NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012"

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw J.W.M. Louer de heer J.M. van Baardwijk de heer R. Bakker mevrouw W.M. Bourguignon-Slis de heer F. den Braven de heer J.F. Broeders de heer S. Broekmans mevrouw C. de Bruijn mevrouw A. Çölkusu (vanaf u. bij aanvang agendapunt 1.1) de heer G.A. Damen de heer J.G. van Dinther de heer L. van Helden de heer L.P. den Hollander de heer A.J.G. Hooijmaijers mevrouw E.Y. IJpelaar-Alias de heer C.M.A. Kuijten de heer W.C.P.B. Lodenstijn mevrouw H. Marasabessy de heer P.W.E. Monsieurs mevrouw R. Odabasi-Seker mevrouw C.C.J. Ruygt-Gerritsen de heer F.P.M. Simon de heer C.J.G.H. van der Sloot de heer R.A.A. Tiemstra de heer J.M.M. van Tuyl (vanaf u. bij aanvang agendapunt 1.2) de heer J.M.J. Waarts de heer J.A.J. van Well Afwezig zijn: de heer A.A. van Hamond de heer M.G.H. Smits de heer W. van Veelen Tevens aanwezig: de heer M. van Dongen, wethouder de heer J. van Groos, wethouder de heer J.H.H. Heuverling, wethouder de heer S. Potters, wethouder Notulen: de heer M. Kunnen, Notuleerservice Nederland Notulen raadsvergadering 21 juni

2 0. Opening 0.1 Opening op de gebruikelijke wijze De voorzitter: Welkom aan u allen. Ik open de vergadering. Laten wij ons vanuit onze eigen visie of geloofsovertuiging bij het begin van deze raadsvergadering bezinnen op onze gemeenschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid om deze gemeente te besturen. Stilte. De vergadering is geopend. 0.2 Mededelingen De voorzitter: Ik heb bericht van verhindering van de heer Van Hamond en zeg toch welkom. De heer Smits en de heer Van Veelen hebben zich ook afgemeld. Mevrouw Çölkusu komt later, net als de heer Van Tuyl. De presentielijst is door u allen ondertekend. De voorstemmer vandaag en vanavond is degene die hoort bij nummer 13, dat is de heer Waarts. 0.3 Vaststellen agenda De voorzitter: Ik kijk naar de agenda en vraag aan u of die zo klopt. Ik denk van wel. Ik ga dan door. 0.4 Vaststelling lijst ingekomen stukken De voorzitter: De lijst met ingekomen stukken ligt voor u op tafel. Die betrekken we straks bij de agenda. 1. Debatgedeelte 1.0 Algemene beschouwingen De voorzitter: Ik ga over naar het debatgedeelte. We gaan het als volgt doen: de spreektijd is vijftien minuten per fractie en we loten om de volgorde. Ik maak die volgorde vroegtijdig aan u bekend, zodat u weet wanneer u aan de beurt bent. Het is de afspraak om tijdens de inbreng van de eerste termijn geen interrupties te plegen. Als u dringende vragen hebt, dan kunt u die stellen na afloop van de inbreng van de betreffende fractie. Als u moties of amendementen hebt, is het misschien handig om die in eerste termijn in te dienen als het mogelijk is. Als ik die vijftien minuten per fractie optel, zijn we rond uur klaar met de eerste termijn. Er volgt dan een schorsing van dertig minuten om het college de kans te geven om de inbreng van hun kant nog even te bespreken. We gaan daarna om uur door met de reactie van het college. Het college heeft daarvoor tot uur. Van uur tot uur is er pauze. Vervolgens gaan we over naar de tweede termijn. Het onderling debat vindt bij voorkeur in de tweede termijn plaats. U heeft dan maximaal vijf minuten per fractie. Ook hiervoor loten we om de volgorde. Daarna heeft het college nog de kans om op het laatst een reactie te geven op moties en amendementen. Als laatste gaan we over tot besluitvorming. Ik kom bij de algemene beschouwingen. Ik kijk wie er het eerst aan de beurt is en kom uit bij de fractie van Werknemersbelang. Daarna komt de fractie van de ChristenUnie aan Notulen raadsvergadering 21 juni

3 de beurt. Ik zou nu graag het woord geven aan Werkgeversbelang, nadat wethouder Van Groos even de kans krijgt om ten aanzien van de junicirculaire een korte mededeling te doen. Wij weten pas net wat daar uitkomt en het is goed als u daarvan op de hoogte bent. Als u hiermee akkoord gaat, dan vraag ik aan de heer Van Groos om even die gelegenheid te nemen. Daarna is het woord aan de heer Broeders. Alleen als het positief is wordt het gemeld. Ga uw gang. Mevrouw Ruygt: U vroeg: heeft iemand daar bezwaar tegen? Ik heb er natuurlijk geen bezwaar tegen dat er nu iets over de junicirculaire wordt gezegd. Het was echter beter geweest als we die circulaire ruim voor de kaderstelling hadden ontvangen. Ik doel dan niet op weken, maar als we de informatie gisteren of eergisteren hadden gehad, dan had dat er nog wel in verwerkt kunnen worden. De voorzitter: Misschien neemt de heer Van Groos dat mee in zijn reactie. Wethouder Van Groos: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de gelegenheid om iets te mogen zeggen over de circulaire. Allereerst twee punten over de termijn van het aanreiken van informatie. Ten eerste: omdat het zuiden vroeg vakantie heeft moesten we met de kaderstelling eerder zijn dan andere jaren. Ten tweede gaat het eigenlijk om de meicirculaire die in juni pas is uitgekomen. In eerste instantie werd de datum van 8 juni genoemd en in tweede instantie is de circulaire vorige week woensdag 13 juni pas uitgekomen. Wij zouden het bedrag dat aan Waalwijk wordt toegekend gewoon aan u kunnen meedelen, maar er zitten soms wat dingen in de begroting waar we rekening mee hebben gehouden, zoals geoormerkte bedragen. We moeten ook altijd bekijken of het bedrag dat we opnemen voor loon- en prijscompensatie nog klopt. In dit geval hebben we ook nog een check uitgevoerd, want het resultaat bij de gemeente Waalwijk was anders dan bij de andere gemeentes. Er lag een bericht klaar voor u. Dit is echter zo technisch, het is drie kantjes techniek, terwijl het in feite gaat om de bedragen. Die zal ik u nu dan noemen. U krijgt dan later de brief. Voor 2012 kan ik melden, maar dat is nu niet aan de orde, dat de junicirculaire een positief effect heeft van netto euro. De circulaire voor 2013 heeft ook een positief effect, in tegenstelling tot andere gemeentes. Dit heeft onder andere te maken met groei in de aantallen. De uitkomst wordt namelijk berekend op basis van een aantal maatstaven en daarin telt bijvoorbeeld het aantal bedrijven ook mee. Wij zijn in Waalwijk gegroeid ten opzichte van een heleboel andere gemeentes. Voor ons gaat het dus om een positief effect van euro. Als je kijkt naar de jaren daarna, dan lijkt het op te lopen naar euro. Hierin zijn de effecten van het Kunduz-, Lente- of Wandelgangenakoord, of u hoe u het ook wilt noemen, nog niet meegenomen. De bezuinigingen die er mogelijk nog aan zitten te komen zijn al helemaal niet meegenomen. Het idee van het college is om kennis te nemen van deze informatie en deze te parkeren. We kijken ernaar bij de begroting en voor de behandeling van de begroting heeft u deze informatie dan ruim op tijd ontvangen. Dank u wel. De voorzitter: De heer Broeders. De heer Broeders: Voorzitter, dank u wel. Ik ben altijd blij als ik als eerste mag, dan weet ik zeker dat ik nog een beetje aandacht heb. Anders zit iedereen met de ipad te spelen. Ik ben dus erg gelukkig dat ik als eerste mag komen. De voorzitter: Rekenkundig gezien is de kans daarop zo eens in de tien jaar, maak dus gebruik van uw gelegenheid. De heer Broeders: Eens in de tien jaar? Nou, volgens mij gebeurt het vrij frequent, maar goed. Voorzitter, leden van de raad, geacht college en overige belangstellenden. We hebben de kadernota 2013 van het college ontvangen. Vandaag geven wij aan of we ons kunnen vinden in de prioriteiten van het college. De kadernota 2013 onderscheidt Notulen raadsvergadering 21 juni

4 zich duidelijk van de voorafgaande nota s. De behandeling van deze kadernota vindt plaats op een moment waarop sprake is van grote onzekerheden op financieel gebied. Wethouder Van Groos maakte daar net al duidelijk opmerkingen over. Er is sprake van een demissionair kabinet en het Kunduz-akkoord en de verkiezingen in september 2012 spelen op de achtergrond mee. Hierdoor is het karakter van deze kadernota informerend, in plaats van richtinggevend. Werknemersbelang is van mening dat we toch op hoofdlijnen een reactie moeten geven op de voor ons liggende kadernota. Wij constateren dat de speelruimte van de gemeente Waalwijk zeer beperkt is en dat taken worden gedecentraliseerd. We blijven volledig afhankelijk van het gemeentefonds en van het gevoerde beleid uit Den Haag als het gaat om de vraag hoeveel geld ons wordt toebedeeld. Het zou kunnen betekenen dat bij de behandeling van de begroting in november andere afwegingen gemaakt zullen moeten worden. Het is niet ondenkbaar dat de beraadslagingen over de begroting in november 2012 in geheel ander begrotingsperspectief moeten worden gevoerd. Voorzitter, wij nemen kennis van de informatie uit de Voorjaarsnota 2012 en de Kadernota 2013, om een integrale afweging te maken betreffende de haalbaarheid van diverse programma s. Werknemersbelang wil niet op alle afzonderlijke programma s specifiek ingaan; we zullen op hoofdlijnen aangeven wat voor ons het belangrijkste is. De kaders die wij het college kunnen meegeven, zullen dus sterk worden bepaald, zoals ik net al zei, door de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. Laat ik beginnen met de Wet werken naar vermogen. Los van de vraag of deze wet als gevolg van de val van de huidige regeling vertraging gaat oplopen, mag toch worden verwacht dat op enig moment een aantal wetten naar de lokale overheden worden gedecentraliseerd. De verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt komt dan bij ons als gemeente te liggen. De werkgelegenheid voor mensen met kwetsbare arbeidsposities is sinds kort meetbaar. TNO heeft hiervoor in samenwerking met het bedrijfsleven en Stichting In Return Nederland een instrument ontwikkeld. Deze Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is nu beschikbaar. Het instrument is voor de komende tijd doorontwikkeld. De landelijke cliëntenraad is nauw betrokken bij de PSO. De gemeente Apeldoorn is de eerste gemeente die de PSO gaat inzetten in het kader van de social return bij meervoudige aanbestedingen. De PSO is het eerste meetinstrument dat de sociale bijdragen in kaart brengt. Met de PSO-erkenning kunnen bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent. Zoals ik zojuist al zei, is de gemeente Apeldoorn de eerste gemeente van ons land die gebruikmaakt van dit instrument. De fractie van Werknemersbelang spreekt de wens uit dat onze gemeente Waalwijk zich met de gemeenschappelijke betrokken werkgevers sterk zal gaan maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij moet de gemeente gebruikmaken van dit onafhankelijke kwaliteitslabel bij het sociaal aanbesteden. Dat moet gebeuren via de nieuwe organisatie die op 1 januari 2013 van start moet gaan en die bestaat uit de huidige organisaties WML en ISD. De fractie van Werknemersbelang is altijd groot voorstander geweest van deze samenwerking. We spreken daarbij de hoop uit dat niet bij aanvang een aantal bezuinigingen bij deze nieuwe organisatie zal worden neergelegd. Daardoor zou de organisatie aan het begin van de fusie al direct belemmerd worden bij de uitvoering van de grote sociale taak die er ligt. Voorzitter, ik vervolg met de uitvoering van bestaand beleid. Voor de uitvoering van het IUP zullen er in de toekomst extra financiële middelen moeten komen, omdat een aantal wegen zich heeft uitgebreid. Dit heeft effect op het openbare groen. Ik zou de wethouder willen vragen of dit ook van toepassing is op de uitbreiding van het aantal bruggen in onze gemeente. Wat is het beleid van de gemeente Waalwijk op het gebied van de inspectie en het onderhoud van deze bruggen, viaducten en overige kunstwerken? Onze Notulen raadsvergadering 21 juni

5 fractie is erg gelukkig met het feit dat de verbreding van de Kerkvaartse haven in Waspik dit jaar is afgerond en dat we eindelijk na een reeks van jaren een einde hebben zien komen aan de belemmerende doorvaart voor de plezierjachten. Voorzitter, enige maanden geleden heeft de raad het bestemmingsplan Beethovenlaan- Mozartlaan in Waspik aangenomen, met onthouding van steun door D66 en Werknemersbelang. Door de marktontwikkelingen is nu besloten dat Slagenland Wonen van deze afschuwelijke hoogbouw afziet. Wij kunnen daar als fractie van Werkgeversbelang alleen maar gelukkig mee zijn. Nu worden deze locaties aan de bewoners aangeboden in het collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze locaties kunnen ontwikkeld gaan worden met Slagenland Wonen. Blijkbaar worden bestemmingsplannen niet op haalbaarheid getoetst en blijkbaar hoeven de vele plannen in het kader van de huidige marktontwikkelingen en de op handen zijnde extra overheidsbezuinigingen niet opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Overigens is mijn fractie er erg gelukkig mee dat de bestemming van de daar voorgenomen hoogbouw niet doorgaat. Dat is conform ons verkiezingsprogramma, zeg ik met trots. Er zijn de afgelopen jaren meerdere ontwikkelingen in Waspik geweest die met niet aangenomen moties van ons toch zijn uitgevoerd. Het voortschrijdende inzicht is blijkbaar vaak van wezenlijk belang voor onze besluitvorming. Voorzitter, onze fractie maakt zich zorgen over de demografische ontwikkelingen in de kernen van Capelle en Waspik. De fractie van Werknemersbelang hoopt niet dat het voorzieningenniveau voor deze kernen op termijn onbetaalbaar gaat worden of zal worden. We hopen dat dit niveau behouden kan blijven, zodat het aantrekkelijk blijft om in deze kernen te gaan wonen, te willen wonen en te blijven wonen. Onze fractie spreekt het college aan om met veerkracht en inventiviteit op deze ontwikkelingen in te spelen. Voorzitter, ik sluit af met op te merken dat Werknemersbelang de verrichtingen van het college op de voet zal volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Daarbij hoop ik dat de zandstorm die het Kunduz-akkoord heeft veroorzaakt niet te veel schade veroorzaakt op de weg van onze gemeente. Dank u wel. De voorzitter: Ik geef het woord aan de fractie van de ChristenUnie en daarna is de fractie van de Partij van de Arbeid aan de beurt. De heer Van Helden: Dank u wel. Voorzitter, college en andere belangstellenden. Met het nu gepresenteerde voorjaarsbericht krijgen wij een goed zicht van de stand van zaken op dit moment en op de eventuele noodzaak van het bijsturen van de begroting voor het lopende jaar. Bijsturen is ook een voorwaarde voor het krijgen van een goede begroting voor het jaar Voorzitter, we kunnen vaststellen dat we in de loop van het jaar relatief weinig verrassingen tegenkomen. De financiële route die is ingezet, blijkt een verstandige koers te zijn. Zo loopt alles naar omstandigheden goed, alleen kunnen we ons weinig tot geen wijzigingen permitteren op financieel vlak. De financiële kaders voor de begroting 2013 staan dan ook op dit moment redelijk vast. Wel zou het beleid van de nieuwe regering die we op 12 september gaan kiezen tot financiële beroering kunnen leiden. Zou dit zo zijn, dan kunnen we hierop wellicht nog anticiperen bij de vaststelling van de begroting in november. Voor u als college en voor de ambtelijke staf is het een spannende en drukke tijd. De fractie van ChristenUnie wenst u hierbij veel sterkte en inspiratie toe. Wel zijn er enkele zaken die we graag onder de aandacht brengen op basis van de gegevens tot nu toe. De fractie van ChristenUnie maakt zich zorgen om de ontwikkelingen binnen de Wmo. Blijft het wel betaalbaar, zeker in relatie tot wat er volgende jaren vanuit de landelijke politiek op ons afkomt. Het is een moeilijke materie, want het raakt vooral de zwakkeren in de samenleving. Het gaat veelal om mensen die vanwege hun Notulen raadsvergadering 21 juni

6 geestelijke of lichamelijke beperkingen afhankelijk zijn van anderen. Met name de speciale voorzieningen lopen niet in de pas met de begroting. Wij weten dat het onderwerp de volle aandacht heeft van de portefeuillehouder, maar graag zouden wij ruimschoots voor het najaarsbericht door middel van een eenvoudige memo worden geïnformeerd over de vraag of zijn aanpak succes heeft en wat de stand van zaken is. Een punt van aandacht is de verslaglegging van de WOZ-bezwaren en WOZberoepszaken. We weten dat de afdeling WOZ hier aandacht voor heeft, naar aanleiding van onze schriftelijke vragen van enige tijd geleden. De portefeuillehouder heeft overigens toegezegd dat dit onderwerp in het volgende jaarverslag beter aan de orde komt. Voor onze beeldvorming zouden wij graag van u een verslag of memo ontvangen met daarin alle kosten die na het versturen van de aanslagen zijn gemaakt om de WOZ aanslagen van het belastingjaar 2011 te innen. We ontvangen dit verslag graag zodra alle zaken van 2011 zijn afgehandeld, maar zeker voor 1 november Graag vernemen wij de mening en de visie van het college over de kosten en baten van de afgehandelde bezwaarschriftprocedures en beroepschriftprocedures. We maken ons ook zorgen over het milieu. Duurzaamheid en het milieu komen vaak op de laatste plaats als er krapte is in de middelen. Graag aandacht hiervoor. Het moet niet zo zijn dat het milieu het kind van de rekening wordt, nu we in een financiële crisis verkeren. Uiteindelijk hebben we alleen onszelf en onze kinderen daarmee. Ook het communiceren en instrueren van mensen die direct met het milieu bezig zijn is belangrijk. Een voorbeeld: mijn collega-raadslid is bioloog en ziet met lede ogen aan hoe elk jaar de sloten worden schoongemaakt. Geschoren en geknipt liggen ze erbij. Het riet en het gras wordt afgevoerd. Helaas zijn de voor het milieu belangrijke organismen die op die plaatsen leven dan ook afgevoerd. Is dat nou zo nodig? Nee, met een goede aanpak kunnen de sloten schoon zijn naar de eisen van het waterschap en kunnen tegelijkertijd de micro-organismen in stand worden gehouden. Als fractie van de ChristenUnie willen we graag de expertise die wij in huis hebben gratis beschikbaar stellen. We kunnen zo in overleg met de uitvoerende medewerkers en het waterschap komen tot een aanpak die besparend werkt en die goed is voor het milieu. Wij horen graag van u of u hiervan gebruik wilt maken. Wij willen u aansporen om haast te maken met de planvorming voor het Raadhuisplein in Vrijhoeve. Een nadeel van de trage besluitvorming is onzekerheid over de toekomst. De winkeliers worden verplicht om milieutechnische verbeteringen aan hun koelapparatuur en winkelinterieur aan te brengen. Zij stellen deze investeringen echter uit omdat er geen duidelijkheid komt over de plannen. Dit werkt verpaupering en afname van het aan partij, een overigens niet onbelangrijke, te blijven overleggen, kiezen andere partijen die ook goede perspectieven hebben een andere weg. Zo loopt men het risico de regie over de zaak te verliezen, met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. Graag aandacht hiervoor. Het is ook belangrijk dat de doorsteek voor fietsers vanuit de Van der Duinstraat in Sprang naar Landgoed Driessen er snel komt. Al een aantal jaren is de doorsteek tot op de laatste 50 m na klaar. Als deze doorsteek zou worden opengesteld, zullen veel fietsers die vanuit Kaatsheuvel naar de scholen in Waalwijk gaan hiervan gebruikmaken. De overlast in de Molenstraat zal daarmee sterk verminderd worden. De ontsluiting van de bedrijventerreinen ten noorden van de A59 vormt een probleem. Onlangs waren wij op werkbezoek bij een werkgever met 250 tot 300 werknemers. Hij was positief over de medewerking van de gemeente tijdens de planontwikkeling en tijdens het bouwen van zijn bedrijf. Hij zei echter ronduit dat de ontsluiting slecht was en dat hij dit bij de overwegingen om voor Waalwijk te kiezen over het hoofd had gezien. De ontsluitingswegen zijn niet berekend op het dagelijkse woon-werkverkeer van de werk- Notulen raadsvergadering 21 juni

7 nemers. Dagelijks staan ze 20 tot 30 minuten in een file om het bedrijventerrein te verlaten. Dit vraagt om een snelle en goede aanpak. We kunnen ons inzetten voor het aantrekken van werkgelegenheid, maar als we vervolgens niet zorgen dat de mensen goed van en naar hun werk kunnen komen, dan doen we iets goed fout. Met enige regelmaat hoor ik van werkgevers dat hun werknemers zoekende zijn naar andere mogelijkheden. Deze ontwikkeling willen we niet. Wachten op de reorganisatie van de kruising A59/N261 duurt gewoonweg te lang. Als men nu zou starten, dan duurt het nog drie jaar voor deze reorganisatie is uitgevoerd. Bovendien is het maar de vraag of het probleem dan is opgelost. Een modern bedrijventerrein met een ontsluiting via een paar smalle straatjes vraagt om oplossingen. Mogelijkheden zijn er zeker, al is het maar voor tijdelijk. Het is immers best mogelijk om het bedrijventerrein Haven Zeven aan de westkant voor personenauto s te ontsluiten via de Dellenweg naar de op- en afrit van Sprang-Capelle West. De financiering hoeft geen probleem te zijn, want deze ontwikkeling is positief voor Haven Zeven en betekent een promotie voor dit terrein. Graag hoor ik of de portefeuillehouder deze mogelijkheid al heeft onderzocht, en zo nee, of dat hij dit op korte termijn wil doen. Voorzitter, iets van een heel andere orde. Op 25 april hebben wij u schriftelijke vragen gesteld over het collegebesluit om een sponsorbedrag van euro beschikbaar te stellen voor de start van de Eneco Tour De antwoorden op deze schriftelijke vragen zijn voor ons niet bevredigend. Ronduit vreemd vinden wij het argument dat het volgens u verantwoord is om hier zoveel geld aan uit te geven, omdat het maar een fractie van de kosten is waarom in eerste instantie werd gevraagd. Dit lijkt op het kopen van iets dat men niet kan betalen, maar dat toch gekocht wordt omdat het een erg goeie deal is. U geeft zelf aan dat het evenement op grond van de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2011 niet voor subsidie in aanmerking komt, omdat activiteiten van commerciële aard zijn uitgesloten. Alleen subsidiëring van culturele evenementen is toegestaan. Wij vinden het in deze tijd niet gepast om daaraan geld te besteden, gezien de nieuwe ronde van bezuinigingen die er aan zit te komen. Wij zullen straks belangrijker zaken moeten laten schieten omdat u het geld al heeft uitgegeven. Het is overigens wel creatief om het promotiegeld voor de verkoop van Haven Zeven te gebruiken voor het sponsoren van dit evenement. Wij van ChristenUnie vinden dit oneigenlijk gebruik van deze gelden. Ook schept het precedenten met betrekking tot andere situaties waarvoor ook geen gelden zijn gereserveerd. Het is onzes inziens een betere promotie om een goede ontsluiting van het haventerrein te hebben. Die zou mede gefinancierd kunnen worden vanuit deze pot. In de beantwoording wordt ook een onverwachte meevaller breed uitgemeten. De voor dopinggebruik geschorste Spanjaard Alberto Contador zal in Waalwijk weer zijn opwachting maken in het wielerpeloton. Ja, voorzitter, dat is echt iets om trots op te zijn; de comeback van een frauderende topsporter gebruiken om Waalwijk op de kaart te zetten. Het liefst zouden wij met een motie komen om dit collegebesluit te herroepen, maar we realiseren ons dat dit nogal wat commotie geeft. Hoewel, over Waalwijk op de kaart zetten gesproken Wij pleiten er dan ook voor om zaken van deze orde in de toekomst niet in het college te bespreken en te beslissen, maar in de gemeenteraad. Voorzitter, college, de zaak overziend mogen wij constateren dat de uitvoering van het beleid bij het college in goede handen is, op een enkel punt na. Wij danken daarvoor het college en alle ambtelijke medewerkers. Bovenal gaat onze dankbaarheid echter uit naar God, die hen daartoe de kracht heeft gegeven. We wensen u alle wijsheid toe voor het maken van de begroting van 2013, waar wij als er behoefte aan is onze bijdrage willen geven. Ik dank u. De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de Partij van de Arbeid en daarna aan de VVD. Notulen raadsvergadering 21 juni

8 De heer PvdA: Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte collegae, weer is er een jaar voorbij en net als vorig jaar is er met deze kaderstelling weinig nieuws onder de zon. Wel heeft het college een nieuwe mantra gevonden voor wat hij in 2012 gaat doen, en ik citeer: naar verwachting worden de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Een vage tekst en weer wordt er niets concreets gemeld. Volgens de portefeuillehouder, in antwoord op de vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid omtrent deze verwachtingen, is het de taak van de raad om het college hier op te blijven controleren. In onze ogen is dat de wereld op zijn kop zetten. Alleen vergat de portefeuillehouder erbij te vermelden op welke tot nu toe uitgevoerde activiteiten uit dit nieuwe mantra de raad het college kan controleren. Zoals het er nu uitziet, worden we tien jaar in de tijd terug geworpen, is het dualisme door deze coalitie afgeschaft en zijn we terug bij het monistische systeem. Niet denken, maar gewoon stemmen. De fractie van de Partij van de Arbeid betreurt dit. Op het terrein van werk en inkomen zijn de effecten van de economische crisis het meest voelbaar. Dit geldt ook voor de grote gevolgen van de rijksbezuinigingen, die juist onze meest kwetsbare burgers het hardst raken. Daarom is en blijft de Partij van de Arbeid scherp op meer banen. Onze partij zal het college dan ook blijven aanspreken op het creëren van meer banen. Dit zal niet gebeuren door allerlei memo s van de organisatie te vragen. Onze fractie verwacht dan ook dat de uitvoeringsactiviteiten zoals het realiseren van leer- en werkplekken en de ontwikkeling van een sociaal beleidsplan nu wel worden gerealiseerd. Onze fractie zal de portefeuillehouder hier op blijven aanspreken. Betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Tijdens de inspreekavond gaven alle vier de insprekers aan het gevoel te hebben niet serieus te zijn genomen. Het zijn niet alleen deze insprekers die dit gevoel hebben, we horen dit ook in onze gemeenschap. Het gevoel, dat er bij het overleg met ambtenaren en portefeuillehouders niet voldoende naar hen geluisterd werd, voerde de boventoon. Er werd en wordt een houding aangenomen van dit is het en anders niet en zo staat het in het coalitieakkoord. Een mogelijk alternatief of een gulden middenweg was en is niet bespreekbaar. Het gaat de fractie van de Partij van de Arbeid niet om het gelijk van de inwoners, maar wel om de houding en het gedrag van onze medewerkers en portefeuillehouders richting deze inwoners. Het kan dat het coalitieakkoord en de bezuinigingsafspraken afwijken van de wensen van de inwoners, dat is mogelijk. Het is echter wel de toon die de muziek maakt. De fractie van de Partij van de Arbeid stemde in 2010 tegen de strategische visie, omdat onze fractie de menselijke maat en een sociaal gezicht in deze visie miste. Het is zeker goed dat alle inwoners van Waalwijk kunnen meedoen, maar mooier voor de mensen is dat ze er zelf een steentje aan bij kunnen dragen. Medeverantwoordelijkheid geeft de mensen zelfvertrouwen. Door uw houding en gedrag en uw gesloten wijze van communiceren met onze inwoners, laat u hen in de steek. Denkt het college dat deze houding de inwoners van Waalwijk zal motiveren, en dat ze hierdoor hun vertrouwen in de politiek blijven behouden of mogelijk weer terug zullen krijgen? Hoe gaat het college de verstoorde relatie tussen de overheid en de inwoners herstellen en het liefst ook nog verbeteren? Richting college wil de fractie van de Partij van de Arbeid meegeven dat het college verstandig handelt en de resultaten van de landelijke evaluatie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen afwacht, voordat er een definitief besluit genomen wordt over het te bezuinigen bedrag. De resultaten hiervan worden na de zomer verwacht. Herhaaldelijk heeft de portefeuillehouder in dit huis van de democratie grote woorden gebruikt, en ik citeer: ik ben niet tevreden over Radar en Radar doet niets om discriminatie in de gemeente Waalwijk te voorkomen. Onze fractie betreurt die uitspraken, want Radar kán geen discriminatie voorkomen. Radar kan enkel voorlichten en bij gemelde Notulen raadsvergadering 21 juni

9 gevallen mogelijk ondersteuning bieden. Discriminatie voorkom je door met elkaar samen te leven en samen te werken. Portefeuillehouder, uw uitspraken dragen hier niets positiefs aan bij. Meedoen is het sleutelwoord bij het voorkomen van discriminatie. Onze fractie staat voor een Waalwijkse samenleving waarin iedereen meedoet. Helaas is dat niet altijd haalbaar. Onder zorgen voor een zorgeloze jeugd in Waalwijk vallen ook de zorg voor goed onderwijs en de veiligheid in het gebouw waar men dat volgt. Al enkele jaren vraagt de fractie van de Partij van de Arbeid aandacht voor de veiligheid op scholen. Om die aandacht zal onze fractie blijven vragen, want die is hard nodig. Dat de portefeuillehouder onze mening hierover niet deelt, steekt hij eerlijk gezegd niet onder stoelen of banken, gezien zijn mimiek en zijn ongeduldige reacties wanneer dit onderwerp weer aan de orde wordt gesteld. Dat die aandacht, waar de fractie van de Partij van de Arbeid om vraagt geen luchtfietserij is, wijst de praktijk de laatste tijd jammer genoeg uit. Daarom roept onze fractie: actie, actie, actie. En niet te lang treuzelen wanneer die actie nodig is. Graag een reactie hierop van de portefeuillehouder. Aan de portefeuille Economische Zaken zijn al volop woorden verspild. De geluiden dat ook de coalitie haar geduld met deze portefeuillehouder verliest, bereiken ook onze fractie. Iedereen roept wel dat onze fractie op zijn ontslag uit is, maar deze portefeuillehouder belooft veel, maar doet weinig. Een welgemeend advies: lees het begin van onze bijdrage nog maar eens door. Daarin staat het volgende: werk aan goede communicatie en zet u in voor uw portefeuille. Wees actief en informeer de raad op een actieve wijze, zoals de Gemeentewet voorschrijft. Vorig jaar bij de kaderstelling en tijdens de begrotingsbehandelingen in november heeft de fractie van de Partij van de Arbeid een motie ingediend om het restantbedrag van de bezuinigingen op VluchtelingenWerk te compenseren vanuit de genoemde subsidie op gemeenschapshuis De Oude Toren en buurthuis De Amstel. Waarom is deze tegemoetkoming zo belangrijk voor VluchtelingenWerk? De vluchtelingen zijn in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse staat, zoals dat zo mooi heet. Ze zijn niet illegaal, sterker nog, zij hebben het volste recht om hier wettelijk te verblijven. Zij hebben wel steun nodig om zich wegwijs te maken in de Nederlandse wetten en regels en de rechten en plichten voor legale vluchtelingen. Zij zijn hiermee dus onze gast en dankzij de belangeloze inzet van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk worden zij geholpen om wegwijs te raken in de Nederlandse staat. Dit zijn geen eindeloze projecten. Door deze begeleiding kunnen zij zich in een veel kortere tijd de Nederlandse zeden gewoon maken. Vorig jaar heeft de raad bij overgrote meerderheid besloten om deze steun voor 2012 te verlenen. Volgens mijn informatie is de steun nog niet verstrekt, ondanks mijn persoonlijk gesprek met de portefeuillehouder en de richting zijn medewerker. Op die heb ik overigens nooit reactie gekregen, over communicatie gesproken. Nederland moet blij zijn met de belangeloze inzet van vrijwilligers om vluchtelingen te helpen om volwaardige burgers van ons land te worden. Het is geen vakantiereisje dat deze mensen met ondersteuning van een hostess maken. Het is bittere noodzaak dat wij als Waalwijkse gemeenschap deze mensen en de betrokken vrijwilligers niet in de kou laten staan. Wij dienen dan ook een motie in samen met GroenLinksaf, SGP en D66. Alstublieft. Dit was het in eerste termijn. Ik dank u wel, meneer de voorzitter. Notulen raadsvergadering 21 juni

10 Motie Onderwerp: VluchtelingenWerk/Bureau Nieuwkomers De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 21 juni 2012, Gehoord de beraadslaging, o Overwegende dat: - de raad bij de vaststelling van de begroting 2012 unaniem een amendement heeft vastgesteld, waarin wordt voorgesteld: o het subsidiebedrag voor 2012 voor VluchtelingenWerk vast te stellen op een bedrag van euro; o bij de kaderstelling voor de begroting 2013 de uitkomsten voor de toekomst van VluchtelingenWerk te beoordelen; het verschil van 8510 euro voor 2012 tussen het voorgestelde subsidiebedrag en het bedrag onder punt 1 te financieren uit het hiervoor aangegeven voordeel en het restant van het voordeel toe te voegen aan de algemene reserve; - VluchtelingenWerk in één jaar tijd een bezuiniging heeft gegenereerd van bedrag van euro; - VluchtelingenWerk heeft aangegeven dat een verdere krimp tot het oorspronkelijk voorgestelde bezuinigingsbedrag van euro onverantwoord en niet mogelijk is en het voortbestaan van VluchtelingenWerk Waalwijk in gevaar brengt; - het inkorten van het begeleidingstraject van twee jaar rechtstreeks ingrijpt in de effectiviteit van de kwaliteit van inburgering en hierdoor ongewenst is; - VluchtelingenWerk in haar brief van 5 juni jl. heeft verzocht nieuwe afspraken te maken met betrekking tot de subsidieverstrekking, waarbij de basissubsidie het vertrekpunt moet zijn; - het college heeft aangegeven dat er een aanvullende bezuiniging op subsidies wordt gerealiseerd van ,87 structureel per 2013; Draagt het college op bij de begroting het subsidiebedrag voor 2013 en 2014 voor VluchtelingenWerk vast te stellen op een bedrag van euro, exclusief indexering voor prijscompensatie; - het verschil tussen het voorgestelde subsidiebedrag en het bedrag onder punt 1 te financieren uit de voornoemde aanvullende structurele bezuiniging van ,87 op subsidies per 2013; - het begeleidingstraject door VluchtelingenWerk aan vluchtelingen te handhaven op 24 maanden; En gaat over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door de fracties van Partij van de Arbeid, GroenLinksaf, SGP en D66. Ik geef het woord aan de fractie van de VVD en daarna aan de fractie van het CDA. De heer Van Tuyl: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van het college, collegaraadsleden en andere aanwezigen op de publieke tribune. U bent het niet gewend van de VVD maar we willen toch eens beginnen met het maken van een compliment voor de bondigheid en de presentatie van de voorstellen die voor ons liggen. In het verleden is die helderheid wel eens anders geweest. Een en ander neemt niet weg dat er door de Notulen raadsvergadering 21 juni

11 VVD-fractie kanttekeningen te plaatsen zijn bij de inhoud, waarop ik graag met u nader in wil gaan. Het voorjaarsbericht 2012 sluit met een tekort van 1,3 miljoen euro. Wij kunnen instemmen met de financiële dekking ervan door de geraamde storting uit de begroting 2012 van meer dan euro naar de algemene reserve ongedaan te maken. Bij de begroting 2011 hebt u ook al eenzelfde beweging gemaakt. Toen ging het om een bedrag van euro. Het begint erop te lijken dat uw college op voorhand circa 1 miljoen euro in de begroting opneemt als storting in een reserve, en dat later weer terughaalt om achteraf begrotingsoverschrijdingen weg te masseren. De kadernota laat voor 2013 een overschot zien van euro en met de berichten van de heer Van Groos komt dit overschot uit op een kleine euro. De VVD-fractie wil vasthouden aan de afspraken die binnen de coalitie zijn gemaakt, omdat alleen consequent uitvoeren van beleid ons door deze economisch en financieel moeilijke tijden heen kan leiden. Wij kunnen ons dan ook op hoofdlijnen vinden in het beleid zoals dat is neergelegd in de kadernota. De VVD-fractie is met u van mening dat de tering naar de nering gezet moet blijven worden. Wij willen de rekening van deze financieel slechte tijden niet doorschuiven naar de toekomst en we willen ook niet op te royale voet blijven leven. Gezien de laatste voorspellingen wordt het er in de nabije toekomst zeker niet beter op. Om de uitgaven verder te kunnen verlagen, is niet te ontkomen aan het anders blijven organiseren van onze activiteiten en taken. De VVD-fractie is daarom van mening dat intensief moet worden samengewerkt met andere gemeentes. Dit kan leiden tot reductie van de kwetsbaarheid, tot vergroten van deskundigheid en tot kwaliteits- en efficiencyverbetering. Met raadsinformatiebrief nummer zijn wij geïnformeerd over de diverse aspecten van samenwerking. Wij zijn er ons van bewust dat samenwerking in de aanloopfase niet kostendekkend zal zijn, maar wij zetten toch wel grote vraagtekens bij de kosten van de samenwerking van Hart van Brabant. Deze kosten lopen op van euro naar euro in 2015, ofwel naar een bedrag van 6,45 per inwoner. Dat is een toename van maar liefst 300% in twee jaar. Voor Midpoint is een bedrag van euro geraamd. Dit schat u nú al te laag in. Uw toelichting zegt dat het hier gaat om strategische en beleidsmatige samenwerking. Naar onze mening zijn die zo ongrijpbaar als de pest. Wij vragen ons af waar deze bijdragen op zijn gebaseerd. De afgelopen twee jaar hebben we nota bene praktisch al onze eigen uitgaven fors verlaagd, maar de kosten gaan hier juist omhoog, zonder uit te leggen waarom. Om als raad greep te krijgen en te houden op deze samenwerking heeft de VVD-fractie niet voor niets vorige maand aangedrongen op politieke en/of bestuurlijke legitimatie van dit samenwerkingsverband. Aangegeven wordt dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Haven Acht en Maasoever-Scharlo voorlopig stil zijn gelegd en dat regionale afstemming plaatsvindt over het aanbod van bedrijventerreinen. De VVD-fractie vraagt zich af of regionale afstemming niet veel beter tot zijn recht komt als alle beschikbare regionale bedrijventerreinen bijeengebracht worden in een juridische eenheid, zoals een gemeenschappelijke regeling. Om slagvaardig te kunnen optreden gaan al veel gemeentes op deze manier te werk. Uit het voorjaarsbericht blijkt dat een aantal taakstellende ombuigingen in de personele sfeer voor 2012 zijn doorgevoerd en dat er voor 2013 en 2014 nog een taakstellende opdracht ligt van jaarlijks euro. We gaan ervan uit dat deze bezuiniging wordt gerealiseerd. De meest in het oog springende overschrijdingen van de budgetten in 2012 betreffen de posten voor huishoudelijke zorg, voor gehandicaptenzorg, voor vervoersvoorzieningen en Notulen raadsvergadering 21 juni

12 voor rolstoel- en inkomensvoorzieningen. De overschrijdingen van deze budgetten bedragen meer dan 1 miljoen euro. Het lijkt erop dat deze geraamde uitgaven in het geheel niet beheersbaar zijn en dat ze niet meer bewaakt worden. Dit behoeft naar onze mening drastische verbetering. De raadsinformatiebrief van gisteren of eergisteren moeten we op deze punten nog eens goed op ons laten inwerken. Wij vragen ons in dit kader ook af of niet meer eigen bijdrage gewenst en mogelijk is. Niet elk vervoer hoeft gesubsidieerd te worden. Ondersteuning is volgens de VVD-fractie alleen nodig voor de echt economisch zwaksten, die zonder onze steun in een isolement raken. Beperking van het aanbod, goede aanbesteding en niet te ruimhartige indicatie kunnen de kosten verminderen. De meeste Nederlanders betalen de auto of fiets zelf, maart het gros van de scootmobielers in ons land rijdt op kosten van de belastingbetaler. De VVDfractie is overigens van mening dat bij een beroep op uitkeringen en voorzieningen ook echt gecontroleerd moet worden in welke mate die werkelijk nodig zijn en ook daadwerkelijk gebruikt worden. Bij dit hoofdstuk is het op zijn plaats om te melden dat gisteren onder plezierige omstandigheden de samenwerking per 1 januari tussen ISD en WML onder nieuwe naam Baanbrekers bekend is gemaakt. Het is gepast wethouder Potters te waarderen voor zijn inbreng in die ontwikkeling. Uit uw voorjaarsbericht maken wij op dat de schuldpositie met 10 miljoen euro is toegenomen en dat de gemeente veel leningen heeft tegen lage rentepercentages. U geeft aan dat dit gepaard gaat met renterisico s en dat bij herfinanciering aanzienlijke begrotingstekorten zullen ontstaan. Wij wijzen u erop dat uw college dit risico zelf heeft gecreëerd door grote hoeveelheden gronden in erfpacht uit te geven. Het ontbreekt u alsdan aan eigen financieringsmiddelen. De vastgoedmarkt en met name ook de huizenmarkt zitten op slot. Een dramatische stagnatie is te constateren in de ontwikkeling van onze bedrijventerreinen, de centrumplannen, de Taxandriaweg, de Hooisteeg en ga zo maar door. Uw college geeft aan dat de marktomstandigheden veranderd zijn en dat deze van invloed zijn op de grondprijzen van het middeldure en duurdere segment. U hebt dan ook terecht een begin gemaakt met verlaging van de grondprijzen van het terrein De Rugt. Wij geven u in overweging om dit bij meerdere terreinen te doen en de verliezen te nemen. Vroeg of laat zal dit toch moeten gebeuren. Wij denken dat dit een beter instrument kan zijn om de markt eventueel vlot te trekken dan het instrument van erfpacht. U geeft aan dat met ingang van 2013 de gemeente gaat deelnemen in de Regionale Uitvoeringsdienst. Dit betekent dat de verlening en handhaving van milieuvergunningen overgaan naar een regionaal samenwerkingsverband. Wij gaan ervan uit dat deze samenwerking financiële voordelen oplevert en dat we niet wederom als een nadeelgemeente uit de bus komen en dat het ons onevenredig veel gaat kosten, zoals bij de Veiligheidsregio. Het komt steeds meer voor, en het einde is bij lange na nog niet in zicht, dat we taken al of niet verplicht gaan overhevelen naar gemeenschappelijk regelingen. Wij dragen daarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden over. Het beleid en beheer komen hierdoor op afstand te staan, net zoals ons budgetrecht. Overzien we de begrotingen van de gemeenschappelijk regelingen, dan valt ons op dat deze op forse schaal reserves en voorzieningen vormen waarop onze invloed marginaal is. De noodzaak van deze reserves en voorzieningen is door ons niet in te schatten of moeilijk in te schatten. Wij vragen ons af of de vorming van bijvoorbeeld een algemene reserve bij gemeenschappelijke regelingen wel toegestaan moet worden. Bij een gemeenschappelijke regeling is daarvoor geen noodzaak, zolang de gemeentes eindverantwoordelijk zijn en als achtervang garant staan. Bij het ontbreken van een algemene reserve wordt de gemeenschappelijke regelingen gedwongen tot meer budgetdiscipline. Wij zijn tegen de vorming van een algemene reserve bij de gemeenschappelijke regelingen en wij dienen een motie in met deze Notulen raadsvergadering 21 juni

13 strekking. Wij verzoeken u ook om de motie onder de aandacht te brengen van de diverse gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden. De motie, die ruimhartig wordt ondersteund, zal ik dadelijk aan u overhandigen. In de kadernota is sprake van een drietal majeure projecten. Te weten Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), het verbeteren van de haven en de sluis en Leerpunt Waalwijk. Ten behoeve van een verbeterde bereikbaarheid over de weg is het meer dan noodzakelijk dat de aansluiting A59/N261 fors wordt aangepakt. Ook voor de verbetering van de bereikbaarheid over water voor schepen van klasse V dienen ingrijpende maatregelen te worden genomen. Beide projecten hebben de volle instemming van de VVD. De financiële dekking van deze projecten is nog niet verzekerd. Als we onze nog vrij besteedbare middelen bij elkaar sprokkelen, blijft er altijd nog een ongedekt tekort over voor deze beide projecten van iets minder dan 15 miljoen euro. Geen kleinigheid. Door u wordt aangeven dat onderzoek wordt gedaan naar mogelijke toekomstige inkomstenbronnen. Een substantiële bijdrage van hogere overheden is daarbij noodzakelijk. Het derde project, Leerpunt Waalwijk, is een ambitieus plan. We kennen slechts de grove contouren en het ontbreekt ons nog aan een financiële uitwerking, een businessplan zogezegd. Toezeggingen zijn gedaan om ons van ruime informatie te voorzien. Wij wachten die informatie af. Gelet op de economische en financiële crises en al hetgeen ons nog aan ombuigingen te wachten staat de komende jaren, hebben wij echter op voorhand twijfels en zetten wij vraagtekens bij het succesvol tot stand brengen van dit omvangrijke en risicovolle project. Daarom is de VVD-fractie terughoudend met de mogelijke financiële betrokkenheid van onze gemeente bij het project Leerpunt Waalwijk De economische crisis is nog niet snel voorbij. We zullen keuzes moeten blijven maken en moeten anticiperen op wat zich buiten ons krachtenveld allemaal afspeelt. We zullen ons des te meer moeten realiseren dat de gemeente niet alles meer regelen kan en dat er meer aan de inwoners zelf zal moeten worden overgelaten. De VVD staat dan ook voor een samenleving waarin ieder die dat kan ook zelf verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent in de eerste plaats dat ieder zo veel mogelijk moet deelnemen aan onze samenleving, maar ook, waar het kan, zelf moet bijdragen in voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Voorzitter, tot slot. Pas tijdens de begrotingsbehandeling in november is het complete financiële beeld duidelijk, inclusief alle ontwikkelingen van de komende jaren. Door de verdere noodzakelijke ombuigingsvoorstellen van het kabinet en het komende kabinet, en het overhevelen van taken van het Rijk naar de gemeentes, komen de gemeentefinanciën de komende jaren nog meer onder druk te staan. Het is dan ook absoluut nodig om vast te houden aan het ingezette beleid en we moeten ons blijven richten op het tijdig onderkennen en beheersen van onze financiële risico s. Wij wensen het college veel succes met de verdere invulling van de begroting 2013 en de volgende jaren. Ik wil u nu graag de motie overhandigen. Motie Onderwerp: Algemene reserves gemeenschappelijke regelingen De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 21 juni 2012 Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat - door decentralisatie van rijkstaken steeds meer taken al dan niet verplicht worden overgeheveld naar gemeenschappelijke regelingen; Notulen raadsvergadering 21 juni

14 - een aantal gemeenschappelijke regelingen naast bestemmingsreserves een algemene reserve hebben opgebouwd; Overwegende dat: - de deelnemende gemeentes in het kader van de gemeenschappelijke regelingen financieel al garant staan voor de uitvoeringen van deze regelingen; - de vorming van een algemene reserve door een gemeenschappelijke regeling niet noodzakelijk is; - daarom een gevormde algemene reserve dient terug te vloeien naar de deelnemende gemeentes; Verzoekt het college - de besturen van alle gemeenschappelijke regelingen te verzoeken een overzicht te verstrekken van alle reserves en voorzieningen per 1 januari 2012 en binnen deze besturen voor te stellen de algemene reserves vrij te laten vallen en deze uit te keren aan de deelnemende gemeentes; - deze motie ter kennisneming toe te sturen naar de betreffende besturen van gemeenschappelijke regelingen en de raden van de deelnemende gemeentes; En gaat over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door de fracties van VVD, LokaalBelang, CDA en ChristenUnie. De heer Simon: Meneer Kuijten, namens de VVD heeft u gesproken en ik ben toch wel nieuwsgierig naar uw opmerking ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling voor industrieterreinen. Kunt u daar eens kort wat uitleg over geven? Want wij hebben de BOM daar bijvoorbeeld onder kunnen schuiven. Als je een aparte gemeenschappelijk regeling optuigt, dan is het bij u en bij ons bekend dat het geld kost. Er moet namelijk een apparaat aan gehangen worden. Als we uit de regeling willen stappen, dan kost het nog meer geld. Even kort uw uitleg hierover. De heer Kuijten: Er wordt door gemeentes op tal van onderwerpen samengewerkt. Het is natuurlijk zo dat industrievestiging en werkgelegenheidsbeleid niet stopt bij de gemeentegrenzen. Je ziet dan ook steeds meer dat gemeentes gaan samenwerken in enig verband, bijvoorbeeld een bv, een nv of een gemeenschappelijke regeling. Zo kijkt men of men de gronden per regio sneller en beter kan verdelen. Er zijn ook voorbeelden te noemen. Bij het Land van Heusden en Altena zijn de industrieterreinen van vier gemeentes bijeengebracht in één bv-nv-constructie. Dat levert voordelen op. Zo kan sneller op de markt worden geopereerd en op die manier worden sneller potentiële kopers gevonden. Een dergelijk samenwerkingsverband is alerter op de markt dan een gemeente in zijn eentje. Er is inderdaad geld mee gemoeid, maar vaak worden werkzaamheden uitgevoerd door mensen die zich al bezighielden met de verkoop van terreinen. De heer Simon: Het strookt in ieder geval met het idee dat we op dit moment hebben over de afdeling Ruimte hier, die volgens ons op dit moment weinig actief is op de markt. Die kunnen we op deze manier actiever inzetten. Ik denk aan de andere samenwerkingscombinaties bij Loon op Zand, Heusden en Waalwijk, waarbij sprake was van een aantal problemen. Het zou op basis van gelijkwaardigheid moeten gaan en er moet geen geld worden gevraagd van deze gemeente of van een andere gemeente. We moeten er dus nadrukkelijk wel voorwaarden aan verbinden. We vinden het een positief idee hoor, en we hebben er zelf ook al eens over gesproken om deze zaken meer regionaal aan te pakken. Notulen raadsvergadering 21 juni

15 De heer Kuijten: Bij een gemeenschappelijke regeling voor een industrieterrein gaat het puur om een economische activiteit. De inbreng en winstdeling moeten dan naar evenredigheid zijn. Dat spreekt voor zich. De voorzitter: Het woord is aan de fractie van het CDA en daarna aan de fractie van LokaalBelang. De heer Van der Sloot: Voorzitter, geacht college, leden van de raad en overige aanwezigen, voor ons ligt de kadernota We hebben uw voorstellen mogen ontvangen. Een prima nota, die in de lijn van de verwachtingen is opgesteld en die ons laat zien dat de voorgenomen maatregelen wederom ten volle ten uitvoer worden gebracht. Stilletjes hadden we als CDA-fractie de hoop dat de crisis na twee jaar zijn dieptepunt voorbij zou zijn en dat er wellicht ruimte zou zijn voor nieuwe ontwikkelingen en plannen. Het tegenovergestelde is waar. U wijst ons erop dat het gemeentefonds meer dan ooit een onzekere factor vormt. Hierbij is de nieuwste informatie met betrekking tot de junicirculaire door ons nog niet meegenomen. Voorzitter, evenals vorig jaar willen wij nogmaals de positieve wijze noemen waarop instellingen en andere organisaties met de bezuinigingen omgaan. Binnen het coalitieprogramma geven we duidelijk aan dat wij niet alle problemen kunnen oplossen en dat er een beroep gedaan moet worden op de vindingrijkheid en de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Wij willen wel nogmaals onderstrepen dat wij dat proces zouden gaan stimuleren en dat we barrières zouden gaan wegnemen. Kunt u aangeven op welke wijze aan dit laatste invulling is gegeven? Voorzitter, volgens de tussentijdse voortgangsrapportage van het coalitieprogramma Veerkracht en Inventiviteit liggen we op dit moment redelijk op koers. Wat ons betreft blijven we deze koers volgen zolang dat noodzakelijk is. Dat betekent geen noemenswaardige investeringen en sparen voor de beide grote investeringsprojecten GOL en Haven/Sluis. Dit neemt niet weg dat wij toch een aantal opmerkingen willen plaatsen. Het archief van Waalwijk is een zeer waardevolle instelling, dat zult u allemaal met ons eens zijn. Het beschikt niet alleen over de geschiedenis van de stad, het heeft ook de archieven van plaatselijke kerken, organisaties, verenigingen, bedrijven en vele families in bewaring. Dat mag niet verloren gaan. Het archief is ook een historisch steunpunt met professionele ondersteuning en een goede en open toegankelijkheid. In hoeverre kunnen wij deze voor gebruikers van het archief zo waardevolle zaken ook na de verhuizing blijven aanbieden? Grondexploitatie. Ik heb hoofdstukjes gemaakt om het wat te vereenvoudigen voor u. Graag zouden wij als fractie stimulerende maatregelen willen zien om de verkoop van percelen te bevorderen. Daarbij valt te denken aan verlaging van de grondprijs, het nog beter onder de aandacht brengen van wat er zoal te koop is en wellicht door middel van herverdeling het aanbieden van kleinere, beter betaalbare kavels. Sluis/Haven. September wordt een belangrijke maand. Ook wat betreft dit dossier wachten wij de voorstellen van de wethouder af. Het is voor de toekomst van Waalwijk van groot belang dat er op zeer korte termijn knopen worden doorgehakt. Ook voor de keuzes die door ondernemers gemaakt moeten worden is het hebben van zekerheden van groot belang. Leerpunt Waalwijk. Wij zijn blij met de voorgenomen plannen. Het zijn goede ontwikkelingen voor het centrum en het Raadhuisplein. Ook zijn wij zeer positief over het oprichten van de Design Academy die in het nieuwe schooljaar van start zal gaan. Toch vragen wij nu al aandacht voor eventuele concurrentievervalsing voor dit centrum. Bent u het Notulen raadsvergadering 21 juni

16 met mij eens dat, ondanks de mooie cijfers qua bezoekersaantallen, dit gevoel in een vroeg stadium moet worden weggenomen, of het nu terecht is of niet? Hoe denkt u dat te kunnen doen? Het onderbrengen van de opleiding in het oude gemeentehuis is een goede zaak. Dat het Krophollerdeel nog steeds geen bestemming heeft gekregen, is voor de fractie van het CDA nog een doorn in het oog. Op onze suggesties hebben we nog geen reactie mogen ontvangen. Regionale samenwerking. Anno 2012 kun je niet meer om samenwerken heen. Op strategisch en beleidsmatig niveau zijn wij afhankelijk van de regio, daar zijn wij ons terdege van bewust. Als we dan de bijdrage per inwoner in drie jaar tijd echter zien oplopen van 0,45 euro naar 6,45, dan baart ons dat grote zorgen en vragen wij ons af of dit niet wat minder kan. Moeten wij ook hier niet wat matigen, net als op alle andere terreinen? Echt onontkoombaar? Diezelfde vragen gelden ook voor de enorme stijging van de bijdrage voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bewegen voor ouderen. Wij dragen het bewegen voor ouderen een warm hart toe. Wij zijn het eens met het voornemen om de subsidie van 3000 euro met ingang van 1 januari af te schaffen, maar wethouder, zou u daar wat langer de tijd voor kunnen en willen nemen? Wij vragen de wethouder eens te willen kijken naar mogelijkheden om deze subsidie in twee of drie jaar af te bouwen, zonder daarbij tekort te doen aan andere aanbieders. Ons streven wordt toch om 75% van de inwoners van Waalwijk georganiseerd te laten sporten? Als ouderen nu afhaken zijn we ze wat betreft het bewegen kwijt. Ik hoef u niet te vermoeien met de positieve werking van bewegen op de gezondheid. Lokaal gezondheidsbeleid. In uw raadsinformatiebrief van 7 juni kunnen wij lezen dat het niet mogelijk is gebleken de effectiviteit van de aandacht die is gegeven aan de preventie van overgewicht en alcoholgebruik bij jongeren te meten. U geeft er de voorkeur aan het deel van het budget voor uitvoering van de nota over lokaal gezondheidsbeleid in te zetten voor de maatschappelijke activiteiten die in samenwerking met RKC worden uitgevoerd. Kunt u aangeven hoe u de effectiviteit van deze activiteiten wél kunt meten? Ik doel dan op de nieuwe activiteiten die in samenwerking met RKC worden uitgevoerd. Is het starten met een nulmeting van het alcoholgebruik onder jongeren een mogelijkheid om op dit terrein de effectiviteit te meten? Er is ons veel aan gelegen dat ook in de toekomst meer dan voldoende aandacht besteed gaat worden aan het alcoholgebruik onder jongeren. Het is niet voor niets dat wij vinden dat de leeftijd waarop alcohol mag worden gebruikt, moet worden verhoogd naar achttien jaar. De stijging van de uitgaven in het kader van de Wmo baart ons ook zorgen, zeker na de informatie die wij vandaag hebben ontvangen en die we vluchtig hebben kunnen bekijken. Opmerkingen omtrent de stijging rondom het gebruik van hulpmiddelen zijn door ons al eerder gemaakt. Voorzitter, als laatste. Het valt de fractie van het CDA op dat de genoemde bezuinigingen in de raadsinformatiebrief van 14 juni voor een groot deel bestaan uit het stoppen van activiteiten. De Jeugdnatuurwacht, Hallelujah Besoyen, de harmonie Hertog Jan en EHBO Sint Jan zijn samen goed voor ongeveer euro. Ja, onze inwoners zullen zelf op zoek moeten naar slimme oplossingen. Zonder stimulering van onze kant en zonder het wegnemen van barrières is dat voor sommigen misschien echter wel een onmogelijke opgave. Verder wil ik het college en de raad nog meegeven dat we ook oog moeten hebben voor het stapelen van bezuinigingsmaatregelen als we gaan kijken naar de begroting Ook al vrezen wij dat het nog wel even zal duren, wij kijken halsreikend uit naar een snel herstel van de economie, in ieders belang. Dank u wel. De voorzitter: De heer Simon. De heer Simon: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoor u in het begin van uw betoog nogal uitvoerig praten over het archief. Ik heb dezelfde boodschap ook in de krant mo- Notulen raadsvergadering 21 juni

17 gen lezen. Een opmerking in uw betoog is echter ook dat het coalitieakkoord staat en dat daar niks aan veranderd gaat worden. In het coalitieakkoord staat dat het archief zal verdwijnen. Nu begint u ineens te pleiten voor behoud van het archief. De locatie verdwijnt, maar het archief zelf verdwijnt niet. De heer Van der Sloot: Ik begrijp uw opmerking, meneer Simon. Dat is al mooi meegenomen, denk ik. Het is zo dat wij op dit punt twee jaar geleden een bepaalde positie hebben ingenomen. U weet ook dat er inmiddels schriftelijke vragen zijn gesteld door het CDA. Dat heeft u in de krant kunnen lezen. Die schriftelijke vragen gaan met name om de reden waarom wij er indertijd voor hebben gekozen, in mijn visie, om het archief niet in Waalwijk te laten blijven, maar te verplaatsen naar elders. Dat waren met name financiële redenen. Dat blijft wat mij betreft overeind staan, zolang die regel nog geldt. Het neemt echter niet weg dat we daarbij ook hebben afgesproken om een studiezaal in te richten en andere voorzieningen te treffen, om het in Waalwijk wel degelijk goed mogelijk te maken om het niveau waarop men op dit moment service verleent te handhaven. Dat wilde ik in dit betoog benadrukken. Wij kiezen dus vooralsnog voor de ingeslagen weg, maar we kunnen ons goed voorstellen dat als blijkt dat de te maken kosten voor digitaliseren en andere inrichting in totaal gelijk of hoger liggen dan het verplaatsen van het archief, nog niet helemaal duidelijk is hoe onze positie daarin zal zijn. De heer Simon: Dit heeft alles te maken met digitaliseren, als ik u goed begrijp. Digitaliseren is noodzakelijk, ongeacht een eventuele verplaatsing van het archief. Uw argument vind ik daarom gezocht. De heer Van der Sloot: Dit is geen gezocht argument De voorzitter: De discussie mag u voeren in de tweede termijn. Het gaat nu om toelichtende vragen, zoals we dat in het begin afgesproken hebben. U mag een toelichtende vraag stellen, dat is prima. U hebt nog een toelichtende vraag? De heer Simon: Nee, ik sta nu te wachten op het antwoord. De heer Van der Sloot: Kunt u de vraag dan herhalen, want die ben ik even kwijt? De heer Simon: Het gaat over het digitaliseren. Ik mijn vraag steeds korter maken, want anders heb ik de burgemeester op mijn dak. Het gaat erom dat digitaliseren een gezocht argument is. Er moet sowieso gedigitaliseerd worden, in het kader van de hulpverlening en in het kader van opslag. Het is dus een gezocht argument. De heer Van der Sloot: Dat ben ik natuurlijk niet met u eens, dat zult u begrijpen. Het is geen gezocht argument. Daarom kijk ik ook naar het totale plaatje. Digitaliseren maakt daar wel degelijk deel van uit. In beide gevallen moet het in de kostenvergelijking meegenomen worden, voor beide situaties. De heer Simon: Als u dat stelt, zult u ook de kosten van bijvoorbeeld een archeoloog mee moeten nemen, als u hier een volledig archief overeind wilt houden. U zult dan nog schrikken van het kostenplaatje. De voorzitter: Akkoord, dank u wel, merci. Dan ga ik naar de fractie van LokaalBelang en daarna naar de fractie van GroenLinksaf. De heer Van Baardwijk: Geacht college, collega-raadsleden en andere aanwezigen. Voorzitter, normaal gesproken is de kaderstellende vergadering er om het college kaders mee te geven voor de samenstelling van de begroting Het is voor de diverse raadsfracties en dus ook voor de fractie van LokaalBelang het belangrijkste politieke Notulen raadsvergadering 21 juni

18 moment van het jaar. Ruimte voor nieuw beleid is er echter gewoon niet en de onduidelijkheid voor de gemeentes en voor onze inwoners is groter dan ooit, met de landelijke verkiezingen in het vooruitzicht. Dit jaar en ook de komende jaren is dus de financiële positie van onze gemeente van dien aard dat wij ons door alle te verwachten beperkingen en kortingen hoofdzakelijk kunnen richten op het zoveel als mogelijk in stand houden van bestaand beleid. Overigens wil dat niet zeggen dat we helemaal niets investeren. Vooral in de nieuwbouw van scholen van ongeveer 17,5 miljoen euro, en met nog een aantal scholen op de lijst voor de komende jaren, en met ongeveer 5 miljoen euro voor sporthallen, blijven we werken aan het verbeteren en optimaliseren van onze voorzieningen. Ik denk dat het belangrijk is dat we onze voorzieningen in stand houden. In onze beleving was het financiële toekomstperspectief nog nooit eerder zo somber als nu. Ook de komende jaren zullen naar alle waarschijnlijkheid onder invloed blijven staan van de zwakke en onzekere positie van de euro en de moeilijke economische omstandigheden in vooral de zuidelijke staten van Europa, die ook gevolgen hebben voor ons land. Voorzichtigheid troef dus. We zullen ook alert moeten zijn op het afdekken van risico s en op het treffen van voorzieningen voor mogelijke verliezen. De beschikbare middelen zullen minder worden, maar voor ons allen zal het moeilijk zijn om onze ambities naar beneden bij te stellen. Een niet gemakkelijke opgave dus, om kaders voor de begroting 2013 vast te stellen. Voorzitter, voor welke verrassingen komen wij nog te staan met de nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht? Welke beperkingen zullen als gevolg daarvan aan ons opgelegd worden? Zijn wij als raad van Waalwijk dan in staat in het belang van onze inwoners de juiste keuzes te maken? Voorzitter, via de VNG horen we steeds dat door onze regering wat betreft de rijksuitkering het principe trap op, trap af wordt gehanteerd. In simpele taal: als het in Den Haag en met onze regering financieel goed gaat krijgen we een hogere uitkering, maar andersom moeten we mee bezuinigen. Een somber maar vooral onzeker perspectief dus, waar we ons beleid op af moeten stemmen. Demissionair premier Rutte kondigde bij het kort geleden gehouden VNG-congres al aan dat de gemeentes rekening moeten houden met fiks lagere rijksuitkeringen. Ons college zal zeker bij dit congres aanwezig zijn geweest. Het zogenaamde Lenteakkoord kan voor Waalwijk zo maar kortingen van wellicht 1 of 2 miljoen euro per jaar betekenen. In dat perspectief gezien vragen wij ons als LokaalBelang af wat de waarde van de cijfers is, die we door ons college nu voorgeschoteld krijgen. Ik vond het toch wel grappig om te horen dat we voor 2012 nog wat extra geld gaan krijgen en dat we in euro krijgen. Ik vind het knap dat het op de euro nauwkeurig wordt berekend. De miljarden vliegen ons vanuit Den Haag om de oren, en wij krijgen op de euro af genoteerd wat de gemeente Waalwijk zal krijgen. Het is geenszins ondenkbaar dat de beraadslagingen over de begroting in november van dit jaar in een geheel ander begrotingsperspectief moeten worden gevoerd. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, meldt u ook nog dat het niet gelukt is om tot een complete technische begroting te komen, los van de algemene uitkering als gevolg van de organisatiewijziging. Nog meer onzekerheid dus. Het is bij het grote, veelal incidentele tekort in het voorjaarsbericht een geluk dat de begroting 2012 sluit met een overschot van euro, waardoor deze fikse financiële tegenvaller opgevangen kon worden. We hebben dat al meer gehoord vandaag. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we dat miljoen in reserve hadden, om het tekort op te kunnen vangen. We gaan er hierbij van uit dat ons college inspanningen doet om, waar mogelijk, zulke financiële tegenvallers zoals die zich nu in het voorjaarsbericht voordoen in de toekomst te voorkomen. We begrijpen dat dit met een openeindefinanciering zoals in de gehandicaptenzorg moeilijk is, maar we vragen u te sturen en te monitoren om zo voor verrassingen gespaard te blijven. Notulen raadsvergadering 21 juni

19 Voorzitter, de fractie van LokaalBelang kan zich vinden in de onontkoombaarheden en de bedragen die u hiervoor in de begroting wilt opnemen. Ook kunnen wij akkoord gaan met de door u opgevoerde overige lasten met een totaalbedrag van ruim euro en de inzet van baten die u hiervoor aanwendt. Met de structurele lasten van het voorjaarsbericht erbij komt u, met de kennis van nu, tot een sluitende begroting voor de jaren 2013 en Dat stemt ons tevreden. Voor de jaren daarna is het perspectief echter beduidend slechter. Voorzitter, u heeft een overzicht samengesteld van alle investeringen die we momenteel in zicht hebben. GOL, een nieuwe oostelijke insteekhaven en Leerpunt Waalwijk zijn op zich allemaal prachtige plannen. Ze zijn echter vooralsnog voor ons als gemeente Waalwijk sec financieel niet realiseerbaar. Als fractie van LokaalBelang willen wij u uitdrukkelijk verzoeken niet verder te springen dan onze polsstok lang is. Een ander in onze ogen zeer groot probleem is dat zowel een nieuwe oostelijke insteekhaven als Leerpunt Waalwijk voor extra autoverkeer en vrachtverkeer zal zorgen. Wij willen u er op wijzen dat in onze optiek de discussie over een oostelijke insteekhaven niet gevoerd kan worden zonder dat daar het wel of niet doorgaan van de ontwikkeling van Haven Acht in betrokken wordt. De verkeersproblemen s morgens vroeg en aan het einde van de middag om onze steeds uitgebreidere bedrijventerreinen Haven Eén tot en met Zeven te bereiken of te verlaten zijn nu al groot en vragen om een snelle verbetering. Wij vinden daarom binnen deze projecten het GOL absoluut prioriteit nummer 1. Ga hier eerst mee aan de slag. Trek alle registers open om in Europees verband, uit Den Haag, via de provincie, via samenwerkingsverbanden, en met buurgemeentes en bedrijfsleven gelden te verwerven om gerealiseerd te krijgen dat onze bedrijventerreinen en onze binnenstad goed bereikbaar worden en blijven. Ik hoorde dat het Rijk nog 20 miljoen zou moeten bijdragen om dat bereikt te krijgen. Er liggen prachtige plannen. Ik was gisteren bij een bijeenkomst waar deze plannen aan de orde kwamen. We hebben al 80 miljoen euro bij elkaar. Het zou toch van de zotten zijn als Den Haag zegt dat we het niet gaan realiseren. Ga daarmee aan de slag. We kunnen alles willen, maar onze bedrijventerreinen en onze binnenstad moeten goed bereikbaar zijn. We moeten daar eerst voor zorgen en andere dingen niet doen. Begrijp ons goed. LokaalBelang is niet tegen een onderzoek naar een oostelijke insteekhaven en wij begrijpen dat de sluis verouderd is. Ook Leerpunt Waalwijk is een prachtig plan. Blijf echter wel met beide benen op de grond. Blijf ook hier op alle mogelijke manieren lobbyen en ga op zoek naar medefinanciers om deze plannen in Waalwijk mogelijk te maken. Alleen kunnen wij dat absoluut niet. De verlenging van de Midden-Brabantweg heeft onze instemming. Wat betreft de verdere gebiedsontsluiting voor het spoortracé hebben wij als raad nog geen besluiten genomen. Wij vinden dat we richting bewoners toch wel verwachtingen gewekt hebben. Er staat een subsidie van euro. Is dit een provinciale subsidie of kunnen we de provincie ook nog een bijdrage vragen? Wat zijn de mogelijkheden om dit project gefaseerd uit te voeren? Naast de investeringen in de infrastructuur zijn er investeringen gepland ten behoeve van de leefbaarheid in de kernen. Als fractie van LokaalBelang juichen wij dit toe. U noemt onder andere het opknappen en versterken van de centra Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. In Waspik bent u daar prima in geslaagd. De heer Broeders en de bewoners zijn daar trots op hun mooie vernieuwde centrum, dat bijna gereed is. De heer Broeders denkt wellicht dat hij dat alleen heeft gerealiseerd, maar hij heeft daar steeds het college en de hele raad voor nodig De voorzitter: Dit is geen tweegesprek en er is ook geen interruptie via de microfoon gedaan. Prima, geweldig, gaat u door. Notulen raadsvergadering 21 juni

20 De heer Van Baardwijk: Dat was Waspik. Ik denk dat men daar een mooi nieuw centrum krijgt. Ik kom er regelmatig als ik er met de buurtbus doorheen rijd. Een compliment aan Slagenland Wonen dat ze het zo mooi opknappen is ook op zijn plaats. In ons destijds prachtige maar nu gedateerde winkelcentrum De Els moet echter nodig iets gaan gebeuren. Wij begrijpen dat u daar als college druk mee bezig bent en wachten de bijeenkomst van 26 juni met belangstelling af. Het Raadhuisplein in Sprang-Capelle moet ook nodig aangepakt worden en verdraagt geen uitstel. Ook wilt u investeren in de leefbaarheid van de wijken. Een prima initiatief. Wij willen echter graag door u geïnformeerd worden over de maatregelen die u gaat treffen en de voorzieningen die u gaat treffen om die leefbaarheid in kernen en wijken te verbeteren. Naast de al daarvoor beschikbare middelen wilt u het fonds bovenwijkse voorzieningen daarvoor reserveren en daar kunnen wij mee instemmen. Voorzitter, wij kunnen begrijpen dat ook sport en cultuur niet aan bezuinigingen zijn ontkomen. Toch hopen we dat u met ons van mening bent dat amateursportverenigingen, andere verenigingen en cultuur belangrijk zijn voor een gezonde samenleving. Zij vormen in onze wijken en kernen het cement van onze samenleving. Daar hebben mensen onder andere hun sociale contacten. Kinderen sporten te weinig, zijn te dik. Dit hebben we vandaag al meer gehoord. Dit is een speerpunt van onder andere uw gezondheidsbeleid en daar kunnen sportverenigingen naast hun andere activiteiten op inspelen. Heel veel vrijwilligers zijn daar wekelijks actief en die moeten we koesteren. Het is soms moeilijk voor de verenigingen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is daarom dat we hier blijvend aandacht van u voor vragen. Het mag niet zo zijn dat verenigingen in hun voortbestaan bedreigd worden. Waar wij ons verder grote zorgen over maken, zijn de veranderingen op sociaal gebied. Decentralisatie lijkt een prima zaak, maar krijgen we ook voldoende geld om dit op een verantwoorde manier zelf uit te voeren? Nu de regering gevallen is, wordt het steeds moeilijker om beleid voor de komende jaren te ontwikkelen. Wat gaat nu wel door en wat niet? Wet werken naar vermogen, inkomenstoets, noem het allemaal maar op. Ook de besluiten in het Lenteakkoord kunnen na de verkiezingen weer compleet ongedaan gemaakt worden. Er is steeds meer onduidelijkheid. Wij vragen ons college om ons tijdig te informeren en ook met onze inwoners steeds helder te communiceren over de manier waarop de gemeente Waalwijk hier mee omgaat. Alle onzekerheden ten spijt, voorzitter, het moge duidelijk zijn dat wij als fractie van LokaalBelang vinden wij dat de echt zwakkeren in onze samenleving geholpen moeten blijven worden en dat zij niet door de ondergrens mogen zakken van wat in onze samenleving aanvaardbaar is. Dit moet hoe dan ook gewaarborgd blijven. De fractie van Lokaal- Belang kan zich vinden in de tarieven in de begroting Laten we ons uiterste best doen om in deze voor onze inwoners moeilijke tijden de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden. Dat was mijn eerste termijn, dank u wel. De heer Simon: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb twee vragen, ik kondig ze vast aan. De eerste vraag: in uw betoog heeft u het over het verwerven van subsidiegelden van de provincie, het Rijk en uit Brussel. Hoe verder, hoe beter. Ik proef daaruit een enorme twijfel over de activiteiten die hier door het college en de medewerkers worden uitgevoerd als het gaat om het op de juiste manier omgaan met het verwerven van subsidiegelden. Wat is daar van waar en waarom maakt u die opmerkingen? Dat is de eerste vraag. De heer Van Baardwijk: Waarom ik die opmerking maak? Ik weet niet of u niet geluisterd hebt of dat ik het niet goed verteld heb. In elk geval zeg ik dat we het geweldige initiatieven vinden, te beginnen met het GOL. Dat heb ik uitgelegd. Ik vind dat die ande- Notulen raadsvergadering 21 juni

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst raadsvergadering 13 september 2012 Aanwezigen: zie bijlage 0.3 Vaststellen agenda Agendapunten 1.4 en 1.6 worden overgeheveld van het debatgedeelte naar vaststelling van raadsvoorstellen

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) Taxibedrijf P. Kivits Parttime Bezoldigd Chauffeur Buurtbusvereniging Bestuurslid S.S.C. 55 Stichting Dagtocht 65+ G.A. Damen (LokaalBelang)

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) P. Kivits Zakentaxi S.S.C. 55 Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout VOA (Vrijwillige OuderenAdviseur) PCOB Sprang-Capelle

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Voorzitter Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht G.A.

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 Agenda 4 -- Notulen van de raadsvergadering van 12 juni 2014. 6 -- Notulen van de raadsvergadering

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Aanleiding Het kabinet Rutte is gevallen nadat de PVV besloot om zich terug te trekken uit de Catshuisonderhandelingen.

Nadere informatie

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE Agendering door griffie Betreft : Brede Commissie d.d. 25-08-2014 Agendapunt 4a Vraag en / of opmerking door: Naam / fractie : CDA - Van Helden Onderwerp : Hulp bij

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) Taxibedrijf P. Kivits Parttime Bezoldigd Chauffeur Buurtbusvereniging Bestuurslid S.S.C. 55 Stichting Dagtocht 65+ G.A. Damen (LokaalBelang)

Nadere informatie

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone.

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone. GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE Actielijst gemeenteraad (tevens overzicht van moties, amendementen, schriftelijke vragen etc.) nr. omschrijving actie datum type collegelid termijn afdoening stand van zaken

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad,

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad, Raadsmemo Onderwerp Besteding BDU Datum 4 juni 2013 Afzender Ad Cardon Tel.nr. (078) 770 6002 Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof. Geacht college,

Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof. Geacht college, Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof Geacht college, Vorige week woensdag konden we via de media vernemen dat er ontslagen zouden vallen bij Koningshof.

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Voorzitter: Commissiegriffier: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer de heer G. Kocken

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie