Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud"

Transcriptie

1 FARO Advies Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud Eindrapport Mei

2 Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding en achtergrond project Projectvoorstel De Business cases 3.1 Inleiding De cases 1) Zorgpension de KoningInn Gemma de Koning, Oostelbeers...9 2) Dorpsdeelauto Vught Dianne Schellekens, Vught ) Burgerparticipatie en 55+ aan de slag door dienstverlening aan huis in de gemeente Haaren Tiny Vermeer ) De Belvertshoeve - Ron Klaassen, Oisterwijk ) Familiezorg Hart van Brabant Hennie van Schooten, Moergestel ) Campus Westenwind Coby en Rene Westerlaken, Best ) Dienstencooperatie Ban de Geranium, Vught, Haaren, Lennisheuvel Dianne Schellekens en Tiny Vermeer ) Zorg voor elkaar in Lennisheuvel Cocky Beckers, Lennisheuvel ) Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid in Vught: elkaar wat te bieden hebben Jeanne Heesels en Regy van den Brand ) Sociaal ondernemen: inclusie in uitvoering Frans Dix en Vincent Snel, Stichting Schone Paden/Minos & Twisk ) Nieuwe economische dragers voor landgoed de Denneboom Pauline van Rijckevorsel Praktijkkringen (in samenwerking met Dianne Schellekens, Schellekens Proces & Project) 4.1 Inleiding Invulling en terugkoppeling van de kringen per avond Overzicht praktijkkringavonden (maart mei 2014) Voortraject en voorbereiding Uitvoering Terugkoppeling praktijkkringen per avond Reacties van deelnemers Het vervolg: Van idee naar uitvoering 5.1 Inleiding Zorgpension de KoningInn Gemma de Koning, Oostelbeers: Ondernemersplan Burgerparticipatie en 55+ aan de slag: leer- en actiepunten Sociaal ondernemen: inclusie in uitvoering Vincent Snels en Frans Dix: vervolgstappen en Plan van Aanpak Dorpsdeelauto Dianne Schellekens vervolgstappen en Plan van Aanpak Conclusies en vervolgtraject 6.1 Leerpunten t.a.v. de inhoud Leerpunten t.a.v. de organisatie Leerpunten t.a.v. de aanpak Waardevolle bijvangst Vervolg...69 Bijlagen 1 Deelnemerslijst praktijkkringen en contactgegevens 2 Powerpoint presentatie Prof. Dr. Anja Declerq (KU Leuven) 2

3 Leeswijzer Dit rapport is de neerslag van het project Innovaties in zorg en wonen, dat in de periode april 2013 tot en met mei 2014 werd uitgevoerd. Door de lange tijdspanne van het project kent het rapport een aantal duidelijk te onderscheiden hoofdstukken, die los van elkaar te lezen zijn. Zo zijn alle geïnventariseerde projecten, rijp en groen, verwoord en beschreven in een daartoe ontwikkeld project format en als zodanig opgenomen in Hoofdstuk 3: de Business cases. Een aantal van deze projecten is geselecteerd voor verdere bespreking in een Praktijkkring. Deze nieuwe procesaanpak en de toepassing ervan in de bespreking van de geselecteerde projecten is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 4. Een klein aantal van de in de praktijkkring besproken casussen is binnen de gestelde termijn van dit project verder ontwikkeld naar een meer uitvoeringsgereed stadium of hebben anderszins een verdere ontwikkeling doorgemaakt. De nadere uitwerking van deze projecten is beschreven in Hoofdstuk 5: Nadere uitwerking van geselecteerde Business cases. Hier omheen is in Hoofdstuk 1: Inleiding, de achtergrond, de aanpak en filosofie van het project als geheel beschreven, in Hoofdstuk 2 het oorspronkelijke projectvoorstel uit april 2013 van waaruit gestart werd. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op een aantal algemene conclusies van dit onderzoek, uitmondend in aanbevelingen en voorstellen voor een vervolgtraject. 3

4 1 Inleiding en achtergrond project Het project Innovaties in zorg en wonen in Het Groene Woud kent een lange aanlooptijd en borduurt feitelijk voort op het onderzoek dat in 2010 in opdracht van de Kamer van Koophandel werd uitgevoerd 1. In dit onderzoek stonden drie thema s, gekoppeld aan de status van Nationaal Landschap centraal: a) versterking van recreatie en toerisme, b) maakindustrie en duurzaam ondernemen, c) zorg en wonen. Er bleek bij de Streekorganisatie behoefte om een operationeel kader te scheppen voor innovaties op het gebied van zorg en wonen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in dit onderzoeksproject dat financieel ondersteund werd door de Provincie Noord-Brabant vanuit het Programma Leefbaarheid en in de uitvoering door de Streekorganisatie Het Groene Woud en het EU Interreg programma Rural Alliances. Het project is organisch tot stand gekomen en startte met de zoektocht naar initiatiefnemers. Dit vond in nauwe samenspraak en medewerking plaats met de medewerkers van het Streekhuis. Halverwege het project werd besloten om Praktijkkringen toe te voegen als middel om de verzamelde casussen verder van idee naar uitvoering te brengen. Deze aanpak werd samen uitgevoerd met Dianne Schellekens (Schellekens Proces en Project). De karakteristiek van het project is als volgt te duiden: o het opsporen van initiatieven en initiatiefnemers op het gebied van zorg, welzijn en burgerparticipatie in de regio; o het samen verder brengen van initiatieven van idee naar uitvoering; o het versterken van het netwerk op dit terrein; o een onderzoeksmatige aanpak zowel procesmatig als inhoudelijk. Drie kernelementen stonden centraal in het project: 1 Een bottom up aanpak van projectontwikkeling Binnen het terrein van zorg, wonen en burgerparticipatie is een aanpak van onderop onontbeerlijk, zo niet de enig gangbare weg. Dat wil zeggen het in gesprek gaan met mensen die energie op een bepaald thema hebben en iets willen ontwikkelen of ondernemen. Soms waren de projectideeën al in een rijp of vergevorderd stadium, andere keren nog slechts een voornemen. De gekozen aanpak, het met elkaar van gedachten wisselen en kritisch bespreken van ideeën, resulteerde vaak in een versnelling in ontwikkeling richting concretisering of uitvoeringsgereedheid. Dat varieerde van het samen met anderen een project verder te verkennen en/of te starten, het bestaande projectidee verder te ontwikkelen of het bestaande projectidee in een bredere context te plaatsen. In alle gevallen werd de initiatiefnemer de vraag gesteld om het idee, de uitwerking of de ervaring met anderen te delen. Niet iedereen was hiertoe bereid, soms omdat men zelf eerst uit wilde broeden, soms omdat men bang was dat het idee zou worden gekopieerd of anderszins voor eigen gebruik benut zou worden door anderen. In de zoektocht viel het mij ook op dat er in het gebied een buitengewoon groot aantal initiatieven of ideeën leven, en dat een groot aantal mensen met veel energie nieuwe kansen op wil pakken. Daartegenover is er ook een groot aantal gedeelde vragen die niet samen lijken te komen of in synergie wordt opgepakt. Overal is de adem van de op handen zijnde veranderingen in het kader van de Wmo voelbaar, veranderingen waar nog niemand echt integraal de juiste antwoorden op weet. 2 Netwerkbenadering en het delen van kennis Juist door het grote aantal rijpe en groene initiatieven is het stroomlijnen, verbinden en versterken ervan van eminent belang. De praktijkkringen gaven hiertoe een eerste aanzet die duidelijk in een behoefte voorzag. Mensen bij elkaar brengen, het delen van kennis en inspiratie of het toevoegen van 1 Economische kansen in het Groene Woud Nationaal Landschap Het Groene Woud: het Groene hart van Brabantstad (2010, Grontmij Nederland, auteur: Peter Laan) 4

5 nieuwe elementen en ervaringen brengt veel nieuw elan en nieuwe netwerken tot stand. Zo n netwerkbenadering past enerzijds goed bij het Groene Woud, waar veel gebeurt maar niet altijd even gestructureerd en afgestemd, anderzijds bij de huidige tijdgeest van top-down via een bottom-up projectontwikkeling naar een netwerkbenadering. 3 Het Rijnlandse denken als leidraad Buitengewoon belangrijk en leidend in dit project zijn de volgende basisprincipes, die stoelen op de basisprincipes uit het Rijnlandse denken: o De gepresenteerde casussen moeten een duidelijke probleemeigenaar kennen. Eigenaarschap is het belangrijkste kenmerk om helder te krijgen wie uiteindelijk verantwoordelijkheid neemt voor het project en de voortgang er van. Gekoppeld aan het begrip eigenaarschap is dus eigenlijk belang. Immers, er moet iemand zijn die een belang heeft om zaken op te pakken, anders is het sowieso gedoemd te mislukken. o Daarmee samenhangend dient verantwoordelijkheid te worden genomen voor handelingen en beslissingen. Verantwoordelijkheid en de duiding ervan, zowel in de ontwikkeling van een casus als tijdens discussies in de praktijkkringen schept duidelijkheid voor allen over positie en verwachtingenpatroon. o Het hele proces, van idee naar uitvoering en de discussie over het vallen en opstaan in het ontwikkelen van een project, is een kwetsbaar gegeven waar zorgvuldig mee dient te worden omgegaan. Vertrouwen in elkaar en de ander is daarin dan ook buitengewoon belangrijk. Wij hebben geprobeerd juist hieraan veel aandacht te schenken: vertrouwen te kweken bij de initiatiefnemers, bewaken en begeleiden van het kwetsbare ontwikkelingsproces bij de reflectanten. Deze elementen sluiten aan bij de tijdgeest waarin de transitie van zorg en wonen naar burgerschap en burgerparticipatie plaatsvindt, passend bij de zogenoemde participatiemaatschappij. 5

6 2 Projectvoorstel Onderzoek naar innovaties in zorg en wonen in Nationaal Landschap Het Groene Woud: Plan van Aanpak (april 2013) 1 Projectbeschrijving algemeen Inleiding Een van de doelstellingen van het Nationaal Landschap is om de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren en ruimte te scheppen voor zachte economische functies en kwaliteitsimpulsen, d.w.z. functies die horen bij het karakter van de streek en het imago van het Groene Woud kunnen versterken. De uitdagingen in de toekomstige zorgvraag en de daaraan gekoppelde woonopgaven passen uitstekend in deze opgave; en de urgentie ervan is hoog omdat op het terrein van zorg en wonen enorme veranderingen voor de deur staan die om rigide aanpassingen en maatregelen vragen. Nationaal Landschap Het Groene Woud kent vanuit de Charitas een oorspronkelijk karakter van zorgzaamheid en zorgen voor elkaar. Dit komt tot uiting in een zeer hoog aantal aan zowel institutionele zorginstellingen als zzp-activiteiten waarin maatwerk en nieuwe vormen van zorg worden geboden: hospice-faciliteiten, kleinschalige zorg en mantelzorg. De ontwikkelingen op dit terrein zijn samen te vatten in een drietal hoofdelementen: a) de organisatie en financiering van de zorg in Nederland veranderen in rap tempo en dreigen onbetaalbaar en onbestuurbaar te worden. Enerzijds vindt er een herijking plaats van de organisatie en betalingsstructuur van de reguliere zorg via de AWBZ, anderzijds is er een steeds grotere vraag naar verschillende vormen van zorg, welke heeft geleid tot een verbreding van het zorgaanbod. Binnen deze laatste categorie vallen allerlei vormen van zorghotels, zorgboerderijen of tijdelijke woonzorg bij revalidatie. Hoewel de steeds sterker gedifferentieerde zorgvraag handreikingen biedt voor innovatieve ondernemers om een nieuw bedrijf te starten of een bestaand bedrijf een nieuwe impuls te geven door verbreding, blijven de mogelijkheden voor creatieve vernieuwing beperkt omdat de zorg in toenemende mate te maken heeft met een strak financieringskeurslijf vanuit de AWBZ (PGB pakketten gebaseerd op ZZP-indicaties) b) de toenemende vergrijzing in combinatie met de roep om langer zelfstandig te blijven wonen werpt zijn schaduw vooruit op de woon- en zorgopgave. Vergrijzing biedt kansen voor (hoogwaardig) wonen inclusief nieuwe woonvormen (bijv. gemeenschappelijk eigendom) of gecombineerde vormen (wonen in combinatie met sport, wellness, natuur- en landschapsonderhoud, bezinning en zorg). De komende jaren zal de aandacht voor het wonen in combinatie met het verlenen van zorg en welzijnsdiensten sterk (moeten) toenemen. De Provincie Noord-Brabant geeft aan dat tot 2015 zeker plaatsen extra moeten worden gerealiseerd in de categorie 'beschermd wonen'. Daarnaast zullen voor het 'verzorgd wonen' en het 'geschikt wonen' tussen de (basisvariant) en (plusvariant) woningen beschikbaar moeten komen (bron: Wonen + zorg en welzijn = een hele opgave'. Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant ; Provincie Noord-Brabant, 2004). De vergrijzing speelt hierbij een centrale rol, maar ook ontwikkelingen als de vermaatschappelijking van de zorg en de extramuralisering afbouwen van (intramurale) capaciteit in instellingen en tehuizen zijn van belang. Het gaat erom dat er voldoende passende woonruimte beschikbaar komt voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische beperking, die graag zelfstandig en liefst in de eigen omgeving willen blijven wonen en/of verblijven (permanent of tijdelijk). Gelijktijdig zien we de laatste jaren dat de exploitatie van zorggebouwen dermate stringent wordt bewaakt door banken, dat ze bedreigend kunnen worden voor de continuïteit van de zorginstelling. Dit wordt mede veroorzaakt door de eenzijdige gebruiksmogelijkheden van de gebouwen. Dergelijke ontwikkelingen werken twee zaken in de hand: a) niche zorg op decentrale locaties, b) verbreding, c.q. de roep om multifunctionele inrichting en dito focus. 6

7 Tenslotte zien we meer en meer leegstand in karakteristieke of anderszins waardevolle gebouwen (karakteristieke boerenhoeves, abdijen, kloosters en landhuizen) die vragen om een herbestemming. c) De kwaliteit van zorgverlening hangt sterk af van vraag (soort en hoeveelheid zorgvraag) en aanbod (personeel, vrijwilligers) en de bovengenoemde financieringsstructuur. Quality of life voor iedereen is hier de slogan. In de toekomstige ontwikkeling in de zorg dient niet alleen aan de vraag, maar misschien meer nog aan de aanbodkant aandacht te worden besteed. Immers, er is voorspeld dat het personeelstekort in de zorg sterk zal doorzetten en in de nabije toekomst tot 40% zal oplopen. Opleidingen en een versterking van de arbeidsproductiviteit spelen dan ook een belangrijke rol in de innovatieopgaven en de koppeling met het (nieuwe) werkveld. Aan de andere kant dienen we nieuwe concepten op het gebied van maatschappelijke inbedding van zorg en vrijwilligersinzet te ontwikkelen, waarbij het gebruik van domotica een oplossing kan zijn in specifieke situaties. In het in 2010 verschenen rapport Economische kansen in het Groene Woud (geschreven door schrijver dezes, in opdracht van de Kamer van Koophandel Brabant) wordt het thema Zorg en Wonen als een van de kernthema s voor ontwikkeling van het gebied genoemd. Ook de provincie Noord-Brabant herkent bovengenoemde problematiek en erkent deze als urgent. Zij wil zich profileren in de brede health sector als zgn. slimme zorgregio. De Brainport-agenda vormt daar de basis voor (bron: Advies Versnellingsagenda Zorgeconomie: SER Brabant en Provinciale Gezondheidsraad, april 2012). 2 Doorvertaling naar het Groene Woud Doelen en doelgroepen Het primaire doel van het project is: a) Om bovenstaande problematiek aan te pakken door het verbinden van lokale en regionale stakeholders (burgers, MKB-ondernemers, maatschappelijke organisaties) in nieuwe zelforganiserende gemeenschappen; b) Om via innovatieve pilots business cases te inventariseren en te ontwikkelen die zicht geven op oplossingen voor bovengenoemde probleemvelden, en passen binnen de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap. Hierbij gaat het er dus om op lokaal en regionaal niveau het zelforganiserend vermogen van de gemeenschap te organiseren en te ontwikkelen, een bottom up proces waarbij expliciet de gemeenschap en burgerinitiatieven als basis en uitgangspunt genomen worden. Hierbij bogen we op een groot bestaand netwerk vanuit het Streekhuis, LEADER-groepen en initiatieven vanuit bijv. het programma Rural Alliances. De hiertoe georganiseerde streekbijeenkomsten staan dan ook in het teken om vanuit de burgers en de lokale gemeenschap te zoeken naar maatwerk-innovaties : ideeënvorming over nieuwe woonzorgconcepten en gemeenschapsvorming ( community building ), burgerinitiatieven benutten door opschaling en verbreding, het bevorderen van cross-overs tussen verschillende organisaties en het tot stand brengen van slimme combinaties van professionele en vrijwilligersinzet. Kansrijk hierin zijn vooral nieuwe combinaties van actoren en stakeholders: samenwerking tussen burgers en burgerinitiatieven, zorgondernemers en ondernemers in food, domotica, recreatie en toerisme, wellness en sport. Vanuit de woon- en zorgopgave worden natuurlijk primair gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen in het proces betrokken. En m.b.t. de kwaliteit van de zorgverlening en de personeelsinzet zullen regionale opleidingen worden betrokken in de ontwikkeling van pilot projecten. Aanpak en fasering In het voorgestelde project zijn vier fasen te onderscheiden: Fase 1: een onderzoek naar bestaande innovatieve projecten op het gebied van nieuwe vormen van zorg en wonen en nieuwe zorgconcepten. Op basis van deze analyse worden via een tweetal streekbijeenkomsten met een breed palet aan stakeholders ca. 6 innovatieve voorbeeldprojecten ontwikkeld, die nader zullen worden uitgewerkt op hun haalbaarheid, In 7

8 dit onderzoek worden expliciet burgerwensen en -initiatieven als basis en uitgangspunt genomen om het proces op gang te brengen; Resultaat: - Een nieuw netwerk van stakeholders en betrokkenen op het terrein van zorg en wonen in Het Groene Woud - Nieuwe projectideeën op het gebied van zorg en wonen, geconcretiseerd in ca. 6 potentiële pilot projecten Fase 2: het nader uitwerken van de voorbeeldprojecten die kansrijk worden geacht om succesvol tot uitvoering te worden gebracht. M.a.w. het operationaliseren van ca. 3 a 4 businesscases, inclusief het opstellen van een investerings- en exploitatiebegroting. Tevens zorg dragen voor verslaglegging, zodat de resultaten kunnen worden gedeeld en regionaal kunnen worden uitgerold. Resultaat: - Uitwerken van 3 businesscases: projectplannen waarin aanvrager en betrokken actoren zijn benoemd, waarin de toegevoegde en innovatieve waarde van het project is uitgewerkt en waarin een eerste schatting is gemaakt voor de benodigde investeringen en exploitatie van het project; - Rapportage waarin resultaten, bevindingen en leerpunten zijn vastgelegd t.b.v. disseminatie en kennisdeling Fase 3: Schrijven projectplan bij in ieder geval 2 business cases: t.b.v. investering, het zoeken naar financieringsbronnen (vertalen in format beoogde financier(s)), verkrijgen van benodigde vergunningen etc. Resultaat: - Twee indieningsgerede uitvoeringsprojecten voor tenminste twee businesscases, d.w.z. een nadere uitwerking van de meest kansrijke initiatieven uit fase 2 - Achterbanbijeenkomst voor het Regionaal Netwerk Het Groene Woud t.b.v. kennisdeling, georganiseerd door Streekhuis en FARO Advies Fase 4: Daadwerkelijke uitvoering van beide businesscases, vastleggen van resultaten en kennisdeling. Resultaat: - Twee uitgevoerde pilots en kennisdeling over resultaten - Bijwonen van en informeren tijdens kennisdelingsbijeenkomsten, georganiseerd door andere regio s als de provincie, door zowel FARO Advies als het Streekhuis HGW Uiterste afronding van dit project (fase 1 en 2): December 2013 Uitvoering van de geïnitieerde projecten: vanaf Projectorganisatie Projectleider: Peter Laan (FARO Advies) Projectuitvoerders: FARO Advies, studenten Helicon Opleiding Streekhuis Het Groene Woud De rol van Streekhuis Het Groene Woud in dit project bestaat uit de volgende zaken: - Faciliterend voor het ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten, overleg, werkplek etc., - Koppeling aan lopende initiatieven in de streek vanuit de Leefbaarheidsagenda, - Verbinding met netwerkpartners verbonden aan het Streekhuis, o.a. HAS Den Bosch die projecten uitvoert in het kader van Gezondheid en gebiedsontwikkeling en Netwerkvorming, - Ondersteuning van de initiatieven vanuit de rol als formeel aanvrager van dit project. 8

9 3 De business cases Hieronder zijn de cases beschreven die in de afgelopen maanden werden verzameld. Een aantal van deze cases werd na de eerste beschrijving niet verder ontwikkeld of opgepakt in dit kader. Dat werd vaak veroorzaakt doordat de planning van de praktijkkringen niet overeen kwam met de timing en ontwikkeling van de ingebrachte case; soms echter was er ook geen behoefte van de indiener om de case te willen delen met anderen middels een praktijkkring. Een aantal van de beschreven cases werd wel besproken in een praktijkkring en daarmee verder gebracht in de ontwikkeling naar een business case, c.q. uitvoeringsgereed gemaakt. Zoals verwacht bleek het ontwikkelen van een case van idee naar uitvoering binnen het gegeven tijdbestek niet volledig mogelijk. Echter, versterking van de case, bedding in een professioneel netwerk, waarop teruggevallen kan worden en zicht op daadwerkelijke uitvoering was er voor een aantal van de cases zeker. De nader uitgewerkte cases, middels een ondernemersplan, een leer- en actiepuntenlijst of een Plan van Aanpak worden in hoofdstuk 5 verder besproken. 3.1 Zorgpension de Hanenberg, Oostelbeers Gemma de Koning Aanleiding / probleem Ouderen met een beperking en gehandicapten vormen een groeiende doelgroep die steeds langer thuis moeten blijven wonen, thuis hun zorg ontvangen m.b.v. mantelzorg of door professionals. Een groot deel van deze doelgroep, die eerst naar verzorgingscentra verhuisden en onder de AWBZ vielen, komt per onder de Gemeentelijke WMO. Hieronder zal ook het kortdurend verblijf (herstel en respijtzorg) vallen. De druk/overbelasting/time-out van mantelzorgers maar ook van de cliënt zal steeds meer toenemen (= respijtzorg). Met andere woorden, er is een grote behoefte aan tijdelijke opvang van diegenen die na afloop van een ziekenhuisopname naar huis moeten, (waar ze vaak alleen zijn). Voor hen biedt het Zorgpension een oplossing, waar verder herstel plaats kan vinden en waar men zelf kan kiezen voor een zorgaanbieder (thuiszorg) die de verpleging/verzorging komt verrichten. Doel Opzetten van een Zorgpension, specifiek voor ouderen en eventueel gehandicapten. Activiteiten Het Zorgpension levert 24 uur per dag, 7 dagen in de week begeleiding, toezicht, structuur aan 1-6 gasten. De persoonlijke verzorging en/of verpleging word geleverd in de ochtend/avond door thuiszorgorganisaties, die door de gast zelf gekozen wordt. Resultaten Een voltijdse opvang en dagbesteding voor 1-6 personen die: - Stadium 1 en 2 van een dementiebeeld hebben. - Met een chronisch ziektebeeld leven. - Rolstoel al dan niet elektrisch, scootmobiel, rollator, afhankelijk zijn. - Begeleiding of toezicht nodig hebben. - Geestelijke, lichamelijke, auditieve, visuele beperkingen of achteruitgang hebben. - Uitbehandeld zijn e/o terminaal Innovatieve kracht van het project / wat is vernieuwend aan het initiatief? 9

10 Het project is vernieuwend omdat het inspeelt op de behoefte van mensen die tijdelijke zorg nodig hebben om dit te doen in hun eigen, vaak vertrouwde omgeving. Hierbij staan de begrippen kleinschaligheid en huiselijkheid centraal, factoren die ook van belang zijn in de mens-tot-mens benadering en het bevorderen van de sociale uitwisseling en ondersteuning tussen de gasten. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin mensen worden gestimuleerd om de eigen regie over het leven te behouden en te versterken, iets wat nodig is om na revalidatie terug te kunnen keren naar huis en daar de draad weer op te pakken om zelfstandig en met eigen regie het leven verder te leven. De uitwisseling en samenwerking van de gasten onderling kan hier een belangrijke rol in spelen. Door het wegvallen van de zgn. kortdurend verblijf kamers en door de voorziene sluiting van ca. 80 zorgcentra (zie bijlage 1 hieronder) is het initiatief een pilot die een gat in de markt kan zijn voor tijdelijke opvang van doelgroepen. Het initiatief past in de invulling van de nieuwe maatschappelijke verhoudingen, waarin het WMO Zorgloket aan de vooravond staat van de uitdaging om met behoud van kwaliteit en verminderde financiële inzet zorg voor iedereen te waarborgen. Verder is het initiatief vernieuwend voor zorgverleners, waaronder thuiszorg en huisartsen. Er ontstaat een nieuwe manier van samenwerken tussen enerzijds professionele hulpverleners en anderzijds vrijwilligers van de KBO s. Samenwerkingsverband Met wie ga je dit initiatief samen uitvoeren? In nauw overleg met de gemeente, Joris thuiszorg, Zuidzorg, Buurtzorg, Amaliazorg, maar niet in een samenwerkingsverband. Mogelijkheden tot verbreding en verdieping van het project Op welke manier en hoe zou het initiatief in zijn opzet reeds versterkt kunnen worden of breder kunnen worden ingezet? (bijv. met domotica, met andere partners, gekoppeld aan andere initiatieven, bijv. vervoer etc.). Wat is de uitstraling van het project naar anderen en naar de regio? Vragen die hier spelen zijn: WMO kent haar toekomstige budget nog niet, maar het is nu al te voorzien dat er een eigen bijdrage van de gast gevraagd zal moeten worden. Immers, nu is de financiering geregeld via Zorgverzekering / aanvullende verzekering gecombineerd met een eigen bijdrage vanuit CAK. -> hoe dient dit geregeld te worden c.q. hoe pak ik dit aan? Hoe ga ik de samenwerking met de thuiszorg organisaties organiseren? Hoe ga ik Transferbureaus benaderen? Is te verwachten dat ik dit project alleen zal kunnen runnen of moet ik t.z.t. personeel inzetten? Hoe dient in dit kleinschalige project om gegaan te worden met de samenstelling van de gasten? Dient hier een voorschrift of selectie op plaats te vinden? Is de toepassing van domotica te overwegen? Wat zijn voor- en nadelen hiervan? Kosten / begroting - marktonderzoek 1 :... (1 e schatting) - ontwerp- en verbouwingskosten :... (1 e schatting) - inrichtingskosten :... (1 e schatting) Financiering - subsidie, - bank, - eigen middelen etc. 1 Cruciale vraag is: Is hier vraag naar? Vanwaar komen de klanten? Welke doelgroep? Kun je dat hard maken? Daarvoor is een marktonderzoek nodig. 10

11 In het project worden eigen middelen ingezet: het pand is in eigendom, eigen geld, afsluiten van de hypotheek op een zodanige manier dat er geen liquiditeitsproblemen ontstaan. Dit wordt gedekt door inkomsten partner. Mogelijke subsidies: coöperatie VGZ, Coöperatie RABO bank, en (investering) -> er is inmiddels een ondernemersplan voor dit project gemaakt, die is doorgesproken met de bank. Ook is er contact met de provincie (Programma Leefbaarheid) en BOVO (Peter Princen) Exploitatie 5-jarige exploitatie en dekkingsplan is meestal nodig om zicht te krijgen op de haalbaarheid en liquiditeit van het initiatief. Vragen: hoeveel klanten heb je nodig om in ieder geval neutraal te draaien? Wat kost dit per klant en waar komt dat geld vandaan? Het is op dit moment zeer lastig om een goede inschatting van de bezetting te kunnen geven. Immers, je kunt 3 weken een volle bezetting hebben (6 pers) en daarna een week 2 gasten of 4 of zelfs een week geen gasten. Daarom is een gemiddelde bezetting van 3 personen, oplopend naar 4 personen gekozen voor de komende 5 jaar, uitgaande van een gelijkblijvend basistarief per overnachting. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Prijs per overnachting (excl BTW) Bezetting - totaal aantal dagen aantal personen bezetting bedden (dagen) Bruto opbrengst (in ) Openstaande vragen voor de praktijkkring 1 Wat is nog niet goed of optimaal geregeld? -> Het vergoedingsplaatje voor de WMO, evt. de Eigen bijdrage, het opstarten van een kookgroep, de Boekhouding. 2 Hoe zeker is de dekking (gezien alle veranderingen in de AWBZ)? -> het is voor de initiatiefnemer niet duidelijk hoe het precies zit met de overlapping / aansluiting van AWBZ en WMO 3 Hoe verzeker je jezelf van voldoende aanbod? C.q. is de exploitatie voldoende realistisch? -> door benadering van huisartsen in de regio, verpleeghuizen (tussentijdse opvang), ziekenhuizen (herstel), thuiszorgorganisaties, transferbureaus, WMO, Mantelzorgorganisaties, familiezorg, Stichting welzijn. Peter Laan en Gemma de Koning, 14 maart

12 Bijlage 1 Onrust door sluiting verzorgingshuizen (News Team, 1 maart 2014) Ach..hoe tragisch dit. Duizenden ouderen krijgen de komende tijd te horen dat ze het verzorgingstehuis waar ze in wonen,moeten verlaten. Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Volgens de nieuwsomroep zijn zeker 13 verzorgingstehuizen al dicht en is van 80 tehuizen de sluiting aangekondigd. Volgens de NOS veroorzaakt het sluiten van de tehuizen veel onrust bij de bewoners. Ze moeten verhuizen naar een ander tehuis of weer zelfstandig gaan wonen. De komende vijf jaar verdwijnen zo n 800 van de 2000 tehuizen, verwacht de NOS. Oorzaak is onder meer dat ouderen langer zelfstandig wonen. 12

13 3.2 Dorpsdeelauto Dianne Schellekens Aanleiding / probleem Leefbaarheid in Het Groene Woud is een werkwoord. Leefbaarheid organiseren mensen samen en daarvoor zet je beschikbare mogelijkheden in. Op het platteland zijn veel auto s in allerlei vormen en maten en vaak meerdere per gezin. Een belangrijk kenmerk van deze auto s is dat ze het grootste deel van de tijd stil staan. Kleine kernen vergrijzen en voor een grotere groep mensen wordt mobiliteit een probleem. Dat kan fysiek zijn en/of financieel. Tegelijkertijd staan de OV voorzieningen bussen, buurtbussen en deeltaxi s onder druk omdat de betaalbaarheid van het systeem in het geding komt. Een dorpsdeelauto is een auto die door meerdere personen gebruikt wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden om het onderling te regelen. Een auto boeken kan tegenwoordig hip via internetplatforms gecombineerd met apps. De dorpsdeelauto kan ingezet worden als een sociaal bindmiddel. Het biedt kansen om met de beschikbare auto s en door onderlinge samenwerking van burgers invulling te geven aan persoonlijke mobiliteit. Het biedt mogelijkheden op zorggebied, om sociale contacten in stand te houden, voor recreatie, voor vakantie etc. In Nederland zijn al een aantal goede voorbeelden beschikbaar, zoals in Hoonhorst (Ov.), waar een elektrische dorpsbus wordt ingezet als deelauto. Door de beschikbaarheid van een paar deelauto s per dorp kan het mobiliteitsprobleem voor kwetsbare groepen voor een groot deel worden opgelost en komt tegemoet aan de volgende zaken: o Gezamenlijk boodschappen doen! o Jong rijdt voor oud! o Auto kan eruit waardoor middelen beschikbaar zijn om op andere terreinen zelfredzaam te zijn. Eind 2011 is het project MyWheels in Het Groene Woud in gemeente Vught en Haaren uitgevoerd. Een project dat vooral gericht was om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om de particuliere auto in te zetten als deelauto: auto s werven en mensen werven. Hoe je een auto deelt is hier door diverse partijen helemaal uitgewerkt en afgedekt (www.mywheels.nl). Doel De dorpsdeelauto als sluitstuk voor het persoonlijk vervoer op een sociale manier dichtbij de gebruiker georganiseerd op een wijze die bijdraagt aan het realiseren van een circulaire economie met als uiteindelijk doel: Een sociale en flexibele vorm van lokaal vervoer gebaseerd op het principe: individueel als het moet en samen als het kan Het vaker inzetten van beschikbare auto s waardoor deze voor de eigenaar betaalbaarder wordt en voor deler het gebruik van een auto of vervoerd dichtbij, bekend en betaalbaar is. Activiteiten - in kaart brengen van alle vervoersmogelijkheden in Het Groene Woud: wat is er al, wat kan verbonden worden? - promotie van het concept dorpsdeelauto: op basis van de vervoerskaart pilot uitvoeren in het Groene Woud - onderzoeken of een van de bestaande platforms voor autodelen geschikt is om de dorpsdeelauto te faciliteren of dat de commerciële taxicentrales juist in huis hebben wat nodig is om het logistiek goed aan te pakken - in de pilots op een paar plaatsen in Het Groen Woud. Gedacht kan worden aan Vught en Haaren, waar relatief veel bijzondere doelgroepen zijn (naast ouderen zijn er instellingen voor diversen soorten handicaps) inventariseren wat er op dit ogenblik aan vervoer is, 13

14 Resultaten o o o wat hiaten en knelpunten zijn om van daaruit te bezien hoe het deelauto-concept een oplossing kan bieden Hiertoe dienen de volgende activiteiten te worden ondernomen: a) Opzetten Pool van chauffeurs b) Aanschaf van dorpsbusje dat gezamenlijk betaald wordt uit opbrengst deelautoritten c) Meldpunt installeren en logistiek regelen contactpersoon aanstellen d) Uitvoeren pilot gedurende bijv 3 maanden, te starten in voorjaar 2014 e) Evaluatie en rapportage om meerwaarde en doorvertaling in kaart te brengen. vervoerskarakteristieken van het Groene Woud: aanbod, vervoersbewegingen,mogelijkheden tot delen etc. uitvoering en evaluatie van de pilots in Vught en Haaren advies over het concept deelauto: mogelijkheden, overdraagbaarheid, kosten en exploitatie etc. Innovatieve kracht van het project / wat is vernieuwend aan het initiatief? Organiseren van doelgroepen vervoer op zich is niet innovatief. Daar zijn voorbeelden te over van. Het opzetten van een vervoersvorm die voor zoveel mogelijk doelgroepen bruikbaar en betaalbaar is, is de uitdaging. Gebruik maken van het enorme potentieel aan stilstaande auto s. De innovatie is vorm geven aan de deeleconomie op gebied van persoonlijk vervoer op een wijze die een bijdrage levert aan de sociale cohesie in dorpen en wijken. Autodelen inzetten om de sociale band sterker te maken en samen de persoonlijke mobiliteit vorm te geven. Innovatief is de sociale factor toevoegen aan de dienst autodelen. Samenwerkingsverband Voorwaarde voor subsidie is dat de subsidieaanvrager deelnemer is van een samenwerkingsverband dat bestaat uit een groep georganiseerde burgers en ten minste uit een of meer van de volgende organisaties: 1. maatschappelijke organisatie; ouderen samen Vught, SIL 2. zorginstelling of medisch centrum; instelling visueel/motorisch gehandicapten 3. een onderzoeksorganisatie; ZET of PON of UvT of Fontys 4. een commerciële onderneming; Schellekens Proces & Project, bureau Albatros, XTNT experts of FORSETI 5. een overheidsinstelling: enkele gemeenten Het Groene Woud Mogelijkheden tot verbreding en verdieping van het project Aansluiting zoeken op de onderkant van het OV. De dorpsdeelauto sluit het net en zorgt er voor dat er altijd een vorm van vervoer op maat beschikbaar is. samenwerking met MyWheels, Op welke manier en hoe zou het initiatief in zijn opzet reeds versterkt kunnen worden of breder kunnen worden ingezet? (bijv. met domotica, met andere partners, gekoppeld aan andere initiatieven, bijv. vervoer etc.). Wat is de uitstraling van het project naar anderen en naar de regio? uitbreiding van het concept naar andere gemeenten Kosten / begroting Dorpsdeelauto s worden haalbaar en betaalbaar als ze voor verschillende doeleinden en doelgroepen gebruikt worden. Wanneer een burger zijn auto aanbiedt als deelauto kan hiermee een bijdrage geleverd worden aan de kosten. Wanneer een bedrijf een auto aanbiedt kan dit onderdeel zijn van MVO-beleid en kan het zijn dat hiermee een lokale investering wordt gedaan of dat het voldoende is als de auto kosten dekkend is. Dorpsdeelauto als invulling regionaal WMO-vervoer. Keuze bij de burger van hoe je vervoerd wil worden. 14

15 vraag: behoort aanschaf elektrische auto tot de mogelijkheden? Leren van Hoonhorst? (= uitnodigen in onze praktijkkring) antwoord: Het is voor mij de uitdaging om auto s die aanwezig zijn in een gemeenschap in te gaan zetten voor deelvervoer. Deze auto s zijn al gefinancierd en als deelauto worden ze economisch beter benut. Voor mij is aanschaf van auto s de tweede stap, komt in zicht wanneer auto s niet beschikbaar zijn in het lokale netwerk. Vraag: is rekening gehouden met noodzakelijke aanpassingen in een auto voor betreffende doelgroepen (instapmogelijkheden, voorzieningen voor mensen met beperking etc.)! Antwoord: Er zijn ook steeds meer aangepaste auto s in privé-bezit, ook hier ligt de vraag van de betaalbaarheid, de uitdaging is om het beschikbare privé/zakelijk auto s en busjes in te gaan zetten, er zijn ook veel taxibedrijven en autobedrijven met aangepaste vervoersmiddelen, mooi zou zijn als het ook hier mogelijk wordt deze in te zetten als deelauto, ook hier zijn al voor beelden van in den lande. Vraag:- marktonderzoek: (... (1 e schatting) Antwoord: Schatting is lastig en ik kan me voorstellen dat we gebruik maken van NHTV en Delft. In Delft is al iemand gepromoveerd op autodelen. AgentschapNL en KpVV zijn ook interessante partijen. Er zijn trendonderzoeken en marktonderzoeken beschikbaar. Goed om die toe te passen op regionale situatie. Goed om contact te leggen met NHTV in Breda en studenten inzetten voor onderzoek. Financiering : - subsidie Programma Leefbaarheid 1 Kleinschalige vervoersoplossingen - bank - eigen middelen -... Exploitatie 5-jarige exploitatie en dekkingsplan is meestal nodig om zicht te krijgen op de haalbaarheid en liquiditeit van het initiatief. Vragen: hoeveel klanten heb je nodig om in ieder geval neutraal te draaien? Wat kost dit per klant en waar komt dat geld vandaan? Het gaat hier om het opzetten van een sociale onderneming en het zou goed zijn als er middelen beschikbaar gesteld worden vanuit een revolving fund voor leefbaarheid. Maar zo werkt de regeling niet toch? Cruciale vraag is: Is hier vraag naar? Ja, er is altijd vraag naar vervoer en met name de zgn onderkant van de OV-markt is waar dit over gaat, wordt het succesvol dan zal het voor een deel het regiotaxi gaan vervangen: kan groot financieel voordeel inzitten voor gemeenten. Vervoer wordt geregeld door een sociale onderneming i.p.v. commerciële bedrijven zoals nu Vanwaar komen de klanten? Welke doelgroep? Alle doelgroepen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig hun vervoer kunnen organiseren: ouderen, gehandicapten, jongeren met rijbewijs zonder auto, minima Kun je dat hard maken? Daarvoor is een marktonderzoek nodig en bekend raken met aanpak nodig via pilotprojecten. Bronnen: 1 Het totale budget voor de periode van 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is ,- Maximale subsidie: ,- per project. 15

16 Projectvoorstel albatros voor noordoost Onderzoek XTNT Regeling kleinschalig vervoer met inspiratiewaaier Pitch Kennis Platform Verkeer en Vervoer KpVV NCDO Onderzoek Nederlanders en deeleconomie PS. Het is beter om het in breder verband aan te pakken, wanneer je gebruik wilt maken van de subsidie van de provincie. Deze kent nl. de voorwaarde van het uitvoeren van een initiatief in een samenwerkingsverband 1. Peter Laan 13 januari 2014 Dianne Schellekens 30 januari Voorwaarde voor subsidie is dat de subsidieaanvrager deelnemer is van een samenwerkingsverband dat bestaat uit een groep georganiseerde burgers en ten minste uit een of meer van de volgende organisaties: - maatschappelijke organisatie; - zorginstelling of medisch centrum; - een onderzoeksorganisatie; - een commerciële onderneming; - een overheidsinstelling. 16

17 3.3 Burgerparticipatie en 55+ aan de slag door dienstverlening aan huis in de gemeente Haaren Tiny Vermeer Aanleiding/probleem Ontwikkelingen Door aanpassingen in de wetgeving zal er de komende tijd minder geld vanuit de overheid beschikbaar komen en zullen taken naar gemeenten worden verlegd. Dit vraagt meer van de burgers ( participatiemaatschappij ). Daarnaast komen er steeds meer ouderen, die een lange levensverwachting hebben, maar vaak ook te kampen hebben met beperkingen. Aangezien de zorg duurder wordt en voor sommigen zelfs onbetaalbaar dreigt te worden (bijv. voorzieningen als bejaardenhuizen verdwijnen langzamerhand), zal langer zelfredzaam zijn een must worden. Grosso modo bevinden we ons in een transitiemaatschappij waarbij door burgerparticipatie / inbreng ondersteuning wordt gegeven dan wel bevorderd bij de Algemene Dagelijkse Levens (ADL)- behoeften, in concreto: - een huishouden te voeren. - zich te verplaatsen in en om de woning. - zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel. - medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De overheid stimuleert burgers in het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vraagt steeds vaker om een wederdienst van degenen die een sociale uitkering ontvangen. De gemeente Haaren heeft een pilot opgezet om vrijwilligers en professionals met elkaar in contact te brengen en te laten nadenken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van welzijn en zorg (betaalbaar) overeind gehouden kan worden. Vraag en aanbod Bij senioren bestaat een groeiende behoefte aan diensten aan huis, voornamelijk doordat ouderen langer zelfstandig willen of soms moeten wonen. Het probleem dat hierbij speelt is enerzijds dat de vragers van dergelijke diensten een drempel hebben hierom te vragen ( vraagverlegenheid ), anderzijds dat diensten vaak betaald zijn en daardoor niet voor iedereen bereikbaar. Aan de andere kant zijn er de actieve 55-plussers die werkloos zijn geworden: met of zonder uitkering. Zij ervaren de problemen van de crisis met name door de lage kansen om hernieuwd betaald in het arbeidsproces te kunnen participeren en een passende baan te vinden. Daarnaast worden zij ook nog eens ontmoedigd om ander, tijdelijk werk te gaan oppakken met behoud van uitkering door de complexe regels van het UWV. Dit werkt negatief op het zelfrespect en de eigenwaarde en leidt tot onzekerheid van werk en bestaan. Een koppeling van vraag en aanbod zou voor beide groepen een heel positieve uitwerking kunnen hebben. Dit dient nader onderzocht en uitgeprobeerd te worden. Doel Het opzetten van een systeem dat voorziet in de koppeling van vraag en aanbod in diensten-aanhuis, voor eenieder die daaraan behoefte heeft. Dit werk kan als maatschappelijk zinvol werk uitgevoerd worden door werklozen van 55 jaar en ouder, afkomstig uit de eigen woonkern of regio. Doel is daarbij te onderzoeken hoe zij deze diensten met behoud van uitkering en perspectief op betaald werk kunnen uitvoeren. De idee is om hiertoe te onderzoeken in hoeverre de coöperatiegedachte hierin een geschikt middel is. Deze businesscase sluit daarmee aan bij / is een uitwerking van de case over de Dienstencooperatie (Tiny Vermeer en Dianne Schellekens, praktijkkring 17 maart 2014) 17

18 Activiteiten Het uit te voeren onderzoek past in de doelstellingen van KBO Haaren en wordt begeleid door leden van de initiatiefgroep, te weten: Tiny Vermeer, Jacques van Hest en Jo Latijnhouwers als bestuurslid. Uitgangspunt bij het onderzoek is dat 20 % van de Haarense burgers lid is van KBO Haaren waardoor deze Vereniging al een breed netwerk heeft t.a.v. burgerparticipatie. Echter, het is niet duidelijk in welke vorm dit netwerk ingezet en georganiseerd dient te worden. Dit is een van de doelstellingen van het onderzoek. Algemeen Het uitvoeren van een onderzoek naar: de vraag naar / de markt voor diensten-aan-huis in kern en de gemeente Haaren (inventarisatie kwalitatief en kwantitatief) de mogelijkheden die de Belastingdienst en het UWV bieden voor dergelijke activiteiten, inclusief de juridische grondslag en de financiële, fiscale, uitkering- en pensioeneffecten en consequenties de vraag of een coöperatie hierin de juiste vorm is om dit vraagstuk aan te pakken 2 Uitvoering van een pilot-project in Haaren om de bevindingen te vertalen en operationeel te maken (2014) 3 Evaluatie project, rapportage en PR/communicatie naar regio, provincie, landelijk Uitwerking De case bestaat uit twee deelonderzoeken die zullen worden uitgevoerd, te weten: a) Onderzoek/doelstelling 1: Uitgaande van de huidige dienstverlening van KBO Haaren, de huidige structuur evalueren op kwantiteit, kwaliteit, beschikbaarheid vrijwilligers, transparantie voorwaarden, klantgerichtheid enz. Ook dient in het onderzoek te worden meegenomen of de bestaande dienstverlening nog past in het tijdsbeeld van heden, gelet op de technologische ontwikkelingen. Randvoorwaarde bij het onderzoek is dat een eventuele aanpassing van de structuur moet passen in de lijn van de gemeentelijke pilot en beschikbaar moet zijn voor alle inwoners. Het onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de behoeften van KBO leden en andere senioren in Haaren, zodat tijdig nieuwe diensten of voorzieningen opgezet kunnen worden (door KBO en of pilot partners). Daarnaast zal er een inventarisatie worden uitgevoerd naar alle beschikbare diensten en voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg in Haaren met als oogmerk om meer lijn en transparantie te brengen in het oerwoud aan organisaties, uiteindelijk om het geheel transparanter en toegankelijker te maken, o.a. door gebruikmaking van moderne (geautomatiseerde) systemen. In het verlengde van dit onderzoek past onderstaande uitwerking, c.q. vervolgonderzoek. Deze komt voort uit het een prijsvraag, die door KBO-lid Tiny Vermeer gewonnen werd. b) Onderzoek/doelstelling 2: Participatie van particuliere burgers stimuleren en faciliteren, vrijwillig en betaald door inpassing uitvoering winnend idee 55+ ers aan de slag. Kern Haaren wordt hiervoor een proeftuin met als start de pilot tuinhulp start 1 april Tiny Vermeer coördineert dit project en voert het uit daar zij de prijs gewonnen heeft (geldbedrag voor verder brengen idee) en terugkoppeling moet geven qua resultaten. Daar beide onderzoeken met elkaar matchen is KBO Haaren op verzoek van KBO Brabant de bestuurlijke basis voor uitvoering van beide ideeën. Vanuit KBO Brabant is Wim Kop betrokken bij de uitvoering. Resultaten Voorbeeldproject voor: het zichtbaar maken van de groeiende (maar latente) behoefte van ouderen (en andere doelgroepen zoals alleenstaande ouders, drukke twee-verdieners gezinnen enz.) voor hulp aan huis en het vertalen 18

19 hiervan naar een professionele match met het beschikbare 55+ arbeidskrachtpotentieel in Haaren en aangrenzende gemeenten in het Groene Woud nieuwe banen voor 55+-ers doordat dienstverlening aan huis zichtbaar en wit wordt gemaakt. versterking van de sociale cohesie in kleine kernen op het platteland mogelijkheden voor dynamisering op de arbeidsmarkt toepassing van dienstencheques het verbinden van generaties Innovatieve kracht van het project / wat is vernieuwend aan het initiatief? Dit project is uniek in Nederland omdat het een oplossing kan bieden voor zowel de vastzittende arbeidsmarkt voor 55+-ers (dynamisering arbeidsmarkt en creatie nieuwe banen) als de toenemende vraag van o.a. ouderen naar maatschappelijke diensten. Dit kan resulteren in een nieuw model voor werk voor de betreffende groep, bijdragen aan de sociale cohesie in gemeenschappen en zwarte diensten wit maken. Samenwerkingsverband (met wie ga je dit initiatief samen uitvoeren?) Het initiatief wordt getrokken door Tiny Vermeer met ondersteuning van de staf van KBO Brabant, KBO Haaren, de projectgroep burgerparticipatie Haaren en ZET uit Tilburg. Er spelen vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, fiscale, uitkering-, aansprakelijkheid- en pensioenvraagstukken. Mogelijkheden tot verbreding en verdieping van het project De idee is om het project op kleine schaal in de gemeente Haaren uit te gaan voeren (proefproject), de resultaten hiervan te evalueren om vervolgens de succes- en faalfactoren in kaart te brengen. Dat vormt de basis om een vervolg in andere gemeenten in het Groene Woud te starten. Kosten / begroting 1 Onderzoek naar: o de vraag naar / de markt voor diensten-aan-huis in Haaren en overige gemeenten in het Groene Woud (inventarisatie kwalitatief en kwantitatief) o de mogelijkheden die de Belastingdienst en het UWV bieden voor dergelijke activiteiten, inclusief de juridische grondslag en de financiële, fiscale, arbeidsrechtelijke, uitkering-, aansprakelijkheid- en pensioeneffecten en consequenties. o de vraag of een coöperatie hierin de juiste vorm is om dit vraagstuk aan te pakken 2 Uitvoering van een proefproject in Haaren om de bevindingen te vertalen en operationeel te maken (2014) 3 Evaluatie project, rapportage en PR/communicatie naar regio, provincie, landelijk Financiering - subsidie Programma Leefbaarheid 1 : ,- : voor opzet van onderzoek en begeleiding. 1 Het project dient in samenwerking met een aantal partijen uitgevoerd te worden om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het programma Leefbaarheid: Voorwaarde voor subsidie is dat de subsidieaanvrager deelnemer is van een samenwerkingsverband dat bestaat uit een groep georganiseerde burgers en ten minste uit een of meer van de volgende organisaties: - maatschappelijke organisatie; - zorginstelling of medisch centrum; - een onderzoeksorganisatie; - een commerciële onderneming; - een overheidsinstelling. 19

20 - KBO: ,- N.B. Project 55+ en project meer burgerparticipatie in Haaren zijn samengevoegd en worden beiden betaald uit het beschikbare prijzengeld. KBO-Brabant, KBO Haaren en de genoemde projectgroep sluiten een tripartite overeenkomst en Tiny Vermeer is werkt als vrijwilliger aan het geïntegreerde project. Exploitatie 5-jarige exploitatie en dekkingsplan is meestal nodig om zicht te krijgen op de haalbaarheid en liquiditeit van het initiatief. Vragen: hoeveel klanten heb je nodig om in ieder geval neutraal te draaien? Wat kost dit per klant en waar komt dat geld vandaan? Niet van toepassing in deze casus. Vervolgproject vraagt om nieuwe opzet en financiering. Openstaande vragen en aandachtspunten ter bespreking in de Praktijkkring Antwoorden zoeken op: Zijn werkzoekenden met een uitkering bereid om dienstverlening aan huis te gaan verlenen? Het gaat om laag geschoold werk, zonder loondienstverband, zonder opbouw van ww- / pensioenrechten, enz. enz. Zo ja, wat is hun motivatie? Zo nee, waarom niet en onder welke voorwaarden zouden ze eventueel wel bereid zijn? Hoe sporen we vraag op? Hoe komen we aan aanbod? Kunnen en willen uitkerende instanties hier een rol in spelen? Is dit wenselijk gezien vraag 1? Hoe reageren particulieren die hulp aan huis zoeken op het aanbieden van oudere werkzoekenden? Zijn opdrachtgevers bereid mee te werken aan de eis dat dit werk wit gedaan moet worden? N.B. het uurtarief bedraagt minimaal 12,50 per uur, er worden afspraken gemaakt over wettelijke arbeidsvoorwaarden en een overeenkomst ondertekend (optie = een model van de FNV). Betaling via de bank. In hoeverre bevordert dit werk - het welbevinden van de werkzoekende? - het zoeken en vinden van regulier werk? Wat gebeurt er wanneer de werkzoekende een reguliere baan vindt? Stopt hij/zij dan met de dienstverlening aan huis of niet? Wat voor effect hebben deze inkomsten op de uitkeringen? Dit is vaak niet op voorhand te zeggen. Is hiervoor een handleiding te ontwikkelen? Samenwerking UWV / Sociale Zaken en Fiscus. Hoe vaak moet er bij de dienstvrager gewerkt worden om het (fiscaal gezien) een dienst aan huis te laten zijn? Waar ligt de grens met de ZZP er / hovenier in geval van tuinhulp? Kunnen we hiervoor een profiel ontwikkelen om vragen mbt verdringing van ondernemers en vrijwilligers uit te sluiten? Bijv. wel/niet meenemen van eigen gereedschap. Enz. enz. Hoe creeer je draagvlak onder concurrerende dienstverleners van KBO Haaren? Gepensioneerden werken namelijk ook als tuinhulp, voor 4,50 per uur (of voor meer, buiten de KBO om). Moeten vragerns en aanbieders W.A. verzekerd zijn? Wat voor risico loopt Tiny Vermeer als bemiddelaar? Hoe te voorkomen? Peter Laan (FARO Advies) en Tiny Vermeer, 14 maart

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nleuwegein.ni Bank Neder landse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nleuwegein.ni Bank Neder landse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nleuwegein.ni Bank Neder landse Gemeenten 28 50 04 387 (\ féê)\ \.\ \... '... \ ' î3ekon 2012050 Programma's en Projecten Contactpersoon Ed van Heel

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Krimpcafé XL In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210- jarig bestaan! Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo- onderwijsaanbod in Noord-

Nadere informatie

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Voorwoord De stichting WWZsupport heeft als doel het stimuleren van het opzetten en begeleiden, van projecten kleinschalig wonen welbevinden

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject Ondersteuningstrajecten Gemiddelde ondersteuningstraject Algemeen beeld Uitgangsjaar 2014 (gegevens KEMPEN en BOV gezamenlijk) Huidige situatie (gemiddelde per maand) totaal clienten en inzet Aantal clienten

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Zorgcirkels Nachtzorg

Zorgcirkels Nachtzorg Zorgcirkels Nachtzorg elkom Frenk van den Berg Hoofd CommunicatieCentrale en team 24 uur zorg Agenda Nachtzorg en zorgcirkels Visie Beleid Organisatie Met het OOG op morgen Context Vergrijzing en ontgroening

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Opdracht Doel is dat mensen langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit het aanbod bezien zijn we

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

FORMAT Uitgewerkt voorstel

FORMAT Uitgewerkt voorstel FORMAT Uitgewerkt voorstel Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon/ penvoerder Telefoon E-mail 1 Naam business case (BC) Kaders en uitgangspunten BC Voer hier de naam van de

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus 17 7240 AA Lochem Epse, 07-09-2014 Betreft: Advies Wmo-raad Lochem inzake collegevoorstel uitvoering Wmo Geacht College, Het

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie