HET GEMEENSCHAPPELIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEMEENSCHAPPELIJK"

Transcriptie

1 HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS Taak en werking

2 Voorwoord HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS INHOUD I. Een gemeenschappelijk motorwaarborgfonds: waarom en hoe? Ontstaan en werking Nieuwe bekommernissen vanaf 1967 Uitbreiding van het toepassingsgebied in 1981, 1989 en 1995 II. Niet verzekerde voertuigen Wettelijke verplichting tot verzekering Principe van de niet-tegenstelbaarheid van de excepties Excepties welke niet door de verzekeraar kunnen worden tegenworpen aan de benadeelden Gronden welke door de verzekeraar kunnen worden tegenworpen aan de benadeelden Enkele discussiepunten Buitenlandse motorrijtuigen Vrijstelling van de verplichting tot verzekering Voertuigen die aan wedstrijden deelnemen Niet-verzekering in cijfers en grafieken III. Niet geïdentificeerde voertuigen De bewijslast Verduidelijkingen van de terminologie Niet-identificatie in cijfers en grafieken IV. Gestolen motorrijtuigen Begrip Gebruiksdiefstal Misbruik van vertrouwen Diefstal tussen ouders en kinderen, en tussen echtgenoten Diefstal en de onbekend gebleven bestuurder Nalatigheid van de eigenaar van het gestolen voertuig Eigenaar gestolen voertuig Ongevallen veroorzaakt met gestolen voertuigen: cijfers en grafieken

3 V. Toevallig feit Het toevallig feit: begrip Het toevallig feit en het ongeval veroorzaakt door de bestuurder van een niet geïdentificeerd motorrijtuig Fysiek voorval Weersgesteldheid Voorwerpen op het wegdek Dieren Bijzondere aangiftetermijn Toevallig feit in cijfers en grafieken VI. Insolvabiliteit van de verzekeraar De erkende of van erkenning vrijgestelde verzekeringsonderneming De tussenkomst van het fonds VII. Het motorwaarborgfonds en de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen (de zogenaamde zwakke weggebruikers ) VIII. Territorialiteit van de tussenkomst van het Fonds IX. Rechten van de mutualiteiten en van de gesubrogeerde verzekeraars De mutualiteiten De gesubrogeerde verzekeraars X. Het verhaal Principe Verhaal tegen de aansprakelijke Verhaal tegen de verzekeraar De rechten van het Fonds en de rechten van de benadeelden Procedure XI. De verplichtingen van de benadeelde XII. Personen uitgesloten van de tussenkomst van het Fonds Bijlagen

4 5 VOORWOORD Meer dan slachtoffers en nabestaanden hebben in 1994 een verzoek om vergoeding ingediend bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, d.i. 16 pct. meer dan het jaar voordien. Deze plotselinge aanwas is grotendeels te wijten aan de verontrustende toename van het aantal gevallen van niet-verzekering, maar ook aan een significante stijging van de gevallen (of zogenaamde gevallen) van overmacht. Verschillende fenomenen liggen aan de oorsprong van deze toename, zoals de economische crisis, de eliminatie van de slechte risico s door de motorrijtuigverzekeraars, maar ook het verzoek aan de parketten om de slachtoffers van verkeersongevallen te wijzen op het bestaan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Ondanks de verzekeringsplicht inzake motorrijtuigen blijven er een aantal situaties bestaan waarin de benadeelde geen beroep kan doen op een verzekeraar, hetzij omdat het risico niet gedekt is, hetzij omdat degene die het ongeval veroorzaakt heeft onbekend is gebleven, hetzij gebeurlijk nog omdat de verzekeraar failliet gegaan is. Mettertijd zijn de gevallen waarin het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoedt, zozeer blijven toenemen dat de slachtoffers soms geneigd zijn te oordelen dat zij het Fonds onbeperkt kunnen aanspreken. Ondanks zijn onmiskenbare en onontbeerlijke sociale functie is het nooit de bedoeling geweest dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, sedert zijn oprichting door de BVVO in 1957, alle verkeersrisico s zou ondervangen, maar wel dat het er de nadelige gevolgen van zou beperken voor slachtoffers die zich niet tot een verzekeraar zouden kunnen wenden. Zo hield de wetgever het aanvankelijk bij de lichamelijke letsels en hield hij evenmin rekening met een eventueel faillissement van een maatschappij. In de loop der jaren kwam daar de materiële schade boven de F bij, tenzij die veroorzaakt werd door een niet-geïdentificeerd voertuig. In dat laatste geval zou het frauderisico al gauw een onhoudbare situatie creëren. Bovendien kon het Fonds onmogelijk een verzekering van het type alle risico s vervangen, die het slachtoffer, in dit geval de eigenaar van het voertuig, altijd kan sluiten.

5 6 De vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is voornamelijk bedoeld als een aanvullende vergoeding en komt toe aan slachtoffers van verkeersongevallen die zich in België voordoen of in het buitenland worden veroorzaakt door in België ingeschreven, maar niet verzekerde voertuigen. In 1994 ontving het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds schadeclaims voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljard F, een stijging van bijna 23 pct. ten opzichte van Het Fonds heeft dat jaar 818 miljoen F aan schadeloosstellingen uitbetaald, terwijl het uitoefenen van verhaal slechts 37 miljoen F heeft opgebracht. De BVVO wilde vooral een praktisch document ter beschikking stellen van al degenen die bij de vergoeding van verkeersongevallen betrokken zijn. Daarom heeft zij de redactie van dit cahier toevertrouwd aan een team dat rechtstreeks betrokken is bij het dagelijkse beheer van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, namelijk zijn directeur, Alain Pire, een van zijn afdelingshoofden, Johan Muyldermans, en het hoofd van zijn documentatiedienst, Christine Croon. De basisidee was de boodschap brengen dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in het leven geroepen is om erop toe te zien dat de slachtoffers van een verkeersongeval geen tweede maal het slachtoffer worden van gelukkig uitzonderlijke omstandigheden door toedoen van degene die het ongeval veroorzaakt heeft (niet-verzekering, niet-identificatie, diefstal), van de verzekeraar (faillissement) of nog ten gevolge van de toepassing van de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (overmacht). Voor ieder door het Fonds vergoed geval wordt de aandacht gevestigd op het bestaan van situaties die op het eerste gezicht sterk gelijken op de door de wet beoogde gevallen, maar bij nader onderzoek wel door een BA-motorrijtuigverzekeraar vergoed moeten worden (bijvoorbeeld het overschrijden van de cilinderinhoud van het voertuig met een handelaarsplaat, de niet-identificatie van de bestuurder, het misbruik van vertrouwen, enz.). De auteurs, wier verdiensten wij nooit genoeg kunnen prijzen, wijzen vooral wat de niet-verzekering betreft, terecht op de complexiteit van de materie en op de mogelijke gevaren die loeren wanneer een verzekerde van voertuig verandert en onvoldoende aandacht besteed wordt aan de vereiste procedures.

6 7 Deze waarschuwing is natuurlijk in eerste instantie gericht tot de verzekeringstussenpersonen. Wij kunnen alleen maar hopen dat wij niet voor dovemansoren spreken. Dit cahier houdt rekening met de recentste wetgeving ten gunste van de zwakke weggebruikers, die eveneens op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds van toepassing is en, in geval van niet-identificatie van het voertuig, het lot van deze slachtoffers nog verbeteren. Wij hopen echter dat deze vernieuwingen geen ontsporingen met zich zullen brengen, zoals met de gevallen van overmacht, een begrip dat sedert enkele jaren te pas en te onpas ingeroepen wordt en waaraan teveel rechtbanken jammer genoeg een op zijn minst betwistbare betekenis geven. Het is niet altijd gemakkelijk het werkterrein van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds te bepalen. Daarom wil dit cahier de practicus en de leek zoveel mogelijk voorbeelden van situaties verschaffen waarin het Fonds al dan niet moet vergoeden. Met zorg voor alle nodige nuances, en aan de hand van een reeks praktijkgevallen, zou dit cahier het Fonds ook een aantal ongegronde schade-aangiften moeten besparen, die de werkingskosten alleen maar verzwaren. Het is immers in het belang van alle automobilisten dat het Fonds niet overstelpt wordt met duidelijk onontvankelijke schade-aangiften en dat, indien er reden om te vergoeden is, die aangiften zo goed mogelijk gestaafd worden. Het gaat niet alleen om de goede werking van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de motorrijtuigverzekering in het algemeen, maar ook om het zo correct en zo snel mogelijk schadeloosstellen van de slachtoffers en de rechthebbenden, aan wie ik dit cahier graag opdraag met de hoop dat het vooral gelezen zal worden door degenen die hen in die moeilijke omstandigheden moeten bijstaan. Ik denk hierbij in eerste instantie aan hun verzekeraars, hun tussenpersonen en hun advocaten, maar ook aan de vele bijstand-en adviesdiensten die de minder ter zake kundige burgers helpen hun weg te vinden in de doolhof van wetten en reglementen, die toch speciaal voor hen zijn opgesteld. M. BAECKER, gedelegeerd bestuurder.

7 8 I. EEN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS: WAAROM EN HOE? In navolging van de andere West-Europese landen, werd ook in België beroep gedaan op de verzekering opdat de schade voortvloeiende uit verkeersongevallen op een rechtvaardige manier zou vergoed worden. Deze verzekering situeert zich in het kader van de aansprakelijkheid waarvan de principes vervat zijn in het Burgerlijk Wetboek. De wet voorziet dat ieder motorrijtuig, teneinde te worden toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, het voorwerp moet zijn van een verzekeringscontract dat de aansprakelijkheid dekt tot hetwelke het aanleiding kan geven. Nochtans volstaat het niet aan iedere eigenaar van een voertuig een verzekeringsplicht, strafrechtelijk afdwingbaar, op te leggen, indien het de bedoeling is er over te waken dat alle benadeelde personen volledig worden vergoed. Dit is de reden waarom de wet de inhoud van het verplicht te onderschrijven contract bepaalt, dat aan de benadeelde persoon een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar wordt verleend, dat het de verzekeraar verboden is een nietigheid, exceptie of verval voortvloeiende uit de wet of het contract, aan de benadeelde persoon tegen te stellen, enz... Ondanks deze voor het nagestreefde doel onmisbare bepalingen, blijven er niettemin situaties bestaan die met zich meebrengen dat de benadeelde persoon geen beroep kan doen op een verzekeraar. Dit is de bestaansreden van het Motorwaarborgfonds. ONTSTAAN EN WERKING De Wet van 1 juli 1956 voert in België de verplichte motorrijtuigverzekering in. De wet geeft eveneens aan de personen bena-

8 9 deeld door het gebruik van een motorrijtuig, een recht op schadevergoeding, tegenover een gemeenschappelijk waarborgfonds, wanneer het voertuig niet is geïdentificeerd of wanneer de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tot hetwelk dit motorrijtuig aanleiding geeft niet gedekt is door een verzekering overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor wat betreft de vergoeding van de lichamelijke schade. Het Koninklijk Besluit van 5 januari 1957 bepaalt de omvang en de toekenningsvoorwaarden van de rechten van de benadeelde personen ten opzichte van dat fonds. Krachtens dit besluit heeft het Fonds als opdracht de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels te vergoeden wanneer het betrokken voertuig niet gedekt is door een verzekering overeenkomstig de wet of wanneer men zich van dat voertuig heeft meester gemaakt door diefstal of geweld. Het Fonds komt tussen volgens dezelfde voorwaarden wanneer het vaststaat dat het ongeval is veroorzaakt door een niet geïdentificeerd motorrijtuig. Waarom werd de tussenkomst van het Fonds voorzien in geval van diefstal en geweld? Eenvoudigweg omdat de wet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze die zich over het voertuig heeft meester gemaakt door diefstal of geweld van de verzekeringsdekking heeft uitgesloten. Aan de andere kant werd bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1957, een onderlinge verzekeringsvereniging erkend, genaamd Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds opgericht op initiatief van de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, met het oog op het vervullen van de verplichtingen voorzien door de wet. Het bijzonder karakter van de gekozen oplossing moet worden onderstreept: een opdracht van algemeen belang, bepaald door de wet, wordt toevertrouwd aan een privé-organisme dat voorafgaandelijk daartoe erkenning verkrijgt. Deze oplossing welke is ingebed in het globaal economisch kader van de motorrijtuigverzekering, eveneens toevertrouwd aan de privé-sector, biedt

9 10 vooral het voordeel van grote soepelheid en aanpassingsmogelijkheden. Dit is ondermeer vooral belangrijk op het gebied van de financiering van het Fonds. In Nederland werd enkele jaren geleden het aldaar bestaande fonds geprivatiseerd, en dezelfde stap wordt inmiddels ook gezet in Italië. Dit laat dus toe te denken dat België de juiste keuze heeft gemaakt toen het zich in 1957 liet inspireren door de situatie zoals die bestond in Groot-Brittannië. De stichters van het Fonds hebben, na menige aarzeling, gekozen voor de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging, een juridische vorm eigen aan de verzekeringsactiviteit bepaald in artikel 2 van de Wet van 1874 welke in die tijd van kracht was. Het betreft hier ongetwijfeld de vorm die de meeste waarborgen biedt voor de benadeelde personen want het is op die manier mogelijk in de statuten van het Fonds te voorzien dat er oproepen tot het verlenen van bijdragen kunnen gedaan worden. Tevens is het aldus mogelijk technische reserves op te stellen. De financieringsprincipes betreffende het Fonds zijn eenvoudig: alle ondernemingen die actief zijn op de Belgische markt van de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijn verplicht lid van het Fonds en moeten ieder jaar bijdragen storten evenredig met hun incasso van de tak B.A.-auto. Deze bijdragen worden opgevorderd door het Fonds naargelang de noden. Wat de technische reserves betreft, deze worden berekend door de diensten van het Fonds en medegedeeld aan de leden ondernemingen dewelke de verplichting hebben ermee rekening te houden in verhouding tot hun incasso bij de voorstelling van hun eigen reserves. NIEUWE BEKOMMERNISSEN VANAF 1967 Indien men de schadevergoeding van benadeelde personen op een absolute wijze wil waarborgen, moet men onvermijdelijk maatregelen voorzien die er op gericht zijn te waken over de solvabiliteit van de schuldenaars, dat wil zeggen de verzekeraars.

10 11 Men had in 1957 de tussenkomst van het waarborgfonds kunnen voorzien ten voordele van de benadeelde personen geconfronteerd met een insolvabele verzekeraar. Deze gedachte werd niet weerhouden omdat, zoals één van de meest vooraanstaande commentatoren uit die tijd schreef, er anders over beslissen zou een onnodige voorzorgsmaatregel zijn omdat de verzekeraars aan een strenge controle van de staat zullen worden onderworpen en men kan zich moeilijk inbeelden dat zij insolvabel kunnen worden na alle regels van goed beheer die hen worden opgelegd, te hebben nageleefd. Het is juist dat een strikte controle in ruime mate eventuele problemen van insolvabiliteit zou hebben kunnen vermijden. Ongelukkigerwijze is het slechts in 1967 gekomen tot een algemene controle op de ondernemingen die de tak B.A.-Auto beoefenen. Het is vanaf die periode dat zes verzekeringsondernemingen in staat van faillissement werden verklaard. Teneinde tegemoet te komen aan de soms catastrofale situaties die volgden uit deze faillissementen zwaar gekwetste slachtoffers welke zonder vergoeding bleven, geruïneerde verzekerden,... heeft het parlement een wet goedgekeurd dat aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de opdracht toevertrouwde zich in de plaats te stellen van de verzekeraars die in gebreke bleven, door de benadeelde personen schadeloos te stellen met de middelen die het ter beschikking kreeg gesteld vanwege de staat. Deze tijdelijke opdracht, uitgeoefend onder de controle van een regeringscommissaris, heeft aanleiding gegeven tot de opening van meer dan dossiers en heeft uitgaven met zich meegebracht van meer dan BF. De les van dit wedervaren werd natuurlijk onthouden en er werd mee rekening gehouden ten tijde van de herziening van de wetteksten betreffende de gevallen van tussenkomst van het Fonds. In 1964 schreef de heer Taveirne in het tijdschrift van Touring Wegenhulp een artikel getiteld In geval van overmacht zal niemand uw slachtoffer vergoeden.

11 12 De auteur van dit artikel herinnerde er aan dat overmacht, overeenkomstig de principes van het Burgerlijk Wetboek, aan de veroorzaker van een ongeval toelaat aan iedere aansprakelijkheid te ontsnappen. Twee arresten uit die periode hadden dit verweermiddel aangenomen. In de eerste zaak was de veroorzakende bestuurder op een plotselinge en onvoorzienbare manier getroffen geweest door een verlamming van de rechterarm en het rechterbeen; in de tweede zaak had de bestuurder een ongeval veroorzaakt ingevolge een fysiek of psychisch voorval terwijl zijn gezondheidstoestand op geen enkele wijze zulk een tekortkoming liet voorzien. Het artikel in kwestie eindigde aldus: Derhalve lijkt het onbetwistbaar onrechtvaardig dat het slachtoffer van een lichamelijke schade niet om de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds kan verzoeken in vergelijkbare gevallen. Dit is een ernstige lacune in de wet aan dewelke vroeg of laat moet worden verholpen. Het gezond verstand en de billijkheid moeten er toe aanzetten om de gevallen van tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds uit te breiden, zoals wij dat wensen. Het is juist te zeggen dat indien de wet er op gericht is de vergoeding van alle slachtoffers te waarborgen, het geval van overmacht zonder enige twijfel een lacune uitmaakt die het waard is te worden opgevuld. Ook deze gedachte heeft, zoals wij nog zullen zien, een hele weg afgelegd. UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED IN 1981, 1989 EN 1995 Vanaf 1963 werd het parlement gevat door een wetsontwerp er op gericht de wet betreffende de motorrijtuigverzekering te wijzigen. Aan dit ontwerp zal een lange historie verbonden zijn vermits de Wet van 21 november 1989 er het eindpunt van is! Gedreven door de rampzalige ervaring met de gefailleerde verzekeringsondernemingen en bewust dat het wetsontwerp betreffende de motorrijtuigverzekering niet vlug tot resultaten zou komen, heeft de regering aan het parlement voorgesteld twee wetsbepalingen te wijden aan het Fonds in de wet

12 13 betreffende de algemene controle der verzekeringsondernemingen. Derhalve werden de artikelen 49 en 50 van de Wet van 9 juli 1975 (1) de wettelijke basis van de tussenkomst van het Fonds. Deze twee wetsbepalingen die het voorwerp uitmaakten van een uitvoeringsbesluit met als datum 16 december 1981 hebben de werking en de opdracht van het Fonds aanzienlijk gewijzigd. Inderdaad, de nieuwe reglementering voorziet dat een vertegenwoordiger van de minister van economische zaken met raadgevende stem zitting heeft in de vergaderingen van de raad van bestuur. Zij verplicht eveneens het Fonds zich te onderwerpen aan de voorschriften inzake de jaarlijkse rekeningen toepasselijk op de erkende verzekeringsondernemingen, en dat het een door de controledienst van de verzekeringen erkende commissaris benoemt. Van de andere kant wordt de controledienst begiftigd met een uitgebreide onderzoeksbevoegdheid die toelaat de financiële toestand en de activiteiten van het Fonds te controleren. De opdracht van het Fonds wordt uitgebreid tot de gevallen van toevallig feit, de verzekeraars in staat van faillissement alsook de hypothese van een verzekeraar ontdaan van zijn erkenning of die er afstand van heeft gedaan en dewelke zijn verplichtingen niet nakomt ten opzichte van de benadeelden. Bovendien voorziet de nieuwe reglementering dat de stoffelijke schade moet worden ten laste genomen, uitgezonderd in het geval van de niet-identificatie. Deze teksten werden gewijzigd op het ogenblik dat de Belgische wetgeving werd aangepast aan de voorschriften van de Europese richtlijnen aangaande de eenmalige erkenning van de verzekeringsondernemingen. Anderzijds ligt de derde Europese Richtlijn betreffende de verplichte motorrijtuigverzekering aan de basis van een bepaling die voorziet dat indien er een onenigheid ontstaat tussen een verzekeraar en het Fonds betreffende de vraag te weten welke (1) ondertussen de wetsbepalingen 79 en 80 geworden.

13 14 van beiden een schadegeval dient ten laste te nemen, het Fonds de benadeelde persoon eerst vergoedt zonder de oplossing van het geschil af te wachten. De laatste fase in de evolutie wordt bepaald door de Wet van 30 maart 1994 die ten voordele van de zogenaamde zwakke weggebruikers een systeem van objectieve aansprakelijkheid instelt met het oog op de vergoeding van hun lichamelijke schade. Deze nieuwe wetgeving, in werking getreden op 1 januari 1995, is eveneens op het Fonds toepasselijk.

14 15 II. NIET VERZEKERDE VOERTUIGEN Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels, alsook van de stoffelijke schade (maar alleen in de mate dat deze hoger is dan BF), veroorzaakt door een motorrijtuig wanneer geen enkele toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden dat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd. WETTELIJKE VERPLICHTING TOT VERZEKERING Geen enkel motorrijtuig wordt toegelaten tot het verkeer indien de eigenaar ervan geen verzekeringscontract heeft onderschreven dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt tot hetwelke het aanleiding kan geven. Dit contract waarvan de werking niet mag geschorst zijn, moet beantwoorden aan de wettelijke bepalingen (1). Deze verplichting is slechts niet toepasselijk indien het motorrijtuig gebruikt wordt op een privéterrein. Nochtans verlenen de verzekeraars, krachtens de zogenaamde modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wel contractueel dekking zelfs indien de schade die moet vergoed worden, werd aangericht ingevolge het gebruik van het motorrijtuig op een privéterrein (2). Dit is dus meer dan de wet voorschrijft, al dient te worden opgemerkt dat de modelovereenkomst bij koninklijk besluit werd bekrachtigd. Het Fonds is (uiteraard) niet onderworpen aan deze contractuele uitbreiding, vermits de tussenkomst ervan precies veronderstelt dat geen enkele verzekeraar op basis van een contract tot vergoeding kan overgaan. Van de andere kant is het ook verplicht dat de bestuurder van een motorrijtuig welke zich bevindt op de openbare weg, of een terrein toegankelijk voor het publiek, of een terrein toeganke- (1) artikel 2 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (2) artikel 1, in fine van de modelovereenkomst.

15 16 lijk voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, moet beschikken over het internationaal verzekeringscertificaat dat geldt als bewijsmiddel van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst. Deze laatste verplichting bestaat echter niet voor motorrijtuigen afkomstig uit bepaalde landen die bij koninklijk besluit worden opgesomd (1). Hierover wordt verder meer verteld. Er mag echter niet gedacht worden dat in België het bestaan van een internationaal verzekeringscertificaat (de zogenaamde groene kaart) met betrekking tot een bepaald voertuig, meteen ook het onbetwistbaar bestaan van een geldig verzekeringscontract aantoont. Het is immers zo dat de verzekeraar steeds mag aantonen dat het contract niet, of niet meer bestaat, al moet tevens worden gezegd dat de verzekeraar die het certificaat afgeeft zonder de betaling van de premie af te wachten ervan afziet de waarborg te schorsen en de overeenkomst te ontbinden wegens niet betaling van de premie gedurende de ganse geldigheidsduur van het certificaat (2). PRINCIPE VAN DE NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN DE EXCEPTIES Het essentiële punt inzake de beoordeling van de tussenkomst van het Fonds, betreft te weten of er een verzekeringscontract werd afgesloten, en zo ja, of de verzekeringsonderneming al dan niet een aan de benadeelde tegenstelbare exceptie kan tegenwerpen. De wetgever heeft gemeend dat benadeelden slechts doelmatig beschermd kunnen worden, zo de verzekeraars een eventuele manke contractuele relatie met hun verzekerden, niet kunnen inroepen ten opzichte van de benadeelden (3). Derhalve mag de verzekeraar geen enkele nietigheid, verweer of verval tegenwerpen aan de benadeelde: de verzekeraar zal toch tot vergoeding moeten overgaan, ook al is er bedrog geweest vanwege de verzekeringsnemer bij het afsluiten van de polis (nietigheid), of indien de bestuurder van het motorrijtuig dit laatste bestuurde hoewel hem het recht tot sturen werd ontnomen (verval) of indien de verzekeringsnemer zijn premies niet betaalde. (1) Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Groot- Hertogdom Luxemburg, Lichtenstein, Monaco, Noorwegen, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakije, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Vatikaanstad (art. 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991). (2) artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari (3) artikel 16 van de Wet van 21 november 1989.

16 17 Het is van geen belang of de verzekeraar zich wenst te beroepen op gronden voortvloeiende uit de wet, of gronden voortvloeiende uit het contract. Er rest hem niets anders dan de benadeelden te vergoeden, zij het dat hij zich vervolgens contractueel op de verzekerde of de verzekeringsnemer kan verhalen. EXCEPTIES WELKE NIET DOOR DE VERZEKERAAR KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DE BENADEELDEN De niet betaalde premie De verzekeraar kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag, de dekking van de overeenkomst schorsen. De schorsing van de dekking gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen van de dag volgend op de betekening of de afgifte per post van de aangetekende brief gericht tot de verzekeringsnemer. Deze schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de verzekeraar de vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld zoals voorzien in de modelovereenkomst (1). Het recht van de verzekeraar daartoe wordt echter beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. De eenvoudige niet-betaling van de premie op zichzelf volstaat dus niet opdat er een schorsing van dekking zou zijn. De verzekeraar dient het initiatief te nemen. Doch zelfs indien de verzekeraar het initiatief heeft genomen de dekking te schorsen, dan nog zal deze verzekeraar, tot zolang het contract ook niet effectief wordt opgezegd, gehouden blijven de benadeelden te vergoeden (2). Opgevoerd vermogen van het voertuig In de praktijk is het niet zo vanzelfsprekend het onderscheid te maken tussen enerzijds het verweer van een verzekeraar gebaseerd op het niet bestaan van het verzekeringscontract, en anderzijds het verweer van de verzekeraar gebaseerd op een exceptie welke geput wordt uit een bestaand contract. (1) artikel 13. (2) Cass., 4 oktober 1979, RGAR 1981, nr en R.W ,

17 18 Zo is er jarenlang discussie geweest omtrent de vraag te weten of het verweer gebaseerd op het feit dat het vermogen van een als bromfiets verzekerd motorrijtuig, voor of na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst is opgevoerd (1) waardoor het motorrijtuig in een andere wettelijke categorie valt, het bestaan van een overeenkomst met betrekking tot dat motorrijtuig in het gedrang brengt, ofwel dat het gaat om een verweer dat niet aan de benadeelde kan worden tegengesteld. Het Belgische Hof van Cassatie besliste immers dat de feitenrechter uit de concrete vaststellingen met betrekking tot het motorrijtuig, wettig kan afleiden dat het voertuig waarmee het ongeval wordt veroorzaakt niet het verzekerde voertuig is, wanneer de feitenrechter stelt dat de aard van het verzekerde voertuig beslissend is voor de verzekeraar, en dat de wijzigingen die aan het voertuig worden aangebracht, tot gevolg hebben dat men te maken heeft met een ander motorrijtuig dan datgene bepaald in de verzekeringsovereenkomst. Deze rechtspraak had dan wel tot gevolg dat voor iedere zaak afzonderlijk diende te worden afgewacht hoe de feitenrechter de concrete wijzigingen die aan een bromfiets werden aangebracht als beslissend beschouwde om te stellen dat ofwel het motorrijtuig hetzelfde was gebleven, ofwel dit een ander voertuig was geworden. Aan deze netelige situatie kwam tenslotte een einde door een arrest van het Benelux Gerechtshof dat voor recht verklaarde dat het in deze kwestie wel degelijk gaat om een verweer dat door de verzekeraar aan de benadeelde niet kan worden tegengeworpen (2), en dat het Fonds dus geen tussenkomst moest verlenen. De overschrijding van de maximum cilinderinhoud voorzien in het verzekeringscontract Wanneer een verzekeringscontract een bepaald risico uitdrukkelijk uitsluit, kan de verzekeraar niet worden verplicht de benadeelde te vergoeden, indien de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het uitgesloten risico. Door de zogenaamde polissen handelaarsplaat, wordt door de verzekeraar dekking verleend voor alle voertuigen die uitgerust zijn met het in het contract bepaalde kenteken. De premie (1) zodanig dat de aldus bereikte maximum snelheid de grens overschrijdt die door het toepasselijk nationaal reglement wordt aangemerkt als een van de factoren die bromfietsen onderscheiden van de motorfietsen. (2) Benelux Gerechtshof 15 februari 1988, R.W , 93, RGAR nr en Benelux Gerechtshof, 19 februari 1988, R.W , e.v., J.T. 1988, 498.

18 19 zal echter worden bepaald in functie van de maximum cilinderinhoud, welke eveneens deel uitmaakt van de bepaling van het risico. Ook hier kan men zich de vraag stellen wat er dient te gebeuren indien de schade wordt veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de cilinderinhoud hoger is dan deze die als maximum wordt voorzien in de polis. Dient men er van uit te gaan dat er geen contract bestaat voor de voertuigen met een hogere cilinderinhoud, of dient deze verhoging van cilinderinhoud beschouwd te worden als een wijziging en dus als een verweer dat niet aan de benadeelde kan worden tegengesteld door de verzekeraar? Opnieuw is het tenslotte een arrest van het Benelux Gerechtshof dat een einde maakte aan de controverse door te beslissen dat aan de benadeelde inderdaad niet kan worden tegengesteld het feit dat het motorrijtuig een hogere cilinderinhoud heeft dan deze die wordt vermeld als maximum in de verzekeringsovereenkomst (1). Het Fonds dient dus geen tussenkomst te verlenen De door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade Het is niet aan de verzekering om een gebeurtenis te dekken die op een bepaald ogenblik opzettelijk wordt verwekt door de verzekerde teneinde vanwege de verzekeraar de in het contract bedongen prestatie te bekomen. Is het dan te verantwoorden dat de verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot een motorrijtuig verzekert, de benadeelde dient te vergoeden indien de verzekerde opzettelijk met het verzekerde motorrijtuig de schade veroorzaakt? Door het Benelux Gerechtshof werd beslist dat de opzettelijke daad vanwege de verzekerde om schade te veroorzaken aan derden door middel van een motorrijtuig geen exceptie oplevert die door de verzekeraar aan de benadeelde kan worden tegengeworpen (2). Het Fonds dient ook hier geen tussenkomst te verlenen. GRONDEN WELKE DOOR DE VERZEKERAAR KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DE BENADEELDEN Er zijn niettemin excepties die door de verzekeraar wel aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen: diefstal (3), toevallig feit waardoor de bestuurder van het motorrijtuig dat het (1) Benelux Gerechtshof, 17 december 1992, JLMB 93,402 e.v., R.W , 814. (2) Benelux Gerechtshof, 22 februari 1988, R.W , (3) Krachtens art. 3 van de Wet van 21 november 1989, is de verzekeraar er niet toe gehouden de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van zij die zich over het voertuig meester gemaakt hebben door diefstal, geweld of heling.

19 20 ongeval veroorzaakt vrijuit gaat (algemeen principe van het gemeen recht), onbestaand contract op het ogenblik van het schadeverwekkend feit (bijvoorbeeld omdat het contract geldig was opgezegd voor het schadeverwekkend feit, ofwel omdat het contract nog niet bestond op dat ogenblik), of, contract geschorst op aanvraag van de verzekeringsnemer voor de datum van het ongeval. Er dient duidelijk gesteld te worden dat iedere contractuele bepaling waardoor een einde wordt gesteld aan de verzekeringsovereenkomst, hetzij de werking ervan, die na het schadeverwekkend feit, retroactief toepasselijk zou worden gebracht, ten opzichte van de benadeelden geen invloed mag hebben. Het zou immers te gemakkelijk zijn, de rechten van deze benadeelden te beknotten, door achteraf het bestaan van de overeenkomst te beïnvloeden, waardoor de beoogde bescherming eigenlijk op vrij eenvoudige wijze dode letter zou kunnen blijven. ENKELE DISCUSSIEPUNTEN De voorlopige dekking Het is een vaststaand gebruik dat de verzekeraars hetzij rechtstreeks, hetzij door de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar, wanneer een potentiële klant zich aanbiedt, toch reeds een voorlopige dekking verlenen in afwachting dat het definitieve contract wordt opgemaakt. Deze voorlopige dekking wordt dan gematerialiseerd door het uitschrijven van een internationaal verzekeringscertificaat (of groene kaart) voor een beperkte duur die in principe moet overeenkomen met de periode die de verzekeraar nodig acht tot het nader bestuderen van het risico. De groene kaart die aldus wordt uitgereikt moet worden beschouwd als bewijs van het verlenen van een voorlopige dekking van het risico. Deze voorlopige dekking doet voor de gehele er op vermelde duur een verzekeringscontract ontstaan, volkomen autonoom ten overstaan van het eventueel later af te sluiten definitief contract. Dit autonoom contract wordt beheerst door de bepalingen van de wet, het gemeen recht en de gebruiken (1). Wel wordt door sommigen gesteld dat de verzekeraar niettemin het recht behoudt te bewijzen dat aan dit kortstondig contract (1) Brussel, 13 juni 1989, RGAR 1992, nr

20 21 een einde werd gesteld voor de einddatum van de groene kaart. Over dit punt kan inderdaad discussie bestaan. Niettemin is het de verzekeraar niet mogelijk de waarborg te schorsen en de overeenkomst te ontbinden wegens niet-betaling van de premie gedurende de ganse geldigheidsduur van het internationaal verzekeringscertificaat (1). Vermits in de praktijk het overvloedig voorkomt dat de voorlopige dekking wordt uitgereikt door een verzekeringsmakelaar, en niet rechtstreeks door de verzekeringsonderneming zelf, kunnen er problemen rijzen indien de verzekeringsmakelaar het initiatief heeft genomen tot het uitschrijven van een voorlopige groene kaart hoewel dit door de verzekeraar verboden was. Hier moet worden rekening gehouden met de theorie van het schijnbaar mandaat. Indien de verzekeraar een makelaar in het bezit stelt van groene kaarten, wordt alzo door de verzekeraar de schijn gecreëerd dat de makelaar wel degelijk de verzekeraar vermag te verbinden. De benadeelden kunnen zich beroepen op dit schijnbaar mandaat om voor te houden dat ook al zou er een fout zijn begaan door de makelaar, en ook al zou deze onvoorzichtig hebben gehandeld en alzo het vertrouwen van de verzekeraar geschonden hebben, deze laatste die vrij kan beslissen aan welke makelaars groene kaarten worden toevertrouwd de gevolgen moet dragen van de fouten begaan door de makelaar bij het uitreiken van een voorlopige groene kaart (2). Het verband tussen de inschrijving van een voertuig (de immatriculatie) en de verzekering. Dat er hier een verband bestaat lijkt evident gezien iedere aanvraag om inschrijving moet voorzien zijn van een attest van de verzekeraar. Dit attest draagt de zegel van de verzekeraar (3) dat moet overeenstemmen met het vooraf bij de Dienst van Inschrijvingen gedeponeerd model alsook de naam in drukletters en de handtekening van de gemachtigde van de verzekeraar (4). De verzekeraar die zijn zegel en handtekening aanbrengt op een aanvraag om inschrijving gaat tegenover derden de verbintenis aan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig (1) Een discussie daaromtrent door de verzekeraar is uitgesloten, gelet op artikel 5 van het K.B. 13 februari 1991 inhoudende de inwerkingtreding en uitvoering van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (2) Corr. Liège, 8 november 1989, RGAR 1992, nr (3) Meestal een vignet met informatica-drager (streepjescode). (4) artikel 6 van de Wet van , artikel van het K.B. 31 december 1953 inhoudende de reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

EEN BESPREKING VAN DE GEVAREN VAN HET VREEMDGAAN

EEN BESPREKING VAN DE GEVAREN VAN HET VREEMDGAAN EEN BESPREKING VAN DE GEVAREN VAN HET VREEMDGAAN De artikelen over tijdelijk vervangingsvoertuig, het toevallig besturen, en het definitief vervangen van voertuigen (art 4 en art 33 modelpolis). Synthese

Nadere informatie