FINANCIEEL TUSSENBERICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL TUSSENBERICHT"

Transcriptie

1 FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Programma 1 Bestuur Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Ontwikkeling ruimte Programma 4 Beheer ruimte Programma 5 Welzijn Programma 6 Burgers Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Kostenplaats Kapitaallasten Kredieten Reserves en voorzieningen

4 4

5 1. Inleiding Voor u ligt het Financieel Tussenbericht over In 2012 is gekozen voor één Burap via een presentatie aan de gemeenteraad en vaststelling van de begrotingswijziging Burap. Voorts is gekozen voor een Financieel Tussenbericht dat in de gemeenteraad van december wordt vastgesteld zonder behandeling in de commissies. In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met periode 43; de peildatum is 1 november Over de uitvoering van beleid zal verantwoording over 2012 worden afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening. De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht betekent een voordeel van ,00, dat als volgt per programma is opgebouwd: Uitkomst programma ,00 N Uitkomst programma ,00 V Uitkomst programma ,00 V Uitkomst programma ,00 N Uitkomst programma ,00 V Uitkomst programma ,00 V Sub-totaal ,00 V Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ,00 V Uitkomst Financieel Tussenbericht ,00 V De voornaamste oorzaken van dit voordelig verschil worden veroorzaakt door Programma 6, Burgerzaken en Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Bij Programma 6 wordt het voordelig verschil voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van ,00 vanwege een hogere bijdrage van het rijk voor het WWW-I-deel, zijn diverse uitgaven in het kader van de Wmo en minimaregelingen achter gebleven bij de ramingen en hebben we een hoger Wmo-uitkering van het rijk ontvangen. Bij het Programma algemene dekkingsmiddelen wordt het voordeel voornamelijk veroorzaakt door de hogere algemene uitkering over de jaren 2010, 2011 en 2012 (zie ook raadsinfo naar aanleiding van de septembercirculaire). Het voordeel dat nu gepresenteerd wordt is grotendeels van incidentele aard. Mutaties in de ramingen die structureel van aard zijn, zijn grotendeels in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting meegenomen. Het voordelig saldo van de begroting 2012 inclusief de uitkomst van de Burap 2012 bedroeg ,00 zodat wordt afgekoerst op een voorlopig batig rekeningresultaat van afgerond ,00. Burgemeester en wethouders van Goirle, November

6 2.1. Programma 1 Bestuur Bestuursorganen (B&W e.d.) Bestuursorganen, ondersteuning Uitbestede werkzaamheden In het kader van mogelijke samenwerking met buurgemeenten is BMC gevraagd om een onderzoek te verrichten. De kosten die voor rekening van gemeente Goirle komen bedragen 6.400,00. In de begroting 2012 waren deze kosten niet geheel meegenomen. Het budget dient daarom verhoogd te worden. Toevoeging aan de voorziening In 2012 hebben twee medewerkers van de gemeentelijke organisatie nog gebruik kunnen maken van een fpuregeling. Dit brengt voor de gemeente kosten met zich mee. Die worden gedekt uit de voorziening fpu. Er is een aanvullende storting in de voorziening fpu nodig van ,00 zodat aan alle toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Aandeel kostenplaats voormalig personeel De gemeente is eigen risicodrager ingevolge uitkeringslasten bij onvrijwillige werkeloosheid (WW), WAO, WIA, en bij een samenloop van WW en WAO. Als gevolg hiervan komen de uitkeringslasten in deze situaties volledig voor rekening van de gemeente. In het verleden zijn als gevolg hiervan een 3-tal verplichtingen ontstaan voor het betalen van uitkeringskosten aan voormalig personeel. Daarnaast is er in 2012 een nieuwe verplichting ontstaan. Bij het opstellen van de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Om die reden dient het budget verhoogd te worden met ,00. Personeel- en organisatiebelangen Arbeidsvoorwaarden, rechtspositie Advieskosten Momenteel lopen er een tweetal juridische zaken met betrekking tot voormalig personeel, waarbij ondersteuning van een advocaat nodig is. De kosten voor deze ondersteuning vallen hoger uit, vanwege langlopende procedures. Het budget dient met ,00 verhoogd te worden. Huisvesting gemeentelijke apparaat Exploitatie gemeentehuis Gas, elektriciteit Als gevolg van de verbouwing van het gemeentehuis en de daarbij behorende verhuizingen, vallen de kosten voor energie (gas en elektra) lager uit dan begroot. Dit levert een voordeel van ,00 op. Het budget wordt met dit bedrag verlaagd. 6

7 Resumé programma 1 * onderzoek samenwerking gemeenten 6.400,00 N * toevoeging aan de voorziening fpu ,00 N * uitkeringslasten (voormalig) personeel ,00 N * lasten juridisch advies personeelsaangelegenheden ,00 N * lagere energielasten gemeentehuis ,00 V * overige mutaties kleiner dan 5.000, ,00 N Totaal ,00 N 7

8 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid Integrale veiligheid Subsidies In de begroting is een budget geraamd van ,00 voor een bijdrage aan het Veiligheidshuis. De kosten voor het Veiligheidshuis worden uit andere (rijks) subsidies betaald en eerst in 2013 is de bijdrage verschuldigd zodat de raming in 2012 komt te vervallen. Resumé programma 2 * vervallen budget subsidie Veiligheidshuis ,00 V 8

9 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte Landelijk gebied Reconstructie buitengebied Advieskosten Per 1 juli 2012 vervallen de kosten voor het Streekhuis zodat het budget hiervoor afgeraamd wordt met ,00. Resumé programma 3 * advieskosten reconstructie buitengebied ,00 V * overige mutaties kleiner dan 5.000, ,00 V Totaal ,00 V 9

10 2.4. Programma 4 Beheer ruimte Groen Bermen en slotenonderhoud Uitbestede werkzaamheden In 2010 is een Europese aanbesteding gehouden. In 2011 is het budget afgeraamd. Nu het tweede jaar ervaring is opgedaan, kan het budget met ,00 worden verlaagd. Verkeer en vervoer Parkeergarage OZB De raming voor de lasten ozb van de parkeergarage dient verhoogd te worden met ,00. De hogere lasten hebben betrekking op de ozb aanslagen over 2011 en 2012 omdat de waarde voor de ozb van de parkeergarage fors hoger is. Ons bezwaarschrift tegen de veel hogere waarde is niet gehonoreerd. De hogere last wordt gedekt door aanwending van de reserve parkeergarage. Wegen, straten, pleinen en paden Elementverhardingen Extra afschrijving De extra afschrijving ad ,00 heeft betrekking op drie kredieten vanuit het infraplan voor infrastructurele voorzieningen in het centrumplan. Deze kredieten zijn in het verleden geactiveerd vanwege het ontbreken aan middelen om deze uitgaven ineens als last te nemen. Omdat dit kredieten zijn in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut verdient het de voorkeur deze niet te activeren. In de Voorjaarsnota en de begroting 2013 is reeds melding gemaakt om deze kredieten ineens af te schrijven en het voordeel is vanaf de begroting 2013 (wegvallende kapitaallasten) reeds meegenomen. Subsidie in kosten wegen Overige inkomensoverdrachten van de overheid niet rijk De opbrengst van het subsidie in het kader van GebiedsGerichte Aanpak (GGA) wordt bij geraamd conform de ontvangen beschikking. Geraamd is een bedrag te ontvangen subsidie van ,00 en in 2012 is verantwoord op basis van beschikking een bedrag van ,00. Straatmeubilair Overige goederen en diensten De post overige goederen en diensten wordt met 6.500,00 verhoogd om de kosten van schade aan te herstellen en te vervangen straatmeubilair (veelal als gevolg van vuurwerkschade) te dekken. Riolering Algemeen: Sinds 2011 wordt de begrotingsopbouw voor het product riolering verfijnd. Doel hiervan is om de grote bulkposten uit te splitsen in deelproducten, waardoor meer transparantie tussen activiteiten en benodigde middelen ontstaat. Dit heeft als gevolg dat de herverdeling van de deelbudgetten om bijstelling vraagt. Per saldo blijven de bestedingen op het product Riolering binnen de budgettaire kaders en daarmee budgettair neutraal. 10

11 Voorbereiding en uitvoering beheer en beleid riolering Elektriciteit In 2012 is, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen korting van de energieleverancier ontvangen. De hogere kosten ad ,00 worden verder veroorzaakt door enerzijds de hogere energieprijs en anderzijds door een hoger energieverbruik van de pompen en gemalen. Het verbruik is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die moet worden verwerkt. Vrijverval riolering Uitbestede werkzaamheden De post uitbestede werkzaamheden wordt gebruikt om de kosten voor het inspecteren en reinigen van riolering te boeken. Daartoe is de post overige goederen en diensten ( ,00) overgeheveld naar uitbestede werkzaamheden om de werkelijke kosten te kunnen dekken (zie opmerking onder algemeen). Het intensiveren van het machinaal straatvegen leidt tot hogere stortkosten, omdat er meer veegvuil verzameld wordt. Per saldo wordt de post uitbestede werkzaamheden met ,00 verhoogd. Onderhoud kolken Uitbestede werkzaamheden in 2011 is uitvoerig onderzoek gedaan naar de schadebeelden van de kolken. Hierdoor is in 2011 geen opdracht meer gegeven voor dit werk. In 2012 is deze post onderhoud kolken ingevoerd, om daarmee meer inzicht in het benodigde budget en de huidige kwaliteit te krijgen (zie hiervoor onder algemeen). Op de kostensoort uitbestede werkzaamheden zijn meer uitgaven nodig gebleken (voortkomend uit het onderzoek in 2011) dan geraamd. De raming wordt verhoogd met ,00. Kosten inning rioolheffing Uitbestede werkzaamheden De kosten voor de heffing en inning van de rioolrechten worden met ,00 afgeraamd, in verband met de lagere aanbesteding van de belastinginnig aan TOG. Opbrengsten rioolheffing Rioolrechten De opbrengsten voor rioolheffing in 2012 vallen hoger uit dan begroot. Er is een extra voordeel behaald van circa ,00. De opbrengsten worden met dit bedrag verhoogd. De hogere opbrengsten worden verklaard door het feit dat er in 2012 meer werkelijke aansluitingen op de gemeentelijke riolering zijn dan waar in de tariefberekening vanuit gegaan is. De aansluiting wordt bij de eigenaar in rekening gebracht. Leegstand heeft hier geen invloed op. De mutaties bij het product riolering worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een "gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de reserve egalisatie tarieven riolering. Geoinformatie Geoinformatie Advieskosten Het budget voor advieskosten is in 2012 niet geheel benodigd en als gevolg daarvan wordt het budget verlaagd met ,00. 11

12 Afvalinzameling Opbrengst afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing De opbrengsten voor afvalstoffenheffing vallen in 2012 lager uit dan begroot. Het werkelijk aantal huishoudens die een aanslag voor 2012 hebben ontvangen, ligt lager dan het aantal waar bij de tariefberekening rekening mee gehouden is. Er is meer sprake van (langdurige) leegstand, en zijn er minder nieuwe woningen bij gekomen, dan waarmee in de prognose gerekend is. Dit alles maakt dat het aantal te versturen aanslagen achterblijft bij de begroting. Om die reden kan de begrote opbrengst niet gerealiseerd worden en dient deze met ,00 verlaagd te worden. De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een "gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Vergunningverlening Opbrengsten bouwvergunningen Leges bouwvergunningen In de primitieve begroting is een opbrengst leges bouwvergunningen geraamd van ,00. In de begrotingswijziging bij de Burap 2012 is deze opbrengt verlaagd met ,00 naar ,00. Op basis van de verantwoorde opbrengsten wordt deze raming niet gehaald. De raming wordt verder verlaagd met ,00 naar ,00. Ook de overige leges vergunningverlening blijven 5.000,00 achter bij de raming. Handhaving Handhaving BWT Uitbestede werkzaamheden Er is samen met andere overheidsdiensten in oktober een integrale handhavingactie uitgevoerd op de woonwagenlocatie. De actie loopt nog. De kosten hiervoor bedragen ,00. Overige aangelegenheden milieu Extra afschrijving De extra afschrijving ad ,00 heeft betrekking op het krediet van de bodemverontreiniging in het centrum. Dit krediet is in het verleden geactiveerd vanwege het ontbreken van middelen om deze uitgaven ineens als last te nemen. Omdat dit een krediet is in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut verdient het de voorkeur deze niet te activeren. In de Voorjaarsnota en de begroting 2013 is hiervan reeds melding gemaakt en het voordeel is vanaf de begroting 2013 (wegvallende kapitaallasten) reeds meegenomen. 12

13 Resumé programma 4 * budget bermen en sloten ,00 V * ozb parkeergarage (ten laste van de reserve) 0,00 * extra afschrijving drie kredieten (t.l.v. awr) 0,00 * uitkering provincie subsidies GG-aanpak wegen 8.500,00 V * budget straatmeubilair 6.500,00 N * mutaties lasten riolering 0,00 * opbrengst rioolrechten (t.g.v. reserve) 0,00 * advieskosten geoinformatie ,00 V * lagere opbrengst afvalstoffenheffing (t.l.v. voorziening) 0,00 * leges (bouw)vergunningen ,00 N * budget handhaving ,00 N * extra afschrijving krediet bodemverontreiniging centrum (t.l.v. van awr) 0,00 * overige budgetten 7.000,00 N Totaal ,00 N 13

14 2.5. Programma 5 Welzijn Jeugd Uitvoering jeugdbeleidplan Het restantbedrag van 5.000,00 dat in 2011 is overgeheveld naar 2012 blijkt niet nodig te zijn. Het Centrum Jeugd en Gezin is zich in 2012 ook specifiek gaan richten op het terugdringen van het middelengebruik en het verantwoord omgaan met middelen. De middelen hiervoor kunnen worden betaald uit het budget CJG. Brede Doeluitkering Onvoorziene uitgaven Uit een overzicht van nog te betalen bedragen tot het einde van het jaar, is van het totale budget 2012 Centrum Jeugd en Gezin eenmalig ,00 niet nodig. Voor de volgende jaren wordt verwacht dat het totale budget voor CJG wel nodig is daar het CJG verder wordt uitgewerkt. Peuterspeelzalen Onvoorziene uitgaven De in 2012 ontvangen middelen in het kader van Wet OKE zijn verdeeld over peuterspeelzaalwerk en GOA/VVE. Omdat het bedrag ad ,00 voor peuterspeelzaalwerk niet noodzakelijk is, wordt dit deel overgeheveld naar GOA/VVE. Wat op het einde van het jaar niet besteed is, zal worden toegevoegd aan de voorziening Onderwijs. Onderwijs Brede School Frankische Driehoek Huur gebouwen Voor de huur van BSO door De Avonturiers op de locatie BS Frankische Driehoek 2012 is ,00 opgenomen. Dit op basis van de inzichten in het 2 e halfjaar Vanwege de opheffing van peuterspeelzaal Olleke Bolleke, marktontwikkelingen in de kinderopvang en een gewijzigd fiscaal regiem heeft De Avonturiers aangegeven geen beroep te willen doen op de groepslokalen. Nu blijkt dat, om organisatorische problemen in de MFA, De Avonturiers toch een beroep wensen te doen op 2 groepsruimten waarvan de medegebruikvergoeding 2.070,00 per lokaal bedraagt. Hierdoor is er een verlaging met 8.860,00 hetgeen in de totale lasten en baten voor huisvesting onderwijs wordt verrekend via de reserve huisvesting onderwijs. Resumé programma 5 * restant overgehevelde budget van 2011 naar 2012 voor het jeugdbeleidplan vervalt deels 5.000,00 V * budget onvoorzien binnen de brede doeluitkering CJG vervalt ,00 V * gelden Wet Oké, (worden overgeheveld GOA/VVE) 0,00 * huur gebouwen Frankische Driehoek (t.l.v. reserve) 0,00 * overige mutaties 3.150,00 V Totaal ,00 V 14

15 2.6. Programma 6 Burgers Burgerzaken Adm. persoonsgegevens, reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke stand Leges Op basis van huidige cijfers worden de te ontvangen gemeenteleges voor adm. persoonsgegevens, reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke stand aangepast. Per saldo gaat het om een verlaging van de gemeenteleges met ,00. Ook vindt er aanpassing plaats van de te betalen / te ontvangen rijksleges (budgettair neutraal). Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Vergoeding leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is aanbesteed. Van Servicepunt Regiotaxi is voor het 2 e halfjaar 2012 nog geen factuur ontvangen maar op basis van huidige berekening wordt uitgegaan dat het geraamde budget leerlingenvervoer kan worden verlaagd met ,00. Wet werk en bijstand -Inkomen Rijksuitkering WWB Voor de uitkeringskosten ontvangt de gemeente een budget dat vrij besteedbaar is. Voor de begroting is uitgegaan van de laatst bekende budgetinformatie. De definitieve vaststelling van het budget vindt plaats in de tweede helft van het lopende jaar. Daarbij zijn de landelijke ontwikkelingen in het bijstandsvolume in het lopende jaar en de verwachtingen daarbij en het relatieve aandeel in de bijstandsuitgaven van Goirle over een voorgaand jaar van belang. Het landelijke bijstandsvolume is gestegen, in Bij beschikking van 28 september 2012 is het definitieve budget 2012 voor Goirle verhoogd met ,00. Dit was niet te voorzien op een eerder moment. Overigens is tegelijkertijd aangekondigd dat het voorlopige budget 2013 weer ruim ,00 lager is. Op dit moment is er sprake van een sterke stijging van het aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden en het ook het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. Op de verschillende kostenplaatsen, die betrekking hebben op WWB-Inkomen, worden de periodieke uitkeringen bijgesteld op basis van de huidige cijfers. In de primaire begroting 2012 werd nog uitgegaan van een tekort van ,00. Door verhoging van de uitkering WWB-I en rekening houdend met de stijgende kosten ontstaat een voordeel van ,00. Totaal voordeel ,00. Bijstandbesluit zelfstandigen Rijksuitkering sociale wetgeving In 2012 is van het ministerie van SZW de afrekening 2011 ontvangen inzake declaratiedeel BBZ van ,00. Dit is een omissie. Dit bedrag wordt in dit financiële tussenbericht meegenomen. 15

16 Minimabeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Het bedrag van bijzondere bijstand wordt verlaagd met ,00. Er zijn minder aanvragen geweest. In het bijzonder minder aanvragen voor thuishulp doordat de eigen bijdrage hiervoor via de collectieve ziektekostenverzekering loopt. Schuldhulpverlening Uitbestede werkzaamheden Het budget voor schuldhulpverlening 2012 wordt verlaagd met ,00 doordat er minder beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening. Kinderopvang Kinderopvang Overige sociale verstrekkingen Op basis van huidige cijfers wordt het geraamde budget voor kinderopvang verlaagd met ,00. Sociale Werkvoorziening Sociale Werkvoorziening Overige lasten sociale wetgeving Van het ministerie van SZW is een beschikking ontvangen inzake verhoging bedrag uitkering WSW van ,00. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de Gemeenschappelijke regeling Diamantgroep. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Voor de uitvoering van de Wmo ontvangt de gemeente een budget, dat vrij besteedbaar is. Uit dit budget dekken wij de kosten die vanaf 1 januari 2007 (invoering Wmo) naar de gemeente zijn gekomen. Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen werden al voor door de gemeente uitgevoerd (Wet voorzieningen gehandicapten). De vergoeding voor deze kosten wordt geacht in de algemene uitkering te zitten. Bij het vaststellen van het nieuwe Wmo-beleid en de primaire begroting 2011 was het voorlopige Wmo-budget voor ,00. Op dat budget is door de Raad een taakstellende bezuiniging van ,00 opgelegd, die in de begroting 2012 verwerkt is. Daarna is het Wmo-budget meerdere malen gewijzigd en is er een grillig verloop. Een overzicht treft u onderstaand aan. Een dergelijke wijziging kan naar de toekomst, maar kan ook met terugwerkende kracht. Zo is met de septembercirculaire 2012 het Wmo-budget 2010 met ruim ,00 verlaagd. Het Wmo-budget 2012 is recent verhoogd. In het regeerakkoord is vanaf 2013 weer een bezuiniging opgenomen in het Wmo-budget. Als gevolg van aanbestedingsvoordelen en als gevolg van effect van de kanteling wordt het Wmo-budget in 2012 minder belast. Voor met name het onderdeel woningaanpassingen kan dit ook een incidenteel effect zijn. De Wmo is een open eind financiering. Bij opstellen primaire begroting 2012 was het Wmo-budget 2012 op basis van de meicirculaire 2011 naar verwachting ,00 Bij septembercirculaire 2011 is het budget Wmo 2012 verlaagd naar ,00 Bij juni circulaire 2012 is het budget Wmo 2012 verlaagd naar ,00 Bij septembercirculaire is het budget Wmo 2012 verhoogd naar ,00 16

17 Advieskosten WMO Advieskosten Het restant budget 2011 Advieskosten WMO van ,00 dat is overgeheveld naar 2012 voor werkzaamheden inzake de kanteling van de WMO is niet nodig. Het budget van 2012 is voldoende. Collectief vervoer Vergoeding collectief vervoer Het budget voor Collectief vervoer wordt verlaagd met ,00. Het betreft hier het voordeel van aanbesteding. Huur vervoermiddelen Huur vervoermiddelen Het budget huur vervoermiddelen is op basis van huidige cijfers niet volledig nodig en wordt verlaagd met 7.500,00. Woonvoorziening gehandicapten Vergoeding woonaanpassing Het budget Woonvoorziening gehandicapten is op basis van huidige cijfers niet volledig nodig. Voor 2012 wordt het budget verlaagd met ,00. Er zijn enkele grote woningaanpassingen in voorbereiding maar die zullen mogelijk pas na 1 januari 2013 beschikt worden. Op basis van huidige cijfers wordt meer aan terugontvangen Wmo-gelden ontvangen 8.000,00. Budget Huishoudelijke verzorging Uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging Voor 2012 wordt een hogere eigen bijdrage CAK ontvangen van ,00. Dit bedrag wordt ook ingezet als dekkingsmiddel voor de stijgende kosten hulp bij het huishouden. Via de algemene uitkering wordt een hoger budget WMO 2012 ontvangen van ,00. Op basis van huidige cijfers en berekeningen zal dit bedrag niet nodig zijn voor hulp bij het huishouden. Resumé programma 6 * leges burgerzaken ,00 N * budget leerlingenvervoer ,00 V * budget wwb-i ,00 V * afrekening BijstandsBesluitZelfstandigen (BBZ) ,00 V * budget bijzondere bijstand ,00 V * schuldhulpverlening ,00 V * kinderopvang ,00 V * bijdrage/doorbetaling sociale werkvoorziening 0,00 * advieskosten WMO (overgeheveld van 2011 naar 2012) ,00 V * collectief vervoer ,00 V * huur vervoermiddelen 7.500,00 V * woonvoorziening gehandicapten ,00 V * terug ontvangsten woonvoorziening gehandicapten 8.000,00 V * hogere bijdrage CAK wordt als dekking ingezet 0,00 * overige mutaties kleiner dan 5.000, ,00 V Totaal ,00 V 17

18 2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Gemeentelijke belastingen en rechten Belastingen, algemeen Uitbestede werkzaamheden In 2012 heeft gemeente Goirle een aantal keer proceskostenvergoeding moeten uitbetalen. Dit is het geval wanneer een bezwaar gegrond is, en de belastingplichtige heeft verzocht om een proceskostenvergoeding. Deze verzoeken zijn vooral door no cure no pay bureaus gedaan in opdracht van onze belastingplichtigen. Omdat er momenteel nog geen beleidsregels zijn ontwikkeld hoe hier mee om te gaan, valt het bedrag aan uit te betalen vergoedingen hoger uit dan begroot. Het budget dient met 6.500,00 verhoogd te worden. Dwanginvordering Doorberekening Daarnaast dient het budget voor dwanginvordering verlaagd te worden. Voor de invordering van reguliere vorderingen is het steeds minder vaak nodig om de deurwaarder in te schakelen. Daarnaast zijn de opbrengsten van dwanginvordering bijna volledig komen te vervallen, vanwege het nieuwe contract voor de uitbesteding van gemeentelijke belastingen. Dit geeft een nadeel van 7.000,00 (lagere baten ad 8.000,00 en lagere lasten ad 1.000,00). Beleggingen en liquiditeiten Bestemmingsreserves T/O Toevoeging aan reserves Beschikking over reserves De mutaties in de reserves hebben betrekking op : algemene weerstandsreserve De mutatie in de algemene weerstandsreserve heeft betrekking op de lagere beschikking van ,00 omdat de post onvoorziene uitgaven in 2012 is afgeraamd. Voorts wordt geraamd de aanwending van de AWR ad ,00 voor de extra afschrijvingen in Voor een toelichting zie de kostenplaats kapitaallasten. reserve egalisatietarieven riolering Omdat de inkomsten van het rioolrecht ,00 hoger uit komen dan was begroot en de hogere en lagere lasten elkaar opheffen wordt de beschikking over de reserve met ,00 verlaagd. reserve parkeren De mutatie in de reserve parkeren heeft betrekking op de extra lasten in de begroting 2012 die conform bestaand beleid wordt gedekt uit deze reserve. Wanneer de geraamde uitgaven een bepaald bedrag te boven gaat wordt het meerdere gedekt uit deze reserve. reserve huisvesting onderwijs Voor de huur van BSO door De Avonturiers op de locatie BS Frankische Driehoek 2012 is ,00 opgenomen. Dit op basis van de inzichten in het 2 e halfjaar Er wordt minder huur ontvangen waardoor de raming met 8.860,00 wordt verlaagd. 18

19 Deze verlaging met 8.800,00 wordt in de totale lasten en baten voor huisvesting onderwijs verrekend via de reserve huisvesting onderwijs. Gemeentefondsuitkering Algemene uitkering Algemene uitkering voorgaande jaren 2010: Tot en met de jaarrekening 2011 is ten aanzien van de algemene uitkering ,23 ontvangen. (specificatie ). Op basis van het meest actuele overzicht wordt dat een bedrag van ,00. Over 2010 dient dus het verschil terug betaald te worden wat 2012 negatief beïnvloed. De verlaging heeft betrekking op de aanpassing van de WOZ-waarden. Daarnaast wordt de integratie-uitkering Wmo voor 2010 met ,00 verlaagd naar ,00. Aframen: , ,00 = , : In de jaarrekening 2011 is een bedrag verantwoord van ,00. Dit bedrag wordt verhoogd met ,00 naar ,00. De verhoging wordt veroorzaakt door: De integratie-uitkering WMO is in de septembercirculaire met ,00 verhoogd; De ontwikkeling van de uitkeringsbasis is in dezelfde circulaire met 1 punt verlaagd. Dit is voor de gemeente Goirle een nadeel van ,00; Verder zijn er hoeveelheidverschillen die in totaal ,00 opleveren. De meest in het oog springende aanpassing is de stijging van de hoeveelheid lage inkomens met een aantal van 220 ( ,00). Deze wijziging werd in oktober zichtbaar in de specificatie van het ministerie. Nieuwe raming voorgaande jaren: , ,00 = ,00. Reeds begroot voorgaande jaren: -/ ,00 zodat het verschil wordt bij geraamd: ,00. 19

20 Algemene uitkering 2012 Algemene mutaties gemeentefonds Accresontwikkeling septembercirculaire Hoeveelheidverschil (bedrijven) septembercirc Overige ontwikkelingen/afronding septembercirc Hoeveelheidverschillen na septcirculaire Totaal algemeen Taakmutaties gemeentefonds Integratie-uitkering WMO (septembercirculaire) Totaal taakmutaties Totaal algemene en taakmutaties 2012 Algemene mutaties Taakmutaties Totaal mutaties (bijraming) Nieuwe raming algemene uitkering Ad 4 Hoeveelheidsverschillen na septembercirculaire: Na het verwerken van de septembercirculaire zijn door het ministerie de hoeveelheden lage inkomens met 220 naar boven aangepast. Dit levert een voordeel op van ,24. Ook opvallend is de aanpassing van het aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs met 51 leerlingen. Dit levert de gemeente een voordeel van ,00 op. Verder is het aantal bijstandontvangers met 9 naar beneden bijgesteld. Dit levert een nadeel op van ,00. Verdere kleine mutaties zijn er voor in totaal ,00 (nadelig). Beïnvloeding exploitatie dienstjaar 2012 op basis van nu bekende gegevens: Verrekeningen over voorgaande jaren ,00 V Verwachte hogere opbrengst algemene uitkering 2012 (voordelig) ,00 V Voordeel ten gunste van de exploitatie ,00 V Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Onvoorzien De raming van de post onvoorzien bedraagt in de begroting ,00. Er zijn in de loop van 2012 geen voorstellen aan de orde geweest in de gemeenteraad waar een beroep op deze post werd gedaan. De verwachting is dat op deze post geen beroep meer wordt gedaan zodat de raming komt te vervallen. Omdat de helft van de raming is gedekt door een aanwending van de algemene weerstandsreserve is het budgettair voordeel ½ x ,00 is ,00. 20

21 Beleidsveranderingen Onderuitputting kapitaallasten Er wordt een voordeel ingerekend van lagere kapitaallasten van ,00. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats Rente en Afschrijvingen. Salarissen/vacaturevoordeel/Inhuur personeel We hebben het afgelopen jaar inhuurkrachten moeten inzetten in verband met (langdurig) ziekte-uitval van medewerkers. Alles bij elkaar, en gesaldeerd met het vacaturevoordeel en de taakstellende bezuiniging van ,00, leidt dit tot een kostenpost van circa ,00. Saldo van kostenplaatsen Toerekening van uren Op basis van de gegevens tot en met oktober zijn er minder uren toegerekend aan de grondexploitatie en kapitaalwerken. Dit betekent dat de algemene dienst wordt belast met extra uren die betrekking hebben op: Groen 250 uur Geo-informatie 300 uur Wegen 150 uur Gemeentegebouwen 200 uur Uitgaande van een uurtarief van gemiddeld 80,00 betekent dat een extra last van ,00. In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn de uren op die producten geraamd. Daarnaast wordt rekening gehouden met een extra last van ,00 omdat er per saldo minder uren zijn geschreven waardoor de in de begroting toegerekende overhead blijft hangen. Totaal nadeel ,00. Resumé programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien * budget belastingen, algemeen 6.500,00 N * dwanginvordering 7.000,00 N * mutaties reserves (hiertegenover staan lasten) 0,00 * hogere algemene uitkering voorgaande jaren ,00 V * hogere algemene uitkering ,00 V * aframen post onvoorziene uitgaven ,00 V * lagere kapitaallasten ,00 V * inhuur personeel/salarissen ,00 N * nadeel verschuiving van de uren ,00 N Totaal ,00 V 21

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

commissiewerk waarvan in 2011 eenmalig 10.000,00. presentiegelden of geheel opheffen invulling raadswerk Vermindering van het aantal

commissiewerk waarvan in 2011 eenmalig 10.000,00. presentiegelden of geheel opheffen invulling raadswerk Vermindering van het aantal Bijlage 2: Taken en budgetoverzicht W-NB = Wettelijk en niet beïnvloedbaar F = Idee afkomstig van digitaal forum van inwonerse L = Lastenverzwaring Efficiency maatregel (in kolom Eff. V = scenario Verzilvergem.

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 www.goes.nl 2 Inhoudsopgave Aanbieding perspectiefbrief 3 Financieel perspectief 5 Financiële uitgangspunten 9 Landelijke en regionale ontwikkelingen 13 Status bezuinigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie