Uitgaven van het Willemsfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgaven van het Willemsfonds"

Transcriptie

1 Uitgaven van het Willemsfonds Jaar Vlgnr WFnr Auteur en Titel NN., Vlaemsche bibliographie of lyst der Nederduitsche boeken in België, sedert 1830 uitgegeven, XVI+104p Campens Edward, Leerboek der scheikunde of chemie, ten behoeve van het landhuishoudelyk onderwys, VIII+168p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Comité, gedurende het Bestuerjaer (1e jaar), 10p Steyaert Josse Jan, Beknopte verhandeling over de byzonderste nyverheidstakken in Vlaenderen, 80p Snellaert Ferdinand Augustijn, Oude en nieuwe liedjes, byeen verzameld, III+62+XXXXIVp Bogaert P., Toegepaste spreekwoorden. Een boek voor het volk, 112p NN., Volks-Almanak, voor 1853, bevattende verhalen, liedjes, anekdoten enz. en een spreekwoord per dag (1e jaargang), 112p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Comité, gedurende het Bestuerjaer (2e jaar), 16p Geiregat Pieter, Verhalen voor kinderen, 105p Campens Edward, De Gentsche Diergaerde, XII+120p Zetternam Eugeen, Handboek voor huis- en meubelschilders, vergulders, enz., 82p NN., Volks-Almanak voor 1854 (2e jaargang), 112p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden, gedurende het jaer 1853 (3e jaar), 20p Geiregat Pieter, Verhalen voor jonge lieden, 137p Vandewalle L., Schets van Belgies toestand, met betrekking tot de staetkunde, de zedelyke en stoffelyke belangen des lands, XII+240p Van Kerckhoven Pieter Frans, Volksliedjes, 91p NN., Volks-Almanak voor 1855 (3e jaargang), 128p s.n. Lammens J.B., Een prent verbeeldende de schilders gebroeders Van Eyck, Rubens, Van Dyck, De Craeyer en Teniers, 1p s.n. Lammens J.B., Een prent verbeeldende de letterkundigen Maerlant, Vondel, Cats, Willems en Ledeganck, 1p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1854, gedaen in de algemeene vergadering der inteekenaeren, den 11 february 1855 (4e jaar), 20p Sunaert Adolf, Doorzichtkunde of perspectief, 91p NN., Volks-Almanak, voor 1856, bevattende levensbeschryvingen, verhalen, anekdoten, landbouwkundige raedgevingen, spreekwoorden, spreuken, liedjens, de jaer- en peerdenmarkten, enz. (4e jaargang), 128p NN., Kleine volksalmanak voor 1856, 96p Zetternam Eugeen, Bedenkingen op de Nederlandsche schilderschool, VII+111p NN., De Vlaemsche Zanger. Liedjesboek, 64p. 1

2 s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1855 (5e jaar), 26p Fredericq Cesar A., Inleiding tot de kruidkunde, 192p Hansen C., Lofspraek op Antoon Van Dyck, 24p NN., Volks-Almanak voor 1857 (5e jaargang), 96p Van Ruckelingen L., Vlaemsche Beweging. Bediedenis, doel, invloed, toekomst, 70p Campens Edward, De natuerkunde in de volksscholen. Handleiding voor onderwyzers en leerlingen, 47p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1856 (6e jaar), 16p Goutier-De Smet M., Over de welvoegelykheid, 50p Snellaert Ferdinand Augustijn (ed.), Vlaemsche Bibliographie, of lyst der Nederduitsche boeken, van 1830 tot 1855 in België uitgegeven. Eerste deel, XIV + 230p Geiregat Pieter, Verhalen voor kinderen. Tweede druk, 108p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p NN., Volks-Almanak voor 1858 (6e jaargang), 120p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1857 (7e jaar), 15p NN., Volks-Almanak voor 1859 (7e jaargang), 128p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p Heremans Jacob Frans Johan, Nederlandsche dichterhalle. Bloemlezing uit De Nederlandsche Dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgens dichtvakken en ouderdom gerangschikt. Deel 1, VII+450p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het bestuer, gedurende het jaer 1858, gedaen in de algemeene vergadering der inteekenaren, den 27en maert 1859(8e jaar), 16p NN., Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1860 (8e jaargang), 120p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het bestuer, gedurende het jaer , gedaen in de algemeene vergadering der inteekenaren, den 25 maert 1860 (9e jaar), 8p NN., Volks-Almanak, voor 1861 (9e jaargang), 120p Ternest Ch.L., Beknopte Uitspraekleer der Nederduitsche Tael, 51p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 72p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer (10e jaar), 19p NN., Volks-Almanak voor 1862 (10e jaargang), 120p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p NN., Het Vlaemsch in de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Zittingen van 3.en en 4.en december 1861, 127p *zie jaar s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden van het Bestuur, gedurende het jaar 1861 (11e jaar), 18p. 2

3 Hufeland Christ. W., Goede raed aen moeders, over de lichamelyke opvoeding der kinderen. Met de aenteekeningen van L.W. Mauthner von Mautstein. Vertaeld naer de achtste hoogduitsche uitgave, door Pieter Geiregat, 201p NN., Volks-Almanak voor 1863 (11e jaargang), 128p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1862 (12e jaar), 24p Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine ekonomist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde. Vertaald uit het Hoogduitsch, 111p NN., Volks-Almanak voor 1864 (12e jaargang), 126p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1863 (13e jaar), 20p NN., Volks-Almanak voor 1865 (13e jaargang), 128p Snellaert Ferdinand Augustijn; Hemelsoet L. (eds.), Oude en nieuwe liedjes. Tweede vermeerderde uitgave, XXXIV + 156p Heremans Jacob Frans Johan, Nederlandsche dichterhalle. Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgends dichtvakken en ouderdom gerangschikt. Tweede deel, 561p Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine ekonomist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde. Vertaald uit het Hoogduitsch. Tweede druk, 112p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1864 (14e jaar), 28p NN., Volks-Almanak voor 1866 (14e jaargang), 128p *zie jaar Smiles Samuel, Help U Zelf! Proeven van geestkracht en volharding uit het leven van beroemde mannen. Uit het Engelsch, 383p de Laveleye Emile, De landbouwkunst in de Nederlanden. België (Uit het Frans vertaald door Felix-A. Boone), 270p s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden gedurende het bestuurjaar 1865, en handelingen der Algemeene Vergadering van 25 maart 1866 (15e jaar), 53p NN., Volks-Almanak voor 1867 (15e jaargang), 128p s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden gedurende het bestuurjaar 1866 (16e jaar), 44p de Laveleye Emile, De landbouwkunst in de Nederlanden. Noord- Nederland. Voorgegaan door een verslag van den heer Leonce de Lavergne over de Landelijke Huishoudkunde in België (Uit het Frans vertaald door Felix-A. Boone), XXIV+237p Rolin-Jaequemyns Gustave, Voordrachten over de Grondwet. Het grondgebied. De grondwettelijke vrijheden, XV+317p De Potter Frans (ed.), Vlaamsche Bibliographie, of lijst der Nederduitsche boeken, van 1830 tot 1855 in België uitgegeven. 2e deel (vollediging der lijst, uitgegeven in 1857), XI+138p NN., Volks-Almanak voor 1868 (16e jaargang), 96p Geiregat Pieter, Verhalen voor jonge lieden. Tweede, herziene en vermeerderde druk, 205p. 3

4 s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden gedurende het bestuurjaar 1867 (17e jaar), 59p Fredericq Cesar A., Handboek van gezondheidsleer voor alle standen. Bekroond werk. Tweede, vermeerderde uitgave, X+261p NN., Samenspraken over het sparen, door een lid van de Maatschappij Callier. Vertaald door Napoléon Destanberg, 196p /a 59 De Potter Frans (ed.), Vlaamsche Bibliographie of lijst der Nederduitsche boeken, in België sedert 1830 uitgegeven. 3e deel, Tijdperk , 319p /b s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1868 (18e jaar), 74p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1869, LXXXVI+224p NN., Volks-Almanak voor 1869 (17e jaargang), XVI+112p Mac Leod Sophia (Mevrouw Sophia), De menschen en de dieren. Bekroond met den Eersten Prijs in den wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren, te Brussel, 102p Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine economist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde, vertaald uit het Hoogduitsch. Derde druk, IV+142p Campens Edward, Schetsen uit het dierenrijk. Met een groot getal houtsneden. Tweede vermeerderde en verbeterde druk, 160p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1870, XCVII+201p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1870 (18e jaargang), XVI+112p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1869 (19e jaar), 85p Stuart Mill John, Over vrijheid. Uit het Engelsch vertaald door Ph. Van Cauteren, 192p Vuylsteke Julius, Korte statistieke beschrijving van België, LX+384 p Boone Felix-A., De tooverdrank, 212p s.n. De Vijlder G., Grondbeginselen der werkdadige meetkunde, ten gebruike van werklieden en leerlingen van nijverheidscholen, met 265 houtsneden en 491 vraagstukken, VIII+340p s.n. Van Loo Fl., Een plaat voorstellende het stadhuis en het belfort van Gent, volgens de oorspronkelijke plannen, geteekend door Fl. Van Loo, NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1871, LXXVIII+230p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1871 (19e jaargang), XVI+64p s.n. NN., Verslagen over het bestuurjaar 1870 (20e jaar), Rolin-Jaequemyns Gustave, Voordrachten over de Grondwet. Het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden. Eerste deel. Tweede verbeterde druk, VIII+177p Rolin-Jaequemyns Gustave, Voordrachten over de Grondwet. Het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden. Tweede deel. Tweede verbeterde druk, 183p De Vigne Julius Octaaf, Kiezershandboek of uitleggingen op de Belgische kieswetten, XVI+204p. 4

5 Mac Leod Sophia (Mevrouw Sophia), De menschen en de dieren. Bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren, te Brussel. Tweede druk, 102p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1872, CXIV+204p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1872 (20e jaargang), VIII+115p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1871 (21e jaar), CXIVp Ternest K.L., Uitspraakleer der Nederlandsche taal. Tweede gans omgewerkte en vermeerderde uitgave, XII+72p De Vigne Julius Octaaf, Belgisch kieswetboek van 18 mei 1872, Nederlandsche vertaling met ophelderingen, 96p s.n. Morel Jul., Handboek der anorganische scheikunde, IV+241p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1873, CXIV+213p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1873 (21e jaargang), 118p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1872 (22e jaar), CVIIIp Rooses Max (ed.), Keus uit de dicht- en prozawerken van Jan Frans Willems Eerste deel, VII+202p Rooses Max (ed.), Keus uit de dicht- en prozawerken van Jan Frans Willems Tweede deel, 195p s.n. Willems Jan Frans, Reinaert de Vos, naar de oudste berijming. Vijfde uitgave, 104p s.n. Royer C.; Van Mierlo G., Practische verhandeling over de Nederlandsche stenographie. Met 8 platen, 67p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1874, CIX+205p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1874 (22e jaargang), VIII+132p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1873 (23e jaar), CIp Martens J., De lichtteekening of photographie op collodion en papier gevolgd van onderrichtingen over het koolprenten, gezegd procédé au charbon, 46p Rooses Max (ed.), Brieven van Jan Frans Willems aan Jer. De Vries, K.A. Vervier, E.J. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David, enz., XV+222p Rooses Max, Levensschets van Jan Frans Willems, 102p Van Der Have J., Filips van Marnix van Sint Aldegonde. Door den Olijftak te Antwerpen, met den eersten prijs bekroond, 104p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1875, CX+214p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1875 (23e jaargang), VIII+128p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1874 (24e jaar), CIIp Vuylsteke Julius (ed.), Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 135 houtsneeplaten. Naar de derde uitgave van het Duitsche werk "Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte" en andere bronnen (Uit het Duits vertaald en omgewerkt), VIII+337p. 5

6 Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine economist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde, vertaald uit het Hoogduitsch. Vierde druk, 136p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1876, CXXIX+193p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1876 (24e jaargang), VIII+102p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1875 (25e jaar), CXXIIIp NN., Grondbeginselen der natuurkundige aardrijkskunde. Uit het Engelsch, VIII+147p Van Goethem Em.; Benoit, Peter, De pacificatie van Gent, historisch drama in vijf bedrijven en acht tafereelen, 102p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1877, CCXXIX+245p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1877 (25e jaargang), VIII+102p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1876 (26e jaar), CCXXIIp Smiles Samuel, Karakter, IX+381p s.n. De Vijlder G., Grondbeginselen der werkdadige meetkunde ten gebruike van werklieden en leerlingen van nijverheidscholen, met 310 houtsneden en 500 vraagstukken. Tweede druk, XII+404p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1878, CLXX+232p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1878 (26e jaargang), VIII+112p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1877 (27e jaar), CLXIVp Fredericq Cesar A., Handboek van gezondheidsleer voor alle standen. Bekroond werk. Derde, verbeterde en vermeerderde uitgave, VII+280p Micheels Jan, Benjamin Franklin, een levensbeeld, VII+120p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1877 verschenen, 39p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1879, CXCII+22+89p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1879 (27e jaargang), VIII+96p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1878 (28e jaar), CCIXp Stamm Ferdinand, Waar woon ik? Waar leef ik? Een volksboek. Naar het Hoogduitsch, 290p. 145 s.n. *zie jaar s.n. *zie jaar s.n. *zie jaar s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, en muziekwerken, in België in 1878 verschenen, 44p Vuylsteke, Julius (ed.), Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 128 houtsneeplaten. Naar het Duitsche werk "Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte" en andere bronnen (vertaald uit het Duits en omgewerkt). Tweede herziene uitgave, VIII+343p. 6

7 s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der bouwkunst. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 51 Houtsneeplaten, 88p s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der beeldhouwkunst. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 34 Houtsneeplaten, 76p s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der schilderkunst tot de 16e eeuw.vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 23 Houtsneeplaten, 83p s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der schilderkunst.16e-19e eeuw. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 20 Houtsneeplaten, 84p *zie jaar s.n. NN., Volks-Almanak voor 1880 (28e jaargang), VIII+127p s.n. Stamm Ferdinand, De groote, wijde wereld. Naar het Hoogduitsch, 95p s.n. Stamm Ferdinand, Planten en dieren. Naar het Hoogduitsch, 85p s.n. Stamm Ferdinand, De mensch. Naar het Hoogduitsch, 112p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1880, CCXXI+120p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1879 (29e jaar), CCXXIp De Rycker L., Het grondwettelijk Bestuur van het oude Gent, VII+131p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken en kaarten, in België in 1879 verschenen, 48p s.n. Morel Jul., Handboek der anorganische scheikunde. Tweede, geheel omgewerkte uitgave, XII+256p /a 94 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1881, LX p /b 94 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, pp s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1880 (30e jaar), LX+163p Fredericq Paul, Marnix en zijne Nederlandsche geschriften, X+114p Theyskens Jozef, Over het misbruiken van het bovennatuurlijke. Voordrachten in het bereik van iedereen, 85p. 163 s.n. *zie jaar s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België in 1880 verschenen, 52p /a 97 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1882, LXVII+112p /b 97 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1881 (31e jaar), LXVII+194p Fredericq Cesar A., De wilde bloemen. Inleiding tot de kruidkunde. Tweede, herziene en vermeerderde uitgave, VIII+230p. 7

8 NN., Wettelijke bepalingen over het gebruik en onderwijs der Nederlandsche taal in België, 64p Loveling Virginie (Walter W.G.E.), In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen. Tweede uitgave, 130p Mac Leod Sophia (Mevrouw Sophia), De menschen en de dieren. Bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren, te Brussel. Derde druk, 104p Ternest K.L., Uitspraakleer der Nederlandsche taal. Derde uitgave, XII+72p Fredericq Cesar A., Grondregels der gezondheidsleer. Vierde, verbeterde en vermeerderde uitgave. Bekroond werk, VII+147p Fredericq Cesar A., Lichaamsongelukken. Hulpmiddelen vóór de aankomst van den geneesheer. Vierde, verbeterde en vermeerderde uitgave, VIII+146p /a 101 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1883, LXXVI p /b 101 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1882 (32e jaar), LXXVI+254p Courtmans-Berchmans Johanna, Het geschenk van den jager. Bekroond door het Belgisch staatsbestuur met den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde ( ). Vierde uitgave, 133p de Laveleye Emile, Voorzitter Garfield. Vertaald uit het Fransch, 32p Mac Leod Julius, Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde. Algemeene dierkunde. Met eene titelplaat en 61 door den schrijver gegraveerde figuren, 151p /a 105 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1884, LXXXII p /b 105 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1883 (33e jaar), LXXXII+217p Bergmann Tony (Tony), Ernest Staas, advocaat. Schetsen en beelden. Bekroond met den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde, tijdvak Vierde uitgave, XVI+183p Mac Leod Julius, Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde. De werveldieren. Met twee platen en 134 tekstfiguren, VII+184p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1883 verschenen, 53p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1885, LXXV p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1884 (34e jaar), LXXIX+192p Van Cauteren Ph., Over tabak, 127p. 8

9 Fredericq Paul, De Nederlanden onder Keizer Karel. I. De dertig eerste jaren der 16e eeuw, XIV+194p s.n. Van Den Daele J.H., Lieven Bauwens (Volksboekjes nr 1), 57p. V s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België in verschenen, 88p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1884 verschenen, 48p Stamm Ferdinand, Waar woon ik? Waar leef ik? Een volksboek. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 290p s.n. Stamm Ferdinand, De groote, wijde wereld. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 95p s.n. Stamm Ferdinand, Planten en dieren. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 85p s.n. Stamm Ferdinand, De mensch. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 112p Fredericq Cesar A., De wilde bloemen. Inleiding tot de kruidkunde. Derde uitgave, VIII+239p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1885 (35e jaar), LXXIX+204p s.n. Sleeckx Domien, Anneessens (Volksboekjes nr 2), 60p. V /a 112 Wauters A.J., De Vlaamsche schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door Julius Sabbe. Eerste aflevering, 188p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1885 verschenen, 53p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1886 (36e jaar), LXXVII+267p /b 112 Wauters A.J., De Vlaamsche schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door Julius Sabbe. Tweede aflevering, XVI+pp Seresia Alf., Kerk en staat onder de Frankische koningen der VIe eeuw, VIII+161p Havard Henry, De Hollandsche schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat. Met 91 figuren, 232p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1886 verschenen, 55p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1887 (37e jaar), LXXVI+158p s.n. De Cock A., Simon Stevin (Volksboekjes nr 3), 63p. V s.n. V4 Sleeckx Domien, Karel VI en Maria-Theresia (Volksboekjes nr 4), 54p s.n. V5 Sleeckx Domien, Jozef II en zijne regeering (Volksboekjes nr 5), 52p Mac Leod Julius, Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde. De wervellooze dieren, 176p s.n. Gittée August, Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche folkore of volkskunde, 64p. 9

10 s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen in België verschenen. Repertorium en bijvoegsel op het tienjarig tijdvak , 59p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1888 (38e jaar), LXIV+188p. 212 s.n.v6 *zie jaar s.n.v7 *zie jaar s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1887 verschenen, 64p s.n. NN., Aanhangsel behoorende bij de Vlaamsche bibliographie van Aanvullingen en verbeteringen van de Vlaamsche bibliographie van 1887, pp s.n. Sleeckx Domien, De patriottentijd (Volksboekjes nr 6), 55p. V s.n. V7 Sleeckx Domien, De Jacobijnen in België (Volksboekjes nr 7), 59p. 214 s.n. *zie jaar s.n. *zie jaar NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1889 (39e jaar), LXIV+136p s.n. De Cock A., Rembert Dodoens (Volksboekjes nr 8), 60p. V s.n. Vermast A., Jacob Van Maerlant (Volksboekjes nr 9), 60p. V Wattez Omer, Een hoekje van Zuid-Vlaanderen. Oudenaarde, Ronse en omstreken. Met teekeningen van Arm. Heins en eene landkaart, 64p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1890 (40e jaar), LXIV+207p De Geyter Julius, Keizer-Karel en het rijk der Nederlanden in middeleeuwschen versbouw. Tweede uitgave, 243p Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds. Eerste deel. Vaderlandsche en plaatselijke liederen, VIII+180p Teirlinck-Stijns, Arm Vlaanderen. Eerste deel. Tweede uitgave, 299p Teirlinck-Stijns, Arm Vlaanderen. Tweede deel. Tweede uitgave, 362p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1891 (41e jaar), LXIV+107p Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch Liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds. Tweede deel. Balladen en verhalende liederen, enz., 227p Gittée August, Eenige dagen in ons bergland. Met teekeningen van A. Heins en een landkaart, 58p Gilon Ernest, Het onderwijs en de vruchten van het onderwijs. Twee hoofdstukken uit zijn werk: Misères sociales. La lutte pour le bien-être, 76p. 10

11 s.n. Remouchamps Edmond, De tering (Volksboekjes nr 10), 63p. V NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1892 (42e jaar), LXIV+143p Rooses Max; Vuylsteke Julius; Bergmann G., Jan Frans Willems. Levensschets door Max Rooses. Voordracht door Julius Vuylsteke. Herinneringen door G. Bergmann, 144p Gittée August, Bij onze noorderbroeders. Reisindrukken uit Holland. Met twaalf teekeningen door A. Heins en eene kaart, 184p Geiregat Pieter, Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten, ontleend aan Edw. Bellamy, Em. de Laveleye en Ch. Richet, VII+139p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1893 (43e jaar), LXIV+146p s.n. NN., Lijst van Nederlandsche prijsboeken voor de gestichten van middelbaar onderwijs verzameld en uitgegeven door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds te Gent, 24p Langerock Hubert, De arbeiderswoningen in België, 59p De Vreught Aug., Afrikaansche volken, 139p /a 135 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1894 (44e jaar). Eerste aflevering, LVI p /b 135 N.N., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1894 (44e jaar). Tweede aflevering, pp. LVII-CVIII p Nemo, De legerquaestie in België, 56p Van De Walle Victor, Eene pleitrede ten gunste der evenredige vertegenwoordiging, 44p Geiregat Pieter, Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten ontleend aan Bebel en Richter, 198p Rooses Max, Oude en nieuwe kunst. Het nieuw Antwerpsch museum. Petrus Paulus Rubens. De Hollandsche meesters in den Louvre, 215p /a 140 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1895 (45e jaar). Eerste aflevering, LXII+50p /b 140 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1895 (45e jaar). Tweede aflevering, pp /c 140 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1895 (45e jaar). Derde aflevering, XXIXp Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. I. Vaderlandsche en plaatselijke liederen. Tweede uitgave, VIII+180p Loveling Virginie, Een dure eed. Tweede uitgave, 204p Scheire Aug., Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de banken van leening vooral met het oog op den berg van barmhartigheid te Gent, 124p Rooses Max, Oude en nieuwe kunst. Brieven over het museum van Weenen. Verlat - Leys - Lies - Dyckmans - Van Lerius - Guffens en Swerts - Schaefels -Lamorinière - H. De Braekeleer - Ooms - Van 11

12 Kuyck - De Rudder - Struys - Verstraete - Crabeels - Luyten, 239p *zie jaar s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Eerste jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Eerste jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Eerste jaargang. Officieel gedeelte, CLXXXp De Quéker K.H., De openbare en de bijzondere weldadigheid. Hare hervorming. Naar het Fransch, 111p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Tweede jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Tweede jaargang. Tweede deel, 256p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Tweede jaargang. Officieel gedeelte, CLIV + 56p s.n. Van Der Ven Florimond, De jeneverplaag. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Willems-Fonds, 39p Seipgens Emile, De Kapelaan van Bardelo. Met het Levensbericht van den Schrijver door Prof. Dr. Jan Ten Brink, XXVI+74p Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. II. Balladen en verhalende liederen, enz. Tweede uitgave, 220p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Derde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Derde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Derde jaargang. Officieel gedeelte, CCXXIVp s.n. Verkest Medard, Een hoekje der Vlaamsche kust. Nieuwpoort - Veurne - Diksmuide, 41p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vierde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vierde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vijfde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vijfde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Zesde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Zesde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Zevende jaargang. Eerste deel, 288p. 12

HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP

HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP UIT HET VERLEDEN VAN DE R.U.G. Redactie: K. DE CLERCK Nr.3 HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP 't ZAL WEL GAAN (1852-1977) door Herman BALTHAZAR GENT Archief R.U.G. Baertsoenkaai 3 1977 D e auteur Herman

Nadere informatie

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H.

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H. Toen de liberale partij in 1846 werd opgericht, was er nog helemaal geen sprake van een partijstructuur zoals we die nu kennen. Zij was veeleer een los samenwerkingsverband tussen tientallen autonome afdelingen

Nadere informatie

HANDLEIDING DE REIS, DE ROOS, DE SCHRIJVER EN HET VERHAAL.

HANDLEIDING DE REIS, DE ROOS, DE SCHRIJVER EN HET VERHAAL. HANDLEIDING DE REIS, DE ROOS, DE SCHRIJVER EN HET VERHAAL. Dertig dagen onderweg. Voor even was ik de beroemdste literaire rozenman. Te land, ter zee en in de lucht. Van Elmina tot Antwerpen, van Jeruzalem

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP DIT TIJDSCHRIFT! BEL GRATIS DE A BONNEMENTENLUN 06-0224222* taal. no. 2431

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP DIT TIJDSCHRIFT! BEL GRATIS DE A BONNEMENTENLUN 06-0224222* taal. no. 2431 no. 2431 07-09-'92 weekblad siso: 831 redactie: A.L. Greiner/P. Winkler redactie: Stichting ivio Postbus 37-8200 AA Lelystad tel. 03200-76411 / fax 03200-33756 administratie: Stichting IVIO Opzegging van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Het driemanschap P. J. Veth (boven, op jonge en hoge leeftijd), H. Kern (linksonder) en F.P.H. Prick van Wely (rechtsonder).

Het driemanschap P. J. Veth (boven, op jonge en hoge leeftijd), H. Kern (linksonder) en F.P.H. Prick van Wely (rechtsonder). UIT OOST EN WEST Het driemanschap P. J. Veth (boven, op jonge en hoge leeftijd), H. Kern (linksonder) en F.P.H. Prick van Wely (rechtsonder). Uit Oost en West Verklaring van 1000 woorden uitnederlands-indie'

Nadere informatie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 bron Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1916-1917. E.J. Brill, Leiden

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

LITERAIR DE GESCHIEDENIS DINSDAG 25 MAART 2014. Zondag 18 januari 2015. De grootste literaire brunch op zo n 200 plekken in Vlaanderen

LITERAIR DE GESCHIEDENIS DINSDAG 25 MAART 2014. Zondag 18 januari 2015. De grootste literaire brunch op zo n 200 plekken in Vlaanderen Zondag 18 januari 2015 DE TOAST NACHT VAN DE GESCHIEDENIS LITERAIR DINSDAG 25 MAART 2014 De grootste literaire brunch op zo n 200 plekken in Vlaanderen Met onder andere: Griet Op de Beeck Bernard Dewulf

Nadere informatie

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 bron Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal-

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003

Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003 Archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) toegankelijk Juni j.l. was een mijlpaal voor het behoud en de ordening van het erfgoed van de sociaal-democratie.

Nadere informatie

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 * Erkenningsnummer P004583

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 * Erkenningsnummer P004583 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 Erkenningsnummer P004583 nr. 36 winter 2013 Jezuïeten 2 Redactie: Ward Biemans SJ, Guido Dierickx SJ, Walter Fabri SJ, Eduard Kimman SJ en Carola Lexmond-Kiepe Amaliastraat

Nadere informatie

TAPHOFIEL 001 februari 2010

TAPHOFIEL 001 februari 2010 Onze Lieve Vrouw Voorplein 16 info@epitaaf.org 1020 Brussel (Laken) www.epitaaf.org TAPHOFIEL 001 februari 2010 Voortaan mag u van Epitaaf op gepaste tijd een elektronische nieuwsbrief Taphofiel in uw

Nadere informatie

Een impressie van vroeger en nu.

Een impressie van vroeger en nu. 1 En toen in 1912 Naar het aloude verhaal schiep Jahweh de wereld in zes dagen. De zevende dag rustte Hij en telde één voor één de vele steden en dorpen. Hij keek welgevallig om zich heen en zag dat het

Nadere informatie

Lize Lefaible. Samenvatting. Résumé

Lize Lefaible. Samenvatting. Résumé http://www.interferenceslitteraires.be ISSN : 2031-2790 Lize Lefaible De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken Een vergelijking van de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris Van Severen

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vanwege renovatiewerkzaamheden tot eind 2018 gesloten. U vindt onze collectie ondertussen op verschillende locaties in en rond Antwerpen.

Nadere informatie

Door het bier Tot het lied

Door het bier Tot het lied Door het bier Tot het lied Een onderzoek naar rituelen met betrekking tot zingen op het Utrechtsch Studenten Corps Masterthesis Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht Begeleider: Louis Peter Grijp

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook ANTWERPSE UTGAVE 3e Jaargang, Nr 2 Juni 1958 Abonnementen : 1 jaar : 50 fr. 6 maanden: 30 fr. Hoofdredactie : Dr. K. Poma Pri js per exemplaar: 5 Fr. Liberaal Maandblad De Liberale Partij houdt van Daden!

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE. Bulletin Nr. 81 September 1991

KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE. Bulletin Nr. 81 September 1991 KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE Bulletin Nr. 81 September 1991 Redacteuren f Dr. L.J. Vandewiele Rédaction ) Dr. D.A. Wittop Koning INHOUD

Nadere informatie

Mariken van Nieumeghen

Mariken van Nieumeghen editie Dirk Coigneau bron Dirk Coigneau (ed.),. Verloren, Hilversum 1996 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/colofon.htm 2002 dbnl / Dirk Coigneau 7 Inleiding Dit Mariken

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie.

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Colofon Inhoud Samenstelling en redactie Wieneke t Hoen en Pia van de Wiel Fotografie Afdeling Beeld Rijksmuseum en andere fotografen/instanties die in bijschriften zijn

Nadere informatie

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Onder redactie van Michiel van Kempen Deze hieronder afgedrukte lijst bevat alle getraceerde bellettristische

Nadere informatie

Bibliography on commons in The Netherlands

Bibliography on commons in The Netherlands Bibliography on commons in The Netherlands ACKER STRATINGH, Gozewijn, 1865. Marken in Friesland. Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, Vol. 9. Amsterdam.

Nadere informatie

DE SCHAKEL WILLEMSFONDS. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent ORGAAN VAN HET «...

DE SCHAKEL WILLEMSFONDS. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent ORGAAN VAN HET «... Cl) ~...,...J W o z ««~ w rr o..: Z Cl z «Cl rr ««..., Ol (0 ~ z w Cl o 0> "'" (\J rr w ~::J o ~cr: w o w z INHOUD Algemene Jaarvergadering '71 blz. 1 Uit de toespraak van Prof. Verhuist Nieuwe mensen,

Nadere informatie

woord vooraf organisatie Secretariaat Geen wijsheid zonder kennis, maar ook geen kennis zonder wijsheid. Emanuel Kant

woord vooraf organisatie Secretariaat Geen wijsheid zonder kennis, maar ook geen kennis zonder wijsheid. Emanuel Kant ORGANISATIE woord vooraf organisatie dr. Korrie van Helvert Directeur Shirley Welten Bureaumanager Renata van den Berg Bureaumedewerker Jan Hijna Cursusbegeleider (cursus 3 en 17) Secretariaat Postadres:

Nadere informatie

De Maatschappij tot Nut van t Algemeen

De Maatschappij tot Nut van t Algemeen De Maatschappij tot Nut van t Algemeen Aan het eind van de achttiende eeuw was Nederland een kleine natie aan de rand van het grote Europa. Nederland werd gekenmerkt door zijn lokale en regionale vrijheid

Nadere informatie