Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr revisie maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring vrijgave vastgesteld ing. M. Fransen drs. E. Oude Weernink

2 Colofon Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Copyright 2012 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Beschrijving plangebied Procedure Doel van het plan Leeswijzer Beschrijving voorgenomen ontwikkeling Beschrijving projectgebied en omgeving in de huidige situatie Locatie recreatieoord Locatie TSC Voorgenomen ontwikkeling Locatie recreatieoord Locatie TSC Beleid Europees- en rijksbeleid Structuurvisie Nationaal Milieubeleidsplan Wet op de archeologische monumentenzorg (Nota belvedère) Water Provinciaal beleid Structuurvisie ruimtelijke ordening Verordening ruimte Integrale Strategie Milieu Gemeentelijk beleid Stadsvisie-Plus Structuurvisie Oosterhout (voorontwerp) Uitgangspunten en randvoorwaarden Natuur en ecologie Water en riolering Bodem Archeologie Cultuurhistorie Milieuhinder Akoestiek Externe Veiligheid Luchtkwaliteit Verkeer en mobiliteit Explosieven Kabels en leidingen Juridische uitvoerbaarheid Algemeen Indeling van de regels Bestemmingen blz. blad 1 van 40

4 5.4 Handhaving Maatschappelijke / economische uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid Inspraak ingevolge de inspraakverordening Overleg ingevolge ex artikel Bro Zienswijzenprocedure Vervolgprocedure Economische uitvoerbaarheid Separate bijlagen Bijlage 1: Quickscan Natuurwetgeving (locatie recreatieoord) d.d. maart 2012 Bijlage 2: Vooronderzoek Conventionele Explosieven d.d. 16 april 2012 Bijlage 3: Archeologisch onderzoek (locatie recreatieoord) d.d. 12 juni 2012 Bijlage 4: Notitie verkeer en parkeren (locatie recreatieoord) d.d. 8 november 2012 Bijlage 5: Akoestisch onderzoek (locatie recreatieoord) d.d. 10 oktober 2012 Bijlage 6: Onderzoek beschermde natuurwaarden (locatie TSC) d.d. 8 november 2012 Bijlage 7: Archeologisch onderzoek (locatie TSC) d.d. 31 augustus 2012 Bijlage 8: Akoestisch onderzoek (parkeerplaats TSC) d.d. 11 oktober 2012 Bijlage 9: Reactienota zienswijzen d.d. 14 januari 2013 blad 2 van 40

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Ter plaatse van De Warande spelen twee vraagstukken. Enerzijds de concentratie van de zwemvoorzieningen in Oosterhout, waarbij Recreatieoord De Warande is gekozen als locatie voor het concentreren van de zwemvoorzieningen (locatie recreatieoord). Anderzijds is het sportcomplex aan de Warandelaan toe aan een renovatie en duurzamer gebruik van de velden (locatie TSC). Locatie recreatieoord Medio 2011 heeft de gemeenteraad besloten dat nader onderzoek zou moeten worden uitgevoerd naar concentratie van de zwemvoorzieningen in Oosterhout op de locatie van zwembad De Warande. Uitgangspunt daarbij was dat het bestaande 50-meterbad zou worden overkapt en dat een nieuwe overdekt bad zou worden gerealiseerd. Dit ter vervanging van de zwembaden De Blikken en Arkendonk. Het onderzoek heeft geresulteerd in het masterplan Concentratie Zwembaden. In het masterplan zijn de eisen vastgelegd waaraan de nieuwe zwemvoorziening moet voldoen en is de ruimtelijke opzet ervan uitgewerkt. Daarnaast is ingegaan op de te verwachten planologische gevolgen. Het concept-masterplan heeft vanaf 15 december 2011 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Na het doorlopen van de inspraakprocedure heeft de gemeenteraad het definitieve masterplan op 27 maart 2012 vastgesteld. Dit masterplan vormt de aanzet voor onderhavig bestemmingsplan. Locatie TSC Het terrein van de voetbalvereniging TSC is gelegen aan de Warandelaan in Oosterhout. De huidige accommodatie voldoet niet aan de normen die gesteld worden door de KNVB aan een vereniging van een dergelijke omvang. Er is een integraal plan opgesteld om op de huidige locatie een duurzame accommodatie te realiseren. Met deze herinrichting worden de kantine en de kleedkamers verplaatst naar een gezamenlijk gebouw en een parkeerplaats aangelegd waar nu het meest oostelijke trainingsveld is gelegen. Dit betekent onder meer dat het westelijke trainingsveld, nabij de zwemaccommodatie van de Warande gelegen, uitgebreid dient te worden tot de afmetingen van een volwaardig wedstrijdveld. Aangezien het veld wordt omgeven door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het onvermijdelijk dat fysieke aantasting van de EHS optreedt bij deze uitbreiding. Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad het besluit genomen voor de herinrichting van het sportcomplex. Met dit bestemmingsplan worden de twee voornemens juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. 1.2 Beschrijving plangebied Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden. De globale ligging van de deelgebieden is aangegeven in figuur 1.1. Onderstaand volgt een korte toelichting op de deelgebieden: 1. Recreatieoord de Warande: Dit deel van het plangebied is gelegen in de oksel van de Lage Molenpolderweg en de Bredaseweg en behelst het huidige terrein van Recreatieoord De Warande en de naastgelegen parkeerplaats. In de huidige situatie is het gebied reeds in gebruik als recreatieoord/zwembad. 2. Sportvelden TSC: Dit deel van het plangebied ligt langs de Warandelaan en bestaat uit het huidige sportterrein van TSC. 3. Natuurcompensatie: Dit deel van het plangebied is opgenomen ter compensatie van de gronden gelegen binnen de EHS welke nodig zijn voor de herinrichting van de sportvelden TSC. blad 3 van 40

6 1 Locatie recreatieoord 3 2 Locatie TSC Compensatie EHS Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied verdeeld in drie deelgebieden 1.3 Procedure Het vigerende bestemmingsplan 'Oosterhout-Zuid', vastgesteld op 26 juni 2007 staat de voorgenomen ontwikkeling niet toe. Binnen het vigerende bestemmingsplan 'Oosterhout-Zuid' heeft het plangebied reeds de bestemming "Recreatie", maar voldoet het bestaande bouwvlak niet om de uitbreiding van het recreatieoord en de herinrichting van de sportvelden mogelijk te maken. Ook wordt bij de herinrichting van de sportvelden een deel van de EHS aangetast. Deze aantasting vraagt om compensatie van de natuurwaarden elders. Om de gewenste nieuwbouw en herinrichting juridisch-planologisch mogelijk te maken, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Voorafgaand aan dit bestemmingsplan is een masterplan vastgesteld voor de locatie van het recreatieoord de Warande. Het concept-masterplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen en op basis daarvan heeft vooroverleg plaatsgevonden. Deze procedure kan worden gelijkgesteld aan een voorontwerp bestemmingsplan. Voor de locatie TSC is de wijziging ten opzichte van het huidige situatie minder ingrijpend en was het volgen van een inspraakprocedure niet noodzakelijk. Wel dient goede afstemming plaats te vinden voor de te compenseren EHS. Dit vindt plaats in het kader van het wettelijk vooroverleg. Derhalve wordt dit deel van het bestemmingsplan direct als ontwerp in procedure gebracht. De inspraak conform de inspraakverordening en het wettelijk verplichte vooroverleg hebben reeds plaatsgevonden. 1.4 Doel van het plan Het doel van dit bestemmingsplan is het voorzien in een planologische onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande recreatieoord en de herinrichting de locatie TSC, met bijbehorende natuurcompensatie. 1.5 Leeswijzer In het bestemmingsplan wordt ingegaan op de volgende aspecten, te weten: beschrijving plangebied en voorgenomen ontwikkeling (hoofdstuk 2); beleid (hoofdstuk 3); uitgangspunten en randvoorwaarden (hoofdstuk 4); juridische uitvoerbaarheid (hoofdstuk 5); maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid (hoofdstuk 6). blad 4 van 40

7 2 Beschrijving voorgenomen ontwikkeling In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het projectgebied en de voorgestelde ontwikkeling. 2.1 Beschrijving projectgebied en omgeving in de huidige situatie Locatie recreatieoord In de huidige situatie is de Warande een buitenrecreatieoord dat alleen in de zomerperiode gedurende circa 4 maanden per jaar geopend is. Op het terrein is een wedstrijdbad (het 50 meter bassin), twee andere buitenbaden en een peuterbad aanwezig. Naast deze zwembaden zijn op het terrein ook een sporthal, een honk van De Jonge Renner en de jeu de boules banen gelegen. De Jonge Renner maakt momenteel gebruik van een wielerbaan welke rondom het terrein van De Warande is gelegen. Het terrein kent verder een zeer groene uitstraling met ook in de directe omgeving veel groen. Ontsluiting en parkeerplaats 50 meter bassin Sporthal De Jonge Renner Jeu de boules Overige buitenbaden Figuur 2.1: huidige situatie plangebied en directe omgeving Locatie TSC Het terrein bestaat uit in totaal zes voetbalvelden (waarvan twee trainingsvelden), een parkeerplaats, een accommodatie met kleedkamers, een kantine en de tribunes rondom het hoofdveld. Het terrein is gelegen in een bosrijke omgeving. In figuur 2.2 is de huidige situatie weergegeven. blad 5 van 40

8 PNEM-veldje Trainingsveldje Wedstrijd- / trainingsvelden Hoofdveld Figuur 2.2: huidige situatie plangebied en directe omgeving van de locatie TSC 2.2 Voorgenomen ontwikkeling Locatie recreatieoord De basis voor de ontwikkeling zoals opgenomen in onderhavig bestemmingsplan ligt bij het masterplan. Vanuit het masterplan is een voorkeursmodel naar voren gekomen dat nu wordt doorvertaald in een bestemmingsplan. In onderstaande paragrafen zijn het voorkeursmodel en de overige uitgangspunten vanuit het masterplan die nu planologisch worden vastgelegd beschreven. Voorkeursmodel masterplan In het masterplan zijn drie modellen uitgewerkt voor het herinrichting van het terrein. Het daarin opgenomen voorkeursmodel (model 1) is in functioneel, financieel en ruimtelijk opzicht de beste optie. De gemeenteraad heeft dan ook besloten dit model door te vertalen in onderhavig bestemmingsplan. Functionele eisen Het nieuwe combibad De Warande wordt de centrale zwemvoorziening voor Oosterhout. Hiertoe wordt het bestaande 50 meter bassin overkapt met een transparante overkapping en wordt een nieuw multifunctioneel, overdekt zwembad gerealiseerd op de locatie van de huidige sporthal. De overige buitenbassins en andere recreatievoorzieningen van het Recreatieoord De Warande blijven behouden. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk combibad waarmee optimaal op het gebruik en het weer kan worden ingespeeld. blad 6 van 40

9 Figuur 2.3: model 1 (voorkeursmodel) uit 'Masterplan Recreatieoord De Warande' Entreegebied De diverse accommodatieonderdelen moeten vanuit de centrale hal direct bereikbaar zijn. De entree ontsluit alle functies in het zwembad en het horeca gedeelte. Hierbij moet rekening worden gehouden met piekbelasting tijdens piekdagen in het zomerseizoen (buitenbad) en tijdens grote sportevenementen. Het entreegebied met de centrale hal vormt de overgang naar de diverse onderdelen van de accommodatie, te weten: zwemzalen en nevenruimten; buitenbaden; centrale horeca annex bezoekersruimte; vergaderruimte; kassaruimte eventueel geïntegreerd met een informatiebalie; kantoorruimten. Te overkappen buitenbad De overkapping over het 50 meter bassin kan bij mooi weer voor een deel worden opengeschoven waardoor een flexibel gebruik mogelijk is en het buitenseizoen wordt verlengd. Het 50 meter bassin is voor de verenigingen zeer aantrekkelijk gezien de afmetingen en de watertemperatuur (26 C). Het nieuwe overdekte zwembad wordt gebouwd met het oog op multifunctioneel gebruik en flexibiliteit. De overkapping dient voornamelijk te bestaan uit een transparante serre (metalen constructie), waarbij een gedeelte van het bad door te schuiven delen in de zomer open te zetten is. Aanvullend op het te overkappen buitenbad worden onder andere de volgende functies gerealiseerd: technische ruimten (luchtbehandeling) kleedruimten buitenbassin; EHBO en juryruimte; toilet- en douchevoorzieningen; bergingen; optioneel verenigingsruimte. Nieuw binnenbad Mede naar aanleiding van de inventarisatie van de wensen van de gebruikers is er voor gekozen om een zwembad te realiseren bestaande uit een 25 x 15 meter (wedstrijd)bassin, een 15 x 10 meter doelgroepenbassin en een whirlpool. Het 25 meter bassin (watertemperatuur 28 C ) is optimaal geschikt voor recreatief zwemmen, instructiezwemmen etc. Het doelgroepenbassin wordt voorzien van een beweegbare bodem over de gehele oppervlakte. Deze bodem is verstelbaar over de volledige blad 7 van 40

10 waterdiepte waardoor dit bassin ook als peuterbassin kan worden gebruikt. Bovendien ligt de watertemperatuur in dit bassin hoger (30 C). Dit bassin is daarmee optimaal geschikt voor gebruik door speciale doelgroepen, als ouderenzwemmen, zwemmen door minder validen, moeder en kind zwemmen, instructiezwemmen, aquasporten etc. Horecavoorziening In het nieuwe ontwerp wordt een horecavoorziening opgenomen die zodanig dient te zijn gesitueerd dat deze direct bereikbaar is voor bezoekers vanuit de centrale hal. In elk geval dient te worden voorzien in een restaurantgedeelte van 200 m² met een bar, toeschouwersruimte voor het 25 meter wedstrijdbassin, een zonneterras buiten en ondersteunende ruimten. In het ontwerp wordt geen rekening gehouden met een permanente tribune op het perron, zowel van het 50 meter bassin als van het 25 meter wedstrijdbassin. Bovengenoemde uitgangspunten voor de entree, het te overkappen buitenbad, het nieuw te realiseren binnenbad en de horecavoorziening zijn voor zover mogelijk doorvertaald in het juridische deel van het bestemmingsplan. Functioneel gezien zijn ze mogelijk gemaakt binnen de bestemming "Recreatie". Verder zijn de benodigde bouwmogelijkheden op de verbeelding als bouwvlak opgenomen met de benodigde bouwhoogte die voor de nieuwbouw nodig is. Parkeren Het realiseren van een combibad op de locatie De Warande leidt ertoe dat meer parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Door het gebruik van de parkeerplaats in de toekomstige situatie gedurende het gehele jaar is het wenselijk deze te herinrichten en te verharden. Voor het reguliere gebruik van het zwembad gedurende de rest van het jaar zijn 202 parkeerplaatsen nodig. In dit aantal kan worden voorzien door het parkeerterrein aan het Wilhelminakanaal Zuid te herinrichten. In figuur 2.4 is het inrichtingsvoorstel te zien van de toekomstige parkeerplaats. Het gehele terrein is daarbij heringericht en optimaal benut. Ook zal het gehele terrein verhard worden met op de koppen groenaccenten. Door een optimale invulling van het huidige terrein kunnen 273 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, waarvan 6 parkeerplaatsen voor minder validen. Op piekmomenten in de zomermaanden (circa 8 á 10 dagen per jaar) bij zeer goed weer is het bezoek hoger dan de norm en is de parkeerdruk hoger. Het is ruimtelijk en financieel niet reëel om de parkeerplaats daarop in te richten. De gerealiseerde plus van 81 plaatsen ten opzichte van de huidige situatie zal een grote verbetering opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Om de parkeerdruk op piekmomenten verder terug te dringen zijn daarnaast beheersmaatregelen mogelijk als het verwijzen naar andere parkeerterreinen in de directe omgeving, zoals het parkeerterrein aan de Bredaseweg. Tenslotte blijft de bestaande langzaam verkeerroute gehandhaafd. Deze loopt langs de Bredaseweg en vervolgens over het parkeerterrein naar het Wilhelminakanaal Zuid. Figuur 2.4: inrichtingsvoorstel parkeerplaats voor toekomstige situatie blad 8 van 40

11 2.2.2 Locatie TSC In de raadsvergadering van 16 juni 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de sportvelden aan de Warandelaan niet te verplaatsen naar Sportpark De Contreie, maar scenario's te ontwikkelen voor een 'upgrade' van het TSC sportpark aan de Warande. Vervolgens is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van deze locatie. Daarbij is op basis van een Programma van Eisen (PvE) een aantal scenario's verkend die hebben geleid tot twee opties, te weten scenario A en B. Scenario B is vervolgens door het college van burgemeester en wethouders als meest geschikte optie voor de herinrichting van het terrein aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de uitwerking en realisatie van dit scenario. In dit bestemmingsplan is scenario B doorvertaald naar een passende planologische regeling. In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de totstandkoming van het door de gemeenteraad gekozen scenario. In figuur 2.5 is de inrichting volgens scenario B weergegeven. Wedstrijdveld (gras) Natuurgrasveld (wetraveld) Nieuw clubgebouw Nieuw aan te leggen parkeerplaats Behoud hoofdveld met tribune Twee kunstgras velden Figuur 2.5: toekomstige inrichting sportvelden TSC terrein Programma van Eisen Het PvE voor TSC is uitgewerkt op basis van de KNVB-normen. TSC heeft op basis van die normen momenteel behoefte aan totaal vijf voetbalvelden, waarvan twee in kunstgras en één als 'wetra-veld' (wedstrijd-trainingsveld). Daarmee moet kunnen worden voldaan aan de huidige behoefte van de vereniging. Groei van de vereniging in aantal teams is hierbij dus niet voorzien. Fysiek is deze groei alleen maar mogelijk indien het rooster van de trainingen wordt uitgebreid. Mogelijkheden hiervoor zijn bij voorbeeld het langer trainen op de avonden of het inzetten van een extra trainingsavond. Op basis van de KNVB-normen zijn tevens de behoefte aan de sport- en de niet-sportgerelateerde bebouwing bepaald. Een belangrijke randvoorwaarde binnen het opstellen van het PvE voor de renovatie is het realiseren van voldoende parkeerplaatsen, niet alleen voor TSC, maar ook voor de andere verenigingen in het Warandegebied. Op basis van een inventarisatie bij de sportverenigingen in 2008, bij de voorbereiding van de reconstructie van de Warandelaan, is er sprake van een structurele behoefte aan tenminste 225 extra parkeerplaatsen. De zestig parkeerplaatsen die momenteel op het TSC-terrein aanwezig zijn, dienen te worden gehandhaafd c.q. te worden gecompenseerd. blad 9 van 40

12 Scenariokeuze. Op basis van het vastgestelde PvE is een verkenning gemaakt van de mogelijke scenario' s waarbinnen dit zou kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is, tevens uit kostenoverwegingen, gekeken naar de bestaande indeling van het sportpark. Omdat er sprake is van de realisatie van vijf volwaardige velden, ligt het voor de hand om het zogenaamde PNEM-veldje, dat momenteel als trainingshoek wordt gebruikt en niet de afmetingen van een volwaardig veld heeft, in te zetten voor de realisatie van het openbare parkeerterrein. Het realiseren van vijf volwaardige velden en de noodzakelijke bebouwing, ontsluitingen en dergelijke op het overblijvende gedeelte van het sportpark is niet mogelijk zonder het aantasten van het aanwezige groen, waarvan een deel tot de EHS behoort. Gevolgen groen en EHS Het zogenaamde Warandeveld, gelegen tussen het hoofdveld en de Warandeplas en momenteel als trainingsveld in gebruik, wordt aan drie zijden omsloten door de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Aantasting van de EHS dient conform de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 zoveel mogelijk te worden voorkomen. Een ontwikkeling binnen de EHS moet dienen tot het behoud, herstel of tot de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied. Indien aantasting (maatschappelijk) noodzakelijk is, dient er in de directe omgeving groencompensatie dient plaats te vinden, die een kwaliteitsverbetering inhoudt ten opzichte van de bestaande situatie. Indien dat niet mogelijk blijkt, is uiteindelijk een compensatie in geld mogelijk. In alle gevallen moet hiervoor een concreet compensatievoorstel worden gedaan. Over deze optie heeft overleg plaats gevonden met de provincie. Op basis van het gevoerde overleg kan daarbij op medewerking van de provincie worden gerekend. In 4.1 wordt uitleg gegeven over het compensatievoorstel. De groenopstand die momenteel aanwezig is als afscherming tussen de trainingsvelden en de Warandelaan is grotendeels getypeerd als 'waardevol groenobject' en opgenomen in de gemeentelijke Richtlijn Bomencompensatie Alle in het Warandegebied aanwezige sportvoorzieningen (zwembad, tennis, atletiek, voetbal, hockey en korfbal) worden omzoomd met houtopstanden en hebben daarmee elk hun eigen besloten ruimte binnen dit gebied. Dit draagt in hoge mate bij aan de identiteit van de locatie. Daarmee heeft het gebied een halfbesloten karakter van een parkbos. Ook hierbij is er bij aantasting sprake van noodzakelijke compensatie, overigens dit ter beoordeling van het gemeentebestuur. Mogelijkheden voor inrichting Bij het ontwikkelen van mogelijke scenario's is onder andere gekeken naar de mogelijkheden om het hoofdveld te verplaatsen, c.q. op te schuiven. Dit zou ten koste gaan van delen van de EHS en de beslotenheid aan de zijde van de Warandelaan aantasten. Daarbij is echter geconstateerd dat hierdoor nauwelijks meer effectieve ruimte kan worden verkregen, terwijl door de verplaatsing van het hoofdveld met de bijbehorende voorzieningen én de sloop van de bestaande hoofdtribune wel een extra kostenfactor van belang zou ontstaan. Daarnaast ontstaan er fysieke problemen ten aanzien van de benodigde ruimte voor toeschouwers rondom het hoofdveld. Tenslotte en niet onbelangrijk, zou daardoor een bepalend onderdeel van de huidige sfeer en identiteit van het complex verdwijnen. Een argument wat met name voor de vereniging zwaar aanligt en waar begrip voor is. Dit alles afwegende blijken uiteindelijk de indelings- c.q. keuzemogelijkheden om te komen tot een afdoende upgrade van het TSC terrein zeer beperkt. De ruimtelijke- en functionele beperkingen van de locatie hebben geleid tot een tweetal scenario's, gekenmerkt als de nummers A en B. Kenmerkend bij beide scenario's is de inrichting van het PNEM-veld als openbare parkeervoorziening en het handhaven van het hoofdveld met de tribune. In beide scenario's is uitgegaan van de realisatie van het nieuwe clubgebouw op een locatie tussen het hoofdveld en de trainingsvelden, centraal op het sportpark. blad 10 van 40

13 Keuze voor scenario B en noodzaak aantasting en compensatie EHS Allereerst dient te worden aangegeven waarom een noodzaak tot compensatie bestaat en waarom dit alternatief de voorkeur geniet boven alternatieve ontwikkelingen waarbij wellicht geen aantasting van EHS optreedt. Het maatschappelijk belang van een revitalisering van het TSC-terrein is het volgende: de huidige accommodatie voldoet niet langer aan de eisen die de KNVB stelt aan voetbalverenigingen van een omvang zoals TSC die heeft. Om ervoor te zorgen dat op langere termijn de vereniging haar huidige omvang kan behouden, moet een nieuwe accommodatie worden ontwikkeld op de huidige plaats of op een andere locatie. Een verhuizing naar sportpark De Contreie is verworpen (besluit van 16 juni 2011) door de gemeenteraad, omdat een revitalisering van het huidige TSC-terrein als meer wenselijk wordt gezien. Voor de revitalisering van het TSC-terrein is gekozen voor het voorliggende plan op basis van de volgende redenen: Het groene karakter, dat steeds wordt genoemd als een typerend en gewaardeerd kenmerk van het sportpark, wordt vanaf de zijde van de Warandelaan niet alleen in stand gehouden, maar feitelijk versterkt. Bij scenario A liggen de velden nagenoeg tot aan de Warandelaan en blijft er weinig over van dit groene karakter. De aanleg van het vijfde veld gaat in scenario B weliswaar voor een deel ten koste van de EHS, maar op die plaats heeft deze ingreep minder ruimtelijke- en kwalitatieve gevolgen. Door de compensatie langs de Warandelaan ontstaat naar onze mening de gewenste kwalitatieve verbetering in het Warandegebied. Bij de realisatie van scenario A zou de beslotenheid, als kenmerkende waarde van het gebied, geheel verdwijnen. De parkeervoorziening wordt in scenario B op een adequate wijze opgelost, waarbij ruimschoots aan het PvE wordt voldaan, een veiliger situering van de ontsluitingen mogelijk is en zoekverkeer wordt vermeden. Een belangrijk gedeelte van de huidige ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur kan gehandhaafd blijven, hetgeen kostenbesparend is. Daarbij kan met name worden gedacht aan de beregeningsinstallatie en de veldverlichting. De fasering van de uitvoering kan bij scenario B eenvoudiger plaatsvinden doordat de huidige kantine en kleedgebouwen voorlopig kunnen blijven staan, hetgeen bij het draaien van de velden niet het geval is. In scenario A dient eerst het nieuwe clubgebouw/kleedkamers te worden gerealiseerd, vóórdat met de renovatie c.q. draaiing van de velden kan worden begonnen. Gezien de huidige toestand van de trainingsvelden is dit een ongewenste situatie, waardoor een snelle actie gewenst is. Door de keuze voor scenario B kan op de meest korte termijn worden begonnen met de realisatie van met name de twee kunstgrasvelden. Bij de keuze voor scenario A zal er niet alleen sprake zijn van een fors bedrag aan huur/verplaatsingskosten omdat de vereniging langere tijd niet kan trainen op het eigen sportpark. Bij het draaien van de velden zal uitsluitend het hoofdveld nog beschikbaar zijn voor het spelen van competitiewedstrijden. Voor de trainingen en de lagere competitiewedstrijden zal uitgeweken moeten worden naar andere sportparken die nog ruimte en mogelijkheden daarvoor hebben. Gezien het ongemak die dat met zich meebrengt is dit niet in het belang van de vereniging. In bovenstaande argumentatie is zowel gelet op het maatschappelijk en financieel belang als op het groene karakter van het sportpark, dat ook in scenario B, ondanks beperkte aantasting van de EHS, het meeste blijft behouden. De gemeenteraad heeft zijn besluit van 22 mei 2012 reeds ingestemd met bovenstaand voorkeursscenario. Dit bestemmingsplan vormt het kader waarbinnen dit scenario wordt mogelijk gemaakt. Wijzigingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan In het huidige bestemmingsplan is het gebruik van de gronden voor het grootste deel reeds "Recreatie". De herinrichting kan derhalve grotendeels plaatsvinden binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Wel dient voor de realisatie van het nieuwe trainingsveld de bestemming te worden uitgebreid en een deel van de EHS te worden aangetast. Deze EHS wordt in de directe omgeving gecompenseerd in de vorm van de bestemming "Natuur". blad 11 van 40

14 Daarnaast zijn voor de huidige bebouwing bouwvlakken opgenomen strak om deze gebouwen. Door de verplaatsing van deze gebouwen naar één centraal gelegen gebouw dient een nieuw bouwvlak te worden opgenomen. De verdere herinrichting kan geheel plaatsvinden binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Wel is voor de volledigheid het gehele terrein van TSC in dit bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast vindt tevens een herinrichting en uitbreiding van de parkeergelegenheid plaats. Deze aanleg is conform het huidige bestemmingsplan reeds mogelijk. Echter is in het kader van dit plan wel gekeken naar de eventuele gevolgen van de verplaatsing en uitbreiding voor de omgeving. Dit komt terug in paragraaf 4.6. blad 12 van 40

15 3 Beleid In dit hoofdstuk is in het kort en voor zover relevant het beleid toegelicht dat betrekking heeft op de voorgenomen ontwikkeling Europees- en rijksbeleid Structuurvisie De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie vervangt de Nota Ruimte (2006). In de Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit van nationaal belang. Zo beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil investeren en op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en gemeenten krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het kabinet richt zich bij de verbetering van het vestigingsklimaat vooral op de regio's die zorgen voor de meeste economische groei. Dat zijn de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol (mainports), de toptechnologieregio zuidoost Nederland (brainport) en de greenports (tuinbouwclusters) Westland/Oostland, Venlo, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Het Rijk zet met de ontwerp structuurvisie het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland; het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. Conclusie Door het nationale karakter van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de kleine schaal van onderhavig bestemmingsplan, heeft dit bestemmingsplan nauwelijks raakvlak met dit nationaal beleid. Gelet op het bovenstaande kan, gezien het karakter van dit bestemmingsplan, worden geconcludeerd dat het onderhavige plan in overeenstemming is met de Structuurvisie Nationaal Milieubeleidsplan 4 Op 4 juni 2001 verscheen de kabinetsnota 'Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid', beter bekend als het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). In dit beleidsplan licht het kabinet het te voeren milieubeleid toe. Met het Nationaal Milieubeleidsplan 4 uit juni 2001 is een nieuwe beleidscyclus gestart, met een over meerdere decennia vol te houden pad van transitie naar duurzaamheid. De verschillende transities zijn ondergebracht in drie clusters: transitie naar duurzame energiehuishouding; transitie naar een duurzaam gebruik van biodiversiteit en hulpbronnen; transitie naar duurzame landbouw. Dit NMP 4 beoogt het permanente proces van verbetering te versterken door integrale oplossingen in ontwikkelen voor hier en nu, voor elders en later. De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door het aanbod van woningen, werkgelegenheid, winkels en andere voorzieningen in de omgeving of door de aanwezigheid van groen, natuur, ruimte en afwisseling van karakteristieke gebieden. Ook blijkt de waardering van het stedelijk gebied steeds meer gekoppeld te worden aan de waardering van het landelijk gebied en omgekeerd. Het milieubeleid draagt blad 13 van 40

16 echter ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Milieu en ruimtelijke ordening raken steeds meer verweven. Milieubeleid en ruimtelijk beleid moeten elkaar dan ook versterken. Om de bijdrage van het milieubeleid aan de kwaliteit van de leefomgeving te versterken worden drie veranderingen aangebracht: de samenhang tussen milieu- en ruimtelijk beleid; de samenhang tussen het beleid van verschillende overheden wordt versterkt; de verantwoordelijk van medeoverheden voor de plaatselijke leefomgeving wordt vergroot. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het definiëren en realiseren van milieukwaliteit en de uitvoering van het beleid op het meest passende bestuursniveau komt te liggen. Conclusie Het nationaal milieubeleidsplan vormt een basis voor uitwerking van duurzaamheiddoelstellingen in de lagere overheidsniveaus. Duurzaamheid is één van de redenen om de zwembaden te concentreren en de sportvelden te herinrichten. Daarnaast vormt duurzaamheid ook bij de realisatie van de plannen een belangrijk aspect. De voorgenomen ontwikkeling pas binnen dit beleidskader Wet op de archeologische monumentenzorg (Nota belvedère) In de nota belvedère staat de instandhouding, versterking en verder ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteit bij ruimtelijke aanpassingen centraal. Hiertoe wordt een ontwikkelingsgerichte benadering voorgestaan, die bestaande kwaliteiten als vertrekpunt hanteert en deze combineert met een beschrijving van de recente cultuurgeschiedenis, dynamiek en ontwikkelingspotenties van een gebied. Conclusie Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een belvedèregebied en is ook niet gelegen nabije een archeologisch monument. In paragraaf 4.4 wordt verder ingegaan op het aspect archeologie / cultuurhistorie en de bescherming van eventuele waarden Water Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de verplichte 'watertoets'. Deze watertoets vormt een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke ordening. Sinds 2001 wordt de watertoets toegepast op plannen die gevolgen voor de waterhuishouding kunnen hebben. Een watertoets is verplicht als het gaat om een functieverandering en/of bestemmingswijziging. Conclusie Op basis van informatie en randvoorwaarden vanuit waterbeheerders, het waterbeleid en relevante bodemgegevens worden de verschillende wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De waterparagraaf beschrijft het huidige watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het toekomstig watersysteem. De waterparagraaf wordt afgestemd met de waterbeheerder en vervolgens verwerkt in de plantoelichting. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op de resultaten van de uitgevoerde watertoets Provinciaal beleid Structuurvisie ruimtelijke ordening De provincie Noord-Brabant heeft op 1 oktober 2010 de Structuurvisie ruimtelijke ordening vastgesteld. Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking getreden. De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de blad 14 van 40

17 wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. Bij de ruimtelijke keuzes zijn de kernkwaliteiten van de provincie sturend. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant. In de structuurvisie wordt uitgegaan van concentratie van verstedelijking. Bovenregionale bedrijventerrein- en woningbouwopgaven worden opgelost in het stedelijk concentratiegebied. In het overig stedelijk gebied is verdere verstedelijking alleen mogelijk om te voorzien in eigen behoefte. Figuur 3.1: Uitsnede van het plangebied binnen de structuurvisie Ruimtelijke Ordening Binnen de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is het plangebied aangewezen als 'Stedelijk concentratiegebied'. In het stedelijk concentratiegebied voor verstedelijking wordt het merendeel van de verstedelijkingsopgave opgevangen. Naar huidige inzichten met het perspectief tot 2025 en een doorkijk naar is in het stedelijk concentratiegebied voldoende ruimte om in de verstedelijkingsbehoefte (wonen, werken en voorzieningen) te voorzien. Conclusie Binnen het stedelijke concentratiegebied is ruimte voor een grote verscheidenheid aan woon-, werk- en voorzieningenmilieus, of een menging daarvan, in uiteenlopende dichtheden. Het stedelijk concentratiegebied vangt per saldo het migratieoverschot van de hele provincie op. De ontwikkeling en herinrichting van de recreatieve voorzieningen heeft als doel om te voorzien in de lokale behoefte aan recreatie- en sportvoorzieningen en past daarmee binnen de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Verordening ruimte Provinciale Staten hebben op 11 mei 2012 de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Verordening ruimte zoals in 2010 vastgesteld en zoals tevens in 2011 was geactualiseerd. De Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 is op 1 juni 2012 in werking getreden. De onderwerpen die in de Verordening ruimte staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De verordening is daarbij één van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen. In de Verordening ruimte is het plangebied aangewezen als 'Bestaand stedelijk gebied' ('Stedelijk concentratiegebied') en Ecologische hoofdstructuur. blad 15 van 40

18 Bestaand stedelijk gebied Bij de opvang van de verstedelijkingsbehoefte wordt in het nieuw provinciaal beleid het accent sterker verlegd van nieuwe uitleg naar 'bestaand stedelijk gebied' door in te zetten op inbreiding, herstructurering en intensief en meervoudig ruimtegebruik. Met de uitbreiding van het recreatieoord en de herindeling van de sportvelden in de huidige stedelijke structuur wordt aangesloten op de in de Verordening ruimte uiteengezette beleidsuitgangspunten. In figuur 3.2 is een uitsnede uit de relevante kaartlaag behorend bij de Verordening ruimte opgenomen. Ecologische hoofdstructuur Het plangebied is daarnaast deels aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Een voorgenomen ontwikkeling binnen dit gebied strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Recreatieoord Voor een deel van het plangebied betreft dit gronden waar daadwerkelijk ontwikkelingen plaatsvinden. Het betreft voornamelijk het gebied rond de entree van het terrein en het bouwvlak dat rond het 50-meterbad worden gelegd voor de overkapping. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er verschil bestaat tussen de begrenzing in de Verordening ruimte en het vigerende bestemmingsplan wat betreft de begrenzing van de natuurwaarden. Om het verschil op te heffen zal aan de provincie een verzoek worden gestuurd tot herbegrenzing van de EHS. Daarentegen wordt in dit bestemmingsplan een strook ten zuiden van het recreatieoord juist ruimer als Natuur worden bestemd. Gezien het feit dat de voorgenomen ontwikkeling is gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur zoals opgenomen in de Verordening ruimte en daardoor van invloed kan zijn op de natuur en landschapswaarden in en in de directe omgeving van het projectgebied is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van deze natuurtoets zijn opgenomen in paragraaf 4.1. Sportvelden TSC Voor een deel van het plangebied betreft dit gronden waar daadwerkelijk ontwikkelingen plaatsvinden binnen de EHS. Indien ontwikkelingen binnen de EHS noodzakelijk worden geacht kunnen deze plaatsvinden mits dit wordt gecompenseerd. In dit kader is voor de locatie van de sportvelden een compensatievoorstel gemaakt om in de omgeving van het plangebied de natuurwaarden met toevoeging van kwaliteit te compenseren. De verdere beschrijving van het voorstel staat beschreven in paragraaf 4.1 of in bijlage 6. Figuur 3.2: Uitsnede van de Verordening ruimte Conclusie Recreatieoord Voor ontwikkelingen binnen de EHS geldt het Nee, tenzij-regime. Dit houdt in dat de ruimtelijke ingrepen die de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten in principe niet zijn toegestaan. Op basis van het vigerende bestemmingsplan vinden de feitelijke werkzaamheden blad 16 van 40

19 buiten de EHS plaats. Gezien het verschil in begrenzing tussen de kaarten uit het vigerende bestemmingsplan en de Verordening ruimte zal herbegrenzing van de EHS plaats moeten vinden. De gemeenteraad van Oosterhout zal Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur te wijzigen onder toepassing van artikel 4.9 Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen. Dit is ook reeds door de provincie Brabant schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente als inspraakreactie op het Masterplan. De te volgen procedure is verwoord in artikel 4.6 van de Verordening ruimte. Met toepassing van de herbegrenzing EHS kan het plan worden uitgevoerd binnen de kaders van de Verordening ruimte. Sportvelden TSC Voor de herinrichting van de sportvelden wordt fysiek de EHS aangetast. Het is conform Artikel 4.9 uit de Verordening Ruimte Noord Brabant 2011 (11 mei 2012) mogelijk deze fysieke aantasting te compenseren. In Artikel 4.9, lid 2, onderdeel g wordt, ter compensatie van verlies van ecologische waarden en kenmerken, verwezen naar Artikel In dit Artikel worden regels geformuleerd inzake het compensatieplan. In Artikel 4.12 zijn de voorwaarden voor compensatie benoemd. Het compensatieplan geeft invulling aan deze artikelen en daarmee is door middel van de compensatie de voorgenomen ontwikkeling mogelijk Integrale Strategie Milieu Het milieubeleid van de provincie Noord-Brabant heeft een integraal strategisch karakter met een kijk vanuit een omgevingsplan. Het beleid bestaat uit een aantal onderdelen: Integrale Strategie Milieu met subtitel 'Beleid is niet genoeg', een document ter inspiratie om uit te nodigen mee te denken en mee te doen; Integrale Strategie Milieu met subtitel 'Versterking van de uitvoering', dit document slaat een brug tussen inspiratie en de daadwerkelijke uitvoering en is door Provinciale Staten vastgesteld op 2 november In het beleid wordt gesteld dat milieubeleid niet los gezien kan worden van de maatschappelijke context: verkeer & vervoer, gebiedsontwikkeling, economie en sociale verhoudingen. Milieubeleid heeft invloed op al die terreinen. Omgekeerd hebben gebeurtenissen die de economie, mobiliteit of welk ander gebied dan ook betreffen, invloed op het milieu. Vandaar dat er behoefte is aan beleid waarin alle aspecten meegewogen worden. De provincie wil hier - in navolging van de Europese Unie (EU) - een aanzet toe geven. Vandaar de aanduiding 'integraal' in de titel. De Integrale Strategie Milieu (kortweg: de milieustrategie) geeft de richting aan: waar willen we naar toe met onze samenleving? De provincie heeft gekozen voor duurzame ontwikkeling en een mensgerichte benadering. In het Bestuursakkoord 2003 vormt duurzame ontwikkeling reeds de leidraad voor het bestuurlijke handelen. Het gaat daarbij om de inzet van de drie P's: people, profit en planet. Daar is middels de strategie een vierde P aan toegevoegd: de P van passion. Door middel van voorliggend plan wordt aan het integrale karakter van het milieubeleid van de provincie invulling gegeven door de verschillende relevante milieuaspecten op te pakken binnen één plan Gemeentelijk beleid Stadsvisie-Plus In de 'Stadsvisie-Plus, Een ontwikkelingsvisie voor de gemeente Oosterhout tot 2015' vastgesteld door de raad d.d. 30 januari 2001) wordt een integraal toekomstbeeld geschetst van de gewenste ruimtelijke blad 17 van 40

20 ontwikkeling in de periode tot Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige en de toekomstige potenties en bedreigingen binnen de gemeente Oosterhout en de regio. In de analysefase in het begin van het stadsvisietraject is Oosterhout uiteengelegd in vier verschillende netwerken. Analoog is ook de 'Stadsvisie-Plus op deze wijze opgebouwd. Er wordt een visie gegeven op het gebied van landschap, economische activiteiten en infrastructuur, wonen en beleving en sociaalmaatschappelijke aspecten. Van belang voor de toekomst van Oosterhout zijn: identiteit; toekomstwaarde; belevingswaarde; gebruikswaarde. Op basis van deze eigenschappen zijn de thema's geformuleerd, waarmee de visie op de ontwikkeling van Oosterhout in algemene termen geïllustreerd wordt: het 'eigen' Oosterhout; kwalitatief hoogwaardig Oosterhout; veilig en leefbaar Oosterhout in stad en buitengebied; Oosterhout Compleet. Conclusie De voorgenomen ontwikkeling door toevoeging van de toekomst-, belevings- en gebruikswaarde van het recreatieoord en de sportvelden Structuurvisie Oosterhout (voorontwerp) Op dit moment is een nieuwe structuurvisie voor de gemeente Oosterhout in procedure. Dit beleid is nog niet geldend. Wel wordt ook hierin de ontwikkeling van de Warande meegenomen. Concreet is in de structuurvisie het volgende opgenomen. Zwembaden Om de exploitatie en kwaliteit van de zwembaden in Oosterhout voor de toekomst veilig te stellen wordt een herstructurering nagestreefd. De inzet daarbij is, dat op de locatie de Warande het huidige 50 m-bad wordt overkapt en een nieuwe overdekte zwemaccommodatie wordt toegevoegd. De functie van de zwembaden de Blikken en Arkendonk komt hiermee te vervallen. Op onderstaande figuur is een uitsnede opgenomen van het plangebied. Figuur 3.3: Uitsnede van de (voorontwerp) Structuurvisie Oosterhout blad 18 van 40

21 4 4.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden Natuur en ecologie Algemeen Natuur en groen wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Zowel in als buiten de stad vertoeven veel mensen in hun vrije tijd graag in de bossen en de parken in en rond de stad. De aanwezigheid van voldoende groen op een bereikbare afstand bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid van een woongebied. Ook de aanwezigheid van dieren, bijvoorbeeld vogels, in de stad wordt over het algemeen als positief ervaren. De aanwezigheid van voedsel-, nest- en rustgebied is voor deze dieren van essentieel belang. Regelgeving Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van de in het plangebied mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden, met als doel dat aan deze waarden zo min mogelijk schade wordt toegebracht. Indien schade aan beschermde soorten niet te voorkomen is, is mogelijk een ontheffing ex. art. 75 van de Flora- en Faunawet noodzakelijk. Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is geregeld dat voor algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen en geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de algemene zorgplicht van kracht. In dit kader is een natuurtoets uitgevoerd. Het doel van deze toetsing is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ontwikkeling met de Flora- en faunawet en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is. Daarnaast worden de gevolgen van de ontwikkeling voor de Natuurbeschermingswet en de EHS in beeld gebracht. De volledige natuurtoets is als separate bijlage 1 bijgevoegd voor de locatie recreatieoord en als bijlage 6 voor de locatie TSC. Onderzoek Flora- en faunawet (beschermde flora en fauna) In de paragrafen wordt ingegaan op de waargenomen en te verwachten beschermde soorten per soortgroep. Bij zoogdieren wordt apart ingegaan op grondgebonden zoogdieren en vleermuizen, vanwege hun verschil in leefwijze en daarmee te verwachten effecten van de maatregelen. Er wordt per soortgroep gemotiveerd of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is en zo ja, voor welke soorten. Planten Er is één algemeen beschermde plantensoort op de locatie te verwachten. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten waargenomen. Voor deze soort geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een vrijstelling. Het is dus niet nodig een ontheffing aan te vragen voor deze soortgroep. Zoogdieren Algemeen In het gebied zijn, buiten de eekhoorn, alleen algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en te verwachten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling, waardoor een ontheffingsaanvraag niet nodig is. De eekhoorn is niet aangetroffen maar mogelijk wel aanwezig. Negatieve effecten worden echter niet verwacht. Nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig. Vleermuizen Er kan een aantal beschermde vleermuissoorten in het onderzoeksgebied voorkomen. Er worden geen verblijfplaatsen verwacht. Vliegroutes worden vanwege het ontbreken van lijnvormige elementen niet verwacht. Mochten deze toch (deels) aanwezig zijn kunnen deze eenvoudig worden verlegd. Het onderzoeksgebied zal waarschijnlijk wel onderdeel uitmaken van het foerageergebied. Er zijn volop alternatieven of uitwijkmogelijkheden aanwezig en het plangebied is slechts een gering onderdeel van een groter geheel. Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag voor deze soortgroep is niet nodig. blad 19 van 40

22 Vogels Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Het is wel noodzakelijk het verwijderen van bomen en overige vegetatie voor half maart en bij voorkeur voor half februari uit te voeren en deze vegetatie tot de werkzaamheden gedaan zijn kort te houden om broedgevallen te voorkomen. Aangeraden wordt om alle werkzaamheden ruim buiten het broedseizoen uit te voeren. Amfibieën Het plangebied heeft zeer waarschijnlijk nauwelijks een functie voor amfibieën. Negatieve effecten worden niet verwacht. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is derhalve niet nodig. Reptielen en vissen Er worden geen beschermde reptielen of vissen verwacht op de locatie. Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag is voor deze soortgroepen dan ook niet nodig. Ongewervelden Voor de te verwachten soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een vrijstelling. Het is dus niet nodig een ontheffing aan te vragen voor deze soortgroep. Conclusie Er is geen aanvullend onderzoek nodig en er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet. Wel dienen de maatregelen buiten het broedseizoen plaats te vinden. Gebiedsbescherming Natura 2000 Er liggen geen Natura2000 gebieden binnen 8 km van het onderzoeksgebied. De dichtstbijzijnde Natura2000 gebieden betreffen Langstraat (ongeveer 10 km), Biesbosch (ongeveer 8 km) en Ulvenhoutse bos (ongeveer 9 km). Gezien de afstand tot deze gebieden en de relatieve kleinschaligheid van de maatregelen zal er geen effect zijn op Natura2000 gebieden. EHS Voor de beschrijving van de gevolgen voor de EHS wordt onderscheid gemaakt tussen het terrein van het recreatieoord en het TSC terrein. EHS Recreatieoord Het onderzoeksgebied maakt voor een gering deel onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Gebieden in de directe omgeving maken ook voor een groot deel onderdeel uit van de EHS. Uitgaande van het vigerende bestemmingsplan Oosterhout Zuid vinden de feitelijke werkzaamheden geheel plaats buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur. Externe effecten Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling zal de recreatiedruk toenemen. Na uitvoering van het Masterplan is De Warande het gehele jaar geopend en neemt het bezoekersaantal toe. In het winterseizoen zal alleen van de binnenshuis aanwezige faciliteiten gebruik worden gemaakt zodat een eventuele externe werking vooral beperkt is tot verkeersinvloeden. In de huidige situatie is het onderzoeksgebied vrij beperkt verlicht. Deze buitenverlichting brandt alleen in de zomerperiode. Gezien de lange tijd dat het dan licht is zal dit grotendeels beperkt zijn tot de schemerperiode. In de nieuwe situatie zal er sprake zijn van een toename van verlichting in de winterperiode. Voor een groot deel is dit beperkt tot binnenverlichting aangezien in de gehele winterperiode geen gebruik wordt gemaakt van de buitenfaciliteiten. Deze verlichting kan echter ook een extern effect hebben. Het omringende EHS gebied kent echter weinig natuurwaarden en meer bijzondere of kritische soorten worden niet verwacht. Door een zorgvuldige plaatsing en keuze van verlichtingsbronnen en armaturen kunnen eventuele effecten worden voorkomen. Aan de zuidzijde van de nieuwbouw is de afstand tot de EHS vele malen groter dan aan de noordzijde en wordt geen significante externe werking verwacht. Met name aan de noordzijde van de nieuwbouw is de afstand tot EHS-gronden gering en de kans op lichtverstoring meer reëel. Een significant effect wordt hier echter blad 20 van 40

23 ook, met inachtneming van de genoemde mitigerende maatregelen, niet verwacht. Ook in de huidige situatie is al geen sprake van een volkomen donker bos; er is al strooilicht afkomstig van de nabijgelegen weg, sportvelden en het nabijgelegen stedelijk gebied. Wanneer de voorgestelde mitigerende maatregelen tot uitvoering worden gebracht, is er geen sprake meer van een significant negatief effect. De wezenlijke waarden of kenmerken van de EHS binnen het onderzoeksgebied worden dan niet aangetast als gevolg van de plannen. Het onderzoeksgebied kent nu al tal van verstoringsinvloeden. Ten eerste is het onderzoeksgebied ook nu in gebruik als zwembadcomplex en wordt het in het zomerseizoen al intensief gebruikt. Verder grenst het onderzoeksgebied aan de ene zijde aan een intensief gebruikte weg en aan de andere zijde aan sportvelden. Gezien de beperkte aanwezigheid van natuurwaarden binnen het EHS-gebied dat grenst aan het plangebied strekt het tot aanbeveling dat er maatregelen worden uitgevoerd ter verhoging van deze natuurwaarden. Het gaat hierbij om maatregelen zoals het aandeel liggend of staand dood hout te verhogen en de bosstructuur te verbeteren door het vellen van een deel van het aanwezige naaldhout en verwijderen van exoten. Conclusie Als gevolg van de plannen ter plaatse van het recreatieoord gaat er geen EHS verloren. Gezien de beperkte aanwezigheid van natuurwaarden van het direct aangrenzende EHS gebied en de mitigerende maatregelen worden er evenmin externe effecten verwacht. Er vindt dan ook geen aantasting van EHS plaats. EHS locatie TSC Voor de herinrichting van de sportvelden wordt een deel van de aanwezige EHS aangetast. In dit kader is een compensatieplan opgenomen als onderdeel van het uitgevoerde natuuronderzoek. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van bijlage 6. Voor deze wijziging is Artikel 4.9 uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 (11 mei 2012) van toepassing. In Artikel 4.9, lid 2, onderdeel g wordt, ter compensatie van verlies van ecologische waarden en kenmerken, verwezen naar Artikel In dit Artikel worden regels geformuleerd inzake het compensatieplan. In Artikel 4.12 zijn de voorwaarden voor compensatie benoemd. Noodzaak tot compensatie Voordat werkelijk kan worden overgegaan tot compensatie dient de noodzaak te worden aangetoond. Dit is in paragraaf verwoord en tevens terug te vinden in paragraaf 4.2 van bijlage 6. Kenmerkende waarden EHS Het plangebied ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De ontwikkelingen vinden plaats in de provincie Noord-Brabant. In het Natuurbeheerplan 2011 van de Provincie Noord-Brabant zijn de kenmerkende waarden van de EHS nader uitgewerkt in beheertypen in de beheertypekaart. In het plangebied bevindt zich het volgende beheertype: Droog bos met productie. Effectbeoordeling Het TSC-terrein ondergaat een herinrichting waarbij onder meer het trainingsveld gelegen tegen het complex van De Warande wordt uitgebreid tot een volwaardig wedstrijdveld. Deze uitbreiding betekent een fysieke aantasting van de EHS, die dient te worden gecompenseerd. De omvang van de aantasting bedraagt 0,26 hectare. Ondanks deze fysieke aantasting wordt door de aanleg van de kunstgrasvelden buiten de EHS het Warandeveld, dat als natuurgrasveld zal worden aangelegd, minder intensief bespeeld, waardoor de druk op de EHS zal verminderen. Compensatieplan De oppervlakte van de EHS die fysiek wordt aangetast bedraagt 0,26 hectare. Dit gedeelte van de EHS bestaat volledig uit het beheertype Droog bos met productie. Het gebied wordt gecompenseerd door in de directe omgeving, tussen het TSC-terrein en de Bredaseweg in, een gebied aan te wijzen dat als EHS wordt bestemd. Het gaat daarbij om een gebied dat ruim groter is dan het huidige te compenseren gebied (circa 1 hectare). De natuurcompensatie dient, volgens de Verordening Ruimte 2012, te worden gezocht zo dicht mogelijk bij de locatie van de aantasting. De aangegeven locatie voldoet hieraan: het blad 21 van 40

24 gebied ligt binnen enkele honderden meters van het te compenseren gebied en is mede gekozen om te voldoen aan deze eis van de provincie. Tussen het te compenseren gebied en het compensatiegebied is EHS gelegen, zodat laatstgenoemde gebied zonder barrières te bereiken is vanuit de omgeving van het te compenseren gebied. Niet alleen wat afstand betreft ligt het gebied daarmee dichtbij, maar er bevinden zich eveneens geen fysieke barrières die het gebied moeilijk bereikbaar maken. Dit perceel zal, voor zover nodig, worden ingericht als Droog bos met productie binnen de EHS. In dit bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor "Natuur". In figuur 4.1 is weergegeven welk gebied gecompenseerd moet worden en welk gebied wordt bestemd als compensatiegebied. Te compenseren gebied Compensatie gebied Figuur 4.1 Weergave van het te compenseren gebied en het compensatiegebied 4.2 Water en riolering Algemeen Mede ten gevolge van de waterproblemen die in een aantal winters aan het eind van de 20e eeuw in Nederland optraden ten gevolge van hevige regenval, is het besef gegroeid dat water een belangrijke plaats verdient in toekomstige ruimtelijke plannen. Om het hoofd te kunnen bieden aan zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer en verdergaande bodemdaling, nu en in de toekomst, is het van essentieel belang dat het waterbeheer een belangrijke plaats inneemt in de ruimtelijke ordening. Sleutelbegrippen hierbij zijn: meer ruimte voor water en waterbewust bouwen en inrichten. Regelgeving Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta dat zowel het waterkwantiteits- als het waterkwaliteitsbeheer verzorgt. De watertoets is wettelijk van toepassing, dit betreft een procedure waarbij de initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over het planvoornemen. In het kader van de watertoets is contact opgenomen met het waterschap Brabantse Delta. Ook heeft het waterschap in het kader van het vooroverleg gereageerd op het Masterplan voor het recreatieoord. De belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van de diverse instanties zijn hieronder beknopt weergegeven. blad 22 van 40

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak Masterplan Recreatieoord De Warande Eindverslag inspraak Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling 1 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Procedure...3 3. Inspraakreacties...4 3.1. Overzicht

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 10 december 2013 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 13 februari 2014 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840. Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0010-ON01) Inspraak Ingevolgde artikel 7 van de inspraakverordening van de

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Werkzaamheden gemaal Emilia en gemaal Westland Quickscan flora- en faunawet

Werkzaamheden gemaal Emilia en gemaal Westland Quickscan flora- en faunawet BEM1605644 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 28-11-2016 ZK16004958 Beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Werkzaamheden gemaal Emilia en gemaal Westland Quickscan flora-

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. dhr. P. van den Broek Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Datum: 2 april

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477 Notitie Quickscan natuuronderzoek Parallelweg 9 in Neede In het kader van de Flora- en faunawet Dit rapport is gedrukt op 100% FSC-papier oktober rapportnr: 13477 In opdracht van: Gemeente Berkelland Postbus

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen.

Aanvraag compleet De aanvraag is getoetst op volledigheid. De aanvraag is compleet en in behandeling genomen. Burgemeester en wethouders hebben op 26 november 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het bouwen van een multifunctionele accommodatie op sportpark De Pol in Gaanderen.

Nadere informatie

OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oegstgeest Hugo de Vrieslaan 4 ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 057900.201506.39 22 09 2015 definitief

Nadere informatie

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Ontwerpbestemmingsplan Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Gemeente Maastricht Datum: 31 mei 2011 Projectnummer: 90569.01 ID: NL.IMRO.0935.bpGebrHstr11en13-vg01 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke projectnr. 264311 revisie 2.0 22 april 2014 auteur(s) M. Fransen Opdrachtgever Dhr. J. van der Heijden Buxusplaats 89 5038 HK Tilburg datum vrijgave beschrijving revisie 2.0 goedkeuring vrijgave 22 april

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Partiële herziening Stadhouderspark Vught Toelichting Voorschriften Overzicht deelplankaarten Deelplankaarten

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.1931.BP1509DK003-ON01 Datum: 23 maart 2015 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Perceel L 534 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst, Perceel L 534 Vastgesteld 13 september 2013 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534-VA01

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg

Nota van inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan 'Sportpark Oud Gastel' projectnr. 233911 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Halderberge Afdeling Ruimtelijke en Economische Zaken Postbus 5 4730 AA OUDENBOSCH datum vrijgave

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Notitie Quickscan flora en fauna

Notitie Quickscan flora en fauna Notitie Quickscan flora en fauna De Uithof/ Kromhout te Utrecht Projectnummer: 5755.9 Datum: 5-5-2017 Projectleider: Opgesteld: Opdrachtgever: Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht laat jaarlijks bomen

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontvrikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2049. OOI Inboeknummer o7bstoo56a Beslisdatum B5MT 3 april 2007 Dossiernummer 7I4.35I Raadsvragenuan de raadsleden de heren

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan "Stiphout - 2'' ontsluiting"

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan Stiphout - 2'' ontsluiting ProvJintJS^^Ikïdrd - B ra ba nf 1 5NOV 2013 Brobantlaon 1 1309983 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (0731 614 11 15 info@brabant,nl Gemeenteraad van Helmond Postbus 950

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Werkzaamheden. Aan. Hilke de Vries Van. Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft

Memo. Inleiding. Werkzaamheden. Aan. Hilke de Vries Van. Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft Aan Hilke de Vries Van Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft Memo Kap en Werkzaamheden Groene Lint Project Activiteiten Quatrebras Inleiding De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verkennend natuurwaardenonderzoek

Verkennend natuurwaardenonderzoek Verkennend natuurwaardenonderzoek Locatie: ter hoogte van de Spoorstraat te Zegge, gemeente Rucphen (NB) Datum: 26 maart 2012 Projectnummer: 211x05748 Opgesteld door: mw. P. Maas Ecoloog ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Plan van Aanpak aanvraag kapvergunningen en uitvoering kappen bomen Quatrebras

Plan van Aanpak aanvraag kapvergunningen en uitvoering kappen bomen Quatrebras Plan van Aanpak aanvraag kapvergunningen en uitvoering kappen bomen Quatrebras 1. Inleiding 2. Context 2.1 Omlegging A9 2.2 Quatrebras 2.3 Natuurwetgeving 3. Plan van Aanpak kapvergunningen 3.1 Bomen verplanten

Nadere informatie