Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat"

Transcriptie

1 Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk, dat is jouw zaak niet.... = degene; degenen _ die de vraag juist kunnen beantwoorden, krijgen een mooie prijs.... = Degenen Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden.... = hetgeen ; wat Ik heb niet veel verstaan van _ hij vertelde.... = hetgeen; wat Hij dacht bij _ dat hij zo veel meer kon verdienen.... = zichzelf Mijn oude tante praat veel in _ omdat ze vaak alleen is.... = zichzelf Mijn ouders zijn al dertig jaar getrouwd en ze houden nog steeds heel veel van.... = eikaar Thomas en Louis lijken heel erg op _, hoewel ze geen broers zijn.... = eikaar De biologie is de wetenschap die levende bestudeert.... = wezens ; organismes In is hij niet slecht. Hij doet gewoon soms een beetje raar.... = wezen Hij kan geen minuut zwijgen. _ mensen maken me ziek.... = Dergelijke Op wijn, bier en _ dranken is er een speciale belasting.... = dergelijke Tijdens hun opleiding tot arts bestuderen studenten het _ lichaam.... = menselijk Maak je geen zorgen, iedereen maakt wel eens een fout, dat is _.... = menselijk Er blijft een verschil bestaan tussen rijke en arme landen. De _ is dat het verschil steeds groter wordt.... = werkelijkheid ; realiteit Permeke was geen realistisch schilder. Hij schilderde de _ niet zoals die is, maar zoals hij die zag.... = werkelijkheid ; realiteit Er is een feest ter gelegenheid van het honderdjarig _ van de school.... = bestaan Hij heeft zijn twijfels over het _ van God.

2 ... = bestaan De meeste revieren door water dat van de bergen komt.... = ontstaan Hoe de wereld _ is? Ik weet het niet. Men spreekt altijd over de «big bang».... = ontstaan Deze firma bestaat 50 jaar. Ze werd _ in de jaren = opgericht De zuster hielp de patiënt zich in bed _, zodat hij wat kon eten en drinken.... = op te richten Tot mijn spijt zal ik op de volgende vergadering niet _ kunnen zijn.... = aanwezig Dokter Verschueren is vandaag niet _. Wilt u een afspraak maken voor een andere keer?... = aanwezig ; beschikbaar Er _ vijf euro. - Heb je wel goed geteld? = ontbreekt ; ontbreken Na het vertrek van de gasten merkte ze dat er twee lepels en drie messen _. Wie had ze gestolen?... = ontbraken Hij _ niet over genoeg geld om het huis te kopen.... = beschikte; beschikt Nu _ we over voldoende informatie om een juiste beslissing te nemen.... = beschikken Ze beschouwde haar huwelijk als de belangrijkste _ in haar leven.... = gebeurtenis Zijn terugkeer uit het buitenland was een grote _ voor de hete familie.... = gebeurtenis De vergadering zal morgen om drie uur.... = plaatsvinden ; gebeuren ; doorgaan Wegens het slechte weer heeft de wedstrijd niet kunnen _.... = plaatsvinden ; gebeuren ; doorgaan Om te _ dat je ziek wordt, moet je veel fruit eten.... = voorkomen ; vermijden ; verhinderen De vlucht van de dictator voor zijn rivaal _ een bloedbad.... = voorkwam ; vermeed ; verhinderde Aids in Afrika veel.... = komt... voor Het is wel eens _ dat mijn zus en ik dezelfde T-shirt gekocht hadden.... = voorgekomen We hebben genoeg gepraat. Geen woorden maar.... = daden Er was een groot verschil tussen zijn woorden en zijn _: hij beloofde veel maar hij deed niets.

3 ... = daden De firma Pijpen & Zonen in computerartikelen.... = handelen Je moet eerst nadenken en pas daarna.... = handelen Jullie hebben goed werk _.... = verricht ; gedaan De politie heeft bij de razzia tien arrestaties _.... = verricht Je moet niet alleen goed zijn in het maken van plannen, je moet ze ook nog kunnen.... = realiseren; verwezenlijken; uitvoeren; waarmaken Ze hebben het project in drie jaar _. het was niet makkelijk, maar het is hen toch gelukt.... = gerealiseerd; verwezenlijkt; uitgevoerd; waargemaakt We hebben ons te laat _ dat we de verkeerde politiek gevolgd hebben. Nu zitten we met ernstige problemen.... = gerealiseerd Plotseling _ ik me dat ik mijn autosleutel verloren had.... = realiseerde Ik roep haar en ze _ niet. Is ze boos?... = reageert Hoe _ hij op de nieuwe pillen? Voelt hij zich beter?... = reageert Er is altijd een verschil tussen theorie en _.... = praktijk In alle landen bestaan min of meer corrupte _, bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld.... = praktijken; gewoontes; gewoonten

4 Wic Ruimte Ons huis ligt onder het _ van de straat. We hebben vaak water in de kelder.... = niveau Het _ van deze cursus is te hoog voor mij. Ik kan niet volgen.... = niveau Blijf niet achteraan in de zaal zitten; kom wat naar _, dan kun je me beter horen.... = voren Als je het woord «raam» van achteren naar _ leest, heb je «maar».... = voren Bij het studeren hou ik van wat zachte muziek op de _.... = achtergrond Op deze foto zie je mijn vriendin met haar zus en op de _ de heuvels van Rome.... = achtergrond Alle vier de _ van een vierkant zijn even lang.... = zijden; kanten Van socialistische _ kwam er veel protest tegen de belastingspolitiek van de regering.... = kant; zijde Je mag niet op de _ van de tafel zitten.... = rand Hij wil dat ik veel drink. Hij vult mijn glas altijd tot aan de _.... = rand De huizen in de groene _ van de stad zijn duurder dan in het centrum.... = rand Alle passagiers zijn aan _, kapitein. We kunnen vertrekken.... = boord Aan _ van zijn schip is de kapitein heer en meester.... = boord Heeft hij echt de moord gepleegd? - Dat weten we nog niet zeker. Hij moet volgende week voor de _ verschijnen.... = rechter; rechtbank Een _ moet goed de wet kennen, objectief zijn, onafhankelijk en integer.... = rechter De fles is leeg tot op de _.... = bodem Op de _ van de zee, vlak voor de kust, ligt een schip uit de zeventiende eeuw.... = bodem Na een uurtje varen konden we het land niet meer zien. _ ons was alles water.... = rondom _ het huis stonden hoge bomen, zodat je het nauwelijks kon zien.... = rondom

5 Hier valt weinig te beleven. Ik zou liever _ wonen, maar ik weet nog niet waar.... = elders; ergens anders Al onze prijzen zijn lager dan _. Goedkoper vind je nergens.... = elders; ergens anders Het ziekenhuis is gebouwd met financiële _ van de regering.... = steun; hulp Rijke landen zouden hun financiële _ aan de arme landen moeten verhogen.... = steun; hulp Hij is wel getrouwd, maar hij _ financieel nog altijd op zijn ouders om te kunnen!even.... = steunt; hangt... af We moeten vluchtelingen niet alleen moreel _, maar hen ook financieel helpen... = steunen Op het ogenblik van het ongeluk _ het vliegtuig zich op een hoogte van vijfduizend meter.... = bevond De minister _ zich momenteel in het buitenland voor een belangrijke bespreking.... = bevindt Ons bedrijf _ in de gunstige situatie dat het geen belastingen hoeft te betalen.... = verkeert; bevindt zich Het slachtoffer van het auto-ongeluk _ nog altijd in levensgevaar.... = verkeert; bevindt zich Hout _ op water, ijzer niet.... = drijft Er _ veel dode vissen in de Rijn.... = drijven De Amerikanen _ veel handel met Europa.... = drijven Hij heeft een slechte _ en daarom doet zijn rug vaak pijn.... = houding; positie Je zal tegenover de leraar een minder arrogante _ moeten aannemen, indien je een conflict wilt voorkomen.... = houding; standpunt Geen of ik schiet!... = beweging Greenpeace is een _ die actie voert voor natuurbescherming.... = beweging; vereniging; ngo Ik zag de auto op mij _, maar Ik kon niet meer op tijd stoppen.... = afkomen Ken jij een middel om van die hoofdpijn _?... = af te komen Ze heeft een ongeluk gehad, maar ze is er nog goed van _.... = afgekomen Het contract werd gesloten in 1978 en het _ in = loopt af; eindigt Om 10 uur was het concert _. Daarna zijn we nog iets gaan drinken.... = afgelopen; geëindigd De operatie is goed _. De patiënt mag morgen al naar huis.... = afgelopen Ze hebben de hete stad _, maar geen restaurant gevonden.

6 ... = afgelopen _ jongen, een beetje vlugger.... = Vooruit Geniale mensen zijn hun tijd meestal ver _.... = vooruit We zijn te hoog geklommen. We moeten zeker 200 meter _ om bij de berghut te komen.... = omlaag; naar beneden Ik was veel te bang om _ te kijken van die hoge brug. Ik heb hoogtevrees.... = omlaag; naar beneden; naar onder Reis je eike dag op en _ van Brussel naar Antwerpen?... = neer Orie kinderen liggen ziek te bed. Op een dag loop ik de trap naar hun slaapkamer wel honderd keer op en _.... = neer Ik heb u niet kunnen _, de lijn was voortdurend bezet... = bereiken Het bedrijf heeft dit jaar goede resultaten _.... = bereikt We hebben eikaar al eerder _, op een festival in Rotterdam. Jij had mij het eerst gezien.... = ontmoet Weet je nog, toen we eikaar voor het eerst _, zijn we samen een ijsje gaan elen.... = ontmoetten; hebben ontmoet Voor specifieke vragen over het congres kunt u _ op het secretariaat.... = terecht De vakbond heeft het voorstel van de directieraad _ geweigerd. Waarom zouden de arbeiders minder moeten verdienen terwijl het bedrijf winst heeft gemaakt?... = terecht De regering wordt bekritiseerd voor haar te kleine ontwikkelingshulp. Ik vind die kritiek _. Wij, rijke landen, moeten de arme landen helpen... = terecht; gegrond Zijn vakantie is altijd een avontuur. Hij vertrekt zonder plan en weet niet waar hij _ zal komen.... = terecht Je moet je brief aan de directie _.... = richten Mijn kritiek is niet tegen u persoonlijk _.... = gericht De politie heeft op de massa geschoten. Meer dan tien mensen werden _.... = getroffen; gewond; geraakt We hebben eikaar toevallig _ in het station. Ik had niet gedacht dat ik haar nog eens zou weerzien.... = getroffen; ontmoet De regering zal maatregelen _ tegen de stijgende olieprijzen.... = treffen

7 De grote kast zullen we in de hoek _, de kleine zetten we ernaast.... = plaatsen, schuiven Barcelona heeft zich _ voor de finale van de Europacup.... = geplaatst Als de!rein rijdt, mag je je hoofd niet naar buiten _. Dat is veel te gevaarlijk.... = steken; uitsteken Hun huis werd door onbekenden in brand.... = gestoken Ik ben door een insect. Dat doet pijn!... = gestoken Als je rechtsaf wilt, moet je je rechterhand goed _, zodat de auto's weten dat je afslaat.... = uitsteken De toren _ hoog boven de huizen _.... = steekt... uit De benzineprijzen gaan weer _ wegens de hoge dollarkoers.... = stijgen De spanning _ ten top toen men ging meedelen wie de wedstrijd gewonnen had.... = steeg De renners moesten wel drie uur _ in de Tour. De finish was boven op de top van de berg.... = klimmen De kleine poes was in de boom _ en kon er niet meer uit.... = geklommen Het vliegtuig _ van een hoogte van voet naar voet.... = daalde De olieprijs is in enkele weken sterk _. Dat is goed voor de portemonnee... = gedaald De temperatuur is gisteren plotseling zes graden _, van 14 naar = gezakt; gedaald; afgenomen; achteruitgegaan Hij is al drie keer voor zijn examen _.... = gezakt Het huisvuil zal in de zomer op vrijdag _ worden.... = opgehaald Hilde heeft vanavond een afspraakje. Haar vriend komt haar om acht uur bij haar thuis.... = ophalen; halen; oppikken De zon in het oosten en gaat onder in het westen.... = gaat op; komt op Er stemmen om een tweede secretaresse in dienst te nemen. We hebben namelijk veel te veel werk.... = gaan... op; gingen... op Toen we met vakantie waren, _ hij een infectie _ aan zijn voet.... = liep... op

8 De rekening was erg hoog _ omdat we le veel drank besteld hadden.... = opgelopen; gestegen De zon om vijf uur 's ochtends en gaat onder om negen uur 's avonds.... = komt op; gaat op «Punk» was een beweging die _ in het begin van de jaren zeventig.... = opkwam; ontstond Greenpeace voor de bescherming van de natuur.... = komt op Toen ik binnenkwam, _ hij meteen zijn boek _ en stond hij op om mij een hand te geven.... = legde... neer Zijn rivalen waren sterker dan hij. Hij moest zich bij de beslissing _.... = neerleggen Ik droeg twee dozen naar boven, maar halfweg moest ik er toch een _, want ze waren te zwaar voor mij.... = neerzetten _ die stoel hier maar _, bij het raam.... = zet... neer De _ van het winkelcentrum zal niet op zes mei kunnen plaatsvinden, want de gebouwen zijn nog niet klaar.... = opening Als men een huis bouwt, laat men in de muren verscheidene _ voor de deuren en de ramen.... = openingen Er wordt gebeld. Jan, wil jij even _.... = opendoen Hij is erg timide. In gezelschap _ hij geen mond _. doet... open De winkels _ om negen uur 's morgens en ze sluiten om zes uur 's avonds.... = openen; gaan open Kun je dit blik voor me _? Ik ben niet sterk genoeg.... = openen; opendoen Tijdens de feesten is het centrum van de stad _ voor het verkeer.... = afgesloten Omdat hij niet betaalde, hebben ze bij hem de telefoon _.... = afgesloten Ze _ het huis om 10 uur en stapte in een wachtende auto.... = verliet Ja, Paul heeft inderdaad vrouw en kinderen _. Hij woont nu samen met een andere vrouw.... = verlaten De minister van VoIksgezondheid werd uit de regering _ omdat hij kritiek had op de eerste minister.... = verwijderd De directeur heeft twee jongens van de school moeten _. Ze gebruikten hard drugs.... = verwijderen

9 Zijn bagage was in het station _ zodat hij terug moest keren.... = achtergebleven Na de dood van haar man _ zij met drie kinderen _.... = bleef... achter Het _ van het vliegtuig zal een kwartier later plaatsvinden, wegens technische problemen.... = vertrek Het spoorboekje zegt: _ in Brussel om acht uur, aankomst in Parijs om tien uur dertig.... = vertrek Veel mensen in Syrië _ naar het buitenland wegens de oorlog.... = vluchten; vluchtten In 1940 zijn veel Belgen naar Engeland _.... = gevlucht _ je vandaag nog _ naar huis of blijf je in Parijs overnachten?... = keer... terug; kom... terug; ga... terug Ik wou nog even _ op wat ik gisteren heb gezegd.... = terugkomen; terugkeren Zal zijn nieuwe boek deze maand nog _? Nee, het verschijnt later.... = uitkomen Een moord _ toch vrij vaak _. Via een of ander detail wordt de moordenaar toch gevonden.... = komt... uit Toen ik de deur opende, zei ze: _ vlug _, het is koud.... = Kom... binnen Wilt u _ of blijft u liever buiten?... = binnenkomen Meestal _ ik rond zes uur _ van mijn werk.... = kom... thuis; kom... terug Mijn hond weet wanneer ik 's avonds _: hij zit altijd bij de deur op me te wachten.... = thuiskom; terugkom Ik heb een fles wijn voor je _ uit Frankrijk.... = meegebracht Mag ik mijn vriendin _ naar het feest?... = meebrengen Zijn vertrek heeft veel problemen met zich _ voor ons De corruptie is overal. EIke politicus is daar corrupt.... = doorgedrongen Sorry, ik was even elders met mijn gedachten. het was niet tot me _ dat je iets had gezegd.... = doorgedrongen Hij rookt te veel. het _ niet tot hem _ dat roken slecht is voor de gezondheid.... = dringt... door Na de vergadering waren mijn kleren _ van de sigarettenrook.

10 ... = doordrongen In de jaren dertig _ de fascistische ideeën de geesten van een groot deel van de bevoiking.... = doordrongen Hem zul je niet doen twijfelen. Hij is _ van zijn gelijk.... = doordrongen! riep de agent. Blijf hier niet staan!.... = Doorlopen; Loop door Ik stel voor dat we nog een kilometer _ en dan even rusten.... = doorlopen; doorrijden Ik ga naar de dierentuin. Wie wil er?... = meegaan; meekomen Je moet met je tijd _, anders ben je oud voor je het weet.... = meegaan Ja, hij _ heel graag met kinderen _. Hij heeft altijd van kinderen gehouden.... = gaat... om Sedert! hij getrouwd is, _ hij niet meer met zijn vroegere vrienden _.... = gaat... om Het jongetje was doodsbang omdat het voet_ hoorde op de gang.... = stappen De directie zal de nodige _ doen om het conflict met de werknemers op te lossen.... = stappen Vanaf 1 oktober zal er een tweede secretaresse in dienst _. Zo zullen we het werk snel kunnen afmaken.... = treden De dochter van onze buurman _ vandaag in het huwelijk. treedt Kun je me helpen met deze kast? Ik wil hem tegen de muur _.... = schuiven Een deur die _ is vaak praktischer dan een deur die draait.... = schuift Pas op dat je niet uit_ op het ijs.... = glijdt Ze viel in slaap en het boek _ uit haar hand.... = gleed Voor ze kunnen lopen, _ baby's over de grond.... = kruipen Ik ben moe. Ik denk dat ik vanavond vroeg in bed _.... = kruip De wind is _ ; hij is van het westen naar het oosten gedraaid.... = gekeerd; gedraaid Toen ik hem riep, _ hij zijn hoofd in mijn richting en zei: «Hallo!»... = keerde

11 Hij stond voor me in de rij en toen ik zijn naam riep, _ hij zich _.... = draaide... om; keerde... om Toen ik klaar was met mijn studie, voelde ik dat er een bladzijde uit mijn leven _ werd.... = omgedraaid Kunnen we niet beter _ en teruggaan naar huis?... = omkeren Ze _ zich _ toen ze haar naam hoorde, maar in de massa kon ze niet zien wie haar had geroepen.... = keerde... om; draaide... om De _ van Brussel naar Amsterdam is ongeveer 250 kilometer.... = afstand De _ tussen de directeur en zijn arbeiders is veel te groot.... = afstand We stonden aan zee te kijken naar de schepen die in de _ voorbijvoeren.= verte Op een bergwandeling zagen we in de _ een huisje. Maar toen we dichterbij kwamen, zagen we dat het niet meer dan een stal was.... = verte Het stadhuis ligt hier _, nauwelijks twee minuten!open.... = dichtbij De bibliotheek? Oh, die is hier _, net om de hoek.... = dichtbij Aan het einde van het tv-journaal zei de nieuwslezer: «Tot _ ons eerste journaal. het tweede journaal krijgt u zoals altijd om half elf."... = zover Voor _ ik weet, zijn de buren nog niet van vakantie teruggekeerd.... = zover Voor _ informatie kunt u terecht bij de secretaresse.... = nadere Voordat ik met haar op reis ga, wil ik haar eerst _ leren kennen.... = nader; beter We _ het einde van onze reis. nog tien kilometer en we zijn thuis.... = naderen Bij het _ van de examens beginnen veel studenten een beetje bang te worden.... = naderen Waar komt haar man _? Hij spreekt het lokale dialect niet.... = vandaan Waar haalt Jan het geld _ om een nieuwe auto te kopen?... = vandaan Hij liep het huis _, naar de garage.... = uit We gaan vanavond _ eten, in een duur restaurant.

12 ... = uit Ze ziet er slecht _ vandaag. Is ze ziek?... = uit Engeland is met het vasteland _ via een tunnel.... = verbonden De telefoniste _ me door met de secretaresse, want de directeur was er niet.... = verbond Zij trekt zich van alle kritiek niets aan. het _ haar niet.... = raakt; scheelt Gisteren begon een man in het warenhuis plotseling te schieten. Gelukkig werd niemand _: er zijn geen doden of gewonden.... = geraakt; gewond; getroffen Als er ruzie geweest is, moet je eikaar de hand _. Dan is er weer vrede.... = reiken; geven Wil jij die foto van de muur nemen? Ik kan niet zo hoog _: mijn armen zijn te kart.... = reiken; komen Ken jij de _ van de Eiffeltoren in Parijs?... = hoogte Niet iedereen is op de _ van de nieuwe plannen.... = hoogte Tot op zekere _ ben ik het met je eens, maar ik kan niet met al je ideeën akkoord gaan.... = hoogte In de verte zagen we een kleine _ naderen, maar of het een man of een vrouw was, konden we niet zien.... = gestalte; gedaante De straat was niet verlicht, en ik zag alleen maar donkere _.... = gestalten; figuren; gedaanten; gedaantes; schaduwen Met zijn laatste boek heeft hij een _ succes gehad. In Europa alleen werden er een half miljoen exemplaren verkocht.... = enorm; groot; ongelooflijk; gigantisch; aanzienlijk Honderdduizend euro voor een auto, dat is een _ bedrag.... = enorm; groot; ongelooflijk; gigantische; aanzienlijk De studenten _ met stenen naar de politie, die antwoordde met het water kanon.... = wierpen; gooiden Zij kreeg de foto, _ er een snelle blik op, en stopte hem onmiddellijk in haar zak.... = wierp Onze kat heeft weer een vogel _.... = gevangen _ men nog vis in onze rivieren?... = Vangt Je kunt beter een _ om dat pakje doen, want anders gaat het nog open.... = touw

13 Hij bond een belletje aan een _ en liet de poes ermee spelen.... = touw Toen de politie binnenkwam, zat het slachtoffer met handen en voeten aan een stoel.... = gebonden; vastgebonden; vast Als je iets belooft, ben je door je woord _ het te doen.... = gebonden; gedwongen In Leuven zijn er gezellige _ straatjes, met goede cafés en terrasjes waar je rustig kunt genieten.... = nauwe; smalle; kleine Hij neemt het niet al te _ met zijn studie. Hij zit meer in het café dan op school.... = nauw Mijn kamer is zo _ dat ik mijn bed helemaal tegen de muur moet schuiven om mijn deur open te krijgen. Gelukkig is de kamer vrij lang.... = smal Brussel heeft mooie, brede straten maar ook gezellige, oude, _ straatjes.... = smalle; nauwe Op die plaats is de rivier wel tweehonderd meter _.... = breed; wijd De kamer is zes meter lang en vijf meter _.... = breed Alle deuren staan hier _ open en de verwarming staat aan.... = breed; wijd Kunt u mij in het kort iets vertellen over de _ van de roman die u zopas gelezen hebt?... = inhoud De politie informeerde naar de _ van de gestolen portefeuille.... = inhoud; eigenaar Tijdens de film «De vogels» van Hitchcock _ iedereen de adem _ toen de vogels het meisje aanvielen. =hield... in De nieuwe werkregeling dat iedereen een uur vroeger naar huis kan.... = houdt in Pas op, die fles _ een gevaarlijk product! =bevat Die brief _ weinig nieuws. Mijn antwoord zal dan ook kart zijn.... = bevat Op het etiket staat dat je de fles goed moet _ voordat je het medicijn inneemt.... = schudden Hij _ het hoofd om te laten weten dat hij geen fruit meer wou.... = schudde Hij heeft wijn met water _.... = gemengd Niemand had hem iets gevraagd, maar toch _ hij zich in het gesprek.... = mengde

14 Het aantal plaatsen is. We moeten dus reserveren.... = beperkt De rechtse partij wil maatregelen nemen om de immigratie te _.... = beperken Hij werd aan zijn vinger geopereerd onder _ narcose.... = plaatselijke Ukkel verwacht veranderlijk weer met _ buien.... = plaatselijke; lokale

15 Wic Tijd Deze kerk werd gebouwd in de zestiende _.... = eeuw In het jaar 2000 begon de eenentwintigste _.... = eeuw Het was nog vroeg in de _ toen de telefoon al ging bij de dokter.... = ochtend; voormiddag De hete _ ontvangt de dokter zijn patiënten in zijn kabinet. Na de middag bezoekt hij de zieken thuis.... = ochtend; voormiddag Sommige studenten beweren dat ze 's nachts beter kunnen studeren dan _. =overdag _ zijn we wakker, 's nachts slapen we.... = Overdag Ik ben nog moe, want ik ben te laat naar bed gegaan.... = gisteravond; gisteren; gisterenavond; vannacht Heb je _ het debat op de televisie gezien? - Nee, ik heb de hete avond gewerkt.... = gisteravond; gisteren; gisterenavond In het _ regent het veel bij ons. Maart en april zijn heel nat.... = voorjaar " " betekent ongeveer hetzelfde als de lente.... = het voorjaar In het voorjaar komen er blaadjes aan de bomen, in het _ vallen ze er weer af.... = najaar In de maanden september en oktober is het vaak nog goed weer, maar november zet definitief een punt achter het _ en dan komt de winter.... = najaar De _ van een normale bioscoopfilm is anderhalf uur.... = duur Zijn geluk was van korte. Een maand na zijn huwelijk stierf zijn vrouw.... = duur Wij laten de zieke nooit alleen. Er is _ iemand bij hem aanwezig.... = voortdurend; altijd; onophoudelijk In het café zat een man naar haar te kijken. Hij keek geen ogenblik van haar weg.... = voortdurend; altijd; onophoudelijk Kom je vaak in New York? - Nee, ik ben er nog maar _ geweest. Maar ik ga er volgend jaar voor de tweede keer naartoe.... = eenmaal; één keer We leven maar _, we moeten er dus eike dag honderd procent van genieten.... = eenmaal; één keer Ze gaan nog maar _ naar de kerk. Niet eens een keer per jaar.

16 ... = zelden; sporadisch; weinig We zien onze vroegere medestudenten nog maar _. lederen heeft zijn of haar werk, gezin en vrienden en het komt er niet meer van eikaar op te zoeken.... = zelden; sporadisch; weinig Hij houdt van muziek en gaat _ naar concerten, minstens een keer per maand.... = geregeld; regelmatig; vaak; dikwijls Hij komt _ te laat op zijn werk. Een slechte gewoonte van hem.... = geregeld; regelmatig; vaak; dikwijls Ja, ik ga vrij _ naar Nederland. Minstens een keer per maand.... = geregeld; regelmatig; vaak; dikwijls We zijn al _ naar Amsterdam geweest, misschien al twintig keer.... = dikwijls; vaak Ga je _ op bezoek bij je ouders? - Nee, hoogstens een keer per maand. We wonen ver van eikaar.... = dikwijls; vaak Kunt u even _ wat u gezegd hebt? Ik heb u niet goed verstaan.... = herhalen Zijn eerste verzoek om een gesprek te hebben met de minister werd geweigerd. Nu heeft hij dat verzoek _ en hij hoopt deze keer wel ontvangen te worden.... = herhaald Na een maand in de ruimte hadden de astronauten nog moeite met de _ dingen zoals eten, drinken en slapen.... = dagelijkse De winkel is _ open, behalve 's zondags.... = dagelijks Na Paul en Piel was het mijn _ om een verhaal te vertellen.... = beurt We moeten nog even wachten, we zijn nog niet aan de _.... = beurt We hebben er een _ van gemaakt om zo vaak mogelijk te gaan zwemmen.... = gewoonte Ik heb de _ 's avonds voor ik ga slapen nog even een wandelingetje te maken.... = gewoonte Zij kwam eike dag naar het congres en _ droeg ze een andere jurk.... = teikens; eike keer _ als die speler de bal krijgt, is er gevaar voor een doelpunt.... = TeIkens; EIke keer Ben je daar _? Dit is al de vijfde keer vandaag.... = alweer; opnieuw; nogmaals Moet ik nu _ naar de winkel? Ik ben vanmorgen al geweest, en gisteren trouwens ook.... = alweer; opnieuw; nog eens; nogmaals Ik heb je niet goed begrepen. Wil je me _ uitleggen wat er precies aan de hand is?... = nogmaals; opnieuw; nog eens Het werk van deze professor werd na zijn dood door zijn assistenten _.

17 ... = voortgezet We pauzeren hier een half uur, dan _ we de tocht _.... = zetten... voort Ondanks de crisis willen de mensen hun hoge levensstandaard _.... = handhaven; behouden; bewaren; verdedigen Een van de taken van de politie is het _ van de openbare orde.... = handhaven; behouden; bewaren; verdedigen _ maakt hij nog geen deel uit van het bestuur, maar dat komt nog wel.... = Voorlopig; Voor het ogenblik Dit adres is slechts _. Over enkele maanden moet ik alweer verhuizen.... = voorlopig _ hij de baas is, zal er niet veel veranderen.... = Zolang _ ik leef, zal ik van je blijven houden.... = Zolang We hebben al de hete week spaghetti gegeten. Voor de _ eten we vandaag rijst.... = verandering Conservatieven willen dat alles hetzelfde blijft. Progressieven houden van _.... = verandering Hij kon zich moeilijk aan zijn nieuwe omgeving _.... = aanpassen Een goede leraar kan zich _ aan het niveau van de leerlingen.... = aanpassen Aan het eind van de zomer vind ik het erg weer te moeten _ aan grijs, koud, nat, vervelend Belgisch weer.... = wennen; gewoon raken; gewennen Oude mensen verhuizen niet graag, ze kunnen moeilijk _ aan een nieuwe woning.... = wennen; gewennen Wie _ de zieke Mevrouw Devriendt morgen aan de kassa?... = vervangt Hij speelde slecht en werd na tien minuten door een andere speler _.... = vervangen Het is goed dat kinderen veel zwemmen, zo _ ze borst en schouders.... = ontwikkelen Vele landen in de derde wereld hebben het moeilijk om hun economie behoorlijk te.... = ontwikkelen De puberteit is een fase in de _ van een kind tot jongeman of jonge vrouw.... = ontwikkeling Zwemmen is goed voor de _ van de borst en de schouders.... = ontwikkeling Als we over arme landen spreken, gebruiken me vaak de term _slanden.... = ontwikkeling Het oude huis werd na de brand volledig opnieuw _.... = opgebouwd

18 Afbreken is gemakkelijk, maar _ is moeilijk.... = opbouwen De lucht veranderde _ van kleur, niet plotseling.... = geleidelijk; langzaam; langzamerhand; stilaan; trapsgewijs Een _ verandering van dieet zal gemakkelijker zijn dan een plotselinge.... = geleidelijke; langzame Hij wordt _ te oud voor dat zware werk.... = langzamerhand; geleidelijk; langzaam; stilaan Omdat hij te laat was opgestaan, heeft hij heel _ moeten ontbijten.... = haastig; vlug; gehaast; overhaast Voor het begin van het feest liep iedereen _ heen en weer om alles in orde te krijgen.... = haastig; vlug; gehaast; overhaast Hij heeft het weer druk en dan vergeet hij in zijn _ altijd zijn auto op slot te doen.... = haast Neem rustig je tijd, ik heb geen _.... = haast Vooruit, kinderen, _ een beetje _. Straks zijn we weer te laat.... = schiet... op Het werk _ niet _. het duurt te lang en ik verlies mijn motivatie.... = schiet... op; gaat... vooruit Ik droomde zo mooi en _ ging de telefoon. Was me dat schrikken!... = opeens; plotseling; onverwacht _ begon ze te huilen. Ik weet niet waarom.... = opeens; plotseling; onverwacht Er stond een massa voik voor de ingang te _. lederen wilde de eerste zijn.... = dringen; duwen Als er veel voik in de bus zit, wordt er altijd erg _ bij het in- en uitstappen.... = gedrongen; geduwd Wie is die man die daarnet het Museum voor Schone Kunsten _?... = inging; binnenging; binnenwandelde; binnenliep Churchill is de geschiedenis _ als een van de grootste staatslieden van zijn tijd.... = ingegaan Heb je nog iets van hem gehoord _ hij naar Amerika vertrokken is?... = sedert; sinds Hij is dikker geworden _ hij met roken gestopt is.... = sedert; sinds Het is _ het station tien minuten lopen naar de bank.... = vanaf: vanuit De cursus wordt _ maandag gegeven en eindigt over zes maanden.... = vanaf

19 De vrouwen maakten een grote wandeling in het bos. _ hadden de mannen het eten klaargemaakt.... = Inmiddels; intussen Ik ga vlug een schrijven. Kun jij _ de kinderen een bad geven?... = intussen; inmiddels _ ik nieuws heb, laat ik iets van me horen.... = Zodra; Eens Ik moet je dringend spreken. Kom _ je klaar bent met je werk.... = zodra; eens Hier _ de weg, je kunt niet meer verder rijden.... = eindigt Het woord "paard" _ op een "d".... = eindigt Nog een halve kilometer lopen en je bent er. De moed niet _!... = opgeven Ik heb vorig jaar het roken _. Ik voel me nu veel beter.... = opgegeven Ze hebben het huis toch maar niet gekocht. Dat was een verstandig _, want de prijs was te hoog voor zo'n oude woning.... = besluit Hij kan maar geen _ nemen over zijn verdere studie. het is al 15 augustus, hij zal zich moeten haasten.... = besluit; beslissing Na lang vragen gaf hij _ een positief antwoord: hij zou dan toch komen.... = uiteindelijk; tenslotte Ik ben zeker drie keer bij hem langs geweest. _ heb ik een briefje in de bus gestopt.... = Uiteindelijk; Tenslotte Ik kon me niet meer concentreren omdat ik te moe was. Maar het werk moest klaar zijn. Ik heb _ mijn collega gebeld en gevraagd of we het niet samen konden doen.... = tenslotte; uiteindelijk We moeten een _ oplossing vinden, ik hou niet van voorlopige toestanden.... = definitieve; onherroepelijke Het is nu dat Verbeeck directeur wordt. Op die beslissing wordt niet meer teruggekomen.... = definitief; voorgoed; onherroepelijk _ was er niets. Toen schiep God de wereld, zegt de bijbel.... = Aanvankelijk; Eerst; In het begin Hij heeft zijn _ plan sterk moeten aanpassen.... = aanvankelijk In de _ tekst stand iets anders. Dit kan ik niet geschreven hebben. Ze hebben mijn woorden veranderd.... = oorspronkelijke; originele Hij heeft niet erg veel _ ideeën, maar hij voert die van anderen goed uit, wat ook al veel waard is.... = oorspronkelijke; originele Dat is _ week gebeurd, niet deze week.... = verleden; vorige Zijn vorige baas is _ jaar gestorven. Hij is al een jaar dood.... = verleden; vorig De geschiedenis behandelt de feiten uit _.... = het verleden

20 Oude mensen leven vaak in _, jonge mensen kijken naar de toekomst.... = het verleden Het duurt nog wel even _ de soep klaar is.... = eer; voor; vooraleer; voordat Vader heeft net gebeld. Hij is nog op kantoor. het duurt nog wel een half uur _ hij thuis is.... = eer; voor; vooraleer; voordat Dat was hier _ een fabriek. Nu staan er flatgebouwen.... = vroeger; voorheen De EU heette EG.... = vroeger; voorheen We hebben het feest weken van voorbereid.... = tevoren Je kunt het beste een dag van _ reserveren. 's Zaterdags is het nogal druk in dat restaurant.... = tevoren Ik ben _ nog in uw straat geweest, een week of twee geleden, maar ik had geen tijd om binnen te komen.... = onlangs; recent; kortgeleden; laatst; recentelijk Hij is _ overleden. Een maand of zo geleden. Wist je dat niet?... = onlangs; recent; kortgeleden; laatst; recentelijk _ heb ik veel romans gelezen. Maar nu lees ik al jaren geen literatuur meer.... = Indertijd; Vroeger _ kon je hier zien zover het oog reikt, maar nu heeft men alles volgebouwd.... = Indertijd; Vroeger In mijn jeugd was het circus nog erg populair, maar _ is dat veel minder zo.... = thans; nu Vroeger waren er hier veel bossen, maar _ zijn ze allemaal verdwenen.... = thans; nu Vind jij de _ economische toestand beter dan die van enkele jaren geleden?... = huidige; actuele; tegenwoordige Wie is de _ eerste minister van India? - Ik weet het niet, ik volg de buitenlandse politiek niet.... = huidige; actuele; tegenwoordige _ de vakantie doet hij eike dag aan sport.... = Gedurende; Tijdens _ de oorlog leden veel mensen hanger.... = Gedurende; Tijdens Zij is _ voorzitter van de plaatselijke club en nationale secretaris.... = tegelijk; tegelijkertijd Je moet niet allemaal _ spreken. Ik kan niemand verstaan.... = tegelijk; tegelijkertijd; gelijktijdig Zelfs voor een klein hondje gaat ze onmiddellijk op de _, zo bang is ze voor dieren. = loop Ik zou eens willen langskomen in de _ van de week. Past woensdag jou?... = loop

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

A) Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum

A) Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum A) Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum 1. Wat voor rare mensen waren dat daarstraks? (zijn) 2. Zodra we de film, zullen we je vertellen wat we ervan vonden.

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen).

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). 1. Je tekent mooi, zeg. 2. Wat een mooi schilderij! 3. Ik heb iets moois voor jou. 4. Mijn vader is een harde werker. 5. Het

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

Ze moet wel twee keer zo veel eten als Anne, en altijd weer die pillen vooraf.

Ze moet wel twee keer zo veel eten als Anne, en altijd weer die pillen vooraf. 1. Susan Susan ligt op een bed in haar tuinhuisje. De twee deuren van het huisje staan wijd open, zodat er frisse lucht naar binnen komt. Vanuit haar bed kan Susan precies tussen de struiken door de achterdeur

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Verhalen uit het. Midden-Oosten. naverteld door Sandra van der Stege

Verhalen uit het. Midden-Oosten. naverteld door Sandra van der Stege Verhalen uit het Midden-Oosten naverteld door Sandra van der Stege Moeilijke woorden staan schuin. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 63. Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen Inhoud

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt.

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt. Manon De muziek dreunt in haar hoofd, haar maag, haar buik. Manon neemt nog een slok uit het glas dat voor haar staat. Wat was het ook alweer? O ja, rum-cola natuurlijk. Een bacootje noemen de jongens

Nadere informatie

Hoe ik talent voor het leven kreeg

Hoe ik talent voor het leven kreeg Hoe ik talent voor het leven kreeg in makkelijke taal Rodaan Al Galidi Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Mijn naam is Semmier Kariem. Ik ben in 1991 gevlucht uit Irak. Daar was Saddam Hoessein

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

www.bennyvreden.nl - BVP 1740 - Hint Music 2010 - De trein

www.bennyvreden.nl - BVP 1740 - Hint Music 2010 - De trein Lied :..! (cd track / ) Voor de lol of voor je werk. Naar een feest of naar de kerk. Naar Parijs of Almelo. Met de trein ben je er zo. Reizen naar een verre stad. Met je koffer en je kat. Stap maar in

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Best tof. Asma haalt haar schouders op. Ik weet niet eens of ik niet mag, zegt ze.

Best tof. Asma haalt haar schouders op. Ik weet niet eens of ik niet mag, zegt ze. Niet naar Texel Je gaat naar Samara, zegt de vader van Asma. Met het vliegtuig naar opa en oma; is dat niet fijn? Asma kijkt haar vader met grote ogen aan. Naar opa en oma?, herhaalt ze verbaasd. Ja, knikt

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Kom op, Maarten, je moet naar school! Moeder geeft haar jongen een duwtje. Even later loopt Maarten door de straten van Mansfeld. Dat is de stad waar

Kom op, Maarten, je moet naar school! Moeder geeft haar jongen een duwtje. Even later loopt Maarten door de straten van Mansfeld. Dat is de stad waar 6 Het is een jongen! Blij kijkt vader Hans Luther naar zijn zoon. De kleine jongen ligt tevreden bij zijn moeder in de armen. Het is 10 november. Buiten is het koud, maar binnen is het warm. Dat is goed

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Help me, Zoey, zeg ik. Zoey kijkt verbaasd. Waarmee?, vraagt ze.

Help me, Zoey, zeg ik. Zoey kijkt verbaasd. Waarmee?, vraagt ze. 1 Ik wou dat ik een vriendje had. Ik wou dat hij in mijn kast zat. Dan kon ik hem tevoorschijn halen wanneer ik maar wilde. Hij zou naar me kijken alsof ik mooi ben. Zwijgend. Hij zou zijn leren jack uittrekken

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie