"Prie Chacham." Brieven. Rabbi Jehoeda Leib ha-levie Ashlag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Prie Chacham." Brieven. Rabbi Jehoeda Leib ha-levie Ashlag"

Transcriptie

1 "Prie Chacham." Brieven Rabbi Jehoeda Leib ha-levie Ashlag

2 INHOUDSOPGAVE De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz " Achor ve kedem tsartanie"

3 De brief vanaf blz Wanneer je je ontdekkingen, je commentaren in de Tora beschrijft, probeer ze te schrijven zonder de namen van sfirot en partsoefiem, doch met een spreektaal en [dan nog] de meest eenvoudige, de meest dicht bij de menselijke gewaarwordingen, en dan zal je je niet vergissen om de waarheid te achterhalen. En [er komt] nog bij, dat indien het nodig blijkt om iets dat bijzonder nabij is tot klaarheid te brengen, kijk dan nooit in boeken De brief vanaf blz. 25 Allen geloven in het individuele bestuur van de Schepper over de schepselen, maar vloeien met dit bestuur niet samen. Hoe kan men een onreine gedachte op het conto van de Schepper schrijven, die de hoogste en de beste is. Maar het eerst openbaart de kennis van het individuele bestuur zich aan Zijn werkelijk naasten. Hij zond hen al deze dingen Zelf, én het goede én het kwade als zijnde één. En dan vloeien al deze dingen met het individuele bestuur samen, daar wordt degene, die met de hogere samenvloeit, zoals "Hij". En aangezien de bestuurder en het bestuur zich in het begrijpen door de mens verenigden, is er helemaal geen onderscheid tussen goed en kwaad te bespeuren. Allen zijn liefhebbenden, gecorrigeerden, allen dienen een vat van de Schepper te zijn, bereid om te stralen en trots te zijn op Zijn vulling. En dat wordt bekend door alle gewaarwordingen, en er is dan zoveel kennis aan het einde, dat alles wat zich voordoet, zowel werken c.q.daden als alle gedachten, zowel slechte als goede, alle zijn zij een vat, een reservoir van de Schepper. En Hij schiep hen en uit Hem zijn zij voortgekomen, en dat zal aan alle mensen bekend zijn aan het einde van de correctie. Maar voorlopig is het een langdurige en verschrikkelijke verbanning. En wat relevant is, dat wanneer een mens onwaardig gedrag vertoont, hij terstond van de geestelijke trap valt en vergeet, dat hij slechts een werktuig is in de handen van de Schepper. Hij beeldt zich in zelfstandig te handelen bij een onwaardige daad en vergeet de Bron van alle oorzaken, dat alles van Hem vandaan komt en dat er geen enkel handelend wezen in het heelal is behalve Hij. Om al onze gedachten en handelingen te betrekken op de Schepper, d.i. de Bron, en naar het goede te doen neigen - dát vereist studie. Hoewel het bestaan van deze Bron en Zijn daden ook bekend zijn, blijft dat aanvankelijk gewoon een onbewust en sluimerend weten. Daarom zal de mens, zonder een bewuste bestudering van deze Bron en Zijn daden, er geen adequaat gebruik van kunnen maken op het moment, wanneer het echt nodig is. Het bewuste en het onbewuste, het goede en het kwade wijzen van de één naar de ander, maar de kracht, die doet verbergen, krijgt de overhand. Het lijkt op een koning, wiens bediende zoveel goedgunstigheid in zijn ogen vond, dat hij verzocht om hem te verheffen en boven alle ministers te plaatsen, omdat de koning in het hart van zijn bediende een absolute trouw en liefde meende te moeten opmerken. Maar het past niet bij de koning om opeens een gewone man boven allen te plaatsten zonder een speciale voor allen duidelijke reden. En het past wel bij een koning om de reden van zijn daden in grote wijsheid te openbaren. Wat deed de koning? Hij stelde zijn slaaf aan tot 3

4 bewaker van de schatkamer. En hij beval aan één der ministers, een slimme in het bedenken van "spelletjes", om zich te verkleden en zich voor te doen als iemand, die de koning wilde afzetten. Hij moest net doen alsof hij op oorlogspad was en het paleis van de koning wilde veroveren juist op het moment, dat de bewakers afwezig waren. De minister voerde op een verstandige en doordachte wijze het zeer heimelijk bevel van de koning uit. En hij rukte uit om het paleis van de koning te veroveren. De arme slaaf leverde een strijd op leven en dood en bevrijdde zijn koning, terwijl hij tegen de verklede minister vocht met grote moed en spaarde noch zijn kracht noch zijn leven, totdat zijn absolute liefde voor de koning zich aan allen had geopenbaard. Toen deed de minister de wapenrusting van zich af - en de vreugde ontvlamde, omdat de slaaf vocht met grote moed. Nu werd onthuld, dat het allemaal bedacht was en in het geheel niet echt. Zij lachten des te meer, toen de minister vertelde, hoe verfijnd zijn bedachte handelingen waren en welke ontzetting ze teweegbrachten. En elk detail van deze afschuwelijke oorlog werd een reden te meer voor een grote vreugde. Maar toch hij is slaaf en heeft geen onderricht genoten. Hoe kan men hem dan boven alle ministers en bedienden van de koning verheffen? De koning dacht na in zijn hart en zei tegen dezelfde minister, dat hij zich moest verkleden als rover en moordenaar en op veroveringsoorlog tegen de koning moest uitrukken. De koning wist, dat in deze tweede oorlog hij zijn slaaf een wonderlijke wijsheid zou onthullen, zodat hij na deze oorlog waardig bevonden zou worden om aan het hoofd van alle ministers te staan. Daarom stelde hij zijn slaaf aan tot bewaker van alle schatkamers van het koninkrijk. En de minister verkleedde zich deze keer als een misdadige rover en moordenaar. Hij verscheen om de rijkdommen van de koning te veroveren. De ongelukkige slaaf, gevolmachtigd om de schatkamers te bewaken, vocht met hem met al zijn kracht zonder zijn leven te sparen, totdat de maat vol was. Toen deed de minister de wapenrusting van zich af en een nog grotere vreugde ontvlamde dan de eerste keer en een groot gelach steeg op uit het paleis van de koning. Alle doen-alsof- handelingen van de verklede minister met alle details en bijzonderheden roepen uitbundig gelach op, omdat in dit geval de minister genoodzaakt was om alles nog verstandiger uit te voeren, daar het nu van tevoren duidelijk was, dat er geen enkele rover in het gehele koninkrijk te vinden was. En alle meedogenloze aanvallen en afschuwelijke bedreigingen waren alleen maar een spel, in zoverre, dat die minister, hoewel alles een groot verzinsel was, toch maar voor hem verscheen als rover verkleed. Maar hoe dan ook de slaaf verkrijgt geleidelijk het verstand door het begrijpen van wat zich aan het einde voordoet (de onthulling) en de liefde het uitgangspunt (voor de strijd) in het begin (reeds aanwezig in de slaaf). En dan staat hij in de eeuwigheid op. De tekst is niet meer in staat om het over te brengen, maar weet (wending tot de geachte lezer vert.), dat het aardse bestuur daarin gelijkt op dat van het Hoogste Bestuur, dat het bestuur zelf is overgedragen aan de ministers. Maar alles vindt alleen plaats op bevel van de koning na diens bekrachtiging. M.a.w. de koning zelf keurt het plan goed, dat door zijn ministers is voobereid. Als hij één of ander mankement in het plan constateert, dan corrigeert hij het niet, 4

5 maar ontslaat de desbetreffende minister door hem uit zijn ambt te zetten en stelt een andere aan. Zo is er een kleine wereld in de mens. Hij handelt naar de letters, die in hem zijn afgedrukt. De letters zijn de engelen: de bestuurders van de 70 volkeren van de wereld. In de mens, zoals geschreven staat in "Het boek Jetsiera", "plaatst (Hij) een bepaalde letter om (de mens) te besturen". Elke letter is als een minister ad interim voor een uur, die een plan maakt, dat door de koning bevestigd wordt. Maar indien de letter in één of ander plan een fout begaat, wordt zij op staande voet ontslagen en uit haar ambt gezet, en een andere letter wordt waardig bevonden om haar plaats in te nemen. Daarom is er gezegd: "Generatie, [en nog een] generatie en [daar heb je] zijn rechters", omdat aan het einde der correctie zal een letter regeren, die "Masjijach" (Bevrijder) genoemd wordt en die zal alle generaties corrigeren en doen samenvloeien in de kroon van de Schepper. Hieruit kan men begrijpen, dat eenieder verplicht is om in zichzelf te onthullen, welke taak hem of haar is opgedragen. Men dient zichzelf alle details te openbaren, en zichzelf te corrigeren om zo de Eenheid met de Schepper te herstellen. Alles zal zich openbaren als gevolg van gielgoeliem (zielsverhuizingen). De brief vanaf blz. 37 "De vier kwamen de pardes binnen" (de geestelijke hof vert.), aangezien vóór het creëren van de wereld "was de Schepper en Zijn Naam Eén". Dat komt, omdat de zielen nog geen zielen waren, en het gehele begrip naam ontstaat als gevolg van datgene, dat een bekende keert zijn gezicht naar Hem toe, waarbij hij Hem bij naam noemt, en verzoekt Hem om Zich naar hem toe te wenden. En daar de zielen vóór het ontstaan van de wereld volledig met de Schepper samengevloeid waren, en Hij gaf hen kransen en praal, zelfs meer dan zij wensten, aangezien Hij hun wensen beter dan zijzelf kent, is het onmogelijk om een naam te geven, aangezien het doet zich in een toestand van een opwekking van beneden tot een of ander verschijnsel. En daar hier [sprake is van] een eenvoudig licht, immers alles is volkomen eenvoudig, wordt met name dit licht door elke mens bedoeld, zelfs door degene, die helemaal geen wijsheid ziet. Daarom wordt het door de wijzen "eenvoudig" (psjat) genoemd, aangezien het de wortel van alles is, en daarover spreekt men in boeken, daar het niet samengesteld is en wordt als enig en eenvoudig bevat. En hoewel in de lagere wereld in de resjimo van dit eenvoudig licht twee delen te zien zijn, is het eenvoudig, niet samengesteld is het is het hart dat hem scheidt. Maar op de plaats, waar wij het over spreken, is er in het geheel geen verandering. Het is vergelijkbaar met een koning, die nam opeens zijn zoon en plaatste hem in het midden van een gigantische grote tuin (pardes), en toen de ogen van de zoon van de koning opengingen, zag hij niet, op welke plaats hij stond, aangezien vanwege het grote licht van het gehele tuin strekte zijn blik zich in de verte, op de meest ver afgelegen gebouwen en paleizen aan de westelijke zijde, en hij ging daarginds, en hij ging vele dagen waarbij hij van de pracht van de westelijke zijde versteld werd. Na verloop van enkele maanden, wanneer zijn vuur wat afgenomen was, en de wens is gegroeid, vulde hij zijn gezicht met uitzichten naar de westelijke zijde, zijn gedachte kwam tot bedaren, en hij begon te denken over wat zich eigenlijk op al zijn weg bevindt, welke vóór 5

6 hem ligt? Hij richtte zijn blik naar de oosterse zijde, naar de kant, waar hij de tuin binnen is gekomen, en werd versteld! Immers het gehele oosten met al zijn schoonheid was zo dicht bij hem, en hij begrijpt niet, hoe hij dat allemaal aan het begin niet kon zien, doch keek alleen naar de westelijke zijde. En natuurlijk, vanaf dat moment begon hij naar het stralen van de oosterse zijde te streven, totdat hij tot de poorten aankwam, die hij binnenkwam. Wat een verschil is er tussen de dagen van het binnenkomen en die van het uitgaan, immers alles, wat hij gedurende de laatste maanden zag, zag hij eveneens voor het eerst, doch was er niet van bewust en kon niet waarderen, aangezien zijn hart en ogen alleen het licht gewaarworden, welk van het westen uitging. En pas wanneer hij ermee verzadigd werd, wendde hij zijn gezicht, hart en ogen naar het oosten, en zijn hart begon in zich het licht op te nemen, welk van het oosten aankwam. Maar wat is dan veranderd? Wanneer aan de poorten van de tuin voor hem de tweede onthulling bestaat, welke "remez" (toespeling) heet, gelijk aan die koning, welke zijn lievelingszoon op iets doelt en hem angst ervan aanjaagt, doch de zoon niets ervan begrijpt en ziet de innerlijke angst, welke in de zinspeling schuilt, niet, maar vertrekt, als gevolg van zijn samenvloeiing met zijn vader, terstond vandaar naar een andere kant. En dat heet "het tweede gezicht", remez, aangezien twee gezichten, psjat en remez, passen in de scheppingen als één wortel in, zoals men zegt, dat er geen woord is dat minder, dan uit twee letters bestaat, welke een stam van de wortel heten, aangezien van één letter men niets begrijpen kan. En daarom stammen de beginletters van het woord "par" stier in onze wereld, alsmede het woord "prieja", revieja bevruchting, van deze wortel af. (Wanneer men over een stier spreekt als over een dier, zegt men "sjor", maar wanneer men het mannelijke beginsel in de bevruchting wenst te onderstrepen, dan zegt men "par", en overeenkomstig "para" koe, het vrouwelijke deel in de verwekking en vermenigvuldiging). Vervolgens wordt "het derde gezicht" geopenbaard, welk "droesj" heet eis. Vóór die tijd was er geen enkele eis aan generlei vertoning van "de Schepper en Zijn naam zijn één", maar in "het derde gezicht" trekt men af en voegt men toe, men eist en vindt naar de stelregel "[hij] zwoeg en vond" (jagatie oe matsatie). Daarom is deze plaats voorbestemd voor de lagen, omdat daar een verzoek is aanwezig van beneden, en niet als het licht van de oosterse zijde, welk licht scheen als "vóórdat u [tot mij] zult roepen, zal ik u antwoorden", en hier was een sterk verzoek en zelfs een inspanning en een genieting. En dan begint het vierde gezicht, welk "sod" heet, geheim, welk [gezicht] eigenlijk op een toespeling gelijkt, doch daar was in hem geen besef, maar een gelijkenis aan een schaduw, die achter de mens aan loopt. Maar met gefluister, zoals men spreekt met een zwangere [vrouw], dat vandaag Jom Kiepoer is en alleen indien het noodzakelijk is en zij zo beslist, dan kan men overtreden, opdat er geen miskraam zou optreden (toespeling op geestelijke toestanden, natuurlijk, zoals gewoon in alle kabbalistische teksten). Maar waarom is dat een onthulling van het gezicht, en geen verbergen ervan? Dat wordt door een bevattende bevat in de volgorde: par voor pardes. En laten wij nu het probleem van vier wijzen in ogenschouw nemen, welke wijzen in de pardes zijn binnengegaan, d.i. in het vierde gezicht, dat "sod", geheim, heet. Aangezien lageren van datgene hebben, wat aan hen voorafgaanden hadden, zijn daarom alle vier gezichten samen in het vierde ingesloten: rechte, linke, voorkant en achterkant. 6

7 De twee eerste gezichte, rechte en linke, "par", overeenkomen met Ben Azaria en Ben Zoma, de zielen waarvan zich van twee gezichten [van] par voeden. De twee tweede gezichten, de voor- en achterkant, dat is het gezichtsdeel rabbi Akieva, die in vrede binnenkwam en uitging, en het achterdeel dat is Elisja ben Aboeja, die op een slechte weg eruit kwam (jatsa le tarboer raa). Alles, wat over hen gezegd is: zag en ging dood, zag en werd gewond, kwam op het slechte pad al dat is gezegd over de generatie, welke bij elkaar kwam, maar allen zijn volkomen gecorrigeerd, in de achtereenvolgende levenscycli. Alleen Acher, die een grove taal van de vertaler zag, zei: "Keert terug, verloren kinderen, behalve Acher". En zijn plaats werd door rabbi Meir, de leerling van rabbi Akieva, ingenomen. En de Talmoed vraagt: "Hoe kon dan rabbi Meir de Tora bij rabbi Acher leren?" Het antwoord is daarin besloten, dat hij al zijn kliepa (niet gecorrigeerde gedachten en wensen) corrigeerde. Zoals gezegd is, dat hij deed een rook boven zijn graf stijgen. Hieruit wordt datgene begrijpelijk, wat Elisja ben Aboeja zei: "Wie een kind onderwijst gelijkt op degene, die op een schoon papier schrijft", zoals de ziel van rabbi Akieva, "wie een oude man leert gelijkt op degene, die op een weggesleten papier schrijft", zei hij over zichzelf. Daarom zei hij tegen rabbi Meir: "Hier beëindigt de afstand van sjabbat" (tchoem sjabbat 2000 ama, de [maximale] afstand, waarop men op sjabbat buiten de bebouwde kom zich mag verwijderen. Deze [afstand] had hij met de stappen van zijn paard gemeten, daar hij steeg nooit van het paard af ). De brief vanaf blz. 43 Ik kan mij niet langer inhouden, aangezien ik dien te weten, in hoeverre de waardering van de waarheid op onze aarde is. Immers dat blijft onophoudelijk mijn weg: om alle verrichtingen van de scheppingen te onderzoeken en hun betekenis te begrijpen, zowel goede als slechte daden, en [ze] zo tot het einde te bevatten juist dankzij de nietige taferelen, welke voor mij passeren. Het is immers niet voor niets, dat deze menselijke massa voor mij passeert, daar juist zij wekt begrippen van alle wijsheid bij mij op en alleen omwille van het bevatten (via deze massa) van de kennis is [deze massa] geschapen. Laten wij eerst de eigenschap van luiheid evalueren, die in deze wereld was neergedaald welke, in wijze, toch niet zo slecht en verachtelijk is. En de grond voor een zulke evaluatie vinden wij in de uitspraak van de wijzen: "Zit en doe niets is verkieslijk!", hoewel er [ook] uitspraken zijn tegen deze stelregel Het is duidelijk, dat er geen ander werk in deze wereld is, dan het werk omwille van de Schepper. Maar alle overige vormen van werk - zelfs voor de zielen - indien zij voor zichzelf zijn, dan zou het beter zijn, dat zij in deze wereld niet voortgebracht waren, aangezien degene, die ze uitvoert, keert als het ware het vat van zijn ziel ondersteboven, immers: van ontvangende wordt nooit gevende. Daarom heeft het zelfs geen zin om de waarde van een werk te schatten, indien het met een intentie "voor zichzelf" is, aangezien het volkomen ledig is, en daarom, natuurlijk, "zit en doe niets is verkieslijk!". Dat komt, omdat er geen enkel nut van een handeling met een intentie "voor zichzelf" is, en door het nietsdoen hindert men, op zijn minst, zichzelf en anderen niet. En daar het de hoogste waarheid is, behoeft het geen instemming en het goedbevinden van een door een vrouw geborene, hoe groot hij ook mocht zijn. Vandaar, dat degene, die deze grote waarheid bevatte, staat ín haar met een grote zekerheid en vasthoudendheid geankerd. 7

8 De brief vanaf blz. 48 het belangrijkste, wat vandaag voor ons staat dat is de eenheid van kameraden, en men dient uiterste inspanningen daarin te doen, aangezien de eenheid al onze tekortkomingen "bedekken" kan. Het is gezegd: "Indien een leerling in de ballingschap afdaalt, wordt ook zijn leraar verjaagd". Maar hoe kunnen de kwade krachten een leerling hinderen en hem in een ballingschap van het geestelijke te storten, indien hij met zijn leraar verbonden is? (er wordt bedoeld, dat een leraar een ware kabbalist is). Dat komt, omdat tijdens het vallen van een leerling lijkt het hem, dat ook zijn Rav zich in de val bevindt, wat ook waar is, immers hij kan van zijn Rav helemaal geen hulp ontvangen, daar men een hulp alleen in die mate kan ontvangen, waarin hij de grootheid en de kracht van zijn Rav inziet. En daarom is zijn Rav nu laag en zwak. Naar mate zijn mening over zijn Rav, valt ook zijn Rav met hem samen. Het begin van de egyptische ballingschap wordt aangevangen met: "En er kwam een nieuwe koning in Egypte, die Josef niet kende", wat betekent, dat er een nieuwe macht zich in het verstand van eenieder openbaarde, een nieuwe macht in de nabijheid, aangezien zij van het vorige niveau vielen volgens het principe "Indien een leerling in de ballingschap afdaalt, wordt ook zijn leraar verjaagd", en juist daarom "kende hij Josef niet", d.i. bevatte hem niet zoals hij zich hem voorstelde. En daarom beeldden men Josef in hun verbeelding uit als op hun lijkend, en daarom "kende men Josef niet", waardoor de periode van de slavernij was begonnen, daar indien het anders was geweest, zou de rechtvaardige hen beschermen en zij zouden geen slavernij en ballingschap gewaarworden. De brief vanaf blz Indien de Schepper in de ballingschap (van het geestelijke) niet in het bewustzijn aanwezig is, dan is het onmogelijk om de bevrijding (van de geestelijke verbanning) te bereiken. En de gewaarwording van een verbanning op zelfzelf is juist de reden voor een bevrijding. De waarheid zal de weg aanwijzen, dat een spijtbetuigende persoon over zijn gewaarwording verklaart en er is geen noodzaak in een andere verklaring, en het is onmogelijk om zijn spijtbetuiging te verbergen en inhouden. Maar ik gewaarword jullie allen samen, op welke manier de huidige dag verandert voor jullie in de dag van morgen, [dat zult u later zeggen]. En er is geen ander helen en de correctie, dan alleen te trachten een fout te begrijpen en een afwijking in datgene, dat wat van de Schepper uitgaat vereist een bevrijding vandaag, maar wie in staat is om tot morgen te wachten, die zal het over vele jaren bereiken. En dat [gebeurt] wegend uw luiheid in het leveren van inspanningen m.b.t. de liefde tot kameraden, waarover ik u al op alle mogelijke manieren duidelijk maakte, dat alleen dat is afdoende om al uw gebreken te corrigeren. Maar indien u niet in staat bent, om u erop te verheven, dan is het geestelijke werk überhaupt niet voor u is. En behalve dan dat, dat daarin een groot wonder van een bevrijding is gelegen, waarover ik geen recht heb om te spreken, dienen jullie te geloven, dat een groot aantal heilige vonken in eenieder van jullie zijn, en indien men ze allemaal in één plaats bij elkaar zou brengen, in een broederlijke eenheid, in de liefde en vriendschap, dan zou deze hoeveelheid van geestelijke vonken zeker voldoende zijn om jullie allemaal een groot geestelijk niveau op te bouwen. En het belangrijkste in deze is een inspanning om de grootheid van kameraden te zien, en niet hun tekortkomingen. En dan is er plaats voor een vraag: "En verwachtte je de bevrijding?" 8

9 De brief vanaf blz. 57 De sjabbat schijnt dankzij de haar voorgaande weekdagen, zoals gezegd is: "Wie niet werkt gedurende een week wat gaat hij op Sjabbat eten?", d.i. het licht van de Sjabbat wordt voorbereid van en bestaat uit lichten, welke op werkdagen worden verdiend. Deze heten "duizend weekdagen". Hieruit begrijpen wij de uitdrukking: "Laten wij naar Farao gaan" - dat is de openbaring van de Sjchiena, aangezien wanneer de kinderen Israëls dachten, dat Egypte hen onderdrukte en hinderde om voor de Schepper te werken, gingen zij zichzelf in dezelfde mate in de egyptische ballingschap gewaarworden. En de gehele inspanning van de Bevrijder was alleen daarin besloten, om hen te openbaren, dat hier geen andere kracht is, doch "Ík ben het, en niet een gezant", aangezien er geen andere kracht behalve Hem is. En dat is juist het licht van bevrijding, zoals in de "Vertelling van Pesach" uiteengezet wordt. En dat is datgene, wat de Schepper aan Mosje gaf in de woorden: "Laten wij naar Farao gaan", d.i. verenig de waarheid, dat al de voorstelling voor [het aangezicht van] de Koning van Egypte niet meer is, dan om Farao teniet te doen, d.i. de Sjchiena openbaar maken. En daarover is gezegd: "aangezien ik verhardde het hart van de Farao omwille van deze twee tekenen in hem". Dat komt omdat in het geestelijke geen letters zijn. Én de geboorte, én de ontwikkeling liggen in het geestelijke in letters, die van het materiële in deze wereld eruit getrokken worden. Zoals is gezegd: "En schept de duisternis", dat er niets nieuws in deze is, wat aan het verleden zou kunnen toevoegen, doch slechts het doen ontstaan van de duisternis. En dat is een vereniging, welke geschikt is om het licht als het goede te onthullen. Wij vinden dus, dat de Schepper Zelf het hart van de Farao verhardde. Waarvoor? Omdat de mens heeft letters nodig. En dat is de zin van datgene, wat gezegd is: "Omwille van mijn twee tekens, opdat zij in aanmerking nemen, en weten, dat Ik de Schepper ben". Omdat nadat u de tekens (letters) zult ontvangen, d.i. nadat u zult begrijpen, dat Ik gaf [het] u en Ik bereidde alles voor u voor, dan zult u de zin van mijn moeilijk te onderscheiden verrichtingen begrijpen en zult u de onduidelijke handelingen voor Mij en omwille van Mij vervullen. Dan zal het licht zijn uitwerking verrichten, en de tekens (letters) zal vullen, en de eigenschappen in de sfirot veranderd zullen worden, aangezien vóór hun vulling zij eigenschappen (miedot) heten, doch na een goede vulling heten zij sfirot. Dat komt, omdat zij aan de wereld schijnen, vanaf haar begin en tot het einde, van één uitende tot het andere, dat ook de zin is van wat gezegd is: "Omwille daarvan bereken het". En dat ben Ik, Die dat allemaal wenst, daar dit nodig is omwille van het einde, wanneer tot vervulling zal komen: "En u zult te weten komen, dat Ik ben de Schepper, en niet een gezant". En hierin gaat het geheim van de 50e poorten schuil, welke poorten geopend kunnen worden alleen na 49 "voor- en achterkanten", reine en onreine, tegenover elkaar, waarin "de rechtvaardige 49 maal tegen de zondaar is". Vandaar, dat het gezegd is: "Laat de wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, en de sterke - op zijn kracht, doch op het verstand, dat de Schepper bevat". De brief vanaf blz. 61 Baal Sjem Tov placht te zeggen: "Voordat de mens een Voorschrift uitvoert dient hij in het geheel niet aan het individuele bestuur (hasjgacha pratiet d.i. de individuele voorzienigheid van de Schepper over elke mens vert.) te denken, maar omgekeerd, hij dient te zeggen: 9

10 "Indien ik niet voor mijzelf opkom, wie anders kan mij dan helpen". Maar na de uitvoering van een Voorschrift (mietsva), dient hij te begrijpen en te geloven, dat hij niet door eigen kracht de Mietsva vervulde, doch door de kracht van de Schepper, die vooraf alles doordacht had aangaande hem, en daarom was hij verplicht om dit werk te voltooien". Zoals de woorden en de uitwerking in onze wereld overeenkomen. Zo komen ook de geestelijke en de aardse wereld overeen. Daarom voordat de mens naar de markt gaat om zijn dagelijkse brood te verdienen, dient hij uit zijn gedachten een gedachte over het individuële bestuur te verwijderen en tegen zichzelf te zeggen: "Indien niet ik voor mijzelf opkom, wie anders kan mij dan helpen". Hij moet al het noodzakelijke doen net zoals alle mensen om zijn brood te verdienen. Maar 's avonds, wanneer hij naar huis is teruggekeerd en het verdiende is met hem, dient hij in geen geval te denken, dat hij door zijn eigen inspanningen dat verdiende, maar [hij dient te denken] dat toch, indien hij zelfs de gehele dag zou blijven liggen, zou blijken, dat zijn loon met hem zou zijn. Want zo dacht de Schepper vooraf over hem en daarom juist diende het zó te gebeuren. En ondanks het feit, dat ons verstand dat als tegengesteld opvat en het tegelijkertijd bestaan van deze in geen geval in ons hart kan rechtvaardigen, is de mens verplicht te geloven, dat juist zo de Schepper dat in de Tora tot wet maakt en ook door degene, die deze wet aan ons overbrengt. En dat is de essentie van éénwording van HaVaJ"A ELOKIeM. De naam HaVaJ"A betekent het individuele bestuur, d.w.z. alles wordt door de Schepper gedaan en Hij heeft geen hulp van het lagere nodig. De naam ELOKIeM betekent de natuur, d.w.z. als de mens handelt naar de natuurwetten, die door de Schepper zijn ingeprent in onze wereld. Hij handelt volgens deze wetten, zoals alle andere mensen om tegelijkertijd in het bestuur van HaVaJ"A, d.i. het persoonlijke bestuur, te geloven. Op die manier bindt hij ze in zichzelf samen tot één, wat de Schepper een grote vreugde verschaft en het licht in alle werelden opwekt. (De naam ELOKIeM wordt in de Heilige Geschriften en in de gebedsboeken met de letter "Hej" geschreven. Uit eerbied en ontzag voor de Heilige naam en traditiegetrouw spreekt men deze naam uit in de gewone omgang en bestudering van de Tora met een klank "k", behalve tijdens het bidden, wanneer de "Hej" wel wordt uitgesproken vert.). Dit komt overeen met drie details: Voorschrift plaats van heiligheid (het geestelijke) Zondigheid plaats van onreine krachten (sietra achra) Keuze (vrijheid) is noch Voorschrift, noch Zondigheid, maar de plaats, waarvoor reine en onreine krachten vechten. Indien de mens, terwijl hij vrije handelingen verricht, deze niet met het gezag van reine krachten verenigt, dan valt de gehele plaats onder het gezag van de onreine krachten. En indien de mens een vrije daad verricht, dan keert - afhankelijk van zijn inspanning om het gezag van de reine krachten te verenigen met de vrije handeling de eenheid door deze keuze naar de plaats van heiligheid terug. Er is gezegd: "Aan de arts is het recht gegeven om te genezen", ondanks het feit, dat het genezen natuurlijk in handen van de Schepper is. Menselijke inspanningen zullen een ziekte 10

11 niet van haar plaats brengen, zoals er gezegd is: "De arts zal niet doen genezen". Daarmee wordt iets meegedeeld over een plaats van keuze, een plaats, waar Voorschrift en Zondigheid (reine en onreine krachten) botsen. Als dat zo is dan zijn wij zelf verplicht om de plaats van keuze te veroveren en te plaatsen onder het gezag van reine krachten. En op welke manier kan men deze plaats veroveren? Wanneer de mens naar een ervaren arts gaat, die hem een beproefd geneesmiddel geeft, en geneest, nadat hij door de arts met het geneesmiddel is behandeld, dan is hij verplicht te geloven, dat ook zonder een arts te consulteren de Schepper hem zou hebben genezen. Want het was reeds van tevoren voorbestemd. En i.p.v. de arts te prijzen, prijst hij de Schepper. En daardoor verovert hij de plaats van keuze om deze onder het gezag van heiligheid te brengen. Dit gaat ook op in andere gevallen van keuzes maken. Daardoor maakt hij voortgang en verlegt de grenzen van de heiligheid, totdat de heiligheid, al wat haar geschikt lijkt, verovert naar de maat van haar eigen heiligheid. Opeens ziet hij zichzelf en zijn geestelijk niveau bevindt zich al in de gehele heiligheid. Omdat de heiligheid zichzelf en haar grenzen dermate uitbreidt, bereikt zij haar ware grootte. De kennis van de bovengenoemde bevrijdt ons allen van een gemeenschappelijke fout, die verandert in een steen des aanstoots bij onwetenden, want i.p.v. te werken wensen zij meer te geloven, en twijfels in hun geloof wensen zij op te heffen en zij wensen allerlei tekenen en wonderen te verkrijgen buiten de grenzen van onze wereld, en daar komt alleen lijden van. Vanaf het moment van zondigen van Adam, schiep de Schepper een correctie voor dit zondigen in de vorm van de vereniging van HaVaJ"A met ELOKIeM, zoals boven is uiteengezet. En dat is de zin van wat gezegd is: "In het zweet uws aangezichts zult gij uw brood eten". En de aard van de mens is, dat hij het moeilijk vindt om datgene, wat hij door zoveel zwoegen bereikt, d.i. het resultaat van zijn arbeid, aan de Schepper "te moeten" afstaan. Hieruit krijgt de mens een plaats (veld vert.) voor zijn werk: om door zich in te spannen voor een vol geloof in het individuele bestuur tot de conclusie te komen, dat zelfs zonder enige inspanning van zijn kant, hij al het bereikte ook zou hebben ontvangen. En daardoor corrigeert hij het zondigen. De brief vanaf blz. 63 Er zijn gevallen, wanneer "zich bewegen erger is, dan te zitten zonder iets te doen" (of "te zitten is verkiesbaar boven zich te bewegen"). Zo'n geval deed zich voor, toen iemand struikelend van de weg raakte, daar de weg van de waarheid een zeer dunne lijn is, waarlangs iemand zich trap voor trap verheft, totdat het koninklijk paleis wordt bereikt. En eenieder, die aan het begin van de lijn begint te lopen, dient zich er ten volle van bewust te zijn en zich ervoor te hoeden om zich niet te vergissen noch naar links noch naar rechts van de lijn, zelfs niet voor een haarbreedte. Indien zijn vergissing in het begin slechts een haarbreedte is en zelfs indien hij langs de ware lijn schijnt te gaan, zal hij toch in geen geval bij het koninklijk paleis aankomen, omdat hij niet langs de échte lijn loopt. De zin van de middenlijn is besloten in de handhaving van voorwaarden: "De Tora, de Schepper en Israël". Omdat het doel van het huisvesten van de ziel in het lichaam daarin ligt, dat juist door zich in het lichaam te bevinden, zij tot haar wortel zou terugkeren en met de Schepper zou samenvloeien. Zoals is gezegd: "En bemint uw Schepper, en bewandelt Zijn wegen, en behoedt Zijn Voorschriften, en vloeit met Hem samen". Hieruit kunnen wij concluderen, dat het einde van de weg is : "vloeit met Hem samen", d.i. zoals het ook met de ziel was vóór haar huisvesting in het lichaam. 11

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Het Herstel van Alle Dingen

Het Herstel van Alle Dingen Het Herstel van Alle Dingen Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het Herstel van Alle Dingen Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de NIEUWE BIJBELVERTALING (NBV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

De Vrouw & Kabbalah. Antwoorden op Vragen over Spirituele Vervulling van de Vrouw. Door Dr. Rav Michael Laitman. Bnei Baruch Learning Center

De Vrouw & Kabbalah. Antwoorden op Vragen over Spirituele Vervulling van de Vrouw. Door Dr. Rav Michael Laitman. Bnei Baruch Learning Center De Vrouw & Kabbalah Antwoorden op Vragen over Spirituele Vervulling van de Vrouw Door Dr. Rav Michael Laitman Bnei Baruch Learning Center Nederlandse Vertaling door Bnei Baruch Dutch Departement 1 Inleiding

Nadere informatie

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD!

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! Bijbelstudieserie Deel 3 WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! (Het plan van God in schaduw en werkelijkheid) blz Titel 1 INHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 7 Het motief van de Schepper 11 De mens, een hemels

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD 1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD Het is een interessant feit, dat de woorden "goddelijk" en "Godsvrucht" niet eerder in de geschriften van Paulus worden gevonden, dan in de Pastorale Brieven, de

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus

Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus Fragmenten uit De eerste idioot in de hemel Door: Martin Zender Hier zijn 31 belangrijke verschillen tussen het evangelie van de Besnijdenis

Nadere informatie

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl encheiridion epictetus Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

De Openbaring van Johannes

De Openbaring van Johannes De Openbaring van Johannes De Openbaring van Johannes 1 INLEIDING EN SAMENVATTING... 3 2 VERDELING... 3 3 HOOFDSTUK 1: 1 8... 3 3.1 DE DINGEN DIE JOHANNES GEZIEN HEEFT... 4 3.2 DE DINGEN DIE ZIJN (HOOFDSTUK

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof Het boek Ruth H. Rossier Het boek Ruth genade en geloof Het boek Ruth, genade en geloof Auteur: H. Rossier Vormgeving: Jan Paul Spoor Derde, herziene editie 2015 Copyright OudeSporen online uitgeverij

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie