Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip"

Transcriptie

1 Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits.

2 Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken van de regelgeving rond de salarisadministratie. Deze nieuwe wet streeft naar: j een vermindering van de administratieve lasten; j een vereenvoudiging van de loonstrook en j minder uitvoeringskosten bij de overheid. Daarnaast moet de Uniformering Loonbegrip ook de weg vrij maken voor volgende, verdergaande vereenvoudigingen. Uw kennis blijft echter hard nodig. ADP helpt u graag bij het op peil houden daarvan. In deze publicatie lichten we de inhoud en betekenis van de maatregelen voor u en uw organisatie nader toe. Raadpleeg voor ingrijpende wijzigingen daarom ook altijd onze klantensite ADP Online. Ik wens u veel plezier bij het gebruik van deze informatieve uitgave. Vragen over de Wegwijzer of over Uniformering Loonbegrip? Raadpleeg uw contactpersoon bij ADP. Dik van Leeuwerden Manager Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland BV 2

3 Inhoud Voorwoord 2 1 Het Loonbegrip anno Uniformering van de heffingsgrondslag 8 3. Blijvende discoördinatiepunten na de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip Premies werknemersverzekeringen en de Wet Uniformering Loonbegrip Zorgverzekeringswet en Uniformering Loonbegrip Auto van de zaak en Uniformering Loonbegrip Levensloopregeling en de Uniformering Loonbegrip Aanvullende maatregelen Gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip voor de salarisadministratie Gevolgen voor de HRM-afdeling 23 3

4 1. Het Loonbegrip anno 2012 De Wet Uniformering Loonbegrip realiseert één loonbegrip voor de heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Onder loonbegrip verstaan we dan wat in de grondslag waarover wordt geheven. Dit loonbegrip is anno 2012 alles behalve uniform. De Wet Uniformering Loonbegrip betekent nog niet dat per 2013 alle verschillende loonbegrippen voorgoed zullen verdwijnen. Het overzicht van de nu geldende loonbegrippen in dit hoofdstuk maakt de achtergrond daarvan duidelijk. Loonbegrip tot 2013 In uw salarispraktijk heeft u te maken met verschillende grondslagen voor: j De heffing van de loonbelasting; j Premies volksverzekeringen; j Premies werknemersverzekeringen; j De bijdrage Zorgverzekeringswet. De Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) realiseert één uniform loonbegrip voor de bovenstaande zaken. Er zijn en blijven echter nog meer loonbegrippen. Zo hebben pensioenregelingen ieder hun eigen loonbegrip. Het pensioengevend loon is in de meeste gevallen niet gelijk aan het loon waarover belasting en premies worden geheven. Ook in het kader van Cao s kan afgesproken zijn dat de werkgever een heffing betaalt die weer wordt afgeleid van een eigen loonbegrip. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fondsen voor opleiding en scholing. Hieronder een overzicht van de huidige stand van zaken. Loonbegrip voor de loonbelasting Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking (Wet op de loonbelasting 1964). Tot het ruime loonbegrip voor de loonbelasting behoort dus niet alleen loon in geld, maar ook loon in natura of loon in de vorm van een aanspraak (recht). Loonbegrip voor de volksverzekeringen Het loonbegrip voor de volksverzekeringen is gekoppeld aan het belastbare loon volgens de loonbelastingwetgeving. Daardoor kunnen de loonbelasting en de premies volksverzekeringen als één (loon)heffing worden geheven. Toch is er een belangrijk verschil. De grondslag voor de premies volksverzekeringen is namelijk gemaximeerd tot u (2012); voor de belastingheffing geldt geen maximum. Loonbegrip voor de Zorgverzekeringswet De Zorgverzekeringswet (Zvw) kent geen heffing over een loonbegrip. Verzekerden zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over het bijdrage-inkomen. Het bijdrage-inkomen is het gezamenlijke bedrag aan: j Winst uit onderneming; j Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheid; j Belastbaar bedrag aan periodieke uitkeringen en verstrekkingen; j Belastbaar loon volgens de wettelijke bepalingen van de Wet loonbelasting. Ook voor de Zorgverzekeringswet wordt verwezen naar het loonbegrip voor de loonbelasting. Uitzondering is de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever moet doen. Deze behoort niet tot grondslag voor de Zvw, maar er wordt wel belasting over betaald. Voor de Zvw geldt eveneens een maximum. Dat is vanaf 2012 gelijk aan het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen. 4

5 Loonbegrip voor de werknemersverzekeringen De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) verwijst bij de bepaling voor het loonbegrip voor de werknemersverzekeringen naar de Wet op de loonbelasting. Is er dus sprake van loon voor de loonbelasting, dan is er ook sprake van loon voor de werknemersverzekeringen. Hetzelfde artikel maakt meteen een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Deze verschillen ofwel discoördinatiepunten zijn: 1. Ingehouden premies werknemersverzekeringen; 2. Bedragen die worden ingehouden en die vergelijkbaar zijn met premies werknemersverzekeringen; 3. Voordeel van het privégebruik van de Auto van de zaak; 4. Loon uit vroegere dienstbetrekking; 5. Eindheffingsloon; 6. Werkgeversvergoeding voor de Zorgverzekeringswet; 7. Levensloopregeling - inleg van de werknemer; 8. Levensloopregeling - bijdrage van de werkgever; 9. Levensloopregeling - opname door de werknemer van levenslooploon. Ook voor de premies werknemersverzekeringen geldt een maximum (2012: u ). Vanaf 2012 zijn het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximum bijdrageloon Zvw aan elkaar gelijk. De uitzonderingen nader toegelicht: 1. Ingehouden premies werknemersverzekeringen De ingehouden premies werknemersverzekeringen horen niet tot het loon waarover die premies berekend worden. Wel verlagen ze de grondslag voor de Zvw en de grondslag voor de loonheffing. Onder het regime tot 2013 is er alleen nog een werknemersdeel voor de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit werknemersdeel staat echter al sinds 2009 op 0%; de werknemer betaalt dus niets. 2. Bedragen die worden ingehouden die vergelijkbaar zijn met premies werknemersverzekeringen Bijdragen van de werknemer voor aanspraken die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als gevolg van de ZW, de WAO/WIA en de WW worden op dezelfde manier behandeld als de ingehouden premies werknemersverzekeringen. Het Ministerie van Financiën heeft in een beleidsbesluit bepaald dat Belgische RSZ-premies worden aangemerkt als premies voor voorzieningen vergelijkbaar met WW, ZW, AOW, Anw en Zvw. Heeft de RSZ-premie betrekking op ziekte en werkloosheid, dan is de werknemersbijdrage aftrekbaar en een werkgeversbijdrage niet belast. 3. Het voordeel van het privégebruik van de Auto van de zaak Het voordeel van het privégebruik van de Auto van de zaak is j Wel loon voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (zie hierna), j Maar geen loon voor de premies werknemersverzekeringen. Over dit loonvoordeel zijn dus geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Ook worden, door de gelijkstelling van premieloon aan uitkeringsloon, geen uitkeringsrechten opgebouwd. 4. Loon uit vroegere dienstbetrekking Loon uit vroegere dienstbetrekking behoort niet tot de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen, maar wel tot de grondslag voor de overige loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zvw). De vraag komt dan natuurlijk naar voren Wat is dan loon uit vroegere dienstbetrekking? Het zal duidelijk zijn dat pensioen, vut-uitkeringen 5

6 Het Loonbegrip anno 2012 e.d. loon uit vroegere dienstbetrekking zijn. In het algemeen kan worden gesteld dat als er geen arbeid is verricht voor het loon er sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking. Formeel zijn uitkeringen ingevolge de werknemersverzekeringswetten dus loon uit vroegere dienstbetrekking, maar toch behoren ze wel tot de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. De werknemer ontvangt iets omdat hij vroeger heeft gewerkt. De loondoorbetaling bij ziekte wordt gezien als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De premies werknemersverzekeringen moeten gewoon betaald worden. Loon is alles wat uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten 5. Eindheffingsloon Eindheffing neemt een bijzondere plaats in binnen de loonheffingen. Normaal wordt immers belasting geheven van de werknemer. De eindheffing wordt echter aan de werkgever in rekening gebracht. Dat is soms verplicht, denk aan het inmiddels afgeschafte spaarloon. In andere gevallen - het kerstpakket - kan de werkgever kiezen. De betrokken werknemer blijft dan voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting helemaal uit beeld en vindt ook de eindheffing niet op de loonstrook terug. Eindheffingsloon is alleen loon voor de loonbelasting. Over het eindheffingsloon hoeven geen premies volks- en werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw afgedragen te worden. 6. Werkgeversvergoeding voor de Zorgverzekeringswet Ook deze wet (2006) kent zijn eigen grondslag. Werknemers zijn een inkomensafhankelijk bijdrage verschuldigd. De werkgever moet deze inkomensafhankelijke bijdrage weer één op één aan zijn werknemer vergoeden. Deze vergoeding behoort tot de grondslag waarover loonbelasting en premies volksverzekeringen zijn verschuldigd, maar niet tot de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. Vergoedt een werkgever meer dan de inkomensafhankelijke bijdrage, dan wordt dit bij het loon voor de werknemersverzekeringen geteld. Voorbeeld Claudia is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van u 180. Vergoedt haar werkgever deze bijdrage van u 180, dan moet Claudia over deze vergoeding alleen loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen. Vergoedt haar werkgever u 200 dan behoort u 20 tot de grondslag voor premies werknemersverzekeringen maar ook tot de grondslag voor de Zvw. NB. Hierdoor stijgt ook weer de inkomensafhankelijke bijdrage die Claudia moet betalen met een ingewikkelde brutonettoberekening tot gevolg! 7. Levensloopregeling - de inleg van de werknemer Spaart een werknemer in het kader van de Levensloopregeling, dan verlaagt de inleg niet de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. Deelname aan de Levensloopregeling tast de uitkeringsgrondslag dus niet aan. De inleg van de werknemer in de Levensloopregeling verlaagt wel de grondslag voor de Zvw, loonbelasting en premies volksverzekeringen. 6

7 Het Loonbegrip anno Levensloopregeling - de bijdrage van de werkgever Het komt regelmatig voor dat werkgevers op grond van de (collectieve) arbeidsvoorwaarden een bijdrage moeten betalen aan de deelnemers van de Levensloopregeling. Deze bijdrage wordt precies hetzelfde behandeld als de inleg van de werknemer en behoort dus tot de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. Op het moment van betalen zijn echter geen bijdrage Zvw, premies volksverzekeringen en loonbelasting over dit voordeel voor de werknemer verschuldigd. 9. Levensloopregeling - opname door de werknemer van levenslooploon De deelnemer aan de Levensloopregeling zal op enig moment het gespaarde geld ook willen opnemen. Op het moment van opnemen is sprake van loon voor de Zvw, de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. De opname levenslooptegoed behoort dus niet tot de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. De premies zijn op het moment van inleg immers al betaald. Loonbestanddeel Loon uit vroegere dienstbetrekking Uitkering WW, ZW, WAO/WIA In grondslag werknemersverzekeringen In grondslag Zvw Nee Ja Ja Ja Ja Ja In grondslag loonbelasting & premies volksverzekering Aanvulling op uitkering Ja *zolang de dienstbetrekking bestaat Doorbetaling bij ziekte Ja Ja Ja Ja Ja Vergoeding bijdrage Zvw Nee *wel indien en voor zover meer vergoed dan de wettelijke bijdrage Nee *wel indien en voor zover meer vergoed dan de wettelijke bijdrage Ja Inleg levensloop Ja Nee Nee Bijdrage levensloop werkgever Ja Nee Nee Opname levenslooploon Nee Ja Ja Voordeel privégebruik auto Nee Ja Ja Eindheffingsloon Nee *behalve bij naheffing Nee *behalve bij naheffing Ja *behalve bestelauto s en geschenken in natura. Deze zijn geen loon voor de premies volksverzekering Werk voor specialisten In de ADP-systemen wordt uiteraard met deze verschillen rekening gehouden. Het systeem verhindert dat de wettelijke vergoeding Zvw en het voordeel van de Auto van de zaak tot de grondslag voor de werknemersverzekeringen worden gerekend. Ook de maxima voor de premielonen zijn ingebouwd. Van belang is wel dat de salarisadministrateur wel de juiste looncodes en omschrijvingen gebruikt. Het blijft dus wel nodig om over de nodige kennis van alle, vaak ingewikkelde, regelgeving te beschikken. 7

8 2. Uniformering van de heffingsgrondslag Hoewel er formeel dus al één loonbegrip voor de loonheffingen bestaat - weliswaar met uitzonderingen - hebben administrateurs en werkgevers ook te maken met andere heffingen. Tel daarbij de afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies met hun eigen loonbegrip en het is duidelijk dat er nog niet van één uniform loonbegrip kan worden gesproken. Uniformering van de heffingsgrondslag is in dit verband een betere omschrijving van de aankomende wijzigingen. Bijna alle verschillen in de grondslagen voor de loonheffingen worden namelijk opgeheven. In dit hoofdstuk een nadere uitleg en een overzicht. Eén grondslag meer heffingen De invoering van één uniforme heffingsgrondslag betekent niet dat de afzonderlijke heffingen verdwijnen. Werkgevers zijn nog steeds verplicht belasting, premies en bijdrage Zorgverzekeringswet apart en op individueel niveau te berekenen en via de loonaangifte aan de Belastingdienst te verantwoorden. ADP verzorgt voor u de berekeningen en de loonaangifte. Hier verandert dus niets. Wat wijzigt wel? De werkgever betaalt alle premies Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip komen alle premies werknemersverzekeringen voor rekening van de werkgever. Tot 2013 kent de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) nog een werknemersdeel. Dit deel staat echter sinds 2009 op 0% en wordt nu officieel uit de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) verwijderd. Verder wordt ook de franchise in de Awf afgeschaft. De andere premies werknemersverzekeringen (WAO/WIA en de sectorpremies) zijn al langere tijd een werkgeverslast. De werkgever betaalt ook een opslag op de sectorpremie voor de financiering van de uitkeringen als gevolg van Ziektewet (Zw) en overheidswerkgevers zijn premieplichtig voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo premie). Voordeel van privégebruik in heffingsloon Het voordeel privégebruik van de Auto van de zaak behoort vanaf 2013 tot het uniforme heffingsloon. Werkgevers gaan dus premie werknemersverzekeringen betalen over dit loonbestanddeel. Daar staat tegenover dat het voordeel van de Auto van de zaak ook in de uitkeringsgrondslag van werknemers wordt meegenomen. Uiteraard geldt dit alleen voor zover het maximum premieloon nog niet is bereikt. Uniformering van de heffingsgrondslag is een betere omschrijving van de aankomende wijzigingen Vergoeding Zorgverzekeringswet verdwijnt Uiformering loonbegrip betekent ook een nieuwe systematiek voor de heffing van de bijdrage Zorgverzekeringswet. De vergoeding van de werkgever aan de werknemer verdwijnt. Dit maakt de loonstrook inzichtelijker. 8

9 Inleg in Levensloopregeling en opname levenslooploon De inleg in een Levensloopregeling wordt vanaf 2013 in mindering gebracht op de grondslag voor alle heffingen. De inleg wordt in mindering gebracht op het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden berekend. De inleg in de Levensloopregeling beïnvloedt dus de uitkeringsgrondslag. Betaalt een werkgever een bijdrage in de Levensloopregeling, dan worden daarover geen belasting en premies berekend. Pas als de werknemer levenslooploon opneemt, worden belasting en premies afgedragen. Dit betekent dus dat de uitkeringsgrondslag wordt verhoogd op het moment dat de werknemer levenslooploon ontvangt. Wijzigingen zijn direct van kracht! De wijzigingen met betrekking tot het loonbegrip zijn volgens de Wet Uniformering Loonbegrip met onmiddellijke werking van kracht. Loon dat in het 2013 het jaar van de wetswijziging wordt betaald valt dus onder het uniforme loonbegrip. Ook als het voor 1 januari 2013 is verdiend. Hetzelfde geldt voor de Auto van de zaak. Het maakt niet uit wanneer uw medewerker de auto ter beschikking heeft gekregen, het gaat om in 2013 genoten loon waarvoor de regels van 2013 moeten worden toegepast. Ook voor uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen is direct de nieuwe wet van toepassing. Als een werknemer voor een uitkering in aanmerking komt, wordt die uitkering gebaseerd op het dagloon in de referteperiode. Daarbij gaat men uit van het premieloon zoals dat op basis van de aangifte loonheffingen in de polisadministratie is opgenomen. Er kan sprake zijn van een overgangseffect, bijvoorbeeld als de uitkering wordt berekend over loon dat in 2012 en in 2013 werd verdiend. Door de wijzigingen in het premieloon met ingang van 1 januari 2013 kan het premieloon van de werknemer hoger of lager zijn dan anders het geval was geweest. Vanaf het moment dat het dagloon wordt berekend over de jaren 2013 of later vallen de eventuele verschillen weer weg. Hetzelfde geldt voor daglonen die op basis van voorgaande jaren werden vastgesteld. Deze blijven door invoering van het uniforme loonbegrip ongewijzigd. 9

10 3. Blijvende discoördinatiepunten na de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip De Wet Uniformering Loonbegrip heft bijna alle verschillen in de grondslagen voor de loonheffingen op. Daarmee wordt een aantal knelpunten in de salarisadministratie opgelost. Blijvende discoördinatiepunten zijn: j Het loon uit vroegere dienstbetrekking en j Het loon dat onder de eindheffing valt. Loon uit vroegere dienstbetrekking Het loon uit vroegere dienstbetrekking behoort niet tot het loon voor de premies werknemersverzekeringen. Wel moeten loonbelasting/ premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden afgedragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor gepensioneerden. Zij betalen wel loonbelasting maar geen werknemersverzekeringen. Loon vallend onder de eindheffing Loon dat onder de eindheffing valt behoort niet tot de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 10

11 4. Premies werknemersverzekeringen en de Wet Uniformering Loonbegrip De Wet Uniformering Loonbegrip heeft gevolgen voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. In dit hoofdstuk een overzicht daarvan waarbij natuurlijk ook de veranderingen voor de salarispraktijk aan de orde komen. Wijzigingen door de Wet Uniformering Loonbegrip Door de Wet Uniformering Loonbegrip wordt de grondslag waarover premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn verbreed: j De inleg in de Levensloopregeling wordt aftrekbaar van het premieloon voor de werknemersverzekeringen. De opname van het levenslooptegoed behoort voortaan tot het premieloon. j Het voordeel van het privégebruik van de Auto van de zaak wordt bij het premieloon geteld. j Het werknemersdeel en de franchise in de Awfpremie worden afgeschaft. Werknemersdeel AWF Voordat de bijdrage Zvw, de loonbelasting en de premies volksverzekeringen worden berekend mag het werknemersdeel in de premies werknemersverzekeringen van het loon worden afgetrokken. Dit discoördinatiepunt wordt opgeheven door het afschaffen van het werknemersdeel in de werknemersverzekeringen. Op dit moment is de werkgever al degene die alle premies werknemersverzekeringen betaalt. Een uitzondering daarop is het werknemersdeel in de Awf-premie. Nadat dit al sinds 2009 op 0% staat, wordt het werknemersdeel vanaf 2013 geschrapt. De werknemer is verzekerd, maar de premie wordt betaald door de werkgever. Een overzicht van alle betaalde premies prijkt vanaf 2014 ook op de Jaaropgave. Wordt op uw loonstroken nog het werknemersdeel WW vermeld, dan kunt u dit vanaf 2013 definitief schrappen. De ADP-systemen houden rekening met deze wijziging. Franchise AWF Door de Wet Uniformering Loonbegrip worden de loonbegrippen voor de belasting, premies en Zvw geharmoniseerd. De grenzen voor de loonheffingen die volledig voor rekening van de werkgever komen (de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw) zijn inmiddels gelijkgetrokken. De volgende stap om de totale grondslag voor premies en Zvw gelijk te trekken is het afschaffen van de franchise in de Awfpremie. Als het alleen bij het afschaffen van de franchise zou blijven zouden werkgevers voor hogere lasten komen te staan. Daarom wordt het premiepercentage in de AWF voor werkgevers verlaagd. De effecten daarvan zijn sterk afhankelijk van het individuele loon van de werknemer(s). Voor een werkgever die veel werknemers heeft met een premieloon hoger dan het maximum premieloon valt het afschaffen van de franchise gunstig uit. Deze werkgevers gaan minder premie Awf betalen. Zijn er veel werknemers met een relatief laag loon in dienst denk aan parttimers - dan werkt het afschaffen van de franchise nadelig. Evenredige premieverdeling Voor een werknemer met meerdere dienstbetrekkingen naast elkaar berekent iedere werkgever afzonderlijk de premies werknemersverzekeringen over het loon. Wettelijk gezien kan en mag er geen rekening worden gehouden met het loon wat door een andere werkgever wordt betaald. 11

12 Premies werknemersverzekeringen en de Wet Uniformering Loonbegrip Worden er per saldo over een hoger loon dan het maximum premieloon premies betaald, dan past de Belastingdienst de evenredige premieverdeling toe en betaalt elke werkgever een evenredig deel terug. Om die reden wordt de evenredige premieverdeling afgeschaft. Hoewel geheel geautomatiseerd, ziet de Regering deze werkwijze als een voor de Belastingdienst bewerkelijk proces. In voorkomende gevallen kan dit een stijging van de werkgeverslasten betekenen. De Regering heeft toegezegd dat werkgevers hiervoor op macroniveau zullen worden gecompenseerd. Bij de vaststelling van de premies over 2013 wordt hier rekening mee gehouden. In 2013 wordt er nog wel een teruggaaf over 2012 verleend. Deze moeten werkgevers op dezelfde wijze verwerken als de teruggaaf over de voorgaande jaren. Voorbeeld Voorbeeld regime vanaf Wij zijn ervan uitgegaan dat de Awf-premie in 2013 daalt van 4,55% naar 2,05%. Loon per jaar Awf-premie 2012 Awf-premie 2013 Verschil 2013 > 2012 u u u /- u 468 u u 854 u 738 -/- u 116 u u 0 u 307 +/+ u

13 5. Zorgverzekeringswet en Uniformering Loonbegrip Met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip wijzigt ook de vergoeding en inhouding van de Zorgverzekeringswet. In dit hoofdstuk komen de gevolgen voor werkgever en werknemer in een aantal voorbeelden aan de orde. De Zorgverzekeringswet (2006) regelt een inhouding en voor werknemers een (belaste) vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het maximumpremieloon Zvw werd in 2012 vooruitlopend op de Wet Uniformering Loonbegrip gelijkgetrokken met het maximum premieloon Werknemersverzekeringen. Wijzigingen De situatie tot 2013 gaat uit van een inhouding van de werknemer en het recht op vergoeding van die inhouding. Met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip is er sprake van een werkgeversheffing of een werknemersbijdrage. De werkgeversheffing vervangt het huidige recht op vergoeding. 1. Gevolgen voor de werkgever Met ingang van 1 januari 2013 draagt de werkgever, voor al die werknemers waar hij in 2012 een verplichte vergoeding aan betaalde, een werkgeversheffing af. 3. Evenredige Bijdrage Verdeling Heeft een werknemer meerdere dienstbetrekkingen dan wordt er in de meeste gevallen ook teveel bijdrage Zvw berekend. Ook dan wordt er in het daarop volgend jaar een terruggaaf verleend die via de werkgever loopt. Dit is de evenredige bijdrage verdeling (EBV). Vanaf 2013 vindt er geen EBV meer plaats wanneer er uitsluitend sprake is van looninkomsten die onder de werkgeversbijdrage vallen en er over een hoger bedrag dan het maximum Zvw is betaald. Wanneer een werknemer looninkomsten heeft die niet uitsluitend onder de werkgeversheffing vallen en er over een hoger bedrag dan het maximum Zvw is betaald, krijgt de werknemer nog wel een EBV-teruggave. Dit komt voor bij een combinatie van salaris en één of meerdere lijfrenten. Er komen 2 tarieven voor de werkgeversheffing: j Een 0% tarief voor zeevarenden en j Een algemeen hoog tarief. 2. Gevolgen voor de werknemer Met ingang van 1 januari 2013 krijgt de werknemer geen vergoeding van de Zorgverzekeringswet. De werknemer betaalt, uitgezonderd specifieke gevallen, echter ook geen werknemersbijdrage. Door aanpassing van de tariefschijven van de loonbelasting hebben de werknemers door het wegvallen van de belaste vergoeding geen direct financieel voordeel. 13

14 Zorgverzekeringswet en Uniformering Loonbegrip In de onderstaande tabellen ziet u de gevolgen in beeld. Berekening 2012, op de werknemer is het hoge tarief van toepassing: Toegepaste premie Zvw: 7.1%. Overige bedragen zijn fictief bepaald. Werknemer Uitbetaling Werkgeverspremie Loon u 2000,00 u 2000,00 Pensioenpremie u -150,00 u -150,00 Loon SV u 1850,00 WAO/WIA u 116,15 WW AWF wg u 46,00 WW WGF wg u 57,50 Auto v/d zaak u 450,00 Loon Zvw u 2300,00 Zvw wg u 163,30 u 163,30 Loon lh u 2463,30 Loonheffing u -589,08 u -589,08 Zvw wn (7,1%) u -163,30 u -163,30 Netto u 1260,92 Berekening 2013 werkgeversheffing via het hoge tarief: In onderstaand voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het Zvw-percentage van 2012: 7.1%. Werknemer Uitbetaling Werkgeverspremie Loon u 2000, ,00 Pensioenpremie u -150,00-150,00 Auto v/d zaak u 450,00 Uniform heffingsloon u 2300,00 WAO/WIA u 116,15 WW AWF wg u 46,00 WW WGF wg u 57,50 Zvw wg u 163,30 Loonheffing u -521,16 u -521,16 Netto u 1328,84* * Het lijkt alsof het netto salaris stijgt, maar dat wordt teniet gedaan door een aanpassing van het schijventarief. j Pensioengerechtigden De inhouding Zvw voor een groep (ex)werknemers waarvoor het nu (2012) niet verplicht is een vergoeding te betalen, zoals pensioen- en lijfrentegerechtigden, blijft bestaan en zal op dezelfde wijze als in 2012 moeten gebeuren. Voor deze groep mensen blijft de Zvw-inhouding dus wel aanwezig op de uitkerings(loon)strook. 14

15 6. Auto van de zaak en Uniformering Loonbegrip Nadat vanaf 2006 de Auto van de zaak via de loonadministratie moest worden afgehandeld, wordt de bijtelling onder de Wet Uniformering Loonbegrip ook meegenomen in de heffing van de werknemersverzekeringen. In dit hoofdstuk worden de wijzigingen toegelicht. Auto van de zaak tot en met 2012 Sinds 2006 valt de Auto van de zaak onder de loonheffing. Dit betekent dat vanaf dat moment de fiscale afhandeling via de loonadministratie moest lopen. De loonstrook/loonstaat vermeldt sindsdien forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer beschikbaar gestelde auto: de fiscale bijtelling. Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor het gebruik van de auto aan de werkgever, wordt dit bedrag van de bijtelling afgetrokken. Kosten voor privégebruik kunnen alleen na strikte afspraken vooraf en via de salarisadministratie op de fiscale bijtelling in mindering gebracht worden. Voor de werkgevers betekent deze werkwijze een behoorlijke administratieve last. Niet alleen omdat veel gegevens in de salarisadministratie moeten worden vastgelegd maar ook omdat alles periodiek verantwoord moet worden in de elektronische loonaangifte. Voorbeeld naheffing 2013 Auto van de zaak met ingang van 2013 In 2013 wordt de Auto van de zaak door de Wet Uniform Loonbegrip onderdeel van het uniforme heffingsloon. Dit heeft als gevolg dat de bijtelling van de Auto van de zaak ook betrokken wordt in de heffing van de werknemersverzekeringen. Gaat het om een werknemer die onder het jaarmaximum blijft van de werknemersverzekeringen, dan ziet de werkgever zijn werkgeverslasten stijgen. Voor de werknemer kan het een voordeel zijn. De Auto van de zaak wordt ook meegenomen bij de berekening van een eventuele uitkering. Er wordt immers ook premie over dit bedrag (tot het maximum premieloon) betaald. Naheffing Wat er ook wijzigt en gevolgen heeft voor de werknemer is de naheffing. Krijgt een werknemer een naheffing dan betaalt hij naast de loonheffing ook de werkgeversheffing Zvw en de premies werknemersverzekeringen (zie voorbeeld). De werknemer heeft een Auto van de zaak en deze staat het gehele jaar tot zijn beschikking. Daarnaast heeft de werknemer een verklaring geen privégebruik auto. De verklaring wordt op 1 mei ingetrokken omdat de werknemer meer dan 500 kilometer privé is gaan rijden. 1. Voor de periode 1 januari tot en met 30 april wordt door de Belastingdienst aan de werknemer een naheffingsaanslag opgelegd. Deze aanslag is inclusief Loonheffing, Zvw-heffing en premies werknemersverzekeringen. 2. Vanaf 1 mei moet de werkgever de auto opnemen in het uniforme heffingsloon en aangeven in de loonaangifte. 15

16 De 7. Levensloopregeling Praktijk: Veelgestelde en vragen de Uniformering Loonbegrip Per 2012 werd de deelname aan de Levensloopregeling behoorlijk beperkt. De Wet Uniformering Loonbegrip heeft eveneens gevolgen voor de Levensloopregeling. De verwerking in de salarisadministratie van zowel de inleg als de opname verloopt vanaf 2013 op een andere wijze. Samengevat kunnen we stellen dat de wijzigingen in de levensloop een flinke impact hebben op de praktijk van de salarisadministrateur. Niet langer wordt de inleg, maar de uitkering tot het loon voor de premies werknemersverzekeringen gerekend. Dit wordt met voorbeelden in dit hoofdstuk toegelicht. De inleg in de Levensloopregeling tot en met 2012 wordt namelijk niet in mindering gebracht op het loon voor de premies werknemersverzekeringen, maar wel op het loon voor de Zvw en het loon voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen. De inleg in de Levensloopregeling verlaagt de grondslag voor het loon voor de sociale verzekeringen niet. Daarvoor werd bij de invoering bewust gekozen. Op het moment van opname wordt deze opname gezien als loon en betaalt de werknemer loonbelasting en premies volksverzekeringen. De bijdrage Zvw moet op dat moment worden berekend en de werkgever moet de inkomensafhankelijke vergoeding betalen. De inleg verlaagt het loon waarover loonbelasting, premies volksverzekeringen en Zvw wordt betaald. De Levensloopregeling onder de Wet Uniformering Loonbegrip De Wet Uniformering Loonbegrip moet ervoor zorgen dat de discoördinatiepunten in de berekening van bruto naar netto worden opgeheven. Dat betekent dat de inleg in de Levensloopregeling en de opname van levenslooptegoed voor zowel de belasting als de premies op dezelfde manier moeten worden behandeld. Inleg door de werknemer in de Levensloopregeling onder de wet Uniformering loonbegrip Onder de Wet Uniformering Loonbegrip is de inleg in de Levensloopregeling een zogenoemde aftrekpost voor alle heffingen. De inleg wordt dus in mindering gebracht op het uniforme heffingsloon. Dit betekent dus dat ook de grondslag waarover de premies werknemersverzekeringen worden berekend wordt verlaagd. Daardoor wordt ook de uitkeringsgrondslag van de werknemer lager. Een en ander natuurlijk wel voor zover het maximum premieloon niet wordt overschreden. Inleg verlaagt vanaf 2013 de grondslag voor sociale verzekeringen. Voorbeeld Monique Jane Bruto loon u u Af: werknemersdeel pensioen u 125 u 215 Af: inleg levensloop u 100 u 100 Uniform heffingsloon w w Zowel bij Monique als bij Jane verlaagt de inleg van u 100 het (nieuwe) uniforme heffingsloon. In het geval van Monique heeft deelname in de Levensloopregeling ook invloed op een mogelijke uitkering. Haar loon is lager dan het maximum premieloon*. In het geval van Jane wordt de uitkeringsgrondslag niet verlaagd omdat haar loon uiteindelijk boven het maximum premieloon blijft. * Maximum premieloon u per jaar. Is per maand u

17 Opname van levenslooptegoed Neemt de werknemer levenslooptegoed op om een periode van onbetaald verlof te financieren, dan valt deze opname onder het uniforme heffingsloon. Dit betekent dat alle loonheffingen verschuldigd zijn. De werknemer gaat op het moment van opname loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen. De werkgever moet de bijdrage Zvw en de premies werknemersverzekeringen afdragen. De opname van levenslooptegoed hoort bij de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. Opmerkelijk: Er kunnen dus uitkeringsrechten worden opgebouwd over loon waarvoor niet wordt gewerkt. Werkgeversbijdrage De bijdrage van de werkgever aan niet-deelnemers blijft belast voor alle loonheffingen. De bijdrage voor deelnemende werknemers is vanwege de uniformering niet belast voor welke loonheffing dan ook. De werkgeversbijdrage behoort niet tot het loonbegrip voor de loonbelasting en dus ook niet tot de grondslag voor de werknemersverzekeringen. Dubbele premieheffing Nu is het natuurlijk mogelijk dat een werknemer na 1 januari 2013 levenslooptegoed opneemt wat (deels) is gespaard in de jaren vóór 2013 en waarover dus al premies zijn betaald. Moet er dan toch premies werknemersverzekeringen worden berekend over het volledige levenslooploon? Of alleen over het loon dat is gespaard na 2013? De Regering is hier bij de introductie van de Wet Uniformering Loonbegrip heel duidelijk in geweest. In het kader van vereenvoudigingen past het niet om een splitsing aan te brengen. Het kan dus voorkomen dat er over een deel van het opgenomen levenslooptegoed nog een keer premies werknemersverzekeringen worden berekend. Werkgevers zullen voor dit nadeel op macroniveau worden gecompenseerd. Overigens verwacht men dat dit nadeel zeer beperkt zal zijn omdat levenslooptegoed in het algemeen wordt gebruikt als een vorm van vroegpensioen en dus wordt opgenomen door werknemers van 61 jaar of ouder. In dat geval wordt de opname beschouwd als loon uit vroegere dienstbetrekking waarover geen premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd Inleg levensloop u Volledig aan premies onderworpen Inleg levensloop u Niet aan premies onderworpen 2015 Opname levensloop u Volledig aan premies onderworpen 17

18 8. Aanvullende maatregelen De Wet Uniformering Loonbegrip wordt samen met een aantal aanvullende maatregelen ingevoerd. In dit hoofdstuk een overzicht. Verhoging van de vrije ruimte De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt een volledige werkgeversheffing. Werknemers krijgen geen vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage meer. Daardoor daalt het fiscale loon en dus ook de vrije ruimte. Om die reden wordt de vrije ruimte met 0,1% verhoogd naar 1,5%. Er wordt over een verdere verhoging naar 1,6%* gesproken. Loon ZVW Verg ZVW Loon kolom 14 Vrije ruimte 2012 u ,00 u ,00 u ,00 u ,71 1,4% x u u ,00 - u ,00 u ,00 1,5% x u u ,00 - u ,00 u ,00 1,6% * x u Heffingskortingen Tijdelijke heffingskorting Tegelijk met de Wet Uniformering Loonbegrip wordt over de jaren 2013 tot en met 2015 een tijdelijke heffingskorting ingevoerd. De voorwaarden: j De werknemer is nog geen 65 jaar; j Er is sprake van een uitkering ingevolge een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding waarop de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van de werknemer wordt ingehouden. De heffingskorting bedraagt: j 1% van de uitkering met een maximum van u 182 in 2013 j 0,67% van de uitkering met een maximum van u 121 in 2014 j 0,33% van de uitkering met een maximum van u 61 in 2015 Voorbeeld 1: Werknemer ontvangt pensioenuitkering van u en wordt op 22 december 65 jaar. Voor de loonbelasting wordt het gehele jaar terecht de tijdelijke loonheffingskorting toegepast. Bij de aanslag inkomstenbelasting is de heffingskorting niet van toepassing. Hierdoor moet de werknemer maximaal u 182 (2013) terug betalen. Dit wordt deels weer gecompenseerd door de ouderenkorting. Ouderenkorting De ouderenkorting wordt gesplitst. De voorwaarde blijft nog wel dat de werknemer 65 jaar of ouder moet zijn. De ouderenkorting wordt u 884 als het loon op jaarbasis niet meer bedraagt dan u Bedraagt het loon meer dan u dan is de ouderenkorting u 150. De heffingskorting geldt ook in de inkomstenbelasting met de voorwaarde dat de werknemer aan het eind van het jaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Hierdoor kan het dus voorkomen dat er een inhaaleffect optreedt. 18

19 Voorbeeld 2: De werknemer uit voorbeeld 1 heeft geen recht op de tijdelijke heffingskorting ter grootte van u 182. Omdat hij aan het eind van het jaar 65 jaar is heeft hij in de sfeer van de inkomstenbelasting wel recht op de ouderenkorting ter grootte van u 150. Hierdoor wordt het negatief inhaaleffect beperkt tot u 32. Heeft de werknemer een uitkering van minder dan u dan wordt zijn ouderenkorting dus zelfs u 884! Definitie loon uit vroegere arbeid/ dienstbetrekking Voor loon uit vroegere dienstbetrekking/arbeid wordt de groene tabel toegepast en zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De definitie loon uit vroegere dienstbetrekking ontbreekt echter in de wet. Uiteraard is duidelijk dat pensioen, loon uit vroegere arbeid is. Bestaat er echter nog steeds een dienstbetrekking en wordt er geen arbeid verricht en toch betalingen door de werkgever aan de werknemer gedaan, dan is het de vraag hoe deze betaling moet worden gekwalificeerd. Is dit nu loon uit tegenwoordige of loon uit vroegere arbeid? De Wet Uniformering Loonbegrip geeft duidelijkheid. j Loon genoten als garantieloon als bedoeld in art. 628a Boek 7 BW. Heeft een werknemer een overeengekomen arbeidstijd van minder dan 15 uur per week, of is de omvang van de arbeidsduur niet eenduidig vastgelegd, dan heeft de werknemer voor iedere periode dat minder dan drie uur arbeid is verricht recht op een beloning alsof hij drie uur arbeid heeft verricht. Wordt er dus twee uur gewerkt dan moet er voor drie uur worden betaald. De totale betaling wordt gezien als loon uit tegenwoordige arbeid. j Loondoorbetaling bij ziekte. Als een werknemer ziek is heeft hij voor een periode van 104 weken recht op doorbetaling van het loon. In de praktijk wordt hier al de witte tabel op toegepast en premies werknemersverzekeringen over berekend. Door de wetswijziging wordt nu formeel bevestigd dat loondoorbetaling bij ziekte wordt gezien als loon uit tegenwoordige arbeid. j Uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg en aanvullingen daarop die door de werkgever worden gedaan. Het gaat dan in de praktijk vooral om loondoorbetaling bij zorgverlof en/of ouderschapsverlof. Gelijkgesteld aan loon uit tegenwoordige arbeid (witte tabel, premies werknemersverzekeringen verschuldigd): j Loon genoten wegens tijdelijke inactiviteit als bedoeld in artikel 628 Boek 7 BW (tot maximaal 104 weken). De werknemer houdt recht houdt op loon als hij de arbeid niet kan verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen. In de praktijk zal het vooral gaan om loondoorbetaling bij schorsing of het op non-actief stellen van de werknemer. 19

20 Aanvullende maatregelen Premieplicht WIA na 18 maanden levensloopverlof Neemt een werknemer een periode van levensloopverlof, dan blijft hij nog wel werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen. Duurt de periode van levensloopverlof meer dan 18 maanden dan wordt de werknemer voor de WIA niet meer beschouwd als werknemer. Na meer dan 18 maanden levensloopverlof zouden dan wel wel loonbelasting, premies volksverzekeringen en WWpremie verschuldigd, maar geen WIA-premie. Om een discoördinatiepunt te voorkomen wordt er in de Wet financiering sociale verzekeringen bepaald dat er wel WIA-premie is verschuldigd. Dit heeft de vreemde situatie tot gevolg dat wel premies betaald moeten worden, maar dat er geen uitkeringsrechten meer worden opgebouwd als het levensloopverlof langer dan 18 maanden duurt. Uitbreiding inhoudingsplicht voor de loonbelasting Het komt regelmatig voor dat een werknemer binnen concernverband door een buitenlands concernonderdeel naar een Nederlands concernonderdeel gaat terwijl de werknemer in dienstbetrekking blijft bij het buitenlandse onderdeel. Het Nederlandse onderdeel kan de werknemer niet in de loonaangifte opnemen omdat deze niet in dienstbetrekking is. Vanaf 2013 wordt de mogelijkheid geboden dat het Nederlandse onderdeel als inhoudingsplichtige kan worden beschouwd. Er moet wel een gezamenlijk verzoek worden gedaan aan de Belastingdienst, welke een voor bezwaar vatbare beschikking moet afgeven. Is een beschikking afgegeven dan geldt deze voor één of meer werknemers. 20

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 Pagina 1 van 6 Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 1 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u aan het eind

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Werkgeversspecial 2013

Werkgeversspecial 2013 Werkgeversspecial 2013 Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Werkkostenregeling: deadline nadert! Per 1 januari 2011 is onder de naam werkkostenregeling het nieuwe regime voor vrije

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Hiermee worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen,

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz. 83. Te betalen door 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 A B C D E F G H Loon en loonkostenberekening 2016 Werknemer: Voorbeeld handboek blz.

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd Mededelingen Adresgegevens Algemene gegevens Bruto-Netto gegevens Netto bedrag Tegoed uren vrije tijd Gegevens deze maand Totalen deze maand Gegevens jaaropgave Toelichting betalingsspecificatie Inleiding

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 236 Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

9 november Mr. Gerrie de Hoop

9 november Mr. Gerrie de Hoop 9 november 2017 Mr. Gerrie de Hoop 2Xplain Vakinformatie Kerkenbos 10-77 Q 6546 BB Nijmegen (040) 2947 957 administratie@2xplain.nl www.2xplain.nl 2Xplain 2017 Check de loonstrook 9 november 2017 Mr. G.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer,

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus 64 2700 AB ZOETERMEER Kennisgroep CAO Datum 27 oktober 2016 Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 547 Besluit van 10 december 2007 tot wijziging van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen in verband met een wijziging in het loonbegrip

Nadere informatie

32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vereenvoudiging loonstrookje

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie