ENTERTAINMENT&MEDIA. KIEM KRANT gaat digitaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENTERTAINMENT&MEDIA. KIEM KRANT gaat digitaal"

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET FNVKIEMbelastingservice: bewaardekaart P03 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P05 ENTERTAINMENT&MEDIA Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? BIJL AAN WORTEL PUBLIEKE OMROEP Na de eerder aangekondigde bezuinigingen van het kabinet Rutte I, dat de publieke omroep 200 miljoen moet be zuinigen, gaat de nieuwe coalitie van VVD en PvdA daar nog eens een flinke schep boven op gooien. Er wordt nóg eens 100 miljoen Euro extra bezuinigd op de publie ke omroep. Deze extra taakstelling moet worden gerealiseerd door eigen inkomsten van de publieke omroep te vergroten en door on - nodige kosten aan ledenwerving te voorkomen. De koppeling tussen ledenaantallen en budgetten van de omroepen wordt daarvoor los gelaten en vervangen door een licentiesysteem. Daar waar de bezuiniging van 200 miljoen op de landelijke pu - blieke omroepen nog niet eens is uitgewoed -en waarschijnlijk een direct en indirect banenverlies van 1000 tot 1500 fte s gaat opleverenvrezen we nu dat met de nieuwe bezuiniging nóg meer banen verloren gaan, zegt FNV KIEM bestuurder Martin Kothman. INKOMSTEN KLEINER De door het kabinet in wording aangegeven dekking van de nieuwe bezuiniging van 100 miljoen lijkt ogenschijnlijk gedekt te worden door maatregelen die geen werk gelegenheid kosten. Maar de mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven voor de omroepen zijn volgens Kothman relatief gering: De reclameinkomsten en de inkomsten uit programmabladen en verenigingsgelden staan onder druk. De leden aantallen lopen terug en juist de koppeling tussen budget en leden moet worden losgelaten. Daarom vrezen we, dat als die taakstelling niet banenneutraal wordt gerealiseerd, extra banen verloren zullen gaan. Uiteindelijk komt daarmee ook de programmering op radio, televisie en internet nog verder onder druk te staan, want ook de vorige bezuiniging had al invloed op de programma s. Daarmee komt direct de kwaliteit van de publieke omroep in het geding. Dit willen we als FNV KIEM niet laten ge - beuren. We roepen daarom dan ook onze leden op, en ook de omroepmedewerkers die nog nog geen lid zijn, zich bij ons aan te melden om samen de strijd aan te gaan. We moeten op elke moge lij - ke manier voorkomen dat de politiek hiermee definitief de bijl aan de wortel van onze kwalitatief hoog waardige publieke omroep legt. EERDERE MAATREGELEN Dat de kwaliteit van de publieke omroep nu al wordt aangetast, wordt duidelijk uit de maatregelen van het vorige kabinet. Het Muziekcentrum van de Omroep wordt meer dan gehalveerd, waardoor de levende muziek op radio en televisie van eigen bodem wordt beperkt. De Radio Kamer - filharmo nie verdwijnt en het Metropole Orkest wordt een uiterst onzekere zelfstandige toekomst ingejaagd. Het Groot Omroep Koor wordt in omvang verkleind en het vlaggenschip van het MCO het Radio Filharmonisch Orkest moet met minimale middelen en bezetting door. Daarnaast is Radio Nederland Wereldomroep, het visite kaartje van handelsnatie Ne - derland, al praktisch wegbezuinigd. Daar zijn vele banen verloren gegaan. IN ACTIE! Tenslotte zullen de aanstaande fusies van de omroepen in 2013 banen gaan kosten. Het werk wordt daarbij uitbesteed tegen waar - schijn lijk slechtere arbeids voor - waar den. Ook is duidelijk, dat de samenwerking en integratie van taken van de regionale en landelijke publieke omroep een besparing op moet gaan leveren. In deze besparing zullen ook haast onvermijdelijk banen gaan ver - dwij nen. Daarom zou het ook goed zijn dat de collega s in de regio en de collega s van de lande - lijke publieke omroepen de handen ineenslaan en in actie komen tegen deze nieuwe bezuinigingen, besluit Kothman. Meld je aan via: FNV KIEM heeft recent een brief aan Diederik Samsom gestuurd. Deze kun je lezen op pagina 2. op Tip GEEF EENS EEN COMPLIMENTJE WEG! Wat is er nu leuker dan iemand die je laat weten dat je er goed uitziet, dat je een bijzondere prestatie hebt geleverd, of dat je veel voor hem of haar betekent. Complimen - ten zijn altijd welkom, maar waarom zijn we er dan zo zuinig mee? Ontdek in het groot complimentenboek hoe je thuis èn op je werk mensen kunt waarderen met originele en op rechte complimenten. Een aanrader voor iedereen die wil motiveren, inspireren en gelukkig wil leven. Ook leuk als kerst - kadootje! Voor 24,95 te bestellen bij Bol.com. Iets minder te besteden? De Complimenten - kalender kost 16,95 bij Bol. KIEM KRANT gaat digitaal Een nieuw jasje voor de KIEM Krant! Vanaf januari 2013 verschijnen de edities Entertainment & Media en Kunst & Podium van FNV KIEM Krant niet meer in de huidige krantenvorm. Deze edities worden vervangen door een digitale variant in de vorm van een di gitaal magazine. Twee maal per jaar krijgen alle leden nog een hard copy magazine in de bus: eenmaal in mei, met daarin de congresinformatie opgenomen en eenmaal in december, vergezeld van de FNV KIEM ledenpas. Leden uit andere sectoren dan de grafische, krijgen vanaf 2013 een digitaal magazine in hun mailbox. Het digitale magazine zal een groot deel van de ver - trouwde informatie bevatten, aangevuld met een over zich - telijke inhoudsopgave van waaruit je direct naar voor jou interessante artikelen kunt klikken. Daarnaast vind je in het nieuwe magazine een aantal bekende, maar ook nieuwe rubrieken. De eerste digitale uitgave kun je eind januari, begin februari in je mailbox tegemoet zien. Leden uit de grafische sector blijven wel de re guliere krant ontvangen. UPDATE JE GEGEVENS! Om je per mail goed op de hoogte te houden, heeft FNV KIEM je mailadres nodig. Update daarom je gegevens vandaag nog via Heb je ideeën voor de invulling van het digimagazine? Mail ons op

2 PAGINA 2 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM BRIEF NAMENS FILM- EN TELEVISIESECTOR Met grote zorg heeft de sector kennis genomen van de voornemens in de paragrafen Kunst & Cultuur en Media van het regeerakkoord. De voorgenomen maatregelen treffen de sector opnieuw oneven wichtig hard en zullen grote consequenties hebben voor het culturele film en media aanbod. Naar aanleiding van de in het regeerakkoord opgenomen nieuwe bezuinigingsplannen, heeft FNV KIEM namens de film- en televisiesector een reactie gegeven. Een nieuwe regeling thuiskopieheffing Met ingang van 1 januari 2013 komt er, afhankelijk van de opslagcapaciteit, een thuiskopieheffing van maximaal 5 euro op smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets, hddrecorders en settopboxen. DE BRIEF: Geachte heer Samsom, Metgrotezorgheeftdefilm-entelevisiesectorkennisgenomenvandevoornemensinde paragrafenkunst&cultuurenmediavanhetregeerakkoord.devoorgenomenmaatregelen treffendesectoropnieuwonevenwichtighardenzullengroteconsequentieshebbenvoorhet culturelefilmenmediaaanbod. Inhetregeerakkoordwordtgepleitvooreenonafhankelijk,gevarieerdenhoogwaardigmediaaanbod,toegankelijkvoorallelagenvandebevolking.Ditonderschrijvenwijvolledig.Deze ambitielijktnuvolledigondermijndtegaanwordendoorde 100miljoenextrabezuinigingen opdepubliekeomroependeheroverwegingvanhetmediafonds.mochtdezeheroverweging betekenendathethuidigemediafondsopgehevenwordtendathetbudgetvoordrama, documentaireentalentontwikkelingverdwijnt,danheeftdatonherroepelijkegevolgenvoorde sector.indegrotebezuinigingopdepubliekeomroepishetkennelijkdebedoelingspecifiekde geoormerktegeldenvoorkunstencultuurendesamenwerkingmetcultureleinstellingen,makers enproducententetreffen.vooreenhoogwaardigaanbodishetvangrootbelangdaterondanks debezuinigingenbijdepubliekeomroepgenoegruimteblijftvoordeonafhankelijkemakersen producenten. Wijvragenonsafofdeoverheidzichrealiseertdatdoorbovengenoemdemaatregelen,nade aleerderdoorgevoerdebezuinigingenbijhetfilmfonds,80%vanhetfondsenbudgetvoor documentairesverdwijnt.hoogwaardigenederlandsedramaserieskunnennietmeergemaakt worden.ookdeprojectenwaarinjongeenbeginnendespeelfilm-entelevisiemakersviahet MediafondsenhetFilmfondsgestimuleerdwordenenhuntalentkunnenontwikkelen,zullen verdwijnen.nationaaleninternationaalgeprezentv-productieszoalsdedramaseriesa damen Eva,Overspel,PenozaenLijn32,dedocumentaireszoalsOuwehoeren,DeregelsvanMatthijs enstandvandesterrenenspeelfilmsalskauwboyhaddenzonderfondssteunnietgerealiseerd kunnenworden. Dedesastreuzegevolgenvandeaangekondigdemaatregelenwordenbovendienverergerddoor hetgebrekaaninitiatiefinhetregeerakkoordvooreconomischemaatregelen.hoewelinhet regeerakkoordgesteldwordtdatcultureelondernemerschapennieuwefinancieringsvormen ondersteundengestimuleerdworden,zienwijdaarnietsvanterug. Erwordtstructureel 52miljoengekortophettopsectorenbeleidvanEL&Ien 2miljoenop hettopsectorenbeleidvanocw.hetwaterstaatdefilmsectoraandelippen. DoorhetontbrekenvaneengelijkspeelveldmethetbuitenlandgaanNederlandsefilmbedrijven faillietenwordtdefilminfrastructuurinnederlandinraptempoafgebroken.hetstimulerenvan bedrijvenenbedrijvigheidinnederlanddoorindustriebeleidkannadealeerderdoorgevoerde bezuinigingen,defilmsectornietgezondenvitaalhouden.wijwijzeneropdatdergelijke maatregelennietalleenzorgenvooreengezondemarktontwikkelingindefilmindustrie,maarook bijdragenaaneengezondeeconomieinnederland.debelgischetaxsheltervooraudiovisuele werkenisrecentonderzochtdoordeloitte(2012)enper 1kostenlevertdatdestaat 1,21op. Indeperiode heeftdatdeBelgischestaat 77miljoenopgeleverd.De werkgelegenheidindesectorismet23%gestegent.o.v.8,5%algemeenlandelijk.erwaseen stijginginfilmproductievan150%eneengroeiininternationaleprijzen. Wijzijnonservanbewustdaterbezuinigdmoetworden,maardemanierwaaropditnuis ingevuldheeftfatalegevolgenvoordefilm-entelevisieindustrie.verschralingzalhetgevolgzijn. WijverzoekenuwpartijdanookdebudgettenvoorNederlandsedocumentaires,dramaen speelfilmoppeiltehoudenenruimtetemakenvooreconomischbeleid. Metvriendelijkegroet, FNV KIEM Nederland kende al een regeling voor thuiskopieën, maar deze werd in 2007 bevroren. In deze regeling stond een heffing op blanco cd s en dvd s. Omdat deze weinig meer gebruikt worden moest de regeling worden aangepast. Dit werd eerder dit jaar mede afgedwongen door NORMA, FNV KIEM en de Ntb, die toen het hoger beroep van de bodemprocedure tegen de Ne - derlandse Staat wonnen. Het Hof bepaalde dat alle vijf opeenvolgen - de besluiten van de ministers van Justitie om vanaf 1 januari 2007 de thuiskopievergoeding te be - vriezen onrechtmatig waren. PRIVÉKOPIEËN Geheugenkaarten, usb-sticks en spelcomputers met harde schijf vallen buiten de regeling, omdat deze voorwerpen slechts in geringe mate (minder dan 10%) worden gebruikt voor het maken van privékopieën. De nieuwe thuis - kopieregeling is volgens FNV KIEM-bestuurder Caspar de Kiefte een belangrijk moment voor auteurs en uitvoerende kunstenaars: We beschouwen de totstandko - ming als een enorme overwinning voor acteurs en musici. Hiermee komt een eind komt aan een jarenlange voortslepende onzekerheid en onrecht. Door de beperkte werking van de bevroren regeling zijn acteurs en musici jaren lang heel veel geld misgelopen. Om dat geld van de Staat terug te vorderen is een procedure gestart en gewonnen en er loopt nu een aparte procedure om de hoogte van de schade vast te stellen. De nieuwe thuiskopieregeling gaat in op 1 januari 2013 en duurt in eerste instantie een jaar. DOWNLOADVERBOD WEER IN BEELD Bij het ter perse gaan van dit nummer komt ook het door veel internetters gevreesde downloadverbod komt weer in beeld. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) ziet mogelijkheden om zo n verbod in afgeslankte vorm tóch door te voeren, zo bleek 22 november 2012 tijdens een debat over auteursrecht in de Tweede Kamer. De PvdA is niet langer tegen een downloadverbod, waardoor een meerderheid in de Tweede Kamer zich aftekent. VERBOD Begin dit jaar kreeg Teevens voorstel voor een verbod op het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal alleen steun van zijn eigen partij, de VVD. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zei tijdens het debat dat zijn partij particulieren niet met een downloadverbod wil treffen, maar wel degenen die illegaal bedrijfsmatig aan downloaden verdienen. THUISKOPIEHEFFING Teeven zag zich vorige maand genoodzaakt om de thuiskopie - heffing te handhaven en zelfs uit te breiden naar onder meer de harde schijven van laptops, smartphones en hdd-drives. De PvdA is volgens Recourt tegen deze thuiskopiehef - fing. Aan de andere kant: in het verkiezingsprogramma van de PvdA stond dat de partij tegen het downloadverbod was. Maar Recourt sluit nu niet langer uit dat het mogelijk is dat er een verbod komt dat de particulieren buiten schot laat. De precieze uitvoering wil hij aan de staatssecretaris overlaten. Zo moet nog nader worden bepaald waar privégebruik ophoudt en zakelijk misbruik begint. De koerswijziging is slecht nieuws voor acteurs en musici, want volgens Teeven is er naast een downloadverbod geen plek meer voor het Thuiskopiestelsel. De thuiskopieheffingen die voor komend jaar zijn gepland, gaan volgens Teeven nog wel door. Het is volgens hem te kort dag om er nog iets anders voor in de plaats te stellen.

3 PAGINA 3 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM CONTRIBUTIE - REGELING 2013 Tijdens het FNV KIEM-congres op 23 en 24 november 2012 is besloten dat de contributie voor het lidmaatschap van FNV KIEM iets verhoogd wordt. In onderstaande tabel lees je wat de tarieven vanaf 2013 zijn. Vereniging bijeen tijdens tweedaags congres FNV KIEM CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER MAAND I Standaard contributiebedrag (85% - 100% arbeidstijd)* 16, en 20-jarigen 12, en 18-jarigen 8,15 16-jarigen 6,15 Parttime: 50% tot 85%*, zzp ers en freelancers met een inkomen lager dan het minimuminkomen 12,15 Parttime < 50%* 8,15 II WW, AOW+pensioen, ANW, AWBZ, WIK, bijstandswet (bij allen geldt: zonder aanvulling) 6,65 III Overig, bijvoorbeeld studenten, belangstellenden, mensen zonder inkomen 5,00 * Voor de in jouw bedrijf geldende volle arbeidstijd RESTITUTIE Kun je aantonen dat je lidmaat - schap in het voorgaande jaar meer dan 1% van je totale belastbare bruto jaarinkomen was van de onder I genoemde contributie - bijdragen (met een minimum contributiebedrag vermeld onder II), dan kun je in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar res titutie ontvangen van het meerbedrag. Je moet die aanvragen bij de penningmeester. Het moet dan wel om een minimum con tri butie bedrag van 6,65 per maand gaan. BRUTO JAARINKOMEN Onder bruto jaarinkomen wordt verstaan: Heb je een dienstverband, dan wordt uitgegaan van het bruto jaarinkomen uit arbeid dat onder de loonbelasting valt en dat na verrekening van aftrekposten en vrijstellingen het belastbaar inkomen bepaalt. Ben je zelfstandig of heb je een wisselend inkomen, dan geldt het totaal van brutosalaris, bruto-uitkering en/of honora - rium of brutowinst; dat ver - minderd met aftrekposten en vrijstellingen leidt tot het belastbaar inkomen. Leden die via automatische incasso betalen, hoeven geen nieuwe machtiging te sturen. Betaal je via een periodieke overboeking, dan krijg je bericht van de ledenadministratie. Kom je erachter dat je in een lagere contributiecategorie valt, dan moet je dat met een bewijs daarvan doorgeven aan de leden - administratie. Zodra de ledenadministratie dit ontvangt, gaat de nieuwe contributiecategorie in. Betaal je je contributie per acceptgiro, dan brengt FNV KIEM daarvoor 0,80 per betaling in rekening. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Zo n 80 congresleden kwamen tijdens het bijzonder congres op vrij dag 23 en zaterdag 24 november bijeen in congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort. Na goedkeuring van het verslag van het bondscongres van 16 juni dit jaar, werd s middags plenair overlegd over de negen beslispunten uit de concept beleidsvisie In de beleidsvisie staat de toekomstvisie van FNV KIEM binnen de vakbeweging. Het congres ging tijdens de plenaire bespreking van de beslispunten akkoord met een deel van de punten en vroeg daarnaast om een aanpassing van een aantal. Zo ging men akkoord met de afspraak dat FNV KIEM zich meer gaat richten op de creatieve sector en zp ers. De beleidsvisie van FNV KIEM wordt hierop aangepast, zodat er tijdens het congres in juni 2013 daadwerkelijke besluiten over genomen kunnen worden. De tweede dag stond in het teken van 22 voorstellen die de bond naar een moderne vereniging moeten brengen. In subgroepen discussieerden congresleden over hoe de voorstellen handen en voeten gegeven kunnen worden. Ondanks dat men in eerste instan - tie graag een plenaire bespreking van de voorstellen wilde, was de meerderheid goed te spreken over de opsplitsing in groepen. Het resulteerde in veel goede op- en aanmerkingen over hoe de voor stellen ingevuld kunnen worden. Al met al kijkt men terug op twee bijzonder nuttige congres dagen. FNV KIEM BELASTINGSERVICE Voordat je het weet is het weer tijd voor de jaarlijkse belasting aangifte. Of je nu in loondienst of als zelfstandige werkt, niemand ontspringt de blauwe dans. Gelukkig kan de FNV je als lid, helpen bij het invullen van je aangifte. FNV Belastingservice heeft 600 service- en nazorgpunten in Nederland, waar je terecht kunt voor je belastingaangifte, voorlopige teruggave, diverse toe - slagen en zorgkosten. Wie in loondienst is, kan gratis gebruik maken van de FNV Belastingservice. Vorig jaar hielpen de bijna 6000 vrijwilligers van de FNV ruim mensen met hun belastingaangifte. Ben je zelfstandig, dan organiseert FNV KIEM een speciale service met een belastingcursus en belas - tingspecials, waarin je leert zelf - standig het belastingformulier in te vullen. Daarnaast kunnen freelancers en zp ers ook gebruik maken van de belastingservice van FNV KIEM. Voor 65 euro wordt tij dens een consult je jaarrekening doorgenomen en de aangifte Inkomstenbelasting opgesteld. Meld je wel op tijd aan, want het wordt druk. Aanmelden kan vanaf half januari 2013 via de website van FNV KIEM. Daar kun je zelf je afspraak inplannen. In een Lagerhuis-opstelling discussieerde men over de voorstellen voor een modernere vakbond. Bij deze KIEM Nieuws vind je de handige Belastingkaart, met daarop alle informatie die je nodig hebt als je de aangifte via de FNV wilt (laten) invullen. Bewaar m, dan heb je alles bij de hand!

4 PAGINA 4 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM HET PET-PROJECT FNV IN BEWEGING OP VOLLE KRACHT VOORUIT De FNV in beweging was begin oktober bijeen in Rotterdam om te besluiten over belangrijke veranderingen in de nieuwe vakbeweging. Voorzitter Edwin Bouwers is erg tevreden over de uitkomst. Het is positief dat er eindelijk knopen doorgehakt zijn. Er is nu duidelijk een keuze gemaakt voor vakbondswerk op basis van beroep of sector, hierdoor kun je veel dichterbij je leden staan. Voor portretfoto s was ik vorige week bij een freelance foto - graaf. En altijd als ik een kleine ondernemer ontmoet, vraag ik over het vakmanschap en het ondernemerschap. Deze twee competenties bepalen samen in hoge mate het inkomen en het geluk van de ondernemer. In een zeer geamuseerd gesprek kwamen veel bekende thema s naar voren. Onder meer het zogenaamde pet-project, oftewel lievelingsproject. We leven steeds meer in een netwerkeconomie, waarin iedereen van klant naar klant hopt. Deze vrijheid heeft grote voordelen, maar ook een aantal nadelen. Een van deze nadelen is dat klanten de neiging hebben om te stereotyperen: je als creatieve ondernemer telkens vragen voor hetzelfde klusje. Om toch te zorgen voor vernieuwing hebben veel ondernemers één of meerdere pet-projecten: projecten die veel energie geven en waar de creatieve passie en vernieuwing van afdruipt, maar waar lage of onzekere verdiensten tegenover staan. Om in het levensonderhoud te voorzien, hebben creatieve ondernemers daarnaast ook goed verdienende commerciële opdrachten. Het is niet zo dat deze commerciële opdrachten passieloos zijn, maar ze zorgen vaak onvoldoende voor vernieuwing, terwijl het pet-project juist nieuwe wegen kan openen. Het aantal petprojecten kan niet te hoog worden; je moet immers ook geld verdienen om te leven. In alle sectoren hebben creatief ondernemers pet-projecten. Veel bekende acteurs hebben jaarlijks drie tot vier rollen in mainstream films, waar voldoende geld tegenover staat. Daarnaast zoeken ze één tot twee rollen waar de verdiensten weliswaar minimaal zijn, maar er andere redenen zijn om aan het project deel te nemen, zoals een uitdagende rol of het werken met een bekende regisseur. In toenemende mate zien we ook cross-overs in de reclamewereld, waar creatief ondernemers geld verdienen met het maken van advertenties en reclames, terwijl daarnaast vrij werk gemaakt wordt voor exposities. Deze werkzaamheden zijn niet los van elkaar te zien maar beïnvloeden elkaar. Enfin, terug naar de freelance fotograaf. Deze fotograaf had acht maanden zeer intensief een jonge kapelaan gevolgd in het steeds minder kerkelijke Brabantse land. Dit indringende portret is prachtig geworden en een landelijk dagblad heeft al gemeld dat ze de gemaakte foto s graag wil publiceren. De serie versterkt ook eens zijn portefeuille waardoor hij aan - trekkelijk wordt voor klanten. Toch zat mij één ding dwars; de verdiensten. Deze fotograaf krijgt enkele honderden euro s voor de serie foto s waaraan hij acht maanden intensief heeft ge - werkt. Niet eens voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Dat is wrang. Daarom wil ik creatieve ondernemers adviseren om vooraf en tijdens een pet-project regelmatig creatief na te denken hoe je kunt verdienen aan je pet-project; welke poten - tiële partijen kunnen geïnteresseerd zijn in zo n project? Of kunnen er aanvullende producten gemaakt worden op basis van de serie. Natuurlijk begrijp ik dat juist pet-projecten ook pretprojecten moeten zijn en dat je niet altijd over de ver - diensten wil nadenken, maar het is toch zonde als zoveel liefde en energie ergens in zit en dat niet beloond wordt. Arjan van den Born / Hoogleraar Creatief Ondernemerschap FNV KIEM FNV KIEM blijft herkenbaar als de vakbond voor de creatieve sector. Juist die eigenheid van de diverse bonden is belangrijk. We moeten nu in volle vaart vooruit. Onze leden hebben ons nu heel hard nodig. Zowel met alles wat in Den Haag gebeurt, als op de werk - vloer. Daadkracht is nu gevraagd en dat zal FNV KIEM dan ook tonen, zegt Bouwers. JUIST NU SAMEN STERK Ton Heerts, voorzitter FNV/de nieuwe vakbeweging: We komen van ver. Daar hoeven we niet om - heen te draaien. Alle aangesloten bonden hebben hard moeten werken om zover te komen. We hebben deze belangrijke besluiten eerder genomen dan gepland, omdat tempo nood zakelijk is en we juist nu samen sterk moeten staan. Hiermee staan de fundamenten van de nieuwe vakbewe - ging als een huis. De grote bonden gaan herkenbare sectoren forme - ren. Deze leden zijn dan rechtstreeks lid van de koepel organi - satie. We hebben een nieuwe structuur voor de vakbeweging van de toekomst. En eind oktober kwam het hoogste democratisch orgaan van de vakbeweging bijeen: het ledenparlement. STRUCTUUR EN STAPPENPLAN De voorzitters van de aangesloten bonden, verenigd in de federatie - raad, hebben hun akkoord gegeven voor de nieuwe structuur en het stappenplan naar de nieuwe vakbeweging. In mei 2013 wordt het formele congresbesluit genomen. Nadat de leden zich via congressen en bondsraden hebben kunnen uitspreken over dit voor nemen. In de nieuwe structuur is er plek voor verschillende vormen van deelname aan de nieuwe vakbeweging: specifieke bonden die hun zelfstandigheid bewaren en nieuwe sectoren die ontstaan door opsplitsing van grote bonden. LID VAN BOND OF KOEPEL Zo kunnen leden in de toekomst zelf kiezen of ze lid willen worden van een bond of rechtstreeks van de koepel. Allen dragen op hun eigen wijze bij aan de koepelorganisatie. Hier worden de sector over stijgen - de zaken geregeld op lokaal, nationaal, Europees en internatio - naal niveau. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter en 16 bestuursleden. Zeven leden, inclusief de voorzitter, vormen samen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden worden door het ledenparlement gekozen op basis van een profiel. In die profielen moeten alle sectoren en doelgroepen, zoals jonge - ren en zp ers, zich vertegen woor - digd zien. In de overgangsperiode tot mei 2015 krijgt het algemeen bestuur zwaarwegend advies van de tran - sitieraad. Hierin nemen alle deel - nemers aan de nieuwe vakbewe - ging plaats. In het ledenparlement, dat 100 leden zal tellen, krijgen de leden meer directe zeggenschap. Op pagina 5 lees je meer over het vorlopig ledenparlement van FNV KIEM. GEWOON GOED WERK Heerts: De weg die voor ons ligt is helder. We gaan met z n allen hard aan de weg timmeren om op dat stevige fundament het huis van de vakbeweging te bouwen. Om op nieuwe en vernieuwende wijze dat te doen waar we voor zijn op ge - richt: de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigen. Dat doen we van onder tot boven, van de werkvloer tot aan de nok, op lokaal niveau, daar waar nodig op centraal-nationaal niveau en ook Europees en internationaal. De FNV is in beweging voor gewoon goed werk. Lees meer op

5 PAGINA 5 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM-VOORZITTER EDWIN BOUWERS OVER NIEUW REGEERAKKOORD: KOMENDE JAREN VOOR VEEL LEDEN DRAMATISCH OPLETTEN Bouwers geeft aan dat FNV KIEM blijft opletten als het gaat om het downloadverbod: Het regeerak - koord kent een breed te interpre - teren zin over bescherming van creatieve prestaties. Gezien de voortdurende inzet van staatsse - cretaris Teeven in de afgelopen jaren om te komen tot een downloadverbod, moeten wij de komen - de regeerperiode bij het dossier auteursrecht zeer op onze hoede blijven. Heel actueel op dit moment, is dat er 80% bij de kenniscentra wordt bezuinigd, waardoor de aanslui - ting tussen de opleidingen en het werkveld ernstig onder druk komt te staan. PROBLEMEN VOORUIT SCHUIVEN Een vriendelijk aspect van het nieuwe regeerakkoord is, dat er geen vermogenstoets voor werkloze 55-plussers meer geldt. Zij hoeven daardoor dus niet ge - dwongen hun huis te verkopen. Dat kun je positief noemen, gaat Bouwers verder, maar aan de andere kant wordt de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen flink beperkt. De problemen voor later worden hiermee nog verder vooruitgeschoven. Ik ben echter optimistisch over het verkleinen van de inkomensverschillen. Hogere inkomens gaan meer betalen, waardoor lagere inkomens deels worden ontzien. OPLOSSING BIJ SOCIALE PARTNERS Als antwoord op deze ingrijpende veranderingen, zal FNV KIEM zich meer gaan richten op van werk naar werktrajecten. Die moeten volgens Bouwers veel beter: Bewezen is dat het UWV hiervoor niet meer de juiste partner is. Het mobiliteitscentrum C3 heeft aangetoond dat de oplossing bij de sociale partners ligt. Ondersteu - ning vanuit de overheid is daarbij essentieel, anders zal de FNV veel meer zelf het initiatief (moeten) nemen. Veel van onze sectoren gaan er de komende periode zeer fors op achteruit, besluit Bouwers. Dit gecombineerd met het verkorten van de WW maakt dat de uitkomst van dit nieuwe regeerakkoord rampzalig is. Nu de herziene versie van het regeerakkoord nagenoeg rond is, de kaarten geschud zijn en de nieuwe ministers en staats secretarissen hun nieuwe posities hebben ingenomen, maken ook de vakbonden de voorlopige balans op. FNV KIEM is blij met Jet Bussemaker op de ministerpost van OCW. De verantwoordelijkheid voor cultuur komt nu in handen van de PvdA en FNV KIEM hoopt dat dit een breuk zal betekenen met de harde VVD-lijn van het vorige kabinet. Maar hoewel het ak koord positieve kanten heeft, zal het voor veel van onze leden desastreus uitpakken, zegt FNV KIEM voorzitter Edwin Bouwers. WAT GA JIJ ER OP ACHTERUIT? Alleenverdiener (met partner zonder inkomen) met kinderen euro 3,5% euro 6,25% Voorzitter Edwin Bouwers is over een aantal zaken best positief, maar maakt zich grote zorgen over de vele slechte afspraken die in het regeerakkoord staan. Die pakken dramatisch uit voor onze leden. Zo wordt het voor de mensen die hun baan verliezen of verloren hebben, niet rooskleuriger. FNV KIEM is enorm teleurgesteld over het be - sluit de WW te verkorten. Onze sectoren hebben helaas te maken met een flink verlies van werkgelegenheid, dan is een WW-uitkering op basis van het laatst verdiende loon van een jaar heel kort. Na een jaar valt men terug op bijstands - niveau, dat is nagenoeg het einde van het tijdperk van werknemersverzekeringen. Dat doet ons tegelijkertijd beseffen dat we dingen veel meer vanuit onze eigen kracht moeten gaan organiseren. We hebben niet voor niets 1,4 miljoen leden. We moeten ons niet meer zo afhankelijk opstellen van de overheid. We hebben ons daar nu zo vaak aan gestoten, het wordt tijd om dingen zelf te gaan doen. POSITIEVE KANT Positief is dat in de kunst- en cultuursector niet verder wordt bezuinigd en dat de informateurs ons steunen in onze strijd om het afschaffen van de btw-verhoging. Het is echter wel een tegenvaller dat de 50 miljoen extra voor kunst en cultuur -waarvoor de PvdA eerder pleitte- niet is binnengehaald. Uit de toon van het nieuwe akkoord blijkt gelukkig wel meer erkenning voor het belang van kunst en cultuur. De CJP cultuur - kaart blijft behouden, zodat ook jongeren laagdrempelig kennis kunnen maken met cultuur. INKOMENSAFHANKELIJK Bouwers betreurt het dat het principe van de inkomensafhan - kelijke zorgpremie is losgelaten. Daar hebben we als FNV jarenlang voor gepleit, maar de uitwer - king in dit akkoord was onhoudbaar. Het feit dat er bij het eigen risico wel rekening gehouden wordt met het inkomen, is wel een verbetering ten opzichte van het huidige eigen risico. Het eigen risico is namelijk inmiddels zo hoog dat de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met lage inkomens in gevaar komt. Echter, met het oog op de crea - tieve industrie, een sector waar FNV KIEM zich eveneens hard voor maakt, zitten er volgens de voorzitter enkele dramatische voornemens in het vat: Er komt een zg. winstbox voor zp ers, waardoor het nog veel moeilijker wordt om in de creatieve sector een boterham te verdienen, zegt Bouwers. Het draait in die sector meer om inzet van veel uren dan om veel winst. ZORGEN OM TALENT - ONTWIKKELING Wel heb ik grote zorgen over de instandhouding van onze internationaal hoog aangeschreven talent - ontwikkeling binnen de beelden de kunst en andere disciplines naast de podiumkunsten. In het regeerakkoord lijkt talentontwikkeling zich ten onrechte te be perken tot de podiumkunsten. Maar het is een grote bottleneck in álle disciplines, want juist daarop is heel veel bezuinigd. Daarover hebben we al meerdere keren in Den Haag druk op de ketel gezet en gevraagd om extra investeringen. Niet alleen voor wat betreft geld, maar ook op verbreding van de focus op disciplines. Wel komt er een fonds voor talentontwikkeling en ondersteuning van creatief ondernemerschap. DESASTREUZE MEDIA - BEZUINIGINGEN Daar tegenover staat, zegt Bou - wers, dat de bezuinigingen in de media worden doorgezet. Dat is al desastreus, maar erger is nog dat VVD en PvdA daar nog eens 100 miljoen euro bovenop doen. Eer - dere bezuinigingen leverden direct en indirect al een banenverlies van 1000 tot 1500 fte s op, maar nu moeten we vrezen dat er nog véél meer banen verloren gaan. Tweeverdieners met kinderen euro euro + 2,5% euro euro 3,25% Tweeverdieners zonder kinderen Allebei euro + 2,25% euro euro 3% Alleenstaande zonder kinderen euro 2,25% euro + 2% euro 5,75% Alleenstaande ouder euro + 6,75% euro + 0,75% Niet-werkenden op bijstandsniveau: Gezinssituatie Koopkracht 2017 Paar met kinderen 3,25% Alleenstaande zonder kinderen 3,75% Alleenstaande ouder 5,25% Alleenstaande met AOW Alleen AOW 0% AOW met pensioen van euro 6,25% Paar met AOW Alleen AOW 0,5% AOW met pensioen van euro 3,25% Bron: Ministerie van Sociale Zaken

6 PAGINA 6 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Voorlopig ledenparlement van start in De Burcht DE (reserve)leden VAN HET VOOrLOPIG PArLEMENT met voorzitter Edwin Bouwers (vierde van links). Jos Cohen ontbreekt op de foto. De vernieuwing van de vakbeweging is in volle gang. In mei 2013 moet de nieuwe organisatie in de steigers staan en er wordt hard aan gewerkt om die planning te halen. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwingsplannen van de FNV is het ledenparlement: een parlement bestaande uit zo n 100 rechtstreeks door de leden gekozen afgevaardigden, die samen het bestuur van de nieuwe vakbeweging zullen controleren om de afstand tussen vakbeweging en haar leden zo klein mogelijk te maken. In de aanloop naar mei 2013 zal er een voorlopig ledenparlement actief zijn. De leden daarvan zijn door de bonden zelf voorgedragen. Het voorlopige parlement heeft een adviserende functie naar de stuurgroep, het orgaan dat leiding geeft aan de verandering. Bovendien buigt het zich over onderwerpen die het belang van de indi vi - duele bonden overstijgen, zoals SER-adviezen. Na mei 2013 zal het parlement bestaan uit rechtstreeks gekozen vakbondsleden uit allerlei sectoren en beroepsgroepen. Een belang - rijke taak van het voorlopige parlement is uitwerken hoe de rechtstreeks gekozen leden straks op vernieuwende en frisse wijze hun besluitvormende werk kunnen gaan doen. VOORLOPIG LEDEN - PARLEMENT FNV KIEM Natuurlijk heeft ook FNV KIEM zitting in dit voorlopige parlement. Het bondsbestuur deed deze zomer daartoe een oproep uit aan alle leden om zich kandidaat te stellen voor één van de drie be - schikbare zetels. Na de zomer zijn drie leden en hun plaatsvervangers door het bondsbestuur benoemd. Zij kwamen eind oktober voor het eerst bijeen op historische grond in De Burcht in Amsterdam. Zo n honderd leden uit 35 sectoren verzamelden zich in de meer dan honderd jaar oude verbondszaal van de eerste moderne vakbond voor de eerste vergadering van het voorlopige ledenparlement van FNV / de nieuwe vakbeweging i.o. Het parlement is de belangrijkste adviseur voor de fede - ratieraad, het federatiebestuur en ook voor de stuurgroep. GEDEELDE IDEALEN FNV-voorzitter Ton Heerts benadrukte in zijn openingsspeech de gedeelde idealen: We willen allemaal hetzelfde: een eerlijke rechtvaardige samenleving, een maatschappij waarin de mens centraal staat, niet het geld en een samenleving waarin iedere wereldburger menswaardig kan opgroeien. Kortom: we zitten hier niet voor onszelf alleen. De eerste bijeenkomst telde drie inhoudelijke agendapunten: het SER-advies over de zorg, het discussieproject Zekerheid in Verandering over een duurzame arbeids markt en de actuele politieke situatie. Frank Hemeltjen Henk Sterkman AANDACHTSGEBIEDEN KUNSTEN, MEDIA EN ZELFSTANDIGEN CArLA LENSEN Carla Lensen is beeldend kunstenaar, met een eigen atelier in Rotterdam. Daarnaast geeft zij kunstlessen in Den Haag. Zij vindt het erg leuk om bij de vernieuwingen binnen FNV betrokken te zijn. Het is een goeie stap om FNV op een andere manier vorm te geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. FrANK HEMELTJEN (reserve parlementslid) Als back-up staat Frank Hemeltjen, ook beeldend kunstenaar, Carla bij. Frank geeft daarnaast in het dagelijks leven advies aan gemeenten over kunst in de openbare ruimte. De structuur van de FNV is niet meer van deze tijd, vindt hij. Het ledenparlement is een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe toekomst. Bruin Bruinsma AANDACHTSGEBIEDEN GRAFISCH, UITGEVERIJEN, VERPAKKINGEN, PREPUBLISHING EN ALGEMEEN ARBEIDSVOORWAARDENBELEID BruIN BruINSMA Bruin Bruinsma is blikdrukker. Hij vindt de vernieuwingsdrang binnen de vakbeweging erg interessant. Vernieuwingen zijn belangrijk. Maar tegelijk vind ik het ook belangrijk dat FNV KIEM een eigen gezicht houdt! Daarvoor zal ik me wel hard maken. JOS COHEN (reserve parlementslid) Jos Cohen is de plaatsvervanger van Bruin. Jos is in het dagelijks leven teamleider bij een drukkerij in Eindhoven en bondsbestuurslid van FNV KIEM. Bert Schut Carla Lensen AANDACHTSGEBIEDEN UIT KERINGSGERECHTIGDEN EN SENIOREN HENK STErKMAN Henk Sterkman is gepensioneerd graficus en actief binnen FNV KIEM als voorzitter van de sectorraad UGO. Zijn aanvankelijke scepsis over de tot stand - koming van een nieuwe vak organisatie is grotendeels verdwenen. Jetta Kleins ma heeft mij overtuigd op het congres! Meer inspraak van de leden, dus van onderaf, vind ik belangrijk. Maar we hebben wel een behoorlijke weg te gaan. BErT SCHuT (reserve parlementslid) Gepensioneerde Bert Schut is 6 jaar actief geweest in de vakgroep UGO. Ik heb veel moderniseringsplannen mee gemaakt en heb veel besturen gezien. Het moet echt anders binnen de vakbeweging. Veranderen zonder dat dat mensen beschadigt. Daar werk ik graag aan mee. FNV KIEM ACADEMIE ONLINE De afgelopen jaren is het aanbod van FNV KIEM voor zelf - standigen flink uitgebreid. Alle zelfstandigen kregen tot vorig jaar de Trainingsgids, met daarin het complete aanbod aan cursussen en trainingen. Om die informatie up-todate aan te kunnen bieden is nu de website online. Op de site vind je het actuele aanbod van de FNV KIEM Academie overzichtelijk gerangschikt. Per cursus of training lees je er precies wat je ervan opsteekt en hoe je je aanmeldt. Onder meer cursussen en training - en als Crowdfunding, Time-ma - nagement, Google Adwords en Koude Acquisitie maken onder - deel uit van het aanbod van FNV KIEM. Ook wie zich oriënteert als zelfstandige heeft de keu ze uit een aantal geschikte cursus sen zoals Starten in de creatieve sector en Uurtarief berekenen. De meeste cursussen werden altijd in Amsterdam gegeven, maar dit jaar gaat een deel van de cursus - sen het land in: Groningen, Maastricht, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven staan op de kaart. VAAK GRATIS Door een samenwerking met FNV Bondgenoten biedt FNV KIEM de laatste jaren ook voor werknemers loopbaantrainingen en -workshops aan. Deze trainingen zijn toegankelijk voor alle leden en zijn vaak gratis. In de vorm van themabijeenkomsten in het land kun je uitgebreid voorgelicht worden over het aanbod van FNV Loopbaantrainingen en -advies. VOOR ACTIEVE LEDEN Onderdeel van de FNV KIEM academie zijn de trainingen die speciaal ingekocht worden voor onze actieve leden. Actieve leden zetten zich in voor bestuurderswerk of als contactpersoon in de sector of het bedrijf. Voor hen is een speciaal aanbod ontwikkeld van vaardigheidstrai - ningen die hen kan helpen in hun taak als bestuurder of contactpersoon. Ook is er binnen de FNV KIEM Academie ruimte voor FNV KIEM Or service. Or service organiseert regelmatig informatieve themadagen per sector voor medezeggenschapsraden en biedt gemiddeld twee keer per jaar een starterscursus aan voor beginnende en oriënterende or- en pvt-leden. ZOMER ACADEMIE Vakopleidingen kunnen bij de FNV KIEM academie terecht voor informatie over de gastcolleges van FNV KIEM en een aanvraag hiervoor indienen. Na een succesvolle pilot in 2012, zal vanaf juli de Zomer academie terug te vinden zijn op de website van de FNV KIEM Academie. Het actuele aanbod aan cursussen en trainingen is vanaf heden over - zichtelijk terug te vinden op de website van FNV KIEM Academie: INFO Het actuele aanbod aan cursussen en trainingen is vanaf nu overzichtelijk én digitaal terug te vinden op de website van de FNV KIEM Academie:

7 PAGINA 7 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM DREIGT ONTSLAG? GAAT HET BEDRIJF WAAR JE WERKT FAILLIET? WORDT ER GEREORGANISEERD? FNV KIEM HELPT JE OP WEG! In heel veel sectoren waar FNV KIEM zich voor inzet, gaat het niet goed. Er staan veel banen op het spel, reorganisaties drei - gen en faillissementen worden aangekondigd. Dat is al langer aan de hand in de grafische sector, maar sinds enige tijd vallen ook in de kunstensector en kunsteducatie harde klappen. FNV Kiem, de NAPK en de Nederlandse Associatie voor Podium - kunsten, ver wachten dat door de overheidsbe zui nigingen ongeveer 30 procent van de werknemers bij de theater- en dansinstellingen, orkesten en muziekensembles hun baan zal verliezen. PODIUMKUNSTENAARS De al bestaande website van mobiliteitscentrum C3 is op initiatief van de sociale partners FNV KIEM, Ntb en NAPK uitgebreid met informatie voor podiumkunstenaars. C3 heeft eerder al 80% procent van 832 aangemelde ont - slagen grafimedia-werknemers aan ander werk geholpen. De samenwerking tussen de podium - kunsten en C3 vormt daarom een prima alliantie tussen de mobili - teitsexpertise van C3 en de kennis van de sociale partners van de podiumkunstensector. LOOPBAANADVIES Ook loopbaanadvies van FNV KIEM kan je een zet in de goede richting geven. In de grafische sector is FNV KIEM al langer actief met loopbaanadvies, maar ook in de kunsteducatie, bij dans- en theaterinstellingen, orkesten en muziek ensembles biedt de vakbond loopbaantrajecten en gespecialiseerde ondersteuning naar nieuw werk aan. Dreigt er dus reorganisatie en/of faillissement, trek dan aan de bel. WAT DOET C3? C3 richt zich op bedrijven en werknemers in de creatieve sector. De economische situatie van deze sector is momenteel niet overal even gunstig en sommige bedrij - ven en werknemers worden geconfronteerd met ingrijpende reorganisaties. Herplaatsing van me - de werkers, scholing, begelei ding, maar ook ontslag zijn acti vi teiten waar individuele werk nemers mee te maken krijgen. Om deze trajecten goed in te vul - len is het daarom belangrijk om van het individu uit te gaan. En dat is waar C3 bij helpt. C3 kijkt per individu welk traject de optimale kansen creëert voor de loopbaan die de betreffende persoon nastreeft. De producten die C3 aanbiedt zijn: loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie, outplacement, coaching, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, begeleiding naar een nieuwe werkplek, sollicitatietraining, assertiviteitstraining, training netwerken en effectief communiceren. Bedrijven met en zonder eigen mobiliteitscentrum kunnen de hulp van C3 inroepen. Ook werknemers van creatieve bedrij - ven die failliet zijn gegaan, kunnen bij C3 terecht. Wil je dat FNV KIEM een bij eenkomst bij jouw bedrijf organiseert, neem dan contact op met Angela Bottenberg via adres: Werkgevers BTU: nee tegen loonsverhoging Eind oktober vond, voor een tweede keer, een gesprek plaats met de werkgevers over een verlenging van de cao voor het boeken en tijdschriften uitgeverijbedrijf (BTU). Omdat er al enige tijd gesproken wordt over één cao voor het hele uitgeverijbedrijf, dus ook voor de kranten en journalisten, was het idee om de huidige cao BTU te verlengen tot 31 december of zelfs 1 maart Dit leek FNV KIEM ook een prima idee, maar dan wel met een loonsverhoging, legt bestuurder uitgeverijen Anne Jan de Graaf uit. Eind oktober zeiden de werkgevers hier opnieuw nee tegen. We krijgen niet de door ons gevraagde 1% structurele loonsverhoging en zelfs niet een éénmalige uitkering. We krijgen niets, want dat kan de sector -volgens de werkgevers- niet missen. ZWAAR WEER Dat de sector in zwaar weer verkeert is ons bekend, gaat De Graaf verder. We zijn met veel bedrijven in gesprek over sociaal plannen die nodig zijn, omdat er gereorganiseerd wordt. Veel mensen verliezen hun baan. Dat is erg. Wij proberen met behulp van van werk naar werk programma s er alles aan te doen om men - sen naar ander werk te (laten) be - ge leiden. Maar er zijn toch ook nog steeds veel blijvers. Nu geen loonsverhoging, betekent dat ie - dereen er in de sector in 2012 netto weer meer dan 2% op achteruit gaat. Dat is niet te verkopen, maar de werkgevers blijken niet te vermurwen. HOE NU VERDER? Geen nieuwe cao dus. Maar pra - ten we wel gewoon door over die nieuwe raam-cao? Misschien zelfs dat niet. Dat de werkgevers geen loonsverhoging willen uitkeren, leidt bij mij tot boosheid en teleurstelling. Ik neem aan ook bij werknemers, besluit De Graaf. Ik ben inmiddels met de sectorraad van FNV KIEM in gesprek. Zij bepalen de strategie hoe we nu verder gaan. We laten nu eerste onze leden en alle andere mensen die dit betreft aan het woord. We hebben daarvoor een online enquête ontwikkeld en hopen dat veel mensen deze invullen om ons mogelijk op een nieuw spoor te zetten. Ook maken we, wat betreft wensen en verlangens, een koppeling tussen de BTU cao en de nieuwe raam cao. Vul de enquête in via Heb je vragen? Stuur dan een mail naar Anne Jan de Graaf: op MENZIS VERLAAGT ZORGPREMIE Als lid van FNV KIEM kun je met korting gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van zorgverzekeraar Menzis. En naast de korting die je ontvangt op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen, zijn er meer specifiek voor FNV gemaakte afspraken. Vorige maand maakte zorgver - zekeraar Menzis bekend dat de maand premie voor de basisver - zekering voor volgend jaar met vijftig cent naar beneden gaat naar 106 euro. Vorig jaar steeg de basismaandpremie bij Menzis nog van 104,75 naar 106,50. De premies van de aanvullende verzekeringen wijzigen niet of stijgen licht, meldt de verzeke - raar. KORTINGEN Als lid van FNV KIEM krijg je veel korting op verschillende Menzis verzekeringen. Daarnaast is er voordeel te halen bij bijvoorbeeld de FNV Senior- Zorg, met een speciaal voordeelprogramma voor 55-plussers, de gratis health check, een korting van 20% op je doorlopende reisverzekering en een website met praktische tips en concrete handvatten voor wie onregelmatig of in ploegendienst werkt. Als je je nog dit jaar aanmeldt voor deze zorgverzekering ontvang je bovendien ook nog eens 25 euro instapvoordeel per persoon. Het volledige overzicht met voordelen van Menzis vind je op

8 PAGINA 8 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM PRESENT OP NATIONALE UITGEEFDAG Woensdag 7 november vond in Den Haag de negende door Mediafacts georganiseerde Uitgeefdag plaats. En natuurlijk was ook FNV KIEM daar aanwezig en wel in de persoon van interviewer Benten, bekend van de website groeigeefhetdoor.nl, die verschillende mensen werkzaam in de uit - geverij sector aan de tand voelde over de uitgeefbranche. Uniek aan de Mediafacts Natio - nale Uitgeefdag is dat er inspiratie en reflectie is over onderwerpen die de totale breedte van het uitgeven aangaan. Dit geldt voor zo - wel de dagbladen, publieksbladen, business-to-business, educatieve media en customer media, als ook de verschillende functiegebieden binnen het uitgeven. Want over welke vaardigheden en competenties moeten moderne uitgevers, hoofdredacteuren, marketeers, salesmedewerkers en ITers beschikken gegeven de impact van bovengenoemde toptrends? Tijdens vier gelijktijdige inhou - delijke programma s konden bezoekers zo n dertig sessies volgen: presentaties, interviews en discussiefora. Inspirerende sprekers belichtten interessante cases en onderwerpen; ook vonden er sessies plaats die een nieuw licht wierpen op wat succesvolle pu blishing anno 2012 inhoudt. Interviews over de toekomst van uitgeverijen kun je bekijken op Kennis- en Netwerkdag 2013 voor zelfstandige creatieven Haal het beste uit je lidmaat - schap en reserveer zaterdag 26 januari alvast in je agenda! Op die dag organiseert FNV KIEM voor zelfstandig professionals werk zaam in de culturele en crea - tieve sector de jaarlijkse Kennisen Netwerkdag. Deze dag vindt plaats bij Seats2Meet in Utrecht. hun trainingen of geven korte workshops en je kunt terecht bij één van onze coaches en adviseurs voor een 10-minutengesprek. Leer meer over je pensioen, wat je fiscaal kunt aftrekken in 2013, hoe je verder kunt als ondernemer in 2013, hoe je je tijd nog beter kunt indelen, hoe je een online campagne start via crowdfunding en wat je per uur kunt vragen. Dit jaar zal dr. Arjan van den Born, hoogleraar Creatief onder - nemerschap, ook een bijdrage le - veren aan de netwerkdag met een lezing over de zelfstandig pro fes - sional in de creatieve sector. Vergroot je kennis en maak je beroepspraktijk makkelijker en leuker! VOORDEEL 24 maanden korting bij Vodafone voordeel? Kijk op mijnvoordeel Op zoek naar een nieuwe mobiele telefoon? Via FNVvoordeel sluit je tot en met december 2012 extra voordelig een abonnement af bij Vodafone. Je krijgt namelijk 24 maanden 50% korting op een Vodafone abonnement. Dit altijd in combinatie met een toestel en dit toestel is in de meeste gevallen ook nog eens gratis. Je hebt al een Vodafone abonnement vanaf 7,50 per maand. Je hebt keus uit vijf verschillende toestellen met abonnement. VOORDEEL Tot 30% korting bij het NTI voordeel? Kijk op mijnvoordeel Wil je je ontwikkelen of meer uit je baan halen? Maak dan gebruik van de 20% tot 30% korting die NTI je biedt! Bij NTI ben je op de juiste plek voor een werkgerelateerde studie of een leuke cursus. Via FNV-voordeel krijgt je 20% korting op het lesgeld van vrijwel alle ruim 750 NTI cursussen en opleidingen. VOORDEEL 12,5% korting op alle Multimedialab cursussen voordeel? Kijk op mijnvoordeel Voor meer informatie over de abonnementen en de toestellen kijk je op Je werkt of wilt gaan werken in de creatieve sector, maar je mist wat basisvaardigheden op de computer? Hoe bouw ik een website? Hoe werkt Illustrator of Photoshop? Of wil je snel be kend zijn met het werken met een Mac? Multimedialab verzorgt jaarcursussen, workshops en VOORDEEL: Inschrijven voor een NTIopleiding is heel eenvoudig. Ga naar en maak je keus. Heb je geen internet of spreek je lie ver direct met een NTI-medewerker? Bel dan korte cursussen op het gebied van grafisch ontwerp en nieuwe media. Als lid krijg je 12,5% korting op het hele reguliere cursusaanbod. Schrijf je snel in op medialab.org en vul je lidmaat schaps nummer in op het inschrijf formulier, de korting wordt dan automatisch berekend. multimedialab.org Tijdens de Kennis- en Netwerkdag kun je proeven van ons trainingsen coachingaanbod voor zelf - standigen. Trainers presenteren Ga naar netwerkdag2013 voor het hele programma en om je aan te melden. FNV KIEM is... FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en voor - uitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. Colofon Jaargang4,nummer5,december2012Redactieadres FNVKunstInformatieEntertainmentenMedia,Postbus9354,1006AJAmsterdamT (0900) I StichtingFNVPersHoofdredactie MariëtteRaap Teksten DeSchrijffabriek,MirandaBirneyFoto s BarbaraBoots,Dunck,MirandaBirney Vormgeving StudioFNVBouwDruk SenefelderMisset,DoetinchemVragen

GRAFIMEDIA & TECHNIEK

GRAFIMEDIA & TECHNIEK KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Valikondereen Signcao?P02 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P07 GRAFIMEDIA & TECHNIEK Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

KUNST & PODIUM. Een nieuwe regeling thuiskopieheffing. DOWNLOADVERBOD WEER IN BEELD Bij het ter perse gaan van dit nummer

KUNST & PODIUM. Een nieuwe regeling thuiskopieheffing. DOWNLOADVERBOD WEER IN BEELD Bij het ter perse gaan van dit nummer KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Kunst is wat iemand kunst wil noemen P02 Netwerkavond: u wordt doorverbonden P07 KUNST & PODIUM Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Cultureel ondernemerschap in de knel?

Cultureel ondernemerschap in de knel? Arti et Amicitiae, debat 1 december 2012 Cultureel ondernemerschap in de knel? Mediane inkomen zzp ers in 2010 is ruim 21.000 (bron CBS) 61% zzp ers heeft een winst tot 20.000 (cijfers Belastingdienst

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Startende kunstenaars met en zonder WWIK. Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars

Startende kunstenaars met en zonder WWIK. Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars Startende kunstenaars met en zonder WWIK Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars 2 Inhoud 1. Leven na de Academie 3 2. Wat doet SA@W? 5 3. Hoe kun je SA@W bereiken? 7 Brochure

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014

Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014 Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014 Inhoud Wel of geen partner in het fusiepr roces?? Van het bestuur Wim van den Burg Ingrid Rep Geert van der Tang INLEIDING OP HET CONGRES

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Dit formulier Met dit formulier kunt u verzoeken om de maandelijkse afbetaling van uw studieschuld te verlagen via draagkrachtmeting. De Dienst Uitvoering

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid.

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Onderneem met Tentoo. tentoo.nl Als zelfstandige professional bent u altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer professionals kiezen

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Programma Bestuurdersdag

Programma Bestuurdersdag Programma Bestuurdersdag Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 Wanneer: Dinsdag 9 september 2014 Waar: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht Voor wie: bestuurders, organizers, adviseurs, netwerkers en

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Ambtenaar2share

Vraag & Antwoord Ambtenaar2share Vraag & Antwoord Ambtenaar2share Eén van de diensten van Publiek.nl is Ambtenaar2share: ambtenaren gaan in hun vrije tijd (zoals verlof- en Adv-dagen) aan de slag in een andere overheidsorganisatie. Betaald,

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Actieaanbod: De eerste 6 maanden voor 25 euro. (tot 1 april 2011) Buiten actieperiode: proeflidmaatschap 25 voor de eerste 4 maanden.

Actieaanbod: De eerste 6 maanden voor 25 euro. (tot 1 april 2011) Buiten actieperiode: proeflidmaatschap 25 voor de eerste 4 maanden. FNV Bondgenoten Buiten actieperiode: proeflidmaatschap 25 voor de eerste 4 maanden. De grootste FNV-vakbond. Behartigt de belangen van zo'n 477.000 leden in de sectoren metaal, industrie, vervoer, zakelijke

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie