Voor akkoord Commissiegriffier:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor akkoord Commissiegriffier:"

Transcriptie

1 Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS) Griffier: mevrouw Y.P.A. Hermans De leden: College: Notulist: Afwezig: Agenda A1 Mededelingen de heer A. Barnhoorn (Noordwijk Totaal) de heer L.C. van der Hulst sr. (Noordwijk Totaal) mevrouw K. Kuyper-van Rooij (ChristenUnie) de heer P.W.M. Beuk (JES) de heer J. Elvader (Verenigd Noordwijk) mevrouw G.V. van der Aart (Verenigd Noordwijk) de heer B.J. van Hoek (VVD) de heer J.C.A. van der Hulst jr. (VVD) de heer G.C. van der Pijl (WenS) de heer H. Vink (WenS) mevrouw E.A.M. Zandwijk-van Hage (CDA) mevrouw C. Vliet Vlieland de Wit (CDA) de heer H. van Schouwenburg (Progressieve Combinatie) de heer P.J.M. van Zuijlen (Progressieve Combinatie) de heer G. van Duin, de heer M. Vroom de heer G.J. van der Kroon (Notuleerservice Nederland) de heer M.U. Wiersema (Progressieve Combinatie) de heer R. de Jong (CDA) burgemeester Groen A2 Vaststellen agenda A3 Gelegenheid tot inspreken A4 Vaststellen verslag vergadering d.d. 2 december 2008 A5 Nakoming gedane toezeggingen Toezeggingen commissievergadering: TCB 63 ( ) Burgemeester Groen zal onderzoek doen naar de (vermeende) gevaarlijke verkeerssituatie op de Langevelderlaan. TCB 65 ( ) Burgemeester Groen zal de commissie een memo doen toekomen naar aanleiding van de recent gepubliceerde veiligheidsindex en de resultaten van de gesprekken van het college met de onderzoekers. TCB 67 ( ) Burgemeester Groen zal de commissie informeren aangaande de monumentale graven op de algemene begraafplaats. TCB 68 ( ) Wethouder Van Duin zal de commissie een chronologische volgorde van acties doen toekomen m.b.t. het dossier Willem Alexanderpark 20. TCB 70 ( ) Wethouder Van Duin zegt toe een kaderstellende discussie te houden over het invullen van de handhavingprioriteiten in januari / februari TCB 71 ( ) Wethouder Vroom zal de commissie een specificatie van de kosten voor het maken beheerplan oeverbeschermingen doen toekomen. TCB 72 ( ) Wethouder Van Duin zegt toe de commissie een overzicht te geven van het gemiddelde aantal burgerbrieven dat per maand binnenkomt. TCB 73 ( ) Wethouder Vroom zal de problematiek van de afvalinzameling cq. zwervuil in de wijk Vinkenveld meenemen in de discussie over het huidige systeem van afvalinzameling. TCB 74 ( ) Wethouder Vroom zal nagaan of er eventueel wat gedaan kan worden aan de wateroverlast in de wijk Vinkenveld. De heer Van Hoek zal doorgeven om welke locatie het gaat. Regionale Samenwerking: R1 Holland Rijnland a) Terugkoppeling portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen door wethouder Van Duin. b) Actualiteiten uit het Algemeen Bestuur door de vertegenwoordigde raadsleden. Raadsvoorstellen: V1 Instemmen met het krediet voor renovatie padenstelsel en verbeteren parkeervoorzieningen algemene begraafplaats. V2 Evaluatie hondenbeleid 2008.

2 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari V3 In te stemmen met uitbetaling van investeringsbijdragen aan Stichting Dorpshuizen. V4 Nota verordening Naamgeving en nummering. Informerend: Er zijn geen informerende stukken. Stukken ter kennisname: K1 Het spoorboekje van de Planning en Controlecyclus Rondvraag Opening De voorzitter opent de eerste vergadering dit jaar om uur en heet eenieder welkom. A1 Mededelingen Hij meldt wethouder De Lange af, die zich laat vervangen door wethouder Van Duin. De burgemeester is afwezig wegens vakantie. Mevrouw Van de Pol zal desgewenst vragen beantwoorden. A2 A3 Vaststellen agenda Gelegenheid tot inspreken Er zijn vijf insprekers over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De voorzitter nodigt de aanwezigen en met name wethouder Van Duin uit om daarop wel te reageren. De eerste inspreekster is mevrouw Van Heusden. Mevrouw Van Heusden is de moeder van de 13- jarige jongen die in de commissievergadering van november ter sprake kwam in verband met de jongerenproblematiek. De burgemeester maakte toen melding van een dertienjarige jongen, waarvan de ouder niet aanspreekbaar zou zijn. Mevrouw Van Heusden zegt echter de zorg voor haar zoon zeer serieus te nemen. Zij heeft open gestaan voor alle hulpverleningsinstanties die er in Nederland zijn met de bedoeling om haar zoon in het gareel te krijgen en te houden. Zij heeft de burgemeester diens uitlating betreffende haar vermeende ontoegankelijkheid voor hulp zeer kwalijk genomen. Zij heeft een afspraak gemaakt met de burgemeester. Bij die ontmoeting heeft zij middels dossiers aangetoond dat er wel degelijk sprake is geweest van jeugdhulpverlening. De burgemeester, die verrast was door deze informatie, heeft aangegeven zijn eerdere mededelingen te willen corrigeren. Zij heeft tot nu toe nog geen reactie terug ontvangen van de burgemeester en wilde hem daarom vanavond hier ontmoeten voor nadere uitleg. Met haar inspreken hier wil mevrouw Van Heusden benadrukken dat zij wel degelijk een ouder is, die alles voor het welzijn van haar kinderen doet. De voorzitter meent mede namens de commissieleden te spreken, wanneer hij zijn waardering uitspreekt voor het door mevrouw Van Heusden getoonde initiatief om vanavond te komen inspreken over deze kwestie. Hij nodigt de commissieleden uit te reageren en voorts nader in te gaan op de vraag hoe hier verder mee om te gaan. Mevrouw Vliet Vlieland spreekt haar waardering uit voor de moed van mevrouw Van Heusden. Daar sluit mevrouw Kuyper zich bij aan en wil voorts weten of de bemoeienis van de jeugdhulpverlening zo ver ging, dat zij met de zoon van mevrouw Van Heusden in gesprek zijn gegaan en of haar zoon open stond daarvoor. Mevrouw Van Heusden antwoordt dat de hulpverlening een aantal keren wel op gang is gekomen. Door misverstanden stokte die hulpverlening een aantal keer. Op dit moment is er sprake van een hoopvolle hulpverleningssituatie, waaraan haar zoon meewerkt. Ook de heer Van Schouwenburg heeft waardering voor de moed van mevrouw Van Heusden. Hij herinnert eraan dat de burgemeester sprak van een groep van jongeren onder leiding van een dertienjarige jongen. Zijn vraag is of het feitelijk klopt wat de burgemeester hierover heeft gezegd. Mevrouw Van Heusden antwoordt dat zij geen uitspraken kan doen over de vraag of haar zoon leider is van een groep. Samen met de politie wordt op dit moment uitgezocht waarop die bewering stoelt. Zij meent dat er geen aanwijzingen zijn voor dat leiderschap van haar dertienjarige zoon. Het lijkt haar onwaarschijnlijk dat jongens van achttien jaar oud zich tot dingen laten verleiden door een jongen van dertien. Mevrouw Van der Aart wenst als moeder mevrouw Van Heusden heel veel wijsheid toe in deze kwestie. De voorzitter meent dat het goed is af te spreken dat het presidium de burgemeester zal inlichten over de woorden die mevrouw Van Heusden vanavond hier gesproken heeft en haar verwachting dat de burgemeester hier zijn woorden enigszins zou terugnemen, hetgeen tot op heden niet gebeurd is. Het presidium zal daarbij op een dergelijke actie aandringen. Mocht de burgemeester een andere mening zijn toegedaan, dan stelt hij voor dat het presidium in

3 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari aanwezigheid van mevrouw Van Heusden het gesprek nogmaals aangaat. Vervolgens wordt er viermaal ingesproken over de problematiek van damherten. De eerste inspreker is de heer Zandwijk. De heer Zandwijk begint met zijn brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp voor te lezen. Kortheidshalve wordt hierbij naar deze brief verwezen. Ter aanvulling meldt hij dat men te maken heeft met de Faunabeheereenheid (FBE). Spreker wijst erop dat tot 1 april 2002 de damherten gewoon beheerd konden worden. Nu is daar een door de FBE op te stellen faunabeheerplan voor nodig. In 2003 is er van IJmuiden tot aan Noordwijk door de damherten een schade aangericht van euro. Verder meldt de heer Zandwijk dat de draagkracht voor een bepaald aantal damherten in het duin- en aanliggende bollenland zo is uitgelegd, dat als die beesten daar niet voldoende voedsel kunnen vinden, zij buiten dat gebied mogen treden om daar hun voedsel te vinden. Dat betekent dus dat de beesten dan in het bollenland terechtkomen. In het rapport waarin hierover melding wordt gemaakt, wordt ook gesteld dat de verkeersonveiligheid daardoor toeneemt. Datzelfde rapport komt tot de conclusie dat men maar moet stoppen met het telen van bloembollen. De gemeente Amsterdam meent dat er geen beheer nodig is, omdat er geen maatschappelijke belangen op het spel zouden staan. Er is intussen wel een faunabeheerplan gemaakt. Tenslotte laat de heer Zandwijk weten dat de FBE meldt dat de damhertpopulatie, de klachten en de schade hand over hand toenemen. Wanneer de bollenbedrijven afgezet moeten worden met een hek, veranderen die bedrijven volgens de heer Zandwijk in boerderijen met aansprakelijkheid voor de gemeente. Dit laatste geldt niet bij een gedeeltelijke afsluiting. De heer Beuk heeft geconstateerd dat een aantal bollenbedrijven inmiddels zijn overgegaan tot erfafscheidingen. Hij vraagt zich af of het niet beter is wanneer er nog meer hekken worden geplaatst. De heer Zandwijk denkt niet dat het een goede oplossing is. Hij wijst daarbij op de belemmering van de toegankelijkheid van de terreinen en de aantasting van het landschap. Het is volgens hem wel zo dat de ondernemers zelf de natuur buiten hun terreinen moeten houden. De oplossing moet zijns inziens gezocht worden in het afzetten binnen de duinen zelf. De heer Van der Hulst sr. vraagt of de schade geclaimd kan worden bij iemand. Dat is volgens de heer Zandwijk in principe mogelijk middels een claim bij het Faunafonds. Daarbij moet dan wel aangetoond kunnen worden dat men voldoende gedaan heeft om de herten buiten de bollenvelden te houden. Dat is echter geen sinecure, omdat een hert zich volgens hem niet laat tegenhouden door een sloot van zes meter breed. Daar komt nog bij dat de brieven betreffende schadeclaims van vorig jaar op dit moment nog niet eens zijn beantwoord. De volgende inspreker is de heer Wassenaar. De heer Wassenaar wijst erop dat tot zijn grote opluchting de damherten op dit moment door het winterse weer weinig schade kunnen aanrichten, hetgeen zijn nachtrust wel bevordert. Zodra de dooi invalt, is het met die rust wel afgelopen. Hij ervaart het damhertenprobleem als een door de getroffenen zelf niet weg te nemen bedreiging. Voorts wijst hij erop dat de damherten hun natuurlijke schuwheid hebben verloren en soms wel met groepen van veertig stuks te zien zijn. Er zijn er op dit moment bijna 3000, zo laat hij weten, terwijl er vorig jaar nog maar 2300 waren en toen was er reeds sprake van een aanzienlijke overlast. Hij wijst erop dat het er dit jaar 3900 zullen zijn en volgend jaar 5000! Dat betekent een uitbreiding van 1000% in tien jaar tijd. Het maakt de heer Wassenaar woedend te lezen dat in het rapport gezegd wordt dat bij gebrek aan voedsel in de duinen er voor de damherten voldoende voedsel te vinden valt op de direct achter de duinen liggende bollenvelden. Hij dringt daarom aan op onmiddellijke maatregelen. Hij pleit voor noodmaatregelen waar het de afzetting van de velden betreft, waarbij aandringt op een gedogende houding van de overheid. Hij wijst er tenslotte op dat, theoretisch gesproken, er over tien jaar damherten zullen zijn. Hij komt tot de conclusie dat afschot van damherten niet langer uitgesteld kan worden. De volgende inspreker is de heer Van Ruyten, kweker te Langeveld. De heer Van Ruyten dankt de commissie voor de geboden kans aan de bollenkwekers om hun verhaal te vertellen. De commissie heeft zijns inziens de macht om het beleid van de gemeente te bepalen. Hij wijst erop dat er reeds drie jaar sprake is van schade door loslopende damherten. Deze schade kan nergens of in onvoldoende mate verhaald worden. De instanties (Waternet, Zuid-Hollands landschap en Staatsbosbeheer) spelen elkaar volgens hem de bal toe over de verantwoordelijkheid. Hij denkt dat de gemeente voldoende argumenten heeft om deze instanties te dwingen liefst morgen al maatregelen te nemen. Er is naar zijn mening geld beschikbaar van de Amsterdamse waterleiding (negen ton, naar horen zeggen) om het hoge hek waaraan begonnen is, maar wat gestopt is op de grens met de gemeente Noordwijk, door te trekken. Hiervan verwacht hij een oplossing van het probleem. Hij vraagt zich af waarom de Natuur- en vogelvereniging Noordwijk op 25 mei 2008 een advies heeft neergelegd bij de ge-

4 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari meente en er niets mee gebeurd is. Dat advies loopt geheel parallel aan de wensen van de bollenkwekers. Het advies gaat onder andere over de veiligheid van het verkeer, maar dat is de verantwoording van de gemeente. Verder gaat het advies in op de schade van de kwekers. Ook wordt daarin gesuggereerd grotere mazen in het hek te maken, zodat het hek voor kleinere dieren geen belemmering vormt. In een gesprek op 17 december jl. met burgemeester Groen is de suggestie gedaan schrikdraad als noodoplossing te spannen. Gebleken is dat dat werkt. Hierop heeft hij tot nu toe geen reactie ontvangen, hetgeen wel was toegezegd door de burgemeester. Hij wijst echter op het afschrikkende effect van maatregelen als hoge hekken, schrikdraad en dergelijke op bezoekers van het overigens zo mooie gebied en van met name de badplaats Noordwijk. Hij nodigt tenslotte eenieder uit om te komen kijken naar de schade die de kwekers tot nu toe hebben opgelopen. Met een zekerheid van 90% zegt hij toe dat hij s avonds herten kan laten zien. Mevrouw Zandwijk vraagt de heer Wassenaar en Van Ruyten of zij maatregelen genomen hebben en wat de kosten daarvan zijn. Het viel mevrouw Kuyper de laatste tijd op dat waar de damherten de boel omgewoeld hadden, een week later er iets aan gedaan was. Zij wil weten of een hek langs de duinrand een goede oplossing zou zijn. De heer Van Schouwenburg vraagt of de heer Van Ruyten iets kan zeggen over de orde van grootte van de schade aan de gewassen. De heer Van der Pijl heeft ongeveer zeven organisaties horen noemen, die met deze problematiek te maken hebben. Hij vraagt zich af of er een eigenaar bestaat van de problematiek rond de damherten. De heer Van Ruyten meldt dat hijzelf vorig jaar geringe schade heeft ondervonden, omdat hij wegens zijn leeftijd nog slechts een gering bedrijf voert. Dit geldt echter niet voor zijn collega s. Zij zullen beter op de hoogte zijn van de cijfers. Hij geeft vervolgens een aantal voorbeelden van schade, waardoor een van zijn collega s vorig jaar 2000 euro schade heeft geleden en dit jaar reeds 1500 euro (vernield afdekdoek). Verder is er sprake van veel onzichtbare schade. Behalve het afdekdoek is er gewerkt met gaas en schrikdraad. Spreker vraagt de gemeenteraad iets te doen richting die organisaties en de mogelijkheid van schadevergoeding. De heer Van Wassenaar merkt op dat hij nog geen schade heeft of schrikdraad gezet heeft. Mocht hij draad moeten zetten, dan betekent dat minstens twee kilometer draad! Bovendien kan hij dan nergens meer op zijn erf komen. De heer Van Ruyten vindt het absurd dat de ondernemers maatregelen moeten nemen om de herten van de bedrijven te houden. Hij is van mening dat alleen de gemeente op korte termijn de meeste macht heeft om iets aan de problematiek iets te doen, omdat zij de betrokken instanties kan dwingen te reageren. De volgende spreker is de heer Koomen. De heer Koomen heeft een aantal foto s van damherten op de bollenvelden, die hij doet rondgaan. Hij meldt dat door het Faunafonds alleen de directe schade aan de gewassen vergoed wordt. Verder wijst hij erop dat door het graven in de grond door de herten, ook de gespoten bestrijdingsmiddelen niet meer werken. Dat werk wordt daardoor dus ook teniet gedaan. Die indirecte schade wordt dus niet vergoed door het Faunafonds. Het probleem ligt naar zijn mening bij de Amsterdamse waterleiding, want daar komen de beesten vandaan. Hij benadrukt dat de gemeenteraad druk moet uitoefenen op de gemeente Amsterdam. Mevrouw Zandwijk wijst erop dat het gebied bij Langeveld destijds met rijksgelden uitdrukkelijk aangelegd is ten behoeve van de bollenteelt. Nu dreigt het een dierentuin te worden. Zij begrijpt niet waarom er niet al iets is ondernomen tegen de overlast. Mevrouw Vliet Vlieland vindt een hek ook een goede oplossing. Zij wijst er daarbij op dat het wel zo is dat de herten zich blijven vermenigvuldigen. Er moet naar haar mening voor gezorgd worden dat er geen nieuwe damherten meer komen. Misschien moeten ze wel helemaal verdwijnen, oppert zij, want hekken vormen volgens haar niet de definitieve oplossing. De heer Van der Pijl zegt onder de indruk te zijn van de foto s en de aantallen beesten waarom het blijkt te gaan. Naar zijn mening aanvaardt het Faunafonds enige verantwoordelijkheid, maar schadevergoeding alleen lost het probleem niet op. Hij vraagt zich daarom af of een anticonceptiemaatregel effect zou sorteren. De heer Koomen antwoordt dat Wageningen heeft duidelijk gemaakt dat anticonceptie bij damherten niet mogelijk is. De heer Zandwijk wil nog opmerken dat de vele organisaties tegen elkaar in werken. Verder wijst hij erop dat in het Faunabeheerplan staat aangegeven dat de herten beheerd moeten worden. Dat plan is ingediend bij GS. GS heeft echter duidelijk gemaakt beheer niet toe te staan. Daarom is zijn vraag aan onder andere de gemeente Noordwijk om de gewenste politieke druk uit te oefenen. De directe schade loopt inmiddels in de tienduizenden euro s. Desgevraagd geeft hij aan dat de problematiek zowel

5 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari onder Zuid-Holland als Noord-Holland valt, maar dat Noord-Holland zich daarin soepeler opstelt dan Zuid- Holland. Wethouder Van Duin geeft aan dat hij allereerst onder de indruk is van de inspraak van vanavond. Hoewel de gemeente niet de eerst aangewezen partij hierin is, denkt hij toch dat dit de enige weg is om de problematiek onder de aandacht te brengen. Er wordt reeds geruime tijd over gesproken en hij meent dat daarbij veel juridische haarkloverij komt kijken. De gemeente als vergunningverstrekker heeft zich in het verleden reeds akkoord verklaard met het plaatsen van een hek. Door de vergunningsaanvraag voor een hek is het onderwerp in zijn portefeuille terecht genomen. Het is echter niet de gemeente die het hek gaat plaatsen. Dat is aan het Duinwaterbedrijf van Amsterdam en dat bedrijf heeft dan ook de vergunning aangevraagd bij Noordwijk. Het college is nadrukkelijk bereid om hierin mee te werken, maar ziet dat het om een aantal maatregelen vraagt, waarvan het beheer van het wild naar zijn mening ook deel uitmaakt. De feiten die nu voorliggen zijn: a. de vergunningaanvraag van het hek, b. de plaatselijke vogelvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de mazen van het hek, waardoor voor bepaalde dieren de ecologische zone doorsneden zou worden, c. het tracé van het hekwerk. Het overleg met onder andere het Zuid-Hollands landschap heeft geleid tot een wandeling door het gebied. Er is kortgeleden een intentieovereenkomst opgesteld richting het Zuid-Hollands landschap. De heer Immerzeel van die organisatie heeft in een artikel aangegeven het hekwerk te plaatsen omwille van de verkeersveiligheid en niet ter bescherming van de agrarische sector. Bovendien heeft de heer Immerzeel aangegeven bereid te zijn in deze commissie uitleg te komen geven over het administratieve traject en het tracé. Spreker is van mening dat er een plan moet komen, waarin ook de hogere overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Hij zal graag samen met andere Noordwijkse partijen de nodige politieke druk daartoe aanwenden. Een eerste aanzet daartoe is zijns inziens de aanleg van het hekwerk. De heer Immerzeel heeft aangegeven hierin mee te willen werken en heeft aangegeven te verwachten dat de intentieovereenkomst ondertekend zal worden. Het hekwerk zelf zal betaald moeten worden door het Zuid-Hollands landschap en het Waternet. De heer Van de Hulst jr. wil weten of de wethouder een brief wil sturen aan PS en GS. De wethouder antwoordt dat die brief in gezamenlijkheid met de kwekers opgesteld en verstuurd kan worden. Dat zou volgens de heer Van de Hulst jr. ook de intentie van zijn fractie zijn. Er moet volgens hem een hek om de duinen en wellicht een duizendtal damherten afgeschoten worden. De heer Beuk vraagt naar de status van de vergunningaanvraag voor het hek. De wethouder antwoordt dat de vergunning is aangevraagd. De vergunning is nog niet afgegeven wegens het aangetekende bezwaar door de Natuur- en vogelvereniging. De vergunning moet opnieuw worden aangevraagd. Zodra dat gebeurd is, kan de vergunning binnen twee weken gegeven worden. Het Zuid-Hollands landschap samen met Waternet moeten zorgen voor de vergunningaanvraag. Mevrouw Van der Aart wil ook weten aan welke termijn gedacht moet worden wat dat hele traject betreft. De wethouder antwoordt dat het probleem van de aanbesteding niet het probleem is van de gemeente maar van Waternet in samenspraak met het Zuid- Hollands landschap, die ook aan hun verplichtingen vastzitten wat de aanbesteding betreft. Het gaat hierbij om tonnen! Daarom is het goed dat de gemeente aan het begin van het traject de urgentie ervan nog eens goed onder de aandacht brengt bij de betrokken twee partijen om de gewenste haast te betrachten. Mevrouw Zandwijk is van mening dat vorig jaar reeds het traject bekend was en de Natuur- en vogelvereniging weliswaar om grotere mazen in het hek heeft gevraagd, maar dat dat geen bezwaar hoeft te zijn om het traject nu reeds te starten. Zij maakt zich grote zorgen over de lange termijnen die een en ander nog dreigen te gaan vergen. Zij roept op reeds vandaag te beginnen! De wethouder antwoordt desgevraagd dat wanneer de vergunningaanvraag er is, de gemeente binnen tien dagen klaar is. Het probleem ligt dus niet aan de kant van de gemeente, maar aan die van de investeerders. De voorzitter wijst erop dat hij de wethouder ook heeft horen zeggen dat de heer Immerzeel bereid is om in deze arena te verschijnen. Het is dan aan de commissieleden om hem daarop kritisch te bevragen. Desgewenst zou dat gesprek dan geagendeerd kunnen worden. De heer Van der Hulst sr. stelt dat als de commissie moet wachten op de heer Immerzeel, men weer een maand verder is. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven te moeten wachten op de vergunningaanvraag. Spreker pleit daarom om een meer proactieve houding en pleit ervoor het Zuid-Hollands landschap en Waternet te laten weten dat de gemeente

6 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari morgen die aanvraag wil hebben. Hij vraagt verder of de wethouder bereid is om de ondernemers te helpen bij het verhalen van de schade bij de betreffende instanties, welke dat dan ook zijn. Ten aanzien van het idee van afschieten laat hij weten in tegenstelling tot de ervaring van de burgemeester - in te schatten dat er bestuurlijk draagvlak bestaat voor beheer. Hij vraagt de wethouder de bestuurlijke drang uit te oefenen om het daartoe te geleiden. De wethouder meent dat de gevoelens binnen het college ten aanzien van beheer dezelfde zijn als die van de heer Van der Hulst sr. Het college is daar echter niet het bevoegd orgaan toe. De gemeente kan hooguit druk uitoefenen op de gemeente Amsterdam. De beslissingsbevoegdheid ligt dus op een ander niveau. De voorzitter suggereert in zijn reactie dat het wellicht geen slecht idee zou zijn als gemeenteraadsleden van deze gemeente eens bij hun collegae in Amsterdam zouden aankloppen om hen de ernst van de problematiek duidelijk te maken. De heer Van der Hulst sr. concludeert dat ondanks een verzoek daartoe in het verleden, het college over het beheer van de damherten geen contact heeft opgenomen met Amsterdam. De heer Van Schouwenburg steunt het voorstel dat de voorzitter zojuist deed, maar begrijpt ook dat dat los staat van de aanvraag van de bouwvergunning voor het hek. Een door de voorzitter bepleit contact zou zijns inziens ook nuttig kunnen zijn om ook eens mensen te horen die een andere visie hebben op de problematiek. Daarom zou hij ook voorstander zijn van een gesprek met mensen als de heer Immerzeel. De heer Van Ruyten benadrukt het belang dat de gemeente morgen reeds zorgt dat er schrikdraad wordt aangelegd. Daar is geen vergunning voor nodig en zou op korte termijn soelaas bieden aan de ellendige situatie, waarin de kwekers op dit moment verkeren. Bovendien zullen de kosten daarvan geen bezwaar vormen. Mevrouw Zandwijk vindt het schrikdraad als voorlopige maatregel een heel verstandige zaak. Daarna kan er rustig verder gepraat worden, volgens haar. De voorzitter denkt dat het bestuurlijk zo in elkaar zit dat wanneer het in deze commissie gaat om het plaatsen van een redelijk lang en groot hek, dat betaald wordt door andere instanties dan de gemeente, de gemeente wel kan beslissen het schrikdraad zelf aan te leggen, maar dan is de ordentelijke weg daartoe zijns inziens een initiatiefvoorstel waarin het college wordt opgedragen schrikdraad aan te brengen. Daarbij zal dan ook de dekking moeten worden aangegeven. De heer Van der Hulst sr. geeft aan geen antwoord gekregen te hebben op zijn vraag welke wethouder bereid is om iets te betekenen voor de getroffen agrariërs in het verhalen van de geleden en nog te lijden schade. Wethouder Van Duin antwoordt dat als de heer Zandwijk als intermediair zou willen optreden bij het nagaan van welke administratieve handelingen en politieke druk daarvoor nodig zou zijn, het college hiermee aan de slag zou kunnen gaan. De heer Zandwijk krijgt als laatste het woord, maar spreekt niet in de microfoon, waardoor er geen geluid is. Zijn reactie komt er onder andere op neer dat hij bereid is de gevraagde samenwerking te leveren. De voorzitter concludeert dat de wethouder heeft toegezegd om samen met de heer Zandwijk als vertegenwoordiger van de schadelijdenden met de heer Immerzeel rond de tafel gaat. Er ligt nog de vraag of de commissie zelf ook nog een keer met de heer Immerzeel wil spreken. Als de commissie van mening is dat de gemeente iets moet doen vooruitlopend op de bouw van het hek, dan zal dat via een initiatiefvoorstel moeten worden geïnitieerd. Gezien de reacties stelt hij vast dat de commissie de heer Immerzeel in de februarivergadering wil ontmoeten. A4 Vaststellen verslag vergadering d.d. 2 december 2008 Mevrouw Vliet Vlieland geeft aan dat de heer De Jong graag bij de afwezigen wordt vermeld. De voorzitter heeft echter voor de aanvang van de vergadering niet gehoord dat dat zo was en stelt daarom voor de tekst te laten zoals deze nu is. Als de heer De Jong zich alsnog voor deze vergadering afmeldt, zal dat worden opgenomen. Op pag. 4, derde zin onder V1, wil de heer Van Hoek gewijzigd zien dat de centrale zender op het gemeentehuis om niet ter beschikking wordt gesteld. Hiermee wordt het verslag vastgesteld. A5 Nakoming gedane toezeggingen TCB 63, 65, 67 blijven staan. TCB 68: wethouder Van Duin geeft aan het onderwerp in februari aan de orde te kunnen stellen. TCB 70: zal volgens wethouder Van Duin februari / maart worden. Dan zal het gaan om de kaderstellende discussie, maar ook om de uitwerking van de

7 Verslag commissievergadering Bestuur, Middelen en Beheer, 6 januari VVD-motie. Misschien moet daar eind februari een speciale avond voor georganiseerd worden, omdat hij zich afvraagt of het in de commissie past. Daar door de voorzitter naar gevraagd, geven de leden aan voor een dergelijke, aparte avond te zijn. De griffie zal dit verder ter hand nemen. TCB 71: dit onderwerp komt terug en kan daarom worden afgevoerd. TCB 72: kan worden afgevoerd. TCB 73: wethouder Vroom wijst erop dat men bezig is met het opzetten van een nieuw systeem voor het ophalen van het afval. Logischerwijs is de wijk Vinkenveld daarin ook opgenomen. Als de heer Van Hoek de toezegging krijgt dat de wijk in het plan zal worden opgenomen, gaat hij ermee akkoord dat de toezegging wordt afgevoerd. TCB 74: blijft staan. De heer Beuk geeft aan graag een toezegging te zien toegevoegd, namelijk de toezegging van de burgemeester dat hij in beslotenheid met de politie de inval Beethoven nog eens zou doornemen. Hij dringt erop aan dat de burgemeester hierover uitsluitsel geeft. De voorzitter zegt toe die via een van de wethouders als toezegging op te zullen nemen. Regionale Samenwerking R1 Holland Rijnland Terugkoppeling portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen door wethouder Van Duin. Actualiteiten uit het Algemeen Bestuur door de vertegenwoordigde raadsleden. Er heeft geen portefeuillehoudersoverleg noch een vergadering van het Algemene Bestuur plaats gevonden. V1 Instemmen met het krediet voor renovatie padenstelsel en verbeteren parkeervoorzieningen Algemene begraafplaats. Ter inleiding verwijst de voorzitter naar het memo en geeft de wethouder de gelegenheid daar eerst iets over te zeggen. Wethouder Vroom refereert aan de vraag om alle activiteiten die te maken hebben met de begraafplaats in één keer te presenteren. Door de nu gekozen werkwijze heeft men nu al kunnen beginnen met de werkzaamheden. Hij heeft alle activiteiten op een rijtje gezet samen met de cijfers en een stukje over de monumenten op de begraafplaats. Voorts wil hij weten of hiermee ook voldaan is aan toezegging 67. De voorzitter meent dat daarmee toezegging 67 niet is afgehandeld. Bedoeld is naar zijn mening een inventarisatie van graven. De wethouder zal contact opnemen met de burgemeester om daar werk van te maken. Eerste termijn De heer Barnhoorn meldt dat zijn fractie voor dit plan is. Hij dankt voor dit integrale plan voor de begraafplaats. Mevrouw Vliet Vlieland meldt dat ook haar fractie voor de voorgestelde verbeteringen is. Haar fractie vroeg zich alleen af of de steentjes die voor de paden gebruikt gaan worden goed zijn voor de begaanbaarheid, omdat naar haar mening op een begraafplaats nogal vaak mensen met een rollator rondlopen, die gebaat zijn bij een glad wegoppervlak. De heer Van Zuylen dankt voor het opsommen van de uit te voeren werkzaamheden. Hij wil wel weten of dit een compleet beeld is en of er een beheersplan bestaat. De partij van de heer Van Hoek gaat ook akkoord. Men wil wel weten wie het uit gaat voeren en of er meerdere offertes zijn gevraagd. De heer Vink geeft ook het akkoord van zijn fractie. Ook zij hebben een vraag bij de klinkers die gebruikt gaan worden. Hij meent gelezen te hebben dat die klinkers uit de Dahliastraat komen, maar dat er desondanks toch nog eens euro voor betaald moet worden. JES gaat ook akkoord, maar de heer Beuk ziet niet iets over een mogelijke uitbreiding op de langere termijn. Hij begrijpt dat het aantal inwoners van de gemeente nog steeds groeit. Hij stelt voor om te wachten met het opknappen van het Dompad totdat er zekerheid bestaat over de uitbreiding van de begraafplaats op de locatie aldaar. De fractie van mevrouw Van der Aart is ook akkoord. Zij hoort graag van de wethouder of dit het laatste is dat staat te gebeuren. Wethouder Vroom dankt de commissie voor de steun aan het voorstel. Naar zijn weten bevat de gegeven opsomming nu alle geplande activiteiten ten aanzien van de begraafplaats. Het plaatje is hiermee dus compleet. De stenen, die overigens een vlak pad zullen opleveren en waarover de gemeente reeds beschikt, zullen worden gebruikt, maar het genoemde bedrag is nodig voor de extra benodigde stenen en de aanleg ervan. Verder licht hij toe dat de afstemming waar de heer Beuk op doelt, zal gebeuren. De noodzaak voor het ruimen dat recentelijk heeft plaatsgevonden, had natuurlijk ook te maken met de benodigde ruimte. De uitbreiding van de begraafplaats is echter een onderwerp dat verder in

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP

BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP NOTULEN BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP Donderdag 30 oktober 2014 Aanwezig 19 bewoners 3 raadsleden 1 wethouder 6 medewerkers gemeente Gennep 1 medewerker odbn (openbare dienst brabant

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Samen prettig buiten. U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV.

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV. Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : * Agendanummer : * Datum collegebesluit : 3 december 2013 Onderwerp : Wijziging artikelen 2:57 en 2:58 van de APV naar aanleiding van hondenoverlast

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Aanpak hondenpoepproblematiek

Aanpak hondenpoepproblematiek Aanpak hondenpoepproblematiek 1. Samenvatting De overlast die hondenpoep veroorzaakt staat al geruime tijd in de top 10 van ergernissen van inwoners in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit kan afgeleid

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : 12.018599 Casenummer : 12.003801 Datum : 21 augustus 2012. Onderwerp: Gratis verstrekken van hondenpoepzakjes

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : 12.018599 Casenummer : 12.003801 Datum : 21 augustus 2012. Onderwerp: Gratis verstrekken van hondenpoepzakjes college Adviesnummer : 12.018599 Casenummer : 12.003801 Datum : 21 augustus 2012 Onderwerp: Gratis verstrekken van hondenpoepzakjes Advies: Het advies luidt om: het door u en de gemeenteraad vastgestelde

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

1. Het oplossen van juridische knelpunten in het bomenbeleidsplan; 2. Het oplossen van praktische knelpunten in het bomenbeleidsplan;

1. Het oplossen van juridische knelpunten in het bomenbeleidsplan; 2. Het oplossen van praktische knelpunten in het bomenbeleidsplan; Datum: 23-4-13 Onderwerp Aanpassing bomenbeleidsplan 2013 Status Besluitvormend Voorstel Het bomenbeleidsplan gewijzigd vast te stellen door het document aanpassingen bomenbeleidsplan 2013 (inclusief toelichting)

Nadere informatie

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015 Aan: Wethouder Financiën Utrecht Hr. J. Kreykamp Van: Adjunct Directeur BghU Mr J. Vonk Utrecht, 11 maart 2015 EVALUATIE PILOT MIJN WOZ LUNETTEN/HOOGRAVEN 2014 Aanleiding Op 18 september 2013 zijn in de

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid Veel gestelde vragen over het hondenbeleid A. Vragen over hondenpoep 1. Moet ik de poep opruimen? Ja, op openbare plaatsen geldt een opruimplicht. Onder een openbare plaats wordt verstaan: een voor het

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid Afdeling Onderwerp Telefoon Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk Vereniging Hondvriendelijk Groningen Mevrouw T. Heerink-Huizen Grote Rozenstraat 39 9727 DATG GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

honden aangelijnd uitwerpselen opruimen speelplaatsen + strandje Hoge Maasdijk (Andel) verboden voor honden

honden aangelijnd uitwerpselen opruimen speelplaatsen + strandje Hoge Maasdijk (Andel) verboden voor honden VOORSTEL COMMISSIE PRODUCTEN probleemstelling De inwoners van Woudrichem ervaren de aanwezigheid van hondenpoep in de openbare ruimte als een groot probleem, waarvoor een oplossing wordt gevraagd. Er is

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Hondenpoep verplicht opruimen

Hondenpoep verplicht opruimen Hondenpoep verplicht opruimen In de gemeente Terneuzen hebben zo'n 4000 huishoudens een hond. Wat is er fijner dan lekker een ommetje te maken met de hond! Tijdens dat ommetje kan de hond dan meteen zijn

Nadere informatie

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014.

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel.nr.: 8504 Nummer: 14A.00512 Datum: 19 juni 2014 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek

onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen S.

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Uitvoeringsplan honden

Uitvoeringsplan honden Uitvoeringsplan honden Gemeente Alkmaar, juli 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Alkmaar: een hondvriendelijke stad 2 Voorzieningen voor honden 5 Bestrijden van overlast 6 De hondenpenning 8 Financieel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 11-02-2016 16-004 Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016 Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn Raadsvoorstel Openbaar Raadsvergadering d.d. : 26 augustus 2009 Voorstelnummer Onderwerp Portefeuillehouder Naam steller : 09RV000033 : Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn : N.v.t. : J.G.S.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

B. Procedurevergadering Zie de lijst ingekomen stukken en de termijnagenda van de weken 50 t/m 2.

B. Procedurevergadering Zie de lijst ingekomen stukken en de termijnagenda van de weken 50 t/m 2. Besluitenlijst Van de openbare vergadering van de COMMISSIE LEEFOMGEVING Datum en tijd Woensdagochtend 18 januari 2012, 09:00 uur Raadzaal, Spui 70, Den Haag Gemeente Den Haag 18 december 2011 RIS 246242

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Bijlage 3 Verklaring Van Geen Bedenkingen -2- Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 1 OPINIËRENDE NOTA Politieke Ronde d.d. 11 april 2013 Raadsvergadering d.d. 25 april 2013

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

1. Naar aanleiding van welk krantenartikel heeft het College het nodig gevonden om een memo aan de raad te moeten schrijven?

1. Naar aanleiding van welk krantenartikel heeft het College het nodig gevonden om een memo aan de raad te moeten schrijven? Vragen en beantwoording 1. Naar aanleiding van welk krantenartikel heeft het College het nodig gevonden om een memo aan de raad te moeten schrijven? De memo is opgesteld in het kader van de actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Evaluatie herijking leerlingenvervoer

Evaluatie herijking leerlingenvervoer Evaluatie herijking leerlingenvervoer Inleiding Bij de behandeling van het raadsvoorstel herijking leerlingenvervoer op 22 maart 2011 is toegezegd in 2012 te komen met een evaluatie/rapportage over de

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie