Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag)."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van tot uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr P.M. de Bruijne (PvdA, voorzitter), dhr L.A. Dieters (PvdA), mw M.J. Schouwenaar (PvdA), mw I.P.A. Mortiers (PvdA), dhr IJ.J. Rijzebol (CDA), mw G.R. Peetoom (CDA), dhr T.W. Oterdoom (VVD), dhr E.J. Luitjens (VVD), A.M.K.D Folkerts (GroenLinks), mw A.F. Bos (GroenLinks), dhr H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr C. Swagerman (SP), mw I.S. Bulk (SP), mw T. Deinum-Bakker (D66), mw D.J. Hoekzema-Buist (PvhN). Afwezig: mw Gräper-van Koolwijk (D66), dhr T.J. Zanen (PvhN). Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering, hem hebben geen berichten van verhindering van leden van de commissie bereikt. 2. Regeling van werkzaamheden - voorstellen vreemd aan de orde Voorstellen vreemd aan de orde van de dag hebben de voorzitter niet bereikt. - vaststellen van de agenda De voorzitter geeft aan dat de commissieleden ervan kennis hebben kunnen nemen dat aan de agenda een ingekomen stuk is toegevoegd. De voorzitter stelt voor dit als punt 7b te agenderen, het betreft een afschrift van de brief van Rail Servicecentrum aan het College van GS van 12 november De stukken zijn de commissieleden per post toegezonden. Alvorens de vergadering te openen wenst de voorzitter een tweetal zaken van huishoudelijke aard met de commissie doornemen. Dhr Rijzebol (CDA) refereert met betrekking tot het vaststellen van de agenda aan een brief over de bouw van chalets in Midwolda. Ook in de pers zijn daar berichten over verschenen. Dhr Rijzebol verbaast zich enigszins dat die brief wel geagendeerd is in de commissie Economie en Mobiliteit, maar niet in de commissie Omgevingsbeleid en Wonen. Hij zou het wel op prijs stellen als hier over deze kwestie ook over van gedachten zal worden gewisseld. 1

2 De voorzitter geeft aan dit ook gesignaleerd te hebben. Een voorstel vreemd aan de orde van de dag is toegevoegd aan de vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit. Hij heeft daarvan op een tamelijk laat tijdstip kennis genomen, daar hij in het weekend zijn niet had geopend. Dit blijft een discussiepunt waar dit thuis moet horen. Het lijkt hem niet zinvol om die discussie hier te gaan voeren. Dit is als agendapunt in de commissie Economie en Mobiliteit behandeld, maar dat laat onverlet - omdat deze zaak ook OW-aspecten heeft dat dit punt wel tijdens de rondvraag aan de orde kan komen. Dhr Rijzebol (CDA) antwoordt dat het stuk bij de commissieleden niet voorhanden is. Blijkbaar bestaat nu scheiding van stukken en circuits, maar hiervan kennis nemen is natuurlijk wel te prefereren. De voorzitter geeft aan dat hij dhr Rijzebol het stuk op dit moment niet kan bezorgen. Wellicht kan de gedeputeerde wel opening van zaken geven wat in dit stuk vermeld stond. Dhr Calon (gedeputeerde) stelt dat deze brief gewoon naar de Staten is gestuurd en het bevreemdt de gedeputeerde dat de ene commissie dit stuk blijkbaar wel heeft ontvangen en de andere niet. Dit betreft een kwestie van de griffie die daar transparant moet worden gemaakt. Dhr Staghouwer (ChristenUnie) verduidelijkt dat dit stuk gisterenavond per aan de commissie is gestuurd, vandaar dat het hier waarschijnlijk niet is terechtgekomen. De voorzitter concludeert dat het stuk naar de Staten is verstuurd. Dat dit niet bij alle statenleden is terechtgekomen is een aandachtspunt dat in het Presidium aan de orde moet komen. Bij de rondvraag heeft dhr Rijzebol de kans om vragen aan de gedeputeerde hieromtrent te stellen. Dhr Rijzebol (CDA) stelt voor om dit punt te agenderen voor de januarivergadering, dan hebben alle commissieleden het stuk tenminste in hun bezit. De voorzitter constateert dat dit een voorstel van orde is, gaat de commissie ermee akkoord dit punt te agenderen voor de commissievergadering van 19 januari 2004? Dhr Staghouwer (ChristenUnie) is van mening dat in de vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit vanmorgen de discussie al heeft plaatsgevonden en daar is uitgesproken dat dit in de statenvergadering van december behandeld zou gaan worden. De voorzitter is van mening dat het goed is dat hier nu eerst helderheid over wordt geschapen, voordat allemaal ordebesluiten genomen gaan worden. Dhr Calon (gedeputeerde) vernam ook dat de Staten hadden besloten dit op de agenda te zetten. De Staten kunnen dit echter helemaal niet, want die gaan daar niet over. Door het dualisme is het zo dat afwijkingen van beleid op uitspraak van de Raad van State aan GS zijn. Daarom is het wenselijk dat voor het decemberoverleg in het Presidium moet worden bestudeerd hoe dit opgepakt moet gaan worden. De gedeputeerde kent de brief niet uit zijn hoofd. Vorige week woensdag is deze brief namens GS weggestuurd, daarvan is de gedeputeerde overtuigd. Het inhoudelijke punt van de brief is een afwijking van het moratorium. Dit is gebeurd omdat een campinghouder ten zuiden van Midwolda, die daar caravans heeft geplaatst, daar nu ook 86 chalets wil gaan bouwen. Dat zou onder het moratorium vallen. Dat valt daar ook onder als dit grondig wordt bestudeerd, aldus de gedeputeerde. Net zoals bij het POP-beleid mag hiervan worden afgeweken als moverende gronden aanwezig zijn. De ruimtelijke inpassing is onder de loep genomen, evenals het effect van deze chalets; voorts is gekeken of de chalets voor verhuur beschikbaar blijven. Deze campinghouder wilde de chalets verkopen. Dit betreft overigens geen toezegging, maar een principe-uitspraak. Het gemeentebestuur van Scheemda vraagt GS dus in feite om een principe-uitspraak. Deze kwestie is in het CB geweest en GS doen een principe-uitspraak en vervolgens gaan ze aan de slag om de aanvraag te formuleren. Als deze aanvraag er niet komt, moeten ze nog aan allemaal voorwaarden voldoen. GS 2

3 vonden en vinden dat om redenen die ook in de brief staan vermeld, zonder precedentwerking in dit enkele geval met de uitvoering zoals die daar gepresenteerd is afgeweken kan worden van het moratorium, omdat dit dusdanig veel toevoegt aan de toeristische kansen van de Blauwe Stad. Dit plan trekt veel toeristen aan, brengt bijna geen schade toe aan de natuur - een camping met stacaravans is nu ook al aanwezig - en werkt geen belemmeringen op voor de EHS die dan wel langs de zuidkant, dan wel langs de noordkant komt. Daarom wordt in dit specifieke geval afgeweken van het moratorium. De voorzitter concludeert dat dit een korte inhoudelijke toelichting betreft. Heeft een van de leden behoefte om hier verder op in te gaan? Mw Schouwenaar (PvdA) heeft hierover twee opmerkingen. Zij is van mening dat de gedeputeerde niet bepaalt wat de Staten op hun agenda zetten, maar dat het Presidium hierover gaat. Als de commissie daarover van gedachten willen wisselen moet dat tot de mogelijkheden behoren. Wat de bevoegdheden zijn wordt door de wet bepaald en dat is een andere zaak. Ten tweede blijft het haar vreemd voorkomen dat collega-statenleden van een andere commissie een brief die te maken heeft met een afwijking van het POP, wel onder ogen hebben gekregen en deze commissie niet. Zij wil de voorzitter in elk geval op het hart drukken om dit punt met name bij de griffie onder de aandacht te brengen. De voorzitter geeft aan hier zorg voor te zullen dragen en onderstreept hiervan ook het belang. In het Presidium zal hier zeker over van gedachten worden gewisseld en daar zal ook de agendering van dit punt voor de statenvergadering aan de orde komen. In de vorige commissievergadering is besloten om ten aanzien van de nota Bouwen en Wonen en de verschenen onderzoeksrapporten van het RIGO en het ABF een hoorzitting te gaan organiseren. De griffie heeft hier voorbereidend werk verricht dat leidt tot een voorstel dat de voorzitter nu aan de vergadering wil voorleggen. De hoorzitting zal plaats vinden op 12 januari Het verdient aanbeveling om de woensdag aan te houden als vergaderdag, vandaar deze datum, aldus de voorzitter. De hoorzitting zou vanaf of uur kunnen plaatsvinden. De partijen die hiervoor uitgenodigd zullen worden zijn wat dit voorstel betreft uiteraard de gemeenten - elke gemeente heeft zijn woonplan ingeleverd -, de woningbouwcorporaties in deze provincie als belangrijke partijen in de bouwopgave, marktpartijen (aannemers en projectontwikkelaars die in deze regio een belangrijke rol vervullen), de makelaars en de regioraden. Als iedereen hiervan op de hoorzitting zou verschijnen, zou de avond van de twaalfde januari absoluut onvoldoende zijn. Daarom is het de bedoeling om de mensen een uitnodiging te sturen, waarin tegelijkertijd te kennen wordt gegeven dat men moet aangeven of van de uitnodiging gebruik gemaakt zal gaan worden, Op basis van de binnengekomen oogst aan toezeggingen zullen dan voorzieningen getroffen moeten worden ten aanzien van spreektijd. Eventueel, als het storm mocht gaan lopen, kunnen ook richting een aantal partijen suggesties worden gedaan om zaken te bundelen. Vooraf gebeurt dat informeel richting de makelaars, waarbij de NVM natuurlijk een vereniging is die al provinciaal georganiseerd is. Wellicht kan in dat verband al het een en ander geregeld worden. Ook richting de NVOB (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid) is daar informeel wel wat over te zeggen. Dit zal vermoedelijk leiden tot een situatie waarbij een spreektijd zal worden ingevoerd van maximaal vijf minuten, waarna de commissie vragen kan stellen aan degene die net zijn/haar verhaal heeft gehouden. Ter afsluiting zal nog zo n drie kwartier een algemene gelegenheid zijn voor mensen om nog vragen te stellen, opmerkingen te maken en met elkaar in discussie te gaan. De avond zal nauwkeuriger worden ingevuld als meer duidelijkheid bestaat over de hoeveelheid te verwachten mensen. Mw Folkerts (GroenLinks) geeft aan in de vorige vergadering het voorstel te hebben gedaan om het onderwerp wonen en zorg hierin mee te nemen. Zij mist hier de partners vanuit dat veld. Ook daar kunnen afspraken mee gemaakt worden met betrekking tot bundeling. Het was toegezegd dat dit zou worden meegenomen. 3

4 De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat betracht zal worden welke partijen hierbij betrokken zullen worden. Dhr Luitjens (VVD) is van mening dat Meander uit Veendam hier uitstekend geschikt zou kunnen zijn. Deze organisatie zit in het centrum van de zorg en ook in wonen met zorg. Mw Folkerts (GroenLinks) beaamt dit en geeft aan dat hier nog wel meer organisaties interesse zullen hebben. Zij wees op die stuurgroep omdat daar organisaties al gebundeld inzitten. Daar zitten organisaties die zich bezighouden met ouderenzorg en die zich bezighouden met gehandicaptenzorg. Dhr Dieters (PvdA) is ook van mening dat richting deze hoek uitnodigingen moeten worden verstuurd, maar dan lijkt hem een aanvangstijd van de hoorzitting om uur rijkelijk aan de late kant. Dan zou alles wel eens tot in de kleine uurtjes kunnen duren. Als een hoorzitting wordt georganiseerd moet dit wel zorgvuldig en met beleid gebeuren en mag het geen jachtig geheel worden. Mw Deinum-Bakker (D66) merkt op dat op 12 januari 2005 s middags eerst de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid vergadert en dat daarna de Rekeningcommissie nog staat gepland. Voorts is om uur een AB-vergadering van de SNN gepland; of vindt deze in een andere provincie plaats? Anders voorziet mw Deinum namelijk locatieproblemen. De voorzitter geeft aan dat dit punt gesignaleerd is en dat hier ruimtelijk invulling aan kan worden gegeven. Of de Rekeningcommissie op deze dag zal samenkomen is nog niet helemaal zeker. Dhr Rijzebol (CDA) vindt dit met de aanvulling van mw Folkerts een uitstekend plan, maar hij deelt de zorgen van dhr Dieters dat een aanvangstijd van uur kan resulteren in tijdnood. Als een hoorzitting wordt gehouden, moet iedereen wel de gelegenheid krijgen om zijn/haar visie te geven. Mw Peetoom (CDA) vindt dit een heel belangrijk debat, maar is niet zeker of ze aanwezig zal kunnen zijn. Zij heeft namelijk op deze avond zelf een debat georganiseerd over het dragen van solidariteit in onze samenleving tussen dhr Rouvoet en onder andere dhr Moorlag. De voorzitter polst of bij de commissieleden een aanvangstijd van uur niet op al te grote bezwaren stuit. Dit kan wat nader bestudeerd worden als de kaartjes met de aanmeldingen zijn verzameld, dan kan een goed beeld van het aantal bezoekers worden gevormd. Mochten dit onverhoopt heel veel mensen blijken te zijn dan moet bestudeerd worden of degene die zich hebben aangemeld wellicht benaderd kunnen worden of eventueel combinaties denkbaar zijn. Mw Bos (GroenLinks) geeft aan dat vanuit de commissie Landschap, Water en Milieu ook een hoorzitting was georganiseerd. Deze begon om uur en verliep prima, daar werd strikt de hand aan de tijd gehouden en dat moet hier volgens mw Bos ook mogelijk zijn. De voorzitter is deze mening ook toegedaan. Hij maakt melding van een verzoek tot een werkbezoek aan de Acantus Groep. De Raad van Bestuur van de Acantus Groep schrijft dat in de dagelijkse praktijk blijkt dat nie t altijd duidelijkheid bestaat over de activiteiten die deze Acantus Groep ontplooit. De Raad van Bestuur probeert door het geven van een bedrijfspresentatie hier verandering in te brengen. In dit kader is het idee ontstaan om deze commissie uit te nodigen om tijdens een werkbezoek nader kennis te maken met de Acantus Groep, een corporatie met huurwoningen in de provincie Groningen. Dit idee is met de voorzitter besproken. Medio februari 2005 zal Acantus haar kantoorgebouw betrekken in Veendam en de groep zou het zeer op prijs stellen de commissie daar te mogen ontvangen. De voorzitter stelt voor deze brief mee te nemen in de commissie die zich gaat buigen over het werkplan Dan kan dit worden ingepland. Dit zal in elk geval na februari 2005 eventueel kunnen worden ingepland, tenzij de commissie aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. 4

5 Mw Schouwenaar (PvdA) is van mening dat dit voorstel moet worden meegenomen door de commissie die zich gaat buigen over het werkplan De voorzitter informeert dat deze commissie bestaat uit mw Folkerts en dhr Swagerman. Hij stelt voor dat deze beide samen met dhr Sennema en de voorzitter een afspraak gaan maken voor begin januari om een aantal zaken rond het werkplan op een rijtje te gaan zetten. Het werkpla n kan dan op 19 januari 2005 op de vergadering alhier gepresenteerd worden. Het is goed mogelijk dat commissieleden suggesties hebben voor het werkplan, dus welke nevenactiviteiten deze commissie entameert buiten de reguliere vergaderingen. De voorzitter vraagt of deze suggesties kunnen worden doorgegeven aan de secretaris van deze commissie. Dit blijkt het geval. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. de geagendeerde onderwerpen) Er hebben zich geen niet-statenleden gemeld om in te spreken op deze vergadering. 4. Vaststelling verslag van de Commissie Omgevingsbeleid en Wonen van 27 oktober toezeggingenlijst Mw Schouwenaar (PvdA) merkt blz. 15 overlezende op dat het verslag ook de non-verbale communicatie begint te verwerken. Zij leest: Dhr Calon knikt beamend. Er zijn ongetwijfeld meer commissieleden die dat hebben gedaan, maar wellicht kan de tekst beter veranderd worden in Dhr Calon beaamt dit. Bovenstaande roept namelijk wat vragen op. De voorzitter concludeert dat met inachtneming van deze correctie het verslag tekstueel is vastgesteld en dat ook naar aanleiding van het verslag geen opmerkingen uit de commissie zijn. Toezeggingenlijst 1. De voorzitter merkt op dat deze aan de orde is geweest. 2. De voorzitter constateert dat de herziening van nota Bouwen en Wonen op dit moment aan de orde is. 3. De voorzitter informeert dat de voortgang Blauwe Stad nu plaatsvindt. 4. Dhr Calon (gedeputeerde) had aangegeven dat dit nog in 2004 zou plaatsvinden. Dat zou zo geweest zijn, ware het niet dat men nog niet klaar is. Dit zou begin december zijn afgerond, maar het verschuift nu naar februari 2005 en dit kan ook nog wel maart 2005 worden. 6. Dhr Calon (gedeputeerde) antwoordt dat deze toezegging loopt. 7. De voorzitter vraagt of ISV II op 19 januari 2005 daadwerkelijk gaat lukken. Dhr Calon (gedeputeerde) is van mening dat dit kan lukken. 8/9. De voorzitter lijkt de voorgangsrapportage ook helder en de laatste toezegging lijkt hem op dit moment ook niet aan de orde. Het verhaal van de gemeente Haren heeft net plaatsgevonden (de sheets zullen z.s.m. worden nagezonden). 5. Mededelingen gedeputeerden 5

6 Dhr Calon (gedeputeerde) geeft aan dat hij vandaag dhr Bleker zal vervangen, daar deze niet op de vergadering aanwezig kan zijn. 6. Rondvraag Mw Schouwenaar (PvdA) verbaast zich erover dat het al weer enige tijd stil is rond Meerstad en enige tijd geleden was de commissieleden toch in het vooruitzicht gesteld dat dit najaar het hele plan gepresenteerd zou gaan worden. Zij vraagt de gedeputeerde om hierover en over de huidige stand van zaken nadere uitleg te geven. Wanneer kan dit tegemoet worden gezien? Dhr Calon (gedeputeerde) is van mening dat de datum van 9 december 2004 gehaald gaat worden. Op deze dag staat het laatste bestuurlijke overleg gepland, althans in het vergaderschema van dit jaar. Het streven is erop gericht om dan met het eenpansgerecht klaar te zijn. Het Masterplan en de grondexploitatie waren al klaar, maar de discussie ontbrandde rond de financiering en de concerngaranties. Dat wordt op dit moment afgerond. Deze week vinden tal van besprekingen hieromtrent plaats. Mocht deze datum van 9 december niet gehaald worden dan lukt het daarna ook niet meer. Maar de gedeputeerde is nogmaals van mening dat deze datum gehaald gaat worden. Mw Peetoom (CDA) vond volgende zin van de gedeputeerde heel intrigerend: Mocht deze datum van 9 december niet gehaald worden dan lukt het daarna ook niet meer. Betekent dat nooit meer, of alleen dit jaar niet meer? Dhr Calon (gedeputeerde) antwoordt dat het dan gewoon niet gaat lukken. Dan ontstaan heel andere scenario s. Het gaat nu echt nog om de garanties. In de hoofdlijnen van de SOK zitten een paar vervelende punten in die afgedicht moeten worden en waar nu onderhandelingen over plaatsvinden. Dit betreft met name partijen die in de GEM gaan zitten - de gemeente Groningen is daar een heel grote speler in - versus alle marktpartijen en de gemeente Slochteren. Op details wil de gedeputeerde nu niet ingaan, want dit gaat allemaal heel diep met juridische constructies, wat veel huiswerk oplevert en externe kennis vereist. Vorige week had de gedeputeerde ook zijn twijfels of het wel zou gaan lukken, nu dag in dag uit meer druk op de ketel wordt gezet denkt hij echter dat 9 december wel gehaald kan gaan worden. Op die dag zal de hamervergadering kunnen plaatsvinden. Het team heeft de deadline in januari gezet, gesteld namelijk dat nog een paar hickups aanwezig mochten zijn, dan moet ook eind december of desnoods in de kerstvakantie nog een vergadering gehouden kunnen worden. Het betreft een geweldig groot project met geweldig grote belangen en waar grote risico s worden genomen. De gedeputeerde vindt het daarom verantwoord dat bij twijfel iets meer tijd wordt genomen, iets dieper op de materie wordt ingegaan en meer kennis wordt ingehuurd. De BAG is hier nauw bij betrokken, dus een financieel contract zal niet direct worden afgesloten, maar er zal dan ook zicht zijn op de haalbaarheid van de lening. Hier geldt dus bepaald niet dat een half jaar verder ook een half verloren jaar betekent, omdat heel veel meerwerk heeft plaatsgevonden wat anders achteraf nog had moeten gebeuren. De voorzitter constateert dat mw Schouwenaar afdoende antwoord op haar vraag heeft gekregen. 7. Ingekomen stukken a. Brief van GS van 8 november 2004, nr /45,RP, betreffende verzending van stukken voor informatie-avond nota Bouwen en Wonen d.d. 17 november 2004 b. Afschrift van de brief van het Rail Service Centrum Groningen aan het College van GS van 12 november 2004 met bijlagen. Geen opmerkingen Bespreekpunten 6

7 8. Voordracht van GS van 26 oktober 2004, nr ,FC, betreffende de Integrale Bijstelling van de Begroting 2004 (5e en 6e wijziging Begroting 2004 en 1e wijziging Begroting 2005) (nummer 35/ bijlage) Mw Schouwenaar (PvdA) heeft twee opmerkingen. De eerste betreft een typefout: op blz 11 van de vijfde wijziging van de provinciale begroting staat bij de Inkomsten Veenkoloniën een verwijzing naar 7301, wat 7302 zou moeten zijn. Voorts wijst ze op een omvangrijke verschilpost in de vijfde wijziging van de provinciale begroting 2004 blz 5 bij productgroep 9104, waar de Mutatie Toegerekende Apparaatskosten wordt opgevoerd met euro. Dat vindt mw Schouwenaar een omvangrijke post als dit wordt omgerekend in fte s. Misschien zou daar een toelichting op gegeven kunnen worden. Dhr Calon (gedeputeerde) geeft aan deze vraag niet verwacht te hebben en zeker niet in deze commissie. Hij weet het antwoord dan ook niet zeker en zal dit aan het verslag laten toevoegen, dan wel in de volgende commissie beantwoorden. Hij vermoedt dat dit bedrag resulteert uit het feit dat de apparaatskosten op een andere manier worden toegerekend, want dat wisselt nog wel eens per jaar. Van 1 januari naar 1 januari is het hier ook veranderd, dat zijn tijdelijke projecten. Deze zijn ook toegerekend naar apparaatskosten, dus kosten die geadministreerd stonden onder bijvoorbeeld een tijdelijk project. Als iets staat vermeld in bijvoorbeeld Zoutkamp voor euro dan kan daar euro menskracht inzitten en euro papier, extra onderzoek, advies, etc. Nu is het zo dat deze euro aan de apparaatskosten worden toegerekend, en zo kunnen dus opeens verhogingen aan apparaatskosten ontstaan. Dat heeft ook te maken met de fte-discussie. Ook alle fte ers die tijdelijk op projecten zitten kunnen worden teruggevonden in de formatie. Net zo goed als fte ers voor de Regiovisie teruggevonden kunnen worden in de formatie. Hoe dit gesteld is met het OV-bureau weet de gedeputeerde niet, maar het zou best kunnen dat dit in de provinciale formatie gezet wordt omdat die administratie hier zit. Gesteld is wel dat dit inzichtelijk gemaakt moet worden en dat de tijdelijke krachten - als ze uit de organisatie komen - ook alleen maar vervangen mogen worden door ander tijdelijk personeel. Het precieze antwoord zal bij het verslag worden gevoegd, dan wel bij de volgende commissievergadering worden gegeven. De voorzitter is ook van mening dat dit bij het verslag kan worden opgenomen. In overleg met afdeling FC zal de informatie indien deze mocht afwijken van het antwoord van ged. Calon worden nagezonden. 9. Brief van GS van 23 september 2004, nr /39/A.10,OMB, betreffende prolongatie van de tijdelijke regeling vitale dorpen 2002/2003 voor de periode 2004/2007 Mw Mortiers (PvdA) geeft aan dat dit punt op aanvraag van de PvdA-fractie op de agenda is gezet. Dit verzoek was zowel ingegeven door de nog verse indrukken van het ochtendbezoek van de commissie aan de regio Noord, alsook door de in de begeleidende brief aangekondigde evaluatie van het project Levende Dorpen aan het eind van dit jaar. De PvdA gaat ervan uit dat de resultaten van de evaluatie in het voorjaar nog aan de orde zullen komen, al was het maar om een vollediger beeld te krijgen van de initiatieven die op dorpsniveau bij het loket werden ingediend. Tevens kan dan gekeken worden hoe gedifferentieerd deze zijn, welke visie hieraan ten grondslag ligt op de toekomst van het landelijk gebied, welke projecten bij welke gemeenten bij voorkeur gehonoreerd worden en waarom ze afgewezen worden. Ze spreekt de wens uit dat in de evaluatie van 2004 niet alleen kwalitatieve inzichten worden verkregen, maar ook wat meer kwantitatieve data worden geserveerd. Mw Mortiers wil vooropstellen dat ze veel verwacht van de regionale samenwerkingsverbanden waarin de bestuurlijke partners ook financieel bijdragen in het project. De rol van de gemeente wordt cruciaal genoemd. Toch wordt bij de evaluatie 2003 de financiële kant van de zaak getaxeerd als een mogelijke serieuze belemmering voor de uitvoering van allerlei programma s en projecten. Het optuigen van het Loket, de uitbreiding van het Project naar andere regio s en de verkenning van de mogelijkheden van een servicewinkel in Groningen scheppen natuurlijk wel verwachtingen bij de bevolking. Hoe 7

8 taxeert het College de toekomstige co-financieringsmogelijkheden? De PvdA-fractie is benieuwd naar de voorstellen om het loket een nieuwe taak te geven als procesbegeleider bij het ontwikkelen van multifunctionele centra. Het bezoek aan een Kultuurhoes in Gelderland tijdens het laatste IPOcongres heeft de PvdA-fractie overtuigd van het belang van een goede regie bij de voorbereiding en het goed doordenken van het samenwerkingsconcept met alle betrokken partijen. Dit vergt meer tijd dan het bouwen zelf. Het gaat toch om de bevlogenheid van mensen, die voor al die mooie dorpen met elk hun eigen identiteit een persoonlijke bijdrage leveren. Dit betreft honderden vrijwilligers die niet te beroerd zijn om in hun vrije tijd de handen uit de mouwen te steken voor hun dorp. Zij leveren het cement voor de sociale cohesie van de lokale gemeenschap. De tweede pijler vormen de ambtenaren die het project trekken. Veel hangt af van hun professionaliteit, hun kennis van de lokale cultuur en hun bereidheid om samen met anderen tot oplossingen te komen. Mw Peetoom (CDA) geeft aan dat ze tijdens het werkbezoek helaas door griep was geveld, maar ze heeft zeer enthousiaste verhalen over het bezoek gehoord. Dat sterkt de CDA-fractie in haar aanname dat dit een mooi project is, met een goede spin-off en dat het inderdaad zeer motiverend werkt voor mensen. Vanuit die optiek en de voorliggende brief wordt deze kwestie door de CDA-fractie dan ook betracht. Haar intrigeerde ook wat mw Mortiers zo-even stelde dat het zorgelijk is dat het project zo n zware wissel trekt op gemeente en provincie. Zij is net als mw Mortiers wel benieuwd wat, als wordt gesteld dat een serieuze belemmering kan ontstaan voor de uitvoering van allerlei programma s en projecten, het College dan precies voor ogen staat. Betreft dit dat hier meer geld bijmoet, of juist dat minder gedaan gaat worden? Of nog iets anders? Dat verneemt ze graag van de gedeputeerde. Voorts werd het probleem aangestipt van kleine projecten die niet helemaal voldoen aan de criteria van het project, maar waarbij wel de leefbaarheid vooropstaat. De oplossing die aangedragen wordt is om een aantal criteria rekbaar te laten zijn, bijvoorbeeld het draagvlak en de zelfwerkzaamheid. Op zich lijkt dit de CDA-fractie een goede zaak, want hier is veel behoefte aan, maar dit zal wel betekenen dat het beroep dat op het budget wordt gedaan alleen maar groter wordt. De CDA-fractie is in elk geval zeer enthousiast over het project. Het zou misschien onwaarschijnlijk zijn als in de volgende begroting extra geld hiervoor uitgetrokken wordt. De CDA-fractie neemt hier nog geen voorschot op die discussie, maar wil het College wel aanmoedigen om datgene wat is ingezet een positief vervolg te geven. Mw Bulk (SP) geeft aan de excursie ook gemist te hebben, maar hieraan lag geen ziekte ten grondslag. Zij bezocht als lid van een kleine fractie op dat tijdstip een andere commissievergadering, net zoals dat met de woordvoerder op deze materie - dhr Swagerman - nu ook het geval is. Ook voor haar is de belangrijkste vraag wat moet gebeuren als knelpunten ontstaan. Over het geheel genomen is de SP enthousiast en zij hoopt dat hier extra geld voor kan worden vrijgemaakt als dit nodig mocht zijn. Mw Hoekzema-Buist (PvhN) heeft zich tijdens de excursie ervan kunnen vergewissen dat de mensen ter plekke heel enthousiast zijn. Maar zij sluit zich aan bij de vorige sprekers dat wel iets meer ruimte geschapen moet worden, als een uitbreiding of in elk geval instandhouding wordt beoogd. Mw Deinum-Bakker (D66) is van mening dat dit een geslaagde vorm van regionale samenwerking is en dat zo n project een standaardaanpak voor dorpsvisies heeft opgeleverd is natuurlijk een grote winst. Zonder gemeente geen project, zo wordt gesteld. Wat dit betreft sluit ze zich aan bij de vorige vragenstellers. Aan de andere kant is ze het ook eens met de gedeputeerde die op de vorige vergadering stelde dat de provincie niet op de plaats van de gemeente moet gaan zitten. Voorts stelde hij dat het niet zo simpel mag zijn dat als de gemeente iets niet wil of kan, de provincie dit dan wel even invult. Daar moet een heel zorgvuldige afweging van rollen bij worden gemaakt, zodat een goede samenwerking kan worden gegarandeerd. Het idee dat mw Mortiers aandroeg over procesbegeleiding voor multifunctionele centra spreekt de D66-fractie erg aan, als dit binnen het loket Levende Dorpen ontwikkeld zou worden, dan zou dat prachtig zijn. Zij heeft zelf in de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid er bij gedeputeerde Mulder al meerdere malen op aangedrongen dat het voor het ontwikkelen van een multicultureel centrum van cruciaal belang is dat daar een goede procesbegeleiding op zit. Zij wil van 8

9 de gedeputeerde graag vernemen of dit een initiatief van één loket zou zijn, maar het leek D66 een heel goede invulling dat zo n loket daarmee aan de gang zou gaan. Dhr Staghouwer (ChristenUnie) constateert dat in dit stuk de prolongatie van de tijdelijke regelingen aan de orde is. De ChristenUnie-fractie is heel positief over het loket en heeft mogen constateren dat veel zaken worden aangepakt. Mw Mortiers stipte terecht aan dat dit met ondersteuning van vrijwilligers en ambtenaren plaatsvindt. Lezende het stuk viel het dhr Staghouwer op dat het Loket zich bezighoudt met het onderzoeken van mogelijkheden van de vestiging van de servicewinkel in Groningen. Daar ziet hij de meerwaarde niet van in en daar hoort hij graag een toelichting over van de gedeputeerde. Dhr Luitjens (VVD) stelt dat prolongatie van de tijdelijke regeling Vitale Dorpen ook op de steun van de VVD-fractie kan rekenen. Daar wordt samen met de inwoners van de verschillende dorpen namelijk goed werk geleverd. Het is goed dat de voorziening nu provinciebreed ingevuld wordt. Hem rest alleen de volgende technische vraag: er staat dat een budget van euro voor dit project is uitgetrokken, waarvan een groot gedeelte aan het personeel wordt besteed en een klein gedeelte overblijft. Maar de inzet is toch veel groter, zou bij het verslag kunnen worden opgenomen wat het de provincie in het totaal werkelijk kost? Aanvulling verslag: inzet voor wat betreft het personeel is op jaarbais ongeveer ,-. De rest van de inzet wordt uit het reguliere personeelsbudget betaald. Mw Folkerts (GroenLinks) verduidelijkt dat de GroenLinks-fractie op zich heel blij is met deze regeling, vooral ook omdat met name de mensen uit de dorpen heel enthousiast over de werking van dit project zijn. Ze geven aan dat ze zich serieus genomen voelen en dat ze zich goed ondersteund voelen door het Loket op praktische en concrete punten. Dat is een heel belangrijk punt, stelt mw Folkerts. Zij vindt het wel jammer dat de evaluatie niet is afgewacht, want dat waren meer gegevens beschikbaar geweest om hier ter bespreking te stellen. Het probleem van de cofinanciering was dan bijvoorbeeld beter uit de verf gekomen. Als de betreffende stuurgroep in de regio besluit om door te gaan, dan realiseren ze zich toch ook dat dit met cofinanciering moet en dat het zonder niet kan? Dat zou nog wel eens een cruciaal punt kunnen worden waarop het misschien gaat afketsen, omdat gemeenten op dit moment ongelooflijk veel te verhapstukken krijgen. Ook op het gebied van welzijn is de trend merkbaar dat cofinanciering steeds ingewikkelder en moeilijker gaat worden. Mw Folkerts houdt daar haar hart voor vast en zij zou ervoor willen pleiten om in elk geval de evaluatie toch een keer op de agenda te zetten, zodat dit dan nogmaals onder de loep gelegd kan worden. Voor het voortzetten van de regeling is dit voor GroenLinks echter niet cruciaal. Ook de GroenLinks-fractie zet vraagtekens bij de meerwaarde van een stedelijke steunservicewinkel. Zij is van mening dat deze loketten juist in de regio zelf van cruciaal belang zijn. Dhr Calon (gedeputeerde) geeft aan in te vallen voor zijn collega dhr Bleker en meestal goed in zijn dossiers te zitten en hoopt dat dit hier ook het geval zal zijn. Hij zal proberen zo goed als mogelijk antwoord te geven. Hij is het eens met mw Deinum dat de provincie niet op de plaats van de gemeente moet gaan zitten. Hij erkent dat een later agenderen misschien raadzamer was geweest. De evaluatie komt waarschijnlijk in februari en de commissie moet niet verwachten dat het College nu de what if-vraag gaat beantwoorden. Deze houdt in wat zou gebeuren als geld tekort is in verband met cofinanciering. In de eerste plaats denkt de gedeputeerde niet dat die vraag beantwoord moet worden voordat dat moment optreedt. De gedeputeerde sluit zich aan bij mw Folkerts dat dit een coproductie moet zijn tussen gemeenten en provincie. Gemeenten moeten hier ook iets voor over hebben. De provincie moet niet - als vragen komen vanuit de bevolking die gemeenten niet kunnen of willen bedienen - op de stoel van die gemeenten gaan zitten. Aan de andere kant is het succes overduidelijk. Men moet echter niet vergeten - dit valt bij alle dossiers waar cofinanciering aan de orde is waar te nemen - dat gemeenten het op dit moment heel moeilijk hebben. Van rijkszijde worden heel wat taarten over de schutting geworpen, alles gaat minder snel of het gaat gepaard met minder geld. De wereld wordt 9

10 echter ook steeds complexer. Aan allerlei landelijke en Europese regelgevingen moet worden voldaan, iets dat gewoon veel meer inzet vraagt. Ook daar worden gemeenten nu mee geconfronteerd. De gedeputeerde geeft het voorbeeld van het Besluit Luchtkwaliteit uit Brussel. Ergens kunnen bijvoorbeeld geen huizen worden gebouwd omdat daar een weg ligt en de lucht te smerig is. Iedereen op gemeentelijk of provinciaal niveau zal proberen om alle regels te gaan onderzoeken, maar alles wat hierop van invloed is moet onderzocht worden. Voor dat men er erg aan heeft is men met een hoeveelheid werk opgezadeld in de organisatie die van te voren niet voorzien was. Dit is een algemeen probleem dat ook niet een-twee-drie opgelost kan worden door te stellen dat hier dan maar een klein beetje OZB bij moet. In de eerste plaats is het volgens de gedeputeerde aan de gemeenten om aan te geven of zij dit ook zo belangrijk vinden als de provincie dat vindt en of zij bereid zijn om daar geld bij te leggen. Tot dat moment moet de vraag volgens de gedeputeerde niet beantwoord worden. Ten tweede, als dat een probleem zou zijn en hier zou meer geld bijmoeten, ofwel een ander probleem doet zich voor, zoals vervanging, of er wordt een dusdanig groot beslag op het budget gelegd omdat het in een zo n grote vraag voorziet dat hier feitelijk geld bijmoet, dan vindt de gedeputeerde ten principale net als het College dat een afweging gemaakt moet worden in een breder kader. Dan kan het best zo zijn dat de commissieleden aangeven het te willen, maar dan stelt de gedeputeerde - hij zit hier namens het College - dat het College een paar momenten per jaar heeft waarop een integrale afweging van inzet van middelen aan de orde is en een van die momenten is de Voorjaarsnota. De gedeputeerde kan zich dus alleszins voorstellen dat partijen stellen dat dit nu moet gebeuren, maar de gedeputeerde hoopt ook dat de commissieleden zich kunnen voorstellen dat dit gebeurt op een moment als alle claims aan de orde zijn. Dan kan dit tegen elkaar afgewogen worden, wat belangrijk of nog belangrijker wordt gevonden, of dat alles zo belangrijk wordt gevonden dat nogmaals de belasting verhoogd moet worden. De gedeputeerde neemt de gedane suggesties en de positieve woorden over het project graag in ontvangst. Voorts is de gedeputeerde het eens met mw Mortiers dat niet alleen de financiële kant van de zaak geëvalueerd moet worden, maar ook de kwalitatieve en de kwantitatieve kant. De gedeputeerde weet niet of het zover gaat dat hij hier de toezegging kan doen dat ook alle afgewezen projecten in de evaluatie staan. Hij zal wel proberen dat erin te krijgen, mocht dit nog niet het geval zijn, maar de gedeputeerde is op dit moment niet en detail op de hoogte van vragen die in de evaluatie gesteld zijn. Dhr Staghouwer (ChristenUnie) had nog een vraag gesteld over het service-steunpunt in de stad. Dhr Calon (gedeputeerde) moet stellen dat hij op persoonlijke titel - want hij heeft het College hier niet uitvoerig over gesproken - zich heel veel kan voorstellen bij de opmerking van dhr Staghouwer. Maar hij stelt heel nadrukkelijk dat in het College over dit punt niet is gediscussieerd. Mw Mortiers (PvdA) geeft aan misschien te veel fantasie te hebben, maar zij beschouwde dit in feite als een soort van voorpost van de Ommelanden in de stad. Dhr Luitjens (VVD) had een technische vraag gesteld, maar die kan ook wel in het verslag worden opgenomen. Zie voor antwoord vorige pagina. Mw Deinum-Bakker (D66) had een vraag gesteld over de multifunctionele centra, of daar een procesmanagement ontwikkeld zou gaan worden. Dhr Calon (gedeputeerde) geeft aan daar bewust geen antwoord op gegeven te hebben omdat zijn ambtelijke bijstand - dhr Keegstra - bij hem twijfels zaaide of die beantwoording wel hier moest plaatsvinden. Dat is wel mogelijk, maar het kan ook vanuit Welzijn beantwoord worden en het kan ook betrokken worden bij de takenanalyse waar men op dit moment mee bezig is. Het is de vraag of dit gaat plaatsvinden vanuit Omgevingsbeleid of vanuit Welzijn. Daarover wordt op dit moment nog gebrainstormd. De gedeputeerde heeft als zodanig dus nog geen antwoord paraat. De voorzitter geeft aan dat het misschien ook geen kwestie is van wie dit moet gaan doen, maar eerder van wie dit soort begeleiding betaalt. Soms kan groeperingen ook een dienst worden bewezen door ze een stuk budget te geven en procesbegeleiding in te kopen. Maar dan is het inderdaad de vraag 10

11 of dat budget dan aan de orde is op datgene wat de provincie in het kader van dit beleid van de Vitale Dorpen aan het doen zijn. Op dit moment is daar geen concreet antwoord op te geven, maar het betreft wel een punt dat duidelijk gesignaleerd is. 10. Brief van GS van 14 oktober 2004, nr a/42/A.19,RP (bijlage), betreffende grensdorp Bellingwedde Mw Bos (GroenLinks) stelt dat de GroenLinks-fractie, na de brief te hebben gelezen, eigenlijk maar een vraag rest: hoe denkt het College nu eigenlijk zelf over dit grensdorp? Zij bemerkt dat de woorden heel voorzichtig gekozen zijn, enige weerstand valt te bespeuren, maar dat alles erg vaag is gehouden. Graag een duidelijke uitspraak in deze. Dhr Oterdoom (VVD) verduidelijkt dat het enige tijd heeft geduurd voordat dit punt op de agenda is gekomen. Het idee van dhr Wachtmeester om met een nieuw dorp te komen wordt door de VVD als heel creatief beoordeeld en daar bestaat waardering voor. Het betreft hier een grensdorp en dhr Oterdoom kan zich ook voorstellen dat het binnen de Ruimtelijke Ordening best aardig zou zijn om dit concept meer aandacht geven, het kan namelijk best zijn dat het voor een dorp aantrekkelijker is om niet weer een nieuwe wijk eraan vast te plakken, maar juist om te kijken of in de buurt niet met een nieuw dorpsconcept gewerkt kan worden. Dit is misschien een idee dat elders in RO-projecten ook wel aandacht zou mogen krijgen. Met betrekking tot de concrete situatie in Bellingwedde leven bij de VVD-fractie toch een aantal vragen. Onder welke voorwaarden zou het College bereid zijn om het POP aan te passen? Goede ruimtelijke en maatschappelijke onderbouwing en inpassing wordt hier genoemd, maar wat verstaat het College daar precies onder? Acht het College zo n idee van een grensdorp wel haalbaar, c.q. realistisch en hoe ziet hier verder de hele besluitvormingsprocedure eruit? Dhr Staghouwer (ChristenUnie) vraagt eveneens of het College dit een haalbaar plan acht. Mw Deinum-Bakker (D66) geeft aan dat dit een grensdorp van de gemeente Bellingwedde en de Duitse gemeente Rhede betreft en dat moet duidelijk voor ogen worden gehouden. Mw Deinum acht het positief dat de provincie bereid is om over dat grensdorp met de gemeenten mee te denken, maar ook zij vindt het verhaal wel aan de magere kant. Op extra contingenten mag niet gerekend worden en het past niet binnen het POP. Zij is ook benieuwd hoe de gedeputeerde erover denkt, dat bij de haalbaarheid van dit project de Blauwe Stad wordt betrokken. Hoezo gaat dit een concurrent van de Blauwe Stad worden, is dit dan meer dan Meerstad? Zij kan zich voorstellen dat deze nog eerder een concurrent van de Blauwe Stad zou kunnen zijn. Wel is mw Deinum van mening dat zo n nieuw grensdorp nieuwe kansen schept, niet alleen op het gebied van woningbouw, want het is eigenlijk een experiment van grensoverschrijdend werken in het nieuwe Europa. Dan zou het een voorbeeldproject kunnen worden, ook op het gebied van Europees burgerschap, want heel veel regels van beide landen zullen in zo n dorp moeten samensmelten om tot een werkbare situatie te komen. Wat dat betreft ligt daar een grote uitdaging. Voorts stuitte mw Deinum op een nieuwsbrief van het innovatienetwerk Groene Ruimte waar melding wordt gemaakt van een agrocluster, welke ook een traject nieuwe dorpen is gestart. Die zien nieuwe dorpen als een metafoor voor fris nadenken, zonder vooringenomenheden en als het los van bestaande regels zoeken naar oplossingen voor problemen waar dorpen op het platteland mee worstelen. Zij vond dit precies bij dit College passen en is benieuwd of toch wat meer ruimte zal komen dan de ene zin die hier in deze brief staat. Mw Hoekzema-Buist (PvhN) verduidelijkt dat de reactie van de PvhN-fractie in eerste instantie een heel negatieve was. Dit past niet in het POP, past niet in de woningbouwcontingenten, maar later ging de fractie nadenken over die grensoverschrijdende samenwerking. Als het te realiseren zou zijn - al realiseert mw Hoekzema-Buist zich dat dit nog heel ver weg ligt - zou dit een dorp kunnen zijn met één regelgeving, één taal en één school dat echt als voorbeeldfunctie zou kunnen dienen voor zo n samenwerking en dan wil de PvhN daar nog wel over meedenken. Een uitdaging ziet ze hier echter wel in. 11

12 Dhr Swagerman (SP) geeft alvast een paar redenen waarom hij denkt dat dit plan geen kans van slagen heeft. Ten eerste heeft men te maken met Nederlands en Duitse wetgeving, ten tweede met verkiezingen in Nederland en Duitsland, voorts met nogal variabele grondprijzen en met flinke variatie in de kostprijs van het bouwen van de woningen. De verkoop van de woningen aan de Duitse kant zou wel eens flink wat sneller kunnen lopen als de verkoop van de Nederlandse helft. In Nederland zit de provincie dan met een leegstaand dorp. Dhr Swagerman ziet al twee burgemeesters en twee gemeenteraden voor zich en volgens hem is hier nog geen enkele wetgeving voor. Het idee is heel leuk, maar praktisch gezien voorziet hij veel problemen. De PvhN-fractie sprak optimistisch over één taal, maar wordt dat dan Duits of Nederlands, vraagt hij zich af. Aan beide zijden van de grens denkt men daar nu eenmaal heel anders over. Mw Peetoom (CDA) concludeert ook dat de brief van het College uitermate voorzichtig is gehouden. Op zich kan de CDA-fractie wel leven met de opstelling van kritisch volgen, geen extra woningbouwcontingenten beschikbaar stellen, maar dit roept bij haar fractie dan wel de vraag op of het idee dan überhaupt wel enige kans van slagen heeft. Het College is bereid om met de gemeente over het grensdorp mee te denken, maar wat betekent dat concreet? De vraag van mw Bos naar de werkelijke overwegingen in het hart van het College deelt mw Peetoom. Mw Schouwenaar (PvdA) beseft dat ze eigenlijk haar beurt aan zich heeft laten voorbijgaan, want toen dhr Oterdoom aan het woord was had ze natuurlijk direct moeten vragen waarom de VVD dit eigenlijk graag op de agenda geplaatst wilde zien. Onder welke voorwaarden zouden zij vinden dat hiervoor het POP aangepast zou moeten worden? Het antwoord van de gedeputeerde was in dezen heel duidelijk. Men werkt met een collegeprogramma waarin duidelijk is vastgelegd dat in beginsel het beleid wordt uitgevoerd en het POP in beginsel niet wordt aangepast. Acht de VVD-fractie dat een haalbaar idee? Ten slotte sluit de PvdA-fractie zich aan bij degenen die de hartenkreet van GroenLinks hebben ondersteund. Er wordt een opmerking gemaakt dat de communicatie over dit onderwerp naar de provincie toe verbeterd moet worden de brief is van 14 oktober, inmiddels dus zo n zes weken geleden ; is al meer communicatie bekend? Dhr Oterdoom (VVD) geeft aan dat de VVD deze kwestie op de agenda geplaatst wilde zien vanuit de kaderstellende taak die de commissie heeft vanuit de Staten. In deze brief is er uiteraard sprake van dat het POP kaderstellend is, maar dat wel de deur op een kier wordt gezet om deze eventueel aan te passen. De gedeputeerde is al gevraagd wat de voorwaarden zouden zijn om deze aan te passen en dat antwoord wacht hij af. Voorts blijkt hier uit de beantwoording dat het College hinkt op twee gedachten. Tegelijkertijd heeft dit wel heel verstrekkende gevolgen in het gebied zelf. Met de boeren vinden al onderhandelingen plaats, daar is een claim op de grond gelegd en allerhande beoordelingen worden gestart om dit dorp te kunnen gaan realiseren. Maar tegelijkertijd heeft de provincie volgens dhr Oterdoom tot dusver weinig regie getoond. Mocht de provincie vinden dat het plan kans van slagen heeft dan zijn deze voorbereidingen natuurlijk prima. Maar als de provincie hiertegen gekant is dan kunnen die voorbereidende werkzaamheden en alle ambtenaren die van Brussel tot Berlijn hiermee bezig zijn, zich beter met andere zaken gaan bezighouden. Vandaar dat het aan de tijd was om dit punt op de agenda te zetten. Mw Schouwenaar (PvdA) vraagt wat de VVD-fractie hier zelf nu eigenlijk mee wil. De ruimte die dhr Oterdoom in de brief meent te ontwaren de deur op een kier gezet - ziet mw Schouwenaar namelijk geenszins. Als zij nadenkt over de opgavecapaciteit van het gebied dan ziet zij het somber in, wetende ook wat de onderzoeken die de commissieleden kortgeleden hebben mogen ontvangen aangeven over de toekomstige behoeften, met name in Oost-Groningen. Duizend woningen, honderd woningen per jaar, wat betekent dit voor de andere woongemeenschappen in dat gebied? Zou men dit voor de leefbaarheid van de kernen ter plaatste die overblijven eigenlijk wel moeten willen? Dhr Oterdoom (VVD) geeft aan net gesteld te hebben dat hij het idee origineel vindt en zich kan voorstellen dat dit in sommige situaties toegepast zou kunnen worden. Of dat hier moet plaatsvinden, daar heeft de VVD echter ook haar twijfels over. 12

13 Mw Schouwenaar (PvdA) constateert dat dhr Oterdoom eigenlijk ook vindt dat het plan in dat gebied niet zo veel kan van slagen heeft. Dhr Oterdoom (VVD) geeft aan dat niet als zodanig geformuleerd te hebben Mw Schouwenaar (PvdA) stelt dat dit haar interpretatie van zijn woorden is. Dhr Oterdoom (VVD) antwoordt dat dit natuurlijk haar goede recht is. Mw Peetoom (CDA) wil graag opmerken dat dit voor een oppositiepartij een erg bestuurlijke inslag is. Dhr Calon (gedeputeerde) vroeg zich tijdens het vragenrondje af of hij een bestuurlijk antwoord zou geven of gewoon zichzelf zou zijn. Hij kiest voor het laatste. Hij geeft te kennen dat de gedeputeerde in deze plannen helemaal niets ziet. De provincie zat toentertijd in de situatie van de Vijfde Nota van minister Pronk. In het buitengebied mocht niet gebouwd worden en verdichting was het devies. De minister van VROM vond het POP te flexibel en was van mening dat deze teveel ruimte gaf, maar ze hebben geen aanwijzing durven geven. De provincie heeft bewust die ontwikkelingsruimte ingebouwd, verduidelijkt de gedeputeerde. Het was heel interessant om te moeten ervaren dat ten tweede male de minister een bepaald beleid voorstond, maar een deel van zijn ministerie iets anders deed. Ze gaf namelijk gulden subsidie aan het College van B&W van Bellingwedde om een studie te starten naar een dorp midden in het open landschap. In de Vijfde Nota stond nota bene dat dit de grootste zonde was die maar bestond. Op dat moment werd het College in de rug aangevallen door het kabinet. Anders kan de gedeputeerde dit niet duiden. Dit was ten tweede male, de eerste keer was dit het geval bij de locatie Stinissen. Commissieleden die de voorbereidingen van het POP hebben meegemaakt weten dat in Baflo een debat is geweest over de prachtige zone van Onderdendam naar Winsum. Daar is een drie -variantenonderzoek gedaan, met Stinissen had de provincie plannen, maar dat mocht allemaal niet. Tegelijkertijd kreeg de provincie wel een belvedèresubsidie van gulden voor Stinissen. Nergens staat vermeld dat het POP aangepast zou worden. Drie of vier commissieleden namen daarvan notitie, maar dit staat niet vermeld. Vermeld staat in de brief slechts dat eventueel een afwijking kan plaatsvinden: Afwijking is alleen mogelijk indien sprake is van een goede ruimtelijke en landschappelijke onderbouwing en inpassing. Geen aanpassing van het POP en dat is het College ook niet van zins, men wil alleen de vraag onder ogen zien of moet worden afgeweken. De gedeputeerde heeft ook pas recentelijk vernomen dat de commissieleden hier niet over gaan. Men mag hier gerust over debatteren, maar verder niet. Dat is een interessante kwestie. De Staten stellen een POP vast en het College kan te pas en te onpas daarvan afwijken, dat is een zaak die uitgezocht moet worden. Dhr Swagerman (SP) hoort zijn eigen betoog uit de vorige commissievergadering weerklinken in het antwoord van de gedeputeerde. Daar stelde hij dat het College te pas en te onpas het POP aanpaste. Dat hij daar nu een uitspraak over doet vindt dhr Swagerman een miraculeuze ontwikkeling. Dhr Calon (gedeputeerde) krijgt nu eenmaal via moderne communicatiekanalen wel eens mee wat in de andere commissies gebeurt en waar hij rekening mee moet houden. Mw Schouwenaar (PvdA) wil kort ingaan op de opmerking van de gedeputeerde dat de commissie - leden hier wel over van gedachten mogen wisselen, maar dat ze hier verder niet over gaan. Op het moment dat PS vooraf stellen een moge lijke afwijking die de gedeputeerde van zins is door te voeren niet acceptabel te vinden, is dat dan niet een nadere invulling van de kaderstellende rol waar het College zich aan zou moeten houden? 13

14 Dhr Calon (gedeputeerde) denkt van niet al is hij hier niet helemaal zeker van. Dit is nu eenmaal vastgelegd in de dualistische provinciewet en daar zijn de taken en bevoegdheden duidelijk gegeven. De gedeputeerde vindt dit ook een vreemde regelgeving. De voorzitter geeft aan dat een verschil bestaat binnen dezelfde situatie in een gemeente waar een College van B&W bevoegdheden heeft in het kader van bestemmingsplannen. Op een gegeven moment kan een collegebesluit een politiek feit zijn dat consequenties heeft. Zo moet dat op dit moment geïnterpreteerd worden. Mw Schouwenaar (PvdA) stelde ook nadrukkelijk dat als de Staten vooraf De voorzitter ziet ook dat de politiek daar vaak niet mooier van wordt. Mw Schouwenaar (PvdA) voorziet dan wel problemen met het College. Dhr Calon (gedeputeerde) stelt dat het College tot zijn grote ergernis links gewoonweg door VROM werd ingehaald. Het College probeert overigens echt wel mee te denken. De wethouder van Bellingwedde had twee argumenten, waarvan de gedeputeerde een trouwens minder valide vindt, maar dat is niet zijn competentie of die van het College om daar iets van te vinden. De eerste was dat maar heel weinig uitbreidingsmogelijkheden aanwezig waren en maar heel weinig woningen per jaar, zodat in elk dorp maar een tot twee woningen per jaar gebouwd kunnen worden. Zou het niet veel verstandiger zijn om een plek uit te kiezen, die landschappelijk niet al te veel kwaad kan, daar die woningen te concentreren en een dorp te laten verrijzen? Zou dan niet eens bestudeerd kunnen worden of hiervoor kan worden afgeweken van het POP? Op zo n vraag kan het College geen nee zeggen, want dit betreft een reële vraag. Maar de wethouder moest wel rekening ermee houden dat de randvoorwaarden die aan het College gesteld zijn door het POP heel serieus worden genomen. Afwijken kan alleen - dat zijn die algemene criteria waar dhr Oterdoom naar vraagt - door die specifieker te maken. Dat kan de gedeputeerde op dit moment niet, want dan moet men echt op de locatie ingaan, welke eisen daaraan worden gesteld. Hij herinnert zich een geval van een weg dwars door een dorp, dit was het eerste concept. Dit was geen goede ruimtelijke inpassing, want een weg dwars door een dorp waar veel interlokaal verkeer doorrijdt is geen geschikte optie. Dhr Oterdoom (VVD) reageert door te stellen dat de opmerking dat afwijkingen alleen mogelijk zijn indien sprake is van een goede ruimtelijke en maatschappelijke onderbouwing en inpassing dus een reactie is op het voorstel van de gemeente. Dhr Calon (gedeputeerde) antwoordt dat dit het geval is. Een afwijking op het POP of van staand beleid is alleen mogelijk als een goede ruimtelijke onderbouwing aanwezig is. Per geval variëren de criteria. Hier kan dus niet eenduidig gesteld worden dat de criteria vooraf al kunnen worden vastgelegd. Dit moet van geval tot geval worden betracht. Ten tweede heeft het College gesteld dat het niet zo zal zijn dat - omdat het College van B&W nu dit idee heeft - opeens extra contingenten gebouwd kunnen worden voor een niet-bestaande markt. In principe wordt men gehouden aan de contingentering zoals afgesproken. Als men het idee heeft dat volk van buiten kan worden aangetrokken, dan wordt hetzelfde marktsegment als de Blauwe Stad betreden. Dhr Calon is het met iedereen eens die stelt dat dit wel heel weinig contingenten zijn, dus dat dit heel lang in beslag kan gaan nemen. Bellingwedde heeft zich daar in het bestuurlijk overleg bij neergelegd. Wat betreft de escape verschillen ook de meningen, maar dat is niet de competentie van het College. Het wordt een grensoverschrijdend dorp en in Duitsland zijn ook contingenten, als ze aan de Duitse zijde van de grens ergens een dorp willen bouwen kunnen ze dat gewoon doen. Hier taxeert het College de kwestie helemaal anders dan het College van B&W te Bellingwedde. Men hoeft echt niet te doen alsof dit het eerste grensdorp betreft, in Limburg liggen hele steden aan weerszijden van de grens, zelfs zo harmonieus versmolten dat de ene helft van de straat op Duits grondgebied ligt en de andere helft op Nederlands gebied. Nieuw is alleen dat dit een compleet nieuw dorp zou gaan worden midden in een weiland of een akkerbouwland. 14

15 Een pikant detail is dat de grondprijzen in de provincie naarmate men verder vanaf de stad naar het oosten gaat afnemen, naar het westen toe is dit ook het geval. Bij de grens zit hier opeens weer een geweldige dip in. Daar bestaat een andere systematiek: geen hypotheekrenteaftrek en een andere manier van projectontwikkeling. De gedeputeerde vraagt zich af waar de burger voor zou kiezen in zo n denkbeeldig dorp als aan de Duitse kant de grondprijzen de helft lager liggen dan aan de Nederlandse zijde. Dit zal dan uiteindelijk niet resulteren in een grensdorp, maar gewoon in een Duits dorp. Toch zijn genoeg voorstanders van dit plan te vinden die het prachtig zouden vinden als hier Europese regelgeving op elkaar afgestemd zou kunnen gaan worden. Het College heeft gesteld dat dit plan gerust mag worden uitgewerkt, dat in elk geval wel met deze aspecten rekening gehouden moet worden. Als dat allemaal naar behoren gebeurt dan is het College bereid om een afwijking van het POP is overweging te nemen. Men moet binnen de contingentering blijven en een goede woonruimtelijke onderbouwing moet worden geleverd. Nu heeft de gedeputeerde eigenlijk ook al geantwoord op de vraag van met name dhr Oterdoom of hij dit een concept voor de rest van de provincie vindt. Een heel hard nee durft de gedeputeerde niet uit te spreken maar het is wel zo dat in het POP een concentratiegedachte zit die aan ene kant gericht is op de grote kernen en aan de andere kant op de organische groei van bestaande nederzettingen. Dat is niet opgezet om het argument van dhr Wachtmeester nu weer om te draaien in de trant van: Dat kan niet bij de kleine dorpen, dus we maken maar even een nieuw dorp. Het College heeft juist voor de andere lijn van het organisch bouwen gekozen. Het College is niet van zins om dit concept over heel Groningen uit te spreiden. Dat sluit niet uit dat niet ooit een situatie kan bestaan in een gemeente die de gedeputeerde nu overigens nog niet ziet waarbij het gemeentebestuur of meerdere gemeentebesturen zeggen van: Onze dorpen zijn vervolmaakt en af, maar hier bestaat nog wel een behoefte en we zouden dit willen oplossen door een nieuw dorp te bouwen. Een stimulerende rol zal het College hier op dit moment ook zeker niet in willen spelen. Persoonlijk is de gedeputeerde echter wel van mening dat als mensen met goede ideeën komen, men niet alleen naar de wet en het POP moet kijken en per definitie direct nee te zeggen. Beter kan gesteld worden: Dit zijn de regels en daar moet men aan voldoen, maar als mensen daar heel creatief mee omgaan en steeds weer goede argumenten verzinnen op basis waarvan zij denken dat het toch mogelijk is, dan moet hen die kans geschonken worden. Dhr Oterdoom vroeg waarom door het College niet gewoon keihard nee wordt gezegd tegen dit plan, zodat de betreffende ambtenaren veel werk bespaard kan worden. Dat heeft het College in het begin van dit traject al duidelijk laten weten, stelt de gedeputeerde, maar hij kan een gemeente niet tegenhouden om door te gaan. Dat allerlei onderhandelingen gevoerd zijn en aan voorkeursrechten wordt gewerkt is het College bekend. Men moet wel goed weten wat men doet, waarschuwt de gedeputeerde. Het College kan dan wel niet tegen een voorbereidingsbesluit zijn en grondaankoop kan niet worden tegenhouden, maar het slaan van deze piketpaaltjes betekent nog geenszins dat de provincie ja heeft gezegd. Als het College uiteindelijk negatief besluit dan wil ze niet het argument te horen krijgen dat de provincie niet eerder nee heeft gezegd en dat daarom al grond is aangekocht. Dhr Oterdoom (VVD) geeft aan dat dit precies zijn zorgpunt is. Dhr Calon (gedeputeerde) adviseert dhr Wachtmeester ook wel eens op persoonlijke titel om hiermee op te houden. Maar het argument van hem dat hij in plaats van bij elk klein dorp nu weer twee of drie huizen moet zien aan te plakken, dit liever gaat concentreren in een nieuw dorp en dat aan de andere - Duitse - kant deze wil ook bestaat, plus alle positieve energie vanuit het gebied, leidt er wel toe dat de gedeputeerde niet alleen maar botweg steeds nee kan verkopen. Zaken moeten heel duidelijk in kaders worden gesteld, dan kan gesteld worden dat tegen deze of gene regels wordt aangelopen en dat men van heel goede huize moet komen om het College van hun gelijk te overtuigen. Hierbij moet natuurlijk ook binnen de contingentering gebleven worden. De gedeputeerde leest ook kranten en hij leest zelfs in het Agrarisch Dagblad dat dit een prachtige manier zou zijn om de contingentering van de provincie Groningen te ontduiken. Bij navraag werd dit overigens ontkend en stelde de desbetreffende wethouder zich te zullen houden aan de contingentering. Maar dat was wel problematisch volgens hem, omdat men dat in Duitsland niet behoefde te doen. Dat is nu juist het punt wat dhr Swagerman aanroerde. Dat betreft nu eenmaal een Duits dorp en daar heeft de provincie niet veel mee te maken. De realisatie van dit dorp zal dus niet 15

16 eenvoudig zijn, maar creatieve geesten moet niet alleen maar een stok voor de voeten worden gestoken, aldus de gedeputeerde. Mw Schouwenaar (PvdA) is van mening dat de houding van de gedeputeerde van meer liberalisme getuigt dan die van de VVD. Dhr Oterdoom (VVD) wil hier graag een nadere uitleg. Mw Schouwenaar (PvdA) stelt dat dhr Oterdoom aangeeft dat als niets in zo n verhaal wordt gezien de zaak maar op slot moet worden gezet en dat hij de gedeputeerde te weinig regie in deze zaak verwijt. De gedeputeerde stelt dat de mogelijkheden begrensd zijn, maar dat creatieve geesten wel een zekere mate van vrijheid moet worden gegund. Dhr Oterdoom (VVD) geeft aan daarmee zijn betoog begonnen te zijn en het hiermee ook eens te zijn. Mw Schouwenaar (PvdA) constateert alleen maar dat de opstelling van de gedeputeerde daarin van meer liberalisme getuigt, dan die van dhr Oterdoom. Dhr Oterdoom (VVD) merkt op dat het met het liberalisme van dhr Calon de goede kant op gaat. In tweede termijn Mw Bos (GroenLinks) is van mening dat de gedeputeerde meestal heel helder in zijn beantwoording is. Hij begon uitermate duidelijk, maar uiteindelijk werd het verhaal met die creativiteit toch weer wat vaag. Het allerbelangrijkste vond mw Bos in de beantwoording van de gedeputeerde dat hij wees op de risico s - mocht dit plan doorgaan - en dat het College alsnog met nee kan komen. De risico s zijn dan voor de initiatiefnemers. Gemeenten hebben vaak fantastische plannen, ergens veel geld in gestoken en dan blijkt men op het laatst niet meer terug te kunnen. Dhr Oterdoom (VVD) stelt in aansluiting op de woorden van mw Bos dat de gedeputeerde in zijn betoog heeft aangegeven waar zijn zorgpunten liggen. Hij is blij met de beantwoording van de gedeputeerde. In eerste instantie vond dhr Oterdoom dat op twee gedachten werd gehinkt, maar dat is nu helder uitgelegd. Hij is verheugd dat de deur naar die creatieve gedachte, dat elders het concept van een nieuw dorp misschien gebruikt kan gaan worden misschien niet als standaard, maar als mogelijke oplossing, gezien de lokale omstandigheden, niet helemaal is dichtgegooid. Voorts is de procedure heel helder, zit hij alleen wel met het vraagstuk dat mw Schouwenaar ook aanhaalde. Als hier in de commissie wordt beslist dat men niet bereid is om voor dit grensdorp het POP aan te passen, en dat signaal wordt afgegeven Dhr Calon (gedeputeerde) interrumpeert dat dit geen aanpassing zou zijn, maar alleen een afwijking van het POP. Dhr Oterdoom (VVD) verduidelijkt dat de gedeputeerde zelf net al aangaf niet helemaal zeker of dit nu een nauwere kaderstelling was waar het College zich aan moet houden. Daarover verneemt hij graag het antwoord als dat eenmaal is geformuleerd. Voorts dankt hij de gedeputeerde voor de uitleg en zal hij het verloop met belangstelling blijven volgen. Mw Deinum-Bakker (D66) is ook van mening dat het antwoord van de gedeputeerde geheel en al toereikend was. 11. Brief van GS van 7 oktober 2004, nr /41/A.9, RP, betreffende jaarverslag BLOW

17 Dhr Dieters (PvdA) is van mening dat het een goed leesbaar verhaal is geworden waar alle gremia in zitten. Hij heeft gelezen dat ook VROM ervoor heeft gekozen om het binnen de wet Geluidshinder vrijstellen van windturbines van toetsing aan de geluidszone. Hij heeft uit het verslag niet kunnen opmaken hoe het College hier tegenaan keek. Dhr Calon (gedeputeerde) vraagt of dhr Dieters erop doelt dat het geluid van de windmolens niet meetelt? Dhr Dieters (PvdA) beaamt dit. Op blz 17 leest dhr Dieters bij de provinciale uitgangspunten dat participatie in nieuwe parken onderdeel van het plan dient te zijn. Zijn vraag aan het College is hoe dit in de praktijk gaat werken. Is het College van mening dat deze doelstelling wordt gehaald? De mogelijkheid langs de N33. Hij heeft gelezen dat twee initiatiefnemers hier plannen op elkaar hebben afgestemd voor 45 MW. De presentatie van de plannen stond gepland voor het voorjaar van 2004, is dit gelukt? In het verslag staat dat participatie tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Bij het woord lijkt stelt dhr Dieters normaliter altijd vraagtekens. Kan het College ook aangeven wie die initiatiefnemers zijn, betreft dit particulieren of een energieleverancier en wanneer denkt de gemeente het overleg met de gemeente Veendam en Menterwolde af te ronden? Hij vraagt hiernaar, omdat dit vorig jaar in het verslag stond. Zeker ook even gezien door de bril van de initiatiefnemers in Pekela, waar een minister zich positief over heeft uitgelaten en welke mening hij overigens niet deelt. Dhr Calon (gedeputeerde) vraagt of dhr Dieters ook de brief heeft ontvangen van GS waarin de minister is beantwoord? Dhr Dieters (PvdA) antwoordt ontkennend. Dhr Calon (gedeputeerde) vraagt of het niet bekend is dat de minister hier antwoord op heeft gekregen. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, zal dhr Calon dit in zijn antwoord meenemen. Dhr Dieters (PvdA) leest voorts dat het bestaande Duitse windmolenpark in het grensgebied met Bellingwedde en het te ontwikkelen Duitse windturbinepark binnen de 12-mijlszone in de Noordzee, gezien de weerstanden die het oproept, een grote uitstraling op de BLOW-activiteiten zal hebben en op alles wat met windenergie te maken heeft. Hij neemt aan dat dit een negatieve invloed is. Een grote uitstraling kan namelijk ook positief worden uitgelegd. Voorts is dhr Dieters nieuwsgierig naar de voortgang van de Duitse plannen voor een park op de locatie Rifgat en Cuxhaven. In een brief van 26 april 2004 heeft het College bij de oosterburen aangedrongen op bestuurlijk overleg. Dhr Dieters verneemt graag of dit overleg ook heeft plaatsgevonden en wat daar eventueel de resultaten van waren. Dhr Dieters gaat in op de solitaire windmolens, waar op blz 18 over wordt gesproken. De gedeputeerde schrijft dat hij in 2004 nieuw beleid voor de windmolens wil gaan ontwikkelen. Is de brief van 18 mei 2004 de uitwerking van dit nieuwe beleid, en blijft 30 m ashoogte en lijnopstelling 40 m solitair? Het is een prima initiatief van de drie noordelijke provincies om te gaan onderzoeken of locaties aanwezig zijn voor kleine windturbines. Kan de gedeputeerde daar al een tipje van de sluier oplichten? Op blz 10 las dhr Dieters dat de door de RuG aangezwengelde discussie over het geluid van hoge turbines in Rhedermoor is afgerond. Over de juistheid van die metingen bestaat blijkbaar geen twijfel meer. Het is ingezet dat vertegenwoordigers van de Duitse overheden in de subcommissie nader onderzoek zouden toezeggen. In 2003 was dat nog niet afgerond. Kan de gedeputeerde aangeven hoe hier nu de stand van zaken is en wat hebben de bewoners van de Lethe nu aan deze conclusie hebben? Zij worden immers bij bepaalde weersomstandigheden belast met een overschrijding van de geluidsbelasting. Is de gedeputeerde van zins om daar nog wat aan te gaan doen? Ten slotte vult Drente haar taakstelling in bij Coevorden. Is het College ervan op de hoogte dat een aantal agrariërs plannen hebben voor een tiental windmolens van 30 MW per stuk, net over de provinciegrens bij Stadskanaal, het gebied Nieuw-Buinen, Buinerveen? 17

18 Dhr Rijzebol (CDA) geeft aan dat zijn fractie het voorliggende verslag als positief beoordeelt. Maar met name gezien het feit dat het inmiddels al een jaar verder in de tijd is en gezien wat gedurende het afgelopen jaar 2004 is gebeurd, leven bij de CDA-fractie toch wel een aantal zorgen. Dhr Rijzebol heeft de indruk dat de verwachte voortgang zoals beschreven in het verslag hier en daar is achtergebleven. Feitelijk ziet hij op dit moment geen concrete gebeurtenissen. Na te lezen valt dat Delfzijl-Zuid in procedure is en dat deze het meest ver gevorderd is. Maar dit proje ct heeft nogal wat vertraging opgelopen en de bezwaarmakers zijn ten aanzien van een aantal bezwaren ook in het gelijk gesteld, wat uiteindelijk zal leiden tot kosten. Kan Delfzijl de eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn planschade, e.d. zelf wel dragen? Dhr Dieters roerde het punt van Veendam en Menterwolde al aan. In het stuk is er sprake van dat in het voorjaar van 2004 plannen zouden worden gepresenteerd. Dat heeft de CDA-fractie blijkbaar gemist, maar zij hoort graag van de gedeputeerde dat deze gepresenteerd zijn en wat daarmee is gebeurd. Dan kan betracht worden of de voortgang waarover in dit rapport constant wordt gerept daar nog wel aan de orde is. Nu staat dhr Rijzebol stil bij de voortgang van het proces in de Eemshaven, alwaar de participatie - waar door zijn fractie bijzonder voor is gepleit - aan de orde was. Zijn fractie had daar eerst een positieve indruk van, maar nu de eerste sessie van de participatie is geweest blijkt deze mislukt te zijn en moet dit opnieuw in procedure. Dit betekent opnieuw uitstel en de CDA-fractie hoopt wel dat de participatie op de een of andere manier vormgegeven zal kunnen worden. Zijn conclusie is dat de voortgang ontbreekt, weinig schot in de zaken zit en dat eigenlijk het afgelopen jaar geen extra MW s erbij zijn gekomen. Het was te prefereren geweest als dat wel was gebeurd. De vliegende start, zoals die valt waar te nemen in de grafiek, is blijkbaar tot stand gekomen. Een versnelling zal moeten plaatsvinden om uiteindelijk de doelstelling te bereiken. Voorts stelt zijn fractie vast dat in hun beleving de zogenaamde turby s nauwelijks een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling. In april heeft de minister een brief gestuurd aan het College van GS, maar van het antwoord op die brief heeft dhr Dieters geen kennis kunnen nemen. De geuite zorgen ten aanzien van de voortgang leiden er wat zijn fractie betreft toe, dat zij vragen of op dit moment niet de mogelijkheid in overweging zou moeten worden genomen om het POP in Pekela eens onder de loep te leggen. Het is bekend dat in Pekela het bijzonder op prijs gesteld zal worden als daar voortgang zou plaatsvinden, maar de gedeputeerde heeft al toegezegd dat de commissieleden in kennis zullen worden gesteld van de brief die terug is gestuurd naar de minister. Dhr Dieters (PvdA) begrijpt het niet helemaal. Het zorgpunt is toch dat geen voortgang te bespeuren valt? In het POP staan genoeg ruimtelijke mogelijkheden om zaken te ontwikkelen. Hij wees net al op Veendam. Zou men niet eerst daar mee aan de slag moeten? Als initiatiefnemers in Pekela vinden dat ze daar mee aan de slag moeten is dat natuurlijk ook voor hen een alternatief. Dhr Dieters begrijpt de vraag naar een ruimtelijke uitbreiding daarom ook niet helemaal, terwijl er al zoveel mogelijkheden zijn. Daar moet de energie op gericht worden, aldus dhr Dieters. Dhr Rijzebol (CDA) kan het daarmee eens zijn, maar anderzijds valt wel waar te nemen dat projecten die op dit moment in het kader van het POP mogelijk zijn toch behoorlijk stokken en dat de voortgang eruit is. Als dan elders kennelijk wel behoefte bestaat om te werken aan de totstandkoming van de doelstelling, dan is dhr Rijzebol van mening dat daar flexibiliteit moet worden betracht en getracht moet worden om daarin mee te denken. Mw Hoekzema-Buist (PvhN) heeft in deze commissie al vaker gepleit voor meer actie, snellere bouw van de parken, eventueel grotere parken, etc. Zelfs een windmolenpark in zee is in dit kader ter sprake gekomen. Het enthousiasme wordt af en toe echter ingehaald door de wetenschap. In de samenvatting leest ze over Van Solitair naar Parken, en dit was ook altijd een doelstelling van de PvhN. Zo langzamerhand komen steeds meer gegevens beschikbaar en zou misschien echter wel de omgekeerde route gevolgd moeten worden. Misschien moeten parken juist weer meer naar kleinschalig worden teruggedraaid. Zij is geschrokken van de uitzending van Zembla, waarin gegevens over Denemarken bekend werden gemaakt waar duidelijk naar voren kwam wat parken in de Noordzee daadwerkelijk 18

19 bijdragen aan de energieleverantie. Daarover wil ze graag nog een discussie voeren. Niet over het verslag zoals dat nu voorligt - want dat ligt helemaal in de lijn van de PvhN - maar wel over het vervolg hierop. Mw Deinum-Bakker (D66) stelt dat met de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) is afgesproken dat de provincie een taakstelling van 165 MW moet bereiken en daar moet men provinciaal dan ook voor gaan. Ook mw Deinum constateert op dit moment echter een stagnatie. In Delfzijl komt zo langzamerhand bijvoorbeeld heel veel weerstand tegen de plannen. Zuid is al het meest ver gevorderd, maar op de strekdam bij de haven is zelfs de vraag al gesteld of de provincie een aanwijzing kan geven als de gemeente het niet wil. Hierover verneemt ze graag de mening van de gedeputeerde. Zij sluit zich aan bij het CDA met betrekking tot het windpark in Pekela. Ook mw Deinum heeft zo haar twijfels over de turby s en wokkels, vooral met betrekking tot de hoeveelheid energie die deze apparaten uiteindelijk daadwerkelijk zullen gaan opleveren. De participatie van particulieren in windparken is altijd al een belangrijk punt voor D66 geweest. Men heeft bij de Eemshaven goed kunnen zien hoe dat nu loopt. Dhr Jager sprak op RTV- Noord dat men met het bestuur van Seaports daar stevig over van gedachten wil gaan wisselen omdat de zaken verbeterd moet worden. De financiële kant van de zaak blijkt op dit moment nog niet op orde te zijn. Bij de nieuwe aanvraag moet alles wel goed gaan, misschien kan de gedeputeerde hier meer duidelijkheid over verschaffen. Ditzelfde geldt voor het plan bij de N33 en de participatie voor particulieren. Mw Deinum las in het Verhaal van Groningen, dat als het zo mocht zijn dat glastuinbouw bij de Eemshaven gerealiseerd zou gaan worden, hierdoor in een keer 24 of 48 MW windenergie verloren zal gaan. Misschien moeten dan nieuwe molens worden bijgeplaatst. Al blijft het natuurlijk een gevaarlijke situatie als de wieken er af zouden vliegen en zo een kas zouden vernielen. Dhr Calon (gedeputeerde) is van mening dat hij liever een tuinbouwkas vernield ziet, dan dat de wieken zich in bijvoorbeeld een chemische opslagplaats zouden boren. Mw Deinum-Bakker (D66) repliceert dat dit nu juist ook een van de bezwaren van de gemeente Delfzijl tegen deze windsmolens bij het industriepark is. Dit zou wel een groot verlies aan MW betekenen. Dhr Staghouwer (ChristenUnie) wilde ook de opmerking maken dat men op de goede weg leek te zijn, maar dat de voortgang in werkelijkheid heel wat minder rooskleurig is. Ook ten aanzien van de participatie baart dit zijn fractie enige zorgen. Dhr Oterdoom (VVD) geeft aan dat de VVD zich hierbij aansluit. Mw Bos (GroenLinks) wil eerst ingaan op het tijdsbestek. Het Jaarverslag BLOW 2003 is gedateerd op juni Op dit moment is het al 1 december Dit is volgens mw Bos wel een mooi voorbeeld van een trage afwikkeling van zaken. Soms wordt in het jaarverslag aan data gerefereerd die al geweest zijn, maar daarbij wordt dan niet vermeld wat de resultaten waren. Wat mw Bos in elk geval mist, is een brief of reactie van het College op dit jaarverslag. Dan zou het duidelijker zijn hoe het College met bepaalde zaken om zou wensen te gaan. Mw Deinum-Bakker (D66) is van mening dat dit in het kader van het dualisme eerst hier bediscussieerd zou moeten worden en de resultaten daarvan aan het College mee zouden moeten worden gegeven. Mw Bos (GroenLinks) vindt het toch prettig dat gewoonlijk wel een brief zit bijgesloten waarop gereageerd kan worden. Het duurde haar te lang voordat dit rapport is ontvangen en dat dit ook nog zonder brief gebeurt vindt ze merkwaardig. De vragen die mw Bos wilde stellen zijn allemaal al gesteld. In het verleden zijn in het kader van het POP heftige discussies gevoerd over windenergie. Als de commissie haar zorgen kenbaar 19

20 maakte of de doelstellingen wel bereikt zouden worden, dan was het antwoord altijd dat dit met gemak bereikt zou worden. Nu zit men op de helft van de tijdspanne tot 2010 en van de 165 MW zijn nu slechts 62 MW gerealiseerd. Als het verslag heel nauwkeurig wordt gelezen vraagt mw Bos zich vaak af wat in de tekst nu werkelijk staat. Hoever alles is gevorderd, is in feite namelijk totaal onduidelijk. Ook met betrekking tot de participatie leven bij haar deze onduidelijkheden. Zij vraagt zich af hoe de stand van zaken is rond de ontwikkeling dat bij vervanging van bestaande solitaire windturbines van 30 m altijd wordt gekozen voor nog hogere exemplaren. Zij leest dat erover wordt gebrainstormd hoe daarmee wordt omgegaan, maar wanneer komen uitkomsten daarover ter beschikking van deze commissie? Ten slotte leest zij steeds over de hoeveelheid vermogen van de molens, maar hoeveel die daadwerkelijk produceren ziet zij nergens terug. Die cijfers zou mw Bos ook graag gepubliceerd willen zien. Dhr Calon (gedeputeerde) verduidelijkt allereerst dat dit een verslag betreft over het jaar Het nieuwe beleid is vormgegeven en in een brief neergelegd en die brief is in deze commissie behandeld en daarmee zijn de commissieleden akkoord gegaan. Dit beleid is al vastgesteld en geaccordeerd. Hij raadt de commissie aan om de stukken nog eens grondig door te lezen. Ten tweede stelt commissiesecretaris Sennema dat de commissieleden wel degelijk de brief van minister Brinkhorst hebben ontvangen. Dit moet volgens hem in de zomer zijn gebeurd. Er is een brief gestuurd door minister Brinkhorst en over dit soort heikele dossiers heeft de gedeputeerde namens zichzelf nog nooit een brief teruggestuurd, maar altijd namens het College. Deze brief is gericht aan de minister van EZ, ondertekend door GS en naar de Statenleden toegestuurd. De essentie van de brief is dat de provincie aan minister Brinkhorst uiteenzet dat gewerkt wordt met een POP, dat daaraan is getoetst en dat de structuurvisie van Pekela in de CB is geweest, waarin zijn ministerie is vertegenwoordigd. Deze was het eens met het POP en het CB heeft verzocht aan de gemeente Pekela om de structuurvisie in overeenstemming te brengen met het POP. Deze brief is heel netjes opgesteld en kan worden nagelezen, gesteld dat de commissieleden deze daadwerkelijk niet hebben ontvangen. Veel vragen zijn gesteld over de participatie. De gedeputeerde weet dat hier 23 inschrijvingen zijn geweest, waarvan 21 niet aan de specifieke voorwaarden voldeden. De stelling van dhr Rijzebol dat dit mislukt is kan aan de ene kant misschien onderschreven worden, maar aan de andere kant klopt dit in het geheel niet. Als goed in acht wordt genomen aan welke voorwaarden men moet voldoen, dan voldoen ze daar straks alle 23 aan. Om dit plan als mislukt te beschouwen vindt de gedeputeerde te prematuur. Hierover is ook van gedachten gewisseld in de commissie Economie en Mobiliteit en in het bestuur van het havenschap over de aanpassing van de normering. Dit heeft niets te maken met de participatie an sich, maar meer met de normen die de banken daar op leggen. GS zijn de mening toegedaan dat het heel reëel is om daar iets anders mee om te gaan en dat bij een volgende intekening alle 23 gemakkelijk gegund kunnen worden. In het jaarverslag staat ook dat participatie een uitgangspunt is. Dat is niet helemaal zoals de motie van de PvdA het had bedoeld, want deze stelde dat participatie mogelijk moet zijn. Het moet mogelijk zijn, en niet in elk plan. GS gaan dus wel in elk plan na of het mogelijk is en mensen hierop te attenderen en erop aan te sturen dat dit mogelijk wordt. Zo geldt dit volgens de gedeputeerde ook voor de N33. Dit plan is gepresenteerd aan de gedeputeerde, de gemeente Veendam en Menterwolde. In Veendam gaat men zich erover buigen of men zoiets wel of niet wil, want hier zijn flinke bedragen mee gemoeid. In Menterwolde was men eerst voorstander, zoals ook op RTV-Noord te zien was, maar een maand later waren ze opeens tegen. Met elkaar zal hierover in overleg worden getreden. Wat betreft Delfzijl gaat de provincie op dit moment geen aanwijzing geven, omdat daar geen aanleiding toe wordt gezien. In heel veel procedures zijn hickups geweest, in sommigen is men iets verder gekomen en anderen staan helemaal stil. Gladde trucjes worden toegepast, zoals in Delfzijl, door te knippen zodat niet aan de MER-verplichting behoeft te worden voldaan en wel gebouwd kan gaan worden. Ook de kwestie rond het geluid heeft voor veel vertraging gezorgd. Dhr Dieters refereerde er al aan dat het niet mogelijk zou zijn vanwege de geluidsproblematiek van bedrijven. Gelukkig heeft het ministerie van VROM op aandringen van de provincie eindelijk gesteld dat dit niet meetelt. Dus men komt langzamerhand toch wel verder in het proces. De overall-conclusie is voor de gedeputeerde dat het nu nog veel te vroeg is om zich hier al zorgen te gaan maken. GS staan op het standpunt dat 20

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Commissie voor Bestuur en Middelen

Commissie voor Bestuur en Middelen Griffie Commissie voor Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1166475 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling : Nummer commissiestuk : Bm-0358 Datum : 30 januari

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

2015D41081 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D41081 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D41081 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 oktober 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 519178 Op voorstel B&W d.d.: 28 juni 2014 Datum vergadering: 7 oktober 2014 Portefeuillehouder: N. Lemlijn Rol gemeenteraad: Aanpak wijziging

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

Afwezig: dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr. C. Swagerman (SP)

Afwezig: dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr. C. Swagerman (SP) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op 14 september 2005 in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. P.M. de Bruijne (PvdA,

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 5 april 2016 Nr. : 2016-53 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken Behandeling ingekomen stukken Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken. 22-02-2010 15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg niet toegewezen Raad informeren MFA Maarstee/Maarswold

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-071 Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 Aan de raad, Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

1. EVALUATIE PCL - Presentatie uitkomsten evaluatie PCL door Oscar Papa en Honny de Gucht (B&A Groep)

1. EVALUATIE PCL - Presentatie uitkomsten evaluatie PCL door Oscar Papa en Honny de Gucht (B&A Groep) PCL vergadering d.d. 16-09-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen PCL vergadering 16 september 2014 20.00-21.30 uur O. Atzema, A.F. van de Klundert, M. v.d. Groep, L. van Bree, J.A.C.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie