AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN SCHOOLJAAR 2020/2021

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN SCHOOLJAAR 2020/2021"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN SCHOOLJAAR 2020/ Gegevens leerling Achternaam leerling Voorna(a)m(en) Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum De leeftijd bij aanvang van het schooljaar is (peildatum 1 augustus).. 2. Gegevens School Naam school Locatie Adres Postcode / Woonplaats Afstand woning- school (enkele reis) bedraagt kilometer, uitgaand van de kortste route met de fiets volgens de ANWB routeplanner. 3. Het betreft een school voor: SO cluster 1: visueel gehandicapten SO cluster 2: auditief/communicatief gehandicapten SO cluster 3: verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieke kinderen SO cluster 4: leerlingen met gedragsproblemen Speciaal basisonderwijs (SBO) Basisonderwijs oortgezet (speciaal) onderwijs (VSO) oortgezet onderwijs SO = speciaal onderwijs SBO = speciaal basisonderwijs VSO = voorgezet speciaal onderwijs Heeft de aanvraag betrekking op de dichtstbijzijnde toegankelijke school? ja nee Heeft u vanuit godsdienstige of levensbeschouwelijke richting overwegende bezwaren tegen de dichterbij gelegen scholen? a nee Toelichting: 4. Indien er sprake is van stagevervoer: Locatie stage: Stagedag(en) en stagetijd(en):. Stageperiode:. Pagina 1 van 7

2 5. Vervoersvoorziening Wij verzoeken u alle vragen zo veel als mogelijk in te vullen. Fiets/bromfiets Kan de leerling zelf of met begeleiding op de fiets naar school? Ja Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig vanwege Nee, maar hij/zij kan dit (met hulp) wel leren. Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische handicap (vul verklaring 1 in). Nee, vanwege.. Openbaar vervoer Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen? (Dit kan een combinatie zijn van bus, trein, lopen en/of fietsen) Ja Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig vanwege.. reistijd bedraagt.) Nee, maar hij/zij kan dit (met hulp) wel leren. Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische handicap (vul verklaring 1 in). Begeleiding Als er vanuit de verordening leerlingenvervoer aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening kan er mogelijk ook aanspraak bestaan op vergoeding voor begeleiding. Voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (SBO) kan dit gelden als een leerling jonger is dan 9 jaar. Voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) wordt dit beoordeeld aan de hand van de verstandelijke, zintuigelijke, lichamelijke of psychische handicap en/of leeftijd van de leerling. Als er begeleiding nodig is dan: ts of laten begeleiden door iemand die ik ken. Naast de vergoeding voor de leerling vraag ik ook vergoeding voor de begeleiding van de leerling. Naast de vergoeding voor de leerling vraag ik ook vergoeding voor de begeleiding van de leerling. Anders, nl..... Eigen vervoer Als er vanuit de verordening leerlingenvervoer aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening kan er een vergoeding worden verstrekt voor de kosten van eigen vervoer of het laten vervoeren door iemand anders. Afhankelijk van de regeling gaat het om een kilometervergoeding voor de fiets, de auto of kostenvergoeding gebaseerd op openbaar vervoer. Pagina 2 van 7

3 Deelvervoer: Wellicht wilt u de leerling zelf vervoeren maar lukt dat niet alle dagen zelf of binnen uw netwerk. Mogelijk zijn er andere ouders voor wie hetzelfde geldt. Als gemeente willen we kijken of we deze ouders met elkaar in contact kunnen brengen zodat zij het vervoer gezamenlijk kunnen organiseren. Dit kan allerlei voordelen met zich meebrengen, zoals eigen regie, elkaar leren kennen, minder afhankelijkheid. Als gemeente willen we hierin een bemiddelende rol aanbieden. Ook hiervoor geldt dat als er vanuit de verordening leerlingenvervoer aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening er een vergoeding kan worden verstrekt voor de kosten van eigen vervoer. Afhankelijk van de regeling gaat het om een kilometervergoeding voor de fiets, de auto of kostenvergoeding gebaseerd op openbaar vervoer. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dit eigen en gedeelde vervoer. Aangepast vervoer: Aangepast vervoer (taxibus) voor de leerling is noodzakelijk, op grond van onderstaande reden(en): (vul verklaring 1 in). minder van de reistijd bedraagt. Verklaring 1: Geef aan wat de aard is van de handicap van de leerling waardoor de leerling niet zelfstandig of met begeleiding van de fiets of het openbaar vervoer gebruik kan maken. Voeg, indien beschikbaar, ter onderbouwing medische verklaring(en), een vervoersadvies of ander advies toe. Let op!: Als u heeft aangegeven dat de leerling vanwege een handicap niet of niet zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen dan kan de gemeente ten alle tijden besluiten de beperking en de reismogelijkheden door een aangewezen deskundige te laten onderzoeken. Aanvullende opmerkingen en/of toelichting: Zijn er opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking dienen te worden genomen. 6. Ingangsdatum Wat is de gewenste periode voor de vergoeding/voorziening :. t/m..... Pagina 3 van 7

4 7. Voor welke dagen wordt vervoer/vergoeding aangevraagd? Wat zijn de schooltijden? (van tot en met) Voor welke dagdelen wordt de vervoersvoorziening gevraagd? Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ochtend ochtend ochtend ochtend ochtend middag middag middag middag middag Weekend- en/of vakantievervoer: 1x per week 1x per 2 weken 1x per maand Toelichting:.. Anders: Inkomen en eigen bijdrage Deze vraag alleen invullen als de leerling naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaat. U dient inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met een eventuele eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer over een afstand van 2 km. Bedroeg het gecorrigeerde verzamelinkomen over 2018 gelijk of meer dan ,- (Het gaat hierbij om het inkomen van beide ouders of bij eenoudergezinnen het inkomen van de verzorgende ouder): Ja, dan moet u een eigen bijdrage van 552,00 per jaar betalen. Nee, u dient een IB-60 verklaring (inkomensverklaring van de Belastingdienst) over 2018 van beide ouders (of de ouder en zijn/haar partner) bij te voegen. Deze verklaring kunt u telefonisch opvragen via tel verklaring in. -60 verklaringen in. Wanneer u deze vraag niet invult en het bewijs van uw belastbaar inkomen niet meestuurt, gaan wij er van uit dat het gezinsinkomen hoger is dan ,=. Wij brengen u dan, afhankelijk van het soort onderwijs een eigen bijdrage in rekening. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u de gemeente Borne toestemming de gegevens van de leerling: voor zover noodzakelijk, te verstrekken aan deskundigen die de gemeente Borne kunnen adviseren op het gebied van Leerlingenvervoer, evenals aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen. te delen met de genoemde school en daar informatie op te vragen over de wijze van vervoer van de leerling en verleent u de school toestemming om deze informatie te verstrekken aan de gemeente Borne te controleren met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Pagina 4 van 7

5 9. Verklaring aanvrager Ondergetekende: Voogd/pleegouder Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoon adres. Bankrekeningnummer (alleen invullen als er een vergoeding wordt gevraagd.)... De beschikking wordt per mail verstuurd. Als u deze per post wilt ontvangen dan dient u dit hier aan te vinken. Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld: Handtekening: Datum.. Aantal bijlagen Indien u vragen heeft of hulp wilt bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Ellis Stronks via tel. (074) Zij kan ook contact met u opnemen als er nog onduidelijkheden zijn. Dit formulier + bijlagen inleveren bij de publieksbalie bij de gemeente Borne of sturen naar: Gemeente Borne, antwoordnummer 1009, 7620 VB Borne (een postzegel is niet nodig) of mailadres: Pagina 5 van 7

6 Toelichting bij de aanvraag voor leerlingenvervoer schooljaar Algemeen - Een aanvraag voor vergoeding van de vervoerskosten dient voor 1 juni voorafgaand aan het schooljaar te worden ingediend. - Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Het formulier wordt naar u teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt uw aanvraag niet ontvankelijk verklaard. - Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een verwerkingstermijn van maximaal 8 weken. Deze termijn kan met nog eens 4 weken verlengd worden. - Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en uur contact opnemen met mw. E. Stronks, telefoonnummer Bij de beoordeling van het leerlingenvervoer betrekt het college het uitgangspunt dat het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders is. Ook begeleiding van de leerling in het vervoer van huis naar school en terug is in eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders. Toelichting bij de vragen: 1. De leeftijd bij aanvang van het schooljaar: Dit is de leeftijd op 1 augustus van het schooljaar waarop de vergoeding betrekking heeft. Adres: Leerlingenvervoer kan worden aangevraagd in de gemeente waar de leerling daadwerkelijk verblijft. De leerling hoeft daar niet ingeschreven te zijn. co-ouderschap/gescheiden ouders: Indien één van beide ouders in een andere gemeente woont en er ook een vervoersvoorziening gewenst is vanuit die andere gemeente dan moet de ouder in die betreffende gemeente aldaar een aanvraag indienen. 2 e adres in Borne: Een leerling kan een tweede adres in Borne hebben waar hij/zij voorafgaand of na afloop van school verblijft. Te denken valt aan een adres van een co-ouder, oppas, opa/oma of BSO. Om dit adres mee te nemen in de aanvraag moet de leerling op vaste, structurele dagen op dit adres verblijven. U wordt verzocht dit adres en de verblijfsmomenten op het formulier aan te geven bij de aanvullende opmerkingen. Tijdelijk verblijf in verband met crisisopvang: Indien vooraf vaststaat dat een leerling gedurende een korte periode (niet meer dan zes weken) buiten de gemeente Borne verblijft en zijn oude school blijft bezoeken, dan wordt dit verblijf aangemerkt als verblijf in de gemeente Borne. De gemeente Borne zal dan het vervoer gedurende deze weken blijven verzorgen als de leerling naar zijn eigen school blijft gaan en er al leerlingenvervoer ingezet werd. 2. De afstand die voor vergoeding in aanmerking komt heeft maximaal betrekking op de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Bij de berekening wordt uitgegaan van de routeplanner van de ANBW. De kortste route per fiets. 3. Een vervoersvoorziening kan alleen worden gevraagd voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Onder dichtstbijzijnde toegankelijke school wordt verstaan de basisschool, speciale school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting) die het dichtst bij de woning van de leerling gelegen is. Als de leerling naar een verder weg gelegen school gaat vanwege de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan dient u dit hier aan te geven. 4. Als er sprake is van stage dient u hier het adres en de dagen en tijden door te geven. Indien er een aanspraak bestaat op bekostiging van leerlingenvervoer, kan, indien de stage onderdeel is van het reguliere onderwijsprogramma, er aanspraak bestaan op bekostiging van stagevervoer. Ingeval de leerling gebruik maakt van aangepast vervoer wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de tijden van aangepast vervoer naar school. 5. Fiets/bromfiets: Bij deze vraag wordt gekeken naar wat de leerling zelf, al dan niet met begeleiding, kan. Als een leerling kan fietsen kan er aanspraak bestaan op vergoeding voor het fietsen. Indien bekostiging voor vervoer per fiets wordt toegekend wordt uitgegaan van de reisregeling binnenland zoals die op geldig was. Voor schooljaar is dat 0,09 per kilometer Openbaar vervoer: Openbaar vervoer betreft bus en/of trein, in combinatie met de fiets en/of lopen. Indien bekostiging voor vervoer per openbaar vervoer wordt toegekend wordt uitgegaan van de informatie die verkrijgbaar is via en/of Het beoordelen van de reistijd openbaar vervoer wordt ook op basis van deze sites gedaan. Begeleiding: Begeleiding kan worden vergoed indien de leerling jonger is dan negen jaar en door de ouders genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Er kan ook begeleiding worden vergoed als door de ouders genoegzaam wordt aangetoond dat Pagina 6 van 7

7 de leerling, gelet op zijn verstandelijke, zintuigelijke, lichamelijke of psychische handicap niet in staat is zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Eigen vervoer: Onder eigen vervoer wordt verstaan: vervoer per eigen auto, bromfiets, fiets. Of het zelf regelen van vervoer door iemand anders. Indien de bekostiging van eigen vervoer wordt toegekend op basis van een kilometervergoeding voor de auto wordt uitgegaan van de reisregeling binnenland zoals die op geldig was. Voor schooljaar is dat 0,37 per kilometer Deelvervoer: De gemeente Borne kan een bemiddelende rol spelen als er ouders zijn die één of meer andere leerlingen mee willen nemen in het vervoer naar school. Aangepast vervoer: Onder aangepast vervoer wordt verstaan: vervoer per taxibusje. Een aanvraag voor aangepast vervoer dient gedegen gemotiveerd te worden. Als er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en of psychische handicap dient u verklaring 1 in te vullen. Verklaring: Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of een andere structurele en objectiveerbare aandoening kan gevraagd worden om een (medische) verklaring afkomstig van een professioneel deskundige, zoals een medisch specialist (geen huisarts), GGZ-arts of GZ-psycholoog met een BIG-registratie of een geregistreerd orthopedagoog. Ook het eventuele vervoersadvies van school wordt meegenomen in de afweging. Het college kan zelf ook een nader advies vragen aan een onafhankelijke professioneel deskundige. Onder structurele handicap wordt verstaan een handicap die langer duurt dan drie maanden. 6. Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht aan u worden verstrekt. 7. De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekeinde- en vakantievervoer worden slechts vergoed indien de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. 8. Op grond van artikel 23 van de Verordening Leerlingenvervoer mag de gemeente een drempelbijdrage (eigen bijdrage) vragen van ouders als leerlingen een school bezoeken van basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Alleen indien uw gecorrigeerd verzamelinkomen over 2018 minder bedraagt dan het genoemde verzamelinkomen vervalt de eigen bijdrage. U moet dit aantonen door middel van een IB-60 verklaring die u bij de belastingdienst kunt opvragen. (tel ). Als uw inkomen na het peiljaar is gedaald en het gecorrigeerd verzamelinkomen ligt op dit moment onder het genoemde verzamelinkomen en u kunt die afdoende aantonen, dan wordt er ook geen eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er sprake is van WSNP. U zult een beschikking moeten overleggen om dit aan te tonen. Kunt u geen verklaring overleggen, dan wordt aangenomen dat uw gecorrigeerd verzamelinkomen hoger is dan het genoemde bedrag en bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Handicap: Indien voldoende kan worden aangetoond dat een leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische handicap niet of niet zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ingeval de leerling nog te jong is om zelfstandig te kunnen reizen wordt bij de beoordeling een inschatting gemaakt of de handicap de beperking is of de leeftijd. Berekening eigen bijdrage: De eigen bijdrage is gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer over een afstand van 2 km. De eigen bijdrage wordt berekend conform het kilometertarief van het openbaar vervoer in Twente. Hierbij wordt uitgegaan van het bedrag op peildatum 1 januari van het kalenderjaar. (Voor 2020 betekent dit een opstaptarief van 0,98 en een kilometertarief voor busvervoer van 0,20.) Voor een enkele reis van 2 kilometer bedragen de kosten 1,38. In totaal zijn er 200 schooldagen (400 ritten) op jaarbasis. De eigen bijdrage voor 2020 wordt dan 400 x 1,38 = 552,= Voor basisonderwijs wordt hetzelfde tarief toegepast als voor het speciaal basisonderwijs. 9. Een aanvraag kan worden ingediend door ouders, voogden, verzorgers en pleegouders. Pagina 7 van 7