Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013."

Transcriptie

1 Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei Terugblik: - Waarom zijn we ook alweer gestart? - Wat hebben we gedaan? - Wat heeft dat opgeleverd? - Nacalculatie zonnepanelen - Wat gebeurt er om ons heen dat van invloed is op Energie Dongen? - De wet- en regelgeving en het aanstaande Energie akkoord - Kansen en bedreigingen - Vooruitblik: - Waar liggen de kansen de komende jaren? - Wat doen we in 2013 en hoe doen we dat? - Wat hebben we nodig; wat is de begroting? - Voorwoord en agendapunten ALV 22 mei 2013: Met veel enthousiasme is op 1 februari 2012 Energie Dongen van start gegaan. Levering van zonnepanelen als eerste stap op weg naar collectieve deelname van 60% van de Dongense gezinnen in 2020, is opgepakt en zeer succesvol neergezet. De grote opgave in 2012 was het enthousiasme omzetten naar een werkende coöperatie. Dit is gelukt. Als startende organisatie is er maar liefst ,- - excl. btw omgezet, zijn de eerste 54 zonnesystemen aangelegd en hebben meerdere werkgroepen de basis gelegd voor een succesvolle voortzetting van Energie Dongen. Wij bieden onze leden en aspirantleden hierbij een terug- en vooruitblik aan. Er is door vele vrijwilligers ontzettend veel en goed werk verzet. Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen die hieraan meegeholpen heeft. Pagina 1

2 De agenda voor de ALV van 22 mei a.s. Locatie Cammeleur, aanvang 20u: - Welkom en opening van de vergadering door de voorzitter - Behandeling ingekomen stukken en mededelingen - Informatie van het bestuur en samenvatting onderliggend verslag - Goedkeuren verslaglegging over Goedkeuren jaarrekening Vaststellen certificaten reglement - Goedkeuren jaarplan 2013 en begroting informatie nieuwe collectieve zonproducten - presentatie nieuwe opzet van de website - wvttk - sluiting uiterlijk 22u. Pagina 2

3 Terugblik Waarom zijn we ook alweer gestart? Op 1 februari 2012 is onder grote belangstelling in de Cammeleur de coöperatieve vereniging Energie Dongen opgericht. De slogan die we hanteren is: Wij willen betaalbare, eigen en duurzame energie. Dit omdat onze energierekening de afgelopen twaalf jaar bijna verdubbeld is, omdat de techniek het steeds meer mogelijk maakt om energie lokaal te besparen en op te wekken en omdat de noodzaak voor CO2 reductie evident aanwezig is zoals ook het IEA bericht van 18 april jl. weer heeft bevestigd (IEA = International Energy Agency). Duurzaam betekent eigenlijk langdurig houdbaar en dat is precies het doel dat we na streven. Een langdurig houdbare, betaalbare en onafhankelijke energievoorziening in Dongen. We kunnen daarin veel realiseren als er door alle partijen in Dongen wordt samengewerkt. Dat is dan ook de reden dat we de coöperatie de statutaire naam Samenwerkend Dongen u.a. hebben gegeven. De kernwaarden, onze uitgangspunten: 1. Betaalbaar: Energie is een basisvoorziening. Betaalbaarheid van energie is daarom noodzakelijk. 2. Eigen: Energie hoort in de nuts (moet van het collectief zijn). Coöperatief organiseren borgt het collectief belang. 3. Duurzaam: Duurzaam betekent letterlijk langdurig houdbaar. Energie uit wind, water, zon, bodem en biomassa is schoon, hernieuwbaar en daarmee oneindig beschikbaar. Wat hebben we gedaan? We hebben een stip op de horizon gezet. Ons doel is om in % van alle Dongenaren ( huishoudens) te betrekken bij Energie Dongen met energiebesparing en - productie in hun eigen huis en collectief in ons dorp. Hieraan willen veel mensen hun steentje bijdragen. Zo zijn er meerdere werkgroepen opgericht en hebben zich een bestuur en een Raad van Commissarissen gevormd. Met elke stap komen we dichter bij ons doel. Uiteraard zijn we begonnen met het zonnepanelen project; niet als Pagina 3

4 inkoopgroepje dat zo goedkoop mogelijk de panelen wil inkopen, maar met certificaten van deelname in de coöperatie. We gaan een klein deel van het collectief behaalde voordeel namelijk inzetten voor collectieve installaties. Het is op die manier georganiseerd dat we als coöperatie ook voor de uitvoering van het project de handen in het vuur durven steken. Hieronder een overzicht van de werkgroepen die zijn gevormd met verslag van hun activiteiten: Bestuur en Raad van Commissarissen (RvC). Hun opdracht is het goed organiseren van de bestuurlijke en organisatorische zaken en een duidelijk onderscheid maken tussen besturen (bestuur) en controleren (RvC). We spreken in de opstartfase van een werkbestuur en werk- RvC, waardoor frequent overleg plaatsvindt. Tot eind 2013 hebben ze de taak op zich genomen een kader te scheppen waarbinnen zowel vrijwillig als zakelijk professioneel gehandeld kan worden. De grote uitdaging die hier ligt, is de balans te vinden tussen idealisme, vrijwilligheid en professionaliteit die past bij een coöperatie met onze ambities. Zo zijn er huishoudelijke, bestuursreglementen en Raad van Commissaris reglementen op- en vastgesteld (jaarvergadering 6 juni 2012). Hierdoor is het o.a. duidelijk wie over wat beslist. Er is een basisadministratie gevormd, er zijn reglementen geconcipieerd rond de uitgifte van certificaten (dit reglement moet deze ALV worden vastgesteld, zie hiervoor de link in het bericht) en er wordt contact gehouden met vele groepen en instanties in de relevante wereld om ons heen. Op dit moment zet eenieder vrijwillig de schouders eronder en zijn de kosten mede daardoor minimaal. Toch is de opdracht om de organisatie professioneel op te bouwen, stap voor stap, in een tempo die de draagkracht van de coöperatie niet overstijgt en die rekening houdt met het evenwicht tussen het te realiseren ledenvoordeel en de financiering van de coöperatie zelf. Dit is een van de redenen waarom het bestuur ook een samenwerking tussen coöperaties in Noord- Brabant heeft geïnitieerd teneinde de kosten te delen. Pagina 4

5 De 0- werkgroep beoogt de uitgangssituatie in Dongen, v.w.b. energiegebruik en duurzame productie van energie in kaart te brengen. De werkgroep heeft een onderzoeksopzet opgeleverd, waarin de nulsituatie per huizenblok, per wijk en voor het hele dorp wordt beschreven. Vandaar uit kan de potentie van besparing en opwekking op verschillende niveaus worden bepaald. Dit omdat bepaalde toepassingen een grotere schaal vereisen dan andere. Op basis van een eerste oplevering van informatie in de loop van het tweede kwartaal 2013, kunnen de andere werkgroepen hun doelstellingen verder aanscherpen. De grote uitdaging van de werkgroep 0- meting is om de juiste gegevens boven tafel te krijgen zonder budget. Ze kunnen door de gemeente Dongen bij Enexis (de netbeheerder) worden opgevraagd, maar dat kost geld. Op dit moment is een stagiair van de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda zoveel mogelijk gegevens aan het verzamelen en doet de 0- groep verwoede pogingen de gegevens bij Enexis kosteloos te verkrijgen. De stage wordt betaald door stichting KIEN met wie Energie Dongen, naar wij verwachten, samen met de gemeente Dongen een onderzoek kan starten naar hoe wij in Dongen tot een energieneutrale omgeving kunnen komen (de z.g. innovatiereis). KIEN werkt o.a. samen met studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. De werkgroep Wind moet het van de lange adem hebben. Het realiseren van een eigen Windmolen vraagt namelijk niet alleen veel kapitaal (ong. 3 miljoen), maar brengt ook een lange vergunning- en project procedure met zich mee. Hier staat tegenover dat een windmolen KWh per jaar oplevert, waardoor we rond de 1500 huishoudens volledig van duurzame stroom kunnen voorzien, ofwel bijna een kwart van ons ambitieniveau op het gebied van elektriciteit. We hebben het geluk dat er in de omgeving enkele projecten gerealiseerd zijn, m.n. in Tilburg (FUJIFILM), en er rond Coca- Cola een paar bedrijven zijn met dezelfde ambitie. We kunnen in samenwerking met hen eerder een windmolen realiseren dan alleen. De werkgroep verwacht in 2013 financiële en organisatorische contouren van zo n project op te leveren en via Energie Dongen ook (politiek) draagvlak te winnen. Pagina 5

6 De werkgroep ZON is in 2012 de meest zichtbare werkgroep geweest, omdat we dankzij hun inzet hebben kunnen starten met een Zonnepanelen project. Het is rond de zomer van start gegaan en het zal zeker blijven doorlopen. Bij het schrijven van dit rapport zijn meer dan 70 installaties gerealiseerd. Dit is in goede samenwerking met een aantal Dongense ondernemers gedaan. Het is een behoorlijke opgave geweest om ook via Energie Dongen offertes op te maken, te factureren en de systemen te leveren. In samenwerking met het bestuur en de ondernemers is hiervoor een systeem voor de administratieve afhandeling ontwikkeld dat goed werkt. De werkgroep Energiereductie is later in het jaar opgestart. Helaas moet deze werkgroep het nog doen zonder de gegevens van de 0- werkgroep, maar ze zijn voortvarend aan de slag gegaan met het meten van hun elektriciteitsverbruik in eigen huis. Energiereductie is misschien wel de meest duurzame vorm van energie; energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiereductie is echter wel een veelzijdig en complex vraagstuk dat eigenlijk voor iedere woning om maatwerk vraagt. Vanuit de energie WEG aanpak (Warmte, Elektra en Gedrag) blijkt uit de ervaringen van de werkgroep dat alleen al door het aanpassen van het eigen gedrag, de energierekening zonder forse investeringen gemiddeld met 10% naar beneden kan. Dit levert per huishouden gemiddeld al gauw 200,- per jaar op. De in 2012 opgedane ervaringen, worden in 2013 gedeeld met de andere leden en geïnteresseerden. De werkgroep Communicatie heeft de taak op zich genomen om een werkvorm te vinden die op een juiste manier verbindingen legt tussen de werkgroepen en de leden. Als leidraad is een communicatieplan opgesteld. Via nieuwsbrieven, de pers en de website worden leden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen de werkgroepen van Energie Dongen. Ook over de inhoud van Energiecafe's wordt op deze manier gecommuniceerd. Daarnaast worden andere sociale media, zoals facebook en twitter, ingezet. De website van Vieya doet eveneens verslag van de ontwikkelingen binnen Energie Dongen. Tot slot zijn in 2012 meerdere Energiecafe s georganiseerd. De gemiddelde opkomst is, met ongeveer 80 bezoekers, goed te noemen en het concept wordt nu ook landelijk gekopieerd. Pagina 6

7 Wat heeft dat opgeleverd?: Eind 2012 overheerst het gevoel dat we trots kunnen zijn op dat wat er allemaal gerealiseerd is. Een dik compliment aan alle vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen en aan de leden die meewerken aan de realisatie van de doelstelling van Energie Dongen. Het is niet altijd makkelijk geweest. Als we de uren zouden tellen, dan zijn er meer dan 1500 uur vrijwillig ingezet. Halen we de discussies terug, dan bevestigen die dat de energietransitie een veelzijdig en complex vraagstuk is waar de meningen soms over verdeeld kunnen zijn. Maar bestaande, ingesleten manieren van denken worden langzaam vervangen door andere manieren van denken. Omdat we in Dongen een van de eerste coöperaties op dit gebied zijn, is het erg pionieren. Soms gaat dit gepaard met een tegenwerkende regelgeving, botsing met de gevestigde belangen en/of onwillende partijen die echter nodig zijn om vooruitgang te kunnen bewerkstelligen. De gerealiseerde cijfers en getallen: - Omzet ,- - excl. Btw. - Winst (na belasting) 2.232,- - - Kapitaal uit certificaten 6.225,- - Aantal aangelegde systemen: Aantal aangemelde leden en aspirant- leden: 54 (2012) 407 Het jaarrapport 2012 is vanwege de voorjaarsvakantie nog niet definitief gemaakt. Het origineel zal per separaat bericht in de week van 13 mei aan u ter beschikking worden gesteld. Samenwerkingsverbanden: We zouden zonder goede samenwerkingsverbanden niet zo ver gekomen zijn. Onze dank gaat uit naar: de Dongense ondernemers Van Loon, Van Wanrooij, Snoeren, J&R, Van Eijk en Van Leijsen, Merkx, Vieya, VOCD, ZLTO afdeling Dongen, Webbing Solutions ( bouw en beheer website), Notariskantoor Dongen, HLB Van Daal en Partners, VOCD, natuurlijk de lokale pers en iedereen die we vergeten zijn. Pagina 7

8 Nacalculatie zonnepanelen: Tijdens de ledenvergadering van 6 juni 2012 is afgesproken hoe we in de samenwerking met de Dongense ondernemers omgaan met prijswijzigingen. In met name de periode oktober en november 2012 hebben zich sterke prijsdalingen voorgedaan die wij nog niet in de eindprijzen hadden doorberekend. Vanaf 1 december 2012 passen we de prijzen maandelijks aan. De leden die in de periode oktober en november zonnepanelen geleverd hebben gekregen krijgen een bedrag terug. Iedereen die meer dan 50,- - terugkrijgt, informeren wij voor de ledenvergadering persoonlijk. Pagina 8

9 Wat gebeurt er om ons heen dat van invloed is op Energie Dongen? De wet- en regelgeving en het aanstaande Energie akkoord Tijdens het schrijven van dit verslag vindt bij de SER een stevige onderhandeling plaats over de mate waarin en de manier waarop Nederland omgaat met het realiseren van duurzame energie. Martijn Messing, onze voorzitter, is betrokken bij deze onderhandelingen; zo schreef hij o.a. een blog op de website van de SER. Allereerst gaat het om de ambitie die in het kabinet is uitgesproken om in % duurzame energie te produceren. Dit is ambitieus voor Nederland daar we momenteel pas op 4 tot 6% zitten en zeer laag presteren ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland dat al op bijna 30% duurzame energie zit. Deze ambitie van 16% duurzame energie is in het licht van de urgentie tot CO2 reductie, die onder andere uitgesproken is door de IEA, lang niet toereikend als bijdrage aan de mondiale opgave. Het gaat voornamelijk over de manier waarop we die ambitie realiseren en de financiële gevolgen die dit heeft voor de schatkist en daarnaast voor de burgers in Nederland. Een zeer lastig punt in deze onderhandelingen is het belang van de gevestigde bedrijven en de inkomsten uit de energiebelasting voor het rijk ( 4,7 miljard; nog te vermeerderen met 21% btw). Door de opkomst van schaliegas in Amerika is daar minder steenkool nodig voor de productie van stroom. Hierdoor wordt steenkool erg goedkoop. Dat is een van de redenen waarom nu overal in de EU de minder vervuilende gasgestookte centrales uitgaan en de kolencentrales volop draaien. Nu de EU in april 2013 daarbij besloten heeft dat CO2 rechten niet duurder mogen worden, zal aan deze ontwikkeling voorlopig geen einde komen. De snelste manier om dan toch duurzame stroom te produceren is het bij stoken van biomassa (zoals hout) in kolencentrales. Hieraan dreigt dan ook een groot deel van de beschikbare SDE+ subsidie op te gaan, waarvoor we sinds 1 januari jl. allemaal een jaarlijks stijgende opslag op onze rekening gaan betalen. De vraag is of dit werkelijk duurzaam is. Op dit moment hebben in Nederland ongeveer huizen zonnepanelen op het dak liggen. De opbrengsten daarvan worden gesaldeerd met eigen verbruik, wat het rijk energiebelasting kost. In het regeerakkoord is opgenomen Pagina 9

10 dat initiatieven van burgers bij het aanleggen van collectieve installaties op daken die niet van hun zelf zijn, gestimuleerd moeten worden. In april mei 2013 moet hiervoor een voorstel in de 2 e kamer liggen. De uitwerking ervan zal waarschijnlijk teleurstellen, omdat bij het ministerie het op orde houden van de begroting op dit moment als enige telt. Iedere miljoen die eraf gaat moet elders gevonden worden. Als klap op de vuurpijl heeft de EU aangekondigd een onderzoek te doen naar de prijsvorming van zonnepanelen en ze overweegt (de beslissing volgt juni a.s.) een forse importheffing in te voeren op zonnepanelen uit China. Er gebeurt heel wat in het energielandschap. De burger wil het anders, getuige de bijna 300 initiatieven in Nederland. Duitsland laat zien dat het een politieke keuze is of men voor duurzame energie wil gaan. Daar komt al 50% van alle duurzame energie van burgers en coöperaties van burgers door het Feed- in tarief dat is ingevoerd. In Nederland houden voornamelijk de financiële belangen uit het fossiele tijdperk een echte doorbraak tegen. Dit is ook de reden dat wij pleiten voor een lokale SDE+subsidie. In plaats van de beschikbare 3,5 miljard aan stimulering te besteden aan het bij stoken van biomassa in kolencentrales, pleiten wij voor een gegarandeerde opbrengst per KWh voor kleinere collectieve installaties en zonnepanelen op daken van kleinverbruikers, totdat er politieke consensus is bereikt over de maatschappelijke prijs van een ton CO2 en het vanzelf sprekend is geworden dat de vervuiler ook moet betalen. Dat hiermee de energie duurder wordt, is niet evident bewezen maar een goede reden om hard te werken aan energiereductie in onze eigen woning. Energie die je niet gebruikt hoef je immers niet te betalen en daar is ook in Dongen nog een wereld mee te winnen. Dit is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de waarde van de woningen en de verkoopbaarheid ervan. Momenteel verkopen woningen met een lage energielast makkelijker dan woningen met een hoge energielast. Ook is de waarde tot wel 10% hoger. Pagina 10

11 Kansen en bedreigingen Bedreigingen: - de aanhoudende onzekerheid over het salderen en de dreiging van importheffingen - de nationale politiek die vooralsnog niet de juiste keuzes maakt - de gevestigde belangen die last hebben van de crises en hun investeringen in fossiele productie verdedigen - de lokale politiek die in haar planvorming de afweging moet maken tussen het voorrang geven aan de korte (de waan van de dag) of de lange termijn (duurzame ontwikkeling) - het gebrek aan gevoel van urgentie en daaruit voortkomende discussie over nut en noodzaak van duurzame energie Kansen: - steeds meer mensen beseffen dat er iets moet gebeuren - never waste a good crises is een uitdrukking die aangeeft dat juist in tijden van crises de mens erg inventief kan zijn - de noodzaak om de woningmarkt en werkgelegenheid in de bouw aan te pakken. Energiereductie speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen voor de bewoner van het huis, maar ook voor de eigenaar en de financier. - de techniek wordt steeds beter. De buurtbatterij in Etten- Leur waarop 200 huishoudens zijn aangesloten is al een feit, de koelkast met batterij en de slimme windmolen met eigen opslagcapaciteit zijn al ontwikkeld. Pagina 11

12 Vooruitblik Waar liggen de kansen de komende jaren? De kansen zijn volgens de Trias Energetica onder te verdelen in drie categorieën: Energiereductie, Energieproductie en efficiënt Energieverbruik. Energiereductie en Energiekosten reductie: We hebben in Dongen bijna particuliere huishoudens en vele bedrijven. De noodzaak om vooral in de oudere woningen iets te doen met de energievraag (met name gasgebruik) is groot. Energiearmoede (problemen met het betalen van de energierekening) is ook in Dongen een belangrijk thema; voor iedere bewoner vormen de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten. Met een aantal relatief eenvoudige ingrepen en vooral door bewust 'energiegedrag' kan zo n 10% bespaard worden. In Dongen praten we dan over bijna 2,2 miljoen euro besparing voor de particuliere huishoudens. Het buiten drogen van de was bijvoorbeeld, scheelt al gauw 30,- per jaar. Energiereductie kan verder bewerkstelligd worden door isolatie, het toepassen van ledverlichting en het vervangen van oude z.g. energieslurpers door A++ apparatuur. Het besparen op energiekosten is ook nog een onontgonnen gebied. Zeker 75% van de huishoudens in Dongen is nooit veranderd van energieleverancier, terwijl dit al gauw 15% besparing op de kosten kan opleveren. Pagina 12

13 In Tilburg en Breda worden op dit moment met hulp van de overheid en de lokale gemeenten de zogenaamde 'blok voor blok' werkwijze uitgerold. Men heeft daar veel kennis en ervaring opgedaan over hoe collectief gewerkt kan worden aan het reduceren van de energievraag. Er is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningbouwverenigingen en de lokale coöperaties ontstaan. Wij kunnen in onze samenwerking met de coöperaties in Noord- Brabant (Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant) hier veel van leren en in Dongen toepassen. Doordat Energie Dongen ook in de landelijke pers is opgevallen en zelfs twee P- nuts Awards heeft gewonnen, is er door financiers als de Rabobank (die in Dongen bijna 35% van alle hypotheken verstrekt) interesse getoond om mee te denken over de manier waarop eigenaren van woningen de investering in energiereductie kunnen financieren. Ook heeft de provincie Noord- Brabant dit jaar een Energiefonds geopend speciaal voor dit doel. Energieproductie: Er blijven natuurlijk kansen bestaan op het gebied van de zonnepanelen. In 2012 is de succesvolle basis gelegd voor een verdere ontwikkeling van zonnesystemen. Dit jaar introduceren we de eerste collectieve installaties en zonnepanelen voor en via bedrijven. Tevens gaan we door met de ontwikkeling van een windmolencasus. Daarnaast spelen politieke keuzes een belangrijke rol. Duurzame energieproductie op grotere schaal is namelijk een politieke keuze die gemaakt moet worden op zowel lokaal als landelijk niveau. De landelijke politiek schept de kaders en de lokale politiek past die toe. De lokale politiek kan er echter ook voor zorgen dat e.e.a. provinciaal en nationaal op de agenda komt. Door de samenwerking tussen coöperaties stimuleren we nu eveneens een samenwerking tussen gemeenten. Sommige gemeenten, zoals Tilburg, Waalwijk en Breda, lopen voorop in het toe willen passen van duurzame energie op hun grondgebied. Andere gemeenten, zoals ook de gemeente Dongen, kijken de kat nog uit de boom. Door ze met elkaar te verbinden ontstaat er een kans dat ook hier de uitwisseling van kennis het nut en de noodzaak van duurzame decentrale energieproductie zal versterken. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen roept Energie Dongen dan ook alle Pagina 13

14 politiek betrokkenen binnen onze gemeente op om met ons in gesprek te gaan. We zullen daartoe tegen de zomer alle partijen uitnodigen (wij zijn niet partijgebonden) om in gesprek te gaan over duurzame decentrale energieproductie en de lokale (on)mogelijkheden. Efficiënt energieverbruik en collectieve inkoop: Zoals we al aangaven bij de oprichting van Energie Dongen, is het een grote wens om te komen tot een eigen vergunning voor de levering van energie. Als we immers zelf gaan produceren, moeten we ook die energie aan onszelf kunnen leveren. Als coöperatie in Dongen zijn we daarvoor te klein, maar samen met andere coöperaties moet dit wel mogelijk worden. Hieronder een beeld van de ontwikkelingen in Noord- Brabant, waaruit blijkt dat naast de start van Energie Dongen er nog al wat is los gekomen in de omgeving. Gilze& rijen Reeshof, Fatima, Heusden en Altena, Bres Breda, Boekel, Veghel, Uden, St. MichelsGestel, Vught, shertogenbosch, Helmond, Bronkhorst, Halderbergen, Oirschot, Cranendonck, Oisterwijk e.a. Zummere power Brabant als voorbeeld Energie Dongen wil graag met deze initiatieven in Noord- Brabant de samenwerking aangaan. We initieerden daarvoor eind 2012 begin 2013 de Informatie ALV 22 mei 2013 Energie Dongen Pagina 14

15 coöperatie Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant u.a. i.o. Doelen zijn; het uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van producten, het organiseren van een eigen vergunning, het versterken van de lobby en het aangaan van boven lokale samenwerking die nodig is om lokaal de juiste handvatten te krijgen. Waar mogelijk verschuiven we meer professionele taken naar deze organisatie zodat we lokaal zoveel mogelijk vrijwillig kunnen blijven acteren. Eind vorig jaar zijn twee bestuursleden van Energie Dongen samen met enkele leden van andere coöperaties een test gestart om tot eigen energielevering te komen. Er werd samengewerkt met Trianel Energie BV Nederland, onderdeel van een coöperatie van Stadtwerken (lokale energiebedrijven) in Duitsland. Eind vorig jaar is Trianel Energie Nederland BV helaas failliet gegaan, waardoor de test is stopgezet. Op dit moment ontstaan door een bredere samenwerking met lokale coöperaties, op 28 februari 2013 overlegden we met 36 andere initiatieven, opnieuw mogelijkheden. Het is echter nog te vroeg om over de ontwikkelingen op dit gebied uitspraken te kunnen doen. Pagina 15

16 Wat doen we in 2013 en hoe doen we dat? De acties voor 2013 zijn onder te verdelen in acht thema's: 1) Zonnepanelen individueel en collectief De actie zonnepanelen voor particulieren via loopt door. Ondanks de dreigende importheffing door de EU en de onzekerheid rondom het salderen, blijft zonnestroom een zeer interessante manier om betaalbare, eigen en duurzame energie te produceren. We bouwen dan ook graag verder op deze basis en voegen ook een aantal nieuwe zonneproducten toe. Voor de uitleg verwijzen we naar de bijlagen die u vindt via de ingebouwde link: We introduceren graag: - Zonnepanelen voor ondernemers - PV Privé project, zonnepanelen voor werknemers via de werkgever - Bedrijf zoekt buur en School zoekt bedrijf, Sportvereniging zoekt bedrijf (zie de folders, te downloaden via - Collectief ZON. Het eerste project wordt gepresenteerd tijdens de vergadering (nu geen informatie). Bij veel van deze nieuwe projecten kunnen de certificaten die Energie Dongen uitgeeft, ingezet worden. Bij Collectief ZON bijvoorbeeld, gaan we op zoek naar een dak waarop we zonnepanelen mogen leggen. De eigenaar van het dak neemt de stroom af en betaalt hiervoor een prijs die gelijk is aan de prijs die nu betaald wordt voor de stroom. Afhankelijk van het rendement dat we vragen, is de installatie na 6 tot 10 jaar afgelost. Op dat moment wordt de installatie overgedragen aan de eigenaar van het dak, die daarna nog voor ongeveer vijftien jaar gratis stroom heeft. Een rekenvoorbeeld hiervan presenteren wij u tijdens de ledenvergadering. Pagina 16

17 De doelen die we ons hierbij stellen zijn: - 50 nieuwe leden met zonnepanelen op hun eigen dak, privé of via hun bedrijf aangeschaft - 5 bedrijven die zonnepanelen aanleggen bestaande en 150 nieuwe leden die via de certificaten mee participeren in minimaal 2 collectieve installaties - 1 PV Privé project - 2 x Bedrijf zoekt buur - 1 x Sportvereniging zoekt bedrijf - 1 x School zoekt bedrijf - De werkgroep ZON heeft veel tijd gestoken in de zoektocht naar een juist aanbod van zonneboilers. Omdat een zonneboiler om een advies op maat vraagt en de terugverdientijd lang is, wordt nog gewerkt aan een concreet voorstel. We verwachten in 2013 met één of twee leden een installatie te kunnen realiseren. 2) Energiereductie algemeen en speciale aandacht voor Oud Dongen De werkgroep Energiereductie gaat haar ervaring delen met de inwoners van Dongen. Ze zullen vooral aansturen op bewustwording en hulp bieden in het uitzoeken waarmee het best gestart kan worden. De manier waarop we zoveel mogelijk mensen mee kunnen krijgen is wel een interessante vraag die we ook graag aan onze leden voorleggen. Tijdens de jaarvergadering is dan ook een ideeënbus aanwezig waarin u uw idee kwijt kunt als hulp aan deze werkgroep. Het streven is om op basis van de eigen ervaringen tot het aanbieden van een aantal producten en/of collectieve acties te komen, die uw energieverbruik helpen verlagen. Pagina 17

18 Een idee van de werkgroep is om tot een online community te komen waarin ervaringen met elkaar uitgewisseld kunnen worden, bijvoorbeeld via een forum op de website of via facebook. 3) Oud Dongen: Vieya, de woningbouwvereniging in Dongen, start na de zomer met een project in oud Dongen. Woningen in de prinsessen-, bomen- en pastorenbuurt zijn gebouwd rond de jaren 60. Door het gebrek aan isolatie is het energieverbruik hoog. In de loop van twee á drie jaar zal Vieya in deze wijk 126 woningen gaan verbeteren. Naast de woningen van Vieya zijn er echter ook zo n 200 woningen in particuliere handen. Aan Energie Dongen is gevraagd of wij kunnen helpen om de huurders te betrekken bij energiereductie en hoe wij de particuliere eigenaren kunnen helpen bij het aanpakken van hun woning. In de wijk kunnen door Energie Dongen Energie(reductie)cafe s georganiseerd gaan worden, waarin ervaringen van de werkgroepen en expertise van buiten de gemeente de bewoners in Oud Dongen kunnen helpen om passende acties uit te voeren. Wij kijken daarbij uitdrukkelijk naar de 'blok voor blok aanpak' zoals die nu in de gemeente Tilburg wordt uitgevoerd. De opgedane kennis en de ervaring willen we inzetten en ook de betrokken bedrijven en maatwerkadviseurs aldaar vragen we mee te werken aan dit project. De samenwerkende partijen hebben de gemeente Dongen uitdrukkelijk verzocht te participeren in dit project omdat er flinke uitdagingen zijn en het in het belang is van onze gemeente om woonlasten te reduceren en duurzame energie te realiseren. Een dergelijk project slaagt alleen als alle partijen met elkaar samenwerken. Een doel is ook om 100 leden te werven in de wijk Oud Dongen. 4) Werkgroep WIND: In 2013 wordt gewerkt aan een businesscase voor een windmolen in eigen beheer. Ook wordt uitgezocht of het mogelijk is aan te sluiten bij andere coöperaties die met windmolens in de eigen omgeving aan de slag gaan. De Provincie Noord- Brabant heeft met het rijk afspraken gemaakt om 420MW Pagina 18

19 windenergie in de provincie te plaatsen. Zo gaan langs de A16 veel windmolens komen. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als wij als Energie Dongen aan dit project mee kunnen doen. Daarnaast zal de werkgroep samen met het bestuur in overleg gaan met de lokale politiek om te komen tot windmolens in eigendom van de leden van Energie Dongen. 5) 0- meting en innovatiereis: Begin mei vindt overleg plaats met de gemeente Dongen. Energie Dongen gaat graag een samenwerking met Stichting KIEN aan om met hun hulp en die van studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en/of de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda te onderzoeken hoe we Dongen energieneutraal kunnen krijgen. Medewerking van de gemeente is hierbij belangrijk. Onderdeel van deze aanpak is het doen van de nulmeting. Zo krijgen we inzicht in wat het energieverbruik is per straat en per wijk en kunnen we inschatten wat we hieraan/mee kunnen doen. 6) Communicatie en ledenwerving: Op basis van de in 2012 opgedane ervaringen wordt de website momenteel aangepast, zodat de inhoud van de werkgroepen beter naar buiten gebracht kan worden. Tijdens de ledenvergadering van 22 mei a.s. presenteren wij u de opzet van deze nieuwe website. U zult zien dat u dan via een eenvoudig keuzemenu uw interessegebied gemakkelijk zult kunnen vinden. Per werkgroep en product/dienst kan de voortgang eenvoudig gecommuniceerd worden. Een link naar de sociale media is toegevoegd. De communicatie gaat zich vooral richten op het realiseren van de projecten zoals hiervoor genoemd en het uitnodigen van inwoners van Dongen om lid te worden en te participeren in een of meerdere projecten. Het project School zoekt bedrijf kan een mooi voorbeeld zijn van hoe ouders en leerlingen meewerken om op het dak van hun school zonnepanelen te realiseren. De inzet van de werkgroep communicatie is dan ook om deze projecten op de juiste manier onder de aandacht te brengen om het enthousiasme aan te wakkeren. Pagina 19

20 In samenwerking met Webbing Solutions presenteren wij u tijdens de ledenvergadering ook een nieuwe opzet van de website van Energie Dongen. 7) Bestuur, RvC en (leden)adminstratie: Het bestuur gaat in overleg met de RvC verder met het vervolmaken van de bestuurlijke taken, het op orde krijgen van de reglementen en het inrichten van de (leden- )administratie zodat we ook via een automatische incasso de lidmaatschapsbijdrage van 10,- per jaar kunnen innen. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de plannen, om de interne communicatie te stroomlijnen en om betrokkenheid te waarborgen wordt voorlopig ook met een stuurgroep gewerkt. Deze stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van het bestuur en de voorzitters van de diverse werkgroepen. Een goede bestuursstructuur, het scheiden van rollen en het verdelen van taken zijn tevens belangrijke onderwerpen. Het bestuur heeft daarnaast als taak om de samenwerking met andere coöperaties te onderhouden. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een goede energiedienstverlening en het aanwerven van middelen om de noodzakelijke professionele taken op te kunnen pakken. 8) Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant u.a. In goede samenwerking met de energiecoöperaties uit Udenhout, Berkel Enschot, Boxtel en Moerdijk wordt nu gewerkt aan de vorming van een samenwerking die ook openstaat voor andere initiatieven die nog geen coöperatie zijn, maar dat in 2013 wel zullen worden. Zo hebben we op 28 maart jl. achttien initiatieven in Dongen op bezoek gehad uit o.a. de gemeenten Oosterhout, Made en Drimmelen, Son en Breugel, Uden en Schijndel. Samen met de oprichtende coöperaties is bij verschillende partijen budget aangevraagd om een aantal teams te kunnen vormen die ons als lokale coöperaties gaan helpen bij het realiseren van onze doelstellingen. In samenwerking met een aantal gemeenten wordt daarnaast toegewerkt naar een samenkomst van gemeenten en de provincie. Er wordt bekeken op welke Pagina 20

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases TNO-rapport TNO 2013 R11720 Eindrapport Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag 2013 24 en begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie