Jaarplan Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2012. Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05"

Transcriptie

1 Jaarplan 2012 Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05

2 FPC Dr. S. van Mesdag Postbus RC GRONINGEN Bezoekadres: Helperlinie AZ GRONINGEN T F E 2

3 Voorwoord In dit Jaarplan 2011 leggen we de lijnen neer waarlangs FPC Dr. S. van Mesdag zich het komende jaar doorontwikkelt. Vanuit het inhoudelijke perspectief gaan we door met wat we reeds gestart zijn en beogen we de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren dan wel vast te houden. Louter inhoudelijke evolutie is echter geen garantie voor een succesvolle implementatie van verbeteringen. Inhoudelijke doorontwikkeling kan niet los worden gezien van de politieke, bestuurlijke en organisatorische context. De tijden veranderen in het forensische werkveld. Dat maakt dat we actief en vroegtijdig onze regelgever, toezichthouder en financier (DForZo) en collega-instellingen willen treffen. De consequenties van de gewijzigde financieringsstructuur en landelijke capaciteitsontwikkeling hebben subbiet nadelige gevolgen voor onze organisatie. In gezamenlijkheid zullen we moeten blijven zoeken naar gepaste oplossingsrichtingen, met respect voor ieders positie maar vanuit algemeen belang. Dat maakt dat 2012 wederom een spannend jaar wordt voor ons als relatief recent verzelfstandigde organisatie. Voor de Mesdag wordt het dan ook des te klemmender om efficiënt en effectief te werken. In de complexe interne en externe omgeving waarin onze organisatie zich bevindt, kan juist de inhoudelijke lijn houvast bieden. Het komende jaar is doorontwikkeling van de zorgprogrammering en de zorglogistieke vertaling daarvan dan ook van kardinaal belang en richtinggevend voor de organisatie. Dit betekent dat intern de verschillende disciplines op de domeinen van de zorginhoud (initiatiefnemer) en de bedrijfsvoering de volgende stap maken door zich optimaal met elkaar te verstaan. Gezamenlijk staan we voor het geheel. In randvoorwaardelijke zin zullen we diverse processen optimaliseren, of het nu leiderschap betreft, borging van (brand)veiligheid of het zetten van vervolgstappen in de ontwikkeling van het EPD. Het jaar 2012 wordt zondermeer uitdagend. H.J. Beintema G.E. Koorman directie C.L. Bruinsma H.J. van der Hoek raad van bestuur 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 A3 Jaarplan 5 Hoofdstuk 1. Leiderschap 6 Hoofdstuk 2. Strategie en beleid 7 Hoofdstuk 3. Management van medewerkers 8 Hoofdstuk 4. Management van middelen 9 Hoofdstuk 5. Management van processen 10 Hoofdstuk 6. Waardering door patiënten 13 Hoofdstuk 7. Waardering door (keten)samenwerkingspartners 14 Hoofdstuk 8. Waardering door medewerkers 14 Hoofdstuk 9. Waardering door de maatschappij 14 Hoofdstuk 10. Financiers / DForZo 15 Bijlage 1; Checklist DBBC Bijlage 2; DBBC productievoorstel Bijlage 3; Begroting 2012 Bijlage 4a; Infra (renovatie- en bouwplannen) Bijlage 4b; Toelichting Infra 4

5 Missie FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd van nut en noodzaak van TBS, heeft zij de ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. Door haar omvang en brede expertise kan FPC Dr. S. van Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde behandeling aanbieden; ook aan zeer moeilijke patiënten. Respect voor de patiënt met ernstige psychiatrische problemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en voor zijn behandeling. Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, het justitiële veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, bevordert de Mesdag de doorstroom en bundelt en ontwikkelt de Mesdag voortdurend kennis en ervaring. Hierdoor blijft de organisatie zich ontwikkelen naar een hoge professionele standaard. Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert zij het delictrisico aanzienlijk. Daarmee neemt de Mesdag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid. Succes Bepalende Factoren Afgeleid van ons positioneringsstatement, heeft FPC Dr. S. van Mesdag vier kritische succesfactoren benoemd K Klanttevredenheid E Effect / Kwaliteit van zorg B Bedrijfsmatig werken I Innovatie Prestatie-indicatoren 1. Bezettingsgraad patiënten 2. Aantal ontvluchtingen 10. Eindresultaten Prognose 2011 Doel % 0 3. Aantal onttrekkingen a. Vanaf terrein/tmv huis/ woning b. Tijdens verlofsituatie <5 <4 <2 1. LEIDERSCHAP Leidinggevenden hanteren de richtlijnen uit het interne Visiedocument Leidinggeven als kader voor hun functioneren en worden getoetst aan het leiderschapsprofiel vastgesteld eind 2011 Doorontwikkeling management structuur o.b.v. realisatie Helperdiep Sturen op doorontwikkelen organisatorische herstructurering op basis Meerjaren Beleidsplan : - realisatie van de horizontale verantwoordings- en overlegstructuur - vervolgstap positionering Zorgprogrammaleiders Forintbreed - vervolgstap positionering BC ers - Vervolgstap in positionering 1 ste Geneeskundige, Directeur Behandelzaken meer op afstand operationeel primaire proces Sturing op flexibiliteit in personeelsplanning in een krapper wordende arbeidsmarkt op basis van strategisch HRM-beleid (focus op BIGgeregistreerde behandelaren) en formatie is gerelateerd aan productie Leidinggevenden sturen op ongeschreven fatsoensnormen in de interne communicatie 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Realisatie 90% gesprekscyclus Sturen op verzuimbeperking ( 90% verzuim-gesprekken, verzuim 4%, frequentie 1,2) Invulling geven aan de (doorontwikkeling van de) leiderschapsprofielen Competentiemanagement: verbeterd zicht op mogelijkheden medewerkers door toepassing Reflector 360 en Big Five Personality t.b.v. ontwikkelplannen Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken te werken) en mobiliteit (in- en externe job-rotation) en daarmee anticiperen op veranderende vraagstelling doelgroepen Interne veiligheidsbeleid ingebed in processen rondom inwerken nieuwe medewerkers en borging in gesprekscyclus Verdere uitrol Phebe: Self Service + keuze voor 3 de module Beleid t.b.v. indammen SBF-uitstroom (FLO) geïmplementeerd 2. STRATEGIE & BELEID Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan : - Vormgeven ketensamenwerking verankerd in geactualiseerde zorgprogramma s Blijvende inspanning om 10%-regeling bestemmingsreserve te elimineren Opstellen mjbp ; bezinning op zowel interne als externe (strategische) positionering op basis van de ontwikkelingen in het forensische veld incl. kaders WFZ en WVGGz en te formuleren beleidslijnen o.b.v. vrijvallen van de tenders / capaciteit Op beleidsniveau gemeenschappelijk met collega FPC s het communicatiebeleid uitdragen, rekening houdend met eigen identiteit Doorontwikkeling strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Doorontwikkeling interne veiligheidsbeleid met aandacht voor de externe kaders 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Verdere implementatie USER: - Registratie declarabele tijd 80% - autorisatie en 100% facturatie DBBC s - EPD operationeel Groei Eigen Vermogen 1% van de opbrengsten Realiseren voorspelbare, gezonde liquiditeitspositie Uitvoering Huisvestingsplan incl. verbouw separeerunits en kookvoorzieningen/unitposten Afronding optimalisatie brandveiligheid Vervolgstap optimalisatie perimeterbeveiliging Continue monitoring SBF-ontwikkeling en dotatie voorzieningen Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 85% verweerschriften in beklag- en beroepszaken zijn afgewerkt binnen de geldende doorlooptijd Implementatie van het algemeen deel van de zorgprogramma s zoals beschreven eind 2011 Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. SGLVG+ Optimaliseren van de doorlooptijden verlofaanvragen waar vanuit risicomanagement dit mogelijk is Operationalisatie work flow primaire proces: - De zorgprogrammering is bedrijfskundig (middelen en logistiek) vertaald - Behandelcyclus conform zorgpaden - Basis van het primaire proces in ingebed in het faciliterende EPD - Bij 90% van de MDB s vindt effectmeting van de behandeling plaats (ROM) middels IFBE (Patiënt Volg Systeem) Systematische controle op contrabande met specifieke rol DGB binnen kaders van Veilig Behandelen Implementatie geplande maatregelen meerjaren Informatiebeleidsplan incl. informatiebeveiliging Implementatie energie-efficiencyplan Verfijning DBBC-systematiek d.m.v. procesoptimalisatie Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door ontsluiting financiële en personeelsgegevens en het verfijnen van de managemenrapportages inclusief rapportage over prestatie-indicatoren FZ Borgen AO/IC overige opbrengsten (niet-dbbc) Behouden ISO-certificaat Op geleide landelijke ontwikkelingen, recidivegegevens JustID betrekken bij risicomanagement binnen de behandelcyclus Onderzoeken of en in hoeverre ICTtoepassingen (o.a. ehealth) kunnen worden (door)ontwikkled ten gunste van het behandelproces 8. WAARDERING MEDEWERKERS N.a.v. WerkVermogensMonitor 2010: iedere medewerker heeft zicht op ontwikkelingen in top 10 van te stimuleren en te elimineren processen Aantal gegronde klachten medewerkers 1 Verhoogde zelfstandigheid personele zaken door toepassing Raet Self Service / Phebe Medewerkers geven in gespekscyclus 2012 aan dat zij begin 2013 in relatie tot begin 2012 overwegend gelijk of meer: - betrokken zijn bij taak (functie), team en organisatie - productief en doelmatig zijn - professioneel / zakelijk zijn - positieve ervaring hebben in de omgang met hun leidinggevende / collega s 6. WAARDERING PATIËNTEN 85% van de patiënten geeft eind 2011 aan inzicht te hebben in de logistieke planning van zijn behandeling Uitbreiding patiëntenwerkplekken Dagbesteding i.s.m. Civiel en Gebouwen & Techniek Separeerblok bouwtechnisch aangepast aan huidige normen en wensen 7. WAARDERING (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS Productbeschrijving crisisfunctie GGZ-EVBG gereed Uitvoering geven aan acties Stakeholdersonderzoek 2011 versterking van de positie binnen de gebruikersvereniging en het netwerk rondom USER 9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ Pi s voor kwaliteit van de forensische zorg via portal Zichtbare Zorg Jaarverantwoording 2011 via DigiMV Duurzaam ondernemen: - Afname energiekosten t.o.v conform Energie Efficiency Plan - Afname papierverbruik t.o.v Aantal geweldplegingen tussen patiënten a. Fysiek geweld b. Bedreiging fysiek geweld 5. Geweldplegingen tegen personeel a. Fysiek geweld b. Bedreiging fysiek geweld 6. Aantal gegronde klachten 7. Gemiddelde behandelduur a. PI-I, behandelduur uitstroomcohort 2012 b. PI-II (longstay), verblijfsduur > 6jaar tbs c. PI-II (overig), verblijfsduur < 6 jaar tbs 8. Financieel jaarresultaat kliniek 9. Instroom, voldoen aan eerste opnames 10. Doorstroom vervolgvoorziening a. Transmuraal traject eigen beheer b. Plaatsing in de GGZ c. Overige bestemming 11. Uitstroom per vertrekcategorie a. Beëindiging TBS conform verlengingsadvies kliniek b. Beëindiging TBS contrair verlengingsadvies kliniek c. Voorwaardelijke beëindiging d. Proefverloven die leidden tot (voorwaardelijk) einde TBS e. Saldo a, b en c minus d f. Overplaatsing FPC g. Overplaatsing overig h. Proefverloven gestart i. Proefverloven ingetrokken j. Saldo h minus i 12. Bijzonder voorval a. Natuurlijke dood b. Suïcide c. Overig onnatuurlijke dood d. Geweldsincidenten ex PI 4 & 5 e. Incident politiek gevoelige, publiciteitsgevoelige aard 13. Aantal recidive tijdens TBS <8 <6 <3 <10 <6 <5 <14 n.t.b.. +1% <7 < <5 0 ORGANISATIE RESULTAAT 5 verbeteren & vernieuwen

6 TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN DE A3 1 Leiderschap De forensische zorg in het algemeen en de tbs in het bijzonder staan onder grote maatschappelijke en politieke druk. Leidinggevenden hanteren daarom een open blik op de externe omgeving, zodat we in staat zijn de Mesdag adequaat te positioneren in de realiteit van de dynamisch politiek/maatschappelijke context. Leidinggevenden sturen op goed werkgever- en werknemerschap, waardoor we een aantrekkelijke partij zijn in het forensische veld ten aanzien van stakeholders, of het nu patiënten, zorginkopers van DForZo, collega zorginstellingen, eigen medewerkers of potentiële arbeidskrachten zijn. Hernieuwd kader voor leiderschap Eind 2011 zijn er verwachtingen ten aanzien van leidinggeven geëxpliciteerd in een visienota en hebben o.a. betrekking op resultaatgericht en project- en procesmatig werken en de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanpassingvermogen en omgevingsbewustzijn. Leidinggevenden binnen FPC Dr. S. van Mesdag hebben een persoonlijke inspanningsverplichting om de organisatie te verbeteren, waarbij ze hun medewerkers betrekken, stimuleren en waar nodig bijsturen zodat ook de leidinggevende kan staan voor de al dan niet behaalde resultaten binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied. Het functioneren van de leidinggevenden wordt getoetst aan de hand van een in begin 2012 vast te stellen leiderschapsprofiel. Structuurwijziging De Zorgprogrammaleiders maken in 2012 een vervolgstap in het verwerven van een leidende positie binnen het samenwerkingsverband Forint. Daarmee gaan zij verantwoording nemen voor de toepassing van de zorgprogramma s in de interne keten en daarmee over de grenzen van de rechtspersonen. Op deze wijze worden in reikwijdte de klinische en ambulante processen gedekt (Mesdag en Lentis/AFPN+IZZ). Ten aanzien van de positionering van de Behandel Coördinatoren (BC ers) en Unit Coördinatoren (UC ers) maken we eind 2011 een verdiepingsslag. De consequenties van beslissingen hieromtrent zullen in 2012 aan de orde zijn. Naar aanleiding van de oplevering van de nieuwbouw Helperdiep zal opnieuw gekeken gaan worden naar de ondersteunende managementstructuur op basis van een evenwichtige verdeling van formatie en clustering van units. 6

7 2 Strategie en beleid Het Jaarplan 2012 beoogt de doelstellingen uit het Meerjaren Beleidsplan te concretiseren voor het komende jaar. Op zowel beleidsmatig als op operationeel niveau wordt de ketensamenwerking programmatisch verder vormgegeven. Dit is inclusief differentiatie ten aanzien van veiligheid en inperking van gedrag en dat ze in reikwijdte ook de ambulante processen dekken. Daarmee komt een forensisch circuit tot stand, waarbij de Mesdag gebruikt maakt van de aanwezige kennis en vaardigheden van de regionale en landelijke collegainstellingen. Het streven is expliciet om gedurende de gehele periode van behandeling de aangeboden zorg zodanig op elkaar af te stemmen dat continuïteit van zorgverlening, een efficiënte behandelondersteuning, logistiek en het aanbieden in samenhang van specifieke modules, een verbeterde zorg oplevert voor de patiënt, zowel uitgedrukt in de verkorting van de totale doorlooptijd als in het kwalitatieve effect van de behandeling. Het terugdringen van recidive dan wel het beperken van overlastgevend gedrag is hierbij het doel. Actief bijdragen FPC Dr. S. van Mesdag is zich bewust van de externe context en stelt zich ten doel in 2012 actief bij te dragen aan de totstandkoming van landelijk beleid. Zo willen we bijvoorbeeld graag handen en voeten geven aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de inhoudelijke notitie Forensische Zorg in perspectief, de Landelijke Databank Risicotaxatie en de benchmark van stuurgegevens door het Expertisecentrum voor Forensische Psychiatrie (EFP). Meerjaren beleidsplan Medio of eind 2012 zal het meerjaren beleid worden verkend voor de jaren Op basis van de (verwachte) ontwikkelingen in het forensische veld vraagt het een bezinning op zowel interne als externe strategische positionering van FPC Dr. S. van Mesdag. Daarbij houden we rekening mee met de kaders die voortvloeien uit de Wet Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Verplichte GGz (WVGGz) die naar alle waarschijnlijkheid in 2013 van kracht gaan worden. Daarnaast zal de capaciteitsontwikkeling en de financieringsstructuur een groot stempel drukken op de kaders waarbinnen de inhoud leidend is. FPC Dr. S. van Mesdag zal op basis van haar WTZi-toelating de wenselijkheid verder onderzoeken om andere doelgroepen te behandelen. Intern veiligheidsbeleid Het komende jaar zullen we handen en voeten geven aan verdere operationalisatie van ons interne veiligheidsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de externe kaders zonder onze identiteit als behandelinstelling teniet te doen. Zo wordt bestaand beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld ten aanzien van toegang medewerkers / overige personen en invoer goederen, 7

8 implementatie van een ethische gedragscode en het controleren van patiënten op contrabande. Leidend hierin is de opdracht zoals we die hebben omschreven in de notitie Veilig Behandelen : met betrekking tot het klinische integrale veiligheidsconcept binnen de intramurale zorgsetting, is de behandeling als uitgangspunt genomen voor het creëren van veiligheid. Dit impliceert het vormgeven van een intensieve verbinding tussen de klinische behandelopdracht, personele professionaliteit, organisatiestructuur, procedures & afspraken, fysieke & materiële middelen en bovenal transparante communicatie. Hiermee overstijgt het begrip veiligheid de termen beveiliging en beheersing zonder afbreuk te doen aan de herkenbare kwaliteit van de veiligheidshandhaving. 3 Management van Medewerkers Binnen het Human Resource Management staat de inzetbaarheid van medewerkers centraal: de mate waarin een medewerker professioneel zelfstandig in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. De verbeterplannen uit de WerkVermogensMonitor zullen in 2012 dan ook worden doorgezet. Daarnaast is het van belang dat de functies tijdig ingevuld zijn met dergelijk vakbekwame medewerkers. De leidinggevenden sturen hier expliciet op en maken hierbij (mede) gebruik van competentiemanagement. Na het vaststellen van de rolprofielen en het trainen in het voeren van de gesprekscyclus het afgelopen jaar, is de volgende stap dat we de talenten en grenzen van de ontwikkelbaarheid van medewerkers verbeterd in zicht proberen te krijgen middels gebruikmaking van de tools Reflector 360 (360 -feedback omtrent zichtbaarheid van gedrag) en de Reflector Big Five Personality (zitten de talenten ook in de persoon). Mobiliteit en flexibiliteit Om de mate van inzetbaarheid te vergroten, zal het personeelsbestand enigszins flexibel moeten zijn. Door verbeterd zicht te hebben op de vakvolwassenheid en het functioneren van medewerkers, alsmede het ontwikkelpotentieel, kunnen we in de werving- en selectieprocedure tot een meer gerichte aanname komen passend bij de gewenste medewerkers-mix. Het in 2011 vastgestelde Informatiebeleid biedt de medewerkersgroepen gepaste condities. We gaan door met het leren op de werkplek waarbij opgedane kennis van buiten wordt verbreed in de organisatie. De mobiliteit wordt geactiveerd door medewerkers passend bij hun mogelijkheden op andere werkplekken in te zetten (periodieke job-rotation). Beleid hiertoe wordt in 2012 geformaliseerd. 8

9 4 Management van middelen FPC Dr. S. van Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Evenals voorgaande jaar maken de externe (financiële) ontwikkelingen dat we scherp blijven kijken naar waar we meer kunnen doen met hetzelfde dan wel hetzelfde kunnen blijven doen met minder, zonder de inhoudelijke kwaliteitsen veiligheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen. We moeten kapitaalkrachtiger worden door het eigen vermogen verder op te bouwen met minimaal 1% van het totale budget. Relatie met DForZo De overgang van een subsidierelatie naar een in- en verkooprelatie vereist een actieve blik op de wijze waarop we op een gezonde manier onze inspanningen en verrichtingen betaald krijgen. De cumulatie aan maatregelen welke DForZo neemt in de financiering van de forensische zorg in 2011 en 2012 resulteert komend jaar in een ernstig en complex liquiditeitsprobleem voor de organisatie. Samen met DForZo willen we op zoek naar oplossingen voor deze problematiek. Berekening drempelwaarden voor uitbetaling 10% afgesproken productie Naast uitbetaling van voorschotten in 2011 (90% van de afgesproken productie), zou 10% verdiend kunnen worden door goed te factureren. Door de wijze waarop DForZo de regeling nu interpreteert is het ondanks voortvarende facturatie van de Mesdag uitgesloten om deze 10% in de loop van 2011 te ontvangen. Het kalenderjaar 2012 start op deze wijze met een liquiditeitsgat ter waarde van 10% productiewaarde 2011, omgerekend zo n 3,6 miljoen. Uitbetaling is door DForZo ingepland in juli 2012 bij de afrekening van het boekjaar Voorschotten en facturatie 2012 De beperking in hoogte en de timing van uitbetaling van de voorschotten in 2012 zoals deze nu door DForZo zijn gecommuniceerd, leiden tot momenten waarop de liquiditeitstekorten nogmaals worden vergroot. Door het uitblijven van een voorschotbetaling in januari ontstaat in die maand een extra tekort van circa 3 miljoen. Voorts komt in 2012 een extra zwaar accent te liggen op de facturatie van DBBC s. Aanvullingen op het beperkte voorschot van 2012 worden pas uitbetaald nadat de gehele productie 2011 is gedekt door goedgekeurde facturen uit 2011 en Doorrekening van deze maatregelen tonen aan dat bij optimale facturatie door FPC Dr. S. van Mesdag de tekorten in liquiditeit in de maanden augustus tot en met november 2012 oplopen tot circa 9 miljoen. Daarna resteert een geschat structureel tekort in de financiering van 6 miljoen welke ontstaat door een doorlooptijd van 2 maanden tussen einddatum DBBC en de daadwerkelijke ontvangst van betaling van gefactureerde DBBC s. 9

10 Aanpassingen in de DBBC tarieven 2012 In de regelgeving van 2012 zijn voor de verblijfsdagen en behandelminuten nieuwe tarieven bekend gemaakt. De Mesdag heeft met deze nieuwe tarieven een doorrekening gemaakt van de productiewaarde 2012 en deze vergeleken met de oude systematiek waarin verblijf- en doorstroomtarieven bepalend zijn. De DBBC-tarieven leiden tot zo n 1,8 miljoen minder aan opbrengsten. De aanpassing van een uur Dagbesteding van 15 minuten tot 6 minuten behandeltijd leidt tot nog eens 1,8 miljoen minder opbrengsten. Zonder vangnetconstructie in 2012 geeft dit 3,6 miljoen lagere opbrengsten. Ongewenste uitkomsten regelgeving voorkomen FPC Dr. S. van Mesdag is ervan overtuigd dat de hierboven beschreven uitkomsten van de nieuwe financieringsstructuur niet sporen met hetgeen door DForZo wordt beoogd. Eén van de onderdelen van het project Vernieuwing Forensische Zorg is immers budgetneutraliteit bij overgang naar de DBBC-systematiek. We constateren dat de nu aangekondigde maatregelen tot grote onevenwichtigheden in de financiering van de forensische zorg leiden. FPC Dr. S. van Mesdag heeft in de afgelopen jaren op alle mogelijke wijzen bijgedragen in de ontwikkeling van de DBBC-systematiek waaronder de aanlevering van kwalitatief goede kostprijscalculaties. Ook in de facturatie van DBBC s lopen we landelijk voorop. Bij (voorgestelde) aanpassingen in de financiering van de forensische zorg reageren we immer adequaat. Deze inspanningen leiden echter niet tot regelgeving welke een normale en gezonde bedrijfsvoering mogelijk maken. Veel van de nu ontstane problemen zijn te voorkomen door een nauwere afstemming van beoogde maatregelen met organisaties uit het veld die blijk geven op een positief kritische manier mee te denken. FPC Dr. S. van Mesdag pleit er dan ook voor dat zij in een veel eerder stadium van beoogde aanpassingen in de regelgeving gezamenlijk met DForZo de consequenties toetst. Implementatie User In 2012 vindt inkoop (ook) plaats op basis van Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie s (DBBC s). Activiteiten worden geregistreerd en toegeschreven aan individuele patiënten, waarbij het uitgangspunt is dat behandelaren met een CONO-beroep en hun leidinggevenden het komende jaar expliciet worden afgerekend op het wel of niet behalen van de doelstelling minimaal 80% declarabele tijd te registreren. Daarnaast biedt User een Electronisch Patiënten Dossier (EPD) dat ons in staat stelt om met name ten aanzien van de administratieve lastendruk efficiënter en effectiever te werken. Het EPD zal eind 2011 operationeel zijn, met een doorloop naar

11 Huisvesting en vastgoedbeheer Uitvoering van het Huisvestingsplan wordt in 2012 doorgezet, met inbegrip van de mogelijkheden die de ruimten van de in 2011 opgeleverde nieuwbouw ons bieden. Verschillende disciplines zullen in de loop van volgend jaar intern gaan verhuizen. In 2012 voldoen we aan de brandveiligheidseisen. Enkele units zullen in 2012 worden verbouwd, waarbij per twee units één gemeenschappelijk kantoor wordt gecentraliseerd. We beogen hiermee het overzicht en daarmee de veiligheid te verhogen evenals efficiënt om te gaan met personele middelen. Tevens biedt het de gelegenheid om de kookvoorzieningen voor patiënten te moderniseren. In 2012 wordt de renovatie van de buitenringbeveiliging afgerond, evenals actualisatie van de separeervoorzieningen. 5 Management van processen De Mesdag geeft vorm aan de implementatie van evidence based medicine en best practice door de beschrijving van de verschillende onderdelen van ons totaalaanbod aan zorg in ons Entreeprogramma en de zorgprogramma s: - Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen - Patiënten met psychotische kwetsbaarheid - Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen - Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag In 2009 is besloten de zorgprogramma s over de grenzen van de Mesdag door te trekken naar onze samenwerkingspartners binnen Forint. Het ketenzorgaanbod wordt daarmee op programmatisch niveau beschreven en toepasbaar gemaakt voor de verschillende beveiligingsintensiteiten (van tbs/risico Interventie tot ambulante forensische zorg). De borging binnen de interne keten wordt geregisseerd door de zorgprogrammaleiders die eind 2010 zijn aangesteld. Daarmee wordt handen en voeten gegeven aan de regierol in het forensische primaire proces, waardoor veiligheidsrisico s beter kunnen worden afgedekt. Eind 2011 zijn de algemene beschrijvende delen van de zorgprogramma s bijgesteld. In 2012 wordt per programma het meer specifieke deel geactualiseerd en waar nog aangevuld. Dit betekent dat de zorgpaden worden geherdefinieerd: een standaardcombinatie en (waar mogelijk) volgorde van behandelmodules voor op inhoud gedifferentieerde patiëntengroepen binnen een zorgprogramma, waardoor het behandelverloop van een patiënt op meso-niveau voor een langere periode inzichtelijk is. Door de modules te normeren, op middelen te zetten en vervolgens te koppelen aan een planninghorizon, ontstaat er een sturingsmechanisme waardoor het aanbod planmatig kan worden afgestemd op de zorgvraag, de kosten kunnen worden beheerst en de (externe) 11

12 verantwoording / interne controle efficiënt en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Expliciete aandacht gaat daarbij uit naar de omslag van het denken over het doen van verlofaanvragen: van een nee, tenzij houding naar een ja, mits attitude waarbij het moment van verlofaanvraag op voorhand is genormeerd per zorgpad. Dit is een intern speerpunt voor 2012, waarbij expliciet wordt ingebed de zorg aan forensische Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapte patiënten (SGLVG+) en patiënten die langdurig forensisch psychiatrische zorg (LFPZ) behoeven. Daarmee maken we de inhoud leidend en de operatie volgend binnen de gestelde kaders. Medio 2012 leveren de zorgprogrammaleiders dan ook een zorgprogrammajaarplan aan dat richtinggevend is voor het instellingsjaarplan 2013 van FPC Dr. S. van Mesdag. Forensische behandelevaluatie In 2012 gaan we door op de ingeslagen weg van Routine Outcome Monitoring (ROM) door primair op individueel behandelniveau de voortgang op diverse items te meten. De uitkomsten zijn de basis voor aanpassingen van de behandelinspanningen. Daartoe vindt bij minimaal 90% van de Multi Disciplinaire Behandelbesprekingen (MDB s) in 2012 bij onze patiënten een meting plaats i.h.k.v. het patiëntvolgsysteem; middels het door FPC Dr. S. van Mesdag ontwikkelde en gevalideerde Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie (IFBE) worden de vaardigheden en dynamische factoren van de betreffende patiënten op overzichtelijke en gestructureerde wijze in kaart gebracht. Multidisciplinair ingevulde vragenlijsten worden daarbij door de stafafdeling Onderzoek verwerkt tot een kort overzicht van het niveau van vaardigheden en dynamische risicofactoren van de patiënt, de veranderingen hierin en de overeenstemming tussen de beoordelaars. Op deze wijze is duidelijk zichtbaar welke vaardigheden hij al wel gebruikt en welke hij nog niet bezit (en misschien nog training in nodig heeft). Evenals in 2011 kan n.a.v. de vervolgmetingen in 2012 geconstateerd worden of er een verandering in het gebruik van vaardigheden heeft plaatsgevonden. Nieuw is dat we in 2012 de informatie over recidivegegevens zoals die verstrekt gaan worden door de Justitiële Informatie Dienst (JustID) betrekken bij het verbeteren van het risicomanagement. Op basis van groepsgewijze aggregatie vindt dan evaluatie op moduleniveau plaats; dit is de basis voor lerende behandelinterventies. Tevens wordt in 2012 de effectmeting op individueel patiëntniveau middels methodologie terug op zorgprogrammaniveau gebracht waarmee we een tweede evaluatie creëren van de effectiviteit van het zorgaanbod voor de patiëntengroep. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Het merendeel van de deelprojecten van de EPD implementatie zijn reeds afgerond in In 12

13 2012 krijgt dit zijn verdere uitrol met het inbedden van het primaire proces in het EPD. Niet alleen informatie over de geïndiceerde zorgprogramma s, zorgpaden, zorgplannen en dag- en overdrachtsrapportage etc. zal worden geoperationaliseerd, maar ook het automatisch vullen van de documenten (verlengingsadvies, verlofaanvraag etc.) vanuit de database en de uiteindelijke conversie van het huidige digitale dossier naar het EPD in User zal plaatsvinden. Informatiebeleid en denken over veiligheid in het algemeen Eind 2011 is het meerjaren Informatiebeleidsplan vastgesteld. De geprioriteerde doelstellingen voor 2012 zullen van actie worden voorzien. Expliciete aandacht daarbij gaat uit naar de borging van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals vastgesteld in Enkele activiteiten die gericht zijn op de implementatie of verbetering van beveiligingsmaatregelen, zullen doorlopen in ICT-toepassingen in de patiëntenzorg Binnen Lentis wordt centraal een innovatie-programma uitgerold. Daarnaast loopt het programma ehealth. In 2012 zullen we ons beraden of we hierbij aanhaken dan wel in welke mate de Mesdag zelfstandig ICT-toepassingen (door)ontwikkelt ten gunste van het primaire proces. 6 Waardering door patiënten Middels de zorglogistieke vertaling van de programma s richting zorgpaden, weten we in een eerder stadium welke modulen ongeveer op welk tijdstip aangeboden gaan worden in de behandeling van de individuele patiënt. De patiënten zelf worden daarmee ook van een meer helder perspectief voorzien: we stellen ons ten doel dat 85% van de patiënten in 2012 zicht krijgt op het behandeltraject in de tijd. In de hoog complexe zorgverlening ligt het maken van fouten op de loer. Mesdagmedewerkers zijn zich bewust van hun inspanningsverplichting om grote zorgvuldigheid in hun handelen bloot te leggen. Juist het dwingende kader van de behandelsetting maakt het des te klemmender de rechten van de patiënten niet te schenden. Het aantal gegronde klachten dient derhalve zo laag als mogelijk te zijn. Tevens zijn de processen rondom de beklagprocedure dusdanig verbeterd en is in kwalitatieve en kwantitatieve zin de kwaliteit op de afdeling Juridische Zaken toegenomen, waardoor we volgend jaar gemiddeld 85% van de verweerschriften in beklag- en beroepszaken binnen de geldende doorlooptijd gaan afwerken. 13

14 7 Waardering door (keten)samenwerkingspartners In 2012 continueren we ons streven om de samenwerkingsrelaties te verstevigen, met name aan de uitstroomkant met o.a. de reclassering, forensische poliklinieken, beschermde woonvormen en Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA) van verscheidene (geïntegreerde) GGz instellingen in Nederland en met de partners binnen Forint / Lentis in het bijzonder. Waar mogelijk expliciteren we afspraken omtrent continuïteit van zorg na het aflopen van de strafrechtelijke titel. Op landelijk niveau dragen we actief bij aan de oplossingsrichting voor de problemen rondom facturatie van transmurale patiënten. In 2011 hebben we onze ketenpartners naar hun oordeel over de samenwerking gevraagd middels het houden van een stakeholderstevredenheidsonderzoek. De verbeterpunten die hieruit voortvloeien gaan we in 2012 oppakken. Ten aanzien van User zal FPC Dr. S. van Mesdag in 2012 een pro-actieve houding innemen in zowel de gebruikersvereniging als binnen het periodieke afstemmingsoverleg met alle forensische zorginstellingen die met dit systeem werken. 8 Waardering door medewerkers In 2011 hebben we de opvolging gegeven aan de bevindingen uit de WerkVermogensMonitor, een onderzoek onder ruim 70% van de medewerkers naar de duurzame fit tussen medewerker en functie. Op basis van scores op het werkvermogen (de mate waarin een medewerker zowel fysiek als geestelijk in staat is te werken) gecorreleerd aan een achttal andere items, zijn niet alleen per organisatie onderdeel verbeterplannen uitgerold, maar ook in 2012 gaan we handen en voeten geven aan actiepunten die voortkomen aan de opgestelde top-10 lijsten met betrekking tot zowel de meest stimulerende als meest demotiverende zaken. Het doel is te komen tot preventie van allerhande uitval dan wel potentiële mismatch tussen medewerker en functie. 9 Waardering door de maatschappij FPC Dr. S. van Mesdag is overtuigd van het nut en de noodzaak van de tbs maatregel voor de samenleving én voor de patiënten. Door dit op gepaste wijze uit te dragen met respect voor slachtoffer en patiënt, wordt beoogd de beeldvorming rondom de tbs in het algemeen en FPC Dr. S. van Mesdag in het bijzonder positief te beïnvloeden. Het doel is de waardering voor onze activiteiten en resultaten te vergroten. In 2010 hebben we actief bijgedragen aan de veldbrede visienota Forensische Zorg in perspectief. Middels het vice-voorzitterschap van het Onderling Directeuren Overleg (ODO), voorzitterschap en secretarisfunctie van het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken (LBHIV) en deelname aan het Forensisch Netwerk, 14

15 zullen we onze invloed aanwenden om implementatie van de samenhangende inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. De organisatie kiest ondubbelzinnig voor het streven naar optimale transparantie en maatschappelijke verantwoording. We verantwoorden ons over het verslagjaar 2012 analoog aan Voorschriften uit de Regeling Jaarverslaggeving WTZi. De prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de forensische zorg zullen via de portal van Zichtbare Zorg worden aangeleverd. Duurzaam ondernemen In 2012 geven we uitvoering aan enkele acties uit het in 2011 vastgestelde energie efficiency plan waarin beschreven staat op welke wijze er energiebesparing kan plaatsvinden. Doelstelling voor het komende jaar is om een afname van de energiekosten t.o.v te bewerkstelligen d.m.v. efficiënte omgang met energie. Ten opzichte van 2011 willen we een afname van het papierverbruik realiseren, mede op basis van het vastgestelde meerjaren Informatiebeleid. Geheel 2012 zullen we gebruik maken van de milieustraat, welke in 2011 tijdens de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw gerealiseerd is. 10 Financiers / DForZo FPC Dr. S. van Mesdag legt het komende jaar per vier maanden transparant verantwoording af over de door prestatie-indicatoren / stuurindicatoren zoals opgenomen in onze A3 middels de Viermaandsrapportage. Met betrekking tot de plaatsingsafspraken richten we ons in 2012 primair op een patiëntenpopulatie met dezelfde pathologiekenmerken die we momenteel al behandelen. Daarentegen staat FPC Dr. S. van Mesdag expliciet open voor het opnemen andere doelgroepen zoals LFPZ-patiënten (longcare TBS) daar we voor een dergelijke doelgroep reeds een ervaringsgericht zorgaanbod hebben geïmplementeerd waarbij het hoofddoel van de behandeling ligt in het bieden van structuur en zinvolle dagbesteding. We stellen ons maximaal flexibel op in ons opnamebeleid; we volgen de wachtlijst en maken dan ook liever zo min mogelijk plaatsingsafspraken inzake eerste opnames. We houden vast aan de lijn die vorige jaren reeds uiteen is gezet al dan niet in samenspraak met DForZo en welke ook immer door DForZo is bekrachtigd in eerdere overlegmomenten. Die lijn is overeenkomstig met de getalsmatige prognose zoals gepresenteerd in het Onderlinge 15

16 Directeuren Overleg van augustus Conform deze lijn handhaaft FPC Dr. S. van Mesdag qua productie het gemiddelde niveau van 256 bedden in Op verzoek van DForZo neemt FPC Dr. S. van Mesdag SGLVG+ patiënten in zorg. Een gedegen omvang van dergelijke populatie is noodzakelijk om enerzijds te komen tot inhoudelijke beleidsontwikkeling en anderzijds om efficiënt te kunnen werken. We zullen dan ook moeten doorgroeien naar minimaal een unit van 12 SGLVG+ patiënten. Daartoe zijn we voornemens om de vrij te vallen capaciteit Tender 3a (8 bedden) per 2013 in te vullen met de SGLVG+ populatie. Het aantal eerste opnames is als volgt becijferd: de bezetting ultimo 2011 schatten wij op 240 patiënten. Doorgroei naar de feitelijk overeengekomen bezettingsafspraak 2011 (256, vertrekpunt 2012) betekent 16 nieuwe opnames. Daarnaast dient de uitstroom (exclusief voorafgaande opgelegde proefverloven en ruilingen met FPC s) gecompenseerd te worden: 14 plaatsen. Daarmee komt het totaal aan eerste opnames op 30. Productieafspraken (ondergrens, naar producttype) Regulier vastgestelde capaciteit - Aantal plaatsen doorstroom - Aantal plaatsen verblijf Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IIIa 8 Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. III b 55 Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV 12 Totaal capaciteit (op jaarbasis) 256 Risico Interventie Patiënten 12 Longstay-basis 0 Longstay intensief 0 Longcare - tbs 0 Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht 40 16

17 Plaatsingsafspraken eerste opnamen Eerste opname 30 Man 100% Vrouw - Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (MNPs) Patiënten met psychotische kwetsbaarheid (MNPy) IQ<80 flexibel flexibel flexibel 17

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Auteur EN ISO 9001 directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Naam verslagleggende rechtspersoon Bezoekadres Postadres Kees

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2012 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Kees van de Veen Naam verslagleggende rechtspersoon

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Jaarplan 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord 2 A3 Jaarplan 3 1. Leiderschap 4 2. Strategie en beleid 4 3. Management van medewerkers 5 4. Management van middelen 6 5. Management van processen 6 6. Waardering

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011 WAALDERLAND Jaarverslag 2011 GGZ Waalderland is een kleinschalige organisatie met ruim 100 zorgprogramma s/ afdelingen die flexibel de juiste gespecialiseerde patiëntenzorg leveren De zorgprogramma s/-afdelingen

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 A3 Jaarplan 3 1. Leiderschap 4 2. Strategie en beleid 4 3. Management van medewerkers 6 4. Management van middelen 7 5. Management van processen 8 6. Waardering door patiënten

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in?

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in? Vlootschouw Wat houdt een vlootschouw in? Een vlootschouw (of een personeelsschouw) is een methodische aanpak om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in een organisatie in kaart

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Kernformulier PerspeKtief De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Overview 1. Wat was de aanleiding tot deze ontwikkeling en innovatie? Strategisch: Organisatie wil een instrumentarium

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN!

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! INLEIDING Dit artikel gaat in op Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM betekent kort gezegd: het periodiek verzamelen van gegevens

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2013 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 12-05-2014 Goedgekeurd RvT 12-05-2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S.

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Informatiebeveiliging als proces

Informatiebeveiliging als proces Factsheet Informatiebeveiliging als proces Informatiebeveiliging onder controle krijgen en houden FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815 NC Breda +31 (0) 88 160 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid in de praktijk

duurzame inzetbaarheid in de praktijk duurzame inzetbaarheid in de praktijk een proactieve integrale benadering Hester Wagenvoort 29 januari 2013 programma 1. impressie Elkerliek ziekenhuis 2. beleid en praktijk aanleiding activiteiten verleden,

Nadere informatie

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel?

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Zorg in control? Zorgcontrol dus! Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Maarten Kouws Bertine van Winkel 05-06-2015 Introductie Wat gaan we doen? Wat verstaan wij onder zorgcontrol? Zorglogistiek

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 29876 Evaluatie AIVD Nr. 4 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2005 Inleiding Bij deze doe ik

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek Recidive FPC De Rooyse Wissel Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvraag 4 3 Onderzoeksmethode 5 Bijlagen I Afkortingen 6 2 1 Op 24 oktober 2016 vindt er in Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie