Businessplan voor. Redactie V Definitieve versie Organisatiemodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan voor. Redactie 20070129 V4 20070204 Definitieve versie Organisatiemodel"

Transcriptie

1 Businessplan voor Versie Status Auteur Aanpassingen V Concept / aantekening Martijn Hermans Op basis van aantekening & brainstorm V Concept 2 Stuurgroep 10voorBiologie V Concept 3 Stuurgroep Licentiemodel toegevoegd + tekstuele aanvullingen V3.1 Redactie V Definitieve versie Organisatiemodel Projectgroep SynapsOnline, /21

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kader businessplan Visie Het Marketingplan De onderneming / organisatie Idee De markt De markt in beeld Doelgroepen Concurrentie Bedrijf en product in de markt De marketing mix Product Licentiemodel Personeel/beheer/organisatie Doelstellingen Kwantiteit Het Financieel Plan Investeringsplan Financieringsplan Exploitatiebegroting Referenties Projectgroep SynapsOnline, /21

3 1 Inleiding De markt voor educatieve content in het voortgezet onderwijs is in beweging. Er is een groeiende behoefte aan kwalitatieve educatieve e-content die voldoet aan actuele behoeften rond inzetbaarheid, actualiteit en didactiek. 10voorBiologie.nl is een initiatief van een groep innovatieve onderwijsondernemers om in 2007 de eerste volledig digitale lesmethode voor het voortgezet onderwijs op de markt te brengen. Het betreft een lesboek voor het vak biologie in de bovenbouw havo & vwo. 10voorBiologie mag gezien worden als educatieve uitgever nieuwe stijl. Op lange termijn hoopt de e-uitgever voor andere vakken content uit te geven. 10voorBiologie is een online lesboek met examenstofdekkende content. Gebruikers docenten en scholieren kunnen op flexibele wijze content afnemen en naar believen arrangeren. Content kan vervolgens uitgeleverd worden naar digitale leeromgevingen of als print-on-demand. Gebruikers betalen abonnements- of licentiegeld voor gebruik van content. Het idee achter 10voorbBiologie is om een aantal reden bijzonder: - Er is sprake van marktdifferentiatie in de wereld van educatieve uitgevers. De traditionele relatie tussen contentontwikkelaars en contentafnemers vervaagt. Er is behoefte aan nieuwe businessmodellen voor educatief uitgeverschap - 10voorBiologie stapt in deze kloof met een vernieuwend model. - 10voorBiologie heeft de primeur het is de eerste volledige, digitale lesmethode in het voortgezet onderwijs. - Een vernieuwende mix van traditionele en nieuwe mediatoepassingen: online & print-on-demand. - Het issue Minder boeken, meer digitaal is politiek zeer actueel. - Het concept en format is schaalbaar: na 10voorBiologie komt 10voorGeschiedenis, 10voorWiskunde, 10Voor 1.1 Kader businessplan Bij het onderzoek doen naar mogelijkheden van een zo bedrijfeconomisch verantwoord mogelijke exploitatie van 10vBio is een aantal uitgangspunten opgesteld dat als kader dient bij het opstellen van het businessplan. Bij de wijze waarop content kan worden ingezet onderscheidt programma Educatieve Contentketen 1 een drietal manieren, namelijk aanvulling, vervanging en transformatie. Bij aanvulling geldt dat webbased content additioneel wordt gebruikt bij gedrukte materialen en het onderwijs primair methodegebonden blijft. Voor vervanging geldt eveneens een methodegebonden leerproces, maar heeft gedrukte content (deels) plaatsgemaakt voor web-based content. Kenmerkend voor transformatie is de omvorming naar nieuwe werkmethoden en andere onderwijsmodellen met daaraan verbonden nieuwe onderwijsmaterialen. Voor kadering van het businessplan is het relevant 10vBio als product zijnde te positioneren in bovenstaand model. 10vBio streeft een productconcept na dat in het bovenstaand model onder te brengen is bij transformatie. De mogelijkheid om met webtoepassingen de (vernieuwende) onderwijstoepassing te faciliteren en ondersteunen die de auteursgroep altijd voor ogen heeft gehad is een van de drijfveren de gedrukte methode om te vormen naar een web-based versie. In de onderliggende figuur is de positie van 10vBio aangegeven in de matrix zoals door TNO beschreven. In de matrix is de relatie gelegd tussen enerzijds de toegevoegde waarde van content (aanvulling, vervanging, transformatie) en anderzijds de techniek (vorm & toegang) die daaraan ten grondslag ligt. 1 Pennings, e.a Projectgroep SynapsOnline, /21

4 (bron: Pennings e.a., TNO 2005) Kennisnet heeft, in het kader van de Educatieve Contentketen, een aantal scenario s omschreven voor het vinden en gebruiken van leermateriaal 2. De verschillende user-cases gaan in op de rol van voornaamste actoren in de contentketen, de contentaanbieder, de docent en de scholier. Kennisnet onderscheidt 4 scenario s: - 1. Kant en klare eenheid bij de aanbieder 2. Docent als arrangeur 3. Zelfstandig leren 4. Zelfverantwoordelijk leren zonder coach 10vBio richt zich voornamelijk op de scenario s 3, 4 en in mindere mate op scenario 2. Binnen de educatieve contentketen, en meer specifiek binnen het vraagstuk van nieuwe business modellen voor educatieve uitgevers, hanteert Kennisnet een aantal standaard categoriebusinessmodellen gebaseerd op de categorisering van M. Rappa 3, als referentiekader. De meest relevante modellen zijn het communitymodel, het gebruikersmodel, het makelaarsmodel en het advertentiemodel. Het businessmodel achter 10vBio is een grofweg gebaseerd op het abonnementsmodel, gebruiksmodelen in mindere mate op het communitymodel. In de onderstaande tabel zijn de specifieke kenmerken van beide modellen toegepast op het product 10vBio. Abonnementsmodel Gebruikersmodel Communitymodel Relevant Niet relevant relevant Niet Relevant Relevant Niet relevant Gebruikers betalen periodieke voor vaste service Vaak in combinatie met advertentiemodel on-demand, betaling gebaseerd op actueel gebruik (relevant voor 1 van de deelproducten) Loyaliteit van gebruikers Gebruikers doen hoge investeringen, in tijd en emotie Abonnement is onafhankelijk van daadwerkelijke (volume) afname van dienst. Bron: Pennings (2005) & Rappa (2006) halen en brengen Binding met veld Inkomsten uit ondergeschikte/ secundaire diensten of contextgebonden advertenties. Content in eigendom van community Inkomsten uit vrijwillige bijdragen gebruikers Opmerking [AvS1]: is dit niet Pennings? 2 Gebruikersscenario s, Educatieve Contentketen Rappa, 2006 Projectgroep SynapsOnline, /21

5 In de onderliggende figuur is de functie van 10vBio toegepast op het contentketen-model zoals door Kennisnet opgesteld. Het project SynapsOnline streeft een exploitatiemodel na met een zo open mogelijke distributie en deling van content als uitgangspunt, in bijvoorbeeld de vorm van een licentie Creative Common. Streven is om inkomsten niet te generen uit directe afname door de eindgebruiker. 1.2 Visie De makers van de Synapsmethode willen de leerlingen de stof zodanig aanbieden dat ze inzicht krijgen in de samenhang van de verschillende aspecten van het vak en in de rol van de moderne biologie in de samenleving. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de leerling biologie leuk moet (gaan) vinden en inziet waarom hij bepaalde zaken moet kennen/kunnen. 1. Een rijke leeromgeving Volgens het Synapsteam is het scheppen van een rijke leeromgeving één van de belangrijkste voorwaarden voor het huidige (biologie)onderwijs. Dit is noodzakelijk om te kunnen concurreren met alle maatschappelijke afleidingen waar de huidige leerling aan blootgesteld wordt De rol van de docent is in de huidige school veelzijdiger dan vroeger. Naast de leerstof uitleggen kan hij de leerlingen motiveren en stimuleren om goede en leuke keuzes te maken; practica te ontwerpen; veldwerk te doen samenhang te zien tussen verschillende onderdelen van het vak buitenschools contacten te leggen zelfstandig onderzoek te doen vakoverstijgende activiteiten te ondernemen; interesses te ontwikkelen (mede t.a.v. toekomst; hun sterkste kanten te ontdekken en verder te ontwikkelen; de zin en het belang van het vak biologie in de samenleving in te zien; Synaps biedt daartoe een grote hoeveelheid materiaal aan bespaart de docent veel werk. 2. Omgaan met individuele verschillen Ieder mens is anders en leert anders. In de visie van het Synapsteam is het noodzakelijk dat de leerlingen de mogelijkheid krijgen zich individueel te ontwikkelen en hun sterke kanten te benutten en versterken. Projectgroep SynapsOnline, /21

6 Binnen de rijke leeromgeving zijn leerlingen niet allemaal tegelijk met hetzelfde bezig. In samenwerkingsopdrachten worden de taken verdeeld en binnen een samenwerkingsgroepje leren de leerlingen omgaan met elkaars capaciteiten en vaardigheden. Ze leren hierbij veel van elkaar. De Synapsmethode heeft een unieke rijkdom aan opdrachten. Het zijn er veel meer dan iemand binnen het curriculum kan uitvoeren. De leerling zal moeten kiezen. Een aantal opdrachten is verplicht, maar er zijn veel opdrachten die naar eigen interesse en capaciteiten kunnen worden gekozen. Het grote aantal opdrachten heeft een doel:.leerlingen moeten ook leren kiezen en plannen. Planning is kiezen. In de maatschappij zullen de leerlingen ook voortdurend moeten kiezen. 3. Maatschappelijk ingebed onderwijs De Synapsmethode heeft als ondertitel: Biologie in de samenleving. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de manier waarop biologische kennis en vaardigheden een rol spelen in de maatschappij. Bij elk thema zijn er opdrachten waarbij de leerlingen uit moeten zoeken hoe de biologische kennis die ze bezig zijn te vergaren, in de maatschappij functioneert, hetzij door bezoek aan of contact leggen met bedrijven, hetzij door mediaonderzoek (krant, tijdschrift, televisie). Deze structurele inbedding in de maatschappij is vernieuwend. De digitale vorm maakt het mogelijk de inhoud voortdurend aan te passen aan de actuele ontwikkelingen. Ook de docent kan op eenvoudige wijze actuele opdrachten toevoegen. Hierbij aansluitend wordt oriëntatie op studie en beroep niet als apart onderwerp behandeld. In elk thema zijn opdrachten te vinden om op bezoek te gaan bij bedrijven en instellingen en/of om beroepsbeoefenaren naar de school te halen of te ondervragen. 4. Gedifferentieerd werken en samenwerken Niet vernieuwend (meer), maar wel structureel en consequent doorgevoerd is het probleemgestuurde werken in de Synapsmethode. De leerling wordt een probleem voorgeschoteld dat opgelost (praktisch probleem) of verklaard (theoretisch probleem) moet worden waarbij hij zelf op zoek moet gaan naar antwoorden (binnen of buiten de school). De leerlijnen (differentiatie in moeilijkheidsgraad), die in de papieren methode werden gehanteerd, kunnen pas in digitale vorm gerealiseerd worden: de leerling kan - interactief - op zijn eigen niveau in grote of kleine stappen - tot de oplossing van het probleem komen. De visie van het Synapsteam is dat samenwerking tussen leerlingen gestimuleerd moet worden om de volgende redenen: Leren, d.w.z. echt studeren (het verwerken van leerstof) gaat veel beter in een sociale context, wanneer leerlingen over de leerstof moeten praten en discussiëren. Er wordt voldaan aan de natuurlijke (sociale) behoefte om met elkaar te praten. Later, in een vervolgopleiding en binnen hun beroep, zullen de leerlingen te maken krijgen met samenwerken in wisselende verbanden en op verschillende niveaus. 5. Producten Het werk van leerlingen wordt ook gestuurd door de producten die zij moeten (in)leveren. De Synapsmethode stelt naast de gebruikelijke toetsen zoveel mogelijk andere producten voor, vooral omdat die producten levensechter en volwassener zijn dan toetsen. Schoolse producten (zoals een toets) zijn erg eenzijdig en rekenen af op wat de leerling niet weet. De visie van het Synapsteam is dat de leerling zou mogen aantonen wat hij wel weet en kan. 6. Beoordeling Het is belangrijk dat de leerling een goed inzicht krijgt in wat er van het verwacht wordt aan kennis en vaardigheden. Binnen de Synapsmethode kan de leerling zich zelfstandig over de totale leerstof toetsen. De digitale versie biedt de mogelijkheid om bij elke opdracht aan te geven hoe deze beoordeeld zal worden, de docent kan via het netwerk het werk van zijn leerlingen volgen en beoordelen. SynapsOnline De visie van het synapsteam kan binnen een webbased content pas werkelijk uitgevoerd worden. Veel zaken kunnen in digitale vorm veel beter tot hun recht komen. Dit geldt met name voor de volgende aspecten: De opdrachten van SynapsOnline zijn naast alle bestaande biologiemethoden te gebruiken. Het materiaal kan dagelijks geactualiseerd worden. Dit is vooral voor de maatschappelijke inbedding erg belangrijk. De leerling kan bij elke opdracht informatie krijgen over wat er van hem verwacht wordt, en teruggefloten worden als hij de fout in gaat. Projectgroep SynapsOnline, /21

7 Samenhang tussen onderdelen van het vak is eenvoudig aan te brengen: bij elke opdracht kan via een klik een koppeling gelegd worden naar onderwerpen die ook met het onderhavige te maken hebben De docent kan een eigen digitaal klaslokaal inrichten voor de individuele leerling. Hierdoor zijn differentiatie en het toepassen van meerdere leerstijlen veel meer mogelijk dan met een papieren werkboek. De leerlingen leren op een zinnige manier met ICT te werken De directe terugkoppeling (interactieve feedback) maakt het mogelijk dat de leerling zelfstandig, in eigen tempo, aan het werk kan. Directe communicatie met de docent en met elkaar is gemakkelijk Projectgroep SynapsOnline, /21

8 2 Het Marketingplan 2.1 De onderneming / organisatie 10VoorBiologie.nl is een product van de nieuw op te richten rechtsvorm Stichting Synaps Publishing. Deze beheersstichting ziet toe op een economische rendabele exploitatie van 10VoorBiologie.nl en de daaraan gerelateerde taken en werkzaamheden, veelal uitbesteed. In de stichting nemen verschillende partijen zitting in het bestuur, die aan te duiden zijn als eigenaars van het product. De rechten van de basiscontent, te weten de teksten van opdrachten en theorie, liggen bij de auteursgroep Synaps. 2.2 Idee 10voorBiologie.nl is een website met web-based leercontent voor de totale eindexamenstof biologie voor de havo en het vwo. 10vBio kent verschillende uitlevervormen: informatie-eenheden worden in verschillende hoeveelheden geleverd, maar kunnen tevens als leerobjecten of programma worden uitgegeven. Daarnaast biedt 10vBio de mogelijkheid voor gebruikers om content te bewerken en naar eigen behoefte te arrangeren. 10vBio onderscheidt zich van andere methoden door de opzet met een activerende didactiek. Het leerproces start vanuit het werkboek. De leerling verdiept zich in de theorie omdat hij die voor het uivoeren van de opdracht nodig heeft. Leerlingen werken in groepen aan opdrachten. 10vBio heeft een hybride vorm: de opdrachten zijn te gebruiken als een toepassing na de theorie, maar tevens als startpunt voor het verwerven van theoretische kennis. De bijdrage van 10vBio aan de onderwijsinnovatie is dus tweeërlei: de opdrachten zijn voorzien van leerlijnen en helpfuncties en de opdrachten zijn activerend en daardoor motiverend. 10vBio is examenstofdekkend d.w.z. alle domeinen en eindtermen uit het eindexamenprogramma Biologie 2 e fase komen in ca. 700 opdrachten aan bod. De materialen van 10vBio spelen een belangrijke rol bij het leren omdat nu en in toenemende mate in de nabije toekomst het leren in het voorgezet onderwijs zich sterk zal bedienen van blended learning: digitaal en klassiek onderwijsmateriaal wisselen elkaar zodanig af dat beide vormen dat deel in het leerproces voor hun rekening nemen waar ze goed in zijn. De content speelt dus een rol in de ontwikkeling van nieuwe studiemethoden die uiteindelijk (desgewenst) geheel kunnen plaatsvinden binnen een digitale leeromgeving, maar voorlopig kunnen docenten onderdelen gebruiken naast hun papieren methode. Scholen die verder zijn of juist minder ver in hun ontwikkeling naar nieuwe leervormen, kunnen het geboden materiaal een grotere of kleinere rol laten spelen. Docenten kunnen naar eigen inzicht opdrachten aanpassen, en worden uitgenodigd om eigen materiaal aan te bieden, zodat de methode nieuw en inspirerend blijft. 2.3 De markt De markt in beeld De markt waar 10vBio op is gericht, biologie in voortgezet onderwijs, is in beweging. Er is een groeiende behoefte aan kwalitatieve educatieve content die voldoet aan actuele behoeften rond inzetbaarheid, actualiteit en didactiek. Kerngetallen markt 10vBio Voortgezet onderwijs > biologie > bovenbouw havo & vwo Projectgroep SynapsOnline, /21

9 Hoger en wetenschappelijk onderwijs > lerarenopleidingen > biologie Aantal scholen (en dus vakgroepen) in Nederland met bovenstaand profiel: 523 (scholen havo / vwo) Aantal docenten met relevant profiel: Aantal scholieren met relevant profiel: (havo 4/5) (vwo 4/5/6) = , waarvan er +/ biologie als vak volgen Doelgroepen 10voorBiologie.nl richt zich op de volgende afnemers: 1 Docenten (of secties) Omschrijving Docenten biologie, bovenbouw havo & vwo Afnemer maakt gebruik van 10vBio als primaire methode danwel als aanvulling op eigen methode. 10vBio is leverancier van content van waaruit docent arrangeert/kiest en afneemt in digitale of papieren vorm. Betreffende docent, of vakgroep, rolt content zelf uit naar scholierengroepen binnen school of cursus. Kenmerken Bovenbouw-docent biologie, lid van NIBI, bezoeker van Nibi-conferentie, lezer van vakbladen, bezoeker van BioPlek, Biologie Community. Docenten willen in het algemeen geen of hooguit geringe gebruikerskosten maken voor de educatieve content die ze aanvankelijk als aanvullend op hun eigen materiaal willen gebruiken. Voorbeelden Docent arrangeert een lesblok met theorie en opdrachten in een eigen online werkmap. Eenmaal gearrangeerd kan het pakket worden geëxporteerd naar de eigen school-elo. Docent arrangeert een set van theorie en/of opdrachten en plaatst een bestelling voor hardcopy versies van zijn/haar set. Een set kan bestaan uit een hoofdstuk, een thema. Docent bestelt standaard-theoriehoofdstukken als hardcopy Trefwoorden Arrangeren, uitwisselbare content, print-on-demand 2 Scholieren (secundaire afnemers) Omschrijving Scholier met vak biologie, bovenbouw havo & vwo Scholier maakt gebruik van 10vBio vanuit een individuele behoefte, bij wijze van voorbereiding op examen biologie. Kenmerken Scholier met bovengemiddelde interesse voor biologie. 4 Gemiddeld over de jaren Uit: Kerncijfers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Min OCenW 2006 Projectgroep SynapsOnline, /21

10 Voorbeelden Scholier maakt gebruik van 10vBio als voorbereiding op examen of toetsen of als voorbereiding op profielwerkstuk. Trefwoorden Gebruikers 3 Studenten / lerarenopleidingen 10voorBiologie.nl richt zich op de volgende doelgroepen van relevantie voor marketing, marktvergroting en acquisitie: 1) Aanbieders elo Omschrijving Aanbieders van elo s. Functies en verantwoordelijkheden van elo-aanbieders inzake management en uitrol van content staat ter discussie, in verlengde van educatieve contentketen. Een aantal elo s richt zich meer op faciliteren van beheer, uitwisseling en autorisatie van educatieve content. 10vBio kan bij deze ontwikkeling aansluiten. Kenmerken Voorbeelden 10vBio stelt content beschikbaar voor de content-repositories van elo s, bv it s Learning. 10vBio zorgt in afstemming met marktleiders voor gedegen uitwisselprocedure voor content, zodat klant makkelijk materialen kan inlezen in eigen elo. 10vBio is betrokken landelijke discussies over ontwikkelingen in Contentketen in relatie tot elo Directe toegang: vanuit elo voor leden ook direct toegang tot 10vBio (zonder afzonderlijke inlog in 10vBio) Trefwoorden Content repositories 2) Aanbieders bio-content Omschrijving Aanbieders van, met name web-based vakspecifieke content in verschillende vormen en niveaus, bijvoorbeeld BioPlek, Davindi, Kennisnet Community. Aanbod bestaat vooral uit bronnenmateriaal, practica, niet-methodegebonden lesmateriaal (al dan niet geschreven door docenten zelf). Kenmerken Voorbeelden Niet-methodegebonden content Samenwerking tussen 10vBio en biologie-web marktleiders is belangrijk, door maximale benutting van wederzijdse diensten, kwaliteiten maar vooral ook belangen teneinde het bezoekersaantal te maximaliseren. Door slim linken van diensten en content (inhoudelijke adwords: bv. Met specifieke links in de vorm van Meer over dit onderwerp op 10voorBiologie.nl ). Koppeling van data en uitwisselbaarheid van content: bv. Gebruikmaken van index begrippen van collega-websites 10vBio-content bij voorkeur de specifieke opdrachten en hoofdstukken - moet opgenomen zijn in de Davindi-database. Projectgroep SynapsOnline, /21

11 Meta-data moet opgenomen worden in harvest-repositories als EduRep i.o. Zichtbaar maken van 10vBio op vakspecifieke websites door advertenties Trefwoorden Zichtbaarheid, slimme koppelingen, wederzijdse belangen, maximaliseren bezoekers, inbedding in veld 3) Bio-communities / groepen Omschrijving Vakspecifieke netwerken, media en evenementen zijn van belang voor contact met afnemers en als kanaal om product te verkopen. Te denken aan Kennisnet biologie community, NIBI, conferenties, vakliteratuur. Kenmerken Voorbeelden Leden van auteursgroep (deels zelf ook docenten) maken zelf deel uit van netwerk > binding met veld en kanaal Conferenties en online communities kunnen als contactmomenten of kanaal dienen met klanten (help, bijspijker-trainingen of gebruikersdagen) Trefwoorden Binding met veld, contactmomenten, 4) ROC s Omschrijving ROC s die havo en vwo verzorgen. Aanbieden en promoten van 10vBio bij ROC s vergt een andere benadering dan vo-scholen. Kenmerken ROS s hebben behoefte aan methoden en lesmaterialen die snel en flexibel inzetbaar zijn die in een betrekkelijk kortere periode ten opzichte van het regulier vo-onderwijs toegepast worden.. Voorbeelden Docenten ROC nemen, net als docenten vo-scholen, producten van 10vBio af Concurrentie 10vBio is de eerste volledige web-based methode die stofdekkend content biedt voor bovenbouw havo en vwo. In dat opzicht is 10vBio uniek er is geen enkele aanbieder van web-based theorie en opdrachten zo uitgebreid als 10vBio. Een overzicht van voorname concurrenten. Biologie voor jou BioPlek Biologische encyclopedie Wikipedia Meest gebruikte papieren methode. Groot marktaandeel, semi-monopolist Aanbieder van content als aanvulling op primaire methode. Substituut-product Substituut-product Projectgroep SynapsOnline, /21

12 2.4 Bedrijf en product in de markt Globale SWOT-analyse van product 10vBio Intern (uw bedrijf / organisaties Extern (de markt) Strenght (sterktes) Weakness (zwaktes) Opportunities (kansen) Threats (bedreigingen) Flexibiliteit Klein (dus kwetsbaar) Niche markt Niche markt Unieke combinatie Relatief lage ontwikkelkosten door basis content Synaps Bekend en binding met markt (onderwijs) Opgebouwde gebruikersgroep Geringe bereidheid betaling afnemer van marktconforme prijzen 'Hot item' in de media: eerste web-based methode + eventueel open content Traditionele uitgevers/methoden Dynamische markt Uitwisselbaarheid content 2.5 De marketing mix Product 10vBio is web-based leerstofdekkende content voor biologie bovenbouw havo/vwo. Product: OPDRACHTEN Omschrijving Circa 700 opdrachten van verschillende typen (open en gesloten, practicum en theorie, wetenschappelijk en maatschappelijk, eenvoudig en moeilijk, om alleen te doen of voor groepswerk) te gebruiken als zelfstandige methode, maar ook als aanvulling naast andere methoden. Er is veel aandacht besteed aan de samenhang tussen de deelgebieden van het vak. Alle opdrachten zijn afzonderlijk raadpleegbaar of thematisch raadpleegbaar. Kenmerken - Alle opdrachten zijn alleen toegankelijk voor leden - Verbruik en download van opdrachten wordt aan profiel opgeslagen - Gebruikersvriendelijkheid - Gebruikers bepalen zelf hoeveelheid Scenario Projectgroep SynapsOnline, /21

13 Nog te realiseren - redactie opdrachten - webapplicatie arrangeerruimte - DTP opdrachten - Product: THEORIE Omschrijving Stofdekkende theorie Kenmerken - Alleen toegankelijk voor leden - Verbruik en download van opdrachten wordt aan profiel opgeslagen - Kleinste afname-eenheid is paragraaf - Gebruikersvriendelijkheid Projectgroep SynapsOnline, /21

14 Scenario Nog te realiseren - Illustraties - Redactie - Website Product: NIEUWSBRIEF Omschrijving Periodieke e-zine met vakspecifieke achtergronden en actualiteiten. De e-zine is extra service horende bij het lidmaatschap. Kenmerken - Alleen voor leden - Gratis - Ook aandacht voor werk van docenten en sprekende toepassingen van 10vBio op scholen (In the spotlight) Tech specs Nog te realiseren - Redactie-structuur - Mail-tool Product: GEBRUIKERSDAG Omschrijving Jaarlijkse gebruikersdag met technische workshops en inhoudelijk sprekend programma. Kenmerken - Alleen voor leden - Gratis of tegen kostprijs - Ook aandacht voor werk van docenten en sprekende toepassingen van 10vBio op scholen (In the spotlight) Tech specs Nog te realiseren - Uitwerken idee en kostenanalyse Product: TRAINING Omschrijving Desgewenst verzorgt 10vBio trainingen op scholen in gebruik van de website. Kenmerken - Alleen voor leden - Hands on Projectgroep SynapsOnline, /21

15 Scenario Trainingen kunnen per eenheid (bv dagdeel) aangevraagd worden. Nog te realiseren - Redactie-structuur - Mail-tool Product: ELO Omschrijving Voor niet-eloscholen biedt 10vBio een eigen dlo aan, specifiek ingericht voor 10vBio. Bijvoorbeeld standaard met Moodle Kenmerken - Alleen voor leden - Tegen meerprijs Licentiemodel In onderliggende schema s staan de verschillende producten en licentie van 10voorBiologie omschreven. Volledig abonnement 10voorBiologie als volledige methode Klant-eenheid Sectie of vakgroep biologie per schoollocatie (met BRIN-nummer als referentie), met de daaraan verbonden scholieren. Gebruikerslicentie 10vBio gaat afzonderlijke gebruikerslicenties aan met deze klant: sectie en leerlingen van betreffende school. Licentie behelst het digitaal en op papier gebruiken van content, voor overeengekomen contractperiode. Inbegrepen - Volledige toegang tot content-database, zowel theorie als opdrachten - Eigen vakgroep-werkmap voor arrangeren content. - Updates content - Nieuwsbrief - Korting op gebruikersdagen Prijsmodel, digitale afname Standaardcontract, 4 jaar EUR 15/20 per leerling biologie bovenbouw per jaar, afrekening per jaar. Tussentijds opzeggen Na het eerste jaar kan het abonnement worden opgezegd. Tarieven print-on-demand Nog in onderhandeling * prijzen zijn inclusief 19% BTW ** Contracten op maat zijn mogelijk, bijvoorbeeld op bovenschools- of bestuursniveau Personeel/beheer/organisatie De figuur hieronder geeft een overzicht van functies en verantwoordelijkheden. Projectgroep SynapsOnline, /21

16 1. Auteursgroepen 2. Stichting Synaps Publ. 3. Productleider 4. Account management & support 5. Promotie & acquisitie 6. Verkoop & admin 7. Productbeheer 8. Beheer uitrolomgeving team 10vBio.nl 1) Auteursgroepen geven content uit via de uitgever Stichting Synaps Publ. a) Toezicht op rechten & beheer teksten 2) Stichting (met 'eigenaren in bestuur) bewaakt gestelde doelstellingen: a) Bewaken financiële doelstellingen, uitgaven b) Aanstellen Productleider c) Bepalen langetermijnstrategie 3) De productleider voert dagelijkse leiding over product 10vBio a) Aansturing team / verantwoordelijkheden b) Terugkoppeling stichtingsbestuur c) Uitvoering strategie 4) a) Begeleiden klanten (bij afname deelproducten) b) Helpdesk - 5) productmarketing - uitvoeren promotiecampagne - promotie in het veld (conferenties, presentaties op bovenschools niveau) - binnenhalen klant 6) Formaliteiten nieuwe klant - klant- en factuuradministratie 7) Beheer primair product: content a) Inhoudelijke redactie middels instellen redactieraad. Deze raad is verantwoordelijk voor het aanpassen van content op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en streeft een zo groot mogelijke participatie van het biologie-veld na die bijdragen levert aan de inhoudelijke aanpassing en invulling van 10vBio-content. b) Redactie en beheer beeld-content c) Redactie gebruikers-nieuwsbrief 8) Beheer website & dlo s a) Periodieke verfijning systeem op basis van gebruikersbehoeften b) Hosting c) Verhelpen voorkomende fouten d) Blijven voldoen aan onderwijs standaarden educatieve webcontent e) Integratie met externe webdiensten Projectgroep SynapsOnline, /21

17 2.6 Doelstellingen Kwantiteit 10vBio streeft naar een aantal van gebruikers in het eerste operationele jaar en richt zich voornamelijk op de voorhoede onder de biologiedocenten 15 tot 20% van de populatie en hoopt daarvan 75% te bereiken. Projectgroep SynapsOnline, /21

18 3 Het Financieel Plan 3.1 Investeringsplan Hoeveel geld heb ik nodig? Investeringsbegroting Vaste activa Bedrag Redactie ,00 Web-applicatie ,00 Promotie ,00 Goodwill Overig Totaal vaste activa ,00 Vlottende activa Bedrag Voorraad Debiteuren Aanloopkosten Voorfinanciering BTW Waarborgsom / Bankgarantie Kasgeld Onvoorzien 2.500,00 Totaal vlottende activa 2.500,00 Totaal Investering ,00 18

19 3.2 Financieringsplan Waar haal ik mijn geld vandaan? Financiering Eigen vermogen Bedrag Spaargeld Achtergestelde lening familie, vrienden, kennissen Inbreng bedrijfsmiddelen ('reeds aangeschaft') ,00 Tip: durfkapitaal (de Agaath regeling) Totaal eigen vermogen ,00 Vreemd vermogen lang Lening van de bank Lease Familielening Overig (oa. BBZ lening) Bedrag Totaal vreemd vermogen lang 0,00 Vreemd vermogen kort Bedrag Krediet van de bank Leverancierskrediet Overig ,00 Totaal vreemd vermogen kort ,00 Totaal vermogen ,00 19

20 3.3 Exploitatiebegroting Hoe zien mijn opbrengsten en kosten er de eerste 3 jaar uit? Exploitatiebegroting 1e jaar 2e jaar 3e jaar Omzet (excl. BTW) , , ,00 Inkoopwaarde van de omzet Werk door Derden Bruto winst , ,00,,, Kosten Personeel Hosting & onderhoud website 4.500, , ,00 Gas, Water, Licht Verkoop / Promotie , ,00 Auteursrechten 3.500, , ,00 Afschrijving 4.800, , ,00 Grove indicatie: Vaste activa / 5 Accountant 1.000, , ,00 Rente Verzekeringen Algemeen , , ,00 Totale kosten , , ,00 Bruto Bedrijfsresultaat , ,00 #WAARDE! Af te dragen winstbelasting Indicatie: voor BV 35% van Bruto Bedrijfsresultaat Netto Bedrijfsresultaat , ,00 #WAARDE! 20

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars (bedrijfsnaam nog niet definitief) Versie [2012001] Datum [08-07-2012] Auteur [Patrick en Gerdi Ketelaars] 1 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR

Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR Versie Datum Rabo StartProof ondernemingsplan versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorkant: Inhoudsopgave: De ondernemer: 1.1: Persoonlijke Gegevens 1.2: Persoonlijke

Nadere informatie

Geef een concreet voorbeeld van onderzoekskosten die Pablo en Bart zouden kunnen maken.

Geef een concreet voorbeeld van onderzoekskosten die Pablo en Bart zouden kunnen maken. Opgave 1 a. Wat is de functie van een investeringsbegroting? b. Uit welke twee hoofdgroepen bestaat de investeringsbegroting van een startende ondernemer? Uitwerkingen Opgave 1 a. De functie van een investeringsbegroting

Nadere informatie

BOEKHOUDING EN FINANCIERING

BOEKHOUDING EN FINANCIERING graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop BOEKHOUDING EN FINANCIERING Inhoudsopgave Inleiding 1. Het financiële deel van het ondernemingsplan 2. Het beoordelen van uw financiële

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Mike Leeuw. Plan van Aanpak Webshop

Ondernemingsplan. Mike Leeuw. Plan van Aanpak Webshop Ondernemingsplan Mike Leeuw Plan van Aanpak Webshop F.F.A INHOUD PVA 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Persoonlijke motieven 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 2 Het marketingplan 2.1 De onderneming

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Management & Organisatie. Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO

Management & Organisatie. Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO Management & Organisatie Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO M & O een nieuw vak Management & organisatie komt als apart vak niet voor in de basisvorming. Wel heb je onderdelen van het

Nadere informatie

Product en prijzen 2017 Media Rijbewijs

Product en prijzen 2017 Media Rijbewijs Product en prijzen 2017 Product en prijzen 2017 Social Media Rijbewijs Media Rijbewijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met het Media Rijbewijs... 3 Inhoud lessen... 4 Digitale leeromgeving...

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Groen Nederlands en Rekenen Pag. 3 Opbouw en inhoud GPS Groen Nederlands Pag. 4 Opbouw en inhoud

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Product en prijzen 2016 Social Media Rijbewijs

Product en prijzen 2016 Social Media Rijbewijs GI T AL E Product en prijzen 2016 Social Media Rijbewijs Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met het Social Media Rijbewijs... 3 Inhoud lessen... 4 Digitale leeromgeving... 5 Prijzen

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Wiskunde op maat! 29/11/17

Wiskunde op maat! 29/11/17 Wiskunde op maat! 29/11/17 Presentatie Achtergrond nieuwe editie Concept boek online Arrangement Achtergrond 12 e editie Gebruikerswensen Oefenstof Theorie/voorbeelden Differentiatie Digitaal Gepersonaliseerd

Nadere informatie

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid.

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid. Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO Producten en prijzen 2018 DigitaleGeletterdheid.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 21st century skills... 3 - H/V en -

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats Ondernemingsplan Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag.

Nadere informatie

Lesgeven met Kernmethodes AK

Lesgeven met Kernmethodes AK Lesgeven met Kernmethodes AK ofwel eenvoudig aan de slag met de Stercollecties van VOcontent en Wikiwijs Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2014 Herman Rigter Almere, 7 november 2014 Inhoud Wat is VO-content

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

Toets-ICT voor het VO

Toets-ICT voor het VO Toets-ICT voor het VO De weg naar Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO Producten en prijzen 2016 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 Juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Maak kennis met Social

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING NOVA

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING NOVA Digitale leeromgeving HANDLEIDING WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING NOVA Digitale leeromgeving HANDLEIDING In deze handleiding staat de inhoud van de digitale leeromgeving van Nova beschreven, en hoe

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

Aanschaf leermiddelen

Aanschaf leermiddelen Aanschaf leermiddelen Wat verstaan we onder businessmodellen? TNO heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek uitgevoerd naar bruikbare businessmodellen voor onderwijsinstellingen (Businessmodellen en digitale

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Ondernemingsplan van (naam)

Ondernemingsplan van (naam) Ondernemingsplan van (naam) 1. De ondernemer blz. 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 2 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan blz. 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 5 2.3 De

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO.

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO. GPS Taal en Rekenen Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen 2012

Nadere informatie

Deze workshop is ook uitermate geschikt voor docenten met weerstand of docenten die een extra boost nodig hebben.

Deze workshop is ook uitermate geschikt voor docenten met weerstand of docenten die een extra boost nodig hebben. Beste it s learning contactpersoon, De zomer is voorbij en een nieuwe schooljaar is begonnen, met leuke uitdagingen en ontwikkelingen. Wij hebben deze zomer uiteraard niet stil gezeten en we willen u graag

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

vakdiploma beroepsvervoer prijslijst meest actuele prijzen staan op www.tlec.nl

vakdiploma beroepsvervoer prijslijst meest actuele prijzen staan op www.tlec.nl vakdiploma beroepsvervoer prijslijst meest actuele prijzen staan op www.tlec.nl TLEC SIMPEL Bij de TLEC simpel cursus bepalen wij alles voor je. Simpel, dan hoef je verder niet na te denken of puzzelen.

Nadere informatie

Module 12: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: docentenhandleiding Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aan de slag met de Stercollecties

Aan de slag met de Stercollecties Aan de slag met de Stercollecties Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2015 Herman Rigter Ede, 13 november 2015 Inhoud Wat is VO-content? Stercollecties: Open digitaal leermateriaal Een bestaand digitaal

Nadere informatie

Toets-ICT PrO. Digitale Geletterdheid voor het Praktijkonderwijs. Producten en prijzen 2017 Toets-ICT PrO

Toets-ICT PrO. Digitale Geletterdheid voor het Praktijkonderwijs. Producten en prijzen 2017 Toets-ICT PrO Digitale Geletterdheid voor het Praktijkonderwijs Producten en prijzen 2017 Digitale Geletterdheid voor het Toets-ICT Praktijkonderwijs PrO 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Informatieavond laptoponderwijs

Informatieavond laptoponderwijs Informatieavond laptoponderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2012 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Nieuwe editie Pincode 6 e editie Tweede Fase Met de nieuwe editie van Pincode voor de tweede fase worden leerlingen optimaal voorbereid op het nieuwe examenprogramma,

Nadere informatie

ondernemingsplan voor [Logo]

ondernemingsplan voor [Logo] ondernemingsplan voor [Logo] Versie Datum Auteur [Versienummer] [Datum] [Naam] Rabo StartProof ondernemingsplan versie 1.0 voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl/bedrijven 1 Inhoudsopgave Indien

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn.

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn. Het vak Nederlands Historie 2013 Malmberg voert veel gesprekken met docenten Nederlands havo en vwo bovenbouw en besluit om andere lesmethode te gaan ontwikkelen dan de huidige traditionele lesmethodes.

Nadere informatie

Schrijven - Activerende tekst vmbo-kgt34

Schrijven - Activerende tekst vmbo-kgt34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 13 september 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74620 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Ik en Geld en 200% Economie

Ik en Geld en 200% Economie Ik en Geld en 200% Economie Codename Future verbindt het open domein met de methode. Kernpunten: actualisatie, regionalisatie, variatie We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema

Nadere informatie

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING BIOLOGIE VOOR JOU

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING BIOLOGIE VOOR JOU Digitale leeromgeving HANDLEIDING WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING BIOLOGIE VOOR JOU Digitale leeromgeving HANDLEIDING In deze handleiding staat de inhoud van de digitale leeromgeving van Biologie voor

Nadere informatie

Alles over. Holmwoods. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Holmwoods. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Informatie voor (zorg)organisaties

Informatie voor (zorg)organisaties Informatie voor (zorg)organisaties ZorgPortaal.nl netwerk Januari 2015, versie 1.2 Stichting Care Net Holland (CNH) Over het ZorgPortaal.nl netwerk Bijna 15 jaar een begrip binnen de Nederlandse zorg-

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag Stichting INFORMATICA-Actief Jaarverslag 2014 Jaarverslag Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en

Nadere informatie

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw WHITEPAPER MODERNE WISKUNDE Moderne Wiskunde is een methode waarin inzicht, structuur en vernieuwing centraal staan. Moderne Wiskunde volgt een didactiek

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Blauwdruk ontwikkeling leermateriaal

Blauwdruk ontwikkeling leermateriaal Blauwdruk ontwikkeling leermateriaal School: Greijdanus College Door: Jeroen Wester Datum: 19 augustus 2015 Versie: 1.0 Onderstaande blauwdruk is tot stand gekomen door eerdere ervaringen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie