FINANCIEEL TUSSENBERICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL TUSSENBERICHT"

Transcriptie

1 FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Programma 1 Bestuur Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Ontwikkeling ruimte Programma 4 Beheer ruimte Programma 5 Welzijn Programma 6 Burgers Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Kostenplaats Kapitaallasten Kredieten Reserves en voorzieningen

4 4

5 1. Inleiding Voor u ligt het Financieel Tussenbericht over In 2012 is gekozen voor één Burap via een presentatie aan de gemeenteraad en vaststelling van de begrotingswijziging Burap. Voorts is gekozen voor een Financieel Tussenbericht dat in de gemeenteraad van december wordt vastgesteld zonder behandeling in de commissies. In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met periode 43; de peildatum is 1 november Over de uitvoering van beleid zal verantwoording over 2012 worden afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening. De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht betekent een voordeel van ,00, dat als volgt per programma is opgebouwd: Uitkomst programma ,00 N Uitkomst programma ,00 V Uitkomst programma ,00 V Uitkomst programma ,00 N Uitkomst programma ,00 V Uitkomst programma ,00 V Sub-totaal ,00 V Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ,00 V Uitkomst Financieel Tussenbericht ,00 V De voornaamste oorzaken van dit voordelig verschil worden veroorzaakt door Programma 6, Burgerzaken en Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Bij Programma 6 wordt het voordelig verschil voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van ,00 vanwege een hogere bijdrage van het rijk voor het WWW-I-deel, zijn diverse uitgaven in het kader van de Wmo en minimaregelingen achter gebleven bij de ramingen en hebben we een hoger Wmo-uitkering van het rijk ontvangen. Bij het Programma algemene dekkingsmiddelen wordt het voordeel voornamelijk veroorzaakt door de hogere algemene uitkering over de jaren 2010, 2011 en 2012 (zie ook raadsinfo naar aanleiding van de septembercirculaire). Het voordeel dat nu gepresenteerd wordt is grotendeels van incidentele aard. Mutaties in de ramingen die structureel van aard zijn, zijn grotendeels in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting meegenomen. Het voordelig saldo van de begroting 2012 inclusief de uitkomst van de Burap 2012 bedroeg ,00 zodat wordt afgekoerst op een voorlopig batig rekeningresultaat van afgerond ,00. Burgemeester en wethouders van Goirle, November

6 2.1. Programma 1 Bestuur Bestuursorganen (B&W e.d.) Bestuursorganen, ondersteuning Uitbestede werkzaamheden In het kader van mogelijke samenwerking met buurgemeenten is BMC gevraagd om een onderzoek te verrichten. De kosten die voor rekening van gemeente Goirle komen bedragen 6.400,00. In de begroting 2012 waren deze kosten niet geheel meegenomen. Het budget dient daarom verhoogd te worden. Toevoeging aan de voorziening In 2012 hebben twee medewerkers van de gemeentelijke organisatie nog gebruik kunnen maken van een fpuregeling. Dit brengt voor de gemeente kosten met zich mee. Die worden gedekt uit de voorziening fpu. Er is een aanvullende storting in de voorziening fpu nodig van ,00 zodat aan alle toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Aandeel kostenplaats voormalig personeel De gemeente is eigen risicodrager ingevolge uitkeringslasten bij onvrijwillige werkeloosheid (WW), WAO, WIA, en bij een samenloop van WW en WAO. Als gevolg hiervan komen de uitkeringslasten in deze situaties volledig voor rekening van de gemeente. In het verleden zijn als gevolg hiervan een 3-tal verplichtingen ontstaan voor het betalen van uitkeringskosten aan voormalig personeel. Daarnaast is er in 2012 een nieuwe verplichting ontstaan. Bij het opstellen van de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Om die reden dient het budget verhoogd te worden met ,00. Personeel- en organisatiebelangen Arbeidsvoorwaarden, rechtspositie Advieskosten Momenteel lopen er een tweetal juridische zaken met betrekking tot voormalig personeel, waarbij ondersteuning van een advocaat nodig is. De kosten voor deze ondersteuning vallen hoger uit, vanwege langlopende procedures. Het budget dient met ,00 verhoogd te worden. Huisvesting gemeentelijke apparaat Exploitatie gemeentehuis Gas, elektriciteit Als gevolg van de verbouwing van het gemeentehuis en de daarbij behorende verhuizingen, vallen de kosten voor energie (gas en elektra) lager uit dan begroot. Dit levert een voordeel van ,00 op. Het budget wordt met dit bedrag verlaagd. 6

7 Resumé programma 1 * onderzoek samenwerking gemeenten 6.400,00 N * toevoeging aan de voorziening fpu ,00 N * uitkeringslasten (voormalig) personeel ,00 N * lasten juridisch advies personeelsaangelegenheden ,00 N * lagere energielasten gemeentehuis ,00 V * overige mutaties kleiner dan 5.000, ,00 N Totaal ,00 N 7

8 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid Integrale veiligheid Subsidies In de begroting is een budget geraamd van ,00 voor een bijdrage aan het Veiligheidshuis. De kosten voor het Veiligheidshuis worden uit andere (rijks) subsidies betaald en eerst in 2013 is de bijdrage verschuldigd zodat de raming in 2012 komt te vervallen. Resumé programma 2 * vervallen budget subsidie Veiligheidshuis ,00 V 8

9 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte Landelijk gebied Reconstructie buitengebied Advieskosten Per 1 juli 2012 vervallen de kosten voor het Streekhuis zodat het budget hiervoor afgeraamd wordt met ,00. Resumé programma 3 * advieskosten reconstructie buitengebied ,00 V * overige mutaties kleiner dan 5.000, ,00 V Totaal ,00 V 9

10 2.4. Programma 4 Beheer ruimte Groen Bermen en slotenonderhoud Uitbestede werkzaamheden In 2010 is een Europese aanbesteding gehouden. In 2011 is het budget afgeraamd. Nu het tweede jaar ervaring is opgedaan, kan het budget met ,00 worden verlaagd. Verkeer en vervoer Parkeergarage OZB De raming voor de lasten ozb van de parkeergarage dient verhoogd te worden met ,00. De hogere lasten hebben betrekking op de ozb aanslagen over 2011 en 2012 omdat de waarde voor de ozb van de parkeergarage fors hoger is. Ons bezwaarschrift tegen de veel hogere waarde is niet gehonoreerd. De hogere last wordt gedekt door aanwending van de reserve parkeergarage. Wegen, straten, pleinen en paden Elementverhardingen Extra afschrijving De extra afschrijving ad ,00 heeft betrekking op drie kredieten vanuit het infraplan voor infrastructurele voorzieningen in het centrumplan. Deze kredieten zijn in het verleden geactiveerd vanwege het ontbreken aan middelen om deze uitgaven ineens als last te nemen. Omdat dit kredieten zijn in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut verdient het de voorkeur deze niet te activeren. In de Voorjaarsnota en de begroting 2013 is reeds melding gemaakt om deze kredieten ineens af te schrijven en het voordeel is vanaf de begroting 2013 (wegvallende kapitaallasten) reeds meegenomen. Subsidie in kosten wegen Overige inkomensoverdrachten van de overheid niet rijk De opbrengst van het subsidie in het kader van GebiedsGerichte Aanpak (GGA) wordt bij geraamd conform de ontvangen beschikking. Geraamd is een bedrag te ontvangen subsidie van ,00 en in 2012 is verantwoord op basis van beschikking een bedrag van ,00. Straatmeubilair Overige goederen en diensten De post overige goederen en diensten wordt met 6.500,00 verhoogd om de kosten van schade aan te herstellen en te vervangen straatmeubilair (veelal als gevolg van vuurwerkschade) te dekken. Riolering Algemeen: Sinds 2011 wordt de begrotingsopbouw voor het product riolering verfijnd. Doel hiervan is om de grote bulkposten uit te splitsen in deelproducten, waardoor meer transparantie tussen activiteiten en benodigde middelen ontstaat. Dit heeft als gevolg dat de herverdeling van de deelbudgetten om bijstelling vraagt. Per saldo blijven de bestedingen op het product Riolering binnen de budgettaire kaders en daarmee budgettair neutraal. 10

11 Voorbereiding en uitvoering beheer en beleid riolering Elektriciteit In 2012 is, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen korting van de energieleverancier ontvangen. De hogere kosten ad ,00 worden verder veroorzaakt door enerzijds de hogere energieprijs en anderzijds door een hoger energieverbruik van de pompen en gemalen. Het verbruik is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die moet worden verwerkt. Vrijverval riolering Uitbestede werkzaamheden De post uitbestede werkzaamheden wordt gebruikt om de kosten voor het inspecteren en reinigen van riolering te boeken. Daartoe is de post overige goederen en diensten ( ,00) overgeheveld naar uitbestede werkzaamheden om de werkelijke kosten te kunnen dekken (zie opmerking onder algemeen). Het intensiveren van het machinaal straatvegen leidt tot hogere stortkosten, omdat er meer veegvuil verzameld wordt. Per saldo wordt de post uitbestede werkzaamheden met ,00 verhoogd. Onderhoud kolken Uitbestede werkzaamheden in 2011 is uitvoerig onderzoek gedaan naar de schadebeelden van de kolken. Hierdoor is in 2011 geen opdracht meer gegeven voor dit werk. In 2012 is deze post onderhoud kolken ingevoerd, om daarmee meer inzicht in het benodigde budget en de huidige kwaliteit te krijgen (zie hiervoor onder algemeen). Op de kostensoort uitbestede werkzaamheden zijn meer uitgaven nodig gebleken (voortkomend uit het onderzoek in 2011) dan geraamd. De raming wordt verhoogd met ,00. Kosten inning rioolheffing Uitbestede werkzaamheden De kosten voor de heffing en inning van de rioolrechten worden met ,00 afgeraamd, in verband met de lagere aanbesteding van de belastinginnig aan TOG. Opbrengsten rioolheffing Rioolrechten De opbrengsten voor rioolheffing in 2012 vallen hoger uit dan begroot. Er is een extra voordeel behaald van circa ,00. De opbrengsten worden met dit bedrag verhoogd. De hogere opbrengsten worden verklaard door het feit dat er in 2012 meer werkelijke aansluitingen op de gemeentelijke riolering zijn dan waar in de tariefberekening vanuit gegaan is. De aansluiting wordt bij de eigenaar in rekening gebracht. Leegstand heeft hier geen invloed op. De mutaties bij het product riolering worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een "gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de reserve egalisatie tarieven riolering. Geoinformatie Geoinformatie Advieskosten Het budget voor advieskosten is in 2012 niet geheel benodigd en als gevolg daarvan wordt het budget verlaagd met ,00. 11

12 Afvalinzameling Opbrengst afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing De opbrengsten voor afvalstoffenheffing vallen in 2012 lager uit dan begroot. Het werkelijk aantal huishoudens die een aanslag voor 2012 hebben ontvangen, ligt lager dan het aantal waar bij de tariefberekening rekening mee gehouden is. Er is meer sprake van (langdurige) leegstand, en zijn er minder nieuwe woningen bij gekomen, dan waarmee in de prognose gerekend is. Dit alles maakt dat het aantal te versturen aanslagen achterblijft bij de begroting. Om die reden kan de begrote opbrengst niet gerealiseerd worden en dient deze met ,00 verlaagd te worden. De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een "gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Vergunningverlening Opbrengsten bouwvergunningen Leges bouwvergunningen In de primitieve begroting is een opbrengst leges bouwvergunningen geraamd van ,00. In de begrotingswijziging bij de Burap 2012 is deze opbrengt verlaagd met ,00 naar ,00. Op basis van de verantwoorde opbrengsten wordt deze raming niet gehaald. De raming wordt verder verlaagd met ,00 naar ,00. Ook de overige leges vergunningverlening blijven 5.000,00 achter bij de raming. Handhaving Handhaving BWT Uitbestede werkzaamheden Er is samen met andere overheidsdiensten in oktober een integrale handhavingactie uitgevoerd op de woonwagenlocatie. De actie loopt nog. De kosten hiervoor bedragen ,00. Overige aangelegenheden milieu Extra afschrijving De extra afschrijving ad ,00 heeft betrekking op het krediet van de bodemverontreiniging in het centrum. Dit krediet is in het verleden geactiveerd vanwege het ontbreken van middelen om deze uitgaven ineens als last te nemen. Omdat dit een krediet is in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut verdient het de voorkeur deze niet te activeren. In de Voorjaarsnota en de begroting 2013 is hiervan reeds melding gemaakt en het voordeel is vanaf de begroting 2013 (wegvallende kapitaallasten) reeds meegenomen. 12

13 Resumé programma 4 * budget bermen en sloten ,00 V * ozb parkeergarage (ten laste van de reserve) 0,00 * extra afschrijving drie kredieten (t.l.v. awr) 0,00 * uitkering provincie subsidies GG-aanpak wegen 8.500,00 V * budget straatmeubilair 6.500,00 N * mutaties lasten riolering 0,00 * opbrengst rioolrechten (t.g.v. reserve) 0,00 * advieskosten geoinformatie ,00 V * lagere opbrengst afvalstoffenheffing (t.l.v. voorziening) 0,00 * leges (bouw)vergunningen ,00 N * budget handhaving ,00 N * extra afschrijving krediet bodemverontreiniging centrum (t.l.v. van awr) 0,00 * overige budgetten 7.000,00 N Totaal ,00 N 13

14 2.5. Programma 5 Welzijn Jeugd Uitvoering jeugdbeleidplan Het restantbedrag van 5.000,00 dat in 2011 is overgeheveld naar 2012 blijkt niet nodig te zijn. Het Centrum Jeugd en Gezin is zich in 2012 ook specifiek gaan richten op het terugdringen van het middelengebruik en het verantwoord omgaan met middelen. De middelen hiervoor kunnen worden betaald uit het budget CJG. Brede Doeluitkering Onvoorziene uitgaven Uit een overzicht van nog te betalen bedragen tot het einde van het jaar, is van het totale budget 2012 Centrum Jeugd en Gezin eenmalig ,00 niet nodig. Voor de volgende jaren wordt verwacht dat het totale budget voor CJG wel nodig is daar het CJG verder wordt uitgewerkt. Peuterspeelzalen Onvoorziene uitgaven De in 2012 ontvangen middelen in het kader van Wet OKE zijn verdeeld over peuterspeelzaalwerk en GOA/VVE. Omdat het bedrag ad ,00 voor peuterspeelzaalwerk niet noodzakelijk is, wordt dit deel overgeheveld naar GOA/VVE. Wat op het einde van het jaar niet besteed is, zal worden toegevoegd aan de voorziening Onderwijs. Onderwijs Brede School Frankische Driehoek Huur gebouwen Voor de huur van BSO door De Avonturiers op de locatie BS Frankische Driehoek 2012 is ,00 opgenomen. Dit op basis van de inzichten in het 2 e halfjaar Vanwege de opheffing van peuterspeelzaal Olleke Bolleke, marktontwikkelingen in de kinderopvang en een gewijzigd fiscaal regiem heeft De Avonturiers aangegeven geen beroep te willen doen op de groepslokalen. Nu blijkt dat, om organisatorische problemen in de MFA, De Avonturiers toch een beroep wensen te doen op 2 groepsruimten waarvan de medegebruikvergoeding 2.070,00 per lokaal bedraagt. Hierdoor is er een verlaging met 8.860,00 hetgeen in de totale lasten en baten voor huisvesting onderwijs wordt verrekend via de reserve huisvesting onderwijs. Resumé programma 5 * restant overgehevelde budget van 2011 naar 2012 voor het jeugdbeleidplan vervalt deels 5.000,00 V * budget onvoorzien binnen de brede doeluitkering CJG vervalt ,00 V * gelden Wet Oké, (worden overgeheveld GOA/VVE) 0,00 * huur gebouwen Frankische Driehoek (t.l.v. reserve) 0,00 * overige mutaties 3.150,00 V Totaal ,00 V 14

15 2.6. Programma 6 Burgers Burgerzaken Adm. persoonsgegevens, reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke stand Leges Op basis van huidige cijfers worden de te ontvangen gemeenteleges voor adm. persoonsgegevens, reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke stand aangepast. Per saldo gaat het om een verlaging van de gemeenteleges met ,00. Ook vindt er aanpassing plaats van de te betalen / te ontvangen rijksleges (budgettair neutraal). Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Vergoeding leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is aanbesteed. Van Servicepunt Regiotaxi is voor het 2 e halfjaar 2012 nog geen factuur ontvangen maar op basis van huidige berekening wordt uitgegaan dat het geraamde budget leerlingenvervoer kan worden verlaagd met ,00. Wet werk en bijstand -Inkomen Rijksuitkering WWB Voor de uitkeringskosten ontvangt de gemeente een budget dat vrij besteedbaar is. Voor de begroting is uitgegaan van de laatst bekende budgetinformatie. De definitieve vaststelling van het budget vindt plaats in de tweede helft van het lopende jaar. Daarbij zijn de landelijke ontwikkelingen in het bijstandsvolume in het lopende jaar en de verwachtingen daarbij en het relatieve aandeel in de bijstandsuitgaven van Goirle over een voorgaand jaar van belang. Het landelijke bijstandsvolume is gestegen, in Bij beschikking van 28 september 2012 is het definitieve budget 2012 voor Goirle verhoogd met ,00. Dit was niet te voorzien op een eerder moment. Overigens is tegelijkertijd aangekondigd dat het voorlopige budget 2013 weer ruim ,00 lager is. Op dit moment is er sprake van een sterke stijging van het aantal geregistreerde niet-werkende werkzoekenden en het ook het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. Op de verschillende kostenplaatsen, die betrekking hebben op WWB-Inkomen, worden de periodieke uitkeringen bijgesteld op basis van de huidige cijfers. In de primaire begroting 2012 werd nog uitgegaan van een tekort van ,00. Door verhoging van de uitkering WWB-I en rekening houdend met de stijgende kosten ontstaat een voordeel van ,00. Totaal voordeel ,00. Bijstandbesluit zelfstandigen Rijksuitkering sociale wetgeving In 2012 is van het ministerie van SZW de afrekening 2011 ontvangen inzake declaratiedeel BBZ van ,00. Dit is een omissie. Dit bedrag wordt in dit financiële tussenbericht meegenomen. 15

16 Minimabeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Het bedrag van bijzondere bijstand wordt verlaagd met ,00. Er zijn minder aanvragen geweest. In het bijzonder minder aanvragen voor thuishulp doordat de eigen bijdrage hiervoor via de collectieve ziektekostenverzekering loopt. Schuldhulpverlening Uitbestede werkzaamheden Het budget voor schuldhulpverlening 2012 wordt verlaagd met ,00 doordat er minder beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening. Kinderopvang Kinderopvang Overige sociale verstrekkingen Op basis van huidige cijfers wordt het geraamde budget voor kinderopvang verlaagd met ,00. Sociale Werkvoorziening Sociale Werkvoorziening Overige lasten sociale wetgeving Van het ministerie van SZW is een beschikking ontvangen inzake verhoging bedrag uitkering WSW van ,00. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de Gemeenschappelijke regeling Diamantgroep. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Voor de uitvoering van de Wmo ontvangt de gemeente een budget, dat vrij besteedbaar is. Uit dit budget dekken wij de kosten die vanaf 1 januari 2007 (invoering Wmo) naar de gemeente zijn gekomen. Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen werden al voor door de gemeente uitgevoerd (Wet voorzieningen gehandicapten). De vergoeding voor deze kosten wordt geacht in de algemene uitkering te zitten. Bij het vaststellen van het nieuwe Wmo-beleid en de primaire begroting 2011 was het voorlopige Wmo-budget voor ,00. Op dat budget is door de Raad een taakstellende bezuiniging van ,00 opgelegd, die in de begroting 2012 verwerkt is. Daarna is het Wmo-budget meerdere malen gewijzigd en is er een grillig verloop. Een overzicht treft u onderstaand aan. Een dergelijke wijziging kan naar de toekomst, maar kan ook met terugwerkende kracht. Zo is met de septembercirculaire 2012 het Wmo-budget 2010 met ruim ,00 verlaagd. Het Wmo-budget 2012 is recent verhoogd. In het regeerakkoord is vanaf 2013 weer een bezuiniging opgenomen in het Wmo-budget. Als gevolg van aanbestedingsvoordelen en als gevolg van effect van de kanteling wordt het Wmo-budget in 2012 minder belast. Voor met name het onderdeel woningaanpassingen kan dit ook een incidenteel effect zijn. De Wmo is een open eind financiering. Bij opstellen primaire begroting 2012 was het Wmo-budget 2012 op basis van de meicirculaire 2011 naar verwachting ,00 Bij septembercirculaire 2011 is het budget Wmo 2012 verlaagd naar ,00 Bij juni circulaire 2012 is het budget Wmo 2012 verlaagd naar ,00 Bij septembercirculaire is het budget Wmo 2012 verhoogd naar ,00 16

17 Advieskosten WMO Advieskosten Het restant budget 2011 Advieskosten WMO van ,00 dat is overgeheveld naar 2012 voor werkzaamheden inzake de kanteling van de WMO is niet nodig. Het budget van 2012 is voldoende. Collectief vervoer Vergoeding collectief vervoer Het budget voor Collectief vervoer wordt verlaagd met ,00. Het betreft hier het voordeel van aanbesteding. Huur vervoermiddelen Huur vervoermiddelen Het budget huur vervoermiddelen is op basis van huidige cijfers niet volledig nodig en wordt verlaagd met 7.500,00. Woonvoorziening gehandicapten Vergoeding woonaanpassing Het budget Woonvoorziening gehandicapten is op basis van huidige cijfers niet volledig nodig. Voor 2012 wordt het budget verlaagd met ,00. Er zijn enkele grote woningaanpassingen in voorbereiding maar die zullen mogelijk pas na 1 januari 2013 beschikt worden. Op basis van huidige cijfers wordt meer aan terugontvangen Wmo-gelden ontvangen 8.000,00. Budget Huishoudelijke verzorging Uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging Voor 2012 wordt een hogere eigen bijdrage CAK ontvangen van ,00. Dit bedrag wordt ook ingezet als dekkingsmiddel voor de stijgende kosten hulp bij het huishouden. Via de algemene uitkering wordt een hoger budget WMO 2012 ontvangen van ,00. Op basis van huidige cijfers en berekeningen zal dit bedrag niet nodig zijn voor hulp bij het huishouden. Resumé programma 6 * leges burgerzaken ,00 N * budget leerlingenvervoer ,00 V * budget wwb-i ,00 V * afrekening BijstandsBesluitZelfstandigen (BBZ) ,00 V * budget bijzondere bijstand ,00 V * schuldhulpverlening ,00 V * kinderopvang ,00 V * bijdrage/doorbetaling sociale werkvoorziening 0,00 * advieskosten WMO (overgeheveld van 2011 naar 2012) ,00 V * collectief vervoer ,00 V * huur vervoermiddelen 7.500,00 V * woonvoorziening gehandicapten ,00 V * terug ontvangsten woonvoorziening gehandicapten 8.000,00 V * hogere bijdrage CAK wordt als dekking ingezet 0,00 * overige mutaties kleiner dan 5.000, ,00 V Totaal ,00 V 17

18 2.7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Gemeentelijke belastingen en rechten Belastingen, algemeen Uitbestede werkzaamheden In 2012 heeft gemeente Goirle een aantal keer proceskostenvergoeding moeten uitbetalen. Dit is het geval wanneer een bezwaar gegrond is, en de belastingplichtige heeft verzocht om een proceskostenvergoeding. Deze verzoeken zijn vooral door no cure no pay bureaus gedaan in opdracht van onze belastingplichtigen. Omdat er momenteel nog geen beleidsregels zijn ontwikkeld hoe hier mee om te gaan, valt het bedrag aan uit te betalen vergoedingen hoger uit dan begroot. Het budget dient met 6.500,00 verhoogd te worden. Dwanginvordering Doorberekening Daarnaast dient het budget voor dwanginvordering verlaagd te worden. Voor de invordering van reguliere vorderingen is het steeds minder vaak nodig om de deurwaarder in te schakelen. Daarnaast zijn de opbrengsten van dwanginvordering bijna volledig komen te vervallen, vanwege het nieuwe contract voor de uitbesteding van gemeentelijke belastingen. Dit geeft een nadeel van 7.000,00 (lagere baten ad 8.000,00 en lagere lasten ad 1.000,00). Beleggingen en liquiditeiten Bestemmingsreserves T/O Toevoeging aan reserves Beschikking over reserves De mutaties in de reserves hebben betrekking op : algemene weerstandsreserve De mutatie in de algemene weerstandsreserve heeft betrekking op de lagere beschikking van ,00 omdat de post onvoorziene uitgaven in 2012 is afgeraamd. Voorts wordt geraamd de aanwending van de AWR ad ,00 voor de extra afschrijvingen in Voor een toelichting zie de kostenplaats kapitaallasten. reserve egalisatietarieven riolering Omdat de inkomsten van het rioolrecht ,00 hoger uit komen dan was begroot en de hogere en lagere lasten elkaar opheffen wordt de beschikking over de reserve met ,00 verlaagd. reserve parkeren De mutatie in de reserve parkeren heeft betrekking op de extra lasten in de begroting 2012 die conform bestaand beleid wordt gedekt uit deze reserve. Wanneer de geraamde uitgaven een bepaald bedrag te boven gaat wordt het meerdere gedekt uit deze reserve. reserve huisvesting onderwijs Voor de huur van BSO door De Avonturiers op de locatie BS Frankische Driehoek 2012 is ,00 opgenomen. Dit op basis van de inzichten in het 2 e halfjaar Er wordt minder huur ontvangen waardoor de raming met 8.860,00 wordt verlaagd. 18

19 Deze verlaging met 8.800,00 wordt in de totale lasten en baten voor huisvesting onderwijs verrekend via de reserve huisvesting onderwijs. Gemeentefondsuitkering Algemene uitkering Algemene uitkering voorgaande jaren 2010: Tot en met de jaarrekening 2011 is ten aanzien van de algemene uitkering ,23 ontvangen. (specificatie ). Op basis van het meest actuele overzicht wordt dat een bedrag van ,00. Over 2010 dient dus het verschil terug betaald te worden wat 2012 negatief beïnvloed. De verlaging heeft betrekking op de aanpassing van de WOZ-waarden. Daarnaast wordt de integratie-uitkering Wmo voor 2010 met ,00 verlaagd naar ,00. Aframen: , ,00 = , : In de jaarrekening 2011 is een bedrag verantwoord van ,00. Dit bedrag wordt verhoogd met ,00 naar ,00. De verhoging wordt veroorzaakt door: De integratie-uitkering WMO is in de septembercirculaire met ,00 verhoogd; De ontwikkeling van de uitkeringsbasis is in dezelfde circulaire met 1 punt verlaagd. Dit is voor de gemeente Goirle een nadeel van ,00; Verder zijn er hoeveelheidverschillen die in totaal ,00 opleveren. De meest in het oog springende aanpassing is de stijging van de hoeveelheid lage inkomens met een aantal van 220 ( ,00). Deze wijziging werd in oktober zichtbaar in de specificatie van het ministerie. Nieuwe raming voorgaande jaren: , ,00 = ,00. Reeds begroot voorgaande jaren: -/ ,00 zodat het verschil wordt bij geraamd: ,00. 19

20 Algemene uitkering 2012 Algemene mutaties gemeentefonds Accresontwikkeling septembercirculaire Hoeveelheidverschil (bedrijven) septembercirc Overige ontwikkelingen/afronding septembercirc Hoeveelheidverschillen na septcirculaire Totaal algemeen Taakmutaties gemeentefonds Integratie-uitkering WMO (septembercirculaire) Totaal taakmutaties Totaal algemene en taakmutaties 2012 Algemene mutaties Taakmutaties Totaal mutaties (bijraming) Nieuwe raming algemene uitkering Ad 4 Hoeveelheidsverschillen na septembercirculaire: Na het verwerken van de septembercirculaire zijn door het ministerie de hoeveelheden lage inkomens met 220 naar boven aangepast. Dit levert een voordeel op van ,24. Ook opvallend is de aanpassing van het aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs met 51 leerlingen. Dit levert de gemeente een voordeel van ,00 op. Verder is het aantal bijstandontvangers met 9 naar beneden bijgesteld. Dit levert een nadeel op van ,00. Verdere kleine mutaties zijn er voor in totaal ,00 (nadelig). Beïnvloeding exploitatie dienstjaar 2012 op basis van nu bekende gegevens: Verrekeningen over voorgaande jaren ,00 V Verwachte hogere opbrengst algemene uitkering 2012 (voordelig) ,00 V Voordeel ten gunste van de exploitatie ,00 V Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Onvoorzien De raming van de post onvoorzien bedraagt in de begroting ,00. Er zijn in de loop van 2012 geen voorstellen aan de orde geweest in de gemeenteraad waar een beroep op deze post werd gedaan. De verwachting is dat op deze post geen beroep meer wordt gedaan zodat de raming komt te vervallen. Omdat de helft van de raming is gedekt door een aanwending van de algemene weerstandsreserve is het budgettair voordeel ½ x ,00 is ,00. 20

21 Beleidsveranderingen Onderuitputting kapitaallasten Er wordt een voordeel ingerekend van lagere kapitaallasten van ,00. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats Rente en Afschrijvingen. Salarissen/vacaturevoordeel/Inhuur personeel We hebben het afgelopen jaar inhuurkrachten moeten inzetten in verband met (langdurig) ziekte-uitval van medewerkers. Alles bij elkaar, en gesaldeerd met het vacaturevoordeel en de taakstellende bezuiniging van ,00, leidt dit tot een kostenpost van circa ,00. Saldo van kostenplaatsen Toerekening van uren Op basis van de gegevens tot en met oktober zijn er minder uren toegerekend aan de grondexploitatie en kapitaalwerken. Dit betekent dat de algemene dienst wordt belast met extra uren die betrekking hebben op: Groen 250 uur Geo-informatie 300 uur Wegen 150 uur Gemeentegebouwen 200 uur Uitgaande van een uurtarief van gemiddeld 80,00 betekent dat een extra last van ,00. In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn de uren op die producten geraamd. Daarnaast wordt rekening gehouden met een extra last van ,00 omdat er per saldo minder uren zijn geschreven waardoor de in de begroting toegerekende overhead blijft hangen. Totaal nadeel ,00. Resumé programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien * budget belastingen, algemeen 6.500,00 N * dwanginvordering 7.000,00 N * mutaties reserves (hiertegenover staan lasten) 0,00 * hogere algemene uitkering voorgaande jaren ,00 V * hogere algemene uitkering ,00 V * aframen post onvoorziene uitgaven ,00 V * lagere kapitaallasten ,00 V * inhuur personeel/salarissen ,00 N * nadeel verschuiving van de uren ,00 N Totaal ,00 V 21

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2013 Goirle, 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2.1. Programma 1 Bestuur...5 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid...7 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte...7

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2014 Goirle, 25 november 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.1. Programma 1 Bestuur... 5 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 7 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte...

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT Goirle, 23 november 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid...7 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte...8 2.4. Programma 4 Beheer ruimte...11

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Bestuursrapportage Gemeente Mill en Sint Hubert

Tweede Bestuursrapportage Gemeente Mill en Sint Hubert Tweede Bestuursrapportage 2014 Gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2015

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20 Bijlage 2 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2014 Tarieven 2014 Wij stellen voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Wij stellen voor het vastrecht op 121,20 per jaar (+ 0,8%), het

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Bijlage I: Analyse rekeningsaldo 2013 V

Bijlage I: Analyse rekeningsaldo 2013 V Bijlage I: Analyse rekeningsaldo 2013 V 596864 Deze analyse betreft afwijkingen in de jaarrekening van 50.000,- of meer. ( - = voordeel / + = nadeel) Verklaring van het resultaat over 2013 Incidenteel

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met: lokale heffingen (OZB), besteding niet gebonden; algemene uitkering / deelfonds sociaal domein dividend nutsbedrijven

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten Gemeente Renswoude Dienstjaar 10 e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2014 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie