Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat"

Transcriptie

1 Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk, dat is jouw zaak niet.... = degene; degenen _ die de vraag juist kunnen beantwoorden, krijgen een mooie prijs.... = Degenen Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden.... = hetgeen ; wat Ik heb niet veel verstaan van _ hij vertelde.... = hetgeen; wat Hij dacht bij _ dat hij zo veel meer kon verdienen.... = zichzelf Mijn oude tante praat veel in _ omdat ze vaak alleen is.... = zichzelf Mijn ouders zijn al dertig jaar getrouwd en ze houden nog steeds heel veel van.... = eikaar Thomas en Louis lijken heel erg op _, hoewel ze geen broers zijn.... = eikaar De biologie is de wetenschap die levende bestudeert.... = wezens ; organismes In is hij niet slecht. Hij doet gewoon soms een beetje raar.... = wezen Hij kan geen minuut zwijgen. _ mensen maken me ziek.... = Dergelijke Op wijn, bier en _ dranken is er een speciale belasting.... = dergelijke Tijdens hun opleiding tot arts bestuderen studenten het _ lichaam.... = menselijk Maak je geen zorgen, iedereen maakt wel eens een fout, dat is _.... = menselijk Er blijft een verschil bestaan tussen rijke en arme landen. De _ is dat het verschil steeds groter wordt.... = werkelijkheid ; realiteit Permeke was geen realistisch schilder. Hij schilderde de _ niet zoals die is, maar zoals hij die zag.... = werkelijkheid ; realiteit Er is een feest ter gelegenheid van het honderdjarig _ van de school.... = bestaan Hij heeft zijn twijfels over het _ van God.

2 ... = bestaan De meeste revieren door water dat van de bergen komt.... = ontstaan Hoe de wereld _ is? Ik weet het niet. Men spreekt altijd over de «big bang».... = ontstaan Deze firma bestaat 50 jaar. Ze werd _ in de jaren = opgericht De zuster hielp de patiënt zich in bed _, zodat hij wat kon eten en drinken.... = op te richten Tot mijn spijt zal ik op de volgende vergadering niet _ kunnen zijn.... = aanwezig Dokter Verschueren is vandaag niet _. Wilt u een afspraak maken voor een andere keer?... = aanwezig ; beschikbaar Er _ vijf euro. - Heb je wel goed geteld? = ontbreekt ; ontbreken Na het vertrek van de gasten merkte ze dat er twee lepels en drie messen _. Wie had ze gestolen?... = ontbraken Hij _ niet over genoeg geld om het huis te kopen.... = beschikte; beschikt Nu _ we over voldoende informatie om een juiste beslissing te nemen.... = beschikken Ze beschouwde haar huwelijk als de belangrijkste _ in haar leven.... = gebeurtenis Zijn terugkeer uit het buitenland was een grote _ voor de hete familie.... = gebeurtenis De vergadering zal morgen om drie uur.... = plaatsvinden ; gebeuren ; doorgaan Wegens het slechte weer heeft de wedstrijd niet kunnen _.... = plaatsvinden ; gebeuren ; doorgaan Om te _ dat je ziek wordt, moet je veel fruit eten.... = voorkomen ; vermijden ; verhinderen De vlucht van de dictator voor zijn rivaal _ een bloedbad.... = voorkwam ; vermeed ; verhinderde Aids in Afrika veel.... = komt... voor Het is wel eens _ dat mijn zus en ik dezelfde T-shirt gekocht hadden.... = voorgekomen We hebben genoeg gepraat. Geen woorden maar.... = daden Er was een groot verschil tussen zijn woorden en zijn _: hij beloofde veel maar hij deed niets.

3 ... = daden De firma Pijpen & Zonen in computerartikelen.... = handelen Je moet eerst nadenken en pas daarna.... = handelen Jullie hebben goed werk _.... = verricht ; gedaan De politie heeft bij de razzia tien arrestaties _.... = verricht Je moet niet alleen goed zijn in het maken van plannen, je moet ze ook nog kunnen.... = realiseren; verwezenlijken; uitvoeren; waarmaken Ze hebben het project in drie jaar _. het was niet makkelijk, maar het is hen toch gelukt.... = gerealiseerd; verwezenlijkt; uitgevoerd; waargemaakt We hebben ons te laat _ dat we de verkeerde politiek gevolgd hebben. Nu zitten we met ernstige problemen.... = gerealiseerd Plotseling _ ik me dat ik mijn autosleutel verloren had.... = realiseerde Ik roep haar en ze _ niet. Is ze boos?... = reageert Hoe _ hij op de nieuwe pillen? Voelt hij zich beter?... = reageert Er is altijd een verschil tussen theorie en _.... = praktijk In alle landen bestaan min of meer corrupte _, bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld.... = praktijken; gewoontes; gewoonten

4 Wic Ruimte Ons huis ligt onder het _ van de straat. We hebben vaak water in de kelder.... = niveau Het _ van deze cursus is te hoog voor mij. Ik kan niet volgen.... = niveau Blijf niet achteraan in de zaal zitten; kom wat naar _, dan kun je me beter horen.... = voren Als je het woord «raam» van achteren naar _ leest, heb je «maar».... = voren Bij het studeren hou ik van wat zachte muziek op de _.... = achtergrond Op deze foto zie je mijn vriendin met haar zus en op de _ de heuvels van Rome.... = achtergrond Alle vier de _ van een vierkant zijn even lang.... = zijden; kanten Van socialistische _ kwam er veel protest tegen de belastingspolitiek van de regering.... = kant; zijde Je mag niet op de _ van de tafel zitten.... = rand Hij wil dat ik veel drink. Hij vult mijn glas altijd tot aan de _.... = rand De huizen in de groene _ van de stad zijn duurder dan in het centrum.... = rand Alle passagiers zijn aan _, kapitein. We kunnen vertrekken.... = boord Aan _ van zijn schip is de kapitein heer en meester.... = boord Heeft hij echt de moord gepleegd? - Dat weten we nog niet zeker. Hij moet volgende week voor de _ verschijnen.... = rechter; rechtbank Een _ moet goed de wet kennen, objectief zijn, onafhankelijk en integer.... = rechter De fles is leeg tot op de _.... = bodem Op de _ van de zee, vlak voor de kust, ligt een schip uit de zeventiende eeuw.... = bodem Na een uurtje varen konden we het land niet meer zien. _ ons was alles water.... = rondom _ het huis stonden hoge bomen, zodat je het nauwelijks kon zien.... = rondom

5 Hier valt weinig te beleven. Ik zou liever _ wonen, maar ik weet nog niet waar.... = elders; ergens anders Al onze prijzen zijn lager dan _. Goedkoper vind je nergens.... = elders; ergens anders Het ziekenhuis is gebouwd met financiële _ van de regering.... = steun; hulp Rijke landen zouden hun financiële _ aan de arme landen moeten verhogen.... = steun; hulp Hij is wel getrouwd, maar hij _ financieel nog altijd op zijn ouders om te kunnen!even.... = steunt; hangt... af We moeten vluchtelingen niet alleen moreel _, maar hen ook financieel helpen... = steunen Op het ogenblik van het ongeluk _ het vliegtuig zich op een hoogte van vijfduizend meter.... = bevond De minister _ zich momenteel in het buitenland voor een belangrijke bespreking.... = bevindt Ons bedrijf _ in de gunstige situatie dat het geen belastingen hoeft te betalen.... = verkeert; bevindt zich Het slachtoffer van het auto-ongeluk _ nog altijd in levensgevaar.... = verkeert; bevindt zich Hout _ op water, ijzer niet.... = drijft Er _ veel dode vissen in de Rijn.... = drijven De Amerikanen _ veel handel met Europa.... = drijven Hij heeft een slechte _ en daarom doet zijn rug vaak pijn.... = houding; positie Je zal tegenover de leraar een minder arrogante _ moeten aannemen, indien je een conflict wilt voorkomen.... = houding; standpunt Geen of ik schiet!... = beweging Greenpeace is een _ die actie voert voor natuurbescherming.... = beweging; vereniging; ngo Ik zag de auto op mij _, maar Ik kon niet meer op tijd stoppen.... = afkomen Ken jij een middel om van die hoofdpijn _?... = af te komen Ze heeft een ongeluk gehad, maar ze is er nog goed van _.... = afgekomen Het contract werd gesloten in 1978 en het _ in = loopt af; eindigt Om 10 uur was het concert _. Daarna zijn we nog iets gaan drinken.... = afgelopen; geëindigd De operatie is goed _. De patiënt mag morgen al naar huis.... = afgelopen Ze hebben de hete stad _, maar geen restaurant gevonden.

6 ... = afgelopen _ jongen, een beetje vlugger.... = Vooruit Geniale mensen zijn hun tijd meestal ver _.... = vooruit We zijn te hoog geklommen. We moeten zeker 200 meter _ om bij de berghut te komen.... = omlaag; naar beneden Ik was veel te bang om _ te kijken van die hoge brug. Ik heb hoogtevrees.... = omlaag; naar beneden; naar onder Reis je eike dag op en _ van Brussel naar Antwerpen?... = neer Orie kinderen liggen ziek te bed. Op een dag loop ik de trap naar hun slaapkamer wel honderd keer op en _.... = neer Ik heb u niet kunnen _, de lijn was voortdurend bezet... = bereiken Het bedrijf heeft dit jaar goede resultaten _.... = bereikt We hebben eikaar al eerder _, op een festival in Rotterdam. Jij had mij het eerst gezien.... = ontmoet Weet je nog, toen we eikaar voor het eerst _, zijn we samen een ijsje gaan elen.... = ontmoetten; hebben ontmoet Voor specifieke vragen over het congres kunt u _ op het secretariaat.... = terecht De vakbond heeft het voorstel van de directieraad _ geweigerd. Waarom zouden de arbeiders minder moeten verdienen terwijl het bedrijf winst heeft gemaakt?... = terecht De regering wordt bekritiseerd voor haar te kleine ontwikkelingshulp. Ik vind die kritiek _. Wij, rijke landen, moeten de arme landen helpen... = terecht; gegrond Zijn vakantie is altijd een avontuur. Hij vertrekt zonder plan en weet niet waar hij _ zal komen.... = terecht Je moet je brief aan de directie _.... = richten Mijn kritiek is niet tegen u persoonlijk _.... = gericht De politie heeft op de massa geschoten. Meer dan tien mensen werden _.... = getroffen; gewond; geraakt We hebben eikaar toevallig _ in het station. Ik had niet gedacht dat ik haar nog eens zou weerzien.... = getroffen; ontmoet De regering zal maatregelen _ tegen de stijgende olieprijzen.... = treffen

7 De grote kast zullen we in de hoek _, de kleine zetten we ernaast.... = plaatsen, schuiven Barcelona heeft zich _ voor de finale van de Europacup.... = geplaatst Als de!rein rijdt, mag je je hoofd niet naar buiten _. Dat is veel te gevaarlijk.... = steken; uitsteken Hun huis werd door onbekenden in brand.... = gestoken Ik ben door een insect. Dat doet pijn!... = gestoken Als je rechtsaf wilt, moet je je rechterhand goed _, zodat de auto's weten dat je afslaat.... = uitsteken De toren _ hoog boven de huizen _.... = steekt... uit De benzineprijzen gaan weer _ wegens de hoge dollarkoers.... = stijgen De spanning _ ten top toen men ging meedelen wie de wedstrijd gewonnen had.... = steeg De renners moesten wel drie uur _ in de Tour. De finish was boven op de top van de berg.... = klimmen De kleine poes was in de boom _ en kon er niet meer uit.... = geklommen Het vliegtuig _ van een hoogte van voet naar voet.... = daalde De olieprijs is in enkele weken sterk _. Dat is goed voor de portemonnee... = gedaald De temperatuur is gisteren plotseling zes graden _, van 14 naar = gezakt; gedaald; afgenomen; achteruitgegaan Hij is al drie keer voor zijn examen _.... = gezakt Het huisvuil zal in de zomer op vrijdag _ worden.... = opgehaald Hilde heeft vanavond een afspraakje. Haar vriend komt haar om acht uur bij haar thuis.... = ophalen; halen; oppikken De zon in het oosten en gaat onder in het westen.... = gaat op; komt op Er stemmen om een tweede secretaresse in dienst te nemen. We hebben namelijk veel te veel werk.... = gaan... op; gingen... op Toen we met vakantie waren, _ hij een infectie _ aan zijn voet.... = liep... op

8 De rekening was erg hoog _ omdat we le veel drank besteld hadden.... = opgelopen; gestegen De zon om vijf uur 's ochtends en gaat onder om negen uur 's avonds.... = komt op; gaat op «Punk» was een beweging die _ in het begin van de jaren zeventig.... = opkwam; ontstond Greenpeace voor de bescherming van de natuur.... = komt op Toen ik binnenkwam, _ hij meteen zijn boek _ en stond hij op om mij een hand te geven.... = legde... neer Zijn rivalen waren sterker dan hij. Hij moest zich bij de beslissing _.... = neerleggen Ik droeg twee dozen naar boven, maar halfweg moest ik er toch een _, want ze waren te zwaar voor mij.... = neerzetten _ die stoel hier maar _, bij het raam.... = zet... neer De _ van het winkelcentrum zal niet op zes mei kunnen plaatsvinden, want de gebouwen zijn nog niet klaar.... = opening Als men een huis bouwt, laat men in de muren verscheidene _ voor de deuren en de ramen.... = openingen Er wordt gebeld. Jan, wil jij even _.... = opendoen Hij is erg timide. In gezelschap _ hij geen mond _. doet... open De winkels _ om negen uur 's morgens en ze sluiten om zes uur 's avonds.... = openen; gaan open Kun je dit blik voor me _? Ik ben niet sterk genoeg.... = openen; opendoen Tijdens de feesten is het centrum van de stad _ voor het verkeer.... = afgesloten Omdat hij niet betaalde, hebben ze bij hem de telefoon _.... = afgesloten Ze _ het huis om 10 uur en stapte in een wachtende auto.... = verliet Ja, Paul heeft inderdaad vrouw en kinderen _. Hij woont nu samen met een andere vrouw.... = verlaten De minister van VoIksgezondheid werd uit de regering _ omdat hij kritiek had op de eerste minister.... = verwijderd De directeur heeft twee jongens van de school moeten _. Ze gebruikten hard drugs.... = verwijderen

9 Zijn bagage was in het station _ zodat hij terug moest keren.... = achtergebleven Na de dood van haar man _ zij met drie kinderen _.... = bleef... achter Het _ van het vliegtuig zal een kwartier later plaatsvinden, wegens technische problemen.... = vertrek Het spoorboekje zegt: _ in Brussel om acht uur, aankomst in Parijs om tien uur dertig.... = vertrek Veel mensen in Syrië _ naar het buitenland wegens de oorlog.... = vluchten; vluchtten In 1940 zijn veel Belgen naar Engeland _.... = gevlucht _ je vandaag nog _ naar huis of blijf je in Parijs overnachten?... = keer... terug; kom... terug; ga... terug Ik wou nog even _ op wat ik gisteren heb gezegd.... = terugkomen; terugkeren Zal zijn nieuwe boek deze maand nog _? Nee, het verschijnt later.... = uitkomen Een moord _ toch vrij vaak _. Via een of ander detail wordt de moordenaar toch gevonden.... = komt... uit Toen ik de deur opende, zei ze: _ vlug _, het is koud.... = Kom... binnen Wilt u _ of blijft u liever buiten?... = binnenkomen Meestal _ ik rond zes uur _ van mijn werk.... = kom... thuis; kom... terug Mijn hond weet wanneer ik 's avonds _: hij zit altijd bij de deur op me te wachten.... = thuiskom; terugkom Ik heb een fles wijn voor je _ uit Frankrijk.... = meegebracht Mag ik mijn vriendin _ naar het feest?... = meebrengen Zijn vertrek heeft veel problemen met zich _ voor ons De corruptie is overal. EIke politicus is daar corrupt.... = doorgedrongen Sorry, ik was even elders met mijn gedachten. het was niet tot me _ dat je iets had gezegd.... = doorgedrongen Hij rookt te veel. het _ niet tot hem _ dat roken slecht is voor de gezondheid.... = dringt... door Na de vergadering waren mijn kleren _ van de sigarettenrook.

10 ... = doordrongen In de jaren dertig _ de fascistische ideeën de geesten van een groot deel van de bevoiking.... = doordrongen Hem zul je niet doen twijfelen. Hij is _ van zijn gelijk.... = doordrongen! riep de agent. Blijf hier niet staan!.... = Doorlopen; Loop door Ik stel voor dat we nog een kilometer _ en dan even rusten.... = doorlopen; doorrijden Ik ga naar de dierentuin. Wie wil er?... = meegaan; meekomen Je moet met je tijd _, anders ben je oud voor je het weet.... = meegaan Ja, hij _ heel graag met kinderen _. Hij heeft altijd van kinderen gehouden.... = gaat... om Sedert! hij getrouwd is, _ hij niet meer met zijn vroegere vrienden _.... = gaat... om Het jongetje was doodsbang omdat het voet_ hoorde op de gang.... = stappen De directie zal de nodige _ doen om het conflict met de werknemers op te lossen.... = stappen Vanaf 1 oktober zal er een tweede secretaresse in dienst _. Zo zullen we het werk snel kunnen afmaken.... = treden De dochter van onze buurman _ vandaag in het huwelijk. treedt Kun je me helpen met deze kast? Ik wil hem tegen de muur _.... = schuiven Een deur die _ is vaak praktischer dan een deur die draait.... = schuift Pas op dat je niet uit_ op het ijs.... = glijdt Ze viel in slaap en het boek _ uit haar hand.... = gleed Voor ze kunnen lopen, _ baby's over de grond.... = kruipen Ik ben moe. Ik denk dat ik vanavond vroeg in bed _.... = kruip De wind is _ ; hij is van het westen naar het oosten gedraaid.... = gekeerd; gedraaid Toen ik hem riep, _ hij zijn hoofd in mijn richting en zei: «Hallo!»... = keerde

11 Hij stond voor me in de rij en toen ik zijn naam riep, _ hij zich _.... = draaide... om; keerde... om Toen ik klaar was met mijn studie, voelde ik dat er een bladzijde uit mijn leven _ werd.... = omgedraaid Kunnen we niet beter _ en teruggaan naar huis?... = omkeren Ze _ zich _ toen ze haar naam hoorde, maar in de massa kon ze niet zien wie haar had geroepen.... = keerde... om; draaide... om De _ van Brussel naar Amsterdam is ongeveer 250 kilometer.... = afstand De _ tussen de directeur en zijn arbeiders is veel te groot.... = afstand We stonden aan zee te kijken naar de schepen die in de _ voorbijvoeren.= verte Op een bergwandeling zagen we in de _ een huisje. Maar toen we dichterbij kwamen, zagen we dat het niet meer dan een stal was.... = verte Het stadhuis ligt hier _, nauwelijks twee minuten!open.... = dichtbij De bibliotheek? Oh, die is hier _, net om de hoek.... = dichtbij Aan het einde van het tv-journaal zei de nieuwslezer: «Tot _ ons eerste journaal. het tweede journaal krijgt u zoals altijd om half elf."... = zover Voor _ ik weet, zijn de buren nog niet van vakantie teruggekeerd.... = zover Voor _ informatie kunt u terecht bij de secretaresse.... = nadere Voordat ik met haar op reis ga, wil ik haar eerst _ leren kennen.... = nader; beter We _ het einde van onze reis. nog tien kilometer en we zijn thuis.... = naderen Bij het _ van de examens beginnen veel studenten een beetje bang te worden.... = naderen Waar komt haar man _? Hij spreekt het lokale dialect niet.... = vandaan Waar haalt Jan het geld _ om een nieuwe auto te kopen?... = vandaan Hij liep het huis _, naar de garage.... = uit We gaan vanavond _ eten, in een duur restaurant.

12 ... = uit Ze ziet er slecht _ vandaag. Is ze ziek?... = uit Engeland is met het vasteland _ via een tunnel.... = verbonden De telefoniste _ me door met de secretaresse, want de directeur was er niet.... = verbond Zij trekt zich van alle kritiek niets aan. het _ haar niet.... = raakt; scheelt Gisteren begon een man in het warenhuis plotseling te schieten. Gelukkig werd niemand _: er zijn geen doden of gewonden.... = geraakt; gewond; getroffen Als er ruzie geweest is, moet je eikaar de hand _. Dan is er weer vrede.... = reiken; geven Wil jij die foto van de muur nemen? Ik kan niet zo hoog _: mijn armen zijn te kart.... = reiken; komen Ken jij de _ van de Eiffeltoren in Parijs?... = hoogte Niet iedereen is op de _ van de nieuwe plannen.... = hoogte Tot op zekere _ ben ik het met je eens, maar ik kan niet met al je ideeën akkoord gaan.... = hoogte In de verte zagen we een kleine _ naderen, maar of het een man of een vrouw was, konden we niet zien.... = gestalte; gedaante De straat was niet verlicht, en ik zag alleen maar donkere _.... = gestalten; figuren; gedaanten; gedaantes; schaduwen Met zijn laatste boek heeft hij een _ succes gehad. In Europa alleen werden er een half miljoen exemplaren verkocht.... = enorm; groot; ongelooflijk; gigantisch; aanzienlijk Honderdduizend euro voor een auto, dat is een _ bedrag.... = enorm; groot; ongelooflijk; gigantische; aanzienlijk De studenten _ met stenen naar de politie, die antwoordde met het water kanon.... = wierpen; gooiden Zij kreeg de foto, _ er een snelle blik op, en stopte hem onmiddellijk in haar zak.... = wierp Onze kat heeft weer een vogel _.... = gevangen _ men nog vis in onze rivieren?... = Vangt Je kunt beter een _ om dat pakje doen, want anders gaat het nog open.... = touw

13 Hij bond een belletje aan een _ en liet de poes ermee spelen.... = touw Toen de politie binnenkwam, zat het slachtoffer met handen en voeten aan een stoel.... = gebonden; vastgebonden; vast Als je iets belooft, ben je door je woord _ het te doen.... = gebonden; gedwongen In Leuven zijn er gezellige _ straatjes, met goede cafés en terrasjes waar je rustig kunt genieten.... = nauwe; smalle; kleine Hij neemt het niet al te _ met zijn studie. Hij zit meer in het café dan op school.... = nauw Mijn kamer is zo _ dat ik mijn bed helemaal tegen de muur moet schuiven om mijn deur open te krijgen. Gelukkig is de kamer vrij lang.... = smal Brussel heeft mooie, brede straten maar ook gezellige, oude, _ straatjes.... = smalle; nauwe Op die plaats is de rivier wel tweehonderd meter _.... = breed; wijd De kamer is zes meter lang en vijf meter _.... = breed Alle deuren staan hier _ open en de verwarming staat aan.... = breed; wijd Kunt u mij in het kort iets vertellen over de _ van de roman die u zopas gelezen hebt?... = inhoud De politie informeerde naar de _ van de gestolen portefeuille.... = inhoud; eigenaar Tijdens de film «De vogels» van Hitchcock _ iedereen de adem _ toen de vogels het meisje aanvielen. =hield... in De nieuwe werkregeling dat iedereen een uur vroeger naar huis kan.... = houdt in Pas op, die fles _ een gevaarlijk product! =bevat Die brief _ weinig nieuws. Mijn antwoord zal dan ook kart zijn.... = bevat Op het etiket staat dat je de fles goed moet _ voordat je het medicijn inneemt.... = schudden Hij _ het hoofd om te laten weten dat hij geen fruit meer wou.... = schudde Hij heeft wijn met water _.... = gemengd Niemand had hem iets gevraagd, maar toch _ hij zich in het gesprek.... = mengde

14 Het aantal plaatsen is. We moeten dus reserveren.... = beperkt De rechtse partij wil maatregelen nemen om de immigratie te _.... = beperken Hij werd aan zijn vinger geopereerd onder _ narcose.... = plaatselijke Ukkel verwacht veranderlijk weer met _ buien.... = plaatselijke; lokale

15 Wic Tijd Deze kerk werd gebouwd in de zestiende _.... = eeuw In het jaar 2000 begon de eenentwintigste _.... = eeuw Het was nog vroeg in de _ toen de telefoon al ging bij de dokter.... = ochtend; voormiddag De hete _ ontvangt de dokter zijn patiënten in zijn kabinet. Na de middag bezoekt hij de zieken thuis.... = ochtend; voormiddag Sommige studenten beweren dat ze 's nachts beter kunnen studeren dan _. =overdag _ zijn we wakker, 's nachts slapen we.... = Overdag Ik ben nog moe, want ik ben te laat naar bed gegaan.... = gisteravond; gisteren; gisterenavond; vannacht Heb je _ het debat op de televisie gezien? - Nee, ik heb de hete avond gewerkt.... = gisteravond; gisteren; gisterenavond In het _ regent het veel bij ons. Maart en april zijn heel nat.... = voorjaar " " betekent ongeveer hetzelfde als de lente.... = het voorjaar In het voorjaar komen er blaadjes aan de bomen, in het _ vallen ze er weer af.... = najaar In de maanden september en oktober is het vaak nog goed weer, maar november zet definitief een punt achter het _ en dan komt de winter.... = najaar De _ van een normale bioscoopfilm is anderhalf uur.... = duur Zijn geluk was van korte. Een maand na zijn huwelijk stierf zijn vrouw.... = duur Wij laten de zieke nooit alleen. Er is _ iemand bij hem aanwezig.... = voortdurend; altijd; onophoudelijk In het café zat een man naar haar te kijken. Hij keek geen ogenblik van haar weg.... = voortdurend; altijd; onophoudelijk Kom je vaak in New York? - Nee, ik ben er nog maar _ geweest. Maar ik ga er volgend jaar voor de tweede keer naartoe.... = eenmaal; één keer We leven maar _, we moeten er dus eike dag honderd procent van genieten.... = eenmaal; één keer Ze gaan nog maar _ naar de kerk. Niet eens een keer per jaar.

16 ... = zelden; sporadisch; weinig We zien onze vroegere medestudenten nog maar _. lederen heeft zijn of haar werk, gezin en vrienden en het komt er niet meer van eikaar op te zoeken.... = zelden; sporadisch; weinig Hij houdt van muziek en gaat _ naar concerten, minstens een keer per maand.... = geregeld; regelmatig; vaak; dikwijls Hij komt _ te laat op zijn werk. Een slechte gewoonte van hem.... = geregeld; regelmatig; vaak; dikwijls Ja, ik ga vrij _ naar Nederland. Minstens een keer per maand.... = geregeld; regelmatig; vaak; dikwijls We zijn al _ naar Amsterdam geweest, misschien al twintig keer.... = dikwijls; vaak Ga je _ op bezoek bij je ouders? - Nee, hoogstens een keer per maand. We wonen ver van eikaar.... = dikwijls; vaak Kunt u even _ wat u gezegd hebt? Ik heb u niet goed verstaan.... = herhalen Zijn eerste verzoek om een gesprek te hebben met de minister werd geweigerd. Nu heeft hij dat verzoek _ en hij hoopt deze keer wel ontvangen te worden.... = herhaald Na een maand in de ruimte hadden de astronauten nog moeite met de _ dingen zoals eten, drinken en slapen.... = dagelijkse De winkel is _ open, behalve 's zondags.... = dagelijks Na Paul en Piel was het mijn _ om een verhaal te vertellen.... = beurt We moeten nog even wachten, we zijn nog niet aan de _.... = beurt We hebben er een _ van gemaakt om zo vaak mogelijk te gaan zwemmen.... = gewoonte Ik heb de _ 's avonds voor ik ga slapen nog even een wandelingetje te maken.... = gewoonte Zij kwam eike dag naar het congres en _ droeg ze een andere jurk.... = teikens; eike keer _ als die speler de bal krijgt, is er gevaar voor een doelpunt.... = TeIkens; EIke keer Ben je daar _? Dit is al de vijfde keer vandaag.... = alweer; opnieuw; nogmaals Moet ik nu _ naar de winkel? Ik ben vanmorgen al geweest, en gisteren trouwens ook.... = alweer; opnieuw; nog eens; nogmaals Ik heb je niet goed begrepen. Wil je me _ uitleggen wat er precies aan de hand is?... = nogmaals; opnieuw; nog eens Het werk van deze professor werd na zijn dood door zijn assistenten _.

17 ... = voortgezet We pauzeren hier een half uur, dan _ we de tocht _.... = zetten... voort Ondanks de crisis willen de mensen hun hoge levensstandaard _.... = handhaven; behouden; bewaren; verdedigen Een van de taken van de politie is het _ van de openbare orde.... = handhaven; behouden; bewaren; verdedigen _ maakt hij nog geen deel uit van het bestuur, maar dat komt nog wel.... = Voorlopig; Voor het ogenblik Dit adres is slechts _. Over enkele maanden moet ik alweer verhuizen.... = voorlopig _ hij de baas is, zal er niet veel veranderen.... = Zolang _ ik leef, zal ik van je blijven houden.... = Zolang We hebben al de hete week spaghetti gegeten. Voor de _ eten we vandaag rijst.... = verandering Conservatieven willen dat alles hetzelfde blijft. Progressieven houden van _.... = verandering Hij kon zich moeilijk aan zijn nieuwe omgeving _.... = aanpassen Een goede leraar kan zich _ aan het niveau van de leerlingen.... = aanpassen Aan het eind van de zomer vind ik het erg weer te moeten _ aan grijs, koud, nat, vervelend Belgisch weer.... = wennen; gewoon raken; gewennen Oude mensen verhuizen niet graag, ze kunnen moeilijk _ aan een nieuwe woning.... = wennen; gewennen Wie _ de zieke Mevrouw Devriendt morgen aan de kassa?... = vervangt Hij speelde slecht en werd na tien minuten door een andere speler _.... = vervangen Het is goed dat kinderen veel zwemmen, zo _ ze borst en schouders.... = ontwikkelen Vele landen in de derde wereld hebben het moeilijk om hun economie behoorlijk te.... = ontwikkelen De puberteit is een fase in de _ van een kind tot jongeman of jonge vrouw.... = ontwikkeling Zwemmen is goed voor de _ van de borst en de schouders.... = ontwikkeling Als we over arme landen spreken, gebruiken me vaak de term _slanden.... = ontwikkeling Het oude huis werd na de brand volledig opnieuw _.... = opgebouwd

18 Afbreken is gemakkelijk, maar _ is moeilijk.... = opbouwen De lucht veranderde _ van kleur, niet plotseling.... = geleidelijk; langzaam; langzamerhand; stilaan; trapsgewijs Een _ verandering van dieet zal gemakkelijker zijn dan een plotselinge.... = geleidelijke; langzame Hij wordt _ te oud voor dat zware werk.... = langzamerhand; geleidelijk; langzaam; stilaan Omdat hij te laat was opgestaan, heeft hij heel _ moeten ontbijten.... = haastig; vlug; gehaast; overhaast Voor het begin van het feest liep iedereen _ heen en weer om alles in orde te krijgen.... = haastig; vlug; gehaast; overhaast Hij heeft het weer druk en dan vergeet hij in zijn _ altijd zijn auto op slot te doen.... = haast Neem rustig je tijd, ik heb geen _.... = haast Vooruit, kinderen, _ een beetje _. Straks zijn we weer te laat.... = schiet... op Het werk _ niet _. het duurt te lang en ik verlies mijn motivatie.... = schiet... op; gaat... vooruit Ik droomde zo mooi en _ ging de telefoon. Was me dat schrikken!... = opeens; plotseling; onverwacht _ begon ze te huilen. Ik weet niet waarom.... = opeens; plotseling; onverwacht Er stond een massa voik voor de ingang te _. lederen wilde de eerste zijn.... = dringen; duwen Als er veel voik in de bus zit, wordt er altijd erg _ bij het in- en uitstappen.... = gedrongen; geduwd Wie is die man die daarnet het Museum voor Schone Kunsten _?... = inging; binnenging; binnenwandelde; binnenliep Churchill is de geschiedenis _ als een van de grootste staatslieden van zijn tijd.... = ingegaan Heb je nog iets van hem gehoord _ hij naar Amerika vertrokken is?... = sedert; sinds Hij is dikker geworden _ hij met roken gestopt is.... = sedert; sinds Het is _ het station tien minuten lopen naar de bank.... = vanaf: vanuit De cursus wordt _ maandag gegeven en eindigt over zes maanden.... = vanaf

19 De vrouwen maakten een grote wandeling in het bos. _ hadden de mannen het eten klaargemaakt.... = Inmiddels; intussen Ik ga vlug een schrijven. Kun jij _ de kinderen een bad geven?... = intussen; inmiddels _ ik nieuws heb, laat ik iets van me horen.... = Zodra; Eens Ik moet je dringend spreken. Kom _ je klaar bent met je werk.... = zodra; eens Hier _ de weg, je kunt niet meer verder rijden.... = eindigt Het woord "paard" _ op een "d".... = eindigt Nog een halve kilometer lopen en je bent er. De moed niet _!... = opgeven Ik heb vorig jaar het roken _. Ik voel me nu veel beter.... = opgegeven Ze hebben het huis toch maar niet gekocht. Dat was een verstandig _, want de prijs was te hoog voor zo'n oude woning.... = besluit Hij kan maar geen _ nemen over zijn verdere studie. het is al 15 augustus, hij zal zich moeten haasten.... = besluit; beslissing Na lang vragen gaf hij _ een positief antwoord: hij zou dan toch komen.... = uiteindelijk; tenslotte Ik ben zeker drie keer bij hem langs geweest. _ heb ik een briefje in de bus gestopt.... = Uiteindelijk; Tenslotte Ik kon me niet meer concentreren omdat ik te moe was. Maar het werk moest klaar zijn. Ik heb _ mijn collega gebeld en gevraagd of we het niet samen konden doen.... = tenslotte; uiteindelijk We moeten een _ oplossing vinden, ik hou niet van voorlopige toestanden.... = definitieve; onherroepelijke Het is nu dat Verbeeck directeur wordt. Op die beslissing wordt niet meer teruggekomen.... = definitief; voorgoed; onherroepelijk _ was er niets. Toen schiep God de wereld, zegt de bijbel.... = Aanvankelijk; Eerst; In het begin Hij heeft zijn _ plan sterk moeten aanpassen.... = aanvankelijk In de _ tekst stand iets anders. Dit kan ik niet geschreven hebben. Ze hebben mijn woorden veranderd.... = oorspronkelijke; originele Hij heeft niet erg veel _ ideeën, maar hij voert die van anderen goed uit, wat ook al veel waard is.... = oorspronkelijke; originele Dat is _ week gebeurd, niet deze week.... = verleden; vorige Zijn vorige baas is _ jaar gestorven. Hij is al een jaar dood.... = verleden; vorig De geschiedenis behandelt de feiten uit _.... = het verleden

20 Oude mensen leven vaak in _, jonge mensen kijken naar de toekomst.... = het verleden Het duurt nog wel even _ de soep klaar is.... = eer; voor; vooraleer; voordat Vader heeft net gebeld. Hij is nog op kantoor. het duurt nog wel een half uur _ hij thuis is.... = eer; voor; vooraleer; voordat Dat was hier _ een fabriek. Nu staan er flatgebouwen.... = vroeger; voorheen De EU heette EG.... = vroeger; voorheen We hebben het feest weken van voorbereid.... = tevoren Je kunt het beste een dag van _ reserveren. 's Zaterdags is het nogal druk in dat restaurant.... = tevoren Ik ben _ nog in uw straat geweest, een week of twee geleden, maar ik had geen tijd om binnen te komen.... = onlangs; recent; kortgeleden; laatst; recentelijk Hij is _ overleden. Een maand of zo geleden. Wist je dat niet?... = onlangs; recent; kortgeleden; laatst; recentelijk _ heb ik veel romans gelezen. Maar nu lees ik al jaren geen literatuur meer.... = Indertijd; Vroeger _ kon je hier zien zover het oog reikt, maar nu heeft men alles volgebouwd.... = Indertijd; Vroeger In mijn jeugd was het circus nog erg populair, maar _ is dat veel minder zo.... = thans; nu Vroeger waren er hier veel bossen, maar _ zijn ze allemaal verdwenen.... = thans; nu Vind jij de _ economische toestand beter dan die van enkele jaren geleden?... = huidige; actuele; tegenwoordige Wie is de _ eerste minister van India? - Ik weet het niet, ik volg de buitenlandse politiek niet.... = huidige; actuele; tegenwoordige _ de vakantie doet hij eike dag aan sport.... = Gedurende; Tijdens _ de oorlog leden veel mensen hanger.... = Gedurende; Tijdens Zij is _ voorzitter van de plaatselijke club en nationale secretaris.... = tegelijk; tegelijkertijd Je moet niet allemaal _ spreken. Ik kan niemand verstaan.... = tegelijk; tegelijkertijd; gelijktijdig Zelfs voor een klein hondje gaat ze onmiddellijk op de _, zo bang is ze voor dieren. = loop Ik zou eens willen langskomen in de _ van de week. Past woensdag jou?... = loop

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig P LEMMATICA P 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie # = andere relaties../..\

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Contrast. Erwin Peek. Eerste druk, 2012. Copyright 2012 Erwin Peek. www.erwinpeek.nl

Contrast. Erwin Peek. Eerste druk, 2012. Copyright 2012 Erwin Peek. www.erwinpeek.nl Contrast Erwin Peek Eerste druk, 2012 Copyright 2012 Erwin Peek www.erwinpeek.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid B LEMMATICA B 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 102

WOORDKOMPAS V pagina 102 WOORDKOMPAS V pagina 102 vooruitgaan >> gaan (+ zijn) I Ga jij maar vast vooruit../ «..\ ik kom over een kwartiertje. De zieke gaat langzaam vooruit. ± Iedere week gaat het een beetje beter met hem. Je

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Eerlijk is vals. Hans Vervoort

Eerlijk is vals. Hans Vervoort Eerlijk is vals Hans Vervoort Eerlijk is vals Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 2001 www.hansvervoort.nl Copyright (c) Hans Vervoort 2001 Omslag Ron van Roon, Amsterdam Foto omslag Kato Tan Typografie Laura

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl Een klap? Kinderen "slaan", kan makkelijk een ramp worden. Net als in de geneeskunde, een verkeerde dosis of een verkeerd tijdstip van antibiotica. Maar, zullen wij - in verband met mogelijke risico's

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Achter mijn glimlach ! 1!

Achter mijn glimlach ! 1! Achter mijn glimlach! 1! Eindredactie: Tanja Harpe Omslagontwerp: Sander Veenendaal KJJB 40-'49 Apollovlinder 19 1113 LL Diemen ISBN 90 73763 07 X 1994, 1998, 2002 Uitgeverij KJJB '40-'49 Alle rechten

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

Ontwikkelingshulp? Is dat wel zo nuttig?

Ontwikkelingshulp? Is dat wel zo nuttig? Ontwikkelingshulp? Is dat wel zo nuttig? Begin 2005 reisde Harry Wagenaar per fiets door West-Afrika. Het was een schok om te ervaren hoe de samenlevingen daar funtioneren. Jarenlange kolonisatie, wanbestuur

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Mag ik ook voor mezelf zorgen?

Mag ik ook voor mezelf zorgen? Mag ik ook voor mezelf zorgen? Biedt inspiratie voor het beter worden vanuit eigen kracht. Cora Postema Met deze verhalen van onze eigen ervaringen in de zorg wil ik mensen inspireren om goed voor zichzelf

Nadere informatie