Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee."

Transcriptie

1 SintLucas draag je met je mee In 1948 begon SintLucas met het opleiden van meesterschilders. In 2008, 60 jaar later, levert SintLucas nog steeds meesters af; studenten tonen door middel van de meesterproef aan dat ze het SintLucas diploma waardig zijn. Naast ontplooiing van talent en vergaring van kennis en vaardigheden, speelt de ontwikkeling van de juiste (beroeps)houding een belangrijke rol. Iedereen die bij SintLucas studeert of werkt is een Sint, iemand die het beste van zichzelf geeft om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Sinten hebben respect voor elkaar en voor elkaars werk. Dit schept een klimaat waarin studenten en medewerkers eigenzinnig en ondernemend zijn en de lat hoog leggen. Sinten staan midden in de samenleving. Ze werken veel en graag samen, met elkaar en met externe kwaliteitspartners. Het zijn professionals met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee. Ga naar voor het SintLucas jaarverslag Namens allen van SintLucas Walther Tibosch Voorzitter college van bestuur 1

2 INHOUDSOPGAVE De mate waarin SintLucas er in slaagt haar doelstellingen te realiseren, wordt gemeten aan de hand van acht kritische succesfactoren (ksf). Deze kritische succesfactoren vormen de basis en structuur van dit jaarverslag. 2

3 SINTLUCAS CREATIEVEN IN OPLEIDING (INLEIDING) Met haar focus op vierjarige specifieke opleidingen is SintLucas een speciaalzaak in het MBO-veld met ROC s als brede, algemeen toegankelijke warenhuizen. SintLucas biedt toponderwijs aan getalenteerde en gemotiveerde studenten voor beroepen in de reclame- & communicatievormgeving, ruimtelijke & interieurvormgeving en restauratie & decoratie. Selectie van de ruim 1250 creatieven in opleiding afkomstig uit heel Zuid- Nederland vindt plaats aan de poort. Dagelijks worden zij bij de vorming en ontwikkeling van hun vakmanschap begeleid door zo n 140 (gast-)medewerkers. Om haar ambities waar te maken vraagt SintLucas van de studenten en medewerkers de wil om te excelleren. De ambities van SintLucas zijn: Studenten zijn succesvol ná SintLucas Studenten zijn graag en altijd aanwezig Afspraak is afspraak De school is schoon, veilig en gastvrij Medewerkers en (oud-)studenten delen het SintLucas gevoel De afgelopen jaren was het beleid bij Sintlucas gericht op vernieuwing. In en de volgende jaren- ligt het accent op verbeteren naast vernieuwen. In 2008 zijn de speerpunten van beleid: Onderwijs: Concrete vertaling van onderwijsconcept en curriculum: in integraal ontwerp van organisatie naar persoon, plaats, tijd en ruimte : project inzet en inzetbaarheid Verbetering van de overlegstructuur (effectief overleg over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen) en minder administratie Flexibilisering van het onderwijsproces; nog meer aandacht voor individuele leer- en ontwikkelingsvragen van studenten Voortdurende monitoring en verbetering van het curriculum om de aansluiting met de regio en de relevante sectoren van het bedrijfsleven te handhaven Optimaliseren taal leren in het curriculum: plan van aanpak + implementatie Nederlands en Engels Optimaliseren Techniek (o.a. rekenen) in het curriculum plan van aanpak + implementatie Optimaliseren Ondernemerschap: in het curriculum plan van aanpak + implementatie Ontwikkelen uitstroomdifferentiatie fotograaf en opleiding middle management vastgoed Personeel en leiderschap: Het uitbouwen van de verantwoordelijkheid van de onderwijsteams voor onderwijsinhoud en organisatie) Het verder ontwikkelen en invoeren van planmatig werken (teamplannen), resultaatverantwoordelijk handelen en het afleggen van verantwoording Het doorontwikkelen van leiderschap van teamleiders en hoofden Professionalisering: elke medewerker heeft in 2008 een plan van inzet en een persoonlijk ontwikkelingsplan Het beter afstemmen van ondersteunende medewerkers op de onderwijsprocessen. Teamleiders geven duidelijker sturing aan de ondersteunende staf. Cultuur: Concreet inhoud geven aan het SintLucas gevoel. Welke waarden willen we behouden en inhoud blijven geven? 3

4 Organisatie: Besluitvorming over krachtenbundeling SintLucas. De Eindhovense School afronden en een eerste aanzet doen voor samenwerking Middelen: Duidelijke keuzes op het gebied van ICT voor onderwijs, professionalisering en bedrijfsvoering Huisvesting: verder aanpassen van de gebouwen aan het onderwijsconcept van SintLucas 4

5 60 JAAR MEESTERLIJK In oktober 2008 bestaat SintLucas 60 jaar. Reden voor een feestjaar met als thema 60 jaar Meesterlijk. De aftrap is tijdens de jaarlijkse SintLucas dag op woensdag 1 oktober. Heel het studiejaar staat in het teken van dit jubileum. Door het jaar heen vinden speciale jubileumactiviteiten plaats voor iedereen die bij SintLucas betrokken is. Jaarlijks terugkerende activiteiten krijgen een extra feestelijk tintje. In 1948 is SintLucas begonnen met het opleiden van meester-schilders. Nu, 60 jaar later, levert SintLucas nog steeds meesters af; studenten tonen door middel van de meesterproef aan dat ze het SintLucas diploma waardig zijn. Meesterlijk staat voor de kwaliteiten van de mensen, studenten en medewerkers, die SintLucas groot hebben gemaakt: innovatief, eigenzinnig, ondernemend, creatief en vakbekwaam. Mensen met passie & discipline die midden in de samenleving staan. Op basis van deze kwaliteiten heeft SintLucas de afgelopen 60 jaar grote stappen kunnen zetten. Opgericht als winteropleiding voor zonen van schilderspatroons, is SintLucas nu een speciaalzaak binnen het MBO voor de branches communicatie & reclamevormgeving, ruimtelijke en interieurvormgeving en restauratie & decoratie. Het onderwijs is praktijkgericht met levensechte opdrachten uit het bedrijfsleven en kent vele verschillende didactische werkvormen. Ook de digitalisering heeft in alle vakgebieden en de didactiek zijn intrede gedaan. De focus is inmiddels verlegd van regionaal naar internationaal;15% van de studenten loopt stage in het buitenland en er zijn uitwisselingsprogramma met internationale hbo s. Bijna studenten hebben het SintLucas diploma al behaald. Vaak meerdere generaties uit één familie. Deze studenten waren na SintLucas van harte welkom binnen het bedrijfsleven en het hbo. Een groot aantal van hen heeft zijn sporen al verdiend getuige de vele Lampen-, Effies- en andere prijswinnaars die SintLucas heeft afgeleverd. De oudstudenten spelen bij SintLucas nog steeds een grote rol, als stagebedrijf, gast-docent of toekomstige werkgever. Een reünie voor alle afgestudeerden en oud-medewerkers is dan ook een van de hoogtepunten van het jubileumjaar waarin de band met SintLucas en elkaar weer wordt aangehaald. 5

6 ADEQUAAT ONDERWIJS BIEDEN Uitstekende waar bieden met de beschikbaar gestelde publieke middelen. Onderwijsaanbod In 2008 heeft SintLucas de volgende CREBO licenties (allen niveau 4): Mediavormgever Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Schilderspecialist Uitvoerder afbouw en onderhoud (deeltijd, uitbesteed aan Savantis) In de praktijk betekent dit dat de student na het eerste, algemene jaar kan kiezen uit drie studierichtingen en daarbinnen nog voor een uitstroomdifferentiatie: - Mediavormgever: grafisch vormgever Interactief vormgever - Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie: stand-, winkel-, decorvormgever vormgever productpresentatie - Interieurvormgever, restauratie, decoratie: projectleider interieur & exterieur specialist decoratie & restauratie Onderwijsconcept 1. Sinds studiejaar zijn er vier onderwijsteams. Elk onderwijsteam bestaat uit kernteams. Een kernteam is een vaste groep docenten die verantwoordelijk is voor een vaste groep van studenten. De teams zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van het primaire proces (het behalen van de leerdoelen), het welbevinden van en de zorg voor studenten, de toetsing en de beoordeling conform het curriculum, het onderwijsconcept en de SintLucas-uitgangspunten. 2. In 2008 is sterk ingezet op een verbeterde integratie van de noodzakelijke trainingen voor studenten in de overkoepelende periodeopdrachten. Zowel curriculumontwikkelaars, profielschrijvers en toetscommissie staan in een gezamenlijke aanpak hier borg voor. 3. De fysieke leeromgevingen die het onderwijsconcept ondersteunen zijn in 2008 met alle onderwijsteams geëvalueerd en zullen op basis van een meerjarenplanning worden aangepast aan wensen en eisen die ook nog in 2015 zullen voldoen. 4. Het plan ter ondersteuning van de teams met betrekking tot didactiek, begeleiding, beoordeling en examinering is in ontwikkeling. 5. Om in 2008 en 2009 de gewenste slag te kunnen maken, geven teamleiders, onderwijsondersteuning en curriculumontwikkelaars integraal sturing aan de 6

7 implementatie van de onderwijsinhoud en het didactisch concept. Het gezamenlijk vastgestelde werkdocument onderwijsontwikkeling is richtinggevend. CGO kwalificatiedossiers In 2008 zijn de volgende onderwerpen aangescherpt, geïmplementeerd en vastgelegd. Daarbij wordt de beleidscyclus gehanteerd volgens het PDCA model plan, do, check, act. 1. Doorontwikkeling van het BOB-model (begeleiden, ontwikkelen, beoordelen) en portfolio naar alle kernteams en alle fasen van de opleiding. Concreet betekent dit dat er in het studiejaar een portfolio voorhanden zal zijn met drie functies: ontwikkeling, beoordeling en showcase. In de kernteams zal de ontwikkeling en begeleiding vorm krijgen door de docenten in de rol van mentor en projectbegeleider. 2. Uitvoering van workflow met betrekking tot vertalen van curriculum in onderwijsinhoud voor het primaire proces. In het studiejaar heeft door middel van de inzet van profielschrijvers een eerste doorontwikkeling plaatsgevonden van curriculuminhoud naar lesbrieven en integrale opdrachten voor het primaire proces. In de loop van het kalenderjaar 2008 zal deze ontwikkeling doorgezet worden in fase 2 en 3 van de opleiding. Bij aanvang van het studiejaar zal dit programma volledig en concreet zijn, waarbij dan ook een directe sturing is naar de organisatie en planning van het onderwijs en de toetsing en examinering (toetsplan). 5. Beleidsvoorstellen met betrekking tot verdere flexibilisering van fase 2 van de opleiding. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor flexibilisering van het onderwijsaanbod om beter onderwijs op maat te bieden gerelateerd aan de opleidingsduur, wisseling van uitstroomdifferentiatie en een verbeterde EVC-procedure. 6. Professionalisering van het onderwijzendpersoneel met betrekking tot pedagogischdidactisch handelen en uitvoering van begeleidende taken uit het BOB-model. Professionalisering van de medewerkers in ondersteunende diensten ten behoeve van een kwalitatief goede uitvoering van het CGO onderwijsconcept. De leidinggevenden worden verder geschoold met betrekking tot de groei naar integrale verantwoordelijkheid (financieel, personeel, inhoudelijk) en onderwijskundig leiderschap 7. Analyse en verbeterplan ten aanzien van onderwijslogistiek, met name de vertaling van de onderwijsinhoud: kennis, vaardigheden en inzichten vertalen in inzet naar plaats, tijd, ruimte en persoon; ontwikkelen van nieuwe uitgangspunten / normen. 8. Implementatie flexibilisering fase 3 : kortere leerlijnen, doorlopende leerlijnen met HBO en overstappen van de ene naar de andere opleiding. Curriculumontwikkeling Het team van curriculumontwikkelaars steekt veel energie in het implementeren van het curriculumdocument. Kenmerken van het curriculumdocument: gelaagd (met betrekking tot abstractie-niveau), flexibel format, toegankelijk, interdisciplinair en verbonden met de landelijke kwalificatiedossiers. In 2008 wordt gewerkt met de benoemde kenniskringen. Dit zijn clusters van aan elkaar gerelateerde vakgebieden waarvan de inhoud betekenisvol en organisch (horizontaal en verticaal) ingebed moet zijn in het totale curriculum. Bij SintLucas zijn dit de kenniskringen: a. PSO profielspecifiek (=vakmanschap) 7

8 b. KCMA kunst, cultuur, maatschappij & algemene persoonlijke ontwikkeling c. COM communiceren d. O&B ondernemen en beroep e. ALG algemeen f. DIG digitale vaardigheden g. TMG technische vaardigheden, materialen en gereedschappen Vanaf augustus 2007 zijn vaste profielschrijvers per fase benoemd. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij de totstandkoming van samenhangende opdrachten. Het gehele jaar 2008 en 2009 staat in het teken van monitoren en waarnodig- bijsturen van het schrijven van deze samenhangende opdrachten waardoor de geformuleerde leerdoelen worden bereikt. Het vervolmaken van ontwikkelingsgerichte tot goede samenhangende opdrachten, maar ook het dat dient als meesterproef, wordt bewaakt door de curriculumontwikkelaars. Toetsing & examinering Het curriculum van SintLucas is beter afgestemd op de landelijke kwalificatiedossiers, heldere normen waar naartoe wordt gewerkt. Op basis daarvan is het mogelijk om extern verantwoording af te leggen over de kwaliteit van toetsing en examinering. Deze opleiding is met ingang van het studiejaar niet meer actief, zodat in dit studiejaar sprake is van een nieuwe 0-meting door de Inspectie. Voor de eerste maal zijn in het studiejaar alle studenten geëxamineerd in de vorm van meesterproeven over een of meerdere levensechte projecten die zij uitvoerden in opdracht van 'Projectbureau SintLucas examineert ook de eisen zoals gesteld in het brondocument 'Leren, Loopbaan en Burgerschap' in de vorm van een zelfreflectie. Naast een interne assessor, zijn ook externe assessoren betrokken bij de examinering. Was in het studiejaar hun rol minimaal (alleen aanwezig bij het eindgesprek), in is de rol van de externe assessoren vergroot. Voor zowel in- als externe assessoren is een scholingstraject opgezet dat uiteindelijk moet leiden tot een certificering van alle betrokkenen bij de examinering. Ook hebben de leden van de toetscommissie een scholingstrajecten gevolgd. Dit alles met als doel het verbeteren van zowel producten en processen rondom examinering Buiten leren, binnen valideren Met de intentieverklaring Buiten leren, binnen valideren gaat SintLucas de samenwerking aan met KPC Groep op het gebied van buitenschools leren. Buitenschools leren houdt in dat studenten ook leren in bijvoorbeeld hun vakantiebaan of vrijwilligerswerk. Veel van wat ze buiten leren kan van waarde zijn bij beoordelingen en mogelijk examinering. Het project is een initiatief van het Ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door KPC Groep. Doel is er voor te zorgen dat buitenschools leren wordt ingebed in het totale schoolbeleid, er werkwijzen en instrumenten worden ontwikkeld en scholen beter op basis van evidence 8

9 kunnen werken aan het verbeteren van buitenschools leren. Het project loopt van 2008 tot SintLucas verleent medewerking door medewerkers (conciërge, docenten, studenten, middenmanagement, schoolleiding en administratie) in tijd te faciliteren om informatie te verstrekken en met KPC groep aanpakken te ontwikkelen en te beproeven. Tevens ondersteunt SintLucas bij het leggen van contacten met en betrekken van ketenpartners en leerlingen hierbij. KPC Groep zal de interventies die worden verricht in het kader van Buiten leren, binnen valideren monitoren. De kennis die daarmee wordt opgedaan komt ter beschikking van SintLucas, zodat op basis daarvan de school werkwijzen, instrumenten of beleid kan aanpassen. Ook dragen de resultaten van het totale project er toe bij dat SintLucas maar ook anderen beter op basis van evidence kunnen werken aan het verbeteren van buitenschools leren. Tot slot zal KPC Groep het initiatief nemen in de gezamenlijke zorg voor het overdragen van de opgedane ervaringen naar het ministerie, het onderwijsveld en andere mogelijk betrokkenen. is het projectbureau binnen SintLucas waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten; een full service bureau waar alle vierdejaars studenten afstuderen op projecten die bedrijven en de non-profit sector in opdracht geven. In contact met de klant professionaliseren de creatieven in opleiding hun vakmanschap, ondernemerschap en beroepshouding. Opdrachten waar studenten aan werken omvatten alle vakgebieden waarvoor SintLucas opleidt. De studenten zijn verantwoordelijk voor het hele traject, van briefing tot factuur, van ontwerp tot product. Het leerproces van de student staat hierbij centraal. In 2008 heeft ruim 35 opdrachten van externe opdrachtgevers en SintLucas zelf uitgevoerd. - Dutch Design Week -stand - Stichting Doortocht - huisstijl + communicatiecampagne - Stichting 1Ander Festival - huisstijl + communicatiecampagne - VVV Eindhoven - etaleren(vpp) Cubiss - product design (swd) / prijzen (provinciale/landelijke) voorleeswedstrijd - Gemeente Boxtel - Burgerjaarverslag - Gemeente Haaren - Burgerjaarverslag - Gemeente Haaren - logo-ontwikkeling en campagne-uitingen "DOP" - i.s.m. MIKSE ontwerpbureau - composteerbare -verpakkingen-en-composteerbare- disposables- - i.s.m. MIKSE ontwerpbureau- interieuradvies en -ontwerp voor Pesy Design - Timmerfabriek De Brug -huisstijl + campagne - Schel Hoveniers -huisstijl + campagne - Blankhoutenmeubel Eindhoven - website 9

10 - Stichting Bazaar Selissenwal Boxtel - Huisstijl + campagne - PSW Den Bosch - videopresentatie voorlichting loopbaanoriëntatie - Voetbalvereniging WHV - Jubileumcamagne - Voetbalvereniging SV Leones - Jubileumcampagne - Viecuri (medisch) - zwangerschapskalender - Jalema BV - Jaagan Journalema - BGA Boxtel (onderwijs) - huisstijl + campagne - 4 Mei Comité - movieclips + animaties - DAF Museum - interieur expo (SWD) + etalages - Roois Kultur Kontakt - videopresentatie "documentaire" - NWST Newstories - video "De Greenkeeper" - SWIM Cup Eindhoven - huistijl + campagne - OSG Sint-Oedenrode - interieuradvies en -ontwerp - R75 (maatschappelijk) - Jubileumboek SintLucas: stand, jaarboek, expositie eindexamenwerk, jaarverslag, brochure Relatie HBO Ongeveer 60% van de SintLucas-uitstroom zet zijn studieloopbaan voort aan een HBOinstelling. SintLucas vindt het belangrijk dat deze overstap optimaal verloopt. In samenwerking met de HBO s wil SintLucas de studenten al zo veel mogelijk laten kennis maken met de manier van werken: door voorlichting èn door projecten met een HBO-label. met het label HBO kunnen zijn: ο HBO-studenten werken samen met SintLucasstudenten aan één gezamenlijke opdracht onder begeleiding van HBO- en SintLucasdocenten ο HBO-docenten nemen deel aan SintLucas-projecten en begeleiden en beoordelen die ο HBO-instellingen geven een speciale HBO-opdracht en beoordelen die ο tijdelijk extra onderwijsaanbod voor specifieke HBO-opleidingen (bijvoorbeeld extra aanbod Wiskunde en Tekenen/schilderen naar de waarneming) Een voorbeeld van hoe de samenwerking tussen SintLucas en de relevante HBOinstellingen in 2008 vorm krijgt is het samenwerkingsproject met de Katholieke Hogeschool in Mechelen. Vierdejaars studenten die interesse hebben om hun studie aan de KHM te vervolgen, voeren in 2008 een project uit bij SintLucas onder begeleiding van de KHM. De opdracht houdt in dat studenten in een visuele presentatie de overeenkomsten, verschillen en opmerkelijkheden in de LAT-relatie tussen Nederland en België aan het publiek tonen. Thema s hiervoor zijn bijvoorbeeld ABN of ABV, humor, de eet- en drinkcultuur of het Koningshuis. Wat dit project extra interessant maakt, is dat oud-sintlucas studenten die de studie in Mechelen hebben afgerond of nog in het extra jaar bezig zijn de studenten begeleiden. Fast-lane trajecten In 2008 zijn ook twee zogenaamde fast-lane-trajecten gestart met HBO-instellingen. Het doel hiervan is een verkorte studieduur naar zeven jaren of minder (MBO + HBO) omdat een student in het vierde jaar al één dag per week lessen volgt aan de HBO-instelling. Deze fast-lanes zijn opgezet met - Fontys Hogeschool Communicatie - Fontys Hogeschool ICT - Urban Design van de NHTV Met de Pedagisch Technische Hogeschool zijn de eerste verkennende besprekingen gestart over een Assosiate Degree. 10

11 Informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsomgeving Onder andere met een implementatie portfolio-ontwikkeling, een notebook project en het inrichten en in gebruik nemen van een schoolbreed draadloos netwerk heeft SintLucas in 2008 de toon gezet voor een ICT-ondersteuning die de komende jaren primair gericht is op het onderwijsproces. Service en ondersteuning bieden die onderwijsvernieuwing en - flexibilisering stimuleert is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met een vernieuwde website en de inrichting van een portal, die in 2008 is voorbereid, krijgt ook de informatie- en communicatiecomponent nadrukkelijker vorm. Het op de eigen werkplek, thuis of op de stage, voortdurend kunnen beschikken over lesmateriaal, studiebronnen, informatiemateriaal en documenten biedt studenten en medewerkers, en op termijn ook stagebedrijven, oud-studenten en onderwijs- en bedrijfspartners (in de nabije toekomst) de nodige functionaliteit, effectiviteit en flexibiliteit. Met een netwerk, met daarin ruim 500 werkstations en 300 (student)eigen notebooks, die worden ondersteund met een stevige infrastructuur en een on-line service, heeft SintLucas in 2008 een stevige basis gelegd voor een evenwichtig ict-beleid gericht op een optimale ondersteuning van het onderwijs en de onderwijsondersteunende diensten. Huisvesting SintLucas heeft drie gebouwen met een hoge kwaliteit van afwerking en representatie. Door keuzes in onder meer het onderwijsconcept en curriculum wordt de verdeling en inrichting van onderwijsruimtes niet als optimaal ervaren. In juli 2008 is daarom Bureau M3V ingezet om te komen met een duidelijk huisvestingsplan voor de korte en middellange termijn. Hierin moet duidelijk zijn hoe de koppeling gemaakt kan worden tussen onderwijsconcept en beschikbare of te ontwikkelen ruimtes. Dit in nauwe samenwerking met de onderwijsteams, curriculumontwikkelaars en het managementteam. In maart 2009 is dit plan klaar en kan gestart worden met de herinrichting van de onderwijsruimtes. 11

12 CONTINUITEIT BIEDEN SintLucas in balans houden door de juiste inhoudelijke en organisatorische keuzes te maken en om te zetten in acties. Studenten SintLucas wil niet groeien in kwantiteit, maar in kwaliteit. SintLucas hanteert als uitgangspunt een studentenaantal van met een evenwichtige verdeling van vrouwelijke en mannelijke studenten en een afspiegeling van de samenleving (beperkingen, culturele achtergronden). Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom. Studenten met gediagnosticeerde beperkingen en leerstoornissen kunnen extra ondersteuning krijgen. Er wordt dan een behandelplan opgezet. SintLucas krijgt jaarlijks meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Aan de hand van een toelatingsprocedure, het Beroepsgerichtonderzoek (BGO), selecteert SintLucas de meest getalenteerde en gemotiveerde kandidaten. Aan de hand van een schriftelijke test (eerste ronde) en een gesprek (tweede ronde) wordt in het BGO onder meer gekeken naar kennis en vaardigheden ('kunnen'), motivatie ('willen') en zelfbeeld ('zijn') van de student. In 2008 is het BGO vernieuwd om de uitval van studenten bij SintLucas verder terug te dringen. In de nieuwe opzet wordt onder meer de decaan/vakdocent van de toeleverende school betrokken en wordt werk van de kandidaat meegenomen in de beoordeling. In 2009 vindt verdere optimalisatie van het BGO plaats waarbij de resultaten dienen als een 0-meting voor de student waarin ook plaats is voor Eerder Verworven Competenties (EVC s). Verdeling studenten m/v Gegevens 2008: Aantal studenten MAN VROUW TOTAAL BOL-studenten BBL-studenten TOTAAL SintLucas Deze zijn als volgt verdeeld: BOL: 1 e leerjaar e leerjaar e leerjaar e leerjaar 258 Totaal BOL-studenten

13 BBL: Opleiding Uitvoerder 19 Gegevens 2007: Aantal studenten per sector MAN VROUW TOTAAL BOL-studenten BBL-studenten TOTAAL SintLucas Deze zijn als volgt verdeeld: BOL: 1 e leerjaar e leerjaar e leerjaar e leerjaar 277 Totaal BOL-studenten 1257 BBL: Opleiding Uitvoerder 16 Verdeling studenten per studierichting In studiejaar is de verdeling over de studierichtingen als volgt: Mediavormgever 49 % Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie 31 % Interieurvormgever, restauratie & decoratie 20 % SintLucas streeft naar een toename van studenten Ruimtelijk en interieur. Geografische afkomst studenten 2008 Zie landkaart Geslaagden Geslaagden BOL 262 eindexamenkandidaten hebben op 1 juli 2008 hun welverdiende diploma in ontvangst genomen. 10 kandidaten hebben het dit jaar helaas niet gehaald. 2 studenten kunnen op een later tijdstip alsnog hun diploma in ontvangst nemen. 13

14 Van de 262 geslaagden: ο zijn 30 kandidaten geslaagd na een herkansing ο zijn 20 kandidaten geslaagd met het predicaat excellent ο heeft 1 kandidaat een dubbele diplomering (afgestudeerd in 2 uitstroomdifferentiaties) gekregen Van de 10 gezakte kandidaten zijn: 7 kandidaten afgewezen voor het eindgesprek 3 kandidaten afgewezen na de herkansing Geslaagden BBL Van de opleiding Uitvoerder Afbouw en Onderhoud zijn 12 eindexamenkandidaten in 2008 geslaagd. Doorstroom studenten In 2008 is de doorstroom van studenten (studenten die zijn doorgestroomd naar het volgende studiejaar): studiejaar 1: 81% studiejaar 2: 82 % studiejaar 3: 97% studiejaar 4: 95 % De meest voorkomende redenen voor tussentijdse uitval, zijn: - studie- en beroepskeuzegebonden factoren ( een verkeerde keuze hebben gemaakt ) 35 % - persoonsgebonden factoren waarop de instelling geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld verhuizing, ziekte, geografische afstand) 13% - combinatie van verschillende factoren 23% Het gemiddeld doorstroompercentage: Studiejaar ,8 % Studiejaar ,5 % Studiejaar ,3 % Studiejaar ,7 % SintLucas streeft naar een gemiddeld doorstroompercentage van minimaal 85 %. Instellingssucces Het instellingssucces geeft de verhouding weer van het aantal gediplomeerden in een jaar in vergelijking met het totaal aantal schoolverlaters in datzelfde jaar % % % % SintLucas streeft naar een minimum succesfactor van 70 % Voortijdig school verlaten Voortijdig schoolverlaten staat bij SintLucas hoog op de agenda en heeft geleid tot een aantal acties en afspraken in De basisbegeleiding van studenten, de eerste lijn, ligt bij SintLucas bij de mentoren. In de structuur van studentenbegeleiding is de mentor de centrale figuur; de spin in het web! Hij of zij is aanspreekpunt voor de student, de ouders en de collega-docenten. In 2008 zijn de mentoren geschoold voor een optimale uitvoering van de 14

15 begeleidende taken. Naast training en organisatie is het zaak dat de begeleiding van de student bij de medewerkers tussen de oren komt. Voor specifieke problemen bij studenten verwijst de mentor naar de desbetreffende specialist uit de tweede lijn: het Zorgadviesteam. Zorg Advies Team Sinds studiejaar beschikt SintLucas over een ZorgAdviesTeam (ZAT). Doel van het ZAT is het voorkomen van schooluitval bij studenten die door omstandigheden vastlopen én het adviseren van mentoren/docenten in het zoeken naar doeltreffende begeleiding. De omstandigheden waardoor studenten vastlopen kunnen sociaal-emotioneel of lichamelijk van aard zijn. Het ZAT is opgedeeld in het kleine ZAT en het grote ZAT en kan doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Het kleine ZAT bestaat uit een interne zorgcoördinator en (externe) schoolmaatschappelijk werker. Samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Boxtel, arts GGZ en (indien nodig) een jeugdagent, vormen zij het grote ZAT. De zorgcoördinator regelt daarnaast de aanvraag en besteding van rugzakgelden en de begeleiding van rugzakstudenten. Ook onderhoudt zij de contacten met de ambulant begeleiders. In 2008 had SintLucas zes rugzakstudenten verdeeld over de diverse clusters. In 2008 hebben 28 studenten van SintLucas zich gemeld bij de zorgcoördinator, meestal op aanraden van de mentor. Deze studenten hadden met name problemen op het gebied van verslaving(en), thuissituatie, motivatie, rouwverwerking, depressiviteit, pestverleden, lichamelijke beperkingen en gedragsproblemen. Het ZAT tracht te zorgen voor de juiste verwijzing en begeleiding. Een belangrijk speerpunt voor het ZAT in 2008 is het voorkomen van hangsinten, studenten die wel aan- en afmelden, maar niet naar de trainingen en leeromgevingen komen. Het aantal 20 (in studiejaar ) is teruggebracht tot 0 (begin van studiejaar ). Ook is in 2008 is een start gemaakt met het schrijven van zorgprotocollen en richtlijnen voor mentoren en studenten en er zijn contacten gelegd met de gemeente. Per juni is het ZAT eveneens aangesloten bij het provinciaal alarmeringssysteem Zorg voor Jeugd. Convenanten 'warme overdracht' Door de strategische keuze om uitsluitend opleidingen op niveau 4 te verzorgen komt het voor dat studenten na één of twee jaar hun studie niet op SintLucas kunnen vervolgen. Zij moeten dan op zoek naar een andere opleiding. Ook kan het gebeuren dat excellerende studenten van omliggende opleidingen na één of twee jaar de overstap willen maken naar SintLucas. SintLucas heeft met de volgende ROC s en vakinstellingen samenwerkingsconvenanten afgesloten om studenten die 'afstromen' of 'zij-instromen' goed voorbereid aan elkaar over te dragen: - ROC Midden Brabant - Koning Willem I College - ROC Eindhoven - ROC De Leijgraaf - ROC Midden Brabant - De Eindhovense school In 2008 zijn vier studenten met deze warme overdracht direct geplaatst op van de convenantscholen. Geen enkele student is door een convenantschool aan SintLucas aangeboden. 15

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, F (010) 258

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie