek, indien nodig, aangepast wordt Koorkleding en accessoires. Het bestuur wil door middel van een kledingvoorschrift bij uitvoeringen borg staan voor een goede presentatie. Bij een grote uitvoering is dat voor de dames een lange wijde zwarte (broek)rok met daarop een zwarte blouse of shirt, voor de heren een zwart kostuum met wit overhemd en strik in de door het bestuur aangegeven kleur. Bij de dames zal ook door een accessoires een kleuraccent worden aangebracht. Bij een kleine uitvoering zal per keer een kledingvoorschrift gelden Bezit Het verenigingsarchief tot en met 2000 is geschonken aan het Regionaal Archief Leiden. In de toekomst zullen wij periodiek opnieuw ons archief van enkele jaren daar onderbrengen. Naast het vaandel zijn ook andere bezittingen bij het Leiderdorps Museum ondergebracht 4.4. Financiën. De Vereniging voert een zodanig beleid dat er een gezonde financiële situatie bestaat. Hieronder valt te verstaan dat de Vereniging in ieder geval geen schulden heeft. Op iedere maandelijkse bestuursvergadering geeft de penningmeester een kort verslag van de financiën met daarbij een overzicht van de saldi van de rekeningen Contributie Van de jaarlijkse begroting zal ca 15% bijeengebracht worden uit externe middelen. Zouden we hiermee stoppen, dan moeten de leden bij het handhaven van de doelstellingen een veel hogere contributie per maand gaan betalen. In 2013 bedraagt de contributie 19,- per maand. 7

9 4.4.2 Extra inkomsten Voor de financiën van onze Vereniging moeten we alert blijven op fondsen zoals Fonds Vooralsnog is de subsidie van de gemeente een belangrijke aanvulling op onze financiële middelen, maar in het licht van de matige economische omstandigheden en de bezuinigingen wordt serieus rekening gehouden met het stopzetten van deze subsidie in de nabije toekomst. Acties om extra gelden te genereren blijven nodig om onze financiën op peil te houden. Het bestuur kan indien nodig, een beroep op de Stichting doen. Vooral de Activiteiten Commissie organiseert samen met het bestuur regelmatig geldwervende acties Toegangsprijzen De toegangsprijzen van onze concerten zijn vergelijkbaar met de prijzen van concerten van andere koren in de regio. Het bestuur ziet er op toe dat ook in de toekomst de toegangsprijzen voor concerten in de juiste verhouding blijven staan Public Relations PR vormt een belangrijke schakel tussen de Vereniging en de buitenwereld. Ze is van grote invloed op het bereiken van andere doelstellingen als ledenwerving, het aantrekken van publiek en de naamsbekendheid van de Vereniging PR-commissie Het is zinvol om de inwoners van Leiderdorp en de Leidse regio regelmatig op het bestaan van Excelsior te wijzen; we moeten daarom gericht reclame maken voor Excelsior. PR is niet uitsluitend een taak voor de commissie maar ieder koorlid kan op eigen terrein een bijdrage leveren aan de PR voor het koor. De PR commissie draagt er zorg voor dat het juiste materiaal hiervoor steeds voorhanden is. Daarnaast kan de commissie naast het bestuur een belangrijke taak naar de leden hebben om het koor in zijn algemeenheid te promoten. Om de herkenbaarheid van het koor te vergroten zal het logo consequent gebruikt worden bij in- en externe uitingen ExcelsiorKlanken EK moet als verenigingsblad, in welke vorm ook, blijven bestaan. Het blad is onmisbaar als bron van informatie voor leden en donateurs. Het voortbestaan van het blad in deze vorm, is zeker gesteld zolang de huidige redactie aanblijft. De continuïteit heeft de aandacht van het bestuur. Begunstigers van de Stichting Vrienden Excelsior van krijgen minimaal eenmaal per jaar een Nieuwsbrief voor Vrienden, tenzij zij liever de ExcelsiorKlanken blijven ontvangen Website Excelsior is ook aanwezig op het internet: In eigen beheer wordt gezorgd voor een professionele uitstraling. Met de site komt de Vereniging onder de aandacht van een breed publiek. De PR-commissie zorgt ervoor dat de site steeds geactualiseerd wordt Ad Hoc Door een actieve houding van alle leden zal de Vereniging elke gelegenheid die zich voordoet benutten om aan de weg te timmeren. Het bestuur treedt hierbij coördinerend op en draagt samen met de PR-commissie zorg voor de uitvoering en/of ondersteuning. 5. Conclusies en aanbevelingen In dit Beleidsplan zijn maatregelen besproken om de C.O.V. Excelsior een bloeiende Vereniging te laten blijven die haar naam Excelsior, dit betekent steeds hoger, eer aandoet. 8

10 Resumerend wordt voorgesteld om: - Actief jongere leden te gaan werven en in het bijzonder tenoren. - Naar manieren te zoeken om de kwaliteit van de koorzang te verbeteren. - Een goede PR te voeren. - Nevenactiviteiten te organiseren ter verhoging van de betrokkenheid van de leden. - Actief te zoeken naar samenwerking met andere koren of muziekgezelschappen - Meer op projectbasis deelname aan te bieden - Aan de hand van dit Beleidsplan een activiteitenplan op te stellen. 6. Evaluatie Het Beleidsplan heeft een horizon van vier jaar. Elke jaar zal bij de ALV een korte evaluatie plaatsvinden om te zien welke doelstellingen zijn gehaald en welke activiteiten nog extra aandacht nodig hebben Elke drie jaar wordt het Beleidsplan geactualiseerd. 7. Tenslotte De opsomming van activiteiten, zoals hierboven geschetst, lijkt een hele lijst. De activiteiten liggen echter in het verlengde van datgene waar we de laatste jaren al mee bezig zijn geweest. Wij zijn van mening dat we door het actualiseren van dit Beleidsplan duidelijk hebben kunnen maken wat we met elkaar met Excelsior willen bereiken, wat daarvoor aan werk verzet moet worden en wat we daarbij van de leden van Excelsior verwachten. Speerpunten zullen blijven kwaliteitsverbetering en het verhogen van het ledental mét behoud van de gezelligheid. Voor de komende jaren komt daar het hoofd bieden aan de vergrijzing bij. Nu is er een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. 47% van de leden heeft een leeftijd tussen 60 en 70 jaar, 25% tussen 50 en 60 jaar en 23% tussen 70 en 80 jaar. Verjonging van het koor heeft daardoor wel prioriteit. Daarnaast willen we onderzoeken of het nodig/mogelijk is samenwerkingsverbanden aan te gaan bij het geven van concerten. Dit kan met koren zijn maar mogelijk ook met orkesten, Doel daarmee is het blijven bieden van betaalbare, hoogwaardige concerten (ondanks de BTW-verhoging). 9

New Voices, een koor waar woorden gaan leven!

New Voices, een koor waar woorden gaan leven! New Voices, een koor waar woorden gaan leven! New Voices is in 2004 opgericht. Beginnen in een regio waar al veel koren reeds langere tijd hun bestaan hebben, is een uitdaging. Als koor moet je dan wel

Nadere informatie

datum: pagina: 1

datum: pagina: 1 Verder genoemd als Huishoudelijk reglement van het koor Multiple Voice te Veldhoven 1. Algemeen Multiple Voice is opgericht in 2009. De eerste repetitie is op 12 november 2009. De vereniging draagt de

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE Artikel: De Vereniging Gemengd Koor Spijkenisse vindt haar grondslag in de Statuten. Het Subkoor In Between is een onderdeel van het Gemengd Koor Spijkenisse

Nadere informatie

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen STATUTEN Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging draagt de naam: Gospelkoor Eternal Joy 2. Het gospelkoor werd op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM Algemeen Artikel 1 De vereniging is bij notariële akte opgericht op 4 november 1925 onder de naam Christelijke Muziekvereniging Oranje

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Sambaschool Nijmegen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Sambaschool Nijmegen HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Sambaschool Nijmegen Algemeen Visie Het bevorderen van samba en reggae muziek en het opleiden van mensen in afro-braziliaanse percussie door middel van lessen op de Sambaschool.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

CantaYoung Plan van aanpak

CantaYoung Plan van aanpak Plan van aanpak 2016-2020 Samenvatting Waarom? wil kinderen in Kerkrade laten zingen, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling in zowel cognitieve als sociale zin (zie ook de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Organisatie- en Beleidsplan 2015-2018

Organisatie- en Beleidsplan 2015-2018 www.kiwanisbeverwijk.nl Organisatie- en Beleidsplan 2015-2018 Wie is Pro Kids IJmond... 2 Werkgebied... 2 Organisatievorm... 2 Ambassadeurs... 3 Goede doelen... 4 Ledenbeleid... 4 Kasmiddelen van de vereniging/stichting...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 DEFINITIES... 2 2 CONTRIBUTIE... 3 3 INSTRUMENTARIUM... 3 4 VERZEKERING... 3 5 UNIFORM... 4 5.1 UNIFORM MUZIKANTEN...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Vereniging. Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014)

Vereniging. Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014) Vereniging Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014) Inhoud HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 3 LIDMAATSCHAP... 3 BESTUUR... 3 DIRIGENT... 5 REPETITIES en UITVOERINGEN... 6 GELDMIDDELEN... 6 FINANCIELE KONTROLE...

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Beleidsplan & huishoudelijk reglement

Beleidsplan & huishoudelijk reglement Beleidsplan & huishoudelijk reglement Beleidsplan Doelstellingen Het beleid van het ZNCK zal gericht zijn op een zo hoog mogelijk artistiek niveau. Doelstellingen daarbij zijn: - Het ZNCK wil amateurzangers/zangeressen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALIVE GOSPEL CHOIR NIEUWEGEIN Artikel 1: doel van de vereniging 1.1 Alive Gospel Choir heeft als doel om mensen uit Nieuwegein e.o. samen te brengen om gezamenlijk American Gospel

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zanggroep KWINT 2015-2020

Zanggroep KWINT 2015-2020 Zanggroep KWINT 2015-2020 Een beleidsnotitie over visie en doelen Loon op Zand, juli 2015 Bestuur zanggroep Kwint Inleiding De beleidsnotitie 2013-2015 loopt af, reden om een nieuwe beleidsnotitie te schrijven

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Welkom bij Prins Hendrik (PH)

Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen

Nadere informatie

TOONKUNST ALMELO BELEIDSPLAN 2015

TOONKUNST ALMELO BELEIDSPLAN 2015 TOONKUNST ALMELO BELEIDSPLAN 2015 Voorwoord Graag presenteren we het vernieuwde beleidsplan van Toonkunst Almelo. We hopen met dit plan een antwoord te bieden op de vragen waar onze vereniging op dit moment

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Welke soort muziek zingt het koor vooral? Heeft uw koor een speciaal concept of een speciale formule voor uitvoeringen?

Welke soort muziek zingt het koor vooral? Heeft uw koor een speciaal concept of een speciale formule voor uitvoeringen? Instructie Dit is de vragenlijst voor de Koorstimulansprijs van 2013. De vragenlijst bestaat voornamelijk uit open vragen. Dat wil zeggen dat u bij elke vraag een antwoord in moet typen. Wij vragen u om

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Stemproef 1. Om de indeling van de zangstem te bepalen en de stem te beoordelen neemt de dirigent een stemproef af van een ieder die als gewoon lid, projectlid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van het artikel 18 van de statuten van de Personeelsvereniging EPZ (verder de vereniging genoemd) bepaalde. Artikel 2. Alle leden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CHRISTELIJKE GEMENGDE ZANGVERENIGING DE LOFSTEM WOUBRUGGE

BELEIDSPLAN CHRISTELIJKE GEMENGDE ZANGVERENIGING DE LOFSTEM WOUBRUGGE BELEIDSPLAN 2015-2020 CHRISTELIJKE GEMENGDE ZANGVERENIGING DE LOFSTEM WOUBRUGGE Inhoudsopgave. Hoofdstuk blz. 1. Werkwijze beleidsplan 2 2. Doelstelling 3 3. Leden 4 4. Bestuur 5 5. Public Relations 6

Nadere informatie

Chr. vrouwenkoor. Jaarrekening 2013. Jaarrekening 2013 Sola Gratia

Chr. vrouwenkoor. Jaarrekening 2013. Jaarrekening 2013 Sola Gratia Chr. vrouwenkoor Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave Balans... 3 Staat van baten en lasten... 4 Toelichting op de balans... 5 Toelichting op de staat van baten en lasten... 6 Overige... Bijlage I Begroting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POPKOOR POWERPOP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POPKOOR POWERPOP HUISHOUDELIJK REGLEMENT POPKOOR POWERPOP Visiedocument 2010-2012 Waar in dit reglement zij of haar staat wordt ook hij of hem bedoeld. Popkoor Powerpop is een gemengd zangkoor met een populair repertoire.

Nadere informatie

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk Stichting Muziek in de Maartenskerk. Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk De Stichting Muziek in de Maartenskerk organiseert klassieke kamermuziekconcerten voor de liefhebbers van klassieke muziek

Nadere informatie

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer.

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer. Reglement LOOdS35 Repetities 1. Er wordt wekelijks op donderdag gerepeteerd. Bij Sky Ballonvaarten, Gilzerbaan 495 5032 VD Tilburg. Er wordt verwacht dat je bij elke repetitie aanwezig bent. 2. Als je

Nadere informatie

Thema. Beleidsvoornemen 2015. Beleidsvoornemen 2014. Resultaten 2014. Resultaten 2015. Resultaten 2016. Beleidsvoornemen 2016

Thema. Beleidsvoornemen 2015. Beleidsvoornemen 2014. Resultaten 2014. Resultaten 2015. Resultaten 2016. Beleidsvoornemen 2016 Stichting Aandacht Speciale Kinderen Ghana ASK Beleidsplan 2014 /2015 /2016 Thema Beleidsvoornemen 2014 Resultaten 2014 Beleidsvoornemen 2015 Resultaten 2015 Beleidsvoornemen 2016 Resultaten 2016 Inhoud

Nadere informatie

Beleid. Vocaal Ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices

Beleid. Vocaal Ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices Beleid Vocaal Ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices Naam/Identiteit Het ensemble draagt de naam Annemarie & The Pilgrims Voices (A&TPV) en is 17 januari 2010 opgericht. De naam A & TPV is ontleend aan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Hoofdstuk 1: ORGANISATIE 1.1 Algemeen 1.2 Structuur 1.3 Commissies en werkgroepen 1.4 Toekomst

INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Hoofdstuk 1: ORGANISATIE 1.1 Algemeen 1.2 Structuur 1.3 Commissies en werkgroepen 1.4 Toekomst INHOUDSOPGAVE INLEIDING Hoofdstuk 1: ORGANISATIE 1.1 Algemeen 1.2 Structuur 1.3 Commissies en werkgroepen 1.4 Toekomst Hoofdstuk 2: REPERTOIRE 2.1 Repertoire 2.2 Concerten 2.3 Samenwerking met andere koren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Algemeen Huishoudelijk Reglement Het Oisterwijks levensliederenkoor de Molenzangers gevestigd in Oisterwijk. Het koor staat sinds 18 augustus 2010 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Toekomstvisie Koninklijke Fanfare Accelerando 1 1. Werven van leerlingen Werven van leerlingen is een taak voor de leerlingencommissie. Deze tracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5 Beleidsplan 2014-2016 Inhoudsopgave 1 Ten geleide 3 2 De stichting Floreat Musica 4 2.1 Doelstellingen 4 Beweegredenen 4 Doel 4 2.2 Beleid en uitvoering 4 2.3 Het bestuur 4 2.4 Beloning 4 3 Fondsen: werving

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Doelstelling van de vereniging Mountainbikeclub BAR END Apeldoorn Artikel 1.1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging, zoals nader omschreven in art. 2 van haar

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Thema. Beleidsvoornemen 2015. Beleidsvoornemen 2014. Resultaten 2014. Resultaten 2015. Resultaten 2016. Beleidsvoornemen 2016

Thema. Beleidsvoornemen 2015. Beleidsvoornemen 2014. Resultaten 2014. Resultaten 2015. Resultaten 2016. Beleidsvoornemen 2016 Stichting Aandacht Speciale Kinderen Ghana ASK Beleidsplan 2014 /2015 /2016 Thema Beleidsvoornemen 2014 Resultaten 2014 Beleidsvoornemen 2015 Resultaten 2015 Beleidsvoornemen 2016 Resultaten 2016 Inhoud

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

ZANG EN VRIENDSCHAP-OISTERWIJK

ZANG EN VRIENDSCHAP-OISTERWIJK gemengde zangvereniging ZANG EN VRIENDSCHAP-OISTERWIJK opgericht 24 juni 1924 Informatie voor leden Januari 2015 2 INHOUDSOPGAVE blz Zang en Vriendschap-Oisterwijk 3 Repetities 4 Contributie / Lidmaatschap

Nadere informatie

Dit wekt wellicht een ietwat professionele indruk; toch staan plezier en enthousiasme tijdens de repetities centraal.

Dit wekt wellicht een ietwat professionele indruk; toch staan plezier en enthousiasme tijdens de repetities centraal. INFORMATIEPAKKET Hallo, Leuk dat je een repetitie van popkoor Sing & Swing bijwoont. Wie weet, lijkt het je wat en besluit je na een maandje op proef, een echte Sing & Swinger te worden door een inschrijfformulier

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015 INHOUD Welkom 3 Lid worden? 3 Orkesten, opleiding en doorstroming 4 Orkesten 4 Opleiding 4 Doorstroming 5 Voorspelen 5 Solistenconcours 5 Repetities en optredens 7 Repetitielokaal 7 Sectierepetities en

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Beleid 2016 Gijs Duijf 19-juni-2016

Beleid 2016 Gijs Duijf 19-juni-2016 Beleid 2016 Gijs Duijf 19-juni-2016 Inhoudsopgave 1.Werkzaamheden Stichting Klavertje2... 3 1.1.Coördinatie werkzaamheden...3 1.2.Uitvoering werkzaamheden...4 1.2.1.Informatieverspreiding...4 1.2.2.Activiteiten...4

Nadere informatie

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging Indeling brochure sponsoring 2015-2016 Crescendo Drachten 1. Algemeen 2. Introductie Crescendo 3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging 4. 2016 Crescendo Drachten 100 JAAR! 5. Sponsoring 6.

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016

LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016 LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016 LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie