Businessplan voor. Redactie V Definitieve versie Organisatiemodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan voor. Redactie 20070129 V4 20070204 Definitieve versie Organisatiemodel"

Transcriptie

1 Businessplan voor Versie Status Auteur Aanpassingen V Concept / aantekening Martijn Hermans Op basis van aantekening & brainstorm V Concept 2 Stuurgroep 10voorBiologie V Concept 3 Stuurgroep Licentiemodel toegevoegd + tekstuele aanvullingen V3.1 Redactie V Definitieve versie Organisatiemodel Projectgroep SynapsOnline, /21

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kader businessplan Visie Het Marketingplan De onderneming / organisatie Idee De markt De markt in beeld Doelgroepen Concurrentie Bedrijf en product in de markt De marketing mix Product Licentiemodel Personeel/beheer/organisatie Doelstellingen Kwantiteit Het Financieel Plan Investeringsplan Financieringsplan Exploitatiebegroting Referenties Projectgroep SynapsOnline, /21

3 1 Inleiding De markt voor educatieve content in het voortgezet onderwijs is in beweging. Er is een groeiende behoefte aan kwalitatieve educatieve e-content die voldoet aan actuele behoeften rond inzetbaarheid, actualiteit en didactiek. 10voorBiologie.nl is een initiatief van een groep innovatieve onderwijsondernemers om in 2007 de eerste volledig digitale lesmethode voor het voortgezet onderwijs op de markt te brengen. Het betreft een lesboek voor het vak biologie in de bovenbouw havo & vwo. 10voorBiologie mag gezien worden als educatieve uitgever nieuwe stijl. Op lange termijn hoopt de e-uitgever voor andere vakken content uit te geven. 10voorBiologie is een online lesboek met examenstofdekkende content. Gebruikers docenten en scholieren kunnen op flexibele wijze content afnemen en naar believen arrangeren. Content kan vervolgens uitgeleverd worden naar digitale leeromgevingen of als print-on-demand. Gebruikers betalen abonnements- of licentiegeld voor gebruik van content. Het idee achter 10voorbBiologie is om een aantal reden bijzonder: - Er is sprake van marktdifferentiatie in de wereld van educatieve uitgevers. De traditionele relatie tussen contentontwikkelaars en contentafnemers vervaagt. Er is behoefte aan nieuwe businessmodellen voor educatief uitgeverschap - 10voorBiologie stapt in deze kloof met een vernieuwend model. - 10voorBiologie heeft de primeur het is de eerste volledige, digitale lesmethode in het voortgezet onderwijs. - Een vernieuwende mix van traditionele en nieuwe mediatoepassingen: online & print-on-demand. - Het issue Minder boeken, meer digitaal is politiek zeer actueel. - Het concept en format is schaalbaar: na 10voorBiologie komt 10voorGeschiedenis, 10voorWiskunde, 10Voor 1.1 Kader businessplan Bij het onderzoek doen naar mogelijkheden van een zo bedrijfeconomisch verantwoord mogelijke exploitatie van 10vBio is een aantal uitgangspunten opgesteld dat als kader dient bij het opstellen van het businessplan. Bij de wijze waarop content kan worden ingezet onderscheidt programma Educatieve Contentketen 1 een drietal manieren, namelijk aanvulling, vervanging en transformatie. Bij aanvulling geldt dat webbased content additioneel wordt gebruikt bij gedrukte materialen en het onderwijs primair methodegebonden blijft. Voor vervanging geldt eveneens een methodegebonden leerproces, maar heeft gedrukte content (deels) plaatsgemaakt voor web-based content. Kenmerkend voor transformatie is de omvorming naar nieuwe werkmethoden en andere onderwijsmodellen met daaraan verbonden nieuwe onderwijsmaterialen. Voor kadering van het businessplan is het relevant 10vBio als product zijnde te positioneren in bovenstaand model. 10vBio streeft een productconcept na dat in het bovenstaand model onder te brengen is bij transformatie. De mogelijkheid om met webtoepassingen de (vernieuwende) onderwijstoepassing te faciliteren en ondersteunen die de auteursgroep altijd voor ogen heeft gehad is een van de drijfveren de gedrukte methode om te vormen naar een web-based versie. In de onderliggende figuur is de positie van 10vBio aangegeven in de matrix zoals door TNO beschreven. In de matrix is de relatie gelegd tussen enerzijds de toegevoegde waarde van content (aanvulling, vervanging, transformatie) en anderzijds de techniek (vorm & toegang) die daaraan ten grondslag ligt. 1 Pennings, e.a Projectgroep SynapsOnline, /21

4 (bron: Pennings e.a., TNO 2005) Kennisnet heeft, in het kader van de Educatieve Contentketen, een aantal scenario s omschreven voor het vinden en gebruiken van leermateriaal 2. De verschillende user-cases gaan in op de rol van voornaamste actoren in de contentketen, de contentaanbieder, de docent en de scholier. Kennisnet onderscheidt 4 scenario s: - 1. Kant en klare eenheid bij de aanbieder 2. Docent als arrangeur 3. Zelfstandig leren 4. Zelfverantwoordelijk leren zonder coach 10vBio richt zich voornamelijk op de scenario s 3, 4 en in mindere mate op scenario 2. Binnen de educatieve contentketen, en meer specifiek binnen het vraagstuk van nieuwe business modellen voor educatieve uitgevers, hanteert Kennisnet een aantal standaard categoriebusinessmodellen gebaseerd op de categorisering van M. Rappa 3, als referentiekader. De meest relevante modellen zijn het communitymodel, het gebruikersmodel, het makelaarsmodel en het advertentiemodel. Het businessmodel achter 10vBio is een grofweg gebaseerd op het abonnementsmodel, gebruiksmodelen in mindere mate op het communitymodel. In de onderstaande tabel zijn de specifieke kenmerken van beide modellen toegepast op het product 10vBio. Abonnementsmodel Gebruikersmodel Communitymodel Relevant Niet relevant relevant Niet Relevant Relevant Niet relevant Gebruikers betalen periodieke voor vaste service Vaak in combinatie met advertentiemodel on-demand, betaling gebaseerd op actueel gebruik (relevant voor 1 van de deelproducten) Loyaliteit van gebruikers Gebruikers doen hoge investeringen, in tijd en emotie Abonnement is onafhankelijk van daadwerkelijke (volume) afname van dienst. Bron: Pennings (2005) & Rappa (2006) halen en brengen Binding met veld Inkomsten uit ondergeschikte/ secundaire diensten of contextgebonden advertenties. Content in eigendom van community Inkomsten uit vrijwillige bijdragen gebruikers Opmerking [AvS1]: is dit niet Pennings? 2 Gebruikersscenario s, Educatieve Contentketen Rappa, 2006 Projectgroep SynapsOnline, /21

5 In de onderliggende figuur is de functie van 10vBio toegepast op het contentketen-model zoals door Kennisnet opgesteld. Het project SynapsOnline streeft een exploitatiemodel na met een zo open mogelijke distributie en deling van content als uitgangspunt, in bijvoorbeeld de vorm van een licentie Creative Common. Streven is om inkomsten niet te generen uit directe afname door de eindgebruiker. 1.2 Visie De makers van de Synapsmethode willen de leerlingen de stof zodanig aanbieden dat ze inzicht krijgen in de samenhang van de verschillende aspecten van het vak en in de rol van de moderne biologie in de samenleving. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de leerling biologie leuk moet (gaan) vinden en inziet waarom hij bepaalde zaken moet kennen/kunnen. 1. Een rijke leeromgeving Volgens het Synapsteam is het scheppen van een rijke leeromgeving één van de belangrijkste voorwaarden voor het huidige (biologie)onderwijs. Dit is noodzakelijk om te kunnen concurreren met alle maatschappelijke afleidingen waar de huidige leerling aan blootgesteld wordt De rol van de docent is in de huidige school veelzijdiger dan vroeger. Naast de leerstof uitleggen kan hij de leerlingen motiveren en stimuleren om goede en leuke keuzes te maken; practica te ontwerpen; veldwerk te doen samenhang te zien tussen verschillende onderdelen van het vak buitenschools contacten te leggen zelfstandig onderzoek te doen vakoverstijgende activiteiten te ondernemen; interesses te ontwikkelen (mede t.a.v. toekomst; hun sterkste kanten te ontdekken en verder te ontwikkelen; de zin en het belang van het vak biologie in de samenleving in te zien; Synaps biedt daartoe een grote hoeveelheid materiaal aan bespaart de docent veel werk. 2. Omgaan met individuele verschillen Ieder mens is anders en leert anders. In de visie van het Synapsteam is het noodzakelijk dat de leerlingen de mogelijkheid krijgen zich individueel te ontwikkelen en hun sterke kanten te benutten en versterken. Projectgroep SynapsOnline, /21

6 Binnen de rijke leeromgeving zijn leerlingen niet allemaal tegelijk met hetzelfde bezig. In samenwerkingsopdrachten worden de taken verdeeld en binnen een samenwerkingsgroepje leren de leerlingen omgaan met elkaars capaciteiten en vaardigheden. Ze leren hierbij veel van elkaar. De Synapsmethode heeft een unieke rijkdom aan opdrachten. Het zijn er veel meer dan iemand binnen het curriculum kan uitvoeren. De leerling zal moeten kiezen. Een aantal opdrachten is verplicht, maar er zijn veel opdrachten die naar eigen interesse en capaciteiten kunnen worden gekozen. Het grote aantal opdrachten heeft een doel:.leerlingen moeten ook leren kiezen en plannen. Planning is kiezen. In de maatschappij zullen de leerlingen ook voortdurend moeten kiezen. 3. Maatschappelijk ingebed onderwijs De Synapsmethode heeft als ondertitel: Biologie in de samenleving. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de manier waarop biologische kennis en vaardigheden een rol spelen in de maatschappij. Bij elk thema zijn er opdrachten waarbij de leerlingen uit moeten zoeken hoe de biologische kennis die ze bezig zijn te vergaren, in de maatschappij functioneert, hetzij door bezoek aan of contact leggen met bedrijven, hetzij door mediaonderzoek (krant, tijdschrift, televisie). Deze structurele inbedding in de maatschappij is vernieuwend. De digitale vorm maakt het mogelijk de inhoud voortdurend aan te passen aan de actuele ontwikkelingen. Ook de docent kan op eenvoudige wijze actuele opdrachten toevoegen. Hierbij aansluitend wordt oriëntatie op studie en beroep niet als apart onderwerp behandeld. In elk thema zijn opdrachten te vinden om op bezoek te gaan bij bedrijven en instellingen en/of om beroepsbeoefenaren naar de school te halen of te ondervragen. 4. Gedifferentieerd werken en samenwerken Niet vernieuwend (meer), maar wel structureel en consequent doorgevoerd is het probleemgestuurde werken in de Synapsmethode. De leerling wordt een probleem voorgeschoteld dat opgelost (praktisch probleem) of verklaard (theoretisch probleem) moet worden waarbij hij zelf op zoek moet gaan naar antwoorden (binnen of buiten de school). De leerlijnen (differentiatie in moeilijkheidsgraad), die in de papieren methode werden gehanteerd, kunnen pas in digitale vorm gerealiseerd worden: de leerling kan - interactief - op zijn eigen niveau in grote of kleine stappen - tot de oplossing van het probleem komen. De visie van het Synapsteam is dat samenwerking tussen leerlingen gestimuleerd moet worden om de volgende redenen: Leren, d.w.z. echt studeren (het verwerken van leerstof) gaat veel beter in een sociale context, wanneer leerlingen over de leerstof moeten praten en discussiëren. Er wordt voldaan aan de natuurlijke (sociale) behoefte om met elkaar te praten. Later, in een vervolgopleiding en binnen hun beroep, zullen de leerlingen te maken krijgen met samenwerken in wisselende verbanden en op verschillende niveaus. 5. Producten Het werk van leerlingen wordt ook gestuurd door de producten die zij moeten (in)leveren. De Synapsmethode stelt naast de gebruikelijke toetsen zoveel mogelijk andere producten voor, vooral omdat die producten levensechter en volwassener zijn dan toetsen. Schoolse producten (zoals een toets) zijn erg eenzijdig en rekenen af op wat de leerling niet weet. De visie van het Synapsteam is dat de leerling zou mogen aantonen wat hij wel weet en kan. 6. Beoordeling Het is belangrijk dat de leerling een goed inzicht krijgt in wat er van het verwacht wordt aan kennis en vaardigheden. Binnen de Synapsmethode kan de leerling zich zelfstandig over de totale leerstof toetsen. De digitale versie biedt de mogelijkheid om bij elke opdracht aan te geven hoe deze beoordeeld zal worden, de docent kan via het netwerk het werk van zijn leerlingen volgen en beoordelen. SynapsOnline De visie van het synapsteam kan binnen een webbased content pas werkelijk uitgevoerd worden. Veel zaken kunnen in digitale vorm veel beter tot hun recht komen. Dit geldt met name voor de volgende aspecten: De opdrachten van SynapsOnline zijn naast alle bestaande biologiemethoden te gebruiken. Het materiaal kan dagelijks geactualiseerd worden. Dit is vooral voor de maatschappelijke inbedding erg belangrijk. De leerling kan bij elke opdracht informatie krijgen over wat er van hem verwacht wordt, en teruggefloten worden als hij de fout in gaat. Projectgroep SynapsOnline, /21

7 Samenhang tussen onderdelen van het vak is eenvoudig aan te brengen: bij elke opdracht kan via een klik een koppeling gelegd worden naar onderwerpen die ook met het onderhavige te maken hebben De docent kan een eigen digitaal klaslokaal inrichten voor de individuele leerling. Hierdoor zijn differentiatie en het toepassen van meerdere leerstijlen veel meer mogelijk dan met een papieren werkboek. De leerlingen leren op een zinnige manier met ICT te werken De directe terugkoppeling (interactieve feedback) maakt het mogelijk dat de leerling zelfstandig, in eigen tempo, aan het werk kan. Directe communicatie met de docent en met elkaar is gemakkelijk Projectgroep SynapsOnline, /21

8 2 Het Marketingplan 2.1 De onderneming / organisatie 10VoorBiologie.nl is een product van de nieuw op te richten rechtsvorm Stichting Synaps Publishing. Deze beheersstichting ziet toe op een economische rendabele exploitatie van 10VoorBiologie.nl en de daaraan gerelateerde taken en werkzaamheden, veelal uitbesteed. In de stichting nemen verschillende partijen zitting in het bestuur, die aan te duiden zijn als eigenaars van het product. De rechten van de basiscontent, te weten de teksten van opdrachten en theorie, liggen bij de auteursgroep Synaps. 2.2 Idee 10voorBiologie.nl is een website met web-based leercontent voor de totale eindexamenstof biologie voor de havo en het vwo. 10vBio kent verschillende uitlevervormen: informatie-eenheden worden in verschillende hoeveelheden geleverd, maar kunnen tevens als leerobjecten of programma worden uitgegeven. Daarnaast biedt 10vBio de mogelijkheid voor gebruikers om content te bewerken en naar eigen behoefte te arrangeren. 10vBio onderscheidt zich van andere methoden door de opzet met een activerende didactiek. Het leerproces start vanuit het werkboek. De leerling verdiept zich in de theorie omdat hij die voor het uivoeren van de opdracht nodig heeft. Leerlingen werken in groepen aan opdrachten. 10vBio heeft een hybride vorm: de opdrachten zijn te gebruiken als een toepassing na de theorie, maar tevens als startpunt voor het verwerven van theoretische kennis. De bijdrage van 10vBio aan de onderwijsinnovatie is dus tweeërlei: de opdrachten zijn voorzien van leerlijnen en helpfuncties en de opdrachten zijn activerend en daardoor motiverend. 10vBio is examenstofdekkend d.w.z. alle domeinen en eindtermen uit het eindexamenprogramma Biologie 2 e fase komen in ca. 700 opdrachten aan bod. De materialen van 10vBio spelen een belangrijke rol bij het leren omdat nu en in toenemende mate in de nabije toekomst het leren in het voorgezet onderwijs zich sterk zal bedienen van blended learning: digitaal en klassiek onderwijsmateriaal wisselen elkaar zodanig af dat beide vormen dat deel in het leerproces voor hun rekening nemen waar ze goed in zijn. De content speelt dus een rol in de ontwikkeling van nieuwe studiemethoden die uiteindelijk (desgewenst) geheel kunnen plaatsvinden binnen een digitale leeromgeving, maar voorlopig kunnen docenten onderdelen gebruiken naast hun papieren methode. Scholen die verder zijn of juist minder ver in hun ontwikkeling naar nieuwe leervormen, kunnen het geboden materiaal een grotere of kleinere rol laten spelen. Docenten kunnen naar eigen inzicht opdrachten aanpassen, en worden uitgenodigd om eigen materiaal aan te bieden, zodat de methode nieuw en inspirerend blijft. 2.3 De markt De markt in beeld De markt waar 10vBio op is gericht, biologie in voortgezet onderwijs, is in beweging. Er is een groeiende behoefte aan kwalitatieve educatieve content die voldoet aan actuele behoeften rond inzetbaarheid, actualiteit en didactiek. Kerngetallen markt 10vBio Voortgezet onderwijs > biologie > bovenbouw havo & vwo Projectgroep SynapsOnline, /21

9 Hoger en wetenschappelijk onderwijs > lerarenopleidingen > biologie Aantal scholen (en dus vakgroepen) in Nederland met bovenstaand profiel: 523 (scholen havo / vwo) Aantal docenten met relevant profiel: Aantal scholieren met relevant profiel: (havo 4/5) (vwo 4/5/6) = , waarvan er +/ biologie als vak volgen Doelgroepen 10voorBiologie.nl richt zich op de volgende afnemers: 1 Docenten (of secties) Omschrijving Docenten biologie, bovenbouw havo & vwo Afnemer maakt gebruik van 10vBio als primaire methode danwel als aanvulling op eigen methode. 10vBio is leverancier van content van waaruit docent arrangeert/kiest en afneemt in digitale of papieren vorm. Betreffende docent, of vakgroep, rolt content zelf uit naar scholierengroepen binnen school of cursus. Kenmerken Bovenbouw-docent biologie, lid van NIBI, bezoeker van Nibi-conferentie, lezer van vakbladen, bezoeker van BioPlek, Biologie Community. Docenten willen in het algemeen geen of hooguit geringe gebruikerskosten maken voor de educatieve content die ze aanvankelijk als aanvullend op hun eigen materiaal willen gebruiken. Voorbeelden Docent arrangeert een lesblok met theorie en opdrachten in een eigen online werkmap. Eenmaal gearrangeerd kan het pakket worden geëxporteerd naar de eigen school-elo. Docent arrangeert een set van theorie en/of opdrachten en plaatst een bestelling voor hardcopy versies van zijn/haar set. Een set kan bestaan uit een hoofdstuk, een thema. Docent bestelt standaard-theoriehoofdstukken als hardcopy Trefwoorden Arrangeren, uitwisselbare content, print-on-demand 2 Scholieren (secundaire afnemers) Omschrijving Scholier met vak biologie, bovenbouw havo & vwo Scholier maakt gebruik van 10vBio vanuit een individuele behoefte, bij wijze van voorbereiding op examen biologie. Kenmerken Scholier met bovengemiddelde interesse voor biologie. 4 Gemiddeld over de jaren Uit: Kerncijfers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Min OCenW 2006 Projectgroep SynapsOnline, /21

10 Voorbeelden Scholier maakt gebruik van 10vBio als voorbereiding op examen of toetsen of als voorbereiding op profielwerkstuk. Trefwoorden Gebruikers 3 Studenten / lerarenopleidingen 10voorBiologie.nl richt zich op de volgende doelgroepen van relevantie voor marketing, marktvergroting en acquisitie: 1) Aanbieders elo Omschrijving Aanbieders van elo s. Functies en verantwoordelijkheden van elo-aanbieders inzake management en uitrol van content staat ter discussie, in verlengde van educatieve contentketen. Een aantal elo s richt zich meer op faciliteren van beheer, uitwisseling en autorisatie van educatieve content. 10vBio kan bij deze ontwikkeling aansluiten. Kenmerken Voorbeelden 10vBio stelt content beschikbaar voor de content-repositories van elo s, bv it s Learning. 10vBio zorgt in afstemming met marktleiders voor gedegen uitwisselprocedure voor content, zodat klant makkelijk materialen kan inlezen in eigen elo. 10vBio is betrokken landelijke discussies over ontwikkelingen in Contentketen in relatie tot elo Directe toegang: vanuit elo voor leden ook direct toegang tot 10vBio (zonder afzonderlijke inlog in 10vBio) Trefwoorden Content repositories 2) Aanbieders bio-content Omschrijving Aanbieders van, met name web-based vakspecifieke content in verschillende vormen en niveaus, bijvoorbeeld BioPlek, Davindi, Kennisnet Community. Aanbod bestaat vooral uit bronnenmateriaal, practica, niet-methodegebonden lesmateriaal (al dan niet geschreven door docenten zelf). Kenmerken Voorbeelden Niet-methodegebonden content Samenwerking tussen 10vBio en biologie-web marktleiders is belangrijk, door maximale benutting van wederzijdse diensten, kwaliteiten maar vooral ook belangen teneinde het bezoekersaantal te maximaliseren. Door slim linken van diensten en content (inhoudelijke adwords: bv. Met specifieke links in de vorm van Meer over dit onderwerp op 10voorBiologie.nl ). Koppeling van data en uitwisselbaarheid van content: bv. Gebruikmaken van index begrippen van collega-websites 10vBio-content bij voorkeur de specifieke opdrachten en hoofdstukken - moet opgenomen zijn in de Davindi-database. Projectgroep SynapsOnline, /21

11 Meta-data moet opgenomen worden in harvest-repositories als EduRep i.o. Zichtbaar maken van 10vBio op vakspecifieke websites door advertenties Trefwoorden Zichtbaarheid, slimme koppelingen, wederzijdse belangen, maximaliseren bezoekers, inbedding in veld 3) Bio-communities / groepen Omschrijving Vakspecifieke netwerken, media en evenementen zijn van belang voor contact met afnemers en als kanaal om product te verkopen. Te denken aan Kennisnet biologie community, NIBI, conferenties, vakliteratuur. Kenmerken Voorbeelden Leden van auteursgroep (deels zelf ook docenten) maken zelf deel uit van netwerk > binding met veld en kanaal Conferenties en online communities kunnen als contactmomenten of kanaal dienen met klanten (help, bijspijker-trainingen of gebruikersdagen) Trefwoorden Binding met veld, contactmomenten, 4) ROC s Omschrijving ROC s die havo en vwo verzorgen. Aanbieden en promoten van 10vBio bij ROC s vergt een andere benadering dan vo-scholen. Kenmerken ROS s hebben behoefte aan methoden en lesmaterialen die snel en flexibel inzetbaar zijn die in een betrekkelijk kortere periode ten opzichte van het regulier vo-onderwijs toegepast worden.. Voorbeelden Docenten ROC nemen, net als docenten vo-scholen, producten van 10vBio af Concurrentie 10vBio is de eerste volledige web-based methode die stofdekkend content biedt voor bovenbouw havo en vwo. In dat opzicht is 10vBio uniek er is geen enkele aanbieder van web-based theorie en opdrachten zo uitgebreid als 10vBio. Een overzicht van voorname concurrenten. Biologie voor jou BioPlek Biologische encyclopedie Wikipedia Meest gebruikte papieren methode. Groot marktaandeel, semi-monopolist Aanbieder van content als aanvulling op primaire methode. Substituut-product Substituut-product Projectgroep SynapsOnline, /21

12 2.4 Bedrijf en product in de markt Globale SWOT-analyse van product 10vBio Intern (uw bedrijf / organisaties Extern (de markt) Strenght (sterktes) Weakness (zwaktes) Opportunities (kansen) Threats (bedreigingen) Flexibiliteit Klein (dus kwetsbaar) Niche markt Niche markt Unieke combinatie Relatief lage ontwikkelkosten door basis content Synaps Bekend en binding met markt (onderwijs) Opgebouwde gebruikersgroep Geringe bereidheid betaling afnemer van marktconforme prijzen 'Hot item' in de media: eerste web-based methode + eventueel open content Traditionele uitgevers/methoden Dynamische markt Uitwisselbaarheid content 2.5 De marketing mix Product 10vBio is web-based leerstofdekkende content voor biologie bovenbouw havo/vwo. Product: OPDRACHTEN Omschrijving Circa 700 opdrachten van verschillende typen (open en gesloten, practicum en theorie, wetenschappelijk en maatschappelijk, eenvoudig en moeilijk, om alleen te doen of voor groepswerk) te gebruiken als zelfstandige methode, maar ook als aanvulling naast andere methoden. Er is veel aandacht besteed aan de samenhang tussen de deelgebieden van het vak. Alle opdrachten zijn afzonderlijk raadpleegbaar of thematisch raadpleegbaar. Kenmerken - Alle opdrachten zijn alleen toegankelijk voor leden - Verbruik en download van opdrachten wordt aan profiel opgeslagen - Gebruikersvriendelijkheid - Gebruikers bepalen zelf hoeveelheid Scenario Projectgroep SynapsOnline, /21

13 Nog te realiseren - redactie opdrachten - webapplicatie arrangeerruimte - DTP opdrachten - Product: THEORIE Omschrijving Stofdekkende theorie Kenmerken - Alleen toegankelijk voor leden - Verbruik en download van opdrachten wordt aan profiel opgeslagen - Kleinste afname-eenheid is paragraaf - Gebruikersvriendelijkheid Projectgroep SynapsOnline, /21

14 Scenario Nog te realiseren - Illustraties - Redactie - Website Product: NIEUWSBRIEF Omschrijving Periodieke e-zine met vakspecifieke achtergronden en actualiteiten. De e-zine is extra service horende bij het lidmaatschap. Kenmerken - Alleen voor leden - Gratis - Ook aandacht voor werk van docenten en sprekende toepassingen van 10vBio op scholen (In the spotlight) Tech specs Nog te realiseren - Redactie-structuur - Mail-tool Product: GEBRUIKERSDAG Omschrijving Jaarlijkse gebruikersdag met technische workshops en inhoudelijk sprekend programma. Kenmerken - Alleen voor leden - Gratis of tegen kostprijs - Ook aandacht voor werk van docenten en sprekende toepassingen van 10vBio op scholen (In the spotlight) Tech specs Nog te realiseren - Uitwerken idee en kostenanalyse Product: TRAINING Omschrijving Desgewenst verzorgt 10vBio trainingen op scholen in gebruik van de website. Kenmerken - Alleen voor leden - Hands on Projectgroep SynapsOnline, /21

15 Scenario Trainingen kunnen per eenheid (bv dagdeel) aangevraagd worden. Nog te realiseren - Redactie-structuur - Mail-tool Product: ELO Omschrijving Voor niet-eloscholen biedt 10vBio een eigen dlo aan, specifiek ingericht voor 10vBio. Bijvoorbeeld standaard met Moodle Kenmerken - Alleen voor leden - Tegen meerprijs Licentiemodel In onderliggende schema s staan de verschillende producten en licentie van 10voorBiologie omschreven. Volledig abonnement 10voorBiologie als volledige methode Klant-eenheid Sectie of vakgroep biologie per schoollocatie (met BRIN-nummer als referentie), met de daaraan verbonden scholieren. Gebruikerslicentie 10vBio gaat afzonderlijke gebruikerslicenties aan met deze klant: sectie en leerlingen van betreffende school. Licentie behelst het digitaal en op papier gebruiken van content, voor overeengekomen contractperiode. Inbegrepen - Volledige toegang tot content-database, zowel theorie als opdrachten - Eigen vakgroep-werkmap voor arrangeren content. - Updates content - Nieuwsbrief - Korting op gebruikersdagen Prijsmodel, digitale afname Standaardcontract, 4 jaar EUR 15/20 per leerling biologie bovenbouw per jaar, afrekening per jaar. Tussentijds opzeggen Na het eerste jaar kan het abonnement worden opgezegd. Tarieven print-on-demand Nog in onderhandeling * prijzen zijn inclusief 19% BTW ** Contracten op maat zijn mogelijk, bijvoorbeeld op bovenschools- of bestuursniveau Personeel/beheer/organisatie De figuur hieronder geeft een overzicht van functies en verantwoordelijkheden. Projectgroep SynapsOnline, /21

16 1. Auteursgroepen 2. Stichting Synaps Publ. 3. Productleider 4. Account management & support 5. Promotie & acquisitie 6. Verkoop & admin 7. Productbeheer 8. Beheer uitrolomgeving team 10vBio.nl 1) Auteursgroepen geven content uit via de uitgever Stichting Synaps Publ. a) Toezicht op rechten & beheer teksten 2) Stichting (met 'eigenaren in bestuur) bewaakt gestelde doelstellingen: a) Bewaken financiële doelstellingen, uitgaven b) Aanstellen Productleider c) Bepalen langetermijnstrategie 3) De productleider voert dagelijkse leiding over product 10vBio a) Aansturing team / verantwoordelijkheden b) Terugkoppeling stichtingsbestuur c) Uitvoering strategie 4) a) Begeleiden klanten (bij afname deelproducten) b) Helpdesk - 5) productmarketing - uitvoeren promotiecampagne - promotie in het veld (conferenties, presentaties op bovenschools niveau) - binnenhalen klant 6) Formaliteiten nieuwe klant - klant- en factuuradministratie 7) Beheer primair product: content a) Inhoudelijke redactie middels instellen redactieraad. Deze raad is verantwoordelijk voor het aanpassen van content op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en streeft een zo groot mogelijke participatie van het biologie-veld na die bijdragen levert aan de inhoudelijke aanpassing en invulling van 10vBio-content. b) Redactie en beheer beeld-content c) Redactie gebruikers-nieuwsbrief 8) Beheer website & dlo s a) Periodieke verfijning systeem op basis van gebruikersbehoeften b) Hosting c) Verhelpen voorkomende fouten d) Blijven voldoen aan onderwijs standaarden educatieve webcontent e) Integratie met externe webdiensten Projectgroep SynapsOnline, /21

17 2.6 Doelstellingen Kwantiteit 10vBio streeft naar een aantal van gebruikers in het eerste operationele jaar en richt zich voornamelijk op de voorhoede onder de biologiedocenten 15 tot 20% van de populatie en hoopt daarvan 75% te bereiken. Projectgroep SynapsOnline, /21

18 3 Het Financieel Plan 3.1 Investeringsplan Hoeveel geld heb ik nodig? Investeringsbegroting Vaste activa Bedrag Redactie ,00 Web-applicatie ,00 Promotie ,00 Goodwill Overig Totaal vaste activa ,00 Vlottende activa Bedrag Voorraad Debiteuren Aanloopkosten Voorfinanciering BTW Waarborgsom / Bankgarantie Kasgeld Onvoorzien 2.500,00 Totaal vlottende activa 2.500,00 Totaal Investering ,00 18

19 3.2 Financieringsplan Waar haal ik mijn geld vandaan? Financiering Eigen vermogen Bedrag Spaargeld Achtergestelde lening familie, vrienden, kennissen Inbreng bedrijfsmiddelen ('reeds aangeschaft') ,00 Tip: durfkapitaal (de Agaath regeling) Totaal eigen vermogen ,00 Vreemd vermogen lang Lening van de bank Lease Familielening Overig (oa. BBZ lening) Bedrag Totaal vreemd vermogen lang 0,00 Vreemd vermogen kort Bedrag Krediet van de bank Leverancierskrediet Overig ,00 Totaal vreemd vermogen kort ,00 Totaal vermogen ,00 19

20 3.3 Exploitatiebegroting Hoe zien mijn opbrengsten en kosten er de eerste 3 jaar uit? Exploitatiebegroting 1e jaar 2e jaar 3e jaar Omzet (excl. BTW) , , ,00 Inkoopwaarde van de omzet Werk door Derden Bruto winst , ,00,,, Kosten Personeel Hosting & onderhoud website 4.500, , ,00 Gas, Water, Licht Verkoop / Promotie , ,00 Auteursrechten 3.500, , ,00 Afschrijving 4.800, , ,00 Grove indicatie: Vaste activa / 5 Accountant 1.000, , ,00 Rente Verzekeringen Algemeen , , ,00 Totale kosten , , ,00 Bruto Bedrijfsresultaat , ,00 #WAARDE! Af te dragen winstbelasting Indicatie: voor BV 35% van Bruto Bedrijfsresultaat Netto Bedrijfsresultaat , ,00 #WAARDE! 20

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO

Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO Een LiMBO verkenning Thomas Bachet (TNO) Nico Verbeij (VKA) Versie 1.0 (november 2012) (Dubbelzijdig printen pagina

Nadere informatie

Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste

Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste Voorbeeld (Persoonlijke-, bedrijfs-, product- of opleidingsgegevens en namen zijn weggelaten of fictief gemaakt!) 1. De ondernemer 2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2013

Kennisnet Jaarverslag 2013 Kennisnet Jaarverslag 2013 Laat ict werken voor het onderwijs 1 Voorwoord Uitdagend, passend en relevant onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat past bij het vermogen, de leerkenmerken en de individuele

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Programma van Eisen 26 april 2014, versie 0.98 20140426.PvE PO-VO.v098d - besturen 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 bij het Pakket van Eisen... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren XXX? XXXX? HANNELORE DEKEYSER, GÉ NIELISSEN, TON KALLENBERG, DIRK VAN DER VEEN Kennis van kennisbanken Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren RdMC rdmc.ou.nl Hannelore Dekeyser Gé Nielissen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie

Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie 1 INHOUDSOPGAVE 2 Introductie 6 Meer te weten komen van de klant 11 Co-creatie 17 Geld verdienen met digitale content

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie