HET GEMEENSCHAPPELIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEMEENSCHAPPELIJK"

Transcriptie

1 HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS Taak en werking

2 Voorwoord HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS INHOUD I. Een gemeenschappelijk motorwaarborgfonds: waarom en hoe? Ontstaan en werking Nieuwe bekommernissen vanaf 1967 Uitbreiding van het toepassingsgebied in 1981, 1989 en 1995 II. Niet verzekerde voertuigen Wettelijke verplichting tot verzekering Principe van de niet-tegenstelbaarheid van de excepties Excepties welke niet door de verzekeraar kunnen worden tegenworpen aan de benadeelden Gronden welke door de verzekeraar kunnen worden tegenworpen aan de benadeelden Enkele discussiepunten Buitenlandse motorrijtuigen Vrijstelling van de verplichting tot verzekering Voertuigen die aan wedstrijden deelnemen Niet-verzekering in cijfers en grafieken III. Niet geïdentificeerde voertuigen De bewijslast Verduidelijkingen van de terminologie Niet-identificatie in cijfers en grafieken IV. Gestolen motorrijtuigen Begrip Gebruiksdiefstal Misbruik van vertrouwen Diefstal tussen ouders en kinderen, en tussen echtgenoten Diefstal en de onbekend gebleven bestuurder Nalatigheid van de eigenaar van het gestolen voertuig Eigenaar gestolen voertuig Ongevallen veroorzaakt met gestolen voertuigen: cijfers en grafieken

3 V. Toevallig feit Het toevallig feit: begrip Het toevallig feit en het ongeval veroorzaakt door de bestuurder van een niet geïdentificeerd motorrijtuig Fysiek voorval Weersgesteldheid Voorwerpen op het wegdek Dieren Bijzondere aangiftetermijn Toevallig feit in cijfers en grafieken VI. Insolvabiliteit van de verzekeraar De erkende of van erkenning vrijgestelde verzekeringsonderneming De tussenkomst van het fonds VII. Het motorwaarborgfonds en de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen (de zogenaamde zwakke weggebruikers ) VIII. Territorialiteit van de tussenkomst van het Fonds IX. Rechten van de mutualiteiten en van de gesubrogeerde verzekeraars De mutualiteiten De gesubrogeerde verzekeraars X. Het verhaal Principe Verhaal tegen de aansprakelijke Verhaal tegen de verzekeraar De rechten van het Fonds en de rechten van de benadeelden Procedure XI. De verplichtingen van de benadeelde XII. Personen uitgesloten van de tussenkomst van het Fonds Bijlagen

4 5 VOORWOORD Meer dan slachtoffers en nabestaanden hebben in 1994 een verzoek om vergoeding ingediend bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, d.i. 16 pct. meer dan het jaar voordien. Deze plotselinge aanwas is grotendeels te wijten aan de verontrustende toename van het aantal gevallen van niet-verzekering, maar ook aan een significante stijging van de gevallen (of zogenaamde gevallen) van overmacht. Verschillende fenomenen liggen aan de oorsprong van deze toename, zoals de economische crisis, de eliminatie van de slechte risico s door de motorrijtuigverzekeraars, maar ook het verzoek aan de parketten om de slachtoffers van verkeersongevallen te wijzen op het bestaan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Ondanks de verzekeringsplicht inzake motorrijtuigen blijven er een aantal situaties bestaan waarin de benadeelde geen beroep kan doen op een verzekeraar, hetzij omdat het risico niet gedekt is, hetzij omdat degene die het ongeval veroorzaakt heeft onbekend is gebleven, hetzij gebeurlijk nog omdat de verzekeraar failliet gegaan is. Mettertijd zijn de gevallen waarin het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoedt, zozeer blijven toenemen dat de slachtoffers soms geneigd zijn te oordelen dat zij het Fonds onbeperkt kunnen aanspreken. Ondanks zijn onmiskenbare en onontbeerlijke sociale functie is het nooit de bedoeling geweest dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, sedert zijn oprichting door de BVVO in 1957, alle verkeersrisico s zou ondervangen, maar wel dat het er de nadelige gevolgen van zou beperken voor slachtoffers die zich niet tot een verzekeraar zouden kunnen wenden. Zo hield de wetgever het aanvankelijk bij de lichamelijke letsels en hield hij evenmin rekening met een eventueel faillissement van een maatschappij. In de loop der jaren kwam daar de materiële schade boven de F bij, tenzij die veroorzaakt werd door een niet-geïdentificeerd voertuig. In dat laatste geval zou het frauderisico al gauw een onhoudbare situatie creëren. Bovendien kon het Fonds onmogelijk een verzekering van het type alle risico s vervangen, die het slachtoffer, in dit geval de eigenaar van het voertuig, altijd kan sluiten.

5 6 De vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is voornamelijk bedoeld als een aanvullende vergoeding en komt toe aan slachtoffers van verkeersongevallen die zich in België voordoen of in het buitenland worden veroorzaakt door in België ingeschreven, maar niet verzekerde voertuigen. In 1994 ontving het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds schadeclaims voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljard F, een stijging van bijna 23 pct. ten opzichte van Het Fonds heeft dat jaar 818 miljoen F aan schadeloosstellingen uitbetaald, terwijl het uitoefenen van verhaal slechts 37 miljoen F heeft opgebracht. De BVVO wilde vooral een praktisch document ter beschikking stellen van al degenen die bij de vergoeding van verkeersongevallen betrokken zijn. Daarom heeft zij de redactie van dit cahier toevertrouwd aan een team dat rechtstreeks betrokken is bij het dagelijkse beheer van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, namelijk zijn directeur, Alain Pire, een van zijn afdelingshoofden, Johan Muyldermans, en het hoofd van zijn documentatiedienst, Christine Croon. De basisidee was de boodschap brengen dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in het leven geroepen is om erop toe te zien dat de slachtoffers van een verkeersongeval geen tweede maal het slachtoffer worden van gelukkig uitzonderlijke omstandigheden door toedoen van degene die het ongeval veroorzaakt heeft (niet-verzekering, niet-identificatie, diefstal), van de verzekeraar (faillissement) of nog ten gevolge van de toepassing van de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (overmacht). Voor ieder door het Fonds vergoed geval wordt de aandacht gevestigd op het bestaan van situaties die op het eerste gezicht sterk gelijken op de door de wet beoogde gevallen, maar bij nader onderzoek wel door een BA-motorrijtuigverzekeraar vergoed moeten worden (bijvoorbeeld het overschrijden van de cilinderinhoud van het voertuig met een handelaarsplaat, de niet-identificatie van de bestuurder, het misbruik van vertrouwen, enz.). De auteurs, wier verdiensten wij nooit genoeg kunnen prijzen, wijzen vooral wat de niet-verzekering betreft, terecht op de complexiteit van de materie en op de mogelijke gevaren die loeren wanneer een verzekerde van voertuig verandert en onvoldoende aandacht besteed wordt aan de vereiste procedures.

6 7 Deze waarschuwing is natuurlijk in eerste instantie gericht tot de verzekeringstussenpersonen. Wij kunnen alleen maar hopen dat wij niet voor dovemansoren spreken. Dit cahier houdt rekening met de recentste wetgeving ten gunste van de zwakke weggebruikers, die eveneens op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds van toepassing is en, in geval van niet-identificatie van het voertuig, het lot van deze slachtoffers nog verbeteren. Wij hopen echter dat deze vernieuwingen geen ontsporingen met zich zullen brengen, zoals met de gevallen van overmacht, een begrip dat sedert enkele jaren te pas en te onpas ingeroepen wordt en waaraan teveel rechtbanken jammer genoeg een op zijn minst betwistbare betekenis geven. Het is niet altijd gemakkelijk het werkterrein van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds te bepalen. Daarom wil dit cahier de practicus en de leek zoveel mogelijk voorbeelden van situaties verschaffen waarin het Fonds al dan niet moet vergoeden. Met zorg voor alle nodige nuances, en aan de hand van een reeks praktijkgevallen, zou dit cahier het Fonds ook een aantal ongegronde schade-aangiften moeten besparen, die de werkingskosten alleen maar verzwaren. Het is immers in het belang van alle automobilisten dat het Fonds niet overstelpt wordt met duidelijk onontvankelijke schade-aangiften en dat, indien er reden om te vergoeden is, die aangiften zo goed mogelijk gestaafd worden. Het gaat niet alleen om de goede werking van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de motorrijtuigverzekering in het algemeen, maar ook om het zo correct en zo snel mogelijk schadeloosstellen van de slachtoffers en de rechthebbenden, aan wie ik dit cahier graag opdraag met de hoop dat het vooral gelezen zal worden door degenen die hen in die moeilijke omstandigheden moeten bijstaan. Ik denk hierbij in eerste instantie aan hun verzekeraars, hun tussenpersonen en hun advocaten, maar ook aan de vele bijstand-en adviesdiensten die de minder ter zake kundige burgers helpen hun weg te vinden in de doolhof van wetten en reglementen, die toch speciaal voor hen zijn opgesteld. M. BAECKER, gedelegeerd bestuurder.

7 8 I. EEN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS: WAAROM EN HOE? In navolging van de andere West-Europese landen, werd ook in België beroep gedaan op de verzekering opdat de schade voortvloeiende uit verkeersongevallen op een rechtvaardige manier zou vergoed worden. Deze verzekering situeert zich in het kader van de aansprakelijkheid waarvan de principes vervat zijn in het Burgerlijk Wetboek. De wet voorziet dat ieder motorrijtuig, teneinde te worden toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, het voorwerp moet zijn van een verzekeringscontract dat de aansprakelijkheid dekt tot hetwelke het aanleiding kan geven. Nochtans volstaat het niet aan iedere eigenaar van een voertuig een verzekeringsplicht, strafrechtelijk afdwingbaar, op te leggen, indien het de bedoeling is er over te waken dat alle benadeelde personen volledig worden vergoed. Dit is de reden waarom de wet de inhoud van het verplicht te onderschrijven contract bepaalt, dat aan de benadeelde persoon een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar wordt verleend, dat het de verzekeraar verboden is een nietigheid, exceptie of verval voortvloeiende uit de wet of het contract, aan de benadeelde persoon tegen te stellen, enz... Ondanks deze voor het nagestreefde doel onmisbare bepalingen, blijven er niettemin situaties bestaan die met zich meebrengen dat de benadeelde persoon geen beroep kan doen op een verzekeraar. Dit is de bestaansreden van het Motorwaarborgfonds. ONTSTAAN EN WERKING De Wet van 1 juli 1956 voert in België de verplichte motorrijtuigverzekering in. De wet geeft eveneens aan de personen bena-

8 9 deeld door het gebruik van een motorrijtuig, een recht op schadevergoeding, tegenover een gemeenschappelijk waarborgfonds, wanneer het voertuig niet is geïdentificeerd of wanneer de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tot hetwelk dit motorrijtuig aanleiding geeft niet gedekt is door een verzekering overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor wat betreft de vergoeding van de lichamelijke schade. Het Koninklijk Besluit van 5 januari 1957 bepaalt de omvang en de toekenningsvoorwaarden van de rechten van de benadeelde personen ten opzichte van dat fonds. Krachtens dit besluit heeft het Fonds als opdracht de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels te vergoeden wanneer het betrokken voertuig niet gedekt is door een verzekering overeenkomstig de wet of wanneer men zich van dat voertuig heeft meester gemaakt door diefstal of geweld. Het Fonds komt tussen volgens dezelfde voorwaarden wanneer het vaststaat dat het ongeval is veroorzaakt door een niet geïdentificeerd motorrijtuig. Waarom werd de tussenkomst van het Fonds voorzien in geval van diefstal en geweld? Eenvoudigweg omdat de wet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze die zich over het voertuig heeft meester gemaakt door diefstal of geweld van de verzekeringsdekking heeft uitgesloten. Aan de andere kant werd bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1957, een onderlinge verzekeringsvereniging erkend, genaamd Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds opgericht op initiatief van de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, met het oog op het vervullen van de verplichtingen voorzien door de wet. Het bijzonder karakter van de gekozen oplossing moet worden onderstreept: een opdracht van algemeen belang, bepaald door de wet, wordt toevertrouwd aan een privé-organisme dat voorafgaandelijk daartoe erkenning verkrijgt. Deze oplossing welke is ingebed in het globaal economisch kader van de motorrijtuigverzekering, eveneens toevertrouwd aan de privé-sector, biedt

9 10 vooral het voordeel van grote soepelheid en aanpassingsmogelijkheden. Dit is ondermeer vooral belangrijk op het gebied van de financiering van het Fonds. In Nederland werd enkele jaren geleden het aldaar bestaande fonds geprivatiseerd, en dezelfde stap wordt inmiddels ook gezet in Italië. Dit laat dus toe te denken dat België de juiste keuze heeft gemaakt toen het zich in 1957 liet inspireren door de situatie zoals die bestond in Groot-Brittannië. De stichters van het Fonds hebben, na menige aarzeling, gekozen voor de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging, een juridische vorm eigen aan de verzekeringsactiviteit bepaald in artikel 2 van de Wet van 1874 welke in die tijd van kracht was. Het betreft hier ongetwijfeld de vorm die de meeste waarborgen biedt voor de benadeelde personen want het is op die manier mogelijk in de statuten van het Fonds te voorzien dat er oproepen tot het verlenen van bijdragen kunnen gedaan worden. Tevens is het aldus mogelijk technische reserves op te stellen. De financieringsprincipes betreffende het Fonds zijn eenvoudig: alle ondernemingen die actief zijn op de Belgische markt van de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijn verplicht lid van het Fonds en moeten ieder jaar bijdragen storten evenredig met hun incasso van de tak B.A.-auto. Deze bijdragen worden opgevorderd door het Fonds naargelang de noden. Wat de technische reserves betreft, deze worden berekend door de diensten van het Fonds en medegedeeld aan de leden ondernemingen dewelke de verplichting hebben ermee rekening te houden in verhouding tot hun incasso bij de voorstelling van hun eigen reserves. NIEUWE BEKOMMERNISSEN VANAF 1967 Indien men de schadevergoeding van benadeelde personen op een absolute wijze wil waarborgen, moet men onvermijdelijk maatregelen voorzien die er op gericht zijn te waken over de solvabiliteit van de schuldenaars, dat wil zeggen de verzekeraars.

10 11 Men had in 1957 de tussenkomst van het waarborgfonds kunnen voorzien ten voordele van de benadeelde personen geconfronteerd met een insolvabele verzekeraar. Deze gedachte werd niet weerhouden omdat, zoals één van de meest vooraanstaande commentatoren uit die tijd schreef, er anders over beslissen zou een onnodige voorzorgsmaatregel zijn omdat de verzekeraars aan een strenge controle van de staat zullen worden onderworpen en men kan zich moeilijk inbeelden dat zij insolvabel kunnen worden na alle regels van goed beheer die hen worden opgelegd, te hebben nageleefd. Het is juist dat een strikte controle in ruime mate eventuele problemen van insolvabiliteit zou hebben kunnen vermijden. Ongelukkigerwijze is het slechts in 1967 gekomen tot een algemene controle op de ondernemingen die de tak B.A.-Auto beoefenen. Het is vanaf die periode dat zes verzekeringsondernemingen in staat van faillissement werden verklaard. Teneinde tegemoet te komen aan de soms catastrofale situaties die volgden uit deze faillissementen zwaar gekwetste slachtoffers welke zonder vergoeding bleven, geruïneerde verzekerden,... heeft het parlement een wet goedgekeurd dat aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de opdracht toevertrouwde zich in de plaats te stellen van de verzekeraars die in gebreke bleven, door de benadeelde personen schadeloos te stellen met de middelen die het ter beschikking kreeg gesteld vanwege de staat. Deze tijdelijke opdracht, uitgeoefend onder de controle van een regeringscommissaris, heeft aanleiding gegeven tot de opening van meer dan dossiers en heeft uitgaven met zich meegebracht van meer dan BF. De les van dit wedervaren werd natuurlijk onthouden en er werd mee rekening gehouden ten tijde van de herziening van de wetteksten betreffende de gevallen van tussenkomst van het Fonds. In 1964 schreef de heer Taveirne in het tijdschrift van Touring Wegenhulp een artikel getiteld In geval van overmacht zal niemand uw slachtoffer vergoeden.

11 12 De auteur van dit artikel herinnerde er aan dat overmacht, overeenkomstig de principes van het Burgerlijk Wetboek, aan de veroorzaker van een ongeval toelaat aan iedere aansprakelijkheid te ontsnappen. Twee arresten uit die periode hadden dit verweermiddel aangenomen. In de eerste zaak was de veroorzakende bestuurder op een plotselinge en onvoorzienbare manier getroffen geweest door een verlamming van de rechterarm en het rechterbeen; in de tweede zaak had de bestuurder een ongeval veroorzaakt ingevolge een fysiek of psychisch voorval terwijl zijn gezondheidstoestand op geen enkele wijze zulk een tekortkoming liet voorzien. Het artikel in kwestie eindigde aldus: Derhalve lijkt het onbetwistbaar onrechtvaardig dat het slachtoffer van een lichamelijke schade niet om de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds kan verzoeken in vergelijkbare gevallen. Dit is een ernstige lacune in de wet aan dewelke vroeg of laat moet worden verholpen. Het gezond verstand en de billijkheid moeten er toe aanzetten om de gevallen van tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds uit te breiden, zoals wij dat wensen. Het is juist te zeggen dat indien de wet er op gericht is de vergoeding van alle slachtoffers te waarborgen, het geval van overmacht zonder enige twijfel een lacune uitmaakt die het waard is te worden opgevuld. Ook deze gedachte heeft, zoals wij nog zullen zien, een hele weg afgelegd. UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED IN 1981, 1989 EN 1995 Vanaf 1963 werd het parlement gevat door een wetsontwerp er op gericht de wet betreffende de motorrijtuigverzekering te wijzigen. Aan dit ontwerp zal een lange historie verbonden zijn vermits de Wet van 21 november 1989 er het eindpunt van is! Gedreven door de rampzalige ervaring met de gefailleerde verzekeringsondernemingen en bewust dat het wetsontwerp betreffende de motorrijtuigverzekering niet vlug tot resultaten zou komen, heeft de regering aan het parlement voorgesteld twee wetsbepalingen te wijden aan het Fonds in de wet

12 13 betreffende de algemene controle der verzekeringsondernemingen. Derhalve werden de artikelen 49 en 50 van de Wet van 9 juli 1975 (1) de wettelijke basis van de tussenkomst van het Fonds. Deze twee wetsbepalingen die het voorwerp uitmaakten van een uitvoeringsbesluit met als datum 16 december 1981 hebben de werking en de opdracht van het Fonds aanzienlijk gewijzigd. Inderdaad, de nieuwe reglementering voorziet dat een vertegenwoordiger van de minister van economische zaken met raadgevende stem zitting heeft in de vergaderingen van de raad van bestuur. Zij verplicht eveneens het Fonds zich te onderwerpen aan de voorschriften inzake de jaarlijkse rekeningen toepasselijk op de erkende verzekeringsondernemingen, en dat het een door de controledienst van de verzekeringen erkende commissaris benoemt. Van de andere kant wordt de controledienst begiftigd met een uitgebreide onderzoeksbevoegdheid die toelaat de financiële toestand en de activiteiten van het Fonds te controleren. De opdracht van het Fonds wordt uitgebreid tot de gevallen van toevallig feit, de verzekeraars in staat van faillissement alsook de hypothese van een verzekeraar ontdaan van zijn erkenning of die er afstand van heeft gedaan en dewelke zijn verplichtingen niet nakomt ten opzichte van de benadeelden. Bovendien voorziet de nieuwe reglementering dat de stoffelijke schade moet worden ten laste genomen, uitgezonderd in het geval van de niet-identificatie. Deze teksten werden gewijzigd op het ogenblik dat de Belgische wetgeving werd aangepast aan de voorschriften van de Europese richtlijnen aangaande de eenmalige erkenning van de verzekeringsondernemingen. Anderzijds ligt de derde Europese Richtlijn betreffende de verplichte motorrijtuigverzekering aan de basis van een bepaling die voorziet dat indien er een onenigheid ontstaat tussen een verzekeraar en het Fonds betreffende de vraag te weten welke (1) ondertussen de wetsbepalingen 79 en 80 geworden.

13 14 van beiden een schadegeval dient ten laste te nemen, het Fonds de benadeelde persoon eerst vergoedt zonder de oplossing van het geschil af te wachten. De laatste fase in de evolutie wordt bepaald door de Wet van 30 maart 1994 die ten voordele van de zogenaamde zwakke weggebruikers een systeem van objectieve aansprakelijkheid instelt met het oog op de vergoeding van hun lichamelijke schade. Deze nieuwe wetgeving, in werking getreden op 1 januari 1995, is eveneens op het Fonds toepasselijk.

14 15 II. NIET VERZEKERDE VOERTUIGEN Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels, alsook van de stoffelijke schade (maar alleen in de mate dat deze hoger is dan BF), veroorzaakt door een motorrijtuig wanneer geen enkele toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden dat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd. WETTELIJKE VERPLICHTING TOT VERZEKERING Geen enkel motorrijtuig wordt toegelaten tot het verkeer indien de eigenaar ervan geen verzekeringscontract heeft onderschreven dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt tot hetwelke het aanleiding kan geven. Dit contract waarvan de werking niet mag geschorst zijn, moet beantwoorden aan de wettelijke bepalingen (1). Deze verplichting is slechts niet toepasselijk indien het motorrijtuig gebruikt wordt op een privéterrein. Nochtans verlenen de verzekeraars, krachtens de zogenaamde modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wel contractueel dekking zelfs indien de schade die moet vergoed worden, werd aangericht ingevolge het gebruik van het motorrijtuig op een privéterrein (2). Dit is dus meer dan de wet voorschrijft, al dient te worden opgemerkt dat de modelovereenkomst bij koninklijk besluit werd bekrachtigd. Het Fonds is (uiteraard) niet onderworpen aan deze contractuele uitbreiding, vermits de tussenkomst ervan precies veronderstelt dat geen enkele verzekeraar op basis van een contract tot vergoeding kan overgaan. Van de andere kant is het ook verplicht dat de bestuurder van een motorrijtuig welke zich bevindt op de openbare weg, of een terrein toegankelijk voor het publiek, of een terrein toeganke- (1) artikel 2 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (2) artikel 1, in fine van de modelovereenkomst.

15 16 lijk voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, moet beschikken over het internationaal verzekeringscertificaat dat geldt als bewijsmiddel van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst. Deze laatste verplichting bestaat echter niet voor motorrijtuigen afkomstig uit bepaalde landen die bij koninklijk besluit worden opgesomd (1). Hierover wordt verder meer verteld. Er mag echter niet gedacht worden dat in België het bestaan van een internationaal verzekeringscertificaat (de zogenaamde groene kaart) met betrekking tot een bepaald voertuig, meteen ook het onbetwistbaar bestaan van een geldig verzekeringscontract aantoont. Het is immers zo dat de verzekeraar steeds mag aantonen dat het contract niet, of niet meer bestaat, al moet tevens worden gezegd dat de verzekeraar die het certificaat afgeeft zonder de betaling van de premie af te wachten ervan afziet de waarborg te schorsen en de overeenkomst te ontbinden wegens niet betaling van de premie gedurende de ganse geldigheidsduur van het certificaat (2). PRINCIPE VAN DE NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN DE EXCEPTIES Het essentiële punt inzake de beoordeling van de tussenkomst van het Fonds, betreft te weten of er een verzekeringscontract werd afgesloten, en zo ja, of de verzekeringsonderneming al dan niet een aan de benadeelde tegenstelbare exceptie kan tegenwerpen. De wetgever heeft gemeend dat benadeelden slechts doelmatig beschermd kunnen worden, zo de verzekeraars een eventuele manke contractuele relatie met hun verzekerden, niet kunnen inroepen ten opzichte van de benadeelden (3). Derhalve mag de verzekeraar geen enkele nietigheid, verweer of verval tegenwerpen aan de benadeelde: de verzekeraar zal toch tot vergoeding moeten overgaan, ook al is er bedrog geweest vanwege de verzekeringsnemer bij het afsluiten van de polis (nietigheid), of indien de bestuurder van het motorrijtuig dit laatste bestuurde hoewel hem het recht tot sturen werd ontnomen (verval) of indien de verzekeringsnemer zijn premies niet betaalde. (1) Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Groot- Hertogdom Luxemburg, Lichtenstein, Monaco, Noorwegen, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakije, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Vatikaanstad (art. 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991). (2) artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari (3) artikel 16 van de Wet van 21 november 1989.

16 17 Het is van geen belang of de verzekeraar zich wenst te beroepen op gronden voortvloeiende uit de wet, of gronden voortvloeiende uit het contract. Er rest hem niets anders dan de benadeelden te vergoeden, zij het dat hij zich vervolgens contractueel op de verzekerde of de verzekeringsnemer kan verhalen. EXCEPTIES WELKE NIET DOOR DE VERZEKERAAR KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DE BENADEELDEN De niet betaalde premie De verzekeraar kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag, de dekking van de overeenkomst schorsen. De schorsing van de dekking gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen van de dag volgend op de betekening of de afgifte per post van de aangetekende brief gericht tot de verzekeringsnemer. Deze schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de verzekeraar de vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld zoals voorzien in de modelovereenkomst (1). Het recht van de verzekeraar daartoe wordt echter beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. De eenvoudige niet-betaling van de premie op zichzelf volstaat dus niet opdat er een schorsing van dekking zou zijn. De verzekeraar dient het initiatief te nemen. Doch zelfs indien de verzekeraar het initiatief heeft genomen de dekking te schorsen, dan nog zal deze verzekeraar, tot zolang het contract ook niet effectief wordt opgezegd, gehouden blijven de benadeelden te vergoeden (2). Opgevoerd vermogen van het voertuig In de praktijk is het niet zo vanzelfsprekend het onderscheid te maken tussen enerzijds het verweer van een verzekeraar gebaseerd op het niet bestaan van het verzekeringscontract, en anderzijds het verweer van de verzekeraar gebaseerd op een exceptie welke geput wordt uit een bestaand contract. (1) artikel 13. (2) Cass., 4 oktober 1979, RGAR 1981, nr en R.W ,

17 18 Zo is er jarenlang discussie geweest omtrent de vraag te weten of het verweer gebaseerd op het feit dat het vermogen van een als bromfiets verzekerd motorrijtuig, voor of na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst is opgevoerd (1) waardoor het motorrijtuig in een andere wettelijke categorie valt, het bestaan van een overeenkomst met betrekking tot dat motorrijtuig in het gedrang brengt, ofwel dat het gaat om een verweer dat niet aan de benadeelde kan worden tegengesteld. Het Belgische Hof van Cassatie besliste immers dat de feitenrechter uit de concrete vaststellingen met betrekking tot het motorrijtuig, wettig kan afleiden dat het voertuig waarmee het ongeval wordt veroorzaakt niet het verzekerde voertuig is, wanneer de feitenrechter stelt dat de aard van het verzekerde voertuig beslissend is voor de verzekeraar, en dat de wijzigingen die aan het voertuig worden aangebracht, tot gevolg hebben dat men te maken heeft met een ander motorrijtuig dan datgene bepaald in de verzekeringsovereenkomst. Deze rechtspraak had dan wel tot gevolg dat voor iedere zaak afzonderlijk diende te worden afgewacht hoe de feitenrechter de concrete wijzigingen die aan een bromfiets werden aangebracht als beslissend beschouwde om te stellen dat ofwel het motorrijtuig hetzelfde was gebleven, ofwel dit een ander voertuig was geworden. Aan deze netelige situatie kwam tenslotte een einde door een arrest van het Benelux Gerechtshof dat voor recht verklaarde dat het in deze kwestie wel degelijk gaat om een verweer dat door de verzekeraar aan de benadeelde niet kan worden tegengeworpen (2), en dat het Fonds dus geen tussenkomst moest verlenen. De overschrijding van de maximum cilinderinhoud voorzien in het verzekeringscontract Wanneer een verzekeringscontract een bepaald risico uitdrukkelijk uitsluit, kan de verzekeraar niet worden verplicht de benadeelde te vergoeden, indien de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het uitgesloten risico. Door de zogenaamde polissen handelaarsplaat, wordt door de verzekeraar dekking verleend voor alle voertuigen die uitgerust zijn met het in het contract bepaalde kenteken. De premie (1) zodanig dat de aldus bereikte maximum snelheid de grens overschrijdt die door het toepasselijk nationaal reglement wordt aangemerkt als een van de factoren die bromfietsen onderscheiden van de motorfietsen. (2) Benelux Gerechtshof 15 februari 1988, R.W , 93, RGAR nr en Benelux Gerechtshof, 19 februari 1988, R.W , e.v., J.T. 1988, 498.

18 19 zal echter worden bepaald in functie van de maximum cilinderinhoud, welke eveneens deel uitmaakt van de bepaling van het risico. Ook hier kan men zich de vraag stellen wat er dient te gebeuren indien de schade wordt veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de cilinderinhoud hoger is dan deze die als maximum wordt voorzien in de polis. Dient men er van uit te gaan dat er geen contract bestaat voor de voertuigen met een hogere cilinderinhoud, of dient deze verhoging van cilinderinhoud beschouwd te worden als een wijziging en dus als een verweer dat niet aan de benadeelde kan worden tegengesteld door de verzekeraar? Opnieuw is het tenslotte een arrest van het Benelux Gerechtshof dat een einde maakte aan de controverse door te beslissen dat aan de benadeelde inderdaad niet kan worden tegengesteld het feit dat het motorrijtuig een hogere cilinderinhoud heeft dan deze die wordt vermeld als maximum in de verzekeringsovereenkomst (1). Het Fonds dient dus geen tussenkomst te verlenen De door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade Het is niet aan de verzekering om een gebeurtenis te dekken die op een bepaald ogenblik opzettelijk wordt verwekt door de verzekerde teneinde vanwege de verzekeraar de in het contract bedongen prestatie te bekomen. Is het dan te verantwoorden dat de verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot een motorrijtuig verzekert, de benadeelde dient te vergoeden indien de verzekerde opzettelijk met het verzekerde motorrijtuig de schade veroorzaakt? Door het Benelux Gerechtshof werd beslist dat de opzettelijke daad vanwege de verzekerde om schade te veroorzaken aan derden door middel van een motorrijtuig geen exceptie oplevert die door de verzekeraar aan de benadeelde kan worden tegengeworpen (2). Het Fonds dient ook hier geen tussenkomst te verlenen. GRONDEN WELKE DOOR DE VERZEKERAAR KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DE BENADEELDEN Er zijn niettemin excepties die door de verzekeraar wel aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen: diefstal (3), toevallig feit waardoor de bestuurder van het motorrijtuig dat het (1) Benelux Gerechtshof, 17 december 1992, JLMB 93,402 e.v., R.W , 814. (2) Benelux Gerechtshof, 22 februari 1988, R.W , (3) Krachtens art. 3 van de Wet van 21 november 1989, is de verzekeraar er niet toe gehouden de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van zij die zich over het voertuig meester gemaakt hebben door diefstal, geweld of heling.

19 20 ongeval veroorzaakt vrijuit gaat (algemeen principe van het gemeen recht), onbestaand contract op het ogenblik van het schadeverwekkend feit (bijvoorbeeld omdat het contract geldig was opgezegd voor het schadeverwekkend feit, ofwel omdat het contract nog niet bestond op dat ogenblik), of, contract geschorst op aanvraag van de verzekeringsnemer voor de datum van het ongeval. Er dient duidelijk gesteld te worden dat iedere contractuele bepaling waardoor een einde wordt gesteld aan de verzekeringsovereenkomst, hetzij de werking ervan, die na het schadeverwekkend feit, retroactief toepasselijk zou worden gebracht, ten opzichte van de benadeelden geen invloed mag hebben. Het zou immers te gemakkelijk zijn, de rechten van deze benadeelden te beknotten, door achteraf het bestaan van de overeenkomst te beïnvloeden, waardoor de beoogde bescherming eigenlijk op vrij eenvoudige wijze dode letter zou kunnen blijven. ENKELE DISCUSSIEPUNTEN De voorlopige dekking Het is een vaststaand gebruik dat de verzekeraars hetzij rechtstreeks, hetzij door de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar, wanneer een potentiële klant zich aanbiedt, toch reeds een voorlopige dekking verlenen in afwachting dat het definitieve contract wordt opgemaakt. Deze voorlopige dekking wordt dan gematerialiseerd door het uitschrijven van een internationaal verzekeringscertificaat (of groene kaart) voor een beperkte duur die in principe moet overeenkomen met de periode die de verzekeraar nodig acht tot het nader bestuderen van het risico. De groene kaart die aldus wordt uitgereikt moet worden beschouwd als bewijs van het verlenen van een voorlopige dekking van het risico. Deze voorlopige dekking doet voor de gehele er op vermelde duur een verzekeringscontract ontstaan, volkomen autonoom ten overstaan van het eventueel later af te sluiten definitief contract. Dit autonoom contract wordt beheerst door de bepalingen van de wet, het gemeen recht en de gebruiken (1). Wel wordt door sommigen gesteld dat de verzekeraar niettemin het recht behoudt te bewijzen dat aan dit kortstondig contract (1) Brussel, 13 juni 1989, RGAR 1992, nr

20 21 een einde werd gesteld voor de einddatum van de groene kaart. Over dit punt kan inderdaad discussie bestaan. Niettemin is het de verzekeraar niet mogelijk de waarborg te schorsen en de overeenkomst te ontbinden wegens niet-betaling van de premie gedurende de ganse geldigheidsduur van het internationaal verzekeringscertificaat (1). Vermits in de praktijk het overvloedig voorkomt dat de voorlopige dekking wordt uitgereikt door een verzekeringsmakelaar, en niet rechtstreeks door de verzekeringsonderneming zelf, kunnen er problemen rijzen indien de verzekeringsmakelaar het initiatief heeft genomen tot het uitschrijven van een voorlopige groene kaart hoewel dit door de verzekeraar verboden was. Hier moet worden rekening gehouden met de theorie van het schijnbaar mandaat. Indien de verzekeraar een makelaar in het bezit stelt van groene kaarten, wordt alzo door de verzekeraar de schijn gecreëerd dat de makelaar wel degelijk de verzekeraar vermag te verbinden. De benadeelden kunnen zich beroepen op dit schijnbaar mandaat om voor te houden dat ook al zou er een fout zijn begaan door de makelaar, en ook al zou deze onvoorzichtig hebben gehandeld en alzo het vertrouwen van de verzekeraar geschonden hebben, deze laatste die vrij kan beslissen aan welke makelaars groene kaarten worden toevertrouwd de gevolgen moet dragen van de fouten begaan door de makelaar bij het uitreiken van een voorlopige groene kaart (2). Het verband tussen de inschrijving van een voertuig (de immatriculatie) en de verzekering. Dat er hier een verband bestaat lijkt evident gezien iedere aanvraag om inschrijving moet voorzien zijn van een attest van de verzekeraar. Dit attest draagt de zegel van de verzekeraar (3) dat moet overeenstemmen met het vooraf bij de Dienst van Inschrijvingen gedeponeerd model alsook de naam in drukletters en de handtekening van de gemachtigde van de verzekeraar (4). De verzekeraar die zijn zegel en handtekening aanbrengt op een aanvraag om inschrijving gaat tegenover derden de verbintenis aan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig (1) Een discussie daaromtrent door de verzekeraar is uitgesloten, gelet op artikel 5 van het K.B. 13 februari 1991 inhoudende de inwerkingtreding en uitvoering van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (2) Corr. Liège, 8 november 1989, RGAR 1992, nr (3) Meestal een vignet met informatica-drager (streepjescode). (4) artikel 6 van de Wet van , artikel van het K.B. 31 december 1953 inhoudende de reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg;

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg; Het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 2002/1 1. Gelet op het op 15 april 2002 door de Politierechtbank te Gent uitgesproken vonnis in de zaak van Patricia Jooris tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp De verplichting van de W.A.M.-verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder te dekken geldt enkel met betrekking tot het in de polis omschreven

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET van 14 augustus 1979, regelende de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 april 2015 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 april 2015 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Doelstelling van de overeenkomst Artikel 2 : Toepassingsgebied Artikel 3 : Vergoedingsgrenzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

B.A. Auto FORTISAG ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

B.A. Auto FORTISAG ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Modelovereenkomst voor Solid partners, flexible solutions Begrips- Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder : schrijvingen

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL

Overeenkomst «Aanrijding door voertuigen» INHOUDSTAFEL «Aanrijding door voertuigen» 470 1 april 1994 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst C. Begripsomschrijvingen D. Principes en toepassingsmodaliteiten E. Vaststelling

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN GECOORDINEERDE TEKST VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN (B.S. 8 december 1989, inwerkingtreding 6 mei 1991) Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T Rolnummer 4936 Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN Ten geleide Overeenkomstig artikel 4 van het Algemeen Reglement 1 van de Raad van Bureaus, dat beoogt de verhouding te regelen tussen de nationale verzekeringsbureaus

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Rolnummer 5911. Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T

Rolnummer 5911. Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T Rolnummer 5911 Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 SEPTEMBER 2013 C.12.0329.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0329.F BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS vzw, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E. D. 2. BELGISCHE

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN GECOORDINEERDE TEKST VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN (B.S. 8 december 1989, inwerkingtreding 6 mei 1991) Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas).

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas). STATUTEN OHBV I. Algemene bepalingen Artikel 1: Doel Binnen het Christelijk Onderwijzersverbond bestaat een mutuele kas. Deze kas draagt als titel "Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Rolnummer 2912. Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T

Rolnummer 2912. Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T Rolnummer 2912 Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 87, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie