Handvatten voor de toepassing van de opzichtbepaling in de AVP-polis Versie december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handvatten voor de toepassing van de opzichtbepaling in de AVP-polis Versie december 2010"

Transcriptie

1 Handvatten voor de toepassing van de opzichtbepaling in de AVP-polis Versie december /bl/13803/RMART

2 Inhoud 1 Inleiding Wanneer is er sprake van opzicht? Voorbeeld (wel opzicht) Voorbeeld (geen opzicht) Is aansprakelijkheid die voortvloeit uit opzicht situaties verzekerd op de AVP? 5 2 Grondslag van de opzichtuitsluiting Quasi-eigenaarsrisico Doe-het-zelfrisico 6 3 De opbouw van de opzichtbepaling 6 4 Voor welke schade aan zaken onder opzicht is er geen dekking? Wat is huren? Huurkoop, lease, pacht, erfpacht en dergelijke Koop op proef Uit hoofde van beroep Onrechtmatig onder zich hebben Motorrijtuig Voorbeeld (lenen) Voorbeeld (handmatig verplaatsen) Voorbeeld (schade tijdens hulp bieden) Voorbeeld (bewerken van een auto) Voorbeeld (tanken van verkeerde brandstof) Voorbeeld (verlies autosleutels) Voorbeeld (wassen van auto) Voorbeeld (vaartuigen) 9 5 Voor welke schade aan zaken onder opzicht is er wel dekking? 9 6 Voor welke schade aan zaken onder opzicht geldt een beperkte dekking? Wat is gebruiken? Voorbeeld (wel opzicht beperkte dekking) Wat is behandelen? Voorbeeld (geen opzicht wel dekking) Wat is bewerken? Voorbeeld (wel opzicht beperkte dekking) Voorbeeld (geen opzicht wel dekking) Wat is vervoeren? Voorbeeld (wel opzicht beperkte dekking) Wat is bewaren? Voorbeeld (wel opzicht beperkte dekking) Wat is lenen? Voorbeeld (wel opzicht beperkte dekking) Voorbeeld (wel opzicht geen dekking) Wat is bewonen? Voorbeeld (wel opzicht beperkte dekking) 11 7 Moment ontstaan schade niet van belang Voorbeeld (wel opzicht geen dekking) /bl/13803/RMART 2.

3 8 Wie heeft de zaak onder opzicht? Voorbeeld (wel opzicht geen dekking) Voorbeeld (wel opzicht geen dekking) 11 9 Vriendendienst en opzicht Passagiersrisico en opzicht Voorbeeld (tanken verkeerde brandstof) Tot slot /bl/13803/RMART 3.

4 1 Inleiding Bij de beoordeling van de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) loopt men vaak tegen de vraag aan hoe de opzichtbepaling uitgelegd dan wel toegepast moet worden. Menig geschil is al beslecht door de Raad van Toezicht Verzekeringen of de burgerlijke rechter. Het Verbond van Verzekeraars heeft ook regelmatig aandacht besteed aan de uitleg en praktische toepassing van deze bepaling, bijvoorbeeld in de AAV-richtlijnen inzake de opzichtclausule in de AVP-polis. De meeste AVP-verzekeraars hebben een opzichtbepaling in de polisvoorwaarden opgenomen die vrijwel gelijk is aan de opzichtclausule uit de modelpolis AVP 2000, die het Verbond van Verzekeraars niet bindend heeft verspreid onder haar leden. De modelpolis AVP 2000 dienst slechts als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Verzekeraars zijn vrij om andere polisvoorwaarden aan te bieden. De bedoeling van deze handvatten is om ondersteuning te bieden aan de uitleg van de opzichtbepaling, waarbij de tekst uit de modelpolis AVP 2000 als uitgangspunt wordt genomen. In de praktijk komt het voor dat verzekeraars eigen polisteksten hanteren, die op onderdelen afwijken van de modelpolis. Het gaat erom, dat de schadebehandelaars met de handvatten praktijksituaties gemakkelijker kunnen toetsen. De overige dekkingsaspecten en de aansprakelijkheidsvraag mogen natuurlijk bij de schadebehandeling niet uit het oog worden verloren. 1.1 Wanneer is er sprake van opzicht? In geval van opzicht heeft een verzekerde een zaak van een derde onder zich; hij oefent de feitelijke macht uit over deze zaak. Van opzicht is sprake, zodra de zaak van een derde aan de zorg van een verzekerde is toevertrouwd of die een verzekerde op de een of andere manier onder zijn hoede heeft genomen. Een verzekerde kan een zaak van een ander huren, gebruiken, bewerken, behandelen, bewaren, bewonen, lenen, vervoeren of om welke reden dan ook onder zich hebben. Zodra zaken van derden zich in de macht van verzekerde bevinden, bestaat het risico dat deze zaken beschadigd raken en dat verzekerde hiervoor door de derde aansprakelijk wordt gesteld. Dit feitelijke risico, het opzichtrisico, valt uiteen in twee gedeelten, te weten het doe-hetzelfrisico en het quasi-eigenaarsrisico. Echter, niet in elke situatie waarin verzekerde de feitelijke macht heeft over een zaak van een ander is er sprake van opzicht. Of er kan worden gesproken van opzicht hangt af van de aard van de relatie die verzekerde heeft ten opzichte van deze zaak. Het gaat hierbij om een duurzame relatie die verzekerde met die zaak heeft. Maar hoe stel je nu vast of de relatie duurzaam of incidenteel is? De vragen die daarbij behulpzaam kunnen zijn: Gedurende welke tijd had verzekerde de beschikking over de zaak? Welke intentie/bedoeling had verzekerde met de zaak? Heeft verzekerde de regie van de eigenaar overgenomen? Als verzekerde de intentie had om de zaak te gebruiken en dus langer dan incidenteel onder zich te hebben, dan is er sprake van een duurzame relatie. Ter illustratie de volgende voorbeelden Wel opzicht Verzekerde leent de fiets van de buurman om een boodschap te doen. Omdat verzekerde niet goed uitkijkt, botst hij tegen een andere fietser op. Verzekerde heeft als lener de zorg voor de fiets van zijn buurman op zich genomen. Verzekerde wil iets lenen/gebruiken en laat dit bij het 2011/bl/13803/RMART 4.

5 oppakken direct vallen: opzicht. De intentie van verzekerde was om de zaak langer te gebruiken Geen opzicht De verzekerde die de fiets van de buurman verplaatst, omdat deze in de brandgang in de weg staat, heeft de fiets van de buurman niet onder zich. Verzekerde veegt het windscherm van een motor schoon: geen opzicht. In beide gevallen was de tijdsduur van de handeling te incidenteel (RvT 2003/57). 1.2 Is aansprakelijkheid die voortvloeit uit opzichtsituaties verzekerd op de AVP? In het algemeen is opzicht op de AVP niet verzekerd, waarbij veelal de volgende bepaling in de polisvoorwaarden is opgenomen. Deze polisbepaling is gebaseerd op de modelpolis AVP A. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 1. Aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft uit hoofde van: een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning); de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven) beroep; het verrichten van handenarbeid. 2. Aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft. 3. Aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. 4. Schade bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt niet voor: De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan de door hem/haar voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen woning en de daartoe behorende inboedel. Voor deze schade geldt een eigen risico van. per gebeurtenis; de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een antenne, die is gemonteerd op of aan het door hem/haar voor eigen bewoning gehuurde pand, voor zover sprake is van schade aan dat pand en/of daarbij behorende bebouwingen en de verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is. B. Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft anders dan in de gevallen bedoeld onder A. zijn verzekerd tot een bedrag van. per gebeurtenis en met een eigen risico van. per gebeurtenis. Dekking van de aansprakelijkheid voor een schade die een verzekerde als passagier heeft veroorzaakt als omschreven in het artikel over motor-, vaar- en luchtvaartuigen blijft van kracht. 2 Grondslag van de opzichtuitsluiting De opzichtuitsluiting beoogt het zogenaamde quasi-eigenaarsrisico en het doe-het-zelfrisico uit te sluiten dan wel te beperken. 2011/bl/13803/RMART 5.

6 2.1 Quasi-eigenaarsrisico Bij het quasi-eigenaarsrisico gaat het om zaken van derden die aan de zorg van verzekerde worden toevertrouwd of die een verzekerde op de een of andere manier onder zijn hoede heeft genomen. In feite worden deze zaken tijdelijk aan de bezittingen van verzekerde toegevoegd. Verzekerde gebruikt die zaken voor zichzelf en heeft ze tot zijn beschikking alsof het zijn eigen zaken zijn. In dat geval oefent verzekerde een zo grote feitelijke macht over die zaken uit, dat de kans op schade vergelijkbaar is met de kans, dat de eigenaar schade toebrengt aan zijn eigen zaken. 2.2 Doe-het-zelfrisico Ook hier gaat het om zaken, die aan de zorg van verzekerde zijn toevertrouwd om deze te gebruiken of te bewerken. Ook hier is de kans groot, dat er schade ontstaat. In beide gevallen is de kans op schade aan deze zaken van anderen even groot en te vergelijken met de kans, dat men schade toebrengt aan eigen zaken. Vanuit verzekeringstechnisch oogpunt is de omvang van dit risico zo groot, dat verzekeraars hiervoor geen onbeperkte dekking willen of kunnen bieden. 3 De opbouw van de opzichtbepaling De opzichtbepaling valt feitelijk uiteen in drie delen: I. Schade aan zaken onder opzicht waarvoor geen dekking is. Dit wordt nader uitgewerkt in de paragrafen 4 t/m 4.6. II. Schade aan zaken onder opzicht waarvoor wel dekking is. Dit wordt nader uitgewerkt in paragraaf 5. III. Schade aan zaken onder opzicht waarvoor een beperkte dekking geldt, d.w.z. een dekking voor een lager verzekerd bedrag. Dit wordt nader uitgewerkt in de paragrafen 6 t/m Voor welke schade aan zaken onder opzicht is er geen dekking? 1. Aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft uit hoofde van: - een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning); - het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; - het verrichten van handenarbeid. 2. Aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft. 3. Aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. 4. Schade bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. Ook al blijkt dat niet met zoveel woorden uit de tekst, met handenarbeid is onder 1 bedoeld het verrichten van betaalde handenarbeid c.q. betaalde werkzaamheden. Overigens is het ook zo dat, wanneer verzekerde betaalde handenarbeid verricht, de AVP in het geheel niet in beeld is, omdat de verzekerde hoedanigheid op de AVP de particuliere hoedanigheid is. Daar passen betaalde werkzaamheden niet bij. 4.1 Wat is huren? Het in gebruik geven van een zaak (of een gedeelte daarvan) door de verhuurder, waarbij de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (huursom), zie artikel 7: 201 BW. 2011/bl/13803/RMART 6.

7 Verzekerde huurt elektrisch gereedschap bij een bouwmarkt. Geen opzicht wel dekking Indien een appartement wordt gehuurd, vallen de gemeenschappelijke ruimten als het trappenhuis, lift en dergelijke niet onder huren. Dit zijn immers zaken die niet onder het uitsluitend beheer of toezicht van de verzekerde vallen. Opzicht is in die gevallen beperkt tot de gehuurde woonruimte en aanhorigheden, zoals de berging (NJ 1987/499). 4.2 Huurkoop, lease, pacht, erfpacht en dergelijke Ook bij de huur van een hotelkamer is er sprake van een huurovereenkomst in de zin van 7: 201 BW. Formeel is aansprakelijkheid voor schade aan genoemde zaken van dekking uitgesloten. Naast huren is er een nog aantal overeenkomsten, waarvoor de uitsluiting geldt: huurkoop, lease, pacht, erfpacht, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Bij vruchtgebruik gaat het om de toegevoegde waarde die het gevolg is van het gebruik van de zaak (de vrucht in de zin van het Burgerlijk Wetboek, artikel 3:9 jo artikel 3:201) Koop op proef Wel opzicht beperkte dekking Bij koop op proef krijgt de (aspirant)koper de zaak eerst enige tijd op proef mee, voordat de koop definitief wordt (artikel 7:45 46 BW). Tijdens de proefperiode gebruikt de (aspirant)koper de zaak als ware hij de eigenaar. Deze overeenkomst wordt niet onder de uitsluiting genoemd en hiervoor geldt, omdat er wel sprake is van opzicht, dus de beperkte dekking (onder B van de opzichtbepaling). Naast de met name genoemde overeenkomsten zijn de volgende situaties niet gedekt: Schade aan zaken die verzekerde uit hoofde van zijn beroep onder zich heeft. 4.3 Uit hoofde van beroep Verzekerde is timmerman van beroep. Hij leent een cirkelzaag van zijn werkgever voor een privéklus. Door een foutieve bediening raakt de zaag beschadigd. Schade aan zaken die verzekerde onrechtmatig onder zich heeft. 4.4 Onrechtmatig onder zich hebben Verzekerde pakt zonder toestemming van de buurman zijn fiets mee en laat deze per ongeluk omvallen. Bij ongevraagd lenen moet wel worden nagegaan of er een stilzwijgende instemming van de eigenaar mocht worden verondersteld. Bij stilzwijgende instemming geldt de beperkte dekking (onder B van de opzichtbepaling). Verlies, diefstal of vermissing van geld en geldswaardige papieren onder opzicht. Schade aan motorrijtuigen, vaartuigen enzovoorts. Hiervoor maakt het niet uit of verzekerde deze zaken rechtmatig of onrechtmatig onder zich heeft of dat hij ze gebruikt of leent. De ratio hiervan is, dat voor motorrijtuigen etc. een cascoverzekering te sluiten is. 2011/bl/13803/RMART 7.

8 4.5 Motorrijtuig Lenen Verzekerde leent van zijn zwager diens auto met een daaraan bevestigde skibox. Tijdens het inladen beschadigt verzekerde de achterklep van de auto. Aangezien de achterklep onderdeel uitmaakt van de auto, is hier sprake van schade aan een motorrijtuig onder opzicht. Hoe ruim moet het begrip motorrijtuig worden opgevat? De vraag of de beschadigde zaak een wezenlijk onderdeel van het motorrijtuig is, kan hierbij hulp bieden. Wel opzicht beperkte dekking Verzekerde leent van zijn zwager diens auto met daaraan een, door zijn zwager voor vakantiedoeleinden, bevestigde skibox. Tijdens het openen van de skibox breekt het scharnier af door een onoordeelkundige handeling van verzekerde. De skibox is geen wezenlijk onderdeel van het motorrijtuig. Omdat er wel sprake is van opzicht, geldt dus de beperkte dekking (onder B van de opzichtbepaling) Handmatig verplaatsen Geen opzicht wel dekking Even handmatig verplaatsen, bijvoorbeeld het duwen van een auto om ruimte te maken: gedekt, want het is niet de intentie van verzekerde om de auto te gebruiken, bovendien is de tijdsduur vrij kort. Verzekerde heeft de zorg over de auto ook niet op zich genomen. Het meehelpen om een auto aan te duwen, omdat deze niet wil starten: geen opzicht. Duur is kort en verzekerde heeft niet de intentie de auto te gebruiken Schade tijdens hulp bieden Geen opzicht wel dekking Er is geen sprake van opzicht als verzekerde startkabels aansluit of een band verwisselt en de eigenaar zelf ook aanwezig is. De duur is kort en verzekerde heeft niet de intentie de auto te gebruiken. Verzekerde heeft de zorg over de auto ook niet op zich genomen Bewerken van een auto Verzekerde mocht van een kennis een auto lenen om daarmee op reis te gaan. In aanwezigheid van de eigenaar controleerde verzekerde het koelvloeistofpeil, maar verzuimde de radiatordop goed vast te draaien. Onderweg ontstaat schade aan de motor door oververhitting. Omdat bleek dat hij de controle deed ter voorbereiding van een reis, waarbij hij de auto zelf bestuurde (bruikleen), is ondanks aanwezigheid van de eigenaar sprake van opzicht. Het onder zich hebben speelde al op het moment dat hij het koelvloeistofpeil controleerde, waarbij de eigenaar overigens niet aanwezig was (RvT 2002/74) Tanken verkeerde brandstof Geen opzicht wel dekking Zie ook rechtbank Arnhem ( LJN: AY0298). Verzekerde rijdt op verzoek van zijn vriendin en in haar bijzijn eenmalig in de auto die haar werkgeefster heeft geleased. De vriendin had een peesontsteking en kon daardoor zelf niet rijden. Verzekerde tankt benzine in plaats van diesel. Verzekerde heeft de auto niet onder zijn opzicht. Verzekerde heeft geen duurzame, maar incidentele relatie met de auto. De feitelijke macht (regie) over de auto is niet door verzekerde overgenomen. 2011/bl/13803/RMART 8.

9 4.5.6 Verlies autosleutels Verzekerde leent een auto en verliest de sleutels, waardoor de sleutels en sloten vervangen moeten worden. Sleutels zijn een wezenlijk onderdeel van de auto Wassen van de auto Wassen van de auto die daardoor beschadigd raakt (zie ook RvT 91/18, schuurspons). 4.6 Vaartuigen Geen opzicht wel dekking Verzekerde vaart tijdens een zeilwedstrijd mee als bemanningslid. Heeft hij hierdoor het schip of een deel daarvan onder zijn opzicht? Tijdens het hijsen van een zeil stapte verzekerde op een console met instrumenten. De eigenaar (schipper) was zelf aanwezig en gaf o.a. aanwijzingen. Daardoor was het schip niet aan zijn feitelijke macht onttrokken. Dus geen opzicht bij verzekerde (RvT 2001/72). 5 Voor welke schade aan zaken onder opzicht is er wel dekking? Dit zijn de volgende situaties: Brandschade aan de door verzekerde voor vakantiedoeleinden gehuurde in het buitenland gelegen woning en de daartoe behorende inboedel. Schade veroorzaakt door een antenne die is gemonteerd op of aan het door verzekerde voor eigen bewoning gehuurde pand, voor zover sprake is van schade aan dat pand en/of de daarbij behorende bebouwingen en verzekerde voor deze schade als huurder aansprakelijk is. 6 Voor welke schade aan zaken onder opzicht geldt een beperkte dekking (dekking met een gemaximeerd bedrag)? Het moet gaan om zaken die verzekerde onder zich heeft anders dan in de gevallen dan genoemd in paragraaf 4. Het betreft dus de restcategorie van zaken onder opzicht. Verschillende vormen van onder zich hebben zijn denkbaar zoals: gebruiken, behandelen, bewerken, vervoeren, bewaren, lenen en bewonen. Niet van belang is welke benaming de verzekerde of de schadelijder zelf aan hun onderlinge verhouding geven. Voor de juridische kwalificatie van hun rechtsverhouding moet worden gekeken naar de feitelijke aard en strekking daarvan. Wat hebben partijen bedoeld? Is een tegenprestatie verschuldigd of niet? 6.1 Wat is gebruiken? Dit kan zowel betekenen gebruikmaken van, als het in gebruik hebben. Dit is volgens afspraak of stilzwijgend de beschikking over iets hebben gedurende een bepaalde periode Wel opzicht beperkte dekking Verzekerde maait met de ongemotoriseerde maaimachine van de buren hun gras tijdens hun vakantie en beschadigt daarbij de maaimachine. 6.2 Wat is behandelen? Volgens Van Dale heeft het woord behandelen meerdere betekenissen. In het kader van de opzichtuitsluiting gaat het onder andere om hanteren, omgaan met of het bewerken. 2011/bl/13803/RMART 9.

