Voor akkoord Commissiegriffier:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor akkoord Commissiegriffier:"

Transcriptie

1 Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS) Griffier: mevrouw Y.P.A. Hermans De leden: College: Notulist: Afwezig: Agenda A1 Mededelingen de heer A. Barnhoorn (Noordwijk Totaal) de heer L.C. van der Hulst sr. (Noordwijk Totaal) mevrouw K. Kuyper-van Rooij (ChristenUnie) de heer P.W.M. Beuk (JES) de heer J. Elvader (Verenigd Noordwijk) mevrouw G.V. van der Aart (Verenigd Noordwijk) de heer B.J. van Hoek (VVD) de heer J.C.A. van der Hulst jr. (VVD) de heer G.C. van der Pijl (WenS) de heer H. Vink (WenS) mevrouw E.A.M. Zandwijk-van Hage (CDA) mevrouw C. Vliet Vlieland de Wit (CDA) de heer H. van Schouwenburg (Progressieve Combinatie) de heer P.J.M. van Zuijlen (Progressieve Combinatie) de heer G. van Duin, de heer M. Vroom de heer G.J. van der Kroon (Notuleerservice Nederland) de heer M.U. Wiersema (Progressieve Combinatie) de heer R. de Jong (CDA) burgemeester Groen A2 Vaststellen agenda A3 Gelegenheid tot inspreken A4 Vaststellen verslag vergadering d.d. 2 december 2008 A5 Nakoming gedane toezeggingen Toezeggingen commissievergadering: TCB 63 ( ) Burgemeester Groen zal onderzoek doen naar de (vermeende) gevaarlijke verkeerssituatie op de Langevelderlaan. TCB 65 ( ) Burgemeester Groen zal de commissie een memo doen toekomen naar aanleiding van de recent gepubliceerde veiligheidsindex en de resultaten van de gesprekken van het college met de onderzoekers. TCB 67 ( ) Burgemeester Groen zal de commissie informeren aangaande de monumentale graven op de algemene begraafplaats. TCB 68 ( ) Wethouder Van Duin zal de commissie een chronologische volgorde van acties doen toekomen m.b.t. het dossier Willem Alexanderpark 20. TCB 70 ( ) Wethouder Van Duin zegt toe een kaderstellende discussie te houden over het invullen van de handhavingprioriteiten in januari / februari TCB 71 ( ) Wethouder Vroom zal de commissie een specificatie van de kosten voor het maken beheerplan oeverbeschermingen doen toekomen. TCB 72 ( ) Wethouder Van Duin zegt toe de commissie een overzicht te geven van het gemiddelde aantal burgerbrieven dat per maand binnenkomt. TCB 73 ( ) Wethouder Vroom zal de problematiek van de afvalinzameling cq. zwervuil in de wijk Vinkenveld meenemen in de discussie over het huidige systeem van afvalinzameling. TCB 74 ( ) Wethouder Vroom zal nagaan of er eventueel wat gedaan kan worden aan de wateroverlast in de wijk Vinkenveld. De heer Van Hoek zal doorgeven om welke locatie het gaat. Regionale Samenwerking: R1 Holland Rijnland a) Terugkoppeling portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen door wethouder Van Duin. b) Actualiteiten uit het Algemeen Bestuur door de vertegenwoordigde raadsleden. Raadsvoorstellen: V1 Instemmen met het krediet voor renovatie padenstelsel en verbeteren parkeervoorzieningen algemene begraafplaats. V2 Evaluatie hondenbeleid 2008.

2 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari V3 In te stemmen met uitbetaling van investeringsbijdragen aan Stichting Dorpshuizen. V4 Nota verordening Naamgeving en nummering. Informerend: Er zijn geen informerende stukken. Stukken ter kennisname: K1 Het spoorboekje van de Planning en Controlecyclus Rondvraag Opening De voorzitter opent de eerste vergadering dit jaar om uur en heet eenieder welkom. A1 Mededelingen Hij meldt wethouder De Lange af, die zich laat vervangen door wethouder Van Duin. De burgemeester is afwezig wegens vakantie. Mevrouw Van de Pol zal desgewenst vragen beantwoorden. A2 A3 Vaststellen agenda Gelegenheid tot inspreken Er zijn vijf insprekers over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De voorzitter nodigt de aanwezigen en met name wethouder Van Duin uit om daarop wel te reageren. De eerste inspreekster is mevrouw Van Heusden. Mevrouw Van Heusden is de moeder van de 13- jarige jongen die in de commissievergadering van november ter sprake kwam in verband met de jongerenproblematiek. De burgemeester maakte toen melding van een dertienjarige jongen, waarvan de ouder niet aanspreekbaar zou zijn. Mevrouw Van Heusden zegt echter de zorg voor haar zoon zeer serieus te nemen. Zij heeft open gestaan voor alle hulpverleningsinstanties die er in Nederland zijn met de bedoeling om haar zoon in het gareel te krijgen en te houden. Zij heeft de burgemeester diens uitlating betreffende haar vermeende ontoegankelijkheid voor hulp zeer kwalijk genomen. Zij heeft een afspraak gemaakt met de burgemeester. Bij die ontmoeting heeft zij middels dossiers aangetoond dat er wel degelijk sprake is geweest van jeugdhulpverlening. De burgemeester, die verrast was door deze informatie, heeft aangegeven zijn eerdere mededelingen te willen corrigeren. Zij heeft tot nu toe nog geen reactie terug ontvangen van de burgemeester en wilde hem daarom vanavond hier ontmoeten voor nadere uitleg. Met haar inspreken hier wil mevrouw Van Heusden benadrukken dat zij wel degelijk een ouder is, die alles voor het welzijn van haar kinderen doet. De voorzitter meent mede namens de commissieleden te spreken, wanneer hij zijn waardering uitspreekt voor het door mevrouw Van Heusden getoonde initiatief om vanavond te komen inspreken over deze kwestie. Hij nodigt de commissieleden uit te reageren en voorts nader in te gaan op de vraag hoe hier verder mee om te gaan. Mevrouw Vliet Vlieland spreekt haar waardering uit voor de moed van mevrouw Van Heusden. Daar sluit mevrouw Kuyper zich bij aan en wil voorts weten of de bemoeienis van de jeugdhulpverlening zo ver ging, dat zij met de zoon van mevrouw Van Heusden in gesprek zijn gegaan en of haar zoon open stond daarvoor. Mevrouw Van Heusden antwoordt dat de hulpverlening een aantal keren wel op gang is gekomen. Door misverstanden stokte die hulpverlening een aantal keer. Op dit moment is er sprake van een hoopvolle hulpverleningssituatie, waaraan haar zoon meewerkt. Ook de heer Van Schouwenburg heeft waardering voor de moed van mevrouw Van Heusden. Hij herinnert eraan dat de burgemeester sprak van een groep van jongeren onder leiding van een dertienjarige jongen. Zijn vraag is of het feitelijk klopt wat de burgemeester hierover heeft gezegd. Mevrouw Van Heusden antwoordt dat zij geen uitspraken kan doen over de vraag of haar zoon leider is van een groep. Samen met de politie wordt op dit moment uitgezocht waarop die bewering stoelt. Zij meent dat er geen aanwijzingen zijn voor dat leiderschap van haar dertienjarige zoon. Het lijkt haar onwaarschijnlijk dat jongens van achttien jaar oud zich tot dingen laten verleiden door een jongen van dertien. Mevrouw Van der Aart wenst als moeder mevrouw Van Heusden heel veel wijsheid toe in deze kwestie. De voorzitter meent dat het goed is af te spreken dat het presidium de burgemeester zal inlichten over de woorden die mevrouw Van Heusden vanavond hier gesproken heeft en haar verwachting dat de burgemeester hier zijn woorden enigszins zou terugnemen, hetgeen tot op heden niet gebeurd is. Het presidium zal daarbij op een dergelijke actie aandringen. Mocht de burgemeester een andere mening zijn toegedaan, dan stelt hij voor dat het presidium in

3 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari aanwezigheid van mevrouw Van Heusden het gesprek nogmaals aangaat. Vervolgens wordt er viermaal ingesproken over de problematiek van damherten. De eerste inspreker is de heer Zandwijk. De heer Zandwijk begint met zijn brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp voor te lezen. Kortheidshalve wordt hierbij naar deze brief verwezen. Ter aanvulling meldt hij dat men te maken heeft met de Faunabeheereenheid (FBE). Spreker wijst erop dat tot 1 april 2002 de damherten gewoon beheerd konden worden. Nu is daar een door de FBE op te stellen faunabeheerplan voor nodig. In 2003 is er van IJmuiden tot aan Noordwijk door de damherten een schade aangericht van euro. Verder meldt de heer Zandwijk dat de draagkracht voor een bepaald aantal damherten in het duin- en aanliggende bollenland zo is uitgelegd, dat als die beesten daar niet voldoende voedsel kunnen vinden, zij buiten dat gebied mogen treden om daar hun voedsel te vinden. Dat betekent dus dat de beesten dan in het bollenland terechtkomen. In het rapport waarin hierover melding wordt gemaakt, wordt ook gesteld dat de verkeersonveiligheid daardoor toeneemt. Datzelfde rapport komt tot de conclusie dat men maar moet stoppen met het telen van bloembollen. De gemeente Amsterdam meent dat er geen beheer nodig is, omdat er geen maatschappelijke belangen op het spel zouden staan. Er is intussen wel een faunabeheerplan gemaakt. Tenslotte laat de heer Zandwijk weten dat de FBE meldt dat de damhertpopulatie, de klachten en de schade hand over hand toenemen. Wanneer de bollenbedrijven afgezet moeten worden met een hek, veranderen die bedrijven volgens de heer Zandwijk in boerderijen met aansprakelijkheid voor de gemeente. Dit laatste geldt niet bij een gedeeltelijke afsluiting. De heer Beuk heeft geconstateerd dat een aantal bollenbedrijven inmiddels zijn overgegaan tot erfafscheidingen. Hij vraagt zich af of het niet beter is wanneer er nog meer hekken worden geplaatst. De heer Zandwijk denkt niet dat het een goede oplossing is. Hij wijst daarbij op de belemmering van de toegankelijkheid van de terreinen en de aantasting van het landschap. Het is volgens hem wel zo dat de ondernemers zelf de natuur buiten hun terreinen moeten houden. De oplossing moet zijns inziens gezocht worden in het afzetten binnen de duinen zelf. De heer Van der Hulst sr. vraagt of de schade geclaimd kan worden bij iemand. Dat is volgens de heer Zandwijk in principe mogelijk middels een claim bij het Faunafonds. Daarbij moet dan wel aangetoond kunnen worden dat men voldoende gedaan heeft om de herten buiten de bollenvelden te houden. Dat is echter geen sinecure, omdat een hert zich volgens hem niet laat tegenhouden door een sloot van zes meter breed. Daar komt nog bij dat de brieven betreffende schadeclaims van vorig jaar op dit moment nog niet eens zijn beantwoord. De volgende inspreker is de heer Wassenaar. De heer Wassenaar wijst erop dat tot zijn grote opluchting de damherten op dit moment door het winterse weer weinig schade kunnen aanrichten, hetgeen zijn nachtrust wel bevordert. Zodra de dooi invalt, is het met die rust wel afgelopen. Hij ervaart het damhertenprobleem als een door de getroffenen zelf niet weg te nemen bedreiging. Voorts wijst hij erop dat de damherten hun natuurlijke schuwheid hebben verloren en soms wel met groepen van veertig stuks te zien zijn. Er zijn er op dit moment bijna 3000, zo laat hij weten, terwijl er vorig jaar nog maar 2300 waren en toen was er reeds sprake van een aanzienlijke overlast. Hij wijst erop dat het er dit jaar 3900 zullen zijn en volgend jaar 5000! Dat betekent een uitbreiding van 1000% in tien jaar tijd. Het maakt de heer Wassenaar woedend te lezen dat in het rapport gezegd wordt dat bij gebrek aan voedsel in de duinen er voor de damherten voldoende voedsel te vinden valt op de direct achter de duinen liggende bollenvelden. Hij dringt daarom aan op onmiddellijke maatregelen. Hij pleit voor noodmaatregelen waar het de afzetting van de velden betreft, waarbij aandringt op een gedogende houding van de overheid. Hij wijst er tenslotte op dat, theoretisch gesproken, er over tien jaar damherten zullen zijn. Hij komt tot de conclusie dat afschot van damherten niet langer uitgesteld kan worden. De volgende inspreker is de heer Van Ruyten, kweker te Langeveld. De heer Van Ruyten dankt de commissie voor de geboden kans aan de bollenkwekers om hun verhaal te vertellen. De commissie heeft zijns inziens de macht om het beleid van de gemeente te bepalen. Hij wijst erop dat er reeds drie jaar sprake is van schade door loslopende damherten. Deze schade kan nergens of in onvoldoende mate verhaald worden. De instanties (Waternet, Zuid-Hollands landschap en Staatsbosbeheer) spelen elkaar volgens hem de bal toe over de verantwoordelijkheid. Hij denkt dat de gemeente voldoende argumenten heeft om deze instanties te dwingen liefst morgen al maatregelen te nemen. Er is naar zijn mening geld beschikbaar van de Amsterdamse waterleiding (negen ton, naar horen zeggen) om het hoge hek waaraan begonnen is, maar wat gestopt is op de grens met de gemeente Noordwijk, door te trekken. Hiervan verwacht hij een oplossing van het probleem. Hij vraagt zich af waarom de Natuur- en vogelvereniging Noordwijk op 25 mei 2008 een advies heeft neergelegd bij de ge-

4 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari meente en er niets mee gebeurd is. Dat advies loopt geheel parallel aan de wensen van de bollenkwekers. Het advies gaat onder andere over de veiligheid van het verkeer, maar dat is de verantwoording van de gemeente. Verder gaat het advies in op de schade van de kwekers. Ook wordt daarin gesuggereerd grotere mazen in het hek te maken, zodat het hek voor kleinere dieren geen belemmering vormt. In een gesprek op 17 december jl. met burgemeester Groen is de suggestie gedaan schrikdraad als noodoplossing te spannen. Gebleken is dat dat werkt. Hierop heeft hij tot nu toe geen reactie ontvangen, hetgeen wel was toegezegd door de burgemeester. Hij wijst echter op het afschrikkende effect van maatregelen als hoge hekken, schrikdraad en dergelijke op bezoekers van het overigens zo mooie gebied en van met name de badplaats Noordwijk. Hij nodigt tenslotte eenieder uit om te komen kijken naar de schade die de kwekers tot nu toe hebben opgelopen. Met een zekerheid van 90% zegt hij toe dat hij s avonds herten kan laten zien. Mevrouw Zandwijk vraagt de heer Wassenaar en Van Ruyten of zij maatregelen genomen hebben en wat de kosten daarvan zijn. Het viel mevrouw Kuyper de laatste tijd op dat waar de damherten de boel omgewoeld hadden, een week later er iets aan gedaan was. Zij wil weten of een hek langs de duinrand een goede oplossing zou zijn. De heer Van Schouwenburg vraagt of de heer Van Ruyten iets kan zeggen over de orde van grootte van de schade aan de gewassen. De heer Van der Pijl heeft ongeveer zeven organisaties horen noemen, die met deze problematiek te maken hebben. Hij vraagt zich af of er een eigenaar bestaat van de problematiek rond de damherten. De heer Van Ruyten meldt dat hijzelf vorig jaar geringe schade heeft ondervonden, omdat hij wegens zijn leeftijd nog slechts een gering bedrijf voert. Dit geldt echter niet voor zijn collega s. Zij zullen beter op de hoogte zijn van de cijfers. Hij geeft vervolgens een aantal voorbeelden van schade, waardoor een van zijn collega s vorig jaar 2000 euro schade heeft geleden en dit jaar reeds 1500 euro (vernield afdekdoek). Verder is er sprake van veel onzichtbare schade. Behalve het afdekdoek is er gewerkt met gaas en schrikdraad. Spreker vraagt de gemeenteraad iets te doen richting die organisaties en de mogelijkheid van schadevergoeding. De heer Van Wassenaar merkt op dat hij nog geen schade heeft of schrikdraad gezet heeft. Mocht hij draad moeten zetten, dan betekent dat minstens twee kilometer draad! Bovendien kan hij dan nergens meer op zijn erf komen. De heer Van Ruyten vindt het absurd dat de ondernemers maatregelen moeten nemen om de herten van de bedrijven te houden. Hij is van mening dat alleen de gemeente op korte termijn de meeste macht heeft om iets aan de problematiek iets te doen, omdat zij de betrokken instanties kan dwingen te reageren. De volgende spreker is de heer Koomen. De heer Koomen heeft een aantal foto s van damherten op de bollenvelden, die hij doet rondgaan. Hij meldt dat door het Faunafonds alleen de directe schade aan de gewassen vergoed wordt. Verder wijst hij erop dat door het graven in de grond door de herten, ook de gespoten bestrijdingsmiddelen niet meer werken. Dat werk wordt daardoor dus ook teniet gedaan. Die indirecte schade wordt dus niet vergoed door het Faunafonds. Het probleem ligt naar zijn mening bij de Amsterdamse waterleiding, want daar komen de beesten vandaan. Hij benadrukt dat de gemeenteraad druk moet uitoefenen op de gemeente Amsterdam. Mevrouw Zandwijk wijst erop dat het gebied bij Langeveld destijds met rijksgelden uitdrukkelijk aangelegd is ten behoeve van de bollenteelt. Nu dreigt het een dierentuin te worden. Zij begrijpt niet waarom er niet al iets is ondernomen tegen de overlast. Mevrouw Vliet Vlieland vindt een hek ook een goede oplossing. Zij wijst er daarbij op dat het wel zo is dat de herten zich blijven vermenigvuldigen. Er moet naar haar mening voor gezorgd worden dat er geen nieuwe damherten meer komen. Misschien moeten ze wel helemaal verdwijnen, oppert zij, want hekken vormen volgens haar niet de definitieve oplossing. De heer Van der Pijl zegt onder de indruk te zijn van de foto s en de aantallen beesten waarom het blijkt te gaan. Naar zijn mening aanvaardt het Faunafonds enige verantwoordelijkheid, maar schadevergoeding alleen lost het probleem niet op. Hij vraagt zich daarom af of een anticonceptiemaatregel effect zou sorteren. De heer Koomen antwoordt dat Wageningen heeft duidelijk gemaakt dat anticonceptie bij damherten niet mogelijk is. De heer Zandwijk wil nog opmerken dat de vele organisaties tegen elkaar in werken. Verder wijst hij erop dat in het Faunabeheerplan staat aangegeven dat de herten beheerd moeten worden. Dat plan is ingediend bij GS. GS heeft echter duidelijk gemaakt beheer niet toe te staan. Daarom is zijn vraag aan onder andere de gemeente Noordwijk om de gewenste politieke druk uit te oefenen. De directe schade loopt inmiddels in de tienduizenden euro s. Desgevraagd geeft hij aan dat de problematiek zowel

5 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari onder Zuid-Holland als Noord-Holland valt, maar dat Noord-Holland zich daarin soepeler opstelt dan Zuid- Holland. Wethouder Van Duin geeft aan dat hij allereerst onder de indruk is van de inspraak van vanavond. Hoewel de gemeente niet de eerst aangewezen partij hierin is, denkt hij toch dat dit de enige weg is om de problematiek onder de aandacht te brengen. Er wordt reeds geruime tijd over gesproken en hij meent dat daarbij veel juridische haarkloverij komt kijken. De gemeente als vergunningverstrekker heeft zich in het verleden reeds akkoord verklaard met het plaatsen van een hek. Door de vergunningsaanvraag voor een hek is het onderwerp in zijn portefeuille terecht genomen. Het is echter niet de gemeente die het hek gaat plaatsen. Dat is aan het Duinwaterbedrijf van Amsterdam en dat bedrijf heeft dan ook de vergunning aangevraagd bij Noordwijk. Het college is nadrukkelijk bereid om hierin mee te werken, maar ziet dat het om een aantal maatregelen vraagt, waarvan het beheer van het wild naar zijn mening ook deel uitmaakt. De feiten die nu voorliggen zijn: a. de vergunningaanvraag van het hek, b. de plaatselijke vogelvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de mazen van het hek, waardoor voor bepaalde dieren de ecologische zone doorsneden zou worden, c. het tracé van het hekwerk. Het overleg met onder andere het Zuid-Hollands landschap heeft geleid tot een wandeling door het gebied. Er is kortgeleden een intentieovereenkomst opgesteld richting het Zuid-Hollands landschap. De heer Immerzeel van die organisatie heeft in een artikel aangegeven het hekwerk te plaatsen omwille van de verkeersveiligheid en niet ter bescherming van de agrarische sector. Bovendien heeft de heer Immerzeel aangegeven bereid te zijn in deze commissie uitleg te komen geven over het administratieve traject en het tracé. Spreker is van mening dat er een plan moet komen, waarin ook de hogere overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Hij zal graag samen met andere Noordwijkse partijen de nodige politieke druk daartoe aanwenden. Een eerste aanzet daartoe is zijns inziens de aanleg van het hekwerk. De heer Immerzeel heeft aangegeven hierin mee te willen werken en heeft aangegeven te verwachten dat de intentieovereenkomst ondertekend zal worden. Het hekwerk zelf zal betaald moeten worden door het Zuid-Hollands landschap en het Waternet. De heer Van de Hulst jr. wil weten of de wethouder een brief wil sturen aan PS en GS. De wethouder antwoordt dat die brief in gezamenlijkheid met de kwekers opgesteld en verstuurd kan worden. Dat zou volgens de heer Van de Hulst jr. ook de intentie van zijn fractie zijn. Er moet volgens hem een hek om de duinen en wellicht een duizendtal damherten afgeschoten worden. De heer Beuk vraagt naar de status van de vergunningaanvraag voor het hek. De wethouder antwoordt dat de vergunning is aangevraagd. De vergunning is nog niet afgegeven wegens het aangetekende bezwaar door de Natuur- en vogelvereniging. De vergunning moet opnieuw worden aangevraagd. Zodra dat gebeurd is, kan de vergunning binnen twee weken gegeven worden. Het Zuid-Hollands landschap samen met Waternet moeten zorgen voor de vergunningaanvraag. Mevrouw Van der Aart wil ook weten aan welke termijn gedacht moet worden wat dat hele traject betreft. De wethouder antwoordt dat het probleem van de aanbesteding niet het probleem is van de gemeente maar van Waternet in samenspraak met het Zuid- Hollands landschap, die ook aan hun verplichtingen vastzitten wat de aanbesteding betreft. Het gaat hierbij om tonnen! Daarom is het goed dat de gemeente aan het begin van het traject de urgentie ervan nog eens goed onder de aandacht brengt bij de betrokken twee partijen om de gewenste haast te betrachten. Mevrouw Zandwijk is van mening dat vorig jaar reeds het traject bekend was en de Natuur- en vogelvereniging weliswaar om grotere mazen in het hek heeft gevraagd, maar dat dat geen bezwaar hoeft te zijn om het traject nu reeds te starten. Zij maakt zich grote zorgen over de lange termijnen die een en ander nog dreigen te gaan vergen. Zij roept op reeds vandaag te beginnen! De wethouder antwoordt desgevraagd dat wanneer de vergunningaanvraag er is, de gemeente binnen tien dagen klaar is. Het probleem ligt dus niet aan de kant van de gemeente, maar aan die van de investeerders. De voorzitter wijst erop dat hij de wethouder ook heeft horen zeggen dat de heer Immerzeel bereid is om in deze arena te verschijnen. Het is dan aan de commissieleden om hem daarop kritisch te bevragen. Desgewenst zou dat gesprek dan geagendeerd kunnen worden. De heer Van der Hulst sr. stelt dat als de commissie moet wachten op de heer Immerzeel, men weer een maand verder is. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven te moeten wachten op de vergunningaanvraag. Spreker pleit daarom om een meer proactieve houding en pleit ervoor het Zuid-Hollands landschap en Waternet te laten weten dat de gemeente

6 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari morgen die aanvraag wil hebben. Hij vraagt verder of de wethouder bereid is om de ondernemers te helpen bij het verhalen van de schade bij de betreffende instanties, welke dat dan ook zijn. Ten aanzien van het idee van afschieten laat hij weten in tegenstelling tot de ervaring van de burgemeester - in te schatten dat er bestuurlijk draagvlak bestaat voor beheer. Hij vraagt de wethouder de bestuurlijke drang uit te oefenen om het daartoe te geleiden. De wethouder meent dat de gevoelens binnen het college ten aanzien van beheer dezelfde zijn als die van de heer Van der Hulst sr. Het college is daar echter niet het bevoegd orgaan toe. De gemeente kan hooguit druk uitoefenen op de gemeente Amsterdam. De beslissingsbevoegdheid ligt dus op een ander niveau. De voorzitter suggereert in zijn reactie dat het wellicht geen slecht idee zou zijn als gemeenteraadsleden van deze gemeente eens bij hun collegae in Amsterdam zouden aankloppen om hen de ernst van de problematiek duidelijk te maken. De heer Van der Hulst sr. concludeert dat ondanks een verzoek daartoe in het verleden, het college over het beheer van de damherten geen contact heeft opgenomen met Amsterdam. De heer Van Schouwenburg steunt het voorstel dat de voorzitter zojuist deed, maar begrijpt ook dat dat los staat van de aanvraag van de bouwvergunning voor het hek. Een door de voorzitter bepleit contact zou zijns inziens ook nuttig kunnen zijn om ook eens mensen te horen die een andere visie hebben op de problematiek. Daarom zou hij ook voorstander zijn van een gesprek met mensen als de heer Immerzeel. De heer Van Ruyten benadrukt het belang dat de gemeente morgen reeds zorgt dat er schrikdraad wordt aangelegd. Daar is geen vergunning voor nodig en zou op korte termijn soelaas bieden aan de ellendige situatie, waarin de kwekers op dit moment verkeren. Bovendien zullen de kosten daarvan geen bezwaar vormen. Mevrouw Zandwijk vindt het schrikdraad als voorlopige maatregel een heel verstandige zaak. Daarna kan er rustig verder gepraat worden, volgens haar. De voorzitter denkt dat het bestuurlijk zo in elkaar zit dat wanneer het in deze commissie gaat om het plaatsen van een redelijk lang en groot hek, dat betaald wordt door andere instanties dan de gemeente, de gemeente wel kan beslissen het schrikdraad zelf aan te leggen, maar dan is de ordentelijke weg daartoe zijns inziens een initiatiefvoorstel waarin het college wordt opgedragen schrikdraad aan te brengen. Daarbij zal dan ook de dekking moeten worden aangegeven. De heer Van der Hulst sr. geeft aan geen antwoord gekregen te hebben op zijn vraag welke wethouder bereid is om iets te betekenen voor de getroffen agrariërs in het verhalen van de geleden en nog te lijden schade. Wethouder Van Duin antwoordt dat als de heer Zandwijk als intermediair zou willen optreden bij het nagaan van welke administratieve handelingen en politieke druk daarvoor nodig zou zijn, het college hiermee aan de slag zou kunnen gaan. De heer Zandwijk krijgt als laatste het woord, maar spreekt niet in de microfoon, waardoor er geen geluid is. Zijn reactie komt er onder andere op neer dat hij bereid is de gevraagde samenwerking te leveren. De voorzitter concludeert dat de wethouder heeft toegezegd om samen met de heer Zandwijk als vertegenwoordiger van de schadelijdenden met de heer Immerzeel rond de tafel gaat. Er ligt nog de vraag of de commissie zelf ook nog een keer met de heer Immerzeel wil spreken. Als de commissie van mening is dat de gemeente iets moet doen vooruitlopend op de bouw van het hek, dan zal dat via een initiatiefvoorstel moeten worden geïnitieerd. Gezien de reacties stelt hij vast dat de commissie de heer Immerzeel in de februarivergadering wil ontmoeten. A4 Vaststellen verslag vergadering d.d. 2 december 2008 Mevrouw Vliet Vlieland geeft aan dat de heer De Jong graag bij de afwezigen wordt vermeld. De voorzitter heeft echter voor de aanvang van de vergadering niet gehoord dat dat zo was en stelt daarom voor de tekst te laten zoals deze nu is. Als de heer De Jong zich alsnog voor deze vergadering afmeldt, zal dat worden opgenomen. Op pag. 4, derde zin onder V1, wil de heer Van Hoek gewijzigd zien dat de centrale zender op het gemeentehuis om niet ter beschikking wordt gesteld. Hiermee wordt het verslag vastgesteld. A5 Nakoming gedane toezeggingen TCB 63, 65, 67 blijven staan. TCB 68: wethouder Van Duin geeft aan het onderwerp in februari aan de orde te kunnen stellen. TCB 70: zal volgens wethouder Van Duin februari / maart worden. Dan zal het gaan om de kaderstellende discussie, maar ook om de uitwerking van de

7 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari VVD-motie. Misschien moet daar eind februari een speciale avond voor georganiseerd worden, omdat hij zich afvraagt of het in de commissie past. Daar door de voorzitter naar gevraagd, geven de leden aan voor een dergelijke, aparte avond te zijn. De griffie zal dit verder ter hand nemen. TCB 71: dit onderwerp komt terug en kan daarom worden afgevoerd. TCB 72: kan worden afgevoerd. TCB 73: wethouder Vroom wijst erop dat men bezig is met het opzetten van een nieuw systeem voor het ophalen van het afval. Logischerwijs is de wijk Vinkenveld daarin ook opgenomen. Als de heer Van Hoek de toezegging krijgt dat de wijk in het plan zal worden opgenomen, gaat hij ermee akkoord dat de toezegging wordt afgevoerd. TCB 74: blijft staan. De heer Beuk geeft aan graag een toezegging te zien toegevoegd, namelijk de toezegging van de burgemeester dat hij in beslotenheid met de politie de inval Beethoven nog eens zou doornemen. Hij dringt erop aan dat de burgemeester hierover uitsluitsel geeft. De voorzitter zegt toe die via een van de wethouders als toezegging op te zullen nemen. Regionale Samenwerking R1 Holland Rijnland Terugkoppeling portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen door wethouder Van Duin. Actualiteiten uit het Algemeen Bestuur door de vertegenwoordigde raadsleden. Er heeft geen portefeuillehoudersoverleg noch een vergadering van het Algemene Bestuur plaats gevonden. V1 Instemmen met het krediet voor renovatie padenstelsel en verbeteren parkeervoorzieningen Algemene begraafplaats. Ter inleiding verwijst de voorzitter naar het memo en geeft de wethouder de gelegenheid daar eerst iets over te zeggen. Wethouder Vroom refereert aan de vraag om alle activiteiten die te maken hebben met de begraafplaats in één keer te presenteren. Door de nu gekozen werkwijze heeft men nu al kunnen beginnen met de werkzaamheden. Hij heeft alle activiteiten op een rijtje gezet samen met de cijfers en een stukje over de monumenten op de begraafplaats. Voorts wil hij weten of hiermee ook voldaan is aan toezegging 67. De voorzitter meent dat daarmee toezegging 67 niet is afgehandeld. Bedoeld is naar zijn mening een inventarisatie van graven. De wethouder zal contact opnemen met de burgemeester om daar werk van te maken. Eerste termijn De heer Barnhoorn meldt dat zijn fractie voor dit plan is. Hij dankt voor dit integrale plan voor de begraafplaats. Mevrouw Vliet Vlieland meldt dat ook haar fractie voor de voorgestelde verbeteringen is. Haar fractie vroeg zich alleen af of de steentjes die voor de paden gebruikt gaan worden goed zijn voor de begaanbaarheid, omdat naar haar mening op een begraafplaats nogal vaak mensen met een rollator rondlopen, die gebaat zijn bij een glad wegoppervlak. De heer Van Zuylen dankt voor het opsommen van de uit te voeren werkzaamheden. Hij wil wel weten of dit een compleet beeld is en of er een beheersplan bestaat. De partij van de heer Van Hoek gaat ook akkoord. Men wil wel weten wie het uit gaat voeren en of er meerdere offertes zijn gevraagd. De heer Vink geeft ook het akkoord van zijn fractie. Ook zij hebben een vraag bij de klinkers die gebruikt gaan worden. Hij meent gelezen te hebben dat die klinkers uit de Dahliastraat komen, maar dat er desondanks toch nog eens euro voor betaald moet worden. JES gaat ook akkoord, maar de heer Beuk ziet niet iets over een mogelijke uitbreiding op de langere termijn. Hij begrijpt dat het aantal inwoners van de gemeente nog steeds groeit. Hij stelt voor om te wachten met het opknappen van het Dompad totdat er zekerheid bestaat over de uitbreiding van de begraafplaats op de locatie aldaar. De fractie van mevrouw Van der Aart is ook akkoord. Zij hoort graag van de wethouder of dit het laatste is dat staat te gebeuren. Wethouder Vroom dankt de commissie voor de steun aan het voorstel. Naar zijn weten bevat de gegeven opsomming nu alle geplande activiteiten ten aanzien van de begraafplaats. Het plaatje is hiermee dus compleet. De stenen, die overigens een vlak pad zullen opleveren en waarover de gemeente reeds beschikt, zullen worden gebruikt, maar het genoemde bedrag is nodig voor de extra benodigde stenen en de aanleg ervan. Verder licht hij toe dat de afstemming waar de heer Beuk op doelt, zal gebeuren. De noodzaak voor het ruimen dat recentelijk heeft plaatsgevonden, had natuurlijk ook te maken met de benodigde ruimte. De uitbreiding van de begraafplaats is echter een onderwerp dat verder in

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie