Rapport Pers en Provincieraad Een inhoudsanalyse van de persberichtgeving. Deel 1: Onderzoeksontwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Pers en Provincieraad Een inhoudsanalyse van de persberichtgeving. Deel 1: Onderzoeksontwerp"

Transcriptie

1 Rapport Pers en Provincieraad Een inhoudsanalyse van de persberichtgeving 1 Probleemstelling 1.1 Doelstelling Deel 1: Onderzoeksontwerp We gingen na op welke wijze de provincieraad in 2008 naar voren gekomen is in de pers: hoe zichtbaar is de provincieraad in de pers, over welke thema's wordt bericht, is er sprake van personalisering, 1.2 Vraagstelling Hoe zichtbaar is de provincieraad in de berichtgeving? Welke kranten berichten over de provincieraad? Wordt op bepaalde dagen of in bepaalde periodes meer aandacht geschonken aan de provincieraad? Welke beleidsthema's komen aan bod? In welke combinaties worden beleidsdomeinen aan elkaar gekoppeld? Is er een relatie tussen de periode en de beleidsthema's waarover wordt geschreven? Is er sprake van personalisering bij de berichtgeving rond de provincieraad? Welke provincie-actoren komen aan bod? In welke combinaties worden provincie-actoren tegelijk vermeld Is er een relatie tussen bepaalde provincie-actoren en het beleidsthema waarover wordt bericht? 2 Onderzoeksobject De te onderzoeken artikels waren kranten- en tijdschriftenartikels gepubliceerd in de te onderzoeken periode, terug te vinden in de persoverzichten die door de dienst communicatie van de provincie dagelijks worden samengesteld. Er zijn 5 persoverzichten per week en het overzicht op maandag bevat de artikels uit de kranten van maandag en het weekend. 2.1 Overzicht van de periodieken die terug te vinden zijn in de persoverzichten van de provincie De Standaard De Morgen De Tijd Het Nieuwsblad (3 edities) Het Laatste Nieuws (4 edities)

2 De Gentenaar Gazet van Antwerpen Belang van Limburg Knack Trends Het Volk (6 edities) 2.2 Selectie van het onderzoeksmateriaal We keken naar de weken waarin in 2008 een provincieraadszitting plaatsvond. + ook de daaropvolgende week. Deze weken werden in de selectie opgenomen. We telden het totale aantal artikels dat in die weken opgenomen werd in het persoverzicht van de provincie en selecteerden daaruit de artikels die handelen over de provincieraad. Voor de artikels waarin de provincieraad niet expliciet vermeld stond, konden we dit doen aan de hand van de agenda van de provincieraad. In 2008 vonden de provincieraadszittingen plaats op de onderstaande data: 16 januari 19 november 20 februari 20 november 12 maart 24 november 16 april 25 november 17 april 26 november 14 mei 27 november 25 juni 1 december 26 juni 2 december 3 september 3 december 15 oktober 17 december 16 oktober 18 december 13 november Dit levert ons een selectie op van de volgende weken: 14 tot en met 20 januari + 21 tot en met 27 januari 18 tot en met 24 februari + 25 februari tot en met 2 maart 10 tot en met 16 maart + 17 tot en met 23 maart 14 tot en met 20 april + 21 tot en met 27 april 12 tot en met 18 mei + 19 tot en met 25 mei 23 tot en met 29 juni + 30 juni tot en met 6 juli 1 tot en met 7 september + 8 tot en met 14 september 13 tot en met 19 oktober + 20 tot en met 26 oktober 10 tot en met 16 november 17 tot en met 23 november 24 tot en met 30 november 1 tot en met 7 december + 8 tot en met 14 december 15 tot en met 21 december + 22 tot en met 28 december In de geselecteerde weken (23) werden 1691 artikels opgenomen in het persoverzicht van de provincie. Van deze artikels handelden er 124 (of 7.33%) over de provincieraad.

3 3 Methode De berichtgeving werd gecodeerd aan de hand van een op voorhand opgesteld codeboek. Op die manier willen we een overzicht geven van bepaalde kenmerken die in het mediamateriaal aanwezig zijn. De gecodeerde artikels werden ingevoerd in de datamatrix die werd ontworpen in SPSS. Van de 1691 artikels uit de geselecteerde weken die door de provincie in het persoverzicht werden opgenomen, bleken er 124 over de provincieraad te gaan en werden dus ook 124 artikels gecodeerd en ingevoerd. Na datacleaning en verdere bewerking van de ruwe variabelen, werd begonnen met de statistische analyse en interpretatie van de onderzoeksresultaten. De rapportering van de onderzoeksresultaten komt aan bod in het tweede deel van dit document.

4 Deel 2: Onderzoeksresultaten 1 Hoe zichtbaar is de provincieraad in de berichtgeving? Het aantal gecodeerde artikels bedroeg zoals eerder al vermeld 124. In slechts 3.2% van de artikels kwam de provincieraad reeds voor in de titel van het artikel. In geen enkel geval werd de provincieraad vermeld in de ondertitel. De provincieraad werd in 20.2% van de artikels genoemd in de lead van het artikel. Hierbij moeten we wel vermelden dat in 51.6% van de artikels geen lead was. In 51.6% van alle artikels wordt de provincieraad vermeld in de lopende tekst van het artikel. Bij 15.32% van de artikels werden er (één of meerdere) foto's of illustraties opgenomen. In totaal gaat het om 19 geïllustreerde artikels. Op 10.53% (of 2 foto's) daarvan kwam de provincieraad of één of meerdere provincieraadsleden (exclusief de gedeputeerden) voor. Op slechts 1 foto zagen we een gedeputeerde afgebeeld, op twee foto's ging het om een of meerdere provincieraadsleden. In 15.79% (of 3 artikels) van de geïllustreerde artikels werd de provincieraad of één of meerdere provincieraadsleden vermeld in de tekst bij de foto of de illustratie. 1.1 Periodieken Als we de dagbladen onderling vergelijken, zien we dat Het Laatste Nieuws de absolute koploper is met 38.7% van de artikels. Iets meer dan een vierde van de berichtgeving inzake de provincieraad is afkomstig uit Gazet van Antwerpen (27.4%). De derde in rij is Het Nieuwsblad, dat 22.6% van de artikels op zijn naam heeft staan. De Standaard staat op de vierde plaats met 8.9% van de artikels. Hekkensluiters zijn De Morgen (1.6%) en Belang van Limburg (0.8%). Tabel: De berichtgeving over de provincieraad, in % Het Laatste Nieuws 38.7% Gazet van Antwerpen 27.4% Het Nieuwsblad 22.6% De Standaard 8.9% De Morgen 1.6% Belang van Limburg 0.8% N = % 1.2 Spreiding van de berichtgeving 80.6% van de berichtgeving in de periodieken verscheen in de week. Op dinsdag en woensdag verschenen er in vergelijking met andere weekdagen veel minder artikels (respectievelijk 8.1% en 8.9%). De meeste artikels verschenen op vrijdag (30.6%), gevolgd door donderdag (22.6%). Op maandag verscheen 10.5% van alle artikels. Zaterdag scoorde ook vrij goed, met 19.4% van alle artikels. Over de maanden heen zien we dat de meeste artikels verschenen in de periode januari april. In februari verschenen het meeste artikels (21.0%), gevolgd door januari (19.4%). 12.9% van

5 de artikels verscheen in april en 12.1% in maart. Vanaf mei kwam het percentage niet meer boven 7.3% uit, met als dieptepunt september (3.2%). 1 3 Besluit De kranten die het meest aandacht hebben besteed aan de provincieraad zijn Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Kranten met minder aandacht voor de provincieraad zijn De Standaard, De Morgen en Belang van Limburg. De meeste artikels over de provincieraad verschenen in de tweede helft van de week (vanaf donderdag tot en met zaterdag) en op maandag. Op dinsdag en woensdag stond de berichtgeving over de provincieraad op een laag pitje. Wat betreft de verschillende maanden zien we dat vooral de eerste vier maanden van het jaar goed scoorden en dat er in september heel weinig artikels over de provincieraad verschenen. 2 Welke beleidsthema's komen in de berichtgeving over de provincieraad aan bod? 2.1 Soort thema in de berichtgeving De thema's waarover de meeste artikels verschenen, zijn: Patrimonium (16.9%): Onderhoud en beheer waterlopen, wegen, fietswegen, polders, eigen gebouwen, Begroting/financiën/fiscaliteit (15.3%): Provinciebegroting, provinciebelastingen, schulden en leningen, Welzijn/gezondheid/sociaal (15.3%): Migranten-, senioren-, jeugd-, gehandicaptenprojecten en beleid, gelijke kansenbeleid, emancipatie, Stedenbouw/ruimtelijke ordening (12.9%): Bouw- en verkavelingsvergunningen en beroepen, gewestplan, Cultuur/monumentenzorg (11.3%): Cultuurprijzen, tornooien, tentoonstellingen, concerten, restauraties, Monumentenwacht + molens, molendraaipremie, Andere (10.5%) Andere beleidsthema's kwamen veel minder frequent aan bod. In volgorde zijn dit: Sport (4.8%); Land- en tuinbouw, visserij (4.0%); Onderwijs en vorming (2.4%); Recreatie en domeinen (1.6%) en Toerisme, Economie, Openbare orde en veiligheid, Energie en Water (telkens 0.8%). Thema's die helemaal niet aan bod kwamen in de pers zijn: Protocollaire aangelegenheden, Rol en toekomst van de provincies, Administratief toezicht lokale besturen, Rampen, Externe betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking. Tabel: Thema's die in de artikels aan bod komen, in % Patrimonium 16.9%

6 Begroting/financiën/fiscaliteit 15.3% Welzijn/gezondheid/sociaal 15.3% Stedenbouw en ruimtelijke ordening 12.9% Cultuur/monumentenzorg 11.3% Andere 10.5% Sport 4.8% Land- en tuinbouw, visserij 4.0% Onderwijs en vorming 2.4% Recreatie en domeinen 1.6% Toerisme 0.8% Economie 0.8% Openbare orde en veiligheid 0.8% Energie 0.8% Water 0.8% N = Relatie tussen de beleidsthema's Tussen de thema's onderling bestond heel weinig tot geen verband. In de meeste gevallen kwam immers ook maar één beleidsthema aan bod. Het enige thema dat met een aantal andere thema's in verband werd gebracht, was het thema Begroting, financiën, fiscaliteit. Het kwam dan voor in combinatie met een van de volgende thema's: Cultuur en monumentenzorg; Welzijn, gezondheid en sociaal; Sport; Patrimonium en Mobiliteit. 2.3 Relatie tussen de periode van de berichtgeving en de beleidsthema's Gezien de vele thema's, die onderling niet gegroepeerd kunnen worden, zorgt een kruising met de periode van de berichtgeving voor te kleine absolute cijfers of lege cellen. Een vergelijking over de maanden heen is dan ook weinig zinvol. We kunnen enkel aangeven rond welke periode de belangrijkste thema's het meest in het nieuws kwamen. Over het thema patrimonium werd in de maanden april, oktober, november en december ongeveer evenveel geschreven. Over dit thema werd iets meer dan gewoonlijk geschreven in februari en mei. In de maanden januari, maart, juni en september werd er over dit thema helemaal niets geschreven. Het thema begroting en fiscaliteit kwam helemaal niet aan bod in de maanden januari, april en september. In de maanden februari, mei, juni, oktober, november en december werd over dit thema ongeveer evenveel geschreven. Het meeste werd er over dit thema geschreven in de maand maart. Over het thema welzijn, gezondheid, sociaal verschenen ongeveer evenveel artikels in de maanden november en december. Dit aantal lag iets hoger in de maand februari en beduidend hoger in de maand januari. In alle andere maanden verscheen er helemaal niets over dit artikel. In de maanden februari, maart, april, mei en november verschenen er ongeveer evenveel artikels over het thema stedenbouw en ruimtelijke ordening. Het aantal artikels over dit thema lag iets hoger in de maand juni. In de overige maanden werd er niet over dit thema bericht.

7 Het thema cultuur en monumentenzorg kwam in de maanden maart en april ongeveer evenveel aan bod. In de maand februari werd er over dit thema veel bericht. In de overige maanden verscheen er geen enkel artikel over dit thema. 2.4 Besluit Besluitend kunnen we stellen dat in wezen een grote diversiteit aan provinciale beleidsthema's aan bod kwam in de berichtgeving van de gedrukte pers. Aan niet alle thema's werd echter evenveel aandacht besteed. Terwijl over veel thema's weinig of niets werd geschreven, werd meer bericht over de volgende thema's: patrimonium, begroting en fiscaliteit, welzijn en gezondheid, stedenbouw en ruimtelijke ordening en cultuur en monumentenzorg. Indien thema's in combinatie voorkwamen, ging het vaak om kleine aantallen waaruit je niet kan afleiden dat er een duidelijk verband tussen beide bestaat. Er zijn met andere woorden geen thema's die heel duidelijk en heel frequent in verband werden gebracht met een ander thema. 3 Is er sprake van enige vorm van personalisering bij de berichtgeving rond de provincieraad? 3.1 Soort actoren dat voorkomt Organen De provincieraad werd in 62.9%, de specifieke politieke fracties in 78.2% van de artikels en de deputatie in 26.6% van de gevallen. Ook andere provinciale actoren werden vermeld: Patrimonium (23.4%), de domeinen (5.6%), Provinciaal onderwijs en vorming (4%), Paraprovinciale organisaties en instellingen (3.2%), Specifieke directies en diensten (3.2%) en Intercommunales (1.6%). De provincie in het algemeen werd vernoemd in 63.7% van de artikels en derden in 17.7% van de artikels Personen De specifieke provincieraadsleden werden het meest vermeld, namelijk in 61.3% van de artikels. Tanguy Veys (VB) was de absolute koploper met een vermelding in 17.42% van alle artikels, gevolgd door Hilaire Liebaut (CD&V)(7.26%) en Jan Fiers (Groen!) en Luc Maes (Open VLD) (beide 5.65%). Op de vierde plaats stond Johan Beke (Open VLD)(4.84%), gevolgd door Rik Franck (Groen!), Carola De Brandt (VB) en Steve Herman (VB)(telkens met 3.23%). Caroline De Padt (Open VLD) werd net zoals Marc Joris (VB) in 2.42% van alle artikels genoemd. In 1.61% van alle artikels werden vermeld: Erik Waterschoot (VB), Dirk Otte (Open VLD), Freddy Verbeke (CD&V), Rudy Corijn (Onafhankelijke), Jamila Lafkioui (Groen!), Daniël De Knijf (VB) en Lena Van Boven (VB). De provincieraadsleden die het minst werden vermeld zijn: Melissa Van Der Haeghen (sp.a + Vl.Pro.), Marina Van Hoorick (Open VLD), Hilde De Sutter (CD&V), Bruno Alens (VB), Maria Verheirstraeten (CD&V), Goedele De Cock (sp.a + Vl.Pro.), Jozef van Pée (CD&V) en Annick Willems (CD&V)(telkens met 0.81% van alle artikels). De provincieraadsleden werden in 97.37% van alle artikels waarin ze werden vermeld, ook met naam genoemd. De voorzitter van de provincieraad werd in 2 artikels vermeld, maar slechts in 1 daarvan werd hij ook met naam genoemd.

8 Tabel: Provincieraadsleden met naam genoemd Raadslid Aantal artikels % van het totale aantal artikels Tanguy Veys % Hilaire Liebaut % Jan Fiers % Luc Maes % Johan Beke % Rik Franck % Carola De Brandt % Steve Herman % Caroline De Padt % Marc Joris % Erik Waterschoot % Dirk Otte % Freddy Verbeke % Rudy Corijn % Jamila Lafkioui % Daniël De Knijf % Lena Van Boven % Melissa Van der Haeghen % Marina Van Hoorick % Hilde De Sutter % Bruno Alens % Maria Verheirstraeten % Goedele De Cock % Jozef Van Pée % Annick Willems % Bij de individuele gedeputeerden was gedeputeerde Hertog de koploper met 26.6% van de artikels. Hij werd gevolgd door gedeputeerde Dauwe (15.3%), gedeputeerde Vercamer (14.5%), gedeputeerde De Buck (8.9%) en gedeputeerde Bruggeman (7.3%). Als laatste komt gedeputeerde Couckuyt met een vermelding in 4.8% van de artikels. De gouverneur werd vermeld in 6.5% van de artikels, de voorzitter van de provincieraad in 1.6% van de artikels. Slechts in 0.8% van de artikels werden specifieke ambtenaren genoemd. Zowel de gouverneur als de individuele gedeputeerden werden met naam genoemd in alle artikels waarin ze voorkwamen. Rik Franck, Erik Waterschoot, Dirk Otte, Freddy Verbeke, Jamila Lafkioui, Daniël De Knijf, Melissa Van der Haeghen, Bruno Alens, Maria Verheirstraeten, Goedele De Cock en Jozef Van Pée werden in alle artikels waarin ze werden vermeld, ook met naam genoemd. Tanguy Veys werd in 50% van alle artikels waarin hij met naam werd genoemd, ook geciteerd, net zoals Carola De Brandt en Rudy Corijn. Voor Jan Fiers lag dit percentage op 85.71% en voor Hilaire Liebaut zelfs op 88.89%. Steve Herman werd in 75% van alle artikels waarin hij werd vermeld, ook geciteerd, voor Johan Beke, Caroline De Padt en Marc Joris was dit in 66.67% van de artikels waarin ze werden vermeld. Luc Maes werd slechts in 42.86% van de artikels waarin hij werd genoemd ook geciteerd. Lena Van Boven, Marina Van Hoorick, Hilde De Sutter en Annick Willems werden niet geciteerd.

9 Tabel: Provincieraadsleden geciteerd Raadslid Aantal artikels % van artikels waarin met naam genoemd Tanguy Veys 11 50% Hilaire Liebaut % Jan Fiers % Johan Beke % Rik Franck 4 100% Luc Maes % Steve Herman 3 75% Carola De Brandt 2 50% Caroline De Padt % Marc Joris % Erik Waterschoot 2 100% Dirk Otte 2 100% Freddy Verbeke 2 100% Jamila Lafkioui 2 100% Daniël De Knijf 2 100% Rudy Corijn 1 50% Melissa Van der Haeghen 1 100% Bruno Alens 1 100% Maria Verheirstraeten 1 100% Goedele De Cock 1 100% Jozef Van Pée 1 100% Lena Van Boven 0 0% Marina Van Hoorick 0 0% Hilde De Sutter 0 0% Annick Willems 0 0% De gouverneur werd in 6.5% van alle artikels geciteerd. Bij de individuele gedeputeerden was gedeputeerde Hertog de koploper met 23.4% van alle artikels, gevolgd door gedeputeerde Dauwe met 12.9% van de gevallen. Op de derde plaats staat gedeputeerde Vercamer (9.7%), gevolgd door gedeputeerde De Buck en gedeputeerde Bruggeman (beide 4.8%). Op de laatste plaats staat gedeputeerde Couckuyt met 4.0% van alle artikels. De specifieke provincieraadsleden werden in 39.5% van alle artikels geciteerd, de voorzitter slechts in 0.8% van de gevallen. Tabel: De provincie-actoren in de berichtgeving over de provincieraad, in % Specifieke politieke fracties 78.2% Provincie in het algemeen 63.7% Provincieraad 62.9% Specifieke provincieraadsleden 61.3% Deputatie in het algemeen 26.6% Gedeputeerde Hertog 26.6% Patrimonium 23.4% Gedeputeerde Dauwe 15.3% Gedeputeerde Vercamer 14.5% Gedeputeerde De Buck 8.9%

10 Gedeputeerde Bruggeman 7.3% Gouverneur 6.5% Domeinen 5.6% Gedeputeerde Couckuyt 4.8% Provinciaal onderwijs en vorming 4% Paraprovinciale organisaties/instellingen 3.2% Specifieke directies en diensten 3.2% Intercommunales 1.6% Voorzitter provincieraad 1.6% Specifieke ambtenaren 0.8% N = Relatie tussen actoren Indien de gouverneur als persoon in een artikel voorkwam, was dat in alle gevallen in combinatie met één of meer specifieke raadsleden en de specifieke politieke fracties. Hij werd ook heel vaak in verband gebracht met de provincieraad in het algemeen, iets minder met de provincie in het algemeen en zelden met de deputatie in het algemeen. Wanneer we de provincieraad en haar leden onderling vergelijken, zien we dat de provincieraad als orgaan, al dan niet met inbegrip van haar raadsleden in 67.74% van de artikels samen met een bespreking of vermelding van provinciale beleidsmateries voorkwam. De provincieraad en de deputatie onderling, kwamen als orgaan samen aan bod in 16.13% van alle artikels. De individuele raadsleden werden in 48.39% van alle artikels samen vermeld met individuele gedeputeerden. Tenslotte is het zo dat de berichtgeving over de individuele raadsleden in 43.55% van de gevallen ook tegelijk over de provincieraad als orgaan schreef. De provincieraad werd in ¼ van de artikels in verband gebracht met andere provinciale elementen (paraprovinciale instellingen, patrimonium, intercommunales, domeinen, onderwijs), en dit hoofdzakelijk met het patrimonium. 3.3 Relatie tussen beleidsthema's en actoren De provincieraad in het algemeen werd in 62.9% van alle artikels met naam genoemd. Thema's die daarbij veel voorkwamen, waren de thema's welzijn en gezondheid (19.23%), begroting en fiscaliteit (15.38%) en stedenbouw en ruimtelijke ordening (15.38%). Daarnaast werd de provincieraad ook vaak vermeld als het ging over cultuur en monumentenzorg en mobiliteit, voor beide thema's was dit het geval in 11.54% van de artikels die de provincieraad vernoemden. De individuele raadsleden werden in 61.29% van alle artikels vermeld. Daarin werden ze vooral in verband gebracht met mobiliteit, patrimonium, welzijn en gezondheid, begroting en fiscaliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening en cultuur en monumentenzorg. In mindere mate werd ook een verband gelegd tussen de specifieke raadsleden en de beleidsdomeinen onderwijs en vorming, toerisme, sport, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, openbare orde en veiligheid en water. 3.4 Besluit Zoals uit de resultaten blijkt, was de berichtgeving tot op zekere hoogte vrij gepersonaliseerd.

11 In de berichtgeving werd vooral over de provincieraad in het algemeen (62.9%) en over de specifieke raadsleden (61.29%) gesproken. Wat betreft de individuele gedeputeerden, werd er vooral over gedeputeerde Hertog geschreven (26.6%). Slechts 15.32% van de artikels bevatte een foto of illustratie en slechts op 2 daarvan werd de provincieraad of een specifiek provincieraadslid afgebeeld. De deputatie of de gedeputeerden kwamen slechts op 1 foto voor. 4 Input output analyse Voor de input-output analyse werden voornamelijk 2 zaken bestudeerd. Enerzijds werd voor elk krantenartikel nagegaan of er de dag voordien, de week voordien of in de lopende week een zitting van de provincieraad heeft plaatsgehad. Bedoeling was om na te gaan of er een samenhang is tussen de input enerzijds en de omvang van de berichtgeving (output) anderzijds, en dit los van de inhoud van de persartikels. Anderzijds werd nagegaan of de bronnen van de berichtgeving over de provincieraad in de persartikels werden vermeld en welke deze bronnen waren. 4.1 Welke bronnen worden vermeld Als er een bron vermeld werd in de artikels, was dit voor 54.0% van de artikels de agenda of de vergadering van de provincieraad zelf. In 35.5% van alle gevallen werd een gedeputeerde opgegeven als bron en in 16.1% van de gevallen een raadslid. Hierbij moeten we wel opmerken dat, wanneer het artikel handelde over de provincieraad, maar deze niet vermeld werd als bron, men vaak een gedeputeerde of een raadslid aanhaalde als bron, terwijl het waarschijnlijk om iets ging dat in die provincieraad gezegd werd. Hierdoor liggen de vermeldingen van deze personen als bron dan ook vrij hoog. Slechts in 1 artikel werd de gouverneur genoemd als bron en in 12.9% van alle artikels ging het om een externe bron. Tabel: Genoemde bronnen, in % Agenda/vergadering provincieraad 54.0% Interview/contact gedeputeerde 35.5% Interview/contact raadslid 16.1% Andere bron, extern 12.9% Interview/contact gouverneur 0.8% N = 124

12 4.2 Analyse van de input In de geselecteerde periodes viel de zitting van de provincieraad niet altijd op een woensdag. In de maanden april, juni, oktober, november en december was er ook een zitting op een donderdag. Verder zien we in de maanden november en december ook zittingen op een maandag en dinsdag. De agenda van de provincieraadszitting is openbaar, en ligt ter inzage diezelfde dag. Een week vooraf, uiterlijk begin van de week, wordt echter reeds de uitgebreide agenda, de verslagen van de raad en de ontwerpen van besluit opgestuurd naar de pers % van de artikels verscheen op de dag na een zitting van de provincieraad. Als we dat op weekbasis bekijken, dan zien we dat 79.03% van de artikels verscheen in de week waarin de provincieraadszitting plaatsvond. Dit betekent dus ook dat 20.97% van de artikels verscheen in de week die op de provincieraadszitting volgde.