DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT"

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

2 Abonnementsvoorwaarden Business Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Businesscompleet.nl B.V. 1.2 Onder abonnee wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor het abonnement Business van BC. 1.3 Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met BC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de abonnee de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt tegen een abonnementstarief kan afnemen. Artikel 2 Abonnement 2.1 Het abonnement geeft recht op gebruik van de volgende producten of diensten van BC dan wel van bij BC aangesloten leveranciers: Kennisbank (BC) BC Online Boekhouden (BC & Alfa) (Telefonisch) juridisch advies & Incasso service (ARAG Legal Services) Complete website, hosting & dataverkeer (Iblox) Adverteren met Google (Infotrade) ICT support (HCC) 2.2 In de bijlage die hoort bij deze abonnementsvoorwaarden worden de producten en/of diensten nader omschreven. Per dienst of product gelden tevens aparte algemene voorwaarden (van BC ofwel van leverancier). 2.3 In het geval dat diensten of producten door leveranciers worden geleverd, treedt BC slechts op als bemiddelaar bij de afname van het product of dienst door abonnee bij leverancier. BC is derhalve geen partij bij de overeenkomst die met betrekking tot het product of de dienst tot stand komt tussen abonnee en leverancier. Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid abonnementsvoorwaarden 3.1 De overeenkomst tussen abonnee en BC komt tot stand op het moment dat abonnee zich via de website voor het abonnement heeft aangemeld. BC is bevoegd de aanmelding van een abonnee te weigeren. 3.2 Op de overeenkomst zijn de onderhavige abonnementsvoorwaarden van toepassing Artikel 4 Betaling 4.1 Abonnee dient de abonnementsprijs maandelijks, per kwartaal of per jaar bij vooruitbetaling via automatische incasso, Ideal of creditcard aan BC te voldoen. Abonnee geeft door betaling van de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs toestemming om de daaropvolgende periodieke abonnementskosten per automatische incasso van zijn of haar rekening af te laten schrijven. 4.2 BC schort bij aanvang van het abonnement de toegang tot de producten en diensten op totdat de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs volledig is voldaan. 4.3 Indien een automatische incasso of betaling via Ideal of creditcard om welke reden dan ook niet slaagt, is abonnee onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Abonnee is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd aan BC. 4.4 Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeid gaande bedragen (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van abonnee. 4.5 BC is bevoegd de rechten van abonnee uit de overeenkomst met BC op te schorten indien abonnee zijn verplichtingen uit de overeenkomst met BC niet nakomt. Artikel 5 Informatieverstrekking door abonnee en (commerciële) uitingen 5.1 Abonnee is verplicht alle gegevens op het aanmeldformulier van de website van BC volledig en correct in te vullen. 5.2 Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient abonnee dit aan BC door te geven. BC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door abonnee vanwege onjuiste (adres)gegevens. 5.3 Abonnees zullen, nadat zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, per , post of telefoon periodieke (commerciële) uitingen van BC, leverancier of andere partners van BC ontvangen,

3 ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldformulier hebben aangegeven. Hiervoor kunnen Abonnees zich vervolgens weer indien zij dit wensen - te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Artikel 6 looptijd, wijziging en einde abonnement 6.1 Het abonnement geldt gedurende een jaar en vangt aan op het moment van de eerste betaling van de abonnementsprijs. 6.2 Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd voor een looptijd van een jaar, tenzij het abonnement minimaal één maand voor de (jaarlijkse) einddatum door abonnee schriftelijk wordt opgezegd. 6.3 BC is gerechtigd het abonnement tijdens de looptijd te wijzigen in die zin dat het aantal producten of diensten kan worden uitgebreid dan wel worden verminderd. Daarnaast is BC gerechtigd om voor wat betreft de dienst of product te wijzigen van leverancier zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de betreffende dienst of product. Indien het aantal producten of diensten wordt verminderd, heeft abonnee het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien het abonnement wordt uitgebreid met een nieuwe dienst of product dan wel de leverancier van het product of de dienst wordt gewijzigd, dan dient Abonnee bij gebruikmaking van deze dienst of dit product de nieuwe betreffende algemene voorwaarden te accepteren. 6.4 De abonnee is een maandelijkse abonnementsprijs verschuldigd. BC is gerechtigd deze prijs jaarlijks aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft abonnee het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Tijdens de duur van de opzegtermijn is de verhoging van de abonnementsprijs niet verschuldigd. 6.5 Indien er sprake is van misbruik van het abonnement door abonnee, heeft BC het recht het abonnement met directe ingang te beëindigen. 6.6 BC kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surséance van betaling van abonnee het abonnement met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen. 6.7 BC heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien abonnee tekortschiet in de nakoming van het abonnement en in deze abonnementsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij abonnee, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 6.8 Indien BC het abonnement opzegt krachtens de in artikel 6.5, 6.6 en/of 6.7 genoemde redenen, is BC jegens de abonnee niet tot enige schadevergoeding gehouden. 6.9 De looptijd en verzending van de nieuwsbrieven aan abonnee staan los van de looptijd van het abonnement en eindigen op het door abonnee aangegeven moment en daardoor eventueel eerder of later dan het abonnement. Een abonnee die zijn of haar abonnement heeft opgezegd en wel de nieuwsbrief blijft ontvangen wordt derhalve alleen bezoeker en geen abonnee van BC. Bezoeker kan zich afmelden voor nieuwsbrieven wanneer hij of zij dit wenst. Bezoeker kan zich tevens te allen tijde weer aanmelden als actief abonnee van BC om zich weer complete toegang tot alle informatie te verschaffen. Bezoeker kan door BC of haar partners per , post of telefoon (commerciële) uitingen ontvangen, tot hij of zij zich hiervoor heeft afgemeld. Artikel 7: Wijziging abonnementsvoorwaarden 7.1 BC heeft te allen tijde het recht om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten abonnementen met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 Indien BC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 8.2 BC is niet aansprakelijk voor de kwaliteiten van producten of diensten die geleverd worden aan abonnee door de bij haar aangesloten leveranciers. 8.3 BC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door haar aan abonnee verstrekte informatie (via de website of anderszins) of informatie die van derden afkomstig zijn (bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van leveranciers) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft. 8.4 Indien BC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BC beperkt tot maximaal de jaarlijkse abonnementsprijs.

4 8.5 BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8.6 Abonnee vrijwaart BC, en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen alsmede partijen waarmee BC samenwerkt in het kader van haar abonnementen, volledig voor alle mogelijke aanspraken van abonnee of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de website of abonnementen, al dan niet handelend met toestemming van abonnee. 8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BC. Artikel 9 Overmacht 9.1 BC is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop BC geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door leveranciers van BC, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand. 9.2 Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van het abonnement redelijkerwijs niet van BC kan worden gevergd, zal de uitvoering van het abonnement worden opgeschort, dan wel het abonnement worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 10 Algemene voorwaarden leveranciers 10.1 BC informeert abonnee over de algemene voorwaarden die de bij haar aangesloten leveranciers hanteren voor zover zij hiervan op de hoogte is. Deze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen BC en abonnee BC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door leveranciers gehanteerde algemene voorwaarden en/of de door hen geleverde producten of diensten. Artikel 11 Privacy 11.1 BC neemt de gegevens van abonnee op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens. De protocollen van BC zijn vastgelegd onder vermeldingnummer m bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Artikel 12 Vernietiging bepaling 12.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle overeenkomsten die zijn gesloten onder deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die tussen abonnee en BC ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Artikel 14 Slotbepaling 14.1 Deze abonnementsvoorwaarden blijven van kracht indien BC van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

5 BIJLAGE: OMSCHRIJVINGEN DIENSTEN EN PRODUCTEN - Dienst: Kennisbank (BC) Toegang tot kennisbank met daarin downloads, voorbeeldcontracten, checklists, artikelen, nieuwsbrief, partnersmailings, diverse themaworkshops en dergelijke. - Dienst: BC Online Boekhouden (BC.nl & Alfa) - Toegang tot Online Boekhouden & CRM - Ondersteuning via mail en telefoon - Kleinschalige klassikale opstart training BC Online Boekhouden van 1 dagdeel onder professionele begeleiding van een boekhouder, met als programma: Deel 1 programma: Wat is boekhouden. - Doel van een boekhouding (informatie vastlegging) - Uitleg belangrijkste begrippen (grootboek, balans, afschrijven e.d.) - Samenhang tussen balans en resultaat - Wanneer is iets kosten, wanneer investering - Relatie met privé-administratie Deel 2 programma: Gratis Boekhouden Online Startup wizard doorlopen Inloggen Aanmaken CRM Doorlopen alle menu s Aanmaken verkoopfactuur Boeken inkoopfactuur Inlezen en aanmaken bankmutaties, indien reeds aanwezig - Dienst: (Telefonisch) juridisch advies & incassoservice (ARAG Legal Services) - Eerstelijns medewerkers van ARAG analyseren samen met abonnee de juridische vraag en gaan vervolgens praktisch en creatief te werk in het zoeken naar mogelijkheden om de vraag in kort bestek telefonisch te beantwoorden. - Juridische behandeling zaken tegen gereduceerd uurtarief, thans 110,-- exclusief BTW. Indien gewenst wordt er eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op de dienstverlening van ARAG Legal Services zijn de algemene voorwaarden van ARAG Legal Services van toepassing. - Bemiddeling naar externe deskundigen. Indien het niet mogelijk is over een zaak intern te adviseren dan wel een zaak intern te behandelen, kan ARAG Legal Services een klant bemiddelen naar een extern deskundige. ARAG Legal Services streeft ernaar de klant dezelfde dag in contact te brengen met de externe deskundige uit het netwerk van ARAG Legal Services, die past bij de aard van de zaak. ARAG Legal Services bedingt voor de klant een korting op de uurtarieven van de extern deskundigen van 10 tot 20%. Deze korting is inzichtelijk voor de klant. Het merendeel van de extern deskundigen biedt de klant ook een gratis (telefonisch) intake gesprek van een half uur. Het gesprek heeft als doel kennis te maken en, indien mogelijk, een inschatting te geven van het vervolg van de zaak en de kosten voor de klant. ARAG Legal Services draagt de zaak over aan de extern deskundige, die voor de klant aanspreekpunt wordt. Indien de belangen van het lid worden behartigd door een externe deskundige, dan zijn de algemene voorwaarden van de betreffende externe deskundige van toepassing. - incassoservice. De incassoservice wordt uitgevoerd door ARAG Financial Services, waarbij namens het lid de debiteur per brief en/of telefoon minimaal 3 maal wordt aangemaand en eventueel wordt gedagvaard. Buitengerechtelijk traject (no cure, no pay) De buitengerechtelijke kosten worden in beginsel in rekening gebracht bij de debiteur. Wanneer ARAG Financial Services er in slaagt de vordering in zijn geheel te incasseren dan zijn de kosten door de schuldenaar voldaan en worden er geen kosten in rekening bij het lid. Mocht het niet mogelijk blijken

6 om de vordering in het buitengerechtelijk traject te incasseren en besluit het lid om geen gerechtelijke procedure te starten, dan zullen er eveneens geen kosten in rekening worden gebracht bij het lid. ARAG Financial Services brengt wel kosten in rekening wanneer alleen de hoofdsom of een deel van de hoofdsom is voldaan. Deze kosten worden berekend over het door ARAG geïncasseerde bedrag en worden bepaald aan de hand van de staffel welke is opgenomen in de wet Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Gerechtelijk traject Alvorens er tot dagvaarding van de debiteur wordt overgegaan neemt ARAG Financial Services contact met het lid op en ontvangt het lid een haalbaarheidsonderzoek met een specificatie van de te verwachten kosten. Wanneer het lid besluit een gerechtelijke procedure te starten dient deze er wel rekening mee te houden dat de te maken kosten (kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, griffierecht en behandelkosten), indien deze niet verhaald kunnen worden bij de debiteur, voor rekening van het lid zullen komen. De kosten van de te voeren procedure zullen door ARAG worden voorgefinancierd en bij het sluiten van de zaak worden verrekend met de geïncasseerde gelden of in rekening worden gebracht bij het lid. Executie traject Alle (deurwaarders)kosten met betrekking tot de executie van het vonnis zullen worden verhaald op de debiteur. Mocht er om wat voor reden dan ook geen verhaal mogelijk zijn, dan komen deze kosten voor rekening van het lid. - Dienst: Complete website, hosting & dataverkeer (ibloxs) - 5 GB totale opslagcapaciteit - 10 GB dataverkeer per maand - maximaal 10 accounts - 1.nl domein - ibloxs websitebuilder Premium - Dienst: Adverteren met Google (InfoTrade) - Aanmaken Google AdWords account en instructie klant inzetten betalingsgegevens - Opzetten AdWords campagne met specifieke zoekwoorden, advertentieteksten regio - Dienst: ICT support (HCC) - Call Center Service: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 22:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur (exclusief officiële feestdagen). - Digitale Support abonnee BC.nl (met of zonder jaarlijks installatie/configuratie bezoek). Omschrijving Helpdesk: ZZP ers en MKB-bedrijven kunnen dit nummer bellen voor technische ondersteuning op alle vragen binnen het afgesproken support domein. Bij aanvang van het gesprek zal gecontroleerd worden of men recht heeft op support. Maximaal 10 werkplekken worden ondersteund, mits er één vaste contactpersoon is die dus voor alle werkplekken van de organisatie het contact met de helpdesk onderhoudt. - Technische hulp kan zowel telefonisch als remote (overname besturing PC) gegeven worden. Indien een probleem niet telefonisch of remote maar bij de klant thuis opgelost moet worden zal er een monteur gratis aangeboden worden. Een monteur is alleen gratis als de support desk concludeert dat een probleem uitsluitend door een monteur kan worden opgelost. Indien de klant zelf om bezoek van een monteur vraagt, dan dient de klant daarvoor te betalen. Servicelevel On-site is de volgende werkdag. - Het support abonnement heeft het karakter van de werkwijze van de ANWB voor automobilisten. Als iemand een grafisch kaart koopt, dan valt installatie daarvan buiten het abonnement. Wel helpen we de gebruiker indien er bij zijn installatie iets mis gaat. Wel kan de abonnee tegen additionele betaling installatie werkzaamheden laten verrichten. De gebruiker blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar digitale omgeving. Wij bieden een helpdesk en remote ondersteuning om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Uit overtuiging van de kwaliteit van de telefonische en remote support bieden we de gebruiker een service garantie in de vorm van een gratis bezoek de volgende werkdag indien het probleem niet telefonisch kan worden opgelost.

7 Wil de klant dat het bezoek op dezelfde dag plaatsvindt, dan geldt bovenop de hieronder genoemde tarieven voor een monteur op verzoek van de klant een spoedtarief aan van 36,- binnen kantooruren en 54,- buiten kantooruren. Service/support domein Business Compleet Helpdesk Besturingssystemen: - Windows XP - Windows Windows Media Center - Windows Vista - Windows 7 - MACOSX - Windows SBS Windows SBS Windows Home Server Hardware: - PC Hardware - MAC Hardware - ipad - Android tablets - SOHO Netwerk: routers, switches, wireless, modems - Bekabeling inpandig m.b.t. telefonie, ethernet, homeplug en draadloos - Diverse randapparatuur in en op de PC aangesloten (printer, scanner, webcam) - Smartphone installatie en synchronisatie - Digitale Camera s - Netwerk media players - Network Storage Devices Software / applicaties: - Internet browsers: MS Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari - MS Outlook (Express), Gmail, Apple Mail - Instant Messaging: MSN, Google, Yahoo, Skype - Office: Microsoft Office, Open Office - Security: Firewall, Virus scanners, Antispam applicaties - Internet overig: FTP, News, Peer2Peer - Microsoft exchange (client) Diensten: - Diensten van alle Nederlandse providers - (instellingen, modem, standaard software (to best effort)) Overig (best effort): - Mobiele telefoons - Beamers - Mobile Navigatie Systemen - TV, videorecorder, dvd-speler/recorder, audio installaties

8 ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISBANK (BC) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de abonnementsvoorwaarden Basis, de abonnementsvoorwaarden Business en de abonnementsvoorwaarden Compleet van BusinessCompleet.nl B.V. en zijn daarmee van toepassing zodra een natuurlijke- of rechtspersoon zich heeft aangemeld voor het abonnement Basis, Business of Compleet van BusinessCompleet.nl B.V.. Artikel 2 Definities - BC: BusinessCompleet.nl B.V. - BusinessCompleet.nl: website van BusinessCompleet.nl BV op het internetadres die informatie bevat met betrekking tot ondernemen; - Kennisbank: complete kennisbank op het gebied van ondernemen, met modelovereenkomsten, checklisten, financiële informatie, columns en wet- en regelgeving. MKB Markplaats, ondersteuning per en community zijn hier ook bij inbegrepen. - Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die een abonnement Basis, Business of Compleet van BC afsluit. Artikel 3 Dienst Kennisbank 3.1 Door zich aan te melden voor het abonnement Basis, Business, of Compleet van BC krijgt Abonnee toegang tot de Kennisbank. 3.2 Abonnees zullen, nadat zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, per , post of telefoon periodieke (commerciële) uitingen van BC, leverancier of andere partners van BC ontvangen, ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldformulier hebben aangegeven. Hiervoor kunnen Abonnees zich vervolgens weer indien zij dit wensen - te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Artikel 4 Apparatuur/Software 4.1 Abonnee dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de apparatuur en andere faciliteiten die toegang geven tot de netwerken waarop BusinessCompleet.nl beschikbaar is. 4.2 Abonnee zal indien van toepassing - door zijn datanetexploitant/adsl-leverancier worden belast voor de gemaakte communicatiekosten. Artikel 5 Aansprakelijkheid 5.1 Indien BC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 5.2 De verwerking van de gegevens in (de Kennisbank van) BusinessCompleet.nl en de totstandkoming van BusinessCompleet.nl is en wordt naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. BC kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in BC is opgeslagen en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via BusinessCompleet.nl aangeboden informatie. Abonnee zal haar cliënten, die kennisnemen van gegevens uit BC, hierop wijzen. 5.3 Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee dan wel haar cliënten, dient door Abonnee altijd op juistheid te worden geverifieerd (al dan niet door een jurist). De modellen die BusinessCompleet.nl in haar Kennisbank aanbiedt, zijn geschreven als algemeen handvat voor juridische handelingen. De toepasbaarheid van een model in een concreet geval dient zelfstandig (al dan niet door een jurist) te worden beoordeeld door de gebruiker ervan en in geval van gebruik van het model, dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt. 5.4 BC is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk dan wel beschikbaar zijn van BusinessCompleet.nl voor Abonnee. 5.5 BC is niet aansprakelijk voor de kwaliteiten van producten of diensten die geleverd worden aan abonnee door de bij haar aangesloten leveranciers. 5.6 BC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in informatie die van derden afkomstig zijn (bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van leveranciers) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft. 5.7 Indien BC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BC beperkt tot een bedrag van maximaal 250, BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9 5.9 Abonnee vrijwaart BC, en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen alsmede partijen waarmee BC samenwerkt in het kader van haar abonnementen, volledig voor alle mogelijke aanspraken van abonnee of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de website of abonnementen, al dan niet handelend met toestemming van abonnee Abonnee erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Kennisbank is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BC. Artikel 6 Intellectuele eigendom 6.1. Het is Abonnee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC niet toegestaan door Opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen artikelen, rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van Opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming (ondernemingen die behoren tot de groep waartoe Abonnee behoort niet daaronder begrepen). Artikel 7: Wijziging algemene voorwaarden 8.1 BC heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten abonnementen met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 8 Slotbepaling 8.1 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien BC van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

10 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE BOEKHOUDEN(BC & ALFA) Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl BV, ingeschreven onder KvKnummer Afnemer: gebruiker van door Leverancier geleverde diensten op basis van een gebruikersovereenkomst. Dienst: Software as a Service (SaaS) waarbij afnemer door Leverancier het gebruik wordt verschaft van een online systeem bestaande uit een software applicatie. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de Dienst Website: boekhouden.bc.nl. SLA: De Service Level Agreement die tussen Leverancier en Afnemer is gesloten en betrekking heeft op de Dienst Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Dienst. Administratie: alle gegevens die Afnemer invoert of Leverancier zijn geproduceerd. Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomsten 2.1 Op de Gebruikersovereenkomst, de SLA alsmede op de alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten die betrekking hebben op de Dienst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 Afnemer gaat de Gebruikersovereenkomst en SLA met Leverancier aan door zich te abonneren via het aanmeldformulier op de Website. Artikel 3. Gebruiksrecht 3.1 Leverancier verleent Afnemer het niet-exclusieve recht om gebruik te maken van de Dienst. Afnemer kan slechts voor eigen gebruik van de Dienst gebruik maken. 3.2 Afnemer mag extra gebruikers toegang verlenen tot de Dienst. 3.3 Zonder schriftelijke toestemming is het Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst aan derden en voor hun eigen gebruik, al dan niet tegen betaling, beschikbaar te stellen. Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden 4.1 Het gebruik van de Dienst is gekoppeld aan het ontvangen nieuwsbrieven en commerciële s van Leverancier. Indien Afnemer aangeeft geen nieuwsbrieven en/of s van Leverancier te willen ontvangen, kan Afnemer geen gebruik maken van de Dienst. 4.2 Afnemer zal op geen enkele wijze schade of hinder veroorzaken aan (afnemers van) Leverancier bij het gebruik van de Dienst, zulks naar het oordeel van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze schade zou kunnen toebrengen aan de systemen van Leverancier. 4.3 Afnemer bepaalt zelf welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Afnemer is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen informatie. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Afnemer met behulp van de Dienst opgeslagen informatie onrechtmatig is. 4.4 Mocht Leverancier kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Afnemer met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Leverancier direct die informatie verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Leverancier behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Afnemer te verwijderen of te blokkeren, een en

11 ander naar het oordeel van Leverancier. In geen geval zal Leverancier aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. 4.5 Afnemer stelt Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e- mailadressen en overige gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de Dienst. 4.6 Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 4.7 Onverminderd de overige rechten op grond van de wet of de Gebruikersovereenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten of de Gebruikersovereenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze algemene voorwaarden zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden. 4.8 Indien Afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om training te krijgen over het gebruik van de Dienst, dan is het resultaat van die training mede afhankelijk van de participatie van Afnemer. Van Afnemer wordt onder meer verwacht dat hij of zij alle benodigde (oefen)documenten meeneemt naar de training om zo goed mogelijk te kunnen oefenen met het gebruik van de Dienst. Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens 5.1 De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast zijn de privacy-protocollen van Leverancier vastgelegd onder vermeldingsnummer m bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. 5.2 Leverancier zal de financiële gegevens van Afnemer strikt vertrouwelijk behandelen. Zonder toestemming van Afnemer zal Leverancier deze financiële gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen, tenzij Leverancier op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak daartoe verplicht is. Ten behoeve van benchmarkanalyse worden de financiële gegevens wel anoniem geanalyseerd. De overige persoonsgegevens (zoals maar niet beperkt tot: NAW-gegevens, (bedrijfs)gegevens over rechtsvorm, branche, aantal werknemers etc) alsmede gebruikersstatistieken en gebruikershandelingen mag Leverancier zowel anoniem analyseren als voor commerciële doeleinden gebruiken. 5.3 Afnemer staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal invoeren in de Dienst. Artikel 6. Vergoeding Voor het gebruik van de Dienst is door Afnemer geen vergoeding verschuldigd. Wel behoudt Leverancier zich het recht voor om in de toekomst een vergoeding voor de Dienst te vragen. Deze wijziging zal per nieuwsbrief van Leverancier worden aangekondigd. Een Afnemer die zich met deze wijziging niet kan verenigen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gebruikersovereenkomst per datum waarop de wijziging ingaat op te zeggen. Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel. 7.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft en in het geval van zaakschade, is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 7.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van voor Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade. 7.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Dienst.

12 7.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden. 7.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Dienst is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel. 7.7 Afnemer erkent en aanvaardt dat de Dienst nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld. 7.7 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden, tenzij Afnemer deze aanspraken jegens Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Afnemer de schade zelf zou hebben geleden. 7.9 De aansprakelijkheid van Leverancier ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Afnemer ook na deze termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (A) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (B) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (C) indien Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien. Artikel 8 Overmacht 8.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Leverancier geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand. 8.2 Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van de Gebruikersovereenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst worden opgeschort, dan wel de Gebruikersovereenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Dienst berusten bij Leverancier en/of haar licentiegevers. Geen van de algemene voorwaarden of SLA opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer. 9.2 Het is Afnemer niet toegestaan om aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter wereld. Artikel 10 Einde 10.1 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.1 wordt de Gebruikersovereenkomst in elk geval door Leverancier opgezegd indien Afnemer aangeeft niet langer nieuwsbrieven en/of commerciële s van Leverancier te willen ontvangen. Op verzoek van Afnemer kan de Administratie worden verwijderd. Het verzoek dient door Afnemer schriftelijk worden ingediend en te worden ondertekend door de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van de onderneming van Afnemer die de Gebruikersovereenkomst is aangegaan De Gebruikersovereenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt, surcéance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard De Gebruikersovereenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 10.1, 10.2 en 10.3 en 10.4.

13 Artikel 11 Geheimhouding 11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 8.2 zal elk van beide partijen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking Partijen staan er voor in dat hun medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. Artikel 12 Wijzigingen algemene voorwaarden Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten gebruikersovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 13 Diversen 13.1 Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de Gebruikersovereenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht Vertraging of verzuim van de zijde van Leverancier met betrekking tot het jegens Afnemer geldend maken van enig recht dat Leverancier op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen. Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 14.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14 Algemene Voorwaarden juridische dienst Business (ARAG Legal Services) ARAG Legal Services mag er van uitgaan dat de verstrekte gegevens correct, volledig en naar waarheid zijn opgegeven. De juridische dienst geeft recht op gratis telefonisch eerstelijns juridisch advies op basis van fair use. Dit betekent dat vragen kunnen worden gesteld die in redelijkheid zouden kunnen leiden tot een verzoek om betaalde dienstverlening. BusinessCompleet en ARAG Legal Services behouden zich het recht voor om de juridische dienst aan leden, die uitzonderlijk hoogfrequent gebruik maken van de kosteloze adviesdienst, te beëindigen. U kunt tevens tegen een gereduceerd tarief uw belangen laten behartigen door een van de specialisten van ARAG Legal Services of een aangesloten netwerkkantoor. Op de dienstverlening van de specialisten ARAG Legal Services zijn de algemene voorwaarden dienstverlening ARAG Legal Services van toepassing. Indien uw belangen worden behartigd door een netwerkkantoor, dan zijn de algemene voorwaarden van het betreffende netwerkkantoor van toepassing. Het abonnement geldt slechts voor het filiaal op het opgegeven abonnementsadres en het aldaar werkzame personeel, tenzij anders is overeengekomen Als de abonnementsgegevens gedurende het abonnement wijzigen (bijvoorbeeld bij verhuizing, of een verandering in het aantal werkzame personen waardoor het abonnementstarief wijzigt), dan geeft u deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan BusinessCompleet. De aansprakelijkheid van ARAG Legal Services voor verleende diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door ARAG Legal Services afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan ARAG Legal Services in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van ,-. ARAG Legal Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. ARAG Legal Services is bevoegd deze abonnementsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.

15 Algemene voorwaarden ibloxs Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Iblox. Artikel. 1 Definities 1. ibloxs: ibloxs b.v., gevestigd te Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met ibloxs teneinde de Diensten te kunnen gebruiken. 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ibloxs en Gebruiker waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. 4. Diensten: 1. het via internet beschikbaar stellen van een webapplicatie waarmee websites ontworpen kunnen worden en het bijbehorende Account; 2. het (doen) hosten van de Gebruikerssite(s); 3. het (doen) registreren van domeinnamen ten behoeve van de de Gebruikerssite(s) 4. Andere diensten die gedefinieerd zijn in de Overeenkomst. 5. Gebruikerssite: de website die Gebruiker met behulp van de Diensten heeft ontworpen. 6. Account: de persoonlijke opslagruimte en gebruikersinterface die ibloxs ten behoeve van de Diensten, via haar servers, aan Gebruiker beschikbaar stelt. 7. Gebruiksvoorwaarden: Onderhavige voorwaarden. 8. Partij: ibloxs, dan wel Gebruiker als partij bij de Overeenkomst. 9. Website: Artikel. 2 Toepasselijkheid 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen ibloxs en Gebruiker. 2. Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij ibloxs daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Artikel. 3 Totstandkoming 1. Gebruiker aanvaardt door het invullen van een elektronisch formulier op de Website dan wel door een schriftelijke offerte ondertekend aan ibloxs te retourneren. Met deze aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand. 2. De diensten kunnen in de vorm van verschillende pakketten door Gebruiker worden afgenomen. Artikel. 4 Voorwaarden aan het gebruik 1. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden. 2. Gebruiker bepaalt zelfstandig de inhoud van de met behulp van de Diensten gecreëerde Gebruikerssite(s). ibloxs controleert deze Gebruikerssite(s) niet op rechtmatigheid. Mocht een Gebruikerssite dan wel het Account onrechtmatige inhoud bevatten die van Gebruiker afkomstig is, dan draagt Gebruiker daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor. 3. Gebruiker vrijwaart ibloxs voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat een door Gebruiker met behulp van de Diensten gepubliceerde inhoud onrechtmatig is. 4. Mocht ibloxs een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de Gebruiker met behulp van de Diensten onrechtmatige inhoud publiceert, dan kan ibloxs direct handelen om

16 de toegang daartoe te blokkeren. In geen geval zal ibloxs aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. 5. Het is Gebruiker niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Gebruiker een partner van ibloxs is, tenzij ibloxs daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend. 6. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft ibloxs het recht, om met opgaaf van redenen, onmiddellijk: 1. het Account te weigeren, te blokkeren, aan te passen of te verwijderen; 2. verstrekking van de Diensten op te schorten; 3. de Overeenkomst te ontbinden. Artikel. 5 Limieten 1. ibloxs kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, pagina s en/of dataverkeer die Gebruiker mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. Gebruiker zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. 2. Mocht Gebruiker de geldende limieten toch overschrijden, dan kan ibloxs aan Gebruiker achteraf een extra bedrag per overschreden data-eenheid (bijv. MB of GB) in rekening te brengen. Dit geldt ook bij gebreke van een regeling in de Overeenkomst, mits ibloxs ten minste één waarschuwingsbericht betreffende de overschrijding aan Gebruiker heeft verstuurd, waarin tevens de geldende tarieven worden vermeld. 3. Indien een Dienst wegens het bereiken van een ingestelde limiet slechts beperkt of geheel niet meer bruikbaar is, zal ibloxs niet aansprakelijk zijn voor schade die Gebruiker daaruit mocht lijden. 4. Indien Gebruiker naar oordeel van ibloxs onevenredig veel capaciteit gebruikt van de server(s), waaronder overschrijding van de limieten zoals opgenomen in lid in van dit artikel,kan ibloxs de Diensten opschorten totdat het onevenredige gebruik is gestaakt. 5. Indien naar oordeel van ibloxs door Gebruiker een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van ibloxs of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden gegevens, is ibloxs gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel. 6 Toegang en updates 1. ibloxs zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot een Account verschaffen. Daartoe wordt aan Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. 2. Iedere actie die middels het Account van Gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Gebruiker dit zo spoedig mogelijk aan ibloxs te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 3. Indien ibloxs tot het besef komt dat de inloggegevens van Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen. 4. Gebruiker houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Gebruiker stelt ibloxs onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons)gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn. 5. De door ibloxs ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker. 6. ibloxs heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Diensten aan meerdere gebruikers worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. ibloxs is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

17 Artikel. 7 Beschikbaarheid en onderhoud 1. ibloxs zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. 2. ibloxs behoudt zich het recht voor de verstrekking van de Diensten tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van ibloxs. Deze onderbreking tracht ibloxs zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruiker optreedt. 3. ibloxs zal wegens bedoelde onderbreking nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Gebruiker. Artikel. 8 Back-up en Beveiliging 1. Iedere dag wordt een back-up gemaakt van alle systemen van ibloxs, inclusief alle Accounts. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door ibloxs bepaald. 2. ibloxs is nimmer verplicht om op verzoek van Gebruiker een Gebruikerssite te herstellen tot de situatie van de voorgaande dag, tenzij de Gebruikerssite corrupt is geraakt of op vergelijkbare wijze is beschadigd en dit aan ibloxs is toe te rekenen. Een en ander onverminderd artikel ibloxs maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie. Artikel. 9 Persoonsgegevens 1. Persoonsgegevens van Gebruiker worden door ibloxs uitsluitend verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring, te vinden opwww.ibloxs.nl/privacy.html. 2. Gebruiker is verplicht om de bezoekers van zijn Gebruikerssite(s) op adequate wijze te informeren over gebruik van persoonsgegevens van bezoeker door Gebruiker. Artikel. 10 Helpdesk 1. Aan Gebruiker wordt via een FAQ op de Website informatie over het gebruik van de Diensten ter beschikking gesteld. 2. ibloxs levert tevens een telefonische helpdesk. Deze is bereikbaar via de contactgegevens en tegen de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst en/of op de website. 3. Indien overeengekomen, zal Gebruiker software mogen installeren om de medewerker van ibloxs controle te geven over zijn muiscursor. De medewerker van ibloxs zal deze controle alleen gebruiken om hulp te verschaffen met betrekking tot de Diensten. ibloxs is niet verplicht om telefonische hulp te verrichten indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden voor installatie van bovengenoemde software of met overname van de cursor. 4. Gebruiker kan op een door ibloxs aangegeven wijze storingen en vragen melden. ibloxs zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Artikel. 11 Aansprakelijkheid 1. ibloxs is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade. 2. De aansprakelijkheid van ibloxs jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Gebruiker betaalde abonnementsgeld, met een maximum van 500,- exclusief 19% BTW. 3. Gebruiker vrijwaart ibloxs voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten.

18 4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ibloxs. Artikel. 12 Overmacht 1. ibloxs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien een omstandigheid waar ibloxs geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet. 2. In geval van dergelijke overmacht - waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie ibloxs in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is - kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat. Artikel. 13 Rechten van intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ibloxs of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Gebruiker de Diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 2. De intellectuele eigendomsrechten op door Gebruiker gecreëerde Gebruikerssites zullen toebehoren aan ibloxs. Indien er nadere leveringshandelingen vereist zijn om vorenbedoelde rechten van intellectuele eigendom over te dragen van Gebruiker aan ibloxs, dan verleent Gebruiker hierdoor onherroepelijke volmacht aan ibloxs om deze overdracht te effectueren op ieder door ibloxs gewenst moment. 3. Gebruiker is niet gerechtigd om na beëindiging van de Overeenkomst de gecreëerde Gebruikerssites op andere wijze te exploiteren en/of (weder) te gebruiken. 4. ibloxs is niet aansprakelijk voor inbreuken door Gebruiker op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Gebruiker vrijwaart ibloxs voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik van de Gebruikerssites, de door Gebruiker ingevoerde content en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten. 5. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (de Diensten) te verwijderen of te wijzigen. 6. Het is ibloxs toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Diensten. Indien ibloxs door middel van technische bescherming de programmatuur van ibloxs heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen. Artikel. 14 Maatwerk 1. Indien is overeengekomen dat ibloxs specifiek voor Gebruiker een of meer templates ten behoeve van het door Gebruiker ontwerpen van Gebruikerssites zal opleveren, geldt het in dit artikel bepaalde. 2. Partijen zullen Schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. ibloxs zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Gebruiker te verstrekken gegevens. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens. 3. ibloxs is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Gebruiker de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

19 4. ibloxs is niet tot meer verplicht dan tot het uitvoeren van de opdracht. Gebruiker dient de specificaties voor de opdracht zelf zodanig in te richten dat het eindresultaat geschikt is voor de doeleinden die Gebruiker beoogt. 5. Indien door Gebruiker aan ibloxs verstrekte (bron)materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Gebruiker er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door ibloxs in het kader van de Overeenkomst. 6. Het maatwerk blijft geheel het intellectueel eigendom van ibloxs. Artikel 15 is onverkort van toepassing op maatwerk. Artikel. 15 Geheimhouding 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde. 2. Derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid. Artikel. 16 Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden 1. ibloxs behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Indien Gebruiker een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen. Artikel. 17 Slotbepalingen 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst. 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. 4. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven. Contactgegevens Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens die vermeld staan op onze contactpagina.

20 Algemene voorwaarden Infotrade in verband met samenwerking BC.nl Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met InfoTrade een overeenkomst afsluit b) InfoTrade: de handelsnaam van InfoTrade VOF gevestigd te Haarlem ( KVK ). 1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden "schriftelijk" staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via . Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door InfoTrade aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen InfoTrade en Opdrachtgever. 2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden. 2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen. 2.5 Mocht InfoTrade derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing. 2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door InfoTrade uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3: Aanbieding 3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van InfoTrade zijn vrijblijvend, tenzij - en dan slechts voor zover - door InfoTrade schriftelijk anders is vermeld. 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat InfoTrade een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en InfoTrade tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging. Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening 4.1 InfoTrade zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen. 4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan InfoTrade aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan InfoTrade worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan InfoTrade zijn verstrekt, heeft InfoTrade het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren. 4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan InfoTrade de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald. Artikel 5: Extra werkzaamheden 5.1 InfoTrade heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomene. 5.2 InfoTrade heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Artikel 6: De Opdracht 6.1 Indien InfoTrade verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal InfoTrade Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Business

Abonnementsvoorwaarden Business DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Business

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013 Artikel 1. Definities 1. Best4U Internet Marketing B.V.: Best4U Internet Marketing B.V. gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53968972.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. versie: 1.0 maart 2013

Algemene voorwaarden. Definities. versie: 1.0 maart 2013 Algemene voorwaarden versie: 1.0 maart 2013 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Blauwe Doos BV en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie