"Prie Chacham." Brieven. Rabbi Jehoeda Leib ha-levie Ashlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Prie Chacham." Brieven. Rabbi Jehoeda Leib ha-levie Ashlag"

Transcriptie

1 "Prie Chacham." Brieven Rabbi Jehoeda Leib ha-levie Ashlag

2 INHOUDSOPGAVE De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz De brief vanaf blz " Achor ve kedem tsartanie"

3 De brief vanaf blz Wanneer je je ontdekkingen, je commentaren in de Tora beschrijft, probeer ze te schrijven zonder de namen van sfirot en partsoefiem, doch met een spreektaal en [dan nog] de meest eenvoudige, de meest dicht bij de menselijke gewaarwordingen, en dan zal je je niet vergissen om de waarheid te achterhalen. En [er komt] nog bij, dat indien het nodig blijkt om iets dat bijzonder nabij is tot klaarheid te brengen, kijk dan nooit in boeken De brief vanaf blz. 25 Allen geloven in het individuele bestuur van de Schepper over de schepselen, maar vloeien met dit bestuur niet samen. Hoe kan men een onreine gedachte op het conto van de Schepper schrijven, die de hoogste en de beste is. Maar het eerst openbaart de kennis van het individuele bestuur zich aan Zijn werkelijk naasten. Hij zond hen al deze dingen Zelf, én het goede én het kwade als zijnde één. En dan vloeien al deze dingen met het individuele bestuur samen, daar wordt degene, die met de hogere samenvloeit, zoals "Hij". En aangezien de bestuurder en het bestuur zich in het begrijpen door de mens verenigden, is er helemaal geen onderscheid tussen goed en kwaad te bespeuren. Allen zijn liefhebbenden, gecorrigeerden, allen dienen een vat van de Schepper te zijn, bereid om te stralen en trots te zijn op Zijn vulling. En dat wordt bekend door alle gewaarwordingen, en er is dan zoveel kennis aan het einde, dat alles wat zich voordoet, zowel werken c.q.daden als alle gedachten, zowel slechte als goede, alle zijn zij een vat, een reservoir van de Schepper. En Hij schiep hen en uit Hem zijn zij voortgekomen, en dat zal aan alle mensen bekend zijn aan het einde van de correctie. Maar voorlopig is het een langdurige en verschrikkelijke verbanning. En wat relevant is, dat wanneer een mens onwaardig gedrag vertoont, hij terstond van de geestelijke trap valt en vergeet, dat hij slechts een werktuig is in de handen van de Schepper. Hij beeldt zich in zelfstandig te handelen bij een onwaardige daad en vergeet de Bron van alle oorzaken, dat alles van Hem vandaan komt en dat er geen enkel handelend wezen in het heelal is behalve Hij. Om al onze gedachten en handelingen te betrekken op de Schepper, d.i. de Bron, en naar het goede te doen neigen - dát vereist studie. Hoewel het bestaan van deze Bron en Zijn daden ook bekend zijn, blijft dat aanvankelijk gewoon een onbewust en sluimerend weten. Daarom zal de mens, zonder een bewuste bestudering van deze Bron en Zijn daden, er geen adequaat gebruik van kunnen maken op het moment, wanneer het echt nodig is. Het bewuste en het onbewuste, het goede en het kwade wijzen van de één naar de ander, maar de kracht, die doet verbergen, krijgt de overhand. Het lijkt op een koning, wiens bediende zoveel goedgunstigheid in zijn ogen vond, dat hij verzocht om hem te verheffen en boven alle ministers te plaatsen, omdat de koning in het hart van zijn bediende een absolute trouw en liefde meende te moeten opmerken. Maar het past niet bij de koning om opeens een gewone man boven allen te plaatsten zonder een speciale voor allen duidelijke reden. En het past wel bij een koning om de reden van zijn daden in grote wijsheid te openbaren. Wat deed de koning? Hij stelde zijn slaaf aan tot 3

4 bewaker van de schatkamer. En hij beval aan één der ministers, een slimme in het bedenken van "spelletjes", om zich te verkleden en zich voor te doen als iemand, die de koning wilde afzetten. Hij moest net doen alsof hij op oorlogspad was en het paleis van de koning wilde veroveren juist op het moment, dat de bewakers afwezig waren. De minister voerde op een verstandige en doordachte wijze het zeer heimelijk bevel van de koning uit. En hij rukte uit om het paleis van de koning te veroveren. De arme slaaf leverde een strijd op leven en dood en bevrijdde zijn koning, terwijl hij tegen de verklede minister vocht met grote moed en spaarde noch zijn kracht noch zijn leven, totdat zijn absolute liefde voor de koning zich aan allen had geopenbaard. Toen deed de minister de wapenrusting van zich af - en de vreugde ontvlamde, omdat de slaaf vocht met grote moed. Nu werd onthuld, dat het allemaal bedacht was en in het geheel niet echt. Zij lachten des te meer, toen de minister vertelde, hoe verfijnd zijn bedachte handelingen waren en welke ontzetting ze teweegbrachten. En elk detail van deze afschuwelijke oorlog werd een reden te meer voor een grote vreugde. Maar toch hij is slaaf en heeft geen onderricht genoten. Hoe kan men hem dan boven alle ministers en bedienden van de koning verheffen? De koning dacht na in zijn hart en zei tegen dezelfde minister, dat hij zich moest verkleden als rover en moordenaar en op veroveringsoorlog tegen de koning moest uitrukken. De koning wist, dat in deze tweede oorlog hij zijn slaaf een wonderlijke wijsheid zou onthullen, zodat hij na deze oorlog waardig bevonden zou worden om aan het hoofd van alle ministers te staan. Daarom stelde hij zijn slaaf aan tot bewaker van alle schatkamers van het koninkrijk. En de minister verkleedde zich deze keer als een misdadige rover en moordenaar. Hij verscheen om de rijkdommen van de koning te veroveren. De ongelukkige slaaf, gevolmachtigd om de schatkamers te bewaken, vocht met hem met al zijn kracht zonder zijn leven te sparen, totdat de maat vol was. Toen deed de minister de wapenrusting van zich af en een nog grotere vreugde ontvlamde dan de eerste keer en een groot gelach steeg op uit het paleis van de koning. Alle doen-alsof- handelingen van de verklede minister met alle details en bijzonderheden roepen uitbundig gelach op, omdat in dit geval de minister genoodzaakt was om alles nog verstandiger uit te voeren, daar het nu van tevoren duidelijk was, dat er geen enkele rover in het gehele koninkrijk te vinden was. En alle meedogenloze aanvallen en afschuwelijke bedreigingen waren alleen maar een spel, in zoverre, dat die minister, hoewel alles een groot verzinsel was, toch maar voor hem verscheen als rover verkleed. Maar hoe dan ook de slaaf verkrijgt geleidelijk het verstand door het begrijpen van wat zich aan het einde voordoet (de onthulling) en de liefde het uitgangspunt (voor de strijd) in het begin (reeds aanwezig in de slaaf). En dan staat hij in de eeuwigheid op. De tekst is niet meer in staat om het over te brengen, maar weet (wending tot de geachte lezer vert.), dat het aardse bestuur daarin gelijkt op dat van het Hoogste Bestuur, dat het bestuur zelf is overgedragen aan de ministers. Maar alles vindt alleen plaats op bevel van de koning na diens bekrachtiging. M.a.w. de koning zelf keurt het plan goed, dat door zijn ministers is voobereid. Als hij één of ander mankement in het plan constateert, dan corrigeert hij het niet, 4

5 maar ontslaat de desbetreffende minister door hem uit zijn ambt te zetten en stelt een andere aan. Zo is er een kleine wereld in de mens. Hij handelt naar de letters, die in hem zijn afgedrukt. De letters zijn de engelen: de bestuurders van de 70 volkeren van de wereld. In de mens, zoals geschreven staat in "Het boek Jetsiera", "plaatst (Hij) een bepaalde letter om (de mens) te besturen". Elke letter is als een minister ad interim voor een uur, die een plan maakt, dat door de koning bevestigd wordt. Maar indien de letter in één of ander plan een fout begaat, wordt zij op staande voet ontslagen en uit haar ambt gezet, en een andere letter wordt waardig bevonden om haar plaats in te nemen. Daarom is er gezegd: "Generatie, [en nog een] generatie en [daar heb je] zijn rechters", omdat aan het einde der correctie zal een letter regeren, die "Masjijach" (Bevrijder) genoemd wordt en die zal alle generaties corrigeren en doen samenvloeien in de kroon van de Schepper. Hieruit kan men begrijpen, dat eenieder verplicht is om in zichzelf te onthullen, welke taak hem of haar is opgedragen. Men dient zichzelf alle details te openbaren, en zichzelf te corrigeren om zo de Eenheid met de Schepper te herstellen. Alles zal zich openbaren als gevolg van gielgoeliem (zielsverhuizingen). De brief vanaf blz. 37 "De vier kwamen de pardes binnen" (de geestelijke hof vert.), aangezien vóór het creëren van de wereld "was de Schepper en Zijn Naam Eén". Dat komt, omdat de zielen nog geen zielen waren, en het gehele begrip naam ontstaat als gevolg van datgene, dat een bekende keert zijn gezicht naar Hem toe, waarbij hij Hem bij naam noemt, en verzoekt Hem om Zich naar hem toe te wenden. En daar de zielen vóór het ontstaan van de wereld volledig met de Schepper samengevloeid waren, en Hij gaf hen kransen en praal, zelfs meer dan zij wensten, aangezien Hij hun wensen beter dan zijzelf kent, is het onmogelijk om een naam te geven, aangezien het doet zich in een toestand van een opwekking van beneden tot een of ander verschijnsel. En daar hier [sprake is van] een eenvoudig licht, immers alles is volkomen eenvoudig, wordt met name dit licht door elke mens bedoeld, zelfs door degene, die helemaal geen wijsheid ziet. Daarom wordt het door de wijzen "eenvoudig" (psjat) genoemd, aangezien het de wortel van alles is, en daarover spreekt men in boeken, daar het niet samengesteld is en wordt als enig en eenvoudig bevat. En hoewel in de lagere wereld in de resjimo van dit eenvoudig licht twee delen te zien zijn, is het eenvoudig, niet samengesteld is het is het hart dat hem scheidt. Maar op de plaats, waar wij het over spreken, is er in het geheel geen verandering. Het is vergelijkbaar met een koning, die nam opeens zijn zoon en plaatste hem in het midden van een gigantische grote tuin (pardes), en toen de ogen van de zoon van de koning opengingen, zag hij niet, op welke plaats hij stond, aangezien vanwege het grote licht van het gehele tuin strekte zijn blik zich in de verte, op de meest ver afgelegen gebouwen en paleizen aan de westelijke zijde, en hij ging daarginds, en hij ging vele dagen waarbij hij van de pracht van de westelijke zijde versteld werd. Na verloop van enkele maanden, wanneer zijn vuur wat afgenomen was, en de wens is gegroeid, vulde hij zijn gezicht met uitzichten naar de westelijke zijde, zijn gedachte kwam tot bedaren, en hij begon te denken over wat zich eigenlijk op al zijn weg bevindt, welke vóór 5

6 hem ligt? Hij richtte zijn blik naar de oosterse zijde, naar de kant, waar hij de tuin binnen is gekomen, en werd versteld! Immers het gehele oosten met al zijn schoonheid was zo dicht bij hem, en hij begrijpt niet, hoe hij dat allemaal aan het begin niet kon zien, doch keek alleen naar de westelijke zijde. En natuurlijk, vanaf dat moment begon hij naar het stralen van de oosterse zijde te streven, totdat hij tot de poorten aankwam, die hij binnenkwam. Wat een verschil is er tussen de dagen van het binnenkomen en die van het uitgaan, immers alles, wat hij gedurende de laatste maanden zag, zag hij eveneens voor het eerst, doch was er niet van bewust en kon niet waarderen, aangezien zijn hart en ogen alleen het licht gewaarworden, welk van het westen uitging. En pas wanneer hij ermee verzadigd werd, wendde hij zijn gezicht, hart en ogen naar het oosten, en zijn hart begon in zich het licht op te nemen, welk van het oosten aankwam. Maar wat is dan veranderd? Wanneer aan de poorten van de tuin voor hem de tweede onthulling bestaat, welke "remez" (toespeling) heet, gelijk aan die koning, welke zijn lievelingszoon op iets doelt en hem angst ervan aanjaagt, doch de zoon niets ervan begrijpt en ziet de innerlijke angst, welke in de zinspeling schuilt, niet, maar vertrekt, als gevolg van zijn samenvloeiing met zijn vader, terstond vandaar naar een andere kant. En dat heet "het tweede gezicht", remez, aangezien twee gezichten, psjat en remez, passen in de scheppingen als één wortel in, zoals men zegt, dat er geen woord is dat minder, dan uit twee letters bestaat, welke een stam van de wortel heten, aangezien van één letter men niets begrijpen kan. En daarom stammen de beginletters van het woord "par" stier in onze wereld, alsmede het woord "prieja", revieja bevruchting, van deze wortel af. (Wanneer men over een stier spreekt als over een dier, zegt men "sjor", maar wanneer men het mannelijke beginsel in de bevruchting wenst te onderstrepen, dan zegt men "par", en overeenkomstig "para" koe, het vrouwelijke deel in de verwekking en vermenigvuldiging). Vervolgens wordt "het derde gezicht" geopenbaard, welk "droesj" heet eis. Vóór die tijd was er geen enkele eis aan generlei vertoning van "de Schepper en Zijn naam zijn één", maar in "het derde gezicht" trekt men af en voegt men toe, men eist en vindt naar de stelregel "[hij] zwoeg en vond" (jagatie oe matsatie). Daarom is deze plaats voorbestemd voor de lagen, omdat daar een verzoek is aanwezig van beneden, en niet als het licht van de oosterse zijde, welk licht scheen als "vóórdat u [tot mij] zult roepen, zal ik u antwoorden", en hier was een sterk verzoek en zelfs een inspanning en een genieting. En dan begint het vierde gezicht, welk "sod" heet, geheim, welk [gezicht] eigenlijk op een toespeling gelijkt, doch daar was in hem geen besef, maar een gelijkenis aan een schaduw, die achter de mens aan loopt. Maar met gefluister, zoals men spreekt met een zwangere [vrouw], dat vandaag Jom Kiepoer is en alleen indien het noodzakelijk is en zij zo beslist, dan kan men overtreden, opdat er geen miskraam zou optreden (toespeling op geestelijke toestanden, natuurlijk, zoals gewoon in alle kabbalistische teksten). Maar waarom is dat een onthulling van het gezicht, en geen verbergen ervan? Dat wordt door een bevattende bevat in de volgorde: par voor pardes. En laten wij nu het probleem van vier wijzen in ogenschouw nemen, welke wijzen in de pardes zijn binnengegaan, d.i. in het vierde gezicht, dat "sod", geheim, heet. Aangezien lageren van datgene hebben, wat aan hen voorafgaanden hadden, zijn daarom alle vier gezichten samen in het vierde ingesloten: rechte, linke, voorkant en achterkant. 6

7 De twee eerste gezichte, rechte en linke, "par", overeenkomen met Ben Azaria en Ben Zoma, de zielen waarvan zich van twee gezichten [van] par voeden. De twee tweede gezichten, de voor- en achterkant, dat is het gezichtsdeel rabbi Akieva, die in vrede binnenkwam en uitging, en het achterdeel dat is Elisja ben Aboeja, die op een slechte weg eruit kwam (jatsa le tarboer raa). Alles, wat over hen gezegd is: zag en ging dood, zag en werd gewond, kwam op het slechte pad al dat is gezegd over de generatie, welke bij elkaar kwam, maar allen zijn volkomen gecorrigeerd, in de achtereenvolgende levenscycli. Alleen Acher, die een grove taal van de vertaler zag, zei: "Keert terug, verloren kinderen, behalve Acher". En zijn plaats werd door rabbi Meir, de leerling van rabbi Akieva, ingenomen. En de Talmoed vraagt: "Hoe kon dan rabbi Meir de Tora bij rabbi Acher leren?" Het antwoord is daarin besloten, dat hij al zijn kliepa (niet gecorrigeerde gedachten en wensen) corrigeerde. Zoals gezegd is, dat hij deed een rook boven zijn graf stijgen. Hieruit wordt datgene begrijpelijk, wat Elisja ben Aboeja zei: "Wie een kind onderwijst gelijkt op degene, die op een schoon papier schrijft", zoals de ziel van rabbi Akieva, "wie een oude man leert gelijkt op degene, die op een weggesleten papier schrijft", zei hij over zichzelf. Daarom zei hij tegen rabbi Meir: "Hier beëindigt de afstand van sjabbat" (tchoem sjabbat 2000 ama, de [maximale] afstand, waarop men op sjabbat buiten de bebouwde kom zich mag verwijderen. Deze [afstand] had hij met de stappen van zijn paard gemeten, daar hij steeg nooit van het paard af ). De brief vanaf blz. 43 Ik kan mij niet langer inhouden, aangezien ik dien te weten, in hoeverre de waardering van de waarheid op onze aarde is. Immers dat blijft onophoudelijk mijn weg: om alle verrichtingen van de scheppingen te onderzoeken en hun betekenis te begrijpen, zowel goede als slechte daden, en [ze] zo tot het einde te bevatten juist dankzij de nietige taferelen, welke voor mij passeren. Het is immers niet voor niets, dat deze menselijke massa voor mij passeert, daar juist zij wekt begrippen van alle wijsheid bij mij op en alleen omwille van het bevatten (via deze massa) van de kennis is [deze massa] geschapen. Laten wij eerst de eigenschap van luiheid evalueren, die in deze wereld was neergedaald welke, in wijze, toch niet zo slecht en verachtelijk is. En de grond voor een zulke evaluatie vinden wij in de uitspraak van de wijzen: "Zit en doe niets is verkieslijk!", hoewel er [ook] uitspraken zijn tegen deze stelregel Het is duidelijk, dat er geen ander werk in deze wereld is, dan het werk omwille van de Schepper. Maar alle overige vormen van werk - zelfs voor de zielen - indien zij voor zichzelf zijn, dan zou het beter zijn, dat zij in deze wereld niet voortgebracht waren, aangezien degene, die ze uitvoert, keert als het ware het vat van zijn ziel ondersteboven, immers: van ontvangende wordt nooit gevende. Daarom heeft het zelfs geen zin om de waarde van een werk te schatten, indien het met een intentie "voor zichzelf" is, aangezien het volkomen ledig is, en daarom, natuurlijk, "zit en doe niets is verkieslijk!". Dat komt, omdat er geen enkel nut van een handeling met een intentie "voor zichzelf" is, en door het nietsdoen hindert men, op zijn minst, zichzelf en anderen niet. En daar het de hoogste waarheid is, behoeft het geen instemming en het goedbevinden van een door een vrouw geborene, hoe groot hij ook mocht zijn. Vandaar, dat degene, die deze grote waarheid bevatte, staat ín haar met een grote zekerheid en vasthoudendheid geankerd. 7

8 De brief vanaf blz. 48 het belangrijkste, wat vandaag voor ons staat dat is de eenheid van kameraden, en men dient uiterste inspanningen daarin te doen, aangezien de eenheid al onze tekortkomingen "bedekken" kan. Het is gezegd: "Indien een leerling in de ballingschap afdaalt, wordt ook zijn leraar verjaagd". Maar hoe kunnen de kwade krachten een leerling hinderen en hem in een ballingschap van het geestelijke te storten, indien hij met zijn leraar verbonden is? (er wordt bedoeld, dat een leraar een ware kabbalist is). Dat komt, omdat tijdens het vallen van een leerling lijkt het hem, dat ook zijn Rav zich in de val bevindt, wat ook waar is, immers hij kan van zijn Rav helemaal geen hulp ontvangen, daar men een hulp alleen in die mate kan ontvangen, waarin hij de grootheid en de kracht van zijn Rav inziet. En daarom is zijn Rav nu laag en zwak. Naar mate zijn mening over zijn Rav, valt ook zijn Rav met hem samen. Het begin van de egyptische ballingschap wordt aangevangen met: "En er kwam een nieuwe koning in Egypte, die Josef niet kende", wat betekent, dat er een nieuwe macht zich in het verstand van eenieder openbaarde, een nieuwe macht in de nabijheid, aangezien zij van het vorige niveau vielen volgens het principe "Indien een leerling in de ballingschap afdaalt, wordt ook zijn leraar verjaagd", en juist daarom "kende hij Josef niet", d.i. bevatte hem niet zoals hij zich hem voorstelde. En daarom beeldden men Josef in hun verbeelding uit als op hun lijkend, en daarom "kende men Josef niet", waardoor de periode van de slavernij was begonnen, daar indien het anders was geweest, zou de rechtvaardige hen beschermen en zij zouden geen slavernij en ballingschap gewaarworden. De brief vanaf blz Indien de Schepper in de ballingschap (van het geestelijke) niet in het bewustzijn aanwezig is, dan is het onmogelijk om de bevrijding (van de geestelijke verbanning) te bereiken. En de gewaarwording van een verbanning op zelfzelf is juist de reden voor een bevrijding. De waarheid zal de weg aanwijzen, dat een spijtbetuigende persoon over zijn gewaarwording verklaart en er is geen noodzaak in een andere verklaring, en het is onmogelijk om zijn spijtbetuiging te verbergen en inhouden. Maar ik gewaarword jullie allen samen, op welke manier de huidige dag verandert voor jullie in de dag van morgen, [dat zult u later zeggen]. En er is geen ander helen en de correctie, dan alleen te trachten een fout te begrijpen en een afwijking in datgene, dat wat van de Schepper uitgaat vereist een bevrijding vandaag, maar wie in staat is om tot morgen te wachten, die zal het over vele jaren bereiken. En dat [gebeurt] wegend uw luiheid in het leveren van inspanningen m.b.t. de liefde tot kameraden, waarover ik u al op alle mogelijke manieren duidelijk maakte, dat alleen dat is afdoende om al uw gebreken te corrigeren. Maar indien u niet in staat bent, om u erop te verheven, dan is het geestelijke werk überhaupt niet voor u is. En behalve dan dat, dat daarin een groot wonder van een bevrijding is gelegen, waarover ik geen recht heb om te spreken, dienen jullie te geloven, dat een groot aantal heilige vonken in eenieder van jullie zijn, en indien men ze allemaal in één plaats bij elkaar zou brengen, in een broederlijke eenheid, in de liefde en vriendschap, dan zou deze hoeveelheid van geestelijke vonken zeker voldoende zijn om jullie allemaal een groot geestelijk niveau op te bouwen. En het belangrijkste in deze is een inspanning om de grootheid van kameraden te zien, en niet hun tekortkomingen. En dan is er plaats voor een vraag: "En verwachtte je de bevrijding?" 8

9 De brief vanaf blz. 57 De sjabbat schijnt dankzij de haar voorgaande weekdagen, zoals gezegd is: "Wie niet werkt gedurende een week wat gaat hij op Sjabbat eten?", d.i. het licht van de Sjabbat wordt voorbereid van en bestaat uit lichten, welke op werkdagen worden verdiend. Deze heten "duizend weekdagen". Hieruit begrijpen wij de uitdrukking: "Laten wij naar Farao gaan" - dat is de openbaring van de Sjchiena, aangezien wanneer de kinderen Israëls dachten, dat Egypte hen onderdrukte en hinderde om voor de Schepper te werken, gingen zij zichzelf in dezelfde mate in de egyptische ballingschap gewaarworden. En de gehele inspanning van de Bevrijder was alleen daarin besloten, om hen te openbaren, dat hier geen andere kracht is, doch "Ík ben het, en niet een gezant", aangezien er geen andere kracht behalve Hem is. En dat is juist het licht van bevrijding, zoals in de "Vertelling van Pesach" uiteengezet wordt. En dat is datgene, wat de Schepper aan Mosje gaf in de woorden: "Laten wij naar Farao gaan", d.i. verenig de waarheid, dat al de voorstelling voor [het aangezicht van] de Koning van Egypte niet meer is, dan om Farao teniet te doen, d.i. de Sjchiena openbaar maken. En daarover is gezegd: "aangezien ik verhardde het hart van de Farao omwille van deze twee tekenen in hem". Dat komt omdat in het geestelijke geen letters zijn. Én de geboorte, én de ontwikkeling liggen in het geestelijke in letters, die van het materiële in deze wereld eruit getrokken worden. Zoals is gezegd: "En schept de duisternis", dat er niets nieuws in deze is, wat aan het verleden zou kunnen toevoegen, doch slechts het doen ontstaan van de duisternis. En dat is een vereniging, welke geschikt is om het licht als het goede te onthullen. Wij vinden dus, dat de Schepper Zelf het hart van de Farao verhardde. Waarvoor? Omdat de mens heeft letters nodig. En dat is de zin van datgene, wat gezegd is: "Omwille van mijn twee tekens, opdat zij in aanmerking nemen, en weten, dat Ik de Schepper ben". Omdat nadat u de tekens (letters) zult ontvangen, d.i. nadat u zult begrijpen, dat Ik gaf [het] u en Ik bereidde alles voor u voor, dan zult u de zin van mijn moeilijk te onderscheiden verrichtingen begrijpen en zult u de onduidelijke handelingen voor Mij en omwille van Mij vervullen. Dan zal het licht zijn uitwerking verrichten, en de tekens (letters) zal vullen, en de eigenschappen in de sfirot veranderd zullen worden, aangezien vóór hun vulling zij eigenschappen (miedot) heten, doch na een goede vulling heten zij sfirot. Dat komt, omdat zij aan de wereld schijnen, vanaf haar begin en tot het einde, van één uitende tot het andere, dat ook de zin is van wat gezegd is: "Omwille daarvan bereken het". En dat ben Ik, Die dat allemaal wenst, daar dit nodig is omwille van het einde, wanneer tot vervulling zal komen: "En u zult te weten komen, dat Ik ben de Schepper, en niet een gezant". En hierin gaat het geheim van de 50e poorten schuil, welke poorten geopend kunnen worden alleen na 49 "voor- en achterkanten", reine en onreine, tegenover elkaar, waarin "de rechtvaardige 49 maal tegen de zondaar is". Vandaar, dat het gezegd is: "Laat de wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, en de sterke - op zijn kracht, doch op het verstand, dat de Schepper bevat". De brief vanaf blz. 61 Baal Sjem Tov placht te zeggen: "Voordat de mens een Voorschrift uitvoert dient hij in het geheel niet aan het individuele bestuur (hasjgacha pratiet d.i. de individuele voorzienigheid van de Schepper over elke mens vert.) te denken, maar omgekeerd, hij dient te zeggen: 9

10 "Indien ik niet voor mijzelf opkom, wie anders kan mij dan helpen". Maar na de uitvoering van een Voorschrift (mietsva), dient hij te begrijpen en te geloven, dat hij niet door eigen kracht de Mietsva vervulde, doch door de kracht van de Schepper, die vooraf alles doordacht had aangaande hem, en daarom was hij verplicht om dit werk te voltooien". Zoals de woorden en de uitwerking in onze wereld overeenkomen. Zo komen ook de geestelijke en de aardse wereld overeen. Daarom voordat de mens naar de markt gaat om zijn dagelijkse brood te verdienen, dient hij uit zijn gedachten een gedachte over het individuële bestuur te verwijderen en tegen zichzelf te zeggen: "Indien niet ik voor mijzelf opkom, wie anders kan mij dan helpen". Hij moet al het noodzakelijke doen net zoals alle mensen om zijn brood te verdienen. Maar 's avonds, wanneer hij naar huis is teruggekeerd en het verdiende is met hem, dient hij in geen geval te denken, dat hij door zijn eigen inspanningen dat verdiende, maar [hij dient te denken] dat toch, indien hij zelfs de gehele dag zou blijven liggen, zou blijken, dat zijn loon met hem zou zijn. Want zo dacht de Schepper vooraf over hem en daarom juist diende het zó te gebeuren. En ondanks het feit, dat ons verstand dat als tegengesteld opvat en het tegelijkertijd bestaan van deze in geen geval in ons hart kan rechtvaardigen, is de mens verplicht te geloven, dat juist zo de Schepper dat in de Tora tot wet maakt en ook door degene, die deze wet aan ons overbrengt. En dat is de essentie van éénwording van HaVaJ"A ELOKIeM. De naam HaVaJ"A betekent het individuele bestuur, d.w.z. alles wordt door de Schepper gedaan en Hij heeft geen hulp van het lagere nodig. De naam ELOKIeM betekent de natuur, d.w.z. als de mens handelt naar de natuurwetten, die door de Schepper zijn ingeprent in onze wereld. Hij handelt volgens deze wetten, zoals alle andere mensen om tegelijkertijd in het bestuur van HaVaJ"A, d.i. het persoonlijke bestuur, te geloven. Op die manier bindt hij ze in zichzelf samen tot één, wat de Schepper een grote vreugde verschaft en het licht in alle werelden opwekt. (De naam ELOKIeM wordt in de Heilige Geschriften en in de gebedsboeken met de letter "Hej" geschreven. Uit eerbied en ontzag voor de Heilige naam en traditiegetrouw spreekt men deze naam uit in de gewone omgang en bestudering van de Tora met een klank "k", behalve tijdens het bidden, wanneer de "Hej" wel wordt uitgesproken vert.). Dit komt overeen met drie details: Voorschrift plaats van heiligheid (het geestelijke) Zondigheid plaats van onreine krachten (sietra achra) Keuze (vrijheid) is noch Voorschrift, noch Zondigheid, maar de plaats, waarvoor reine en onreine krachten vechten. Indien de mens, terwijl hij vrije handelingen verricht, deze niet met het gezag van reine krachten verenigt, dan valt de gehele plaats onder het gezag van de onreine krachten. En indien de mens een vrije daad verricht, dan keert - afhankelijk van zijn inspanning om het gezag van de reine krachten te verenigen met de vrije handeling de eenheid door deze keuze naar de plaats van heiligheid terug. Er is gezegd: "Aan de arts is het recht gegeven om te genezen", ondanks het feit, dat het genezen natuurlijk in handen van de Schepper is. Menselijke inspanningen zullen een ziekte 10

11 niet van haar plaats brengen, zoals er gezegd is: "De arts zal niet doen genezen". Daarmee wordt iets meegedeeld over een plaats van keuze, een plaats, waar Voorschrift en Zondigheid (reine en onreine krachten) botsen. Als dat zo is dan zijn wij zelf verplicht om de plaats van keuze te veroveren en te plaatsen onder het gezag van reine krachten. En op welke manier kan men deze plaats veroveren? Wanneer de mens naar een ervaren arts gaat, die hem een beproefd geneesmiddel geeft, en geneest, nadat hij door de arts met het geneesmiddel is behandeld, dan is hij verplicht te geloven, dat ook zonder een arts te consulteren de Schepper hem zou hebben genezen. Want het was reeds van tevoren voorbestemd. En i.p.v. de arts te prijzen, prijst hij de Schepper. En daardoor verovert hij de plaats van keuze om deze onder het gezag van heiligheid te brengen. Dit gaat ook op in andere gevallen van keuzes maken. Daardoor maakt hij voortgang en verlegt de grenzen van de heiligheid, totdat de heiligheid, al wat haar geschikt lijkt, verovert naar de maat van haar eigen heiligheid. Opeens ziet hij zichzelf en zijn geestelijk niveau bevindt zich al in de gehele heiligheid. Omdat de heiligheid zichzelf en haar grenzen dermate uitbreidt, bereikt zij haar ware grootte. De kennis van de bovengenoemde bevrijdt ons allen van een gemeenschappelijke fout, die verandert in een steen des aanstoots bij onwetenden, want i.p.v. te werken wensen zij meer te geloven, en twijfels in hun geloof wensen zij op te heffen en zij wensen allerlei tekenen en wonderen te verkrijgen buiten de grenzen van onze wereld, en daar komt alleen lijden van. Vanaf het moment van zondigen van Adam, schiep de Schepper een correctie voor dit zondigen in de vorm van de vereniging van HaVaJ"A met ELOKIeM, zoals boven is uiteengezet. En dat is de zin van wat gezegd is: "In het zweet uws aangezichts zult gij uw brood eten". En de aard van de mens is, dat hij het moeilijk vindt om datgene, wat hij door zoveel zwoegen bereikt, d.i. het resultaat van zijn arbeid, aan de Schepper "te moeten" afstaan. Hieruit krijgt de mens een plaats (veld vert.) voor zijn werk: om door zich in te spannen voor een vol geloof in het individuele bestuur tot de conclusie te komen, dat zelfs zonder enige inspanning van zijn kant, hij al het bereikte ook zou hebben ontvangen. En daardoor corrigeert hij het zondigen. De brief vanaf blz. 63 Er zijn gevallen, wanneer "zich bewegen erger is, dan te zitten zonder iets te doen" (of "te zitten is verkiesbaar boven zich te bewegen"). Zo'n geval deed zich voor, toen iemand struikelend van de weg raakte, daar de weg van de waarheid een zeer dunne lijn is, waarlangs iemand zich trap voor trap verheft, totdat het koninklijk paleis wordt bereikt. En eenieder, die aan het begin van de lijn begint te lopen, dient zich er ten volle van bewust te zijn en zich ervoor te hoeden om zich niet te vergissen noch naar links noch naar rechts van de lijn, zelfs niet voor een haarbreedte. Indien zijn vergissing in het begin slechts een haarbreedte is en zelfs indien hij langs de ware lijn schijnt te gaan, zal hij toch in geen geval bij het koninklijk paleis aankomen, omdat hij niet langs de échte lijn loopt. De zin van de middenlijn is besloten in de handhaving van voorwaarden: "De Tora, de Schepper en Israël". Omdat het doel van het huisvesten van de ziel in het lichaam daarin ligt, dat juist door zich in het lichaam te bevinden, zij tot haar wortel zou terugkeren en met de Schepper zou samenvloeien. Zoals is gezegd: "En bemint uw Schepper, en bewandelt Zijn wegen, en behoedt Zijn Voorschriften, en vloeit met Hem samen". Hieruit kunnen wij concluderen, dat het einde van de weg is : "vloeit met Hem samen", d.i. zoals het ook met de ziel was vóór haar huisvesting in het lichaam. 11

12 Maar er is een grote voorbereiding nodig, die bestaat in de beweging langs alle wegen van de Schepper. En wie kent zijn wegen? Dat is juist "de Tora, bestaande uit 613 lichten", en daarom wie langs hen loopt, corrigeert zich uiteindelijk dermate, dat zijn lichaam (wensen) geen hindernis zal zijn tussen de mens en de Schepper. Dat is de kern van de uitspraak: "Zuivert uw vlees van het stenen hart" en dan zult u met uw Schepper samenvloeien, zoals er was een samenvloeiing van de ziel met Hem, voordat de ziel zich in het lichaam had ingebed. Vandaar dat er drie details bestaan: 1. Israël die inspanningen levert om tot zijn Schepper terug te keren; 2. De Schepper de Wortel, naar Wie men streeft; lichten van de Tora, die "specerijen" worden genoemd, waarmee de ziel en het lichaam zich zuiveren, zoals gezegd: "Ik schiep de slechte neiging en Ik schiep voor hem de Tora als specerij". Maar al deze details zijn in feite één geheel, en als zodanig openbaren zij zich aan degene, die het bevatten kan, aan het einde van de weg als "echad, jachied, mejoechad" (één, geheel, enkelvoudig). Zij lijken uit drie delen samengesteld te zijn, dat is vanwege de onvolmaaktheid van het werk omwille van de Schepper. Ik zal het uiteenzetten, maar slechts van één uiteinde, het andere zal je alleen te weten komen door een openbaring aan jou van de Schepper: de ziel is een deel van de Schepper van boven. Vóór haar neerdaling in het lichaam kleeft zij aan het lichaam als een tak met een wortel. Het is gezegd in het boek "Ets Chaïm" ("De Boom des Levens" vert.), dat de Schepper de werelden schiep, omdat het Zijn wens was om Zijn heilige namen "barmhartige en goedhartige" te onthullen, want indien er geen schepselen waren geweest, zou er niemand zijn aan wie men barmhartigheid zou kunnen bewijzen. Diep zijn deze begrippen Maar in hoeverre is het met een pen te beschrijven : "de gehele Tora - dat zijn de namen van de Schepper". En het kenmerk van het bestuur (de wetsregel vert.) is : "alles, wat wij niet kunnen bevatten, weten wij niet te benoemen". Al deze namen zijn een beloning voor de ziel, die niet uit eigen vrije wil naar het lichaam neerdaalt, maar juist m.b.v. het lichaam in staat wordt gesteld de namen van de Schepper te bevatten. En haar bevattingsvermogen bepaalt haar niveau. Geheel volgens de regel: "Elk geestelijk leven is omgekeerd evenredig met de mate van kennis". Immers het materiële dier heeft een bepaald bewustzijn, omdat het bestaat uit verstand en materie. Vandaar dat een ervaring van het geestelijke een zekere mate van kennis is, zoals gezegd: "Naar zijn verstand zal de man zich roemen". Maar het dier weet, maar voelt niet. Begrijp nu (wending tot de geachte lezer vert.) de beloning, die een ziel ontvangt: Vóór haar binnenkomen in het lichaam, was de ziel gelijk een klein puntje, hoewel zij met haar wortel samengevloeid was, zoals een tak met de wortel van een boom. En dat punt is de zielswortel en haar wereld. En indien zij in het lichaam van deze wereld niet zou neerdalen, zou zij niet meer dan dit punt hebben, d.i. haar maat in de wortel. Maar door het feit, dat zij waardig bevonden wordt om steeds langs de weg van de Schepper te gaan nl. de 613 lichten van de Tora -dat zijn de gangbare namen van de Schepper-, stijgt haar niveau naar mate het meer en meer begrijpen van die namen. Dat is de zin van wat er 12

13 gezegd is, dat de Schepper 310 (310 is de numerieke waarde van het Hebreeuwse woord "sjaj" gift vert.) werelden voorbereidde ten behoeve van elke rechtvaardige (tsadiek vert.) : een ziel bestaat uit twee te rechtvaardigen delen het hoge en het lage, zoals een lichaam verdeeld is in boven en onder de "gordel" (in het Hebreeuws "taboer" let. "navel" vert.). En daarom wordt hij vereerd met de geschreven en de mondelinge Tora, waarvan elk deel uit 310 werelden bestaat, dat maakt samen 620, wat overeenkomt met de 613 Voorschriften van de Tora en de 7 Voorschriften der rabbijnen. Daarom staat in het boek "Ets Chaïm" geschreven, dat alle werelden met één doel zijn geschapen nl. om de namen van de Schepper te openbaren. Daarom werd het duidelijk, dat een ziel, aangezien zij neerdaalde en zich in deze stinkende materie had ingebed, niet meer naar haar wortel kon terugkeren in de vorm van haar wereld, waarin zij zich bevond vóór haar neerdaling naar deze wereld. In vergelijking met wat er in haar wortel is geweest, dient zij haar niveau 620 maal te vergroten. Dat is haar vervolmaking, het licht van alle lichten NaRaNCha"J (Nefesj-Roeach-Nesjama-Chaja-Jechieda), tot het licht jechieda. Daarom heet jechieda kether (=kroon), immers haar gematria (getalwaarde vert.) is gelijk aan 620. Hieruit blijkt, dat alle 620 namen (613 Voorschriften van de Tora en 7 Voorschriften der rabbijnen vert.) in de kern de 5 delen van de ziel zijn nl. NaRaNCha"J (Nefesj-Roeach- Nesjama-Chaja-Jechieda). De vaten van NaRaNCha"J zijn de 620 Voorschriften, en de lichten NaRaNCha"J worden gevuld met het licht van de Tora, dat zich in elk Voorschrift bevindt. Zo blijkt : de Tora en de Ziel zijn één. Maar de Schepper is het Oneindige licht, dat in het licht van de Tora is ingebed en zich in de 620 Voorschriften bevindt. En dat is de zin van wat er gezegd is: "De gehele Tora dat zijn de namen van de Schepper". De Schepper is samengesteld uit 620 namen en dat zijn de afzonderlijke delen, waaruit de stappen en trappen van vervolmaking van de ziel bestaan. Want de ziel ontvangt niet direct al het licht, maar via de weg der geleidelijkheid d.w.z. in stappen. We kunnen concluderen, dat het doel van de ziel is om alle 620 namen te bevatten. En op een niveau te komen, dat 620 maal hoger is dan vóór haar neerdaling in het lichaam. Bovendien, bestaat haar niveau uit 620 Voorschriften, waarin het licht van de Tora is ingebed. En de Schepper is het gemeenschappelijke licht van de Tora, waaruit volgt, dat "de Tora, de Schepper en Israël zijn één". Zo moeten wij, dat voordat men zich in het werk van de Schepper inbedt, de Tora de Schepper en Israël als drie afzonderlijke werken zien : 1. Soms streeft een mens naar het terugkeren van zijn ziel tot haar wortel, wat "Israël" wordt genoemd; 2. Soms streeft een mens om de wegen van de Schepper en de geheimen van de Tora te begrijpen "Immers zonder kennis [van Voorschriften], is het onmogelijk te werken" ("iem lo jeda ech laasot" vert.), wat de "Tora" wordt genoemd; 3. Soms streeft een mens naar het bevatten van de Schepper, d.w.z. tot een samenvloeiing en een volledig bevatten van de Schepper. Een mens wenst alleen dat en [streeft] niet naar het bevatten van de geheimen van de Tora om zijn ziel terug te laten keren naar haar wortel, waar zij zich bevond vóór haar neerdaling in het lichaam. 13

14 Wie in het werk van de Schepper langs de ware lijn loopt, dient zich onophoudelijk af te vragen of hij op gelijke voet naar alle drie lijnen in het werk van de Schepper streeft, omdat het einde van het werk gelijk is aan het begin. En indien hij naar één deel meer streeft dan naar de andere delen, dan wendt hij zich van de rechte weg af. Daarom wie wenst om zich aan het doel vast te houden, dient te streven naar het begrijpen van de wegen van de Schepper én de geheimen van de Tora, omdat dat de meest betrouwbare weg is om zich aan de ware lijn vast te houden. Daarom is het gezegd: "Maak voor mij een opening als een oog van een naald, en ik zal u gigantische poorten opendoen". De opening gelijk een oog van een naald is bestemd voor het werk in het hart. En als diegene tevens streeft naar het bevatten van de Schepper omwille van het werk in het hart, dan zal de Schepper hem/haar de poorten van de wereld openbaren, zoals is gezegd: "En de aarde zal gevuld zijn met de kennis van de Schepper" De brief vanaf blz. 67 Pas op om tijd te rekken, omdat "Waar de gedachten van de mens zijn daar is hij". Daarom, wanneer de mens ervan zeker is, dat hij geen gebrek in wat dan ook zal hebben, pas dan kan hij al zijn inspanningen in de Tora steken, daar de "Gezegende vloeit met de Gezegende samen". (Het belangrijkste wat de mens koste wat het kost dient te bereiken is "het geloof in de Schepper", d.i. de toestand, dat wanneer hij niets heeft, van de gehele wereld afhankelijk is, allen eromheen beschamen en vervolgen hem, hem en zijn gezin voortdurend bedreigen tot aan de fysieke vernietiging, dan bevindt hij zich in dergelijke omstandigheden in een volle, ware vreugde, alsof hij over alles beschikt. En dat doet hij in een zulke mate, dat indien men hem zou voorstellen om zijn toestand te veranderen, zou hij ermee voor geen prijs willen instemmen. Een zulke verkregen eigenschap van de mens heet "chafets chesed" (degene, die streeft om weg te geven, aangezien hij helemaal geen aandacht aan zijn wensen schenkt, alsof die er niet zijn). Alleen na het bereiken van deze trap kan de mens zijn inspanningen in de Tora leveren, aangezien hij zich al in de intentie van "niet voor zichzelf, maar omwille van de Schepper" bevindt. En verder volgen de trappen van het ontvangen van het hoogste licht omwille van de Schepper.). Maar als die zekerheid over de Schepper ontbreekt, dan zal hij genoodzaakt zijn om inspanningen en handelingen te doen, om dit ontbreken van vertrouwen te compenseren. En alle inspanningen vinden plaats als gevolg van onreine krachten (wensen), en "de vervloekte wordt niet met de Gezegende samengevloeit", daar hij al zijn inspanningen niet aan de Tora kan leveren. Indien hij echter toch voelt, dat het voor hem nodig is om in verre landen weg te gaan, laat hem dan niets aan deze zaken denken, maar laat het in hem snel doorlopen, als van een onreine kracht, en laat hij tot zijn gewone toestand terugkeren. De brief vanaf blz. 70 Er is gezegd: "Ken G-d, uw Vader en dien Hem". "Ken G-d" betekent : de kennis van Hem. Want het is niet goed voor de ziel, dat hij deze kennis ontbeert. Als een strevende (persoon), t.b.v. de Schepper aan het werk is, hoewel hij een ziel heeft, maar Hem niet kent, is het toch niet goed met hem. 14

15 Ondanks het feit, dat er in hem een ziel is, zal hij niet uit zichzelf klaar zijn (niet streven) om de Schepper te bevatten, vóórdat het licht "Roeach", van boven gegeven, in hem zal beginnen te stralen. Dat licht zal hem dwingen gehoor te geven aan de aanwijzingen van de wijzen, de aanwijzingen op te volgen en de wijzen volledig te geloven. Het is gezegd: "Alleen het goede en de barmhartigheid achtervolgen mij alle dagen van mijn leven". Zoals de wijze Baal Sjem Tov placht te zeggen: "De Schepper Hij is je schaduw!". Net zoals een schaduw met de bewegingen van de mens meebeweegt (de bewegingen van de mens navolgt), en al haar strevingen overeenkomen met die van de mens, zo volgt ook elk mens de Schepper na. D.w.z. zodra je in jezelf een opwekking van liefde tot de Schepper opmerkt, weet dan (wending tot de geachte lezer vert.), dat de Schepper in zichzelf een grote hunkerende liefde voor jou heeft opgevat. En dat was, wat rabbi Akiva bedoelde, toen hij zeide: "Gelukkig geprezen is Israël, tegenover Wie gij u zuivert en Wie zuivert u". Daarom aan het begin van een benadering van een mens krijgt hij een wisselende ziel. D.w.z. de Schepper richt zich tot de mens op elk geschikt moment, wanneer één of andere gelegenheid zich voordoet van de kant van de mens, en hunkert hevig met die mens samen te vloeien. Dat is juist wat er gezegd is: "Alleen het goede en de barmhartigheid achtervolgen mij alle dagen van mijn leven", omdat de koning David, die een gemeenschappelijke ziel van het gehele Israël vertegenwoordigt, altijd ijverig bezig was en hunkerde naar de waarlijke samenvloeiing met de Schepper. Echter het is nodig, dat een mens in zijn hart beseft, dat de Schepper c.q. het licht zich over hem uitstort precies in die mate, als de mens de Schepper respons geeft. Dat mag niet vergeten worden, met name niet in de tijd van het grote streven. Wanneer de mens zich herinnert, hoeveel de Schepper hunkert, streeft en een samenvloeiing met hem najaagt, en hoe Hij dat zelf doet, dan bevindt de mens zich in het stadium van streven en hunkeren naar een steeds grotere onophoudelijke samenvloeiing. Deze samenvloeiing is hét doel van de vervolmaking van elke ziel. Als de vervolmaking in een stadium is, dat de mens waardig bevonden wordt, dan kan de liefde tot hem terugkeren. Zoals "de [letter] vav zal terugkeren tot [in verhouding tot] [de letter] hej", hetgeen betekent: de samenvloeiing van de Schepper en de Sjchiena (alle zielen). Maar een ziel zonder kennis en besef van de Schepper, bevindt zich in een grote afdaling, ook nadat zijn strevingen in zekere mate toenemen. Omdat het hem toeschijnt, dat de Schepper hem verwerpt. Welk een schaamte en schande, dat hij niet alleen zijn streven en hunkering niet volledig ontplooit om zich met de eeuwige liefde van de Schepper te vullen, maar ook een niet samenvloeiende wordt. Dat komt, omdat het hem lijkt, dat alleen hij streeft, hunkert en zich tot de Schepper richt en hij gelooft niet in datgene, wat de wijzen plachten te zeggen, dat in precies dezelfde mate (als de mens) ook de Schepper streeft, hunkert en zich tot de mens richt. Waarmee zou men, degenen kunnen helpen, die in hun harten nog niet het geloof in wat door de wijzen is gezegd, hebben ingeprent. In mijzelf zie ik de Schepper, omdat alles wat zich in deze wereld voordoet in essentie "letters" zijn, die de mens verplicht is te kopiëren naar hun juiste plaats in het geestelijke, omdat er in het geestelijke geen "letters" aanwezig zijn. Maar als gevolg van de verbrokkeling der vaten dringen alle "letters" ook door in het bestuur van de aardse schepping, op zo'n manier, dat, indien de mens zich vervolmaakt en zijn wortel 15

16 bereikt, hij zelf alle "letters" in elkaar dient te zetten, één voor één, en deze tot de hoogste wortel op te bouwen, zoals gezegd: "Doet zichzelf en de gehele wereld neigen naar de schaal van rechtvaardiging". En de samenvloeiing van de Schepper en de Sjchiena, die door de mens ontstaat door het vervullen van zijn streven en hunkering, gelijkt precies op de aardse samenvloeiing. De laatstgenoemde samenvloeiing doet het aardse lichaam ontstaan, en geschiedt vanuit een verplichte voorafgaande oorzaak, d.i. een daad stellen, d.w.z. een zekere mate van een poging doen, die in de aardse taal een inspanning wordt genoemd. Zo wordt ook het zaad van de mens ten behoeve van het goede aangewend, omdat het als pijlpunten in het hart wordt uitgestort: "jaar", "wereld", dat ook "inkeer"-tsjoeva" wordt genoemd, d.i. in die [zekere] tijd, op die [zekere] plaats, in die [zekere] vrouw. Omdat de laatste letter "Hej" van de naam HaVaJ"A "ziel", "jaar" en "wereld" bevat. (De 4-letterige naam van de Schepper: Joed Hej Vav Hej, staat in deze benaming in een onjuiste volgorde om de heilige naam niet onnodig uit te hoeven spreken. Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ"A uitgesproken, waarbij beide kleine letters "a" verbindingsklanken zijn voor een vlotte, d.i. traditioneel gebruikelijke uitspraak.. Deze Naam heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen, omdat hij een skelet vormt, d.i. de basis voor alle namen van alle schepselen vert.). "Ziel" dat is een mate van streven en hunkeren. "Jaar" perioden van opwinding, omdat de volledige samenvloeiing het volledig inbrengen van "atara" (mannelijk element: kroon vert.) in "jasjna" (vrouwelijk element: in het bestaande - vert) veronderstelt, d.i. net zoals zij waren samengevloeid met hun wortel, voordat ze zich in de aardse wereld verdeelden. (Het is moeilijk begrijpbaar. De geachte lezer dient zich vooral niet te laten ontmoedigen wanneer hij een onbekend begrip of een stelling tegenkomt. De Woordenlijst in onze site kan hem enigszins te hulp komen. Een positieve opbouwende houding t.o.v. het tegenkomen van "moeilijke" begrippen en passages is: lees maar door! Het begrijpen in de Kabbala is niet altijd het belangrijkste! Immers, wat u hier niet "ziet" kan ook structureel zijn: op een andere plaats krijgt u het opeens "te zien"! vert.). De mens wordt niet in één keer gereed [gemaakt] voor de hoogste samenvloeiing d.w.z. een volmaakte samenvloeiing. Maar "alleen het goede en de barmhartigheid achtervolgen mij", en daarom wordt hij opgewonden, wat het begin is van een samenvloeiing, zoals is gezegd: "Hij is een rechtvaardige en het gaat hem niet goed". Het gaat hem niet goed, omdat de Schepper geen samenvloeiing met hem wenst. Het gevolg is, dat hij geen liefde voelt bij zijn streven en hunkeren. Liefde is noodzakelijk "voor deze daad in deze fase". En hij lijdt, waarover is gezegd: "Het leed zal in de toekomst in zoetheid veranderen". Maar, "Wat het verstand niet wenst [te doen], doet de tijd", want de Schepper telt alle opwinding en verenigt ze in een volle maat evenredig aan de inspanning en op een voorbestemde dag zal het zijn zoals is gezegd: "Wordt wakker en corrigeer [jezelf] om op al het kwaad een overwicht te hebben". De hoornbazuin "tkieja" is (markeert vert.) het einde van de samenvloeiing, zoals gezegd is: "Het inbrengen in de plaats van de samenvloeiing", dat gelijkt op een samenvloeiing van de Schepper met de Sjchiena (alle zielen), van boven naar beneden, ter bekleding van de ziel in het lichaam bij zielsverhuizingen in deze wereld. Vervolgens zal tijdens de voorbereiding door de mens de ziel terugkeren naar haar wortel. Dan zal zij niet in één keer een volmaakte samenvloeiing opwekken, maar laat opwinding ontstaan, d.i. het niveau "nefesj" in ringen met periodieke verschijningen, wanneer de ziel met al haar krachten in opwinding en zwetend de hoogste Sjchiena najaagt. Totdat de ziel zich al draaiende rondom dit centrum bevinden alle dagen en nachten, voortdurend en onophoudelijk. Het volgende staat geschreven in de boeken over de "ringen": zo lang de ziel van de mens het niveau "nefesj" nog niet bereikt heeft, maar zich voortbeweegt en tot dat niveau nadert, dan 16

17 neemt in evenredigheid met zijn streven en hunkeren het leed toe. Omdat een hartstochtelijk doch niet afgerond streven een grotere, in vergelijking met de vorige, pijn achterlaat. En dat heeft de naam hoornbazuin "troea", dat leert ons wat gezegd is: "Maak een hoornbazuin", d.w.z. je veroorzaakt opwinding in de Sjchiena. "Roep het leed op", immers je roept groot leed op, waar geen gelijken zijn. Wanneer de mens lijdt, hoeveel keer meer zal zijn ziel erdoor lijden? Maar waarom doe je zo? Om alle leed te rechtvaardigen, een overwicht erop te hebben, weet dan, dat "De verdiensten van de rechtvaardige zullen hem niet helpen op de dag, dat hij zich bezondigt". En voor Degene, voor Wie Alles Bekend is, is ook bekend de mate van strevingen des harten bekend van een mens in zijn poging de Schepper naderbij te komen en dat die strevingen nog zouden kunnen stuklopen. En daarom voert de Schepper de inspanning van het streven op, d.i. het begin van de samenvloeiing, zodat, indien de mens gehoor geeft aan de stem van de Schepper, zoals gezegd is: "De Schepper Hij is je schaduw!", hij niet valt als gevolg van het toenemen van leed bij zijn streven, daar hij ziet en hoort, dat ook de Sjchiena lijdt evenals hij als gevolg van het in intensiteit toenemende streven. Het blijkt natuurlijk, dat hij voortschrijdt en zich keer op keer versterkt in het steeds intenser streven en hunkeren, in een volledig streven, in een sterk en eeuwig verband. Zoals RASHB"I (afk. van de naam rabbi Sjiem'on bar Jochaj, de auteur van het boek "Zohar" vert.) zegt: "Ik [hunker] naar mijn geliefde en tot mij [gericht] is het streven van mijn geliefde ", "totdat Hij, Die de Verborgen Diepten van de Schepping Kent voor hem zal getuigen, dat hij niet meer terug zal keren tot zijn aard". En daarom wordt hij waardig bevonden om "de vav tot de hej voor eeuwig terug te laten keren", d.w.z. het einde der samenvloeiing en het inbrengen van "atara" in "jasjna", d.i. "de grote hoornbazuin". En dat is allemaal door de kracht van zijn streven, omdat hij alle hindernissen nam en niet tot zijn aard terugkeerde. En dan wordt hij onderscheiden met de volle kennis in een eeuwige samenvloeiing, d.i. hij ziet, dat alle hindernissen in vele perioden van zijn leven alleen ten behoeve van "de Kennis" voor hem waren opgeworpen. En dat betekent "in die periode", welke bekend is aan Hem, Die de Verborgen Diepten van de Schepping Kent, dat de tijd in de mens een wonder verrichtte, opdat hij een eeuwige rechtvaardige zou zijn. "In die plaats" betekent: het plaatsen van "atara" in "jasjna", zoals het was vóór haar verkleining ("kietroeg hajareach" let. bestraffing van de maan, d.i. de maan stond qua grootte aanvankelijk gelijk aan de zon. Maar omdat zij over de zon wenste te heersen en er over klaagde, werd zij verkleind vert.). De Schepper doet niets nieuws aan het einde der correctie, zoals een half ontwikkeld mens zich inbeeldt, maar "Proeft het oude", d.i. "Totdat hij hij zegt: Ik wens!". "In deze vrouw", omdat "Bedrieglijk is de bevalligheid en ijl is de schoonheid, maar een vrouw met ontzag voor de Schepper zal verheven worden". D.w.z. gedurende zijn voorbereiding leek het, of bevalligheid en de schoonheid het belangrijkste in de vervolmaking was, en de mens joeg deze achterna en leed daardoor. Maar tijdens het einde van de correctie, wanneer "de aarde zich vulde met de kennis van de Schepper", "zag [hij] de omgekeerde wereld", dat met name het streven en het ontzag het belangrijkste zijn in de vervolmaking en dat het voor de mens verborgen is, dat hij tijdens zijn voorbereiding tegen zichzelf loog. En dat is wat gezegd is: "De grote hoornbazuin" en hij is een volledige (volmaakte) rechtvaardige. 17

18 De brief vanaf blz. 74 Het is gezegd: "Mijn geliefde gelijkt op een hert, die zijn gezicht omdraait", d.i. tijdens het zich verwijderen en het verbergen van de Schepper is slechts Zijn achterdeel zichtbaar, welk als de mate van het leed wordt gewaarwordt, het leed van het zich verwijderen en het verbergen van de Schepper. Maar dat is de keerzijde in feite is het Zijn aangezicht, precies zoals gezegd is: " die zijn gezicht omdraait". Daarom is van achteren, in het zich verbergen en het verwijderen draait het aangezicht van de Schepper tot de mens, in overeenkomst met de regel: "Ik verander Mij niet" De brief vanaf blz. 81 Wat betekent "opzettelijk gepleegde overtredingen veranderen in goede daden" (zedonot naasoe ke zechoejot?). Wanneer tijdens het terugkeren tot de Schepper hij duidelijk ziet, dat het de Schepper was, Die hem overtredingen dwong te doen, maar ondanks dat corrigeert hij deze misstappen, alsof hij ze expres deed, naar zijn wens, waardoor deze opzettelijke overtredingen in goede daden veranderen. Immers hij verandert daardoor met geweld de gepleegde overtredingen in goede daden, en niet degene, die opzettelijk gedaan waren. Vandaar, dat de ziel van Adam, na de zonde te hebben begaan, diende een ballingschap door te lopen als wegens een gedwongen overtreding, als vanwege een abusievelijke zonde, en niet opzettelijke. Het terugkeren (tsjoeva) stamt van het woord "volmaaktheid" (sjlemoet). Dat betekent, dat elke ziel zich in de eeuwigheid en de volmaaktheid bevindt, vol licht en van al het beste. En alleen als gevolg van "schaamte" onderging zij de beperking (de Ts"A) en een bekleding in een laag lichaam. Juist en alleen dankzij dat keert zij tot haar wortel terug, waar zij zich vóór de beperking bevond, met een beloning voor de doorgemaakte vreselijke weg. Met een beloning in de vorm van een ware samenvloeiing, d.i. een bevrijding van "de schaamte" als gevolg van de verandering van de wens om te ontvangen in de wens om weg te geven, waardoor zij aan haar Schepper gelijk is geworden. Hieruit wordt het duidelijk, dat indien een val omwille van het opstijgen is, dan wordt het vallen zelf als een opstijging geacht, aangezien het verzoek, de letters van het gebed, met licht gevuld worden. Maar in een klein gebed is weinig licht als gevolg van het tekort aan letters, zoals is gezegd: "Indien Israël had niet gezondigd, dan zou men alleen de Tora en het boek van Jehoshoea ontvangen". Net als [geval] met een rijkaard bij wie een zoon geboren werd. Eens zag een rijkaard zich gedwongen om zijn huis voor vele jaren t.b.v. zakelijke aangelegenheden te verlaten. Een vrees sloop in zijn hart, dat zijn zoon, wanneer hij zal volgroeien, zijn rijkdom zou verspillen. Hij ruilde zijn rijkdom tegen edelstenen, bouwde een grote donkere kelder, plaatste daarin de edelstenen en zijn zoon. Hij beval zijn trouwe dienaars om de zoon van de kelder niet uit te laten, totdat hij 20 jaar oud zal worden. Verder, dat hem geen licht daar zal worden gegeven, hem dagelijks voedsel en drank laten zakken. Maar omwille van zijn gezondheid hem één uur per dag langs de straten van de stad naar buiten te brengen, en vervolgens wederom in de donkere kelder te stoppen. En wanneer de zoon 20 jaar oud zal worden, [beval hij hen] hem daar licht te geven en toe te staan om naar buiten te gaan. Onbeschrijfelijk is de ellende van zijn zoon, wanneer hij, terwijl hij zijn uur onder bewaking langs de stad wandelt, zag, hoe de mensen van zijn leeftijd vrij en gelukkig zijn, onbeperkt en zonder bewaking wandelen, maar hij onder bewaking en in een duisternis is geplaatst voor al zijn leven, met uitzondering van enkele minuten! 18

19 En indien hij zou trachten om weg te lopen, dan zou hij vreselijke klappen ontvangen. Maar allerbitterste was voor hem te horen, dat het zijn eigen vader was die zijn slaven aanwees om hem zo te bejegenen, en zij slechts zijn aanwijzingen trouw uitvoeren. Natuurlijk, leek zijn vader hem een angstaanjagende en wrede persoonlijkheid, zoals de wereld niet kent! Maar wanneer hij 20 werd, brachten zij hem kaarsen naar beneden, dan keek hij om zich heen en zag zakken vol kostbaarheden. En toen begreep hij hoe goedhartig en barmhartig zijn vader is, dat hij dat alles voor hem verzamelde. Hieruit begreep hij, dat nu hij vrij is om uit de kelder eruit te komen kwam naar buiten en inderdaad, geen wrede bewaking meer, en hij is de meest welvarende mens in het land. Maar er is toch niets nieuws in zijn toestand, doch werd het hem slechts datgene geopenbaard, wat ook voorheen geweest was. Immers ook voorheen was hij even rijk geweest. Alleen in zijn gewaarwordingen was hij arm en ellendig, maar nu inéén ogenblik werd hij rijk en steeg van een dal naar de top. Dat kan degene bevatten, die begrijpt, dat de opzettelijke zonden dat is de donkere bewaakte kelder, waaruit men niet kan vluchten. En de kelder met de bewaking dat zijn "verdiensten" (zechoejot), de barmhartigheid van de vader ten opzichte van zijn zoon, waarzonder hij nooit rijk zou worden, als zijn vader. Maar de opzettelijke zonden zij zijn echt opzettelijke [zonden], en niet gedwongen gepleegde overtredingen. Voordat hij zijn rijkdom ontdekte, had hij het gevoel van een vernedering, maar nadat hij zijn rijkdom ontdekte, zag hij dat als de barmhartigheid van zijn vader en niet als een wreedheid. Men dient te begrijpen, dat al het verband van liefde tussen vader en zijn enige zoon hangt van het beseffen van de barmhartigheid van de vader tot zijn zoon af in het doen ontstaan van de donkere kelder en het sluiten van zijn zoon daarin. Aangezien de zoon in deze verrichting grote overpeinzingen en inspanningen van de vader ziet. Het boek "Zohar" vertelt hoe een moeder lijdt van het uiteengaan van haar zoon, terwijl zij weet, dat er geen andere weg voor zijn geluk is. Maar hoe moeilijk het voor de moeder is, om al het lijden van haar zoon te zien, hoe lijdt zij eronder. En dat heet "het lijden van Sjchiena". En vervolgens vertelt zij: "Hier vielen de rovers ons aan, maar wij hebben ons van hen gered, en hier hebben wij ons in een diepe kuil gered ", - en wie zal dan niet begrijpen de grote liefde en waarmte, welke uit deze woorden uitstroomt! Vóór de ontmoeting oog in oog werd een pijn gewaarword, die zwaarder dan de dood was. Maar door het verplaatsen van de letter "aien" van de laatste plaats, welke met het lijden "noga" overeenkomt, naar de eerste plaats, welke met het genieten "oneg" overeenkomt, worden twee punten verenigd, welke [punten] alleen [dan] schijnen, indien zij zich in één wereld bevinden. Vandaar, dat wanneer vader en zoon aan het einde elkaar ontmoeten, wordt de zoon, die inmiddels blind en doof is, al in staat om lief te hebben. En vandaar, dat de voornaamste liefde in genietingen is [te vinden] (en niet in de voorgaande onvolmaakte toestanden). De brief vanaf blz Het is bekend van Baal Sjem Tov hoe men precies te weten kan komen in hoeverre de Schepper je goed bejegent en dicht bij je is: men dient in zijn eigen hart te kijken en te zien in hoeverre hij zelf de Schepper goed bejegent en dicht bij Hem is. En zo ook m.b.t. alle overgebleven verbindingen met de Schepper naar het principe: "De Schepper Hij is je schaduw". Wie nog een verschil voelt tussen het omgevende en het omgeefbare, dient in zijn hart te werken aan de gewaarwording van het unieke van de Schepper, omdat van de kant van de Schepper alles één geheel is. En dat is een zeer diepgaand begrip, omdat de Schepper zich inderdaad in het hart van eenieder bevindt, die naar Hem streeft, maar dat is vanuit Zijn optiek 19

20 gezien. En wat ontbreekt er dan aan de mens? Alleen het weten, dat kennis alles afrondt en tot de volmaaktheid leidt. De brief vanaf blz. 115 wat komt het in het boek verder aan het licht: dat de "bchiena dalet", de malchoet, welke over een scherm beschikt, is een vat, en niet het ontvangende, doch weggevende, en daardoor ontstaat de kether. En het bevatten van het licht dat is het bevatten in het algemeen van alle wijsheid, aangezien alles, wat over deze kennis gesproken wordt, wordt t.o.v. het "or chozer", het weerkaatsende licht, gesproken. Maar in het directe licht zijn allen gelijk, in overeenkomst met de 4 bchinot, de 4 trappen. En over de verdeling van 9 onderste sfirot van het weerkaatsende licht is gezegd, dat zij in keliem van het directe licht worden verenigd. het is tevens gezegd, dat de verticale lijn tot het directe licht behoort, en de horizontale [lijn] tot het weerkaatsende [licht]. Hieruit zien wij, dat het belangrijkste in het weerkaatsende licht wordt bepaald door een aantal aantrekkingen van het directe licht chochma in een klie, welk [licht] daalt zonder weerkaatsende licht tot de schepping niet neer, als gevolg waarvan het schijnen een dunne lijn heet. De brief vanaf blz. 116 Versterk jezelf en wordt niet bang, buig je hoofd niet voor hun. En laat het je een helder principe zijn, dat bij het toenaderen tot succes neemt de angst en het gebeef vanwege hen toe, echter, vooruit! En is het de moeite waard om naar America te gaan, het kan best zijn, dat het de haters zijn, die een zwakke plek vonden, om je van het werk van de Schepper te verwijderen, ondanks datgene, wat gezegd is: "Wie een Voorschrift aan het uitvoeren is, kan men niet raken". D.w.z. zolang hij met de uitvoering ervan bezig is, d.i. wanneer hij geen ogenblik voor haar verliest, meer dat het nodig is voor haar uitvoering. Maar indien hij verzwakt en de tijd meer rekt dan het nodig is, dan ontstaat een plaats voor het aanzuigen van onreine krachten. Doe daarom een onderzoek: begin voorbereidingen voor het vertrek, en controleer je krachten, of de gedachten je al de tijd storen, niet tijdens een handeling, maar slechts na een noodzakelijke handeling. Indien [het blijkt], dat zijn je niet storen, dan kan je voor de Schepper werken en dan zal je alle hindernissen van deze wereld [van je kunnen] wegstoten, en weet, dat je sterk bent en de zegening van de Schepper zal ontvangen. Maar indien je niet in staat bent om overbodige gedachten van je wegstoten, ook wanneer je geen behoefte aan hebt, wanneer je niet met een Voorschrift bezig bent, dan niet je koos de Schepper nog voor deze grootse zaak, en je dient je nog te zuiveren en in alles te haasten, zoals elk gezant van de Schepper dient te haasten. De brief vanaf blz Aan mijn zoon Baruch-Sjalom. Je brief heb ik ontvangen en moge de Eeuwige je in alles met het beste zegenen voor het ontvangen door je van een getuigschrift van een rav. Daardoor viel de eerste muur op je weg vooruit, en ik hoop, dat vanaf deze dag je verder zal gaan tot het paleis van de Schepper zelf. Ik zou willen, dat je de examens voor nog één getuigschrift van een rav zou afleggen, maar haast je in het voorbereiden voor de weg van de Schepper "als een belasten stier en een volgeladen" ezel, om geen ogenblik te verliezen. 20

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409)

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) 392. De versluierde boodschap van Jezus 22-02-2015 Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter?

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? De droom van koning Nebukadnezar. Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? Daniël 2:1 1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen.

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis!

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis! 51 PSALM Vele ongelovige mensen hebben vandaag de neiging om te lachen met de zonde, of hebben geen begrip wat het in feite betekent. God neemt het uiterst ernstig met deze zondige wereld van ongerechtigheid.

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

En ik kom tot U Opwekking 612

En ik kom tot U Opwekking 612 Hartelijk welkom En ik kom tot U Opwekking 612 In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar U gaf uw Zoon om in mijn plaats te staan en door wat Hij deed mag

Nadere informatie

EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16

EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16 EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16 EEN GROOT VERLIES De schepping De zondeval 3/16 De schepping (1) Genesis 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

01-02-2015 Jongerendienst:

01-02-2015 Jongerendienst: 01-02-2015 Jongerendienst: Heer, ik kom tot U (Opw. 488) Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Openbaring 3 vers 14 t/m 18 Lied 103 () Psalm 5 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 5 vers 7 Lied 232 vers 1 en 2 () Lied 462 vers 1, 2 en 3 ()

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Thema: Een goed gesprek

Thema: Een goed gesprek Liturgie voor de ochtenddienst op 1 e adventzondag, zondag 3 december 2017, in de Hervormde gemeente te Den Ham. Aanvang: 10.00 uur. Thema: Een goed gesprek Voorganger: Ds. H.M. Klaassen Ouderling van

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Het Koninkrijk Gods. Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6

Het Koninkrijk Gods. Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6 Het Koninkrijk Gods Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6 Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur EvL357 Vreugde, vreugde louter vreugde 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand zijn,

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Liturgie Doopdienst. Anna-Roos Remijn. Elianne van den Hout

Liturgie Doopdienst. Anna-Roos Remijn. Elianne van den Hout Liturgie 12-2-2017 Doopdienst Anna-Roos Remijn Elianne van den Hout 1 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 9 De Here is mijn Herder De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Tekst lied van de maand bovenbouw 2017-2018 September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Als het kwaad nou zo kwaad nog niet is? Over de mysterieuze rol van het kwaad in de Bijbel.

Als het kwaad nou zo kwaad nog niet is? Over de mysterieuze rol van het kwaad in de Bijbel. Als het kwaad nou zo kwaad nog niet is? Over de mysterieuze rol van het kwaad in de Bijbel. 1) De Schepping Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. Genesis 1:31 En God zag alles wat Hij

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum.

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum. Mededelingen Zingen: Gezang 21: 1 en 4 Votum Groet Zingen: Opwekking 672 Micha-zondag Thema: De knop om. Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Nadere informatie

Eredienst 18 juni uur Voorganger: br. Jaap van Eijsden

Eredienst 18 juni uur Voorganger: br. Jaap van Eijsden Eredienst 18 juni 2017 10.00 uur Voorganger: br. Jaap van Eijsden Liturgie Votum/ zegengroet (Sela) Te Deum Schuldbelijdenis Genadeverkondiging Opwekking 595 Gebed Joh. 8: 1-12; 9: 1-7 en 35-41 Lied 26:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

Het voorwoord bij Talmoed Esser ha-sfirot. rabbi J. Ashlag met commentaar van rav Michael Laitman

Het voorwoord bij Talmoed Esser ha-sfirot. rabbi J. Ashlag met commentaar van rav Michael Laitman Het voorwoord bij Talmoed Esser ha-sfirot rabbi J. Ashlag met commentaar van rav Michael Laitman INHOUDSOPGAVE Inleiding... 6 Resumé van de Talmoed Esser ha-sfirot pagina 1:... 7 Resumé van de Talmoed

Nadere informatie