a I g errt cr Grn handgrlsiblad g ekn aa kt natlrlrl'liik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a I g errt cr Grn handgrlsiblad g ekn aa kt natlrlrl'liik"

Transcriptie

1

2 -1 I a I g errt cr Grn handgrlsiblad g ekn aa kt natlrlrl'liik

3 l- DIT BOEK IS EEN UITGAVE VAN DE HAND EL S BLAD C OMPL EX BEWO/OIIST/ERS VAN HET ALGEMEEN het is geschreven door: r ].neke Laura Mar t ine Jeannette Marcel Olivier Micky Leon David Rona 1 d Wout er Het typewerk en de lay-out 1s verzorgd door: Laura r lneke Anne k e Marjet Sus an Martine Marlies Barry Jeannette Jet Patty Ruth Hanna Carla Gerry David Indirekte medewerking werd verleend door: Gerard w1m Ko en Liesbeth Chris Laurens Fransje I^/ilbert Vincent T ^+!-- LELLY Jan Rob Ren6 A1v Thomas Fokko \ 1n 6f d Johanne s Peter Fons caf6 Scheltema, caf6 Harper's, Wilma Er is gebruik gemaakt van: Doktoraal scriptie kunstgeschiedenis van Bert Gerlach Haagse Post Amsterdams Stadsblad NRC/Handelsblad Verbouwing van de Administratie (uitgave van Algemeen Handelsblad) Het is gedrukt door drukkerij Pet De eventuele het gebouw opbrengst komt ten goede aan de onderhoudspot van 1 8 novemb er I9 7 9 (.-r.opyrisht \- A11es uit deze uitgave mag gekopieerd en/of vermenigvuldigd worden

4 inhoud: C!C!N st u kje geschiedenis 2 de bolru, van het hoofdgebot'rvv 3 de vg! nkrolrwingen 4 van fleetsteet tot,.. ;5 de eigg!naal.: wiltrta b.v. Ei de vvglneld is een knaakpand 7 de otrtlrte!keglf A de gfote sichoonlrtaak 9 de toekornst

5 vcto!.vlroond Wij, bewoonsters en bewoners van het Aleemeen Handelsblad gebouw hebben dit boekwerk geschreven, omdat er met en in dit gebouw iets gebeurt!taarvan I^rij vinden dat meer mensen het mogen weten. l^le hopen ook dat het mee zal helpen om te zorgen dat we kunnen bli jven rn/onen. i.rlant ook dit stuk je ( uniek ) amsterdam wordt bedreigd door sloop om plaats te maken voor luxe appartemeneen en kantoorgebouwen. En daar zit niemand op Ee wachten. Het Algemeen Handelsbladcomplex, in het hartje van Amsterdam met haar Lle eeuwse monumentjes en haar hoofdgebouw uit Ig02 mag niet gesloopt worden, omdat het kunsthistorische \^Taarde heeft. Het is ook niet meer weg te denken uit het stadsbeeld van Amsterdam en vooral uit t'fleetstreet", de Nieuwe Zijds Voorburgwal waar zich de krantengeschiedenis heeft afgespeeld. Maar met het verdwijnen van de kranr in'75 is de geschiedenis nog niet afgelopen, integendeel, want het gebouw is niet al1een geschikt voor het maken van kranten, maar bdk voor wonen, en met name voor eksperimeneeel wonen. En voor dat laatste is ruimte ver te zoeken, vooral in Amsterdam, waar de rr'r'oningnood van zichzelf a1 zo groot is. Na zeer veel opknap- en verbouwwerk door de bewoonsters en de ber^/oners, wat DU, na zes maanden nog lang niet opgehouden is, vonden in de pandjes om het hoofdgebouw kleinere huishoudens hun plaats. Zo werden. er ook winkeltjes en een kafeetje gevestigd. In het hoofdgebouw kwamen, uit nood gedreven een groot aantal woongroepen, waar onder groepen van kunstenaars die wonen en werken wil1en kombineren, vrou\^/engroepen die gezins- en opvoedingspatronen wi11en doorbreken en groepen van mensen die ge- \4/oon lekker bi j elkaar willen wonen, omdat ze a11een r^/onen of met twee niet zien zitten. Met elkaar bieden deze mensen in de toekomst de centrumbuurt een ruimte voor a11erlei aktiviteiten als een kreche, vergaderruimte, een muziek- en theatercentrum en staan ze open voor andere, soortgel.rjke buurtnoodzakelijkheden. Omdat wij o* dit voort te kunnen zetten steun nodig hebben en omdat wij vinden dat deze manier van wonen voor meer mensen mogelijk moet zijn hebben we dit boek geschreven.

6 1 GtGIn situkie gesichiedclnis 0m een zo volledig mogelijk beeld te geven beginnen r^/e bij het begir, de oprichting van het Algemeen Hande 1 sb 1 ad. Het begon in juli 1825 met de uitgave van een periodiek onder de naam \^laarenberichten, een'poging toe verbetering van de ekonomiese toestand door het vermelden van hance 1 smedede I ingen' I^legens succes werd het in 1828 Algemeen Handelsblad en kreeg toen door seaatkundige toestanden ook een politiek tintje. Dit begin van he Algemeen Hande 1sblad vond a1 plaats in een smal en laag pandje op de hoek van het Keizerreik en de Nieuwe Zijds. Door voortreffelijk gematigd 1iberale beschouwingen over de staatshuidhoudkunde, overts lands financi n, handelspolitiek en ko- 1oni6n kreeg het blad steeds meer invloed en betekenis. 0p november 1851 ging het Handelsblad een fusie aan met de Nieuwe Amsterdamsche Couranc en breidde zi,ch uit tot 4 huisjes, de nummers en 240. Tot eind l9e eeuw zetelden hier de redaktie en de administratie. -:-::--i-:-:-:- om- ns' ;!. i+;:..jt!_li,ll Tl-lj,i;rl +!t!il dj:tij,r.:-$r:,1i11 -l*.1rll \+1il,ii T.]'.\ j :.{ filii')i::l ::l=rf:ii=t'j " il ' i'i/,i'l fr ;ltf!'l--rii:i't lit _ r'. i-, ii:r/e r, I.r i:lli-i* r,iiif,ii..: VT 2 iiit: l)t Rond die tijd werd er een nieurv bouw ontworpen door E. Cuypers. il( ()f 15 mei 1902 begon de afbraak v 1l de panden 234 t/m 240, terwijl de redaktie verhuisde naar nummer 24') nu het welbekende kaf6 Scheltema. De afbraak kostte. f 2125,-. De bouw van een nieuw pand werd bij de aanbesteding in juli 1903 gegund aan de aannemer Alberts en Zoon voor f ,- %\--'t:--7,':.- ';.',i'i'2., r);y,-2,'2t:-;:i :,..-i' ;r;;,'i'l'j-l:rlli il-li'lci-'-,'f.. r:: /:- i:.i; i -- r.i -J ' : 'i::lt; 'ir:+i.::,r' "ii'l' r; rf,.ir:a, i;;il r.i=:: 'J..-r,' :. -i-i, l,:f:--. -:,,i-; ': " -r,- ;i,rj':.,ih.",, tj'1;i:, j i j,;i -'i': J r.1":. I a' ir:,: -ji::l :,:: :_ \. \i t. r. :,ji. i -- ';r-

7 de bouvv van het hoofdgebolrvtt ov!l' de at.chitekt ken van H. P. Berlage, Eduard Cuypers is in 1859 in Roer. mond geboren. Hij s tudeer t en werkt in het atelier van zijn oom P. J. H. Cuypers ( van het Rijksmuseum ) in Amsterdam. In 188i begint hij a1s onafhankelijk architekt in Amsterdam. Het gebouw van het Algemeen Handelsblad is den van een hele reeks grote opdrach ten waaraan hij in 1902 werkte. Juist de periode van c irc a I897 tot 1906 is een uitermate belangrijke in de stilistische ontwikkeling in het werk van de architekt. Tot aan e er s t genoemd j aar werkt e Cuyper s in een rijke, overladen neo-renaissance stij 1, maar onder invloed van de sierkunstena ar / architekt H. Sluyterman gaat hij Jugends t ilmot ieven gebruiken. In dezelfde tijd werd hij ook door andere stromingen in de moderne bouwkunst beinvloed. Vooral de Engelse "cottage-sty1e" had een grofe aantrekkingskracht op hem. Het belancrijkste kenmerk hiervan is het schilderachtige effekt dat men verkrij gt door het samenstellen van een gebouw uit verschillende, schijnbaar willekeurig aaneengezette elementen; raam en deuropeningen zijn niet symmetries in de gevel geplaatst, verglaasde partijen wisselen af met vri j gesloten muur:v1akken, dakkape11en van verschillende hoogten, zeer hoge schoorstenen, enz, Hij is verder beinvloedt door Japanse kunst, vooral waar te nemen L-:: ).. J-1----t.i ULJ Us UA^PorLrJ!rr, ien. hv. door de dakrand ver buiten de gevel uit te laten s teken, s teunend op consoles, of een gekromde daklijst, of door de dakhelling te onderbreken met een tussenverdieping. Cuypers heeft zich verder niet kunnen onttrekken aan de invloed die rritsine van de nieuwste wer- speciaal de beurs in Amsterdam. In de werken van Cuypers die 1n 1902 ontstonden, zijn a1le hiergenoemde stijlkenmerken terug te vinden. Ondanks deze mengel ing van Engelse, Japanse en Jugendstilmotieven, hier en daar vermengd met wat I7= eeuwse, nederlandse en flamboyant - gotische vormen, wist Cuypers ieder gebouw tot een geheel eigen, karakteristiek en e- ven\,'richtig geheel te maken. het gebolrrrv Het gebouw van het Algemeen llandelsblad roont een aantal van de nieuwe stijlprincipes die ook in Cuypers' woontruizen terug te vinden zijn, bijvoorbeeld het \^/oonhuis dat hij in 1898 voor zich' zelf gebouwd had, op de Jan Luikens traat 2. Beide gebouwen z), 1n a-symmetries opgezet. Het huis in de Jan Lukenstraat heeft een grotendeel s verglaasde, in hout gekonstrueerde bovenverdieping. Bij het Handelsbladgebouw is ongeveer hetzelfde te zien, maar dan in beton. De rij en hoge, zeer smal 1e ramen bovenin de hoekpartijen van he Handelsbladgebouw zijn aan verschillende bronnen ontleend: Berlage, maar ook komt dit raamtype-voor bij versctrillende laat 19"eeuwse Engel s e landhuizen. Cuypers gebruikt dit soort ramen dikwijls in trappenhuizen e.d. van grote vi11a's. De dakbedekking is halver$rege onderbroken door een doorlopende rij ventilatieopeningen. Waarschijnlijk heeft Cuypers hier bewust een Japanse al vorm toegepast. s( De gevel in zijn totaliteit is t', bl-jzonder knap uitgebalanceerd st wat horizontale en vertikale ele- de menten betreft. Sterk vert ikale en

8 n- de in inn- t- ri-.jn )n rt de I :gevan no - net.\ \. '*...tr..."-$.s, &,': ^rist e-,-*-' c i",.'r.'"$""' rs\l,$ '! $l t' f,nr adj het Handelsbladgebouw nen 'kk rn g )r E.+f 1Cp is rd ^ l ^- cte a1e aksenten zijn zowel de hoog opgetrokken hoekpart ij en met hun hoge, sma1le ramen en de opeenstapeling van muurdammen tussen de vensters over alle verdiepingen. Een horizontale nadruk geven vooral de geprofileerde muurdelen tussen de verdiepingen, w&arvan het lijstwerk op subtjele. we1 doordachte wi,jze soms wel en soms niet ononderbroken doorloopt van de hoekdelen van het gebouw

9 naar het middendeel. Een vertikaal aksent geven ook de ha1 f- rond gesloten ingangspartij en de eveneens halfrond gesloten vensters op de 1 - verdieping van het linker hoekstel. De segmentvormig bekroonde ramen van het middendeel op de begane grond en de 1 - verd ieping houd en d e ba lans tussen horizontalen en vertikalen in evenwicht. de deconatie Er is vrij weinig dekoratie aan de natuurstenen gevel toegepast. In 1903 schrij ft Cuypers: "Een hedendaagsche gevel met veel beeldhouwwerk wordt a1 heel gauw druk, popperig; de beelden vragen e1k voor zlch z6zeet de aan dacht, dat zij de rest van het geheel verseoren. Dit wist de middeleeuwse dekoratieve kunstenaar te voorkomen. De lijnen van ztjn werk sluiten zich geheel aan bij het bouwkunst ig geheel waarin zii moeten passen o, r^/aar nodig, beperkt hij z ich tot een brede, niet in kleinigheden verlopende behandel ing". Vooral bij het Handelsbladgebournr is dit heel gelukkig toegepast. De ornamentiek, grotendeels f1orale Jugendstilmotieven, dient voornamelijk ter aksentuering van de konstruktief meest geprononceerde delen. De ornamentiek kon zo beperkt blijven doordat de architekt de gevel a1s een plast ies geheel heeft behandeld. Zowt'1 in aanzictrt a1s in plattegrond wijkt iedere verdieping van de andere af, terwij 1 per verdieping dan weer een onderscheid is te maken tussen linker-. rechter- en middendeel. Heel bijzonder is het overkragen van vrijwel iedere verdieping, waarbij de hoekpartijen een ander schema volgen dan het middendeel van de geve1. Verrassend is ook de wijz" rtarop hij de 2e verdieping naar voren laat komen, fligs - zins als een erker. Het uitbollen van de gevel op zware natuurster a bee ldhouwwerk in de top ^I

10 t- )- C 4 e- id h- pn der, 1 lie- rigs- - 1en :er nen consoles is later ook bij andere gebou\^ten nagevolgd ( Uerengracht 442 ). De skulpturale dekoratie is kenmerkend voor de ornamentiek die Cuypers in deze tijd toepast. Zijn Jugendstildekoratiewerk ( skulpturaal ornamr.nt, glas-in-1ood ramen en geschilderde wanddekoratie ) is vrij ingetogen en strak. Ook het beeldhouwwerk in de geve I top van de 1 inker hoekpart ij ( voorgesteld is het stadszegel van Amsterdam uit circa 1400 ) is karakteristiek voor de verstrakking ilie zt jn werk in d e eerste jaren van 1900 ondergaat. Hier en daar is verguldsel te vinden aan het ornamentale werk. Een bouwkundige bijzonderheid is dat hier voor het eerst vloeren van ger{apend beton werden toegepast, waarvan de kwaliteit na bijna B0 jaar intensief gebruik nog boven a1le lof verheven is. 0ok het trappenhui s is wel een vermelding waard. Het is ovaalvormig opgetrokken en heeft een prachtige gietijzeren leuning. De wanden zijn bijzonder smaakvol betegeld. Jugendstilmotieven

11 3de venbclltvtringen In november 1903 werd het gebouw in gebruik genomen. Beneden, in het souterain, stond een stoommachine die de rotatiepers aandreef. Boven, onder het glazen dak, werkten 40 zetters. Er \^7aren 9 zetmachines in gebruik. Het was een vooruitstrevend bedrij f: in 1904 had men een eigen station voor draadloze telegrammen en in 1905 verscheen de eerste foto in de krant. l{et gebouw, dat oorspronkelijk a1s zeer groot werd beschouwd, bleek door de snelle groei van de krant a1 spoedig te k1ein. In 1919 begon men met de bouw van een nieuwe vleugel aan de paleisstraat. Dat was mogel ijk door de aankoop en afbraak van enige kleine huis jes. In de buitenmuur van de nieuwe vleugel werd een daaruit afkomvooral de verbindingen, tussen beide gebouwen talrijke moeilijkheden veroorzaakte: a1 het verkeer moest nu door een zeer nauwe passage geschieden. Door deze vreemde aaneensluiting ontstonden op verschillende afdelingen dode hoeken en hierdoor moest het werk aan het gebouw aangepasf worden, hetgeen natuurlijk juist andersom moet zijn. Een groot handicap bij het aaneentrekken van beide gebouwen was het verschil in vloerhoogte ( nu nog, dit stuk is in het Binnengasthuis geschreven door iemand die over zo'n. trapje is gestruikeld ). Begin 192l werd deze vleugel in gebruik genomen. In 1,926 kocht het Handelsblad het hoekj e Paleisstraat/Nieuwe Zijds voor 75 mi11e. Vlak na de oorlog werd de hal AANSLUITIT,iG VAN DL TWLL GLBOUWEN ri D(4)F^l.* = e. c< IJ N T' l- d, F a (', LJ J s 4a,,^ -\.U)PBU46^4L MNT. WMQHEID stige gevelsteen ( voorstellende een baal tabak ) ingemetseld. Aan de nieuwe vleugel moest door oms tandigheden een typische vorm worden gegeven ( omdat de huisjes aan de Nieuwe Zijds er nier bij werden getrokken ), waardoor SrGAAe N. WINXEL 10

12 1 beic &. v* er asem- n Y erk n, som L :e : j in leisi11e. "6e*S, de tral in haar oorspronkelijke funktie l- & F U) a t; J 6 ( rez de chaussee ) verbouwd en gemoderniseerd omdat de administratie die daar huisde ook steeds uitbreidde. OP 2l oktober werd deze "vrolijker en blijmoediger" r,rimte in gebruik genomen. In de loop der jaren breidde men het beztt uit tot het hele bouwblok Nieuwe Zijds Voorburgwal, Paleisstraat, SPuistraat en het Keizerrijk. Aan het Keizerrijk werd in de jaren een nieuwe vleugel ge- '50 bouwd met een diepe kelder voor de nieuwe. grotere Pers. Kerst l957werd dit geheel in gebruik genomen,

13 1e, van f leetstfctet totrrr ovel- spekulat ie, leeg stand Gln sloof Ongeveer driekwart eeuw is de Nieuwe zijds Voorburgwal met recht de "Fleetstreet van Amsterdam" genoemd. De Londense krantenwijk bestaat nob, die van Amsterdam echter niet meer. De krantenburchten 1 iggen nu aan de buitenkant van de stad. De kranten trokken weg door schaalvergrot ing en door immense parkeerproblemen. Het Nieuws van de Dag en de Telegraaf gingen naar Sloterdijk. Trouw, Volkskranr en Parool gingen naar de Wibautstraat en het Financiele Dagblad naar de Weesperstraat, het Vrij e Volk en NRClHandelsblad vertrokken naar Rotterdam, D de Tijd werd een weekhlad. De [^/aarheid ldas al veel eerder weggegaan. Ilet gebouw van Het Vri-je Vo1k, Nieuwezijds Voorburgwal 22, ts a fgebroken, op de fundamenten staat nu het Sonestahote1. Het gebouw van Trouw van de Dostzeselmarkt r---.-'d--"' is ook hotel (Nova) gewcrrden. Gebouw Concordia raaarin acirtereenvolgens Nieuwsblad voor- NTederland, de Telegraaf en de Volkskrant hebben gezeten kwam in de zestiger jaren leeg te staan. De Amsterdamse bouwonderneming llidreth \ras 1,8 miljoen kwijt aan de renovering, de begane prond en het sousterrain worden nu verhuurd a1s bedrijfsruimte, de bovenverdieping, allemaal woningelt, zijn of worden verk<-lcht. Na jaren spekulatie, leegstand en wachten op bouwvergunningen wordt nu de laatste hand geiegd aan eerr 20-b aans bowl ingcentrum en partycentrum voor 200 feestgangers. Deze 2 el abl issementen worden o---'^ seiixoloiteerd door de Rekreon- groep uit Steenbergen (o.a. Skol). Zij beheren ook de ondergrondse parkeergarage, hoewel er ooit door de penreenl-p is hen,aeld dat aan de Nieuwezilds Voorburgwal geen parkeergarages gebouwd mochten worden. De rest wordt verhuurd aan VNU Business Pressgroep. De verbouwing van deze kolos kostte de eigenaar ( Caransa b. v. ) 6 rniljoen. En dan het Algemeen Handelsbladgebouw. NRC/Handelsblad van 19 september l9l5: "Er is eelt tlitgleuet:kl ;,tlctn om op de plaats L)ctll he t oude HandeLsb Lctdgebouu een DL;j f "-erd'repingen hoog gebouu 1:e 'uerv,i Laten j zen. De begane gronc Ls bestemd 11 oor uinkels, coffeeshops e. d., de hogere ue r- diepingerl zouden karttoren moetert hev,ber.cl en. " Geschatte kosten 18 miljoen. Goedkeuring van deze plannen is voorwaarde voor het definitief worden van de verkoop aan Van Zant en Vas tgoed b. v. Op I6 december r^rerd het gebouw voor + 3 milioen zonder toestemmin[ van d; gemeente voor de nieuwbouwplannen (: ) toch aan Van Zanten verkocht. "De ontuikk.elt;ng Dan het plan als zodanig r:q'l ter hand uorden genomen door het Wilma con(.:ern". In L9lB verkocht Van Zanten het gebouw (inclusief krakers) aan I^/i1ma b.v. Deze voelt er meer voor om de bovenverdiepingen tot 50 luxe koopappartementen te I verbou\ren. Amsterdams Stadsblad 5 sepeember r 1979: ttde bouuaanttraag ts inge- : diend, ue hebben d.e tekeningen net ; tez'uggekregen, er moeten nog alt : korrekttes uorden actngebrctcht, die i cleze ueek cle det.r,v't.litgaan nooo ; bouu- en aoningtoezicht." tr F.n z.o z.i in er noe meer nl annen ""b voor de-flieuwez:-jds Voorburgwal i b.v (voor :' 1r f A00,-- verkocht) ook wcer lrrxe annartementen "YY* winkels.g kc enz. De prijzen die voor de stukken :-t grond betaald worden ztjn zo ;i hoog dat er a1leen zeer hoge ge- ;; bouwen kunnen verr tjzen, d re -int^n."^f -^krrrilt t.rn'lon r-.- Cle IIlLetlSleL gedru!^l wvrue!r, OtlS Om veel hoge huren opbrengen op een ;; klein onnervlak. Ot Dit a11es is mogelijk doordar er ofen heqfemminoenlrn r,6vr/!sr, 17^or.',Jeze buurt is. (- ngl de re l l::

14 op 5de eigenaaf: rrvilrna b.v, een aannetrtensbedniif rnet gfctotse plannctn Lad 9vl UU l- )TL LU op e- 'Of lorr ikc ot' n tot Lb er,n TLEt uat LT )n ^la1 voor els en b- US t er Het is de bedoeling itt dit hoofdstuk een beeld te geven van de eigenares van het omstreden Handelsbladgebouw, de Wilma b.v., een oorspronkel ijk uit Limburg afkomstige bouwgigant ' We zu11en in de volgende bladzj.jden trachten na te gaan op welke gebieden de aktiviteiten van dit bedrijf zich ontplooien, hoe er te werk gegaan wordt en meer specifiek wat Z rfii t het voorma 1 i g Han d e 1 s b 1ad ge b ouw sinds twee laar haar eigendom doet ( en vooral niet doet ). Aan de hand van de vorige twee affaires hopen v/e een idee te geven van de struktuur en vrerkwijze van de bouwmaatschappij Beide schandalen hebben wat Publiciteit gekregen, maar eigen- 1 i jk voorname f i j k in de bouwwe - re1d. de De eerste -o--n1dor p.r r-rrref Polclen zaak is die van de Pur- In 1972 verscheen tret struktuurplan Purmerend, dat noes t voorz ien in de bebouwing van de PurmerPolder. De Wi 1ma had daar we 1 zi-n in. Enkele jaren daarvoor was de omzet stevig gedaald, omdat de bouwmarkt in Brabant en Limburg instortte."als wilden z:- jn we toen gaan kijken v/aar!ve er omzet bii konden krijgen", aldus toenmalig direkteur Ir. Crijns. enhet bleef niet bij kijken, de Wi lma groe ide b innen enke 1 e j aren tot een bedrijf dat door heel Nederland en over de grens bouwde. ] Om zich te verzekeren van een opdracht in de Purmer nam de bedrijfsleiding toevlucht tot het net van dochter-b.v.ts ' bevriende maatschappijen en invloedrijke relat ies a1 s KVP - kamer 1 id Andriessen, op dat moment "g"honoreerd adviseur" bi i de Wilma. De term kommisaris werd uit politiek oogpunt angs tval 1 ig vermeden. Hoewel met de gemeente Purmerend afgesproken was dat de Wilma geen grond in de Purmer aan zou kopen, daarentegen zetfs verkoop van de toenmalige eigenaar rechtstreeks aan de gemeente zov bevorderen, stortten haar gehaaide "dochters" z:-ch - met welluidende namen a1s Nederlandse Credietbank, A1mij, omij, Ilagomij en Grontmi'i - zich doeltreffend op de polder. tlet ging ongeveer zoi eerst koopt de Nederlandse Credietbank via A1- mij en Bomii 272 ha. in de Purmer dan neemt de "p" geboren" Hagorni j " deze grond over ( na t\^/ee maanden ), en vier dagen later gaan plotseling a1le aandelen van Hagomi j geruisloos over in de handen van Wilma. We zeggen ongeveer ' omdat liet haast onmogeli jk is bii dit soort mistige en zwaar gekamoufleerde transakties na te gaan wat er nu precies aan de hand is geweest. In ieder geval had Wilma nu haar grond en v/as ze zave r dat de ge - meente Purmerend met het bouwprojekt niet meer om de Wilrna heen kon. : van de 8500 te bouwen \,/oningen kreeg ze er 2440 toegewezen, bovendien mag ze voor 50 "l deelnemen aan de bouw van Purmerends nieu\te city-centrum' een projekt dat aanvankelijk vo1ledig aan de Amsterdamse Proiektontvrikkelaar Hil1en & Roosen was toege\rezen ( ook geen lieve jongen trou\,/ens ). 1n die tijd nam de gemeente Purmerend een mot ie aan, waarin afkeuring werd uitgesproken over prakti jken van grondopdri jving...

15 - de lrna - flats lrv I de aanleg van een nieuw c. v. - sys - Werpt de zaak Purmerpolder vooral licht op de politiek en struktuur van de lvilma, de affaire rond de I^/ilma-f1ats in de Limburgse mi.jnstreek is meer typerend voor het produkt dat vaak door het bedriif geleverd wordt ( hoewel de woningen in de Purmer nou ook niet bepaal d gewe ldig gebouwd genoemd kunnen worden ). Om te beginnen b1i jkt vooral hier dat deze onderneming he t \.vaagc om in de jaren '7O nog steeds de mo-. notone rechttoe-rechtaan f latkolossen neer te zetten, waarvan men in de jaren '50 a1 begon te vermoeden dat die niet de goede woonomgeving voor we 1k levend wezen dan ook ztjn. De burgemee s ter s van de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Schaesberg wenden ztch in de zomer van lgf i tot de minister met het verzoek een bijdrage te leveren aan de herstelkosten van 1600 f1ats, die daar in 1965/'66 door de I{ilma werden gebouwd. Gruyters 1j.et het TNO een onderzoek instellen, waarvan de resultaten uitwijzen dat "de gebreken ernstiger z:'jn dan aanvankefijk werd gedacht". In september stelt Gruyters 2I mi1- joen gulden beschikbaar voor herstelwerkzaamheden: g mi1joen voor if!ih. Iang en hoog en recht meor rendabel..- teem en 13 niljoen voor de bestrij. d ing van bouwkundige tekortkomirgen. De bewoners hadden jarenlang akt ie gevoerd en huurverhoging tegen weten te houden door het wijzen op scheurvorming, slecht funkt ionerende vervarming, losstaande binnenmuren en afbrokkelende balkonranden. In andere Wilma-woningen in He1 - mond kwamen de plafonds naar beneden. Ook daar hee ft de gemeente voor de verbetering van deze woningen op moeten draaien. De Wil - ma betaal.de \^7eer geen cent mee en heeft ook de bouwfouten niet wi1- len erkennen: de woningbouwvereniging zou teveel "a-sociaal vo1k" in de woningen hebben gehuisvest. De oorz aken van de twij felacht ige Wilma-produkten moeten vooral worden gezocht in het interne be- 1e id van de onderneming: van hoog tot 1.aag wordt er voortdurend op gehamerd, dat snelheid en goedkoop werken van het grootste belang zrjn, zelfs in een tijd dat er ook in de bouwwereld de nadruk op kwaliteit i.p.v. kwantiteit gaat va11en. De mensen van de uitvoer ing worden maar a1 te vaak tegen elkaar op gezet om het resultaat te bevorderen, zoet gehouden met een f1 ink inkomen plus auto van de zaak, tol^zij - en dat is vaak a1 op trun 40'- opgebruikt zijn. Het ziekteverzuim b ij de Wilma is al jarenlang aantoonbaar hoger dan l-,a+ ^^-ira^'la rrsl 6srr!ruucru, ef Ztjn meefdgfe gevallen geweest van hart-infark- Li: -,^^r, ren DrJ vaak nog erg Jonge mensen, terwijl de nadruk op snelheid ook maar a1 te vaak ten koste is gegaan van de veiligheid op het werk, soms met dodelijke gevolgen. Dat is echter vaak moeilijk na te trekken, omdat Wilma bij de bouw meeslal maar weinig eigen personeel heeft 1open, op wat staf o3, en de jongens die het werk opknappen mees ta1 inhuurt. Voor ons is het natuurl ij k vooral belangrijk wat Wilma b.v. in Amsterdam heeft gedaan en doet. Kort samengevat : aan de Wibaut - straat werd een kantoor neergezet zonder dat er een bouwvergunn ing verleend \^/as, terwi j 1 aan de Jotran Huiz ingalaan, waar de I I I I h T, k 8 t H hi e m lll r 1 Vl ol vi Kr st 1e dc de de bu ni De ap De SC me ve on ge st ze' dir vo( Pal ner do< p1e Dat

16 jys - stri j' ningenq 5 t hr s- ke- e1- beente wo- i,ii1- wi1- trevolktt rest. 'i se L : behoog I op edbedat adruk it wor - kaar beeen do rensen t d ook ak al. Het s a1 dan dere f^-1,- ooot 'o1gen. na te b ouw rrsorf na, rpknap - tooral r Am- rut- 'op - trli aan Ao gemeente eventueel wi 1de instemplotseling men met kantoorbouw, van een projekt werd afgezien. het gebo handelsblad Lrvtt En dan bez:-t zij sinds de zomer van L97l natuurlijk het gebouw waar het in dit boek a11emaal over gaat: toen kocht de Wilma het Handelsb ladgebouw van Van Zanten Vastgoed B.V. voor + 2,8 miljoen ( deze Van Zanten werkte veef samen met de Wi1ma, bijv. op de Johan Hut-zingalaan indertijd, en heeft waarschijnlijk a1- leen voor prijsopdrijvitrg gezorgci). Net zo min a1s de vorige eigenaar heeft de I,/i1ma tot nu toe met een redelijk en haalbaar plan kunnen komen om iets mel dit historiese gebouw in het hart van Amsterdam te kunnen doen. Het enige waar men op kon komen was het neerhalen van het gebouw en er kantoren met luxe appartementen neer te zetten. De monumentale pandjes moeten natuurlijk b1 ijven staan, a1 is het onvermijdelijk dat die zware schade op zu11en lopen tijdens de sloop van het hoofdgebouw. Kantoren in het centrum van Amsterdam plegen eindeloos lang leeg te staan, r,/ant wie op een doordeweekse dag op welke tijd dan ook een auto wi1 parkeren in de buurt van de Nieuwe Ztjds Voorburgwal en de Spuistraat en dat niet 1ukt, begrijpt we1 waarom. De nadruk is nu dan ook op luxeappartementen komen te va11en. De vraag is nu: moet een in principe oerstevig gebouv/, dat zo geschikt is voor bewoning door samenlevingsvormen zoals wij die verkiezen, B sloopt worden om er onget\,/i j f eld 1uxe, maar ook onget\^/i j f e1d smakeloze, dure en stijlloze appartementen neer te zetten? Appartementen d ie bovendien a11een maar te betalen zijn voor mensen die allang in een appareement of ander, beter huis wonen. De kosten van het indertijd door Van Zanten ingediende bouwplan zouden 18 miljoen bedragen. Dat geld zo! beter gebruikt kunnen worden, bijv. voor soc iale woningbouw in de binnenstad. A1s ondanks alles het geld het!reer van de redelijkheid en visie wint, zal dat betekenen dat er niet al1een weer een karakteristiek gebouw verdwijnt) maar ook dat er weer minder vaste (! ) berdoners in de binnenstad zu11en zijn, met a1le gevolgen van dien. Bewoners van luxe appartementen zijn meestal geen permanente bewoners, in die zin dat het vaak buitenlandse zakenlieden zijn. Het gerucht gaat dat de gemeente ooit 3,5 miljoen bood voor het gebouw, terwij 1 de Wi 1ma er 4,5 milj oen voor wilde hebben. De omzet van de l,rlilma loopt tegen de 900 miljoen per jaar, DoB steeds nemen de akt iviteiten toe, ook buiten Nederland, tot in de Verenigde Staten toe. In dat licht bezien lijkt het kinderachtig dat het bedrij f we igert een gebouw ( voor hul zo onbetekenend ) in Amsterdam over t'e doen aan de gemeente, een gebouw \^/aar zl j voorlopig toch niets mee kunnen doen en 100 voormalig woningzoekenden wd1. Voor de gemeente ligt hier een kans om nou eindeli.jk eens woongroep n, d ie tot op heden niets in Amsterdam kunnen vinden r^rat ruimte betreft, te herbergen en de leefbaarheid van het centrum te herstellen, c.q. te verbeteren. Bovendien heeft Amsterdam dankzij de van Dam-regeling ekstra geld gekregen voor de aankoop van panden ( aen- en tweepersoons huis - houdens ). Dat hoeft dus geen probleem te zi-jn als \^te eenmaal op de 1 ij s t van aankoop s taan. hrij wil1en niet a11een wonen, maar ook leuk wonen, a1s het e- ven kan. Wi1ma, open the doorl I l

17 Ei de rrvgtl-eld rsi clen knaakpand rryat gebeunt GtF als een bii elkaan ge naapt zcrotje ionge I ieden ecln vefgeten Knantengebouvtr knaakt? Die vraag zullen wel meer mensen zich gesteld hebben a1s ze langs het bekende ex-handelsbladcomplex achier het ( overigens ook vrij - we1 ongebruikte ) p"leis liepen. Deze vraag stelden v/e ook aan een aantal krakers die het gebouw voor het eerst ontdekten. 5 fnaaft 1978 Wouter : tthet is stauonds een LLur o f tuaalf. Sigarettenv,ook aalmt in een konsta.nte stroom richting de eenzame en harduev,kende Dentt,Latov,. Bter uloett odevdloedig Dan r1,e tap naar de plee. Caf 6 StutteL. Ik schuifel met mt,jn zoueelste pilsje tussen een kaebbelende massa mensen door', naar de hoek u)aar1 )scar en Roman zitten te babbelen. t'ik aeet nog ergens een huis Leeg te staan", hoor ik 0scar tegen Roman zeggen. ttha Llouter', ga j e zo mee een huis kz.akert? tt tegen mi j. t'te gek, uie gaa.n er allemaal me?", DTaag Lk ertthousrast Vtet bloed Dan een adontuz,te:r, sttoomt. t'no'u., antuoord Roman, Pietr 0scar,, jij en Lk dus al,.. en ikdenk dat ue ook uel op Beertje kunnen rekenen, uant ltij ziet dat ook uel zltten". Kortom, op een gegeden moment ua- Ten Lae met ztn achten op aeg nqat de Spuistz,aat en kuamen dacr bii een zielig hoekhut,s j e dat zltaar ondersteund z'n Laatste adem stond uit te blazen. Na een tnjdje de kat uit de boom te hebben gekeken klom 1,k ut,a de stutbalken naar de eez,ste Der,- dt eping, daay, uas een raam stuk, aat m'lj de gemakkelijkste aeg toescheen. 'I'oen Lk eenmaal binnen Ttas en Beer ook net doov. het Teem zijn entree LLaci, gemaakt, tnapte Ptet de uoordeun tn en kuam schater- Lachend ( uaarschijnlijk omdat Beey, en Lk zodeel moeite hadden gedaan om dooy, het Taam te klimmen ) de trap op stormen. Aangezien het te donker uas om op ondev,zoek uit te gaan nestelden u)e ons in de nog net te ondey.- schet-den karttooz,stoelen. De eer,- ste j otnt t-n het NRC aerd genold. il;{tr li{, Piet: ttvolgende dag zoz.gden Lte Door mattassen en dekens. We slt,epen in 't pandje errtaast tlat ue ook Leeg hadden geuonden toen ue uia 't dak:r,aam en de goot dt,t hu"is binnengingen. Na een spew,tocht uerder. o1)ev 't dak en na dakraarnpjes bleken ue met ztn t)l,ey,en de besehtkking te hebben ouer een gt,gantisch cornplex, een heel huizenblok, met alley,let raar aandoende rutmtes, uaar hrer en daav, het Licht nog aa.n ttas. -l 1Ei

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Het Noord-Hollands kanaal bij Koedijk met de houten vlotbrug.

Het Noord-Hollands kanaal bij Koedijk met de houten vlotbrug. Koedijk Koedijk ligt aan het Noord-Hollands kanaal noordelijk van Alkmaar. Het is een lintdorp dat ontstaan is na de slag bij Voren, dat lag in het gebied van het huidige Sint Pankras. De slag bij Voren

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken 3 KLANTENMAGAZINE VAN RIJSWIJK WONEN SEPTEMBER 2012 Groepswonen met 55plussers 2100 moederhaarden vervangen door combiketels 100 extra parkeerplekken BERT VAN OIJEN: Het is prettig wonen in een woongroep

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

DAAR WAAR IK WOON. Mirjam Brinks

DAAR WAAR IK WOON. Mirjam Brinks DAAR WAAR IK WOON Mirjam Brinks p 04 / 05 inhoudsopgave i 1 p 04 p 08 Inleiding Grubbehoeve Amsterdam Zuidoost 2 3 p 38 p 66 Weidevenne Purmerend Staatsliedenbuurt Amsterdam Westerpark Inleiding p 06

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Van Casa Rosso naar Oklahoma. De gouden tijden van Joop Snor. Fietsen langs kunst. In de Ban van De Banne Leuke initiatieven in een buitenwijk

Van Casa Rosso naar Oklahoma. De gouden tijden van Joop Snor. Fietsen langs kunst. In de Ban van De Banne Leuke initiatieven in een buitenwijk Huurdersmagazine Zevende jaargang maart 2014 nummer 1 In de Ban van De Banne Leuke initiatieven in een buitenwijk Louise Wenthuis Gebouw voor alleenstaanden Huurder en huisbaas in debat Over wonen in Amsterdam

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur.

Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur. Gratis Rechtshulp voor minima Bij problemen met alle uitkeringen Willering Advocaten 020-627 37 95 zie advertentie op de achterpagina altijd gratis mei 2014 www.mugweb.nl Huren in Amsterdam: alleen voor

Nadere informatie

Dit boek gaat over. door

Dit boek gaat over. door Dit boek gaat over door 1 2 Inhoud 04) Voorwoord 05) Onvrede 12) Spanje 2012 17) Wonen 23) Registro de la Propiedad & Catastro 24) Scholen 30) Gezondheidszorg 33) Biertje? 35) Shoppen 39) Werken 41) Beleggen

Nadere informatie

Vestiging. Huisje-boompje-beestje

Vestiging. Huisje-boompje-beestje Waar zijn de bitterballen? 11-02-2009 13:51 Pagina 15 1 Vestiging Huisje-boompje-beestje In Nederland wordt niets snel aan het toeval overgelaten. Zelfs wonen is een kwestie van goede en verstandige planning.

Nadere informatie

JAARGANG 15, NUMMER 3, OKTOBER 2009 VROUWENSPECIAL

JAARGANG 15, NUMMER 3, OKTOBER 2009 VROUWENSPECIAL De Arme Krant van Nederland JAARGANG 15, NUMMER 3, OKTOBER 2009 VROUWENSPECIAL COLOFON De Arme Krant van Nederland is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA (Economie, Vrouwen en Armoed

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Binnenstadskrant. Woonlusten. Onder de pannen

Binnenstadskrant. Woonlusten. Onder de pannen Binnenstadskrant Binnenstadskrant 20e jaargang, nummer 2, 27 maart - 12 juni 2015 Woonlusten Onder de pannen Lekker blijven zitten Altijd vriendjes Sociale reizigers De renners komen Kytopia bloeit Al

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Opening zaal 10 op ADuyk 9

Opening zaal 10 op ADuyk 9 jaargang 40 no. 3 Mei/juni 2014 Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier Kijk ook eens op: Wat wonen we toch in een hartstikke leuke buurt De heer N. leerde ik kennen op 2 april, de dag dat in het kantoor van

Nadere informatie