Beleidsprioriteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsprioriteiten 2011-2012"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 1320 ( ) Nr oktober 2011 ( ) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel verzendcode: REG

2 2 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 3 PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL

4 4 Stuk 1320 ( ) Nr. 1

5 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 5 INHOUD Lijst met afkortingen... 8 I. Inleiding... 9 II. Strategische en operationele doelstellingen... 9 SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat... 9 OD Het horizontale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering coördineren OD Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen OD Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid 14 OD Een permanente dialoog met het middenveld organiseren OD Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel 15 SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven OD Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid beschouwen OD Wonen waar je werkt in de praktijk omzetten OD Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren 20 SD 4 - Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen OD Brussel behouden als hoofdstad van Vlaanderen OD De 11-juliviering in Brussel positioneren en vernieuwen OD Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren SD 5 - Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal OD 5.1 en OD De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief promotiebeleid voeren OD Gratis taallessen Nederlands aanbieden OD Een correcte toepassing van de taalwetgeving SD 6 - Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergieën OD Het lokale Brusselbeleid van de Vlaams Gemeenschapscommissie als prioritaire partner beschouwen OD Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken SD 7 - Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor Brussel mee mogelijk maken OD 7.1 en Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen en kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren... 29

6 6 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 SD 8 - Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken OD Synergieën ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media. 29 OD Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum OD Een efficiënte cultuurcommunicatie bewerkstelligen voor het Brusselse culturele aanbod OD Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams Brusselbeleid SD 9 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen OD Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen OD Meer aandacht hebben voor personen met een handicap OD Zorg voor senioren blijven vernieuwen OD Gezondheidsvoorzieningen structureel laten samenwerken.. 39 SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven OD Het Brusselse luik van het GOK-decreet OD Gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod OD Initiatieven brede school ondersteunen OD Mondiale, interculturele en burgerschapvorming versterken 44 OD Brussel als studentenstad promoten OD Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel SD 11 - Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector blijven uitspelen OD Samenwerking ondersteunen OD 11.2 en OD Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven en Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen III. Uitvoering moties en resoluties van het Vlaams Parlement Actualiteitsmotie tot besluit van het op 13 oktober 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de conclusies uit het Brussels Armoederapport 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake armoedebestrijding in Brussel (stuk 703 ( ) Nr. 2) Motie van aanbeveling tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Brussel (stuk 748 ( ) Nr. 5) Actualiteitsmotie tot besluit van het op 2 februari 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het acute plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (stuk 935 ( ) Nr. 2)... 50

7 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 7 IV. Regelgevingsagenda V. Stand van de uitvoering van de decreten... 51

8 8 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 Lijst met afkortingen AMVB = Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel BHAK = Brusselse Huisartsenkring BISC = Brussels International Student Centre BBL = Bond Beter Leefmilieu BON = Brussels Onthaal Nieuwkomers BOT = Brussels Overleg Thuiszorg Br(ik = Brussel & Ik BRIO = Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum BWR = Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad CEMESO = Centre for Studies on Media and Culture CLIL = Content and Language Integrated Learning COCOF = Commission communautaire Française (Franse Gemeenschapscommissie) CPVI = Contacpunt Vlaamse Infolijn DKO = Deeltijds Kunstonderwijs FUSL = Facultés Universitaires Saint-Louis GGC = Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GOK = Gelijke Onderwijskansen HOB = Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek HUB = Hogeschool-Universiteit Brussel IKG = inkomensgerelateerde kinderopvang IMID = Ik moest iets doen KVS = Koninklijke Vlaamse Schouwburg LOGO = Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel MIVB = Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel NT2 = Nederlands als tweede taal OD = operationele doelstelling OD XXII = Onderwijsdecreet 22 OPB = Onthaal en Promotie Brussel PMB = Pro Medicis Brussel QLB = Quartier Latin Brussel RIA = reguleringsimpactanalyse SD = strategische doelstelling SEL = samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg SOKA = Sociale Kaart ULB = Université Libre de Bruxelles UNIZO = Unie van Zelfstandige Ondernemers VAPA = Vlaams Actieplan Armoedebestrijding VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VGC = Vlaamse Gemeenschapscommissie ViA = Vlaanderen in Actie VLOPHOB = Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel VUB = Vrije Universiteit Brussel VRT = Vlaamse Radio en Televisie VRIND = Vlaamse Regionale Indicatoren W&K = Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

9 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 9 I. Inleiding Deze Beleidsbrief Brussel beschrijft de acties van het Vlaamse Brusselbeleid in 2012 met een terugblik op de realisaties in Deze brief concretiseert de strategische en operationele doelstellingen zoals bepaald in de Beleidsnota Brussel Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond zeven labels. Die zeven uitgangspunten zijn als een rode draad aanwezig in het Vlaamse Brusselbeleid: - Vlaanderen voor Brussel - Brussel voor Vlaanderen - Vlaanderen in Brussel - Brussel in Vlaanderen - Nederlands in Brussel - Samenwerking in Brussel - Intercultureel Brussel Organisaties, projecten en initiatieven die vanuit het Vlaamse Brusselbeleid worden ondersteund dragen expliciet of impliciet in hun werking meerdere van deze labels. De hieraan verbonden strategische doelstellingen hebben een horizontaal karakter. Ze realiseren zich eveneens binnen de verderop vermelde verticale, thematische beleidsdomeinen waarin het specifieke Vlaamse beleid in Brussel actief is (media, communicatie en city imaging; welzijn en gezondheid; onderwijs en jeugd; cultuur en creativiteit). Het beleid dat ik als Vlaams minister voor Brussel voer zal in 2012 focussen op vier grote inhoudelijke werven: - Het politieke kerntakendebat met de VGC opstarten (zie OD 6.1) - De uitbouw van Muntpunt (zie OD 8.2) - Een organisatiemodel voor de Vlaams-Brusselse mediapartners uittekenen (zie OD 8.1) - De invulling van het Brede School-concept in Brussel (zie OD 10.3) In het licht van de demografische groei waar Brussel de komende decennia mee geconfronteerd zal worden blijven afstemming, samenwerking en betrokkenheid belangrijke onderliggende begrippen in het Vlaamse Brusselbeleid, zowel tussen de regio s onderling als tussen het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel en in de Vlaamse Rand. De Vlaamse Gemeenschap stelt zich binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op als een positieve partner. De Vlaamse aanwezigheid in Brussel moet zich bovenal realiseren als een grote betrokkenheid in de uitdagingen waar Brussel voor staat. II. Strategische en operationele doelstellingen SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat Het Vlaamse beleid in Brussel bestaat uit een regulier beleid (vanuit de verschillende sectorale en thematische beleidsdomeinen), een specifiek beleid (het beleidsdomein Brusselse Aangelegenheden) en een lokaal beleid (via de Vlaamse Gemeenschapscommissie). Het verticale beleid vult er dus aan

10 10 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 op een horizontaal beleid. En een hoofdstedelijk, bovenlokaal beleid co-existeert in Brussel met een regionaal, lokaal beleid. OD Het horizontale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering coördineren Om een integraal beleid voor Brussel mogelijk te maken, is een aangepast beleidsinstrumentarium nodig. De Brusselnorm en de Brusseltoets zijn daarbij geschikte middelen. Beiden vormen ze een sleutelproject dat in het kader van de monitoring van het regeerakkoord en ViA uitdrukkelijke aandacht krijgt. De Task Force Brussel (zie verder onder OD 6.1) kreeg in 2010 de opdracht een voorstel uit te werken voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke meet- en weetinstrumenten en voor de implementatie van de Brusselnorm en de Brusseltoets. Wat de Brusseltoets betreft, volg ik eveneens de ontwikkelingen op inzake het strategisch beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging De Vlaamse Regering heeft immers herbevestigd dat RIA het centraal beoordelingsinstrument is voor effectbeoordelingen, en dat de diverse wetgevingstoetsen in deze RIA moeten worden geïntegreerd. Vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen, die verantwoordelijkheid dragen voor een bepaalde wetgevingstoets, werken momenteel aan een voorstel voor een werkbare en eenvormige procedure om voorstellen van regelgeving te onderwerpen aan een impactanalyse. Het eindrapport van de Task Force Brussel zal eind 2011 klaar zijn, zodat ik inzake de Brusselnorm en -toets een voorstel van aanpak aan de Vlaamse Regering kan doen. Daarbij wil ik ook feedback verzamelen van het middenveld en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van het politieke overleg dat in 2012 wordt opgestart. Het is immers belangrijk dat de Brusselnorm en toets, in haar belang en vorm, gedragen worden door interne en externe stakeholders. Daarnaast zal ik er uiteraard voor zorgen dat de concrete uitwerking van de Brusseltoets maximaal aansluit bij de voorstellen om de verschillende toetsen te integreren in één impactanalyse. OD Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen Het Vlaams Brusselfonds Het Vlaams Brusselfonds werd in 2011 ingezet voor ondermeer de financiering van investeringen aan het gebouwencomplex van Muntpunt, het Huis van het Nederlands, studieopdrachten, de werking van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel,... In september 2011 opende op het Muntplein het nieuwe Vlaams-Marokkaans huis Daarkom. In de verbouwing van Daarkom werd de voorbije jaren euro geïnvesteerd vanuit het Vlaams Brusselfonds. De rapportering over de werking van het fonds gebeurt via een afzonderlijk jaarverslag. Het jaarverslag 2010 werd in juli 2011 ingediend bij het Vlaams Parlement en is tevens beschikbaar op de website Om het dagelijks beheer van het Vlaams Brusselfonds in lijn te brengen met de algemene delegatieregelingen die gelden binnen de Vlaamse overheid, zal de beheersbevoegdheid van de Leidend Ambtenaar van het Fonds worden verduidelijkt. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds zal in die zin worden aangepast.

11 Stuk 1320 ( ) Nr In 2012 wens ik het operationele kader van het Vlaams Brusselfonds te herdefiniëren. Zowel de ontstaansredenen, als de aanwending van de middelen van het fonds, zijn achterhaald, en lopen vaak parallel met andere financieringsvormen. Het fonds is intussen volgestort, en vormt een communicerend vat met andere basisallocaties. Het kerntakendebat zal ook hier in 2012, na het eindrapport van de Task Force Brussel, een antwoord moeten geven of het in stand houden van het Vlaams Brusselfonds als afzonderlijk beleidsinstrument nodig en efficiënt is, en dit gekaderd in een geïntegreerde langetermijnvisie voor het Vlaamse Brusselbeleid. De middelen van het Vlaams Brusselfonds bedragen in euro (AB0/1AG-I-5/IS). Convenanten met nominatieve organisaties Zoals in de beleidsbrief van vorig jaar aangekondigd, sloot ik begin 2011 convenanten af met drie nominatieve organisaties op basis van het meerjarenplan In de convenanten zijn de strategische en operationele doelstellingen, voorbeeldacties en procesindicatoren opgenomen. De convenant met het Huis voor Gezondheid werd mee ondertekend door de VGC omdat we samen de werking financieren. De convenanten met BRIO (VGC geeft geen subsidie voor de werking) en met het Huis van het Nederlands (VGC subsidieert een andere deelwerking) zijn tweepartijenovereenkomsten. In de convenanten wordt gestipuleerd dat één keer per jaar in mei of juni een grondig evaluatiegesprek tussen de Vlaamse overheid (kabinet en administratie) en de gesubsidieerde organisatie plaatsvindt, zodat bepaalde doelstellingen kunnen worden verduidelijkt en zo nodig bijgestuurd. Voor het Huis voor Gezondheid wordt ook de VGC bij dat gesprek betrokken. Met de Vlaams-Brusselse mediapartners werden nog geen convenanten afgesloten, omdat ik eerst het nieuwe organisatiemodel wil implementeren. Als alles naar wens verloopt, kan in 2012 alsnog een convenant worden afgesloten. In 2012 zullen ook convenanten worden afgesloten met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en met Br(ik, de rechtsopvolger van Quartier Latin. Subsidielijn Projecten voor Brussel Binnen het begrotingsprogramma Coördinatie Brussel worden subsidies verleend aan Initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen. In 2011 werd het subsidiekader vernieuwd, wat resulteerde in een nieuwe subsidiegids Projecten voor Brussel. De vernieuwde subsidiegids vormt een belangrijke hefboom om tal van beleidsvoorstellen op de sporen te zetten die ik op het vlak van de ondersteuning van de Vlaamse aanwezigheid en betrokkenheid in Brussel heb aangekondigd in mijn beleidsnota. Het invoeren van de nieuwe subsidiegids werd bij het werkveld bekendgemaakt via een nieuwsbrief en een advertentiecampagne (kostprijs euro). In mijn Beleidsbrief Brussel werd de implementatie van de nieuwe subsidiegids naar voren geschoven als één van de vijf grote inhoudelijke werven. In die beleidsbrief schetste ik ook uitgebreid de nieuwe klemtonen. De heroriëntering van de subsidielijn Projecten voor Brussel heeft tot een aantal andersoortige projecten geleid. Zo werden bijvoorbeeld belangrijke culturele evenementen in Vlaanderen gesubsidieerd, zoals Theater aan Zee en Freestate, waarvan de programma s inhoudelijk en vormelijk aandacht aan Brussel besteedden.

12 12 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 Het is uiteraard te vroeg om nu reeds een globale evaluatie te maken van de impact van de nieuwe subsidiegids, maar we monitoren dit permanent. In ieder geval zal ik in 2012 deze koers verder aanhouden. Ik reken ook op bijkomende initiatieven van Brusselse en Vlaamse middenveldorganisaties om uitwisselingsprojecten op te zetten tussen Brussel en Vlaanderen (zie verder categorie 1). De ondersteuning van projecten via de subsidiegids Projecten voor Brussel draagt bij tot de realisatie van één of verschillende operationele doelstellingen uit de beleidsnota, zoals onder andere: - OD Een permanente dialoog met het middenveld organiseren - OD Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid beschouwen - OD Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren - OD Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren - OD Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen - OD Kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren - OD Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken - OD Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel - OD (Culturele) samenwerking ondersteunen - OD Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven - OD Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen Ik overloop kort de nieuwe klemtonen en haal enkele projectvoorbeelden aan. De subsidiegids bestaat uit drie categorieën, waarvan twee nieuwe. De eerste (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in mijn Beleidsnota Brussel (p.15) aan reële uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen wordt gehecht. Die categorie laat ook volop toe Brusselprojecten in Vlaanderen op te zetten. In september 2011 is het grote uitwisselingsproject Brussel op t spoor van vtbkultuur van start gegaan, dat tot 2013 zal lopen. De Brusselse literaire vereniging Het beschrijf start in het najaar 2011 in vijf Vlaamse steden met Tour de Flandre (meer toelichting bij beide projecten bij OD 4.3). Tot deze categorie kan ook het project Diep in het Bos worden gerekend waarin de synergieën tussen Brussel en de Vlaamse Rand tot uitdrukking komen. Vijf Vlaams-Brusselse gemeenschapcentra en drie gemeenschaps- en cultuurcentra uit de Rand organiseerden samen tijdens de laatste vakantieweek van augustus 2011 Diep in het Bos, een meerdaags, hoogstaand en toegankelijk kinder- en jongerenkunstenfestival in het Laarbeekbos, aan de rand van de hoofdstad. In 2012 zal de tweede editie plaatsvinden. Ik vermeld ook het project Proef gastronomisch Vlaanderen in Sociale Brusselse Restaurants van Atelier Groot Eiland. Vanuit de vaststelling dat het publiek van Brusselse sociale restaurants vaak een nogal stereotiep beeld van Vlaanderen heeft, gaan drie sociale restaurants rond het thema Vlaanderen aan het werk. In het sociaal restaurant van Atelier Groot Eiland zullen gedurende een week alle Vlaamse provincies één dag in de kijker worden geplaatst. De tweede categorie behelst hoofd- en grootstedelijke projecten waardoor alle Vlamingen zich thuis en welkom voelen in de hoofdstad. Hier vormen de zomerfestivals een goed voorbeeld van. Ik benadruk hier nogmaals dat de finaliteit van de subsidie die ik als minister bevoegd voor Brussel verleen aan grote evenementen zoals het Klarafestival, Brosella of Bruksellive, niet cultureel van aard is: het gaat om een gemeenschapsvormende doelstelling waarbij de banden tussen Brussel en Vlaanderen worden aangehaald, Vlaamse Brusselaars zich thuis voelen in de stad en Vlamingen hun weg naar Brussel vinden. De derde (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in de Beleidsnota (p.32) wordt gehecht aan participatiebevorderende initiatieven die inspelen op de maatschappelijke labofunctie van Brussel. In dit plaatje past bijvoorbeeld steun aan de burgerbeweging Platform Kanal, die in het najaar van 2012 de tweede editie van Festival Kanal zal organiseren, dat de rijkdom, het potentieel en de troeven van de kanaalzone onder de aandacht brengt (zie toelichting bij OD 11.2 en 11.3). Daarnaast is er de

13 Stuk 1320 ( ) Nr tweejaarlijkse Zinnekeparade, die in 2012 zal draaien rond het thema Désordre/Wanorde. Binnen deze categorie subsidieer ik ook het project IMID van Curieus, dat erop gericht is de burgerzin in Brussel te versterken (zie toelichting bij OD 10.4). Ik vermeld ten slotte het project Brussel aan de Rand van vzw Bral, een Nederlandstalige Brusselse vereniging van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met als engagement een leefbare stad. Bral heeft als uitgangspunt dat bewoners van Brussel en de Rand tot dezelfde belangengemeenschap behoren als het om mobiliteit of de kwaliteit van de leefomgeving gaat. De organisatie stelt vast dat een structureel intergewestelijk contact ontbreekt op alle niveaus, ook bij het middenveld. Op die laatste lacune speelt het project Brussel aan de Rand in. Door het samenbrengen en laten samenwerken van een aantal bewonersgroepen en middenveldorganisaties uit Brussel en de Vlaamse Rand rond een aantal gemeenschappelijke thema s wil Bral een gemeenschappelijke discussieruimte creëren en elementen aanreiken die het debat aanzwengelen en die het beleid kunnen voeden. Daarnaast wil dit project ook de contacten tussen de Brusselse en Vlaamse middenveldorganisaties verbeteren (UNIZO, de vakbonden, BBL ). Naast die drie verticale categorieën, worden twee horizontale invalshoeken gehanteerd. Op inhoudelijk vlak vallen deze initiatieven onder één van de drie vermelde projectcategorieën. Er worden subsidies voor gemeenschapsoverschrijdende projecten van tweetalige organisaties verleend (Zinneke, Couleur Café, Passa Porta, Bozar, Platform Kanal, Recyclart ). Ik waak er zorgvuldig over dat de Nederlandstalige inbreng in de organisatie, de programmering, de uitvoering en de communicatie van die projecten volwaardig is. Impulssubsidies willen initiatieven met een experimenteel en vernieuwend karakter tijdelijk ondersteunen. Beloftevolle initiatieven kunnen ten hoogste drie (opeenvolgende) keren een subsidie ontvangen, zodat ze de mogelijkheid krijgen hun levensvatbaarheid te bewijzen in afwachting van een solide structurele financieringsbasis. Initiatieven die een impulssubsidie ontvangen, worden op een intensievere wijze begeleid, zodat de middelen maximaal renderen. Ze vergen vaak niet enkel een goede inhoudelijke begeleiding, maar ook de nodige administratieve en politieke contacten. Impulssubsidies kunnen uitmonden in vier soorten verankeringen: - Sommige impulssubsidies zijn eenmalig van aard en leiden ertoe dat een project zelfbedruipend kan worden. Voorbeeld hiervan vormt de subsidie aan de kunstenaarsmarkt MicroMarché (zie ook OD 11.2 en 11.3). - Andere impulssubsidies worden verleend aan initiatieven die later binnen het bevoegdheidsdomein Brussel zelf worden opgevangen. Indien Kuumba het Vlaams- Afrikaans Huis in Elsene op inhoudelijk en zakelijk vlak in 2012 de nodige stappen vooruit zet, zal ik - samen met de VGC - naar een structurele oplossing zoeken voor dit Huis (zie OD 7.1 en 7.2). - Nog andere impulssubsidies worden toegekend in afwachting van een verankering binnen andere bevoegdheidsdomeinen of binnen andere overheden. Het exemplarische project School in de Buurt van het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek zou zo na drie impulssubsidies vanaf 2013 bij de VGC moeten kunnen worden opgevangen. - Ten slotte worden er impulssubsidies verleend voor nieuwe deelwerkingen van structureel gesubsidieerde organisaties, op voorwaarde dat die na max. drie jaar in de gewone werking worden geïntegreerd. Voorbeelden hiervan vormen de projecten Gazet van de Vrijwilliger van Het Punt en Naar een digitale duurzaamheid voor miniorganisaties van het AMVB (zie ook SD 2). Ik heb in mijn vorige beleidsbrief beloofd projecten met een louter lokale of gemeentelijke dynamiek (buurtfeesten, kleine festivals) niet langer voor subsidiëring in aanmerking te nemen omdat ze thuishoren op het lokale gemeentelijke niveau of bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In 2011 werd die intentie waargemaakt en dat zal ook in 2012 gebeuren.

14 14 Stuk 1320 ( ) Nr. 1 Voor de subsidielijn Projecten voor Brussel is in 2012 een bedrag van euro voorzien (AB0/1AG-I-2/WTA). OD 1.3 Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid De prioritaire partner voor de wetenschappelijke onderbouw van het Vlaamse Brusselbeleid is BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum. Begin 2011 sloot ik met BRIO een convenant af op basis van het meerjarenplan , waarin de strategische en operationele doelstellingen, voorbeeldacties en procesindicatoren zijn opgenomen. De basisdoelstelling van BRIO is de kennis over Brussel en de Rand te verruimen door het uitvoeren en verspreiden van wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. BRIO schenkt in toenemende mate aandacht aan de verwevenheid en wisselwerking tussen Brussel en de Rand. Daartoe wordt oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek opgezet rond vier centrale onderzoeksassen: taal(politiek) en integratie; onderwijs en diversiteit; politiek en bestuur en meertalige steden. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt een nauwe samenwerking en uitwisseling met andere binnen- en buitenlandse onderzoekscentra, opdrachtgevers en partners van het middenveld nagestreefd. Binnen de academische wereld is BRIO actief in verschillende samenwerkingsverbanden, onder meer in het Brussels Studies Institute (FUSL, ULB en VUB). De BRIO-website verzamelt en ontsluit wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en andere relevante publicaties. In het kader van de verdere uitbouw van krijgen in 2012 twee nieuwe werkinstrumenten prioritaire aandacht: er is de operationalisering van de cijferbank, die belangrijke en recente cijfers ook in kaartvorm zal weergeven en er is het Brussel-ABC, waarin Brusselgerelateerde thema s bondig en toegankelijk worden uitgelegd. In 2012 zullen de resultaten van de derde Taalbarometer worden gepresenteerd. De bevraging van 2500 respondenten vond reeds plaats in Dat vijfjaarlijkse representatieve onderzoek naar taalgebruik in Brussel geeft een beeld van de Brusselse taalsituatie en laat toe om taalverschuivingsprocessen over een langere periode in kaart te brengen en te duiden (zie ook OD 5.1 en 5.2). Tijdens het tweede werkingsjaar van het meerjarenplan wordt naar analogie van het Brusselse taalbarometeronderzoek, op initiatief van mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand, ook een taalbarometer voor de Vlaamse Rand opgestart. Vergelijkend onderzoeksmateriaal over de situatie van de Brusselse gemeenten en de Vlaamse gemeenten grenzend aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is schaars, terwijl de impact van de effecten van de grootstad zich vanzelfsprekend ook buiten de taalen administratieve grenzen doet voelen. In april 2012 wordt er door mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand een colloquium over de internationalisering van de Rand georganiseerd, waar demografische, economische, culturele, sociale, ruimtelijke, politieke, taalkundige en identiteitsaspecten aan bod zullen komen. Het spanningsveld tussen en de samenwerking van wereldsteden met hun omringende regio vormen een internationaal gegeven. Daarom zullen ook buitenlandse cases aan bod komen, in het bijzonder de andere Europese hoofdzetels. In 2012 worden een aantal interessante ad hoc onderzoeksprojecten (met externe financiering) opgezet met een grote beleidsmatige relevantie: - het taalgebruik van jongeren in een meertalige omgeving en eentalige onderwijsstructuren; - Linguistic Landscapes of de impact van het taalbeleid op het visuele taalbeeld in de publieke ruimte; - het taalbeleid in de drie hoofdsteden van de Europese Unie: Straatsburg, Luxemburg en Brussel.

15 Stuk 1320 ( ) Nr BRIO wordt nominatim gefinancierd; in 2012 is er een bedrag van euro voorzien (AB0/1AG- I-2/WTB). OD 1.4 Een permanente dialoog met het middenveld organiseren Ook in 2011 heb ik als Vlaams Minister van Brussel, maar eveneens vanuit mijn andere bevoegdheden Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen, regelmatig contact gehad met een diverse groep van actoren uit het middenveld in Brussel. Dit gebeurde in het kader van concrete dossiers, gaande van subsidieaanvragen tot werkbezoeken of via deelname aan congressen en dergelijke meer. Zo kan ik permanent de vinger aan de pols houden van wat er leeft in Brussel. In 2010 heb ik aan de Task Force Brussel de opdracht gegeven voorstellen uit te werken om organisaties uit het brede middenveld op een meer gestructureerde manier over het Brusselbeleid te consulteren. Gezien de timing van de Task Force Brussel is opgeschoven (zie verder onder OD 6.1), en de voorstellen pas eind 2011 zullen beschikbaar zijn, heb ik nog geen concreet initiatief kunnen nemen. Op basis van de aanbevelingen van de Task Force Brussel zal ik in 2012 een initiatief nemen om organisaties uit het brede middenveld die in Brussel actief zijn uit te nodigen tot een vorm van gestructureerde dialoog met als doel om de beleidsplanning te verrijken en te optimaliseren. Eventuele kosten die voortvloeien uit het organiseren van deze dialoog zullen worden gefinancierd via de algemene werkingskosten voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel (AB0/1AG-I- 2/WTA). OD 1.5 Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel De coördinatie van het Vlaamse armoedebeleid en bijgevolg de afstemming met het armoedebeleid en overleg met de armoedeorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Armoedebestrijding. Vlaams minister Ingrid Lieten zal als coördinerend minister de in 2011 opgestarte permanente interkabinettenwerkgroep over armoede in Brussel opvolgen, waarin naast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de drie Brusselse Gemeenschapscommissies ook de Vlaamse en de Franse Gemeenschap worden uitgenodigd. Op die manier is een permanent armoedeoverleg geïnstalleerd, zoals vooropgesteld in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) (actie 38). Op 15 juni 2011 gaf minister Lieten in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement toelichting bij het Voortgangsrapport 2010 van het VAPA. Als Vlaams minister voor Brussel nodigde ik op 14 september 2011, in samenwerking met het Seniorencentrum, de Brusselse dienstencentra en HOBO, Brusselse thuislozen en personen in armoede uit op een klassiek concert in Bozar in het kader van het Klarafestival. Daarnaast werden ook Brusselse senioren uitgenodigd. Dit zijn doelgroepen die via de vele evenementen die vanuit het

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 1 2 INHOUDSTAFEL Voorwoorden p. 04 Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden p. 04 Voorzitter Adviesraad Cultuur van Sint-Gillis p. 05 Voorzitter Raad van Beheer van de Nederlandstalige

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten Beleidsnota 2009-2014 MEDIA Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Inhoud Lijst afkortingen...5

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie