Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij"

Transcriptie

1 üi 365

2 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn Togal scheidt het urinezuur af en is volkomen onschadelijki Meer dan 6000 dokters-attesten. Vraag het uwen dokter. Een proef overtuigt U. In alle apotheken 80 et. tnïïïmrtr Imp, A. J, AMEYE, Prinsengracht , AMSTERDAM «l*«- i «Bil<»t K.;a Ä» s^c^ss^

3 - ^^ E JEANETTE MACDOMALD // yjf mcrika heeft zijn seizoen-lieve- / ^ ptywi^wbmm^m ^^^^^^^ ^V-j lingen. Eerst was het Mary Pick- // Mß^^ ^^^1 Bi ' ^/ IL ford, daarna kwam Gloria Swan- /y.^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^Hl son en thans is het Jeanette Mac- Donald. Jeanette kwam in j,liefdesparade" met Maurice Chevalier en ze kwam, zong ty en overwon. Ze concurreerde tegen den w beroemden glimlach van haar partner f Maurice, maar het succes van Liefdes-. / parade" was ten slotte te danken aan w /// Jeanette en Lubitsch' regie. Want waar y/t //, blijft nu het succes van Maurice's '//, /// tweede film De grootc vijver", zonder '/// Jeanette en Lubitsch? yi Wij leven thans in den tijd van % /'. sprekende-, zingende- en lawaai-, o par- '//. '/// don, geluidsfilms en daaraan dankt /// '/// Jeanette haar snelle opkomst. Zij werd /// /' te Philadelphia geboren. Als gehoor- m // zaam kind bracht zij daar haar eerste '//. '// jaren door, daarna verhuisden haar '/' '// ouders naar New-Yo^k en werd zij W/ //' officieel inwoonster van deze wolken- //, '// krabber-stad. Haar zuster was 1 koriste '// '//, en zij introduceerde de lieftallige Jeanne '/'/ in het koor van Ned Wayburn's Revue // in het Capitool-Theater. './, Haar eerste critieken vermeldden wel '7'/ haar goudblond haar, maar over haar '!// Y/. talent werd nog niet geschreven, want //' w, zelfs in de Nieuwe Wereld is 'goudblond ft. '/' haar geen verdienste. -Maar Jeanette be- '//. 'A zat werkelijk talent en in korten tijd '//, È werkte zij zich op tot soliste en ein- ^.// dclijk beleefde zij het grootsche 'A y> moment, dat haar naam met groote '/// lichtende letters aan de gevels de i '// Broadway-Theaters prijkte, het hoogte- '//, punt van New-Yorkschen roem. Toen '// filmmannen ontdekt; men sleepte haar /// // figuurlijk naar Hollywood, waar ze het '// i// geiuk geluk naa had onaer onder Hörnst Ernst Luoitscn Lubitsch te '// '// 'A debuteeren. Haar nieuwste film is The <z //. Lottery Bride", vervaardigd onder regie '/// van Paul Stein. Jeanette schijnt een 'ó % y, attractie \'oor Europeesche regisseurs /fr /// te.zijn... of hebben dezen een bijzon- y, y/ deren kijk op werkelijke filmtalenten? v/. 1/ ////j/: Het eerste, waar de critieken van spraken, was Jeanette s goudblonde haar Jeanette bij een dagelijksche bezigheid: het opstaan Jeanette MacDonald en Dennis King In The Vagabond King". '^ DS pathie te betuigen. Misschien zou hij er war bloemen bij zenden. En dan, na een week bijvoorbeeld, zou hij haar gaan bezoeken. Heel even echter maar, doch lang genoeg om haar te laten merken, hoe hij met gansch zijn ziel naar haar verlangde, van haar hield. Natuurlijk zou hij niets overijlds doen; hij kende de vrouwen veel te goed om zoo dom te zijn. Maar over een maand of zes misschien pas over een jaar zou de tijd rijp zijn. Oslow grijnsde. Wat een tijdverspilling! Zes weken, zes minuten waren nóg te lang om te wachten. Hoe die Denver tusschen hem en Jetty had durven komen! Hoe had hij haar durven vragen! Het zweet parelde op zijn voorhoofd en hij balde zijn vuisten. Toen beheerschte hij zich weer: haat en passie waren gevoelens, waaraan hij nu niet mocht toegeven. Hij diende nu koel en beheerscht te zijn, om scherp ie kunnen nadenken, want dat was noodzakelijk om met succes te werk tè kunnen gaan. Een moord leek tenslotte veel op een spel schaak. De eene zet volgde op den andere en vooropgesteld, dat er geen vergissing werd begaan, was het resultaat mat! En hij zpü geen vergissing begaan! Tegenwoordigheid van geest, hersenen en geld met deze drie dingen tot zijn beschikking was de zaak heel eenvoudig. Maar het was interessant, geweldig interessant. Het gansche geval was zóó fascineerend, dat hij het nauwelijks zou hebben durven gelooven, indieti iemand het hem zou hebben verteld. Wederom gingen zijn gedachten terug naar inspecteur Welters: wat had die ook weer gezegd? In gedachten zag Oslow hem achterover in den fauteuil liggen, met een dikke sigaar in den mond. Het zijn die geringe, onvoorziene en absoluut onverwachte kleinigheden, waarvoor geen misdadiger op zijn hoede kan zijn, hoe handig en geraffineerd hij ook te werk gaat. Hij mag overtuigd zijn, alles te hebben voorzien iedere mogelijkheid in aanmerking te Godfried dr Groot Foto lubben genomen... plotseling als een lichtstraal bij helderen hemel doet zich een onvoorzien feit voor en het heele zorgvuldig voorbereide plan valt in duigen, zakt in elkaar als een kaartenhuis." Natuurlijk er zat iets in die redeneering. Maar hetzelfde kon men van alles in het leven zeggen; niet alleen van een moord. En in zijn geval had Oslow het risico van een onverwachte gebeurtenis tot een uiterst minimum teruggebracht. Er was niets ingewikkelds aan zijn zorgvuldig overlegd schema; het was juist erg eenvoudig. Glimlachend dacht hij terug aan de gecompliceerde plannen, die hij vroeger had ontworpen om Denver te dooden. Jaren lang reeds had hij hem gehaat; van af den tijd, dat zij samen op school waren gekomen, had hij hem niet kunnen uitstaan. En toen, als om hun verhouding op de spits te drijven, was Denver met Jetty getrouwd. En het was sinds dat oogenblik geweest, dat Oslow de gedachte aan moord niet meer uit zijn hoofd had kunnen zetten. In het eerst had hij er wel is waar nauwelijks ernstig over gedacht. Als vanzelf waren er allerlei plannen en schema's in hem opgekomen, die alle op dezelfde wijze eindigden: met den dood van Denver. Langzamerhand was hij het toen ernstiger gaan opvatten. Hij betrapte er zich op, dat hij er bijna ieder uur van den dag over dacht. Indien hij des nachts wakker werd, zag hij de beeltenissen van Denver en Jetty uit de duisternis voor zich oprijzen. Maar over een moord te denken en een moord te doen, zijn twee geheel verschillende zaken. Moordenaars, die gevat worden, hebben een verduveld onaangenaam lot te wachten en Oslow voelde er niets voor levenslang te krijgen. En daar hij bij al de plannen, die hij ontworpen had, de kans liep, ontdekt te worden, was het bij plannen gebleven. Toen plotseling, drie dagen geleden, had hij den schitterenden inval gekregen. Hij was bij de Denvers te dineeren en het gesprek was op hun villa gekomen. Die was geheel gerestaureerd: er waren nieuwe badkamers in gemaakt; verschillende vertrekken waren opnieuw behangen, enzoovoort. Nu stond ze leeg; de werklieden waren vertrokken en Denver had den sleutel teruggekregen. Ze hebben alles keurig netjes gedaan," had zijn gastheer gezegd.,,ik ga er Donderdag heen om een geweer te halen, dat ik vergeten heb mee te nemeh. Waarom ga je niet met me mee, Oslow? Jetty kan niet; zij heeft dien dag een of anderen show. We zouden wat sandwiches kunnen meenemen en ze in de hall opeten en we zouden dan tegenjk het nieuwe radiotoestel kunnen probeeren." Het was een of andere kracht buiten hem geweest, die John had doen antwoorden, zooals hij deed. In een oogwenk was liet duivelsche plan bij hem opgekomen; hij ondervond alleen een heftig verlangen om een of ander excuus te bedenken, teneinde te vermijden, dat hij dien dag alleen met Denver zou doorbrengen. Indien Jetty mee was gegaan, zou het iets heel anders zijn geweest, Dank je voor de uitnoodiging," had hij geantwoord, maar ik zal waarschijnlijk Donderdag naar België ver trekken." Hij had niets meer gezegd: hij ging gewoonlijk omstreeks dezen tijd naar België, waar hij een fabriek had; er was dus niets bijzonders aan deze om fetwormpjes De vetwormpjes komen nooit meer terug. Dat is het groote voordeel van de Radox-methodei de vetwormpjes komen nooit meer terujf. Houdt slechts voor (rewoonte om telkens wanneer ge Uw gezicht wascht, wat Radox in het wascjiwater te mengen. De zuurstof, die Radox vrij maakt, brengt zujverende zouten in de poriën, verwijdert alle verstoppende onzuiverheden en maakt de huid zacht, frisch en gezond. Deze dame heeft het ondervonden evenals duizend andere. Radox is een wondermiddel tegen veln-orrnp- Jes, Ik had er altijd erg-en last van opzij van mijn neus. Maar ik kreep ze alle weg met Radox. wat ik frebruikte volgens Uu- aannijzmg-en. Sindsdien zijn ze nooit meer tenitfgekomen, want eiken keer als ik me nu wasch. doe ik wat Radox in hel water." P. J[f. Uw huid heeft 2''j millioen poriën, die de onderhuidsche kliertjes met de opperhuid verbinden. Als de poriën verstopt raken en de kliertjes ontstoken, is dit de oorzaak van puistjes, vetwormpjes en uit gezette poriën. Water en zeep kunnen niet tot onder de huid doordringen, het eenige wat U helpen kan is zuurstof, dat het meest zuiverende, heelende en antiseptische natuur-middel is. Om vetwormpjes te verwijderen, mengt men een theelepel Radox in een glas goed warm water en behandel hiermee de aangetaste plek eenige minuten lang. Droog dan af met een zachte, ruwe handdoek en de vetwormpjes worden gewoon weggeveegd. Gebruik hierna een goede cold cream. Zorg er dan voor dat U hooit meer last van vetwormpjes krijgt door steeds wat Radox in het waschwater te mengen, Radox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten 'a /"1.25 per pak. Een pak is toereikend voor verscheidene weken. Imp.: N.V.Rowntree Hand. Mij., Keizersgr. 124, A'dam HOLLANDSCHE VERPAKKING WAARBORGT ECHTHEID. {>

4 ; ï?;s.v.j-o.v-ij*^?5ï: **!mmm BE LICHTSTÄ^^iL BIJ HELDEREN HEMEL D'AUVAmLZ John Oslow liet zijn blikken peinzend door zijn kamer dwalen. Alles was precies zooals altijd: de schilderijen en reproducties aan de wanden, de twee zware boekenkasten, waarvan één met glazen deuren, een erfstuk van zijn vader; de gemakkelijke stoel bij den gashaard... alles was precies zooals het de laatste vijf jaar was geweest. Ook morgenavond zou er geen verandering in zijn gekomen. Alleen zou hij zélf er morgenavond niet zijn. Dat was niet prettig, maar onvermijdelijk. Hij ZOU de eerste uren, nadat hij Denver had vermoord, zoo graag willen zijn m de omgeving, waar hij hem reeds zoo vaak in gedachten had vermoord. Maar dat was onmogelijk. Hij mocht nog tevreden zijn, dat hij zijn- plan in deze vertrouwde omgeving had kunnen ontwerpen en uitwerken. Hierdoor werd het succes er van vergroot: geen noodlottige haast, geen onvoldoende voorbereiding. Kalm, zakelijk had hij zijn weloverwogen plan uitgewerkt. En de eerste zet van het spel had hij reeds gedaan. Het was slechts een eenvoudige, onopvallende zet en toch was hij zeer belangrijk. En tevens een bewijs, dat hij zijn verstand had gebruikt. Want wie zou ooit iets bijzonders kunnen zien in het feit, dat hij een van zijn twee auto's uit de garage had gehaald, waar hij ze gewoonlijk alle twee had staan, en hem in een andere garage had gezet, waar niemand hem kende? Wat had zoo'n eenvoudig feit met moord uitstaande? Hij glimlachte tevreden, terwijl hij zich een glas whisky inschonk. Hij dacht aan het gesprek, dat hij dienzelfden avond nog had gehoord op zijn club. Inspecteur Welters had het weer eens over de talrijke moorden van. den laatsten tijd gehad en hij was weer zooals altijd erg vervelend geweest. Maar toch dat moest Oslow toegeven was er veel waars in hetgeen hij had beweerd. Ongetwijfeld is het motief het eerste, waar de politie naar zoekt bij een moord. Alleen een krankzinnige begaat een moord zonder er een motief voor te hebben. Liefde, haat, geld als het motief eenmaal is vastgesteld, dan wijst het ook gewoonlijk in een bepaalde richting, naar een bepaald persoon. Daarom had Oslow ook gearmd met Denver de club verlaten en was hij een eind met hem opgewandeld. Iets heel gewoons voor een van Denvers beste vrienden! Hij was duivelsch geraffineerd en knap geweest. Niemand kende, niemand had ook maar het geringste vermoeden van den doodelijken haat dien hij koesterde voor den man, met wien hij dien avond een eind was mcegeloopen. De wereld dacht, dat zij vrienden waren; zelfs Denver dacht het, de idioot! Hij zou er van opkijkeo, morgen, als hij de waarheid leerde kennen! Maar niemand anders zou het ooit weten. En als zijn plan, dat hij tot in alle onderdeden had voorbereid en overdacht sinds hij had gehoord, dat Denver geheel alleen naar zijn leegstaande villa in Sexter zou gaan, als zijn plan eens verkeerd uitliep, wel, dan zou het motief nook naar hem, Oslow, wijzen! Op dkt punt was hij volkomen veilig! Niet dat het zoover zou komen. Al- vorens men gaat praten over een motief, moet de doodsoorzaak worden toegeschreven aan moord. En het was heelemaal zijn bedoeling niet, om Denvers dood op moord te doen lijken. Het moest een verschrikkelijk ongeval zijn. Hij stelde zich voor, hoe hij zich terug zou haasten uit België, wanneer hij het verschrikkelijke nieuws zou hooren. Hij zou natuurlijk direct terugkomen, om/ Jetty, Denvers vrouw, ^ troosten. Neen, met Denvers vrouw, maar Denvers weduwe. Hij zou haar eerst een kort briefje schrijven om haar zijn sym- ^MSTXKB^M^LONDXNrRIO BE J^LHEIKO«= WIXNIM^AMSTZ'KDA'M. HET CARLTON-HOTEL" IN VOGELVLUCHT. (Foto KXM.) te,naken met ^8 Pokkers motoren en oliobesmeurdè piloln fm^ênd^lw^ zs»«^""«-" lansrgrerokte dames en beeren als mqi^a^èn,^etnm r l^t^ssvpj,s^j^'p? 1i fusschen het gedruisch der motoren zal ik pogen de llefèlükïée dmbmnsak f«?i?^- n i^l md S 1 SPÏ, te van * als ze mg tegemoet kwam in de hal van A^iS lfxe&%uzï^^nn^iwn}s^km ' s00^ Vfe^ch ein Gebraus', Welch eine Won', Heuf spielt der Strauss Im Carlton. kopäteä eeßten Johann Strauss, een der drie Johann's van dl vü f manneli ke?e^ rtil,>^l1' Ziek / an St - ra ï. S8 ' üen Nu, ik heb gewalst op de muziek van An dpr «VhAn^n M^.L de r? «^ walsen-dynastle Strauss, wals van Lanner'', de ZIeWs wals''jet haar meesteenenri rhv t hl? < i nau 'S^t ^hönbrunnerratie benijd, die walste, walste zonder moede tet 0 n«n P rt«h,jä me " lk heb de oudere genehet zalig vonden weer eens écht te dingen en dafnol wel onxm^iifif^" met ^ï? haren ' die orkest, voor wie de echte nakomeling der Virote wases^nls^t SSÄ^ e., e, n.dertig man sterk Kn langzaam verdween voor mijn oogen de p^h^ ffiä^n Ä^^ ^'ffff 81? 118W 5,ade ' heerencostnums en voor mijn geest foemde op een Iroot«1 3t^tÄ de ^'a"»-de moderne maakten sierlijke buigingen voor de moeders van fififflnw H?, h J ele kaar8e nkronen. De beeren dronk geen cocktails, maar een kopje thee En mpn H.n^L f? doc hters en vroegen een dans. Men orkest stond de K.Ï. H~ Ä^dÄtor JoK Ä^L^'i en l en fliadrüle. En voor het Ik voelde me plotseling ^er Td en bä^^^ droomt en ferwijl Strauss' pauzeerde, rukte de OurtitBand'' mli maf h.., n W Ü. n. i. et,'.^at, men muziek uit mnn droomen en op het parket bewöot? zlrh H«oi^. U f^et ha.? r voortrehelüke Jazzstad. die eigenlijk zeer blij was Sat "en Fox-tror e^f een m n *P%? Jeugd uit Nederlands hoofdtijnscho tango-band deed even Uter de^sweulde ten tós «li^ H^fS 8? 61^ En dé Ar «en - P verleden herinnerde, was de lange rok der moderne dames ^ eenige d t no8r aan het * En zü die een thé-d^mt ta ts^" ^^emtj^^heb^ «^ÄJt^'Ä 611 * sp l eu der Strau88 - ifää te Vert0eVen ' Want^ 'e^erermfca S^l^ÄSÄ E. W l v v Bij Ruwe ^Gesprongen Handen standigheid. Maar toen hij onderweg was naar zijn kamers, was het plan geboren. Hij ging Donderdag niet naar België, maar hij had het gezegd, gezegd in tegenwoordigheid van Jetty. En Denver ging Donderdag naar zijn "buitenverblijf een leegstaand huis. Hij kende de villa heel goed; hij was er vroeger vaak geweest. De woning lag eenzaam, ongeveer vijfhonderd meter van den weg, en geheel omgeven door hoog geboomte. Jetty had liever gewild, dat haar man de buitenplaats had verkocht, maar Denver had er een zwak voor, omdat ze vroeger aan een oom had toebehoord en zij waren tot een compromis gekomen, doordat Denver had beloofd, dat hij het huis geheel tou laten moderniseeren. En plotseling had John zich de woorden herinnerd, cjie Jetty had gezegd, toen zij de buitenjjlaats voor het eerst had gezien: Ik ben er werkelijk bang; het is net alsof je er van alles kunt verwachten.... moordenaars of spoken..." Moordenaars! Zonderling, dat zij aan een moord moest denken. Bijna profetisch! Moord! Een paar seconden had hij de gedachte van zich afgezet: dit was heel iets anders dan de fantastische plannen, die hij vroeger had bedacht! pat was de werkelijkheid: hij wist dit reeds met groote zekerheid, nog eer hij zijn schema in details begon uit te 4,enk en - ^et voor zet ^ac^ ^ij het verder uitgewerkt, hier wat weglatend, daar er wat aan toevoegend. Na eenige oogenblikken was h. telf verbaasd over den eenvoud er van. loord moest toch eigenlijk veel gecomj, ceerder zijn? Koel en logisch ree neerend had hij nog eens lederen zet agegaan en hij had nergens een fout kunnen ontdekken, 's Woensdagsavonds deed hij opnieuw zijn uiterste best, een of andere vergissing of verkeerden zet op te speuren. Het zou toen nog niet te laat zijn geweest, want hij had eigenlijk nog niets bijzonders gedaan. Slechts had hij een van zijn twee auto's uit de garage gehaald, en op zijn club gezegd, dat hij den volgenden ochtend naar België ging. Het zou heel gemakkelijk zijn, den auto weer naar de gewone garage tê brengen en te zeggen, dat hij ten opzichte van België van plan was veranderd. En dan die twee andere dingen: het kleine fleschje met de kleurlooze vloeistof en de vier korte riemen, die nu in de gesloten lade van zijn bureau lagen. Daar was niets verdachts aan. Geen kwestie van' vergif vergif blijft in het lichaam en apothekers doen allerlei vragen wanneer je om vergif komt. Maar een héél erg sterk slaapmiddel is iets heel gewoons; en riemen van verschillende lengte kunnen je allicht van pas komen als je met een auto naar België gaat. Neen, hij had zich nergens vergist en er stond voor hem geen val open. En met een zucht van voldoening draaide John het licht uit en ging naar zijn slaapkamer. Den volgenden ochtend ging hij naar de garage waar hij steeds zijn auto's stalde, en vijf minuten later zat hij in zijn snorrenden Super, onderweg naar het station. Daar stapte hij uit en stalde zijn wagen in de stationsgarage. Daarna nam hij een taxi en gaf hij het adres op van de tweede garage. Ik ga naar België," zei hij tegen den eigenaar en na zijn rekening te hebben betaald, reed hij naar zijn kamers om zijn bagage te halen. Er was nog niet veel verkeer, daar was het nog te vroeg voor, en een half uur later was hij bijna op zijn bestemming: het dorpje Bakkum aan den weg naar België. En daar kreeg hij moeilijkheden met den magneet van den auto; een zonderlinge panne, die zonder twijfel te danken was aan een' schroevendraaier, welke door buitengewoon geoefende handen in het teere mechanisme was gedreven; Het defect was echter van dien aard, dat het noodig was, de hulp in te roepen van den dorpsmecanicien, hetgeen Oslow een schitterend alibi verschafte voor het geval hij dit eens mocht noodig hebben. Je kon nooit weten en het was het beste om alles te voorzien. De mecanicien kon nu altijd verklaren, dat hij onderweg naar België was geweest. En met uitstekend voorgewenden ernst luisterde hij naar de diagnose.,juist," zei hij, toen de mecanicien was uitgesproken. Het zal dus wel een paar uur duren, zegt u. Dan ga ik maar naar een paar vrienden en kom mijn auto straks halen. Misschien blijf ik wel bij hen eten. Dan hebt u heclemaal den tijd om hem goed te repareeren." Met deze woorden nam hij afscheid en begaf zich naar het station, waar hij een eerste klas kaartje nam om weer terug te gaan naar de stad. De uitstekende treinverbinding was de reden geweest, waarom hij juist in Bakkum li=a ft gilabhsp)aaf Fipsi(fiiseihilte l?sl!«v» dat met zijn gracieuze dansen veel succes oogst. 7 - Pot God t T - de G " x " \,. -^-.^ JiLb "T

5 ,,.... -,.,,, ;..:.,, '. BEZOEKT HET II TE BEN HAAG HIMTENTHOUSIASTEN B PH S. e ARNHEM. We raden Uw kiezen. Ue foto s worden gezonden. SeS K O 6 R01 7 ER DAM. Deze rol speelde votdoen DeeV1 - Aan UW Wen8ch - U - -«M. B. e AMSTERDAM U h*a n ~u naeuurlijk Elinor Fair. Jenny jugo «W t Sr e u hud. kregen. Het was met te dicht b.j de stad, en toch duurde per Der sei ^T^" vóór 1^ de 'f lunch lan S- bij En Denver hi J m^t op diens buitenplaats zijn. H Terwijl hij in een hoekje van het eersteklas compartiment zat, ging hii nog eens precies na, wat h doen. moest. Op het stationsplein zou hij wed erom z.jn Super" uit de garage halen en er zoo snel hij kon mie naar Denvers villa rijden. Niet te ver echter; hij wist precies, waar hij zijn auto moest verlaten; op een verlaten plaats, waar de kans, dat de wagen gezien zou worden, uiterst gering was Maar zelfs al zou men den aut? S staan, wat dan nóg? Er stonden zoo vaak auto's langs den weg. Dan, als alles voorbij was, zou hii weer naar de stad terugkeeren en zijn Super in een willekeurige garage stallen. Niet weer m de stationsgarage; men mocht hem daar eens herkennen Daar na zou h.j per trein weer naar het dorpje Bakkum gaan, waar hij zijn anderen auto- wegens een defect aan den magneet had achtergelaten om hem te laten repareeren. Verder zou het van den tyd afhangen, of hij dan direct naar zijn gewone garage zou telefo- neeren of dat h.j eerst nog wat verrijden" ndltin e van Bel gië zou door- Ik heb heelemaal mijn Super" vergeten; wilt u even iemand naar die en heb r rage Zendcn ' waar ik he m gestald müf/ T dc bo? dsch ap zijn, die dienen moest als een nieuw bewijs, dat hij on ntf^kk B^lgië Was - Maar hi J ^ ^ met hebben kunnen handelen, indien hij zijn beide auto's in dezelfde garage had gezet, want het zou te'verdachf zyn om met den eenen auto weg te rijden en even later terug te komen om den anderen te halen. Hersenen - daar kwam het op aan; IK u as h u hee,e ehein V Pr ecies als schaken, alleen duizendmaal boeiender en interessanter. Hij had nog een heel uur voor zich toen hy, na den trein verlaten te hebben,,n zyn Super" stapte om naar.denvers buitenplaats te rijden. Hij stelde met voldoening bij zichzelf vast, dat hij het wat den tijd betrof, niet beter had kunnen uitrekenen. Denver zou weer thuis, in dc stad, dineeren, en hij zou dus met lang wegblijven. In ieder ^eval: hoe gauwer alles gebeurd was, hoe beter. Hij zou dan reeds verder onderweg naar België kunnen zijn, wanneer hij zijn garage opbelde om zijn Sn" ver ë*»super" te laten Hij stapte op de vooraf bestemde Plaats uit zijn auto. Er was geen sterveling te bekennen. Trouwens! de laat- sprekendefcims te hooren zijn. De Neder, landsche pretere van de fil m D,. LW de, Lächelns I" vond eind DeUmber e s-gravenhage plaats. «moer te W H T - J -^e RO TTERDAM. HeÉ adres ^l H M rry ff^"t" " P «n Sfudios 3451 Maraéhon Séreeé. Hollywood. Cecil ru 6 kuné ^ U schrijven: Mefeo Ca? o W r^mayer 5eUdi - C "' CS. L. S B. ee GRONINGEN. MacUée leefé w ij zullen U wee foéo s zenden C. 5 ée RIJSWIJK. We nemen in deze rubriek geen roluerdeellng op. Er worded van"» 7 ; K - <e M ROTTE RDAM. He adres van Ramon Novarro is Mefro-Goldwy" U ru r n é S U Udi0S u C"' Cléy. ailä»ehrten ^ ^'^ ^ ^^ En 8e'-h ANNY R. é e 's-gravenhage On bneven, die nieé meé volledige"üam en adres onderéeekend zijn. kunnen wiheen antwoord geven. Schrijf ons du. Vv p nog eens.»v.p, A J. E, B. te ROTTERDAM. 0 Richard Tauber weer een bezoek aan Rotéérdam stt. ai? vilvrs- Z Of laru».1. / I' e ' no "ywood. Mack^fr S aa^n08 1 ^^ -^ Johty Mack ürown.s den Isten September te ^i jackje als groot mensch zal fil men mlfd* 1 S - ^ ÄRNH EM. Een humorist get dezen naam is ons niet bekend. Wendt U eens tot den heer Max van Gelder Weteringschans, Amsterdam. C,elder ' T. M te AMSTERDAM. De nieuwste f» is getiteld getit Id^'E" E.nbrecher". K" 3^^. ^W^y Ouderdom St van artisten vermelden wij niet. K. M. V te GOES. Hierbij de gevraaede First N.ff' tt,n J Ali S e Whi e bereikt U: B«llj WOOné Wa^^"'»e 25. ÉofoPW AL? MAAR ' Willy Fo " É»P-W«van Fritz r In "^f, < onfijm8 ' Hei **'** Berüfn H- ane /! Hohenz o"ernd a mm 52. öerüjn. Hij is niet aan de Ufa verbonden! IA N. te DORDRECHT. Anita Pa«1. met verloofd. Joan Crawford heeft "' meer dan drie vragen tegelijk s.v.p. De gevraagde foto's worden glonden C. d. V. te H. I. AMBACHT. Bessie Love U ie6 gerouwd. Lien Deljer, kuné U schreven: Paramount Studio, Joinville b., Parijs Natuurlijk kunt U haar "het Nederlandsch schrijven. Het adre^ van ukrs 0^* f* é!,e r tvolie filmactrice. Ll\l W T a \ Stadi? a ' Bur bank. Cah. tornlê. We beantwoorden niet meer dan Love IT 'r 1^ ^ loi0 ' a Van **"* Love en Joan Crawford zullen w«zenden ste paar kilometer had hij niemand gezien. De villa lag geheel tusschen hooge hantn" "^ ",J hc?, " fiuitend ' met "J" handen m zijn zakken, heen *.? mo^lijkheid, dat Jetty van gedachten was veranderd, bestond na- U / lljk V R ok kon Den ver iemand anders hebben meegenomen. Indien dit zoo was, behoefde hij echter niets te doen Dat was -juist het mooie. Hij kon dan eenvoudig zeggen, dat hij van gedachten veranderd was en niet naar België was gegaan.. Omdat hij niets beters had te doen, was hij toen maar naar Denver gekomen om de veranderingen te zien. die deze had laten aanbrengen. Zijn vriend had hem hiertoe immers uitgenoodigd? In de oprijlaan stond Denvers auto en toen John het bordes opkwam, verscheen Denver zelf in de deuropening. Bonjour kerel," groette hij joviaal IK dacht dat je onderweg naar België Ik ben op het laatste moment van gedachten veranderd," zei John heel gewoon. En omdat ik toch niets beters te doen had ben ik maar naar jou gekomen om het huis eens te zien " Maar waar is je auto?" Dom genoeg heb ik aan het eind van den dorpsweg de bocht verkeerd f^t 6 " e, n ben ik in het kreupelhout, terecht gekomen. Ik heb hem maar laten staan daar." O, hij staat er heel goed. Er komt luer nooit temand. Laten we eerst een stukje eten; dan zal ik je het huis laten Ben je heelemaal alleen?" vroee Uslow. 6 Ja. Jetty kon niet meekomen." Denver ging naar zijn auto om de sandwxehes te halen en Oslow draaide zich om. Dit was dus het eind van alles en hij zag Denvers gezicht nu maar liefst zoo weinig mogelijk. Kom mee naar binnen. We zullen maar in de wapenkamer gaan zitten, i^r is daar ruimte genoeg. Ik zal even een glas voor je halen " Denver ging den ander voor en zette hj had meegebracht, W K hlsk u y ' die op hi de J uit tafel. den Toen a»to ging hij een glas halen. Oslow hoorde hem met zware passen in de marmeren gang loopen en naar de bijkeuken gaan Nu de tijd om te handelen meer en meer naderde, voelde hij zich zoo kalm n ^ we k. rkell i k hechts gekomen wïï om het huis van een vriend te zien. Het was allemaal ook zoo eenvoudig en gemakkelijk. Hij haalde het kleine fleschje uit zijn zak en de kurk er afnemend, g00t hij den inhoud ^ m de flesch met whisky. Toen stak h.j (Vervolg op pagina 20) - '"i i \ mm w imüg m i MumimmM\\\mmu\*,muummnm\ WARWICK WARD EN DOROTHY SEACOMBE ^ (FOTO B. I. P.. UFA) M{ f; ''tef * t> ir rr - HHMBHMBN N i i m 11 lï ft!r il Ba ^^ ^H

6 _^_^ ^^^^ 1^ ^ _i VERVROEGDE UM Een bloemlezing van den geestiqsten geïllustreerden humor uit de buitenlandsche tijdschriften. TREKKINGEN J.l. LOTERIJEN TREKKING LOTERIJ AMSTERDAM 16 FEBRUARI TREKKING LOTERIJ GELDERLAND 19 FEBRUARI HOOFD PRIJS LOTERIJ ZEELAND --V5 M niiiiirjiiiiii.i: IZESLANPI HOOGEWEG 55 TE AMSTERDAM * Dit fraai betimmerd Heerenhuis bevat'»o.m 9 kamers, parketvloeren, betegelde«.badkamer met ingebouwd bad, enz. en TREKKING 23 FEBRUARI TEN OVERSTAAN VAN NOTARIS W- HIOOLEN TE MIDDELBURG Trekkingen andere Loterijen volgen direct daarna 12 HUIZEN! 12 ESSEX-AUTO'S! LOTEN A F2.50 BIJ DE JOODSCHE INVALIDE", Nieuwe Achtergracht 98, Amsterdam, Postgiro , Gem. Giro J 2000 Telef , en Alle bureaux en agentschappen van De Telegraaf' en De Courant Het Nieuws van den Dag". - Te Rotterdam: Wijnhaven 80, Telef en Te 's-gravenhage: Drukkerij Levisson Hofwijckstraat 9, Telef Het Warenhuis, Telef en bij de diverse depots in den lande. TREKKINOSLIJSTEN GRATIS DOOR HET OEHEELE LAND VERKRIJGBAAR LOTEN WORDEN OP AANVRAGE TOEGEZONDEN (Goedgekeurd door den Min. van Justl HOUbAÊR & CO AMERSFOORT oj/mimbi Men heeft berekend, dat bij de tegenwoordige spoorwegtarieven een uitstapje naar de maan zes en dertig millioen gulden zou kosten. Vacantie-biljetten zijn niet verkrijgbaar en goedkoope treinen voor één-dags-reisjes zullen er niet loopen. Zooals men weet, is geparfumeerd postpapier zeer populair. Naar wij vernemen zijn er zakenmenschen, die rekeningen, geurend naar vergeet-mij-nietjes, rondsturen. Waar kan men het beste leeren zwemmen?" vraagt een lezer ons. In het water. In een beroemd circus trad een Arabier op, die twaalf mannen, tezamen wegende achttienhonderd pond, kon dragen. De ideale man voor 'n vrouw wanneer zij gaat winkelen! Muziek is een levensbehoefte," schrijft een dame in een boek. Practisch volgt zij onmiddellijk op de behoefte aan brood en boter." Ober, twee Chopin-sandwiches! Een Fransch scheikundige is er in geslaagd, een dichten mist te fabriceeren, die de straat, waarin hij woont, geheel vult, Daarna stapte hij voorzichtig zijn woning binnen en zei:,,'t Spijt me vreeselijk, lieve, maar ik ben verdwaald in dien afschuwelijken mist!" Wij vernemen, dat een kamermeisje een roman naar het leven'.' heeft doen verschijnen. Op het omslag staat heel groot een sleutelgat afgebeeld! In de gevangenis van Illinois is in iedere cel een luidspreker aangebracht. Dit lijkt ons afdoender dan het invoeren van de doodstraf. In Berlijn reed een automobilist op een groep van 27 voetgangers in en verwondde 17 van hen. De man had spijt als haren op zijn hoofd, dat hij niet in een grooteren wagen reed, omdat hij overtuigd is, dan stellig een record op zijn naam te hebben gebracht. EEN KANS VOOR HET LEVEN. (Passing Show). Ik zal de duurste nemen. Deze bontmantel is een verrassing voor mannie's verjaardag en voor hem is niets te poed!" (London Opinion). Dame (nadat zij den totalen voorraad overhemden heeft gezien): Heeft U niets anders?" Winkelier (die er geen raad meer op weet): Alleen wat ik op het oogenblik zeit aan heb, mevrouw." (London Op.mon). Zü : Ik denk, dat U wel eens leelijker meisjes hebt ontmoet dan ik. (Stilte) ik zeg, dat ik denk..." Hij: Ja, ik verstond U wel. Ik dacht er juist over na " (Buen Humor). (/IJ, Familie Journttl). Bedelaar : lien dubbeltje voor een blinden man, mijnheer!" Óe heer:,ja, maar je kunt met één oog nog zien F' Bedelaar: Geeft U mij dan maar een stuiver. BIOSCOOP-INSTALLATIES VOOR HARDHOORENDEN ATTRACT/E VOOR UW THEATER BIJ VERTOONING VAN SPREKENDE FILMS N.V. PH. J. SCHUT, TEL EN 43377, KEIZERSGRACHT 684, AMSTERDAM ii

7 - '. -.. : IJ N 5C1iAT Jf= HFPPT Bolly, een kleine rakker, heeft den schlagercomponist Fred Halten lief. Zij is verkoopster in een hoedenzaak, doch haar hoogste ideaal is het tooneel". Als zij dit aan Fred mededeelt, lacht hij haar hartelijk uit en spot: Je hebt geen greintje talent". Zooiets laat zich de temperamentvolle Dolly maar éénmaal zeggen. Nu gaat het er om haar zin door te zetten. Door een genialen kwajongensstreek gelukt het haar den theater-directeur Silbermann te spreken te krijgen. Hij ontdekt zoodoende Dolly's talent en neemt haar direct aan. Zij moet echter beloven, dat zij haar vriend Fred er niets van zal zeggen voordat ze zich er doorheen geslagen heeft. De slimme Silbermann weet wel hoe --hij een dergelijk geval moet aanpak-»keä, hij bezorgt zijn nieuw ontdekte,ster met alleen een schitterende woning en een klinkenden' naam, doch ook een schatrijke verloofde", den Hertog von Schwarzenburg, die op dat oogenblik in Afrika op leeuwen jaagt Maar natuurlijk duikt deze Hertog plotseling op, en nu ontwikkelt zich een dol en vroolijk spel. Dolly voorkomt echter door haar optreden, dat Freds schlager een fiasco wordt. Zij heeft nu bewezen een talentvolle actrice te zijn en sluit met Fred een levenslang contract af. DOLLY HAAS EN ALFBCD ABEL. DOLLY HAAS DE VLUCHT (Dolly Haas eq Oskar Karlweia) TWEE AARDIdE VERSCHIJN1NQEN: Dolly Haas on Qustl Staxk-Ctatettenbauer. Een teeder t«te-&-l«te (Oskar Karlwels en Dolly Haas)

8 ' : BOU WMEES TERS RE VU E CHAMPAGNE Champagne sorteert voor sommige fijnproevers" een dubbel effect: het gezicht van het kostelijk goudgele edele vocht" met de speelschopborrelende koolzuurbellen is voor hen reeds een genot-op-zichzelf, terwijl het nippen aan de teer-kristallen bokaal, om bij kleine teugjes ook van den smaak te genieten, den anderen factor van het dubbel-effect uitmaakt. Blijkbaar was Bouwmeester bij het samenstellen van zijn nieuwste Revue Champagne" ook ongeveer dezelfde meening toegedaan. En om bij onze beeldspraak te blijven inderdaad brengt de aanschouwing van deze champagne" de toeschouwers bij voortduring in extase, te meer daar bij de fraaie groepeeringen en finalen een regelmatig excelsior" geconstateerd kan worden. Het begint al direct met het Egyptisch ballet, in de goudgele champagne-kleur met de échte champagnetinteling. Buitengewoon mooi van kleur is ook het Schilders-palet", waaruit alle denkbare kleuren tevoorschijn komen; we noemen verder het geestige schaakspel met levende figuren een wel is waar niet nieuw gegeven, maar in deze meuwe bewerking" toch stellig wel de belangstelling waarii. De bloementuin" is alweer een nieuwe bekoring voor de oogen, terwijl SIEM NIEUWENHUIZEN (Foto's Bach) r _j>_j> het Cabaret"' de verpersoonlijking" van bruisende champagne is. Het aanschouwelijk deel is dan ook in alle opzichten volkomen geslaagd. En nu de smaak"... Waar een Buziau, een Siem Nieuwen huizen en een Henriette Davids hi voor hebben te zorgen, vocaal terz' gestaan door de dames Suzan Li en Magda van Donk en den Terken, daar spreekt het welhaast zelf, dat ook dit deel van Champ niets te, wenschen overlaat. Buziau is weer onuitputtelijk in zijn HENRIETTE DAVIDS meestal origineele grappen en grollen. Als tramconducteur op een wagen van lijn n, waar hij een gemoedelijk praatje houdt met alle mogelijke (denkbeeldige) passagiers, is hij onweerstaanbaar komiek. Hoogst vermakelijk is hij ook als koordirigent, terwijl zijn persiflage op ons onpractisch spoorboekje buitengewoon geestig is. Minder gelukt en ook niet uitblinkend door originaliteit lijkt ons het stierengevecht. Ook Nieuwenhuizen laat zich niet onbetuigd en hij doet door zijn verrukkelijke dwaasheden in een uitgezochte keur van malle kleedij, het publiek met volle teugen genieten. ' Bij wijze van de opborrelende kool-' zuur-bellen geven de goedgeschoolde Revue-gtrls op gezette tijden hun praestaties op 't gebied der moderne danskunst te zien. Bouwmeester weet zijn Champagne" voortreffelijk op te dienen; telkens als - 14 BUZIAU als tramconducteur van lijn 11. hij het oog van de toeschouwers weer verzadigd weet door hetgeen te zien is, geeft hij weer een verfrisschend teugje door middel van een der, voor den smaak zorgende, medewerksters en medewerkers, van wie ontegenzeglijk Buziau het Jeeuwenaandeel te verwerken krijgt. Volop voldaan over het genotene, gaat het publiek huiswaarts. Champagne! Maar dän champagne die met schaadt, ondanks de overdaad! ARN. VAN RAALTE Jr ntm-enthouäiasten O. P. T. ie s-gravenhage. Heé adres van Wilhelm Dieéerle is Warner Broéhers Studios, 5842 Sunset Boulevard, Hollywood. Zijn echégenooée is Charlotte Hagebruch. Lien Deijers is niet verloofd. Niet vergeten antwoordcoupon in te sluiten! GR. W. te GRONINGEN. Maria Solveg vt den 14en ^uli? eboren - Haar adres is Margaretenstrasse 5, Berlijn. Werner Fuetterer is den loen Januari te Stralsund geboren. Hij woont Courbiere Ecke, Kurfürstenstrasse, Berlijn. H. V. te SOEMBERHARDJA. Greta Garbo is niet getrouwd. Aan Uw wensch zullen we voldoen. Dank voor Uw brief. G. BR. te HAARLEM. Maurice Chevalier is getrouwd. De twee foto's worden spoedig gezonden V Mijn neef Janssen logeerde gedurende zijn reisje in de Kerstvacantie met zijn vrouw in een klein plaatsje in het buitenland, in het eenige hotelletje, aat de Baedeker vermeldde. Toen zij eenmaal goed en wel waren geïnstalleerd, zei mijn nicht bezorgd : Ik vind, dat er hier een scherpe, koude wind op de kamer staat, Janssen. En je weet, dat de dokter je nog heeft gezegd, vooral kamers op het Zuiden te nemen.".,kom, kom," vond mijn neef, dat verbeeld je je maar. 't Is hier lekker frisch. Ik houd wel van zoo'n koel briesje.".,'t Is absoluut een Noordenwind!" hield mijn nicht vol en zij' zette een gebelgd gezicht.,,een Noordenwind? Mensch, hoe kom je er-bij?" zei mijn neef.,,'t Is de Zuidenwind, die terugkomt I" Hij :,,Ik heb van je gedroomd vannacht." Zij (koud) : Ach, heusch?" Hij : Ja. Maar toen werd'ik'wakker, deed het raam dicht en nam een deken extra op mijn bed." ie Reiziger : Hoe ig 't met de zaken?" 2e dito : Gaat nogal. Ik mag niet klagen. Mijn vrouw heeft me vanmorgen nog een paar orders gegeven." TT TTTTnrTTTTT5 nèvmmji PMSWGMM Vraag honderd en drie. Waarschijnlijk herinneren onze abonné's zich allen nog wel De Leidsche Flesch" en weten zij nog wat daarvan werd verteld, toen zij op de schoolbanken zaten. Welnu, wij vragen hun nu, ons op de gebruikelijke wijze te willen mededeelen, wat het principe is van die Leidsche Flesch en wie daaraan zijn naam heeft verbonden. De oplossingen moeten worden ingezonden op een briefkaart, waarop men duidelijk gelieve te vermelden : vraag honderd en drie. Onder de goede inzenders verloten wij ten eerste een hoofdprijs, benevens vijf troostprijzen. De briefkaart met het antwoord moet worden ingezonden vóór 4 Februari (van abonné's in overzeesche gewesten vóór ó Mei) aan ons adres: Redactie Het Weekblad", Galgewater 22, Leiden. RICHARD TAUBER'S MOOISTE GELUIDSFILM JDJ^S LiMlfD DES L#vCfiEL]lf$ FILMA - AMSTERDAM -^S*M2S*^' Onderwijzeres : Geef mij eens een voorbeeld van iemand, die zijn woord breekt." Fritsje : Mijn oom, juffrouw." Onderwijzeres : Je oom?!" Fritsje : Ja juffrouw; hij stottert." Aan boord. Passagier: Ik weet niet meer waar mijn hut is." Steward : Kunt U zich het nummer nog herinneren?" Passagier: Nee, ik weet alleen nog, dat het patrijspoortje uitkeek op een vuurtoren." Ik bemoei mij niet meer met dat meisje. Ze heeft mjj beleedigd." Hoezoo?" Ze vroeg, of ik kon dansen." Daar is toch niets beleedigends in!" Nee, maar ik danste juist met haar, toen ze het vroeg." Twee visschers stonden bij het meer van Genève. De eerste zei :,,Er wordt beweerd, dat de oppervlakte van het meer stijgt en daalt. Dat kan niet anders dan een mop zijn, want ik heb met krijt een streep gezet en ik verzeker je, dat ae waterstand al in geen maanden is veranderd." De tweede man vroeg toen : Waar heb je die streep dan gezet?" Nou, dat is nogal glad. Op mijn boot natuurlijk I" Vader, wat is beleefdheid?",,beleefüheiü, jongen, is de kunst om den menschen niet te laten merken, wat je van ze denkt." Waschvrouw :,,'t Spijt me, mevrouw, maar ik heb de vlekken niet uit die zijden japon kunnen krijgen." Mevrouw: Vlekken! Maar mensch!" Dat waren met de hand geschilderde bloemen!" Hier lees ik een eigenaardig bericht, mannie," zei Mevrouw De Bruin tot haar eega. Een dame in Parijs heeft een bontmantel gekocht voor vijf en twintig duizend gulden." Vijf en twintig duizend gulden?!" Mijnheer De Bruin bleef er haast in van den schrik.,,ik kan me begrijpen, dat 't mensch een bontmantel noodig had, nadat zij haar zoo hadden uitgekleed." Wat zie jij er terneergeslagen uit I",,Ja, mijn vrouw is zes weken uit logeeren geweest.",,nu, wat zou dat?" ledere weck heb ik haar geschreven en haar verteld, dat ik alle avonden thuis doorbracht." Maar wat wil je daar dan mee zeggen?" Zij is nu terug en gisteren is de rekening van de electriciteit gekomen acht en zestig cent." Kapitein, mijn man wordt altijd zoo gauw zeeziek. Kunt u mij niet zeggen, wat hij doen moet, als hij die ellenciige ziekte krijgt?" Nergens voor noodig, mevrouw," bromde de kapitein. Dat zal hij zelf wel merken als 't eenmaal zoover is!" Reiziger : Is mevrouw thuis?" Dienstmeisje: Ja, maar ze doet juist haar middagdutje!" Reiziger: Prachtig! Kijk eens, ik verkoop wekkerklokken. Dit is een schitterende gelegenheid voor een demonstratie." Schoonheidsbelasting. De beste belasting, die het meest zou opbrengen, is schoonheidsbelasting voor vrouwen." Hoe meen je dat?" Nu, iedere vrouw zou natuurlijk zonder morren belasting willen betalen." Negen en negentigste vraag. Hier volgt de oplossing van vraag 99. Bij een treinspoor ligt in een bocht de buitenste rail altijd hooger dan de binnenste, om te voorkomen, dat ae trein derailleert. Het lot van De Joodsche Invalide" viel na loting ten deel aan Mejuffrouw P. van Maaren te Nijmegen, die wij er geluk mee wenschen. Aan de volgende vijf abonné's zenden wij een aardigen troostprijs : A. van Dam, te Rotterdam ; M. J. Heijnes te Amsterdam ; A.,J. de Weerd te Deventer; D. J. van de Poel Jr. te Eindhoven ; J. van Buul te Dordrecht. GARBO 5PREEKT! ANNA. CHRIiTIE,^>

9 ; -'. - P 's.-ï GRETJGAPBO J'i i i.^! S# 1. Theodor Shall, Hans Junkermann en Greta Garbo. 2. Salka Steuermann. 3. Greta Garbo met Theodor Shall. 4. Greta Garbo en Hans Junkermann. Ik sta voor eei moeilijk probleem. Moet ik n.1. leze Metro-Goldwyn Maycr-film ft Amerikaansch of een Europeesch '[ fcduct noemen? Het scenario voor dje film schreef de Duitscher Walter asenclever naar het tooneelstuk van E gen O'Neill. Regisseur was de I anschman Jacques Feyder; de hoo Irollen spelen de Zweedsche actrice Greta Garbo en de Duitschers: Theod r Shall, Hans Junkermann, Herrn?? ' Bing, Peter Erkelenz en de Püclsche Salka Steuermann. Maar wat het ai zij, Amerikaansch of Europeesch, ee \ kunstwerk is deze rolprent geworden Iprachtig van spel en opbouw. Het ea i je hinderüjke, maar dan ook het een i;, zijn de Nederlandsche titels, die (Ikenmale den gang der vertooning oi c srbrcken en een ergenis voor den v iren filmliefhebber zijn. De directeureij noeten toch inzien, dat iemand, die dfel film niet verstaat en niet begrijpt, jilit met deze paar titels toch ook nl/t doet. Eindelijk is danjhet lang verwachte moment aangebrolen: Greta Garbo spreekt. En hoej Ze zal voor de sprekendefilm een leven groote kracht beteekenen als ae steeds voor de zwijgendefilm gewiest is. Haar stem beschikt over talrijke nuances. Wat een verschil als zij in Ihet begin van deze film in de haven{kroeg met Marthy spreekt, of later als zij Matt haar liefde verklaart I Neen, Greta Garbo behoeft geen angst je hebben, dat haar populariteit door de sprekendefilm zal afnemen. Eerder liet tegendeel. Hans Junkermarin speelt den ouden Chris, haar vader. Oorspronkelijk vervulde deze rol Rudolph Schlldkraüt, die helaas tijdens de opnamen stierf. Junkermanns spel lijdt af en toe aan valsch sentiment. Prachtig sprak hij echter de slotwoorden: Nebel immer Nebel und keineif weiss, wo's hingeht. Nur der alte Satai.Tdie See die weiss. es". Een prachtige [creatie maakte Salka Steuermann van e oude verloopen Marthy. De regle van Jaj ijues Feyder was zeer goed, toch schj tit deze eminente Franschman op j et gebied van de toonfilm zijn vorm'/nog niet gevonden te hebben. Met weemoed dachten we aan zijn Thérese 'Raquin". Alleen de. nevelmomenten" i herinnerden aan. Feyder uit een vroeger tijdperk. Greta Garbo, Salka Steuermann, Theodor Shall 6. Greta Garbo en Hans Junkermann. 7. Greta Garbo als Anna Christie^ 8. Greta Garbo en Theodor Shall. M mm ' -^»HHHHHsHn RHBRHMMHMMR

10 BEROEMDE Het leven keert zich soms tegen bepaalde personen met woest en aanhoudend geweld en indien zijn slachtoffers probeeren zich met alle hun ten dienste staande energie te verzetten, hebben zij een lang en smartelijk martelaarschap te verduren, waaraan alleen de dood een einde kan maken. Zóó verging het den beroemden Franschen schrijvers, den gebroeders De Goncourt nauwelijks hadden zij zich op de literatuu'-beoefening toegelegd, of zij hadden te strijden tegen het ongeluk, dat hen twintig jaar lang vervolgde: zij leden door de openlijke vijandigheid van dezen, door de totale onverschilligheid van genen of door de hatelijkheden van anderen. En dit moreele lijden werd no^ vergroot door hun bijna ziekelijke, doch in ieder geval hartstochtelijke pogingen om oorspronkelijk te zijn. Het leven," zoo schreven zij,,,is vijandig tegenover iedereen, die niet den grooten weg volgt, die zich niet schikt in het gareel van de groote, gewone kudde." Edmond de Goncourt werd den 26sten Mei 1822 te Nancy geboren ; Jules, zijn broer, aanschouwde het levenslicht te Parijs op den i7en December Hun vader was officier geweest in het leger van Napoleon ; hij had in Italië gestreden en den veldtocht naar Rusland meegemaakt en bij Waterloo had hij zijn loopbaan plotseling afgebroken gezien. Hij trok zich daarna in de Vogezen terug, huwde en stierf in 1834, dus toen zijn oudste zoon twaalf en zijn jongste vier jaar was. De jonge weduwe vertrok nu naar Parijs, waar Edmond op een pensionaat zijn opvoeding voltooide, Jules echter op een externaat les kreeg omdat hij een tè delicate gezondheid had om de zorgen van zijn moeder te kunnen missen. Zijn lust tot schrijven en schilderen openbaarde zich reeds spoedig ; wanneer hij slechts even een vrij oogenblik kon vinden, schreef hij aan zijn Étienne Marcel", een groot drama in verzen, of illustreerde Hugo's,,Notre Dame de Paris". Den vijfden September van het jaar 1848 maakte een wreede ziekte de beide broers tot weezen : de moeder, die haar einde zag naderen, legde hun handen in elkaar en vertrouwde haar oogappel, Jules, toe aan de hoede van den acht jaar ouderen Edmond. Luister, mijn beste vriend," zegt Pierre de Bréville tegen zijn broer in de eerste acte van,, Henriette Maréchal", jij bent zeventien jaar. Van onze familie zijn wij nog slechts in leven. Jij bent mijn broer en'ik ben een beetje je vader. Inderdaad, ik heb je eenigszins opgevoed." Het is bij deze woorden alsof wij een gesprek tusschen de beide weezen hooren! Trouw aan de belofte, die hij zijn moeder op heur sterfbed heeft gegeven, zorgde Edmond met een bijna vaderlijke liefde voor zijn jongeren broer. Na den dood van hun moeder waren de beide jongelui in een financieel tamelijk gunstige positie gekomen, zoodat zij besloten, een lange reis te gaan ondernemen. Te voet trokken zij van Parijs naar Marseille, waar zij scheepgingen naar DE GEBROEDERS LEVENS DE GONCOURT Algiers. Er zijn slechts twee steden op de wereld," schreven zij in hun reisdagboek : Parijs en Algiers. Parijs, de stad van iedereen ; Algiers, de stad van den artist." De Goncourts waren vóór alles artist ; gedurende hun reis bleven zij meer dan eens op een bepaalde plaats om er een of ander schilderachtig gevalletje te schetsen, om een wolken-effect vast te leggen of om een antiek beeldje, ontdekt in het portaal van een kerk, te copiecren. Kleuren waren hun hartstocht en indien zij er niet in slaagden, een of andere nuance van het spel der luchten en wolken vast te leggen, namen zij hun toevlucht tot hun opschrijfboekje en noteerden daarin de steeds wisselende tinten en vormen. Het is dat opschrijfboekje geweest," bekenden zij, dat ons nader tot de schilderkunst heeft gebracht en letterkundigen van ons heeft gemaakt door de gewoonte, die wij ons hadden aangewend om hetgeen wij dachten en zagen er in aan te teekenen en door onze pogingen om er lederen dag een beteren literairen uitdrukkingsvorm voor te vinden." Teruggekeerd in Parijs, besteedden zij een ganschen winter aan het uitwerken van hun geteekende schetsen en literaire aanteekeningen. In 1850 gingen zij andermaal op reis, dit keer naar Zwitserland en België. Ten gevolge van den ongunstigen politieken toestand moesten zij echter hun voorgenomen tocht naar Italië opgeven en in 1855 een einde maken aan hun artistieke dolage. Tegen het najaar van 1851 hadden de Goncourte hun eerste boek gereed. Het heette En ", een bizar werk, dat krioelde van paradoxen, afgewisseld met boeiende beschrijvingen, die duidelijk hun artisticken aanleg vérrieden. De uitgave van het werk zou den tweeden December 1851 plaats hebben ; het ongeluk wilde echter, dat de drukkerij des nachts door militairen werd bezet, waarom de drukker zich haastte de affiches, waarbij het nieuwe werk werd aangekondigd, te verbranden. Het verscheen echter -tóch en de voornaamste Parijsche criticus, Jules Janin, verwaardigde zich, er eenige "welwillende regels aan te wijden. De jonge auteurs waanden zich toen reeds bijna beroemde schrijvers", omdat hun werk door een zóó uitstekend kenner Was besproken. De verkoop steeg echter niet boven de zestig exemplaren, zoodat hun debuut niets minder dan een échec was. De Goncourts begaven zich nu in de journalistiek, maar het blad, waaraan zij hun krachten leenden, was geen lang leven beschoren. Ze trokken zich daarom van het terrein der ééndags-literatuur terug en beproefden het met de geschiedenis. De achttiende eeuw had hun groote en warme belangstelling, zonder twijfel voor een niet gering gedeelte, omdat de intellectueelen dezen overgangstijd minachtten. Zij wilden deze eeuw, die geen andere wetten kende dan haar zeden", in literairen vorm opnieuw doen leven. Ze zochten bij antiquairs en in kleine boekwinkel tj es naar zeldzame handschriften en zetten zich tot het schrijven van een rijk-gedocumenteerden cyclus, die tusschen 1854 en 1862 verscheen : L'histoire de la Société frangaise pendant la Revolution et la Directoire, Sophie A mould. Portraits intimes dn dix-huitième siècle Marie-Antoinette, l' Art au dix-huitième siècle, Madame de Pompadour, la du Barry, la Femme au dix-huitième siècle. Deze boeken, die hun maanden arbeid hadden gekost, werden bijna niet eens opgemerkt. De Goncourts verbaasden er zich nauwelijks over. Het zal nog geruimen tijd duren," zoo zeiden zij eer het Fransche volk rijp is om belang te kunnen stellen in dat gedeelte van zijn verleden, dat werkelijk interessant is." Meenden zij daarna, dat de eigenlijke roman hun gemakkelijker de waardeering van het publiek zou brengen? Eigenlijk zou men eerder moeten gelooven, dat zij hun toevlucht tot dit onderdeel der literaire kunst namen om uitdrukking te kunnen geven aan hun persoonlijke gevoelens. Gevoelig tot het uiterste, ontleedden zij zonder mededoogen alle emoties van de menschelijke ziel en hun eigen portret verschijnt op menige bladzijde hunner werken : Charles Démailly,. Renée Mau- pcrin, Germine Lacerteux, Sceur Philomène verschenen achtereenvolgens en in bijna ieder oeuvre ligt veel uit hun diepste innerlijk besloten. Om hun werk kleur en leven te geven, brachten zij bezoeken aan het Hopital de la Charité, of zaten nachten lang wakend aan het sterfbed van zieken, die met den dood worstelden. Maar ondanks al hun moeite werd hun werk niet erkend door de literaire critici; men weigerde hun eenig talent toe te kennen en noemde de schrijvers zélf: priesters der nutteloosheid". Bleef hun slechts over het theater. Henriette Maréchal, een tooneelstuk in proza, veroorzaakte bij de opvoering slechts verontwaardiging in de zaal. Dit echec, dat kwam na zooveel andere, die slechts afgewisseld waren door heel 'weinig erkenning, veroorzaakte tenslotte den dood van den jongste der beide broers: na een vreeselijk ziekbed van twee jaar stierf Jules den twintigsten Juni Edmond, gebroken van smart, sneed alle rozen in den tuin af en legde ze op het graf van zijn broer. Deze ernstige slag deed Edmond zich eenigen tijd van de literatuur afwenden. Hij nam de pen niet weer vóór in 1877 ter hano om een serie romans te schrijven, die, o ironie van het lot, eindelijk waardeering bij het lezend publiek vonden. Deze late erkenning deed Edmond op wreede wijze de ijdelheid beseffen van den literairen roem, daar, zooals hij zei, de eene helft van ons tweeën er niet meer is om zijn deel der lauweren te oogsten." Edmond de Goncourt stierf den zestienden Juli Bij testament stichtte hij de beroemde Académie Goncourt, bestaande uit tien leden, die ieder jaar een prijs v^n vijfduizend francs hebben toe te kennen aan een jong schrijver voor den naar hun oordeel besten roman. - -* L sf>i NHBflMnnREmnnBS EEN HOOGSTAAND MORNY PARFUM Ook verwerkt in de volgende Luxe Toilet GEZICHTSPOEDER Preparaten: BAD-STROOIPOEDER TALKPOEDER BAD- EN TOILETZEEPEN KONY MORNY ' REGENT STREET LONDON Alleen verkrijgbaar in de voornaamste eerste klasse Parfumerie- en Kapperszaken. In het vijftigste levensjaar de teint en schoonheid der jeugd f Kleeding en haardracht zijn van groote be- I teekenis, om het onderscheid in jaren uit te wisschen - maar ten slotte verraadt toch de teint den leeftijd, wanneer althans niet Matt- Creme - dat edele "4711 "-product - er voor zorg-t, dat de huid lang, heel lang den teeren glans van jeugdige schoonheid behoudt. Als aanvulling zal de verstandige vrouw eiken avond de aan voedingsstoffen zoo rijke Cold Cream gebruiken, die aan de huid gedurende den nacht nieuwe veerkracht en lenigheid geeft. 'Metedele Üfaff^M^o duet Groen (over de schutting kijkend): Mijnheer Smit, weet u, dat u een gat hebt gemaakt in het aqhterschot van mijn kolenhok?" Smit: Groote hemel, nee! En ik heb mijzelf al jaren lang gefeliciteerd, dat ik een kolenmijn in mijn tuin had!" Dit.is een prachtige das. mijnheer! Kost maar één vijftig, de twee voor een rijksdaalder." Ik heb er aan één genoeg. Ik zal dus die een van een gulder, maar nemen." De afslager had fraude gepleegd en stond deswegen terecht. U is tot tien jaar veroordeeld," zei de rechter. Waarop de afslager verstrooid opmerkte : Tien jaar, eenmaal, andermaal, niemand meer dan tien jaar?" Dank zij die kuur ben ik mijn rheumatiek geheel kwijt,' roept hij overgelukkig uit. terugkeerend uit de badplaat>.,,het is toch eigenlijk wel jammer," antwoordt zij, want nu weten wij nooit meer wanncci het weer verandert I" Oü is het zuivere moderne zeeppoeder dat uw wasch' goed niet slechts brandhelder maakt, doch waar door het tevens zoo lang mogelijk meegaat. Houdt dit In gedachte want Uw waschgoed kost veel meer dan zeep. [ZEEPPOEDER l c SOORT Maak een Eind aan dat Jeuken! Denk U eens in, wat het beteekent verlost te worden van die vreeselijke jeuk die uw nachtrust stoort Enkele druppels D.D.D. doen het jeuken reeds bedaren en geven onmiddellijk verlichting Geen slapelooze nachten meer, geen hinderlijk jeuken overdag. Waarom nog langer lijden? Reeds na de eerste aanwending van D.D.D. zal de aandrang tot krabben verdwijnen. Ekzeem en andere huidaandoeningen wijken spoedig voor D. D. D. Hel is geen vettige zalf, doch een heldere vloeistof. Koop Jiog heden een flacon van f 0.75 of f 2.50 bij Uw Apotheker of Drogist D.D.D. ondersteunt de heilzame wei king der D.D.D.-Vloei- A E B K stof en houdt de huid gezond, f 1. per stuk. B 4 Dr. H. NANNINO's Zetpillen tegen Aambeien werken pynstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvlieien. De ^jikpecbvetori maakt het inbrengen zeer gemakkelijk. Verkrijgbaar by alle Apothekers en Drogisten ä f 1.75 per doosje van 12 stuks. GESTRENGHEID V» Bersten. K.oven.KoodeUuid'. Hen *eini R Cr^e Si- a -" ds htt'sschen nog door i"- 1 _ h!i e huid., U v*"' 'J..gen

11 < "«p^pwi^r (Vervolè van pagina 6) het leege fleschje weer in zijn zak en uep naar het raam. Dit is ongeveer de eenige kamer m het heele huis, die ze niet hebben aangeraakt," zei Denver, toen hij eenige oogenblikken later m t een glas in zijn hand terugkeerde. Ik heb hier alles gelaten, zooals het was, toen mijn oom nog leefde. Dat vond ik wel zoo aardig. Jetty komt hier toch nooit... Zal ik je eens inschenken?" Neen, dank je. Ik zal geen whisky drinken. Geef mij maar liever een glaasje van dien witten wijn." Nou, ik heb een vreeselijken dorst," zei de ander, terwijl hij een -whiskysoda voor zich gereed maakte. Bedien je van de sandwiches." Denver ledigde zijn glas met een zucht van voldoening en begon een tweede voor zich gereed te maken. Het huis is werkelijk opgeknapt," zei hij onderwijl. De nieuwe badkamers vooral zijn keurig geworden en maken een heel verschil met vroeger." Dat zal wel," zei Oslow, en met voldoening hoorde hij, hoe Denver opeens een soort snorkend geluid deed hooren. Lieve hemel, Oslow," riep hij uit. Wat voel ik me plotseling raar worden." Drink nog wat. Misschien is het de warmte." Ik voel... me... absoluut... smoordronken... Het kan niets anders... zijn... dan de... whisky!" Zijn tong sloeg dubbel en zijn hoofd viel met een bons voorover op de tafel. Met een bijna bovenmenschelijke inspanning stond hij op, alleen echter om weer in zijn stoel terug te vallen. Hij sliep. Met een glimlach stond Qslow op. Het was gebeurd. Er waren nog een paar kljinigheden, die gedaan dienden te worden en die uiterst zorgvuldig dienden te worden gedaan, maar de hoofdzaak was achter den rug en alles was voorspoediger en gemakkelijker gegaan dan hij had durven hopen. Hij haalde een paar gummihandschoenen uit zijn zak en trok ze aan. Toen droogde hij met een schoonen zakdoek het glas af, waaruit hij had gedronken. Daarna verliet hij het vertrek en zette het glas op zijn plaats in de bijkeuken. Vervolgens nam hij de flesch en Denvers glas, en goot den inhoud in den gootsteen uit, om ze daarna weer naast den bewusteloozen man op tafel te zetten. Het ongeval zou veel aannemelijker lijken, indien men meende, dat de flesch geheel door Denver was heggedronken. Iets teveel gedronken; net voldoende om hem wat nonchalanter te maken... Toen haalde hij de vier riemen uit zijn zak en terwijl hij nog steeds zijn handschoenen aanhield, begon hij Denvers armen en beenen aan de leuning en de pooten van den stoel te binden, waarin deze zwaar snurkend zat te slapen. Oslow was er niet geheel zeker van, hoe lang het zou duren voordat Denver zou bijkomen, en hij diende gebonden te zijn voordat dit geschiedde. Nu bleef er nog slechts het voornaamste te doen over. Uit een glazen kastje, waarin verschillende wapens lagen, nam hij een geweer en stopte een patroon in het magazijn. Denver sliep nog steeds. Gedurende een paar seconden aarzelde Oslow. Het zou zoo gemakkelijk zijn om het nu, op staanden voet, te doen. En het zou veiliger zijn. Alles was zóó schitterend gegaan, dat het er veel van weg had, alsof hij het noodlot wilde tarten, door de zaak uit te stellen. Daar zat de man, dien hij haatte, bewusteloos, aan zijn genade overgeleverd. Hij had slechts den haan over te halon en alles zou achter den rug zijn. Maar wat voor voldoening zou hij daar eigenlijk van hebben? Hij wilde, dat Denver het weten en be- grijpen zou, dat hij besefte, wat er met hem ging gebeuren. Hij wilde AREN^" - IRGÏÏIJRD^M Sylvester Schäffer en zijn Partnerin Lilly Krüger. l_iet Rotterdamsche publiek krijgt tegenwoordig- in,,arena' variété-nummers te zien, die hoog uitsteken boven het gewone en bekende genre. De wereldberoemde Universal Artist" Sylvester Schäffer maakt niet alleen het hoofdnummer van het nieuwe programma uit, doch vormt er persoonlijk slechts geassisteerd door zijn partnerin Lilly Krüger ongeveer de helft van! Hij treedt op als volmaakt jongleur, schilder, kunstschutter, vioolvirtuoos, schoolrijder en kracht-athleet en houdt het opgetogen publiek ongeveer een uur bezig. Een tweede phenomeen van dit programma is Omikron,die kans ziet van zijn longen een gasreservoir te maken, waarmee hij een gaskroon, een gasstel enz. gedurende eenigen tijd van brandstof voorziet. Frank en Eugenie laten verbluffende balanstoeren zien op de vliegende trapèze. Verwonderlijk is ook de dubbele stem" van Anna Wunsch, die haar welluidende sopraanstem in een mannestem verandert en geheel in haar eentje 'n duet kan zingen I Ten behoeve van de lachspieren zorgen Bowden en Garden met hun capriolen op het rijwiel voor de noodige afwisseling Zenuwachtig, Slapeloos en Overspannen Mijnhardt's Zenuwtableffen zuilen Uw zenuwen kalmeeren en sterken en Uw slapeloosheid verdrijven Huisje 75 et. Bij Apoth. en Drogisten wraak, en een bewusteloozen man dooden was geen wraak. Hij wilde angst, doodclijken angst zien in de blauwe oogen van den ander. En' boven alles: hij wilde met hem over Jetty spreken I Een half uur ging voorbij en Denver hing nog steeds slapend in zijn stoel, terwijl John tegenover hem zat, stil wachtend. Toen ontwaakte de ander plotseling en staarde versuft voor zich uit. Waar ben ik?" mompelde hij nog half verdoofd. Wat is er gebeurd?" Je bent op je buitenplaats, Denver," ^ zei John kalm. En ik heb je een slaapdrankje gegeven, dat wonderlijk goed schijnt te hebben gewerkt." Maar waarom ben ik zoo gebonden?" Denver streed tegen het loodzware gevoel in zijn hoofd, dat hem nog steeds belette geregeld na te * A - denken. Omdat ik, alvorens je te dooden, wat met je praten wil, Denver. En ik volgde deze methode om je te noodzaken, rustig te blijven zitten." Denver keek den ander niet-begrijpend aan. Dooden? Waarover had Oslow het? Dooden? Was hij gek geworden? Waren ze allebei gek? Zonder twijfel ben je wat verbaasd, Denver^ Je denkt misschien, dat je droomt! Maar ik kan je verzekeren, dat je niet droomt. Je bent klaar wakker." Is dat soms een of andere flauwe grap, Oslow?" Denvers hersenen begonnen beter te werken. Als dat het geval is, dan ben je nu ver genoeg gegaan. En wat voor den duivel moet dat geweer daar op tafel?" Over dat geweer spreken wij direct, vriend." Oslow boog zich grijnzend over de tafel. Schurk; ik kan nauwelijks gelooven, dat ik je eindelijk te pakken heb." Denver zei niets; hij begreep opeens heel duidelijk den toestand, waarin hij verkeerde. Natuurlijk was Oslow gek geworden; en hij, Denver, was alleen, gebonden en machteloos met een krankzinnigen moordenaar. Denk alsjeblieft niet, dat ik gek ben, Denver," vervolgde Oslow, alsof hij de gedachten van den ander raadde. Ik kan je verzekeren, dat ik nog nooit zoo helder ben geweest als nu. Dit alles is slechts een logisch gevolg van den ontzettenden haat, dien ik jaren lang voor je gekoesterd heb. Het begon al op school. Denver. Herinner u e J e nog ' hoe J e m 'J eens geslagen hebt tot ik bijna bewusteloos was?" Omdat jij me dreigde met een mes," antwoordde de ander rustig. Het kan me niet schelen waarom, maar het feit blijft, dat je mij afroste! Jij bent begonnen. Denver, en dien dag heb ik een eed gedaan, dat ik me zou wreken." Niettegenstaande het feit, dat je mij den volgenden dag een hand gaf," zei Denver verachtelijk. Je bent een lafaard, een..." Zoo noemde je mij altijd, jij, en de andere jongens," zei Oslow, terwijl zijn stem van nauwelijks ingehouden woede beefde. Maar nu heeft de lafaard dan toch eindelijk de overhand!" Hij beheerschte zich en vervolgde kalm: Zooals ik al zei, is het toen begonnen, Denver. En het is er niet minder op geworden sinds dien tijd! Jij was altijd en overal en bij alles de eerste. Het was steeds Denver voor en Denver na, overal, bij alle jongens en in alle clubs. En toen nam die goeie Denver mij in bescherming... en hij verdedigde mij tegen mijn makkers... En natuurlijk dacht hij, dat ik hem daar dankbaar voor was..." Hij grijnsde èn knarste met zijn tanden. " Ik ging je er echter des te meer om haten, Denver. Neen, je hoeft niet aan die riemen te trekken, man! Ze zijn nieuw en sterk." Schoft!" viel Denver uit. Wil jesoms beweren, dat je na al die jaren, nadat je bij mij gegeten hebt en van mijn gastvrijheid hebt genoten... dat je me nu wilt dooden, omdat ik het op school beter maakte dan jij?" O neen! Ik was pas bij het begin! Ik ontken echter niet, dat ik vaak den lust in mij heb voelen opkomen, je te vermoorden. Op de jacht was het Denver, die zoo goed kon schieten; bij zwemmen, roeien en alle andere sporten was het Denver, die dit zoo goed kon en dat zoo goed deed... O, ik zou je goedsmoeds hebben kunnen vermoorden. Maar ik heb het nooit willen doen, om Jetty niet..." Denver zat heel stil; eindelijk begreep hij! En ofschoon hij het door niets liet blijken, deed de angst zijn hart bijna stilstaan. Oslow was dus niét krankzinnig; hij was slechts gevaarlijk, omdat hij hem zoo haatte. Wist je niet, Denver, dat ik Jetty had gevraagd met mij te trouwen? Natuurlijk wèèt je dat! Zij weigerde wel is waar, maar ze zou mij later wel hebben genomen, ah jij niet tusschenbeide was gekomen. Maar het was altijd jij, jij, die in de eerste plaats kwam. Jetty is de eenige vrouw in de wereld, waar ik van houd en waarmee ik wilde trouwen. En zij is nu jouw vrouw." Dus daarom wil je mij vermoorden," zei Denver. Een mooie manier om een echtgenoot uit den weg te ruimen, maar ten opzichte van de weduwe, waarmee je blijkbaar wilt trouwen, wel een beetje wreed." Denver sprak om tijd te winnen en om te kunnen nadenken. Denk je dan, dat Jetty ooit de waarheid zal te weten komen? Als je dat denkt, taxeer je mij al heel laag. Je dood zal zuiver het gevolg van een ongeval zijn, en als ik er van hoor in België, zal ik me haasten terug te keeren om tegenwoordig te kunnen zijn bij je... begrafenis." Idioot!" zei Denver met heesche stem. Ze zullen je natuurlijk op het spoor komen en..." DDNA GüRALLA E!M JEIMIMV KOEFE, die de hoofdroiien vervuilen in de Duitsche versie van Kinderen van het Geluk". Dat geloof ik niét," antwoordde Oslow. Ik heb al de geestelijke gaven, die ik bezit, ingespannen voor dit geval, en ik geloof niet zonder succes. Je hebt er geen idee van, hoe interessant het is, een moordplan te bedenken. Ik zal je niet vermoeien met de voorzorgen, die ik heb genomen om geen spoor van mezelf na te laten, maar je kunt zelf twee of drie dingeih constateeren, die ik hier in deze kamer heb gedaan. Om te beginnen heb ik mijn glis weggezet; een tweede glas zou stellig verdacht zijn geweest. Ik heb jouw flesch leeggegoten, in de eerste plaats om ieder spoor van het slaapmiddel weg te wisschen en in de tweede plaats om den indruk te vestigen, dat je te veel hebt gedronken. Hierdoor zal het ongeval, dat direct zal gebeuren, veel waarschijnlijker lijken, vooral voor iemand als jij, die zoo goed met een geweer kan omgaan^ Ofschoon... dergelijke dingen gebeuren toch wel meer..." Denver bevochtigde zijn lippen. Houd op met die dwaasheid, Oslow. Je bent nu vèr genoeg gegaan." Ik bezweer je, dat ik nog vèèl verder ga," zei de ander met een sneer. Tot aan het bittere einde! Dat geweer is geladen en over een paar minuten zal ik den loop onder je kin zetten en je door je kop schieten. Een ongeval bij het schoonmaken van het wapen... zóó zal de conclusie luiden als ze je vinden, en ik zal bij je begrafenis tegenwoordig zijn zooals ik ook bij je huwelijk tegenwoordig was. En dan, na eenigen tijd, zal Jetty doen wat ze had gedaan, als jij niet tusschenbeide gekomen was: zo zal met mij trouwen." Duivei!" De aderen stonden gezwollen op Denvers voorhoofd, terwijl hij rukte en sjorde aan zijn riemen. Maar toen, plotseling, zat hij onbeweeglijk stil: Oslow had het geweer in zijn gehandschoende handen genomen. Het einde was nu dichtbij en met zijn hoofd tegen de leuning van zijn stoel gedrukt en met een uitdrukking van ontzaglijke minachting in zijn oogen, wachtte Denver op zijn laatste oogcnblik... De riemen zullen verwijderd zijn, wanneer ze je vinden. Denver; en het geweer zal naast je op den grond liggen. En er zal niets onverwachts gebeuren geen lichtstraal bij helderen hemel, zooals die gek van een Welters het noemde om je te redden of om mij te incrimineeren..." De haat in Öslows oogen werd nog verergerd door de koele verachting, die uit Denvers blikken sprak. Ja, je kunt me verachten," zei Oslow, maar dat zal je niet meer doen, als je den loop van het geweer tegen je kin voelt en mijn vinger aan den trekker weet... Dan zul je geen andere gewaarwording meer kennen dan vrees, ontzettende vrees... Zóó zal ik het doen, Denver, zooals ik het je nu voordoe. Denver, alleen zal het niet mijn, maar jouw kin zijn waartegen ik het wapen druk..." Hij zat daar, het geweer tusschen zijn knieën, zijn kin bijna rustend op den loop... Precies zóó zal ik het doen. Denver," herhaalde hij zachtjes. Hallo!" Het kwam uit de hall de vroolijke, opgewekte stem van een man, en Oslow schrok geweldig. Hallo! HalloI" Toen een oogenblik stilte. En toen... de stem van den omroeper, die het begin der uitzending voor dien dag aankondigde. Maar geen van de beide mannen hoorde het meer, want Denver, wel. Denver was flauwgevallen, voor den eersten keer van zijn leven. En Oslow, wel, Oslow had zijn vinger die zorgvuldig in een handschoen gestoken vinger, aan den trekker van het geweer gehad, toen hij zoo geweldig schrok. Èn zijn kin had op den loop van het geweer gerust. En zóó" kwam het, dat het schot afging en Oslow eenige uren later alleen nog maar aan zijn kleeren kon worden herkend. De stem van den omroeper had hèm gedood en De«ver gered!

12 . : J ',l1 -, ^^^^^^^^^^~ INDIEN Gl U ENSCHT TE SIEREN... WAT ZIJN HALF-EDELSTEENEN? UITERLIJK. TYPE EN KLEEDINQ DIENEN EEN GEHEEL TE VORMEN O ngctwijfeld, Mevrouw, een middenweg mogelijk is. f herinnert u zich nog wel robijn, saffier, smaragd enzoo- Waarom zoudt u óók niet de mooie ouderwetsche voort. Wat er overblijft is getooid zijn met juweelen (is sieraden, die uw grootmoeder, halfedelsteen. Dit neemt niet er iets, dat een man meer uw tantes en uw moeder in weg, dat ook deze niet goedvoldoening geeft, dan de uw kindertijd droegen en die koop zijn; niettemin is hier in vrouw, die hij liefheeft, te steeds uw eerbiedige bewon- elk geval eerder aankomen sieren?) Het is niet noodig aan. dering wekten. Zij droegen ze kapitalen uit te geven aan trouw bij iedere japon en Het eigenaardige is, dat briljanten en dergelijke. U iedere gelegenheid, gehecht tegenwoordig voor de verkunt immers half-cdelsieenen als zij waren aan de voorwer- vaardiging van sieraden zeer dragen! pen, die meestal geschenken vele half-edelsteenen worden O, maar dat is niet écht!" waren van hun echtgcnooten gebezigd. Dit staat natuurlijk zegt u. Doch hierin vergist u of ouders. En later erfde u de in verband met de tegenwoorzich! Ik zal u in 't kort even broche of den ring en droeg dige mode. uitleggen, wat wc onder halfze bij feestelijke gelegenheden, Het spreekt vanzelf, dat cdelsteenen verstaan en waar waarna ze weer zorgvuldig niet iedere vrouw een bepaalin zij zich onderscheiden van in het doosje werden ge- den steen kan dragen. Even cdelsteenen. borgen, omdat ze zoo oud en goed als de kleur van de Half-edclsteenen zijn die dierbaar waren en te kost- japon moet passen bij uw steenen, die niet zóó zeldzaam baar, om iedcren dag te haar, uw oogen, enfin bij uw en zóó duur en ook niet zóó dragen. geheele type, evenzeer moeten duurzaam zijn als cdelsteenen. De tijden zijn echter ver- uw sieraden overeenstemmen U ziet dus, dat er van echt en anderd en de inkomsten van met uw uiterlijk. En toch veronecht geen sprake is. In den onze echtvrienden niet meer geten velen dat maar al te handel bepaalt de meerdere van dien aard, dat ze ons, vaak en dragen hierdoor wat of mindere duurte van een behalve dien éénen gladden haar niet staat. Wanneer u steen (veroorzaakt door de ring, zulke dure cadeautjes zelf niet zoo nauwkeurig weet, zeldzaamheid dus) dus ook of kunnen geven. Als wij jarig wat u staat en niet staat, laat hij tot de cdelsteenen of de zijn, krijgen wij een stofzuiger u dan bij den aankoop van half-edelsteenen moet worden of een permanent wave caeen sieraad raden door den gerekend. Het komt echter deau. Ja, wij zijn wèl pracwinkelier, waarde lezeres! Hij vaak voor, dat een half-edeltisch tegenwoordig! kan u zeggen, wat uw uitersteen, die zeldzaam is, duur- Dit neemt echter niet weg, lijke persoonlijkheid het best der is dan een edelsteen. De doet uitkomen. dat er voor de mevrouwtjes, wetenschap noemt alleen die die zoo dolgraag ook eens Een vrouw met rood haar steenen edel, die zéér hard zoo'n echt luxe-dingsigheidje kan alle zwarte steenen drazijn en een zeldzame kleur zouden bezitten, toch nog wel gen en bovendien het gele hebben, bijvoorbeeld diamant, topaas. Dit vloekt niet bij heur haar en meestal groene oogen en verhoogt de blankheid van huid, die zij meestal bezitten. Bovendien bestaat er in zwart nogal variatie: men Armband en ring, bezet met amethyst en zwart onyx met markasith, in zilver. kan hiervoor dragen: Onyx, hemaetith of bloedsteen, dat iets voyanter is dan onyx. De z.g. rook-topaas is een prachtige dracht, wanneer men zwart te somber vindt. Hij heeft een eigenaardige roetkleur en staat zeer gedistingeerd. Heeft men lichtblond haar, dan moet men zich bij groen amazonith en topaas houden. Ook robijnen staan blondines uitstekend. Draagt u echter bij uw gouden lokken nooit amethyst! Deze steen heeft de eigenaardige eigenschap u oud te doen lijken. Amethyst gaat echter wel zeer goed samen met donkerblond haar, evenals het groene cornalijn. Zwart haar.verdraagt zoowel donker bloedkoraal (dat duurder is dan licht) als malachith (groen) en Ook wel een enkele turkoois. Rood cornalijn en zwart kan iedereen dragen. Moeilijk is het echter, wanneer iemand blauwe oogen heeft, voor haar een passenden steen te zoeken, daar de z.g. koude kleuren 22 - De oorhangers, die behooren bij armband en ring, eveneens met amethyst, onyx en markasith. haar flets en kleurloos doen schijnen. En de grijze dame? Wat moet zij dragen? Dat zal ik u zeggen, mevrouw: Bent u alléén maar grijs, dan zal hemaetith en onyx u uitnemend kleeden. Heeft uw haar die prachtige witte kleur, waarom vele jonge meisjes u zelfs benijden, dan moet u het zachtgroene amazonith dragen. Bijna zou ik vergeten u iets te vertellen van de opaal, dien prachtigen steen met zijn wisselende kleuren. Deze komt n.1. in zeer veel verschillende soorten voor, bijv. de matrexopaal (matrex == rpocder);de witte opaal is zeer duur en wordt daarom edel-opaal genoemd; de Mcxikaansche- of vuur-opaal is oranje; de zwarte opaal is het kostbaarst; de pek- of teeropaal is niet mooi en wordt daarom nooit voor sieraden gebruikt. Er wordt beweerd, dat een opaal ongeluk aanbrengt. Natuurlijk is dit puur bijgeloof, zooals al dergelijke gangbare meeningen. Het idee, dat een opaal ongeluk aanbrengt, dankt zijn ontstaan alleen daaraan," dat een opaal zoowel bij het,,zetten" als het dragen spoedig breekt. In de juweliers-werkplaatsen heeft hij daarom den naam,,ongelukssteen" gekregen. De bekende,,maansteenen" vormen ook een zeer fijne versiering. Zij zijn bijna doorzichtig wit; hoe^ troebeler zij zijn, hoe hooger de maanglans, hoe mooier en kostbaarder. Lapis lazuli is een blauwe steen, met kleine, witte stippen, nauw merkbaar soms. Koopt u echter vooral geen Duitschc lapis; dit wordt n.1. geverfd en... verschiet. Stel u voor, dat u met uw nieuwe collier in het zonnetje gaat wandelen en thuiskomt met een kleurloozen ketting om uw hals, die verschoten is als het eerste het beste katoenen stofje. En nu iets over het kiezen van sieraden bij een toilet. Natuurlijk is het 't verstandigste, een kleursteen te nemen, die zoowel past bij uw type als bij de verschillende kleuren van uw japonnen. De hedendaagsche mode is zoodanig, vooral wat de avondjaponnen betreft, dat het toilet wordt gegarneerd door het sieraad; het is dus van 't grootste gewicht, uiterst nauwkeurig te werk te gaan. Een eigenaardige trek bij blondines is, dat zij gaarne amethyst dragen, wat haar in 't geheel niet staat en bovendien oud maakt. De amethyst is meer een steen voor oudere dames en donkere types. Wil men nu bij een groene robe beslist een groenen steen hebben, dan moet er op gelet worden, dat de kleur daarvan eenige tinten donkerder is dan de stof van de japon. Bij avondtoilct behoort een z.g. choker (d.i. een korte, nauw oin den hals sluitende ketting), een ring en een armband, alles met hetzelfde motief en dezelfde steenen. Ook een gewerkte ketting met hanger is zeer modern. Armbanden zijn momenteel eveneens en vogue. Draagt u er vooral geen twee tegelijk; dat staat niet gedistingeerd. Een prachtig effect bereikt men bijvoorbeeld door bij een zwarte avondrobe een dergelijk stel in topaas te dragen, wanneer men rood haar heeft. Op veler verzoek geven we deze week een lijst der schlagers uit de nieuwste toonfilms en operettes. Polydor. llja Livschakoff Tanzorchester speelde op: 23546: Traumkönigin (Ich hab' im Traum deine Lippen besessen). Tango uit de toonfilm Csikos Baronesa". Mein Herz leg' ich dir zu Fuessen. Tango uit de toonfilm Walzer im Schlafcoupe" : Ist das nicht nett von Colette. Sous les toits de Paris. Wals uit de toonfilm Sous les toits de Paris". Het laatste nummer gespeeld door Paul Godwin Tanz Orchester : Zu jeder Liebe gehört ein Gläschen Wein. Du bist mein Morgen- und mein Nachtgebetchen. Een Fox-trot en Tango uit de toonfilm Die Lindenwirtin" : Frag' nicht, warum ich gehe. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Boston en Marschlied uit de toonfilm Das Lied ist aus". Een moderne collier, bestaande uit gewerkten ketting en hanger, bezet met onyx en markasith. De eveneens met onyx en markasith bezette ring vertoont hetzelfde motief. Voor een blondine is een ker van kleur is, noemt men mooie combinatie: wit met hem Russisch smaragd, robijnen, terwijl een zwart Het meest gezochte tooisel type veel succes zal oogst.en is de ring. Daarna volgen de met een zachtgroene japon, collier en de armband, en sieraden van malachiet in Een voornaam punt is ook een iets donkerder tint. De de vorm van den steen. Geäller-modernste vinding is: zette vrouwen moeten geen mat kristal met onyx, liefst bieede, groote broches of bij een wit toilet. vierkante hangers aan den col- Het bekende amber wordt lier dragen. Hoewel iedereen zeer weinig gevraagd, daar zal begrijpen, dat een korte, het als sieraad te grof is en breede hand door een ring alleen bij sportcostuumpjes met een grooten steen niet een enkele maal gedragen kan wordt geflatteerd, ziet men worden. Daarentegen is de toch zeer velen op dit gebied aquamarijn (doorzichtig groen- tegen den goeder^ smaak zonblauw) ook de dure soorten, digen. Heeft u dus een... een zeer geliefde steen. Wan- h'm... laten we zeggen: molneer de steen tamelijk don- lig handje, mevrouw, kiest u GRAMOPHOON=NIEUW5 DOOR WEERGEVER 23565: Bin ein armer Hampelmann. Schön wär's... ja wunderschön wär's. Twee Slow-foxes uit de toonfilm Der Hampelmann" : Wie ein kleiner Tango ist die ganze Liebe. Tango uit de toonfilm Der Keusche Josef". Oh, Fräulein Grete. Tango. Ben Berlin's Tanzorchester speelt op: 23586: Dich hab' ich lieb. Küss' mich und morgen vergiss mich. Tango en Fox-trot uit de toonfilm: Mijn schat heeft een klarinetje". Speciaal Agentschap voor POLYDOR«BRUNSWICK Instrumenten en Records BRUNSWICK HOUSE Stadhouderskade 65 BOVEN ALLE/ Tel - 25W w UIT/T K ND AMSTERDAM dan een langwerpigen eenvoüdigen steen. Hij zal uw hand slanker doen schijnen. Veel ringen aan de hand is niet mooi; een enkele kostbare steen aan een wèl gevormde blanke hand is ontegenzeglijk een bewijs van goeden smaak en distinctie. Ten slotte nog iets over de opvatting, dat men juist dien steen moet dragen, die behoort bij de maand, waarin men is geboren; ook dit is een sprookje. Wanneer u bij tien juweliers vraagt, welke uw maand-steen" is, zult u zeker tien verschillende antwoorden krijgen. Het heeft dus geen enkele reden, angstvallig vast te houden aan den maandsteen, in de naïeve overtuiging, dat dit u geluk zou aanbrengen. Het geluk laat zich heusch door een steen niet dwingen! Draagt u liever, wat u goed staat. Dat parelen (al zijn dit geen halfedelsteenen, wil ik dit hier toch even vermelden) tranen zouden beduiden, kan natuurlijk evenzeer'als bijgeloof worden beschouwd. De aanleiding hiervan is, dat in China waar parelen zeer in zwang zijn als sieraad de kleur voor rouw wit is en parelen daar dus rouw-steenen zouden zijn. Wecst u dus maar niet bang, uw parel-collier om te doen, mevrouwtje! Er kan u niets gebeuren, behalve dan, dat uw echtvricud u aanbiddelijk zal vinden (mits... ze u staan!) en daar zult u waarschijnlijk geen bezwaren tegen hebben! Brunswick. Ben Bernie and zijn orkest speelt uit de nieuwe Jolson-film Big Boy" A 8848 Liza Lee (Fox-trot). To-morrow is another day (Fox-trot). Hetzelfde orkest speelt uit de toonfilm Follow Thru" 8869 It must be you (Fox-trot). A peach of a pair (Fox-trot). De liefhebbers van Hawaiian-muziek maak ik opmerkzaam op Brunswick A 8872, Palakiko en Paaluhi spelen Honolulu March" en Mahina Malamalama" (wals). Paul Godwins dansorkest speelt uit de toonfilm De blonde Nachtegaal" op Polydor Kleine blonde Grete" (Fox-trot) en Mondscheinfahrt" (Wals). Hetzelfde orkest speelt uit de toonfilm Tingel-Tangel" op. Polydor Du bist der Traum der Liebe" (Tango) en Wenn du mal in Hawai bist" (Tango). De tenor Jacques Rotter zingt met begeleiding van Paul Godwin Tanz- Orchester uit de toonfilm Stürmisch die Nacht" op Polydor Matrosenlied" (Slow-fox) en Sag mir, du liebst mich" (Slow-fox).

13 V- : mviy.. :-~.>'-:,^-:.y. MHiBMa MMHÉMiittÉi ONZE NEDERLAND^CHE ^ m^: ßlOSCOOP-PÄLEIZEN HET ASTA-THEATER TE DEN HAAQ _. HERMAN BOLONGTNO -., December 'f»«^ ^"g gelegenheid was h.«.to.«^ tigen was en van ov^ bezat zoo rfaag thans een ^f ^thlter hier fraai en modern d^ ^dijver en. Wij te lande er mee kon w j leven eciter ^^f^r korten tijd later, sloot het ^j^xk een veri haar deuren v 1 "^ is thans ; nieuwing te onder pf^bb en wij eenigen ' gereed en met 0 P zet p^eb enkele woorden fijd gewacht, alvorens etóceie a J an het moderne A a ^ de Theorie en practijk zijn schillende theaterwereld tw.?^nze " rst afwachten, zaken en we wdd p e n^"verbeteringen n of de veranderingen ook ve echter zouden blijken ^ ^u/sgino ook gebleken, ^^^f^goeden kijk op nu weer een «>" *, want Asta is waterbouw J^ f ^d, ^ een tip-lop. tlie^l 8 e d met een zijden De zaal is bekleea "J d et.goud, stof van Venetiaansch ^d^ ^ Hetgeen h^ geh-l en -e. cachet geeft üe oeu.^ een van mahoniehout. De ^ de b e. V w anne kleur gehouden,, hetgee ^ in P 1 zoekers direo ee^ In de pauze wekte stemming brengt^ i / en ^ kan men zich aangen^m V er de gemoderniseerde ^oy e «richt ^ thans drie, welke zijn g he tb eemodernen salon, een ^ zaal en een Gnnzmger stube. Vooral de ^tst? verlicht i n g een Tardre^ Hengel is^et grootste Tu modernste van ons and. ^ We raden «^ lezeresse ^^ aan, eens ^n bezoek aan A ^ vaste gen; zij zullen d, an p n Het größte succes bezoekers \ orden B Ä^ wel het beste s:dïsa^p hoogen 3 p r i js 'weet te stellen. KIJKJE IN EEN DER FOYERS

14 ^ ^^ ADOLPHE ENGERS in de Nederlandsche Toonfilm Finale". Een koude, donkere Januari-avond. In doodsche stilte ligt daar het Haagsche Bosch. Ook het Roomhuis ligt thans verlaten. Slechts de schaars verlichte benedenverdieping is een baken in de zee van duisternis, die wij voorzichtig doorwaden. Wij gaan het hek door. In de oprijlaan is het pikkedonker. Een woedend geblaf van een onzichtbaren Cerberus davert door de stilte. Een felle lichtstreep wijst plotseling den weg en een geklop bevestigt het vermoeden, dat wij de juiste richting hebben ingeslagen. Vóór ons ligt een schuurtje en slechts een oude houten deur scheidt ons van Filmland, van een klein stukje van die begeerlijke tooverwereld, die men anders slechts na vele uren reizen bereiken kan. Hagenaars, hebt gij vermoed, dat het daar zoo dicht onder uw bereik lag? Men werkt er aan een kleine, zeer moderne Nederlandsche speelfilm (die later in Berlijn van geluid wordt voorzien), naar een Nederlandsch scenario van den talentvollen jongen auteur Ben van Eijsselsteyn, onder regie van Gerard Rutten, met Henk Alsem aan de camera, met voor het grootste gedeelte Nederlandsche acteurs, o.a. Anton Roemer, Jan van der Linden en Piet Rienks en met, in de eigenaardige hoofdrol, onzen fameuzen filmacteur, wiens tooneeltalenten wij nog pas in zijn gastrollen bij het Rott. Hofstad Tooneel hebben kunnen bewonderen; Adolphe Engers. De inhoud van het manuscript is verre van vroolijk, maar dankbare stof, om iets goeds van te maken. Finale" (een melancholische film) aldus de vervaardigers,,speelt in Den Haag Den Haag op een somberen, regenachtigen dag... regen, hoestende menschen trage, tramleege straten Den Haag, zooals het zijn kan, gezien door een somber mensch. In deze stad spelen zich de finales" af van verschillende kringen. En door dit alles wandelt een groteske oude heer de aannemer rimalle ADOLPHE ENGERS FILMT - EEN DAKLOOZE VOOR DE LENS EEN LUGUBER SLOT door ALBERT HERFRED van begrafenissen..symbool van den dood." De deur van het schuurtje gaat open en wij staan in een chaos van schijnwerperlicht, kabels, dooreenwarrelende menschen. Temidden van dit alles een nauwe, zwarte jas met tressen, die het corpus van onzen vriend Engers blijkt te omsluiten, terwijl hij een ietwat te kleine hooge zijden draagt. De opperkraai" drukt ons de hand en dan kruipen wij in een veilig hoekje, om eens poolshoogte te nemen. Moeilijk valt het niet, te raden, waar de scène, die men thans draait, speelt: een werkbank, een drietal voltooide doodkisten en één in bewerking, een zwart kruis, een plank met Rust Zacht", alles badende in een zee van licht, verzengend als de tropische zon. Een oude, gore kerel staat te timmeren. Hooger die hamer en niet zoo vlug!" roept regisseur Rutten. Rustig timmeren en als ik fluit, komt mijnheer Engers De doodkistenmaker. binnen, dan kijk je op en ga je weer door met timmeren. Begrepen? Repeteeren! Stop! Niet doortimmeren, terwijl je opkijkt juist, zóó is het goed Nog eens een keer licht! Wij draaien." Volgende scène: Engers in de werkplaats. Twee electriciens sjouwen een Kanon-van-een-schijnwerper opzij. Alsem plant zijn camera op een geschikt plekje, Küsten klimt met zijn hand-camera op een balk in de hoogte om een luchtopname" te maken van boven naar beneden. Gerard!" brult Alsem naar een stem in de verte. Ik moet dadelijk film hebben!" Eindelijk staat alles. Jansen," zegt Rutten tegen den ouden timmerman, als mijnheer Engers nu vraagt, of je kisten hebt, houd je op met timmeren en zeg je: Ja, deze en dié en dié..." En dan klop je er zoo eens tegen: Dat is een mooie kist, meneer, een mooie!" Begrepen?" Ja hoor! Goed hoor! Ja hoor!" knikt Jansen en het spel kan weer beginnen. Vind je het geen pracht-type?" vraagt iemand mij. Rutten heeft hem ontdekt in een tehuis voor dakloozen. Of hij er begrip van heeft, wat hij doet, weet ik niet, maar hij is schitterend." Engers repeteert mee. Hij heeft geen instructies noodig. Bij den eersten pas, dien hij doet, is hij er in. Plechtig, zelfvoldaan, wandelend symbool van de eene zijn dood is de andere zijn brood". Jansen wordt steeds beter. Nog een keer over," zegt Rutten. En nu nóg een keer repeteeren!" en fluistert onderwijl Engers en Alsem toe: Ik zég repeteeren, maar we draaien." Hetgeen overbodig blijkt, want Jansen heeft geen plankenkoorts. De scène is klaar. Nog even licht voor een foto en in een prachtgrimas wordt Engers met Jansen door Coret vereeuwigd. Dan gaan de felste lampen de totale capaciteit van deze Philips-uitrusting is kilo-watt uit. Engers puft: Is dèt een hitte! Je kleeren schroeien en die nauwe boord geeft je een gevoel, of je op een scheermes zit. Als mijn oogen het maar tot morgen houden; dat licht is veel scherper dan koolspitsen." Dan wordt alles versjouwd voor de groote scène:' de doodendans. Met den luguber dansenden opperkraai zal de film als met een feilen dissonant eindigen. Jansen zit in een hoekje te bekoelen en slobbert koffie. Iedereen heeft koude voeten en tevens hoofdpijn van de warmte. De regisseur tracht met een glas mineraalwater zijn stem op peil te brengen. Weer worden er lampen versjouwd, de camera ingesteld, terwijl men de gramofoon met een fox-trot probeert. Koortsachtig wordt er gewerkt, maar... de stemming is best. Men gaat weer beginnen. Jansen aldus door Engers gedoopt, want niemand weet hoe hij heet krijgt weder instructies en zegt telkens: Ja hoor! Goed hoor! Ja hoor!" Dan komt Engers los. Zijn tandelooze mond (schminkgeheim) grijnst breed, zijn oogen rollen en met zijn paraplu en witte handschoenen springt hij tusschen de kisten, zet Jansen een steek op den verweerden kop, port hem in zijn ribben en davert van satanische vreugde. De gramofoon speelt, nog. ééns en nog ééns tot eindelijk ook deze scène gedraaid is. Zoo gaat men door tot diep in den nacht Engers voor de camera. (Foto's: W. Coret, 's-gravenhage). van de vaas maar komen wilde I Eindelijk, Vnjdagsmorgens, zag hij de gebogen magere gestalte van den armöedigen jongeman zijn winkel binnenkomen Goeden morgen!" wenschte Maurits /iomer vriendelijk. De ander knikte even en legde het pandbnefje op de toonbank. Er is t7ch niets met de vaas gebeurd?' vi'oeg hij bezorgd. Nee, nee! Wat denk je nu toch van me? Hier is ze." De jongeman greep er haastig naar. Zou je ze mij niet willen verkoopen?' vroeg Maurits Zomer. U hebt toch gezegd, dat ze bijna waardeloos was," mompelde de bleeke jongeman. Nee, ik verkoop ze toteéén pnjs I" 6 Ook niet voor honderd gulden'" vroeg de oude sluw. Honderd gulden voor deze vaas? ;lk zex u toch al, dat het een erfstuk i:5l Het moet een echte Chineesche v.aas zijn. Nu ja, dat wordt van iedere zeldzame vaas gezegd," spotte Maurits Maar kijkt u dan eens naar dit appelbloesem-motief," zei de jongeman, terwijl hij het op de vaas aanwees. Nu, tweehonderd gulden dan," probeerde Zomer hem te overreden. De jonge man antwoordde echter; Nee, ik zeg u nog eens: ik verkoop die vaas niet." Hij haalde een groot stuk papier tevoorschijn om de vaas in te palken.."* k zal 'je vijfhonderd gulden geven," hield de oude aan, tot vertwijfeling gebracht door de standvastigheid van den ander. D i e x e haaide de schouders op. Nee Ik kan ze niet verkoopen maar groote hemel I Vijfhonderd gulden! Daarmee zou ik opnieuw kunnen beginnen en nog iets van mijn leven maken maar neen, het is onmogelijk " langzaam ging hij naar de deur. Wacht even!" kreet Maurits Zomer ontzet. Ik geef je zeshonderd zeshonderd vijftig", voegde hij er haastig bij, toen de ander een afwijzend ge- 6 baar maakte.. Toen de magere jongeman deze som hoorde noemen, keerde hij snel naar de toonbank terug. Geeft u mij dan gauw het geld en breng die vaas uit mijn oogen, vóór ik yan inzicht verander. Zeshonderdvijftig gulden! Zeshonderd vijftig!" prevelde hij als dronken. Met bevende handen telde Maurits Zomer een stuk of wat beduimelde bankbiljetten voor hem neer. De jongeman gnste ze haastig bijeen en verliet den wmkel zonder een woord meer te zeggen. Zomer nam de vaas op en bekeek ze met een blik vol liefde. Vijftienhonderd min zeshonderd vijftig" meesmuüde hij. Dan blijft er nog achthonderd vijftig voor Maurits. Een prachtig zaakje!" Hij knikte tevreden en wachtte ongeduldig op de komst van den porcelein-verzamelaar. De bleeke jongeman had zich inmiddels naar een café in de buurt begeven ten lange, elegante heer, keurig gekleed en met een klein zwart snorretje, dat iets pikants gaf aan zijn gezicht met de lichtblauwe oogen, kwam hem tegemoet. Alles in orde?" vroeg hij. Hij ging niet verder dan zeshonderd vijftig. Ik durfde niet langer te aarzelen. Je kunt met dat soort lui nooit weten, wat je te wachten staat Maar voor een vaas, die ongeveer twintig gulden waard is, gaat 't best!" Zeker," antwoordde de andere heer. 'tis niet kwaad. Nu moeten we zien, wéér zoo'n echte" Chineesche vaas te krijgen en 't nog eens bij een ander probeeren. Weel jij nog een of anderen antiquair die zich voor dat soort dingen interesseert?" Maurits Zomer wachtte tevergeefs op den porcelein-verzamelaar" DRIE LEZERESJES VAN HET WEEKBLAD" ONDER DEN KERSTBOOM HIMENTHOUSIASTEN ANNIE BfeVGRAVENHAGE.Zeker Iwan Mosjoukin zal binnenkort weer voor de him optreden De witte Duivel" was de laatste groote film et hem J n de hoofdroi, die hier te lande vertoond is. TTTL; d -, M,- ie '«"GRAVENHAGE. Ja, U hebt gelijk, dat is de ware naam van de de ML IMetro-tïoldwvn-Mauwr Pu" 9 ^ in Hol! y-ood. voor n,, "" ""'y" i. Jayer in een revuenlra medespelen. J. H. V. te ROTTERDAM. Om fotos te ontvangen moet U drie antwoordcoupons mslu.ten Het kan wel eens een jaar duren, voordat U antwoord krijgt. E. v. D. te AMSTERDAM. Frank Merril is zeer sterk. Rolverdeeling van films nemen wij in deze rubriek niet op. De gevraagde toto s worden spoedig gezonden. J. H. K te LOCHEM. Hierbij de gevraagde adressen. Greta Garbo. Metro- Goldwyn-Mayer Studios, Culver-City. Cal.forn.e Nancy Carol. Famous Paramount Lasky Studios Marathon Street. Hollywood. Janet Gaynor Western Avenue Los Angelos. Nooit meer dan drie vragen tegelijk s.v.p. De foto's worden spoedig gezonden. HOE CORPULENTE MENSCHEN 1BDEREN DAG i/ 2 POND IN GEWICHT KUNNEN VERLIEZEN en tegelijkertijd winnen aan energie, kracht en uithoudingsvermogen' Ziehier een eenvoudigen weg om van Uw corpulentie verlost te worden, waardoor U zich naar lichaam en geest weer iong en gezond voelt. Begin met Kruschen Salts, dit is de logische manier om slanker te worden. Kruschen Salts bezit echter zelf niet de gewichtafnemende eigenschappen. Kruschen Salts zuivert 't bloed door de ing-ewtmden, nieren en lever in voortdurende werkingr te houden en geeft u daarbij onvermoeibare energie en wilskracht zooals U nooit tevoren kende. Uw werkkracht wordt zoo groot, dat zelfs na een dag van hard werken U zich fit voelt voor elke bezigheid of ontspanning, die U wenscht. Reeds na twee weken begint Uw overtollig vet te verdwijnen. U ziet 't, U voelt t en de weegschaal vertelt 't U hen vroeger corpulente man schreef ons: tk voel me zoo energiek, dat ik alle ochtenden vroeg ter been ben en wel zoo frisch ais een hoentje!" Het is de aangewezen weg en iederen da?, gemakkelijke methode om van t ongewenschte en overtollige vet verlost te worden, voelt U zich energieker en krachtiger. In de meeste gevallen beteekent zwaarliivie-- heid moedeloosheid en gebrek aan werkkracht; dit wijst er op, dat Uw bloed de zes levenskrachtige zouten mist voor Uw inwendige organen, die noodig zijn om U jeugdig, werkzaam en helder van geest te houden. Als U iederen morgen Kruschen Sahs in een glas heet water gebruikt, verkrijgt U deze zes levenskrachtige zouten, welke 't moderne gekookte voedsel U niet verschaft. Kruschen Salts is een ideaal middel voor degenen, die slachtoffers zijn van zwaarlijvigheid en bij dagelijksch gebruik doet het de spijsverteringsorganen weer behoorlijk werken. Kruschen Salts is verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten è f 0.90 en f I 60 per flacon. lu J VOOrtËraat met deze l'.

15 R^wpifppppmiiifivpp ^^^^" ^^^ ^ P CI-flH SCE VAAS Een jonge, magere, armoedig gekleede man haastte zich door de breede drukke winkelstraat. Hij had een groot pak onder den arm. dat hij angstvallig en voorzichtig door de dringende, duwende menigte droeg, het telkens als 't ware beschermend met zijn vrijen arm. Bij een smalle, onaanzienlijke zijstraat gekomen, blikte hij even schichtig om zich heen en liep toen vlug de steeg in, dicht langs de oude, lage huizen loopend. Voor een klein antiquiteitemvinkellje bleef hij staan. Achter de beide smalle ramen stond een mengelmoes van allerlei oude meubels, kannen, pullen, oude geweven doeken, mu/ick-instrumenten en dergelijke. Maar de oogen van den jongeman zagen niets van alles wat daar lag uitgestald. Zijn hand gleed als liefkoozend over het groote pak in zijn arm. Plotseling klemde hij de lippen vast opeen en stapte, na nogmaals haastig om zich heen gezien te hebben, den winkel in. Op het geluid var. het schorre deurbelletje kwam een donker, dik mannetje met kleine slimme oogen onder enorme wenkbrauwen den haltduisteren winkel in. Toen hij de sjofele figuur bij de toonbank- zag. en in de koortsachtig schitterende oogen van den jongeman keek, betrok zijn gelaat. Hij kende dat. Mayrils Zomer had tè lang zaken gedaan om niet dadelijk te zien, dat dit jongemensch hem geen kostbaarheden te koop kwam aanbieden.' Neen, dat werd natuurlijk leenen! Want... Maurits Zomer hield bij zijn antiquiteitenhandeltje ook nog een pandjeshuis! Ja, zaken zijn zaken, was zijn lijfspreuk. Hij wendde zich tot den jongeling, die met bevende handen het papier loswikkelde van een groote Chineesche vaas en haar uiterst voorzichtig naast den handelaar op de toonbank zette Daarna zag hij Zomer, nog steeds zwijgend, met groote. angstige oogen aan. Die stak zijn onderlip naar voren, snoof geringschattend en zei korzelig: Vijf en twintig gulden kun je daarop krijgen, geen cent meer!" De ander greep haastig naar de prachtige, teere vaas en stootte wanhopig en verontwaardigd uit: Vijf en twintig! Ze is minstens honderd waard. Het is een erfstuk van mijn vader en ik zou haar niet voor tw;e honderd gulden willen verkoopen, ho^rt u dat? Ach mijnheer Zomer, n kimt gerust zijn: ik kom de vaas stellig inlossen. Geeft u mij er dan in 's hemelsnaam tenminste vijftig gulden op!" Maurits Zomer schudde zijn hoofd en fronste dreigend zijn dikke zwarte wenkbrauwen. Onverbiddelijk antwoordde hij: Vijf en twintig, zeg ik en daar blijft het bij. Of denk je soms, dat ik je praatjes geloof? Als ik alles moest gclooven, wat ze mij probeeren wijs te maken, had ik mijn zaak al lang kunnen opdoeken, man! Vijf en twintig. En als 't je met genoeg is, dan ga je maar weer met je vaas, vanwaar je gekomen bent." De jongeman keek hem' vertwijfeld aan. Zijn bleek gezicht vertrok zenuwachtig. Wat heb ik aan vijf en twintig gulden? Ik moet er vijftig hebben. Ik moet ze hebben!" Hij zag den man smeekend aan. Maar diens gezicht bleef steenkoud. Vijf en twintig", herhaalde hij onverzettelijk. Ik zal het dan maar doen," gaf de ander na eenig aarzelen toe, terwijl hij de vaas een eindje verder op de toonbank schoof. Ik ben er wel toe gedwongen. Maar wees er in 's hemelsnaam voorzichtig mee. Ik zou 't nooit te boven komen, als ze brak..." Maurits Zomer nam de vaas achteloos van hem over en gaf den jongeman het pandbriefje en een bankbiljet van vijf en twintig gulden. Daarna noteerde hij de transactie in een dik, slordig boek, hetgeen zooveel wilde zeggen, als dat de zaak hiermede was afgeloopen. De jongeman frommelde het bankbiljet in zijn binnenzak en ging met onzekere schreden den vvilkel uit. De schemering viel en Maurits Zomer wilde zijn winkel gaan sluiten. Hij liep kwaadaardig in zichzelf te grommen, terwijl hij nog een en ander ordende. De zaken gingen slecht en vandaag was er zelfs niemand geweest om iets te koopen. Plotseling klingelde het schorre belletje en een lange, slanke heer, onberispelijk gekleed en met een klein donker snorretje, dat iets pikants aan zijn knap gezicht met de lichtblauwe oogen gaf, trad binnen. Hij liep voorzichtig langs een wankelen stapel doezen en leunde tegen de toonbank. Maurits Zomer glimlachte beleefd en wreef heimelijk zijn handen. De dag kon nog goed worden! Waarmee kan ik mijnheer van dienst zijn?" vroeg hij, op zijn onderdanigstc toontje. De heer had een donker gelakte viool opgenomen en bekeek die critisch. Een prachtig instrument, mijnheer!" prees Zomer.., dat ding is me als een échte Stradivarius verkocht en de oude Zomer is nog niet vaak bedrogen! Ik heb haar van e. n Italiaan gekocht..." Maar dan ben je toch bedrogen, als je er veel voor betaald hebt," schertste de heer. ; it Je vergist je echter, als je verojvderstelt, dat je mij dat TWEEDE '1 COMPLETE VEiSAÄ als een echte Stradivarius kunt verkoopen." De handelaar hief de handen afwerend in de hoogte. Welnee, mijnheer - nee dat wou ik niet " Wat heb je däär?" riep de heer plotseling uit en wees op de vaas, die de jongeman daar 's morgens had' gebracht. Die vaas bedoelt u? O, maar dat is niets prullegoed " Laat mij haar eens Van dichtbij zien!" Maurits Zomer reikte hei.ade vaas. De heer bekeek ze nauwkeurig en ging er toen mee naar de deur om ze in het reeds verdwijnende daglicht nog eens te bekijken. De oude man keekhem angstig na. Kun je mij die vaas verkoopen?" vroeg de heer. Nee, mijnheer. Ze is hier vanmorgen gebracht door een jongmensch, dat er uitzag, alsof hij in geen dagen gegeten had. Ik heb hem er vijf en twintig gulden op geleend." Luister eens." De lange, slanke gestalte leunde weer tegen de toonbank..< Waarom kun je mij de vaas, al is ze; beleend, toch niet verkoopen?" Maar mijnheer, dat is onmogelijk, 't Is zelfs verboden; ik zou er mijn vergunning bij verliezen. Het spijt me omzettend, mijnheer, maar dat kan ik niet doen. Misschien vindt u hier wel iets anders, dat u aanstaat..." Nee. Ik wil deze vaas. Het is een echt stuk en ik heb ze noodig voor mijn porceleinverzameling. Ik betaal je er vijftienhonderd gulden voor." Maurits Zomer hapte naar lucht. Vijftienhonderd gulden! 't Was nieste gelooven. En de zaken gingen zo«slecht en Vijftienhonderd zegt u? Maar op 't oogenblik kan ik het heusch nie t doen, mijnheer! Als die jongen met zijn pandbriefje komt en ik heb de vaas niet meer, ben ik verloren!" De deftige heer stak zijn portefeuille die hij reeds tevoorschijn hacj gehaald, weer weg en zei koeltjes: Dus 't gaat niet?" Wacht es-even, wacht es even, niet zoo haastig! Als het jongemensch terugkomt, zal ik de vaas voor u van hem " koopen. Vijftienhonderd zei u toch, nietwaar?" Ja, ik ben bereid, dien prijs ervoor te betalen. Maar ik heb ze aan het eind van deze week noodig. Vrijdagmorgen op zijn laatst; Zaterdagavond ga ik voorgoed naar het buitenland." Komt u dan Vrijdag een beetje vroeg en als 't wat meeloopt, staat de vaas voor u klaar. Goeden avond, mijnheer". En hij haastte zich, de deur open te houden, terwijl de elegante heer, achteloos groetend, verdween. De heele week was Maurits Zomer vreemd opgewonden. Als nu de eigenaar zoo dwaas geweest haar te laten beloven, dat ze zoo gauw mogelijk naar de stad zou komen. Hij zou dan stellig iederen avond met haar uitgaan en haar alle wonderen van de wereldstad laten zien. Ezel, driedubbele ezel, die hij was! Hallo, Brynmor. Dacht je soms, dat ik uit de lucht zou komen vallen?" Hij wendde zich om en zag Marylin voor zich staan. Ben je daar?" vroeg hij vrij overbodig. Heb je een goede reis gehad?" Hij bukte zich en nam het eenvoudige, rieten handkoffertje van haar over. Daarna ontstond er een pijnlijke stilte; een stilte, waarin de jongeman zich afvroeg of hij haar moest kussen of niet. Zou ze zooiets verwachten? Groote goedheid, ze ziet er nog veel erger uit dan ik had verwacht! Waar heeft ze in 's hemelsnaam dien mantel vandaan gehaald?" Hardop zei hij evenwel: Het is heerlijk, dat je over kon komen." Daarna wendde Brynmor nog eenige verdere pogingen aan tot conversatie. Hij begreep, dat het buitengewoon hard en onaardig van hem zou zijn, wanneer hij het kind al dadelijk liet merken, hoe hij tegen deze ontmoeting had opgezien. Ja, is het niet verrukkelijk? Ik heb er zoo naar verlangd. Het leek alsof de dagen omkropen." Ze zag nog hinderlijk rood, vond hij. Een kleur, die haar heelemaal niet flatteerde. Clarice's huid was altijd mat en koel, maar ze wond zich ook nooit op en als ze boos werd, was ze hoogstens sarcastisch. Op dat oogenblik besefte hij plotseling, dat hij den laatsten tijd eenvoudig het land had gekregen aan naïeve meisjes. Ze waren zoo criant vervelend en hij wist werkelijk niet, waarover hij met ze moest praten. De toestand was verre van aangenaam. Wat moest hij beginnen? Terwijl hij Marylin naar den uitgang van het station bracht, mompelde hij iets wat hij hoopte, dat door haar als enthousiasme over haar komst zou worden beschouwd. Hij riep een taxi aan en bedacht, welk een onuitsprekelijke verlichting het voor hem zou zijn, als ze goed en wel bij haar nicht was. Ik veronderstel, dat je nicht je den eersten avond thuis zal willen houden?" vroeg hij, terwijl de taxi zich in de richting van Chelsea spoedde. Het zou al te mooi zijn, wanneer je den eersten den besten avond al met me kon uitgaan." Ik weet het niet," antwoordde Linnie. Ik schreef haar, dat ik naar de stad kwam om een groot gedeelte van mijn vacantie met jou door te brengen." Na deze woorden kreeg ze een vuur- jujwjmsji^^ roode kleur, want een zesde zintuig scheen haar eensklaps te waarschuwen, dat ze dit niet had moeten zeggen. Maar waarom niet? 'Was ze plotseling verlegen geworden? Het scheen haar op dat oogenblik, dat ze eigenlijk tegenover een vreemden man stond. Ze had met geen mogelijkheid precies kunnen verklaren waarom, doch een feit was het nu eenmaal, dat ze het «zoo voelde. Marylin's nicht woonde in Chelsea. Ze heette Jay en was met een zekeren Gerald Jerome getrouwd. Deze had een betrekking aan een der groote dagbladen. Jay had een fijne modezaak, waar alleen menschen kwamen, die aardig wat kleedgeld konden uitgeven.,,en dat doe ik om me te amuseeren, terwijl Gerry op kantoor is," placht de jonge vrouw te zeggen. Het was echter een feit, dat de kleine modezaak meer opbracht dan haar echtgenoot aan de courant kon verdienen. Ze waren geen van beiden thuis toen Brynmor en Marylin arriveerden. Aan den knop van de deur was echter een briefje bevestigd van den volgenden inhoud: Beste Linnie. Neem het ons alsjeblieft niet kwalijk, dat je voor een gesloten deur komt. Ik moet echter zoo laat mogelijk in de zaak blijven, want ik ben eenvoudig bedolven onder de bestellingen. Gerry heeft overwerk aan de courant. Ik denk echter niet, dat je ons zult missen, want je zult wel dadelijk weten wat je doen moet. Ik ben er van overtuigd, dat de jongeman over wien je zooveel schreef, maar al te blij zal zijn je vanavond mee uit te kunnen nemen. Je Jay. P.S. De portier van de eerste verdieping zal je den sleutel geven van de flat en je kunt zoo laat thuiskomen als je zelf maar wilt." Nadat de twee jonge menschen den brief hadden gelezen^ ontstond er opnieuw een pijnlijke stilte, en gedurende die stilte vroeg Brynmor zich onwillekeurig af, wät Marylin haar familie omtrent hem geschreven had. Het vjel niet te ontkennen, dat hij haar in die bewuste zomermaand op een opvallende manier het hof had gemaakt, maar dat was van zijn kant niets dan een flirtpartij geweest. Hij was in geen enkel opzicht aan dit jonge meisje gebonden. Gelukkig was de tijd voorbij,' dat men verwachtte na den eersten kus met een huwelijksaanzoek op de proppen te komen! Het was minder prettig, dat hij nu al dadelijk met haar zou opgescheept zitten. Hij begreep heel goed, dat hij, tenzij hij grof wilde worden, geen excuus kon bedenken om haar alleen te laten. Ik zal nog gauw een paar biljetten voor een schouwburg zien te krijgen. Verder moet ik me even verkleeden en dan kom boquakm ik je over een uur afhalen. Is dat afgesproken?" vroeg hij. Heerlijk!'' bracht ze ademloos uit. Ik ben nog nooit in een schouwburg in Londen geweest.",,we moeten echter eerst eten. Laat ik nu maken, dat ik wegkom. Tot straks, Linnie." Hij was zóó haastig verdwenen, dat Marylin niets meer had kunnen zeggen en hem met groote, verwonderde oogen nakeek. Er verliepen eenige minuten voordat ze den sleutel bij den portier ging vragen en weer kwam dat akelige gevoel van teleurstelling over haar.,,we zijn elkaar vreemd geworden en moeten nog aan elkander wennen," probeerde ze zich vóór te houden. Ik weet zeker, dat het na enkele uren beter zal gaan... en dan wordt het weer precies zooals toen hij van den zomer bij me was." Toch liet de gedachte zich niet verjagen, dat haar held", zooals ze hem noemde, veranderd was. Hij was zoo vreemd en kil geweest. Waarom had hij in de taxi haar hand niet in de zijne genomen en haar even tegen zich aangetrokken? Hij had haar ook niet gekust en het was haar zelfs opgevallen, dat hij bijna niet in haar richting had gekeken, maar aldoor naar buiten staarde of in gepeins verzonken was geweest. Ik zou wel eens willen weten wat het beteekent," mompelde ze. Ineens hief ze haar hoofdje evenwel met een beslist gebaar in de hoogte en- schudde haar korte krullen naar achteren. Natuurlijk verbeeld ik het me maar, want wat zou er nu veranderd kunnen zijn? O neen, dat bestaat niet! Ik weet zeker, dat we het samen heerlijk zullen hebben!" Het duurde een paar uur voordat Brynmor weer verscheen. In dien tusschentijd was hij naar Clarice's flat geweest en het had in zijn voornemen gelegen slechts vijf minuten bij haar te blijven om haar de zaak te verklaren. Die vijf minuten waren echter tot een uur geworden, hetgeen ook niet te verwonderen was, volgens Brynmor. Clarice was zoo verleidelijk en men kon zich eenvoudig niet van haar losmaken. Ze was erg verliefd op hem, en ofschoon ze voorgaf, medelijden met Marylin te hebben en het de natuurlijkste zaak van de wereld te vinden, dat hij den avond met haar doorbracht, gingen er in werkelijkheid heel andere gevoelens in haar om. wenschte ik altijd, da«ik geen haar had! ^V"- N -30- Egaagzsgsg ',.

16 ; :. ONS NIEUWE FRUILLBTON RPnrvr ^r VERZUIM DE LEZING NIETII \'\ HBRÏNNBISÏNO fe^zuït-, i l_.v 0^^ EN MUZIEI^VAN GUUS BETLEM JR r-ij 1 r f lrr it ll i 'Li ) IJ '^TRTT^^TTTn i i. Wool daa4lilbb«.^6rikdat heerlii tp ^.K^^L;, IZI,.,..;_.,x ' _ ~ ^i=t=bd,.imor stond op het perron van een der groote Londensche stations te wachten op het wonderbaarlijkste meisje, dater oo de geheele wereld kon bestaan Zóó had h, haar tenminste in den zomer beslhouwdl nu Was het S. wint Jj "- Daarin laa het geweldig groote verschil' 9 Kr was een grimmige trek om zijn lippen hoow P L Pl00ien 9r0efden 2ic h in z jn voor zï zjn das das rth^ recht, hoewel r 9ed # deze ^ar op de trotsj juiste plaats zat. Dit alles viel evenwel niet e wijten aan het feit,.dat de trsn vèfover aide«as R maar ' VOnd 2ijn oor2aak fcss S, ü Br yi mor w as namelijk boos on zichzelf en dientengevolge ook over des gestand, waarin hij zich^p het oog'enbs scheen te bezitten als zii z^lf i -J Glance danste tweemaal per avond in Ä Sloho E" 9011 "' -^ XS av^d heen omte 0 ' ^ er iederen awaas kunnen zijn, me te verbeelden AZ eenmaal ta St leven" 1^' ^^^ niet meer dan natuurlï d"t ilf Ä?* w^er was. g ;,,0n9 m^isje ' strajen d zomer- H a n en.f- Als z '>" hct niet geweest rrttr r ij i'.i ij r JI i 111 i jmt~f IP,. p 1.1. ^ s ^^^ ^^g M ' l 'il II i j i i, ij, M, a hu, ï^^te ' I \ ' den in S k0n elk 00 9 enb^ verwacht worden, dat was nu eenmaal onvermijdels Hij was er van overtuigd, dat ze ooae wonden van vreugde zou zijn en tegels een teederheld ten toon zou spreiden Sr J t?. T.9 roote goedheid nogaantoel- TffTV^ te 9 emoet ko n komen Wat moest hij haar in 's hemelsnaam zeaaen' Hoe moest hij handelen? " " een LT ^t Hoe moet ^en man swf,^9l,t is,e be 9 roe ten, dat hij noa heet do e aanden 9eIeden cïatrh aanb^ thans Van 9een v^r hem isl beian 9 Dien zomer was hij gewoonweg tot over en hets ht"" F^ ** 'i^e " en net had heelemaal niet in zijn bedoelinn gelegen haar daarvan iets te laten me?w weest het e99en,hij WaS ** van P^ geweest, het meisje op zijn veranderde aevoelens ten opzichte van haar attent te scsg ^r h - volmaakt on^! schillij. 9eWOrden volmaakt onver- Hij maakte zichzelf op dit oooenhlilr A* hsth V ;r ijten - omd^hi d^n'moed il had gehad,haar eerder van een en ander säuwen 0^ bren9en Cn haar " "a- SrSan Lï " t VenWd 9 0ed ovcr - kunnl'n * ï* het toch waarlijk wel kunnen vermoeden. Zijn laatste briewn S was S a k0? 9eWeCSt - ^arblse UJK was haar dit echter niet opgevallen of SIT had " het 00k ^ niefsen Haar antwoorden waren tenminste vol ^Änaf-Lh^^-t vacantie, die haar wachtte. En overzie! b wttetzomf hadden I " Samen ^ d^ oewusten zomer zooveel gesproker en alu wä'jr^ 9 k P t. 0 Doch en wa waser nu (0 n - tlj, d n niet gebeurd! Clarice was er nu! Clarice! Brynmor voelde Hoe er is d. "!? V ï n 9eluk door 2i in leden voer ^bij de gedachte aan dat verrukkelijke meisje^ Die ondervinding hadden de msê ^annen van Clarice. Ze was dan ook het H? WC f e u ntje ' dat er kon hestaan vond Helrood haar. dat evenveel elecïics vrouwen verwend UJ ^ d00r sc'hoolïesfatht 9^1^ "^ ^ ^ ovs'zlin! li?" W n illekeuri9 kw^ b aar naam oientsaren H^OP ns be90nnen r ^ lirhf ;,..* J J Het geheimzinnige en wel- de was gelfd S Van geheimzinnigheid datief lde ^/^ in gedachten voor gluren. Voor het oogenblik wa^ M aanbiddelijke ClariS ar,ce WaS ' Binnen enkele minuten kon Linnie's trein ' de «ie. rookenl Ze bteu^tïatj' «kenn«hlj heriz* acfsftj 2 Het Rotterdamsche Ar^na" io ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^****ws^i»lä Arena ^-^n.^^ ZZZT^ Een " ^^^^^ ^ o' ^^ i ^^^^^^ i ^ ^ ^ wre»«- ^(' :::: t^ En ^ wn.le..ke l..ri gw»t. n e e nk^..^rj M r jjdiké w kl a MU.i e 2Ll,...fer 3S 1 i P ^ ^S i ^ daag'lijks passeer ik dat hïerlijke huis. Kaar k jaren gelukkig mocht leven, k had nooit gedacht, dat zoon koud, steenen brok e zooveel ontroering kon geven, 'k zie het nog vóór me, zooals het toen was- [Cen tuintje er voor en er achter, n, onwillekeurig, wanneer ik passeer. Dan rijd ik een klein beetje zachter. D '.* w. a 1 maar een huisje, eenvoudig en klein bn t viel niet op, zelfs niet van buiten. Maar s zomers, dan zag 't er zoo vriendelijk uit. Als t zonnetje scheen door de ruiten! De bloemen en struiken in 't klein lapje tuin Verspreidden de heerlijkste geuren. De wingerd, van voor en vanachter langs 't huis bén tint ling van vroolijke kleuren. m SEE sö ^ i ^ ^ ^ ^ XP _r Wat zaten we 's avonds na 'n snikheeten dag V Niet fijn in dien tuin te genieten I We vochten als 't ware, wiens beurt het wel was. De bloemen te mogen begieten. We hoorden van verre het mischen der zee. Het romm'len der stadsche geluiden; En héél in de verte, daar klingelde dan. Een kerkklokje, zacht in het Zuiden. Nog daag'lijks passeer ik dat heerlijke huis. Waar k jaren gelukkig mocht leven. Maar nieuwe bewoners, die hebben het nu Een heel ander aanzien gegeven. De tuin is verwaarloosd, de boel is vervuild En drie huizen vèr klinkt de ruzie. Maar toch blijft voor mii steeds dat huisje daarginds een heerlijke, rijke illusie I MAISON ODIQT ^Ac E DE LA MADELFI. F P Fabriek van Artistiek Zilverwerk Gevestigd m 1930 i Specialiteit voor geschenken in zilvei en verzilverd metaal OROOTE KBUZB, KUNSTVOORWERPBN UTOEVOBRD.NAAK ONTWERPEN ^ ELKE STIJLpER10DE R«!. en Adm. s Otf aew.ter 22, LeWei». Tel. 700 Portrekenlna «880 v.... V *"<*«ntwekelül«-pr«. pe r kwartaal f 1.05

17 -.; j 'IJÜ^ TiWf HtCii lijujk'ioqoj ^«en Rheumatiek, Ischias. Spit. Influen i a. TOCAL.t.b..tt. bü...e.poth. en dro g. *,O.SO en f *.-. JZ^^.Ji^\^^l^}^P^^}^0? Mm ** ZeilUWpijn «ren in kliniekverpakkina f 8.7S(veel voordeelicer in tuobri'ilf)' Een geheim van onschatbare waarde om tandaanslag te verwijderen. Het groote publiek geraakt heden ten dage meer een meer op de hoogte van de verzorging der tanden. Het is algemeen bekend dat dieet een belangrijke rol speelt om weerstand te kunnen bieden aan het bederf der tanden en verdere tandkwalen. Veelvuldige bezoeken bij Uwen tandarts bieden U een groote mate van zekerheid. Dank zij een nieuwe en moderne methode is thans iedereen in staat om zelf eveneens zijn tanden op de beste wijze te kunnen verzorgen. Op Uw tanden bevindt zich een kleverige tandaanslag. Deze tandaanslag bevat bacteriën, die de oorzaak kunnen worden van het vergaan der tanden en coca hm ÊmmmmmmmmmiÊ^ m De Tändpasta die dm aansiqg verwijdert andere tandkwalen. Deze tandaanslag moet dagelijks verwijderd worden. Pepsodent is dan ook de aangewezen tandpasta om tandaanslag te verwijderen. Pepsodent bevat geen puimsteen of andere schadelijke bestanddeelen. Het heeft een zachte uitwerking, waardoor het glazuur niet aangetast wordt Neemt een proef met Pepsodent. Koopt nog heden een tube. 350«Gratis tube voor 10 dagen. N.V. voorh. HENRI SANDERS, KciierBgracht 52. Amsterdam Zend! mij een tube Pepsodent voor 10 dagen; Naam Adres Slechts een tube per gezin. ƒ33 V 9^ HIER HEEFT U EEN AFBEELDING VAN DE BEROEMDE 90 IIJMIM<M^" 0 -^ TllKiiLilM HET MELKDIËET VOOR DE HUID H===E 's Morgens en 's avonds gebruikt voor het wasschen van het gezicht, zult U spoedig bemerken. dat Uw teint gezond. Uwe huid zacht, gaaf en stevig wordt en kleine huidaandoeningen verdwijnen. even Uw trots. Mevrouw, dat schitterende thee-ü servies en die gesoigneerde theetafel! Bchooren daar niet de fijnste en smakelijkste biscuits bij, die te krijgen zijn? Wat een eer zult U inleggen bij Uw gasten, wanneer ge DeLindebooms" biscuits serveert Want hier komt de kwaliteit om den hoek kijken, die alléén bereikt kan worden door een fabriek met een meer dan honderdjarige ervaring. Natuurlijk heeft Uw winkelier ze voorradig.l Kent U onze luxe blikjes Rose Marie,! Adonis en After dinner?.v. BISCUITFABRIEI DELINDEBOOI Godfried de Groot "Jan ßuyhenstraat 2a Amsterdam Telèf, Knip deie advertentie uit, zend RijnstraaT e 5 Den H«"^,? m f 50 Cent in P st «g els aan France-Import Kijnstraat 5, Den Haap en U ontvan«een keuriir doosie mono»^ v Specialiteit in Moderne en artistieke foto's - Men üe de vele reproducties van ons vetfe In Het Weehblad" Cinema a theater 31

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Heb je naar aanleiding van dit dagboek vragen of opmerkingen? Mail me

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Tabaco y Chanel. Joachim

Tabaco y Chanel. Joachim Tabaco y Chanel Tabaco y Chanel Joachim Schrijver: Joachim Reurink Coverontwerp: Jan-Willem de Graaf Joachim ÉÉN. Wij spraken nooit over ons. Althans het eerste jaar niet, het gebeurde gewoon. We hadden

Nadere informatie

Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter

Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter Alex van Ligten Vertalen van verdriet Gideon de dichter & Gideon de richter 1 Vanuit de diepte Het begin De kamer is weer leeg. Gideons kist heeft zeven dagen voor de boekenkast gestaan en is nu in het

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen.

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen. 35 God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6 Abraham wist dat God zich met Sodom en Gomorra aan Zijn woord gehouden had. Hij vertrouwde erop dat God Zijn belofte aan hem en Sara ook zou houden. Ze zouden een

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Om een of andere reden zijn ze daar allebei heel tevreden

Om een of andere reden zijn ze daar allebei heel tevreden Tweelingen Anna en Thijs wonen in de Verlegenstraat. Zo heet hun straat niet echt. Ze is vernoemd naar een Franse schilder. Fer. Léger staat er op het straatnaambordje. Maar als je de naam hardop uitspreekt

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met Rozen bij de thee Het was een van die warme lenteochtenden. Ik gaf de planten op mijn balkonnetje water, terwijl ik ondertussen van het zonnetje genoot. Ik vond het geweldig om de planten zo weelderig

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3. Jenna Blum & Sarah McCoy. Het afscheid

Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3. Jenna Blum & Sarah McCoy. Het afscheid Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3 Jenna Blum & Sarah McCoy Het afscheid Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 6 Voor mijn vader Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 9 1 Het was eind

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie