Overbruggingsreglement B. Stichting Contractspelersfonds KNVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overbruggingsreglement B. Stichting Contractspelersfonds KNVB"

Transcriptie

1 Overbruggingsreglement B Stichting Contractspelersfonds KNVB In werking getreden per 1 januari

2 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Werkingsfeer... 4 HOOFDSTUK II : AANSPRAKEN... 4 Artikel 3: Aanspraken overbruggingsuitkering... 4 Artikel 4: Aanspraken oudedags- en nabestaandenpensioen... 4 HOOFDSTUK III : FONDSEN... 5 Artikel 5: Deelnemerfondsen... 5 Artikel 6: Belegging & rendement... 5 HOOFDSTUK IV : OVERBRUGGINGSUITKERINGEN... 6 Artikel 7: Vaststelling overbruggingsuitkering... 6 Artikel 8: Betaling van uitkeringen... 7 Artikel 9: Slotuitkering... 7 HOOFDSTUK V : ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 10: Beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap... 7 Artikel 11: Beëindiging samenlevingsovereenkomst... 8 Artikel 12: Overlijden... 8 Artikel 13: Waardeoverdracht... 9 Artikel 14: Afkoop... 9 HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN... 9 Artikel 15: Informatieverplichting... 9 Artikel 16: Onvoorziene gevallen Artikel 17: In werking treden

3 HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur : Het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB CFK-waarde : De som van de waarde van de bij verzekeraar ASR of verzekeraar NN verzekerde aanspraken conform artikel 4 van dit reglement en het saldo van het deelnemersfonds op de datum van scheiding. Conversiedatum : De datum waarop krachtens besluit van het bestuur een deelnemer recht heeft verkregen op een overbruggingsuitkering. Deelnemer : Deelnemer van de stichting is een gewezen contractspeler die uit hoofde van zijn voormalige arbeidsovereenkomst met een club een aanspraak heeft opgebouwd op een overbruggingsuitkering, daartoe premies heeft afgedragen aan de stichting en voor wie de stichting een deelnemersfonds administreert. Alleen de deelnemers die vallen onder de werkingsfeer zoals genoemd in art. 2 kunnen rechten ontlenen aan dit reglement. Het deelnemerschap eindigt op het moment dat aan dit reglement niet langer aanspraken op een overbruggingsuitkering ontleend kunnen worden. Kind : Onder kind wordt verstaan het wettige kind van de deelnemer, alsmede het door hem gewettigde, geadopteerde en erkende kind alsmede het stief- en pleegkind van de deelnemer, dat door hem als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Deelnemersfonds : Het bedrag dat de stichting onder zich heeft in verband met het aan een individuele deelnemer toegekende recht op een overbruggingsuitkering. Het deelnemersfonds is onderdeel van en wordt belegd in het 4%-fonds. 4%-fonds : Het beleggingsfonds dat wordt beheerd door de stichting Contractspelersfonds KNVB en waarvan het beleggingsbeleid wordt beschreven in het daarvoor bedoelde prospectus. Partner : Onder partner wordt in dit reglement verstaan de persoon met wie de deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft of een samenlevingsovereenkomst heeft, dan wel de persoon met wie de deelnemer volgens de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres woont, waarbij in de laatste twee gevallen tevens de volgende eisen gelden: a) de deelnemer en de persoon met wie hij samenwoont hebben met het samenwonen de intentie om een duurzaam partnerschap te voeren met de daarbij behorende verzorgingsgedachte. b) de deelnemer en de persoon met wie hij samenwoont zijn beiden ongehuwd en zijn geen geregistreerd partnerschap aangegaan én c) er is sprake van een relatie van twee personen die geen bloed- of aanverwanten in de rechte of in de tweede graad van de zijlijn van elkaar zijn. Verzekeraar NN en Verzekeraar ASR definiëren hun eigen partnerbegrip. Hiervoor wordt verwezen naar de door deze verzekeraars afgegeven reglementen. Pensioendatum : De dag waarop het recht op de AOW-uitkering ingaat. Scheiding : Echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Als datum van scheiding geldt de datum van inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand. Met een scheiding wordt gelijkgesteld een scheiding volgens buitenlands (niet Nederlands) recht. Als datum van scheiding volgens buitenlands recht geldt de datum van inschrijving van de daarvoor in aanmerking komende buitenlandse registers of bij gebreke daarvan een andere formele inschrijving of uitspraak die naar het oordeel van het Bestuur daarmee op één lijn is te stellen. Statuten : De statuten van de Stichting Contractspelersfonds KNVB Stichting : De Stichting Contractspelersfonds KNVB Verzekeraar ASR : ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht. Verzekeraar NN: : Nationale-Nederlanden Levensverzekering N.V., gevestigd te Rotterdam. 3

4 Artikel 2: Werkingsfeer Dit reglement is van toepassing op deelnemers met een reeds lopende overbruggingsuitkering die is aangevangen vóór 1 november 2008 en die geen gebruik gemaakt hebben van de eenmalige mogelijkheid om tussen 1 november 2008 en 1 juni 2009 de uitkeringsduur met 40% in te korten conform art. 5 lid 4 van het toen geldende Combinatiereglement. HOOFDSTUK II : AANSPRAKEN Artikel 3: Aanspraken overbruggingsuitkering Overbruggingsuitkering 1. De uit dit reglement voortvloeiende aanspraak bestaat uit een tijdelijke overbruggingsuitkering die is ingegaan op de conversiedatum. Verplichting stichting 2. De stichting is op basis van de bepalingen van dit reglement slechts tot uitkering aan een deelnemer of diens nabestaanden verplicht indien en voor zover: a. deze uitkeringen kunnen worden verricht uit een daartoe bestemd deelnemerfonds en b. de deelnemer en andere rechthebbenden hun informatieverplichting jegens de stichting zoals in art. 15 van dit reglement bepaald, juist, volledig en tijdig zijn nagekomen. Pensioen Verzekeraar NN Verzekeraar ASR Artikel 4: Aanspraken oudedags- en nabestaandenpensioen 1. Deelnemers van wie het deelnemerschap is aangevangen voor 1 juli 2005 hebben mogelijk aanspraken op oudedagspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen opgebouwd op basis van hoofdstuk VI van het per 1 juli 1984 in werking getreden Pensioenreglement. De stichting heeft voor de pensioenaanspraken conform dit artikel verzekeringen op collectieve basis gesloten bij Verzekeraar NN respectievelijk Verzekeraar ASR. De deelnemer, zijn partner en zijn kinderen zijn hierbij als begunstigde aangewezen. Indien voor een toegekend pensioen door verzekeraar een bewijs van aanspraken is afgegeven, is de stichting van haar uit de betreffende aanspraak voortvloeiende verplichting bevrijd. 2. Indien de conversiedatum van de deelnemer voor 1 juli 2005 lag, zijn er op de conversiedatum voor de deelnemer mogelijk pensioenrechten ingekocht bij Verzekeraar NN ten laste van zijn deelnemersfonds. Deze rechten zijn per 1 januari 2011 beschreven in een door de Verzekeraar NN afgegeven pensioenreglement, dat de eerdere bepalingen hierover in het tot 1 januari 2011 van toepassing zijnde Combinatiereglement van de stichting vervangt. Het pensioenreglement van Verzekeraar NN omvat de volgende aanspraken: a. een levenslang oudedagspensioen voor de deelnemer; b. een levenslang nabestaandenpensioen voor zijn partner*; c. een tijdelijk wezenpensioen voor zijn kinderen. Indien de deelnemer de genoemde aanspraken heeft, gelden deze uitsluitend jegens Verzekeraar NN. Verzekeraar NN heeft in dat geval een of meerdere bewijzen van aanspraken afgegeven aan de deelnemer. * Het begrip partner dat Verzekeraar NN gebruikt correspondeert niet volledig met het begrip partner zoals in dit reglement van toepassing is. 3. Indien de conversiedatum van de deelnemer op 1 juli 2005 nog niet was bereikt, zijn er tussen 1 juli 2005 en 1 juli 2010 voor de deelnemer mogelijk pensioenrechten ingekocht bij Verzekeraar ASR ten laste van zijn deelnemersfonds. Deze rechten zijn beschreven in een door de Verzekeraar ASR per 1 januari 2005 afgegeven pensioenreglement. Laatst genoemd reglement omvat de volgende aanspraken: a. een levenslang oudedagspensioen voor de deelnemer; b. een levenslang nabestaandenpensioen voor zijn partner*; c. een tijdelijk wezenpensioen voor zijn kinderen. Indien de deelnemer de genoemde aanspraken heeft, gelden deze uitsluitend jegens Verzekeraar ASR. Verzekeraar ASR heeft in dat geval een of meerdere bewijzen van aanspraken afgegeven aan de deelnemer. 4

5 * Het begrip partner dat Verzekeraar ASR gebruikt correspondeert niet volledig met het begrip partner zoals in dit reglement van toepassing is. HOOFDSTUK III : FONDSEN Administratie Bijboekingen Afboekingen Belegging Rendement Verdeling Artikel 5: Deelnemerfondsen 1. De stichting administreert ter bepaling van de rechten voor elke deelnemer afzonderlijk een deelnemerfonds. Een deelnemerfonds vormt het positieve verschil van de door de stichting uitgevoerde bij- en afboekingen. 2. De bijboekingen bestaan uit: a. voordelig netto rendement als bedoeld in artikel 6 van dit reglement; b. extra toevoegingen als gevolg van een besluit van het bestuur; c. overschotten in verband met waardeoverdracht als bedoeld in artikel 12 van het pensioenreglement van Verzekeraar ASR en artikel 13 van het pensioenreglement van Verzekeraar NN. 3. De afboekingen houden verband met: a. uitkeringen als bedoeld in de hoofdstukken IV & V van dit reglement; b. nadelig netto rendement als bedoeld in artikel 6 van dit reglement; c. tekorten in verband met waardeoverdracht als bedoeld in artikel 12 van het pensioenreglement van Verzekeraar ASR en artikel 13 van het pensioenreglement van Verzekeraar NN. Artikel 6: Belegging & rendement 1. De stichting zorgt voor de belegging van gelden die in de deelnemerfondsen zijn Geadministreerd. Belegging vindt uitsluitend plaats conform het beleggingsbeleid van het 4%-fonds. 2. De stichting is te allen tijde gerechtigd de keuze ten aanzien van de beleggingen te wijzigen. 3. Het beleggingsbeleid wordt bepaald door het bestuur en is beschreven in het prospectus van het 4%-fonds. 4. Nadat het resultaat van het 4%-fonds over het boekjaar is berekend, wordt het bruto jaarrendement vastgesteld per 1 juli van elk jaar. Voor de berekening van het resultaat worden prijsverschillen op obligaties tussen aankoopdatum en aflosdatum evenredig aan alle tussenliggende jaren toegekend. Tussentijdse koersfluctuaties zijn geen onderdeel van het resultaat. Vervolgens wordt het voordelig c.q. nadelig netto rendement bepaald. Dit is gelijk aan het bruto rendement waarop de kosten in verband met het beheer van het vermogen alsmede een door het bestuur te bepalen deel van de kosten van de stichting in mindering zijn gebracht. 5. Per 1 juli van elk jaar wordt het voordelig c.q. nadelig netto rendement bepaald. Dit is gelijk aan het bruto rendement waarop de kosten in verband met het beheer van het vermogen alsmede een door het bestuur te bepalen deel van de kosten van de stichting in mindering zijn gebracht. 6. Het bestuur van de stichting kan bepalen dat het uit de vastgestelde jaarrekening van de stichting over enig boekjaar blijkende voordelig c.q. nadelig netto rendement geheel of ten dele als rendement aan de geadministreerde deelnemerfondsen wordt toegevoegd dan wel in mindering wordt gebracht. Deze toevoeging / vermindering geschiedt alsdan per 1 juli van het betreffende jaar en wordt gebaseerd op het gemiddeld belegde vermogen van de deelnemers over het per 30 juni afgesloten boekjaar, zoals dit blijkt uit de administratie van de stichting. 5

6 HOOFDSTUK IV : OVERBRUGGINGSUITKERINGEN Aanvang en einde Ex-partner Verklaring Bezwaren Bedrag termijnen Verkorting duur Verlenging duur Verlaging uitkering Artikel 7: Vaststelling overbruggingsuitkering 1. De overbruggingsuitkering is ingegaan op de conversiedatum en eindigt nadat het voorziene aantal maanden zoals vermeld in de door de deelnemer ontvangen vaststellingsverklaring is verstreken dan wel bij eerder overlijden van de deelnemer. 2. De aanvang van de overbruggingsuitkering van de ex-partner, als bedoeld in artikel 10, lid 4, van dit reglement is gelijk aan de datum van splitsing van het deelnemerfonds. 3. Het bestuur heeft aan de deelnemer een vaststellingsverklaring verstrekt omtrent de toegekende overbruggingsuitkering. Bij wijziging van de uitkering wordt een nieuwe verklaring afgegeven. Deze vaststellingsverklaring behelst ondermeer: a. de datum waarop krachtens bestuursbesluit het recht ingaat; b. het voor de overbruggingsuitkering beschikbare bedrag (deelnemersfonds); c. het bedrag van de overbruggingsuitkering(en); d. de datum waarop de eerste en de laatst te verwachten uitkering zal plaatsvinden; e. de wijze waarop uitbetaling zal plaatshebben. 4. De deelnemer dient binnen één maand nadat de in lid 3 bedoelde verklaring aan hem is toegezonden zijn eventuele bezwaren schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Indien binnen deze termijn door de stichting geen reactie wordt ontvangen, wordt de deelnemer geacht met de inhoud van de verklaring in te stemmen. 5. Bij de aanvang of wijziging van de overbruggingsuitkering is het bedrag van de termijnen bepaald door het deelnemersfonds gelijkelijk te verdelen over het aantal maanden dat het recht duurt. Hierbij is een rekenrente van 4% gehanteerd. De overbruggingsuitkering kan worden verhoogd of verlaagd indien de ontwikkelingen van het deelnemersfonds, waaronder begrepen bij- en afboekingen als bedoeld in artikel 5 van dit reglement, daar aanleiding toe geven en voorts in alle omstandigheden waarin een wijziging van de uitkering naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is. 6. Deelnemers die de duur van hun uitkering willen verkorten, kunnen hiertoe een verzoek indienen bij het bestuur. Het bestuur zal de toestemming hiervoor uitsluitend laten afhangen van de vraag of er in de beleggingsportefeuille voldoende liquiditeit aanwezig is om aan het verzoek te kunnen voldoen. Indien het verzoek wordt toegewezen, kan de deelnemer de duur van zijn uitkering later niet nog een keer wijzigen. De maximaal mogelijk verkorting van een uitkering leidt ertoe dat de resterende uitkering van de deelnemer twee keer zo snel wordt uitgekeerd (in vergelijking met de oorspronkelijke uitkeringstabel zonder toepassing van de verlengingsoptie), waarbij tevens geldt dat de resterende duur na inkorting minimaal 12 maanden moet zijn. Indien er beslag ligt onder het deelnemersfonds of er sprake is van faillissement of schuldsanering, kan de wijziging van de duur alleen plaatsvinden met toestemming van de deurwaarder, bewindvoerder, curator of andere wettelijke vertegenwoordiger van de crediteuren. 7. Zolang het fondssaldo boven ,00 ligt kunnen deelnemers ervoor kiezen het eerder gekozen aantal maanden eenmalig te wijzigen (verhogen). De hierbij vast te stellen einddatum kan niet na de pensioendatum liggen. Indien er beslag ligt onder het deelnemersfonds of er sprake is van faillissement of schuldsanering, kan de wijziging van de duur alleen plaatsvinden met toestemming van de deurwaarder, bewindvoerder, curator of andere wettelijke vertegenwoordiger van de crediteuren. 8. Indien er overeenkomstig het bepaalde in lid 6 op enig moment sprake is van een noodzakelijke verlaging van de maandelijkse uitkering kan de deelnemer opteren deze verlaging achterwege te laten door het invoeren van een variabele 6

7 einddatum. In dat geval zal de uitkering doorlopen tot de eerder overeengekomen einddatum of tot het moment dat de hoogte van het deelnemerfonds de maandelijkse uitkering niet langer toestaat dan wel tot eerder overlijden van de deelnemer. Uitkeringsdata Inhoudingen Afronding Specificatie Laatste betaling Artikel 8: Betaling van uitkeringen 1. De overbruggingsuitkering wordt betaald in maandtermijnen, per de laatste dag van elke maand. Uitkering kan enkel en alleen geschieden naar een op naam van de deelnemer staande bankrekening. 2. De uitkeringen worden verminderd met: a. de wettelijk voorgeschreven inhoudingen; b. de door de stichting ter zake van de uitkeringen wettelijk verschuldigde bedragen; c. de kosten verband houdend met het betalen van de uitkering. 3. De hoogte van de te betalen uitkering wordt op een veelvoud van 10,00 naar beneden afgerond. 4. Aan deelnemers wordt met betrekking tot de eerste uitkering (schriftelijk) een specificatie verstrekt. Elke keer dat de bruto of netto uitkering wijzigt, ontvangt de deelnemer een herziene specificatie. Daarnaast ontvangt de deelnemer elk jaar een jaaropgave. Artikel 9: Slotuitkering Drie maanden nadat de laatste uitkering als voorzien in artikel 7 aan de deelnemer is verricht, zal de eventueel resterende waarde van het deelnemerfonds aan de deelnemer worden uitgekeerd. Deze uitkering bestaat uit de som van: a. het saldo van het deelnemersfonds direct na de laatste uitkeringsdatum b. het nog bij te schrijven rendement over het deelnemersfonds tot het moment van de laatste reguliere maanduitkering c. de bij te schrijven rente, op basis van 4% per jaar, van de datum van de laatste maanduitkering tot de datum slotbetaling, dan wel het tot dat moment werkelijk door de stichting gerealiseerde rendement indien dit minder is. HOOFDSTUK V : ALGEMENE BEPALINGEN Verdeling Pensioen Overbrugging Splitsing Buiten gemeenschap Artikel 10: Beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap Op scheidingen waarvan de datum ligt vóór 1 juli 2013 zijn de volgende bepalingen van toepassing: 1. Op de datum van een scheiding van een deelnemer wordt de CFK-waarde op basis van 50/50 tussen beide partijen verdeeld op de wijze en met de gevolgen als in dit artikel aangegeven. 2. Eerst worden de eventueel bij verzekeraar ASR of verzekeraar NN verzekerde aanspraken verdeeld overeenkomstig het bepaalde in het pensioenreglement van de betreffende verzekeraar. 3. Vervolgens wordt het deelnemerfonds zodanig verdeeld dat aan het bepaalde in lid 1 wordt voldaan. 4. Per de in lid 1 bedoelde datum van scheiding wordt een gedeelte van het deelnemerfonds, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, afzonderlijk geadministreerd en overgeboekt naar een deelnemerfonds ten name van de ex-partner. Indien tot splitsing van een deelnemerfonds wordt overgegaan zal hierbij op beide fondsen een bedrag ad 120,00 aan kosten in mindering worden gebracht. De ex-partner verkrijgt hierdoor een zelfstandige aanspraak op een overbruggingsuitkering die ingaat op de datum zoals genoemd in artikel 9 lid 3 van dit reglement. De artikelen 7 tot en met 14, 17 (lid 4 & 5) en 18 tot en met 23 van dit reglement zijn hierbij zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 5. Indien de deelnemer is gehuwd buiten gemeenschap van goederen zonder enige verplichting tot verrekening van inkomsten of vermogen (koude uitsluiting), zal 7

8 Eigen regeling Algemeen Splitsing Buiten gemeenschap Eigen regeling Pensioen Kosten Algemeen Pensioen Met partner verdeling van het deelnemersfonds niet plaats vinden. Indien sprake is van een beperkte vorm van gemeenschap van goederen, zal verdeling van het deelnemersfonds slechts plaatsvinden indien en in de mate waarin in de akte van huwelijks voorwaarden of een schriftelijke door partijen met het oog op de scheiding gesloten overeenkomst daartoe strekkende bepalingen zijn opgenomen. 6. Door middel van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of notariële akte kan een afwijkende regeling worden getroffen. Deze overeenkomst of akte is slechts geldig en bindend jegens de stichting indien het bestuur en waar nodig de betreffende verzekeraar zich hiermee akkoord heeft verklaard. Op scheidingen waarvan de datum ligt na 30 juni 2013 zijn de volgende bepalingen van toepassing 7. Op de datum van scheiding van een deelnemer wordt het gedeelte van het deelnemersfonds dat is toe te rekenen aan de opbouw tijdens de duur van het huwelijk cq. geregistreerd partnerschap gelijkelijk tussen beide partijen verdeeld (splitsing). Het aan de opbouw tijdens de duur van het huwelijk cq. geregistreerd partnerschap toe te rekenen gedeelte van het deelnemersfonds wordt uitsluitend bepaald door de hieromtrent door het bestuur van de stichting vastgestelde rekenregels. 8. Per de in lid 7 bedoelde datum wordt het gedeelte van het deelnemerfonds dat toekomt aan de ex-partner, zoals bedoeld in lid 7, afzonderlijk geadministreerd en overgeboekt naar een deelnemerfonds ten name van de ex-partner. De ex-partner verkrijgt hierdoor een zelfstandige aanspraak op een overbruggingsuitkering die ingaat op de datum zoals genoemd in artikel 9 lid 3 van dit reglement. De artikelen 7 tot en met 14, 17 (lid 4 & 5) en 18 tot en met 23 van dit reglement zijn hierbij zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 9. Indien de deelnemer is gehuwd buiten gemeenschap van goederen zonder enige verplichting tot verrekening van inkomsten of vermogen (koude uitsluiting), zal verdeling van het deelnemersfonds niet plaats vinden. Indien sprake is van een beperkte vorm van gemeenschap van goederen, zal verdeling van het deelnemersfonds slechts plaatsvinden indien en in de mate waarin de akte van huwelijksvoorwaarden of een schriftelijke door partijen met het oog op de scheiding gesloten overeenkomst dat uitdrukkelijk bepaalt. 10. Door middel van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of notariële akte kan een van dit artikel afwijkende regeling worden getroffen. Deze overeenkomst of akte is slechts geldig en bindend jegens de stichting indien het bestuur zich hiermee akkoord heeft verklaard. 11. De eventueel bij verzekeraar ASR of verzekeraar NN verzekerde pensioenaanspraken worden verdeeld overeenkomstig het bepaalde in het pensioenreglement van de betreffende verzekeraar. 12.In geval van splitsing van een deelnemerfonds als in dit artikel bedoeld zal de stichting op beide na de splitsing aanwezige fondsen een bedrag ad 120,00 aan kosten in mindering brengen. Artikel 11: Beëindiging samenlevingsovereenkomst of einde samenwonen 1. Indien een deelnemer en zijn partner hun samenlevingsovereenkomst beëindigen of het samenwonen beëindigen, verkrijgt de ex-partner geen aanspraak op een gedeelte van het deelnemersfonds. 2. De eventueel bij verzekeraar ASR of verzekeraar NN verzekerde pensioenaanspraken worden verdeeld overeenkomstig het bepaalde in het pensioenreglement van de betreffende verzekeraar. Artikel 12: Overlijden 1. In het geval van overlijden van de deelnemer wordt het resterende deelnemerfonds overeenkomstig de bepalingen van dit reglement uitgekeerd aan de achterblijvende partner van de deelnemer in de vorm van een overbruggingsuitkering, waarbij de overeengekomen uitkeringsduur geen wijziging 8

9 Geen partner Overlijden ex-partner zal ondergaan. Bij overlijden van de achterblijvende partner wordt het dan resterende deelnemerfonds ineens aan de kinderen van de overleden deelnemer uitgekeerd. 2. Indien de deelnemer geen partner heeft wordt het deelnemerfonds bij zijn overlijden direct en ineens aan zijn kinderen uitgekeerd. 3. In het geval de ex-partner, als bedoeld in artikel 10 overlijdt, wordt: a. de lopende maand aan haar / zijn erven uitgekeerd; b. het hierna resterende deelnemerfonds teruggeboekt naar het deelnemerfonds van de deelnemer; c. indien bedoelde deelnemer inmiddels is overleden wordt het resterende deelnemerfonds ineens aan zijn kinderen uitgekeerd. 4. Indien op grond van de voorgaande artikelen geen uitkeringsgerechtigden zijn aan te wijzen, komt het bedrag van het deelnemerfonds ten gunste van het resultaat van de stichting. Artikel 13: Waardeoverdracht 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13van het pensioenreglement van Verzekeraar NN en artikel 12 van het pensioenreglement van Verzekeraar ASR heeft de deelnemer met betrekking tot de in artikel 4 bedoelde aanspraken recht op waardeoverdracht. 2. Indien de waarde van de aanspraken bedoeld in lid 1 lager is dan de waarde die Verzekeraar NN of verzekeraar ASR wettelijk moeten overdragen, komt het verschil door afboeking ten laste van het deelnemerfonds van de deelnemer. 3. Indien de waarde van de aanspraken bedoeld in lid 1 hoger is dan de waarde die Verzekeraar NN of verzekeraar ASR wettelijk moeten overdragen, komt het verschil door bijboeking ten gunste van het deelnemerfonds van de deelnemer. Artikel 14: Afkoop e.d. Afkoop, overdracht, in pandgeving, wijziging begunstiging en elke andere handeling waarmee een aanspraak aan een ander dan de rechthebbende wordt toegekend is niet toegestaan. HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN Artikel 15: Informatieverplichting 1. Alle aanspraken, uitkeringen en rechten ingevolge dit reglement bestaan voor de deelnemer en overige rechthebbenden slechts indien en zover de deelnemer en de overige rechthebbenden de stichting juist, volledig en tijdig hebben geïnformeerd over voor de aanspraken, uitkeringen en rechten relevante feiten en omstandigheden of wijzigingen daarin. 2. De deelnemer en overige rechthebbenden zijn verplicht de stichting te informeren over alle feiten en omstandigheden of wijzigingen daarin die van invloed zijn of kunnen zijn op het bestaan van, dan wel de omvang van, aanspraken, uitkeringen of rechten voor de deelnemer en overige rechthebbenden jegens de stichting. 3. De in het vorige lid bedoelde informatie omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: a. het aangaan of beëindigen resp. ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de afspraken die hierover gemaakt zijn, dan wel het aangaan of beëindigen van een samenlevingsovereenkomst resp. het aangaan of beëindigen van samenwonen zonder overeenkomst. b. het overlijden van de deelnemer, dan wel de partner van de deelnemer; c. geboorte of overlijden van een kind van de deelnemer. 4. De informatie dient verstrekt te worden onmiddellijk nadat zich onder de informatieverplichting vallende feiten en omstandigheden of wijzigingen daarin hebben voorgedaan. 5. De stichting kan schriftelijke of andere bewijsstukken van de feiten en omstandigheden waaromtrent informatie wordt verstrekt verlangen die haar noodzakelijk voorkomt. 9

10 6. De informatie is voor de stichting pas bindend en pas dan is de stichting verplicht hier rechtsgevolg aan te verbinden nadat de stichting aan de deelnemer en/of voor zover van toepassing andere rechthebbenden de informatie en de gevolgen daarvan voor de aanspraken, uitkeringen en rechten schriftelijk heeft bevestigd. Artikel 16: Onvoorziene gevallen Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. Artikel 17: In werking treden Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2011 en vervangt samen met het Overbruggingsreglement A het per 31 december 2010 vervallen Overbruggingsreglement, Uitvoeringsreglement en Combinatiereglement. Voor het laatst werd het reglement gewijzigd bij bestuursbesluit op 1 januari

Overbruggingsreglement B

Overbruggingsreglement B Overbruggingsreglement B 4%-fonds, klasse profvoetballers Fondsbeheerder: Stichting Contractspelersfonds KNVB 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 HOOFDSTUK II

Nadere informatie

Overbruggingsreglement A. Stichting Contractspelersfonds KNVB

Overbruggingsreglement A. Stichting Contractspelersfonds KNVB Overbruggingsreglement A Stichting Contractspelersfonds KNVB In werking getreden per 1 januari 2011 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN EN WERKINGSFEER... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Werkingsfeer...

Nadere informatie

Overbruggingsreglement A

Overbruggingsreglement A Overbruggingsreglement A Hoofdfonds, klasse profvoetballers Fondsbeheerder: Stichting Contractspelersfonds KNVB 1 Inhoud HOOFDSTUK I : BEGRIPPEN... 3 Artikel 1: Begrippen... 3 HOOFDSTUK II : FONDSVORMING...

Nadere informatie

De NWF-regeling Een toelichting op de regeling van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds Januari 2011

De NWF-regeling Een toelichting op de regeling van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds Januari 2011 De NWF-regeling Een toelichting op de regeling van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds Januari 2011 Stichting Nederland Wielrennersfonds Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Tel: 0182 571171 Fax: 0182-532732

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-b (= middelloon) 2008 (Pensioenregling 55-minners) van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Addendum behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Smit

Addendum behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Smit Overwegingen en Besluit In aanmerking nemende dat: 1. het bestuur (hierna SPS) een besluit tot voorgenomen liquidatie heeft genomen en de pensioenverplichtingen conform artikel 84 PW moet overdragen; 2.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT (AOV) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

REGLEMENT (AOV) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE REGLEMENT (AOV) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE Maart 2016 ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen 1. Dit reglement is vastgesteld ter uitvoering van artikel 11.2 (aanvullende oudedagsvoorziening)

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Gevestigd te Amstelveen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

REGLEMENT (AOV) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

REGLEMENT (AOV) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE REGLEMENT (AOV) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE maart 2015 ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen 1. Dit reglement is vastgesteld ter uitvoering van artikel 54 (aanvullende oudedagsvoorziening)

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS REGLEMENT AANVULLEND PARTNERPENSIOEN

STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS REGLEMENT AANVULLEND PARTNERPENSIOEN STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS REGLEMENT AANVULLEND PARTNERPENSIOEN 1 INHOUD Artikel Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Deelnemers 4 3. Aanspraak 5 4. Informatie op verzoek 6 5. Aanvullend partnerpensioen

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Partnerpensioen. Definitie. Pensioen en ongehuwd samenwonen. Uit elkaar. Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Partnerpensioen. Definitie. Pensioen en ongehuwd samenwonen. Uit elkaar. Meer weten? www.pensioentntexpress.nl Pensioen en ongehuwd samenwonen Definitie Uit elkaar 4 Partnerpensioen V r 1 mei 1995 7 8 10 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl Voor uw pensioenregeling wordt een geregistreerd partnerschap gelijkgesteld

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Productkenmerken regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van dit document

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Artikel 1 Aard Addendum 1 De in dit addendum opgenomen bepalingen betreffen aanvullingen

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten

Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Pensioenreglement 2014 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten versie 2014 inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DEELNEMERSCHAP Artikel 1 Begripsbepalingen en bedragen Artikel 2 Deelnemer Artikel 3 Begin en einde

Nadere informatie