10 6.2.1 Geen opzicht wel dekking Verzekerde is op visite bij de buren, pakt ongevraagd de MP3-speler (zonder de bedoeling deze te gebruiken) en beschadigt per ongeluk het display. Men kan niet zeggen dat de verzekerde de MP3-speler in behandeling heeft of anderszins onder zich heeft. Geen opzicht. 6.3 Wat is bewerken? Aan iets werken om het voor een bepaald doel geschikt te maken. Dit is een voorbeeld van het doe-het-zelfrisico. Voor zover de verzekerde de zaak daadwerkelijk in bewerking heeft en de zorg voor die zaak heeft overgenomen, geldt de beperkte dekking, tenzij sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. De opzichtbepaling is dus beperkt tot datgene wat feitelijk onderwerp is van de bewerking Wel opzicht beperkte dekking Verzekerde helpt een kennis met het op maat zagen van een kozijn. Hij schiet tijdens het zagen uit en beschadigt het kozijn Geen opzicht wel dekking Zou verzekerde in het vorige voorbeeld vervolgens bij het afschuren van het kozijn de ruit beschadigen, dan heeft hij uitsluitend het kozijn in bewerking. De schade aan de ruit wordt dan niet beschouwd als een schade aan een zaak onder opzicht. 6.4 Wat is vervoeren? Het naar elders brengen, transporteren. De schade die ontstaat tijdens het laden, lossen en transport kan worden beschouwd als een uitvloeisel van het vervoeren Wel opzicht beperkte dekking Verzekerde ziet zijn buurman zijn inboedel in een boedelbak laden. Ongevraagd en zonder dat zijn buurman het weet pakt verzekerde een antiek dressoir, dat al in de gang klaar staat, in zijn eentje op met de bedoeling dit naar de boedelbak te brengen. Door onhandig gemanoeuvreer met het dressoir valt dit uit de handen van verzekerde en raakt beschadigd. 6.5 Wat is bewaren? Volgens Van Dale heeft het woord bewaren meerdere betekenissen. In het kader van de opzichtuitsluiting gaat het om onder zijn hoede nemen, toezicht houden op zaken van anderen Wel opzicht beperkte dekking Verzekerde neemt van een kennis die een wereldreis gaat maken, de inboedel in bewaring. 6.6 Wat is lenen? Te leen hebben, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Als er wel een tegenprestatie (van enige omvang) tegenover staat, is er sprake van huur (niet gedekt) Wel opzicht beperkte dekking Lenen van boeken bij de bibliotheek is veelal gratis. Hier is sprake van lenen Kunstleen bij een artotheek tegen een vergoeding wordt beschouwd als huur (RvT 94/14). 6.7 Wat is bewonen? Als woning in gebruik hebben, zonder dat de uitsluiting (in de modelpolis verwoord onder A sub 1. van toepassing is. De vragen die daarbij behulpzaam kunnen zijn: 2011/bl/13803/RMART 10.

11 Woont verzekerde gedurende een lange periode in de woning, bijv. omdat de bewoners een jaar op wereldreis zijn? Is het woonadres van verzekerde in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) gelijk aan het adres waar hij feitelijk woont? Gedraagt verzekerde zich als quasi-eigenaar? Houdt hij bijvoorbeeld de tuin bij en verricht hij kleine reparaties? Wel opzicht beperkte dekking Verzekerde mag tijdens een korte stageperiode van een vriend zijn studentenflat gebruiken. Hij knoeit wijn op de vloerbedekking. Omdat bij dit kortdurend verblijf wel sprake van opzicht is, valt deze schade onder de beperkte dekking. Er is dus geen sprake van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning zoals aangegeven onder A sub 1. in de modelpolis. 7 Moment ontstaan schade niet van belang Is het nog van belang wanneer de schade ontstaat? Anders gezegd, moet de schade zijn veroorzaakt en ook zijn ingetreden tijdens de opzichtperiode of is het voldoende dat de schade veroorzaakt is tijdens de opzichtperiode, maar pas intreedt (manifest wordt) na dat moment? Voor de toepasselijkheid van de opzichtclausule is bepalend of de schade is veroorzaakt tijdens de periode van opzicht, ook al ontstaat de schade op een later moment. 7.1 Schade die ontstaat aan een tractor doordat een verzekerde deze tractor verkeerd parkeert, valt onder de opzichtbepaling en is dus uitgesloten. De schade werd immers veroorzaakt tijdens de opzichtperiode en de causale keten tussen de oorzaak (verkeerd parkeren) en de schade is door niets doorbroken (RvT I-88/13). 8 Wie heeft de zaak onder opzicht? In de clausule wordt gesproken over een verzekerde of iemand namens hem/haar. Als verzekerde een boormachine leent van zijn buurman en deze vervolgens weer uitleent aan zijn broer, dan blijft er sprake van opzicht van verzekerde. De opzichtbepaling raakt ook de hele kring van verzekerden op de polis. De schadeveroorzaker kan een ander zijn dan de persoon die de zaak oorspronkelijk onder opzicht heeft gekregen. Door de zaak onder opzicht te hebben, komt deze tevens binnen het bereik van de medeverzekerden. De kans op schade wordt immers vergroot. Gezien de ratio van de opzichtbepaling, uitsluiting op basis van quasi-eigenaarschap, geldt deze bepaling ook als een medeverzekerde de schade veroorzaakt, terwijl deze niet degene was aan wie de zaak oorspronkelijk was toevertrouwd. In veel polissen is bepaald, dat de opzichtbepaling niet geldt als een kind jonger dan 14 jaar de zaak onder opzicht heeft, tenzij een medeverzekerde ouder dan 14 jaar de zaak ook onder opzicht heeft. 8.1 Als een vader voor zijn 10-jarige zoon tijdens een vakantie een skelter huurt en de zoon beschadigt deze, dan geldt de opzichtuitsluiting huur. 8.2 Vader huurt bij de bouwmarkt een tegelsnijder. Thuis wil de zoon de snijder wel even proberen, waarbij hij onvoorzichtig te werk gaat en het snijvlak beschadigd raakt. Ongeacht 2011/bl/13803/RMART 11.

12 welke verzekerde de zaak gebruikt of beschadigt, is hier bepalend dat de vader de tegelsnijder op grond van een huurovereenkomst onder zich heeft. Vader heeft de laptop van zijn werk thuis staan. Zijn dochter wil hierop een spel spelen, maar beschadigt hierbij de laptop. Er bestaat een duidelijk verband tussen de opzichtsituatie en de kans op schade. Het is dus niet relevant wie de schade veroorzaakt, maar wie de verantwoordelijkheid draagt (vader, uit hoofde van zijn beroep). 9 Vriendendienst en opzicht Vriendendienst (anders dan betaalde (handen)arbeid) en opzicht kunnen zich gelijktijdig voordoen, zoals in het voorbeeld dat verzekerde (als vriendendienst) het gras van de buren maait en daarbij de maaimachine van de buren beschadigt. De meeste AVP-verzekeraars hebben een bepaling opgenomen waarin is aangegeven dat bij de beoordeling van de aansprakelijkheid de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt in het kader van een vriendendienst niet wordt meegewogen. Dit leidt ertoe dat er sneller aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker kan worden aangenomen. Ondanks dat er sprake kan zijn van een onder de polis gedekte vriendendienstsituatie moet worden gekeken of de schade op grond van een ander artikel in de polisvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld opzicht, wellicht van dekking is uitgesloten. In genoemd voorbeeld over grasmaaien is er sprake van schade aan een zaak onder opzicht. Voor de schade aan de beschadigde maaimachine geldt de beperkte dekking van sub B. Gesteld dat een verzekerde in het kader van een vriendendienst een motorrijtuig van een derde gebruikt, dan is er geen dekking voor schade aan dat motorrijtuig. Schade aan motorrijtuigen onder opzicht is immers van dekking uitgesloten. 10 Passagiersrisico en opzicht Een passagier heeft doorgaans geen feitelijke macht over het object, waarin hij als passagier meerijdt. Om discussie te voorkomen, wordt dat in deze opzichtbepaling bevestigd. Als verzekerde schade veroorzaakt aan de auto waarin hij als passagier meerijdt, dan is dit volledig gedekt Tanken verkeerde brandstof) Geen opzicht wel dekking Als verzekerde als passagier van een motorrijtuig verkeerde brandstof tankt waardoor de motor beschadigd raakt: geen opzicht. De feitelijke macht (regie) over de auto is niet door verzekerde, die slechts passagier is, overgenomen. 11 Tot slot Het onder zich hebben kan zich in verschillende situaties voordoen. Veel situaties zijn in deze handvatten aan de orde gekomen. Daarnaast doen zich gevallen voor welke niet onder deze specifieke begrippen kunnen worden gebracht, maar wel een vorm van opzicht opleveren. Met deze gevallen moet echter zorgvuldig worden omgegaan. De feiten moeten worden getoetst aan de in deze handvatten vermelde criteria, te weten toevertrouwd zijn, onder zijn hoede hebben, waarbij ook de duur van de relatie van belang is. Een enigszins beperkte interpretatie van deze criteria is dan wel vereist. 2011/bl/13803/RMART 12.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Model 202D4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Camelot CAMFNAP1101KK

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Camelot CAMFNAP1101KK De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders is bepaald. Zij vormen met

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID Inhoud Gebied 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Aansprakelijkheid/schade 4 Uitsluitingen 5 Schaderegeling 6 Cessie 7 1 Gebied De verzekering is van kracht over de gehele wereld, doch eindigt voor de desbetreffende

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012016 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren AVP141

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren AVP141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren AVP - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids Aansprakelijkheids- verzekering voor Aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren 2014 2015.1 voor particulieren 2014

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012014 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AVP-07 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2 Besured Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 622 3300 AP Dordrecht T: F: E: I: www.besured.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen 2 Hoedanigheid 3 Verzekeringsgebied 4 Omvang van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Schaderegeling Bijzondere

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier Model HK20A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Hoedanigheid 2 3 Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 4 5 Schadevaststelling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. Inhoudsopgave 1 Aanvullende woordenlijst 2

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (FWAP1101)

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (FWAP1101) Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (FWAP1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PARTICULIER

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PARTICULIER Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Waar kunt u terecht bij schade?

Waar kunt u terecht bij schade? N.V. Univé Schade Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier versie 1 Belangrijke informatie Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren BTBAVP1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanvullende begripsomschrijving Aansprakelijkheid Particulieren 3 Hoofdstuk 2 Particuliere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Als op het polisblad is vermeld dat de

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering particulieren - AVP2.2

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering particulieren - AVP2.2 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering particulieren - INHOUDSOPGAVE AANSPRAKELIJKHEID: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina: 2 Artikel 2: Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden AP15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade; Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. U vindt hier wanneer u en

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Specifieke voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren A.V.P. 2004 Inhoudsopgave Artikel Bladzijde Artikel Bladzijde 1. Algemeen 2 2. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN BVW-AP(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt,

Nadere informatie

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Verzekerden Hoedanigheid Omvang van de dekking Uitsluitingen Eigen risico Schaderegeling Strafgeding Clausuleblad aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren model Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia.

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren model Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia. Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren model 10.07 Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia. Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Nadere informatie

AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010-AV

AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010-AV AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online Bijzondere Voorwaarden nr. 2010-AV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010 en hebben betrekking op de

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1

Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1 Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1 Inhoudsopgave Aansprakelijkheid Artikel 1 Verzekerden Artikel 2 Hoedanigheid Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Verplichtingen/Verlies van Rechten Artikel 6 Schaderegeling

Nadere informatie

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 omschrijving van de dekking 2.2 omvang van de dekking 2.3 dekkingsgebied 2.4 zekerheidstelling 2.5 kosten van verweer en wettelijke rente 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)

DSM Insurances BV. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) DSM Insurances BV Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden AVP 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch Paragraaf 1 Bedrijfsaansprakelijkheid agrariërs u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het verzekeringsbewijs staat vermeld; uw ondergeschikten als en

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - AVP 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - AVP 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - AVP 2.1 UITSLUITING / EIGEN RISICO / VERLIES VAN RECHTEN INHOUDSOPGAVE AANSPRAKELIJKHEID: Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland AVP_VIS2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw aansprakelijkheids verzekering particulieren

bijzondere voorwaarden bij uw aansprakelijkheids verzekering particulieren bijzondere voorwaarden bij uw aansprakelijkheids verzekering particulieren In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! U heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bij ons. Dit staat ook op

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband 1.2 Alleenstaande Verzekeringnemer Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN HKAVP2000-01. 1. Verzekerden. 1.1. Verzekerden in gezinsverband

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN HKAVP2000-01. 1. Verzekerden. 1.1. Verzekerden in gezinsverband AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN 1. Verzekerden 1.1. Verzekerden in gezinsverband Verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de bij hem/haar inwonende echtgeno(o)t(e); c. de met hem/haar

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012017 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering. Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering. Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering leest u: Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Maart 2014 onderdeel van Huis-In-Één Verzekeringen In de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering leest u: - Wat u van ons mag verwachten en

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aansprakelijkheidsverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Aansprakelijkheid 1. Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2014K-AV

Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2014K-AV Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2014K-AV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Aansprakelijkheidsverzekering particulier ZW-AV-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier. Met deze verzekering verzekert u de particuliere aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.2 Schade Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Aansprakelijkheid 3.2 Onderlinge aansprakelijkheid 3.3 Vriendendienst

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Inhoud. Aansprakelijkheid. Opzetdelicten. Verhaalsbijstand. Aansprakelijkheid

Inhoud. Aansprakelijkheid. Opzetdelicten. Verhaalsbijstand. Aansprakelijkheid Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Premie Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Opzetdelicten Dekking Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Schade

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.60 A Aansprakelijkheid particulieren Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Verzekerden Hoedanigheid Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01

Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01 Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-02 Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Als op het polisblad is vermeld dat de Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is afgesloten en de premie die voor deze

Nadere informatie

Jouw aansprakelijkheidsverzekering samengevat

Jouw aansprakelijkheidsverzekering samengevat Jouw aansprakelijkheidsverzekering samengevat Onderdeel van het Beste-in-1 Pakket Stel dat jij (inclusief je gezinsleden of huisdieren) bij iemand anders schade veroorzaakt, lichamelijk of aan spullen.

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden BP1100-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Omschrijving van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Verplichtingen verzekerde

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING DEKKING AVP

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING DEKKING AVP EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-AVP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden het EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

IAK Aansprakelijkheidsverzekering

IAK Aansprakelijkheidsverzekering IAK Aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AP12 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Aansprakelijkheidsverzekering AP12 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Aansprakelijkheidsverzekering 4 1

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AVP. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AVP. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen

Nadere informatie

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw aansprakelijkheid

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw aansprakelijkheid In deze voorwaarden van uw VoordeelPakket leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1). Waarvoor u bent verzekerd (pagina 2 t/m 3 ). Waarvoor u niet bent verzekerd (pagina

Nadere informatie

IAK Aansprakelijkheidsverzekering

IAK Aansprakelijkheidsverzekering IAK Aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AP13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Aansprakelijkheidsverzekering AP13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Aansprakelijkheidsverzekering 4 1

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. Inhoud. Aansprakelijkheid.

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. Inhoud. Aansprakelijkheid. Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Waar kunt u terecht bij schade?

Waar kunt u terecht bij schade? N.V. Univé Schade. Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier versie 2 Belangrijke informatie Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Aansprakelijkheid

VSI Pakketverzekering Aansprakelijkheid 1 VSI Pakketverzekering Aansprakelijkheid VSIAVP01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden VSI Pakketverzekering (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

NnL. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen DEKKING AVP

NnL. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen DEKKING AVP Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze

Nadere informatie

AVP 07-1 Aansprakelijkheid voor particulieren

AVP 07-1 Aansprakelijkheid voor particulieren AVP 07-1 Aansprakelijkheid voor particulieren Pakketpolis voor Particulieren Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren AVP 07-1 Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende

Nadere informatie

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Hoefsmid

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Hoefsmid Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Hoefsmid Behandeld door Equine Risk Telefoon; 013 46 86 300 info@equinerisk.com Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u onze offerte/aanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP( )

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP( ) Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP(01.01.04) Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen ij schade 4 Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen 1.l Maatschappij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

LPA 05. Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

LPA 05. Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren LPA 05 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Bedrijfsaansprakelijkheid agrariërs

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AVP-RV-50-161) Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Aansprakelijkheid 2 1 Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS. Inhoudsopgave PK080-14/2 Inhoudsopgave VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid waarin verzekerd 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) PP

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) PP 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Begrippen 1.1.1 Verzekerde De verzekerden zijn de personen zoals genoemd in een van de hierna genoemde categorieën personen. De van toepassing zijnde categorie is in de polis

Nadere informatie

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10)

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 502-97 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Plus Pakketpolis. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Artikel 1.1 Begrippen PPAVP01

Plus Pakketpolis. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Artikel 1.1 Begrippen PPAVP01 Plus Pakketpolis Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AVP-RV-51-161) Aansprakelijkheid en Jacht Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Aansprakelijkheid 2 1 Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Instructeur/Trainer Paard en Gedrag

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Instructeur/Trainer Paard en Gedrag Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Instructeur/Trainer Paard en Gedrag Behandeld door Equine Risk Telefoon; 013 46 86 300 info@equinerisk.com Geachte heer/mevrouw, Hierbij

Nadere informatie

5. Premie 6. Wijzigingen 7. Duur en einde van de verzekering 8. Andere verzekeringen

5. Premie 6. Wijzigingen 7. Duur en einde van de verzekering 8. Andere verzekeringen tegon Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren nr. 1364 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken: 1. Begripsomschrijvingen 2. Dekking 3. Uitsluitingen 4. Schade 5.

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Polisvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Polisvoorwaarden Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

aansprakelijkheidsverzekering

aansprakelijkheidsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 2014 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij schade waarvoor u aansprakelijk

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Equicoach (coaching met paarden)

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Equicoach (coaching met paarden) Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Equicoach (coaching met paarden) Geachte heer/mevrouw, Behandeld door Equine Risk Telefoon; 013 46 86 300 info@equinerisk.com Hierbij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

AGA International SA, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

AGA International SA, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-158 d.d. 28 mei 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Reisverzekering. Uitleg verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP Inhoud Dekking Aansprakelijkheid voor Bedrijven Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Dekkingsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van toepassing

Nadere informatie